Kwaliteitsborging van medische systemen. Praktische gids voor een goede aanpak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitsborging van medische systemen. Praktische gids voor een goede aanpak"

Transcriptie

1 Kwaliteitsborging van medische systemen Praktische gids voor een goede aanpak

2 Colofon Kwaliteitsborging van medische systemen Praktische gids voor een goede aanpak is een uitgave van de NVZ vereniging van ziekenhuizen. Postbus GR Utrecht Telefoon Fax Ontwerp Studio Flip, Druk GVO grafisch bedrijf, Veenendaal Bestellingen Deze uitgave kunt u onder vermelding van het gewenste aantal en het publicatienummer uitsluitend schriftelijk/per mail bestellen bij: NVZ vereniging van ziekenhuizen Meldpunt Publicaties Postbus GR Utrecht Fax Aan uw bestelling zijn kosten verbonden. NVZ 2004 Niets in deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever verveelvoudigd en/of openbaar worden gereproduceerd door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook, elektronisch, mechanisch of anderszins. Dit verbod betreft tevens de gehele of gedeeltelijke bewerking. Uitzondering vormt uitsluitend hetgeen in de Auteurswet bepaald is met betrekking tot het Reprorecht.

3 Kwaliteitsborging van medische systemen Praktische gids voor een goede aanpak

4

5 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Inleiding 3 2. Praktische gids kwaliteitsborging medische systemen 5 3. Beleidsplan medische technologie 7 4. De verantwoordelijke medische technologie 9 5. Positionering instrumentatie afdeling Een gecertificeerd kwaliteitssysteem Communicatie met (poli)klinische afdelingen Het (elektronisch) beheerssysteem Prestatie-indicatoren Dankwoord 23

6

7 Voorwoord Een van de speerpunten van de NVZ vereniging van ziekenhuizen is het streven naar een kwalitatief hoogwaardige zorgverlening. Deze zorgverlening moet aan hoge eisen voldoen, waarbij prioriteit wordt gegeven aan patiëntveiligheid. Daarbij wordt aan de toepassing van medische technologie als essentieel onderdeel van de directe patiëntenzorg een pakket van kwaliteitseisen gesteld. Ter ondersteuning van haar leden heeft de NVZ daarom in 2003 een themabijeenkomst georganiseerd over Kwaliteitsborging rondom medische apparatuur. Eén van de conclusies was dat de NVZ-leden behoefte hebben aan een praktische handreiking om een plan van aanpak te kunnen formuleren, dat uiteindelijk moet leiden tot een kwaliteitssysteem rondom het gebruik van medische apparatuur. De NVZ heeft daarop de handen ineen geslagen met de deskundige deelnemers aan de themabijeenkomst: de werkgroep Coördinatie Instrumentatie Beheer Ziekenhuizen (CIBZ), het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ), TNO en de KEMA. Op basis van de ISO 9001:2000- norm is een gids ontwikkeld voor de implementatie van een kwaliteitssysteem voor Medisch Instrumentele Diensten. Dit kwaliteitssysteem voldoet aan de NIAZ-norm en is afgestemd op het NIAZ-referentiekader. Het laatste wordt door de NVZ van belang geacht, omdat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in juli 2003 heeft aangegeven dat zij de NIAZaccreditatie als een indicator beschouwt dat het geaccrediteerde ziekenhuis aan de regels van good practice voldoet. Voor de totstandkoming van dit implementatiemodel is gebruik gemaakt van de kennis en ervaringen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en het Leyenburg Ziekenhuis. Deze ziekenhuizen heeft de IGZ als good practice bestempeld. Ik verwacht dat deze praktische handleiding uw gids zal zijn bij het opstellen van een plan van aanpak om tot een aantoonbare verbetering te komen rondom het gebruik van medische apparatuur. Ik wens u daar dan ook veel succes bij! J.M. Leemhuis-Stout, voorzitter 1

8 2

9 1. Inleiding In 2001 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bij alle Nederlandse ziekenhuizen een schriftelijk onderzoek verricht naar de kwaliteitsborging inzake het gebruik en beheer van medische apparatuur. Bij een twintigtal ziekenhuizen is deze enquête gevolgd door een visitatie. Eind 2002 heeft de IGZ het rapport met de onderzoeksresultaten vrijgegeven. Dit rapport toonde aan dat de situatie dringend verbetering behoeft; de IGZ heeft daarvoor acht aanbevelingen gedaan. Deze acht aanbevelingen zijn de basis van Kwaliteitsborging medische systemen - Praktische gids voor een goede aanpak, die een situatie schetst waarmee aan de door de IGZ gestelde eisen kan worden voldaan. In de kaders staan de belangrijkste aanbevelingen van het IGZ-rapport met een korte uitleg. 3

10 4

11 2. Praktische gids kwaliteitsborging medische systemen De trend naar meer afhankelijk worden van de zorg van technologische ontwikkelingen maakt het noodzakelijk dat ziekenhuizen, meer nog dan vroeger, aandacht geven aan de kwaliteitsborging van medische apparatuur. Door het nemen van een zevental maatregelen worden alle belangrijkste aanbevelingen van de IGZ overgenomen. Onderstaande tabel laat het verband zien tussen de maatregelen en de aanbevelingen. Het aantal plussen geeft sterkte van de relatie tussen aanbeveling en maatregel aan. Maatregelen beleid medische apparatuur risico management verantwoordelijkheidsstructuur acceptatie en vrijgifte introductie / gebruiksaanwijzing apparatuurbeheerssysteem (achterstand) preventief onderhoud opslag medische apparatuur 1. Beleidsplan Medische Technologie 2. Verantwoordelijke medische Technologie Positionering instrumentatie afdeling Gecertificeerd kwaliteitssysteem Communicatie met (poli)klinische afdelingen (elektronisch) beheerssysteem Prestatie indicatoren

12 De eerste drie strategische maatregelen zijn van beleidsmatige c.q. organisatorische aard. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de Raad van Bestuur tezamen met de Medische Staf. Maatregel 4. en maatregel 5. liggen meer op het tactische vlak en dienen te worden uitgevoerd op lokaal niveau. Dat maakt de leidinggevende van de instrumentele afdeling tot verantwoordelijke. De laatste twee maatregelen betreffen beheer en voor de uitvoering ervan is de leidinggevende van de instrumentele afdeling eveneens verantwoordelijk. 6

