Voortgangsbericht Hatert 2.0. Wijkaanpakprogramma 2012 t/m 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voortgangsbericht Hatert 2.0. Wijkaanpakprogramma 2012 t/m 2015"

Transcriptie

1 Voortgangsbericht Hatert 2.0 Wijkaanpakprogramma 2012 t/m april 2013

2 2 Voortgangsbericht Hatert 2.0 De inhoud in het kort: 1. Algemene schets van de wijkontwikkeling 3 2. Bewonersbetrokkenheid 4 3. Voortgang per bouwsteen 4 4. Voortgang besteding bijzondere projectsteun CFV 9 5. Voortgang besteding maatwerkafspraken met het rijk Financiële stand van zaken Vooruitblik

3 3 Voortgangsbericht Hatert 2.0 Aanleiding Tijdens de bespreking van het wijkaanpakprogramma Hatert is toegezegd dat er begin 2013 een voortgangsrapportage wordt aangeboden aan de gemeenteraad. Omdat toen ook is toegezegd dat er begin 2014 een tussenevaluatie wordt gemaakt, wordt nu voldaan met een voortgangsbericht op hoofdlijnen. 1. Algemene schets van wijkontwikkeling Hatert heeft de weg omhoog gevonden. Die weg is niet recht en de bestemming is nog niet bereikt. Maar bij bewoners is er groeiend vertrouwen in de toekomst 2. Tijdens de wijkenkaravaan en in andere gesprekken blijkt dat bewoners positief zijn over Hatert. Het vernieuwde wijkcentrum, de openbare ruimte en de verminderde jongerenoverlast worden vaak genoemd. Uiteraard zijn er ook zorgen maar tegelijkertijd merken mensen op dat aan veel punten gewerkt wordt. Door beroepskrachten die nauw met elkaar samenwerken, bijvoorbeeld in het sociale wijkteam of veiliger wijkteam. Maar vooral door bewoners zelf. Dat is de kracht van Hatert en ook de belangrijkste basis om de opgaande lijn te verduurzamen voor een langere periode dan de programmatermijn van Hatert 2.0. Totaaloordeel Hatert: Het woon- en leefklimaat tonen een overwegend positieve ontwikkeling maar blijven onder het Nijmeegse gemiddelde, uit de stads- en wijkenmonitor 2012 (afdeling Onderzoek en Statistiek, gemeente Nijmegen) De zorgen manifesteren zich grofweg op drie terreinen: gezondheid, werk en opgroeien. In de recente wijkenmonitor is vooral gezondheid een thema dat negatief opvalt. Voor een groot deel is dit een gevolg van de hoge werkloosheid en gebrek aan perspectief. Op beide terreinen wordt actie ondernomen. Een derde thema dat genoemd moet worden is opgroeien. Zowel op het terrein van onderwijs als opvoeding, is er nog een wereld te winnen in Hatert. Voor alle drie de thema s geldt dat het vooral om buurt gerelateerde zorgen gaat. Hatert is immers een grote wijk en de problematiek is lang niet overal even groot. Hierover later meer bij het onderdeel vooruitblik We kennen de mogelijkheden van Hatert en we kennen de kwetsbaarheden. De resultaten die geboekt zijn in de eerste fase (Ongedeeld Hatert, 2008 t/m 2012) moeten we koesteren. Op het terrein van bewonersbetrokkenheid, kwaliteit van wonen, openbare ruimte, voorzieningen en jeugdoverlast zijn er grote stappen gezet. We moeten zorgen dat we niet verslappen en tegelijkertijd voortgang boeken op de meest hardnekkige punten. In 2010 en 2011 heeft er een externe en interne evaluatie plaatsgevonden. Hieruit is een aantal aanbevelingen voortgekomen. Deze zijn in de uitvoering van Hatert 2.0 ter harte genomen. In de tussen en eindevaluatie zullen we laten zien welke resultaten hierop geboekt zijn. De looptijd van Hatert 2.0 is 2012 t/m In het laatste kwartaal van 2016 zal een eindevaluatie worden opgesteld. 1 Kamerbespreking , uiteindelijke vaststelling was op Uit de wijkenmonitor blijkt dat in % van de ondervraagde bewoners vindt dat de wijk vooruit gaat; dit was in 2003 nog 15%.

4 4 2. Bewonersbetrokkenheid De bewoners maken Hatert. Door er op een goede manier te wonen, ondernemen en niet te zorgen voor overlast. Maar ook door er voor elkaar te zijn of door gezamenlijk ergens de schouders onder te zetten. Hatert is een actieve wijk 3. Een voorlopige inventarisatie laat zien dat er circa 60 bewonersgroepen op één of andere manier een positieve bijdrage leveren aan de wijk. Soms vanuit de klassieke bewonersparticipatie en soms vanuit volledig eigen initiatief, bijvoorbeeld op terrein van zorg en welzijn. Soms zijn de groepen al heel lang actief, soms sinds het begin van het wijkaanpakprogramma. Soms alleen (bewoners die zwerfvuil opruimen) soms met een grotere groep (de klankbordgroep voor het vernieuwde wijkcentrum). Uit een mail van Netty van Vugt, voorzitter wijkkrant Hatert: Hallo allemaal, ik kan het positieve bericht geven dat Wijkkrant Hatert zal blijven bestaan. Wij hebben de lay-outman en de secretaris gevonden, uit de vele aanmeldingen. De reactie vanuit de wijk, was buiten verwachting, ook opmerkingen dat het toch erg zou zijn als de wijkkrant zou verdwijnen. Al die opmerkingen dat voelt voor ons als redactie toch wel goed. De betrokkenheid van bewoners bij het programma Hatert 2.0 is divers. We zien bewoners die over het geheel willen meedenken (bijvoorbeeld in het wijkplatform) of over één bouwsteen (bijvoorbeeld over de woningmarkt). We zien ook bewoners die vooral de handen uit de mouwen willen steken, bijvoorbeeld als gastheer/vrouw bij Hart van Hatert of als vrijwilliger bij de Buurtrangers. Als we naar het brede terrein van wijkgericht werken kijken (dus niet alleen de zes bouwstenen maar ook bijvoorbeeld wijkveiligheid) dan blijkt dat in Hatert beroepskrachten en bewoners goed aan elkaar gekoppeld én aan elkaar gewaagd zijn. Men houdt elkaar scherp en werkt in vertrouwen samen. 3.Voortgang per bouwsteen a. Hatert Werkt Het uitvoeringsplan voor wordt uitgevoerd. Wat betreft de taakstelling voor 2012 voldoet Hatert Werkt meer dan voldoende. 4 Met het actiecentrum Hatert Werkt als uitvalsbasis wordt nauw samengewerkt tussen de verschillende disciplines, ook met die van het sociale wijkteam. Het jongerenloket is toegevoegd (1 dag in de week) evenals een jongerencoach, beiden leveren veel meerwaarde voor een sluitende aanpak. Op dit moment wordt er een tussenevaluatie opgesteld met een tweeledige doelstelling. Ten eerste: wat heeft Hatert Werkt gebracht aan resultaten op terrein van werkgelegenheid, participatie en inkomensondersteuning. Ten tweede: welke meerwaarde heeft de lokale dienstverlening van het Actiecentrum in de wijk ten opzichte van de centrale dienstverlening vanuit de Mariënbeurs en hoe kunnen we die meerwaarde behouden ondanks een afnemende financiering in 2014 en verder. 3 De wijkenmonitor laat zien dat in 2011 ruim 60% zich verantwoordelijk voelt voor de eigen buurt en bijna 30% deelneemt aan buurtactiviteiten. 4 Dat geldt voor uitstroom naar regulier werk (209), nieuwe participatietrajecten (99), inkomenschecks (274), aantal verstrekkingen inkomensvoorziening oudere werklozen (132) en nieuwe schuldhulpverleningstrajecten (80). Ook zijn er 61 werkplekken gerealiseerd met behoud van uitkering, 10 WSW indicaties of Wajong en 15 aanmeldingen bij bureau zelfstandigen.

