*ZE90F02CD2F* Voorgeschiedenis, breder perspectief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "*ZE90F02CD2F* Voorgeschiedenis, breder perspectief"

Transcriptie

1 *ZE90F02CD2F* _ÉëäìáíîçêãÉåÇÉê~~ÇëîÉêÖ~ÇÉêáåÖÇKÇKORëÉéíÉãÄÉêOMNO ^ÖÉåÇ~åêK K ^~åçéo~~ç kçkw^knnjnrmpvlasknojvti~ñçéäáåöoìáãíék péääáåöéåinpëééíéãäéêomno låçéêïéêéw eéí _êçìïüìóëéäéáåi ÇÉ ÜÉêáåêáÅÜíáåÖ î~å ÜÉí íéêêéáå íìëëéå Ûë i~åçë eìóëiqìêñëåüììêioçëãçäéåéåh~éáíéáåëäçöéãéåíáåçéîéëíáåö_çìêí~åöéi Inleiding In de vastgestelde begroting voor 2012 en de meerjarenbegroting is opgenomen in de lijst van MIP projecten het project Brouwhuysplein, Herinrichting terrein tussen s Lands Huys,Turfschuur, Rosmolen en Kapiteinslogement, projectnummer De investering is hierin geraamd op ,- en voor de dekking is aangegeven de Algemene reserve en mogelijke subsidies. Thans willen wij het project voor definitieve besluitvorming aan u voorleggen. In het onderstaande zullen wij de achtergronden en de afwegingen op hoofdlijnen uiteenzetten. Op grond hiervan komen wij tot de conclusie dat het verantwoord is u voor te stellen tot kredietbeschikbaarstelling en uitvoering over te gaan. Voorgeschiedenis, breder perspectief In de jaren zestig van de vorige eeuw besloot het toenmalige gemeentebestuur tot een algehele reconstructie van de vesting. Men beoogde, gebaseerd op de rijke vestinghistorie, het dorp zodanig te reconstrueren, dat het toeristische aantrekkingskracht zou genereren, die een bestaansbron voor de bevolking kon betekenen. Daarnaast wilde men de nog beperkte hoeveelheid herkenbare elementen die over waren voor verder verval te behoeden. Een relatief gering deel is nog niet

2 - 2 - Probleemanalyse Uit de hoekpunten van het vijfhoekige centrale pleintje in de vesting Bourtange leiden straatjes naar de vijf bastions, met er tussen in vijf straatjes naar de courtines. Hiertussen bevinden zich naar het pleintje gerichte gereconstrueerde gebouwen. Aan één van de vijf zijden ontbreekt een gebouw. Ten noordoosten van het gedeelte van s Lands Huys, dat omstreeks 1980 is herbouwd en als café-restaurant wordt gebruikt stond in 1742 een bijgebouw, waarin toen onder andere een bakkerij en een brouwhuis waren ondergebracht. Waar de gemeente er in is geslaagd de meerderheid van de vestinggebouwen op verschillende manieren in oude luister te kunnen brengen, ligt hier nog steeds een open ruimte. Verschillende pogingen om dit beeldbepalende vestingonderdeel te realiseren in samenhang met een goede bestemming zijn niet geslaagd. Het ziet er vooralsnog naar uit dat dit ook de komende tijd niet zal gelukken. Fragment van een kaartje gemaakt voor de aanvang van de reconstructie. De met dikke lijnen aangegeven panden dienden te worden gesloopt of De gearceerde vlakken betreft nieuw op te richten bebouwing. 1 s Lands Huys (linker deel uitgevoerd, rechter deel nog niet). 2 Kerk, gehandhaafd. 3 Meesterswoning, nieuw gebouwd. 4 Turfschuur, nieuw gebouwd. 5 Rosmolen, nieuw gebouwd. 6 Capiteinslogement, moet nog worden 7 Affuitloods, moet nog worden Het betreffende open terreintje is grotendeels onverhard. Het wordt gebruikt voor evenementen, om er te auto s te parkeren, als fietsenstalling en als verblijfsgebied voor de vele bezoekers. Het terreinoppervlak voldoet echter, vanwege de inrichting, hier niet aan. Het terrein is vaak modderig en geeft een rommelig beeld aan deze voor de beeldwaarde van de druk bezochte vesting belangrijke plek.

3 - 3 - Doelstellingen Bovenstaande vormt de aanleiding om het terrein beter geschikt te maken voor het gebruik. De volgende voorwaarden moeten worden dan gesteld: functioneel, eenvoudig wegneembaar, niet te duur en passend in de historische context. Oplossing Wat de eerste doelstelling betreft ligt verharden voor de hand, een elementenverharding volgt uit de tweede eis. Aangaande het aansluiten bij de uitgangspunten van de vestingreconstructie wordt voorgesteld de verharding zoveel mogelijk uit te voeren alsof het ontbrekende gebouw er al staat, dus qua vorm en materiaalkeuze naar analogie van aanwezige verhardingen. Het uitgespaarde, op historische gegevens gebaseerde, bebouwingvlak krijgt dan een afwijkende verharding. Er ontstaat een voor de waarnemer goed leesbare situatie, de relatie met de historische context is gelegd, de rommelige situatie is verleden tijd en de gebruikswaarde wordt aanmerkelijk vergroot. De maatregel leidt niet tot verhoging van de onderhoudskosten ten opzichte van de huidige situatie. Subsidie In de vastgestelde begroting voor 2012 en de meerjarenbegroting is het project opgenomen in de lijst van MIP projecten en is de investering geraamd op ,- Voor de dekking is aangegeven de Algemene reserve terwijl tevens mogelijke subsidies zijn genoemd. Het project is door de Stichting Vesting Bourtange (SVB) bij de provincie voorgedragen voor subsidie in het kader van het Meerjarenprogramma Landelijk Gebied/ Leader. Er is een maximale subsidie verleend van ,00. Daarnaast heeft de SVB een bijdrage van 5.000,00 toegezegd. Financieel overzicht De kosten zijn, samengevat, als volgt geraamd: Opbreken en grondwerk Straatwerk Fietsenstalling Beplanting Archeologie Voorbereiding en toezicht Totaal excl. BTW Rekening houdend met bovengenoemde maximale subsidies ontstaat het volgende financiële beeld:

4 - 4 - Leaderbijdrage (PLG) ,00 Toezegging SVB ,00 Bijdrage gemeente ,00 Totaal excl. BTW ,00 sççêëíéä táà ëíéääéå ì çé ÖêçåÇ î~å ÜÉí îççê~ñö~~åçé îççê çã ÜÉí ÖÉîê~~ÖÇÉ âêéçáéí î~å ,00 ÄÉëÅÜáâÄ~~êíÉëíÉääÉåÉåíçíìáíîçÉêáåÖçîÉêíÉÖ~~åK _ìêöéãééëíéêéåïéíüçìçéêëî~åsä~öíïéççéi ik^kjkhçãéáéêiäìêöéãééëíéê gkjkçésçëiëéåêéí~êáë

5 - 5 - kçk aéê~~çî~åçéöéãééåíésä~öíïéççéx çé îççêëíéä î~å _ìêöéãééëíéê Éå téíüçìçéêë ÇKÇK NP ëééíéãäéê OMNOI åçk w^knnj NRMPVLasKNOJVTI~ÑÇÉäáåÖoìáãíÉX ÄÉëäìáíW 1. In te stemmen met de Herinrichting van het terrein tussen s Lands Huys, Turfschuur, Rosmolen en Kapiteinslogement in de vesting Bourtange en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van ,- 2. De dekking als volgt te laten plaatsvinden: ,- te dekken door een beschikking uit de Algemene reserve en ,- uit inkomsten ten gevolge van subsidie en bijdrage SVB. ^äçìëäéëäçíéåáåçéçééåä~êé îéêö~çéêáåöî~åorëééíéãäéêomnok aéê~~çîççêåçéãçi ãéîêçìïik^kjkhçãéáéêi ÇÉÜÉÉêhKtáääÉãë îççêòáííéê éäîköêáññáéê

Beleidsplan voor het begraven in de gemeente Raalte

Beleidsplan voor het begraven in de gemeente Raalte Beleidsplan voor het begraven in de gemeente Raalte Concept 3 maart 2009 Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN...5 1.1 Reikwijdte en inhoud... 5 1.2 Beheerplan en uitvoeringsprogramma... 5 1.3 Algemene beleidsontwikkelingen...

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015 Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 1460003 Raad 9 juni 2015 Documentkenmerk: 1460007 B. en W. 21 april 2015 Behandeld door: dhr. H.G.R. van Ruth E-mail: Hubert.vanRuth@ommen-hardenberg.nl Onderwerp: Jaarstukken

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad

Aan de Gemeenteraad. Raad Aan de Gemeenteraad Raad Status Punt no. : : : 27 september 2007 Opiniërend 7 Onderwerp : Voortgangsrapportage en scenariostudies m.b.t. de functionaliteit van het gemeentekantoor op korte en langere termijn

Nadere informatie

Nota Onderhoud Gebouwen 2012-2015

Nota Onderhoud Gebouwen 2012-2015 2012-2015 Jiska van den Bremen Voorwoord Voor u ligt de nieuwe nota onderhoud gebouwen gemeente Vlagtwedde 2012-2015 In mei 2007 is de eerste nota onderhoud gebouwen door de raad van de gemeente Vlagtwedde

Nadere informatie

OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP

OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP KERN VAN HET ADVIES Oude gebouwen bepalen mede de schoonheid van Overijssel. Het is zaak om zorgvuldig om te gaan met dit erfgoed.

Nadere informatie

Onderhoud kapitaalgoederen Openbare ruimte 2012-2015

Onderhoud kapitaalgoederen Openbare ruimte 2012-2015 Onderhoud kapitaalgoederen Openbare ruimte 2012-2015 www.utrecht.nl Onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte 2012-2015; versie 13-9-2012 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Leeswijzer 3 2 Juridisch kader 3

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille.

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12BST02184 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelMeerjaren Investeringsprogramma 2013 na MKBA Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in

Nadere informatie

Notitie inzake de functie-bepaling van het Mensinge-complex

Notitie inzake de functie-bepaling van het Mensinge-complex Notitie inzake de functie-bepaling van het Mensinge-complex Samenstelling Mensinge-complex Het Mensinge-complex bestaat uit de volgende onderdelen: 1. De havezate 2. De Koetsierswoning 3. Het Koetshuis

Nadere informatie

Aan de Raad van de gemeente Lochem

Aan de Raad van de gemeente Lochem Aan de Raad van de gemeente Lochem Informatie bij: R. Schultz Kenmerk: 2012-002913 Portefeuillehouder: B.J. Bussink Vergadering: 21 mei 2012 Onderwerp: Traverse Eefde, vaststellen uitgangspunten en voorkeursontwerp

Nadere informatie

Rapport deputaten financiën en beheer

Rapport deputaten financiën en beheer Rapport deputaten financiën en beheer Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Harderwijk 2011 Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

Centrumvisie Rolde 27 september 2011 1

Centrumvisie Rolde 27 september 2011 1 Centrumvisie Rolde 27 september 2011 1 2 Inhoudsopgave 1. Introductie 4 1.1 Proces dorpsvisie Rolde 4 1.2 Uitgangspunten dorpsvisie voor het centrum 4 1.3 Klankbordgroep 5 1.4 Concept centrumvisie en plannen

Nadere informatie

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 uitgave februari 2008 Inhoud Voorwoord...3 Samenvatting...4 Leeswijzer...5 1 Algemeen...6 1.1 Visie op verlichten...6 1.2 Wet- en regelgeving en richtlijnen...7

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 3 september 2013 Agendanummer: 2

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 3 september 2013 Agendanummer: 2 Vergadering: 3 september 2013 Agendanummer: 2 Status: Informerend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar A. Das, 0595-447795 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A.Das) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Onderwerp : Beleidsplan Openbare Verlichting 2010-2014

Onderwerp : Beleidsplan Openbare Verlichting 2010-2014 Nummer : 12-02.2010 Onderwerp : Beleidsplan Openbare Verlichting 2010-2014 Korte inhoud : Elke 5 jaar wordt het Beleidsplan Openbare Verlichting opnieuw vastgesteld. In februari 2009 zijn hiervoor de kaders

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2010-2015 Definitief Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011 Pagina 1 van 51 Titel : Gemeentelijk Rioleringsplan Emmen Subtitel : Stedelijk

Nadere informatie

BVA. Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen. - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe

BVA. Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen. - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe BVA Noordzeelaan 38a 8017 JW Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe 28 augustus 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

kan een subtitel komen Voorstel voor organisatie

kan een subtitel komen Voorstel voor organisatie Hier Platform31 De Dorpsontwikkelingsmaatschappij kan een subtitel komen kan een rapport titel komen Hier (DOM) Voorstel voor organisatie De Dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM) Voorstel voor organisatie

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies haalbaarheidsonderzoek windenergie Project: Haalbaarheidsonderzoek windenergie - fase 1

Samenvatting en conclusies haalbaarheidsonderzoek windenergie Project: Haalbaarheidsonderzoek windenergie - fase 1 Samenvatting en conclusies haalbaarheidsonderzoek windenergie Project: Haalbaarheidsonderzoek windenergie - fase 1 1. Opdracht Bij de begrotingsbehandeling van 2008 hebben de fracties van Groenlinks en

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Vaststellen Visie en Strategie beheer en onderhoud 2013-2022 Reg.nummer: WZ/Programma s 2012/398572

Raadsstuk. Onderwerp: Vaststellen Visie en Strategie beheer en onderhoud 2013-2022 Reg.nummer: WZ/Programma s 2012/398572 Raadsstuk Onderwerp: Vaststellen Visie en Strategie beheer en onderhoud 2013-2022 Reg.nummer: WZ/Programma s 2012/398572 1. Inleiding De Haarlemse buitenruimte is de laatste jaren van af 2007 aanmerkelijk

Nadere informatie

gemeente Tubbergen *«

gemeente Tubbergen *« gemeente Tubbergen *«Aan de gemeenteraad Tubbergen, 8 maart 2013 Vergadering: Nummer: 18 maart 2013 16A Onderwerp: Subsidie verbouw en duurzaamheid de Gaarf Langeveen. Samenvatting raadsvoorstel: De Gaarf

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) 2015-2020

Uitvoeringsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) 2015-2020 Uitvoeringsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) 2015-2020 1 Inhoudsopgave Samenvatting Hoofdstuk 1. Inleiding 1.1. Waarom een IBOR plan? 1.2. Doel beleidsvisie IBOR 2015-2020 1.3. Leeswijzer Hoofdstuk

Nadere informatie

Gemeente Uitgeest. Rapport toekomstvisie Zwembad De Zien Gemeenteraad 19 juni 2014. Werkgroep Zwembad De Zien

Gemeente Uitgeest. Rapport toekomstvisie Zwembad De Zien Gemeenteraad 19 juni 2014. Werkgroep Zwembad De Zien Gemeente Uitgeest Rapport toekomstvisie Zwembad De Zien Gemeenteraad 19 juni 2014 1 Inhoudsopgave. 1.0 Inleiding pagina 3 1.1 Bestuurlijke opdracht: pagina 3 2.0 Algemene informatie zwembad De Zien pagina

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014

Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina i Inhoudsopgave Inleiding... 1 Programma: Bereikbaarheid en openbare ruimte... 2 Beleidsontwikkelingen... 2 Financiële prognose... 2

Nadere informatie

icie /^ groningen 6-1 1 maart 2010 Corrnr 2010-15.618, W Nummer 6/2010

icie /^ groningen 6-1 1 maart 2010 Corrnr 2010-15.618, W Nummer 6/2010 icie /^ groningen 1 maart 2010 Corrnr 2010-15.618, W Nummer 6/2010 Zaaknr 237914 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende de herinrichting van de kruisingen van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Raadsvoorstel Agendapunt: 08 Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 30 december 2011 31 januari 2012 Beleidsplan Openbare Verlichting

Nadere informatie

Toelichting projecten investeringen landwegen PMIT 2004-2008

Toelichting projecten investeringen landwegen PMIT 2004-2008 Bijlage 2 Toelichting projecten investeringen landwegen PMIT 2004-2008 In deze bijlage wordt een toelichting gegeven op een aantal geprogrammeerde investeringen landwegen 2004-2008 (product 3.1.5). In

Nadere informatie

Bekende gezichten, gemengde gevoelens. Beschermde stads- en dorpsgezichten in historisch perspectief. L. Prins, A.C. Habets en P.J.

Bekende gezichten, gemengde gevoelens. Beschermde stads- en dorpsgezichten in historisch perspectief. L. Prins, A.C. Habets en P.J. Bekende gezichten, gemengde gevoelens Beschermde stads- en dorpsgezichten in historisch perspectief L. Prins, A.C. Habets en P.J. Timmer Bekende gezichten, gemengde gevoelens Beschermde stads- en dorpsgezichten

Nadere informatie