13 3. Beleidsplan medische technologie Kwaliteitsbeleid rond medische apparatuur: onvoldoende waarborging Noodzakelijke maatregel: De Raad van Bestuur is ervoor verantwoordelijk dat het ziekenhuis beschikt over een operationeel kwaliteitsbeleid met betrekking tot medische apparatuur. Een dergelijk kwaliteitsbeleid dient zich uit te strekken tot alle betrokken diensten en afdelingen. Oplossingsrichting: Beleid Het ziekenhuis organiseert de zorgverlening op zodanige wijze, voorziet het ziekenhuis zowel kwalitatief als kwantitatief zodanig van medische apparatuur, en draagt zorg voor een zodanige verantwoordelijkheidstoedeling, dat een en ander leidt of redelijkerwijs moet leiden tot een verantwoorde zorg. Er dient een systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg te zijn. Er dient een ziekenhuisbreed kwaliteitssysteem aanwezig te zijn waarin duidelijk staat waar de volgende partijen voor verantwoordelijk zijn; Raad van Bestuur, Medische staf, Instrumentele Afdeling, andere afdelingen die betrokken zijn bij medische apparatuur (bijvoorbeeld; Inkoop, Hygiëne & Infectie Preventie) en gebruikers van medische apparatuur. De basis voor het verantwoord omgaan met medische apparatuur, of beter nog medische technologie, is het vaststellen van een beleidsplan medische technologie. Een dergelijk beleidsplan heeft een directe relatie met het ziekenhuisbeleidsplan en besteedt aandacht aan aspecten die voor de toepassing van medische technologie van belang zijn. Tot deze aspecten behoren in elk geval: De wijze waarop het investeringsplan tot stand komt. De wijze van beheer van medische inventaris. De relatie met de ziekenhuisbrede kwaliteitssysteem. De wijze waarop applicatieondersteuning wordt verleend. 7

14 Hoe wordt omgegaan met de veiligheid rondom het gebruik van medische apparatuur. Hoe ongevalmeldingen met medische apparatuur worden verwerkt. De aanwezige aantoonbare deskundigheid inzake medische technologie in relatie tot de uit te voeren taken. De afstemming tussen medische technologie en ICT. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de totstandkoming van een beleidsplan medische technologie. Het plan moet de goedkeuring dragen van de medische staf en het ziekenhuismanagement. Het beleidsplan wordt bij voorkeur opgesteld door een ziekenhuisfunctionaris met inhoudelijke kennis van de materie en een goede kennis van de ziekenhuisorganisatie. Daarbij valt te denken aan een klinisch fysicus of leidinggevende van de afdeling medische instrumentatie. 8

15 4. De verantwoordelijke medische technologie Risicomanagement in ziekenhuizen ten aanzien van medische apparatuur onvoldoende ontwikkeld Noodzakelijke maatregel: De Raad van Bestuur dient er voor zorg te dragen dat risicomanagement onderdeel wordt van het bedrijfsproces van het ziekenhuis. Ten aanzien van medische apparatuur verwacht de inspectie binnen een jaar van elk ziekenhuis een plan van aanpak om dit te realiseren. Ziekenhuizen dienen visitatierapporten van schadeverzekeraars en specialistische beroepsverenigingen te benutten om de kwaliteitsborging rond medische apparatuur te verbeteren. Oplossingsrichting: Beleid Er dient een systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg te zijn. Het ziekenhuis dient volgens de wet ook doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht te functioneren. De bedrijfsprocessen dienen deze aspecten te waarborgen. De aansturing tot verbeteringen van de kwaliteit dient plaats te vinden door onder andere risicomanagement. Benoem een managementproces met daarin de vermelding van de activiteiten die betrekking hebben op een beleidscyclus, klachtenafhandeling, interne en externe audits (waaronder die van de inspectie, schadeverzekeraars en beroepsverenigingen), klantentevredenheid onderzoek en bewaking en verbetering door middel van indicatoren. De eindverantwoordelijkheid voor de medische systemen ligt bij de Raad van Bestuur. Deze kan verantwoordelijkheden betreffende de beschikbaarstelling, het gebruik en het beheer delegeren aan onderscheiden afdelingen en/of personen. De Raad van Bestuur kan daarbij een verantwoordelijke medische systemen aanwijzen. Deze functionaris heeft als minimaal hbo denkniveau. Met name voor deskundig toezicht op applicatieondersteuning en het gebruik van ioniserende straling verdient een academisch denk- en 9

16 werkniveau de voorkeur. Daardoor is het ook mogelijk een gelijkwaardige gesprekspartner te zijn van de betrokken medisch specialisten die de belangrijkste verantwoordelijken zijn voor de toepassing van het medische systeem. Lidmaatschap van de medische staf wordt gezien als een belangrijke voorwaarde om optimaal te kunnen functioneren. Inhoudelijke kennis van het vakgebied medische technologie is vereist en eveneens worden hoge eisen gesteld aan sociale vaardigheden zoals het opbouwen van een netwerk. De opleiding tot klinisch fysicus zoals uitgewerkt door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica sluit goed aan bij dit profiel. De Raad van Bestuur benoemt de verantwoordelijke medische systemen. Gezien het belang van een staflidmaatschap voor het functioneren verdient het aanbeveling de functionaris voor te dragen voor toelating tot de medische staf. De Raad van Bestuur stelt het profiel op van de functionaris, stemt dit af met de medische staf en stelt de vacature. 10

17 5. Positionering instrumentatie afdeling Verantwoordelijkheden binnen het ziekenhuis ten aanzien van de medische apparatuur onduidelijk: risico voor de patiënt Noodzakelijke maatregel: Het management van de ziekenhuizen dient de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Instrumentele Dienst en andere afdelingen in het proces van aanschaf, introductie, onderhoud, beheer en gebruik van medische apparatuur expliciet vast te leggen. Met name moet meer aandacht worden besteed aan het proces van aanschaf en aan de introductie van medische apparatuur bij gebruikers op de afdeling. Oplossingsrichting: Beleid De Instrumentele Afdeling verzorgt de instandhouding van de beschikbaarheid van medische apparatuur en bevordert het doelmatig, juist en veilig gebruik ervan. De veiligheid van de patiënt en medewerker van het ziekenhuis moet geborgd zijn. De Instrumentele Afdeling is verantwoordelijk voor een correcte werking van medische apparatuur. De gebruiker is verantwoordelijk voor een correct gebruik van medische apparatuur. De plaats van een afdeling in een organisatie draagt in belangrijke mate bij aan het functioneren van die afdeling. Voor een afdeling die verantwoordelijk is voor het beheer en de toepassing van medische apparatuur, geldt dat ze daarmee direct invloed uitoefent op de (kwaliteit van de) behandeling van patiënten. Een logisch gevolg is een organisatorische plaatsing dicht bij patiëntgerichte afdelingen. Dit vereenvoudigt de netwerkmogelijkheden en brengt de afdeling dichter bij de cultuur en manier van denken van haar klanten. Gezien de autoriteit die nodig is om het scala aan patiëntgerichte afdelingen volgens uniforme procedures te laten werken, dient de instrumentele afdeling zelf voldoende hoog in de organisatie te zijn gepositioneerd, ten minste gelijkwaardig aan patiëntgerichte afdelingen. Verder is een onafhankelijke opstelling tegenover patiëntgerichte afdelingen van belang. 11

18 In de praktijk zijn veel instrumentele afdelingen gepositioneerd binnen het zogenaamde facilitaire deel van de organisatie, vaak als onderdeel van de Technische Dienst. Gezien de beheerstaken van de afdeling is dit een logische keuze. Verwacht de organisatie echter meer op het gebied van applicatieondersteuning, dan ligt een positionering vergelijkbaar met die van laboratoria en ziekenhuisfarmacie meer voor de hand. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de positionering van de instrumentele afdeling. Deze moet in overeenstemming zijn met de gekozen taakstelling van de afdeling. 12

19 6. Een gecertificeerd kwaliteitssysteem Hiaten in uitvoering proces rond medische apparatuur: procedures rond acceptatie en vrijgifte vaak afwezig Noodzakelijke maatregel: Ziekenhuizen dienen een acceptatieprocedure voor medische apparatuur en een vrijgifteprocedure voor ingebruikneming van medische apparatuur op te stellen. De gegevens van de acceptatietest van medische apparatuur dienen te worden vastgelegd en de vrijgifte dient te zijn geformaliseerd. Oplossingsrichting: Kwaliteitssysteem Binnen het proces Introductie dient een activiteit te zijn benoemd met betrekking tot de acceptatie en vrijgifte. Werk deze activiteiten uit in een procedure, geef duidelijk aan wat je wil bereiken met de activiteiten en dat de onderzoekresultaten van acceptatie worden gearchiveerd. Binnen het proces Reparatie en Onderhoud vindt weer een vrijgifte plaats, werk deze activiteit ook uit in een procedure. Hedendaagse instrumentele afdelingen zijn complexe afdelingen waar het woord routine geenszins van toepassing is. De diversiteit aan problemen en werkzaamheden maakt medewerkers sterk afhankelijk van communicatie, zowel onderling als met de klanten. Deze situatie noodzaakt het maken van afspraken. Een kwaliteitssysteem kan gezien worden als een verzameling afspraken die vastgelegd zijn zodat de medewerkers onderling en ook de klant inzicht hebben in de werkwijze van de instrumentele afdeling. Het doel van een kwaliteitssysteem is de aanwezige kwaliteit te borgen (kwaliteit onafhankelijk van toevallige klant of medewerker) en een cultuur van voortdurende verbetering te bewerkstelligen. Bij voorkeur wordt aangesloten bij een procesgericht kwaliteitssysteem volgens de ISO 9001:2000 of NIAZ-kwaliteitsnormen. De belangrijkste processen binnen een instrumentele afdeling zijn hierna schematisch weergegeven. 13

20 begeleiding bij investeringen managementprocessen materialenbeheer aanschaf en implementatie training en instructie klinische assistentie preventief onderhoud correctief onderhoud modificatie verwijdering Uit praktische overwegingen kan het aanschafproces worden opgedeeld in aanschaf en introductie (is implementatie) van medische apparatuur. Bij onderhoud kunnen preventief en correctief onderhoud onderscheiden worden. Organisatieondersteunende activiteiten zoals werving en selectie, werkbesprekingen, beheer van documenten, etc. kunnen worden samengevoegd in managementprocessen. Hierin wordt ook de cyclus voor verbetering, de jaarplanprocedure en de uitgave van een jaarverslag beschreven. Introductie en gebruiksaanwijzingen op de afdeling onvoldoende: risico voor de patiënt Noodzakelijke maatregel: Ziekenhuizen dienen binnen één jaar na het bezoek van de Inspectie procedures op te stellen voor de introductie van nieuwe apparatuur op afdelingen van het ziekenhuis. Hierin dienen de verantwoordelijkheden te zijn uitgewerkt. De inspectie adviseert de Instrumentele Dienst bij de introductie van medische apparatuur meer te betrekken dan nu het geval is. Er dient vast te liggen welke medewerkers bevoegd en bekwaam zijn in het bedienen van apparatuur. In ziekenhuizen dienen de door fabrikanten geleverde Nederlandstalige gebruikersinstructies bij medische apparatuur aanwezig te zijn. Geadviseerd wordt de Instrumentele Dienst hierin een bewakende rol te geven. 14

21 Oplossingsrichting: Kwaliteitssysteem Binnen het proces Introductie dient een activiteit te zijn benoemd met betrekking tot de instructie voor de gebruiker. Werk deze activiteit uit in een procedure, geef duidelijk aan wat je wilt bereiken met de activiteit en dat de gebruikshandleidingen worden gearchiveerd, zodat deze beschikbaar zijn als dat nodig blijkt. De implementatie van een kwaliteitssysteem voor een instrumentele afdeling vergt een langdurig arbeidsintensief traject. Op basis van eerdere ervaringen in een aantal ziekenhuizen is het advies hierbij ondersteuning te vragen van (externe) professionele adviseurs, de kwaliteitsafdeling van het ziekenhuis en vergelijkbare afdelingen in andere ziekenhuizen. De afdeling zelf blijft verantwoordelijk voor het implementatieproces. Het ongewijzigd overnemen van procesbeschrijvingen en procedures van anderen wordt met het oog op locale cultuur en noodzakelijke betrokkenheid van de medewerkers sterk afgeraden. De leidinggevende is verantwoordelijk voor de implementatie c.q. instandhouding van een kwaliteitssysteem voor de instrumentele afdeling. Hij geniet daarbij de volledige steun van de Raad van Bestuur. De leidinggevende van de instrumentele afdeling benoemt een functionaris die zorg draagt voor de ontwikkeling en implementatie van een kwaliteitssysteem voor de afdeling. Bij voorkeur maakt de functionaris deel uit van deze afdeling en bezit hij inhoudelijke kennis van het takenpakket. Een afbreukrisico van deze constructie is dat de functionaris onvoldoende tijd kan vrijmaken om de noodzakelijke werkzaamheden op te pakken. 15

22 16

23 7. Communicatie met (poli)klinische afdelingen Ruimtelijke voorzieningen voor een veilige opslag van medische apparatuur onvoldoende Noodzakelijke maatregel: Ziekenhuizen dienen te zorgen voor een verantwoorde en veilige opslag van kwetsbare en dure apparatuur. Oplossingsrichting: Kwaliteitssysteem en organisatie Binnen het proces aanschaf en/of introductie dient een activiteit te zijn benoemd met betrekking tot het rekening houden met bouwtechnische voorzieningen. Werk deze activiteit uit in een procedure, geef duidelijk aan wat je wil bereiken met de activiteit en geef aan dat er voldoende veilige opslag voor kwetsbare, dure en gevaarlijke apparatuur aanwezig is. De instrumentele afdeling is de spin in het web van de medische technologie. Medische technologie wordt ingezet voor onderzoek en behandeling van patiënten. Communicatie tussen de instrumentele afdeling en de patiëntgerichte afdelingen is essentieel voor het goed functioneren van de instrumentele afdeling. Zoals eerder aangegeven speelt de positionering van de instrumentele afdeling daarbij een belangrijke rol. De spelregels van de communicatie zijn vastgelegd in het kwaliteitssysteem en afspraken die hiervoor in het ziekenhuis zijn gemaakt. Verder dient de afdeling over voldoende middelen te beschikken om communicatie te faciliteren, zoals mobiele telefonie, communicatie, gespreksruimten en brochures over de werkzaamheden van de instrumentele afdeling. Dienstverleningsovereenkomsten (SLA - service level agreement) kunnen de relatie tussen dienstverlener en klant verzakelijken. Dit past in het beeld van de moderne ziekenhuisorganisatie. Naast een zakelijke relatie is ook wederzijds vertrouwen van belang bij het verstrekken van gevoelige informatie om tijdig de juiste preventieve maatregelen te kunnen nemen bij een incident of bijna-ongeval. 17

24 Het geniet de voorkeur alle medewerkers met een technische achtergrond, die zich professioneel met medische technologie bezig houden, binnen één organisatorische eenheid (de instrumentele afdeling) onder te brengen. Dit vereenvoudigt de onderlinge communicatie en garandeert een uniforme aanpak van medisch technologische vraagstukken. In veel ziekenhuisorganisaties nemen de laboratoria en de afdeling radiodiagnostiek een bijzondere plaats in. Het risico bestaat daarbij dat kennis en kunde van de instrumentele afdeling niet benut worden voor deze kapitaalsintensieve afdelingen terwijl het juist de grote hoeveelheid en diversiteit aan medische apparatuur zijn die de bijzondere positie lijken te rechtvaardigen. Een tussenoplossing is detachering vanuit de instrumentele afdeling. Ook hier is het gevaar van het ontstaan van een eigen koninkrijk met gevolgen voor communicatie, continuïteit van dienstverlening en uniforme aanpak van medisch technologische vraagstukken groot. De leidinggevende van de instrumentele afdeling is verantwoordelijk voor een goede communicatie tussen zijn afdeling en de patiëntgerichte afdelingen. De medewerkers van de instrumentele afdeling geven uitvoering aan de communicatie met de patiëntgerichte afdelingen. Een goede communicatie wordt onder andere bereikt door een evenwichtige verdeling tussen aanwezigheid op de eigen afdeling en in de kliniek. 18

25 8. Het (elektronisch) beheerssysteem Hiaten in beheerssysteem van medische apparatuur Noodzakelijke maatregel: Ziekenhuizen dienen binnen een jaar na het bezoek van de Inspectie het apparatuurbeheerssysteem te actualiseren, zodat continu een actuele database beschikbaar is waarin alle relevante gegevens nodig voor het verantwoord beheer en onderhoud van medische apparatuur is opgeslagen. Oplossingsrichting: Organisatie Er dient een apparatuurbeheerssysteem aanwezig te zijn dat alle noodzakelijke gegevens eenvoudig kan opslaan en ook weer beschikbaar kan stellen. Het grote aantal inventarisobjecten dat tot het apparatuursysteem behoort, kan niet meer (efficiënt) in een papieren archief worden beheerd. Om die reden beschikt de instrumentele afdeling over een elektronisch beheerssysteem op basis van een moderne database toepassing. Bij de selectie van een (nieuw) systeem moeten de volgende uitgangspunten in overweging genomen te worden: Het is een professioneel ontworpen systeem (het in eigen beheer ontwikkelen van een dergelijk systeem is niet meer van deze tijd). Het systeem maakt gebruik van standaard hardware en draait in een standaard software-omgeving (MS Windows, Oracle, MS Access, etc.). Het systeem wordt gedragen door de medewerkers van de instrumentele afdeling. Het systeem kan gekoppeld worden aan andere beheerssystemen die in het ziekenhuis in gebruik zijn. Elk beheerssysteem voor medische inventaris voldoet aan de volgende eisen: Er is een stamkaart waarin voor elk object de volgende gegevens opgenomen kunnen worden: - omschrijving en categorie-indeling; - identificatie (inventarisnummer, fabrikant, typeaanduiding); 19

26 - aanschafgegevens (leverancier, jaar, waarde); - gebruiksgegevens (afdeling, locatie, wijze van onderhoud). Laagdrempelige (simultane) toegang voor alle medewerkers van de instrumentele afdeling. De mogelijkheid om preventief onderhoud te plannen en de voortgang ervan te bewaken. De mogelijkheid om na elke onderhoudsactie de essentiële gegevens vast te leggen (zogenaamde logboekfunctie). De mogelijkheid om naar eigen inzicht rapportage samen te stellen. Toegangsbeveiliging tot het systeem. Belangrijke opties die bij de selectie overwogen kunnen worden zijn: Een applicatie voor orderregistratie en voortgangbewaking waarbij een koppeling gemaakt wordt met het apparatuurgedeelte. De mogelijkheid te werken met diverse bevoegdheidniveaus. De mogelijkheid patiëntgerichte afdelingen inzage te geven in de gegevens. Een exportmogelijkheid voor Excel, Word en Access. Het hoofd van de instrumentele afdeling is verantwoordelijk voor de selectie van het beheerssysteem voor medische apparatuur. Medewerkers van de instrumentele afdeling zijn bevoegd gebruik te maken van het beheerssysteem voor medische apparatuur. Informatie uit het beheerssysteem voor medische apparatuur staat ter beschikking van het ziekenhuismanagement. 20

27 9. Prestatie-indicatoren Achterstanden in preventief onderhoud: risico voor de patiënt Noodzakelijke maatregel: Ziekenhuizen dienen binnen een jaar na het bezoek van de Inspectie een beleid voor het preventief onderhoud van medische apparatuur opgesteld en geïmplementeerd te hebben. Preventief onderhoud dient navolgbaar en afgestemd te zijn met gebruikers. Oplossingsrichting: Organisatie Binnen het proces Onderhoud dient een activiteit te zijn benoemd met betrekking tot inventarisatie van het noodzakelijke onderhoud, de uitvoering en de bewaking. Werk deze activiteiten uit in procedures, geef duidelijk aan wat je wilt bereiken met de activiteit en zorg dat de noodzakelijke gegevens worden gearchiveerd, zodat deze beschikbaar zijn als dat nodig blijkt. Er dient voldoende fte/budget te zijn om het noodzakelijke preventieve onderhoud te kunnen uitvoeren. Het is ook wenselijk dat dit systeem de mogelijkheid biedt om controle door middel van indicatoren mogelijk te maken. Het gebruik van prestatie-indicatoren om de output van een organisatie te monitoren is de laatste jaren ook doorgedrongen in de ziekenhuiswereld. Kwaliteitssystemen zoals die volgens de nieuwe ISO- en NIAZ-normen maken er gebruik van. Recentelijk hebben IGZ, de Orde van Medisch Specialisten (Orde), de Vereniging van Academische Ziekenhuizen (VAZ) en de NVZ gezamenlijk een set prestatie-indicatoren voor ziekenhuizen bekend gemaakt. In deze set zitten nog geen indicatoren die door een instrumentele afdeling moeten worden aangeleverd. Ze worden wel ontwikkeld en dienen om de kwaliteit van de output te kunnen beoordelen. Deze prestatieindicatoren moeten aan de volgende randvoorwaarden voldoen: Ze moeten relevant zijn voor de werkzaamheden van de instrumentele afdeling. Ze moeten eenvoudig verkregen kunnen worden, bijvoorbeeld uit het elektronisch beheerssysteem. 21

28 Ze moeten beïnvloedbaar zijn, bijvoorbeeld door aanpassing van werkwijzen. Ze moeten tijdig informatie verschaffen over veranderingen in de output van de instrumentele afdeling. Naast de hierboven behandelde prestatie-indicatoren kunnen ook andere gegevens een indicatie geven van de kwaliteit van de output van een instrumentele afdeling. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de resultaten van een klanttevredenheidsonderzoek dat op initiatief van de instrumentele afdeling wordt uitgevoerd. Ook kunnen de publicaties van de commissie Meldingen Incidenten Patiëntenzorg (MIP) en verzekeraars als Centramed en MediRisk voor dit doel gebruikt worden. Het principe van de balance scorecard biedt een uitgelezen mogelijkheid de prestaties tegen de kosten af te wegen. De leidinggevende van de instrumentele afdeling is verantwoordelijk voor de toepassing van prestatie-indicatoren om de output van diens afdeling te meten. De Raad van Bestuur is er verantwoordelijk voor dat ziekenhuisafdelingen (meer) met prestatie-indicatoren werken. Medewerkers van een instrumentele afdeling zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van juiste informatie op basis waarvan de prestatie-indicatoren worden opgesteld. 22

29 10. Dankwoord Deze uitgave had niet tot stand kunnen komen zonder de bijdragen van deskundigen op het gebied van medische technologie. De NVZ wil dan ook met nadruk de hierna genoemde personen vriendelijk danken voor hun medewerking: dr. A.J.J. Maas, cluster Klinische Fysica Jeroen Bosch Ziekenhuis ing. G.H.A. de Vries, Instrumentele Dienst Klinische Fysica Ziekenhuis Leyenburg dr. L.S. Jonker (Advysica), Klinisch Fysische dienstverlening Namens Coördinatie Instrumentatie Beheer Ziekenhuizen (CIBZ: ing. J.W.H. Gradussen, manager ID-West/ ID-lab Universitair Medisch Centrum St. Radboud, Namens de CIBZ ing. W.J.E. Middelink, hoofd Techniek, Ziekenhuis Rivierenland Tiel Namens de CIBZ ing. B.H. Scholten, Nederlandse Vereniging voor Technisch facilitair management in de Gezondheidszorg (NVTG) 23

30 Voor informatie, ondersteuning bij het implementatieproces of accreditering dan wel certificering van uw kwaliteitssysteem kunt u contact opnemen met onderstaande deskundigen van het NIAZ, TNO en KEMA: drs. F.V.M.J. van der Heijden (NIAZ), adviseur Kwaliteit en Doelmatigheid ir. R.J. den Adel (TNO), adviseur/projectleider Technologie in de Gezondheidszorg drs. C.G.M. Verhoeckx (KEMA Quality B.V.), adviseur kwaliteitszorg zorgsector 24

31

32 Postbus GR Utrecht T F E W

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur LEIDRAAD Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur 1 Januari 2014 1 INLEIDING Medisch specialisten zijn voor een goede en veilige uitoefening

Nadere informatie

Kwaliteitsborging van medische apparatuur in ziekenhuizen: verbeteringen noodzakelijk

Kwaliteitsborging van medische apparatuur in ziekenhuizen: verbeteringen noodzakelijk Kwaliteitsborging van medische apparatuur in ziekenhuizen: verbeteringen noodzakelijk Den Haag, oktober 2002 Colofon Inspectie voor de Gezondheidszorg Postbus 16119 2500 BC Den Haag Telefoon : 070 340

Nadere informatie

R = k 1 * k 2 * S. Risicomanagement. R = risico ( /j) k 1 = kans op een incident (j -1 ) k 2 = kans dat het incident leidt tot schade S = schade ( )

R = k 1 * k 2 * S. Risicomanagement. R = risico ( /j) k 1 = kans op een incident (j -1 ) k 2 = kans dat het incident leidt tot schade S = schade ( ) Inhoud 1. Aanleiding 2. PRS methode + validatie 3. PRS formulier * demonstratie * 4. PRIMA aanpak * demonstratie * 5. SAFER procedure 6. Resultaten tot op heden 7. Borging Risicomanagement R = k 1 * k

Nadere informatie

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Ziekenhuis St. Jansdal xxxx, Raad van Bestuur Postbus 138 3840 AC HARDERWIJK Werkgebied Zuidwest Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag Postbus 90700 2509 LS Den

Nadere informatie

Manager Medische Hulpmiddelen

Manager Medische Hulpmiddelen - Functie en competentie profiel Manager Medische Hulpmiddelen. Functie- en competentieprofiel Manager medische hulpmiddelen 09122015 Doel van de functie - De manager medische hulpmiddelen (MMH) adviseert

Nadere informatie

Veilige toepassing van medische technologie. Lessons (to be) learned

Veilige toepassing van medische technologie. Lessons (to be) learned Veilige toepassing van medische technologie Lessons (to be) learned Inhoud 1. Belangrijkste resultaten 2. Op welke wijze kunnen ziekenhuizen een verbeterslag maken? Tabel 1: Nederlandse documenten veilig

Nadere informatie

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij de beheersing van risico s Want

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur.

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Organisatie Functieprofiel: Operationeel Manager De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Geeft leiding aan en werkt samen met de vrijwilligers en de

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 9 mei 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 9 mei 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Risico management medische apparatuur

Risico management medische apparatuur medische apparatuur René Hemme Hemme Onderhoudsadvies bv Postbus 6 7700 AB Dedemsvaart Telefoon 067066 Fax 0-60 E-mail: info@hemmeonderhoudsadvies.nl www.hemmeonderhoudsadvies.nl Aanleiding 00 Inspectie

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht OMS, NVZ St. Jacobsstraat 16 3511 OS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T

Nadere informatie

Integraal BMT in het SKB

Integraal BMT in het SKB Integraal BMT in het SKB Risicomanagement technologie Wilco Kleine Wilco Kleine WilcoKleine Manager - en Informatietechnologie Lid Managementteam (MT) Afdeling Informatisering en Automatisering Afdeling

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Klachten en Meldingen. Managementdashboard

Klachten en Meldingen. Managementdashboard Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Welkom bij de systeem demonstratie van het Management Klachten en Meldingen System Managementdashboard Systemen van Inception Borgen

Nadere informatie

Dit verslag is vastgesteld en voorzien van conclusies na uw reactie per van 13 september 2013, waarin u kon instemmen met het verslag.

Dit verslag is vastgesteld en voorzien van conclusies na uw reactie per  van 13 september 2013, waarin u kon instemmen met het verslag. > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Leids Universitair Medisch Centrum xxxx, Raad van Bestuur Postbus 9600 2300 RC LEIDEN Werkgebied Zuidwest Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag Postbus 90700 2509

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg

Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg Werving Selectie Assessment Loopbaanbegeleiding Coaching Detachering Interim HR Research Derks & Derks adviseurs in human talent Werving

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

BMTZ 26 sept Programma

BMTZ 26 sept Programma Programma 17:00 uur - Ontvangst met soep en broodjes. 17:45 uur - Opening en mededelingen - Bestuur BMTZ 18:00 uur - Implementatie van Quality for Medical Technology (QMT) binnen het ZGT - Pieter Kamp,

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Datum 8 januari 2014 Onderwerp VGR Voorlopig verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis

Datum 8 januari 2014 Onderwerp VGR Voorlopig verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Ziekenhuis Amstelland t.a.v. xxxx, Raad van Bestuur Postbus 328 1180 AH AMSTELVEEN Werkgebied Zuidwest Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag Postbus 90700 2509 LS

Nadere informatie

Contactpersoon: Romy Koster - Bulo Telefoon: +31 320 714 513 Email: r.bulo@adjectiv.nl Lelystad. Curriculum Vita Hanny van Keep

Contactpersoon: Romy Koster - Bulo Telefoon: +31 320 714 513 Email: r.bulo@adjectiv.nl Lelystad. Curriculum Vita Hanny van Keep Contactpersoon: Romy Koster - Bulo Telefoon: +31 320 714 513 Email: r.bulo@adjectiv.nl Lelystad Curriculum Vita Hanny van Keep Naam: Hanny van Keep Geboortedatum: 19 Augustus 1959 Plaats: Noordwijk ZH

Nadere informatie

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en diensten en het in stand houden van de kwaliteit daarvan, passend binnen

Nadere informatie

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN VOORBEELD VEILIGHEIDSPLAN EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN Hieronder ziet u de hoofdstukken en paragrafen van het veiligheidsplan. Per paragraaf ziet u welke informatie u moet geven.

Nadere informatie

Evaluatie dienstverlening

Evaluatie dienstverlening V Evaluatie dienstverlening 2 Omdat ieder project anders is SOLUTION MANAGER Waarom evalueren Evalueren heeft als doel om te leren van opgedane ervaringen die gebruikt kunnen worden bij toekomstige projecten.

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Kwaliteit, veiligheid en aansprakelijkheid. s-hertogenbosch, 5 februari 2010 Buby den Heeten

Kwaliteit, veiligheid en aansprakelijkheid. s-hertogenbosch, 5 februari 2010 Buby den Heeten Kwaliteit, veiligheid en aansprakelijkheid s-hertogenbosch, 5 februari 2010 Buby den Heeten Veiligheid begint bij je zelf! Belangrijk uitgangspunt Nederlands aansprakelijkheidsrecht Spreekwoordelijk: Wie

Nadere informatie

Grip op Zorgpaden. Best of both worlds!

Grip op Zorgpaden. Best of both worlds! Grip op Zorgpaden Best of both worlds! Christiaan Hol Business Partner Zorglogistiek, Amphia Ziekenhuis Robert Klingens Senior Consultant, Process Express [1] Agenda 1. Het ziekenhuis: een complexe organisatie

Nadere informatie

Aan Raden van Bestuur van alle algemene, academische en categorale ziekenhuizen en alle ziekenhuisapothekers

Aan Raden van Bestuur van alle algemene, academische en categorale ziekenhuizen en alle ziekenhuisapothekers Bezoekadres St. Jacobsstraat 16 3511 BS Utrecht Postadres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Telefoon 088 120 5000 Telefax 088 120 5001 loket@igz.nl Internet Aan Raden van Bestuur van alle algemene, academische

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht

Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 5 2.1 Inleiding... 5

Nadere informatie

Tandtechnicus. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Tandtechnicus. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Tandtechnicus Doel Voorbereiden en het (doen) vervaardigen en onderhouden van tandtechnische werkstukken, alsmede het verlenen van technische ondersteuning en advies bij wetenschappelijke experimenten,

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

Aanleiding. Probleem: Prospectieve risicoanalyse volgens SAFER is te complex en te arbeidsintensief om bij elke nieuwe aanschaf uit te voeren

Aanleiding. Probleem: Prospectieve risicoanalyse volgens SAFER is te complex en te arbeidsintensief om bij elke nieuwe aanschaf uit te voeren Inhoud 1. Aanleiding 2. PRS methode + validatie 3. PRS formulier 4. PRIMA aanpak 5. SAFER procedure 6 Demonstratie 7. Resultaten tot op heden 8. Borging 9. Ontwikkelingen Aanleiding Prospectieve risicoanalyse

Nadere informatie

1. Algemene bevindingen ten aanzien van introductie en voortgang van de implementatie van het Convenant Veilige toepassing van medische

1. Algemene bevindingen ten aanzien van introductie en voortgang van de implementatie van het Convenant Veilige toepassing van medische > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Atrium Medisch Centrum xxxx, Raad van Bestuur Postbus 4446 6401 C HEERLEN Werkgebied Zuidwest Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag Postbus 90700 2509 LS Den Haag

Nadere informatie

1) Medische technologie is bedoeld als in bijlage 1 van het convenant gedefinieerd Pagina 1 van 5

1) Medische technologie is bedoeld als in bijlage 1 van het convenant gedefinieerd Pagina 1 van 5 Positie van technologie in het Veiligheids- en Kwaliteitssysteem van het ziekenhuis Verantwoordelijkheden 2.1 In het ziekenhuis is de portefeuille van De verantwoordelijkheid van de RvB is expliciet instelling

Nadere informatie

Functie en competentie profiel. Coördinator Medische Hulpmiddelen

Functie en competentie profiel. Coördinator Medische Hulpmiddelen Functie en competentie profiel Coördinator Medische Hulpmiddelen. Doel van de functie o De coördinator medische hulpmiddelen medische hulpmiddelen adviseert bij de ontwikkeling, uitvoering, begeleiding

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Het aanschaffen van systemen en producten die een bepaalde veiligheid moeten waarborgen kan niet vergeleken

Nadere informatie

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY www.hixonline.nl De zorgsector is voortdurend in beweging. Zorgprocessen worden meer en meer geautomatiseerd en vrijwel alle gegevens van de patiënt worden

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier

Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier Aanleiding De horeca in Eindhoven werkt al een jaar samen met de gemeente aan het terugdringen van administratieve lasten en kosten bij het aanvragen en verlenen

Nadere informatie

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Partner for progress Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Even voorstellen - Drs. Petra van Mastrigt - Ing. Gerard Crone - Drs. Willy Limpens Kiwa Nederland B.V. Visie Kiwa B.V.: Kiwa

Nadere informatie

Beheerder ICT. Context. Doel

Beheerder ICT. Context. Doel Beheerder ICT Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICTproducten en het instandhouden van de kwaliteit daarvan, passend binnen het beleid van de afdeling, teneinde aan de eisen en wensen van de

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE LABORATORIA. RvA-F004-2-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE LABORATORIA. RvA-F004-2-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE LABORATORIA RvA-F004-2-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen Dit formulier

Nadere informatie

Accreditaties in de zorg

Accreditaties in de zorg Accreditaties in de zorg toen, nu en in de toekomst 28 november 2014 Kees van Dun, directeur NIAZ Allereerst: Felicitaties aan Maastricht UMC+: 15 jaar NIAZ; Op dit moment 1 van de 7 NIAZ best practices!

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 Verenigd bekwaam Vereniging van Ziekenhuisinstrumentatietechnici Beleidsplan VZI versie 1.0 1 Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Analyse pagina 4 Strategie

Nadere informatie

Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008

Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008 Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008 16:00 Inleiding 16:15 Wat is risicobeheersing 16:35 Brandveiligheid 17:30 Versterking inwendige mens 18:15 rapport IGZ: Med. hulpmiddelen 18:45 quick

Nadere informatie

Informatiebeveiliging en privacy beleid binnen de mbo sector Congres sambo-ict te Assen

Informatiebeveiliging en privacy beleid binnen de mbo sector Congres sambo-ict te Assen Informatiebeveiliging en privacy beleid binnen de mbo sector Congres sambo-ict te Assen Auteur Datum Ludo Cuijpers 5 februari 2016 1. Informatiebeveiliging en privacy in het mbo 2. IBP framework 3. Mens

Nadere informatie

PROFIEL @ SENIOR BUSINESS CONTROLLER ADRZ

PROFIEL @ SENIOR BUSINESS CONTROLLER ADRZ PROFIEL @ SENIOR BUSINESS CONTROLLER ADRZ 6 februari 2015 voor meer info over de functie: werving.search@leeuwendaal.nl, telefoon (070) 41 42 700 voor sollicitatie: www.leeuwendaal.nl Niets uit dit profiel

Nadere informatie

Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601

Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601 Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601 Doel Uitvoeren van redactionele werkzaamheden voor de totstandkoming van diverse in- en/of externe publicaties, alsmede het bewaken van de kwaliteit van de publicaties,

Nadere informatie

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Bas Terlingen en Guus van Schöll Themamiddag Kovon, 26-10-2005 1 Niveaus van managementinformatie Inzomen op detail informatie Gegevens verzamelen PM Strategisch

Nadere informatie

Beleidsnotitie Materieelbeheer

Beleidsnotitie Materieelbeheer Veiligheidsregio x Beleidsnotitie Materieelbeheer 2012-2016 Pagina 1 van 12 Voor u ligt de beleidsnota Materieelbeheer van de Veiligheidsregio xxxxxxx. De nota vormt de basis voor het materieelbeheer binnen

Nadere informatie

Sanne Vaartjes en Leon Stobbelaar 1 december 2016 Opstellen PvE Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Sanne Vaartjes en Leon Stobbelaar 1 december 2016 Opstellen PvE Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Sanne Vaartjes en Leon Stobbelaar 1 december 2016 s.vaartjes@zgt.nl/l.stobbelaar@zgt.nl Opstellen PvE Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. ZGT 2 Technologie in de zorg Vroeger Nu Toekomst?!

Nadere informatie

Algemeen klinisch fysicus in opleiding

Algemeen klinisch fysicus in opleiding Algemeen klinisch fysicus in opleiding ir. Mariken Zijlmans Beroepsoriëntatieavond voor Biomedisch Technologen (in opleiding) 17 september 2012 Curriculum Vitae ir. Mariken Zijlmans 30 jaar Algemeen Klinisch

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 2500 EA DEN HAAG Postbus Datum 4 maart 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 2500 EA DEN HAAG Postbus Datum 4 maart 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 2500 EA DEN HAAG Postbus 20018 Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Introductie René Drost TU Delft, Onderhoud Management NAMCO, gericht op Healthcare and Aerospace SIOO Besturen van Ziekenhuizen Lid Expertgroep VWS,

Introductie René Drost TU Delft, Onderhoud Management NAMCO, gericht op Healthcare and Aerospace SIOO Besturen van Ziekenhuizen Lid Expertgroep VWS, VZI studiedag 5 april 2012 Risico Management binnen en buiten de grenzen van Medische Technologie De betekenis van het convenant Veilige Toepassing van Medische Technologie in het Ziekenhuis René Drost

Nadere informatie

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3)

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit

Nadere informatie

Implementatie van weefselvigilantie in ziekenhuizen: het Erasmus MC. Els van der Wilden van Lier, arts MG, MPH

Implementatie van weefselvigilantie in ziekenhuizen: het Erasmus MC. Els van der Wilden van Lier, arts MG, MPH Implementatie van weefselvigilantie in ziekenhuizen: het Erasmus MC Els van der Wilden van Lier, arts MG, MPH Begrip weefselvigilantie Definitie volgens TRIP (bron website): Systematisch monitoren van

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Veilig leren werken met medische hulpmiddelen

Veilig leren werken met medische hulpmiddelen Uw medewerkers aantoonbaar bekwaam: Veilig leren werken met medische hulpmiddelen Hazelwood Sanatorium, Louisville (USA), rond 1930. Voor het leveren van veilige zorg is kennis van de juiste toepassing

Nadere informatie

VERTROUWEN IN PROFESSIONALS

VERTROUWEN IN PROFESSIONALS VERTROUWEN IN PROFESSIONALS drannemarie van t Veen MBA Arts microbioloog UMCUtrecht/ Saltro Lid Adviespanel belanghebbenden RVA ISO 15189 auditor annemarievantveen@gmail.com Kwaliteit Medische Laboratoria

Nadere informatie

ZNA Nierkliniek. Op weg naar de ISO 9001:2008

ZNA Nierkliniek. Op weg naar de ISO 9001:2008 ZNA Nierkliniek Op weg naar de ISO 9001:2008 Het idee 2002 artsen dromen tijdens looptrainingen over samenwerking 2004 oprichting ZNA brengt ons dichter bij elkaar 2007 ZNA wordt één ziekenhuis 2011 artsen

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224

ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224 ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224 ISO 9001:2008 Moeder alle kwaliteitsnormen. Internationaal erkende kwaliteitsnorm. Prima basis als kwaliteitsnorm. Algemeen erkend, bekend en meerwaarde bewezen. Norm

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Versie 0.10 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Wie is leidend of lijdend?

Wie is leidend of lijdend? Organisatie Medische Technologie en ICT Wie is leidend of lijdend? Martijn Schasfoort Manager Zorg en Informatie Technologie Deze presentatie. Het betreft ervaringen uit Máxima Medisch Centrum Cultuur

Nadere informatie

Visie op patiëntveiligheid en de afhankelijkheid van ICT

Visie op patiëntveiligheid en de afhankelijkheid van ICT . Visie op patiëntveiligheid en de afhankelijkheid van ICT Toezicht op ICT in de Zorg 12 februari 2015 Toezicht IGZ Kan de patiënt rekenen op veilige zorg met inzet van veilige producten? Veilige zorg

Nadere informatie

Comm ant & Bouw. Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e

Comm ant & Bouw. Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e Methode en web-based software voor proces en resultaatverbetering Comm ant & Bouw Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e Frans Münninghoff Sandra Steijvers Heijmans gebruikt

Nadere informatie

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS)

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) Service van begin tot eind De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) INHOUD 1 VOORWOORD 2 MISSIE BVS 3 KWALITEITSBELEID 4 ORGANISATIESTRUCTUUR 5 HET KWALITEITSSYSTEEM 5.1 NORMEN 5.2 ELEMENTEN

Nadere informatie

DHM Security Management

DHM Security Management - 1 Introductie DHM Security Management DE HAAGSE METHODIEK INSPECTIE BODIES ADVISEUR/ CONSULTANT PART.RECH. BURO PAC ICT & INF SECURITY POLITIE GWT PBO FABRIKANT BOUWKUNDIG INSTALLATEUR ALARM INSTALLATEUR

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013 ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN code: B1308 3 oktober 2013 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Onderdelen van het energiemanagement actieplan 5 2.1

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Libra revalidatie en audiologie locatie Blixembosch, Eindhoven op 9 april 2015

Rapportage van het inspectiebezoek aan Libra revalidatie en audiologie locatie Blixembosch, Eindhoven op 9 april 2015 Rapportage van het inspectiebezoek aan Libra revalidatie en audiologie locatie Blixembosch, Eindhoven op 9 april 2015 Utrecht, juli 2015 Inhoud 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek...

Nadere informatie

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid OHSAS 18001-certificaat voor het waarborgen van veiligheid > continue verbetering > voordelen > internationaal erkende norm > eigen verantwoordelijkheid > compleet arbo- en veiligheidsmanagementsysteem

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Repro Functiecode: 0703

Functieprofiel: Medewerker Repro Functiecode: 0703 Functieprofiel: Medewerker Repro Functiecode: 0703 Doel Voorbereiden, produceren en afwerken van reproproducten, binnen de technische mogelijkheden en conform de klantvraag, teneinde te voldoen aan de

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Mei 2015 Versie 4

Energie Management Actieplan Mei 2015 Versie 4 Energie Management Actieplan Mei 2015 Versie 4 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

veel gestelde vragen en antwoorden

veel gestelde vragen en antwoorden De (NEN-EN 15224): veel gestelde vragen en antwoorden Wat is de? Wat beschrijft de? Wat zijn de voordelen van de? Voor wie is de geschikt? De verschillende normen voor zorg en welzijn vergeleken Bent u

Nadere informatie

Integrated Audit in het Erasmus MC

Integrated Audit in het Erasmus MC Integrated Audit in het Erasmus MC NFU Symposium Mind the gap! Effectieve inzet van interne audits 29 mei 215 Freek Wegerif Sector Audit Succesfactoren Uitdagingen 2 Integrated audit - uitvoering EXPERTS

Nadere informatie

Kwaliteitstoets (potentiële) Dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang 2015

Kwaliteitstoets (potentiële) Dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang 2015 Kwaliteitstoets (potentiële) Dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang 2015 Doel en intentie Als onderdeel van de transformatie Beschermd Wonen en Opvang 2015 wordt in dit document beschreven op welke

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Toelichting De kerncompetentie vakinhoudelijk handelen vormt de rode draad van elke leerweg. De andere kerncompetenties zijn daarbij ondersteunend.

Toelichting De kerncompetentie vakinhoudelijk handelen vormt de rode draad van elke leerweg. De andere kerncompetenties zijn daarbij ondersteunend. Kerncompetenties Kerncompetentie 1 Vakinhoudelijk handelen De beroepsbeoefenaar integreert alle vakinhoudelijk kennis en vaardigheden en een professionele attitude t.b.v. optimale patiëntenzorg en werkprocessen.

Nadere informatie

waar de gezondheidszorg op wacht

waar de gezondheidszorg op wacht waar de gezondheidszorg op wacht Inhoudsopgave Aanleidingen en trends Visie op kwaliteit KIGZ Waarom? Inhoudsopgave Aanleidingen en trends Wettelijk historisch perspectief Internationalisering Patiënt

Nadere informatie

ZekereZorg3 Informatieveiligheid in de Zorg. Nico Huizing RE RA

ZekereZorg3 Informatieveiligheid in de Zorg. Nico Huizing RE RA ZekereZorg3 Informatieveiligheid in de Zorg Nico Huizing RE RA Ziekenhuizen in Nederland * Najaar 2008: IGZ toetst 20 ziekenhuizen, norm NEN7510, rapport 12/ 08 * Opdracht IGZ: lever per 1/2/ 09 plan van

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Hieronder treft u per onderwerp het beoordelingskader aan van de module Betalingsachterstanden hypotheken 2014-2015. Ieder onderdeel

Nadere informatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie 130508 Nummer OHSAS-K83614/01 Vervangt - Uitgegeven 2014-07-01 Eerste uitgave 2014-07-01 Geldig tot 2017-07-01 Arbomanagementsysteemcertificaat BS OHSAS 18001 Kiwa heeft vastgesteld dat het door Rutges

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement (INK versie)

Kwaliteitsmanagement (INK versie) Kwaliteitsmanagement (INK versie) Aventus Apeldoorn, 18 april 2007 Drs Jan Polderman Fred van Pol Meer informatie: www.xqmp.nl Doel Oriëntatie op het kwaliteitsmanagementsysteem MMS-Onderwijs uit het XQ

Nadere informatie

V Utrecht, 9 juni 2016

V Utrecht, 9 juni 2016 Rapportage van het inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis aan het Waterlandziekenhuis te Purmerend op 29 april 2016 V1009584 Utrecht, 9 juni 2016 Inhoud

Nadere informatie

HANDREIKING AUDITOR TRIAGEGESPREKKEN PROFIEL AUDITOR

HANDREIKING AUDITOR TRIAGEGESPREKKEN PROFIEL AUDITOR HANDREIKING AUDITOR TRIAGEGESPREKKEN PROFIEL AUDITOR FEBRUARI 2017 COLOFON InEen, 9 februari 2017 Leden van InEen kunnen dit document voor eigen gebruik vrijelijk kopiëren en bewerken. Anderen kunnen daarvoor

Nadere informatie

Van Nederlands Technische Afspraak naar handzame VMS - checklist. Vormgeven aan het VMS op basis van de NTA in Atrium MC Parkstad

Van Nederlands Technische Afspraak naar handzame VMS - checklist. Vormgeven aan het VMS op basis van de NTA in Atrium MC Parkstad Van Nederlands Technische Afspraak naar handzame VMS - checklist Vormgeven aan het VMS op basis van de NTA in Atrium MC Parkstad Inhoud Nederlands Technische Afspraak 8009 NTA: basiseisen gesteld aan VMS

Nadere informatie

Toezicht op ICT in de Zorg. 5 juni 2013

Toezicht op ICT in de Zorg. 5 juni 2013 . Toezicht op ICT in de Zorg 5 juni 2013 WAAROVER GAAT HET VANDAAG? http://www.bmg.eur.nl/onderzoek/videos/jan_klein_veiligheid_in_de_zorg/ Kan de patiënt rekenen op veilige zorg met inzet van veilige

Nadere informatie

Basisnormen Beveiliging en Beheer ICT-infrastructuur

Basisnormen Beveiliging en Beheer ICT-infrastructuur Basisnormen Beveiliging en Beheer ICT-infrastructuur Basisnormen Beveiliging en Beheer ICT-infrastructuur PI/DO Platform Informatiebeveiliging B. Bokhorst R. Kuiper S. Mekking P. Mercera R. Torabkhani

Nadere informatie

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 'BI t# ". Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Gemeenteraad van Ede Postbus 9022 6710 HK EDE GLD. Programma B Postbus90801 2509

Nadere informatie