5 5 Hierbij wordt ook gekeken in hoeverre samenredzaamheid op het vlak van re-integratie een rol kan krijgen. Van groot belang is dat de toekomst van Hatert Werkt, met zijn integrale aanpak van klanten, naadloos past in de visie op het Regionale werkbedrijf en bij ontwikkeling van de sociale wijkteams. Hatert Werkt biedt lessen voor een concept voor Nijmegen als geheel. Een concept van re-integratiedienstverlening aan klanten met een afstand tot de arbeidsmarkt waarbij een multidisciplinaire en wijkgerichte/nabije aanpak nodig is. Bij multidisciplinaire aanpak denken we aan samenwerking met het UWV, schuldhulpverlening, armoedebestrijding, gezondheid, maatschappelijk werk, enz. 5. b. Regieteam Het regieteam is al een tijd operationeel en sinds 2012 stadsdekkend. Hatert valt onder het regieteam Zuid (samen met Hatertse Hei, Grootstal en Brakkenstein). Onder leiding van de gemeentelijke procesregisseur worden huishoudens met meervoudige en complexe problematiek (zorg en/of overlast) besproken en één plan van aanpak opgesteld, een trekker aangewezen en de monitoring geregeld. In totaal zijn er in nieuwe aanmeldingen geweest. Van die 58 zijn er inmiddels 23 afgesloten, 6 worden nog gemonitord, bij 14 is het plan van aanpak nog lopende en 15 zijn in voorbereiding van een plan van aanpak. De tevredenheid bij de partners is groot, zowel vanuit het regieteam 6, als bij de schil er omheen; zowel vanuit de repressieve als de preventieve kant. Uit de indicatieve maatschappelijke kostenbaten analyse (MKBA) die in 2011 zeer voorzichtig is ingevuld, komt een maatschappelijk rendement van 64% (indirecte toegevoegde waarde voor de maatschappij) en een (direct) financieel rendement van 27%. Dit betekent dat iedere euro die wij in deze aanpak investeren in ieder geval 1,27 oplevert voor de aanpak zelf. Nu het werksysteem volledig functioneert en de aanpak langer draait zijn we bezig om met hardere gegevens- nog beter in beeld brengen wat het rendement is. Concrete resultaten kan de raad voor de zomer van 2013 verwachten. In Hatert komt alles mooi bij elkaar door de aansluiting van het sociale wijkteam en Hatert Werkt. Daardoor zijn we in staat om sneller achter de voordeur de juiste hulp te bieden, aldus Dorrethe Friesen, procesregisseur regieteam Zuid. Een nieuwe ontwikkeling is de aansluiting met het sociale wijkteam (sinds juni 2012 in Hatert actief). De maatschappelijk werker zit in beide teams en zorgt voor de afstemming 7. Afgelopen periode is ook flink geïnvesteerd in de samenwerking tussen het regieteam en het actiecentrum Hatert Werkt. Werkers weten elkaar op casusniveau goed te vinden. Een andere ontwikkeling zit bij het Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ). Per 1 januari 2012 focust het MBZ zich voornamelijk nog op de zogenaamde 1%-doelgroep; mensen met de meest complexe OGGZ-problematiek 8. Voorheen was de opdracht van het MBZ breder (de 5%-doelgroep). Hierdoor zijn het MBZ en de regieteams in een andere verhouding tot elkaar komen te staan. 5 Hatert is één van de wijken die meedoen aan een landelijke pilot rondom waardecreatie. Het kennisnetwerk Platform 31 levert hiervoor expertise, vooral bij een effectenarena- en calculator in het voorjaar van Regieteam bestaat uit : gemeente, politie, woningbouwcorporaties, wijkverpleegkundige, bureau jeugdzorg, maatschappelijk werk en een lege stoel voor specifieke beroepskracht. 7 Bewoners die in het sociale wijkteam worden besproken, hebben meestal nog de regie over hun eigen leven, bij het regieteam is dit niet het geval en is sprake van dwang en drang. 8 OGGZ staat voor: Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

6 6 Festiviteit Bij de Buren, Park Malderborgh, september 2012 c. Imagoverbetering Bewoners en beroepskrachten zetten zich continu in voor een betere wijk en een betere beeldvorming over de wijk. Alle kansen worden hiervoor aangegrepen en alle bouwstenen leveren direct of indirect een bijdrage aan een beter imago. De negatieve berichten over Hatert in de media zijn aan het afnemen; de positieve berichten nemen steeds meer toe 9. De gekozen richting is gebaseerd op twee uitgangspunten: a) richt je zowel op de huidige als de potentiële bewoners en b)vergroot de positieve eigenschappen van Hatert, wees eerlijk en laat zien dat aan een aantal zorgpunten hard wordt gewerkt. Ik snap niet dat er niet meer mensen in Hatert willen wonen. De mensen zijn er vriendelijk, er zijn veel voorzieningen en je kunt mooi wandelen langs het kanaal. Uitspraak van nieuwe bewoonster, afkomstig uit Berg en Dal. Bij de uitwerking van deze bouwsteen worden uitdrukkelijk bewoners en (creatieve) ondernemers betrokken. Er wordt nu gedacht aan drie reeksen van herkenbare activiteiten in 2013, 2014 en 2015, telkens van lente tot herfst. Hierbij wordt aangesloten bij sterke punten van de wijk, zoals het ruime en groene karakter, verscheidenheid in bewoners en actieve vrijwilligers. Ook wordt zo veel mogelijk aangesloten bij bestaande evenementen (Dag van het Park, gezonde week, Kleurrijk Hatert, Festiviteit Bij de Buren). Het bestaande beeldmerk Hou van Hatert met de drie hartjes voor de drie buurten, wordt hiervoor ingezet. De wijkkrant Hatert en de wijkwebsite spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van de bouwsteen imagoverbetering. 9 Artikelen in De Gelderlander over Hart van Hatert/Sociaal Wijkteam en vernieuwde wijkcentrum.

7 7 d. Aanpak woningmarkt De aard en samenstelling van de woningvoorraad blijven zorgen voor een relatief grote instroom van lage inkomensgroepen. Dit kan gezien worden als groot probleem of als een specifieke kwaliteit van Hatert. Er is nog steeds de ambitie om meer differentiatie aan te brengen in de woningvoorraad. De gerealiseerde nieuwbouw door Talis en Portaal laten dit zien, maar ook de verbetering van de duurzaamheid van woningen 10. De opdracht voor de bouwsteen woningmarkt is het onderzoeken van functioneren van de woningmarkt in Hatert. Hierbij worden de gewenste strategieën bepaald om juist de doelgroepen die woon carrière willen maken voor de wijk te behouden. Welke mensen komen in deze wijk wonen en welke trekken er weg? Welke strategieën kunnen we inzetten om de woningmarkt te verbeteren. Bewoners en professionals buigen zich samen over deze vragen. Beeldbepalende woontoren van Portaal met in de plint Hart van Hatert (wonen, zorg en welzijn) 10 Portaal heeft een bijdrage vanuit ISV III gekregen voor het energiezuiniger maken van 36 appartementen in Zijpendaalstraat (Hatert). Portaal verrichtte in 2012 groot onderhoud en nam energiebesparende maatregelen zoals plaatsen van HR ++ glas, dakisolatie, vloerisolatie tussen de woningen en bij de inpandige bergingen en isolatie van de wanden in het trappenhuis. Hiermee gaan de woningen van een energielabel F naar B (vier stappen).

8 8 e. Burgerkracht Met deze bouwsteen willen we de burgerparticipatie ondersteunen. Er gebeurt al heel veel in Hatert, daarom sluiten we aan bij wat er al is. Het eerste spoor gaat over vinden en verbinden van alle bewonersinitiatieven, eventueel met hulp van mijnbuurt.je (het digitale platform voor wijkcommunicatie). Bij het tweede spoor selecteren we 5 goede voorbeelden uit het overzicht van 60 initiatieven. Deze worden nader geanalyseerd om ervan te leren en om te bezien of ze toekomstbestendig zijn. Bewoners worden bevraagd over hun ambities en hun verwachtingen richting medebewoners en beroepskrachten. Beide sporen zullen vanaf het voorjaar van 2013 starten en passen naadloos in het nieuwe gemeentelijk beleid rondom participatie in de wijken de nota s Mee(r)doen, Geef ze de (openbare) ruimte, de WMO-wijkpilots en de ontwikkelingen rondom één wijk één plan. Bij deze bouwsteen zijn uitgangspunten vastgesteld, zodat iedereen dezelfde verwachtingen heeft. Eén van de uitgangspunten is dat burgerkracht ook bij de andere bouwstenen een onlosmakelijk onderdeel is. Daarnaast zijn de volgende voorwaarden van belang: >bestaande energie vasthouden, waarderen en zichtbaar maken; >geen nieuwe dingen bedenken maar vinden en verbinden; >uitgaan van de leefwereld van bewoners en niet van beleid; >gezamenlijke opdracht, waarbij het initiatief bij de bewoners ligt; >duurzaamheid: gericht op de langere termijn en op samenredzaamheid. Bewoners van Waterrijk, onderdeel van Park Maldenborgh f. Bestrijding eenzaamheid ouderen De legitimatie voor deze bouwsteen is een grootschalig onderzoek onder ouderen in 2010 waaruit bleek dat een substantieel deel van de bewoners aangaf te kampen met (enige vorm van) eenzaamheid. Tegelijkertijd zijn er veel ouderen actief in en voor de wijk, bijvoorbeeld in het wijkcentrum of in/om hun woning. In vervolg op het bovengenoemde onderzoek is er actie ondernomen op twee terreinen. Ten eerste zijn in aantal buurten -waarvan bekend is dat eenzaamheid speelt- zogenaamde buurttafels opgezet. Er waren bij de eerste buurttafel in de Jadestraat 20 mensen aanwezig. Dit is voor de Jadestraat een hoge opkomst. Het vervolg is afhankelijk van de wensen van de bewoners.

9 9 Het blijkt dat bewoners meer willen, daarom is er ingestoken op: een nieuwsbrief over De Toermalijn (ontmoetingsruimte), een zelfstandige kookclub voor en door bewoners en de mogelijkheid om binding met de buurt te versterken via opbouwwerk. In de Jadestraat zijn nog 2 buurttafels georganiseerd (ook met een hoge opkomst) en komende jaar worden ze in de Irene Vorrinkstraat (Zonnebaars) en de Zypendaalstraat georganiseerd. Het tweede terrein is gericht op methodische vernieuwing, De volgende resultaten zijn bereikt: >training motivational interviewing (vraagverheldering); >scholing eenzaamheid voor vrijwillgers (hoe kan eenzaamheid herkend worden); >signaleringskaart eenzaamheid (hulpmiddel hierbij); >aansluiting van het project bij sociaal wijkteam; >bewoners uit de doelgroep als ambassadeurs; >monitoring door RadboudUniversiteit. 4. Voortgang besteding bijzondere projectsteun Centraal Fonds Volkshuisvesting De gemeente en de drie corporaties (Talis, Portaal en WoonGenoot) zijn het met elkaar eens geworden dat de middelen uit de Bijzondere Projectsteun (BPS) voor Hatert 2.0 ( 1,86 miljoen) als volgt zal worden bestemd 11 : a ,- door de drie corporaties te bestemmen aan fysieke investeringen conform hun eerder gemelde plannen. De stand van zaken is als volgt: >Talis gaat de BPS inzetten voor zonnepanelen op de eengezinswoningen in Hatert die niet te koop worden aangeboden (in de randstraten). Het project start in 2013 en afronding uiterlijk eerste helft >Woongenoot heeft een opdracht verstrekt om de achterpaden op te schonen. Deze waren veelvuldig overwoekerd met onkruid, wildgroeiende struiken e.d. Bewoners hebben ook zelf (op aanwijzing van Woongenoot) de wildgroei vanuit hun tuin naar het achterpad aangepakt. Stand van zaken op dit moment is dat de werkzaamheden in een afrondende fase is. Naar verwachting is het project halverwege april 2013 afgerond. Ook wordt gezorgd voor verlichting bij de garagepleinen. Deze zal gaan draaien op zonne-energie, afkomstig van de garagepleinen. Dit project is naar verwachting eind april afgerond. >Portaal wil de BPS inzetten voor woningbouw op het circusterrein. Daartoe is men bezig met een haalbaarheidsonderzoek. Welke mogelijkheden zijn er en vooral welk product moet er ontwikkeld worden om de woningmarkt in Hatert te verbeteren. Resultaten worden voor de zomer van 2013 verwacht. b ,- te bestemmen als bijdrage aan het in tijd naar voren halen van de bouw van één Hatertse basisschool (Conexus) 12 in combinatie met het ontwikkelen (als compensatie) van een beschikbaar komende Conexus-locatie elders in de stad. Onderdeel van deze afspraak is dat wanneer het plan om de investering in één Hatertse basisschool naar voren te halen niet 11 Zie de brief van wethouder Tankir aan de raad van 26 juni 2012 (kenmerk WM00/ ). 12 In 2004 ging nog 76% van de Hatertse kinderen naar de scholen in de eigen wijk; in 2012 is dit percentage gedaald naar 58% (22,4 naar De Klumpert en 33,3 naar De Vossenburcht). De meeste kinderen die niet in Hatert naar de basisschool gaan, gaan naar St.Nicolaas/Goffert (12,8%), Hidaya/Hatertse Hei (5,8%) en Kleine Wereld/Grootstal (5,1%).

10 10 haalbaar zal blijken te zijn, de drie corporaties en de gemeente in een op overeenstemming gericht overleg het budget van ,- alsnog bestemmen voor de leefbaarheid in Hatert. Hierbij is het begrip leefbaarheid zo ruim geïnterpreteerd dat het zowel om investeringen in het sociale als in het fysieke domein kan gaan, waarbij er een causaal verband aangetoond kunnen worden met de bevordering van de leefbaarheid. De stand van zaken is als volgt. Gemeente en corporaties zijn bezig met een haalbaarheidsonderzoek voor het realiseren van één fysieke locatie voor Brede School Hatert, inclusief de mogelijkheden voor de compensatie-locatie. Vóór 1 juni 2013 zullen de resultaten bekend zijn en zal er een besluit genomen worden. De gemeente heeft de huidige context van de zeer beperkte ruimte op de planexploitatie onderwijshuisvesting duidelijk meegegeven. c ,- in overleg met elkaar op een later moment te bestemmen voor fase 3, aansluitend op het plan Hatert 2.0 voor de jaren 2016 en Stand van zaken: hiervoor is nog geen bestemming bepaald. Afhankelijk van de tussenevaluatie zal hier een besluit over worden genomen, uiteraard in gezamenlijk overleg tussen bewoners, corporaties en gemeente. 5. Voortgang besteding maatwerkafspraken met rijk Het is bekend dat het kabinet Rutte I eenzijdig haar financiële verantwoordelijkheid heeft opgezegd voor de 40 aandachtwijken. De gemeente en de corporaties houden zich aan de charter-overeenkomst voor de periode Wel is het zo dat het rijk voor 2012 zogenaamde maatwerkafspraken met Hatert heeft gemaakt. Aan deze afspraken is een budget van gekoppeld, met een bestedingstermijn tot januari Aan de volgende onderdelen is het geld besteed: > voor het vernieuwde wijkcentrum (nieuwe keuken en uitgebreid jongerencentrum) 13 ; > voor het sociale wijkteam (cofinanciering van de opstart en realisatiekosten van drie van de vier beoogde pilots in Lindenholt, Dukenburg, Hatert en Noord). De middelen zijn besteed binnen de gestelde termijn en de verantwoording richting rijk zal vóór 1 juni gereed zijn. 13 Onder grote belangstelling is op 16 maart 2013 het vernieuwde wijkcentrum gepresenteerd aan wijk en stad.

11 11 6. Financiële stand van zaken De kosten van Hatert 2.0 zijn geraamd op ongeveer 3,9 miljoen voor 4 jaar (2012 t/m 2015). De financiering is afkomstig van gemeente en corporaties (Talis, Portaal en Woongenoot) uit het restant WAP-middelen ( ) en de Bijzondere Projectsteun. De financiële overzichten laten geen afwijkingen zien en de uitgaven blijven binnen de jaarbegrotingen. Hatert 2.0 is eigenlijk ruim een jaar geleden echt gestart dus is het logisch dat sommige bouwstenen (Hatert Werkt, Regieteam, Aanpak eenzaamheid) een hogere besteding laten zien dan anderen (Imago, Woningmarkt en Burgerkracht). In de tussenevaluatie, eerste kwartaal 2014, zullen we de raad uitgebreider informeren. Het wijkcentrum is echt heel mooi geworden. Hatert kan er trots op zijn en met de nieuwe keuken hebben we goud in handen. We hebben geduld moeten hebben, maar dat is beloond, aldus Piet Schiltmans, bewoner van Hatert en o.a. lid van de klankbordgroep nieuwbouw wijkcentrum. 7. Vooruitblik Het centrale thema voor de komende periode is borging. Vanaf 2017 moeten we klaar zijn voor een leven zonder Hatert 2.0. De borging van de positieve wijkontwikkeling ligt in de eerste plaats bij de bewoners (en ondernemers)van Hatert. De professionele partners moeten indien nodig en/of gevraagd- hierin faciliteren. Per bouwsteen zal worden aangegeven wat de succesfactoren zijn en welke borgingsinstrumenten worden ingezet. Hierbij word gedacht aan: goede evaluatie (wat werkt wel en wat niet); vertrouwen hebben in bewonerskracht; keuzes maken en daar voor gaan; minder verbijzonderen, meer regulier maken en optimaal netwerk zodat samenredzaamheid mogelijk is. Inhoudelijk geven we in 2013 en 2014 extra aandacht aan de volgende uitdagingen. Werkgelegenheid en gezondheid Beide thema s vormen de achilleshiel van Hatert, vooral in relatie tot elkaar. Mensen die langere tijd werkloos zijn, voelen zich minder gezond 14. Mensen die weer gaan werken, merken na 6 maanden al gezondheidsverbetering 15. Mensen die ziek zijn of zich ziek voelen, maken minder kans op de arbeidsmarkt. Het is dus zaak om de acties van Hatert Werkt beter af te stemmen op die van de stuurgroep Hatert Gezond. Vanuit preventie wordt er al veel gedaan, bijvoorbeeld door de gezondheids-makelaar (GGD) in samenwerking met vrijwilligers, sportservice, scholen, verzorgingshuizen en Tandem. Acties worden nu ondernomen vanuit Hatert Werkt om de re-integratie van bewoners te versterken door veel meer de gezondheid te betrekken en/of om werk en participatie als medicijn in te zetten. 14 CBS Leefsituatie-onderzoek (2000) toonde aan dat werkloosheid leidt tot een toename van geestelijke klachten. Hoe langer de werkloosheid aanhoudt, hoe groter de klachten. 15 In plaats van wachten tot zij zich gezond genoeg voelen om met een betaalde baan te beginnen, kunnen werklozen beter vast aan de slag gaan met die betaalde baan. Binnen zes maanden voelen zij zich dan zowel lichamelijk als geestelijk stukken beter. Bovendien functioneren zij beter in hun sociale omgeving. Dit concludeert Merel Schuring, onderzoeker van het Erasmus MC, in haar promotieonderzoek (2010).

12 12 Een sterkere koppeling geldt trouwens niet alleen voor Hatert Werkt maar ook voor burgerkracht en sociaal wijkteam. Het is bewezen dat als bewoners hun wijk als gezellig ervaren, ze zich minder ziek voelen 16. Opgroeien en samenleven Het is voor de wijkontwikkeling van groot belang om de aandacht beter te verdelen tussen de oudere jeugd (18+) en de kinderen in de basisschoolleeftijd en vooral de schakelleeftijd jaar. Door de intensieve samenwerking (jongerenwerk, straatcoaches, jongerenloket) is de jongerenoverlast op straat sterk verminderd en tenminste beheersbaar. De problematiek ligt meer op individueel niveau en daar zijn nu de pijlen op gericht, vooral vanuit Hatert Werkt (jongerenloket) en regieteam. Door de agogische groepsgerichte uren op de oudere doelgroep te verminderen, komt er meer ruimte voor preventieve en positieve aandacht voor de nog jongere generatie. De generatie die zal opgroeien in Hatert en die zélf moet leren om op een goede manier samen te leven. De ouders, Brede School Hatert en haar partners zullen hierbij gezamenlijk richting moeten geven, corrigeren, complimenteren en ondersteunen. Van wijk naar buurt Er is veel bereikt in Hatert, op allerlei vlakken en voor heel de wijk. Maar de problematiek blijft hardnekkig en concentreert zich op een klein deel van Hatert. Daarom gaan we in een deel van de Kastelenbuurt een integrale buurtaanpak starten. Uit de wijkenmonitor en uit de signalen van bewoners en beroepskrachten blijkt dat in dit deel van Hatert de meeste winst te behalen valt 17. Afhankelijk van een uitgebreide analyse zal bekeken worden wat het meest effectief is. Er wordt nu gedacht aan een combinatie van interventies vanuit Hatert Werkt, sociaal wijkteam en woonomgeving (Portaal). Die interventies zullen vooral op huishoudenniveau zijn, maar ook ondersteund vanuit een collectieve aanpak voor de hele buurt (leefomgeving). Het uiteindelijke doel is om de participatie en verantwoordelijkheid van de bewoners te vergroten. Er zal in mei gestart worden en de verwachte looptijd is 2 jaar. 16 Hoe meer cohesie bewoners in hun woonbuurt ervaren, hoe gezonder zij zichzelf ook zien. Dat blijkt uit het proefschrift van sociologe Sigrid Mohnen van de Universiteit Utrecht. Zij toonde niet alleen het verband aan tussen zogenoemd sociaal kapitaal in buurten en de subjectieve gezondheid van de bewoner, maar gaf hiervoor ook een verklaring. Mensen in gezellige buurten bewegen (fietsen, lopen, klussen of tuinieren) meer en dit verklaart het verband in belangrijke mate (januari 2012). 17 Het betreffen vooral eengezins-huurwoningen. Hier wonen relatief veel niet-westerse Nijmegenaren, vooral met een Marokkaans achtergrond. Ook veel autochtonen met lage opleidingen en dito kansen. Er zijn leefbaarheidproblemen in relatie tot vervuiling van tuinen, overlast van jongeren, huurachterstanden, illegale bewoning, wietteelt. Stedenbouwkundig gezien is dit een naar binnengekeerd complex. De mutatiegraad is er relatief hoog. Er wonen veel grotere huishoudens die van een uitkering afhankelijk zijn. Er zijn veel gebroken gezinnen en ouders met een laag opleidingsniveau. Ook speelt er eenzaamheid en mobiliteitsproblemen onder senioren. Bovendien zijn er gevoelens van onveiligheid en voelen bewoners zich vaak minder betrokken bij de wijk Hatert. Ook speelt hier jeugdproblematiek rond beweging, voeding en overgewicht.

13 13 Nieuwe opvallende appartementen van Talis: Stijl 6 Economische pijler In het kader van Hatert Werkt wordt heel goed gekeken naar de bedrijvigheid in Hatert, Nijmegen en de regio. Die kansen worden optimaal benut. Een thema dat in Hatert nog onderbelicht is, is wijkeconomie. Dan gaat het niet alleen om het winkelcentrum, de weekmarkt en de winkelstrips, maar bijvoorbeeld ook over ZZP ers en het maatschappelijk ondernemerschap van instellingen in Hatert. Daartoe zal eerst een quickscan gemaakt wordt om op basis daarvan verdere stappen te zetten. De doelstellingen bij wijkeconomie liggen niet alleen bij werkgelegenheid maar ook en vooral op terrein van leefbaarheid en levendigheid. WMO-Wijkpilot: keep it simple en verbinden In Hatert wordt ook de WMO-wijkpilot uitgevoerd. Deze pilot bevat standaard drie onderdelen: sociaal wijkteam, netwerkkracht en sociaal wijkprogramma. In het kader van gewenste vereenvoudiging (één wijk één plan) is in Hatert besloten om de pilot één op één te koppelen aan Hatert 2.0.

Wijkmanagement Ingekomen stuk D5 (PA 26 juni 2013) Contactpersoon Ed Van Dael. Doorkiesnummer (024)

Wijkmanagement Ingekomen stuk D5 (PA 26 juni 2013) Contactpersoon Ed Van Dael. Doorkiesnummer (024) Wijkmanagement Ingekomen stuk D5 (PA 26 juni 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 96 10 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding Plan van Aanpak Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding De gemeente Lelystad heeft in juni 2013 een plan gemaakt inzake de aanpak van multiproblematiek

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Opening, voorstellen. Introductie op de proeftuin. Aanpak en resultaten. Werkwijze. Film aanpak. Micro-analyses. Praktijk voorbeeld

Opening, voorstellen. Introductie op de proeftuin. Aanpak en resultaten. Werkwijze. Film aanpak. Micro-analyses. Praktijk voorbeeld Programma Opening, voorstellen Introductie op de proeftuin Aanpak en resultaten Werkwijze Film aanpak Micro-analyses Praktijk voorbeeld Vragen en discussie Waarom? Wat is Proeftuin Ruwaard? Een vitale

Nadere informatie

buurtprofiel Schrijverswijk

buurtprofiel Schrijverswijk buurtprofiel Schrijverswijk bevolking De buurt Schrijverswijk in de wijk Veenendaal-Noordwest telde in 2016 1.420 inwoners; dat is ruim 2% van de Veenendaalse bevolking. Jongeren zijn oververtegenwoordigd:

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Sfeerverslag van een week Wijkenkaravaan

Sfeerverslag van een week Wijkenkaravaan Sfeerverslag van een week Wijkenkaravaan In de week van 13 tot en met 21 september trok de Wijkenkaravaan door alle stadsdelen van Nijmegen. Onderwerp van gesprek: de toekomst van de wijken en de stad.

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving Breed Welzijn s-hertogenbosch Juvans Maatschappelijk Werk en Dienst verlening // Welzijn Divers //

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Sociale wijkteams. 21 maart 2012

Informatiebijeenkomst Sociale wijkteams. 21 maart 2012 Informatiebijeenkomst Sociale wijkteams 21 maart 2012 Het zijn uitdagende tijden Trends Decentralisatie begeleiding en dagbesteding Awbz Transitie Jeugdzorg Wet Werken naar Vermogen Passend Onderwijs Kantelen

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed,

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Bij uw commissievergadering van 14 februari heb ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, toegezegd, de aanpak van Krachtwijk Actief te

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017

SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017 SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017 Wat is de Monitor Sociale Kracht? Brede burgerpeiling over o.a. sociaal domein, leefbaarheid, veiligheid Belevingsonderzoek, naast cijferbronnen Gericht op: benutten wat er al

Nadere informatie

SOCIAALWERKINDEWIJK. Amsterdam-Centrum. Door verbinden en delen samen kracht! Resultaten

SOCIAALWERKINDEWIJK. Amsterdam-Centrum. Door verbinden en delen samen kracht! Resultaten SOCIAALWERKINDEWIJK IN WIJK Amsterdam-Centrum Door verbinden en delen samen kracht! Resultaten SOCIAAL WERK IN DE WIJK Door verbinden en delen samen kracht! WIE WE ZIJN De sociaal wijkteams Amsterdam-Centrum

Nadere informatie

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK: GASTVRIJ WELKOM WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK 1. Laagdrempelig

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Sociaal Makelen voor Krachtige Wijken Samenvatting van de rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap augustus 2013 december 2014

Sociaal Makelen voor Krachtige Wijken Samenvatting van de rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap augustus 2013 december 2014 Sociaal Makelen voor Krachtige Wijken Samenvatting van de rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap augustus 2013 december 2014 Uitgevoerd door Onderzoeksnetwerk Sociaal Domein Utrecht Initiatieven

Nadere informatie

Sociale wijkteams en wijkpilots in Nijmegen

Sociale wijkteams en wijkpilots in Nijmegen Sociale wijkteams en wijkpilots in Nijmegen Budgetaanvraag NIM - Tandem Linda Jansen ZZGzorggroep Els Bremer projectbureau MAAT Opzet van deze workshop Introductie : hoe transformeren Korte aftrap: wat

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354

gemeente Eindhoven Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354 gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354 OplegvelRaadsvoorstel inzake particuliere

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020 Workshop 18 februari 2016 Programma 9.30 uur Welkom Toelichting VTV 2014 en Kamerbrief VWS landelijk gezondheidsbeleid Concept Positieve Gezondheid Wat is integraal gezondheidsbeleid?

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief Ingekomen stuk D42 (PA 4 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis Aan de leden van de gemeenteraad ambtenaar : Hr. Jan Willem Steeman uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 362 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/00946/SPO/jws email : J.W.Steeman@ridderkerk.nl bijlage(n)

Nadere informatie

Kanaleneiland Leert! Waar staan we en hoe gaan we verder? Wat gaat goed en wat kan beter?

Kanaleneiland Leert! Waar staan we en hoe gaan we verder? Wat gaat goed en wat kan beter? Kanaleneiland Leert! Waar staan we en hoe gaan we verder? Wat gaat goed en wat kan beter? Aanpak gaat door Duurzame verbeteringen vergt lange adem Programma van 10 jaar: 2008-2017 Zoeken naar meer bundeling

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving Aanpak: Praktische gezinsondersteuning De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Aanpak: Participatiehuis. Beschrijving

Aanpak: Participatiehuis. Beschrijving Aanpak: Participatiehuis De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Partners

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

3. Wijknetwerken, vormen van samenwerking en nieuwe energie

3. Wijknetwerken, vormen van samenwerking en nieuwe energie 3. Wijknetwerken, vormen van samenwerking en nieuwe energie Het wijkniveau biedt een overzichtelijke schaal voor samenwerking. In de Zwanenveld bestaat een uitgebreid netwerk van bewonersgroepen, buurtcomités,

Nadere informatie

welkom Wonen, zorg en welzijn in Dukenburg Kansen en mogelijkheden voor wonen en zorg voor ouderen

welkom Wonen, zorg en welzijn in Dukenburg Kansen en mogelijkheden voor wonen en zorg voor ouderen welkom Wonen, zorg en welzijn in Dukenburg Kansen en mogelijkheden voor wonen en zorg voor ouderen 17 januari 2012 Programma Inleiding wethouder Kunst Wonen, zorg en welzijn wethouder Frings Zorgconcept

Nadere informatie

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Kadernota Participatie en Inkomen Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Opbouw 1. Urgentie/aanleiding 2. Gekozen insteek en proces 3. Drieledige veranderstrategie a. Versterken bedrijvigheid en stimuleren

Nadere informatie

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Raadsvergadering, 31 januari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Nr.: 483 Agendapunt: 11 Datum: 31 januari 2012 Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s!

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! De drie D s Drie transities in het sociale domein:

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013 Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM Delfzijl, 21 november 2013 Frank van der Staay Atrivé/Woongroep Marenland Appingedam Onderwerpen Woonplan 2002 koersen

Nadere informatie

Woensel West. Focus op emancipatie in een ander decor

Woensel West. Focus op emancipatie in een ander decor Focus op emancipatie in een ander decor Stadsvernieuwing Achterstandswijk Probleem cumulatiegebied Stagnatiegebied Hoerenbuurt. Probleemwijk Impulsbuurt Groot stedenbeleid Integraal wijkvernieuwingsgebied

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

Presentatie voor cliëntenorganisaties

Presentatie voor cliëntenorganisaties Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Presentatie voor cliëntenorganisaties 18 oktober 2013 Ambitie 1. Hulp en zorg anders georganiseerd: dichtbij huis, snel beschikbaar, minder versnipperd 2. Groter beroep

Nadere informatie

Ten behoeve van het opstellen van het Jaarplan 2017 Sociale Zaken IJsselgemeenten brengen wij het volgende onder uw aandacht.

Ten behoeve van het opstellen van het Jaarplan 2017 Sociale Zaken IJsselgemeenten brengen wij het volgende onder uw aandacht. Aan GR IJsselgemeenten Postbus 566 2900 AN Capelle aan den IJssel Datum: 05/12/2016 Zaaknummer: ZK16006467 Afdeling: Samenleving Contactpersoon: Anne v.d. Langemheen Uw brief van: Onderwerp: Kaders uitvoering

Nadere informatie

Evaluatie aanpak probleemjongeren Pekela

Evaluatie aanpak probleemjongeren Pekela Evaluatie aanpak probleemjongeren Pekela Presentatie Raadsvergadering Pekela 29 november 2011 Erna Muntendam Doelstelling evaluatie In kaart brengen welke activiteiten de diverse instellingen verrichten

Nadere informatie

sociale teams In de stad Groningen

sociale teams In de stad Groningen sociale teams In de stad Groningen 11 november 2013 Samenwerken in de buurt Cjg Huisartsen Stip Buurtwerkers Corporaties Politie Wijkbewoners scholen Onze partners Visie Stad Groningen In de kern betreft

Nadere informatie

Zo is Assen gestart met GIDS

Zo is Assen gestart met GIDS Gezond in... Assen Van links naar rechts: Nicoline Waanders, beleidsregisseur gemeente Assen Gerrit Stolte, beleidsspecialist o.a. sport en gezondheid Gemeente Assen Maria Jongsma, adviseur GIDS, Tinten

Nadere informatie

Regionaal Kennis en Expertise Centrum Weert. Raadscommissie 20-03-2013 WE MAKEN ONS ZORGEN

Regionaal Kennis en Expertise Centrum Weert. Raadscommissie 20-03-2013 WE MAKEN ONS ZORGEN Regionaal Kennis en Expertise Centrum Weert Raadscommissie 20-03-2013 WE MAKEN ONS ZORGEN - Voortdurende groei (V)SO - Voortdurende groei wajong - Onvoldoende opvang voor jongeren in Weert: thuiszitters

Nadere informatie

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA:

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Plan van aanpak Terugdringen jeugdoverlast in de Schadewijk 1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Constaterende dat, - Er afgelopen jaar een

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

6 september Zomerbloeii.

6 september Zomerbloeii. 6 september Zomerbloeii. Themabijeenkomst: Maatschappelijk Rendement Raeflex Catharijnesingel 56, 3511 GE Utrecht Postbus 8068, 3503 Utrecht (030) 230 31 50 www.raeflex.nl Visitaties van Raeflex Gestart

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Onze punten van zorg en onze aanbevelingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen die in de bijlage nader worden uitgewerkt:

Onze punten van zorg en onze aanbevelingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen die in de bijlage nader worden uitgewerkt: Gemeente Amsterdam Wethouder E. van der Burg Postbus 202 1000 AE AMSTERDAM Amsterdam, 22 januari 2015 Betreft: Evaluatie Wijkzorgteams Geachte heer Van der Burg, De Stedelijke Wmo-Adviesraad is een aantal

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Stand van zaken Monitor Sociaal Domein Steller S. Sadler De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon 06-16955391 Bijlage(n) -- Ons kenmerk 6481021 Datum Uw brief van

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

Raadsvragen van het raadslid Ann Tuza van de fractie CDA, ingevolge artikel 43 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede.

Raadsvragen van het raadslid Ann Tuza van de fractie CDA, ingevolge artikel 43 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. 2016/11 Raadsvragen van het raadslid Ann Tuza van de fractie CDA, ingevolge artikel 43 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. Binnengekomen d.d. 9 februari 2016 Betreft: Eenzaamheid Eenzaamheid

Nadere informatie

Vastgoed, Sport en Accommodaties Ingekomen stuk D9 (PA 26 februari 2014) Welzijn en Jeugd Accommodaties. Ons kenmerk VA30/

Vastgoed, Sport en Accommodaties Ingekomen stuk D9 (PA 26 februari 2014) Welzijn en Jeugd Accommodaties. Ons kenmerk VA30/ Vastgoed, Sport en Accommodaties Ingekomen stuk D9 (PA 26 februari 2014) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Nieuwe Dukenburgseweg 21 6534 AD Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Wijkplan Veens. Riad Agarroud. Willemieke Koudijs. Simone de Vreede. Monique ter Beeke (MEE)

Wijkplan Veens. Riad Agarroud. Willemieke Koudijs. Simone de Vreede. Monique ter Beeke (MEE) Wijkplan Veens Riad Agarroud Willemieke Koudijs Simone de Vreede Monique ter Beeke (MEE) Januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding Wijk West 3 Wijkster 3 Team West 3 Bewonersparticipatie 4 Wijkplatforms 4 Buurtpreventie

Nadere informatie

Beschrijving. Bij opvoedingsproblemen kan doorverwezen worden naar het CJG screeningsoverleg.

Beschrijving. Bij opvoedingsproblemen kan doorverwezen worden naar het CJG screeningsoverleg. Aanpak: TASs/Mijn Zuid De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Partner in

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

De gids (gelden) Het verkleinen van (sociaal-economische) Gezondheidsverschillen in wijken: Wat helpt? Wat helpt minder? Wat helpt niet?

