VVE-MONITOR ROTTERDAM de METING. Onderzoek naar de deelname van twee- en driejarige peuters aan voorschoolse voorzieningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VVE-MONITOR ROTTERDAM 2008 3 de METING. Onderzoek naar de deelname van twee- en driejarige peuters aan voorschoolse voorzieningen"

Transcriptie

1 VVE-MONITOR ROTTERDAM 2008 Onderzoek naar de deelname van twee- en driejarige peuters aan voorschoolse voorzieningen

2

3 VVE-MONITOR ROTTERDAM 2008 Onderzoek naar de deelname van twee- en driejarige peuters aan voorschoolse voorzieningen Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van de dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving

4 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Met dank aan: Annemarie Reijnen Linda van Maurik en Grad Koster Project: Adres: Goudsesingel 78, 3011 KD Rotterdam Postbus 21323, 3001 AH Rotterdam Telefoon: (010) Telefax: (010) Website: 2 VVE-MONITOR Rotterdam 2008

5 INHOUD Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 7 2 Voorschoolse voorzieningen: geografische spreiding Peuterspeelzalen Kinderdagverblijven Locaties met voor- en vroegschoolse educatie 11 3 Deelname van driejarigen aan voorschoolse voorzieningen Bereik van driejarigen die in Rotterdam wonen Opvang van driejarigen die buiten Rotterdam wonen 16 4 Doelgroepen van voor- en vroegschoolse educatie Deelname van VVE-doelgroepkinderen uit Rotterdam Deelname van driejarige Antilliaanse kinderen uit Rotterdam 21 Bijlagen 25 Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Verantwoording onderzoek Omschrijving doelgroep van het VVE-beleid Aantallen drie- en tweejarigen in buurten en deelgemeenten VVE-MONITOR ROTTERDAM

6

7 Samenvatting en conclusies Om de voortgang van de collegeresultaten van het Rotterdamse Voor- en Vroegschoolse Educatiebeleid (VVE-beleid) te meten is in het najaar van 2008 voor het derde achtereenvolgende jaar een inventariserend onderzoek uitgevoerd bij voorschoolse voorzieningen naar de deelname van driejarige kinderen per 1 oktober. De informatie is digitaal verzameld. Het onderzoek onderscheidt reguliere peuterspeelzalen, reguliere kinderdagverblijven, VVE-peuterspeelzalen en VVE-kinderdagverblijven. De respons van de reguliere peuterspeelzalen en reguliere kinderdagverblijven is 85 en 73 procent. De respons van de VVE-locaties is 100 procent. Op VVE-locaties besteden de leidsters extra aandacht aan de taalvaardigheid en sociale vaardigheden van peuters. De locaties worden door de dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving gesubsidieerd. Doelgroep van het VVE-beleid zijn driejarigen waarvan tenminste één ouder in een niet-westers land is geboren, of waarvan de ouders in een westers land zijn geboren en tenminste één ouder een laag opleidingsniveau heeft. Om de doelgroep te bepalen is aan de instellingen gevraagd de peuters te tellen naar het geboorteland en het opleidingsniveau van ouders. De cijfers van instellingen die voorschoolse educatie aanbieden zijn veelal gebaseerd op registratie. De cijfers van de overige instellingen zijn vaak een schatting. De gemeente Rotterdam heeft als doelstelling dat in 2010 tenminste 80 procent van alle driejarigen in Rotterdam gebruik maakt van een voorschoolse voorziening. Per oktober 2008 bezoeken ongeveer in Rotterdam wonende driejarigen een peuterspeelzaal en/of kinderdagverblijf. Wanneer de driejarigen die van meer voorzieningen gebruik maken slechts een keer worden geteld, zijn dat er zo n Dat wil zeggen dat minimaal 86 procent van alle in Rotterdam wonende driejarigen een voorschoolse voorziening bezoekt. Dat aandeel is vergelijkbaar met eerdere jaren. Een andere doelstelling van de gemeente Rotterdam is dat in procent van alle driejarige Rotterdamse doelgroepkinderen op voorschoolse voorzieningen een programma volgt dat er op is gericht om ontwikkelingsachterstanden te voorkomen of aan te pakken. Van alle in Rotterdam wonende driejarigen die met ingang van oktober 2008 een peuterspeelzaal en/of kinderdagverblijf bezoeken, behoren er bijna tot de doelgroep van het VVE-beleid. Zo n doelgroepdriejarigen hiervan bezoeken een VVE-locatie. Dat betekent dat het vooren vroegschoolse educatiebeleid 78 procent van alle doelgroepkinderen in voorschoolse voorzieningen bereikt. In 2006 was dat nog 56 procent. In totaal heeft Rotterdam op 1 oktober voorschoolse voorzieningen: 202 peuterspeelzalen en 144 kinderdagverblijven. De kinderdagverblijven in het Stadscentrum hebben een stedelijke en regionale functie. Deze locaties worden vooral bezocht door kinderen uit andere delen van Rotterdam, maar ook door kinderen die buiten Rotterdam wonen. Van alle peuterspeelzalen is inmiddels 90 procent een VVE-locatie, van alle kinderdagverblijven 39 procent. In 2006 was dat nog 66 en 19 procent. In twee jaar tijd zijn er 81 locaties omgevormd van reguliere locatie naar VVE-locatie. Deze toename verklaart de voortgang van de zojuist besproken doelstelling. VVE-MONITOR ROTTERDAM

8 6 VVE-MONITOR Rotterdam 2008

9 1 Inleiding De gemeente Rotterdam heeft als doelstelling dat in 2010 tenminste 80 procent van alle driejarigen in Rotterdam gebruik maakt van een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of gastgezin. Ook wil de gemeente dat 90 procent van alle kinderen op voorschoolse voorzieningen die tot de doelgroep van het voor- en vroegschoolse educatiebeleid behoren een locatie bezoeken waar extra aandacht is voor de ontwikkeling van kinderen. Om de voortgang van de collegeresultaten van het Rotterdamse voor- en vroegschoolse educatiebeleid te meten heeft het Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) op verzoek van de dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving (JOS) voor het derde achtereenvolgende jaar een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar de deelname aan voorschoolse voorzieningen. De onderzoeksuitkomsten hebben betrekking op de deelname van 3-jarigen aan peuterspeelzalen en kinderdagverblijven per 1 oktober Kinderen die in een gastgezin verblijven, zijn in dit onderzoek niet meegenomen. In vorige metingen was de medewerking van gastouderbureaus onvoldoende om daaruit betrouwbare informatie te verstrekken. De gegevens van het onderzoek zijn verzameld op het niveau van de locatie. In Rotterdam zijn op 1 oktober locaties met voorschoolse voorzieningen: 182 VVE-peuterspeelzalen, 20 reguliere peuterspeelzalen, 56 VVE-kinderdagverblijven en 88 reguliere kinderdagverblijven. De inventarisatie heeft voor de reguliere peuterspeelzalen en kinderdagverblijven geleid tot een respons van respectievelijk 85 en 73 procent. De respons van de VVE-locaties is 100 procent. De gemiddelde respons is 92 procent. Om te komen tot een actuele lijst van de verschillende locaties zijn verschillende registraties gekoppeld, waaronder het register Kinderopvang van de GGD Rotterdam Rijnmond (stand 1 september 2008). Gedurende het veldwerk zijn er op aanwijzing van contactpersonen locaties aan de basislijst toegevoegd en er van verwijderd. In dat laatste geval ging het om opgeheven locaties, nog te openen locaties en dubbel voorkomende locaties (andere naam, zelfde adres). De cijfers in dit rapport zijn deels gebaseerd op registratie en deels op een inschatting van degene die het vragenformulier heeft ingevuld. De reguliere voorzieningen registreren in veel gevallen niet op de kindkenmerken die relevant zijn voor de monitor. De VVE-locaties die door JOS worden gesubsidieerd hebben de verplichting om twee keer per jaar relevante deelnemersaantallen aan te leveren. Verwacht mag worden dat deze locaties de betreffende kenmerken registreren. Desondanks zijn ook de gegevens van VVE-locaties over de kenmerken van de kinderen in sommige gevallen een inschatting van de invuller. Ouders zijn niet altijd bereid om persoonlijke gegevens als het opleidingsniveau aan de instelling kenbaar te maken. Een ander probleem bij dit onderzoek is dat de deelnamecijfers mogelijk een overschatting zijn van de werkelijkheid. Doordat de gegevens worden aangeleverd op het niveau van de locatie kan niet achterhaald worden hoeveel kinderen van meer voorzieningen gebruik maken. Daar is aanvullend onderzoek voor nodig. VVE-MONITOR ROTTERDAM

10 Opzet rapport Na deze inleiding volgen drie hoofdstukken en drie bijlagen. Hoofdstuk 2 bevat een omschrijving van de werksoorten en een beeld van de geografische spreiding van de locaties voor kinderopvang. Hoofdstuk 3 betreft het bereik van driejarigen door de voorschoolse voorzieningen. Hoofdstuk 4 gaat over de deelname van (VVE-doelgroep)kinderen aan VVElocaties. Bijlage 1 bestaat uit een verantwoording van het onderzoek. In bijlage 2 wordt de doelgroep van het VVE-beleid omschreven. In bijlage 3, tenslotte, zijn de bevolkingsaantallen van twee en driejaren in buurten en deelgemeenten te vinden. 8 VVE-MONITOR Rotterdam 2008

11 2 Voorschoolse voorzieningen: geografische spreiding In dit hoofdstuk beschrijven we de voorschoolse voorzieningen en het VVE-beleid van de gemeente Rotterdam. Voorschoolse voorzieningen zijn gericht op kinderen van nul tot vier jaar. In dit onderzoek betreft het peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. In paragraaf 2.1 wordt de peuterspeelzaal behandeld, in paragraaf 2.2 het kinderdagverblijf. Paragraaf 2.3 gaat in op het VVE-beleid van de gemeente Rotterdam en schetst een beeld van de locaties waar gewerkt wordt met een VVE-programma. 2.1 Peuterspeelzalen Een peuterspeelzaal 1 is een buurtgerichte voorziening waar kinderen van anderhalf tot vier jaar enkele dagdelen per week de gelegenheid krijgen te spelen en leeftijdsgenoten te ontmoeten. Het doel van de peuterspeelzaal is voornamelijk pedagogisch. De voorziening is niet primair bedoeld om ouders de mogelijkheid te bieden om te werken of te studeren. Op werkdagen is de voorzieningen maximaal vier uur aaneengesloten geopend. De meeste kinderen komen tweemaal per week, gedurende twee tot drie uur per dag. De groepen bestaan meestal uit 12 tot 15 kinderen. Ze worden geleid door een gediplomeerde leidster. Meestal bepaalt de peuterspeelzaal hoeveel ochtenden of middagen een kind kan komen. Peuterspeelzalen zijn gesloten tijdens de schoolvakanties en nationale feestdagen. Tabel 1 Aantallen locaties peuterspeelzalen in Rotterdam totaal en in deelgemeenten, 1 oktober 2006, 2007 en Rotterdam totaal Stadscentrum Delfshaven Overschie Noord Hillegersberg-Schiebroek Kralingen-Crooswijk Prins Alexander Feijenoord IJsselmonde Charlois Hoogvliet Hoek van Holland Pernis juni 2007 VVE-MONITOR ROTTERDAM

12 Op 1 oktober 2009 zijn er in Rotterdam 202 locaties met peuterspeelzalen. De meeste locaties zijn te vinden in de deelgemeenten waar relatief veel niet-westerse driejarigen wonen. Dit zijn Delfshaven, Feijenoord, en Charlois: zie tabel Kinderdagverblijven Opvang in een kinderdagverblijf 2 is bedoeld voor kinderen van zes weken tot vier jaar. Meestal zijn dit kinderen van ouders die werken of studeren. Een kinderdagverblijf is in de regel open van maandag tot en met vrijdag van tot uur. In kinderdagverblijven worden de kinderen in groepen opgevangen. De groepssamenstelling kan variëren van kinderen met nagenoeg dezelfde leeftijd (horizontale groep) tot groepen met kinderen van nul tot vier jaar (verticale groep). De tijd dat het kind wordt opgevangen wordt meestal aangegeven in 'dagdelen'. Een dagdeel is een ochtend of een middag van 5 uren. Veel kinderdagverblijven hanteren een minimum aantal dagdelen opvang in verband met hun pedagogische beleid. Op 1 oktober 2008 heeft Rotterdam 144 locaties met kinderdagverblijven. Dat zijn er zeven meer dan in Het grootste aantal kinderdagverblijven is te vinden in het stadscentrum, waar relatief weinig peuters wonen. Het stadscentrum telt 21 locaties: zie tabel 2. Het gebied heeft daarmee een stedelijke functie voor de opvang van kinderen. Tabel 2 Aantallen locaties kinderdagverblijven in Rotterdam totaal en deelgemeenten, 1 oktober 2006, 2007 en Rotterdam totaal Stadscentrum Delfshaven Overschie Noord Hillegersberg-Schiebroek Kralingen-Crooswijk Prins Alexander Feijenoord IJsselmonde Charlois Hoogvliet Hoek van Holland Pernis juni VVE-MONITOR Rotterdam 2008

13 2.3 Locaties met voor- en vroegschoolse educatie Op VVE-locaties 3 besteden de leidsters extra aandacht aan de taalvaardigheid en sociale vaardigheden van peuters. Hiervoor gebruiken ze een educatieprogramma dat speciaal gericht is op het spelenderwijs ontwikkelen van deze vaardigheden. De dienst JOS verleent subsidies aan peuterspeelzalen en kinderdagverblijven die met een VVE-programma willen werken. Stichting de Meeuw verzorgt in opdracht van JOS de uitvoering rond het realiseren en ondersteunen van VVE-locaties. In dit onderzoek onderscheiden we reguliere peuterspeelzalen en kinderdagverblijven en VVE-peuterspeelzalen en VVE-kinderdagverblijven. Het Rotterdamse voor- en vroegschoolse educatiebeleid (VVE-beleid) is gericht op het verkleinen van de achterstand van kinderen bij intrede in groep 3 van de basisschool en het creëren van de mogelijkheid voor alle doelgroepkinderen om deel te nemen aan voor- en vroegschoolse educatie. Een kind behoort tot de doelgroep van het beleid als tenminste één van zijn ouders in een niet-westers land is geboren, of beide ouders in een westers land zijn geboren én tenminste één ouder beschikt over ten hoogste een diploma lager of voorbereidend beroepsonderwijs (lbo-/vbo-diploma) of twee jaar voortgezet onderwijs. Op 1 oktober 2008 heeft Rotterdam 182 peuterspeelzalen en 56 kinderdagverblijven die een VVE-locatie zijn. Dat zijn er 51 en 30 meer dan bij de eerste meting in 2006: zie tabel 3. Het aantal reguliere peuterspeelzalen en reguliere kinderdagverblijven komt daarmee op 20 en 88. Feijenoord, Charlois en Delfshaven hebben het grootste aantal VVE-locaties. Van alle peuterspeelzalen is op 1 oktober procent een VVE-locatie, van alle kinderdagverblijven 39 procent. In het Stadscentrum, Delfshaven, Delfshaven, Feijenoord, Charlois en Hoogvliet zijn geen reguliere speelzalen meer te vinden. Alle peuterspeelzalen in die gebieden zijn een VVE-locatie januari 2008 VVE-MONITOR ROTTERDAM

14 Tabel 3 Aantallen VVE-locaties in Rotterdam totaal en in deelgemeenten, 1 oktober 2006, 2007 en 2008 VVE-peuterspeelzalen VVE-kinderdagverblijven Rotterdam totaal Stadscentrum Delfshaven Overschie Noord Hillegersberg-Schiebroek Kralingen-Crooswijk Prins Alexander Feijenoord IJsselmonde Charlois Hoogvliet Hoek van Holland Pernis VVE-MONITOR Rotterdam 2008

15 3 Deelname van driejarigen aan voorschoolse voorzieningen In dit hoofdstuk bespreken we het bereik van de voorschoolse voorzieningen. De gemeente Rotterdam heeft als doelstelling dat in 2010 tenminste 80 procent van alle driejarigen in Rotterdam gebruik maakt van een voorschoolse voorziening. Dat is een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of gastoudergezin. Zoals al eerder gezegd laten we de gastouderopvang bij dit onderzoek buiten beschouwing. In paragraaf 3.1 komt de deelname aan de orde van de driejarigen die in Rotterdam wonen. In de paragraaf 3.2 komen de kinderen aan bod die buiten Rotterdam wonen maar hier wel een voorschoolse voorziening bezoeken. 3.1 Bereik van driejarigen die in Rotterdam wonen Voor we ingaan op het bereik van de voorschoolse voorzieningen bespreken we de mate waarin kinderen van meer voorzieningen gebruik maken. Dat is voor de meting van het bereik relevant, omdat kinderen die van meer opvangvoorzieningen gebruik maken niet te identificeren zijn uit de informatie van de locaties die door de instellingen is aangeleverd. In die zin vertekenen ze de onderzoeksresultaten, omdat ze dan dubbel tellen. Over het aantal kinderen dat een peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf bezoekt, of twee verschillende peuterspeelzalen of twee verschillende kinderdagverblijven is uit onderzoek nauwelijks iets bekend. Een recente publicatie van O&S van de gemeente Nijmegen 4 meldt dat dubbelgebruik in Nijmegen incidenteel voorkomt. Een grove schatting uit de vorige meting leert dat 2 tot 8 procent van de opgevangen Rotterdamse kinderen van meer voorzieningen gebruik maakt. De peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in Rotterdam vangen op 1 oktober 2008 in totaal (afgerond 6.200) driejarigen op die in Rotterdam wonen. Het totaal aantal opgevangen driejarigen uit Rotterdam is daarmee vanaf de eerste meting in 2006 redelijk stabiel. Het totaal aantal is inclusief de kinderen die van meer voorzieningen gebruik maken. Als de driejarigen die van meer voorzieningen gebruik maken slechts een keer worden geteld 5, komt het totaal aantal opgevangen driejarigen uit op ongeveer (afgrond 5.700). Dat zou betekenen dat op 1 oktober 2008 minimaal 86 procent van alle in Rotterdam wonende driejarigen gebruik maakt van een voorschoolse voorziening. Bovenstaande betekent dat naar schatting zo n 900 driejarige Rotterdammers op geen enkele peuterspeelzaal of kinderdagverblijf is te vinden. Maar daarbij moet wel worden aangetekend dat een deel van hen mogelijk wordt opgevangen in een gastoudergezin. Gegevens hierover ontbreken. Maar uit landelijk onderzoek is bekend dat de gastouderopvang de afgelopen jaren 4 ECE Het thema dubbelgebruik in de kinderopvang is alleen goed te onderzoeken als instellingen in staat en bereid zijn om registraties op kindniveau aan te leveren. Vooralsnog is dit niet het geval. VVE-MONITOR ROTTERDAM

16 flink gegroeid is. Het CBS meldt zelfs een ruime verdubbeling van de gastouderopvang in 2007 ten opzichte van In tabellen die hierna volgen zijn de deelnemersaantallen inclusief eventuele dubbeltellingen opgenomen. Het is niet verantwoord om op gebiedsniveau te corrigeren voor eventueel dubbelgebruik. In tabel 4 is het bereik voor Rotterdam totaal en alle deelgemeenten weergegeven. Bij de meting in 2008 is gevraagd aan te geven welk deel van de opgevangen kinderen in de deelgemeente woont waar de locatie is gevestigd. De tabel laat zien dat gemiddeld 89 procent van alle Rotterdamse driejarige kinderen die een voorschoolse voorziening bezoekt dat in de eigen deelgemeente doet. In het Stadscentrum gebeurt dat het minst. Het stadscentrum geeft daarmee blijk een stedelijke functie te hebben. 63 procent van de driejarigen uit Rotterdam die in het Stadscentrum een voorschoolse voorziening bezoeken woont daar ook in dat gebied. Ook van de driejarigen uit Rotterdam die in Kralingen-Crooswijk een voorzieningen bezoeken, wonen er relatief weinig in de deelgemeente: 75 procent. Tabel 4 Driejarigen in voorschoolse voorzieningen en in de bevolking naar deelgemeenten, 1 oktober 2008 nonrespons locaties aantal driejarige deelnemers uit Rotterdam aantal driejarige deelnemers uit de percentage Rotterdamse driejarigen dat in de bereik van driejarigen in de bevolking van de deelgemeente deelgemeente deelgemeente woont Rotterdam totaal** 7% % 83% Stadscentrum* 19% % 106% Delfshaven 6% % 81% Overschie 0% % 82% Noord 0% % 71% Hillegersberg-Schiebroek 8% % 83% Kralingen-Crooswijk* 13% % 97% Prins Alexander 7% % 74% Feijenoord 2% % 84% IJsselmonde* 10% % 96% Charlois 6% % 75% Hoogvliet 0% % 84% Hoek van Holland* 33% % 98% Pernis 0% % 95% Inclusief eventuele dubbeltellingen ** Rotterdam totaal is inclusief haven- en industriegebied * Deelgemeenten met meer dan 10 procent non-respons: gegevens zijn geschat VVE-MONITOR Rotterdam 2008

17 In de tabel is verder te zien dat de voorschoolse voorzieningen gezamenlijk zo n 83 procent van alle driejarigen uit de bevolking bereiken. Het bereik van de voorzieningen varieert van 71 tot meer dan 100 procent. Gebieden met een relatief hoog bereik van driejarigen in de bevolking zijn het Stadscentrum, Kralingen-Crooswijk, IJsselmonde en Hoek van Holland. Opvallend daarbij is het bereik van de voorschoolse voorzieningen in het Stadscentrum. Dat blijkt meer dan 100 procent te zijn. Een mogelijk verklaring voor het hoge bereik in bovengenoemde gebieden is dat ze het gevolg zijn van de schattingen die gedaan zijn voor de non-respons. Het zijn namelijk tevens de gebieden met de hoogste non-respons. Gebieden met een relatief laag bereik zijn de deelgemeente Noord en Charlois. In tabel 5 staan de deelnamecijfers van de drie- en tweejarigen onderscheiden naar de verschillende werksoorten. De tabel laat zien dat er meer driejarigen dan tweejarigen een voorschools voorzieningen bezoeken. Want van alle twee- en driejarigen die een voorschoolse voorziening bezoeken is 55 procent drie jaar en 45 procent twee jaar. Verder is in de tabel te zien dat er op driejarige leeftijd meer kinderen naar de peuterspeelzaal gaan dan naar het kinderdagverblijf. Op tweejarige leeftijd daarentegen is het omgekeerde het geval. Van de driejarigen die een voorschoolse voorzieningen bezoeken, maakt 58 procent gebruik van een peuterspeelzaal en 42 een kinderdagverblijf. Bij de tweejarigen komt die verhouding uit op 48 en 52 procent. Tabel 5 Driejarigen in voorschoolse voorzieningen onderscheiden naar werksoorten, 1 oktober 2008 Voorschoolse voorzieningen driejarigen tweejarigen VVE-peuterspeelzaal reguliere peuterspeelzaal totaal peuterspeelzalen VVE-kinderdagverblijf regulier kinderdagverblijf totaal kinderdagverblijven totaal voorschoolse voorzieningen Het lijkt er overigens op dat de deelname van driejarigen aan kinderdagverblijven is toegenomen in de afgelopen jaren, ten koste van de deelname aan peuterspeelzalen. Van de driejarigen die in 2006 en 2007 een voorschoolse voorziening bezochten, maakte respectievelijk 39 en 40 procent gebruik van een kinderdagverblijf. Nu komt dat aandeel uit op 42 procent. Vooral in het Stadscentrum en in Hillegersberg-Schiebroek maar ook in Kralingen-Crooswijk en in Prins Alexander gaan er aanzienlijk meer driejarigen naar het kinderdagverblijf dan naar de peuterspeelzaal: zie tabel 6. Het aandeel driejarigen dat een kinderdagverblijf bezoekt komt in VVE-MONITOR ROTTERDAM

18 die deelgemeenten ruim uit boven het stedelijk gemiddelde van 42 procent. Vermoedelijk valt dit in de betreffende deelgemeenten samen met een relatief hoge arbeidsparticipatie van vrouwen. Tabel 6 Verhouding deelname van driejarigen aan peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, 1 oktober peuterspeelzalen kinderdagverblijven Rotterdam totaal 58% 42% Stadscentrum* 22% 78% Delfshaven 63% 37% Overschie 64% 36% Noord 74% 27% Hillegersberg-Schiebroek 39% 61% Kralingen-Crooswijk* 49% 51% Prins Alexander 46% 54% Feijenoord 65% 35% IJsselmonde* 67% 33% Charlois 73% 27% Hoogvliet 69% 31% Hoek van Holland* 56% 44% Pernis 69% 31% Inclusief eventuele dubbeltellingen * Deelgemeenten met meer dan 10 procent non-respons: gegevens zijn geschat 3.2 Opvang van driejarigen die buiten Rotterdam wonen De voorschoolse voorzieningen in Rotterdam worden ook bezocht door kinderen die niet in Rotterdam wonen: zie tabel 7. Op 1 oktober waren dat in totaal 294 driejarigen. Meer dan de helft daarvan (57 procent) bezoekt een regulier kinderdagverblijf. Met name in het Stadscentrum, maar ook in Hillegersberg-Schiebroek, Kralingen-Crooswijk en in Prins Alexander worden relatief veel driejarigen opgevangen die buiten Rotterdam wonen. Dat er in die gebieden veel kinderen van buiten Rotterdam wonen laat zich voor een deel verklaren door de bedrijfskinderdagverblijven in die gebieden. Denk, bijvoorbeeld, aan de kinderdagverblijven van het Erasmus Medisch Centrum (Stadscentrum), de Erasmus Universiteit (Kralingen-Crooswijk), Sint Franciscus Gasthuis (Hillegersberg-Schiebroek). 16 VVE-MONITOR Rotterdam 2008

19 Tabel 7 Deelname van buiten Rotterdam wonende 3-jarigen aan voorschoolse voorzieningen in Rotterdam, 1 oktober 2008 aantal 3-jarigen van buiten R'dam in reguliere peuterspeelzalen aantal 3-jarigen van buiten R'dam in VVEpeuterspeelzalen aantal 3-jarigen van buiten R'dam in reguliere kinderdagverblijven aantal 3-jarigen van buiten R'dam in VVEkinderdagverblijven totaal aantal 3-jarigen van buiten R'dam in R damse opvang Rotterdam totaal Stadscentrum* Delfshaven Overschie Noord Hillegersberg-Schiebroek Kralingen-Crooswijk* Prins Alexander Feijenoord IJsselmonde* Charlois Hoogvliet Hoek van Holland* Pernis Inclusief eventuele dubbeltellingen * Deelgemeenten met meer dan 10 procent non-respons: gegevens zijn geschat VVE-MONITOR ROTTERDAM

20 18 VVE-MONITOR Rotterdam 2008

21 4 Doelgroepen van voor- en vroegschoolse educatie Dit hoofdstuk gaat over doelgroepen van het VVE-beleid. In paragraaf 4.1 komt aan de orde in welke mate kinderen die tot de doelgroep behoren een VVE-locatie bezoeken. Paragraaf 4.2 gaat over de deelname van Antilliaanse peuters aan VVE-locaties. In de laatste paragraaf komen de eventuele uitbreidingsmogelijkheden aan bod. 4.1 Deelname van VVE-doelgroepkinderen uit Rotterdam De gemeente Rotterdam wil dat negentig procent van alle driejarige doelgroepkinderen die een voorschoolse voorziening bezoeken een VVE-programma volgt. Een VVE-programma moet ontwikkelingsachterstanden bij kinderen voorkomen of in elk geval aan pakken. We gaan er in dit onderzoek van uit dat een kind dat een VVE-locatie bezoekt een VVE-programma volgt. Al eerder is aangegeven welke kinderen tot de doelgroep van het VVE-beleid worden gerekend. Dat zijn kinderen waarvan tenminste één ouder in een niet-westers land is geboren en kinderen waarvan beide ouders in een westers land zijn geboren én tenminste één ouder beschikt over niet meer dan een diploma lager of voorbereidend beroepsonderwijs (lbo-/vbodiploma) of twee jaar voortgezet onderwijs. Tabel 8 Deelname van driejarige doelgroepkinderen aan reguliere locaties en VVElocaties, 1 oktober 2008 op alle op reguliere op VVElocatielocaties op VVE- locaties locaties Rotterdam totaal % Stadscentrum* % Delfshaven % Overschie % Noord % Hillegersberg-Schiebroek % Kralingen-Crooswijk* % Prins Alexander % Feijenoord % IJsselmonde* % Charlois % Hoogvliet % Hoek van Holland* Pernis Inclusief eventuele dubbeltellingen * Deelgemeenten met meer dan 10 procent non-respons: gegevens zijn geschat Tabel 8 laat zien hoeveel doelgroepkinderen welke locatie bezoeken. In totaal bezoeken per oktober driejarige Rotterdamse doelgroepkinderen een voorschoolse voorziening. Daarvan bezoeken er een locatie met voorschoolse educatie. Dat betekent dat het voor- VVE-MONITOR ROTTERDAM

22 en vroegschoolse educatiebeleid 78 procent van alle doelgroepkinderen die een voorschoolse voorziening bezoeken bereikt. In 2006 was dat nog 56 procent. Deze ontwikkeling is te verklaren uit de omvorming van reguliere locaties naar VVE-loacties: van 157 locaties in 2006 naar 238 in Deelgemeenten waar de VVE-locaties meer dan 90 procent van de driejarige Rotterdamse doelgroepkinderen bereiken die een voorschoolse voorzieningen bezoeken, zijn: Delfshaven, Feijenoord, Charlois en Hoogvliet. Zie tabel 8. Dit zijn tevens de gebieden waar alle peuterspeelzalen inmiddels een VVE-locatie zijn. Er zijn daar geen reguliere peuterspeelzalen meer. De doelgroepkinderen die in die gebieden nog niet worden bereikt, bezoeken dus een kinderdagverblijf. In de overige deelgemeenten bereiken de VVE-locaties zo n 50 tot 80 procent van alle doelgroepkinderen die een voorschoolse voorzieningen bezoeken. Een uitzondering hierop zijn Pernis en Hoek van Holland. In die gebieden zijn geen voorzieningen die voorschoolse educatie bieden. Tabel 9 Deelname van driejarige doelgroepkinderen als percentage van het totaal aantal driejarigen in opvang, per 1 oktober 2008 aantal 3-jarigen in opvang aantal doelgroep 3-jarigen doelgroep als % van totaal Rotterdam totaal % Stadscentrum* % Delfshaven % Overschie % Noord % Hillegersberg-Schiebroek % Kralingen-Crooswijk* % Prins Alexander % Feijenoord % IJsselmonde* % Charlois % Hoogvliet % Hoek van Holland* % Pernis % Inclusief eventuele dubbeltellingen * Deelgemeenten met meer dan 10 procent non-respons: gegevens zijn geschat In tabel 9 is de deelname van driejarige doelgroepkinderen uitgedrukt als percentage van het totaal aantal driejarigen dat een voorschoolse voorziening bezoekt. De tabel laat daarmee zien in welk gebied het hoogste percentage doelgroepdriejarigen op voorschoolse voorzieningen te vinden zijn. Uit de tabel blijkt (zoals verwacht) dat Charlois, Feijenoord en Delfshaven ruim boven het stedelijk gemiddelde van 64 procent scoren. In Prins Alexander en Hillegersberg- Schiebroek daarentegen is het aandeel doelgroepkinderen het laagst. 20 VVE-MONITOR Rotterdam 2008

23 Tabel 10 laat zien hoeveel doelgroepkinderen welke VVE-locaties en welke regulier locaties bezoeken. Uit de tabel blijkt ook dat 64 procent van alle driejarigen die een voorschoolse voorziening bezoeken tot de doelgroep van het VVE-beleid wordt gerekend. Bij de tweejarigen is dat 62 procent. Een schatting van het aandeel doelgroepkinderen in de bevolking komt op vergelijkbare percentages uit. Volgens die berekening kan 62 procent van de drie- en van de tweejarigen tot de doelgroep van het VVE-beleid worden gerekend. Met andere woorden de deelnemers van de voorschoolse voorzieningen zijn redelijke representatief voor de bevolking. Er is geen sprake van selectieve deelname. In absolute aantallen behoren ongeveer driejarigen en tweejarigen uit de bevolking tot de doelgroep van het VVE-beleid. Daarmee kan vervolgens worden berekend dat de voorschoolse voorzieningen 96 procent van de doelgroep driejarigen uit de bevolking bereikt en 88 procent van de tweejarigen uit de bevolking. Het merendeel daarvan bezoekt, zoals al eerder gezegd, een VVE-locatie. Tabel 10 Deelname van doelgroepkinderen aan reguliere locaties en VVE-locaties als aantal en als percentage van alle deelnemers, 1 oktober 2008 Voorschoolse voorzieningen driejarigen tweejarigen aantal % van totaal aantal % van totaal VVE-peuterspeelzaal % % VVE-kinderdagverblijf % % totaal VVE-locaties % % reguliere peuterspeelzaal 188 3% 108 2% reguliere kinderdagverblijf % % totaal reguliere locaties % % totaal voorschoolse voorzieningen % % 4.2 Deelname van driejarige Antilliaanse kinderen uit Rotterdam In januari 2006 is het Actieprogramma Integrale Aanpak Antillianen vastgesteld met als belangrijke doelstelling dat 60 procent van de driejarige Antilliaanse peuters deelneemt aan een VVE-programma. Uit tabel 12 blijkt dat per oktober Antilliaanse driejarigen uit Rotterdam een VVElocatie bezoeken. Dat is 74 procent van alle Antilliaanse driejarigen in de bevolking. Op de reguliere locaties zijn nog eens 119 driejarigen te vinden. In totaal tellen de voorschoolse voorzieningen meer Antilliaanse driejarigen dan er wonen; namelijk 386 tegen 363. In Feijenoord, Hoogvliet en het Stadscentrum bezoeken meer Antilliaanse driejarigen een VVE- VVE-MONITOR ROTTERDAM

VVE-MONITOR ROTTERDAM 2007 2 E METING

VVE-MONITOR ROTTERDAM 2007 2 E METING VVE-MONITOR ROTTERDAM 2007 2 E METING drs. J.M. Reijnen Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) April 2008 In opdracht van Jeugd, Onderwijs en Samenleving Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS)

Nadere informatie

Huishoudens met inkomen naar belangrijkste bron

Huishoudens met inkomen naar belangrijkste bron INKOMENSBRONNEN ROTTERDAM EN REGIO 2002 In de zomer van 2005 zijn de inkomensgegevens op gemeentelijk, deelgemeentelijk en buurtniveau uit het Regionaal Inkomens Onderzoek 2002 van het CBS beschikbaar

Nadere informatie

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 1 Onderzoek en Business Intelligence Deze feitenkaart bevat de resultaten van de jaarlijkse Oktobertelling onder

Nadere informatie

Herziene beweegcijfers Gezondheidsmonitor volwassenen 2012

Herziene beweegcijfers Gezondheidsmonitor volwassenen 2012 Herziene beweegcijfers Gezondheidsmonitor volwassenen 2012 Erratum, december 2014 Van Gea Schouten Datum 16 december 2014 Waarom herziene cijfers voor de beweegnorm? Bij het aanmaken van het databestand

Nadere informatie

Monitor jeugdwerkloosheid in Rotterdam

Monitor jeugdwerkloosheid in Rotterdam rotterdam.nl/onderzoek Monitor jeugdwerkloosheid in Rotterdam Rapportage op wijkniveau, 31 september 2015 Onderzoek en Business Intelligence Rapportage monitor Jeugdwerkloosheid in Rotterdam Rapportage

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor 2012

Gezondheidsmonitor 2012 Gezondheidsmonitor 2012 Tabellenboek met wijkcijfers van Rotterdam GGD Rotterdam-Rijnmond Januari 2014 Pagina 1 Inhoudsopgave Toelichting 3 Respons 4 Tabel 1. Opleiding 5 Tabel 2. Financiële situatie en

Nadere informatie

Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2011

Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2011 Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2011 Ed 2013 zijn de komensgegevens op gemeentelijk, deelgemeentelijk en buurtniveau uit het Regionaal Inkomens Onderzoek 2011 van

Nadere informatie

Monitor jeugdwerkloosheid in Rotterdam

Monitor jeugdwerkloosheid in Rotterdam rotterdam.nl/onderzoek Monitor jeugdwerkloosheid in Rotterdam Rapportage op wijkniveau, 31 maart 2015 Onderzoek en Business Intelligence Rapportage monitor Jeugdwerkloosheid in Rotterdam Rapportage op

Nadere informatie

De urgentieverklaring. Hoe nu verder?

De urgentieverklaring. Hoe nu verder? De urgentieverklaring Hoe nu verder? Inhoud Een woning zoeken 3 Zoekprofiel 4 Ik heb een woning gevonden en geaccepteerd, 4 wat gebeurt er met de urgentie? De drie maanden zijn voorbij en 4 ik heb nog

Nadere informatie

Zoneringskader en zoneringskaart Huisvesting Bijzondere Doelgroepen

Zoneringskader en zoneringskaart Huisvesting Bijzondere Doelgroepen Zoneringskader en zoneringskaart Huisvesting Bijzondere Doelgroepen 1. Inleiding In dit zoneringskader wordt door het college van B&W op wijkniveau aangegeven in hoeverre een wijk ruimte heeft om nieuwe

Nadere informatie

Feitenkaart vve-monitor Rotterdam 2015

Feitenkaart vve-monitor Rotterdam 2015 April 2016 Feitenkaart vve-monitor Rotterdam 2015 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 1 Deze feitenkaart bevat de resultaten van de jaarlijkse oktobertelling onder alle Rotterdamse peuterspeelzalen

Nadere informatie

Rotterdam Veiligheidsindex 2012

Rotterdam Veiligheidsindex 2012 Rotterdam Veiligheidsindex 2012 Meting van de veiligheid in Rotterdam 2 Rotterdam Veiligheidsindex 2012 Meting van de veiligheid in Rotterdam Inhoud Woord vooraf 5 1. Inleiding 7 2. Rotterdam 9 3. Deelgemeenten

Nadere informatie

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Nieuwe aanvrage tot registratie officiële taksen in totale kosten in * basisbedrag t/m 3 klassen 755 1055 toeslag merk in kleur 250 275 Vernieuwing

Nadere informatie

Feitenkaart Inkomensgegevens op deelgemeente- en buurtni veau 2010

Feitenkaart Inkomensgegevens op deelgemeente- en buurtni veau 2010 Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2010 Ed 2012 zijn de komensgegevens op gemeentelijk, deelgemeentelijk en buurtniveau uit het Regionaal Inkomens Onderzoek 2010 van

Nadere informatie

Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2012 (februari 2015, 2e druk)

Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2012 (februari 2015, 2e druk) Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2012 (februari 2015, 2e druk) Ed 2014 zijn de komensgegevens op gemeentelijk, deelgemeentelijk en buurtniveau uit het Regionaal Inkomens

Nadere informatie

Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2013

Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2013 Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2013 Ed 2015 zijn de komensgegevens op gemeentelijk, deelgemeentelijk en buurtniveau uit het Regionaal Inkomens Onderzoek 2013 van

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 22 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis Tarievenkaart Starttarieven Doel Incl. btw Mobiel Nederland 0,10 0,10 Internationaal 0,10 0,10 Tarieven bellen binnen Nederland tarieven in euro/ minuut (doorberekend per hele minuut) Bestemming Incl.

Nadere informatie

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011 Voizz Prijslijst 1 maart 2011 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing, druk- en zetfouten voorbehouden. De voorgaande prijslijsten komen te vervallen. Alle genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W.

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam. Burgemeester. Inleiding. Veiligheidsindex Vijfjarenactieplan Veilig (VJAP ). Aan de Gemeenteraad

Gemeente Rotterdam. Burgemeester. Inleiding. Veiligheidsindex Vijfjarenactieplan Veilig (VJAP ). Aan de Gemeenteraad Gemeente Rotterdam Burgemeester Ing. A. Aboutaleb Burgemeester Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40 Postadres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam Website: www.rotterdam.nl E-mail: dimbsd@rotterdam.nl Fax:

Nadere informatie

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO)

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO) Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van (art. 26 OESO) 10/11/2009 I. Nieuwe overeenkomsten die een bepaling bevatten die voorziet in de uitwisseling van bankinlichtingen Land Botswana 03/07/09 Herziene

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Cijfers 8 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding

Nadere informatie

Solcon Mobiel tarieven per 1 juni 2016

Solcon Mobiel tarieven per 1 juni 2016 Solcon Mobiel tarieven per 1 juni 2016 Solcon biedt Internetten, Bellen en SMS- en exclusief voor klanten. Met Solcon Mobiel betaalt u alleen naar uw werkelijk verbruik. Bovendien heeft u uw mobiele kosten

Nadere informatie

VERKIEZINGSUITSLAGEN GEMEENTERAAD ROTTERDAM 2010 PER STEMBUREAU (DEFINITIEF)

VERKIEZINGSUITSLAGEN GEMEENTERAAD ROTTERDAM 2010 PER STEMBUREAU (DEFINITIEF) VERKIEZINGSUITSLAGEN GEMEENTERAAD ROTTERDAM 2010 PER STEMBUREAU (DEFINITIEF) Stembureau Adres Buurtnaam Deelgemeente 1 Coolsingel 40 Stadsdriehoek Stadscentrum 448 571 71 90 313 179 21 225 4 1 2 3 6 2

Nadere informatie

Bijlage. 3 - meename door moeder meename door beiden meename door derde(n)

Bijlage. 3 - meename door moeder meename door beiden meename door derde(n) Cijfers 22 Bijlage Cijfers 22 Aantal zaken Aantal afgeronde zaken Inkomende zaken: 49 24 Aantal betrokken kinderen: 65 33 Verzoeken teruggeleiding 2 47 22 meename door vader 3 meename door moeder 35 9

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Cijfers 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding?

Nadere informatie

Tarieven. Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie

Tarieven. Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie Tarieven Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie MERKDEPOT Depot van een merk voor 1 t/m 3 klassen voor een periode van 10 jaar: Basisbedrag (eenmalig bedrag)

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Roeselare Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Kortrijk Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Oostende Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Tielt Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden. Land Visum vereist / niet vereist Opmerking*

Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden. Land Visum vereist / niet vereist Opmerking* Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden Land Visum vereist / niet vereist Opmerking* 1. Oostenrijk Geen visum nodig voor een verblijf van 2. Afghanistan DP - houders van diplomatieke paspoorten

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Tielt Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14 Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 20 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM Landen van Herkomst Agribulk Breakbulk Containers Ertsen Kolen LNG Minerale olie Overig droog Overig nat Ruwe olie TOTAAL Algerije 518 562 1.814 2.894 Angola 25 64 2.061 2.150 Argentinië 1.627 142 447

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 1 van 9 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 Dossier Land van Bestemming Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag ( ) 1 Rusland CAT00

Nadere informatie

Inschrijfdatum woonpas. Burgerservicenummer (BSN) (voorheen Sofinummer) Dossiernummer (in te vullen door behandelend ambtenaar)

Inschrijfdatum woonpas. Burgerservicenummer (BSN) (voorheen Sofinummer) Dossiernummer (in te vullen door behandelend ambtenaar) Aanvraag Urgentieverklaring woonruimte Woonpasnummer woonnet Rijnmond Woonpasnummer Woonvisie Inschrijfdatum woonpas Burgerservicenummer (BSN) (voorheen Sofinummer) Dossiernummer (in te vullen door behandelend

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën.  Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Uitwisseling van bankinlichtingen. Kalender van (art. 26 OESO) 16 juli 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Aruba-Mobiel 24. Australië 8. Australië-Mobiel 19. Azerbeidzjan 18. Azerbeidzjan-Mobiel 30. Azoren 5. Bahama s 17. Bahama s-mobiel 17.

Aruba-Mobiel 24. Australië 8. Australië-Mobiel 19. Azerbeidzjan 18. Azerbeidzjan-Mobiel 30. Azoren 5. Bahama s 17. Bahama s-mobiel 17. Algerije 9 Aruba-Mobiel 24 Brazilië 6 Algerije-Mobiel 25 Australië 8 Brazilië-Mobiel 19 Marokko 1 Australië-Mobiel 19 Britse-Maagdeneilanden 19 Marokko-Mobiel 25 Azerbeidzjan 18 Britse-Maagdeneilanden-Mobiel

Nadere informatie

Hoe vraag ik urgentie aan en wat zijn de voorwaarden?

Hoe vraag ik urgentie aan en wat zijn de voorwaarden? Hoe vraag ik urgentie aan en wat zijn de voorwaarden? Inhoud Wat is een urgentieverklaring? 4 Wat zijn de voorwaarden voor het aanvragen van 4 urgentie en op welke gronden is het mogelijk? Urgentiegronden

Nadere informatie

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Klein GROEP A Duitsland - Cuba 3-0 Wales - Chili 1-1 Kameroen - Finland 1-0 Duitsland - Wales 4-0 Chili - Kameroen 0-3 Cuba - Finland 1-0 Duitsland - Chili 4-0 Cuba - Kameroen 0-2 Wales - Finland 1-1 Duitsland

Nadere informatie

Colofon: Uitgave: Directie Jeugd en Onderwijs Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Rotterdam. Grafische vormgeving: Trichis Communicatie en Ontwerp

Colofon: Uitgave: Directie Jeugd en Onderwijs Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Rotterdam. Grafische vormgeving: Trichis Communicatie en Ontwerp Staat van het Rotterdams onderwijs 2014 Colofon: Uitgave: Directie Jeugd en Onderwijs Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Rotterdam Grafische vormgeving: Trichis Communicatie en Ontwerp Fotografie:

Nadere informatie

TARIEVEN MERKRECHT per 1 januari 2010 conform bijgaande voorwaarden merkenrecht

TARIEVEN MERKRECHT per 1 januari 2010 conform bijgaande voorwaarden merkenrecht TARIEVEN MERKRECHT per 1 januari 2010 conform bijgaande voorwaarden merkenrecht TARIEVEN MERKREGISTRATIE BENELUX (België, Nederland, Luxemburg) Kosten BBIE* Depot individueel merk (incl. vooronderzoek

Nadere informatie

Afghanistan incl mobiel - Azoren

Afghanistan incl mobiel - Azoren Afghanistan incl mobiel - Azoren Afghanistan incl mobiel 2,57 Alaska incl mobiel 0,10 Albanië 0,36 Albanië Mobiel 0,42 Albanië Tirana 0,27 Algerije Mobiel 0,51 Amerikaans Samoa 1,00 Amerikaanse Maagendeilanden

Nadere informatie

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011)

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011) Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse en en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011) Landen Steden in EUR Afghanistan Alle bestemmingen 155 69 Albanië Alle bestemmingen 139 92 Algerije

Nadere informatie

Dit besluit vervangt het Besluit van 31 december 2015, nr. DGBel 2015/5911M, Stcrt. 2015, nr n1

Dit besluit vervangt het Besluit van 31 december 2015, nr. DGBel 2015/5911M, Stcrt. 2015, nr n1 Common Reporting Standard; landenlijst deelnemende rechtsgebieden Directoraat-Generaal der Belastingdienst, Fiscaliteit Besluit van 28 juni 2016, nr. DGBel 2016/ 3128M Dit besluit vervangt het Besluit

Nadere informatie

VERTALING. Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1

VERTALING. Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1 VERTALING Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1 Wijziging A. Artikel 2, vijfde lid In artikel 2, vijfde lid, van het Protocol worden de woorden

Nadere informatie

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt Freek Bucx Inhoud Tabel B4.1... 3 Tabel B4.2... 4 Tabel B4.3... 5 Tabel B4.4... 6 Tabel B4.5... 7 Tabel B4.6... 8 Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2014- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

Alle prijzen zijn afgerond per minuut en inclusief het hogere btw tarief van 21%.

Alle prijzen zijn afgerond per minuut en inclusief het hogere btw tarief van 21%. Voor bellen naar buitenland heeft ZeelandNet daar waar mogelijk één tarief voor bellen naar vast en mobiel. De belangrijkste bestemmingen België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Frankrijk

Nadere informatie

Opmerking bij alle grafieken die volgen. In de statistieken zijn alleen de gegevens opgenomen van iedereen die zich heeft aangemeld.

Opmerking bij alle grafieken die volgen. In de statistieken zijn alleen de gegevens opgenomen van iedereen die zich heeft aangemeld. Statistieken 2014 98 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2014 gesteld op 46.000. In totaal zijn 7.844 personen uitgeloot voor de Vierdaagse. Barometer 2014 alle lopers % uitval

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2013-I

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2013-I nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2013- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

-Word ik op de hoogte gehouden van de voortgang van mijn bestelling?

-Word ik op de hoogte gehouden van de voortgang van mijn bestelling? Klantenservice Productinformatie: Welke producten gebruikt Picture On The Wall. Bestellen: Veel gestelde vragen. Hoe doe ik een besteling. Bestellen en retourneren: Veel gestelde vragen. Verzendkosten.

Nadere informatie

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

Nadere informatie

Common Reporting Standard; landenlijst deelnemende rechtsgebieden. Directoraat-Generaal der Belastingdienst, Fiscaliteit

Common Reporting Standard; landenlijst deelnemende rechtsgebieden. Directoraat-Generaal der Belastingdienst, Fiscaliteit Common Reporting Standard; landenlijst deelnemende rechtsgebieden Directoraat-Generaal der Belastingdienst, Fiscaliteit Besluit van 31 december 2015, nr. DGBel 2015/5911M, De Staatssecretaris van Financiën

Nadere informatie

Bezorginformatie per land

Bezorginformatie per land Bezorginformatie per land De overkomstduur van een zending voor rest vd wereld kan beïnvloed worden door de inklaringstijd bij de douane. De inklaringstijd varieert van 1 week tot 4 weken. Land Overkomstduur

Nadere informatie

Inschrijformulier WK kwalificatiewedstrijden

Inschrijformulier WK kwalificatiewedstrijden W. van Beijsterveldt Rust 1 7-sep-12 Duitsland - Farëer Eilanden 3 0 9 0 2 7-sep Moldavië - Engeland 0 1 0 2 3 7-sep Wales - België 0 1 0 2 Groep A: Groep B: Groep C: 4 7-sep Bulgarije - Italië 0 1 1 3

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Faculteit der Rechtsgeleerdheid First results of a study into social policies for divorced families in the United States Mandatory parenting plans, mediation and parental divorce education Het ouderschapsplan

Nadere informatie

Resultaten VVNH monitoring 2008

Resultaten VVNH monitoring 2008 Resultaten VVNH monitoring 2008 Resultaten totaal In totaal is er door de leden van de VVNH in 2008 iets minder dan 2,3 miljoen m 3 naaldhout, hardhout en plaatmateriaal door de respondenten geïmporteerd.

Nadere informatie

Samenvatting bevolkingscijfer op 01/01/2016

Samenvatting bevolkingscijfer op 01/01/2016 Samenvatting bevolkingscijfer op 1/1/216 Op 1 januari 216 telde Roeselare in totaal 6.941 inwoners, een stijging van 586 inwoners ten opzichte van 1 januari 215, waarbij er 539 meer vrouwen dan mannen

Nadere informatie

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA -12- Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA Toelichting: EVA staat voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, Island en Zwitserland. De associatie

Nadere informatie

Oude Westen Huis van de Wijk De Nieuwe Gaffel. Gaffelstraat 63 B

Oude Westen Huis van de Wijk De Nieuwe Gaffel. Gaffelstraat 63 B Oude Westen De Nieuwe Gaffel Gaffelstraat 63 B 06-523 58 096 www.wmoradar.nl Stadsdriehoek De Kip Kipstraat 37 010-485 58 98 www.wmoradar.nl Tarwewijk Millinxparkhuis Spangen Westervolkshuis Spartastraat

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE Arrondissement Brugge HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 1

Inhoudsopgave hoofdstuk 1 -18- Inhoudsopgave hoofdstuk 1 Samenvatting hoofdstuk 1 Tabellen: 1.1 Bevolking in Delft naar geslacht en bevolking in Nederland op 1 januari 1.2 Doelgroepen op basis van leeftijd in de bevolking per wijk

Nadere informatie

Naar de nieuwe tariefplannen

Naar de nieuwe tariefplannen Naar de nieuwe tariefplannen Je herlaadkaart Maghreb Mobile De informatie over de vroegere tariefformules is beschikbaar als referentie voor klanten die deze tariefformules op dit moment gebruiken en deze

Nadere informatie

7,50 9,50 16,00 11,50 16,00 22,00 26,78 59,50 77,35

7,50 9,50 16,00 11,50 16,00 22,00 26,78 59,50 77,35 Posttarieven 2012 Post versturen binnen Nederland of naar het buitenland? Voor al uw postzaken hebben wij een passende oplossing. In deze folder vindt u de tarieven van onze meest gebruikte producten.

Nadere informatie

Minder asielzoekers in de Europese Unie

Minder asielzoekers in de Europese Unie Han Nicolaas en Arno Sprangers Het aantal asielverzoeken in de Europese Unie lag rond de eeuwwisseling op een niveau van bijna 400 duizend per jaar. Sindsdien is dit aantal sterk afgenomen. In 2003 was

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2014 Berekening zorgtoeslag 2014 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af

Nadere informatie

Berekening zorgtoeslag 2013

Berekening zorgtoeslag 2013 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2013 ib 998 - ib*7pl Berekening zorgtoeslag 2013 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant

Nadere informatie

Internationale beltarieven ZET solutions geldig per 1 maart Alle bedragen zijn in euro's en excl BTW.

Internationale beltarieven ZET solutions geldig per 1 maart Alle bedragen zijn in euro's en excl BTW. Internationale beltarieven ZET solutions geldig per 1 maart 2011. Alle bedragen zijn in euro's en excl BTW. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. B C D Tarieven per maart 2011

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING LIDSTATEN Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2015 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de standaardpremie de

Nadere informatie

Datum onderteken ing

Datum onderteken ing Datum onderteken ing Datum inwerkingtreding Land Status Vindplaats 1. Albanië In werking 15-04-1994 01-09-1995 1994, 145 2. Algerije In werking 20-03-1997 01-08-2008 2007, 079 3. Argentinië In werking

Nadere informatie

Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse

Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse Stichting Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Persbericht 2012.024 Nijmegen, 05 juli 2012 Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse stand per 5 juli 2012. 1. Barometergegevens 2011 2012 Aantal

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 1 van 22 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 Dossier Land van Bestemming Land van Eindgebruik Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag

Nadere informatie

Tarieven buitenland. Tarieven zone 1. Landen zone 1 1/4

Tarieven buitenland. Tarieven zone 1. Landen zone 1 1/4 Tarieven buitenland Per 30 april 2016 zijn de tarieven voor gebruik van je abonnement in zone 1 veranderd. De minuten, sms'jes en MB's gaan vanaf nu uit je gewone bundel en je betaalt een kleine toeslag.

Nadere informatie

Bevolking Ommoord. Aantal inwoners. Stand van het aantal inwoners op 1 januari

Bevolking Ommoord. Aantal inwoners. Stand van het aantal inwoners op 1 januari Bevolking Ommoord Aantal inwoners Stand van het aantal inwoners op 1 januari Buurt Ommoord Gebied Prins Alexander Gemeente Rotterdam 2009 24.147 90.312 587.161 2010 24.195 91.645 592.939 2011 24.504 92.640

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

WONEN EN LEREN VAN VOLWASSENEN IN DE REGIO REGIOVERKEER IN DE VOLWASSENENEDUCATIE

WONEN EN LEREN VAN VOLWASSENEN IN DE REGIO REGIOVERKEER IN DE VOLWASSENENEDUCATIE WONEN EN LEREN VAN VOLWASSENEN IN DE REGIO REGIOVERKEER IN DE VOLWASSENENEDUCATIE drs. J.M. Reijnen Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) 27 januari 2005 In opdracht van de Dienst Stedelijk Onderwijs

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/13/146 ADVIES NR. 13/65 VAN 2 JULI 2013, GEWIJZIGD OP 5 NOVEMBER 2013 EN OP 7 OKTOBER 2014, INZAKE DE MEDEDELING

Nadere informatie

Nederlandse. Website: I d e n t i t e i t s k a a r t. volg ons via:

Nederlandse. Website:  I d e n t i t e i t s k a a r t. volg ons via: Paspoort Nederlandse I d e n t i t e i t s k a a r t Website: www.bunschoten.nl volg ons via: Spoedprocedure Als u met spoed een reisdocument nodig heeft, zijn hier extra kosten aan verbonden. Aanvragen

Nadere informatie

Berekening zorgtoeslag 2009

Berekening zorgtoeslag 2009 Berekening zorgtoeslag 2009 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de standaardpremie de normpremie het gezamenlijke toetsingsinkomen

Nadere informatie

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2011

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2011 Betaalpakketten en betaalrekeningen Tarief per kwartaal Rabo RiantPakket met Rabo GoldCard en Rabo WereldPas 15,30 extra Rabo GoldCard 6,85 extra Rabo WereldPas 1,95 Rabo TotaalPakket met RaboCard en Rabo

Nadere informatie

Tarievenlijst Onbeperkt KLM

Tarievenlijst Onbeperkt KLM Tarievenlijst Onbeperkt KLM INHOUD. 1. Onbeperkt KLM Aanbod.... 3 2. Nationale Tarieven.... 4 3. Internationale En Roaming Tarieven.... 5 4. Overige Tarieven.... 7 5. T-Mobile Diensten.... 8 1. Onbeperkt

Nadere informatie

Imago Rotterdamse festivals

Imago Rotterdamse festivals Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) november 2010 In opdracht van Rotterdam Festivals Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteurs: Annemarie Reijnen Project: 10-3331 Adres: Blaak 34, 3011

Nadere informatie

A 2014 N 91 PUBLICATIEBLAD. De Gouverneur van Curaçao. artikel 3, eerste lid, onderdeel 1, sub b, van het Toelatingsbesluit; HEEFT GOEDGEVONDEN:

A 2014 N 91 PUBLICATIEBLAD. De Gouverneur van Curaçao. artikel 3, eerste lid, onderdeel 1, sub b, van het Toelatingsbesluit; HEEFT GOEDGEVONDEN: A 2014 N 91 PUBLICATIEBLAD Landsbesluit van de 23 ste oktober 2014, no. 14/2329 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, onderdeel 1, sub b van het Toelatingsbesluit 1 De Gouverneur van Curaçao Op de

Nadere informatie

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country Zuivelproductie per land 2015 Melkaanvoer en productie EU-28 2015 Milk deliveries and production EU-28 index: 2014=100 EU-28 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index Melkaanvoer

Nadere informatie

Revisie van de Eurocodes

Revisie van de Eurocodes 1 Revisie van de Eurocodes Jan Gijsbers, TNO Voorzitter normcommissie TGB Betonconstructies Lid CEN/TC250/SC2 Eurocode Concrete structures 2 Inhoud presentatie Eurocodes en Europa Eurocodes in Nederland

Nadere informatie

0,09 per SMS 0,20 per MMS

0,09 per SMS 0,20 per MMS Nationaal buiten bundle Gesprekken SMS MMS Data < 100 MB Data > 100 MB Prijs 0,15 per minuut 0,09 per SMS 0,20 per MMS 0,15 per MB 0,075 per MB Afghanistan 2,45 0,07 0,15 Afghanistan Mobiel 2,45 0,07 0,15

Nadere informatie

Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en zorggebruik

Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en zorggebruik Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en zorggebruik ITS, Radboud Universiteit Nijmegen Roelof Schellingerhout 024 3653500 r.schellingerhout@its.ru.nl 5 februari 2013 Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en

Nadere informatie

DE VOORDELEN OP EEN RIJ

DE VOORDELEN OP EEN RIJ 10-2014 / V2.0 10-2014 V2.0 Communicatie gaat tegenwoordig een stuk verder dan alleen vaste of mobiele telefonie. OZMO zorgt voor een uitstekende vast mobiel integratie. Hierdoor bent u als ondernemer

Nadere informatie

Land (Op)starttarief Belkosten Tijdseenheid Bellen naar mobiel 0,05 0,18 per minuut Oezbekistan 0,05 1,96 per minuut Kirgizie 0,05 1,96 per minuut

Land (Op)starttarief Belkosten Tijdseenheid Bellen naar mobiel 0,05 0,18 per minuut Oezbekistan 0,05 1,96 per minuut Kirgizie 0,05 1,96 per minuut Land (Op)starttarief Belkosten Tijdseenheid Bellen naar mobiel 0,05 0,18 per minuut Oezbekistan 0,05 1,96 per minuut Kirgizie 0,05 1,96 per minuut Georgie 0,05 1,96 per minuut Azerbeidzjan 0,05 1,96 per

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Exclusief BTW Inclusief 21% BTW Vast Mobiel Vast Mobiel

Bestemming Starttarief Exclusief BTW Inclusief 21% BTW Vast Mobiel Vast Mobiel Afghanistan 0,000 0,2596 0,2596 0,3142 0,3142 Albanie 0,000 0,1731 0,2596 0,2094 0,3142 Albanie special 0,000 0,8222 0,8222 0,9948 0,9948 Algerije 0,000 0,1475 0,3029 0,1785 0,3665 America Samoa 0,000

Nadere informatie

Wijken van waarde Digit 2012. Frans Spierings Marina Meeuwisse

Wijken van waarde Digit 2012. Frans Spierings Marina Meeuwisse ijken van waarde Digit 2012 Frans pierings Marina Meeuwisse ijken van waarde Digit 2012 Frans pierings Marina Meeuwisse 3 nhoudsopgave 4 ntroductie 4 Met dank aan 7 Nationaal Programma Zuid - een overzicht

Nadere informatie

Op eigen kracht of aanhaken bij krachten van buiten?

Op eigen kracht of aanhaken bij krachten van buiten? Op eigen kracht of aanhaken bij krachten van buiten? Radboud Engbersen (Platform31) en Marijn Molema (Fryske, Akademy), Groningen, 26 november 2015 Radboud Engbersen. Mag ik me even voorstellen? Opgeleid

Nadere informatie

Internationale tarieven Telecom Capacity

Internationale tarieven Telecom Capacity Internationale tarieven Telecom Capacity Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. Alle bedragen zijn in euro's en ex BTW, afrekening per seconde De bestemmingen die zijn benoemd met

Nadere informatie

Internationale Tarieven

Internationale Tarieven Internationale Tarieven De vaste diensten van Teleservice brengen ook vele internationale voordelen met zich mee. In dit overzicht staan al onze internationale gespreks tarieven en voorwaarden. Er wordt

Nadere informatie