BPA Grote Kapel gedeeltelijke herziening 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BPA Grote Kapel gedeeltelijke herziening 2"

Transcriptie

1 BPA Grote Kapel gedeeltelijke herziening 2 T O E L I C H T I N G S N O T A s c h e t s o n t w e r p m e t m. e. r. - s c r e e n i n g a p r i l Gemeente Beersel Alsembergsteenweg Alsemberg tel fax D+A CONSULT, Studiebureau voor Ruimtelijke Planning, Infrastructuur en Bouw Meiboom 26, 1500 Halle T F Borchtstraat 28, 2800 Mechelen T F

2 colofon BPA Grote Kapel gedeeltelijke herziening 2 Opdrachtgever: gemeente Beersel Opdrachthouder: D+A Consult nv Meiboom Halle Opgemaakt door ondergetekende ontwerpers, Wouter Roesems Erkend ruimtelijk planner Els Van Lier Projectmedewerker fase document datum revisie versie 1 schetsontwerp met m.e.r.-screening 16/03/2011-evl WRO 1.1 schetsontwerp met m.e.r.-screening verzoek tot raadpleging 08/04/2011-evl WRO

3 I nhoudstafel 0. Leeswijzer Inleiding: waarom het BPA Grote Kapel gedeeltelijke herziening Bestaande ruimtelijke toestand S i t u e r i n g v a n h e t p l a n g e b i e d B e s c h r i j v i n g b e s t a a n d e t o e s t a n d Relatie met de structuurplannen R u i m t e l i j k s t r u c t u u r p l a n V l a a n d e r e n R u i m t e l i j k s t r u c t u u r p l a n V l a a m s - B r a b a n t G e m e e n t e l i j k r u i m t e l i j k s t r u c t u u r p l a n B e e r s e l i n o p m a a k Bestaande juridische en planningscontext B e s t a a n d e j u r i d i s c h - a d m i n i s t r a t i e v e a s p e c t e n Gewestplan Plannen van aanleg Ruimtelijke uitvoeringsplannen Vergunde verkavelingen Beschermde monumenten, landschappen en dorpsgezichten Natuurdecreet afbakening VEN, IVON, natuurreservaten en SBZ Decreet integraal waterbeleid watertoets B e s t a a n d e j u r i d i s c h - t e c h n i s c h e a s p e c t e n Wegenis Rooilijnplannen Waterlopen

4 4. 3. R e l e v a n t e w e t g e v i n g, s t u d i e s e n p l a n n e n Landschapsatlas Inventaris van het bouwkundig erfgoed Biologische waardering Recreatief netwerk Behoeften seniorenhuisvesting Gewenst toekomstperspectief D o e l s t e l l i n g e n K n e l p u n t e n e n p o t e n t i e s Visie R u i m t e l i j k e c o n c e p t e n C o n c r e t i s e r i n g p l a n o p t i e s Krachtlijnen voorschriften Effecten van het BPA O n d e r z o e k t o t m. e. r Methodiek Toepassingsgebied Planonderdelen en afwegingskader Beoordeling milieueffecten Alternatieven Grensoverschrijdende effecten Besluit W a t e r t o e t s Oppervlakte- en grondwaterhuishouding Besluit Gevolgen voor de juridisch bestaande toestand G e w i j z i g d e j u r i d i s c h - a d m i n i s t r a t i e v e a s p e c t e n R e g i s t e r v a n p e r c e l e n m e t m o g e l i j k e p l a n b a t e n, p l a n s c h a d e e n b e s t e m m i n g s

5 wij z i g i n g s c o m p e n s a t i e i v m h e t g r o n d - e n pandenbeleid G e w i j z i g d e j u r i d i s c h - t e c h n i s c h e a s p e c t e n Wijziging rooilijnplannen Wijziging wegenis Gevolgen voor waterlopen Administratieve inlichtingen overleg en inspraak A d m i n i s t r a t i e v e i n l i c h t i n g e n O v e r l e g e n i n s p r a a k i n k a d e r v a n d e m. e. r. - s c r e e n i n g Aanpassingen in gevolge van het advies van de dienst BGP m.b.t. de m.e.r.- screening Aanpassingen in gevolge van adviezen van de betrokken instanties m.b.t. de m.e.r.-screening Aanpassingen in gevolge van het besluit van de dienst MER m.b.t. de m.e.r.- screening B i j k o m e n d e i n l i c h t i n g e n v a n u i t d e p l e n a i r e v e r g a d e r i n g R e s u l t a a t v a n h e t o p e n b a a r o n d e r z o e k A d v i e s v a n h e t c o l l e g e v a n b u r g e m e e s t e r e n s c h e p e n e n Bijlagen

