Stichting Schaliegasvrij Nederland Jaarverslag 2013 Jaarverslag Stichting Schaliegasvrij Nederland Periode januari 2013 december 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Schaliegasvrij Nederland Jaarverslag 2013 Jaarverslag Stichting Schaliegasvrij Nederland Periode januari 2013 december 2013"

Transcriptie

1 Jaarverslag Stichting Schaliegasvrij Nederland Periode januari 2013 december 2013 Het jaar 2013 was het jaar waarin de discussie over schaliegas definitief verschoof van een in de provincie gevoerde lokale discussie naar een landelijke discussie. Het was ook het jaar waarin het verzet tegen schaliegas snel breder werd, en zich uitbreidde. Waren er in het begin van 2013 enkele tientallen schaliegasvrije gemeenten, aan het eind van het jaar waren het er bijna honderdvijftig, en hadden ook provincies zich tegen schaliegaswinning uitgesproken. De beweging tegen schaliegas werd voor het eerst serieus genomen in pers en politiek en kon niet meer weggezet worden als emotioneel protest van nimby's of milieufanaten. Het werd in dat jaar ook in bredere kring duidelijk dat de belofte van schaliegas als 'game changer' in energie en geopolitiek een loze belofte was, ook voor Nederland. Het door minister Verhagen geïnitieerde onderzoek naar milieu en veiligheid van schaliegas van Witteveen en Bos werd voltooid. De conclusie in het rapport dat de risico's van schaliegas 'beheersbaar' zijn overtuigde niet. Aan het eind van het jaar besloot minister Kamp de beslissing over proefboringen verder voor zich uit te schuiven en eerst een Structuurvisie Schaliegas op te laten stellen. Stichting Schaliegasvrij Nederland heeft op de volgende wijze bijgedragen aan deze veranderingen. Vertegenwoordiging stichting in platforms, netwerken Onderzoek Schaliegas. In het najaar van 2011 besloot minister Verhagen een onderzoek in te stellen naar milieu en veiligheid van schalegaswinning. Na een consultatieronde werd door het ministerie een klankbordgroep ingesteld van belanghebbenden en deskundigen om het onderzoek te begeleiden. Twee bestuursleden van SVN waren vaste vertegenwoordiger in de klankbordgroep: Willem Jan Atsma en Geert Ritsema; Ko van Huissteden trad op als vervanger voor de heer Musters van de gemeente Noordoostpolder, die regio Oost vertegenwoordigde. Het onderzoek werd uitgevoerd door een consortium van de ingenieursbureaus Witteveen en Bos, Arcadis en Fugro. Beide laatsten zijn ook actief als dienstverlener voor de onconventionele gasindustrie. Atsma en Ritsema hebben namens SVN en Milieudefensie geproteseerd tegen de benoeming van Prof. Kroonenberg als onafhankelijke deskundige in de commissie. Prof. Kroonenberg is bekend door eerdere stellingname ten gunstee van de belangen van de olie- en gasindustrie in milieu-gerelateerde discussies, zoals bij boringen naar gas in de Waddenzee en de klimaatdiscussie, en bleek bovendien geen specifieke deskundigheid te bezitten op de belangrijkste milieu- en technische vraagstukken. SVN bestuursleden Willem Jan Atsma en Ko van Huissteden konden vanuit hun wetenschappelijke achtergrond aan de klankbordgroep bijdragen door de kwaliteit van de onderzoeksopzet te analyseren en overige leden van de klankbordgroep hierover van informatie te voorzien. Dit heeft er onder andere toe bijgedragen dat de onderzoeksopzet in eerste instantie bijna unaniem door de klankbordgroep als onvoldoende beoordeeld werd, en heeft later bijgedragen aan inhoudelijke verbetering van de onderzoeksopzet. Met name het handhaven van een onafhankelijke review door de MER commissie is hieraan te danken. Tijdens het onderzoek heeft SVN alle in haar bezit zijnde literatuur over schaliegas en steenkoolgas ter beschikking gesteld aan de onderzoekers. Er zijn in 2013 twee bijeenkomsten van de klankbordgroep geweest. In juni van 2013 hebben alle bestuursleden van de stichting zich teruggetrokken uit de klankbordgroep nadat het ministerie, tegen eerdere afspraken in, niet de gehele tekst van de onderzoeksrapportage wilde voorleggen aan de klankbordgroep. Nadat het onderzoeksrapport in augustus was verschenen, heeft SVN een uitgebreide review van het rapport (hierna aangeduid als Witteveen+Bos rapport) gepubliceerd op de website. Kernpunten van de kritiek hierin waren het selectieve literatuurgebruik op sommige onderzoeksgebieden, de grote haast waarmee het rapport vervaardigd was, afwezigheid van zowel nut- en noodzaak vragen als onderzoek naar de kosten van milieu-aspecten, en een algehele vaagheid in risico-terminologie. Ook het 1

2 onderzoek bleek overigens ook dat steenkoolgaswinning niet als economisch haalbare optie wordt gezien. Structuurvisie Diepe Ondergrond. In februari en juni nemen Ko van Huissteden en Willem Jan Atsma deel aan inspraakbijeenkomsten over de structuurvisie Diepe Ondergrond; in april zet Ko van Huissteden het standpunt van SVN in klein comité uiteen op het ministerie van Infrastructuur en Milieu op uitnodiging van de voorbereidingswerkgroep voor de structuurvisie. Overige. Er zijn informele contacten geweest van bestuursleden van de stichting met het belangrijkste schaliegasbedrijf, Cuadrilla, en de Nogepa, in november 2012 in Utrecht. Geert Ritsema heeft kontakt gehad met de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Bijeenkomsten, lezingen etc Januari: Gastcollege Ko van Huissteden bij Universiteit van Amsterdam voor 1e jaars studenten Future Planet Sudies, discussie met Henk Duijverman van Cuadrilla. Maart: Gastcollege Ko van Huissteden bij TU Delft voor 1e jaars studenten Scheikunde, discussie met Henk Duijverman van Cuadrilla. Bij vertonigen van de Amerikaanse film 'Promised Land' (over de tegenstellingen die schaliegas veroorzaakt in Amerikaanse plattelandsgemeenschappen) zijn op verschillende lokaties publieke discussies-bijeenkomsten geweest. Daar zijn vertegenwoordigers van SVN aanwezig gweest. Onder andere in Nijmegen heeft Willem Jan Atsma daarbij gediscussieerd met de secretaris-generaal van de NoGePa, Jo Peeters. In mei was een uitzending van BNR gewijd aan schaliegas. Hierbij trad Willem Jan Atsma op als lid van het discussiepanel. Milieudefensie organiseerde een Studiedag voor gemeenten, op 3 juni aan de Universiteit Utrecht. Dagvoorzitter was Marjan Minnesma van Urgenda. Vertegenwoordigers van SVN zijn ook aanwezig geweest bij diverse lokaal georganiseerde discussiebijeenkomsten over schaliegas, onder andere in de Noordoostpolder na het bekend worden van twee proefboorlokaties in die gemeente (zie onder). Belangrijke gebeurtenissen. In het voorjaar kwam de Hollywood-fim film 'Promised Land', over de tegenstellingen die schaliegas veroorzaakt in Amerikaanse plattelandsgemeenschappen uit. Op verschillende lokaties zijn vertoningen van deze film met publieke discussies-bijeenkomsten geweest. Daar zijn vertegenwoordigers van SVN aanwezig geweest. In februari kondigde Cuadrilla aan op twee lokaties proefboringen naar schaliegas te willen doen in de Noordoostpolder. Naar aanleiding daarvan is Schaliegasvrij Noordoostpolder actief geworden (door Hylke Hekkenberg vertegenwoordigd bij SVN). Het heeft geleid tot felle reacties in de regio.. Twee discussieavonden werden georganiseerd in Marknesse en Luttelgeest. Bezoek op 14 september van PvdA fractieleden aan Boxtel. Schaliegasvrij Boxtel en Schaliegasvrij Haaren hebben van dit bezoek een uitgebreide manifestatie gemaakt in het centrum van Boxtel en een excursie langs potentiële boorlokaties. Er is veel publiek aanwezig. Bestuursleden van SVN (Mirjam Bemelmans, Willem Jan Atsma en Ko van Huissteden) zijn bij het bezoek aanwezig geweest op het stadhuis van Boxtel. In publiek laat PvdA milieu-woordvoerder Jan Vos zich kritisch uit over schaliegas: 'alleen als het schoon en veilig kan', en daarvan zegt hij nog niet overtuigd te zijn. Kort daarna, op 18 september geeft minister Kamp aan nieuw onderzoek naar schaliegas te willen na kritiek van de MER commissie op het Witteveen+Bos rapport, dat het belangrijke vragen van bewoners van de schaliegasgebieden buiten beschouwing laat. In dit onderzoek zou meer lokatie-specifiek onderzocht moeten worden waar schaliegasboringen mogelijk zijn. Dit onderzoek krijgt de vorm van een plan-mer voor een 'Structuurvisie Schaliegas'. Er ontstaat ook politieke onduidelijkheid over hoe 2

3 deze structuurvisie zich zal verhouden tot de Structuurvisie Diepe Ondergrond die op dit moment ook in ontwerp is. Wetenschappelijke activiteiten Kontakten in de wetenschappelijke wereld zijn benaderd om commentaar te geven op het onderzoeksplan voor het schaliegasonderzoek. Omdat het Witteveen + Bos rapport zeer onvolledig is wat de effecten op de natuur betreft, besluit SVN om zelf hiernaar onderzoek te laten doen. Hiervoor wordt een Master-student Biologie met specialisatie ecologie en natuurbeheer gezocht. Uitgeverij Jan van Arkel te Utrecht besluit een Nederlandse vertaling uit te geven van het boek 'Snake oil' van Richard Heinberg (Post Carbon Institute). Dit boek behandelt de economische en energietransitie aspecten van schaliegas en schalie-olie. De Nederlandse uitgave heet 'Schaliegas, piekolie en onze toekomst'. Ko van Huissteden schrijft een uitgebreid voorwoord van het boek over de huidige situatie meet betrekking tot schaliegas en steenkoolgas in Nederland en België. Het boek is in december op de markt gebracht. Ko van Huissteden heeft in december 2013 het jaarlijkse congres van de American Geophysical Union bezocht om ter plaatse de wetenschappelijke discussie over schaliegas te volgen. Juridische acties In november blijkt dat Cuadrilla niet voldoet aan financiële voorwaarden voor een vergunning voor schaliegas. Niet duidelijk is of er voldoende financiële slagkracht is om eventuele schade door schaliegaswinning te vergoeden. Milieudefensie en SVN doen een intrekkingsverzoek. Beleidsbeinvloeding en politieke kontakten. In 2013 neemt het aantal schaliegasvrije gemeenten en provincies sterk toe. In november zijn er 146 schaliegasvrije gemeenten, 5 schaliegasvrije provincies en heeft ook waterschap Rijnland zich tegen schaliegas uitgesproken. Hiervoor heeft SVN geen gerichte actie ondernomen: veel gemeenten nemen spontaan besluiten tegen schaliegasboringen na initiatieven daartoe van verschillende politieke partijen. Een breed spectrum aan politieke partijen blijkt doorgaans voor moties voor een 'schaliegasvrijverklaring' te stemmen. Desondanks is dit bestuurlijk verzet een uiterst belangrijke steun in de rug. Op 19 september is er een hoorzitting in de Tweede Kamer over het onderwerp schaliegas, naar aanleiding van het Witteveen+Bos rapport. Ko van Huissteden, Willem-Jan Atsma en Geert Ritsema nemen als deskundigen deel aan de hoorzitting. Hierin wordt het standpunt van de stichting over de kwaliteit van het onderzoek naar voren gebracht. 11 November is er een debat in de Tweede kamer over Energie. Ook hier komt het onderwerp schaliegas aan de orde. Vooraf wordt er door Miliedefensie en SVN een manifestatie georganiseerd op het plein, met catering van landbouwproducten uit de Noordoostpolder. Mediacontacten 21 februari; voorvertoning van de Amerikaanse film 'Promised Land' over de tegenstellingen die schaliegas veroorzaakt in Amerikaanse plattelandsgemeenschappen. Hierbij zijn contacten gelegd met verschillende journalisten en is naar aanleiding daarvan ook een artikel in Vrij Nederland verschenen over schaliegas in Nederland. Ook het Witteveen en Bos rapport genereert veel publiciteit. Hierbij worden onze reactie op het rapport ook dikwijls overgenomen. Website De website blijft een belangrijk communicatieforum van de stichting. In april blijkt de webhost, Tuxic, plotseling het contract met SVN te willen verbreken en haalt zonder overleg met het bestuur de website 3

4 offline. De reden van de actie van Tuxic is tot op heden niet opgehelderd. Met hulp van de IT afdeling van Milieudefensie verhuist de website naar een betrouwbaarder webhost: Greenhost. Internationale samenwerking SVN vertegenwoordigers en sympathisanten (o.a. Peter Polder) nemen in augustus deel aan een overlegbijeenkomst van Europese milieu-organisaties en zusterorganisaties over schaliegas in Parijs. In november heeft Ko van Huissteden overleg met Vlaamse anti-steenkoolgas activisten, onder andere van milieu-organisatie Climaxi. Overig. In januari kreeg Geert Ritsema het groene licht voor een Milieudefensie-project over onconventioneel gas/olie. Dit project kan in sterke mate bijdragen aan ondersteuning van SVN. Organisatie. Vergaderingen van het stichtingsbestuur zijn er geweest op 28 januari, 28 maart, 27 mei, 30 augustus, 9 september en 21 november. In februari kondigde Fleur de Hu aan te moeten stoppen met het secretariaat van de SVN vanwege werkdruk. Martin Hoek wordt in november bereid gevonden om te assisteren bij het secretariaat en zal het beantwoorden van de mailbox op zich nemen. Besloten wordt dat de overige leden van het bestuur aanblijven na het eerste jaar, er zijn geen andere kandidaten. Verschillende vrijwilligers hebben zich aangemeld met de mededeling dat ze wel wat zouden willen doen. Er wordt een inventarisatie gemaakt van onze behoeften, deze wordt op de website geplaatst. Het is de bedoeling verschillende werkgroepen op te richten. Op 9 september is een vergadering georganiseerd waar een groot aantal vrijwilligers bij aanwezig is. Vier werkgroepen worden ingesteld: Wetenschap, Mobilisatie / Communicatie, Juridische werkgroep, Economie werkgroep. In juni is in samenwerking met Milieudefensie een mediatraining gegeven aan bestuursleden van SVN. Financiëel overzicht. Hieronder volg de jaarrekening over 2013 en de begroting over Ter aanvulling: in november kwam het bericht binnen dat de Lush Charity Pot (onderdeel van de sponsor-actie van het cosmeticabedrijf Lush) een bedrag van 1207 euro heeft opgebracht. 4

5 Jaarrekening 2013 Uitgaven Inkomsten Inkoms ten- uitgaven Verzekering 623 Betalingsverkeer 279 Website 264 Overige kosten 1) 404 Donaties 2) 3,798 1,570 3,798 2,228 Toelichting: 1) Overige kosten: symposia en reiskosten 2) Donaties: waarvan via particulieren oa via Geef gratis 1125,- en bijdragen van de GNMF 1500,- en Lush Charity pot 1207,- Balans /1/2013 1/1/2014 Rekeningcrt 1,422 Spaarrek. 694 Totaal 2,098 2,116 Begroting 2014 Gerealiseerd Begroot 10 mrt '14 Inkomsten Donaties 1) 0 8,000 Uitgaven: Symposia 551 1,000 Public relations 2) 740 1,000 Juridische procedures 3) 0 7,000 Verzekering Bankkosten Kantoorbenodigdheden Onvoorzien Uitgaven tot. 1,466 10,000 Totaal begroting 4) - 2,000 Toelichting begroting: 1) 2014 zal een jaar van relatieve rust zijn. SVN zal zoals het er nu uit ziet niet actief gaan werven. Wel gaat SVN instellingen en NGO's en en bedrijven benaderen om mogelijke proceskosten samen te financieren waarschijnlijk BMF, GNMF, Greenpeace, De Halm 2) In het land geeft de SVN lezingen (Km-vergoeding a 19 ct.), Boek Heinberg, promotie-materiaal zoals stickers, t-shirts en buttons. 3) Juridische procedures worden overwogen. 4) Gezien het kassaldo streeft SVN niet meer uit te geven dan haar inkomsten. Zodra SVN meer gelden ontvangt zal haar slagkracht worden vergroot. 5

Reactie NAM op OvV-rapport

Reactie NAM op OvV-rapport Assen, 21 april 2015 Reactie NAM op OvV-rapport Op 18 februari jongstleden heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) het rapport Aardbevingsrisico s in Groningen gepubliceerd. Twee van de aanbevelingen

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Jaarplan 2014. www.nvvn.nl

Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Jaarplan 2014. www.nvvn.nl Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties Jaarplan 2014 www.nvvn.nl De Vereniging heeft ten doel de doelstellingen van de Verenigde Naties in Nederland te bevorderen en uit te dragen, teneinde de

Nadere informatie

Impuls voor implementatie

Impuls voor implementatie Onderzoek naar de Kadernota Faunabeleid bestuurlijke nota en nota van bevindingen Onderzoek naar de Kadernota Faunabeleid bestuurlijke nota en nota van bevindingen Deventer, maart 2014 Voorwoord Faunabeheer

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Randstedelijke Rekenkamer

Jaarstukken 2012. Randstedelijke Rekenkamer Jaarstukken 2012 Randstedelijke Rekenkamer Voorwoord Het jaar 2012 stond voor de Randstedelijke Rekenkamer in het teken van efficiency, vernieuwing en transparantie. Voor de begrotingsjaren 2011, 2012

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog Jaarverslag 2010 KvK 41.18.62.89 www.achterderegenboog.nl Informatie en Advieslijn Giro 55.57.536 info@achterderegenboog.nl 0900 233 4141 Historie is geïnspireerd door ervaringen in Engelse Hospices. Zorgverleners

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Jaarverslag 2011 Onderwerp / Project Jaarverslag 2011 Portefeuille bestuurder Okke Pol Verantwoordelijk MT-lid Hans van Ronkel Medewerker Johan Bakker

Nadere informatie

Uitnodiging Jaarvergadering op dinsdag 20 april, 20.00 uur in De Blinkerd

Uitnodiging Jaarvergadering op dinsdag 20 april, 20.00 uur in De Blinkerd Bewonersvereniging www.kern-schoorl.nl Nieuwsbrief nr 14 april 2010 Schoorl-Centrum secretariaat@kern-schoorl.nl Uitnodiging Jaarvergadering op dinsdag 20 april, 20.00 uur in De Blinkerd Het bestuur nodigt

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013. Ad 5: Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING 2013

JAARSTUKKEN 2013. Ad 5: Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING 2013 nederlandse vereniging voor het onderwijs in de natuurwetenschappen Algemene Ledenvergadering 2014 Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van de NVON op woensdagmiddag 16 april van

Nadere informatie

Eerste jaarverslag VBNE de opbouw

Eerste jaarverslag VBNE de opbouw Eerste jaarverslag VBNE de opbouw 25 september 2013 t/m 31 december 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 De VBNE in het kort... 5 1.1 De start... 5 1.2 Professioneel beheer... 5 1.3 De organisatie...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 8 5. Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag Transition Towns Nederland 2013

Jaarverslag Transition Towns Nederland 2013 Jaarverslag Transition Towns Nederland 2013 Dit is een overzicht van de belangrijkste activiteiten die de Stichting Transition Town Nederland in 2013 heeft uitgevoerd. Dit is het verslag van een landelijke

Nadere informatie

JA A RSTUKKEN 2012. Ad 5: Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING 2012

JA A RSTUKKEN 2012. Ad 5: Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING 2012 nederlandse vereniging voor het onderwijs in de natuurwetenschappen A lg em ene Led env erg a d ering 2013 Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van de NVON op maandagmiddag 15 april

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie 1 Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl 1. Inleiding 1.1 Achtergrond evaluatie Het Plan van Aanpak d.d. 3 oktober 2002, op basis waarvan de ESF-EQUAL gelden zijn toegekend, vormt het referentiekader

Nadere informatie

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit Jaarverslag 2011 Beste leden, Wat kunnen we met zijn allen trots zijn op wat we afgelopen jaar allemaal hebben gedaan! Dankzij jullie inzet heeft Energie-U heel veel bereikt in het eerste jaar van haar

Nadere informatie

jaarverslag 1992 ondernemingsraad 1 - '. 1

jaarverslag 1992 ondernemingsraad 1 - '. 1 jaarverslag 1992 ondernemingsraad 1 - '. 1 computercentrum bondsspaarbanken dienstverlening aan financiële instellingen jaarverslag 1992 ondernemingsraad ondernemingsraad van het computercentrum bondsspaarbanken

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 2 van 86 INHOUD 1 SAMENVATTING...3 2 AANLEIDING...9 3 CASUSBESCHRIJVING...9 3.1 Karakterisering casus...9 4 AFBAKENING

Nadere informatie

Extra bulletin. Voorwoord

Extra bulletin. Voorwoord Mei 2015 Jaargang 7, nummer 2 Extra bulletin Voorwoord Wat treft u in deze nieuwsbrief: Beëindiging van het onderzoek naar de samenwerking met Habion 2 Toelichting Raad van Bestuur 3 Brief aan Tweede Kamer

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 7 5. Financiële

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2010/1253

Statenvoorstel nr. PS/2010/1253 Statenvoorstel nr. PS/2010/1253 Rapport Rekenkamer Oost-Nederland op koers: een onderzoek naar de Innovatieroute Twente. redactioneel aangepast naar aanleiding van bespreking in de statencommissie EMB.

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie

Aanwijzing voor gebruik van dit jaarverslag

Aanwijzing voor gebruik van dit jaarverslag Inhoud Voorwoord 3 Jaaroverzicht 5 1. Wind(unie)ontwikkelingen 10 2. De nieuwe organisatie 15 3. De coöperatie 21 4. Onze bedrijfsactiviteiten 25 5. Eigen merk 40 6. Windunie treedt naar buiten 44 7. Financieel

Nadere informatie

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Soest duurzaam door betrokken burgers Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Oktober 2013 Gerrit Vledder In opdracht van de Gemeente

Nadere informatie

7 Energie. Motie. De Kamer, Aan de orde is het VAO Energie (AO d.d. 18/02).

7 Energie. Motie. De Kamer, Aan de orde is het VAO Energie (AO d.d. 18/02). 7 Aan de orde is het VAO (AO d.d. 18/02). De heer Van Gerven (SP): Voorzitter. Ik heb één motie die aan duidelijkheid weinig te wensen over laat. overwegende dat energieleveranciers per jaar een vastrecht

Nadere informatie

verslag referendumcommissie van de werkzaamheden van de

verslag referendumcommissie van de werkzaamheden van de verslag van de werkzaamheden van de referendumcommissie INHOUDSOPGAVE Conclusies en aanbevelingen 5 1. Inleiding 9 2. Referendum 11 2.1. Het eerste nationale referendum 11 2.2. Wet raadplegend referendum

Nadere informatie

Toelichting op traject en inhoud van voorgenomen verkoop van aandelen in Attero Holding N.V. ( Attero ) ten

Toelichting op traject en inhoud van voorgenomen verkoop van aandelen in Attero Holding N.V. ( Attero ) ten Memo Onderwerp Verantwoordingsnotitie Toelichting op traject en inhoud van voorgenomen verkoop van aandelen in Attero Holding N.V. ( Attero ) ten behoeve van beslissing van aandeelhouders over verkoop

Nadere informatie

Bouwen bij OV knooppunten

Bouwen bij OV knooppunten 6 Bestuur Tijdens de as gewestelijke vergadering wordt een deel van het bestuur opnieuw gekozen. Buitenland Oproep voor nieuw elan voor de werkgroep Buitenland van Noord-Holland 9 Regiodag 12 Hoever staat

Nadere informatie

verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU

verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU Fondsenwerving Jaarverslag 2013 inhoudsopgave jaarverslag 2013 Voorwoord 3 Bestuursverslag

Nadere informatie