Territorialiteitsvereiste bij fiscale investeringsstimuli onder druk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Territorialiteitsvereiste bij fiscale investeringsstimuli onder druk"

Transcriptie

1 Gepubliceerd in: Fiscoloog Internationaal 2011, nr. 329, p. 1. Territorialiteitsvereiste bij fiscale investeringsstimuli onder druk Traditioneel bevatten fiscale stimuli voor investeringen een territorialiteitsvoorwaarde. De beperkingen opgelegd door het Unierecht laten zich ook in dit verband echter meer en meer voelen. Zo besliste het Hof van Justitie van de Europese Unie onlangs dat de voorwaarde in het kader van het Luxemburgse investeringskrediet die vereist dat de betreffende investeringen fysiek worden gebruikt in Luxemburg, strijdig is met de Europese vrijheid van het verrichten van diensten (zaak C-287/10, Tankreederei I SA v Directeur de l administration des contributions directes van 22 december 2010). Als reactie daarop heeft de Luxemburgse fiscale administratie onlangs laten weten dat deze territorialiteitsvoorwaarde niet langer wordt toegepast. Op 6 april 2011 heeft de Europese Commissie België formeel verzocht om artikel 47 WIB 1992 (gespreide taxatie van meerwaarden) te wijzigen, omdat ook deze bepaling discriminerend is voor vaste activa buiten België en aldus de Europese verdragsvrijheden schendt. Territorialiteitsvoorwaarde getoetst door HvJ : de zaak Tankreederei Krachtens de Luxemburgse wetgeving genieten Luxemburgse ondernemingen (vennootschappen en vaste inrichtingen) een investeringskrediet voor investeringen in bepaalde afschrijfbare materiële vaste activa (het zgn. bonification d impôt pour investissement of aide fiscale à l investissement van art. 152bis van de Luxemburgse Wet op de inkomstenbelastingen). Dit belastingkrediet is slechts van toepassing voor investeringen die beantwoorden aan de volgende territorialiteitsvoorwaarden : (i) de investeringen moeten zijn verricht in een vestiging die zich in het Groothertogdom Luxemburg bevindt; (ii) de investeringen moeten bestemd zijn om permanent in Luxemburg te blijven; en (iii) de investeringen of activa moeten fysiek worden gebruikt op het Luxemburgse territorium (i.e. fysieke territorialiteitsvoorwaarde).

2 Met deze voorwaarden wilde de Luxemburgse regering vooral vermijden dat de maatregel een stimulans zou vormen voor buitenlandse economieën. Dit is meteen ook de reden waarom in Luxemburg het investeringskrediet werd geweigerd voor investeringen in een buitenlandse (i.e. niet Luxemburgse) vestiging. Deze Luxemburgse regeling kwam aan bod in de zaak Tankreederei. Een Luxemburgse vennootschap exploiteert vanuit Luxemburg vaartuigen voor het bunkeren van zeeschepen met bunkerolie. Deze vaartuigen zijn geregistreerd in de havens van Antwerpen en Amsterdam. De vennootschap claimt voor deze vaartuigen het voormelde Luxemburgs belastingkrediet voor investeringen. Dit wordt haar echter geweigerd, omdat niet voldaan is aan de voormelde territorialiteitsvoorwaarde. De vaartuigen worden immers in het buitenland gebruikt. Volgens de belastingplichtige kan de territorialiteitsvoorwaarde niet worden toegepast wegens strijdigheid met het Unierecht. Het geschil belandt uiteindelijk voor het Tribunal Administratif, die de zaak voorlegt aan het Hof van Justitie. Het Hof besluit dat de (Luxemburgse) regeling waarbij het belastingvoordeel voor investeringen wordt geweigerd op de enkele grond dat de investering niet fysiek wordt gebruikt op het grondgebied van Luxemburg, een beperking vormt van het vrij verrichten van diensten. Het staat namelijk vast dat dergelijke investeringen aan een minder voordelig belastingstelsel worden onderworpen dan zuiver nationale investeringen. Daardoor worden Luxemburgse ondernemingen ontmoedigd om grensoverschrijdende diensten te verrichten. In de voorliggende zaak voerden de Luxemburgse regering, noch de verwijzende rechter een mogelijke rechtvaardigingsgrond voor deze beperking aan. Hoe dan ook, besluit het Hof, zou de vastgestelde beperking in casu niet gerechtvaardigd kunnen worden door de vereiste van de evenwichtige verdeling van de heffingsbevoegdheid tussen de lidstaten (over deze mogelijke rechtvaardigingsgrond, zie HvJ 13 december 2005, Marks & Spencer, C-446/03, punt 45, 46 en 51; Fisc.Int. nr. 265, 7). Tankreederei s omzet m.b.t. de activiteiten in de haven van Antwerpen en Amsterdam was immers - ook zonder de fysieke territorialiteitsvoorwaarde - uitsluitend belastbaar in Luxemburg. Ook de samenhang of coherentie van het nationale belastingstelsel (aanvaard in de zaken Bachman, C-204/90 en Commissie/België, C-300/90; Fiscoloog nr. 369, 2) volstaat volgens het Hof niet als rechtvaardiging. Het Hof vindt in het dossier immers geen bewijs dat er een rechtstreeks verband zou bestaan tussen de toekenning van het belastingvoordeel en de opheffing van dat voordeel door een belasting.

3 De noodzaak om een derving van nationale belastinginkomsten te voorkomen, wordt - in lijn met andere rechtspraak van het Hof (Danner, C-136/00 en Persche C ; Fisc.Int. nr. 227, 1) - evenmin als een dwingende reden van algemeen belang aanvaard. En omdat er geen objectieve elementen zijn die het bestaan van een volstrekt kunstmatige constructie zouden kunnen aantonen, kan de noodzaak om misbruiken te voorkomen evenmin een rechtvaardigingsgrond vormen. Het systematisch weigeren van een belastingvoordeel zodra de investering niet in Luxemburg wordt uitgevoerd, kan evenmin gerechtvaardigd worden door een zogenaamd gemeenschapsbelang dat een zekere verbondenheid met Luxemburg zou vereisen. Het Hof heeft de vereiste van een zekere verbondenheid met de gemeenschap van een betrokken lidstaat wel reeds aanvaard in het arrest Gottwald (arrest nr. C-103/08 van 1 oktober 2009). In dit geval had de rechtvaardigingsgrond evenwel een sociale inslag, namelijk de ondersteuning van de mobiliteit en de integratie van gehandicapten. Commentaar Deze uitspraak was te verwachten en is volledig in lijn met de voorgaande rechtspraak van het Hof. Dit Hof heeft al meermaals geoordeeld dat het weigeren van een belastingvoordeel in grensoverschrijdende situaties strijdig is met het vrij verkeer van diensten (bv. HvJ 4 december 2008, Jobra Vermögensverwaltungs GmbH v Finanzamt Amstetten Melk Scheibbs, C-330/07 m.b.t. Oostenrijkse investeringspremies; HvJ 10 maart 2005, Laboratoires Fournier, C-39/04 m.b.t. het Frans belastingkrediet voor onderzoekskosten, zie Fisc.Int. nr. 257, 4; en HvJ 13 mars 2008, Commissie tegen Spanje, C-248/06 m.b.t. de aftrekbaarheid van kosten voor onderzoek en ontwikkeling). Wel is het in de nieuwe zaak opmerkelijk dat de beslissing van het Hof enkel de derde voorwaarde betreft (de fysieke territorialiteitsvoorwaarde), terwijl de prejudiciële vraag handelt over de verenigbaarheid met het Unierecht van de drie hierboven opgesomde voorwaarden. Vanuit een Belgische context is het spijtig dat het Hof niet ingaat op de vraag of de voorwaarde dat de investering moet worden verricht in een Luxemburgse vestiging, al dan niet strijdig is met het Unierecht (zie verder). Als rechtvaardigingsgrond wordt de evenwichtige verdeling van de heffingsbevoegdheid tussen de lidstaten in deze zaak niet relevant geacht. Het Hof gaat er immers van uit dat de belastingheffing terzake van de inkomsten uit de bunkeringactiviteit volledig toekomt aan Luxemburg. Uit het arrest kan niet worden afgeleid of de beslissing van het Hof dezelfde zou zijn in een situatie waarin Luxemburg de inkomsten gegenereerd door de betreffende activa, zou moeten vrijstellen (bv. als vaste inrichting winst).

4 De fiscale coherentie (of samenhang van het belastingstelsel ) wordt evenmin aanvaard. Deze rechtvaardigingsgrond wordt door het Hof doorgaans strikt geïnterpreteerd. Zij vereist namelijk het bestaan van een rechtstreeks verband tussen een fiscaal voordeel en een compenserende belastingheffing in hoofde van dezelfde persoon (cf. o.m. arresten Bachman en Verkooijen; over dit laatste arrest, zie Fisc.Int. nr. 201, 1). Wat de fiscale coherentie bij het fiscaal stelsel van investeringen betreft, kan ook nuttig worden verwezen naar de zaak Commissie tegen Portugal (nr. C-345/05; Fisc.Int. nr. 281, 12). In deze zaak besloot het Hof van Justitie dat de Portugese regeling inzake belasting van vastgoedmeerwaarden strijdig is met de Europese vrijheden, omdat een vrijstelling van de belasting afhankelijk werd gemaakt van een herinvestering van de verwezenlijkte meerwaarde in onroerend goed gelegen in Portugal. Het Hof aanvaardde de fiscale coherentie niet als rechtvaardigingsgrond. Het betwistte de coherentie tussen het voordeel voor de belastingplichtige (vrijstelling) en de belastingheffing van toekomstige meerwaarden. Dergelijke meerwaarden zijn immers niet gegarandeerd. Het Hof kwam tot een zelfde besluit in het kader van een gelijkaardige investeringsverplichting m.b.t. de Zweedse meerwaardebelastingregeling (HvJ 18 januari 2007, Commissie tegen Zweden, C-104/06). Schrapping fysieke territorialiteitsvoorwaarde in Luxemburg Als reactie op de hoger vermelde uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak Tankreederei, heeft de Luxemburgse fiscale administratie via een circulaire van 31 maart 2011 laten weten dat de voorwaarde m.b.t. het fysiek gebruik van de investeringen in Luxemburg niet meer zal worden toegepast. Het belastingvoordeel wordt voortaan ook verleend voor activa die buiten Luxemburg, maar binnen de EER, worden gebruikt. Daarentegen wordt niet geraakt aan de overige voorwaarden. Het voordeel wordt bijgevolg nog steeds slechts verleend voor zover de activa geaffecteerd zijn aan een Luxemburgse vestiging ( Circulaire du directeur des contribution, L.I.R. n 152bis/3). Impact op de Belgische praktijk Het Belgische Wetboek van Inkomstenbelastingen bevat verscheidene fiscale stimuli voor investeringen waaraan een territorialiteitsvoorwaarde is gekoppeld. In het licht van de rechtspraak van het Hof van Justitie is een dergelijke voorwaarde mogelijkerwijs strijdig met het Unierecht (cf. ook Fisc. nr. 1238, 4). Gespreide taxatie van meerwaarden (art. 47 WIB 92) Het stelsel van de gespreide taxatie van meerwaarden vindt zijn oorsprong in de Wet van 8 maart 1951, die voor gedwongen meerwaarden (bv. bij onteigening) een tijdelijke vrijstelling invoerde mits herbelegging. De regeling was ingegeven door de overweging dat de

5 meerwaarde onafhankelijk van de wil van de belastingplichtige werd verwezenlijkt. Om een dubbel voordeel te vermijden (vrijstelling van de meerwaarde en afschrijving van het wederbeleggingsactief) werd het bedrag van de meerwaarde echter in mindering gebracht van de afschrijvingsbasis van het wederbeleggingsactief (Parl.St. Kamer 1950, 215, 10). Bij de hervorming van de inkomstenbelasting in 1962 werd deze verlegging van de heffing naar het wederbeleggingsactief niet hernomen, waardoor de vrijstelling van de gedwongen meerwaarde werd omgevormd in een definitieve vrijstelling. Bij KB van 16 maart 1977 werd deze vrijstelling uitgebreid tot vrijwillig verwezenlijkte meerwaarden. In 1989 werd het stelsel opnieuw grondig gewijzigd. Zowel gedwongen als vrijwillig verwezenlijkte meerwaarden op kwalificerende activa komen sindsdien in aanmerking voor een tijdelijke vrijstelling, mits voldaan wordt aan een herbeleggingsverplichting. De vrijstelling wordt nu teruggenomen naarmate het wederbeleggingsactief wordt afgeschreven. De wetgever beoogde aldus een einde te maken aan opeenvolgende afschrijvingen van dezelfde activa (waarbij volledig afgeschreven activa belastingvrij werden doorverkocht aan een verbonden onderneming, die de koopprijs opnieuw volledig kon afschrijven; Parl.St. Senaat , 806/3, 16). Het wederbeleggingsactief moet worden gebruikt voor het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid in België. Dit betekent dat de betrokken activa moeten verbonden zijn aan een inrichting waarover de belastingplichtige in België beschikt (S. VAN CROMBRUGGE, De hervorming van de personen- en vennootschapsbelasting, in De belastinghervorming 1989, Biblo, Kalmthout, 1990, p. 61). In dit verband hebben de Centrale diensten van de FOD Financiën bevestigd dat een schip dat in België is ingeschreven maar hoofdzakelijk de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan bevaart, eveneens in aanmerking kan komen als wederbeleggingsactief. Het schip moet dan wel onder de afschrijfbare actiefbestanddelen van de Belgische inrichting voorkomen, en de inkomsten uit het schip moeten deel uitmaken van de Belgische inkomsten (zie beslissing nr. Ci.RH242/ van 13 september 2005). In tegenstelling tot het Luxemburgse belastingkrediet, kent het Belgische stelsel van de gespreide taxatie in de praktijk dus geen strikt fysieke territorialiteitsvoorwaarde. Niettemin kan, in lijn met de redenering in de zaak Tankreederei, worden vastgesteld dat de Belgische regeling de uitoefening van de Europese vrijheden kan ontmoedigen. De wederbelegging in een actief waarvan de inkomsten geen deel uitmaken van de Belgische inkomsten, leidt immers tot een fiscale behandeling die minder gunstig is dan de wederbelegging in een actief waarvan de inkomsten wel deel uitmaken van de Belgische inkomsten. Het blijft ook na de zaak Tankreederei echter onduidelijk of een dergelijke belemmering al dan niet kan worden gerechtvaardigd.

6 Wat een rechtvaardiging op grond van de fiscale coherentie betreft, kan worden geargumenteerd dat de wetgever niet beoogde de (tijdelijke) vrijstelling van de meerwaarde te compenseren met de belastingheffing van een winst verwezenlijkt door middel van het wederbeleggingsactief (bv. toekomstige meerwaarde). Integendeel, uit de voormelde wetshistoriek kan worden afgeleid dat de wetgever eerder beoogde een dubbel voordeel te vermijden, i.e. vrijstelling van de meerwaarde, enerzijds, en afschrijvingen op het wederbeleggingsactief, anderzijds. Welnu, wanneer wordt wederbelegd in een actief dat wordt aangewend in een buitenlandse inrichting waarvan de inkomsten op grond van een dubbelbelastingverdrag in België worden vrijgesteld, is een dergelijk dubbel voordeel (binnen België) in beginsel niet aan de orde. Wat de zorg betreft om een evenwichtige verdeling van de heffingsbevoegdheid tussen de lidstaten te respecteren, rijst eveneens de vraag of er een voldoende verband bestaat tussen, enerzijds, de (tijdelijke) vrijstelling van de verwezenlijkte meerwaarde in België en, anderzijds, een toekomstige belasting terzake van inkomsten of meerwaarden verwezenlijkt middels het wederbeleggingsactief. In de hierboven aangehaalde zaak Commissie tegen Portugal (C-345/05) besliste het Hof van Justitie in een vergelijkbare situatie dat geen dergelijke coherentie voorhanden is, omdat de verwezenlijking van een toekomstige meerwaarde onzeker is. Wel is het zo dat de verwezenlijkte meerwaarde in België een gespreide taxatie ondergaat naarmate afschrijvingen worden aangenomen op het wederbeleggingsactief. Om deze reden stelt de Dienst voor Voorafgaande Beslissingen dat een evenwichtig stelsel vereist dat de (vanuit Belgisch oogpunt fiscaal aanvaarde) afschrijvingen deel uitmaken van de Belgische winst. Zo komt een Spaans onroerend goed waarvan de inkomsten in België zijn vrijgesteld op grond van het Belgisch-Spaans dubbelbelastingverdrag volgens deze Dienst niet in aanmerking als wederbelegging (beslissing nr van 10 november 2009). Deze redenering roept echter de volgende bemerking op. De vaststelling dat de inkomsten uit het wederbeleggingsactief worden uitgesloten uit de Belgische winst, verhindert o.i. niet de evenwichtigheid van het stelsel van de gespreide taxatie. Ook afschrijvingen op activa die in een buitenlandse inrichting worden aangewend en/of waarvan de inkomsten worden vrijgesteld op grond van een dubbelbelastingverdrag worden immers in eerste instantie in België fiscaal in aanmerking genomen om het resultaat van de vennootschap te bepalen (in de zin van artikel 74 KB/WIB 1992). Het belastbaar gedeelte van de tijdelijk vrijgestelde meerwaarde kan derhalve zonder probleem worden berekend en teruggenomen in functie van deze afschrijvingen.

7 Het is pas in een volgende bewerking dat het in het buitenland behaalde resultaat van de winst wordt afgetrokken (nl. art. 75 en 76 KB/WIB 1992). Deze aftrek vormt in het kader van artikel 47 WIB 1992 o.i. geen probleem. De wetgever beoogde immers niet de inkomsten uit het wederbeleggingsactief te belasten, maar de vrijstelling van de voorheen verwezenlijkte meerwaarde geleidelijk terug te nemen in functie van de afschrijvingen op dit actief. Op 6 april 2011 heeft de Europese Commissie België overigens formeel verzocht artikel 47 WIB 1992 te wijzigen, omdat deze bepaling discriminerend is voor vaste activa buiten België en aldus de Europese verdragsvrijheden schendt (ref. IP/11/422). Indien België binnen twee maanden geen bevredigend antwoord verschaft, kan de Commissie ons land voor het Hof van Justitie dagen. Naar verluidt worden er bij de fiscale administratie momenteel werkzaamheden verricht om het voormelde wetsartikel aan te passen. Investeringsaftrek en belastingkrediet (art. 68 en 289quater WIB 92) De investeringsaftrek bestaat al sinds 1982 en is op vandaag - ook voor vennootschappen - nog steeds relevant voor bijvoorbeeld octrooien en ecologische of energiebesparende investeringen (zie Bericht in BS 28 januari 2011 voor de percentages m.b.t. investeringen in het inkomstenjaar 2011; Fiscoloog nr. 1236, 14). Analoog als bij de gespreide taxatie, wordt de investeringsaftrek slechts toegepast indien de kwalificerende activa voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid in België worden gebruikt; d.w.z. in Belgische inrichtingen zijn aangewend (cf. Volmachtenbesluit nr. 48 van 22 juni 1982, ter uitvoering van de algemene expansiewet van 2 februari 1982). Deze territorialiteitsvoorwaarde vormt - net als in het kader van de gespreide taxatie van meerwaarden - een belemmering voor Belgische ondernemingen bij de uitoefening van de Europese verdragsvrijheden. Ook in dit kader blijft onduidelijk of de belemmering kan worden verantwoord. Uit de wetshistoriek kan niet expliciet worden afgeleid dat de wetgever een samenhang tussen het fiscaal voordeel van de investeringsaftrek en een belastingheffing op de inkomsten uit de betreffende investeringen voor ogen had. De investeringsaftrek geldt trouwens ook indien de betreffende activa geen inkomsten genereren. Wat de zorg betreft om een evenwichtige verdeling van de heffingsbevoegdheid tussen de lidstaten te respecteren (cf. Marks & Spencer, Oy AA, Lidl Belgium en Deutsche Shell), zou men kunnen argumenteren dat België de investeringsaftrek niet kan uitsluiten voor activa die aan een buitenlandse inrichting zijn gealloceerd, minstens indien de lidstaat waar de inrichting is gelegen geen analoog voordeel toekent. Dit is in lijn met het standpunt van het Hof van Justitie in het kader van verliesverrekening. In de zaak Lidl Belgium (C-414/06) heeft

8 het Hof namelijk beslist dat de vrijheid van vestiging er zich niet tegen verzet dat de verliezen van een buitenlandse vaste inrichting niet kunnen worden afgetrokken in de lidstaat van het hoofdhuis, doch enkel voor zover deze verliezen kunnen worden verrekend bij de belastingheffing in de lidstaat waar de vaste inrichting is gelegen (in toekomstige aanslagjaren); (zie Fisc.Int. nr. 299, 1). Wat de territorialiteitsvoorwaarde betreft, kan een analoge redenering worden gemaakt in het kader van het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling (art. 289quater WIB 1992). Besluit In de zaak Tankreederei heeft het Hof van Justitie beslist dat het Luxemburgse belastingkrediet voor investeringen strijdig is met het Unierecht voor zover dit voordeel enkel wordt toegekend wanneer de investeringen fysiek worden gebruikt op het Luxemburgse territorium. De Luxemburgse Administratie heeft inmiddels meegedeeld dat de fysieke territorialiteitsvoorwaarde niet langer zal worden toegepast. Ook in België komt de territorialiteitsvoorwaarde vervat in artikel 47 WIB 1992 onder druk te staan. Binnenkort zal duidelijk worden hoe de Belgische Staat hierop reageert. Voor meer informatie, contacteer: Anne Van de Vijver Mieke Van Zandweghe Tiberghien Brussel Tiberghien Antwerpen Tour & Taxis Minerva Havenlaan 86C/419 Karel Oomsstraat 47A, bus 5 B-1000 Brussel B-2000 Antwerpen + 32 (0) (0)

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

Rechtsvordering : ook nadien niet-aangegeven inkomsten

Rechtsvordering : ook nadien niet-aangegeven inkomsten Rechtsvordering : ook nadien niet-aangegeven inkomsten Auteur(s): Filip Smet Editie: 1202 p. 9 Publicatiedatum: 21 april 2010 Rechtbank/Hof: Cassatie Datum van uitspraak: 11 februari 2010 Wetboek: W.I.B.

Nadere informatie

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen Fairness Tax lijst van nog hangende problemen De problemen die rijzen door de wet van 30 juli 2013 kunnen in 4 categorieën worden gerangschikt: - gewenste bevestigingen - gewenste verduidelijkingen - gewenste

Nadere informatie

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 Relevante feiten Als kaderlid van M heeft eerste eiser in 1993 aandelenopties verkregen op aandelen

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. (artikel 47 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. (artikel 47 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) Identiteit :......... Repertoriumnr. :... Nationaal nr. :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN (artikel 47

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Zevende kamer) 11 september 2014 (*)

ARREST VAN HET HOF (Zevende kamer) 11 september 2014 (*) ARREST VAN HET HOF (Zevende kamer) 11 september 2014 (*) Prejudiciële verwijzing Inkomstenbelasting Wetgeving ter voorkoming van dubbele belasting Belasting van in een andere lidstaat dan de woonstaat

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Tiberghien Advocaten www.tiberghien.be Onderwerp Welke interesten en dividenden komen in aanmerking voor voordelen arrest Dijkman? Datum 3 december 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

CIRCULAIRE. AOIF nr. 24/2009. Brussel, 9 mei 2009

CIRCULAIRE. AOIF nr. 24/2009. Brussel, 9 mei 2009 CIRCULAIRE AOIF nr. 24/2009 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie Van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Centrale diensten Directie I/5A Ci.RH.241/598.219 ONDERWERP : Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN Advies 2009/7 - De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende fusies Advies van 15 juli 2009 Trefwoorden Belastingvrije reserves Fiscale aspecten Fusies

Nadere informatie

Fiscaal stelset spaarboekjes strijdig met vrij dienstenverkeer (bis)

Fiscaal stelset spaarboekjes strijdig met vrij dienstenverkeer (bis) Fiscaal stelset spaarboekjes strijdig met vrij dienstenverkeer (bis) Auteur(s): Bart De Cock/Koen Van Duyse Editie: Fiscoloog 137I p. I Publicatiedatum: 29 januari 2014 Rechtbank/Hof: G rondwettelijk Hof

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

Datum van inontvangstne ming : 24/05/2012

Datum van inontvangstne ming : 24/05/2012 Datum van inontvangstne ming : 24/05/2012 C-181/12-1 Zaak C-181/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 18 april 2012 Verwijzende rechter: Finanzgericht Düsseldorf (Duitsland) Datum

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

BENELUX ~ A 2006/2/11 COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. ARREST van 19 maart 2007. Inzake METABOUW BOUWBEDRIJF B.V. tegen BELGISCHE STAAT

BENELUX ~ A 2006/2/11 COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. ARREST van 19 maart 2007. Inzake METABOUW BOUWBEDRIJF B.V. tegen BELGISCHE STAAT COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ A 2006/2/11 ARREST van 19 maart 2007 Inzake METABOUW BOUWBEDRIJF B.V. tegen BELGISCHE STAAT Procestaal : Nederlands ARRET du 19 mars 2007 En cause METABOUW BOUWBEDRIJF

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 10/01/2014

Datum van inontvangstneming : 10/01/2014 Datum van inontvangstneming : 10/01/2014 Vertaling C-623/13-1 Zaak C-623/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 28 november 2013 Verwijzende rechter: Conseil d État (Frankrijk)

Nadere informatie

Rolnummer 5942. Arrest nr. 156/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T

Rolnummer 5942. Arrest nr. 156/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T Rolnummer 5942 Arrest nr. 156/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 218, 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing op

Nadere informatie

Rolnummer 2847. Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T

Rolnummer 2847. Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T Rolnummer 2847 Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 394 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, vóór de wijziging ervan bij de

Nadere informatie

Regeling met België inzake ontslaguitkeringen

Regeling met België inzake ontslaguitkeringen Regeling met België inzake ontslaguitkeringen Besluit 22-06-2006 nr CPP2006-1404 Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling. Sector Ontwerp. Aspectgebied Internationaal belastingrecht

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 28/05/2015

Datum van inontvangstneming : 28/05/2015 Datum van inontvangstneming : 28/05/2015 Vertaling C-176/15-1 Zaak C-176/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 20 april 2015 Verwijzende rechter: Tribunal de première instance

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 11/08/2015

Datum van inontvangstneming : 11/08/2015 Datum van inontvangstneming : 11/08/2015 Vertaling C-332/15-1 Zaak C-332/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 6 juli 2015 Verwijzende rechter: Tribunale di Treviso / Italië Datum

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.421/620.779 (AAFisc Nr. 19/2013). Belastbare grondslag in de Ven.B. Meerwaarde. Verwezenlijkte meerwaarde.

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

- Nieuwe loongrenzen vanaf 1 januari 2013 betreffende de Wet op de Arbeidsovereenkomsten. Wet (oorspronkelijke bruto bedragen)

- Nieuwe loongrenzen vanaf 1 januari 2013 betreffende de Wet op de Arbeidsovereenkomsten. Wet (oorspronkelijke bruto bedragen) DECEMBER NIEUWS - Nieuwe loongrenzen vanaf 1 januari 2013 betreffende de Wet op de Arbeidsovereenkomsten De toepassing van bepaalde clausules en de mate waarin deze kunnen worden toegepast, is afhankelijk

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be VERPLAATSINGSKOSTEN TUSSEN DE WOONPLAATS EN DE VASTE PLAATS VAN TEWERKSTELLING www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Rolnummer 2576. Arrest nr. 146/2003 van 12 november 2003 A R R E S T

Rolnummer 2576. Arrest nr. 146/2003 van 12 november 2003 A R R E S T Rolnummer 2576 Arrest nr. 146/2003 van 12 november 2003 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 145/1, 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005 Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005 Rol nr 02-6031-A-02-6439-A - Aanslagjaar 1998 Des frais professionnels effectués en vue de réduire le montant des impôts ne

Nadere informatie

Omzendbrief 2014/2 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Omzendbrief 2014/2 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Omzendbrief 2014/2 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Omzendbrief betreffende art. 3.17.0.0.2 van de Vlaamse Codex

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van 6.12.2012. over agressieve fiscale planning

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van 6.12.2012. over agressieve fiscale planning EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.12.2012 C(2012) 8806 final AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 6.12.2012 over agressieve fiscale planning NL NL AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 6.12.2012 over agressieve fiscale

Nadere informatie

138 De Pensioenwereld in 2014

138 De Pensioenwereld in 2014 17 138 De Pensioenwereld in 2014 Beleggingen 139 EU-claims: geen grijs gedraaide plaat Auteurs: Susan Groot Koerkamp en Erwin Nijkeuter In de meeste Europese landen worden of werden buitenlandse pensioenfondsen

Nadere informatie

FISCALE INCENTIVES VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING

FISCALE INCENTIVES VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCALE INCENTIVES VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING Aanslagjaar 2016 - Inkomstenjaar 2015 10 redenen om in België in R&D te investeren 1. Aftrek voor

Nadere informatie

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens Btw-optimalisering en onroerende verhuur Bart Buelens De wettelijke basis Vrijstelling artikel 135, lid 1, l) Vrijstelling onroerende verhuur artikel 44, 3, 2 Omzetting Verplichte uitzonderingen Artikel

Nadere informatie

De bedragen in onderstaande tabel worden aanvaard als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever vanaf 1 januari 2014:

De bedragen in onderstaande tabel worden aanvaard als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever vanaf 1 januari 2014: CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Verblijfkosten (beroepsdoeleinden) in België en in het buitenland info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Rolnummer 5815. Arrest nr. 8/2015 van 22 januari 2015 A R R E S T

Rolnummer 5815. Arrest nr. 8/2015 van 22 januari 2015 A R R E S T Rolnummer 5815 Arrest nr. 8/2015 van 22 januari 2015 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 145 24, 1, 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals het van toepassing

Nadere informatie

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN (artikel 513 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611

JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611 JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611 ARREST VAN HET HOF (DERDE KAMER) VAN 24 SEPTEMBER 1987. BESTUUR VAN DE SOCIALE VERZEKERINGSBANK TEGEN J. A. DE RIJKE. VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING,

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 26/07/2012

Datum van inontvangstneming : 26/07/2012 Datum van inontvangstneming : 26/07/2012 Vertaling C-303/12-1 Zaak C-303/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 21 juni 2012 Verwijzende rechter: Rechtbank van eerste aanleg te

Nadere informatie

TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012

TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012 TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012 Bepaalde maatregelen die reeds waren opgenomen in de nota van Di Rupo I uitgegeven in 2011

Nadere informatie

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal.

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal. f-ace-5301 Het totaal vermeld in de rubriek "Bestanddelen af te trekken van het 275C Berekening aftrek voor eigen vermogen" is niet juist. risicokapitaal f-ace-5302 Het totaal vermeld in de rubriek "Risicokapitaal

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen Ontwerpadvies 2010/X De Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen 1 vervangt

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 MEI 2008 C.05.0223.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0223.F AXA BELGIUM, naamloze vennootschap, Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. B. P., 2. AXA BELGIUM, naamloze

Nadere informatie

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Beslissing BTW nr. E.T. 116.111 dd. 21.02.2011 Verrichten van onderzoekswerk, met inbegrip van klinische proeven, verricht door artsen

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 13/03/2014

Datum van inontvangstneming : 13/03/2014 Datum van inontvangstneming : 13/03/2014 Vertaling C-65/14-1 Zaak C-65/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 10 februari 2014 Verwijzende rechter: Arbeidsrechtbank te Nijvel (België)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 14/06/2013

Datum van inontvangstneming : 14/06/2013 Datum van inontvangstneming : 14/06/2013 Vertaling C-258/13-1 Zaak C-258/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 13 mei 2013 Verwijzende rechter: Varas Cíveis de Lisboa (Portugal)

Nadere informatie

Trefwoord(en) Cassatie I-> INKOMSTENBELASTINGEN-> VENNOOTSCHAPSBELASTING-> Vaststelling van het belastbaar nettoinkomen->

Trefwoord(en) Cassatie I-> INKOMSTENBELASTINGEN-> VENNOOTSCHAPSBELASTING-> Vaststelling van het belastbaar nettoinkomen-> Details Justel Nummer: N-19970220-13 Rolnummer: F950097F Instantie: Hof van Cassatie, België Datum : 20/02/1997 Type van beslissing: Arrest Samenvatting Wanneer een vennootschap anders dan per kalenderjaar

Nadere informatie

Date de réception : 09/12/2011

Date de réception : 09/12/2011 Date de réception : 09/12/2011 Vertaling C-563/11-1 Datum van indiening: Verwijzende rechter: Zaak C-563/11 Verzoek om een prejudiciële beslissing 9 november 2011 Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta

Nadere informatie

Fiscale regularisatie

Fiscale regularisatie Fiscale regularisatie Nummer 10/31-01 Nog steeds gemeentebelasting bij regularisatieheffing ondanks arrest Dijkman? Fiscale actualiteit nr. 31, pag. 1-4, 09.09.2010 Volgens het Hof van Justitie schendt

Nadere informatie

Aandelenopties. In dit geval wordt de optie geacht, uit fiscaal oogpunt aan hem te zijn toegekend bij het verstrijken van de termijn van 60 dagen.

Aandelenopties. In dit geval wordt de optie geacht, uit fiscaal oogpunt aan hem te zijn toegekend bij het verstrijken van de termijn van 60 dagen. 1 H Aandelenopties Definiëring Een aandelenoptie kunnen we omschrijven als het recht om tegen een bepaalde prijs en binnen een bepaalde termijn een bepaald aantal aandelen of winstbewijzen van een vennootschap

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De investeringsreserve: terug van nooit weggeweest Datum 11 mei 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Fiscaalrechtelijke aandachtspunten asset deals. Olivier De Keukelaere

Fiscaalrechtelijke aandachtspunten asset deals. Olivier De Keukelaere Fiscaalrechtelijke aandachtspunten asset deals Olivier De Keukelaere Overzicht Inkomstenbelasting BTW Registratierechten Successierechten 2 Overzicht Inkomstenbelasting BTW Registratierechten Successierechten

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 28/06/2012

Datum van inontvangstneming : 28/06/2012 Datum van inontvangstneming : 28/06/2012 Resumé C-233/12-1 Zaak C-233/12 Resumé van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 104, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 Samenvatting van het advies met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die het bedrag beperkt

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

Rolnummer 4878. Arrest nr. 156/2010 van 22 december 2010 A R R E S T

Rolnummer 4878. Arrest nr. 156/2010 van 22 december 2010 A R R E S T Rolnummer 4878 Arrest nr. 156/2010 van 22 december 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 289bis, 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank

Nadere informatie

NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN

NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN Dit nieuwsbericht is enkel voor informatie doeleinden bestemd. Ondanks het feit dat aan dit nieuwsbericht de gebruikelijke zorg is besteed,

Nadere informatie

Rolnummer 5848. Arrest nr. 23/2015 van 19 februari 2015 A R R E S T

Rolnummer 5848. Arrest nr. 23/2015 van 19 februari 2015 A R R E S T Rolnummer 5848 Arrest nr. 23/2015 van 19 februari 2015 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 192 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van

Nadere informatie

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje.

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. Iven De Hoon DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER 2 INLEIDING 2 Wat bedoelt men met aftrekbare beroepskosten? 3 Wat zijn zoal belangrijke beroepskosten?

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit :.. Repertoriumnummer :.. Nationaal nummer : TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (art. van de Programmawet van 0.. tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap,

Nadere informatie

Rolnummer 3739. Arrest nr. 79/2006 van 17 mei 2006 A R R E S T

Rolnummer 3739. Arrest nr. 79/2006 van 17 mei 2006 A R R E S T Rolnummer 3739 Arrest nr. 79/2006 van 17 mei 2006 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 413bis tot 413octies van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij

Nadere informatie

Belangrijk advies A-G bij Europees Hof over dividendbelasting op dividend aan moedervennootschap gevestigd op Curaçao

Belangrijk advies A-G bij Europees Hof over dividendbelasting op dividend aan moedervennootschap gevestigd op Curaçao Belangrijk advies A-G bij Europees Hof over dividendbelasting op dividend aan moedervennootschap gevestigd op Curaçao Recent heeft de advocaat-generaal bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg (HvJ)

Nadere informatie

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering?

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Sedert enkele jaren hebben zelfstandigen de mogelijkheid om via hun sociaal verzekeringsfonds een aanvullend pensioen op te bouwen, het zogenaamde

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 8.7.2004 COM(2004) 468 definitief 2003/0091 (CNS) Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG wat betreft

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

Vastgoedcongres Fiscale incentives. Danny Stas Advocaat-vennoot Tiberghien

Vastgoedcongres Fiscale incentives. Danny Stas Advocaat-vennoot Tiberghien Vastgoedcongres Fiscale incentives Danny Stas Advocaat-vennoot Tiberghien Overzicht Inleiding Milieufiscaliteit is volop in beweging Fiscale incentives Fiscale incentives vastgoed (?) Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : 10

Nadere informatie

Rolnummer 1448. Arrest nr. 10/2000 van 2 februari 2000 A R R E S T

Rolnummer 1448. Arrest nr. 10/2000 van 2 februari 2000 A R R E S T Rolnummer 1448 Arrest nr. 10/2000 van 2 februari 2000 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 51, 1, 3, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, gesteld door

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... v

INHOUD. VOORWOORD... v INHOUD VOORWOORD....................................................... v FISCALE ASPECTEN VAN DE BILLIJKE SCHADELOOSSTELLING BIJ ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE Bruno Peeters en Anne Van de Vijver............................

Nadere informatie

De grenzen van de grensoverschrijdende fiscale eenheid

De grenzen van de grensoverschrijdende fiscale eenheid De grenzen van de grensoverschrijdende fiscale eenheid Betreft: Verhandeling voor de Topmaster Directe Belastingen van het EFS Door: K.C. Willemars Tax Manager bij KPMG Meijburg & Co te Amstelveen Cursusjaar:

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/018 BERAADSLAGING NR. 13/061 VAN 4 JUNI 2013, GEWIJZIGD OP 4 FEBRUARI 2014, WAARBIJ BEPAALDE PENSIOENINSTELLINGEN

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Stefan Nerinckx Onderwerp Het toepasselijk recht op verbintenissen voortvloeiend uit (internationale) arbeidsovereenkomsten: een nieuwe Europese verordening in de maak? Datum april 2005 Copyright

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38029 30 december 2014 Vennootschapsbelasting. Fiscale eenheid. Wijziging van het besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/4620M,

Nadere informatie

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE EN DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING EN TOT HET VOORKOMEN VAN HET ONTGAAN VAN BELASTING

Nadere informatie

DE NOTIONELE INTERESTAFTREK

DE NOTIONELE INTERESTAFTREK DE NOTIONELE INTERESTAFTREK Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG MEERWAARDEN De verwezenlijkte meerwaarde

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 700.096. Personenbelasting.Vrijgesteld inkomen. Sociaal voordeel aan het personeel. Thuisoppas van zieke kinderen. Beroepskosten. Niet-aftrekbare

Nadere informatie

Tax Alert Maart 2013. In deze editie:

Tax Alert Maart 2013. In deze editie: Tax Alert Maart 2013 RSM Nederland Lucas Janssen Kantoor Maastricht +31 (0)43 363 90 50 ljanssen@rsm-wmv.nl Koen Dekker Kantoor Eindhoven +31 (0)40 295 00 15 kdekker@rsm-wmv.nl RSM België Gert van den

Nadere informatie

Beëindigingsvergoeding toegekend aan werknemers : nieuwe OESOcommentaar

Beëindigingsvergoeding toegekend aan werknemers : nieuwe OESOcommentaar Beëindigingsvergoeding toegekend aan werknemers : nieuwe OESOcommentaar Auteur: Daan Buylaert Editie: Fiscoloog Internationaal 370 p. 1 Publicatiedatum: 30 september 2014 De OESO-Raad keurde op 15 juli

Nadere informatie

Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie

Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Kanselarij Boudewijnlaan 30 1000 Brussel T. secretariaat:

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Antimisbruikbepaling - Fiscaal misbruik - Toepassingsgevallen - Registratie- en successierecht

Antimisbruikbepaling - Fiscaal misbruik - Toepassingsgevallen - Registratie- en successierecht Circulaire nr. 5/2013 (vervangt Circ. Nr. 8/2012) dd. 10.04.2013 Antimisbruikbepaling - Fiscaal misbruik - Toepassingsgevallen - Registratie- en successierecht Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 12 juni 2014 (*)

ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 12 juni 2014 (*) ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 12 juni 2014 (*) Vrijheid van vestiging Vennootschapsbelasting Fiscale eenheid van vennootschappen van zelfde groep Verzoek Gronden voor weigering Ligging van de zetel

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 30.06.2004 C (2004)2206 fin

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 30.06.2004 C (2004)2206 fin EUROPESE COMMISSIE Brussel, 30.06.2004 C (2004)2206 fin Betreft: Steunmaatregel nr. N 224/04 België Staatssteun voor de Belgische cinematografische en audiovisuele productie wijzigingen aan de federale

Nadere informatie

H o o f d s t u k I. Algemeen. Afdeling 1. Situering van de problematiek inzake fiscale antimisbruikbepalingen bij de overdracht van ondernemingen

H o o f d s t u k I. Algemeen. Afdeling 1. Situering van de problematiek inzake fiscale antimisbruikbepalingen bij de overdracht van ondernemingen 1 H o o f d s t u k I Algemeen Afdeling 1 Situering van de problematiek inzake fiscale antimisbruikbepalingen bij de overdracht van ondernemingen Een vraag die de laatste jaren steeds meer gesteld wordt

Nadere informatie

BTW in de paardensector: twee uitzonderingen 1

BTW in de paardensector: twee uitzonderingen 1 BTW in de paardensector: twee uitzonderingen 1 BTW IN DE PAARDENSECTOR TWEE UITZONDERINGEN Reeds vele jaren dringt de Belgische Confederatie van het Paard er bij de overheid op aan om voor de paardensector

Nadere informatie

Datum van inontvangstne ming : 10/05/2012

Datum van inontvangstne ming : 10/05/2012 Datum van inontvangstne ming : 10/05/2012 Resumé C-164/12-1 Zaak C-164/12 Resumé van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 104, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

Rolnummer 5314. Arrest nr. 7/2014 van 23 januari 2014 A R R E S T

Rolnummer 5314. Arrest nr. 7/2014 van 23 januari 2014 A R R E S T Rolnummer 5314 Arrest nr. 7/2014 van 23 januari 2014 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 174/1 en 313 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals gewijzigd bij

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

Rolnummers 5619 en 5627. Arrest nr. 68/2014 van 24 april 2014 A R R E S T

Rolnummers 5619 en 5627. Arrest nr. 68/2014 van 24 april 2014 A R R E S T Rolnummers 5619 en 5627 Arrest nr. 68/2014 van 24 april 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 134 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank

Nadere informatie

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 01/02/2013

Datum van inontvangstneming : 01/02/2013 Datum van inontvangstneming : 01/02/2013 Vertaling C-603/12-1 Zaak C-603/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 21 december 2012 Verwijzende rechter: Verwaltungsgericht Hannover

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 14 januari 2009 (Ter vervanging van oud advies 110-10)

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 14 januari 2009 (Ter vervanging van oud advies 110-10) COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2009/2 - In België gevestigde vennootschappen naar buitenlands recht: toepassingsgebied van artikelen 81, 82, 83 en 107 van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie