VVE-MONITOR ROTTERDAM de METING. Onderzoek naar de deelname van twee- en driejarige peuters aan voorschoolse voorzieningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VVE-MONITOR ROTTERDAM 2008 3 de METING. Onderzoek naar de deelname van twee- en driejarige peuters aan voorschoolse voorzieningen"

Transcriptie

1 VVE-MONITOR ROTTERDAM 2008 Onderzoek naar de deelname van twee- en driejarige peuters aan voorschoolse voorzieningen

2

3 VVE-MONITOR ROTTERDAM 2008 Onderzoek naar de deelname van twee- en driejarige peuters aan voorschoolse voorzieningen Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van de dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving

4 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Met dank aan: Annemarie Reijnen Linda van Maurik en Grad Koster Project: Adres: Goudsesingel 78, 3011 KD Rotterdam Postbus 21323, 3001 AH Rotterdam Telefoon: (010) Telefax: (010) Website: 2 VVE-MONITOR Rotterdam 2008

5 INHOUD Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 7 2 Voorschoolse voorzieningen: geografische spreiding Peuterspeelzalen Kinderdagverblijven Locaties met voor- en vroegschoolse educatie 11 3 Deelname van driejarigen aan voorschoolse voorzieningen Bereik van driejarigen die in Rotterdam wonen Opvang van driejarigen die buiten Rotterdam wonen 16 4 Doelgroepen van voor- en vroegschoolse educatie Deelname van VVE-doelgroepkinderen uit Rotterdam Deelname van driejarige Antilliaanse kinderen uit Rotterdam 21 Bijlagen 25 Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Verantwoording onderzoek Omschrijving doelgroep van het VVE-beleid Aantallen drie- en tweejarigen in buurten en deelgemeenten VVE-MONITOR ROTTERDAM

6

7 Samenvatting en conclusies Om de voortgang van de collegeresultaten van het Rotterdamse Voor- en Vroegschoolse Educatiebeleid (VVE-beleid) te meten is in het najaar van 2008 voor het derde achtereenvolgende jaar een inventariserend onderzoek uitgevoerd bij voorschoolse voorzieningen naar de deelname van driejarige kinderen per 1 oktober. De informatie is digitaal verzameld. Het onderzoek onderscheidt reguliere peuterspeelzalen, reguliere kinderdagverblijven, VVE-peuterspeelzalen en VVE-kinderdagverblijven. De respons van de reguliere peuterspeelzalen en reguliere kinderdagverblijven is 85 en 73 procent. De respons van de VVE-locaties is 100 procent. Op VVE-locaties besteden de leidsters extra aandacht aan de taalvaardigheid en sociale vaardigheden van peuters. De locaties worden door de dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving gesubsidieerd. Doelgroep van het VVE-beleid zijn driejarigen waarvan tenminste één ouder in een niet-westers land is geboren, of waarvan de ouders in een westers land zijn geboren en tenminste één ouder een laag opleidingsniveau heeft. Om de doelgroep te bepalen is aan de instellingen gevraagd de peuters te tellen naar het geboorteland en het opleidingsniveau van ouders. De cijfers van instellingen die voorschoolse educatie aanbieden zijn veelal gebaseerd op registratie. De cijfers van de overige instellingen zijn vaak een schatting. De gemeente Rotterdam heeft als doelstelling dat in 2010 tenminste 80 procent van alle driejarigen in Rotterdam gebruik maakt van een voorschoolse voorziening. Per oktober 2008 bezoeken ongeveer in Rotterdam wonende driejarigen een peuterspeelzaal en/of kinderdagverblijf. Wanneer de driejarigen die van meer voorzieningen gebruik maken slechts een keer worden geteld, zijn dat er zo n Dat wil zeggen dat minimaal 86 procent van alle in Rotterdam wonende driejarigen een voorschoolse voorziening bezoekt. Dat aandeel is vergelijkbaar met eerdere jaren. Een andere doelstelling van de gemeente Rotterdam is dat in procent van alle driejarige Rotterdamse doelgroepkinderen op voorschoolse voorzieningen een programma volgt dat er op is gericht om ontwikkelingsachterstanden te voorkomen of aan te pakken. Van alle in Rotterdam wonende driejarigen die met ingang van oktober 2008 een peuterspeelzaal en/of kinderdagverblijf bezoeken, behoren er bijna tot de doelgroep van het VVE-beleid. Zo n doelgroepdriejarigen hiervan bezoeken een VVE-locatie. Dat betekent dat het vooren vroegschoolse educatiebeleid 78 procent van alle doelgroepkinderen in voorschoolse voorzieningen bereikt. In 2006 was dat nog 56 procent. In totaal heeft Rotterdam op 1 oktober voorschoolse voorzieningen: 202 peuterspeelzalen en 144 kinderdagverblijven. De kinderdagverblijven in het Stadscentrum hebben een stedelijke en regionale functie. Deze locaties worden vooral bezocht door kinderen uit andere delen van Rotterdam, maar ook door kinderen die buiten Rotterdam wonen. Van alle peuterspeelzalen is inmiddels 90 procent een VVE-locatie, van alle kinderdagverblijven 39 procent. In 2006 was dat nog 66 en 19 procent. In twee jaar tijd zijn er 81 locaties omgevormd van reguliere locatie naar VVE-locatie. Deze toename verklaart de voortgang van de zojuist besproken doelstelling. VVE-MONITOR ROTTERDAM

