VVE-MONITOR ROTTERDAM de METING. Onderzoek naar de deelname van twee- en driejarige peuters aan voorschoolse voorzieningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VVE-MONITOR ROTTERDAM 2008 3 de METING. Onderzoek naar de deelname van twee- en driejarige peuters aan voorschoolse voorzieningen"

Transcriptie

1 VVE-MONITOR ROTTERDAM 2008 Onderzoek naar de deelname van twee- en driejarige peuters aan voorschoolse voorzieningen

2

3 VVE-MONITOR ROTTERDAM 2008 Onderzoek naar de deelname van twee- en driejarige peuters aan voorschoolse voorzieningen Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van de dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving

4 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Met dank aan: Annemarie Reijnen Linda van Maurik en Grad Koster Project: Adres: Goudsesingel 78, 3011 KD Rotterdam Postbus 21323, 3001 AH Rotterdam Telefoon: (010) Telefax: (010) Website: 2 VVE-MONITOR Rotterdam 2008

5 INHOUD Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 7 2 Voorschoolse voorzieningen: geografische spreiding Peuterspeelzalen Kinderdagverblijven Locaties met voor- en vroegschoolse educatie 11 3 Deelname van driejarigen aan voorschoolse voorzieningen Bereik van driejarigen die in Rotterdam wonen Opvang van driejarigen die buiten Rotterdam wonen 16 4 Doelgroepen van voor- en vroegschoolse educatie Deelname van VVE-doelgroepkinderen uit Rotterdam Deelname van driejarige Antilliaanse kinderen uit Rotterdam 21 Bijlagen 25 Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Verantwoording onderzoek Omschrijving doelgroep van het VVE-beleid Aantallen drie- en tweejarigen in buurten en deelgemeenten VVE-MONITOR ROTTERDAM

6

7 Samenvatting en conclusies Om de voortgang van de collegeresultaten van het Rotterdamse Voor- en Vroegschoolse Educatiebeleid (VVE-beleid) te meten is in het najaar van 2008 voor het derde achtereenvolgende jaar een inventariserend onderzoek uitgevoerd bij voorschoolse voorzieningen naar de deelname van driejarige kinderen per 1 oktober. De informatie is digitaal verzameld. Het onderzoek onderscheidt reguliere peuterspeelzalen, reguliere kinderdagverblijven, VVE-peuterspeelzalen en VVE-kinderdagverblijven. De respons van de reguliere peuterspeelzalen en reguliere kinderdagverblijven is 85 en 73 procent. De respons van de VVE-locaties is 100 procent. Op VVE-locaties besteden de leidsters extra aandacht aan de taalvaardigheid en sociale vaardigheden van peuters. De locaties worden door de dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving gesubsidieerd. Doelgroep van het VVE-beleid zijn driejarigen waarvan tenminste één ouder in een niet-westers land is geboren, of waarvan de ouders in een westers land zijn geboren en tenminste één ouder een laag opleidingsniveau heeft. Om de doelgroep te bepalen is aan de instellingen gevraagd de peuters te tellen naar het geboorteland en het opleidingsniveau van ouders. De cijfers van instellingen die voorschoolse educatie aanbieden zijn veelal gebaseerd op registratie. De cijfers van de overige instellingen zijn vaak een schatting. De gemeente Rotterdam heeft als doelstelling dat in 2010 tenminste 80 procent van alle driejarigen in Rotterdam gebruik maakt van een voorschoolse voorziening. Per oktober 2008 bezoeken ongeveer in Rotterdam wonende driejarigen een peuterspeelzaal en/of kinderdagverblijf. Wanneer de driejarigen die van meer voorzieningen gebruik maken slechts een keer worden geteld, zijn dat er zo n Dat wil zeggen dat minimaal 86 procent van alle in Rotterdam wonende driejarigen een voorschoolse voorziening bezoekt. Dat aandeel is vergelijkbaar met eerdere jaren. Een andere doelstelling van de gemeente Rotterdam is dat in procent van alle driejarige Rotterdamse doelgroepkinderen op voorschoolse voorzieningen een programma volgt dat er op is gericht om ontwikkelingsachterstanden te voorkomen of aan te pakken. Van alle in Rotterdam wonende driejarigen die met ingang van oktober 2008 een peuterspeelzaal en/of kinderdagverblijf bezoeken, behoren er bijna tot de doelgroep van het VVE-beleid. Zo n doelgroepdriejarigen hiervan bezoeken een VVE-locatie. Dat betekent dat het vooren vroegschoolse educatiebeleid 78 procent van alle doelgroepkinderen in voorschoolse voorzieningen bereikt. In 2006 was dat nog 56 procent. In totaal heeft Rotterdam op 1 oktober voorschoolse voorzieningen: 202 peuterspeelzalen en 144 kinderdagverblijven. De kinderdagverblijven in het Stadscentrum hebben een stedelijke en regionale functie. Deze locaties worden vooral bezocht door kinderen uit andere delen van Rotterdam, maar ook door kinderen die buiten Rotterdam wonen. Van alle peuterspeelzalen is inmiddels 90 procent een VVE-locatie, van alle kinderdagverblijven 39 procent. In 2006 was dat nog 66 en 19 procent. In twee jaar tijd zijn er 81 locaties omgevormd van reguliere locatie naar VVE-locatie. Deze toename verklaart de voortgang van de zojuist besproken doelstelling. VVE-MONITOR ROTTERDAM

8 6 VVE-MONITOR Rotterdam 2008

9 1 Inleiding De gemeente Rotterdam heeft als doelstelling dat in 2010 tenminste 80 procent van alle driejarigen in Rotterdam gebruik maakt van een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of gastgezin. Ook wil de gemeente dat 90 procent van alle kinderen op voorschoolse voorzieningen die tot de doelgroep van het voor- en vroegschoolse educatiebeleid behoren een locatie bezoeken waar extra aandacht is voor de ontwikkeling van kinderen. Om de voortgang van de collegeresultaten van het Rotterdamse voor- en vroegschoolse educatiebeleid te meten heeft het Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) op verzoek van de dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving (JOS) voor het derde achtereenvolgende jaar een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar de deelname aan voorschoolse voorzieningen. De onderzoeksuitkomsten hebben betrekking op de deelname van 3-jarigen aan peuterspeelzalen en kinderdagverblijven per 1 oktober Kinderen die in een gastgezin verblijven, zijn in dit onderzoek niet meegenomen. In vorige metingen was de medewerking van gastouderbureaus onvoldoende om daaruit betrouwbare informatie te verstrekken. De gegevens van het onderzoek zijn verzameld op het niveau van de locatie. In Rotterdam zijn op 1 oktober locaties met voorschoolse voorzieningen: 182 VVE-peuterspeelzalen, 20 reguliere peuterspeelzalen, 56 VVE-kinderdagverblijven en 88 reguliere kinderdagverblijven. De inventarisatie heeft voor de reguliere peuterspeelzalen en kinderdagverblijven geleid tot een respons van respectievelijk 85 en 73 procent. De respons van de VVE-locaties is 100 procent. De gemiddelde respons is 92 procent. Om te komen tot een actuele lijst van de verschillende locaties zijn verschillende registraties gekoppeld, waaronder het register Kinderopvang van de GGD Rotterdam Rijnmond (stand 1 september 2008). Gedurende het veldwerk zijn er op aanwijzing van contactpersonen locaties aan de basislijst toegevoegd en er van verwijderd. In dat laatste geval ging het om opgeheven locaties, nog te openen locaties en dubbel voorkomende locaties (andere naam, zelfde adres). De cijfers in dit rapport zijn deels gebaseerd op registratie en deels op een inschatting van degene die het vragenformulier heeft ingevuld. De reguliere voorzieningen registreren in veel gevallen niet op de kindkenmerken die relevant zijn voor de monitor. De VVE-locaties die door JOS worden gesubsidieerd hebben de verplichting om twee keer per jaar relevante deelnemersaantallen aan te leveren. Verwacht mag worden dat deze locaties de betreffende kenmerken registreren. Desondanks zijn ook de gegevens van VVE-locaties over de kenmerken van de kinderen in sommige gevallen een inschatting van de invuller. Ouders zijn niet altijd bereid om persoonlijke gegevens als het opleidingsniveau aan de instelling kenbaar te maken. Een ander probleem bij dit onderzoek is dat de deelnamecijfers mogelijk een overschatting zijn van de werkelijkheid. Doordat de gegevens worden aangeleverd op het niveau van de locatie kan niet achterhaald worden hoeveel kinderen van meer voorzieningen gebruik maken. Daar is aanvullend onderzoek voor nodig. VVE-MONITOR ROTTERDAM

10 Opzet rapport Na deze inleiding volgen drie hoofdstukken en drie bijlagen. Hoofdstuk 2 bevat een omschrijving van de werksoorten en een beeld van de geografische spreiding van de locaties voor kinderopvang. Hoofdstuk 3 betreft het bereik van driejarigen door de voorschoolse voorzieningen. Hoofdstuk 4 gaat over de deelname van (VVE-doelgroep)kinderen aan VVElocaties. Bijlage 1 bestaat uit een verantwoording van het onderzoek. In bijlage 2 wordt de doelgroep van het VVE-beleid omschreven. In bijlage 3, tenslotte, zijn de bevolkingsaantallen van twee en driejaren in buurten en deelgemeenten te vinden. 8 VVE-MONITOR Rotterdam 2008

11 2 Voorschoolse voorzieningen: geografische spreiding In dit hoofdstuk beschrijven we de voorschoolse voorzieningen en het VVE-beleid van de gemeente Rotterdam. Voorschoolse voorzieningen zijn gericht op kinderen van nul tot vier jaar. In dit onderzoek betreft het peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. In paragraaf 2.1 wordt de peuterspeelzaal behandeld, in paragraaf 2.2 het kinderdagverblijf. Paragraaf 2.3 gaat in op het VVE-beleid van de gemeente Rotterdam en schetst een beeld van de locaties waar gewerkt wordt met een VVE-programma. 2.1 Peuterspeelzalen Een peuterspeelzaal 1 is een buurtgerichte voorziening waar kinderen van anderhalf tot vier jaar enkele dagdelen per week de gelegenheid krijgen te spelen en leeftijdsgenoten te ontmoeten. Het doel van de peuterspeelzaal is voornamelijk pedagogisch. De voorziening is niet primair bedoeld om ouders de mogelijkheid te bieden om te werken of te studeren. Op werkdagen is de voorzieningen maximaal vier uur aaneengesloten geopend. De meeste kinderen komen tweemaal per week, gedurende twee tot drie uur per dag. De groepen bestaan meestal uit 12 tot 15 kinderen. Ze worden geleid door een gediplomeerde leidster. Meestal bepaalt de peuterspeelzaal hoeveel ochtenden of middagen een kind kan komen. Peuterspeelzalen zijn gesloten tijdens de schoolvakanties en nationale feestdagen. Tabel 1 Aantallen locaties peuterspeelzalen in Rotterdam totaal en in deelgemeenten, 1 oktober 2006, 2007 en Rotterdam totaal Stadscentrum Delfshaven Overschie Noord Hillegersberg-Schiebroek Kralingen-Crooswijk Prins Alexander Feijenoord IJsselmonde Charlois Hoogvliet Hoek van Holland Pernis juni 2007 VVE-MONITOR ROTTERDAM

12 Op 1 oktober 2009 zijn er in Rotterdam 202 locaties met peuterspeelzalen. De meeste locaties zijn te vinden in de deelgemeenten waar relatief veel niet-westerse driejarigen wonen. Dit zijn Delfshaven, Feijenoord, en Charlois: zie tabel Kinderdagverblijven Opvang in een kinderdagverblijf 2 is bedoeld voor kinderen van zes weken tot vier jaar. Meestal zijn dit kinderen van ouders die werken of studeren. Een kinderdagverblijf is in de regel open van maandag tot en met vrijdag van tot uur. In kinderdagverblijven worden de kinderen in groepen opgevangen. De groepssamenstelling kan variëren van kinderen met nagenoeg dezelfde leeftijd (horizontale groep) tot groepen met kinderen van nul tot vier jaar (verticale groep). De tijd dat het kind wordt opgevangen wordt meestal aangegeven in 'dagdelen'. Een dagdeel is een ochtend of een middag van 5 uren. Veel kinderdagverblijven hanteren een minimum aantal dagdelen opvang in verband met hun pedagogische beleid. Op 1 oktober 2008 heeft Rotterdam 144 locaties met kinderdagverblijven. Dat zijn er zeven meer dan in Het grootste aantal kinderdagverblijven is te vinden in het stadscentrum, waar relatief weinig peuters wonen. Het stadscentrum telt 21 locaties: zie tabel 2. Het gebied heeft daarmee een stedelijke functie voor de opvang van kinderen. Tabel 2 Aantallen locaties kinderdagverblijven in Rotterdam totaal en deelgemeenten, 1 oktober 2006, 2007 en Rotterdam totaal Stadscentrum Delfshaven Overschie Noord Hillegersberg-Schiebroek Kralingen-Crooswijk Prins Alexander Feijenoord IJsselmonde Charlois Hoogvliet Hoek van Holland Pernis juni VVE-MONITOR Rotterdam 2008

13 2.3 Locaties met voor- en vroegschoolse educatie Op VVE-locaties 3 besteden de leidsters extra aandacht aan de taalvaardigheid en sociale vaardigheden van peuters. Hiervoor gebruiken ze een educatieprogramma dat speciaal gericht is op het spelenderwijs ontwikkelen van deze vaardigheden. De dienst JOS verleent subsidies aan peuterspeelzalen en kinderdagverblijven die met een VVE-programma willen werken. Stichting de Meeuw verzorgt in opdracht van JOS de uitvoering rond het realiseren en ondersteunen van VVE-locaties. In dit onderzoek onderscheiden we reguliere peuterspeelzalen en kinderdagverblijven en VVE-peuterspeelzalen en VVE-kinderdagverblijven. Het Rotterdamse voor- en vroegschoolse educatiebeleid (VVE-beleid) is gericht op het verkleinen van de achterstand van kinderen bij intrede in groep 3 van de basisschool en het creëren van de mogelijkheid voor alle doelgroepkinderen om deel te nemen aan voor- en vroegschoolse educatie. Een kind behoort tot de doelgroep van het beleid als tenminste één van zijn ouders in een niet-westers land is geboren, of beide ouders in een westers land zijn geboren én tenminste één ouder beschikt over ten hoogste een diploma lager of voorbereidend beroepsonderwijs (lbo-/vbo-diploma) of twee jaar voortgezet onderwijs. Op 1 oktober 2008 heeft Rotterdam 182 peuterspeelzalen en 56 kinderdagverblijven die een VVE-locatie zijn. Dat zijn er 51 en 30 meer dan bij de eerste meting in 2006: zie tabel 3. Het aantal reguliere peuterspeelzalen en reguliere kinderdagverblijven komt daarmee op 20 en 88. Feijenoord, Charlois en Delfshaven hebben het grootste aantal VVE-locaties. Van alle peuterspeelzalen is op 1 oktober procent een VVE-locatie, van alle kinderdagverblijven 39 procent. In het Stadscentrum, Delfshaven, Delfshaven, Feijenoord, Charlois en Hoogvliet zijn geen reguliere speelzalen meer te vinden. Alle peuterspeelzalen in die gebieden zijn een VVE-locatie januari 2008 VVE-MONITOR ROTTERDAM

14 Tabel 3 Aantallen VVE-locaties in Rotterdam totaal en in deelgemeenten, 1 oktober 2006, 2007 en 2008 VVE-peuterspeelzalen VVE-kinderdagverblijven Rotterdam totaal Stadscentrum Delfshaven Overschie Noord Hillegersberg-Schiebroek Kralingen-Crooswijk Prins Alexander Feijenoord IJsselmonde Charlois Hoogvliet Hoek van Holland Pernis VVE-MONITOR Rotterdam 2008

15 3 Deelname van driejarigen aan voorschoolse voorzieningen In dit hoofdstuk bespreken we het bereik van de voorschoolse voorzieningen. De gemeente Rotterdam heeft als doelstelling dat in 2010 tenminste 80 procent van alle driejarigen in Rotterdam gebruik maakt van een voorschoolse voorziening. Dat is een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of gastoudergezin. Zoals al eerder gezegd laten we de gastouderopvang bij dit onderzoek buiten beschouwing. In paragraaf 3.1 komt de deelname aan de orde van de driejarigen die in Rotterdam wonen. In de paragraaf 3.2 komen de kinderen aan bod die buiten Rotterdam wonen maar hier wel een voorschoolse voorziening bezoeken. 3.1 Bereik van driejarigen die in Rotterdam wonen Voor we ingaan op het bereik van de voorschoolse voorzieningen bespreken we de mate waarin kinderen van meer voorzieningen gebruik maken. Dat is voor de meting van het bereik relevant, omdat kinderen die van meer opvangvoorzieningen gebruik maken niet te identificeren zijn uit de informatie van de locaties die door de instellingen is aangeleverd. In die zin vertekenen ze de onderzoeksresultaten, omdat ze dan dubbel tellen. Over het aantal kinderen dat een peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf bezoekt, of twee verschillende peuterspeelzalen of twee verschillende kinderdagverblijven is uit onderzoek nauwelijks iets bekend. Een recente publicatie van O&S van de gemeente Nijmegen 4 meldt dat dubbelgebruik in Nijmegen incidenteel voorkomt. Een grove schatting uit de vorige meting leert dat 2 tot 8 procent van de opgevangen Rotterdamse kinderen van meer voorzieningen gebruik maakt. De peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in Rotterdam vangen op 1 oktober 2008 in totaal (afgerond 6.200) driejarigen op die in Rotterdam wonen. Het totaal aantal opgevangen driejarigen uit Rotterdam is daarmee vanaf de eerste meting in 2006 redelijk stabiel. Het totaal aantal is inclusief de kinderen die van meer voorzieningen gebruik maken. Als de driejarigen die van meer voorzieningen gebruik maken slechts een keer worden geteld 5, komt het totaal aantal opgevangen driejarigen uit op ongeveer (afgrond 5.700). Dat zou betekenen dat op 1 oktober 2008 minimaal 86 procent van alle in Rotterdam wonende driejarigen gebruik maakt van een voorschoolse voorziening. Bovenstaande betekent dat naar schatting zo n 900 driejarige Rotterdammers op geen enkele peuterspeelzaal of kinderdagverblijf is te vinden. Maar daarbij moet wel worden aangetekend dat een deel van hen mogelijk wordt opgevangen in een gastoudergezin. Gegevens hierover ontbreken. Maar uit landelijk onderzoek is bekend dat de gastouderopvang de afgelopen jaren 4 ECE Het thema dubbelgebruik in de kinderopvang is alleen goed te onderzoeken als instellingen in staat en bereid zijn om registraties op kindniveau aan te leveren. Vooralsnog is dit niet het geval. VVE-MONITOR ROTTERDAM

16 flink gegroeid is. Het CBS meldt zelfs een ruime verdubbeling van de gastouderopvang in 2007 ten opzichte van In tabellen die hierna volgen zijn de deelnemersaantallen inclusief eventuele dubbeltellingen opgenomen. Het is niet verantwoord om op gebiedsniveau te corrigeren voor eventueel dubbelgebruik. In tabel 4 is het bereik voor Rotterdam totaal en alle deelgemeenten weergegeven. Bij de meting in 2008 is gevraagd aan te geven welk deel van de opgevangen kinderen in de deelgemeente woont waar de locatie is gevestigd. De tabel laat zien dat gemiddeld 89 procent van alle Rotterdamse driejarige kinderen die een voorschoolse voorziening bezoekt dat in de eigen deelgemeente doet. In het Stadscentrum gebeurt dat het minst. Het stadscentrum geeft daarmee blijk een stedelijke functie te hebben. 63 procent van de driejarigen uit Rotterdam die in het Stadscentrum een voorschoolse voorziening bezoeken woont daar ook in dat gebied. Ook van de driejarigen uit Rotterdam die in Kralingen-Crooswijk een voorzieningen bezoeken, wonen er relatief weinig in de deelgemeente: 75 procent. Tabel 4 Driejarigen in voorschoolse voorzieningen en in de bevolking naar deelgemeenten, 1 oktober 2008 nonrespons locaties aantal driejarige deelnemers uit Rotterdam aantal driejarige deelnemers uit de percentage Rotterdamse driejarigen dat in de bereik van driejarigen in de bevolking van de deelgemeente deelgemeente deelgemeente woont Rotterdam totaal** 7% % 83% Stadscentrum* 19% % 106% Delfshaven 6% % 81% Overschie 0% % 82% Noord 0% % 71% Hillegersberg-Schiebroek 8% % 83% Kralingen-Crooswijk* 13% % 97% Prins Alexander 7% % 74% Feijenoord 2% % 84% IJsselmonde* 10% % 96% Charlois 6% % 75% Hoogvliet 0% % 84% Hoek van Holland* 33% % 98% Pernis 0% % 95% Inclusief eventuele dubbeltellingen ** Rotterdam totaal is inclusief haven- en industriegebied * Deelgemeenten met meer dan 10 procent non-respons: gegevens zijn geschat VVE-MONITOR Rotterdam 2008

17 In de tabel is verder te zien dat de voorschoolse voorzieningen gezamenlijk zo n 83 procent van alle driejarigen uit de bevolking bereiken. Het bereik van de voorzieningen varieert van 71 tot meer dan 100 procent. Gebieden met een relatief hoog bereik van driejarigen in de bevolking zijn het Stadscentrum, Kralingen-Crooswijk, IJsselmonde en Hoek van Holland. Opvallend daarbij is het bereik van de voorschoolse voorzieningen in het Stadscentrum. Dat blijkt meer dan 100 procent te zijn. Een mogelijk verklaring voor het hoge bereik in bovengenoemde gebieden is dat ze het gevolg zijn van de schattingen die gedaan zijn voor de non-respons. Het zijn namelijk tevens de gebieden met de hoogste non-respons. Gebieden met een relatief laag bereik zijn de deelgemeente Noord en Charlois. In tabel 5 staan de deelnamecijfers van de drie- en tweejarigen onderscheiden naar de verschillende werksoorten. De tabel laat zien dat er meer driejarigen dan tweejarigen een voorschools voorzieningen bezoeken. Want van alle twee- en driejarigen die een voorschoolse voorziening bezoeken is 55 procent drie jaar en 45 procent twee jaar. Verder is in de tabel te zien dat er op driejarige leeftijd meer kinderen naar de peuterspeelzaal gaan dan naar het kinderdagverblijf. Op tweejarige leeftijd daarentegen is het omgekeerde het geval. Van de driejarigen die een voorschoolse voorzieningen bezoeken, maakt 58 procent gebruik van een peuterspeelzaal en 42 een kinderdagverblijf. Bij de tweejarigen komt die verhouding uit op 48 en 52 procent. Tabel 5 Driejarigen in voorschoolse voorzieningen onderscheiden naar werksoorten, 1 oktober 2008 Voorschoolse voorzieningen driejarigen tweejarigen VVE-peuterspeelzaal reguliere peuterspeelzaal totaal peuterspeelzalen VVE-kinderdagverblijf regulier kinderdagverblijf totaal kinderdagverblijven totaal voorschoolse voorzieningen Het lijkt er overigens op dat de deelname van driejarigen aan kinderdagverblijven is toegenomen in de afgelopen jaren, ten koste van de deelname aan peuterspeelzalen. Van de driejarigen die in 2006 en 2007 een voorschoolse voorziening bezochten, maakte respectievelijk 39 en 40 procent gebruik van een kinderdagverblijf. Nu komt dat aandeel uit op 42 procent. Vooral in het Stadscentrum en in Hillegersberg-Schiebroek maar ook in Kralingen-Crooswijk en in Prins Alexander gaan er aanzienlijk meer driejarigen naar het kinderdagverblijf dan naar de peuterspeelzaal: zie tabel 6. Het aandeel driejarigen dat een kinderdagverblijf bezoekt komt in VVE-MONITOR ROTTERDAM

18 die deelgemeenten ruim uit boven het stedelijk gemiddelde van 42 procent. Vermoedelijk valt dit in de betreffende deelgemeenten samen met een relatief hoge arbeidsparticipatie van vrouwen. Tabel 6 Verhouding deelname van driejarigen aan peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, 1 oktober peuterspeelzalen kinderdagverblijven Rotterdam totaal 58% 42% Stadscentrum* 22% 78% Delfshaven 63% 37% Overschie 64% 36% Noord 74% 27% Hillegersberg-Schiebroek 39% 61% Kralingen-Crooswijk* 49% 51% Prins Alexander 46% 54% Feijenoord 65% 35% IJsselmonde* 67% 33% Charlois 73% 27% Hoogvliet 69% 31% Hoek van Holland* 56% 44% Pernis 69% 31% Inclusief eventuele dubbeltellingen * Deelgemeenten met meer dan 10 procent non-respons: gegevens zijn geschat 3.2 Opvang van driejarigen die buiten Rotterdam wonen De voorschoolse voorzieningen in Rotterdam worden ook bezocht door kinderen die niet in Rotterdam wonen: zie tabel 7. Op 1 oktober waren dat in totaal 294 driejarigen. Meer dan de helft daarvan (57 procent) bezoekt een regulier kinderdagverblijf. Met name in het Stadscentrum, maar ook in Hillegersberg-Schiebroek, Kralingen-Crooswijk en in Prins Alexander worden relatief veel driejarigen opgevangen die buiten Rotterdam wonen. Dat er in die gebieden veel kinderen van buiten Rotterdam wonen laat zich voor een deel verklaren door de bedrijfskinderdagverblijven in die gebieden. Denk, bijvoorbeeld, aan de kinderdagverblijven van het Erasmus Medisch Centrum (Stadscentrum), de Erasmus Universiteit (Kralingen-Crooswijk), Sint Franciscus Gasthuis (Hillegersberg-Schiebroek). 16 VVE-MONITOR Rotterdam 2008

19 Tabel 7 Deelname van buiten Rotterdam wonende 3-jarigen aan voorschoolse voorzieningen in Rotterdam, 1 oktober 2008 aantal 3-jarigen van buiten R'dam in reguliere peuterspeelzalen aantal 3-jarigen van buiten R'dam in VVEpeuterspeelzalen aantal 3-jarigen van buiten R'dam in reguliere kinderdagverblijven aantal 3-jarigen van buiten R'dam in VVEkinderdagverblijven totaal aantal 3-jarigen van buiten R'dam in R damse opvang Rotterdam totaal Stadscentrum* Delfshaven Overschie Noord Hillegersberg-Schiebroek Kralingen-Crooswijk* Prins Alexander Feijenoord IJsselmonde* Charlois Hoogvliet Hoek van Holland* Pernis Inclusief eventuele dubbeltellingen * Deelgemeenten met meer dan 10 procent non-respons: gegevens zijn geschat VVE-MONITOR ROTTERDAM

20 18 VVE-MONITOR Rotterdam 2008

21 4 Doelgroepen van voor- en vroegschoolse educatie Dit hoofdstuk gaat over doelgroepen van het VVE-beleid. In paragraaf 4.1 komt aan de orde in welke mate kinderen die tot de doelgroep behoren een VVE-locatie bezoeken. Paragraaf 4.2 gaat over de deelname van Antilliaanse peuters aan VVE-locaties. In de laatste paragraaf komen de eventuele uitbreidingsmogelijkheden aan bod. 4.1 Deelname van VVE-doelgroepkinderen uit Rotterdam De gemeente Rotterdam wil dat negentig procent van alle driejarige doelgroepkinderen die een voorschoolse voorziening bezoeken een VVE-programma volgt. Een VVE-programma moet ontwikkelingsachterstanden bij kinderen voorkomen of in elk geval aan pakken. We gaan er in dit onderzoek van uit dat een kind dat een VVE-locatie bezoekt een VVE-programma volgt. Al eerder is aangegeven welke kinderen tot de doelgroep van het VVE-beleid worden gerekend. Dat zijn kinderen waarvan tenminste één ouder in een niet-westers land is geboren en kinderen waarvan beide ouders in een westers land zijn geboren én tenminste één ouder beschikt over niet meer dan een diploma lager of voorbereidend beroepsonderwijs (lbo-/vbodiploma) of twee jaar voortgezet onderwijs. Tabel 8 Deelname van driejarige doelgroepkinderen aan reguliere locaties en VVElocaties, 1 oktober 2008 op alle op reguliere op VVElocatielocaties op VVE- locaties locaties Rotterdam totaal % Stadscentrum* % Delfshaven % Overschie % Noord % Hillegersberg-Schiebroek % Kralingen-Crooswijk* % Prins Alexander % Feijenoord % IJsselmonde* % Charlois % Hoogvliet % Hoek van Holland* Pernis Inclusief eventuele dubbeltellingen * Deelgemeenten met meer dan 10 procent non-respons: gegevens zijn geschat Tabel 8 laat zien hoeveel doelgroepkinderen welke locatie bezoeken. In totaal bezoeken per oktober driejarige Rotterdamse doelgroepkinderen een voorschoolse voorziening. Daarvan bezoeken er een locatie met voorschoolse educatie. Dat betekent dat het voor- VVE-MONITOR ROTTERDAM

22 en vroegschoolse educatiebeleid 78 procent van alle doelgroepkinderen die een voorschoolse voorziening bezoeken bereikt. In 2006 was dat nog 56 procent. Deze ontwikkeling is te verklaren uit de omvorming van reguliere locaties naar VVE-loacties: van 157 locaties in 2006 naar 238 in Deelgemeenten waar de VVE-locaties meer dan 90 procent van de driejarige Rotterdamse doelgroepkinderen bereiken die een voorschoolse voorzieningen bezoeken, zijn: Delfshaven, Feijenoord, Charlois en Hoogvliet. Zie tabel 8. Dit zijn tevens de gebieden waar alle peuterspeelzalen inmiddels een VVE-locatie zijn. Er zijn daar geen reguliere peuterspeelzalen meer. De doelgroepkinderen die in die gebieden nog niet worden bereikt, bezoeken dus een kinderdagverblijf. In de overige deelgemeenten bereiken de VVE-locaties zo n 50 tot 80 procent van alle doelgroepkinderen die een voorschoolse voorzieningen bezoeken. Een uitzondering hierop zijn Pernis en Hoek van Holland. In die gebieden zijn geen voorzieningen die voorschoolse educatie bieden. Tabel 9 Deelname van driejarige doelgroepkinderen als percentage van het totaal aantal driejarigen in opvang, per 1 oktober 2008 aantal 3-jarigen in opvang aantal doelgroep 3-jarigen doelgroep als % van totaal Rotterdam totaal % Stadscentrum* % Delfshaven % Overschie % Noord % Hillegersberg-Schiebroek % Kralingen-Crooswijk* % Prins Alexander % Feijenoord % IJsselmonde* % Charlois % Hoogvliet % Hoek van Holland* % Pernis % Inclusief eventuele dubbeltellingen * Deelgemeenten met meer dan 10 procent non-respons: gegevens zijn geschat In tabel 9 is de deelname van driejarige doelgroepkinderen uitgedrukt als percentage van het totaal aantal driejarigen dat een voorschoolse voorziening bezoekt. De tabel laat daarmee zien in welk gebied het hoogste percentage doelgroepdriejarigen op voorschoolse voorzieningen te vinden zijn. Uit de tabel blijkt (zoals verwacht) dat Charlois, Feijenoord en Delfshaven ruim boven het stedelijk gemiddelde van 64 procent scoren. In Prins Alexander en Hillegersberg- Schiebroek daarentegen is het aandeel doelgroepkinderen het laagst. 20 VVE-MONITOR Rotterdam 2008

23 Tabel 10 laat zien hoeveel doelgroepkinderen welke VVE-locaties en welke regulier locaties bezoeken. Uit de tabel blijkt ook dat 64 procent van alle driejarigen die een voorschoolse voorziening bezoeken tot de doelgroep van het VVE-beleid wordt gerekend. Bij de tweejarigen is dat 62 procent. Een schatting van het aandeel doelgroepkinderen in de bevolking komt op vergelijkbare percentages uit. Volgens die berekening kan 62 procent van de drie- en van de tweejarigen tot de doelgroep van het VVE-beleid worden gerekend. Met andere woorden de deelnemers van de voorschoolse voorzieningen zijn redelijke representatief voor de bevolking. Er is geen sprake van selectieve deelname. In absolute aantallen behoren ongeveer driejarigen en tweejarigen uit de bevolking tot de doelgroep van het VVE-beleid. Daarmee kan vervolgens worden berekend dat de voorschoolse voorzieningen 96 procent van de doelgroep driejarigen uit de bevolking bereikt en 88 procent van de tweejarigen uit de bevolking. Het merendeel daarvan bezoekt, zoals al eerder gezegd, een VVE-locatie. Tabel 10 Deelname van doelgroepkinderen aan reguliere locaties en VVE-locaties als aantal en als percentage van alle deelnemers, 1 oktober 2008 Voorschoolse voorzieningen driejarigen tweejarigen aantal % van totaal aantal % van totaal VVE-peuterspeelzaal % % VVE-kinderdagverblijf % % totaal VVE-locaties % % reguliere peuterspeelzaal 188 3% 108 2% reguliere kinderdagverblijf % % totaal reguliere locaties % % totaal voorschoolse voorzieningen % % 4.2 Deelname van driejarige Antilliaanse kinderen uit Rotterdam In januari 2006 is het Actieprogramma Integrale Aanpak Antillianen vastgesteld met als belangrijke doelstelling dat 60 procent van de driejarige Antilliaanse peuters deelneemt aan een VVE-programma. Uit tabel 12 blijkt dat per oktober Antilliaanse driejarigen uit Rotterdam een VVElocatie bezoeken. Dat is 74 procent van alle Antilliaanse driejarigen in de bevolking. Op de reguliere locaties zijn nog eens 119 driejarigen te vinden. In totaal tellen de voorschoolse voorzieningen meer Antilliaanse driejarigen dan er wonen; namelijk 386 tegen 363. In Feijenoord, Hoogvliet en het Stadscentrum bezoeken meer Antilliaanse driejarigen een VVE- VVE-MONITOR ROTTERDAM

VVE-MONITOR ROTTERDAM 2007 2 E METING

VVE-MONITOR ROTTERDAM 2007 2 E METING VVE-MONITOR ROTTERDAM 2007 2 E METING drs. J.M. Reijnen Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) April 2008 In opdracht van Jeugd, Onderwijs en Samenleving Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS)

Nadere informatie

Huishoudens met inkomen naar belangrijkste bron

Huishoudens met inkomen naar belangrijkste bron INKOMENSBRONNEN ROTTERDAM EN REGIO 2002 In de zomer van 2005 zijn de inkomensgegevens op gemeentelijk, deelgemeentelijk en buurtniveau uit het Regionaal Inkomens Onderzoek 2002 van het CBS beschikbaar

Nadere informatie

Herziene beweegcijfers Gezondheidsmonitor volwassenen 2012

Herziene beweegcijfers Gezondheidsmonitor volwassenen 2012 Herziene beweegcijfers Gezondheidsmonitor volwassenen 2012 Erratum, december 2014 Van Gea Schouten Datum 16 december 2014 Waarom herziene cijfers voor de beweegnorm? Bij het aanmaken van het databestand

Nadere informatie

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 1 Onderzoek en Business Intelligence Deze feitenkaart bevat de resultaten van de jaarlijkse Oktobertelling onder

Nadere informatie

Monitor jeugdwerkloosheid in Rotterdam

Monitor jeugdwerkloosheid in Rotterdam rotterdam.nl/onderzoek Monitor jeugdwerkloosheid in Rotterdam Rapportage op wijkniveau, 31 september 2015 Onderzoek en Business Intelligence Rapportage monitor Jeugdwerkloosheid in Rotterdam Rapportage

Nadere informatie

Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2011

Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2011 Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2011 Ed 2013 zijn de komensgegevens op gemeentelijk, deelgemeentelijk en buurtniveau uit het Regionaal Inkomens Onderzoek 2011 van

Nadere informatie

Monitor jeugdwerkloosheid in Rotterdam

Monitor jeugdwerkloosheid in Rotterdam rotterdam.nl/onderzoek Monitor jeugdwerkloosheid in Rotterdam Rapportage op wijkniveau, 31 maart 2015 Onderzoek en Business Intelligence Rapportage monitor Jeugdwerkloosheid in Rotterdam Rapportage op

Nadere informatie

De urgentieverklaring. Hoe nu verder?

De urgentieverklaring. Hoe nu verder? De urgentieverklaring Hoe nu verder? Inhoud Een woning zoeken 3 Zoekprofiel 4 Ik heb een woning gevonden en geaccepteerd, 4 wat gebeurt er met de urgentie? De drie maanden zijn voorbij en 4 ik heb nog

Nadere informatie

Rotterdam Veiligheidsindex 2012

Rotterdam Veiligheidsindex 2012 Rotterdam Veiligheidsindex 2012 Meting van de veiligheid in Rotterdam 2 Rotterdam Veiligheidsindex 2012 Meting van de veiligheid in Rotterdam Inhoud Woord vooraf 5 1. Inleiding 7 2. Rotterdam 9 3. Deelgemeenten

Nadere informatie

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis Tarievenkaart Starttarieven Doel Incl. btw Mobiel Nederland 0,10 0,10 Internationaal 0,10 0,10 Tarieven bellen binnen Nederland tarieven in euro/ minuut (doorberekend per hele minuut) Bestemming Incl.

Nadere informatie

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011 Voizz Prijslijst 1 maart 2011 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing, druk- en zetfouten voorbehouden. De voorgaande prijslijsten komen te vervallen. Alle genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W.

Nadere informatie

VERKIEZINGSUITSLAGEN GEMEENTERAAD ROTTERDAM 2010 PER STEMBUREAU (DEFINITIEF)

VERKIEZINGSUITSLAGEN GEMEENTERAAD ROTTERDAM 2010 PER STEMBUREAU (DEFINITIEF) VERKIEZINGSUITSLAGEN GEMEENTERAAD ROTTERDAM 2010 PER STEMBUREAU (DEFINITIEF) Stembureau Adres Buurtnaam Deelgemeente 1 Coolsingel 40 Stadsdriehoek Stadscentrum 448 571 71 90 313 179 21 225 4 1 2 3 6 2

Nadere informatie

Tarieven. Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie

Tarieven. Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie Tarieven Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie MERKDEPOT Depot van een merk voor 1 t/m 3 klassen voor een periode van 10 jaar: Basisbedrag (eenmalig bedrag)

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Oostende Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Inschrijfdatum woonpas. Burgerservicenummer (BSN) (voorheen Sofinummer) Dossiernummer (in te vullen door behandelend ambtenaar)

Inschrijfdatum woonpas. Burgerservicenummer (BSN) (voorheen Sofinummer) Dossiernummer (in te vullen door behandelend ambtenaar) Aanvraag Urgentieverklaring woonruimte Woonpasnummer woonnet Rijnmond Woonpasnummer Woonvisie Inschrijfdatum woonpas Burgerservicenummer (BSN) (voorheen Sofinummer) Dossiernummer (in te vullen door behandelend

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

Hoe vraag ik urgentie aan en wat zijn de voorwaarden?

Hoe vraag ik urgentie aan en wat zijn de voorwaarden? Hoe vraag ik urgentie aan en wat zijn de voorwaarden? Inhoud Wat is een urgentieverklaring? 4 Wat zijn de voorwaarden voor het aanvragen van 4 urgentie en op welke gronden is het mogelijk? Urgentiegronden

Nadere informatie

TARIEVEN MERKRECHT per 1 januari 2010 conform bijgaande voorwaarden merkenrecht

TARIEVEN MERKRECHT per 1 januari 2010 conform bijgaande voorwaarden merkenrecht TARIEVEN MERKRECHT per 1 januari 2010 conform bijgaande voorwaarden merkenrecht TARIEVEN MERKREGISTRATIE BENELUX (België, Nederland, Luxemburg) Kosten BBIE* Depot individueel merk (incl. vooronderzoek

Nadere informatie

Afghanistan incl mobiel - Azoren

Afghanistan incl mobiel - Azoren Afghanistan incl mobiel - Azoren Afghanistan incl mobiel 2,57 Alaska incl mobiel 0,10 Albanië 0,36 Albanië Mobiel 0,42 Albanië Tirana 0,27 Algerije Mobiel 0,51 Amerikaans Samoa 1,00 Amerikaanse Maagendeilanden

Nadere informatie

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011)

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011) Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse en en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011) Landen Steden in EUR Afghanistan Alle bestemmingen 155 69 Albanië Alle bestemmingen 139 92 Algerije

Nadere informatie

Colofon: Uitgave: Directie Jeugd en Onderwijs Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Rotterdam. Grafische vormgeving: Trichis Communicatie en Ontwerp

Colofon: Uitgave: Directie Jeugd en Onderwijs Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Rotterdam. Grafische vormgeving: Trichis Communicatie en Ontwerp Staat van het Rotterdams onderwijs 2014 Colofon: Uitgave: Directie Jeugd en Onderwijs Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Rotterdam Grafische vormgeving: Trichis Communicatie en Ontwerp Fotografie:

Nadere informatie

VERTALING. Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1

VERTALING. Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1 VERTALING Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1 Wijziging A. Artikel 2, vijfde lid In artikel 2, vijfde lid, van het Protocol worden de woorden

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2014- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

-Word ik op de hoogte gehouden van de voortgang van mijn bestelling?

-Word ik op de hoogte gehouden van de voortgang van mijn bestelling? Klantenservice Productinformatie: Welke producten gebruikt Picture On The Wall. Bestellen: Veel gestelde vragen. Hoe doe ik een besteling. Bestellen en retourneren: Veel gestelde vragen. Verzendkosten.

Nadere informatie

Alle prijzen zijn afgerond per minuut en inclusief het hogere btw tarief van 21%.

Alle prijzen zijn afgerond per minuut en inclusief het hogere btw tarief van 21%. Voor bellen naar buitenland heeft ZeelandNet daar waar mogelijk één tarief voor bellen naar vast en mobiel. De belangrijkste bestemmingen België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Frankrijk

Nadere informatie

Resultaten VVNH monitoring 2008

Resultaten VVNH monitoring 2008 Resultaten VVNH monitoring 2008 Resultaten totaal In totaal is er door de leden van de VVNH in 2008 iets minder dan 2,3 miljoen m 3 naaldhout, hardhout en plaatmateriaal door de respondenten geïmporteerd.

Nadere informatie

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA -12- Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA Toelichting: EVA staat voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, Island en Zwitserland. De associatie

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Faculteit der Rechtsgeleerdheid First results of a study into social policies for divorced families in the United States Mandatory parenting plans, mediation and parental divorce education Het ouderschapsplan

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE Arrondissement Brugge HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

7,50 9,50 16,00 11,50 16,00 22,00 26,78 59,50 77,35

7,50 9,50 16,00 11,50 16,00 22,00 26,78 59,50 77,35 Posttarieven 2012 Post versturen binnen Nederland of naar het buitenland? Voor al uw postzaken hebben wij een passende oplossing. In deze folder vindt u de tarieven van onze meest gebruikte producten.

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2014 Berekening zorgtoeslag 2014 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af

Nadere informatie

Berekening zorgtoeslag 2013

Berekening zorgtoeslag 2013 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2013 ib 998 - ib*7pl Berekening zorgtoeslag 2013 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2015 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de standaardpremie de

Nadere informatie

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2011

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2011 Betaalpakketten en betaalrekeningen Tarief per kwartaal Rabo RiantPakket met Rabo GoldCard en Rabo WereldPas 15,30 extra Rabo GoldCard 6,85 extra Rabo WereldPas 1,95 Rabo TotaalPakket met RaboCard en Rabo

Nadere informatie

Datum onderteken ing

Datum onderteken ing Datum onderteken ing Datum inwerkingtreding Land Status Vindplaats 1. Albanië In werking 15-04-1994 01-09-1995 1994, 145 2. Algerije In werking 20-03-1997 01-08-2008 2007, 079 3. Argentinië In werking

Nadere informatie

Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse

Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse Stichting Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Persbericht 2012.024 Nijmegen, 05 juli 2012 Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse stand per 5 juli 2012. 1. Barometergegevens 2011 2012 Aantal

Nadere informatie

WONEN EN LEREN VAN VOLWASSENEN IN DE REGIO REGIOVERKEER IN DE VOLWASSENENEDUCATIE

WONEN EN LEREN VAN VOLWASSENEN IN DE REGIO REGIOVERKEER IN DE VOLWASSENENEDUCATIE WONEN EN LEREN VAN VOLWASSENEN IN DE REGIO REGIOVERKEER IN DE VOLWASSENENEDUCATIE drs. J.M. Reijnen Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) 27 januari 2005 In opdracht van de Dienst Stedelijk Onderwijs

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 1 van 22 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 Dossier Land van Bestemming Land van Eindgebruik Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag

Nadere informatie

DE VOORDELEN OP EEN RIJ

DE VOORDELEN OP EEN RIJ 10-2014 / V2.0 10-2014 V2.0 Communicatie gaat tegenwoordig een stuk verder dan alleen vaste of mobiele telefonie. OZMO zorgt voor een uitstekende vast mobiel integratie. Hierdoor bent u als ondernemer

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

Op eigen kracht of aanhaken bij krachten van buiten?

Op eigen kracht of aanhaken bij krachten van buiten? Op eigen kracht of aanhaken bij krachten van buiten? Radboud Engbersen (Platform31) en Marijn Molema (Fryske, Akademy), Groningen, 26 november 2015 Radboud Engbersen. Mag ik me even voorstellen? Opgeleid

Nadere informatie

Wijken van waarde Digit 2012. Frans Spierings Marina Meeuwisse

Wijken van waarde Digit 2012. Frans Spierings Marina Meeuwisse ijken van waarde Digit 2012 Frans pierings Marina Meeuwisse ijken van waarde Digit 2012 Frans pierings Marina Meeuwisse 3 nhoudsopgave 4 ntroductie 4 Met dank aan 7 Nationaal Programma Zuid - een overzicht

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Exclusief BTW Inclusief 21% BTW Vast Mobiel Vast Mobiel

Bestemming Starttarief Exclusief BTW Inclusief 21% BTW Vast Mobiel Vast Mobiel Afghanistan 0,000 0,2596 0,2596 0,3142 0,3142 Albanie 0,000 0,1731 0,2596 0,2094 0,3142 Albanie special 0,000 0,8222 0,8222 0,9948 0,9948 Algerije 0,000 0,1475 0,3029 0,1785 0,3665 America Samoa 0,000

Nadere informatie

LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2)

LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2) Forfaits tot 01/04/2016 Forfaits tot 01/042016 LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2) euro per overnachting euro AFGHANISTAN 1000 120 ALBANIE 400 180 ALGERIJE 750 220 AMERIKAANS SAMOA

Nadere informatie

Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en zorggebruik

Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en zorggebruik Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en zorggebruik ITS, Radboud Universiteit Nijmegen Roelof Schellingerhout 024 3653500 r.schellingerhout@its.ru.nl 5 februari 2013 Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en

Nadere informatie

Internationale Tarieven

Internationale Tarieven Internationale Tarieven De vaste diensten van Teleservice brengen ook vele internationale voordelen met zich mee. In dit overzicht staan al onze internationale gespreks tarieven en voorwaarden. Er wordt

Nadere informatie

Imago Rotterdamse festivals

Imago Rotterdamse festivals Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) november 2010 In opdracht van Rotterdam Festivals Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteurs: Annemarie Reijnen Project: 10-3331 Adres: Blaak 34, 3011

Nadere informatie

Internationale tarieven Telecom Capacity

Internationale tarieven Telecom Capacity Internationale tarieven Telecom Capacity Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. Alle bedragen zijn in euro's en ex BTW, afrekening per seconde De bestemmingen die zijn benoemd met

Nadere informatie

mobiel prepaid HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal)

mobiel prepaid HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal) HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal) naar vast naar mobiel Europese Unie (EU) 0,25 0,49 Rest van Europa 0,49 0,59 VS & Canada 0,30 0,30 Rest van de

Nadere informatie

Iedereen West-Vlaams!

Iedereen West-Vlaams! Iedereen West-Vlaams! / start: 2009 / West-Vlaamse identiteit + trots op eigen regio / - campagne met niet-west-vlamingen - verkiezing West-Vlaams woord en West-Vlaamse uitdrukking die niet mogen verdwijnen

Nadere informatie

Europese octrooiaanvragen

Europese octrooiaanvragen Vereenigde Octrooibureaux N.V. Johan de Wittlaan 7 2517 JR Postbus 87930 2508 DH Den Haag Telefoon 070 416 67 11 Telefax 070 416 67 99 patent@vereenigde.com trademark@vereenigde.com legal@vereenigde.com

Nadere informatie

Tarieven Gesprekskosten Internationaal

Tarieven Gesprekskosten Internationaal Tarieven Gesprekskosten Internationaal Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en dal tarieven. Alle bedragen zijn in euro's en exclusief BTW. De bestemmingen die zijn benoemd met speciaal staan

Nadere informatie

Rappel - Extra veiligheidsmaatregelen voor gebruik debetkaarten buiten Europa gaan in op 17 januari

Rappel - Extra veiligheidsmaatregelen voor gebruik debetkaarten buiten Europa gaan in op 17 januari Persbericht Rappel - Extra veiligheidsmaatregelen voor gebruik debetkaarten buiten Europa gaan in op 17 januari Brussel, 12 januari 2011 Vanaf 17 januari zijn debetkaarten uitgegeven door 22 in België

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde havo 2002-II

Eindexamen aardrijkskunde havo 2002-II Politiek en Ruimte bron 10 Aandeel van de lidstaten in de handel van de Europese Unie in procenten, 1998 30 % 25 20 22 25 Legenda: invoer uitvoer 15 10 8 8 15 15 10 11 9 9 15 12 5 0 6 5 2 2 1 0 België

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Inclusief 21% BTW Exclusief BTW Vast Mobiel Vast Mobiel

Bestemming Starttarief Inclusief 21% BTW Exclusief BTW Vast Mobiel Vast Mobiel Afghanistan 0,000 0,319 0,319 0,264 0,264 Albanie 0,000 0,213 0,319 0,176 0,264 Albanie special 0,000 1,012 1,012 0,836 0,836 Algerije 0,000 0,182 0,373 0,150 0,308 America Samoa 0,000 0,319 0,319 0,264

Nadere informatie

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied Tarieven Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 januari 2015. Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2012

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2012 Betaalpakketten en betaalrekeningen Tarief per kwartaal Rabo RiantPakket met Rabo GoldCard en Rabo WereldPas 15,65 extra Rabo GoldCard 7,00 extra Rabo WereldPas 2,00 Rabo TotaalPakket met RaboCard en Rabo

Nadere informatie

Tarieven 0187-bellen.nl een product van Voizz Nederland B.V.

Tarieven 0187-bellen.nl een product van Voizz Nederland B.V. Tarieven 0187-bellen.nl een product van Voizz Nederland B.V. 2016 0187-bellen.nl Gesprekskosten nationaal Nationaal vast 0,0195 Nationaal mobiel 0,0790 Starttarief 0,0650 Onderling bellen 0,0000 Bellen

Nadere informatie

Verhuizingen en uitstroom onder WWB-klanten in de deelgemeenten Charlois en Feijenoord. Fred Reelick

Verhuizingen en uitstroom onder WWB-klanten in de deelgemeenten Charlois en Feijenoord. Fred Reelick Verhuizingen en uitstroom onder WWB-klanten in de deelgemeenten Charlois en Feijenoord Fred Reelick Verhuizingen en uitstroom onder WWB-klanten in de deelgemeenten Charlois en Feijenoord Januari 2011 Fred

Nadere informatie

Versie 1 november 2004

Versie 1 november 2004 Versie 1 november 2004 Bijlage 1 Het urgentiesysteem Als bedoeld in artikel 11 van de Overeenkomst Woonruimteverdeling Stadsregio Rotterdam 2005 (in het vervolg de Overeenkomst genoemd) Hoofdstuk 1 Algemeen

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN VAN BELGIE Algemene administratie van de FISCALITEIT VERKLARENDE NOTA 276 R (Not.) - 2013

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN VAN BELGIE Algemene administratie van de FISCALITEIT VERKLARENDE NOTA 276 R (Not.) - 2013 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN VAN BELGIE Algemene administratie van de FISCALITEIT VERKLARENDE NOTA 276 R (Not.) 2013 1. Wie moet het formulier 276 R gebruiken? Het formulier 276 R moet worden gebruikt

Nadere informatie

I. OVEREENKOMSTEN. van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

I. OVEREENKOMSTEN. van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen I. OVEREENKOMSTEN Overeenkomst tussen de Republiek Albanië en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het voorkomen

Nadere informatie

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012 Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 212 NA KRIMP IN FEBRUARI STOKT EXPORT BLOEMEN EN PLANTEN OP KRAPPE PLUS VAN 1% TOT 915 MILJOEN In februari is de exportwaarde van bloemen en planten vanuit

Nadere informatie

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF Vanaf 1 september 2011 Moeten cursisten die voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (18 jaar) bij inschrijving het bewijs leveren te beschikken over de Belgische nationaliteit

Nadere informatie

Tarieven Gesprekskosten

Tarieven Gesprekskosten Tarieven Gesprekskosten INTERNATIONAAL Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. Bestemming Starttarief Per minuut Afghanistan 0,042 0,300 Albanie 0,042 0,200 Albanie mobiel 0,042

Nadere informatie

Nieuwe modaliteiten om misbruik van debetkaarten buiten Europa tegen te gaan

Nieuwe modaliteiten om misbruik van debetkaarten buiten Europa tegen te gaan Persbericht Nieuwe modaliteiten om misbruik van debetkaarten buiten Europa tegen te gaan Extra maatregelen beschermen debetkaarthouders nog beter en treden in werking vanaf 17 januari Brussel, 9 november

Nadere informatie

Onbezorgd lekker veel bellen.

Onbezorgd lekker veel bellen. Onbeperkt lekker Onze belpakketten. Wij hebben voor iedere veel-beller een pakket. Belt u veel naar vaste nummers in Nederland of juist naar vaste nummers in het buitenland er is altijd een pakket voor

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak. Werkgroep: Walter Michielsen

Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak. Werkgroep: Walter Michielsen Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak Werkgroep: Walter Michielsen MOBILITEIT Binnenlands Europese Unie Buiten Europa ELEMENTEN

Nadere informatie

Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf 4 januari 2016

Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf 4 januari 2016 Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf januari 0 Of uw zendingen nu zwaar of licht zijn - en spoedeisend of minder dringend, FedEx heeft de oplossing voor u. Profiteer van scherpe tarieven voor een zeer betrouwbare

Nadere informatie

Tabellenboek G4 gezondheidsmonitor 2012

Tabellenboek G4 gezondheidsmonitor 2012 Tabellenboek G4 gezondheidsmonitor 2012 GGD Amsterdam GGD Haaglanden GGD Rotterdam-Rijnmond Gemeente Utrecht, Volksgezondheid December 2014, herziene versie Tabellenboek G4 gezondheidsmonitor 2012 1 Het

Nadere informatie

Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Postpaid voor Sizz abonnementen

Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Postpaid voor Sizz abonnementen Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Postpaid voor Sizz abonnementen 1. Vodafone BloX Postpaid zijn een voorraad (bundel) van specifieke diensten of een recht op gereduceerde tarieven die afgesloten

Nadere informatie

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers IMMIGRATIE IN DE EU Bron: Eurostat, 2014, tenzij anders aangegeven De gegevens verwijzen naar niet-eu-burgers van wie de vorige gewone verblijfplaats in een land buiten de EU lag en die al minstens twaalf

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz)

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Lees ter voorbereiding de volgende teksten en bekijk de vragen en antwoorden van de quiz. De juiste antwoorden zijn vetgedrukt. Wat wil en doet

Nadere informatie

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid om de in Nederland opgelegde sanctie (verder) in eigen

Nadere informatie

5 www.voizz.net! " # " $ %& '"(")"

5 www.voizz.net!  #  $ %& '() 5 www.voizz.net Gesprekskosten nationaal Nationaal vast 0,0195 Nationaal mobiel 0,0790 Starttarief 0,0650 Onderling bellen 0,0000 Abonnementen ZZP-er pakket 0,00 25,00 extra extensie 0,00 7,50 MKB pakket

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders Inhoudsopgave WERKEN IN TWEE LANDEN 2 Wonen in Nederland en werken buiten Nederland Waar verzekerd bij werken in twee landen Voorkom dubbele premiebetaling Werkgevers- en werknemersverklaring DE PROCEDURE

Nadere informatie

verklaring (E) 101 Verzekeringen Aanvraag 1 Gegevens werkgever 2 Ondertekening ja nee ja nee

verklaring (E) 101 Verzekeringen Aanvraag 1 Gegevens werkgever 2 Ondertekening ja nee ja nee Aanvraag Verzekeringen verklaring (E) 101 Korte inleidende tekst, deze mag maximaal 4 regels in beslag nemen. De subtitel die Met dit formulier vraagt u een verklaring aan waarmee uw werknemers kunnen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en tarieven 2013 A2B 4U Koeriers V.O.F.

Algemene voorwaarden en tarieven 2013 A2B 4U Koeriers V.O.F. Algemene voorwaarden en tarieven 2013 A2B 4U Koeriers V.O.F. Algemene voorwaarden en tarieven 2013 A2B 4U Koeriers V.O.F. Opdrachten (algemeen) Vrachtbrieven: Voor iedere opdracht binnen Nederland wordt

Nadere informatie

Taal en ouderbetrokkenheid van ouders van VVE-kinderen

Taal en ouderbetrokkenheid van ouders van VVE-kinderen Taal en ouderbetrokkenheid van ouders van VVE-kinderen Een kwantitatieve en kwalitatieve analyse In opdracht van: DWI en DMO Projectnummer: 13211 Foto: Voorlezende vader, fotograaf Tanja Kuut (2014) Lotje

Nadere informatie

OneXS mobiel. Gesprekstarieven Nederland (afgerekend per seconde) OneXS sms-module (1.000 sms-berichten vanuit Nederland naar Nederlandse nummers)

OneXS mobiel. Gesprekstarieven Nederland (afgerekend per seconde) OneXS sms-module (1.000 sms-berichten vanuit Nederland naar Nederlandse nummers) OneXS mobiel Als ondernemer in Nederland kunt u kiezen uit vele mobiele providers en nog veel meer soorten abonnementen. De mobiele abonnementen van de grote Nederlandse providers blinken in één opzicht

Nadere informatie

Internationale gesprekstarieven

Internationale gesprekstarieven Afghanistan 1,2072 1,4607 Afghanistan Mobiel 1,2072 1,4607 Albanië 0,2767 0,3348 Albanië Mobiel 0,3346 0,4049 Algerije 0,3548 0,4293 Algerije Mobiel 0,3548 0,4293 Amerikaans Samoa 0,4797 0,5804 Amerikaanse

Nadere informatie

Gesprekstarieven ISDN2. Versie: 4.3. www.telecollectief.nl

Gesprekstarieven ISDN2. Versie: 4.3. www.telecollectief.nl Gesprekstarieven ISDN2 Versie: 4.3 www.telecollectief.nl Let op: Onderstaande tarieven zijn exclusief 18% extra factuurkorting. Gesprekstarieven nationaal ISDN2 Nationale bestemming Start Piek Dal Regionaal

Nadere informatie

Prijslijst vaste telefonie

Prijslijst vaste telefonie Belgacom VP Company United Telecom piek dal setup piek dal setup naar een vaste lijn 0,0302 0,0198 0,0198 0,0242 0,0158 0,0198 naar andere vaste netwerken 0,0343 0,0227 0,0198 0,0274 0,0182 0,0198 naar

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België - 2009 -

De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België in 2009 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van 2009 Zoals lang gevreesd, werden in 2009 de gevolgen van

Nadere informatie

Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010

Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010 Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010 Studentenhuisvesting - Feiten en trends 2010-1- Studenten Aantal ingeschreven voltijd studenten in bekostigde HBO- en WO-instellingen in Nederland 2009-2010 2008-2009

Nadere informatie

Onderzoek gunstige prijsligging.

Onderzoek gunstige prijsligging. Onderzoek gunstige prijsligging. BMW 3 Serie Model 320D. 22 Eu-Lidstaten. Jordy Reijers Marketing/Onderzoek P van. Prijs 1 Inhoud Opgave Onderzoek informatie over Eu landen Welke landen hanteren de euro?

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2006 - I

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2006 - I Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. MIGRATIE EN DE MULTICULTURELE SAMENLEVING tekst 1 De gemeenschap van mijn overgrootvader vormt een van oudste minderheidsgroepen

Nadere informatie

Proximus mobile Business tarieven

Proximus mobile Business tarieven Proximus mobile Business tarieven Proxiworld tarieven vanaf 01/07/2015: De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW excl. In verzonden in Europese Unie

Nadere informatie

TARIEVEN. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

TARIEVEN. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied TARIEVEN Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 april 2013 Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

XSyou Gesprekskosten VoIP Particulier

XSyou Gesprekskosten VoIP Particulier XSyou Gesprekskosten VoIP Particulier Nederland Vast Bestemming Starttarief Minuuttarief Nederland Vast-PIEK Piek=Maandag t/m Vrijdag 08:00-19:00 0,0500 0,0400 Nederland Vast-DAL Dal=Maandag t/m Vrijdag

Nadere informatie

Internet weekbundel EU 50 MB 4,13 7 dagen geldig. 50 minuten 6,20 7 dagen geldig. Internet weekbundel EU 50 MB 4 7 dagen geldig

Internet weekbundel EU 50 MB 4,13 7 dagen geldig. 50 minuten 6,20 7 dagen geldig. Internet weekbundel EU 50 MB 4 7 dagen geldig Nieuwe roamingbundels voor voordelig bellen en internetten in de EU Om ook in de EU voordelig gebruik te kunnen maken van de mobiele telefoon, biedt Telfort Zakelijk vanaf 1 september 2013 twee interessante

Nadere informatie

Mobiliteitsservice. Gratis SEAT-pechhulp 0800-0242500

Mobiliteitsservice. Gratis SEAT-pechhulp 0800-0242500 Mobiliteitsservice Gratis SEAT-pechhulp SEAT SERVICE 0800-0242500 SEAT houdt je mobiel Bij een nieuwe SEAT krijg je gratis Mobiliteitsservice. Die helpt je bij pech snel weer op weg, 24 uur per dag en

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34233 28 november 2014 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 november 2014, kenmerk 680920-128478-Z,

Nadere informatie

Beginpagina INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN

Beginpagina INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN Beginpagina INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN De vragen in deze Landelijke VVE monitor hebben betrekking op de situatie in het schooljaar 2009 2010. Ideaal gesproken gaat u uit van één teldatum, het liefst

Nadere informatie