Rapportage. Combinatiefuncties in uitvoering! Gemeente Helmond 2 juni 2010 M. Willemstein

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage. Combinatiefuncties in uitvoering! Gemeente Helmond 2 juni 2010 M. Willemstein"

Transcriptie

1 Rapportage Combinatiefuncties in uitvoering! Gemeente Helmond 2 juni 2010 M. Willemstein

2 1 Inhoudsopgave 2 Aanleiding 3 3 Inleiding 3 4 Onderzoeksresultaat 4 5 Organisatiestructuur Uitgangspunten Werkgeverschap Cultuur Sport Organisatiestructuur Advies 9 6 Inzet en herkomst financiën Begroting Herkomst middelen Inventarisatie van huidige activiteiten Kaders opstellen onvoorziene zaken 12 7 Beoordelingscriteria 13 8 Participatie 15 9 Monitoring Functieomschrijvingen en competentieprofielen Coördinator Stichtingsbestuur Gemeente Competentieprofielen 19 2

3 2 Aanleiding Op 6 oktober 2009 heeft de gemeenteraad ingestemd met: Het visiedocument combinatiefuncties verbinden en meedoen ; Het instellen van een bestemmingsreserve combinatiefuncties; Het beschikbaar stellen van de rijksbijdrage 2009 ad ,- en een bijdrage uit de post onvoorzien incidenteel ad ,- per jaar voor de jaren 2009 t/m 2012 ten gunste van de bestemmingsreserve combinatiefuncties. Door in te stemmen met het visiedocument combinatiefuncties verbinden en meedoen heeft de gemeente ingestemd met de taakstelling van 14,7 fte combinatiefunctionarissen in Inmiddels heeft het rijk de taakstelling aangepast naar 13,2 fte. De verlaging van het aantal fte heeft als oorzaak dat het rijk het standaard bedrag van ,- heeft opgehoogd naar ,- per fte. Omdat op rijksniveau het totale projectbedrag gelijk is gebleven, is het aantal te realiseren fte landelijk verlaagd van 2500 naar In het visiedocument staat aangegeven op welke wijze de landelijke doelstellingen combinatiefuncties aansluiten op de gemeentelijke doelstellingen benoemd in het collegeprogramma Sociaal betrokken, het WMO beleidsplan, het integraal jeugdbeleid, het integratiebeleid, het armoedebeleid en het sportbeleid. Overeenkomstig in bovenstaande beleidskaders is de ambitie om te zorgen dat de inwoners van Helmond meedoen. Hier sluiten de combinatiefuncties op aan. Alle kinderen moeten meedoen en betrokken zijn. In het visiedocument combinatiefuncties verbinden en meedoen is de dekking voor de benodigde financiële middelen tot 2013 geregeld. Deze middelen zijn afkomstig vanuit het rijk, de post onvoorzien incidenteel en het sportbudget. De structurele kosten vanaf 2013 komen neer op circa ,- per jaar uitgaande van 13,2 fte. In deze rapportage treft u een uitgebreid overzicht van de herkomst van de middelen die worden ingezet. In november is een externe projectleider aangetrokken om het visiedocument om te zetten naar een uitvoeringsplan. Het doel was een startpositie te creëren zodat de eerste combinatiefunctionarissen zo spoedig mogelijk kunnen beginnen. 3 Inleiding Zoals hierboven beschreven is zijn een aantal keuzes gemaakt in het visiedocument Verbinden en Meedoen. Toch zijn er ook nog diverse keuzes die naar aanleiding van het visiedocument gemaakt moeten worden. Deze keuzes betreffen een aantal zaken die de wijze van uitvoeren bepalen. Concrete zaken die in dit rapport worden besproken zijn: - Het werkgeverschap - De organisatiestructuur voor korte en lange termijn - Een uitgebreide begroting - De beoordelingscriteria - Een monitor - En diverse functieomschrijvingen Dit rapport geeft diverse scenario s en voorbeelden. Bij het opstellen van de scenario s is getracht een duidelijk beeld te geven van de voor- en nadelen om zodoende een goede afweging te kunnen maken. 3

4 4 Onderzoeksresultaat Onderstaande tekst is de samenvatting uit het onderzoeksrapport van Sam de Bruijn. Het onderzoek gaat over de Impuls brede scholen, sport en cultuur in de gemeente Helmond (hoofdstuk 2). Deze impuls gaat over samenwerkingsverbanden tussen onder andere scholen, sportverenigingen en cultuurinstanties. Binnen deze samenwerkingsverbanden gaan combinatiefunctionarissen een centrale rol spelen. Combinatiefunctionarissen zijn personen die op de loonlijst staan van één organisatie, maar inhoudelijk werkzaam zijn bij alle partijen van het samenwerkingsverband. De Impuls brede scholen, sport en cultuur is er om jeugd te ondersteunen in de ontwikkeling. Het doel van het onderzoek (hoofdstuk 3) is het ondersteunen van de gemeente bij het ontwerpen van een organisatiestructuur rondom de combinatiefuncties. De ondersteuning gebeurt door de belangen van de partijen uit het werkveld in kaart te brengen en een structuur te ontwerpen aan de hand van deze belangen en literatuur over organisatiestructuren. In dit onderzoek zijn vijftien partijen geïnterviewd om informatie uit het werkveld te krijgen. Deze partijen waren onder andere basisscholen, sportverenigingen, cultuurinstanties en welzijnsinstellingen. Uit deze interviews zijn de belangen en de wensen van het werkveld naar voren gekomen (hoofdstuk 5). Wat vooral opviel tijdens de interviews was het enthousiasme van de partijen. Voor de combinatiefuncties is er al een groot draagvlak binnen Helmond. Met de informatie die verkregen is uit de interviews is een SWOT analyse gemaakt (hoofdstuk 6). Uit deze SWOT analyse zijn een aantal strategische vragen gekomen die sturend zijn voor de ontworpen structuur. De ontworpen structuur (hoofdstuk 7) is werkzaam op project basis. De combinatiefunctionarissen zullen in projecten bepaalde samenwerkingsverbanden ondersteunen. De functionarissen zullen aangestuurd worden door een coördinator die een centrale rol invult binnen de structuur. De coördinator is verantwoordelijk voor het ontvangen, accepteren en plannen van aanvragen voor ondersteuning van combinatiefunctionarissen. Hij/zij heeft een overzicht over de beschikbare combinatiefunctionarissen, de beschikbare faciliteiten die aanwezig zijn bij de verschillende partijen en de gevraagde samenwerkingsverbanden. Met dit overzicht zal diegene de combinatiefunctionarissen toe moeten wijzen, zodat het grootste effect wordt behaald met de combinatiefuncties. Boven de coördinator zal een stuurgroep gecreëerd moeten worden met een groot draagvlak bij de partijen uit het werkveld. Deze stuurgroep is namelijk verantwoordelijk voor het uitzetten van de richtlijnen voor de combinatiefuncties ( aan de hand van de richtlijnen meegekregen van de gemeente Helmond ). Als afsluiting van dit rapport staan in hoofdstuk 8 nog een aantal aanbevelingen aan de gemeente Helmond waar in de toekomst rekening mee gehouden moet worden. 4

5 5 Organisatiestructuur Gemeenten die deelnemen aan de Impuls brede scholen, sport en cultuur moeten zich buigen over de vraag op welke wijze ze de organisatie willen inrichten die gaat dienen voor de combinatiefuncties. Er zijn al diverse organisatiestructuren opgezet in Nederland die kunnen dienen als goed en minder goed voorbeeld. De gemeente heeft op basis van een aantal uitgangspunten de organisatiestructuur vormgegeven. In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten en de organisatiestructuur beschreven en worden de voor- en nadelen benoemd. 5.1 Uitgangspunten De gemeente heeft, op basis van het visiedocument en input van externe partijen, bij het inrichten van de organisatiestructuur de volgende uitgangspunten gehanteerd: De gemeente wordt niet zelf werkgever. De toenemende druk op de organisatie door extra taken en verantwoordelijkheden en de ongunstige CAO Ambtenaren zorgen ervoor dat de gemeente de combinatiefunctionarissen niet binnen haar eigen formatie wil opnemen. Het formele werkgeverschap moet zo efficiënt mogelijk geregeld worden. Het formele werkgeverschap behelst de salarisadministratie, pensioenopbouw, verzekeringen, verlof- en ziekteregelingen e.d. Er bestaan werkgeversorganisaties die deze taken overnemen voor sportverenigingen, welzijnsorganisatie en culturele instellingen. Één persoon is verantwoordelijk voor de aansturing van de combinatiefunctionarissen. Het aantal te bereiken fte is in Helmond 13,2. De gemeente vindt dat de sturing van circa 13 fte kan worden gegeven door één persoon. Daarbij blijft de span of control hanteerbaar. Er moet draagvlak zijn in de gemeente over de inzet van de combinatiefunctionarissen. De combinatiefunctionarissen zijn er voor de jeugd van Helmond, de sportverenigingen, onderwijs en culturele instellingen, welzijnsorganisaties e.d. Met de beschikbare 13,2 fte is het niet mogelijk alle partijen te bedienen. Daarom moet er voorafgaand aan de beoordeling onder alle betrokkenen overeenstemming zijn over de wijze van beoordelen. De organisatie dient te zorgen voor een korte reactietijd op de vraag uit de markt. De organisatie die opgezet wordt dient snel te kunnen reageren op vragen en wensen vanuit de markt (onderwijs, sport, cultuur, welzijn e.d.). Logge besluitvormingsprocessen dienen vermeden te worden. De combinatiefunctionarissen worden ingezet op projectmatige basis. De gemeente vindt dat de combinatiefunctionarissen niet mogen verdwijnen in de organisaties waar ze activiteiten gaan uitvoeren. De functionaris en de effectieve opbrengst van de inzet van de functionaris moet zichtbaar zijn en blijven. De nadruk moet liggen op uitvoerende functies (MBO). Gezien de behoefte aan naschoolse activiteiten, handjes op de werkvloer en trainers bij de sportverenigingen stuurt de gemeente erop aan dat de combinatiefunctionarissen uitvoerende taken gaan vervullen. Een andere reden om te sturen op uitvoerende functies is de financiële ruimte die de gemeente heeft voor het inzetten van functionarissen. 5

6 5.2 Werkgeverschap Zoals in bovenstaande paragraaf valt te lezen heeft de gemeente het uitgangspunt opgesteld dat het formele werkgeverschap zo efficiënt mogelijk geregeld moet worden. Omdat de situatie voor de cultuursector en de sportsector nogal uiteen lopen wordt voorgesteld om het werkgeverschap voor sport en cultuur verschillend in te vullen. Dit heeft als groot voordeel dat bij de invulling van de combinatiefunctie voor cultuur gebruik kan worden gemaakt van een bestaand initiatief dat zichzelf in de afgelopen jaren succesvol heeft bewezen Cultuur In de afgelopen jaren is CultuurContact bezig geweest met het opzetten van een cultuureducatieprogramma voor alle onderwijs instellingen in Helmond. In 2008 hebben in totaal leerlingen, uit zowel het primair onderwijs (PO) als voortgezet onderwijs (VO), kennis gemaakt met kunst en cultuur via het Kunstmenu. Bijna 100 % van de Helmondse scholen hebben gebruik gemaakt van het cultuureducatieprogramma (1 school voor PO participeert niet). CultuurContact voert op dit moment gesprekken met scholen buiten het PO en VO zoals het ROC en de Groene Campus. Binnen CultuurContact houden op dit moment drie personen zich bezig met het cultuureducatieprogramma, oftewel de marktplaats cultuur. Zo wordt er 0,5 fte ingezet om 30 primaire onderwijsinstellingen te bedienen en wordt er 0,5 fte ingezet voor de algemene coördinatie. Op tijdelijke basis wordt er 0,5 fte ingezet voor 10 voortgezet onderwijsinstellingen. De wens vanuit CultuurContact is om de in te zetten fte voor cultuur te bundelen met het huidige cultuureducatieprogramma. Hiermee is het mogelijk om de kwaliteit van het huidige programma te verbeteren en daar waar wenselijk activiteiten uit te breiden of nieuwe activiteiten te realiseren. CultuurContact is in gesprek met de Bibliotheek Helmond Peel om de mogelijkheid voor een gezamenlijk aanbod te onderzoeken. Het voordeel van het onderbrengen van de cultuur combinatiefunctie bij het bestaande initiatief Marktplaats Cultuur is het inzetten van de huidige fte als co-financiering. Vanaf 2013 dient de afdeling cultuur jaarlijks structureel ,- bij te dragen. De huidige (structurele) inzet bij CultuurContact van 1,0 fte wordt al door de afdeling cultuur gefinancierd voor ,- op jaarbasis. Dit bedrag kan ingezet worden als cofinanciering. Dat heeft als gevolg dat de bestaande 1,0 fte structureel kan worden uitgebreid met circa 0,5 fte vanuit de Impuls. Het is belangrijk bij het toewijzen aan CultuurContact de voorwaarde op te nemen dat eventuele andere aanvragers verplicht zijn zich bij CultuurContact aan te sluiten en CultuurContact verplicht is andere aanvragers binnen hun samenwerkingsverband toe te laten (zoals zij nu al met bijvoorbeeld Bibliotheek Helmond Peel doen) Sport Voor de combinatiefuncties die de koppeling maken tussen sport en onderwijs zijn diverse mogelijkheden. Het uitgangspunt dat de gemeente niet zelf het werkgeverschap op zich neemt is van groot belang in de keuze voor een vorm van werkgeverschap. De scenario s die hieronder beschreven zijn houden alle drie rekening met dit uitgangspunt. Bij de bespreking van het werkgeverschap is goed om het formeel en materieel werkgeverschap te onderscheiden. Het formeel werkgeverschap betreft de personeels- en salarisadministratie, ziekteverzuimbegeleiding WvP, arbeidsrechtelijke en juridische zaken, 6

7 verloning, pensioenopbouw, etc. Het materieel werkgeverschap betreft zaken omtrent begeleiding, aansturing, werkplekken, etc. Scenario 1: Payroll via Sportservice Noord-Brabant Bij deze vorm van werkgeverschap wordt het formeel werkgeverschap uitbesteed aan Sportservice Noord-Brabant (SSNB). De gemeente behoudt het materieel werkgeverschap. Het is wel mogelijk om dit materieel werkgeverschap via een overeenkomst door te geven aan een derde partij, bijvoorbeeld de vereniging/instelling waar de combinatiefunctionaris zijn/haar werkzaamheden gaat uitvoeren. In dit scenario neemt SSNB de volgende aspecten van het werkgeverschap op zich: Personeels- en salarisadministratie Ziekteverzuimbegeleiding WvP Risico van ziekte afgedekt Afdekken van arbeidsrechtelijke juridische risico s Verloning van de combinatiefunctionarissen in de CAO Sport, pensioen bij PGGM Helpdeskfunctie naar medewerkers en gemeenten Het tarief dat SSNB hanteert bedraagt 1,49 x brutoloon. In deze kosten zijn inbegrepen: Brutoloon Alle werkgeverslasten op basis van de CAO Sport 8% vakantiegeld Administratiekosten Reservering arbeidsrechtelijke & juridische risico s Reservering arbeidsongeschiktheid Dit scenario wordt ook wel een payrollservice genoemd. Over de diensten die bij SSNB worden ingekocht is de gemeente verplicht BTW te betalen. Bijkomende kosten kunnen bijvoorbeeld zijn: opleiding, werving & selectie, functioneringskosten. Scenario 2: Subsidie aan Sportservice Noord Brabant Bij deze vorm van werkgeverschap wordt via een subsidie zowel het formeel als het materieel werkgeverschap uitbesteed aan SSNB. Inhoud van deze vorm van werkgeverschap (formeel en materieel) Personeels- en salarisadministratie Ziekteverzuimbegeleiding WvP Risico van ziekte afgedekt Afdekken van arbeidsrechtelijke juridische risico s Verloning van de combinatiefunctionarissen in de Sport CAO, pensioen bij PGGM Helpdeskfunctie naar medewerkers en gemeenten Aansprakelijkheid voor de medewerkers ligt bij SSNB Omdat de groep te verlonen medewerkers groot is bij SSNB kunnen de risico s tegen een relatief lage prijs worden afgedekt. Door het detacheren van eigen personeel van SSNB is geen BTW verschuldigd. SSNB heeft aangegeven dit scenario slecht voor een minimale afnameperiode van 3 jaar aan te bieden. De kosten voor werving & selectie, opleiding en functioneringskosten (werkplek, telefoon etc.) maken geen deel uit van deze overeenkomst. 7

8 Het tarief dat SSNB hanteert bedraagt 1,49 x brutoloon. In deze kosten zijn inbegrepen: Brutoloon Alle werkgeverslasten op basis van de cao sport 8% vakantiegeld Administratiekosten Reservering arbeidsrechtelijke & juridische risico s Reservering arbeidsongeschiktheid Scenario 3: Subsidie aan onafhankelijke stichting De gemeente vindt het wenselijk om een onafhankelijke stichting te hebben die volledig gericht is op de situatie in Helmond. Een dergelijke stichting is in staat om snel te reageren op de wensen uit het veld of een gewijzigde context aangezien de werkzaamheden volledig ten behoeve van de combinatiefuncties komen. Bij een bestaande stichting is het mogelijk dat andere werkzaamheden prioriteit krijgen. Een voorwaarde voor het succes van een onafhankelijke stichting is dat er draagvlak dient te zijn voor de werkzaamheden van de stichting en de personen die in het bestuur van de stichting plaatsnemen. Op dit moment bestaat er in Helmond niet een dergelijke stichting of een initiatief waar gemakkelijk op kan worden aangesloten. Bij het oprichten van een dergelijke stichting is het goed in de gaten te houden dat de belastingdienst dient te toetsen of de stichting BTW plichtig is. Het goed opstellen van de doelstellingen en statuten kan bepalend zijn voor een positieve beoordeling van de belastingdienst. Tijdens het oprichten van een stichting is het belangrijk de volgende aspecten te bekijken: aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de bestuursleden de mogelijkheid voor een klankbordgroep/adviesgroep de benodigde faciliteiten voor de stichting keuze van CAO oprichten van structuur voor verwerken van de administratie (salarisadministratie, pensioenopbouw, ziekteverzuimbeleid e.d.) BTW problematiek Een uitgebreid overzicht van bovenstaande aspecten is te vinden in bijlage Organisatiestructuur De eerder genoemde uitgangspunten en afwegingen omtrent het werkgeverschap vormen onderstaand model. Gemeente Stuurgroep HBO CF Werkgeversorganisatie Combinatiefunctionarissen Figuur 1 In bovenstaand model worden de salariskosten vanuit de gemeente via een payrollovereenkomst aan de werkgeversorganisatie overgemaakt. De werkgeversorganisatie verzorgt de salarisadministratie en betalingen richting combinatiefunctionarissen (zie figuur 1). De werkgeversinstantie betreft in dit geval SSNB. Deze partij heeft daarmee het formeel 8

9 werkgeverschap. Het materieel werkgeverschap rust in deze periode bij de gemeente. Zij kan bij het uitoefenen van dit werkgeverschap in de praktijk samenwerken met de stuurgroep en de coördinator. Op termijn is het mogelijk te groeien naar een model waarin de stuurgroep wordt vervangen door een onafhankelijke Helmondse stichting (zie figuur 2). De stichting neemt het formeel werkgeverschap over van de werkgeversorganisatie en het materieel werkgeverschap officieel van de gemeente. Gemeente Stichting HBO CF Figuur 2 Combinatiefunctionarissen Deze stuurgroep heeft in de eerste periode een belangrijke functie: De gemeente voeden met informatie uit Helmond; Samen met de gemeente en de coördinator de beoordelingen uitvoeren; Ervaring opdoen met de combinatiefuncties; Voorbereidingen treffen voor de oprichting van een onafhankelijke stichting. 5.4 Advies Het werken met een onafhankelijke stichting die zich volledig kan richten en bekend is met de Helmondse context is weliswaar wenselijk, maar praktisch gezien niet de snelste oplossing. Een praktische en snelle oplossing is scenario 1 of 2. Ten opzichte van scenario 2 heeft scenario 1 heeft het voordeel dat een payrollovereenkomst voor een korte periode afgesloten kan worden. Bij de subsidievariant is SSNB verantwoordelijk voor inhoudelijke aansturing en contacten met alle deelnemende organisaties. Het is wenselijk de aansturing op geringe afstand tot Helmond te houden om zo het beste de Helmondse doelstellingen te kunnen behalen. Om uiteindelijk de gewenste situatie van een onafhankelijke Helmondse stichting, scenario 3, te realiseren moet er in het komende jaar gestart worden met het vormen van de stichting. De stuurgroep zal in de praktijk op vloeiende wijze overgaan in het stichtingsbestuur. Elke organisatiestructuur heeft voor- en nadelen. Hieronder is getracht de belangrijkste sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen van het model met een Helmondse stichting te benoemen. STERKTE Veel draagvlak Snelle reactie op vraag in de markt Formeel werkgeverschap is efficiënt georganiseerd Gunstige CAO Op termijn: onafhankelijke organisatie stuurt ZWAKTE De gemeente stuurt vooraf en kan jaarlijks bijsturen 9

10 KANS BTW vrij uitbesteden van werkgeverschap De stichting is de spin off van veel nieuwe samenwerkingsverbanden binnen Helmond Inzet van stagiaires van het ROC en andere opleidingen (maatschappelijke stages) BEDREIGING Geen draagvlak (externe partijen moeten achter de belangenbehartigers staan) Succes hangt af van betrokkenheid van alle sectoren Projecten blijven te klein, samenwerking komt te weinig tot stand Binnen de eigen organisatie is de kennis en ervaring aanwezig voor de begeleiding van het oprichten van de dergelijke stichting. 10

11 6 Inzet en herkomst financiën In dit hoofdstuk is een recente begroting opgenomen, een overzicht van de middelen die de gemeente inzet voor de regeling combinatiefuncties en een overzicht van huidige activiteiten die omgevormd zullen worden ten behoeve van de regeling opgenomen. De middelen voor de combinatiefuncties zijn ondergebracht op kostenplaats Begroting In bijlage 2 is de begroting opgenomen waarvan is uitgegaan tijdens de besluitvorming en de hernieuwde begroting. Deze hernieuwde begroting is gebaseerd op de gegevens zoals deze in februari 2010 bekend waren. De begroting is gebaseerd op scenario 1 Payrollovereenkomst met Sportservice Noord Brabant. 6.2 Herkomst middelen In bijlage 3 is aangegeven welke middelen vanaf 2012 zullen worden ingezet ten behoeve van de combinatiefuncties. In het overzicht is te zien dat de budgetten voor sport al in 2011 vrijkomen door bestaande functies om te buigen naar combinatiefuncties. De gemeente moet er in de komende twee jaar rekening mee houden dat deze budgetten tijdens een bezuinigingsronde niet terugvloeien aan de algemene middelen, maar vanaf 2012 geoormerkt blijven voor de combinatiefuncties. Het betreft hier onder andere de BOS middelen voor de arrangementen Jeugd Actief en Risico Jongeren. 6.3 Inventarisatie van huidige activiteiten In Helmond zijn er bestaande activiteiten die inhoudelijk sterk aansluiten zo niet overeenkomen met de doelstellingen van de combinatiefuncties. De gemeente Helmond zet de huidige middelen in als cofinanciering voor de combinatiefuncties. Logisch gevolg is dat de huidige activiteiten die worden gefinancierd uit bestaande middelen afgebouwd worden in de komende jaren of worden omgebogen naar de combinatiefuncties. Hieronder treft u een kort overzicht aan van concrete projecten waarvan de middelen zullen worden ingezet ten behoeve van de combinatiefunctionarissen. Per schooljaar komen de volgende activiteiten te vallen onder de regeling combinatiefuncties: BSO de Braak Buitenschoolse opvang BSO de Braak Straatvoetbaltoernooi Cruijff Court activiteiten Cruijff 6 vs 6 toernooi Openingsactiviteiten Samen in beweging G-toernooi Schoolsport Judo en dans activiteiten in Helmond-West Per schooljaar wordt een deel van de middelen voor onderstaande doelen ingezet ten behoeve van de regeling combinatiefuncties: Activiteiten voor jongeren WMO subsidieprogramma Kinderwerk WMO subsidieprogramma Kunstkwartier Marktplaats cultuur 11

12 6.4 Kaders opstellen onvoorziene zaken De gemeente heeft in haar uitgangspunten opgenomen dat zij zoveel mogelijk uitvoerende krachten wil inzetten op MBO niveau. Dat zou betekenen dat het bedrag van ,- toereikend is om de werkgeverskosten te dekken. Dat houdt in dat er voldoende middelen zijn voor: Salaris Vakantietoeslag Heffingen en sociale lasten (werkgever- en werknemersdeel) Premiekosten pensioenfonds (werkgever- en werknemersdeel) WA-verzekering werkgever Ondersteuning P&O/rechtsbijstand Er moet rekening worden gehouden met een incidentele loonstijging c.q. mogelijke jaarlijkse/periodieke salarisstijging bij goed functioneren. Naast de werkgeverslasten zijn er ook secundaire kosten als reiskosten, studie- en opleidingskosten, kosten voor de inrichting van een werkplek en overige kosten als activiteitenkosten, accommodatiekosten, en dergelijke. Bij het besluit de taakstelling voor gemeenten naar beneden aan te passen en de beschikbare middelen per fte te verhogen heeft het rijk de mogelijkheid gecreëerd voor gemeenten om een bijdrage te verlangen van externe partijen. Het doorberekenen van secundaire en overige kosten is daarbij een reële optie aangezien deze kosten veelal indirect wegvallen in een grotere begroting. 12

13 7 Beoordelingscriteria De gemeente wil de beoordeling van projectplannen laten uitvoeren door de werkgever. In het geval van Helmond is dat de gemeente, vertegenwoordigd door de coördinator en stuurgroep of de Helmondse stichting. De beoordelingscriteria zijn onderdeel van de overeenkomst die de gemeente met stuurgroep danwel stichting vastlegt. Om ervoor te zorgen dat er draagvlak is voor de beoordelingscriteria heeft de gemeente een bijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomst hebben alle aanwezigen de mogelijkheid gehad om op- en aanmerkingen te geven. Na de bijeenkomst hebben alle externe partijen twee weken de tijd gehad om per mail aanvullingen en opmerkingen toe te sturen. In onderstaand hoofdstuk is een opsomming van beoordelingscriteria opgenomen. Deze criteria zijn besproken met diverse partijen uit het veld. Het advies vanuit het veld is om deze lijst aan beoordelingscriteria te gebruiken indien er een overschot is aan aanvragen. Daarnaast dient deze lijst jaarlijks te worden geëvalueerd zodat het mogelijk blijft te sturen op de inhoud en inzet van de combinatiefunctionarissen. Ja / nee criteria Hiervoor geldt dat alle antwoorden met Ja beantwoord dienen te worden wil de aanvraag kans blijven maken op toewijzing. De activiteiten dragen bij aan de realisatie van de gestelde doelen in het visiedocument Verbinden en Meedoen. De (basis)activiteiten zijn gericht op jeugd tot 18 jaar. De aanvraag is voor een sector waar het quotum nog niet is bereikt (onderwijs - sport 10,7 fte (87,5 %), onderwijs - cultuur 1,5 fte (12,5%). De inzet van de combinatiefunctionaris moet aanvullend zijn en niet vervangend of verdringend. Numerieke beoordeling Voor onderstaande criteria geldt dat het een beoordeling is van de kwaliteit van de aanvraag. Om te voorkomen dat kwalitatief slechte aanvragen worden gehonoreerd kan ervoor gekozen worden dat er een drempel wordt gehanteerd. Bij een beoordeling van 1 t/m 5 punten (zie bijlage 4 voor een voorbeeld) dient de aanvraag bijvoorbeeld minimaal 2,5 punt te scoren wil deze in aanmerking komen voor een toewijzing. Locatie De activiteiten vinden verspreid over de gemeente plaats. Aanvragen waarbij de fysieke afstand tussen samenwerkende partijen klein is krijgen voorrang. Inhoudelijk De activiteiten krijgen voorrang als zij aantoonbaar bijdragen aan de realisatie van meerdere doelen in het visiedocument Verbinden en Meedoen. De activiteiten krijgen voorrang als zij aantoonbaar aansluiten op actuele ontwikkelingen met maatschappelijke relevantie (gezonde levenstijl, overgewicht, schelden langs/op de velden, cyberpesten, etc). De activiteiten krijgen voorrang als aangeduid wordt op welke wijze inactieven (op sport en/of cultuur gebied) worden gemotiveerd om te gaan participeren. Aanvragen met daarin SMART geformuleerde doelstellingen krijgen voorrang. De aanvraag draagt bij aan een evenwichtige verdeling van activiteiten over alle leeftijden. 13

14 Functie Uitvoerende functies op MBO niveau krijgen voorrang op coördinerende HBO functies. Wanneer de driehoek compleet is in de aanvraag (bijv. onderwijs-sport-kandidaat functionaris) krijgt de aanvraag in 2010 voorrang. Borging De activiteiten krijgen voorrang als wordt aangetoond dat de ouders worden betrokken bij de activiteiten of de resultaten. De aanvraag krijgt voorrang als in de aanvraag duidelijk blijkt dat er uitgegaan wordt van een financieel haalbaar plan. Zowel primaire als secundaire kosten zijn in de aanvraag opgenomen. Bereik Aanvragen met een groot bereik binnen de gemeente krijgen voorrang (af te meten aan het aantal samenwerkingspartners en/of het aantal kinderen dat wordt bereikt). Zie bijlage 4 voor een voorbeeld van een beoordelingformulier. 14

15 8 Participatie In de maanden oktober 2009 tot maart 2010 zijn de volgende momenten georganiseerd voor externe partijen: Donderdag 15 oktober 2009: bezoek aan Eindhoven ter uitwisseling van kennis en ervaringen. Maandag 7 december 2009: bijeenkomst organisatiestructuur. Maandag 25 januari 2010 (geannuleerd): presentatie stand van zaken aan raadscommissie. Woensdag 27 januari 2010: Overleg Helmondse Schoolbesturen (OHS). Woensdag 10 februari 2010: bijeenkomst beoordelingscriteria. Naast de georganiseerde momenten hebben onderstaande partijen gebruik gemaakt van de mogelijkheid een bilateraal overleg te hebben met de projectleider. BSO de Braak Cultuur Contact Dr. Knippenberg College Helmondse Atletiek Club (HAC) (HC) Hockeyclub Helmond Jorisschool Korfbalvereniging OEC Qliq Primair Onderwijs ROC ter AA Sportservice Noord-Brabant Stichting Openbare Basisscholen Helmond (OBS) Stichting Welzijn Helmond (SWH) Vrijwilligerscentrale Alle betrokken partijen is gevraagd aan te geven welke rol zij zouden willen vervullen indien er een Helmondse stichting wordt opgericht. Onderstaande partijen hebben een reactie gestuurd: Vertegenwoordiging vanuit het OHS (de heer Adri Vogels, Qliq Primair Onderwijs) BSO de Braak Spring kinderopvang Stichting Welzijn Helmond (SWH) (HC) Hockeyclub Helmond MEE Zuidoost Brabant Inhoudelijk zijn de volgende opmerkingen ontvangen: Tenminste 3 vertegenwoordigers vanuit de sport (bij een bestuur van 7) gezien de verdeling van de herkomst van de middelen. De bestuursleden moeten mensen zijn met: o een helikopterview o innovatieve visie o verbanden zien en intersectorale samenwerking bevorderen Mevrouw Willemijn Nieuwenhuis (SWH, vrijwilligerscentrale) polst een gepensioneerde man uit Eindhoven voor de functie van voorzitter stichtingsbestuur. 15

16 9 Monitoring Hieronder staan alle doelstellingen beschreven die benoemd zijn in het visiedocument Verbinden en Meedoen. Per doelstelling wordt aangegeven op welke wijze er gemeten zou kunnen worden en bij welke partijen deze meting uitgevoerd zou moeten worden. Uitbreiding van het aantal (brede) scholen met sport- en cultuuraanbod in zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Vraagstelling: Hoeveel sport- en cultuuractiviteiten heeft u dit (school)jaar uitgevoerd? Hoeveel sport- en cultuuractiviteiten verwacht u komend (school)jaar uit te gaan voeren? Waar: Alle scholen Versterking van sportverenigingen met het oog op hun maatschappelijke functie en de inzet van sport voor onderwijs, naschoolse opvang en de wijk. Vraagstelling: Organiseert u naast de sportactiviteiten (competitie, trainingen, etc) nog andere activiteiten? Vervult u een maatschappelijke functie naar uw idee? Zo ja, welke? Waar: Deelnemende sportverenigingen Voorwaarde: Bij classificering alle verenigingen langs een meetlat leggen. Zie voor voorbeeld Rotterdam. Het stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen. Vraagstelling: Hoe vaak per week hebben de leerlingen gymles? Hoe vaak per week zijn er naast de gymles onder schooltijd andere sport- en beweegactiviteiten voor de leerlingen? Hoe vaak per week kunnen leerlingen deelnemen aan naschoolse sport- en beweegactiviteiten? Waar: Deelnemende scholen Het bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer kunst- en cultuurvormen. Vraagstelling: Hoe vaak per jaar biedt de school onder schooltijd een activiteit aan op het gebied van kunst- en cultuur? Hoe vaak per jaar kunnen leerlingen deelnemen aan naschoolse kunst- en cultuuractiviteiten? Waar: Opmerking: Deelnemende scholen Het mooiste zou zijn dit te vragen aan de jeugd zelf via een jeugdmonitor. Bovenstaande vragen zijn makkelijker uit te voeren op korte termijn. Een betere benutting van (sport)accommodaties in de stad en door de samenwerking tussen professionals te verbeteren door de keten te versterken. Vraagstelling: Met hoeveel is het aantal samenwerkingsverbanden gestegen door middel van het inzetten van een combinatiefunctionaris? Merkt u een verbetering van de kwaliteit door de samenwerkingsverbanden? Waar: Deelnemende partijen Het aantal vrijwilligers dat zich inzet voor jongeren van 13 tot 24 jaar in de stad is in 2012 ten opzichte van 2009 toegenomen. Vraagstelling: Hoeveel vrijwilligers waren het vorige (school)jaar actief voor uw organisatie? Hoeveel vrijwilligers zijn er dit (school)jaar actief voor uw organisatie? Waar: Deelnemende partijen 16

17 Afname feitelijke overlast door jeugdigen. Vraagstelling: Hoeveel overlast incidenten hebben er in het vorige (school)jaar plaats gevonden bij uw organisatie? Hoeveel overlast incidenten hebben er in het huidige (school)jaar plaats gevonden bij uw organisatie? Waar: Deelnemende partijen Meer kinderen voldoen aan de landelijke kwantitatieve en kwalitatieve beweegnorm van het Nationaal Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) door samenwerking tussen partners in de wijk (onderwijsinstellingen, sportverenigingen, welzijnswerk, bewonersgroepen, organisaties voor buitenschoolse opvang). Deze vraag is te meten door middel van een jeugdmonitor. Een steekproef zou geen goed beeld geven aangezien niet alle scholen en niet alle verenigingen en instellingen bedient kunnen worden met een combinatiefunctionaris. Bovenstaande vragen geven een verduidelijking van de doelstellingen. Er blijven vragen die moeilijk meetbaar zijn. Om een goed beeld te krijgen van de activiteiten die de combinatiefunctionarissen uitvoeren is het van belang dat zij continu blijven noteren hoeveel activiteiten zij hebben uitgevoerd/georganiseerd, hoeveel kinderen hebben deelgenomen, hoeveel samenwerkende partijen actief zijn geweest bij een activiteit, e.d. Samen met de afdeling Onderzoek en Statistiek zal een monitorings- en evaluatie-instrument ontwikkeld worden. Een makkelijke wijze om dit te kunnen bundelen is gebruik te maken van de combinatieplanner. Zie 17

18 10 Functieomschrijvingen en competentieprofielen Vanuit de keuze voor het werkgeverschap zijn er al een aantal functies te omschrijven. Zo is duidelijk dat er een coördinator zal worden aangesteld en dat er op termijn een stichtingsbestuur zal komen. Naast deze functies zijn er ook werkzaamheden die binnen de gemeente moeten worden opgepakt. De hierboven genoemde functies worden in dit hoofdstuk verder uitgewerkt Coördinator (1 FTE) Externe werkzaamheden Adviseren en ondersteunen van aanvragende partijen bij het geven van inhoud aan hun projectaanvragen Waar nodig vragen naar toelichting c.q. aanvulling en of wijziging projectaanvragen Bilaterale contacten onderhouden met deelnemende instellingen en aangestelde combinatiefunctionarissen (o.a. scholen, verenigingen, taxivervoer, kinderopvang medewerkers) Project onder de aandacht brengen van scholen, (sport)verenigingen en overige instellingen Aansturing combinatiefunctionarissen (beoordeling & functionering) Stagiaires begeleiden (beoordeling & functionering) Evalueren van projecten samen met deelnemende instellingen en aangestelde combinatiefunctionarissen Organisatie bijeenkomsten (ca. 1x per 2 maanden) periodiek overleg met de combinatiefunctionarissen met de bedoeling kennis en ervaring uit te wisselen en kennis over andere relevante projecten en activiteiten in Helmond te bevorderen Interne werkzaamheden Verzamelen en systematiseren projectaanvragen Opstellen van advies omtrent prioritering projectaanvragen op basis van opgestelde criteria, voorzien van functieprofiel en inschaling Na fiat op advies opstellen van (jaarlijkse) toekenning aan instellingen Actief betrokken t.a.v. werving en selectie Organisatie periodiek overleg (ca. 1x per 3 maanden) met de stichting Organisatie startbijeenkomst met pers, externe partijen en combinatiefunctionarissen Monitoren van de output en de outcome van het project Het volgen van interne en externe ontwikkelingen welke van invloed kunnen zijn op het project, de projecttoekenningen, de functieprofielen, enz. Rapporteren omtrent gesignaleerde afwijkingen van de subsidieafspraken en hierbij adviseren omtrent de voortzetting, wijziging of intrekking van de subsidieverlening Het jaarlijks (medio van het kalenderjaar) opstellen van een voortgangsrapportage Waar wenselijk en mogelijk in samenwerking met de gemeente persberichtgeving verzorgen over de voortgang van het project en/of behaalde successen Aanvullende werkzaamheden in 2011 Het opstellen van een tussentijdse evaluatie van het project t.b.v. een bestuursbesluit om vanaf 2013 al dan niet het project voort te zetten. De coördinator legt verantwoording af aan het stichtingsbestuur. 18

19 10.2 Stichtingsbestuur (bestaande uit 5 personen) De taak van het bestuur bestaat uit drie aspecten: 1. Controlerend orgaan Het grootste deel van de werkzaamheden van het bestuur is de controlerende taak. Het bestuur is verantwoordelijk voor zowel de inhoudelijke als de financiële controle. Zij controleren het functioneren en de taken van de coördinator. 2. Vertegenwoordiging van de achterban De bestuursleden zijn een vertegenwoordiging van hun achterban, met uitzondering van de onafhankelijke voorzitter. De bestuursleden dienen hun achterban te blijven raadplegen en informeren over de voortgang en resultaten. Een goede verdeling van het stichtingsbestuur is de volgende: 1 onafhankelijke voorzitter 1 vertegenwoordiger uit het onderwijsveld 1 vertegenwoordiger uit de welzijnshoek 2 vertegenwoordigers uit de sport 3. Besluitvorming Het bestuur is verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen op hoofdlijnen. Daarbij kan de coördinator besluiten voorbreiden en advies opstellen. Bij grote besluiten dient gedacht te worden aan het toe- of afwijzen van projectaanvragen en het in- of uitdienst treden van combinatiefunctionarissen Gemeente Tijdens het bespreken van de organisatiestructuur is het idee ontstaan om vanuit de gemeente een niet-stemgerechtigde in het stichtingsbestuur te laten plaats nemen. Deze persoon is verantwoordelijk voor de wederzijdse informatievoorzieningen tussen de stichting en de gemeente. Ook kan deze persoon de mogelijkheid krijgen om op informele basis contacten te onderhouden met de combinatiefunctionarissen en de werkopdrachtgevers oftewel de scholen, (sport)verenigingen en instellingen. Een andere rol binnen de gemeente is het verstrekken van de subsidie aan de stichting en het voeren van (half)jaarlijkse evaluatiegesprekken. Er bestaat een kans dat de twee genoemde rollen in conflict kunnen komen wanneer er onenigheid ontstaat over de voortgang, de resultaten of de subsidie. Daarvoor is het verstandig de twee genoemde rollen binnen de gemeente te scheiden Competentieprofielen Normaliter volgt een competentieprofiel na een projectplan. Omdat de combinatiefuncties een geheel nieuw fenomeen zijn kan het handig zijn gebruik te maken van bestaande competentieprofielen om richting te geven aan de invulling van de functies. De landelijke taskforce heeft vier profielen opgesteld. Deze blijven echter erg abstract en geven weinig richting aan echte functies. Diverse gemeenten werken inmiddels met competentieprofielen op vier niveaus, uitgewerkt in 11 profielen. Deze zijn te vinden in bijlage 5. 19

gemeente Steenbergen

gemeente Steenbergen gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen - Welberg Raadsvergadering 27 oktober 2011 Agendanummer 11 Onderwerp: Combinatiefuncties Steenbergen, 20 september 2011 Aan

Nadere informatie

Combinatiefuncties. Impuls brede scholen, sport en cultuur. 12 december 2008

Combinatiefuncties. Impuls brede scholen, sport en cultuur. 12 december 2008 Combinatiefuncties Impuls brede scholen, sport en cultuur 12 december 2008 Presentatie Marieke Pronk Backer Diks Projectleider Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 12 december 2008 12 december 2008 Sportplan

Nadere informatie

Impuls Brede scholen, sport en cultuur (24 september 2009)

Impuls Brede scholen, sport en cultuur (24 september 2009) (24 september 2009) Dennis Winne (Sport) en Jan Wieringa (onderwijs) www.middelburg.nl www.combinatiefuncties.nl Het kabinet wil samen met gemeenten, onderwijssector, sportsector en cultuursector tenminste

Nadere informatie

Impuls brede scholen, sport en cultuur

Impuls brede scholen, sport en cultuur Impuls brede scholen, sport en cultuur Sport Koepel Edam Volendam, combineert de hele dag! Sport Koepel is de organisatie voor Edamse en Volendamse sportverenigingen, scholen, sportieve Edammers en Volendammers

Nadere informatie

De combinatiefunctionaris bij een vereniging

De combinatiefunctionaris bij een vereniging KNSB Verenigingsdag 8 november 2008, Vechtsebanen Utrecht De combinatiefunctionaris bij een vereniging Koen Mühlradt Beleidsadviseur / projectleider Combinatiefuncties Eén werkgever, twee sectoren (onderwijs,

Nadere informatie

Zicht krijgen op resultaten en effecten van de inzet van buurtsportcoaches

Zicht krijgen op resultaten en effecten van de inzet van buurtsportcoaches Zicht krijgen op resultaten en effecten van de inzet van buurtsportcoaches Caroline van Lindert Ine Pulles Nationale Kennisdag Sport en Gemeenten 29 januari 2015 Mulier Instituut, Utrecht Agenda Doelstellingen

Nadere informatie

gemeente Tilburg 090113-11-BO bwbinternet Impuls Brede school, Sport en Cultuur 1. Inleiding

gemeente Tilburg 090113-11-BO bwbinternet Impuls Brede school, Sport en Cultuur 1. Inleiding 090113-11-BO bwbinternet Impuls Brede school, Sport en Cultuur 1. Inleiding Op 10 december 2007 is de landelijke kaderstellende overeenkomst "Bestuurlijke Afspraken Impuls Brede scholen, sport en cultuur"

Nadere informatie

Combinatiefuncties in Wijdemeren

Combinatiefuncties in Wijdemeren Combinatiefuncties in Wijdemeren Plan van Aanpak Impuls brede scholen, sport en cultuur afdeling : Maatschappelijke en Sociale Zaken cluster : welzijn datum : 10 september 2010 raadsvoorstel : RV/166/100729/AVG

Nadere informatie

Aanvraagformulier combinatiefunctie (2009) gemeente Nieuwegein

Aanvraagformulier combinatiefunctie (2009) gemeente Nieuwegein Aanvraagformulier combinatiefunctie (2009) gemeente Nieuwegein Inleiding Met het aanstellen van combinatiefunctionarissen wil de overheid de samenwerking versterken tussen onderwijs, sport en cultuur.

Nadere informatie

In het onderstaande overzicht is de situatie van de CF op 1 juli 2012 samengevat:

In het onderstaande overzicht is de situatie van de CF op 1 juli 2012 samengevat: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Werkgeversrol Combinatiefuncties Te besluiten om 1. Aan Xpor B.V. de opdracht te verlenen om een voorstel te doen teneinde de werkgeversrol voor de combinatiefuncties in te richten.

Nadere informatie

Gemeente Den Haag Kinderen doen mee!

Gemeente Den Haag Kinderen doen mee! Kinderen doen mee! Ilona Ligtvoet, gemeente Den Haag DSZW Richard van der Zand, ministerie van SZW 1 Achtergrond Kinderen moeten gelijke kansen krijgen om hun talenten te ontplooien, ongeacht het inkomen

Nadere informatie

Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2010

Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2010 Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2010 De projectgroep Combifunctie Onderwijs wil in de periode 2008-2011 jaarlijks monitoren of scholen en / of schoolbesturen bekend zijn met combinatiefuncties

Nadere informatie

Combinatiefuncties in Rotterdam Aanknopingspunten met bestaand beleid

Combinatiefuncties in Rotterdam Aanknopingspunten met bestaand beleid Aanknopingspunten met bestaand beleid Voorstellen Mera Oosterom Beleidsmedewerker actieprogramma Voeding en Beweging + interim projectleider Combinatiefuncties Inhoud De aanloop Uitgangspunten in Rotterdam

Nadere informatie

Ideaalplaatje. Wijk beweegteam samengesteld uit onderwijs en sport

Ideaalplaatje. Wijk beweegteam samengesteld uit onderwijs en sport Ideaalplaatje Wijk beweegteam samengesteld uit onderwijs en sport Kracht: Vakleerkracht (niveau 5) neemt kennis mee en werkt vanuit onderwijs Sportwijkwerker (niveau 4)neemt kennis mee en werkt vanuit

Nadere informatie

Overzicht QenA, versie 1306

Overzicht QenA, versie 1306 Overzicht QenA, versie 1306 vraag antwoord Gevalideerd door Is het mogelijk de start van de Ja, kinderopvangorganisaties die op een locatie kinderen Min bso-tijd voor alle contracten aan van verschillende

Nadere informatie

Werkgeverschap combifuncties in de sector onderwijs Mr Sophie van Hien, Bond KBO

Werkgeverschap combifuncties in de sector onderwijs Mr Sophie van Hien, Bond KBO Werkgeverschap combifuncties in de sector onderwijs Mr Sophie van Hien, Bond KBO Verkadefabriek te 's-hertogenbosch vrijdag 5 juni 2009 1 Onderwerpen Stappenplan volgens de Taskforce Keuze werkgeverschap

Nadere informatie

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1 Format Projectplan Onbeperkt Sportief biedt u een format voor het maken van een projectplan. Met zeven hoofdvragen krijgt u helder op papier wat uw project inhoudt. Het projectplan heeft als doel het stimuleren

Nadere informatie

Uitvoeringskader combinatiefuncties/buurtsportcoach 2015 e.v. Versie 19-3-2015

Uitvoeringskader combinatiefuncties/buurtsportcoach 2015 e.v. Versie 19-3-2015 Uitvoeringskader combinatiefuncties/buurtsportcoach 2015 e.v. Versie 19-3-2015 1. Inleiding In 2008 is de gemeente Nijmegen gestart met de inzet van 13,3 fte combinatiefuncties bij Onderwijs, Sport en

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen Combinatiefuncties

Gemeente Nijmegen Combinatiefuncties Gemeente Nijmegen Combinatiefuncties de uitvoering Sport + onderwijs Doelstellingen Combinatiefuncties in Nijmegen: 1. Versterken van sportverenigingen. 2. Intensiveren van de samenwerking tussen sportverenigingen

Nadere informatie

Onderwerp: Combinatiefuncties. Aan de raad,

Onderwerp: Combinatiefuncties. Aan de raad, Agendapunt : 12. Voorstelnummer : 05-034 Raadsvergadering : 12 mei 2011 Naam opsteller : Mario Weima Informatie op te vragen bij : Opsteller Portefeuillehouders : Cees Roem Onderwerp: Combinatiefuncties

Nadere informatie

Workshop. Zicht op de resultaten van de buurtsportcoach

Workshop. Zicht op de resultaten van de buurtsportcoach Workshop Zicht op de resultaten van de buurtsportcoach Zicht op de effecten van de buurtsportcoach Geeske van Asperen, NISB Caroline van Lindert, Mulier Instituut Evelien Wijdeveld, EWorks Programma Voorstellen

Nadere informatie

Impuls brede scholen, sport en cultuur Veel gestelde vragen (versie november 2007)

Impuls brede scholen, sport en cultuur Veel gestelde vragen (versie november 2007) Impuls brede scholen, sport en cultuur Veel gestelde vragen (versie november 2007) Inhoudsopgave 1. Beoogde resultaten en doelen 1.1. Wat is de impuls brede scholen, sport en cultuur? 4 1.2. Waartoe moet

Nadere informatie

Werkprogramma 2013 -Samenvatting-

Werkprogramma 2013 -Samenvatting- Werkprogramma 2013 -Samenvatting- Leerdam, april 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Visie Jong Leerdam 3 3. Sportieve en Gezonde School 4 4. Culturele School 6 5. Actieve Buurt 7 6. Sterke vereniging

Nadere informatie

Beleid TussenSchoolseOpvang.

Beleid TussenSchoolseOpvang. Beleid TussenSchoolseOpvang. In dit beleidsplan beschrijft Novem de visie en de keuzes die op basis van deze visie gemaakt zijn t.a.v. de tussenschoolse opvang. VISIE NOVEM Novem is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Notitie tarieven (multifunctionele) binnen- en buitensportaccommodaties

Notitie tarieven (multifunctionele) binnen- en buitensportaccommodaties Notitie tarieven (multifunctionele) binnen- en buitensportaccommodaties 1. Aanleiding De aanleiding voor deze notitie tarieven binnen- en buitensportaccommodaties is drieledig: Tarieven buitensport Uit

Nadere informatie

Stappenplan oprichten stichting

Stappenplan oprichten stichting Bijlagen Bijlage 1: Stappenplan oprichten stichting Bepalen speelruimte o Wat wil de gemeente? o Hoeveel budget is er? o Wordt een nieuwe stichting afgewogen tegen een bestaande werkgeversorganisatie?

Nadere informatie

Btw en combinatiefuncties

Btw en combinatiefuncties Btw en combinatiefuncties 1 Inhoudsopgave 1. Achtergrondinformatie 3 1.1 Wat is een combinatiefunctie? 3 1.2 Inhoud brochure 3 2. Btw 3 3. Btw-gevolgen als een werknemer tegen vergoeding wordt uitgeleend/gedetacheerd

Nadere informatie

Beschrijving vacatures.

Beschrijving vacatures. Beschrijving vacatures. Allereerst wordt een schets gegeven van de positionering van de beweeg- en cultuurcoaches. De beweeg- en cultuurcoaches zijn werkzaam in twee werkvelden. Werkveld één: in- en ten

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Combinatiefuncties, Brede School en Cultuur

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Combinatiefuncties, Brede School en Cultuur COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Combinatiefuncties, Brede School en Cultuur Te besluiten om 1. De aanloopkosten à 15.000 als projectsubsidie in 2012 aan stichting SYnerKri te verlenen en, met toepassing van

Nadere informatie

Congres Gezonde Brede school 1 oktober 2014. De vakleerkracht bewegingsonderwijs: Waar heb ik als bestuurder mee te maken?

Congres Gezonde Brede school 1 oktober 2014. De vakleerkracht bewegingsonderwijs: Waar heb ik als bestuurder mee te maken? Congres Gezonde Brede school 1 oktober 2014 De vakleerkracht bewegingsonderwijs: Waar heb ik als bestuurder mee te maken? Even voorstellen Laurens van Tilburg: lid college van Bestuur van Stichting SchOOL,

Nadere informatie

Combinatiefunctionaris M/V Sport Onderwijs Cultuur. Sportbedrijf Tilburg Afdeling Sportontwikkeling

Combinatiefunctionaris M/V Sport Onderwijs Cultuur. Sportbedrijf Tilburg Afdeling Sportontwikkeling Combinatiefunctionaris M/V Sport Onderwijs Cultuur Sportbedrijf Tilburg Afdeling Sportontwikkeling Inhoud presentatie Aanleiding Beleid Tilburg Functie Combinatiefunctionaris (CF) CF binnen de sportvereniging

Nadere informatie

Samenvatting monitor Impuls brede scholen, sport en cultuur over 2011

Samenvatting monitor Impuls brede scholen, sport en cultuur over 2011 Samenvatting monitor Impuls brede scholen, sport en cultuur over 2011 Rapportage 4-meting 1 e tranchegemeenten 3-meting 2 e tranchegemeenten 2-meting 3 e tranchegemeenten 1-meting 4 e tranchegemeenten

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Partijen: Summa College, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw T. van Hoogstraten, Korein, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Notten, Kinderopvanggroep,

Nadere informatie

Btw, een hele zorg Een onderzoek naar de fiscale aspecten van arbeidsmobiliteit in de sector zorg & welzijn

Btw, een hele zorg Een onderzoek naar de fiscale aspecten van arbeidsmobiliteit in de sector zorg & welzijn Btw, een hele zorg Een onderzoek naar de fiscale aspecten van arbeidsmobiliteit in de sector zorg & welzijn Managementsamenvatting De arbeidsmarkt in de sector zorg en welzijn is sterk in beweging. Zorg-

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 30 234 Toekomstig sportbeleid Nr. 121 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Nieuwe koers brede school

Nieuwe koers brede school bijlage bij beleidsvoorstel Brede Talentontwikkeling in de Kindcentra 28 mei 2013 Nieuwe koers brede school (november 2012) 1. Waarom een nieuwe koers? De gemeente Enschede wil investeren in de jeugd.

Nadere informatie

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Aanleiding Fonds NutsOhra heeft met het programma Gezonde Toekomst Dichterbij de ambitie om de gezondheidsachterstanden

Nadere informatie

Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst

Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst Met dit stappenplan en deze checklist legt u de basis voor een samenwerkingsovereenkomst tussen alle samenwerkingspartners in uw regio. Wat

Nadere informatie

Financieringsvoorwaarden ondersteuning regionale allianties 2014-2016

Financieringsvoorwaarden ondersteuning regionale allianties 2014-2016 1. Inleiding In september 2013 is door een groot aantal partijen, waaronder de Rijksoverheid, werkgevers- en werknemersorganisaties, natuur- en milieuorganisaties, financiële instellingen en de VNG, het

Nadere informatie

adres» Spoorlaan 444 «5038 CH Tilburg post «Postbus 3078-5003 DB Tilburg tel «013 583 99 99

adres» Spoorlaan 444 «5038 CH Tilburg post «Postbus 3078-5003 DB Tilburg tel «013 583 99 99 Gemeente Krimpen aan den IJssel T.a.v. mevr. Noe Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL datum kenmerk onderwerp 8 april 2015 15181-LB/LvI Offerte Taalcoaching 2015 Geachte mevrouw Noe, Hierbij sturen

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

1 Onderwerp Voortgangsrapportage Nieuwegein Beweegt 2010-2013

1 Onderwerp Voortgangsrapportage Nieuwegein Beweegt 2010-2013 > - Nieuwegein Gemeenteraad c J Onderwerp Voortgangsraj Datum : 5 oktober 2013 rtage Nieuwegein Beweegt Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Port euillel r R.C. Blom 1 Onderwerp

Nadere informatie

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak Inhuur in de Kempen Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 21 april 2014 1. Achtergrond en aanleiding In gemeentelijke organisaties met een omvang als

Nadere informatie

Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020

Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020 Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020 1 1. Inleiding. De huidige sportnotitie Sportbeleid beweegt door! is in december 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze notitie heeft betrekking

Nadere informatie

Kinderopvang in eigen beheer. Resultaten marktonderzoek

Kinderopvang in eigen beheer. Resultaten marktonderzoek Kinderopvang in eigen beheer Resultaten marktonderzoek Opgesteld door K. Soldaat Kenmerk Resultaten marktonderzoek Datum 26 juli 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Resultaten algemeen 4 3 Het makelaarsmodel

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

Actieplan Veilige School 2015-2018

Actieplan Veilige School 2015-2018 Actieplan Veilige School 2015-2018 Inleiding De actieplannen Veilige School 1 van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat het onderwerp veiligheid goed op de kaart van het Haagse onderwijs staat.

Nadere informatie

Convenant SPORT LEER BEDRIJF (SLB) Sport & Leren in de Gemeente Eindhoven

Convenant SPORT LEER BEDRIJF (SLB) Sport & Leren in de Gemeente Eindhoven Convenant SPORT LEER BEDRIJF (SLB) Sport & Leren in de Gemeente Eindhoven Convenant Sport Leer Bedrijf Eindhoven 24 decemer 2010 De etrokken partijen ij dit convenant zijn: De gemeente Eindhoven, sector

Nadere informatie

Raadsstuk. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Ria Keesstra. College van B&W T.a.v. portefeuillehouders Onderwijs en Welzijn

Raadsstuk. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Ria Keesstra. College van B&W T.a.v. portefeuillehouders Onderwijs en Welzijn Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 001/2009 9 december 2008 STZ/jos 08/202871 Beantwoording vragen van de heer C.J. Pen en mevrouw M.J.M. Keesstra- Tiggelman inzake maatschappelijke

Nadere informatie

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Datum 24 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Scenario 1: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vulling van de monitor, met aanvullingen

Nadere informatie

ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS

ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS De succesvolle sportvereniging Levensaders voor succes Voldoende schaal Goed bestuur Goede accommodatie Betrokken vrijwilligers

Nadere informatie

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING financiële bijdragen uit het leefbaarheidsbudget 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Hellendoorn heeft enkele budgeten overgedragen aan de dorpen en wijken in de

Nadere informatie

Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen

Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen Rekenkamercommissies Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland Inleiding In de maanden mei tot en met oktober

Nadere informatie

Eigen kracht van ouders en kinderen. Behoefte aan/vraag naar deze activiteit.

Eigen kracht van ouders en kinderen. Behoefte aan/vraag naar deze activiteit. Hoe verder na 25 mei Op 25 mei 2011 werden door de deelnemers aan de LEA conferentie in twee fasen acties benoemd. In eerste instantie actie-ideeën per wijk, deze wijkacties staan al op de site. Daarna

Nadere informatie

Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda

Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda Naast de reguliere projectcommunicatie (informeren over project, voortgang en resultaten) en de communicatie gericht op het werven

Nadere informatie

Sportimpuls. Brengt gezond leven dichterbij

Sportimpuls. Brengt gezond leven dichterbij Brengt gezond leven dichterbij Doel Een meer duurzame sport- en beweegdeelname realiseren Verhogen sportparticipatie (+10%) gericht op mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen of dreigen uit te

Nadere informatie

WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS

WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisa.es WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS Werkgeverschap Vormen Vrijwilligersregeling IB 47 ZZP-er Loondienst Payroll-, detachering-, uitzendbureaus, accountantskantoren

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Evaluatie project combinatiefuncties gemeente Leiden

Evaluatie project combinatiefuncties gemeente Leiden Evaluatie project combinatiefuncties gemeente Leiden juni 2014 Titel Evaluatie project combinatiefuncties gemeente Leiden Afbeelding voorpagina Stockfoto - istock Rapportage Nathalie Daalder, MSc Meike

Nadere informatie

Kinderopvang Heyendael

Kinderopvang Heyendael Hoofdstuk: 5.5 (Personeel) Titel: Werkwijze en beleid tav stagiaires Procesbewaker: Praktijkopleider Bladzijden: 1 t/m 4 Kinderopvang Heyendael Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Soorten stageplekken 3. Organisatie

Nadere informatie

De producten van de Taskforce Combinatiefuncties

De producten van de Taskforce Combinatiefuncties De producten van de Taskforce Combinatiefuncties Juridische en financiële consequenties (in het onderwijs) Marielle Boogers, juridisch adviseur VBS Henk de Kat, BTW-adviseur Deloitte belastingadviseurs

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam Jaarverslag 2010 WSW Raad Amsterdam april 2011 Mw. H.J. Gussenhoven Ambtelijk Secretaris WSW Raad Voorwoord van de voorzitter De WSW Raad is op basis van de Verordening WSW in 2009 ingesteld. De raad heeft

Nadere informatie

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1 Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1. Inleiding Leren en Werken in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant richt zich vanaf 1 januari 2013 primair op vragen van de regionale

Nadere informatie

Integraal (sport) beleid. Lerende Netwerken 18 april Zaanstad

Integraal (sport) beleid. Lerende Netwerken 18 april Zaanstad Integraal (sport) beleid Lerende Netwerken 18 april Zaanstad Gemeente Katwijk Aanleiding sportnota Visie op sport en bewegen Integrale en interactief benadering Proces Sportnota Realisering combinatiefuncties

Nadere informatie

Wat is het doel van een convenant?

Wat is het doel van een convenant? Met dit stappenplan en deze checklist legt u de basis voor een samenwerkingsovereenkomst tussen alle samenwerkingspartners in uw regio. Wat is het doel van een convenant? Een convenant is een overeenkomst

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

School & Sport, samen sterker

School & Sport, samen sterker School & Sport, samen sterker Eindhoven 15 okt. 2009 De combinatiefunctionaris: de sleutel tot een succesvolle samenwerking tussen school en vereniging Agenda 1. Wat betekent de Brede Impuls voor de 2.

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

Evaluatie bijdrageregeling Regionale samenwerking -samenvatting-

Evaluatie bijdrageregeling Regionale samenwerking -samenvatting- WODC Evaluatie bijdrageregeling Regionale samenwerking -samenvatting- Hoofddorp, 8 mei 2003 Projectnummer: 3863 KPMG Bureau voor Economische Argumentatie Postbus 559 2130 AN Hoofddorp Tel. 023-5547700

Nadere informatie

adres» Spoorlaan 444 «5038 CH Tilburg post» Postbus 3078» 5003 DB Tilburg tel» 013 583 99 99

adres» Spoorlaan 444 «5038 CH Tilburg post» Postbus 3078» 5003 DB Tilburg tel» 013 583 99 99 f contourdetwern Rappel KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 2 8 JAN. 2014 Gemeente Krimpen aan den IJssel t.a.v. mevrouw Noë Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL R03.no. datum 15 januari 2014 kenmerk 14059-RK-AD

Nadere informatie

Organisatie en functieprofiel. Directeur. Stichting Samenwerkingsverband. Fryslân Noard

Organisatie en functieprofiel. Directeur. Stichting Samenwerkingsverband. Fryslân Noard Organisatie en functieprofiel Directeur Stichting Samenwerkingsverband Fryslân Noard Hengelo (o), 11 februari 2014 1 Inhoudsopgave 1. Situatieschets Stichting Samenwerkingsverband Fryslân Noard Kenmerken

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Inleiding CVO Noord-Fryslân is een Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het noorden van Friesland. De Vereniging bestaat uit drie scholen: Christelijk

Nadere informatie

1 4 SEP. 2010. Wij vertrouwen er op u hiermee een goed voorstel te hebben voorgelegd. Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet.

1 4 SEP. 2010. Wij vertrouwen er op u hiermee een goed voorstel te hebben voorgelegd. Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet. 1 4 SEP. 2010 Gemeente Heemstede Maatschappelijke zaken en Dienstverlening / Welzijn en Onderwijs t.a.v. mevrouw J. Jacobs Postbus 352 2100 AJ Heemstede \ S k Nieuwe Gracht 7 2011 NB Haarlem Postbus 338

Nadere informatie

Payrolling. Tentoo Collective Freelance & Flex. Aan de slag. Verschillende soorten prijsafspraken. Hoe werkt Tentoo CF&F?

Payrolling. Tentoo Collective Freelance & Flex. Aan de slag. Verschillende soorten prijsafspraken. Hoe werkt Tentoo CF&F? Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo zo eenvoudig mogelijk te maken, vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening, de werkwijze en andere relevante informatie. TENTOO Sinds onze

Nadere informatie

KRACHT VANUIT DE BASIS

KRACHT VANUIT DE BASIS ikc het leeuwarder model_ikc het leeuwarder model 24-11-13 14:26 Pagina 1 IKC's in Leeuwarden: KRACHT VANUIT DE BASIS ikc het leeuwarder model_ikc het leeuwarder model 24-11-13 14:26 Pagina 3 ikc het leeuwarder

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014 Inrichting financiële functie Klaar voor de start 19 mei 2014 Els Verschure (Infinite Financieel) Erik de Vries (DUO) Programma Introductie bemensing bedrijfsvoering Financieel management en beheer Wie

Nadere informatie

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis Over Partis Partis is de Brede Welzijnsinstelling in Sint-Michielsgestel. Partis

Nadere informatie

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 *ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-26406/DV.14-396, afdeling Ruimte. Sellingen, 11 december 2014 Onderwerp: Vaststellen Nota OOR (Onderhoud van de Openbare

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Alles uit handen, maar niet de touwtjes

Alles uit handen, maar niet de touwtjes 1 Alles uit handen, maar niet de touwtjes SPORT2SUPPORT I.O.V. REN4SPORT SEPTEMBER 2012 2 LEESWIJZER In het hoofdstuk INTRO, staat een beknopte omschrijving over de onderzoeker en wordt de aanleiding tot

Nadere informatie

Dit subsidieaanvraagformulier is een voorbeeld en kan behulpzaam zijn bij het invullen van uw subsidieaanvraag voor Guppiesport.

Dit subsidieaanvraagformulier is een voorbeeld en kan behulpzaam zijn bij het invullen van uw subsidieaanvraag voor Guppiesport. subsidieaanvraagformulier Dit subsidieaanvraagformulier is een voorbeeld en kan behulpzaam zijn bij het invullen van uw subsidieaanvraag voor Guppiesport. Projectgegevens Checklist Onderstaande tabel is

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK

Nota van B&W. Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. P. Platt Telefoon 5115629 E-mail: plattp@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/935 Bijlagen kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder)

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder) Projectplan Titel van het project: Naam van de lokale projectleiders: Betrokken partijen binnen het project: Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski

Nadere informatie

INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT)

INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT) INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT) 1. Opzet van het onderzoek 2. Resultaten en conclusies 3. Discussie Vraagstelling 1. Welke omvang heeft intersectorale

Nadere informatie

Overzicht faciliteiten MR samenvatting

Overzicht faciliteiten MR samenvatting Overzicht faciliteiten MR samenvatting De MR- faciliteiten rusten op verschillende pijlers. Kort samengevat: 1. De MR mag gebruik maken van de voorzieningen die hij redelijkerwijs nodig heeft en waarover

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

Bijlage Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG) 2014 B-Fit 2-4 Doelgroep 0-4 jarigen

Bijlage Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG) 2014 B-Fit 2-4 Doelgroep 0-4 jarigen A) Kosten en uren Geef hieronder inzicht in de kosten en uren die nodig zijn om met de interventie aan de slag te gaan. De interventie staat beschreven zoals deze er op dit moment uit ziet. Bij interventies

Nadere informatie

1. Bestuurlijke opdracht

1. Bestuurlijke opdracht PROJECTPLAN LEA KAMER ZORG 1. Bestuurlijke opdracht 1.1. Algemeen De algemene bestuurlijke opdracht luidt: Gebruik de bestaande inventarisatie over signalering en sluitende aanpak, om vorm te geven aan

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

Ziezzo is gespecialiseerd in payrolling en. contractbeheer. Wij hebben ruime ervaring in het. vakgebied en zijn zeer betrokken bij onze opdracht -

Ziezzo is gespecialiseerd in payrolling en. contractbeheer. Wij hebben ruime ervaring in het. vakgebied en zijn zeer betrokken bij onze opdracht - Ziezzo. Uw personeel goed geregeld. Ziezzo is gespecialiseerd in payrolling en contractbeheer. Wij hebben ruime ervaring in het vakgebied en zijn zeer betrokken bij onze opdracht - gevers. Uw personeel

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 23 juni 2015 Nr. : 2015-66 Portefeuillehouder:

Nadere informatie