De gids (gelden) Het verkleinen van (sociaal-economische) Gezondheidsverschillen in wijken: Wat helpt? Wat helpt minder? Wat helpt niet? De gids (gelden) Het verkleinen van (sociaal-economische) Gezondheidsverschillen in wijken: Wat helpt? Wat helpt minder? Wat helpt niet? Utrecht, 11 december 2014 1 Gids (gelden) Wie werd en wordt waar

Nadere informatie

Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder

Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder Inleiding Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Mensen die zich eenzaam voelen zijn over het algemeen angstiger, achterdochtiger, wantrouwiger

Nadere informatie

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie Opschoondag Offenbachlaan Inzet buurtconciërges bij beheer openbare ruimte Verbeteren van de beeldkwaliteit

Nadere informatie

Wijkraad Vleuten - De Meern Transities Sociaal Domein

Wijkraad Vleuten - De Meern Transities Sociaal Domein Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Wijkraad Vleuten - De Meern Transities Sociaal Domein Maandag 14 april 2014 Voortgang transformaties sociale domein 1. Wet en transities 2. Hoe is het nu? 3. Wat gaan

Nadere informatie

Nieuwe arrangementen. Workshop 5

Nieuwe arrangementen. Workshop 5 Nieuwe arrangementen Workshop 5 De kaders (1) De 3 transities met minder middelen Geven mogelijkheden tot betere afstemming Meer preventie minder hulpverleners Meer lichter vormen van ondersteuning minder

Nadere informatie

Gebiedsgericht werken in de veiligheidshuizen

Gebiedsgericht werken in de veiligheidshuizen Gebiedsgericht werken in de veiligheidshuizen De gebiedsgebonden aanpak van overlast en criminaliteit krijgt steeds meer aandacht bij gemeenten en ook door de veiligheidshuizen is deze manier van werken

Nadere informatie

Samenvatting Leefbaarheid in kaart voor sociale wijkteams Land van Cuijk

Samenvatting Leefbaarheid in kaart voor sociale wijkteams Land van Cuijk Samenvatting Leefbaarheid in kaart voor sociale wijkteams Land van Cuijk Onderzoek naar de wensen, behoeften en bijdragen van inwoners uit Padbroek, Cuijk Alex de Veld, Daniëlle Damoiseaux MSc., dr. Martha

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE

STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE Gemeente Naam Soort Inrichtingsvariant Ontwikkelingsfase Toelichting Aa en Hunze wijkteam Assen Buurtteams Ontwikkeling sociaal team

Nadere informatie

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 In de periode half mei/ half juli 2015 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Aanleiding Fonds NutsOhra heeft met het programma Gezonde Toekomst Dichterbij de ambitie om de gezondheidsachterstanden

Nadere informatie

Zr, 2-L)C4.A.8 GESCAND OP 1 4 SEP. 2012. Gemeente Wormerland

Zr, 2-L)C4.A.8 GESCAND OP 1 4 SEP. 2012. Gemeente Wormerland BINNENGEKOMEN 1 4 SEP, 2012 Zr, 2-L)C4.A.8 - Integraal Toezicht Jeugdzaken Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - cot_ Lete > Retouradres Postbus 19201 3501 DE Utrecht Gemeente Wormerland t.a.v.

Nadere informatie

Stand van zaken Minimabeleid Maart 2016

Stand van zaken Minimabeleid Maart 2016 Minimabeleid Maart 2016 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015-2018 Op 7 juli 2015 heeft de gemeenteraad de nota Meer voor wie minder heeft vastgesteld. De nota richt zich op zes thema s: taboe

Nadere informatie

Blauwe zorg in de wijk. Anita Vermeer, GGD Zuid Limburg Ingeborg Wijnands, ZIO, Zorg in Ontwikkeling

Blauwe zorg in de wijk. Anita Vermeer, GGD Zuid Limburg Ingeborg Wijnands, ZIO, Zorg in Ontwikkeling Blauwe zorg Anita Vermeer, GGD Zuid Limburg Ingeborg Wijnands, ZIO, Zorg in Ontwikkeling Wat is Blauwe Zorg? Blauwe Zorg gestart op 1-1-2013 in Maastricht-Heuvelland als proeftuin van VWS gericht op triple

Nadere informatie

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Gemeente Haarlem Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de

Nadere informatie

De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein

De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein Laaggeletterden hebben vaker te maken met armoede, Schuldhulp en gezondheidsproblemen. Gemeenten, wijkteams en consulenten Werk en Inkomen zijn zich hier

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Raadsadvies Jeugd en veiligheid - wordt gevolgd

Voorstel aan de raad. Raadsadvies Jeugd en veiligheid - wordt gevolgd Voorstel aan de raad Raadsadvies Jeugd en veiligheid - wordt gevolgd Opgesteld door Dienst Raadsorganen Rekenkamer Dienstkenmerk 09.099504 Vergaderdatum 3 december 2009 Jaargang en nummer 2009-139 De rekenkamer

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang (Harry Verheul, senior beleidsadviseur Werk, Inkomen en Zorg) Sociaal wijkteams (Inger Poorta, projectleider) Toegang sociaal domein in de gemeente

Nadere informatie

Onderzoeksvoorstel wijkzorgteam gemeente Oldambt. WMO-werkplaats door Ronald Schurer

Onderzoeksvoorstel wijkzorgteam gemeente Oldambt. WMO-werkplaats door Ronald Schurer Onderzoeksvoorstel wijkzorgteam gemeente Oldambt WMO-werkplaats door Ronald Schurer Inleiding WMO-werkplaats Noord De WMO-werkplaats Noord wil samen met gemeenten en betrokken instellingen een aantal innovatieve

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL Voorbeeld uitvoeringsprotocol faciliterende regierol Algemeen Het uitvoeringsprotocol heeft betrekking op de volgende onderwerpen: A. Het

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Samenvatting: Winst en waarde van energie renovaties in de woningbouw

Samenvatting: Winst en waarde van energie renovaties in de woningbouw Samenvatting: Winst en waarde van energie renovaties in de woningbouw De opgave is groot De Rijksoverheid streeft naar een energieneutrale bebouwde omgeving in 2050. Op weg daar naar toe is de ambitie

Nadere informatie

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving Aanpak: WIJ Eindhoven De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Lumens Groep

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Gezond Stedelijk Leven

Gezond Stedelijk Leven Gezond Stedelijk Leven Bestuurstafel Gezond Utrecht 22 juni 2017 Hier komt tekst Toke Tom Themadirecteur Sociaal Hier komt ook tekst Gemeente Utrecht Sociaal domein Utrecht 1. Profiel van de stad Gezond

Nadere informatie

Sport en bewegen in het sociale domein lezing

Sport en bewegen in het sociale domein lezing NISB Sport en bewegen in het sociale domein lezing Lerende netwerken (voorjaar 2015) Onze uitdaging! Jullie prikkelen en/of handvatten geven zelf concrete stappen te gaan nemen na vandaag Wat vragen we?

Nadere informatie

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving Aanpak: Multiprobleemgezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset Versie 23 januari 2013

Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset Versie 23 januari 2013 Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset 2013-2015 Versie 23 januari 2013 Doel: Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten in de FoodValley in staat om de zorg voor

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie