BIJLAGE Jaarlijks Onderzoek Politieonderwijs Faculteit Bijzondere Politiekunde en Leiderschap, domein Verkeer & Milieu mei/juni 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE Jaarlijks Onderzoek Politieonderwijs Faculteit Bijzondere Politiekunde en Leiderschap, domein Verkeer & Milieu mei/juni 2007"

Transcriptie

1 BIJLAGE Jaarlijks Onderzoek Politieonderwijs Faculteit Bijzondere Politiekunde en Leiderschap, domein Verkeer & Milieu mei/juni 2007 Tijdens dit jaarlijks onderzoek van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid is gekeken naar de kwaliteit van het onderwijs en de examinering van de leergangen Politiële Milieuspecialist en Politiële Verkeersspecialist. De conclusies uit het periodieke kwaliteitsonderzoek van 2005 vormden hierbij het vertrekpunt. Deze bijlage bevat per onderzocht thema de belangrijkste conclusies van het periodieke kwaliteitsonderzoek. Vervolgens wordt eveneens per thema gerapporteerd over de uitgevoerde verbeteracties en zijn eventuele aandachtspunten geformuleerd. Situatieschets Dit jaarlijkse onderzoek richtte zich op de kwaliteit van het onderwijs op het moment van de inspectiebezoeken, namelijk mei en juni Een belangrijk gegeven tijdens het onderzoek betreft de gevolgen van de Aanwijzing artikel 6 Wegenverkeerswet In de bijlage bij deze aanwijzing staat dat de kwaliteit van het onderzoek naar het zwaarste verkeersmisdrijf zo goed mogelijk is gewaarborgd wanneer de betrokken opsporingsambtenaar in het bezit is van het diploma van de volledige leergang Politiële Verkeersspecialist, met als afstudeerrichting onderzoek verkeersongevallen, of een afzonderlijk certificaat. Op 1 april 2008 moeten de medewerkers van de afdelingen Verkeersongevallen Analyse (VOA-afdelingen) gecertificeerd zijn. Het domein biedt hiervoor applicatiecursussen aan. Een groot deel van de docentencapaciteit moet worden ingezet voor het verzorgen van deze cursussen. Een andere ontwikkeling is de aanstelling van een nieuw hoofd van het domein Verkeer & Milieu per 1 mei Met de komst van het nieuwe hoofd is een aantal veranderingen in gang gezet. Op basis van een analyse van de situatie bij zijn aantreden, is er een verbeterplan voor 2007 opgesteld voor het domein. De verbeteracties hieruit zijn opgenomen in het FBPL domeinplan 2007, domein Verkeer & Milieu. Op het moment van het onderzoek (mei/juni 2007) kon nog geen uitspraak worden gedaan over de resultaten van deze verbeteracties. 1. Numeriek Rendement PKO 2005: De Inspectie oordeelt dat het ontbreken van betrouwbare rendementsgegevens (in- en doorstroom) een tekortkoming is. Deze gegevens zijn onmisbaar voor het management om goed te kunnen sturen en zijn noodzakelijk voor het afleggen van verantwoording, zowel intern als extern.

2 De Inspectie vindt het zeer ongewenst dat de studenten studievertraging oplopen doordat delen van het onderwijs nog niet ontwikkeld zijn. Als het langer duurt voordat studenten hun diploma krijgen, heeft dat niet alleen gevolgen voor de studenten zelf, maar ook voor de korpsen en de beroepspraktijk. Zij dringt er op aan dat de Politieacademie het onderwijs zo ontwikkelt dat het op het moment dat het uitgevoerd moet worden, gereed is. In haar beleidsreactie in 2006 geeft de Politieacademie aan te verwachten dat komend jaar de gewenste gegevens adequaat kunnen worden berekend. Bovendien geeft zij aan dat eind dit jaar (2006) alle kernopgaven van het domein zijn ontwikkeld en voorgelegd aan de onderwijskundige validatiecommissie. Jaarlijks Onderzoek 2007: Sturen op rendement heeft twee functies. De eerste functie heeft betrekking op de studievoortgang van de individuele studenten. Het is belangrijk om boven- of ondermaatse prestaties van individuele studenten tijdig te signaleren en waar nodig begeleiding aan te bieden. De tweede functie heeft betrekking op de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie. Rendementsgevens zijn belangrijk als middel om tot een vergelijking tussen de domeinen en leergangen te kunnen komen en zo nodig het onderwijs aan te kunnen passen. Bovendien moet de Politieacademie haar rendement kunnen verantwoorden aan haar opdrachtgevers. De studievoortgang van de studenten wordt bijgehouden in Micros, maar het is met de huidige inrichting van het systeem voor het domein niet mogelijk om op eenvoudige wijze de door de Inspectie gevraagde rendementsgegevens uit het systeem te halen. De voortgangsgegevens zijn niet toegankelijk voor de docenten. Bovendien wordt er vanuit de Politieacademie niet gestuurd op de studievoortgang van de individuele studenten. De teamleider houdt wel bij of er studenten afvallen in verband met de planning van het onderwijs. De Inspectie vindt het zorgelijk dat de gevraagde rendementsgegevens niet op eenvoudige wijze uit het systeem kunnen worden gehaald. Zeker omdat tijdens het PKO al werd geconstateerd dat er geen betrouwbare voortgangsgegevens voorhanden zijn. De Inspectie constateert dat er dus nog steeds geen inzicht is in het rendement van de opleidingen. Hierdoor is het niet goed mogelijk te sturen op de voortgang van de studenten. Zowel tijdens dit onderzoek als eerdere onderzoeken van de Inspectie werd aangegeven dat een studentvolgsysteem wordt ontwikkeld. De Inspectie wijst erop dat dit vier jaar na de start van het nieuwe onderwijs nog steeds niet op orde is en is van mening dat dit de hoogste prioriteit moet hebben. Tijdens het PKO constateerde de Inspectie dat studenten studievertraging opliepen doordat delen van het onderwijs nog niet ontwikkeld waren. Het baart de Inspectie grote zorgen dat enige jaren na de start van het nieuwe onderwijs, ten tijde van het onderzoek nog vier van de twaalf kernopgaven van de leergang Politiële Verkeersspecialist

3 onderwijskundig gevalideerd moesten worden. De kernopgaven van de leergang Politiële Milieuspecialist zijn inmiddels allemaal gevalideerd. Er vinden echter enkele wijzigingen plaats in het programma waardoor de nieuwe kernopgaven in de loop van 2007 ter validering moeten worden aangeboden. Het hoofd van het domein verwacht dat in 2007 alle kernopgaven onderwijskundig zijn gevalideerd. Hij stuurt hier op door onderwijsontwikkeling een hoge prioriteit te geven bij de inzet van de docentencapaciteit. Verder wordt hij door de onderwijskundige geïnformeerd over knelpunten in het ontwikkeltraject. Er heeft één bijeenkomst plaatsgevonden voor politiekundige validatie. Het is de bedoeling dat er nog drie bijeenkomsten volgen; de laatste in januari De Inspectie vindt het van groot belang dat het onderwijs van de leergang Politiële Verkeersspecialist zo spoedig mogelijk onderwijskundig en politiekundig wordt gevalideerd. Zij zal daarom begin 2008 opnieuw nagaan wat de stand van zaken is van de onderwijskundige en politiekundige validatie van deze leergang. 2. Waardering van de kwaliteit van de opleidingen door belanghebbenden PKO 2005: Omdat er nog geen afgestudeerden zijn in het nieuwe onderwijs, kan de Inspectie geen oordeel geven over het functioneren van de afgestudeerden in de politiepraktijk. De Inspectie constateert wel dat de studenten de praktijkgerichtheid in de opleiding waarderen, maar ten aanzien van sommige onderdelen van de inhoud de theoretische verdieping missen. Jaarlijks Onderzoek 2007: De studenten van de leergang Politiële Verkeersspecialist die de Inspectie heeft gesproken, zijn ontevreden over de organisatie en het onderwijsconcept van de opleiding. Zij zouden collega s deze leergang dan ook niet aanraden, wanneer er alternatieve opleidingen voorhanden zouden zijn. De studenten van de leergang Politiële Milieuspecialist zijn iets tevredener. Maar ook deze studenten plaatsen kanttekeningen bij het onderwijsconcept van de opleiding. Deze resultaten worden ten dele bevestigd door de tevredenheidsmetingen. Opvallend is dat de Stem 2005/2006 juist een positiever beeld schetst voor de leergang Politiële Verkeersspecialist dan voor de leergang Politiële Milieuspecialist. In de evaluatie van het politieonderwijs wordt het korpsdeel slecht gewaardeerd. 3. Voorlichting PKO: De Inspectie is van oordeel dat studenten voor aanvang van de studie precies moeten weten: - Wat de inhoud van de desbetreffende leergang is; - Wat de doelgroep van de desbetreffende leergang is; - Op welke wijze het nieuwe onderwijs gegeven wordt. 1 Partners in leren, evaluatie van het samenhangend stelsel van politieonderwijs, Politieacademie, 2007

4 In het onderzoek van de Inspectie is geconstateerd dat informatie die tijdens de voorlichting werd gegeven niet in alle gevallen overeenkomt met de realiteit. De Inspectie beveelt het management van het domein Verkeer & Milieu aan de voorlichting naar de studenten en korpsen op genoemde punten te verbeteren. In haar beleidsreactie wijst de Politieacademie er op dat de lijnchefs/praktijkcoaches vaak afwezig zijn op de voorlichtingsbijeenkomsten die voor hen en de studenten worden georganiseerd. Bovendien worden bij de aanvang van de leergang studenten te elfder ure vervangen door nieuwe onvoorbereide studenten. Jaarlijks Onderzoek 2007: In de Wet op het LSOP en het politieonderwijs is vastgelegd dat de onderwijs- en examenregeling (OER) vóór de aanvang van de studie informatie dient te geven over de inhoud en inrichting van de opleiding. De studiewijzer met daarin de OER kan worden gedownload van Blackboard. Studenten hebben hier echter geen toegang toe voordat ze met de opleiding zijn gestart. De Inspectie dringt er bij de Politieacademie op aan de OER voordat de opleiding start, te verstrekken aan de studenten. In de OER moet informatie zijn opgenomen over de competentiegerichte eindtermen, de uitwerking hiervan in de inhoud en inrichting van de opleiding, met inbegrip van de inrichting van de periode van werkend leren en de inhoud van het examen. Ondanks de wettelijke verplichting zijn genoemde aspecten nog altijd niet terug te vinden in de OER. De Inspectie verwacht dat de Politieacademie de OER zo spoedig mogelijk aanpast aan de wettelijke eisen. De opleiding organiseert ca. drie weken voorafgaand aan de start van de opleiding een startbijeenkomst, waarvoor alle studenten worden uitgenodigd met hun praktijkcoaches en/of lijnchefs. Tijdens deze startbijeenkomst worden de studenten geïnformeerd over de opleiding en krijgen zij voorlichtingsmateriaal van de Politieacademie uitgereikt. Desondanks hadden de studenten die de Inspectie sprak, vooraf geen goed beeld van de opleiding. Dit kwam ook naar voren uit de Stem 2005/2006. In het korps wordt niet altijd prioriteit gegeven aan de startbijeenkomst. Hierdoor mist een deel van de studenten de startbijeenkomst. Bijkomend knelpunt is dat sommige studenten pas kort vooraf weten dat ze de opleiding gaan doen. De opkomst van de studenten bij deze startbijeenkomsten varieert tussen de 40% (bij losse kernopgaven) tot 60% (bij de hele leergang). De Inspectie vindt het van groot belang dat de korpsen de studenten tijdig laten weten dat zij de opleiding gaan doen en dat de studenten en de lijnchef en/of praktijkcoach aanwezig zijn bij de startbijeenkomst. Samenvattend kan worden gesteld dat de Inspectie op dit punt geen verbeteringen heeft waargenomen sinds het PKO in 2005.

5 4. Toelating van studenten PKO 2005: De Inspectie acht het onwenselijk dat er onduidelijkheid bestaat over de manier waarop de toelatingsprocedure wordt gehanteerd en de wijze waarop vrijstellingen worden verleend. De Inspectie vindt het essentieel de criteria voor vrijstelling en toelating eenduidig vast te leggen en daarover helder te communiceren. Ook de EVC-procedure moet zodanig verhelderd worden dat het voor de aanvrager duidelijk is welke informatie voor de beoordeling relevant is. In haar beleidsreactie geeft de Politieacademie aan dat inmiddels de EVC-procedure zodanig is ontwikkeld dat er in mei 2006 een online-versie van de Politie(onder)wijzer verschijnt, gebaseerd op vooropleidingsgegevens, verworven competenties en uiteraard instroomeisen, op basis waarvan men snel informatie kan verkrijgen over de toegang tot leergangen en eventueel te verkrijgen vrijstellingen. Jaarlijks Onderzoek 2007: De instapeis voor de leergangen is de opleiding tot allround politiemedewerker (niveau 4) of hoger of vergelijkbare werkervaring. Voor de leergang verkeerspecialist is de instapeis minimaal vier jaar praktijkervaring en relavante verkeersopleidingen en/of werkervaring. Voor de leergang politiële milieuspecialist is de instapeis voor studenten die niet de opleiding op niveau 4 hebben gevolgd, naast minimaal vier jaar werkervaring, de Voortgezette Opleiding Milieu (VOM). Voldoet men niet aan het hierbovengestelde, dan is toelating alleen mogelijk met een toelatingsbewijs van het EVC-bureau. De studenten en docenten geven aan dat de instapeis consequenter wordt gehanteerd dan in het verleden. Door de Politieacademie, de korpsen en de beleidsdirecties zijn (samen)spelregels vastgesteld. Met deze (samen)spelregels wordt beoogd duidelijkheid te bevorderen over de rol en verantwoordelijkheden van de ministers van BZK en van Justitie, de korpsen en de Politieacademie bij het verdeelvraagstuk. In de (samen)spelregels is vastgelegd dat de namen van de studenten op tijd bekend zijn bij de Politieacademie, zodat er voldoende tijd is om te kunnen bepalen of de studenten aan de instapeis voldoen. De docenten van de leergang Politiële Verkeersspecialist die de Inspectie heeft gesproken, zijn van mening dat kennis van exacte vakken voorwaarde is voor het goed kunnen doorlopen van de kernopgave Analyse verkeersongevallen. Dit is echter niet in de instapeis opgenomen. De Inspectie vindt dit ongewenst en beveelt de Politieacademie aan de instapeis voor het onderwijs en de inhoud en niveau van het onderwijs met elkaar in overeenstemming te brengen. Ondanks dat informatie met betrekking tot de toelating en het EVC-traject voor iedereen bereikbaar is via de website van de Politieacademie, bleek tijdens het onderzoek dat de criteria voor het verkrijgen van EVC s nog steeds niet bekend zijn bij de betrokkenen. Dit geldt voor zowel de docenten, de studenten als het management van de leergangen. Dit wordt bevestigd door de resultaten uit de Stem 2005/2006. Het is bovendien onduidelijk op welke wijze de Politie(onder)wijzer de studenten kan helpen bij het aanvragen van de EVC s.

6 Uit de Stem 2005/2006 en de evaluatie van het politieonderwijs 2007 komt ook naar voren dat het volgen van individuele trajecten op basis van EVC s nog niet van de grond komt. De Inspectie constateert dat er op dit punt nog geen duidelijke verbeteringen zijn te constateren vergeleken met de situatie tijdens het PKO. De Inspectie vindt het belangrijk dat de studenten die willen en kunnen versnellen ook in de gelegenheid worden gesteld dat te doen. Hiervoor is het van belang dat de Politieacademie de criteria voor het verkrijgen van EVC s aan alle betrokkenen duidelijk maakt. Verder zouden de korpsen naar het oordeel van de Inspectie OOV hun personeelsbeleid voor wat betreft het niveau waarop medewerkers instromen zo dienen in te richten dat ze optimaal gebruikmaken van de opleidingsmogelijkheden van de Politieacademie en de competenties van de medewerkers. Dit maakt een meer directe relatie mogelijk tussen de te volgen opleiding en de competenties waarover betrokkene al beschikt. 5. De inhoud van het onderwijs PKO 2005: De Inspectie constateert dat de leergangen op dit moment niet goed aansluiten bij de kennis, vaardigheden en/of ervaring van de instromende studenten. Het is van belang dat de Politieacademie vaststelt wat hiervan de oorzaak is. Het is mogelijk: - Dat er onvoldoende communicatie is over het nieuwe onderwijs, waarin lesstof in samenhang wordt gepresenteerd; - Dat het onderwijs niet voldoende is afgestemd op de divers samengestelde instroom van studenten; - Dat niet juist met de EVC s wordt omgegaan, waardoor overgekwalificeerde studenten de leergangen (volledig) volgen. Vervolgens dienen de Politieacademie, de korpsen en de studenten te werken aan een gerichte oplossing van dit probleem. Jaarlijks Onderzoek 2007: Ten tijde van het onderzoek wordt een forse herinrichting van de leergang Politiële Verkeersspecialist aangekondigd. Het is de bedoeling onderscheid te maken tussen het tactische en het technische onderzoek. De huidige opleiding richt zich met name op het technische onderzoek. Het tactische deel moet nog worden ontwikkeld. Ook de leergang Politiële Milieuspecialist staat een aantal veranderingen te wachten. Het is de bedoeling de kernopgaven (handhaving van het milieuhygiënerecht in stedelijke gebieden) en (handhaving van het milieuhygiënerecht in landelijke gebieden) samen te voegen. Dit geldt ook voor de kernopgaven (handhaving afvalketen: ontdoener en ontvanger van afvalstoffen) en (handhaving afvalketen: overbrengen van afvalstoffen). Verwacht wordt dat deze nieuwe kernopgaven in de loop van 2007 ter validering worden aangeboden. De afstudeerrichting Milieutechnisch Onderzoek is gevalideerd en wordt inmiddels uitgevoerd.

7 De studenten van de leergang Politiële Verkeersspecialist zijn matig tevreden over de inhoud van het onderwijs. De onderwerpen die aan bod komen zijn relevant voor het werk, maar vertonen wel veel overlap met de oude VOA-opleidingen. Dit komt omdat de leergang is samengesteld uit de oude VOA-opleiding aangevuld met een aantal kernopgaven. Een deel van de studenten heeft ook al de oude VOA-opleidingen gevolgd. Voor hen heeft de opleiding minder toegevoegde waarde. Bovendien is bij de validering van de leergang Politiële Verkeersspecialist vastgesteld dat de leergang onvoldoende is afgestemd op het initiële onderwijs. De Inspectie constateert dat de leergang nog steeds niet goed is afgestemd op de kennis, vaardigheden en ervaring van de instromende studenten. Dit wordt bevestigd door de resultaten van de evaluatie van het samenhangend stelsel van politieonderwijs. De Inspectie beveelt aan de aansluiting op de doelgroep als belangrijk aandachtspunt mee te nemen bij de herinrichting van de leergang. Bovendien dient voor de korpsen en studenten helder te zijn voor welke doelgroep de opleiding is bedoeld. Daarnaast geven studenten, docenten en het hoofd aan dat het studiemateriaal van de leergang Politiële Verkeersspecialist verouderd is. Naar mening van de Inspectie dient ook dit punt mee te worden genomen bij de herinrichting van de leergang. Alhoewel de onderwerpen die aan bod komen relevant zijn voor het werk, plaatsen de studenten Politiële Verkeersspecialist kanttekeningen bij de aansluiting van de leeropdrachten op de praktijk en bij de kennis van de praktijk bij de docenten Voorbeelden van leeropdrachten die in de praktijk minder goed haalbaar zijn: het uitvoeren van een caravancontrole in de winter, het interviewen van mensen bij een tankstation over de bandenspanning en het binnen twee weken analyseren van een ongeval waar twee vrachtwagens bij betrokken zijn. De Inspectie vindt ook dit een belangrijk aandachtspunt bij de herijking van het onderwijs van de leergang. De studenten van de leergang Politiële Milieuspecialist vinden dat de onderwerpen die tijdens de opleiding aan bod komen over het algemeen relevant zijn en een meerwaarde hebben voor het werk. Er worden echter wel enkele kanttekeningen geplaatst. De studenten die de losse kernopgave Handhaving van het milieuhygiënerecht in stedelijke gebieden volgen, geven aan dat het onderwijs van deze kernopgave erg gericht is op het uitwerken van een casus uit de praktijk. Hierdoor ligt de nadruk op de milieuwetgeving die alleen relevant is voor die casus. Studenten missen een bredere introductie van de milieuwetgeving. Dit laatste geldt ook voor de studenten die de hele leergang volgen.

8 6. Studeerbaarheid PKO 2005: De Inspectie constateert dat het volgen van het werk-studie-ritme zoals uitgewerkt in het Functioneel Ontwerp voor de studenten in de praktijk vaak als niet haalbaar wordt ervaren. Het is, naar het oordeel van studenten, in het korps vrijwel onmogelijk om de bijbehorende tijd aan hun studie te wijden. De Inspectie benadrukt dat de, door zowel de Politieacademie als de korpsen vastgestelde, uitgangspunten in het Functioneel Ontwerp leidend dienen te zijn. De Politieacademie geeft in haar beleidsreactie aan dat momenteel een onderwijsovereenkomst (tussen korps en de Politieacademie) en een leerovereenkomst (tussen student, korps en de Politieacademie) in de maak zijn. Dit gebeurt onder andere naar aanleiding van de invoering van de normenset werkend leren. Het is de bedoeling dat tijdens de startbijeenkomst zo n leerovereenkomst getekend wordt door de student, zijn begeleider en de Politieacademie. Jaarlijks Onderzoek 2007: De studenten en docenten van de leergang Politiële Verkeersspecialist zijn ontevreden over de roostering. Er zijn regelmatig verschuivingen en dubbelingen in het rooster. Bovendien is het standaardrooster van de studenten gemaakt voor twee dagen per week, terwijl er in de praktijk drie dagen per week les is. Dit komt omdat bepaalde korpsopdrachten niet uitvoerbaar in de praktijk. Om dit op te lossen wordt deze leeropdrachten op de Politieacademie gedaan. De studenten van de leergang Politiële Milieuspecialist zijn een stuk tevredener over het rooster. De Inspectie vindt het belangrijk dat het rooster vooraf tijdig bekend is en dat er weinig verschuivingen plaatsvinden in het rooster. In principe krijgen de studenten van de leergang Politiële Verkeersspecialist studietijd van het korps. Het is echter niet altijd mogelijk deze te gebruiken gezien de krapte in de korpsen. Doordat veel collega s de applicatiecursus in het kader van de artikel 6 wetgeving moeten volgen, ontstaat er krapte op de afdelingen. Het verschilt per afdeling in hoeverre de studietijd later gecompenseerd kan worden. Sommige studenten hebben een opleidingscontract met het korps. Over het algemeen lijken de studenten van de leergang Politiële Milieuspecialist meer mogelijkheden in het korps te hebben om tijd te besteden aan hun studie. Dit geldt dan met name voor die studenten die in een regionaal milieuteam werken. De studenten Politiële Verkeersspecialist vinden het lastig aan te geven in hoeverre de daadwerkelijke studielast overeenkomt met de aangegeven studielast, omdat er in het korps te weinig tijd is en leeropdrachten daardoor nog wel eens blijven liggen. De studenten van de leergang Politiële Milieuspecialist die de losse kernopgave volgen, vinden dat de werkelijke studielast aardig overeen komt met de aangegeven studielast. De studenten die de hele leergang Politiële Milieuspecialist volgen, verschillen hierover van mening.

9 De Inspectie constateerde tijdens het onderzoek dat de in de beleidsreactie op het PKO aangekondigde onderwijsovereenkomsten en leerovereenkomsten nog niet van de grond zijn gekomen. De Inspectie betreurt dit en beveelt de Politieacademie en de korpsen aan dit zo spoedig mogelijk op te pakken en te implementeren De Inspectie constateert echter ook dat ondanks het bestaan van afspraken over studietijd het in de praktijk van met name de afdelingen VOA, vanwege de eerder genoemde certificeringsslag, lastig blijkt de gemaakte afspraken na te komen. De Inspectie vindt het desondanks belangrijk dat gemaakte afspraken over de studietijd door de korpsen worden nagekomen. 7. Periode van werkend leren PKO 2005: Binnen het domein Verkeer & Milieu wordt het leren in het korps als een groot knelpunt ervaren. Twee aspecten verdienen hierbij bijzondere aandacht: de positie van de student en het korps als leerwerkplek. Een uitspraak als je moet constant je positie bevechten is typerend voor de wijze waarop de student zijn positie ervaart. De bekendheid met PO2002 is nog niet optimaal, met name op uitvoerend en middenkaderniveau. Deskundigheidsbegeleiding verwachten (en krijgen) de studenten vooral van de docenten en van hun medestudenten. Naast de begeleiding van studenten is de uitvoering van de leeropdrachten een ander punt waarbij de afstemming tussen de faculteit en het korps verbeterd zou moeten worden. Het is de bedoeling dat studenten leeropdrachten in de korpsen uitvoeren, waarbij ze gebruik maken van actuele praktijksituaties. Dat blijkt niet altijd mogelijk. Studenten geven bovendien aan dat er heel wisselend wordt omgegaan met het aftekenen van delen van hun proeven van bekwaamheid door de praktijkcoaches. De Inspectie vindt het van belang dat de verwachtingen over en weer over de periode van werkend leren voor alle betrokkenen helder zijn. De Onderwijsovereenkomsten kunnen hierbij een goede rol spelen. De Politieacademie wijst in haar beleidsreactie nogmaals op de in de maak zijnde onderwijsovereenkomst en leerovereenkomst. Dit gebeurt onder andere naar aanleiding van de invoering van de normenset werkend leren. Jaarlijks Onderzoek 2007: De Inspectie constateert verschillen tussen de twee leergangen ten aanzien van de begeleiding van de studenten. De studenten van de leergang Politiële Verkeersspecialist ervaren nog steeds knelpunten bij de begeleiding in het korps. De lijnchefs en coaches volgen vaak zelf een applicatie. Hierdoor ontstaat wel meer bekendheid binnen de korpsen met de opleidingen, maar ontbreekt de tijd voor de begeleiding. De studenten van de leergang Politiële Milieuspecialist worden over het algemeen wel naar tevredenheid begeleid in het korps. Studenten die deel uitmaken van een

10 milieuteam, hebben het op dit punt iets makkelijker dan studenten die werkzaam zijn in de basispolitiezorg met een taakaccent milieu. Ook ten aanzien van de uitvoerbaarheid van de leeropdrachten constateert de Inspectie verschillen tussen de leergangen. Bij de inhoud van de opleiding werd al aangegeven dat bepaalde leeropdrachten van de leergang Politiële Verkeersspecialist niet goed uitvoerbaar zijn in de praktijk. De studenten van de leergang Politiële Milieuspecialist vinden de leeropdrachten over het algemeen wel goed aansluiten bij de praktijk. In het verbeterplan werd aangekondigd te komen tot een maandelijkse terugkoppeling van de liaison aan de teamleiders van de effecten van de opleidingen in de praktijk. De Inspectie constateert dat dit nog niet van de grond is gekomen. De Inspectie OOV heeft er kennis van genomen dat de Raad van Hoofdcommissarissen de minister van BZK heeft verzocht de implementatie van de normenset werkend leren te stoppen. Zij dringt er bij de korpsen echter op aan die activiteiten te ondernemen die ten minste garanderen dat: - de leerwerkplaatsen in de korpsen de studenten in staat stellen tot het behalen van de competentiegerichte eindtermen; - voor de begeleiding en beoordeling van de studenten alleen die medewerkers worden ingezet die beschikken over de competenties die nodig zijn om de studenten te kunnen begeleiden en beoordelen. 8. Het onderwijsproces PKO 2005: De Inspectie constateert dat de studenten houvast en structuur missen in de opleiding en moeite hebben met het concept van afnemende sturing. Dit vraagt de komende tijd bijzondere aandacht. De studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het aangeven van knelpunten in de voortgang van hun studie. Desondanks acht de Inspectie een meer pro-actieve opstelling van de leerprocesbegeleiders van belang. De Inspectie dringt er bij het management van het domein Verkeer & Milieu op aan om hier randvoorwaarden voor te scheppen. De Inspectie vindt het ongewenst dat de docenten onvoldoende tijd overhouden voor professionalisering. Ook hier moet het management mogelijkheden voor creëren. De Inspectie vindt het een goede zaak dat er maatregelen worden getroffen ter ondersteuning van studenten die een achterstand hebben opgelopen. Jaarlijks Onderzoek 2007: De Inspectie constateert dat met name de oudere studenten moeite hebben met het concept van de afnemende sturing. Zij geven aan dat het zelf opzoeken van de benodigde informatie veel tijd kost. Er zijn echter ook studenten die

11 vinden dat daardoor de stof wel beter blijft hangen en dat de zelfstandigheid wordt gestimuleerd. Studenten vinden het heel belangrijk om terugkoppeling op de leeropdrachten en een introductie op de wetgeving te krijgen. De studenten van de leergang Politiële Verkeerspecialist geven aan terugkoppeling te krijgen wanneer het lukt om de opdrachten in te leveren. De mate van terugkoppeling op de opdrachten bij de leergang Politiële Milieuspecialist verschilt tussen de docenten. Ook de mate waarin er een introductie wordt gegeven op de wetgeving, verschilt tussen de docenten. De studenten zijn vooral te spreken over docenten die zorgen voor een goede terugkoppeling en die een goede introductie geven. Het afgelopen jaar hebben er nogal wat wisselingen plaatsgevonden in het docententeam. Bovendien is er nog een aantal openstaande vacatures en is de opleidingsvraag toegenomen als gevolg van de applicatiecursussen in het kader van artikel 6. Hierdoor staan de professionalisering van de docenten en de ontwikkeling van het onderwijs onder druk. Ook worden nieuwe docenten al eerder ingezet dan gepland omdat er geen andere docenten beschikbaar zijn. Bovendien hebben de andere docenten weinig tot geen tijd om de nieuwe docenten in te werken. De Inspectie vindt het net als bij het PKO ongewenst dat de docenten onvoldoende tijd hebben voor professionalisering. Zij dringt er op aan de openstaande vacatures zo spoedig mogelijk te vervullen en ruimte te maken voor het inwerken van nieuwe docenten. Bovendien moet er ook tijd worden vrijgemaakt voor de professionalisering van de oude docenten. Door de werkdruk van de docenten is er ook nog geen structurele oplossing gevonden voor de leerprocesbegeleiding. Aan studenten van de leergang Politiële Verkeersspecialist wordt niet bekend gemaakt dat er een leerprocesbegeleider is. Bij de leergang Politiële Milieuspecialist zijn de docenten leerprocesbegeleider voor kernopgaven die zij zelf niet verzorgen. Zij zijn aanspreekbaar bij problemen, maar voeren geen studievoortgangsgesprekken met de studenten. Over de invulling van de leerprocesbegeleiding vindt faculteitsbreed een discussie plaats. De Inspectie vindt het van belang dat de leerprocesbegeleiders sturen op de studievoortgang van de studenten en dat zij hiervoor voldoende zijn gefaciliteerd. Studenten gebruiken het portfolio om zaken in op te bergen. De docenten maken er geen gebruik van. De Inspectie constateert nu al enkele jaren academiebreed dat het portfolio niet wordt gebruikt door de docenten. Zij dringt er bij de Politieacademie op aan om academiebreed de discussie te voeren over het doel van het portfolio en de afweging te maken of zij hiermee blijft werken of dat er andere geschiktere instrumenten zijn. Wanneer het portfolio het meest geschikte instrument is, moet er worden gestuurd op het gebruik ervan door de studenten, docenten en leerprocesbegeleiders. De studenten van de leergang Politiële Verkeersspecialist ervaren knelpunten bij het gebruik van Blackboard. Ze vinden het gebruiksonvriendelijk. Bovendien is binnen de korpsen een aantal zaken afgeschermd door het interne netwerk. De docenten gebruiken Blackboard nu vooral voor het doen van mededelingen en het plaatsen van kernopdrachten en proeven van bekwaamheid. Ze willen meer gebruik maken van de

12 mogelijkheden die Blackboard te bieden heeft, maar geven aan daar geen tijd voor te hebben. De leergang kent ook een aantal vakspecialistische ICT-programma s. De docenten ervaren een gebrek aan technische ondersteuning van deze programma s. De studenten van de leergang Politiële Milieuspecialist zijn een stuk enthousiaster over het gebruik van Blackboard. Ook hier wordt het vooral gebruikt voor mededelingen en het vinden van informatie. Het verbaast de Inspectie hoe verschillend er wordt aangekeken tegen Blackboard. Zij adviseert het domein na te gaan waardoor deze verschillen worden veroorzaakt en positieve ervaringen te benutten. Bovendien dringt zij er op aan ICT meer structureel te integreren in het onderwijs. 9. Examinering PKO 2005: De Inspectie vindt het essentieel dat de administratie van de examenprocessen zo spoedig mogelijk op orde is. De Inspectie heeft eind 2005, begin 2006, een thematisch onderzoek naar de examinering binnen het vernieuwde politieonderwijs uitgevoerd. Het eindrapport is in de eerste helft van 2006 verschenen. In het rapport is de aanbeveling gedaan te bezien in hoeverre de aanbevelingen ook relevant zijn voor het postinitiële onderwijs. Jaarlijks Onderzoek 2007: Helaas heeft de Inspectie moeten constateren dat de administratie van de examenprocessen nog steeds niet naar behoren verloopt. De studenten geven aan dat er regelmatig door hen ingeleverde stukken kwijtraken. De Inspectie OOV vindt dit een ernstige zaak en dringt er op aan dat het Bureau Examinering hier op zeer korte termijn orde in aanbrengt. Studenten en docenten van de leergang Politiële Verkeersspecialist geven aan dat het voorkomt dat de examinatoren zelf nog niet zijn opgeleid op het te examineren onderwerp. Dit vindt de Inspectie een ongewenste situatie. De studenten dienen te worden beoordeeld door deskundige examinatoren. Bureau Examinering geeft aan dat de problematiek bekend is en dat zij daartegen maatregelen heeft genomen en zal nemen. Docenten en studenten van beide leergangen vinden de proeven niet altijd aansluiten op de praktijk. Als redenen worden genoemd dat de proeven niet altijd echte arbeidsproeven zijn en dat er bij de leergang politiële milieuspecialist te veel wordt getoetst door het beoordelen van presentaties. Dit past niet bij het uitgangspunt van het politieonderwijs dat de meest realistische beoordelingscontext de beroepspraktijk is. De Inspectie vindt het belangrijk dat de proeven zoveel mogelijk aansluiten op de praktijk en beveelt daarom aan de proeven hierop door te lichten.

13 10. Kwaliteitsborging en verbetering van het onderwijs PKO 2005: De Inspectie is van oordeel dat binnen de Politieacademie sprake is van een goed functionerend en betrouwbaar systeem van kwaliteitsmonitoring. Wel is de Inspectie van mening dat de doelen en criteria voor kwaliteit explicieter geformuleerd moeten worden. Bovendien moet duidelijk zijn wat de Politieacademie precies met de resultaten van de kwaliteitsonderzoeken doet om de gewenste verbeterpunten aan te pakken. De Inspectie vraagt aandacht voor de beperkte hoevelheid kwaliteitsgegevens die specifiek gaan over de leergangen politiële verkeersspecialist en politiële milieuspecialist. In haar beleidsreactie geeft de Politieacademie aan dat er bij de programmaevaluatie ook aandacht zal worden besteed aan het systeem van kwaliteitsmonitoring. Bovendien zou er een discussie op strategisch niveau plaatsvinden hoe het kwaliteitssysteem zich verhoudt tot INK, Toezichtskader IOOV en de informatiebehoefte tbv de accreditatie. Hierbij zou expliciet aandacht worden besteed aan de verbeterdimensie van het systeem en de dekkingsgraad. Jaarlijks Onderzoek 2007: De studenten geven aan dat zij geen terugkoppeling krijgen over de resultaten van de evaluaties. Wel merken ze dat het onderwijs wordt aangepast aan evaluaties van eerdere groepen. Dit vinden ze positief. De resultaten van de LOEP en de STEM worden bekendgemaakt aan de docenten. Bovendien zijn de evaluaties geanalyseerd en meegenomen in het verbeterplan. De Inspectie vindt het een positieve ontwikkeling dat de resultaten van de evaluaties leiden tot verbeterplannen. In aanvulling daarop beveelt zij het domein aan de resultaten van de evaluaties ook direct terug te koppelen naar de studenten en te zorgen voor een daadwerkelijke implementatie van de verbeterplannen.

BIJLAGE Jaarlijks Onderzoek Politieonderwijs Faculteit Bijzondere Politiekunde en Leiderschap, domein Recherche 4, 6 en 12 december 2006

BIJLAGE Jaarlijks Onderzoek Politieonderwijs Faculteit Bijzondere Politiekunde en Leiderschap, domein Recherche 4, 6 en 12 december 2006 BIJLAGE Jaarlijks Onderzoek Politieonderwijs Faculteit Bijzondere Politiekunde en Leiderschap, domein Recherche 4, 6 en 12 december 2006 De conclusies uit het periodieke kwaliteitsonderzoek van 2004 vormden

Nadere informatie

BIJLAGE Jaarlijks Onderzoek Politieonderwijs Faculteit Algemene Politiekunde, Onderwijsgroep West Locatie Amsterdam 21 februari 2007

BIJLAGE Jaarlijks Onderzoek Politieonderwijs Faculteit Algemene Politiekunde, Onderwijsgroep West Locatie Amsterdam 21 februari 2007 BIJLAGE Jaarlijks Onderzoek Politieonderwijs Faculteit Algemene Politiekunde, Onderwijsgroep West Locatie Amsterdam 21 februari 2007 Dit Jaarlijkse Onderzoek van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid

Nadere informatie

BIJLAGE Jaarlijks Onderzoek Politieonderwijs Faculteit Algemene Politiekunde, Onderwijsgroep Noord-Oost Locatie Apeldoorn 11 juni 2007

BIJLAGE Jaarlijks Onderzoek Politieonderwijs Faculteit Algemene Politiekunde, Onderwijsgroep Noord-Oost Locatie Apeldoorn 11 juni 2007 BIJLAGE Jaarlijks Onderzoek Politieonderwijs Faculteit Algemene Politiekunde, Onderwijsgroep Noord-Oost Locatie Apeldoorn 11 juni 2007 versie 29 augustus 2007 Dit jaarlijkse onderzoek van de Inspectie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 628 Politie Nr. 273 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10

Nadere informatie

De Staat van het Nederlandse politieonderwijs 2011

De Staat van het Nederlandse politieonderwijs 2011 De Staat van het Nederlandse politieonderwijs 2011 2 De Staat van het Nederlandse politieonderwijs 2011 3 4 Inhoudsopgave Samenvatting 7 1. Inleiding 18 1.1 Aanleiding en doelstelling 19 1.2 Afbakening

Nadere informatie

Periodiek Kwaliteitsonderzoek Domein Politieleiderschap

Periodiek Kwaliteitsonderzoek Domein Politieleiderschap Periodiek Kwaliteitsonderzoek Domein Politieleiderschap OPERATIONEEL LEIDINGGEVENDE LEERGANG Inspectie OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Periodiek Kwaliteitsonderzoek Domein Politieleiderschap OPERATIONEEL LEIDINGGEVENDE

Nadere informatie

De Staat van het Nederlandse politieonderwijs 2007

De Staat van het Nederlandse politieonderwijs 2007 De Staat van het Nederlandse politieonderwijs 2007 POLITIEONDERWIJS: FUNDAMENT VOOR PROFESSIONALITEIT Inspectie OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID De Staat van het Nederlandse politieonderwijs 2007 POLITIEONDERWIJS:

Nadere informatie

Inhoudsopgave 0. Management samenvatting: eindoordeel 1.Inleiding 2. Opzet en verantwoording kwaliteitsonderzoek 3. Bevindingen

Inhoudsopgave 0. Management samenvatting: eindoordeel 1.Inleiding 2. Opzet en verantwoording kwaliteitsonderzoek 3. Bevindingen 1 Inhoudsopgave 0. Management samenvatting: eindoordeel 1.Inleiding...5 2. Opzet en verantwoording kwaliteitsonderzoek...7 2.1 Inleiding...7 2.2 Inhoud van het toezicht...7 2.3 Opzet van het toezicht...9

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek Operationeel Leidinggevende Leergang. School voor Politie Leiderschap

Kwaliteitsonderzoek Operationeel Leidinggevende Leergang. School voor Politie Leiderschap Kwaliteitsonderzoek Operationeel Leidinggevende Leergang School voor Politie Leiderschap 1 Onze missie Veiligheid... het toezichtdomein van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) is breed

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek School voor Politiekunde Locatie Apeldoorn

Kwaliteitsonderzoek School voor Politiekunde Locatie Apeldoorn Kwaliteitsonderzoek School voor Politiekunde Locatie Apeldoorn Kwaliteitsonderzoek School voor Politiekunde Locatie Apeldoorn Inhoud 1 Opzet en verantwoording kwaliteitsonderzoek 9 1.1 Inleiding 9 1.2

Nadere informatie

Secretariaat: vestiging Bonaire

Secretariaat: vestiging Bonaire Postbus 20301 REcIfISHANDHAVING RAAD VOOR DE Kaya Industria 15a Kralendijk T: (+599-) 717-5552 1 F: (+599-) 717-7616 E: RvdRH@telbo.an De Raad voor de Rechtshandhaving is een inspectieorgaan, ingesteld

Nadere informatie

Resultaten en bevindingen van het onderzoek

Resultaten en bevindingen van het onderzoek Resultaten en bevindingen van het onderzoek 1. Opzet, beperking en verantwoording van het vervolgonderzoek In het Toezichtkader Kwaliteitsonderzoeken Politieonderwijs 1 liggen de kwaliteitsaspecten vast

Nadere informatie

Aanbieding rapport Inspectie OOV" de examinering van het brandweeronderwijs"

Aanbieding rapport Inspectie OOV de examinering van het brandweeronderwijs Ministerie uan Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 6^ Datum De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- eneraal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DVIBIKPM InUchtlngen Manzoli/Veelders 7 070-426 6937/8814

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 484 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Visitatiedata: 28 en 29 september 2005 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting HTV- Politie

Programma van Toetsing en Afsluiting HTV- Politie Programma van Toetsing en Afsluiting HTV- Politie Aan: Betrokkenen VESPORO traject Van: Werkgroep Examinering Datum: december 2011 Inleiding Tijdens de vergelijking van de HTV opleiding met de politieopleidingen

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA School : Joodse basisschool Rosj Pina Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 04JA Onderzoeksnummer : 71267 Datum schoolbezoek : 8 september 2006 Datum

Nadere informatie

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland KWALITEITSCODE EVC Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland CODE 1. DOEL Het doel van EVC is het zichtbaar maken, waarderen en erkennen van individuele competenties.

Nadere informatie

DeelRIC School voor Politiekunde

DeelRIC School voor Politiekunde DeelRIC School voor Politiekunde voor toelating tot en/of vrijstelling in een initiële opleiding van het samenhangend stelsel van politieonderwijs Mei 2013 Versie 1 1 1 SCHOOL VOOR POLITIEKUNDE MBO NIVEAU

Nadere informatie

Datum 5 juli 2012 Onderwerp Aanbiedingsbrief 'Staat van het Nederlandse Politieonderwijs 2011' en 'de Summatieve evaluatie PO2002'

Datum 5 juli 2012 Onderwerp Aanbiedingsbrief 'Staat van het Nederlandse Politieonderwijs 2011' en 'de Summatieve evaluatie PO2002' 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Politie OTO Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den

Nadere informatie

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd?

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? MijnID.nu en QRM helpen je op weg naar geregistreerd directeur onderwijs. MijnID.nu en QRM bieden gezamenlijk een traject aan tot een erkend

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator 3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

Definitief, 22 maart 2007 School of Social Work Rotterdam, Hogeschool INHOLLAND.

Definitief, 22 maart 2007 School of Social Work Rotterdam, Hogeschool INHOLLAND. Definitief, 22 maart 2007 School of Social Work Rotterdam, Hogeschool INHOLLAND. In de meta-evaluatie 2005 2006 is een aantal onderzoeken naar de stand van zaken op de School of Social Work Rotterdam gebundeld.

Nadere informatie

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Jaarverslag toetsing en examinering 212 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Scalda/ College voor gezondheidszorg en uiterlijke verzorging (kenmerk: 1314-zorg-exc-3638) Goes, Januari 213

Nadere informatie

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3 Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat EVC-procedure Masteropleiding Archeologie 1 v-3 Versiebeheer Titel Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat Versie Datum publicatie Auteur 1 19 december

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Edudelta College Goes te Goes. Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Edudelta College Goes te Goes. Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Edudelta College Goes te Goes Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging), BRIN: 11UL Onderzoeksnummer: 280995 Onderzoek uitgevoerd in: November

Nadere informatie

Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, september 2008 p.2 van 17 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

De Politieacademie Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Politiekundige, hbo bachelor Variant: voltijd. Visitatiedata: 7 en 8 juli 2005

De Politieacademie Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Politiekundige, hbo bachelor Variant: voltijd. Visitatiedata: 7 en 8 juli 2005 De Politieacademie Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Politiekundige, hbo bachelor Variant: voltijd Visitatiedata: 7 en 8 juli 2005 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2005 2 NQA - visitatie

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten 7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten Opdrachtgever OCW Projectaannemer SBB Projectleider Nog te bevestigen Contactpersoon Lisette van Loon Start en einde deelproject Fase 1: juni 2012

Nadere informatie

Conversietabel. Informatief. Geen. Niet van toepassing. Heden. niet van toepassing. Datum 1 februari 2007. Kenmerk 2007-0000036231.

Conversietabel. Informatief. Geen. Niet van toepassing. Heden. niet van toepassing. Datum 1 februari 2007. Kenmerk 2007-0000036231. Onderdeel DGV/POL Inlichtingen Harry Koster T 070-4266517 F 070-4267440 1 van 6 Aan de korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen, de korpsbeheerder van het Klpd, de voorzitter van het college van

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

RCEC 19 nov. 08. Proeven van bekwaamheid in het groene onderwijs

RCEC 19 nov. 08. Proeven van bekwaamheid in het groene onderwijs RCEC 19 nov. 08 Proeven van bekwaamheid in het groene onderwijs Helicon Opleidingen Helicon Opleidingen Agrarisch OpleidingsCentrum (AOC) 8 MBO scholen + 6.500 deelnemers 4 VMBO scholen Examensecretaris

Nadere informatie

Interculturele managementcompetenties

Interculturele managementcompetenties Handreiking Interculturele managementcompetenties Handreiking voor (opleidings)managers in het hsao HO-raad, oktober 2012 Project intercultureel vakmanschap in het hsao Deelproject van het ZonMw programma

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Dit proefschrift gaat over de invloed van inductieprogramma s op het welbevinden en de professionele ontwikkeling van beginnende docenten, en welke specifieke kenmerken van inductieprogramma s daarvoor

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Business Marketing Services te Badhoevedorp. Beveiliger

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Business Marketing Services te Badhoevedorp. Beveiliger ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Business Marketing Services te Badhoevedorp Beveiliger Januari 2013 Plaats: Badhoevedorp BRIN: 29WT Onderzoeksnummer: 127795 Onderzoek uitgevoerd in: November 2012

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam KWALITEITSONDERZOEK MBO Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam Verzorgende-IG Januari 2016 BRIN: 30NZ Onderzoeksnummer: 286193 Onderzoek uitgevoerd: 13-01-2016 Conceptrapport verzonden op: 23 februari 2016

Nadere informatie

CHECKLIST VO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO

CHECKLIST VO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO AANSLUITING PO-VO AFSLUITING EN START CHECKLIST VO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO Leerlingen hebben er recht op dat hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk verloopt. De overgang van het PO (inclusief het speciaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 3 88 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 304 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

11 juli 2012 Beleidsreactie advies NVAO m.b.t. kwaliteit en niveau van BE, VTM, CE en MEM bij Hogeschool Inholland

11 juli 2012 Beleidsreactie advies NVAO m.b.t. kwaliteit en niveau van BE, VTM, CE en MEM bij Hogeschool Inholland a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Eind september ging Deloitte met CFO s uit het hoger onderwijs in gesprek over de uitdagingen om de prestatieafspraken te realiseren, ook al is

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2010 2 Inspectie jeugdzorg p~ãéåî~ííáåö= Naar aanleiding van de uitkomsten van een eerder pleegzorgonderzoek

Nadere informatie

Datum 20 april 2015 Rapport Verdere versterking over het functioneren examencommissies

Datum 20 april 2015 Rapport Verdere versterking over het functioneren examencommissies >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA.DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering IPC 2250 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Gebruik model bij Politieacademie. Kees van Wijngaarden

Gebruik model bij Politieacademie. Kees van Wijngaarden Gebruik model bij Politieacademie Kees van Wijngaarden Inhoud Vertrekpunt Gewenste situatie Business strategie op basis OW logistiek model Onderwijsplanning 2014 Vertrekpunt Situatieschets na het vertrek

Nadere informatie

ROC Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

ROC Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juli 2008 p.2 van 19 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat

Nadere informatie

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Leiding geven aan leren Waarom en voor wie Onderwijsgevenden in het primair onderwijs (regulier en speciaal onderwijs),

Nadere informatie

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelating Hbo-ba Verpleegkunde vs.29.10.2015 Pagina 1 1. Toelatingsbeleid 1.1 Officiële toelatingseisen Als voorwaarde voor toelating tot de

Nadere informatie

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Inleiding De veiligheid van het kind is een van de belangrijkste

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

Informatiepakket vacature roostermaker sector havo/vwo 15-06-2015

Informatiepakket vacature roostermaker sector havo/vwo 15-06-2015 Informatiepakket vacature roostermaker sector havo/vwo 15-06-2015 1 Functie- en profielschets roostermaker B havo/vwo Profiel van de school en de sector havo/vwo Het Carmel College Salland maakt deel uit

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK VRIJE SCHOOL KENNEMERLAND

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK VRIJE SCHOOL KENNEMERLAND RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK VRIJE SCHOOL KENNEMERLAND School : Vrije School Kennemerland Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 09DF Onderzoeksnummer : 88261 Datum schoolbezoek : 6 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Medewerker marketing en Communicatie / Medewerker marketing en communicatie (Marketing medewerker) Financiële beroepen (Financieel

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

Onderzoek naar ervaringen met ingekochte examens in het mbo

Onderzoek naar ervaringen met ingekochte examens in het mbo Onderzoek naar ervaringen met ingekochte examens in het mbo Samenvatting, conclusies en aanbevelingen Wat zijn de ervaringen van mbo-scholen en examenleveranciers met ingekochte beroepsgerichte examens

Nadere informatie

Medewerker mobiliteit

Medewerker mobiliteit Medewerker mobiliteit Doel (Mede)ontwikkelen van mobiliteitsbeleid, uitvoeren van mobiliteitstrajecten en geven van individueel loopbaanadvies, uitgaande van het mobiliteits-/ personeelsbeleid op instellings-

Nadere informatie

Beroeps Praktijk Vormingsplan

Beroeps Praktijk Vormingsplan Beroeps Praktijk Vormingsplan Hoofdstuk en artikelindeling 1. Algemene informatie 1.1 Inleiding 1.2 Doelgroep 1.3 Profiel erkende gastouder als leerbedrijf 1.4 Profiel bemiddelingsmedewerker 1.5 Profiel

Nadere informatie

Korte informatie HVK examenkandidaten

Korte informatie HVK examenkandidaten Korte informatie HVK examenkandidaten Geachte kandidaat, Hartelijk dank voor uw aanmelding bij de DNV GL HVK portal. U bent geregistreerd. U kunt beginnen met het aanleveren van de gevraagde documenten.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. "SINT MAARTENSCHOOL"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. SINT MAARTENSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. "SINT MAARTENSCHOOL" School : r.k.b.s. "Sint Maartenschool" Plaats : Bolsward BRIN-nummer : 16UZ Onderzoeksnummer : 88793 Datum schoolbezoek : 12 december 2006 Datum

Nadere informatie

0-meting opleidingsinstituut [naam opleidingsinstituut] leergang [naam leergang]

0-meting opleidingsinstituut [naam opleidingsinstituut] leergang [naam leergang] 1. Eisen aan het onderwijs 1. Er wordt opgeleid tot beginnend beroepsbeoefenaar manschap A en/of bevelvoerder. 2. Er is sprake van beroepspraktijkvorming: - er is sprake van een stevige integratie tussen

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement h. Functie docent Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub h Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BAKELGEERT

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BAKELGEERT RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BAKELGEERT School : Basisschool De Bakelgeert Plaats : Boxmeer BRIN-nummer : 08XM Onderzoeksnummer : 95072 Datum schoolbezoek : 27 augustus Datum vaststelling

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Onderwijs- en examenregeling (OER) Onderwijs- en examenregeling (OER) POLITIEONDERWIJS 2013 Versie definitief Politieacademie zelfstandig bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1a van de Wet op het LSOP en het politieonderwijs Inhoudsopgave

Nadere informatie

14 april 2008 PO/B&B/2008/9198

14 april 2008 PO/B&B/2008/9198 Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 14 april 2008 PO/B&B/2008/9198 Onderwerp verlichting leergang bewegingsonderwijs Inleiding

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving Afdeling Wetgeving Staatsinrichting en Bestuur Turfmarkt

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. BURGERSCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. BURGERSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. BURGERSCHOOL School : o.b.s. Burgerschool Plaats : Dokkum BRIN-nummer : 12NT Onderzoeksnummer : 93364 Datum schoolbezoek : 15 mei 2007 Datum vaststelling : 26 juni 2007

Nadere informatie

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013.

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013. Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam. 1. Doel Door het formeren van een managementpool wil de rechtbank: - medewerkers binnen de rechtbank, die zich onderscheiden

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' : Loenen Aan De Vecht

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' : Loenen Aan De Vecht RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' Plaats : Loenen Aan De Vecht BRIN-nummer : 03YM Onderzoeksnummer : 125066 Datum schoolbezoek : 30 januari 2012 Rapport

Nadere informatie

Ik schrijf deze brief mede namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Economische Zaken.

Ik schrijf deze brief mede namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Economische Zaken. a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Leergangkader Ploegchef

Leergangkader Ploegchef Leergangkader Ploegchef Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

LMD brandweer. Toelatingsprocedure

LMD brandweer. Toelatingsprocedure LMD brandweer Toelatingsprocedure Toelatingsprocedure brandweer van kandidaat naar deelnemer Als leidinggevende bij de brandweer functioneer je in een turbulente omgeving. Het lijkt wel of de veranderingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 200 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014 Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld 1. Inleiding De Inspectie van het Onderwijs voert al lange tijd tevredenheidsonderzoeken uit onder besturen en scholen in de sectoren

Nadere informatie

Opzetten medewerker tevredenheid onderzoek

Opzetten medewerker tevredenheid onderzoek Opzetten medewerker tevredenheid onderzoek E: info@malvee.com T: +31 (0)76 7002012 Het opzetten en uitvoeren van een medewerker tevredenheid onderzoek is relatief eenvoudig zolang de te nemen stappen bekend

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking 1. Vooraf De Inspectie van het Onderwijs en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning Stage (LOS)

Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning Stage (LOS) Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning Stage (LOS) Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Inleiding Tijdens de stage zijn er zeven leerondersteuningsbijeenkomsten (LOS-bijeenkomsten). Het onderwijs

Nadere informatie

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure EVC procedure 1. Inleiding... 2 1.1. Wat zijn EVC = Elders Verworven Competenties?... 2 1.2. Wat is EVK = Elders Verworven Kennis?... 2 2. Welke stappen?... 2 3. Informeren... 2 4. De aanmelding... 3 4.1.

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool Plaats : Doesburg BRIN-nummer : 23ED Onderzoeksnummer : 123094 Datum schoolbezoek : 17 Rapport vastgesteld te Zwolle op

Nadere informatie

Samenvatting Evaluatieonderzoek naar de leergang Recherchekunde voor zij-instromers

Samenvatting Evaluatieonderzoek naar de leergang Recherchekunde voor zij-instromers Samenvatting Evaluatieonderzoek naar de leergang Recherchekunde voor zij-instromers Apeldoorn/Zutphen, Augustus 2008 Politieacademie, Faculteit Bijzondere Politiekunde & Leiderschap Drs. K. Marttin Drs.

Nadere informatie

Bachelor of Policing en Master of Criminal Investigation

Bachelor of Policing en Master of Criminal Investigation Kwaliteitsonderzoek opleidingen Bachelor of Policing en Master of Criminal Investigation Datum 22 december 2014 Status VASTGESTELD, redactie 18 feb. 1 2 Colofon Inspectie VenJ Turfmarkt 147 2511 DP Den

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'T PALET

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'T PALET RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'T PALET School : Basisschool 't Palet Plaats : Vlijmen BRIN-nummer : 09NW Onderzoeksnummer : 88750 Datum schoolbezoek : 18 januari 2007 Datum vaststelling : 9 maart

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Utrechtse Heuvelrug Datum: 28 mei en 16 juli 2009 Datum rapport: 3 augustus 2009 Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van de inspectie

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Kok (Zelfstandig werkend kok)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Kok (Zelfstandig werkend kok) KWALITEITSONDERZOEK MBO Landstede te Zwolle Kok (Zelfstandig werkend kok) definitief Mei 2015 BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 280134 Onderzoek uitgevoerd: 09-02-2015 t/m 10-02-2015 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rapportage Alphen-Chaam 02 juni 2009 R A P P O R T A G E E F F

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

ZELFEVALUATIEKADER EN INSTRUMENTEN

ZELFEVALUATIEKADER EN INSTRUMENTEN OPLEIDEN IN SCHOOL ZELFEVALUATIEKADER OPLEIDEN IN SCHOOL ZELFEVALUATIEKADER EN INSTRUMENTEN OPLEIDEN IN SCHOOL Er zijn instrumenten beschikbaar waarmee u de kwaliteit van opleiden in school (OIS) in beeld

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeve

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeve RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeve Plaats : Hoevelaken BRIN-nummer : 03OU Onderzoeksnummer : 124256 Datum schoolbezoek : 27 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

Politie als lerende organisatie Ontwikkeling van kennis en bekwaamheid is core business van korpsen en politieacademie

Politie als lerende organisatie Ontwikkeling van kennis en bekwaamheid is core business van korpsen en politieacademie Verschenen in: C.J.C.F. Fijnaut et all (red.): Politie. Studies over haar werking en organisatie. Deventer: Kluwer, 2e druk Politiealslerendeorganisatie Ontwikkelingvankennisenbekwaamheidiscorebusinessvankorpsenen

Nadere informatie