8 6 VVE-MONITOR Rotterdam 2008

9 1 Inleiding De gemeente Rotterdam heeft als doelstelling dat in 2010 tenminste 80 procent van alle driejarigen in Rotterdam gebruik maakt van een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of gastgezin. Ook wil de gemeente dat 90 procent van alle kinderen op voorschoolse voorzieningen die tot de doelgroep van het voor- en vroegschoolse educatiebeleid behoren een locatie bezoeken waar extra aandacht is voor de ontwikkeling van kinderen. Om de voortgang van de collegeresultaten van het Rotterdamse voor- en vroegschoolse educatiebeleid te meten heeft het Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) op verzoek van de dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving (JOS) voor het derde achtereenvolgende jaar een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar de deelname aan voorschoolse voorzieningen. De onderzoeksuitkomsten hebben betrekking op de deelname van 3-jarigen aan peuterspeelzalen en kinderdagverblijven per 1 oktober Kinderen die in een gastgezin verblijven, zijn in dit onderzoek niet meegenomen. In vorige metingen was de medewerking van gastouderbureaus onvoldoende om daaruit betrouwbare informatie te verstrekken. De gegevens van het onderzoek zijn verzameld op het niveau van de locatie. In Rotterdam zijn op 1 oktober locaties met voorschoolse voorzieningen: 182 VVE-peuterspeelzalen, 20 reguliere peuterspeelzalen, 56 VVE-kinderdagverblijven en 88 reguliere kinderdagverblijven. De inventarisatie heeft voor de reguliere peuterspeelzalen en kinderdagverblijven geleid tot een respons van respectievelijk 85 en 73 procent. De respons van de VVE-locaties is 100 procent. De gemiddelde respons is 92 procent. Om te komen tot een actuele lijst van de verschillende locaties zijn verschillende registraties gekoppeld, waaronder het register Kinderopvang van de GGD Rotterdam Rijnmond (stand 1 september 2008). Gedurende het veldwerk zijn er op aanwijzing van contactpersonen locaties aan de basislijst toegevoegd en er van verwijderd. In dat laatste geval ging het om opgeheven locaties, nog te openen locaties en dubbel voorkomende locaties (andere naam, zelfde adres). De cijfers in dit rapport zijn deels gebaseerd op registratie en deels op een inschatting van degene die het vragenformulier heeft ingevuld. De reguliere voorzieningen registreren in veel gevallen niet op de kindkenmerken die relevant zijn voor de monitor. De VVE-locaties die door JOS worden gesubsidieerd hebben de verplichting om twee keer per jaar relevante deelnemersaantallen aan te leveren. Verwacht mag worden dat deze locaties de betreffende kenmerken registreren. Desondanks zijn ook de gegevens van VVE-locaties over de kenmerken van de kinderen in sommige gevallen een inschatting van de invuller. Ouders zijn niet altijd bereid om persoonlijke gegevens als het opleidingsniveau aan de instelling kenbaar te maken. Een ander probleem bij dit onderzoek is dat de deelnamecijfers mogelijk een overschatting zijn van de werkelijkheid. Doordat de gegevens worden aangeleverd op het niveau van de locatie kan niet achterhaald worden hoeveel kinderen van meer voorzieningen gebruik maken. Daar is aanvullend onderzoek voor nodig. VVE-MONITOR ROTTERDAM

10 Opzet rapport Na deze inleiding volgen drie hoofdstukken en drie bijlagen. Hoofdstuk 2 bevat een omschrijving van de werksoorten en een beeld van de geografische spreiding van de locaties voor kinderopvang. Hoofdstuk 3 betreft het bereik van driejarigen door de voorschoolse voorzieningen. Hoofdstuk 4 gaat over de deelname van (VVE-doelgroep)kinderen aan VVElocaties. Bijlage 1 bestaat uit een verantwoording van het onderzoek. In bijlage 2 wordt de doelgroep van het VVE-beleid omschreven. In bijlage 3, tenslotte, zijn de bevolkingsaantallen van twee en driejaren in buurten en deelgemeenten te vinden. 8 VVE-MONITOR Rotterdam 2008

11 2 Voorschoolse voorzieningen: geografische spreiding In dit hoofdstuk beschrijven we de voorschoolse voorzieningen en het VVE-beleid van de gemeente Rotterdam. Voorschoolse voorzieningen zijn gericht op kinderen van nul tot vier jaar. In dit onderzoek betreft het peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. In paragraaf 2.1 wordt de peuterspeelzaal behandeld, in paragraaf 2.2 het kinderdagverblijf. Paragraaf 2.3 gaat in op het VVE-beleid van de gemeente Rotterdam en schetst een beeld van de locaties waar gewerkt wordt met een VVE-programma. 2.1 Peuterspeelzalen Een peuterspeelzaal 1 is een buurtgerichte voorziening waar kinderen van anderhalf tot vier jaar enkele dagdelen per week de gelegenheid krijgen te spelen en leeftijdsgenoten te ontmoeten. Het doel van de peuterspeelzaal is voornamelijk pedagogisch. De voorziening is niet primair bedoeld om ouders de mogelijkheid te bieden om te werken of te studeren. Op werkdagen is de voorzieningen maximaal vier uur aaneengesloten geopend. De meeste kinderen komen tweemaal per week, gedurende twee tot drie uur per dag. De groepen bestaan meestal uit 12 tot 15 kinderen. Ze worden geleid door een gediplomeerde leidster. Meestal bepaalt de peuterspeelzaal hoeveel ochtenden of middagen een kind kan komen. Peuterspeelzalen zijn gesloten tijdens de schoolvakanties en nationale feestdagen. Tabel 1 Aantallen locaties peuterspeelzalen in Rotterdam totaal en in deelgemeenten, 1 oktober 2006, 2007 en Rotterdam totaal Stadscentrum Delfshaven Overschie Noord Hillegersberg-Schiebroek Kralingen-Crooswijk Prins Alexander Feijenoord IJsselmonde Charlois Hoogvliet Hoek van Holland Pernis juni 2007 VVE-MONITOR ROTTERDAM

12 Op 1 oktober 2009 zijn er in Rotterdam 202 locaties met peuterspeelzalen. De meeste locaties zijn te vinden in de deelgemeenten waar relatief veel niet-westerse driejarigen wonen. Dit zijn Delfshaven, Feijenoord, en Charlois: zie tabel Kinderdagverblijven Opvang in een kinderdagverblijf 2 is bedoeld voor kinderen van zes weken tot vier jaar. Meestal zijn dit kinderen van ouders die werken of studeren. Een kinderdagverblijf is in de regel open van maandag tot en met vrijdag van tot uur. In kinderdagverblijven worden de kinderen in groepen opgevangen. De groepssamenstelling kan variëren van kinderen met nagenoeg dezelfde leeftijd (horizontale groep) tot groepen met kinderen van nul tot vier jaar (verticale groep). De tijd dat het kind wordt opgevangen wordt meestal aangegeven in 'dagdelen'. Een dagdeel is een ochtend of een middag van 5 uren. Veel kinderdagverblijven hanteren een minimum aantal dagdelen opvang in verband met hun pedagogische beleid. Op 1 oktober 2008 heeft Rotterdam 144 locaties met kinderdagverblijven. Dat zijn er zeven meer dan in Het grootste aantal kinderdagverblijven is te vinden in het stadscentrum, waar relatief weinig peuters wonen. Het stadscentrum telt 21 locaties: zie tabel 2. Het gebied heeft daarmee een stedelijke functie voor de opvang van kinderen. Tabel 2 Aantallen locaties kinderdagverblijven in Rotterdam totaal en deelgemeenten, 1 oktober 2006, 2007 en Rotterdam totaal Stadscentrum Delfshaven Overschie Noord Hillegersberg-Schiebroek Kralingen-Crooswijk Prins Alexander Feijenoord IJsselmonde Charlois Hoogvliet Hoek van Holland Pernis juni VVE-MONITOR Rotterdam 2008

13 2.3 Locaties met voor- en vroegschoolse educatie Op VVE-locaties 3 besteden de leidsters extra aandacht aan de taalvaardigheid en sociale vaardigheden van peuters. Hiervoor gebruiken ze een educatieprogramma dat speciaal gericht is op het spelenderwijs ontwikkelen van deze vaardigheden. De dienst JOS verleent subsidies aan peuterspeelzalen en kinderdagverblijven die met een VVE-programma willen werken. Stichting de Meeuw verzorgt in opdracht van JOS de uitvoering rond het realiseren en ondersteunen van VVE-locaties. In dit onderzoek onderscheiden we reguliere peuterspeelzalen en kinderdagverblijven en VVE-peuterspeelzalen en VVE-kinderdagverblijven. Het Rotterdamse voor- en vroegschoolse educatiebeleid (VVE-beleid) is gericht op het verkleinen van de achterstand van kinderen bij intrede in groep 3 van de basisschool en het creëren van de mogelijkheid voor alle doelgroepkinderen om deel te nemen aan voor- en vroegschoolse educatie. Een kind behoort tot de doelgroep van het beleid als tenminste één van zijn ouders in een niet-westers land is geboren, of beide ouders in een westers land zijn geboren én tenminste één ouder beschikt over ten hoogste een diploma lager of voorbereidend beroepsonderwijs (lbo-/vbo-diploma) of twee jaar voortgezet onderwijs. Op 1 oktober 2008 heeft Rotterdam 182 peuterspeelzalen en 56 kinderdagverblijven die een VVE-locatie zijn. Dat zijn er 51 en 30 meer dan bij de eerste meting in 2006: zie tabel 3. Het aantal reguliere peuterspeelzalen en reguliere kinderdagverblijven komt daarmee op 20 en 88. Feijenoord, Charlois en Delfshaven hebben het grootste aantal VVE-locaties. Van alle peuterspeelzalen is op 1 oktober procent een VVE-locatie, van alle kinderdagverblijven 39 procent. In het Stadscentrum, Delfshaven, Delfshaven, Feijenoord, Charlois en Hoogvliet zijn geen reguliere speelzalen meer te vinden. Alle peuterspeelzalen in die gebieden zijn een VVE-locatie januari 2008 VVE-MONITOR ROTTERDAM

14 Tabel 3 Aantallen VVE-locaties in Rotterdam totaal en in deelgemeenten, 1 oktober 2006, 2007 en 2008 VVE-peuterspeelzalen VVE-kinderdagverblijven Rotterdam totaal Stadscentrum Delfshaven Overschie Noord Hillegersberg-Schiebroek Kralingen-Crooswijk Prins Alexander Feijenoord IJsselmonde Charlois Hoogvliet Hoek van Holland Pernis VVE-MONITOR Rotterdam 2008

15 3 Deelname van driejarigen aan voorschoolse voorzieningen In dit hoofdstuk bespreken we het bereik van de voorschoolse voorzieningen. De gemeente Rotterdam heeft als doelstelling dat in 2010 tenminste 80 procent van alle driejarigen in Rotterdam gebruik maakt van een voorschoolse voorziening. Dat is een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of gastoudergezin. Zoals al eerder gezegd laten we de gastouderopvang bij dit onderzoek buiten beschouwing. In paragraaf 3.1 komt de deelname aan de orde van de driejarigen die in Rotterdam wonen. In de paragraaf 3.2 komen de kinderen aan bod die buiten Rotterdam wonen maar hier wel een voorschoolse voorziening bezoeken. 3.1 Bereik van driejarigen die in Rotterdam wonen Voor we ingaan op het bereik van de voorschoolse voorzieningen bespreken we de mate waarin kinderen van meer voorzieningen gebruik maken. Dat is voor de meting van het bereik relevant, omdat kinderen die van meer opvangvoorzieningen gebruik maken niet te identificeren zijn uit de informatie van de locaties die door de instellingen is aangeleverd. In die zin vertekenen ze de onderzoeksresultaten, omdat ze dan dubbel tellen. Over het aantal kinderen dat een peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf bezoekt, of twee verschillende peuterspeelzalen of twee verschillende kinderdagverblijven is uit onderzoek nauwelijks iets bekend. Een recente publicatie van O&S van de gemeente Nijmegen 4 meldt dat dubbelgebruik in Nijmegen incidenteel voorkomt. Een grove schatting uit de vorige meting leert dat 2 tot 8 procent van de opgevangen Rotterdamse kinderen van meer voorzieningen gebruik maakt. De peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in Rotterdam vangen op 1 oktober 2008 in totaal (afgerond 6.200) driejarigen op die in Rotterdam wonen. Het totaal aantal opgevangen driejarigen uit Rotterdam is daarmee vanaf de eerste meting in 2006 redelijk stabiel. Het totaal aantal is inclusief de kinderen die van meer voorzieningen gebruik maken. Als de driejarigen die van meer voorzieningen gebruik maken slechts een keer worden geteld 5, komt het totaal aantal opgevangen driejarigen uit op ongeveer (afgrond 5.700). Dat zou betekenen dat op 1 oktober 2008 minimaal 86 procent van alle in Rotterdam wonende driejarigen gebruik maakt van een voorschoolse voorziening. Bovenstaande betekent dat naar schatting zo n 900 driejarige Rotterdammers op geen enkele peuterspeelzaal of kinderdagverblijf is te vinden. Maar daarbij moet wel worden aangetekend dat een deel van hen mogelijk wordt opgevangen in een gastoudergezin. Gegevens hierover ontbreken. Maar uit landelijk onderzoek is bekend dat de gastouderopvang de afgelopen jaren 4 ECE Het thema dubbelgebruik in de kinderopvang is alleen goed te onderzoeken als instellingen in staat en bereid zijn om registraties op kindniveau aan te leveren. Vooralsnog is dit niet het geval. VVE-MONITOR ROTTERDAM

16 flink gegroeid is. Het CBS meldt zelfs een ruime verdubbeling van de gastouderopvang in 2007 ten opzichte van In tabellen die hierna volgen zijn de deelnemersaantallen inclusief eventuele dubbeltellingen opgenomen. Het is niet verantwoord om op gebiedsniveau te corrigeren voor eventueel dubbelgebruik. In tabel 4 is het bereik voor Rotterdam totaal en alle deelgemeenten weergegeven. Bij de meting in 2008 is gevraagd aan te geven welk deel van de opgevangen kinderen in de deelgemeente woont waar de locatie is gevestigd. De tabel laat zien dat gemiddeld 89 procent van alle Rotterdamse driejarige kinderen die een voorschoolse voorziening bezoekt dat in de eigen deelgemeente doet. In het Stadscentrum gebeurt dat het minst. Het stadscentrum geeft daarmee blijk een stedelijke functie te hebben. 63 procent van de driejarigen uit Rotterdam die in het Stadscentrum een voorschoolse voorziening bezoeken woont daar ook in dat gebied. Ook van de driejarigen uit Rotterdam die in Kralingen-Crooswijk een voorzieningen bezoeken, wonen er relatief weinig in de deelgemeente: 75 procent. Tabel 4 Driejarigen in voorschoolse voorzieningen en in de bevolking naar deelgemeenten, 1 oktober 2008 nonrespons locaties aantal driejarige deelnemers uit Rotterdam aantal driejarige deelnemers uit de percentage Rotterdamse driejarigen dat in de bereik van driejarigen in de bevolking van de deelgemeente deelgemeente deelgemeente woont Rotterdam totaal** 7% % 83% Stadscentrum* 19% % 106% Delfshaven 6% % 81% Overschie 0% % 82% Noord 0% % 71% Hillegersberg-Schiebroek 8% % 83% Kralingen-Crooswijk* 13% % 97% Prins Alexander 7% % 74% Feijenoord 2% % 84% IJsselmonde* 10% % 96% Charlois 6% % 75% Hoogvliet 0% % 84% Hoek van Holland* 33% % 98% Pernis 0% % 95% Inclusief eventuele dubbeltellingen ** Rotterdam totaal is inclusief haven- en industriegebied * Deelgemeenten met meer dan 10 procent non-respons: gegevens zijn geschat VVE-MONITOR Rotterdam 2008

17 In de tabel is verder te zien dat de voorschoolse voorzieningen gezamenlijk zo n 83 procent van alle driejarigen uit de bevolking bereiken. Het bereik van de voorzieningen varieert van 71 tot meer dan 100 procent. Gebieden met een relatief hoog bereik van driejarigen in de bevolking zijn het Stadscentrum, Kralingen-Crooswijk, IJsselmonde en Hoek van Holland. Opvallend daarbij is het bereik van de voorschoolse voorzieningen in het Stadscentrum. Dat blijkt meer dan 100 procent te zijn. Een mogelijk verklaring voor het hoge bereik in bovengenoemde gebieden is dat ze het gevolg zijn van de schattingen die gedaan zijn voor de non-respons. Het zijn namelijk tevens de gebieden met de hoogste non-respons. Gebieden met een relatief laag bereik zijn de deelgemeente Noord en Charlois. In tabel 5 staan de deelnamecijfers van de drie- en tweejarigen onderscheiden naar de verschillende werksoorten. De tabel laat zien dat er meer driejarigen dan tweejarigen een voorschools voorzieningen bezoeken. Want van alle twee- en driejarigen die een voorschoolse voorziening bezoeken is 55 procent drie jaar en 45 procent twee jaar. Verder is in de tabel te zien dat er op driejarige leeftijd meer kinderen naar de peuterspeelzaal gaan dan naar het kinderdagverblijf. Op tweejarige leeftijd daarentegen is het omgekeerde het geval. Van de driejarigen die een voorschoolse voorzieningen bezoeken, maakt 58 procent gebruik van een peuterspeelzaal en 42 een kinderdagverblijf. Bij de tweejarigen komt die verhouding uit op 48 en 52 procent. Tabel 5 Driejarigen in voorschoolse voorzieningen onderscheiden naar werksoorten, 1 oktober 2008 Voorschoolse voorzieningen driejarigen tweejarigen VVE-peuterspeelzaal reguliere peuterspeelzaal totaal peuterspeelzalen VVE-kinderdagverblijf regulier kinderdagverblijf totaal kinderdagverblijven totaal voorschoolse voorzieningen Het lijkt er overigens op dat de deelname van driejarigen aan kinderdagverblijven is toegenomen in de afgelopen jaren, ten koste van de deelname aan peuterspeelzalen. Van de driejarigen die in 2006 en 2007 een voorschoolse voorziening bezochten, maakte respectievelijk 39 en 40 procent gebruik van een kinderdagverblijf. Nu komt dat aandeel uit op 42 procent. Vooral in het Stadscentrum en in Hillegersberg-Schiebroek maar ook in Kralingen-Crooswijk en in Prins Alexander gaan er aanzienlijk meer driejarigen naar het kinderdagverblijf dan naar de peuterspeelzaal: zie tabel 6. Het aandeel driejarigen dat een kinderdagverblijf bezoekt komt in VVE-MONITOR ROTTERDAM

18 die deelgemeenten ruim uit boven het stedelijk gemiddelde van 42 procent. Vermoedelijk valt dit in de betreffende deelgemeenten samen met een relatief hoge arbeidsparticipatie van vrouwen. Tabel 6 Verhouding deelname van driejarigen aan peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, 1 oktober peuterspeelzalen kinderdagverblijven Rotterdam totaal 58% 42% Stadscentrum* 22% 78% Delfshaven 63% 37% Overschie 64% 36% Noord 74% 27% Hillegersberg-Schiebroek 39% 61% Kralingen-Crooswijk* 49% 51% Prins Alexander 46% 54% Feijenoord 65% 35% IJsselmonde* 67% 33% Charlois 73% 27% Hoogvliet 69% 31% Hoek van Holland* 56% 44% Pernis 69% 31% Inclusief eventuele dubbeltellingen * Deelgemeenten met meer dan 10 procent non-respons: gegevens zijn geschat 3.2 Opvang van driejarigen die buiten Rotterdam wonen De voorschoolse voorzieningen in Rotterdam worden ook bezocht door kinderen die niet in Rotterdam wonen: zie tabel 7. Op 1 oktober waren dat in totaal 294 driejarigen. Meer dan de helft daarvan (57 procent) bezoekt een regulier kinderdagverblijf. Met name in het Stadscentrum, maar ook in Hillegersberg-Schiebroek, Kralingen-Crooswijk en in Prins Alexander worden relatief veel driejarigen opgevangen die buiten Rotterdam wonen. Dat er in die gebieden veel kinderen van buiten Rotterdam wonen laat zich voor een deel verklaren door de bedrijfskinderdagverblijven in die gebieden. Denk, bijvoorbeeld, aan de kinderdagverblijven van het Erasmus Medisch Centrum (Stadscentrum), de Erasmus Universiteit (Kralingen-Crooswijk), Sint Franciscus Gasthuis (Hillegersberg-Schiebroek). 16 VVE-MONITOR Rotterdam 2008

19 Tabel 7 Deelname van buiten Rotterdam wonende 3-jarigen aan voorschoolse voorzieningen in Rotterdam, 1 oktober 2008 aantal 3-jarigen van buiten R'dam in reguliere peuterspeelzalen aantal 3-jarigen van buiten R'dam in VVEpeuterspeelzalen aantal 3-jarigen van buiten R'dam in reguliere kinderdagverblijven aantal 3-jarigen van buiten R'dam in VVEkinderdagverblijven totaal aantal 3-jarigen van buiten R'dam in R damse opvang Rotterdam totaal Stadscentrum* Delfshaven Overschie Noord Hillegersberg-Schiebroek Kralingen-Crooswijk* Prins Alexander Feijenoord IJsselmonde* Charlois Hoogvliet Hoek van Holland* Pernis Inclusief eventuele dubbeltellingen * Deelgemeenten met meer dan 10 procent non-respons: gegevens zijn geschat VVE-MONITOR ROTTERDAM

20 18 VVE-MONITOR Rotterdam 2008

21 4 Doelgroepen van voor- en vroegschoolse educatie Dit hoofdstuk gaat over doelgroepen van het VVE-beleid. In paragraaf 4.1 komt aan de orde in welke mate kinderen die tot de doelgroep behoren een VVE-locatie bezoeken. Paragraaf 4.2 gaat over de deelname van Antilliaanse peuters aan VVE-locaties. In de laatste paragraaf komen de eventuele uitbreidingsmogelijkheden aan bod. 4.1 Deelname van VVE-doelgroepkinderen uit Rotterdam De gemeente Rotterdam wil dat negentig procent van alle driejarige doelgroepkinderen die een voorschoolse voorziening bezoeken een VVE-programma volgt. Een VVE-programma moet ontwikkelingsachterstanden bij kinderen voorkomen of in elk geval aan pakken. We gaan er in dit onderzoek van uit dat een kind dat een VVE-locatie bezoekt een VVE-programma volgt. Al eerder is aangegeven welke kinderen tot de doelgroep van het VVE-beleid worden gerekend. Dat zijn kinderen waarvan tenminste één ouder in een niet-westers land is geboren en kinderen waarvan beide ouders in een westers land zijn geboren én tenminste één ouder beschikt over niet meer dan een diploma lager of voorbereidend beroepsonderwijs (lbo-/vbodiploma) of twee jaar voortgezet onderwijs. Tabel 8 Deelname van driejarige doelgroepkinderen aan reguliere locaties en VVElocaties, 1 oktober 2008 op alle op reguliere op VVElocatielocaties op VVE- locaties locaties Rotterdam totaal % Stadscentrum* % Delfshaven % Overschie % Noord % Hillegersberg-Schiebroek % Kralingen-Crooswijk* % Prins Alexander % Feijenoord % IJsselmonde* % Charlois % Hoogvliet % Hoek van Holland* Pernis Inclusief eventuele dubbeltellingen * Deelgemeenten met meer dan 10 procent non-respons: gegevens zijn geschat Tabel 8 laat zien hoeveel doelgroepkinderen welke locatie bezoeken. In totaal bezoeken per oktober driejarige Rotterdamse doelgroepkinderen een voorschoolse voorziening. Daarvan bezoeken er een locatie met voorschoolse educatie. Dat betekent dat het voor- VVE-MONITOR ROTTERDAM

22 en vroegschoolse educatiebeleid 78 procent van alle doelgroepkinderen die een voorschoolse voorziening bezoeken bereikt. In 2006 was dat nog 56 procent. Deze ontwikkeling is te verklaren uit de omvorming van reguliere locaties naar VVE-loacties: van 157 locaties in 2006 naar 238 in Deelgemeenten waar de VVE-locaties meer dan 90 procent van de driejarige Rotterdamse doelgroepkinderen bereiken die een voorschoolse voorzieningen bezoeken, zijn: Delfshaven, Feijenoord, Charlois en Hoogvliet. Zie tabel 8. Dit zijn tevens de gebieden waar alle peuterspeelzalen inmiddels een VVE-locatie zijn. Er zijn daar geen reguliere peuterspeelzalen meer. De doelgroepkinderen die in die gebieden nog niet worden bereikt, bezoeken dus een kinderdagverblijf. In de overige deelgemeenten bereiken de VVE-locaties zo n 50 tot 80 procent van alle doelgroepkinderen die een voorschoolse voorzieningen bezoeken. Een uitzondering hierop zijn Pernis en Hoek van Holland. In die gebieden zijn geen voorzieningen die voorschoolse educatie bieden. Tabel 9 Deelname van driejarige doelgroepkinderen als percentage van het totaal aantal driejarigen in opvang, per 1 oktober 2008 aantal 3-jarigen in opvang aantal doelgroep 3-jarigen doelgroep als % van totaal Rotterdam totaal % Stadscentrum* % Delfshaven % Overschie % Noord % Hillegersberg-Schiebroek % Kralingen-Crooswijk* % Prins Alexander % Feijenoord % IJsselmonde* % Charlois % Hoogvliet % Hoek van Holland* % Pernis % Inclusief eventuele dubbeltellingen * Deelgemeenten met meer dan 10 procent non-respons: gegevens zijn geschat In tabel 9 is de deelname van driejarige doelgroepkinderen uitgedrukt als percentage van het totaal aantal driejarigen dat een voorschoolse voorziening bezoekt. De tabel laat daarmee zien in welk gebied het hoogste percentage doelgroepdriejarigen op voorschoolse voorzieningen te vinden zijn. Uit de tabel blijkt (zoals verwacht) dat Charlois, Feijenoord en Delfshaven ruim boven het stedelijk gemiddelde van 64 procent scoren. In Prins Alexander en Hillegersberg- Schiebroek daarentegen is het aandeel doelgroepkinderen het laagst. 20 VVE-MONITOR Rotterdam 2008

23 Tabel 10 laat zien hoeveel doelgroepkinderen welke VVE-locaties en welke regulier locaties bezoeken. Uit de tabel blijkt ook dat 64 procent van alle driejarigen die een voorschoolse voorziening bezoeken tot de doelgroep van het VVE-beleid wordt gerekend. Bij de tweejarigen is dat 62 procent. Een schatting van het aandeel doelgroepkinderen in de bevolking komt op vergelijkbare percentages uit. Volgens die berekening kan 62 procent van de drie- en van de tweejarigen tot de doelgroep van het VVE-beleid worden gerekend. Met andere woorden de deelnemers van de voorschoolse voorzieningen zijn redelijke representatief voor de bevolking. Er is geen sprake van selectieve deelname. In absolute aantallen behoren ongeveer driejarigen en tweejarigen uit de bevolking tot de doelgroep van het VVE-beleid. Daarmee kan vervolgens worden berekend dat de voorschoolse voorzieningen 96 procent van de doelgroep driejarigen uit de bevolking bereikt en 88 procent van de tweejarigen uit de bevolking. Het merendeel daarvan bezoekt, zoals al eerder gezegd, een VVE-locatie. Tabel 10 Deelname van doelgroepkinderen aan reguliere locaties en VVE-locaties als aantal en als percentage van alle deelnemers, 1 oktober 2008 Voorschoolse voorzieningen driejarigen tweejarigen aantal % van totaal aantal % van totaal VVE-peuterspeelzaal % % VVE-kinderdagverblijf % % totaal VVE-locaties % % reguliere peuterspeelzaal 188 3% 108 2% reguliere kinderdagverblijf % % totaal reguliere locaties % % totaal voorschoolse voorzieningen % % 4.2 Deelname van driejarige Antilliaanse kinderen uit Rotterdam In januari 2006 is het Actieprogramma Integrale Aanpak Antillianen vastgesteld met als belangrijke doelstelling dat 60 procent van de driejarige Antilliaanse peuters deelneemt aan een VVE-programma. Uit tabel 12 blijkt dat per oktober Antilliaanse driejarigen uit Rotterdam een VVElocatie bezoeken. Dat is 74 procent van alle Antilliaanse driejarigen in de bevolking. Op de reguliere locaties zijn nog eens 119 driejarigen te vinden. In totaal tellen de voorschoolse voorzieningen meer Antilliaanse driejarigen dan er wonen; namelijk 386 tegen 363. In Feijenoord, Hoogvliet en het Stadscentrum bezoeken meer Antilliaanse driejarigen een VVE- VVE-MONITOR ROTTERDAM

Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet?

Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Mhiera den Blanken Anne Luc van der Vegt i.s.m. FORUM juni 2007 Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Overwegingen van ouders om hun kinderen al

Nadere informatie

Hoe vraag ik urgentie aan en wat zijn de voorwaarden?

Hoe vraag ik urgentie aan en wat zijn de voorwaarden? Hoe vraag ik urgentie aan en wat zijn de voorwaarden? Inhoud Wat is een urgentieverklaring? 4 Wat zijn de voorwaarden voor het aanvragen van 4 urgentie en op welke gronden is het mogelijk? Urgentiegronden

Nadere informatie

Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011

Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2011 Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 G.H. van der Wilt

Nadere informatie

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds?

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Kenmerken van deelnemers 2007 2011 nader bekeken 12 1 Tirza König Chantal Wagner Erik Hoogbruin Jeroen van den Tillaart Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

Tel je zegeningen. Het maatschappelijk rendement van christelijke kerken in Rotterdam en hun bijdrage aan sociale cohesie

Tel je zegeningen. Het maatschappelijk rendement van christelijke kerken in Rotterdam en hun bijdrage aan sociale cohesie Tel je zegeningen Het maatschappelijk rendement van christelijke kerken in Rotterdam en hun bijdrage aan sociale cohesie Dr. Jorge Castillo Guerra Drs. Marjolein Glashouwer Drs. Joris Kregting Nijmegen,

Nadere informatie

ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT

ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT Arbeidsmigranten op de Limburgse arbeidsmarkt Maastricht, februari 2015 Etil Janneke Gardeniers, Msc. Maarten Poeth, Msc. Jeroen de Quillettes, Msc. ROA dr.

Nadere informatie

Kosten toezicht en handhaving onder de Wet kinderopvang

Kosten toezicht en handhaving onder de Wet kinderopvang Kosten toezicht en handhaving onder de Wet kinderopvang Eindrapport Cebeon, 5 april 2007 I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding, doel en vragen onderzoek... 3 1.2 Medewerking GGD en en gemeenten...

Nadere informatie

Zo zijn we niet getrouwd

Zo zijn we niet getrouwd Zo zijn we niet getrouwd Een onderzoek naar omvang en aard van huwelijksdwang, achterlating en huwelijkse gevangenschap Eliane Smits van Waesberghe Iris Sportel Lisanne Drost Esther van Eijk Elja Diepenbrock

Nadere informatie

EXTRA AANDACHT NODIG VOOR ACHTERSTANDEN BIJ HET JONGE KIND EINDRAPPORT BESTANDSOPNAME VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN NEDERLAND

EXTRA AANDACHT NODIG VOOR ACHTERSTANDEN BIJ HET JONGE KIND EINDRAPPORT BESTANDSOPNAME VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN NEDERLAND EXTRA AANDACHT NODIG VOOR ACHTERSTANDEN BIJ HET JONGE KIND EINDRAPPORT BESTANDSOPNAME VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN NEDERLAND Voorwoord In de memorie van toelichting bij de Wet Ontwikkelingskansen

Nadere informatie

Expat, wanneer ben je het?

Expat, wanneer ben je het? w Rapport Expat, wanneer ben je het? Een afbakening van in het buitenland geboren werknemers op basis van loon Jeroen Ooijevaar Lona Verkooijen CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus

Nadere informatie

Verkenning niet-westerse derde generatie

Verkenning niet-westerse derde generatie 109 Verkenning nietwesterse derde Mariëtte Goedhuys Tirza König Kathleen Geertjes Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Staat van Rotterdam

www.rotterdam.nl Staat van Rotterdam www.rotterdam.nl Staat van 2013 STAAT VAN ROTTERDAM 2013 Onderzoek en Business Intelligence (OBI) juni 2013 In opdracht van Bestuursdienst, gemeente Onderzoek en Business Intelligence (OBI) Auteurs: drs.

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening.

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening. HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND Aard, omvang en hulpverlening Uitgevoerd door Intomart Beleidsonderzoek Tom van Dijk Erik Oppenhuis m.m.v.

Nadere informatie

Staat van het Bestuur

Staat van het Bestuur Staat van het Bestuur Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 DEEL 1 Decentraal bestuur in cijfers 6 2 Gemeenten 8 2.1 Gemeenten en hun inwoners 10 2.1.1 Daling aantal gemeenten 10 2.1.2 De afgelopen 12 jaar en vooruit

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

Leefbaarheid door de tijd

Leefbaarheid door de tijd Leefbaarheid door de tijd 4 Titel Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 10 2 De landelijke trend in leefbaarheid 17 3 Conjunctuurgevoeligheid en gevolgen van de recessie 34 4 Regionale

Nadere informatie

Immigranten en werknemers uit de Europese Unie in Nederland

Immigranten en werknemers uit de Europese Unie in Nederland Bevolkingstrends 2013 Immigranten en werknemers uit de Europese Unie in Nederland Dit artikel is gebaseerd op de cijfers van februari 2013. Er is inmiddels een nieuwe update beschikbaar met de meest recente

Nadere informatie

V[ C\\_ R[ C_\RT`PU\\Y`R

V[ C\\_ R[ C_\RT`PU\\Y`R VARIATIE IN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Variatie in Voor- en Vroegschoolse Educatie Een onderzoek naar de uiteenlopende wijzen waarop in gemeenten vorm wordt gegeven aan VVE Geert Driessen ITS, Radboud

Nadere informatie

Wat wil de mantelzorger?

Wat wil de mantelzorger? Een onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in Rotterdam Wat wil de mantelzorger? Dertien steunpunten in Rotterdam bieden hulp aan die zij genomen hebben om een vragenlijst in te vullen en aan ons terug

Nadere informatie

Trendrapport Computer en

Trendrapport Computer en Trendrapport Computer en Internetgebruik Een Nederlands en Europees perspectief 1 Universiteit Twente / Center for e Government Studies Postbus 21 00 AE Enschede T. +31 (0) 3 21 F. +31 (0) 3 2 TRENDRAPPORT

Nadere informatie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever UWV Scholing via UWV Doel en vraagstelling Opdrachtnemer Regioplan / M. Groenewoud, S. Slotboom. Onderzoek Scholing Startdatum 1 december 2008 Einddatum 1 juli 2010 Categorie Interventies/re-integratie-interventies

Nadere informatie

Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt?

Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt? Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt? Een inventarisatie van het energieverbruik, de nevenfuncties en sloopvergunningen Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt?

Nadere informatie

Wel trouwen, niet zoenen

Wel trouwen, niet zoenen Wel trouwen, niet zoenen De houding van de Nederlandse bevolking tegenover lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen 2015 Lisette Kuyper Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, mei

Nadere informatie

De waarde van Kies nu voor Kinderen

De waarde van Kies nu voor Kinderen De waarde van Kies nu voor Kinderen Amsterdam, augustus 2012 In opdracht van Het Kinderopvangfonds en de Bernard van Leer Foundation De waarde van Kies nu voor Kinderen Lucy Kok Caroline Berden Carl Koopmans

Nadere informatie

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2003. De gegevens mogen met bronvermelding ( Het medisch opleidingstraject: waar blijft de (leef)tijd, L.F.J. van der Velden, L. Hingstman) worden gebruikt.

Nadere informatie

Toolkit 'Inschatting aantal EU-migranten op gemeentelijk niveau'

Toolkit 'Inschatting aantal EU-migranten op gemeentelijk niveau' Toolkit 'Inschatting aantal EU-migranten op gemeentelijk niveau' handvatten voor gemeenten Deze publicatie is tot stand gekomen in het kader van het Programma Flexwonen voor Arbeidsmigranten (van het Ministerie

Nadere informatie

Verschillen in cultuurdeelname tussen allochtone en autochtone jongeren

Verschillen in cultuurdeelname tussen allochtone en autochtone jongeren Verschillen in cultuurdeelname tussen allochtone en autochtone jongeren Een vergelijking van de culturele betrokkenheid van allochtone en autochtone jongeren op basis van het Aanvullend Voorzieningengebruik

Nadere informatie

Marieke Buisman en Willem Houtkoop. Laaggeletterdheid in kaart

Marieke Buisman en Willem Houtkoop. Laaggeletterdheid in kaart Marieke Buisman en Willem Houtkoop ] Laaggeletterdheid in kaart Colofon Titel Laaggeletterdheid in kaart Auteurs Marieke Buisman en Willem Houtkoop Datum April 2014 Ontwerp Design Crew ISBN/EAN 978-94-6052-079-2

Nadere informatie

Maken ze meer mogelijk?

Maken ze meer mogelijk? Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Beleidsgerichte studies 139 Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek Maken ze meer mogelijk? Studeren met een functiebeperking 2010 Vervolgmeting Hanneke

Nadere informatie