Territorialiteitsvereiste bij fiscale investeringsstimuli onder druk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Territorialiteitsvereiste bij fiscale investeringsstimuli onder druk"

Transcriptie

1 Gepubliceerd in: Fiscoloog Internationaal 2011, nr. 329, p. 1. Territorialiteitsvereiste bij fiscale investeringsstimuli onder druk Traditioneel bevatten fiscale stimuli voor investeringen een territorialiteitsvoorwaarde. De beperkingen opgelegd door het Unierecht laten zich ook in dit verband echter meer en meer voelen. Zo besliste het Hof van Justitie van de Europese Unie onlangs dat de voorwaarde in het kader van het Luxemburgse investeringskrediet die vereist dat de betreffende investeringen fysiek worden gebruikt in Luxemburg, strijdig is met de Europese vrijheid van het verrichten van diensten (zaak C-287/10, Tankreederei I SA v Directeur de l administration des contributions directes van 22 december 2010). Als reactie daarop heeft de Luxemburgse fiscale administratie onlangs laten weten dat deze territorialiteitsvoorwaarde niet langer wordt toegepast. Op 6 april 2011 heeft de Europese Commissie België formeel verzocht om artikel 47 WIB 1992 (gespreide taxatie van meerwaarden) te wijzigen, omdat ook deze bepaling discriminerend is voor vaste activa buiten België en aldus de Europese verdragsvrijheden schendt. Territorialiteitsvoorwaarde getoetst door HvJ : de zaak Tankreederei Krachtens de Luxemburgse wetgeving genieten Luxemburgse ondernemingen (vennootschappen en vaste inrichtingen) een investeringskrediet voor investeringen in bepaalde afschrijfbare materiële vaste activa (het zgn. bonification d impôt pour investissement of aide fiscale à l investissement van art. 152bis van de Luxemburgse Wet op de inkomstenbelastingen). Dit belastingkrediet is slechts van toepassing voor investeringen die beantwoorden aan de volgende territorialiteitsvoorwaarden : (i) de investeringen moeten zijn verricht in een vestiging die zich in het Groothertogdom Luxemburg bevindt; (ii) de investeringen moeten bestemd zijn om permanent in Luxemburg te blijven; en (iii) de investeringen of activa moeten fysiek worden gebruikt op het Luxemburgse territorium (i.e. fysieke territorialiteitsvoorwaarde).

2 Met deze voorwaarden wilde de Luxemburgse regering vooral vermijden dat de maatregel een stimulans zou vormen voor buitenlandse economieën. Dit is meteen ook de reden waarom in Luxemburg het investeringskrediet werd geweigerd voor investeringen in een buitenlandse (i.e. niet Luxemburgse) vestiging. Deze Luxemburgse regeling kwam aan bod in de zaak Tankreederei. Een Luxemburgse vennootschap exploiteert vanuit Luxemburg vaartuigen voor het bunkeren van zeeschepen met bunkerolie. Deze vaartuigen zijn geregistreerd in de havens van Antwerpen en Amsterdam. De vennootschap claimt voor deze vaartuigen het voormelde Luxemburgs belastingkrediet voor investeringen. Dit wordt haar echter geweigerd, omdat niet voldaan is aan de voormelde territorialiteitsvoorwaarde. De vaartuigen worden immers in het buitenland gebruikt. Volgens de belastingplichtige kan de territorialiteitsvoorwaarde niet worden toegepast wegens strijdigheid met het Unierecht. Het geschil belandt uiteindelijk voor het Tribunal Administratif, die de zaak voorlegt aan het Hof van Justitie. Het Hof besluit dat de (Luxemburgse) regeling waarbij het belastingvoordeel voor investeringen wordt geweigerd op de enkele grond dat de investering niet fysiek wordt gebruikt op het grondgebied van Luxemburg, een beperking vormt van het vrij verrichten van diensten. Het staat namelijk vast dat dergelijke investeringen aan een minder voordelig belastingstelsel worden onderworpen dan zuiver nationale investeringen. Daardoor worden Luxemburgse ondernemingen ontmoedigd om grensoverschrijdende diensten te verrichten. In de voorliggende zaak voerden de Luxemburgse regering, noch de verwijzende rechter een mogelijke rechtvaardigingsgrond voor deze beperking aan. Hoe dan ook, besluit het Hof, zou de vastgestelde beperking in casu niet gerechtvaardigd kunnen worden door de vereiste van de evenwichtige verdeling van de heffingsbevoegdheid tussen de lidstaten (over deze mogelijke rechtvaardigingsgrond, zie HvJ 13 december 2005, Marks & Spencer, C-446/03, punt 45, 46 en 51; Fisc.Int. nr. 265, 7). Tankreederei s omzet m.b.t. de activiteiten in de haven van Antwerpen en Amsterdam was immers - ook zonder de fysieke territorialiteitsvoorwaarde - uitsluitend belastbaar in Luxemburg. Ook de samenhang of coherentie van het nationale belastingstelsel (aanvaard in de zaken Bachman, C-204/90 en Commissie/België, C-300/90; Fiscoloog nr. 369, 2) volstaat volgens het Hof niet als rechtvaardiging. Het Hof vindt in het dossier immers geen bewijs dat er een rechtstreeks verband zou bestaan tussen de toekenning van het belastingvoordeel en de opheffing van dat voordeel door een belasting.

3 De noodzaak om een derving van nationale belastinginkomsten te voorkomen, wordt - in lijn met andere rechtspraak van het Hof (Danner, C-136/00 en Persche C ; Fisc.Int. nr. 227, 1) - evenmin als een dwingende reden van algemeen belang aanvaard. En omdat er geen objectieve elementen zijn die het bestaan van een volstrekt kunstmatige constructie zouden kunnen aantonen, kan de noodzaak om misbruiken te voorkomen evenmin een rechtvaardigingsgrond vormen. Het systematisch weigeren van een belastingvoordeel zodra de investering niet in Luxemburg wordt uitgevoerd, kan evenmin gerechtvaardigd worden door een zogenaamd gemeenschapsbelang dat een zekere verbondenheid met Luxemburg zou vereisen. Het Hof heeft de vereiste van een zekere verbondenheid met de gemeenschap van een betrokken lidstaat wel reeds aanvaard in het arrest Gottwald (arrest nr. C-103/08 van 1 oktober 2009). In dit geval had de rechtvaardigingsgrond evenwel een sociale inslag, namelijk de ondersteuning van de mobiliteit en de integratie van gehandicapten. Commentaar Deze uitspraak was te verwachten en is volledig in lijn met de voorgaande rechtspraak van het Hof. Dit Hof heeft al meermaals geoordeeld dat het weigeren van een belastingvoordeel in grensoverschrijdende situaties strijdig is met het vrij verkeer van diensten (bv. HvJ 4 december 2008, Jobra Vermögensverwaltungs GmbH v Finanzamt Amstetten Melk Scheibbs, C-330/07 m.b.t. Oostenrijkse investeringspremies; HvJ 10 maart 2005, Laboratoires Fournier, C-39/04 m.b.t. het Frans belastingkrediet voor onderzoekskosten, zie Fisc.Int. nr. 257, 4; en HvJ 13 mars 2008, Commissie tegen Spanje, C-248/06 m.b.t. de aftrekbaarheid van kosten voor onderzoek en ontwikkeling). Wel is het in de nieuwe zaak opmerkelijk dat de beslissing van het Hof enkel de derde voorwaarde betreft (de fysieke territorialiteitsvoorwaarde), terwijl de prejudiciële vraag handelt over de verenigbaarheid met het Unierecht van de drie hierboven opgesomde voorwaarden. Vanuit een Belgische context is het spijtig dat het Hof niet ingaat op de vraag of de voorwaarde dat de investering moet worden verricht in een Luxemburgse vestiging, al dan niet strijdig is met het Unierecht (zie verder). Als rechtvaardigingsgrond wordt de evenwichtige verdeling van de heffingsbevoegdheid tussen de lidstaten in deze zaak niet relevant geacht. Het Hof gaat er immers van uit dat de belastingheffing terzake van de inkomsten uit de bunkeringactiviteit volledig toekomt aan Luxemburg. Uit het arrest kan niet worden afgeleid of de beslissing van het Hof dezelfde zou zijn in een situatie waarin Luxemburg de inkomsten gegenereerd door de betreffende activa, zou moeten vrijstellen (bv. als vaste inrichting winst).

4 De fiscale coherentie (of samenhang van het belastingstelsel ) wordt evenmin aanvaard. Deze rechtvaardigingsgrond wordt door het Hof doorgaans strikt geïnterpreteerd. Zij vereist namelijk het bestaan van een rechtstreeks verband tussen een fiscaal voordeel en een compenserende belastingheffing in hoofde van dezelfde persoon (cf. o.m. arresten Bachman en Verkooijen; over dit laatste arrest, zie Fisc.Int. nr. 201, 1). Wat de fiscale coherentie bij het fiscaal stelsel van investeringen betreft, kan ook nuttig worden verwezen naar de zaak Commissie tegen Portugal (nr. C-345/05; Fisc.Int. nr. 281, 12). In deze zaak besloot het Hof van Justitie dat de Portugese regeling inzake belasting van vastgoedmeerwaarden strijdig is met de Europese vrijheden, omdat een vrijstelling van de belasting afhankelijk werd gemaakt van een herinvestering van de verwezenlijkte meerwaarde in onroerend goed gelegen in Portugal. Het Hof aanvaardde de fiscale coherentie niet als rechtvaardigingsgrond. Het betwistte de coherentie tussen het voordeel voor de belastingplichtige (vrijstelling) en de belastingheffing van toekomstige meerwaarden. Dergelijke meerwaarden zijn immers niet gegarandeerd. Het Hof kwam tot een zelfde besluit in het kader van een gelijkaardige investeringsverplichting m.b.t. de Zweedse meerwaardebelastingregeling (HvJ 18 januari 2007, Commissie tegen Zweden, C-104/06). Schrapping fysieke territorialiteitsvoorwaarde in Luxemburg Als reactie op de hoger vermelde uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak Tankreederei, heeft de Luxemburgse fiscale administratie via een circulaire van 31 maart 2011 laten weten dat de voorwaarde m.b.t. het fysiek gebruik van de investeringen in Luxemburg niet meer zal worden toegepast. Het belastingvoordeel wordt voortaan ook verleend voor activa die buiten Luxemburg, maar binnen de EER, worden gebruikt. Daarentegen wordt niet geraakt aan de overige voorwaarden. Het voordeel wordt bijgevolg nog steeds slechts verleend voor zover de activa geaffecteerd zijn aan een Luxemburgse vestiging ( Circulaire du directeur des contribution, L.I.R. n 152bis/3). Impact op de Belgische praktijk Het Belgische Wetboek van Inkomstenbelastingen bevat verscheidene fiscale stimuli voor investeringen waaraan een territorialiteitsvoorwaarde is gekoppeld. In het licht van de rechtspraak van het Hof van Justitie is een dergelijke voorwaarde mogelijkerwijs strijdig met het Unierecht (cf. ook Fisc. nr. 1238, 4). Gespreide taxatie van meerwaarden (art. 47 WIB 92) Het stelsel van de gespreide taxatie van meerwaarden vindt zijn oorsprong in de Wet van 8 maart 1951, die voor gedwongen meerwaarden (bv. bij onteigening) een tijdelijke vrijstelling invoerde mits herbelegging. De regeling was ingegeven door de overweging dat de

5 meerwaarde onafhankelijk van de wil van de belastingplichtige werd verwezenlijkt. Om een dubbel voordeel te vermijden (vrijstelling van de meerwaarde en afschrijving van het wederbeleggingsactief) werd het bedrag van de meerwaarde echter in mindering gebracht van de afschrijvingsbasis van het wederbeleggingsactief (Parl.St. Kamer 1950, 215, 10). Bij de hervorming van de inkomstenbelasting in 1962 werd deze verlegging van de heffing naar het wederbeleggingsactief niet hernomen, waardoor de vrijstelling van de gedwongen meerwaarde werd omgevormd in een definitieve vrijstelling. Bij KB van 16 maart 1977 werd deze vrijstelling uitgebreid tot vrijwillig verwezenlijkte meerwaarden. In 1989 werd het stelsel opnieuw grondig gewijzigd. Zowel gedwongen als vrijwillig verwezenlijkte meerwaarden op kwalificerende activa komen sindsdien in aanmerking voor een tijdelijke vrijstelling, mits voldaan wordt aan een herbeleggingsverplichting. De vrijstelling wordt nu teruggenomen naarmate het wederbeleggingsactief wordt afgeschreven. De wetgever beoogde aldus een einde te maken aan opeenvolgende afschrijvingen van dezelfde activa (waarbij volledig afgeschreven activa belastingvrij werden doorverkocht aan een verbonden onderneming, die de koopprijs opnieuw volledig kon afschrijven; Parl.St. Senaat , 806/3, 16). Het wederbeleggingsactief moet worden gebruikt voor het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid in België. Dit betekent dat de betrokken activa moeten verbonden zijn aan een inrichting waarover de belastingplichtige in België beschikt (S. VAN CROMBRUGGE, De hervorming van de personen- en vennootschapsbelasting, in De belastinghervorming 1989, Biblo, Kalmthout, 1990, p. 61). In dit verband hebben de Centrale diensten van de FOD Financiën bevestigd dat een schip dat in België is ingeschreven maar hoofdzakelijk de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan bevaart, eveneens in aanmerking kan komen als wederbeleggingsactief. Het schip moet dan wel onder de afschrijfbare actiefbestanddelen van de Belgische inrichting voorkomen, en de inkomsten uit het schip moeten deel uitmaken van de Belgische inkomsten (zie beslissing nr. Ci.RH242/ van 13 september 2005). In tegenstelling tot het Luxemburgse belastingkrediet, kent het Belgische stelsel van de gespreide taxatie in de praktijk dus geen strikt fysieke territorialiteitsvoorwaarde. Niettemin kan, in lijn met de redenering in de zaak Tankreederei, worden vastgesteld dat de Belgische regeling de uitoefening van de Europese vrijheden kan ontmoedigen. De wederbelegging in een actief waarvan de inkomsten geen deel uitmaken van de Belgische inkomsten, leidt immers tot een fiscale behandeling die minder gunstig is dan de wederbelegging in een actief waarvan de inkomsten wel deel uitmaken van de Belgische inkomsten. Het blijft ook na de zaak Tankreederei echter onduidelijk of een dergelijke belemmering al dan niet kan worden gerechtvaardigd.

6 Wat een rechtvaardiging op grond van de fiscale coherentie betreft, kan worden geargumenteerd dat de wetgever niet beoogde de (tijdelijke) vrijstelling van de meerwaarde te compenseren met de belastingheffing van een winst verwezenlijkt door middel van het wederbeleggingsactief (bv. toekomstige meerwaarde). Integendeel, uit de voormelde wetshistoriek kan worden afgeleid dat de wetgever eerder beoogde een dubbel voordeel te vermijden, i.e. vrijstelling van de meerwaarde, enerzijds, en afschrijvingen op het wederbeleggingsactief, anderzijds. Welnu, wanneer wordt wederbelegd in een actief dat wordt aangewend in een buitenlandse inrichting waarvan de inkomsten op grond van een dubbelbelastingverdrag in België worden vrijgesteld, is een dergelijk dubbel voordeel (binnen België) in beginsel niet aan de orde. Wat de zorg betreft om een evenwichtige verdeling van de heffingsbevoegdheid tussen de lidstaten te respecteren, rijst eveneens de vraag of er een voldoende verband bestaat tussen, enerzijds, de (tijdelijke) vrijstelling van de verwezenlijkte meerwaarde in België en, anderzijds, een toekomstige belasting terzake van inkomsten of meerwaarden verwezenlijkt middels het wederbeleggingsactief. In de hierboven aangehaalde zaak Commissie tegen Portugal (C-345/05) besliste het Hof van Justitie in een vergelijkbare situatie dat geen dergelijke coherentie voorhanden is, omdat de verwezenlijking van een toekomstige meerwaarde onzeker is. Wel is het zo dat de verwezenlijkte meerwaarde in België een gespreide taxatie ondergaat naarmate afschrijvingen worden aangenomen op het wederbeleggingsactief. Om deze reden stelt de Dienst voor Voorafgaande Beslissingen dat een evenwichtig stelsel vereist dat de (vanuit Belgisch oogpunt fiscaal aanvaarde) afschrijvingen deel uitmaken van de Belgische winst. Zo komt een Spaans onroerend goed waarvan de inkomsten in België zijn vrijgesteld op grond van het Belgisch-Spaans dubbelbelastingverdrag volgens deze Dienst niet in aanmerking als wederbelegging (beslissing nr van 10 november 2009). Deze redenering roept echter de volgende bemerking op. De vaststelling dat de inkomsten uit het wederbeleggingsactief worden uitgesloten uit de Belgische winst, verhindert o.i. niet de evenwichtigheid van het stelsel van de gespreide taxatie. Ook afschrijvingen op activa die in een buitenlandse inrichting worden aangewend en/of waarvan de inkomsten worden vrijgesteld op grond van een dubbelbelastingverdrag worden immers in eerste instantie in België fiscaal in aanmerking genomen om het resultaat van de vennootschap te bepalen (in de zin van artikel 74 KB/WIB 1992). Het belastbaar gedeelte van de tijdelijk vrijgestelde meerwaarde kan derhalve zonder probleem worden berekend en teruggenomen in functie van deze afschrijvingen.

7 Het is pas in een volgende bewerking dat het in het buitenland behaalde resultaat van de winst wordt afgetrokken (nl. art. 75 en 76 KB/WIB 1992). Deze aftrek vormt in het kader van artikel 47 WIB 1992 o.i. geen probleem. De wetgever beoogde immers niet de inkomsten uit het wederbeleggingsactief te belasten, maar de vrijstelling van de voorheen verwezenlijkte meerwaarde geleidelijk terug te nemen in functie van de afschrijvingen op dit actief. Op 6 april 2011 heeft de Europese Commissie België overigens formeel verzocht artikel 47 WIB 1992 te wijzigen, omdat deze bepaling discriminerend is voor vaste activa buiten België en aldus de Europese verdragsvrijheden schendt (ref. IP/11/422). Indien België binnen twee maanden geen bevredigend antwoord verschaft, kan de Commissie ons land voor het Hof van Justitie dagen. Naar verluidt worden er bij de fiscale administratie momenteel werkzaamheden verricht om het voormelde wetsartikel aan te passen. Investeringsaftrek en belastingkrediet (art. 68 en 289quater WIB 92) De investeringsaftrek bestaat al sinds 1982 en is op vandaag - ook voor vennootschappen - nog steeds relevant voor bijvoorbeeld octrooien en ecologische of energiebesparende investeringen (zie Bericht in BS 28 januari 2011 voor de percentages m.b.t. investeringen in het inkomstenjaar 2011; Fiscoloog nr. 1236, 14). Analoog als bij de gespreide taxatie, wordt de investeringsaftrek slechts toegepast indien de kwalificerende activa voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid in België worden gebruikt; d.w.z. in Belgische inrichtingen zijn aangewend (cf. Volmachtenbesluit nr. 48 van 22 juni 1982, ter uitvoering van de algemene expansiewet van 2 februari 1982). Deze territorialiteitsvoorwaarde vormt - net als in het kader van de gespreide taxatie van meerwaarden - een belemmering voor Belgische ondernemingen bij de uitoefening van de Europese verdragsvrijheden. Ook in dit kader blijft onduidelijk of de belemmering kan worden verantwoord. Uit de wetshistoriek kan niet expliciet worden afgeleid dat de wetgever een samenhang tussen het fiscaal voordeel van de investeringsaftrek en een belastingheffing op de inkomsten uit de betreffende investeringen voor ogen had. De investeringsaftrek geldt trouwens ook indien de betreffende activa geen inkomsten genereren. Wat de zorg betreft om een evenwichtige verdeling van de heffingsbevoegdheid tussen de lidstaten te respecteren (cf. Marks & Spencer, Oy AA, Lidl Belgium en Deutsche Shell), zou men kunnen argumenteren dat België de investeringsaftrek niet kan uitsluiten voor activa die aan een buitenlandse inrichting zijn gealloceerd, minstens indien de lidstaat waar de inrichting is gelegen geen analoog voordeel toekent. Dit is in lijn met het standpunt van het Hof van Justitie in het kader van verliesverrekening. In de zaak Lidl Belgium (C-414/06) heeft

8 het Hof namelijk beslist dat de vrijheid van vestiging er zich niet tegen verzet dat de verliezen van een buitenlandse vaste inrichting niet kunnen worden afgetrokken in de lidstaat van het hoofdhuis, doch enkel voor zover deze verliezen kunnen worden verrekend bij de belastingheffing in de lidstaat waar de vaste inrichting is gelegen (in toekomstige aanslagjaren); (zie Fisc.Int. nr. 299, 1). Wat de territorialiteitsvoorwaarde betreft, kan een analoge redenering worden gemaakt in het kader van het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling (art. 289quater WIB 1992). Besluit In de zaak Tankreederei heeft het Hof van Justitie beslist dat het Luxemburgse belastingkrediet voor investeringen strijdig is met het Unierecht voor zover dit voordeel enkel wordt toegekend wanneer de investeringen fysiek worden gebruikt op het Luxemburgse territorium. De Luxemburgse Administratie heeft inmiddels meegedeeld dat de fysieke territorialiteitsvoorwaarde niet langer zal worden toegepast. Ook in België komt de territorialiteitsvoorwaarde vervat in artikel 47 WIB 1992 onder druk te staan. Binnenkort zal duidelijk worden hoe de Belgische Staat hierop reageert. Voor meer informatie, contacteer: Anne Van de Vijver Mieke Van Zandweghe Tiberghien Brussel Tiberghien Antwerpen Tour & Taxis Minerva Havenlaan 86C/419 Karel Oomsstraat 47A, bus 5 B-1000 Brussel B-2000 Antwerpen + 32 (0) (0)

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Na de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft gisteren ook de Senaat diverse fiscale

Nadere informatie

Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan!

Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan! EXTERNE PUBLICATIES // 18.07.2015 Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan! Auteurs: Stijn Lamote, Anouck Sandra Meerwaarden verwezenlijkt door

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 09/10/2015

Datum van inontvangstneming : 09/10/2015 Datum van inontvangstneming : 09/10/2015 Vertaling C-478/15-1 Zaak C-478/15 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Identiteit:......... Repertoriumnr.:... Ondernemingsnr. of nationaal nr.:... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN (artikel 47

Nadere informatie

Rechtsvordering : ook nadien niet-aangegeven inkomsten

Rechtsvordering : ook nadien niet-aangegeven inkomsten Rechtsvordering : ook nadien niet-aangegeven inkomsten Auteur(s): Filip Smet Editie: 1202 p. 9 Publicatiedatum: 21 april 2010 Rechtbank/Hof: Cassatie Datum van uitspraak: 11 februari 2010 Wetboek: W.I.B.

Nadere informatie

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen Fairness Tax lijst van nog hangende problemen De problemen die rijzen door de wet van 30 juli 2013 kunnen in 4 categorieën worden gerangschikt: - gewenste bevestigingen - gewenste verduidelijkingen - gewenste

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent Aangeboden door Gespreid te belasten verwezenlijkte meerwaarden 1. Begrippen Het betreft hier meerwaarden op immateriële of materiële vaste activa (art. 47 W.I.B. 1992) met als voorwaarde dat een bedrag,

Nadere informatie

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 Relevante feiten Als kaderlid van M heeft eerste eiser in 1993 aandelenopties verkregen op aandelen

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. (artikel 47 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. (artikel 47 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) Identiteit :......... Repertoriumnr. :... Nationaal nr. :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN (artikel 47

Nadere informatie

Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht

Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht 87 HOOFDSTUK 1 Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht AFDELING 1 Het fiscale stelsel opgelegd door de Europese fiscale fusierichtlijn van 23 juli 1990 (veelvuldig gewijzigd) 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 13/09/2012

Datum van inontvangstneming : 13/09/2012 Datum van inontvangstneming : 13/09/2012 Vertaling C-375/12-1 Zaak C-375/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 6 augustus 2012 Verwijzende rechter: Tribunal administratif de Grenoble

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Zevende kamer) 11 september 2014 (*)

ARREST VAN HET HOF (Zevende kamer) 11 september 2014 (*) ARREST VAN HET HOF (Zevende kamer) 11 september 2014 (*) Prejudiciële verwijzing Inkomstenbelasting Wetgeving ter voorkoming van dubbele belasting Belasting van in een andere lidstaat dan de woonstaat

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Date de réception : 01/12/2011

Date de réception : 01/12/2011 Date de réception : 01/12/2011 Resumé C-544/11-1 Zaak C-544/11 Resumé van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 104, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof

Nadere informatie

I. Berekening van de investeringsaftrek voor vennootschappen die NIET opteren voor het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling.

I. Berekening van de investeringsaftrek voor vennootschappen die NIET opteren voor het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling. Benaming: Ondernemingsnr.: INVESTERINGSAFTREK (artikelen 68 tot 77, 0, 07, 0, 58 en 50, WIB 9 en art. 7 tot 9bis, KB/WIB 9) AANSLAGJAAR 0 (Boekjaar van.. tot.. ) I. Berekening van de investeringsaftrek

Nadere informatie

Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/ ) dd

Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/ ) dd Page 1 of 7 Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/633.468) dd. 01.07.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB/Geschillen

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

Inbreng in een Belgische vennootschap door een niet-europese vennootschap van haar Belgische vaste inrichting (filialisering) (art.

Inbreng in een Belgische vennootschap door een niet-europese vennootschap van haar Belgische vaste inrichting (filialisering) (art. 350 HOOFDSTUK 1 Inbreng in een Belgische vennootschap door een niet-europese vennootschap van haar Belgische vaste inrichting (filialisering) (art. 231, 3 WIB 1992) AFDELING 1 Begripsomschrijving en situatieschets

Nadere informatie

Fiscaal stelset spaarboekjes strijdig met vrij dienstenverkeer (bis)

Fiscaal stelset spaarboekjes strijdig met vrij dienstenverkeer (bis) Fiscaal stelset spaarboekjes strijdig met vrij dienstenverkeer (bis) Auteur(s): Bart De Cock/Koen Van Duyse Editie: Fiscoloog 137I p. I Publicatiedatum: 29 januari 2014 Rechtbank/Hof: G rondwettelijk Hof

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 15/09/2014

Datum van inontvangstneming : 15/09/2014 Datum van inontvangstneming : 15/09/2014 Vertaling C-386/14-1 Zaak C-386/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 13 augustus 2014 Verwijzende rechter: Cour administrative d appel

Nadere informatie

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)...

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)... Identiteit: Ondernemingsnr. of nationaal nr.:........ INVESTERINGSAFTREK van toepassing voor NATUURLIJKE PERSONEN AANSLAGJAAR 0 I. Berekening van de investeringsaftrek A. Eenmalige aftrek Percen- Afschrijfbare

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 02/02/2016

Datum van inontvangstneming : 02/02/2016 Datum van inontvangstneming : 02/02/2016 Vertaling C-690/15-1 Zaak C-690/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 21 december 2015 Verwijzende rechter: Cour administrative d appel

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 15/09/2017

Datum van inontvangstneming : 15/09/2017 Datum van inontvangstneming : 15/09/2017 Samenvatting C-480/17-1 Zaak C-480/17 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

CIRCULAIRE. AOIF nr. 24/2009. Brussel, 9 mei 2009

CIRCULAIRE. AOIF nr. 24/2009. Brussel, 9 mei 2009 CIRCULAIRE AOIF nr. 24/2009 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie Van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Centrale diensten Directie I/5A Ci.RH.241/598.219 ONDERWERP : Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 22/07/2016

Datum van inontvangstneming : 22/07/2016 Datum van inontvangstneming : 22/07/2016 Vertaling C-327/16-1 Zaak C-327/16 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 10 juni 2016 Verwijzende rechter: Conseil d État (Frankrijk) Datum

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN Advies 2009/7 - De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende fusies Advies van 15 juli 2009 Trefwoorden Belastingvrije reserves Fiscale aspecten Fusies

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Tiberghien Advocaten www.tiberghien.be Onderwerp Welke interesten en dividenden komen in aanmerking voor voordelen arrest Dijkman? Datum 3 december 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

TOELICHTING 275U. Uitgesloten investeringen. Voorafgaande opmerkingen. Algemeen. Toelichting bij de vakken. Gebruikte afkortingen

TOELICHTING 275U. Uitgesloten investeringen. Voorafgaande opmerkingen. Algemeen. Toelichting bij de vakken. Gebruikte afkortingen Toelichting 275U 1/5 TOELICHTING 275U (De wettelijke bepalingen zijn beschikbaar op de website van de FOD Financiën www.fisconetplus.be) Bedoelde artikelen : Art. 68 tot 77, 201, 207, 240, 528 en 530 van

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 5 september 2016 ADVIES 2016-78 met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het volledige

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

TOELICHTING 275 U. Uitgesloten investeringen. Voorafgaande opmerkingen. Algemeen. Toelichting bij de vakken. Bedoelde artikelen:

TOELICHTING 275 U. Uitgesloten investeringen. Voorafgaande opmerkingen. Algemeen. Toelichting bij de vakken. Bedoelde artikelen: Toelichting 275 U 1/5 TOELICHTING 275 U (De wettelijke bepalingen zijn beschikbaar op de website van de FOD Financiën www.fisconetplus.be) Bedoelde artikelen: Art. 68 tot 77, 201, 207, 240, 528 en 530

Nadere informatie

BENELUX ~ A 2006/2/11 COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. ARREST van 19 maart 2007. Inzake METABOUW BOUWBEDRIJF B.V. tegen BELGISCHE STAAT

BENELUX ~ A 2006/2/11 COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. ARREST van 19 maart 2007. Inzake METABOUW BOUWBEDRIJF B.V. tegen BELGISCHE STAAT COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ A 2006/2/11 ARREST van 19 maart 2007 Inzake METABOUW BOUWBEDRIJF B.V. tegen BELGISCHE STAAT Procestaal : Nederlands ARRET du 19 mars 2007 En cause METABOUW BOUWBEDRIJF

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen. Investeringsaftrek

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen. Investeringsaftrek Opgave 275U 1/4 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Investeringsaftrek AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaar

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen. Investeringsaftrek

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen. Investeringsaftrek Opgave 275U 1/4 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen Investeringsaftrek AANSLAGJAAR 2016 (Boekjaar

Nadere informatie

Rolnummer 2847. Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T

Rolnummer 2847. Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T Rolnummer 2847 Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 394 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, vóór de wijziging ervan bij de

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Berekening van de aftrek voor risicokapitaal Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Datum van inontvangstne ming : 24/05/2012

Datum van inontvangstne ming : 24/05/2012 Datum van inontvangstne ming : 24/05/2012 C-181/12-1 Zaak C-181/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 18 april 2012 Verwijzende rechter: Finanzgericht Düsseldorf (Duitsland) Datum

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 10/01/2014

Datum van inontvangstneming : 10/01/2014 Datum van inontvangstneming : 10/01/2014 Vertaling C-623/13-1 Zaak C-623/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 28 november 2013 Verwijzende rechter: Conseil d État (Frankrijk)

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Investeringsaftrek

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Investeringsaftrek L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Investeringsaftrek - 2015 - Inhoud 1. Wie kan de investeringsaftrek genieten? 2. Welke investeringen komen in aanmerking?

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 28/05/2015

Datum van inontvangstneming : 28/05/2015 Datum van inontvangstneming : 28/05/2015 Vertaling C-176/15-1 Zaak C-176/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 20 april 2015 Verwijzende rechter: Tribunal de première instance

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 Federale Overheidsdienst Brussel, 31 maart 2010 FINANCIEN ----------------------------------------- Personenbelasting. Administratie van de ondernemings- Bijzondere bijdrage

Nadere informatie

A. Eenmalige aftrek voor vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht door NATUURLIJKE PERSONEN. Percentage 13,5 % 13,5 % 13,5 % 3,5 %

A. Eenmalige aftrek voor vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht door NATUURLIJKE PERSONEN. Percentage 13,5 % 13,5 % 13,5 % 3,5 % Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen INVESTERINGSAFTREK AANSLAGJAAR 2003 Identiteit : Nationaal nummer : VAK BESTEMD VOOR DE

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

Zaak C-524/04. Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation tegen Commissioners of Inland Revenue

Zaak C-524/04. Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation tegen Commissioners of Inland Revenue Zaak C-524/04 Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation tegen Commissioners of Inland Revenue [verzoek van de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, om een prejudiciële beslissing]

Nadere informatie

Het anti-belastingontwijkingspakket van de Europese Commissie bestaat uit:

Het anti-belastingontwijkingspakket van de Europese Commissie bestaat uit: De nieuwe Europese Anti-Belastingontwijking richtlijn Op 17 juni 2016 werd de nieuwe Europese richtlijn, die belastingontwijking door multinationals moet helpen bestrijden, gestemd door de Europese ministers

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

Regeling met België inzake ontslaguitkeringen

Regeling met België inzake ontslaguitkeringen Regeling met België inzake ontslaguitkeringen Besluit 22-06-2006 nr CPP2006-1404 Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling. Sector Ontwerp. Aspectgebied Internationaal belastingrecht

Nadere informatie

2.3. Taxatieregime bij stopzettingsmeerwaarden

2.3. Taxatieregime bij stopzettingsmeerwaarden www.vdvaccountants.be 30 2.3. Taxatieregime bij stopzettingsmeerwaarden Hiervoor werd reeds aangegeven dat bepaalde activabestanddelen van de éénmanszaak als stopzettingsmeerwaarden worden belast, andere

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2016

Nadere informatie

Rolnummer 5942. Arrest nr. 156/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T

Rolnummer 5942. Arrest nr. 156/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T Rolnummer 5942 Arrest nr. 156/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 218, 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing op

Nadere informatie

Art. 132, eerste lid, 7 en 8, en tweede lid, WIB 92. zoals gewijzigd door art. 2, W en van toepassing vanaf aj. 2006

Art. 132, eerste lid, 7 en 8, en tweede lid, WIB 92. zoals gewijzigd door art. 2, W en van toepassing vanaf aj. 2006 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331/594.501 (AOIF Nr. 65/2010) dd 25.10.2010 Personenbelasting Berekening van de belasting Belastingvrije

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 21/06/2016

Datum van inontvangstneming : 21/06/2016 Datum van inontvangstneming : 21/06/2016 Vertaling C-238/16-1 [DDP de référence: C-412/15] Zaak C-238/16 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 26 april 2016 Verwijzende rechter: Finanzgericht

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 11/08/2015

Datum van inontvangstneming : 11/08/2015 Datum van inontvangstneming : 11/08/2015 Vertaling C-332/15-1 Zaak C-332/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 6 juli 2015 Verwijzende rechter: Tribunale di Treviso / Italië Datum

Nadere informatie

Eén van de blikvangers van de wet van 21 de - Aanpassing aftrek voor risicokapitaal conform met Europese vrijheden? Aftrek voor risicokapitaal

Eén van de blikvangers van de wet van 21 de - Aanpassing aftrek voor risicokapitaal conform met Europese vrijheden? Aftrek voor risicokapitaal de kapitaalvermindering die tijdens de onaantastbaarheidsperiode wordt uitgevoerd? Aan - gezien de wet een dergelijke kapitaalvermindering als een dividend kwalificeert, werd destijds in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

TETRALERT-TAX ANTI-BELASTINGONTWIJKINGSRICHTLIJN

TETRALERT-TAX ANTI-BELASTINGONTWIJKINGSRICHTLIJN TETRALERT-TAX ANTI-BELASTINGONTWIJKINGSRICHTLIJN I. Inleiding De Europese Commissie lanceerde op 28 januari 2016 haar voorstel voor een Richtlijn tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.421/620.779 (AAFisc Nr. 19/2013). Belastbare grondslag in de Ven.B. Meerwaarde. Verwezenlijkte meerwaarde.

Nadere informatie

Artikel 1 van het nieuwe Verdrag Personen op wie het Verdrag van toepassing is

Artikel 1 van het nieuwe Verdrag Personen op wie het Verdrag van toepassing is Artikel 1 van het nieuwe Verdrag Personen op wie het Verdrag van toepassing is Art. 1. Dit Verdrag is van toepassing op personen die inwoner zijn van een of van beide verdragsluitende Staten. 2 larcier

Nadere informatie

Restaurantkosten. Wanneer overdreven?

Restaurantkosten. Wanneer overdreven? Restaurantkost met 'privékarakter' : GEHEIM COMMISSIELOON? Inhoud Restaurantkost met 'privékarakter' : GEHEIM COMMISSIELOON?... Restaurantkosten... Wanneer overdreven?... Geheim commissielonenaanslag...

Nadere informatie

2. Hof van Justitie bevestigt Seeling-mechanisme in hoofde van vennootschappen

2. Hof van Justitie bevestigt Seeling-mechanisme in hoofde van vennootschappen NIEUWSBRIEF BTW 27/04/2012 1. Geen btw-aftrek bij aankoop edele metalen De Belgische minister van financiën heeft in een antwoord op een parlementaire vraag verduidelijkt dat er geen recht op aftrek van

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 84/2007 van 7 juni 2007 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 84/2007 van 7 juni 2007 A R R E S T Rolnummer 4100 Arrest nr. 84/2007 van 7 juni 2007 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 12, 1, en 253 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door het Hof

Nadere informatie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Instelling VP Accountants en Belastingsconsulenten Onderwerp Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Worden EBA-attesten ook door de AOIF geverifiëerd?

Worden EBA-attesten ook door de AOIF geverifiëerd? Worden EBA-attesten ook door de AOIF geverifiëerd? Auteur(s): Gerd D. Goyvaerts Editie: 1203 p. 9 Publicatiedatum: 28 april 2010 Zoals vorige week gesignaleerd, heeft de Administratie een omstandige circulaire

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci. RH 331/598.621 (AOIF 37/2010). Personenbelasting. Kind ten laste. Alleenstaande belastingplichtige met kind.

Nadere informatie

Voor investeringen die gedaan zijn tijdens het belastbare tijdperk dat aan het aanslagjaar 2011 verbonden is, gelden de volgende percentages.

Voor investeringen die gedaan zijn tijdens het belastbare tijdperk dat aan het aanslagjaar 2011 verbonden is, gelden de volgende percentages. Federale Overheidsdienst FINANCIEN ------------------------------ Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit ------------------------------- Inkomstenbelastingen -------------------------------

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 10/03/2015

Datum van inontvangstneming : 10/03/2015 Datum van inontvangstneming : 10/03/2015 Vertaling C-48/15-1 Zaak C-48/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 6 februari 2015 Verwijzende rechter: Cour d appel de Bruxelles (België)

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 (AAFisc Nr. 30/2013) dd. 22.07.2013 Berekening van de Ven.B Rechtspersonenbelasting Berekening van de RPB Afzonderlijke

Nadere informatie

- Nieuwe loongrenzen vanaf 1 januari 2013 betreffende de Wet op de Arbeidsovereenkomsten. Wet (oorspronkelijke bruto bedragen)

- Nieuwe loongrenzen vanaf 1 januari 2013 betreffende de Wet op de Arbeidsovereenkomsten. Wet (oorspronkelijke bruto bedragen) DECEMBER NIEUWS - Nieuwe loongrenzen vanaf 1 januari 2013 betreffende de Wet op de Arbeidsovereenkomsten De toepassing van bepaalde clausules en de mate waarin deze kunnen worden toegepast, is afhankelijk

Nadere informatie

Naar een EU-bestendige vennootschapsbelasting. Frank Engelen PricewaterhouseCoopers Universiteit Leiden International Tax Center Leiden

Naar een EU-bestendige vennootschapsbelasting. Frank Engelen PricewaterhouseCoopers Universiteit Leiden International Tax Center Leiden Naar een EU-bestendige vennootschapsbelasting Frank Engelen PricewaterhouseCoopers Universiteit Leiden International Tax Center Leiden Grondslagen van de interne markt De interne markt omvat een ruimte

Nadere informatie

TETRALERT FISCALITEIT HYBRIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN (PPL), KUNSTMATIGE CONSTRUCTIES EN EINDE VAN DE DBI-AFTREK

TETRALERT FISCALITEIT HYBRIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN (PPL), KUNSTMATIGE CONSTRUCTIES EN EINDE VAN DE DBI-AFTREK TETRALERT FISCALITEIT HYBRIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN (PPL), KUNSTMATIGE CONSTRUCTIES EN EINDE VAN DE DBI-AFTREK I. INLEIDING De Richtlijn 2011/96/EU betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 04/02/2014

Datum van inontvangstneming : 04/02/2014 Datum van inontvangstneming : 04/02/2014 Vertaling C-686/13-1 Zaak C-686/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 27 december 2013 Verwijzende rechter: Högsta förvaltningsdomstolen

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 03/07/2017

Datum van inontvangstneming : 03/07/2017 Datum van inontvangstneming : 03/07/2017 Vertaling C-320/17-1 Zaak C-320/17. Verzoek om prejudiciële beslissing Datum van indiening 29 mei 2017 Verwijzende rechter Conseil d État (Frankrijk) Datum van

Nadere informatie

niet verbeterde kopie

niet verbeterde kopie Rolnummer 4452 Arrest nr. 65/2009 van 2 april 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 150 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing vanaf het aanslagjaar

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van 6.12.2012. over agressieve fiscale planning

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van 6.12.2012. over agressieve fiscale planning EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.12.2012 C(2012) 8806 final AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 6.12.2012 over agressieve fiscale planning NL NL AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 6.12.2012 over agressieve fiscale

Nadere informatie

Rolnummer 2576. Arrest nr. 146/2003 van 12 november 2003 A R R E S T

Rolnummer 2576. Arrest nr. 146/2003 van 12 november 2003 A R R E S T Rolnummer 2576 Arrest nr. 146/2003 van 12 november 2003 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 145/1, 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Vierde kamer)

ARREST VAN HET HOF (Vierde kamer) ARREST VAN HET HOF (Vierde kamer) 6 september 2012 (*) Vrijheid van vestiging Artikel 49 VWEU Belastingwetgeving Vermogensbelasting Voorwaarden voor toekenning van vermindering van vermogensbelasting Verlies

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 30/09/2014

Datum van inontvangstneming : 30/09/2014 Datum van inontvangstneming : 30/09/2014 Samenvatting C-408/14-1 Zaak C-408/14 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën.  Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire AFZ/INTERN.IB.2006/0549. Belasting van niet-inwoners Vennootschappen. Vennootschapsbelasting. Dividend. Definitief belast

Nadere informatie

niet uitsluitend voor het beroep gebruikte activa; activa die geen rechtstreeks verband houden met de bestaande of geplande economische werkzaamheid

niet uitsluitend voor het beroep gebruikte activa; activa die geen rechtstreeks verband houden met de bestaande of geplande economische werkzaamheid Investeringsaftrek Laatst gewijzigd op 1 dec 2017 (Alle wijzigingen) Wat houdt de maatregel in Een onderneming, die bij de oprichting of uitbreiding van haar activiteiten een investering uitvoert, kan

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 82/2015 van 28 mei 2015 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 82/2015 van 28 mei 2015 A R R E S T Rolnummer 6141 Arrest nr. 82/2015 van 28 mei 2015 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 171, 5, b), van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Universiteit Gent

Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Universiteit Gent De boekhoudkundige verwerking van uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij kapitaalsubsidies Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie

Nadere informatie

Date de réception : 10/01/2012

Date de réception : 10/01/2012 Date de réception : 10/01/2012 Resumé C-619/11-1 Zaak C-619/11 Resumé van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 104, lid 1, van het reglement voor de procesvoering van het Hof

Nadere informatie

Imprimer le(s) document(s)

Imprimer le(s) document(s) Page 1 of 5 Home > FISCALITÉ > IMPÔTS SUR LES REVENUS > Directives et commentaires administratifs > Circulaires > Impôt des sociétés > Circulaire nr. Ci.RH.233/609.568 (AAFisc Nr. 26/2013) dd. 28.06.2013

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 07/08/2014

Datum van inontvangstneming : 07/08/2014 Datum van inontvangstneming : 07/08/2014 Vertaling C-334/14-1 Zaak C-334/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 9 juli 2014 Verwijzende rechter: Hof van beroep te Bergen (België)

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie