Kansen voor sport en cultuur Kader werkgeverschap combinatiefuncties 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kansen voor sport en cultuur Kader werkgeverschap combinatiefuncties 2016"

Transcriptie

1 Kansen voor sport en cultuur Kader werkgeverschap combinatiefuncties 2016

2 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Combinatiefuncties: regeling en doelstellingen 2.1 De regeling Sport- en cultuurcoaches in Breda 3 3. Doelstellingen en speerpunten Werkgeverschap en doorkijk richting Werkgeverschap Doorkijk richting Toekomst Brede impuls combinatiefuncties 6 5. Financieel: Begroting

3 1. Inleiding Vanaf 2008 zijn in de gemeente Breda combinatiefunctionarissen actief. Dit zijn professionals die werkzaam zijn in combinaties van de sectoren onderwijs, sport en cultuur. Als sport- of cultuurcoach dragen ze bij aan de versterking van het sport- en cultuuraanbod in de stad. De huidige inzet is gebaseerd op de beleidsnota Kansen voor sport en cultuur, uitvoeringsplan combinatiefuncties 2014 en Hierin zijn de doelstellingen gekoppeld aan de Bredase doelstellingen op het gebied van sport, jeugd en cultuur zoals eerder beschreven in Sportimpuls Breda, en Factor C. Het jaar 2016 betreft een overgangsjaar. De inzet van combinatiefuncties maakt geen deel uit van het beleidskader Breda Basis en de nota s Sportimpuls Breda en zijn vanaf 2016 niet meer van kracht. Uitgangspunt is dat de combinatiefuncties meegaan in de ontwikkeling richting Breda Doet, een samenhangende en innovatieve aanpak voor het gehele sociale domein. De doelstellingen en speerpunten uit de aflopende nota Kansen voor sport en cultuur, uitvoeringsplan 2014 en 2015 zijn ook in 2016 onverminderd van kracht. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij beleidsontwikkelingen zoals Wijkimpuls , de herijking cultuur en de strategische onderwijsagenda. Daarnaast zijn er aanvullende doelstellingen geformuleerd op het gebied van welzijn, zorg en participatie. Ook zal het komende jaar meer focus worden gelegd op samenwerking met organisaties en verenigingen die in de Bredase wijken actief zijn. Dit kader vormt de basis voor het verstrekken van subsidie voor het werkgeverschap van de sport- en cultuurcoaches in Uitgangspunt is om net als voorgaande jaren het werkgeverschap te beleggen bij één werkgever voor sport en één voor cultuur. 2

4 2. Combinatiefuncties: regeling en doelstellingen 2.1 De regeling De Brede impuls combinatiefuncties is een rijksregeling uit 2012 en een vervolg op de Impuls brede scholen, sport en cultuur die in 2008 in werking is getreden. In het kader van de Impuls kunnen zowel combinatiefuncties voor sport, onderwijs en cultuur worden ingezet, als buurtsportcoaches, specifieke combinatiefuncties die een verbinding leggen tussen sport- en beweegaanbieders, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen en het bedrijfsleven. Zij zijn een belangrijk onderdeel van het programma Sport en bewegen in de buurt, dat moet leiden tot meer sportdeelname en een gezonde en actieve leefstijl. De rijksoverheid financiert 40% van de loonkosten van deze functies, deelnemende gemeenten organiseren de resterende cofinanciering. De combinatiefuncties beperken zich dus niet tot organisaties en partijen uit de sectoren onderwijs, sport en cultuur, maar worden ook ingezet ten behoeve van gezondheid, zorg, wijkontwikkeling, participatie en welzijn. De kernactiviteiten moeten wel sport- of cultuurgerelateerd zijn. Scholen, verenigingen, buurthuizen (van de toekomst), zorginstellingen maar ook (commerciële) sport- en cultuuraanbieders kunnen hierdoor nog meer betrokken worden bij de wijk en haar bewoners. 2.2 Sport- en cultuurcoaches in Breda In Breda is op dit moment 25 fte aan combinatiefunctionarissen actief. Zij dragen als sport- of cultuurcoach 1 bij aan de versterking van het binnen- en buitenschoolse sport- en cultuuraanbod en zo aan de kwaliteit van het bewegingsonderwijs en aan cultuureducatie. Zowel stedelijk als op wijkniveau wordt gewerkt aan het stimuleren van kunstbeoefening, uitbreiding van het sportaanbod en vergroting van de sportdeelname, ook van inwoners met een beperking. Verder ondersteunen zij sportverenigingen en sporttalenten. De activiteiten die de combinatiefunctionarissen uitvoeren dragen bij aan de volgende doelstellingen: Onderwijs - het verbeteren van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs en de cultuureducatie; - het uitbreiden en verbinden van het binnen- en buitenschools sport- en cultuuraanbod; - het realiseren van doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen voor sport en cultuur. Sport - het verbeteren van de kwaliteit van het sportaanbod in de wijken; - het uitbreiden van het sportaanbod in de wijken; - het leggen van verbindingen tussen sport- en beweegaanbod en preventieve (jeugd)gezondheidszorg; - het vergroten van de sportdeelname van kinderen en jongeren, met bijzondere aandacht voor kinderen met een beperking; - het realiseren van ouderbetrokkenheid bij sportverenigingen en beweegactiviteiten; - het verbinden van het binnen- en buitenschoolse sport- en beweegaanbod; - het bieden van verenigingsondersteuning; - het ondersteunen van individuele talenten en verenigingen met een topsportambitie, ook voor sporters met een beperking; - het realiseren van beweegmanagement per district. Cultuur - het coördineren van de inzet van cultuureducatie voor het primair en voortgezet onderwijs; - het versterken en verankeren van het aanbod cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs; - het vergroten van cultuurparticipatie en het stimuleren van kunstbeoefening onder kinderen en jongeren. 1 Combinatiefuncties en sport- of cultuurcoaches zijn termen die worden gebruikt om dezelfde functies te duiden. De term combinatiefunctie komt voort uit de eerste regeling (2008), de termen (buurt)sportcoach en cultuurcoach zijn in 2012 geïntroduceerd. De termen worden naast elkaar gebruikt. 3

5 Daarnaast stonden in 2014 en 2015 de volgende speerpunten centraal, die ook in 2016 van toepassing zijn: Cultuur - Uitvoeren landelijk programma Cultuureducatie met Kwaliteit: in samenwerking met scholen en culturele partners ontwikkelen doorgaande leerlijnen en stimuleren ontwikkeling, deskundigheidsbevorderingen en uitzetten (na)scholing; - Het verbinden van binnen- en buitenschoolse activiteiten; - Uitbreiden naschools cultureel aanbod in de wijk i.s.m. partners in de wijk (professional, amateur, stagiaire of vrijwilliger). Sport - School- en wijksport: verenigingen meer betrekken bij activiteiten, intensiveren van het aanbod op en na school in aandachtswijken, bestrijding motorische achterstanden bij (jonge) kinderen, optimaliseren van samenwerking met Jongeren op Gezond Gewicht, de Street Leagues beter laten aansluiten op het overige aanbod in de wijken, meer aandacht voor relatief inactieve groepen; - Verenigingsadvisering en aangepast sporten: maatwerktrajecten efficiënter regelen, meer aansluiting zoeken bij bestaande structuren en netwerken in de verschillende gebieden, aansluiting bij regionaal sportloket aangepast sporten (signalerende en doorverwijzende functie) en ondersteuning van verengingen die een aangepast sportaanbod (willen) hebben; - Talentontwikkeling: samenwerking met sportcoaches in de wijken vergroten, (financiële) participatie regiogemeenten realiseren, meer aandacht voor sporters met een beperking (mede in relatie tot sportevenementen als ParaGamesBreda en talentontwikkelingsdagen NOC*NSF); - Stedelijke coördinatie: meer aandacht voor communicatie over de inzet van de (buurt)sportcoaches en het sport- en cultuuraanbod in Breda, ondersteuning coördinatie en implementatie Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds, vormgeven van beweegmanagement en optimale afstemming school- en wijksport met stedelijke activiteiten op het gebied van sport, voeding en bewegen (o.a. projecten Sportimpuls, JOGG, de Gezonde School, Brabants Basisonderwijs in Beweging, (breedte)sportevenementen, sportintroductie en KIDS-sport). 4

6 3. Doelstellingen en speerpunten 2016 Bredase sport- en cultuurcoaches zijn in alle wijken van de stad actief en bereiken via scholen, verenigingen en andere maatschappelijke partners een groot aantal inwoners. Het jaar rond worden er tal van aansprekende activiteiten aangeboden op het gebied van sport en cultuur. Tot op heden heeft de nadruk vooral gelegen op kinderen en jongeren waarvan sport- en cultuurdeelname achterbleef. Door een goede coördinatie en een betere positionering van de sport- en cultuurcoaches is er ruimte ontstaan om de doelstellingen en de speerpunten uit te breiden. De doelstellingen en speerpunten zoals vermeld in paragraaf 2.2 blijven onverminderd van kracht. Door de komst van Breda Basis en om betere aansluiting te vinden met de Wijkimpuls worden er doelstellingen toegevoegd op het gebied van welzijn, zorg en participatie: Welzijn, zorg en participatie - Sportverenigingen worden ondersteund om hun maatschappelijke functie te versterken. Hierbij wordt invulling gegeven aan het buurthuis van de toekomst en het open club principe - Sportcoaches dragen in samenwerking met andere partijen bij aan de verbetering van de leefbaarheid in de wijken; - Voor kwetsbare groepen (zoals ouderen en mensen met een beperking) wordt sport en beweging ingezet als middel om te voorkomen dat zij in het hulpverleningscircuit terecht komen. Het beschikbare bewegingsaanbod en de sportinfrastructuur zijn hiertoe structureel verbeterd; - Sportcoaches worden ingezet om de re-integratie en participatie van kwetsbare groepen middels sport te bevorderen en zo mogelijk naar een vrijwilligersfunctie of betaald werk te leiden. Aanvullende speerpunten - In alle wijken van Breda is voldoende (naschools) sport-, bewegings- en cultuuraanbod; - De focus ligt op samenwerking met verenigingen en andere partijen die zich op andere manieren bezighouden met verbetering van de leefbaarheid van de wijken en met zelfredzaamheid van inwoners; - Activiteiten zijn complementair aan elkaar en gericht georganiseerd - Er komt meer aandacht voor afstemming en samenwerking met andere partijen die sportgerelateerde activiteiten in de wijken aanbieden (zoals Thuis Op Straat, Grote Broer en Grote Zus), zodat activiteiten maximaal rendement kunnen halen. 5

7 4. Werkgeverschap en doorkijk richting Werkgeverschap 2016 Uit evaluaties en de ervaringen van de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de keuze voor één werkgever voor sport en één voor cultuur een juiste is gebleken. Het uitgangspunt is dan ook om dit in de toekomst te handhaven. De werkgevers zijn verantwoordelijk voor de coördinatie en afstemming van de verschillende activiteiten. Voorop staat dat er samenwerking gezocht wordt met (project) partners om de gewenste resultaten te bereiken. Het is aan de werkgevers om sluitende afspraken te maken met de projectpartners over de inzet van formatie, activiteiten en de inhoudelijke aansturing, bijvoorbeeld in de vorm van samenwerkingsovereenkomsten. Doel hiervan is dat taken en verantwoordelijkheden duidelijk belegd worden In 2015 was het werkgeverschap voor de sportcoaches belegd bij Breda-Actief en voor de cultuurcoaches bij de Nieuwe Veste. Gelet op het feit dat dit middels subsidieverlening slechts voor één jaar is vastgelegd, betekent dat er voor 2016 een nieuwe uitvraag gedaan moet worden. Dit kader dient tevens als basis voor de subsidieaanvraag voor het werkgeverschap van de sportcoaches en de cultuurcoaches. Uit de aanvraag dient te blijken hoe de fte s ingezet gaan worden ten behoeve van de diverse doelstellingen. Tevens dient uit de aanvraag te blijken welke (lokale) projectpartners gecommitteerd zijn om op een zo efficiënt mogelijke wijze in te springen op de kansen en knelpunten die zich voordoen in de verschillende wijken. Uit een begroting dient tevens te blijven hoe de financiële middelen over de diverse onderdelen verdeeld gaan worden. De volledige beoordelingscriteria worden op aanvraag verstrekt. 4.2 Doorkijk richting 2017 De focus die in 2015 nadrukkelijk is aangebracht op samenwerking begint vruchten af te werpen. De organisaties die in de wijken actief zijn op het gebied van sport en cultuur weten elkaar steeds beter te vinden, waardoor de afstemming steeds meer vorm krijgt. Zoals aangegeven willen we deze lijn in 2016 en daaropvolgende jaren voortzetten. Met de focus op de directe leefomgeving van de Bredanaars zoals omschreven in het bestuursakkoord, staat het verbreden van de inzet van de combinatiefuncties centraal. We kijken naar de mogelijke samenwerkingspartners en initiatieven in de wijken. Daarbij kijken we over de grenzen heen: ook welzijnsorganisaties kunnen geschikte partners zijn om de doelen die we nastreven met de inzet van sportcoaches en cultuurcoaches te realiseren. De inhoudelijke match is daarbij leidend: we voorkomen overlap en stimuleren organisaties om gezamenlijk activiteiten op te zetten en uit te voeren. De eerste stappen op dit terrein worden al gezet: onder meer door de gezamenlijke ontwikkeling en uitvoering van het thema Sport, bewegen, gezond in het kader van de gezamenlijke onderwijsagenda onbegrensd ontdekken van het primair en voortgezet onderwijs en de gemeente Breda. Zoals eerder gesteld wordt 2016 beschouwd als een overgangsjaar, waarin de doorontwikkeling naar Breda Doet in 2017 centraal staat. 4.3 Toekomst Brede impuls combinatiefuncties De combinatiefuncties zijn inhoudelijk onderdeel van het landelijke programma Sport en bewegen in de buurt. Dit programma stopt na Aangezien de inzet van combinatiefuncties een structurele rijksregeling is, zal door het ministerie van VWS met alle stakeholders worden bekeken op welke manier de inzet van combinatiefuncties kan worden voortgezet. De insteek daarbij is voortzetting van de, zeer succesvolle, regeling. Momenteel is landelijk 2600 fte ingevuld en aan de slag, voor 300 fte wordt nog gewerkt aan invulling. Daarmee is het totale budget van 2900 fte ingezet. Aandachtspunten voor 2017 en verder zijn de volgende: 6

8 - Herijking van de wijze van uitkeren Op dit moment ontvangen gemeenten de rijksbijdrage via een decentralisatie-uitkering. Vanuit het rijk wil men bekijken of deze wijze nog steeds passend is. - Herijking verdeelsleutel Gemeenten hebben recht op een bepaald aantal fte gebaseerd op het aantal inwoners tot 18 jaar. De herijking van deze verdeelsleutel is het gevolg van de verbreding van de inzet van de combinatiefuncties naar alle leeftijden vanaf Ontwikkeling en uitvoering van effectmeting Diverse stakeholders, waaronder de Tweede Kamer, hebben nadrukkelijk behoefte aan inzicht in de effecten die worden behaald door de inzet van buurtsportcoaches. Daarom is een traject gestart om deze effecten in kaart te brengen. - Inhoudelijke ontwikkeling en vernieuwing van de buurtsportcoaches In de ontwikkeling van nieuwe afspraken over de inzet van buurtsportcoaches wordt bekeken op welke wijze deze inzet vernieuwd en/ of verbeterd kan worden. 7

9 5. Financieel: Begroting 2016 Voor de financiering van de combinatiefuncties maakt de gemeente gebruik van een rijksbijdrage. Via de Brede impuls combinatiefuncties ontvangt de gemeente Breda jaarlijks een bedrag van ,-, gebaseerd op een bedrag voor loonkosten van ,- per fte (het bedrag van ,- vormt het uitgangspunt voor de rijksbijdrage, niet elke fte hoeft ,- te kosten). De gemeente dient uit eigen middelen of middels financiering door derden een bijdrage van 60% te leveren voor de loonkosten. Ook overige kosten (voor werkgeverschap, huisvesting, reiskosten, materiaal, huur van accommodaties etc.) moeten lokaal worden gedragen. Door de gemeente Breda wordt een maximaal activiteitenbudget van 5.500,- per uitvoerende fte beschikbaar gesteld. De rijksregeling geeft vanaf 2012 aan gemeenten ruimte om te kunnen aangeven welk deel van het beschikbare aantal fte zij willen inzetten: 60%, 80%, 100%, 120% of 140% zijn mogelijk. Vanaf 2009 heeft Breda ingezet op 100%, zijnde 23,6 fte. In 2012 zijn de middelen aangevraagd voor uitbreiding naar 140%, zijnde 33 fte. De gemeente heeft het voornemen in 2016 het totaal aantal fte daadwerkelijk tot 33 fte uit te breiden, enerzijds door externe cofinanciering, anderzijds door de koppeling te zoeken met andere beleidsterreinen. Mocht het niet haalbaar blijken om structureel naar 33 fte uit te breiden, dan zal met ingang van 1 januari 2017 het aantal fte omlaag worden gebracht. Voor welke tranche in dit geval wordt gekozen is onder meer afhankelijk van de mogelijkheden voor cofinanciering. De begroting voor 2016 ziet er als volgt uit: Beschikbaarheid budget 2016 Gemeentebegroting structureel Rijksbijdrage Brede impuls combinatiefuncties Bijdrage vanuit sport Bijdrage vanuit cultuur Cofinanciering derden (w.o. Nieuwe Veste) Overige cofinanciering (uitbreiding fte s) P.M. Totaal Benodigd Budget 2016 Cultuur en onderwijs salariskosten 4,5 FTE Activiteitenkosten Centrale werkgeversorganisatie Subtotaal cultuur Sport Salariskosten 20,5 FTE Activiteitenkosten Centrale werkgeversorganisatie Loonkosten uitbreiding fte P.M. Subtotaal sport Totaal

Kansen voor sport en cultuur Uitvoeringsplan combinatiefuncties 2014 en 2015

Kansen voor sport en cultuur Uitvoeringsplan combinatiefuncties 2014 en 2015 Kansen voor sport en cultuur Uitvoeringsplan combinatiefuncties 2014 en 2015 Inhoud 1. Samenvatting 2 2. Inleiding 3 2.1 De regeling 3 2.2 Wat doen we in Breda? 3 3. Aanleidingen bijstelling 5 3.1 Afloop

Nadere informatie

Zet u straks ook een combinaris in?

Zet u straks ook een combinaris in? Zet u straks ook een combinaris in? Visiedocument Combinatiefuncties in provincie Groningen juni 2008 Huis voor de Sport Groningen Visiedocument Combinatiefuncties in provincie Groningen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Toestel. Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur - "tussenstand" 5 februari 2009

Toestel. Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur - tussenstand 5 februari 2009 MEMO Aan Van De leden van de commissie Welzijn Wethouder Jaap Pilon Toestel 538412 1 Sector I Afdeling Betreft Datum Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur - "tussenstand" 5 februari 2009 Kopie aan 1.

Nadere informatie

Uitbreiding deelname Programma Sport en Bewegen in de Buurt

Uitbreiding deelname Programma Sport en Bewegen in de Buurt gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen Collegevergadering 4 december 2012 Inlichtingen Maurits van Tubergen Lotgering (023 5676632 ) Registratienummer 2012.0068182

Nadere informatie

Combinatiefuncties voorzien in een behoefte

Combinatiefuncties voorzien in een behoefte Combinatiefuncties voorzien in een behoefte Violette van Empel is senior adviseur bij VBS. E-mail: vvempel@vbs.nl Het kabinet heeft zich eind 2007 samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG),

Nadere informatie

gemeente Steenbergen

gemeente Steenbergen gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen - Welberg Raadsvergadering 27 oktober 2011 Agendanummer 11 Onderwerp: Combinatiefuncties Steenbergen, 20 september 2011 Aan

Nadere informatie

Impuls brede scholen, sport en cultuur

Impuls brede scholen, sport en cultuur Impuls brede scholen, sport en cultuur Sport Koepel Edam Volendam, combineert de hele dag! Sport Koepel is de organisatie voor Edamse en Volendamse sportverenigingen, scholen, sportieve Edammers en Volendammers

Nadere informatie

A1j. / ja nee NOORDENVELD. Paraaf secretaris. Paraaf direct leidinggevende. Datum. 6 juni Afdeling R&S. Noël Weisenbach. Opsteller.

A1j. / ja nee NOORDENVELD. Paraaf secretaris. Paraaf direct leidinggevende. Datum. 6 juni Afdeling R&S. Noël Weisenbach. Opsteller. G E M E E N T E t NOORDENVELD Paraaf secretaris Paraaf direct leidinggevende Datum 6 juni 2013 Afdeling R&S ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Opsteller Telefoon Registratie Noël Weisenbach 461 BW13.0611

Nadere informatie

voorstel aan de raad Nota van uitgangspunten sport en bewegen en verenigingsondersteuning

voorstel aan de raad Nota van uitgangspunten sport en bewegen en verenigingsondersteuning voorstel aan de raad Opgesteld door Maatschappelijke Ontwikkeling Velthuis, A.W. (Antje) Kenmerk 4655433/20170720 Vergadering Vergaderdatum Geheim Beleidsveld Nee Sport Nota van uitgangspunten sport en

Nadere informatie

BAOZW/U Lbr.12/006

BAOZW/U Lbr.12/006 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Bestuurlijke Afspraken Sport en Bewegen in de Buurt Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201102333 Lbr.12/006

Nadere informatie

Combinatiefuncties en NASB

Combinatiefuncties en NASB Combinatiefuncties en NASB Aanpak en ervaringen 13-09-2010 Arjan van den Beld Marjolein Zevenbergen Korte terugblik BSI en Bos Eerste sportnota sport, doen en beleven in 2002 vastgesteld. Start BSI in

Nadere informatie

LERENDE NETWERKEN. Hoe werkt de cultuurcoach?

LERENDE NETWERKEN. Hoe werkt de cultuurcoach? LERENDE NETWERKEN Hoe werkt de cultuurcoach? Ga even staan als Cultuurcoaches Uitkomsten inventarisatie 2016 onder beleidsmedewerkers cultuur en cultuurcoaches Wie hebben gereageerd? 55 cultuurcoaches

Nadere informatie

Breda Doet, samen verder! Suzan Zwiers, Dion Sillen en Mirjam Wallien gemeente Breda

Breda Doet, samen verder! Suzan Zwiers, Dion Sillen en Mirjam Wallien gemeente Breda Breda Doet, samen verder! Suzan Zwiers, Dion Sillen en Mirjam Wallien gemeente Breda Wat was de bedoeling? Met elkaar realiseren van een solide sociale basis Aansluiten bij energie professionals en wijkbewoners

Nadere informatie

Impuls brede scholen, sport en cultuur Veel gestelde vragen (versie november 2007)

Impuls brede scholen, sport en cultuur Veel gestelde vragen (versie november 2007) Impuls brede scholen, sport en cultuur Veel gestelde vragen (versie november 2007) Inhoudsopgave 1. Beoogde resultaten en doelen 1.1. Wat is de impuls brede scholen, sport en cultuur? 4 1.2. Waartoe moet

Nadere informatie

Lokale uitwerking Impuls brede scholen, sport en cultuur in de gemeente Breda. Toetsingskader en uitvoeringsplan combinatiefuncties

Lokale uitwerking Impuls brede scholen, sport en cultuur in de gemeente Breda. Toetsingskader en uitvoeringsplan combinatiefuncties Lokale uitwerking Impuls brede scholen, sport en cultuur in de gemeente Breda Toetsingskader en uitvoeringsplan combinatiefuncties Gemeente Breda, directie Maatschappelijke Ontwikkeling Juli 2009 Inhoud

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD. Inzet Combinatiefuncties c.q. buurtsportcoaches Volgnr Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma

VOORSTEL AAN DE RAAD. Inzet Combinatiefuncties c.q. buurtsportcoaches Volgnr Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma Onderwerp Inzet Combinatiefuncties c.q. buurtsportcoaches Volgnr. 2013-006 Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma Ambtenaar Gerty Vonk Afdeling Samenleving Datum voorstel 18 december 2012 Opiniërende

Nadere informatie

* Medegefinancierd door het Ministerie van OCW 5

* Medegefinancierd door het Ministerie van OCW 5 Inleiding 3 Buurtsportcoaches 4 Procedure 4 Stimulerende rol 5 Effectief accommodatiegebruik 5 De Sportimpuls 6 Lokale sport- en beweegaanbieders 6 Lokale aanpak en samenwerking 7 Omvang van de subsidie

Nadere informatie

Invoeringsregeling combinatiefuncties

Invoeringsregeling combinatiefuncties Invoeringsregeling combinatiefuncties Inhoudsopgave 1 Wat is de regeling combinatiefuncties 3 2 Door de raad vastgestelde kaders 3 3 Context invoering combinatiefuncties. 4 4 Invoeringsregeling combinatiefunctionarissen

Nadere informatie

KENNISBANK - SUBSIDIES EN FONDSEN

KENNISBANK - SUBSIDIES EN FONDSEN KENNISBANK - SUBSIDIES EN FONDSEN PRESENTATIE SPORT EN BEWEGEN IN DE BUURT SPORTS CONSULTING GROUP Samenvatting Presentatie van de Sport Consulting Group over sport en bewegen in de buurt. Wat zijn de

Nadere informatie

* Medegefinancierd door het Ministerie van OCW

* Medegefinancierd door het Ministerie van OCW Inleiding 3 Buurtsportcoaches 4 Procedure 4 Stimulerende rol 5 Effectief accommodatiegebruik 5 De Sportimpuls 6 Lokale sport- en beweegaanbieders 6 Lokale aanpak en samenwerking 6 Procedure en omvang van

Nadere informatie

Regeling Combinatiefunctie

Regeling Combinatiefunctie Regeling Combinatiefunctie Impuls Onderwijs, Sport en Cultuur Chantal Dirkes & Jasper Varwijk 3D-carré 14 april 2016 Opzet Wat is de Regeling Combinatiefuncties? De Zaanse invulling: Impuls Onderwijs,

Nadere informatie

Impuls Brede scholen, sport en cultuur (24 september 2009)

Impuls Brede scholen, sport en cultuur (24 september 2009) (24 september 2009) Dennis Winne (Sport) en Jan Wieringa (onderwijs) www.middelburg.nl www.combinatiefuncties.nl Het kabinet wil samen met gemeenten, onderwijssector, sportsector en cultuursector tenminste

Nadere informatie

Combinatiefuncties. Impuls brede scholen, sport en cultuur. 12 december 2008

Combinatiefuncties. Impuls brede scholen, sport en cultuur. 12 december 2008 Combinatiefuncties Impuls brede scholen, sport en cultuur 12 december 2008 Presentatie Marieke Pronk Backer Diks Projectleider Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 12 december 2008 12 december 2008 Sportplan

Nadere informatie

Impulsregelingen,de kansen!

Impulsregelingen,de kansen! Impulsregelingen,de kansen! Landelijk 1. Sport en bewegen in de buurt - Buurtsportcoach (VWS) - Sportimpuls (VWS) 2. Onderwijsagenda / Gezondeschool / Jeugdimpuls 3. JOGG / convenant Gezond gewicht 4.

Nadere informatie

Uitvoeringskader combinatiefuncties/buurtsportcoach 2015 e.v. Versie 19-3-2015

Uitvoeringskader combinatiefuncties/buurtsportcoach 2015 e.v. Versie 19-3-2015 Uitvoeringskader combinatiefuncties/buurtsportcoach 2015 e.v. Versie 19-3-2015 1. Inleiding In 2008 is de gemeente Nijmegen gestart met de inzet van 13,3 fte combinatiefuncties bij Onderwijs, Sport en

Nadere informatie

Vragenlijst voor (gemeentelijke) ambtenaren sportbeleid

Vragenlijst voor (gemeentelijke) ambtenaren sportbeleid Vragenlijst voor (gemeentelijke) ambtenaren sportbeleid Hartelijk dank dat u wilt deelnemen aan dit onderzoek. Deze vragenlijst maakt onderdeel uit van een landelijk onderzoek naar de lokale aanpak en

Nadere informatie

Combinatiefuncties in Rotterdam Aanknopingspunten met bestaand beleid

Combinatiefuncties in Rotterdam Aanknopingspunten met bestaand beleid Aanknopingspunten met bestaand beleid Voorstellen Mera Oosterom Beleidsmedewerker actieprogramma Voeding en Beweging + interim projectleider Combinatiefuncties Inhoud De aanloop Uitgangspunten in Rotterdam

Nadere informatie

Veel gestelde vragen! 1

Veel gestelde vragen! 1 De Impuls brede scholen, sport en cultuur is door de bewindslieden van VWS en OCW, vertegenwoordigers van de VNG, NOC*NSF, Vereniging Bijzondere Scholen (VBS) en de Cultuurformatie op 10 december 2007

Nadere informatie

Onderwerp: Combinatiefuncties. Aan de raad,

Onderwerp: Combinatiefuncties. Aan de raad, Agendapunt : 12. Voorstelnummer : 05-034 Raadsvergadering : 12 mei 2011 Naam opsteller : Mario Weima Informatie op te vragen bij : Opsteller Portefeuillehouders : Cees Roem Onderwerp: Combinatiefuncties

Nadere informatie

Samenvatting monitor Impuls brede scholen, sport en cultuur 2013 (over 2012)

Samenvatting monitor Impuls brede scholen, sport en cultuur 2013 (over 2012) Samenvatting monitor Impuls brede scholen, sport en cultuur 2013 (over 2012) Rapportage 5-meting eerste tranchegemeenten 4-meting tweede tranchegemeenten 3-meting derde tranchegemeenten 2-meting vierde

Nadere informatie

Notitie sporten met een beperking

Notitie sporten met een beperking Notitie sporten met een beperking d f Da da Dalfsen november Okt Dalsen N dalfsen Dalfsen, februari 2016 1 1. Inleiding In de Kadernota bewegen en sport 2013 2016 is één van de aandachtspunten sporten

Nadere informatie

Samenvatting monitor Impuls brede scholen, sport en cultuur 2014 (over 2013)

Samenvatting monitor Impuls brede scholen, sport en cultuur 2014 (over 2013) Samenvatting monitor Impuls brede scholen, sport en cultuur 2014 (over 2013) Rapportage 6-meting eerste tranchegemeenten 5-meting tweede tranchegemeenten 4-meting derde tranchegemeenten 3-meting vierde

Nadere informatie

Aanvraagformulier combinatiefunctie (2009) gemeente Nieuwegein

Aanvraagformulier combinatiefunctie (2009) gemeente Nieuwegein Aanvraagformulier combinatiefunctie (2009) gemeente Nieuwegein Inleiding Met het aanstellen van combinatiefunctionarissen wil de overheid de samenwerking versterken tussen onderwijs, sport en cultuur.

Nadere informatie

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor!

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! Verbindingen leggen en onderhouden. Dat is de belangrijkste taak van de combinatiefunctionaris.

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst per wijk Impuls brede scholen, sport en cultuur

Samenwerkingsovereenkomst per wijk Impuls brede scholen, sport en cultuur GEMEENTE UTRECHT Samenwerkingsovereenkomst per wijk Impuls brede scholen, sport en cultuur Concept 3 23 september 2008 Partijen Instelling A: [Naam rechtspersoon], gevestigd te [adres], hierbij rechtsgeldig

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere

Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere Uitleg format Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Het voor u liggend formulier is bedoeld om subsidie aan te vragen bij de gemeente Almere voor een combinatiefuncties.

Nadere informatie

Ideaalplaatje. Wijk beweegteam samengesteld uit onderwijs en sport

Ideaalplaatje. Wijk beweegteam samengesteld uit onderwijs en sport Ideaalplaatje Wijk beweegteam samengesteld uit onderwijs en sport Kracht: Vakleerkracht (niveau 5) neemt kennis mee en werkt vanuit onderwijs Sportwijkwerker (niveau 4)neemt kennis mee en werkt vanuit

Nadere informatie

(HOE) WERKT INTEGRAAL BELEID? Colette van den Heuvel 15 april 2013

(HOE) WERKT INTEGRAAL BELEID? Colette van den Heuvel 15 april 2013 (HOE) WERKT INTEGRAAL BELEID? Colette van den Heuvel 15 april 2013 Programma Opwarmertje Wat is integraal beleid? Waarom integraal beleid? Hoe werkt het? Een voorbeeld Activiteitengeld, waar haal je het

Nadere informatie

Samenvatting Monitor Brede Impuls Combinatiefuncties 2015 (over 2014)

Samenvatting Monitor Brede Impuls Combinatiefuncties 2015 (over 2014) Samenvatting Monitor Brede Impuls Combinatiefuncties 2015 (over 2014) Vereniging van Nederlandse Gemeenten Rapportage 7-meting eerste tranchegemeenten 6-meting tweede tranchegemeenten 5-meting derde tranchegemeenten

Nadere informatie

Nadere regels subsidie voor het verhogen sportdeelname en bewegen onder ouderen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Nadere regels subsidie voor het verhogen sportdeelname en bewegen onder ouderen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 17844 16 februari 2016 Nadere regels subsidie voor het verhogen sportdeelname en bewegen onder ouderen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

De combinatiefunctionaris bij een vereniging

De combinatiefunctionaris bij een vereniging KNSB Verenigingsdag 8 november 2008, Vechtsebanen Utrecht De combinatiefunctionaris bij een vereniging Koen Mühlradt Beleidsadviseur / projectleider Combinatiefuncties Eén werkgever, twee sectoren (onderwijs,

Nadere informatie

Utrecht.nl. Sport, bewegen en verenigingsondersteuning. Nota van uitgangspunten

Utrecht.nl. Sport, bewegen en verenigingsondersteuning. Nota van uitgangspunten Utrecht.nl Sport, bewegen en verenigingsondersteuning Nota van uitgangspunten 2018-2024 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Een sterke sociale basis en leidende principes 5 2.1 Een sterke sociale basis 5 2.2 Maatschappelijke

Nadere informatie

Integraal (sport) beleid. Lerende Netwerken 18 april Zaanstad

Integraal (sport) beleid. Lerende Netwerken 18 april Zaanstad Integraal (sport) beleid Lerende Netwerken 18 april Zaanstad Gemeente Katwijk Aanleiding sportnota Visie op sport en bewegen Integrale en interactief benadering Proces Sportnota Realisering combinatiefuncties

Nadere informatie

Werkprogramma 2013 -Samenvatting-

Werkprogramma 2013 -Samenvatting- Werkprogramma 2013 -Samenvatting- Leerdam, april 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Visie Jong Leerdam 3 3. Sportieve en Gezonde School 4 4. Culturele School 6 5. Actieve Buurt 7 6. Sterke vereniging

Nadere informatie

Notitie inzet combinatiefuncties

Notitie inzet combinatiefuncties Notitie inzet combinatiefuncties november Nv N Zo Dalfsen, 28 oktober 2014 Pagina 1 Inhoudsopgave 1.Inleiding... 3 2. Impuls brede scholen, sport en cultuur Brede impuls combinatiefuncties... 4 3. Buurtsportcoaches

Nadere informatie

gemeente Tilburg 090113-11-BO bwbinternet Impuls Brede school, Sport en Cultuur 1. Inleiding

gemeente Tilburg 090113-11-BO bwbinternet Impuls Brede school, Sport en Cultuur 1. Inleiding 090113-11-BO bwbinternet Impuls Brede school, Sport en Cultuur 1. Inleiding Op 10 december 2007 is de landelijke kaderstellende overeenkomst "Bestuurlijke Afspraken Impuls Brede scholen, sport en cultuur"

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Oplegvel Raad svoorstel inzake combinatiefuncties gecombineerd

gemeente Eindhoven Oplegvel Raad svoorstel inzake combinatiefuncties gecombineerd gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontmikkeling Raadsnummer O8. RZg8Z. OOZ Inboeknummer o8bstoor86 Beslisdatum B&W ra februari 2008 Dossiernummer 8oy.aSa Oplegvel Raad svoorstel inzake combinatiefuncties

Nadere informatie

Aan de Raad Raad Made, 27 januari 2015

Aan de Raad Raad Made, 27 januari 2015 Aan de Raad Raad Made, 27 januari 2015 OPINIERONDE 12 maart 2015 Agendapuntnummer: 9 Raadsvergadering 26 maart 2015 Onderwerp: Nota Sport- en beweegbeleid 2015-2020 Registratienummer: 15int00603 Casenr:

Nadere informatie

Overzicht QenA, versie 1306

Overzicht QenA, versie 1306 Overzicht QenA, versie 1306 vraag antwoord Gevalideerd door Is het mogelijk de start van de Ja, kinderopvangorganisaties die op een locatie kinderen Min bso-tijd voor alle contracten aan van verschillende

Nadere informatie

Juridische omschrijving 1.

Juridische omschrijving 1. Beslispunten: (korte omschrijving zoals op besluitenlijst vermeld moet worden) Besluit om in te stemmen met de deelname aan de impuls Brede scholen, sport en cultuur. Juridische omschrijving 1. Inleiding

Nadere informatie

Gemeenten kunnen lokaal kiezen waarom ze voor Sportdorp kiezen en wat ze hierin belangrijk vinden.

Gemeenten kunnen lokaal kiezen waarom ze voor Sportdorp kiezen en wat ze hierin belangrijk vinden. Sportdorpen Limburg Wat is Sportdorp? Sportdorp is een samenwerkingsverband van sportverenigingen en andere lokale partijen in een dorpskern om inwoners vanuit hun eigen behoefte meer en vaker te laten

Nadere informatie

Impuls brede scholen, sport en cultuur Gemeente Hilvarenbeek

Impuls brede scholen, sport en cultuur Gemeente Hilvarenbeek Impuls brede scholen, sport en cultuur Gemeente Hilvarenbeek December 2011 1 1. Inleiding Op 14 december 2010 heeft het college de intentieverklaring ondertekend waarmee gemeente Hilvarenbeek per 2011

Nadere informatie

Advies LEA-Werkgroep - Combinatiefunctionarissen - Hoornaar, 23 mei 2016

Advies LEA-Werkgroep - Combinatiefunctionarissen - Hoornaar, 23 mei 2016 Advies LEA-Werkgroep - Combinatiefunctionarissen - Hoornaar, 23 mei 2016 Agenda Sport en Bewegen in de Buurt Werkgroep en Proces Advies: We zien de noodzaak en benutten de kansen Onze visie Onze programma

Nadere informatie

Brede School: ontwikkelingen in Nederland. Lia Blaton Universiteit Gent Steunpunt Diversiteit & Leren Januari 2014 ter informatie

Brede School: ontwikkelingen in Nederland. Lia Blaton Universiteit Gent Steunpunt Diversiteit & Leren Januari 2014 ter informatie Brede School: ontwikkelingen in Nederland Lia Blaton Universiteit Gent Steunpunt Diversiteit & Leren Januari 2014 ter informatie Inhoud Brede School in Nederland: geschiedenis Evoluties in Nederland Verschijningsvormen

Nadere informatie

Provinciaal blad 2008, 37

Provinciaal blad 2008, 37 Provinciaal blad 2008, 37 ISSN 0920-105X Verordening van provinciale staten van Utrecht van 23 juni 2008, 2008int220620 houdende tijdelijke regels voor subsidiëring van vernieuwende projecten gericht op

Nadere informatie

REGIOVERGADERING VOORJAAR 2012 KNVB ZAALVOETBAL

REGIOVERGADERING VOORJAAR 2012 KNVB ZAALVOETBAL REGIOVERGADERING VOORJAAR 2012 KNVB ZAALVOETBAL Grootste teamzaalsport van Nederland Snel, technisch, dynamisch, explosief Zelfstandige tak binnen de KNVB PAGINA 2 VAN 24 DOELSTELLINGEN: Top 10 FIFA 130.000

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 30 234 Toekomstig sportbeleid Nr. 121 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen.

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen. Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten:

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 98

Nadere informatie

HERIJKING SPORTBELEIDSNOTA ALBLASSERDAM 8 NOVEMBER 2012

HERIJKING SPORTBELEIDSNOTA ALBLASSERDAM 8 NOVEMBER 2012 HERIJKING SPORTBELEIDSNOTA ALBLASSERDAM 8 NOVEMBER 2012 Sportbeleidsnota Alblasserdam Van april 2009. Interactief tot stand gekomen. Sport Belangen Alblasserdam: prominente rol bij vorming; uitvoering;

Nadere informatie

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht gezond! Gemeente Utrecht en Door: Ellen van der Voorst en Victor Everhardt Achmea, divisie Zorg & Gezondheid werken samen

Nadere informatie

Gemeente Den Haag Kinderen doen mee!

Gemeente Den Haag Kinderen doen mee! Kinderen doen mee! Ilona Ligtvoet, gemeente Den Haag DSZW Richard van der Zand, ministerie van SZW 1 Achtergrond Kinderen moeten gelijke kansen krijgen om hun talenten te ontplooien, ongeacht het inkomen

Nadere informatie

Notitie Combinatiefuncties

Notitie Combinatiefuncties Notitie Combinatiefuncties Inleiding De Impuls brede scholen, sport en cultuur is een initiatief van de ministers van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW)

Nadere informatie

Bijlage Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG) 2014 B-Fit 2-4 Doelgroep 0-4 jarigen

Bijlage Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG) 2014 B-Fit 2-4 Doelgroep 0-4 jarigen A) Kosten en uren Geef hieronder inzicht in de kosten en uren die nodig zijn om met de interventie aan de slag te gaan. De interventie staat beschreven zoals deze er op dit moment uit ziet. Bij interventies

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0020 Rv. nr..: 10.0020 B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.: 10.0129 Naam programma +onderdeel: 8. Cultuur, Sport en Recreatie Onderwerp: Evaluatie Topsportbeleid 2006 2008

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Impuls brede scholen, sport en cultuur. 1. Doelen

Bestuurlijke afspraken Impuls brede scholen, sport en cultuur. 1. Doelen Bestuurlijke afspraken Impuls brede scholen, sport en cultuur 1. Doelen De school is de springplank naar succes in het leven. De komende jaren moet het onderwijs beter worden en het beroep van leraar aantrekkelijker.

Nadere informatie

1. Buurtsportcoach Sport en Zorg, 0.4 fte

1. Buurtsportcoach Sport en Zorg, 0.4 fte 1. Buurtsportcoach Sport en Zorg, 0.4 fte Bevolking Doesburg De gemeente Doesburg heeft 11.437 inwoners. 30-39: 1129 Daarvan is 39% tussen de 40 64 jaar ( 4455) en 21% boven de 65 jaar ( (Bron: CBS 2014).

Nadere informatie

Vereniging Sport en Gemeenten

Vereniging Sport en Gemeenten Vereniging Sport en Gemeenten College van Burgemeester en Wethouders a 0 Postbus 16268 2500 BG Den Haag Tel.: 070 373 8055 info@sportengemeenten.nl www.sportengemeenten.nl Kenmerk Datum VSG/2017/AJ/ms-

Nadere informatie

relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ)

relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Nieuwe culturele landschap: relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Cultura Venray() in Algemeen/ontwikkelingen Op 18 mei 2016 heeft de raad besloten om de subsidie voor het kunstencentrum Jerusalem

Nadere informatie

Samenvatting Monitor Brede Impuls Combinatiefuncties 2017 (over 2017)

Samenvatting Monitor Brede Impuls Combinatiefuncties 2017 (over 2017) Samenvatting Monitor Brede Impuls Combinatiefuncties 2017 (over 2017) Vereniging van Nederlandse Gemeenten Rapportage 9-meting eerste tranchegemeenten 8-meting tweede tranchegemeenten 7-meting derde tranchegemeenten

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 65

Provinciaal blad 2010, 65 Provinciaal blad 2010, 65 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264149, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie

Nadere informatie

Samenvatting Monitor Brede Impuls Combinatiefuncties 2016 (over 2015)

Samenvatting Monitor Brede Impuls Combinatiefuncties 2016 (over 2015) Samenvatting Monitor Brede Impuls Combinatiefuncties 2016 (over 2015) Rapportage Onder de 71 gemeenten die het afgesproken aantal niet gerealiseerd hebben over 2014 Myrte de Jong MSc Lieke Salomé MSc drs.

Nadere informatie

De buurtsportcoach als verbinder

De buurtsportcoach als verbinder De buurtsportcoach als verbinder Marlies Houben CIOS Rijn IJssel Marco Barten Kenniscentrum Sport Marloes Aalbers Kenniscentrum Sport 23 november 2016 Workshop programma Voorstellen Buurtsportcoach regeling

Nadere informatie

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s!

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! De drie D s Drie transities in het sociale domein:

Nadere informatie

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Vaststelling beleidsdoelen concept Cultuurnota en daarnaast Implementatie subsidieregeling combinatiefuncties 17 november 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking

Nadere informatie

Samenvatting monitor Impuls brede scholen, sport en cultuur over 2011

Samenvatting monitor Impuls brede scholen, sport en cultuur over 2011 Samenvatting monitor Impuls brede scholen, sport en cultuur over 2011 Rapportage 4-meting 1 e tranchegemeenten 3-meting 2 e tranchegemeenten 2-meting 3 e tranchegemeenten 1-meting 4 e tranchegemeenten

Nadere informatie

Voorstellen, acties en uitvoering Sportnota

Voorstellen, acties en uitvoering Sportnota Voorstellen, acties en uitvoering Sportnota 2016-2019 Speerpunt 1: Sportstimulering 1. De combinatiefunctionaris (nog) meer inzetten als verbinder van verschillende organisaties voor sport, bewegen en

Nadere informatie

oerdijk qemeente RAADSINFORMATIEBRIEF 2 6 MEr 201/

oerdijk qemeente RAADSINFORMATIEBRIEF 2 6 MEr 201/ sm qemeente oerdijk Van Aan Onderwerp Verantwoordel RAADSINFORMATIEBRIEF College van burgemeester en wethouders de leden van de qemeenteraad com binatiefuncties nieuwe stiil illehouder: E. Schoneveld 2

Nadere informatie

Bijlage herijking sportnota. gemeentelijke beleid sport en bewegen in de gemeente Aa en Hunze

Bijlage herijking sportnota. gemeentelijke beleid sport en bewegen in de gemeente Aa en Hunze Bijlage herijking sportnota gemeentelijke beleid sport en bewegen in de gemeente Aa en Hunze 1. Sportsubsidies In de tweede helft van 2009 hebben de thans gesubsidieerde verenigingen (43) een subsidie

Nadere informatie

Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van Breda op 13 december 2016

Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van Breda op 13 december 2016 Subsidieplafonds 2017 en 2018 Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van Breda op 13 december 2016 Thematafels 2017 en 2018 Resultaten en indicatoren kader Breda Doet, samen verder!

Nadere informatie

Collegevoorstel. Ruimte en Economie. zaak_zaaknummer. Ja, zonder beperkingen Stad van actieve mensen. Ruimte en Economie

Collegevoorstel. Ruimte en Economie. zaak_zaaknummer. Ja, zonder beperkingen Stad van actieve mensen. Ruimte en Economie zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Ruimte en Economie Reg.nr. B&W d.d. 25-02-2014 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Stad van actieve mensen DT d.d. OR d.d. B&W d.d.

Nadere informatie

Bewegen in en om het onderwijs. Workshop 2 en 6 Leonie de Regt en Dave Schoonen

Bewegen in en om het onderwijs. Workshop 2 en 6 Leonie de Regt en Dave Schoonen Bewegen in en om het onderwijs Workshop 2 en 6 Leonie de Regt en Dave Schoonen Wat is scoolsport? Een aanpak waarmee de school werkt aan een gezonde en actieve leefstijl voor de leerlingen. Dit betekent

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Nieuwe culturele landschap: Cultura Venray(CV) in relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ)

Nieuwe culturele landschap: Cultura Venray(CV) in relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Nieuwe culturele landschap: Cultura Venray(CV) in relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Algemeen/ontwikkelingen Op18 mei 2016 heeft de raad besloten om de subsidie voor het kunstencentrum Jerusalem

Nadere informatie

Professionalisering in de Sport / Sport en bewegen in de buurt

Professionalisering in de Sport / Sport en bewegen in de buurt Professionalisering in de Sport / Sport en bewegen in de buurt www.utrecht.nl 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 6 1 De spelers op het veld 7 Sport 7 Onderwijs 8 Welzijn 9 Gemeente 10 Conclusie 10

Nadere informatie

Combinatiefunctionaris M/V Sport Onderwijs Cultuur. Sportbedrijf Tilburg Afdeling Sportontwikkeling

Combinatiefunctionaris M/V Sport Onderwijs Cultuur. Sportbedrijf Tilburg Afdeling Sportontwikkeling Combinatiefunctionaris M/V Sport Onderwijs Cultuur Sportbedrijf Tilburg Afdeling Sportontwikkeling Inhoud presentatie Aanleiding Beleid Tilburg Functie Combinatiefunctionaris (CF) CF binnen de sportvereniging

Nadere informatie

Samen werken aan talentontwikkeling Rotterdam, 16 februari 2017

Samen werken aan talentontwikkeling Rotterdam, 16 februari 2017 Samen werken aan talentontwikkeling Rotterdam, 16 februari 2017 Programma 1. Voorstellen 2. Beleidskader AKT 3. Programma en producten 4. Do s en dont s Mirjam Gosen Projectleider AKT Martijn Postuma Manager

Nadere informatie

Professionalisering in de Sport / Sport en bewegen in de buurt

Professionalisering in de Sport / Sport en bewegen in de buurt Professionalisering in de Sport / Sport en bewegen in de buurt www.utrecht.nl 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 6 1 De spelers op het veld 7 Sport 7 Onderwijs 8 Welzijn 9 Gemeente 10 Conclusie 10

Nadere informatie

Sport over cultuur Wat sportbeleid met cultuurbeleid kan en wil

Sport over cultuur Wat sportbeleid met cultuurbeleid kan en wil Sport over cultuur Wat sportbeleid met cultuurbeleid kan en wil Amalia Deekman en Josefiene Poll, LKCA 1 Inleiding Sport en cultuur worden beide beoefend in de vrije tijd. Mensen kiezen zelf of ze gaan

Nadere informatie

Startnotitie Kadernota sport en bewegen in Zuidoost Friesland 2016 2021 Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf

Startnotitie Kadernota sport en bewegen in Zuidoost Friesland 2016 2021 Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf Startnotitie Kadernota sport en bewegen in Zuidoost Friesland 2016 2021 Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf Aanleiding De gemeenten Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf werken

Nadere informatie

Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen

Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten: vast

Nadere informatie

Combinatiefuncties in Wijdemeren

Combinatiefuncties in Wijdemeren Combinatiefuncties in Wijdemeren Plan van Aanpak Impuls brede scholen, sport en cultuur afdeling : Maatschappelijke en Sociale Zaken cluster : welzijn datum : 10 september 2010 raadsvoorstel : RV/166/100729/AVG

Nadere informatie

Gemeente Utrecht: Beleidsregel stimuleringssubsidie combinatiefuncties Jeugd

Gemeente Utrecht: Beleidsregel stimuleringssubsidie combinatiefuncties Jeugd GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr). Nr. 6112 0 juni 2014 Gemeente Utrecht: Beleidsregel stimuleringssubsidie combinatiefuncties Jeugd Besluit van b. en w. 17 juni 2014 Het college

Nadere informatie

Subsidieplafonds 2017 en 2018

Subsidieplafonds 2017 en 2018 Subsidieplafonds 2017 en 2018 Versie: 7 maart 2017 Thematafels 2017 en 2018 Thematafel: Breda Opgroeien Subsidieplafond: 2017 7.040.000 / 2018 4.114.000 Kinderen kunnen hun talenten ontwikkelen Percentage

Nadere informatie

Workshop. Rollen, functies en competentiemanagement voor cultuur- en buurtsportcoaches

Workshop. Rollen, functies en competentiemanagement voor cultuur- en buurtsportcoaches Workshop Rollen, functies en competentiemanagement voor cultuur- en buurtsportcoaches Rollen, functies en competentiemanagement voor cultuur- en buurtsportcoaches Marian van Miert - LKCA Juul van Rijn

Nadere informatie

Sportimpuls, Sport en Bewegen in de Buurt. Dorien van de Kant

Sportimpuls, Sport en Bewegen in de Buurt. Dorien van de Kant Sportimpuls, Sport en Bewegen in de Buurt Dorien van de Kant Sportimpuls Sportdorp algemeen Sportdorp de Wijk Introductie Waar liggen kansen voor u? Subsidieregeling via NOC*NSF en VWS voor lokale sport-

Nadere informatie

Tussenrapportage Dagarrangementen Kapelle

Tussenrapportage Dagarrangementen Kapelle Tussenrapportage Dagarrangementen Kapelle Datum : 21 september 2010 Van : Stuurgroep dagarrangementen Aan : College van B&W, gemeenteraad, directie/bestuur participanten INLEIDING Na een uitvoerig voortraject

Nadere informatie

Nieuwe koers brede school

Nieuwe koers brede school bijlage bij beleidsvoorstel Brede Talentontwikkeling in de Kindcentra 28 mei 2013 Nieuwe koers brede school (november 2012) 1. Waarom een nieuwe koers? De gemeente Enschede wil investeren in de jeugd.

Nadere informatie