6 0. L E E S W I J Z E R Een bijzonder plan van aanleg bevat: 1. een bestemmingsplan dat aangeeft voor welk gebied of welke gebieden het plan van toepassing is; 2. de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de inrichting en/of het beheer; 3. een weergave van de feitelijke en juridische toestand in tekst en op kaart (bestaande toestand); 4. een toelichtingsnota met: een beknopte situering en afbakening van het BPA en duiding van het initiële programma van ruimtelijke acties voor het plangebied; de relatie met het ruimtelijk structuurplan of de ruimtelijke structuurplannen waarvan het een uitvoering is; de relatie met de bestaande juridische context en de planningscontext; een overzicht van knelpunten en potenties; een visie op de gewenste ruimtelijke structuur en de gewenste ruimtelijke ontwikkeling; het onderzoek tot significante milieueffecten (= m.e.r.-screening). De screening betreft het onderzoek naar het al dan niet voorkomen van aanzienlijke milieueffecten ten gevolge van het voorgenomen plan of programma. Bij elke beslissing over een plan, programma of vergunning moet de bevoegde overheid eveneens nagaan of er schade kan ontstaan aan het watersysteem. Dit wordt onderzocht met behulp van de watertoets; in voorkomend geval een overzicht van de conclusies van het ruimtelijk veiligheidsrapport, het plan-mer, passende beoordeling en andere verplicht voorgeschreven effectenrapporten; een overzicht van wijzigingen ten opzichte van de vroegere juridische toestand. Dit overzicht bevat een limitatieve opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het ruimtelijk uitvoeringsplan en die opgeheven worden. in voorkomend geval een register, al dan niet grafisch, van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot planschadevergoeding, planbatenheffing zoals bedoeld in de codex ruimtelijke ordening of een compensatie zoals omschreven in het grond- en pandenbeleid een overzicht van de administratieve inlichtingen. De gevolgen voor de juridisch administratieve en juridisch-technische aspecten worden gevaloriseerd bij goedkeuring van het voorliggende BPA. Het grafisch plan en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften hebben verordenende kracht. 5 47

7 1. I N L E I D I N G: WA A R O M H E T BPA GROTE K AP E L G E D E E LT E L I J K E H E R Z I E N I N G 2 Met de gedeeltelijke herziening van het BPA Grote Kapel wenst de gemeente de realisatie van een woonzorgcentrum mogelijk te maken en zo in te zetten op de versterking van zijn seniorenhuisvesting. Hiermee wil ze invulling geven aan de doelstelling tot differentiatie van haar woonaanbod (doelgroepenbeleid) en de verdere uitbouw van voorzieningen bij het hoofddorp Alsemberg zoals vastgelegd in de voorlopige versie van zijn gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. De gemeente opteert voor deze locatie omwille van de ligging in de nabijheid van de woonkern van het hoofddorp Alsemberg, de goede bereikbaarheid en de aanwezigheid van zowel woonweefsel als recreatief groen. Bij de opmaak van het BPA wenst de gemeente eveneens in te zetten op een versterking van het aanwezige recreatieve weefsel. Concreet worden volgende realisaties voorop gesteld binnen het BPA Grote Kapel gedeeltelijke herziening 2: woonzorgcentrum met 90 bedden (78 op korte termijn) in het rusthuis en 40 serviceflats (26 op korte termijn); reca afgestemd op enerzijds de aanwezige wandel- en fietsroutes langs en doorheen het domein Rondenbos en anderzijds het geplande woonzorgcentrum; herinrichting van het kruispunt Alsembergsteenweg Beukenbosstraat Sanatoriumstraat. 6 47

8 2. B E S TA A N D E R U I M T E L I J K E TO E S TAN D S i t u e r i n g v a n h e t p l a n g e b i e d Het plangebied van BPA Grote Kapel gedeeltelijke herziening 2 situeert zich in het oosten van de gemeente Beersel langsheen de N235 Alsembergsteenweg. Deze steenweg vormt een belangrijke verbinding tussen Alsemberg (en verder) en Ukkel / Brussel. Het gebied bevindt zich op slechts een ruime kilometer van het centrum van Alsemberg. In het noorden en oosten wordt het plangebied omgeven door een woonwijk en eveneens in het westen, aan de overzijde van de N235 Alsembergsteenweg, is er bebouwing aanwezig. Enkel in de noordwestelijke hoek kent het gebied nog een verbinding met het centrale open ruimtegebied van de gemeente. Ten zuiden van het plangebied situeert zich het gebied Rondenbos. In dit parkgebied zijn de gemeentelijke diensten en de politie gehuisvest en bevinden zich parkeervoorzieningen. Bovendien vormt het park een belangrijk knooppunt van recreatieve wandelroutes te Beersel. Situering van het plangebied BPA Grote Kapel gedeeltelijke herziening B e s c h r i j v i n g b e s t a a n d e t o e s t a n d Zie plan bestaande toestand Momenteel is het plangebied ingevuld met een weide en de restant van een hoogstamboomgaard (kerselaar, perelaar en appelaren). Het terrein kent een uitgesproken reliëf waarbij het laagste punt zich bevindt op de hoek van de N235 Alsembergsteenweg en de Beukenbosstraat. Hier komt de enige bebouwing in het plangebied voor, zijnde een oude hoeve die momenteel grotendeels in verval is geraakt en gebruikt wordt als opslagruimte door de gemeente (signalisatiemateriaal, dranghekkens ). Centraal kent het plangebied een vlakker gebied vanwaar de hoogte daalt in noordwestelijke, zuidwestelijke en zuidoostelijke richting. Naar de zuidwestelijke hoek toe blijft het reliëf dalen, terwijl dit in 7 47

9 de twee andere hoeken opnieuw stijgt. De helling in de zuidoostelijke hoek is sterk uitgesproken. De noordoostelijke hoek kent de hoogste ligging van het volledige gebied. Het plangebied vanuit zuidwestelijke hoek Het plangebied vanuit zuidoostelijke hoek met kerselaar rechts op de voorgrond Bebouwing op de hoek van de Alsembergsteenweg en de Beukenbosstraat In het noorden en het oosten wordt het plangebied omgeven door een woonwijk. In het zuiden en het westen wordt de grens gevormd door respectievelijk de Beukenbosstraat en de N235 Alsembergsteenweg. Het plangebied kent een uitgesproken talud langsheen deze twee wegen. Langsheen de Alsembergsteenweg is dit talud tot 4 m hoog. Ten noorden van het plangebied is een kleine voetweg welke de Alsembergsteenweg verbindt met de woonwijk (de Hoogveldlaan). Aan de overzijde van de Beukenbosstraat bevindt zich het gebied Rondenbos (met politie en gemeentediensten). Dit wordt langsheen het plangebied volledig afgeschermd door een muur. Op het kruispunt Alsembergsteenweg Sanatoriumstraat Beukenbosstraat en in de Beukenbosstraat (voorbij het plangebied ter hoogte van de Galgstraat) zijn er twee openingen. De circulatie van autoverkeer is zodanig geregeld dat de toegang tot het parkgebied voorzien wordt aan het kruispunt en de uitgang ter hoogte van de Galgstraat. Het kruispunt van de Alsembergsteenweg Sanatoriumstraat Beukenbosstraat is lichtgeregeld. De doorgang in de Beukenbosstraat bedraagt slechts zo n 4,5 m tussen de boerderij aanwezig op het plangebied en de ommuring van Rondenbos. Om het verkeer hier te regelen is er eveneens een verkeerslicht voor de versmalling. Op de Alsembergsteenweg bevindt zich een bushalte waar bus 153 stopt. Langsheen de N235 Alsembergsteenweg en de Sanatoriumstraat is er langs beide zijden een fietspad. In de Beukenbosstraat is er geen fietsvoorziening aanwezig. 8 47

10 Alsembergsteenweg met uitgesproken talud als overgang naar het plangebied Beukenbosstraat met talud als overgang naar het plangebied en muur rondom Rondenbos Kruispunt van de Beukenbosstraat met de Alsembergsteenweg (links de vervallen boerderij, centraal de smalle doorgang in de Beukenbosstraat en rechts de toegang tot Rondenbos) 9 47

11 3. R E L AT I E M E T D E S T R U C T U U R P L AN N E N R u i m t e l i j k s t r u c t u u r p l a n V l a a n d e r e n Het plangebied van voorliggend BPA situeert zich volgens het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) 1 in buitengebied. Het gevoerde beleid in buitengebieden moet in de eerste plaats rekening houden met de aanwezige ruimtelijke structuur, gevormd door de natuurlijke en de agrarische structuur, de nederzettingsstructuur en de infrastructuur. Binnen het kader dat gevormd wordt door deze ruimtelijke structuur kunnen activiteiten als wonen en werken plaatsvinden. Een gebiedspecifieke benadering en focus op de duurzaamheid van ontwikkeling is hierbij noodzakelijk. In het kader van deze bepalingen worden in het RSV volgende algemene doelstellingen vastgelegd: het vrijwaren van het buitengebied voor essentiële functies; het tegengaan van de versnippering van het buitengebied; het bundelen van de ontwikkeling in de kernen van het buitengebied; het inbedden van landbouw, natuur en bos in goed gestructureerde gehelen; het bereiken van een gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied; het afstemmen van het ruimtelijk beleid en milieubeleid op het fysisch systeem; het bufferen van de natuurfunctie in het buitengebied. Het bundelen van de ontwikkeling in de kernen van het buitengebied is specifiek van toepassing op het plangebied, gelegen in de kern van Alsemberg. De behoefte aan bijkomende woongelegenheden moet in de kernen opgevangen worden waarbij gestreefd dient te worden naar een gedifferentieerde samenstelling van de woningvoorraad. Hiernaast behoort de gemeente Beersel tot het Vlaams stedelijk kerngebied, de zogenaamde Vlaamse Ruit, welke een regio vormt met internationaal economisch belang. Het is de bedoeling van de Vlaamse overheid om de belangrijkste stedelijke en economische ontwikkelingen in dit gebied een stimulans te geven. Dit betekent echter niet dat de Vlaamse Ruit zich verder zal ontwikkelen tot één grootstedelijk gebied. Bij de inplanting van nieuwe activiteiten zal steeds de bestaande stedelijke en economische structuur als basis worden genomen R u i m t e l i j k s t r u c t u u r p l a n V l a a m s - B r a b a n t Beersel is gesitueerd in de provincie Vlaams-Brabant en het provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant (RSVB) 2 stelt een aantal kernprincipes voor het te voeren beleid voorop: herwaardering van het fysisch systeem; een centrum-provincie met Brussel; een provincie met diverse stedelijke kernen; 1 Goedgekeurd op 19/11/1997 door het Vlaams Parlement, herziening definitief vastgelegd bij besluit van de Vlaamse regering op 12/12/2003 en bij decreet bekrachtigd op 19/03/ Goedgekeurd op 07/10/2004 bij ministerieel besluit

12 de Vlaamse Ruit geeft een duidelijke structuur; mobiliteit als sturend gegeven. Alsemberg wordt door het RSVB geselecteerd als hoofddorp. Het wonen dient in het hoofddorp prioritair te worden gestimuleerd met aandacht voor de differentiatie van het woningaanbod en de verdichting van het bestaande weefsel. De woonkwaliteit dient maximaal ondersteund te worden en woonuitbreidingsgebieden- en reservegebieden kunnen binnen de omschrijvingen van het hoofddorp aangesneden worden indien dit gebeurt ten behoeve van het doelgroepenbeleid. Lokale voorzieningen kunnen uitgebouwd worden ter optimalisatie van het functioneren van het hoofddorp. Bovenlokale voorzieningen kunnen beperkt uitgebouwd worden. De provincie wenst door de aanduiding van de natuurverbindingsgebieden een verbinding te realiseren tussen grote eenheden natuur, grote eenheden natuur in ontwikkeling en de verwevingsgebieden. Het plangebied situeert zich in NVBG 9b verdichting bossen (gebied tussen Dwersbos domein Huizingen Kapittelbos Kleetbos). Het gaat om een versterkingsgebied voor verspreide boskernen. Beersel wordt gerekend tot de deelruimte Verdicht Netwerk subgebied Halle-Waterloo- Brussel. Vanuit deze deelruimte worden er geen specifieke ontwikkelingsperspectieven voorop gesteld met betrekking op het plangebied van BPA Grote Kapel gedeeltelijke herziening G e m e e n t e l i j k r u i m t e l i j k s t r u c t u u r p l a n B e e r s e l i n o p m a a k Momenteel is de gemeente bezig met de opmaak van zijn gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 3. Een aantal selecties en bepalingen hebben betrekking op het plangebied BPA Grote Kapel gedeeltelijke herziening 2. Beersel sluit zich aan bij de selectie van Alsemberg als hoofddorp in buitengebied zoals vastgelegd in het VSGB. Gewenste nederzettingsstructuur In de gewenste ruimtelijke structuur wordt het gebied ondergebracht in de nederzettingsstructuur van de gemeente Beersel. Volgende doelstellingen worden vooropgesteld bij de realisatie van de gewenste nederzettingsstructuur: ontwikkelen van kwalitatieve en karaktervolle woonomgevingen; versterken van levendige en sociale woonkernen; een gewaarborgd aanbod voor de eigen bevolking; publieke ruimte als kwalitatief bindweefsel van de nederzettingstructuur; verbeteren van de woonkwaliteit langs de steenwegen; promoten van kleinhandelszaken en winkels op niveau van de kernen; architectuur op maat. Bovendien wil de gemeente een gedifferentieerd woonbeleid voeren met aandacht voor de diverse bevolkingsgroepen en hun noden. Voor voorzieningen voor bejaarden en zorgbehoevenden wordt een streefdoel tot 10% van het totale woningaanbod voorop gesteld. Alsemberg vormt als hoofddorp een belangrijke locatie voor de concentratie van wonen en de uitbouw van een voorzieningenapparaat op lokaal en gemeentelijk niveau. 3 Het planningsproces bevindt zich in de fase van voorontwerp en structureel overleg met de provincie en het gewest

13 Bij de gewenste nederzettingsstructuur wordt een onderscheid gemaakt tussen wonen in kerngebied, residentieel woongebied en zones met landelijk wonen. Het plangebied van voorliggend BPA bevindt zich in residentieel woongebied. De ontwikkeling van nieuwe verkavelingen binnen deze gebieden wordt niet nagestreefd. De actueel bestaande en uitgeruste bouwpercelen kunnen wel ingevuld worden. Hierbij dient het maximaal behoud en de verdere ontwikkeling van het groene kader nagestreefd te worden. De bouwdichtheid wordt er beperkt tot 15 woningen per ha en maximaal 2 bouwlagen met eventueel een dakverdieping. Meergezinswoningen en voorzieningen die in het kerngebied thuishoren worden in deze gebieden niet toegelaten. Een afwijking op de dichtheid en de bouwhoogte kan uitsluitend worden toegestaan in functie van het doelgroepenbeleid en projecten specifiek gericht op gemeenschapsvoorzieningen en/of sociale huisvesting. Meer concreet wordt het plangebied ondergebracht in een reservegebied voor bouwmogelijkheden, namelijk WR2. Hiervoor wordt binnen de nederzettingsstructuur een ontwikkeling op lange termijn of invulling in functie van het doelgroepenbeleid voorop gesteld. Bovendien wenst de gemeente initiatieven specifiek gericht op senioren en zorgbehoevenden te ondersteunen. Gewenste recreatieve structuur De gemeente wenst zijn grootschalige landschappelijke attractieve gebieden verder te ontwikkelen als ruimte voor passieve recreatie. Allerlei vormen van passieve recreatie (wandelen, fietsen, natuur-educatieve projecten ) dienen te worden versterkt in relatie tot de open ruimte. De doelstellingen zoals opgenomen in het landinrichtingsproject Land van Teirlinck zullen hierbij maximaal betrokken worden om te komen tot een waardevol passief recreatief netwerk dat het volledige grondgebied van de gemeente beslaat met de centrale open ruimte als passief recreatief hart. De uitbouw van een passief recreatief netwerk voor voetgangers en fietsers moet een algemene versterking van het recreatieve aanbod en de uitbouw van het toerisme mogelijk maken zonder afbreuk te doen aan de natuurlijke en landschappelijke waarden van dit gebied. Het GRS stelt een afremming van de verdere ontwikkeling van de residentiële woongebieden voorop. Voor woonreservegebied 2, waarbinnen BPA Grote Kapel gedeeltelijke herziening 2 zich bevindt, wordt concreet een ontwikkeling op lange termijn of invulling in functie van het doelgroepenbeleid voorop gesteld. De ontwikkeling van voorliggend BPA kadert in de ontwikkeling van het gebied in functie van doelgroepenbeleid, namelijk ouderen. Binnen het BPA Grote Kapel gedeeltelijke herziening 2 zal de realisatie van een project gericht op gemeenschapsvoorzieningen, namelijk woonzorgcentrum, mogelijk gemaakt worden. Dergelijke projecten komen in aanmerking voor een afwijking op de dichtheid (15 woningen per ha) en de bouwhoogte (2 bouwlagen) zoals voorop gesteld binnen het GRS. Door de opmaak van dit BPA wenst de gemeente eveneens in te zetten op de versterking van zijn recreatief netwerk

14 4. B E S TA A N D E J U R I D I S C H E E N P L AN N I N G S C O N T E X T B e s t a a n d e j u r i d i s c h - a d m i n i s t r a t i e v e a s p e c t e n Gew estp lan Het plangebied wordt volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse 4 grotendeels ingevuld als reservegebied voor woonwijken. De zuidoostelijke punt van het plangebied bevindt zich in woongebied met landelijk karakter. Uittreksel gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse met aanduiding plangebied Planne n va n aanleg Er is geen algemeen plan van aanleg (APA) van kracht voor de gemeente Beersel. Wel bevindt het volledige plangebied van het BPA Grote Kapel gedeeltelijke herziening 2 zich in BPA Grote Kapel 5. Volgende bestemmingen zijn van toepassing op het plangebied: zone voor openbaar nut (blauw); zone voor privé tuinen (oranje-geel); zone voor gebouwen in open bebouwing (rood); openbare wegen met bijzondere voorschriften woonerf (groen/rood); openbare wegen (geel); bufferzone (groen). 4 Koninklijk Besluit 07/03/ Koninklijk Besluit 25/02/

15 Uittreksel uit BPA Grote Kapel met aanduiding plangebied R u imtelijke ui t vo e rings planne n Provinciale RUP s Niet van toepassing. Gewestelijke RUP s Processen in voorbereiding van gewestelijke RUP s in kader van de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur Het RSV stelt het vrijwaren van het buitengebied voor de essentiële functies landbouw, natuur en bos voorop. Om dit te verwezenlijken werd er in 2004 gestart met de opmaak van een ruimtelijke visie voor de buitengebiedregio s. Deze geeft in grote lijnen aan welke gebieden behouden blijven voor landbouw en waar er ruimte kan zijn voor natuurontwikkeling of bosuitbreiding en vormt de basis voor de opmaak van gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. Concreet wordt deze visie vertaald in het herbevestigen van agrarische bestemmingen op het gewestplan en de opmaak van een operationeel uitvoeringsprogramma. Voor het plangebied is de visie op het deelgebied 34.5 landbouwgebied tussen Gasthuisbos, Dwersbos en Kleetbos (hoeve Hoogveld) van belang. Het gaat hier om een gebied waar grondgebonden landbouw de drager is van open ruimtekamers in afwisseling met natuur- en woonfuncties. Actie 82 Kleetbos-Holleken zoals opgenomen in het operationeel uitvoeringsprogramma heeft eveneens betrekking op het plangebied. Het opmaken van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan na verder onderzoek wordt hier voorop gesteld. In dit RUP dienen de bosstructuren Kleetbos-Holleken versterkt te worden en dient de agrarische bestemming voor de aansluitende landbouwgebieden hernomen te worden Vergunde verkavelinge n Niet van toepassing

16 B eschermde monume n ten, landschappe n en d o rps ge zichte n Binnen het plangebied van BPA Grote Kapel gedeeltelijke herziening 2 zijn geen beschermde monumenten, landschappen of dorpsgezichten gelegen. Langs de overzijde van de Alsembergsteenweg ligt het beschermd landschap Noordelijk gebied van de Meigemheide N a tu ur decreet afbakening VEN, IVON, n a tu ur reserva te n en SBZ Het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu 6 legt de fundamenten voor het natuurbeleid in Vlaanderen. De ruimtelijke repercussies volgen hoofdzakelijk uit het gebiedsgericht beleid dat wordt behandeld onder hoofdstuk V. Concreet wordt dit doorvertaald in de afbakening van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON), natuurreservaten en speciale beschermingszones (SBZ), vogel- en habitatrichtlijngebieden. Hiernaast bestaat er een wisselwerking tussen de ruimtelijke ordening en maatregelen ter bescherming van het natuurlijk milieu zoals verwerving, natuurinrichting, natuurinrichtplannen Het natuurdecreet en eventuele bijhorende uitvoeringsbesluiten kunnen dan ook belangrijke consequenties hebben op het vlak van ruimtelijke ordening. Binnen het plangebied situeert zich geen afbakening van bovenstaande natuurlijke selecties D ecreet integraal w aterbeleid w a tertoe ts Het decreet betreffende het integraal waterbeleid 7 werd in het leven geroepen met het oog op het gecoördineerd en geïntegreerd ontwikkelen, beheren en herstellen van watersystemen. Hierbij staat het bereiken van randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud van deze watersystemen als zodanig en het multifunctioneel gebruik, waarbij de behoeften van de huidige en toekomstige generaties in rekening worden gebracht, centraal. Een belangrijk instrument om de overheid in staat te stellen de doelstellingen van het integraal waterbeleid na te streven is de watertoets. Elk BPA moet hieraan worden onderworpen. Voor het BPA Grote Kapel gedeeltelijke herziening 2 zal de watertoets opgenomen worden bij het onderzoek tot MER (zie sectie 7.2). Het plangebied kent een matige tot sterke hellingsgraad en is erosie- en matig grondwaterstromingsgevoelig. 6 Goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse regering op 21/10/1997 en gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering op 19/07/2002, 27/04/2007, 03/04/2009 en 08/05/ Goedgekeurd door de Vlaamse regering op 18/07/2003 en meermaals gewijzigd

17 4. 2. B e s t a a n d e j u r i d i s c h - t e c h n i s c h e a s p e c t e n Wegenis Binnen het plangebied bevindt zich volgende wegenis: N235 Alsembergsteenweg; Beukenbosstraat (buurtweg nr 2); Meidoornlaan R o oilijnplanne n Niet van toepassing Waterlope n Niet van toepassing

18 4. 3. R e l e v a n t e w e t g e v i n g, s t u d i e s e n p l a n n e n L andschapsatlas De landschapsatlas is een inventaris van waardevolle landschappen in Vlaanderen. Het gaat om gebieden waar de historisch gegroeide landschapsstructuur tot op vandaag herkenbaar gebleven is en ze worden aangeduid als relicten van traditionele landschappen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen relictzones, ankerplaatsen en lijn- en puntrelicten. Het plangebied kent geen classificatie volgens de landschapsatlas. Wel bevindt zich aan de overzijde van de Alsembergsteenweg de ankerplaats A20064 Meigemheide, Gasthuisbos en Begijnenbos en de relictzone R20019 Begijnenbos- Gasthuisbos-Meigemheide-Kleetbos I n ve n taris va n he t bouw kundi g erfgoed Niet van toepassing B i ologische w aardering De BWK 8 is een uniforme inventarisatie en evaluatie van de biotopen van het Vlaamse gewest en vormt zo een landschapsecologische analyse van het gebied. De mogelijke waardecijfers zijn: biologisch zeer waardevol, biologisch waardevol, biologisch minder waardevol, complex van minder waardevolle en waardevolle elementen, complex van minder waardevolle en zeer waardevolle elementen, complex van minder waardevolle en waardevolle tot zeer waardevolle elementen en complex van waardevolle en zeer waardevolle elementen. Hiernaast worden er eveneens faunistisch belangrijke gebieden aangeduid. Het plangebied van het BPA Grote Kapel gedeeltelijke herziening 2 wordt grotendeels gecategoriseerd als biologisch waardevol 9 (zie onderzoek tot m.e.r. 7.1). Het gaat om een hoogstamboomgaard en soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke graslanden R ecreatief netw er k Door of langs het domein van Rondenbos passeren een groot aantal recreatieve wandel- en fietsroutes. Samen met de goede parkeervoorzieningen zorgt dit ervoor dat het domein door veel recreanten wordt gebruikt als uitvalsbasis. O.a. het Anton van Wilderodepad (wandel), 8 In 1987 werd gestart met de opmaak van een biologische waarderingskaart (BWK) door de toenmalige minister van Volksgezondheid en Leefmilieu. Sinds 1990 staat het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) in voor de verdere opbouw en publicatie van de BWK voor het Vlaamse grondgebied. 9 Terreinbezoek juni

19 de Herman Teirlinckroute (fiets), Zenne en Zoniën (fiets), de Gordelroute (fiets) en Vlaanderen fietsroute (fiets) passeren hier B ehoe f ten seniore nhuisve sting Uit de woonbehoeftestudie voor de gemeente Beersel (2005) bleek dat het aandeel van de oudste groep inwoners (+65 jaar) toenam met 4% over de periode (13% van de volledige bevolking in 1991, 17% in 2001 en 2003) 10. De prognoses wijzen op een verdere stijging tot 18,4% in 2011 en 19,6% in Gebaseerd op deze prognoses wenst de gemeente zich te engageren voor een versterking van zijn aanbod aan seniorenhuisvesting. Voor voorzieningen voor bejaarden en zorgbehoevenden wordt in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan in opmaak een streefdoel tot 10% van het totale woningaanbod voorop gesteld (dit bedroeg in 2004). Op 1 januari 2009 beschikte Beersel over 183 erkende plaatsen in een rusthuis, 30 serviceflats en geen plaatsen in centra voor kortverblijf of in dagverzorgingscentra 11. Op dezelfde datum bedroeg het programmatiecijfer (gebaseerd op bevolkingsprognoses) voor deze voorzieningen respectievelijk 293, 117, 9 en 9. Deze getallen impliceren een tekort aan voorzieningen voor bejaarden (110 plaatsen in rusthuizen, 87 serviceflats, 9 plaatsen in centra voor kortverblijf en 9 plaatsen in dagverzorgingscentra). Met de opmaak van voorliggend BPA wenst de gemeente een antwoord te bieden op het gebrek aan voorzieningen voor bejaarden en werk te maken van het bereiken van zijn streefdoel van 10% van het totale woningaanbod. 10 Bron: gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Beersel in opmaak. 11 Bron: Studiedienst van de Vlaamse Regering, Lokale statistieken, december

20 5. G E W E N S T TOEKOMSTPERSP E C T I E F D o e l s t e l l i n g e n Bij de opmaak van het BPA Grote Kapel gedeeltelijke herziening 2 staan volgende doelstellingen centraal: mogelijk maken van de realisatie van een woonzorgcentrum met het oog op de differentiatie van het woonaanbod in de gemeente, het gaat om voorzieningen aansluitend bij het hoofddorp Alsemberg in uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (in opmaak); mogelijk maken van reca-invulling in een deel van het plangebied met het oog op de aanwezige recreatieve wandel- en fietsroutes; herinrichten kruispunt mogelijk maken waarbij specifieke aandacht dient te gaan naar het verbeteren van de smalle doorgang in de Beukenbosstraat K n e l p u n t e n e n p o t e n t i e s In het kader van bovenstaande doelstellingen zijn er een aantal knelpunten en potenties aanwezig in het plangebied of de onmiddellijke omgeving die in rekening dienen genomen te worden bij de verdere uitwerking van het BPA. Belangrijke knelpunten zijn: sterk geaccidenteerd terrein met gevarieerde hellingsrichtingen en -graden wat inplanting en realisatie van bebouwing compliceert; mogelijkheid tot geluidshinder en afbreuk woonkwaliteit door de drukke verkeersas N235 Alsembergsteenweg en relatief druk gebruikte Beukenbosstraat; nagenoeg volledige afwezigheid van fiets- en voetgangersvoorzieningen langsheen de Beukenbosstraat; aanwezigheid van in verval geraakte hoeve (woonhuis en stallingen) op het kruispunt van de N235 Alsembergsteenweg en de Beukenbosstraat waardoor de Beukenbosstraat een zeer smalle doorgang kent; aanwezigheid van een muur tussen het domein Rondenbos en het plangebied (Beukenbosstraat) waardoor er geen relatie is tussen de twee gebieden; de achterkanten van de aanwezige woonwijk langsheen het plangebied zorgen voor een lagere visuele kwaliteit. Een aantal belangrijke potenties zijn: nabijheid van het kerngebied van Alsemberg; situering te midden van het woonweefsel; goede bereikbaarheid en ontsluiting van het gebied langsheen de N235 Alsembergsteenweg; nabijheid van recreatief groen in het domein Rondenbos; voorkomen van wandel- en fietsroutes door en langsheen het domein Rondenbos met aanwezigheid van voldoende parkeervoorzieningen; sterk geaccidenteerd terrein welke potenties biedt voor een erop afgestemde inplanting van de bebouwing om zo de impact op de omgeving te minimaliseren

21 5. 3. V i s i e De ligging van het plangebied in de onmiddellijke nabijheid van het kerngebied van het hoofddorp Alsemberg maakt het tot een uitgelezen locatie voor de verdere uitbouw van voorzieningen op gemeentelijk niveau. Bovendien zorgt de aanwezigheid van het domein Rondenbos voor de aanwezigheid van recreatieve potenties in het gebied. In het huidig BPA Grote Kapel krijgt het gebied grotendeels een bestemming als wonen met erfkarakter en tuinzones. Op de hoek van de Alsembergsteenweg en de Beukenbosstraat is een zone aangeduid als zone voor openbaar nut. De gemeente wenst deze bestemmingen en de eraan gekoppelde voorschriften te wijzigen om de gewenste ontwikkelingen in het plangebied mogelijk te maken. De aanduiding in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan als reservegebied voor wonen (WR2) met een ontwikkeling op lange termijn of voor doelgroepenbeleid komt overeen met de opties die de gemeente momenteel wenst te nemen. Het gaat om een residentieel woongebied. De bouwlagen dienen er beperkt te worden tot maximaal twee. In functie van het doelgroepenbeleid en projecten specifiek gericht op gemeenschapsvoorzieningen en/of sociale huisvesting is het echter mogelijk om af te wijken van deze bepalingen. Met de opmaak van het BPA Grote Kapel gedeeltelijke herziening 2 wenst de gemeente in te zetten op een versterking van zijn voorzieningenniveau, meer bepaald de seniorenzorg, en een differentiatie in zijn woningaanbod (doelgroepenbeleid). In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan in opmaak zijn dit belangrijke doelstellingen bij de realisatie van de gewenste nederzettingsstructuur. Op deze wijze wenst de gemeente hier reeds op in te spelen. Hiernaast wenst ze eveneens de recreatieve waarde van het domein Rondenbos te verhogen. Momenteel wordt het domein, samen met zijn parkeervoorzieningen, gebruikt als uitvalsbasis voor een aantal wandel- en fietsroutes doorheen de gemeente. Door in te zetten op de realisatie van een reca-functie in het plangebied kan deze recreatieve waarde versterkt worden en kan een functionele relatie tussen het domein Rondenbos en het plangebied tot stand komen. Een laatste doelstelling bij de opmaak van het BPA is het mogelijk maken van het nemen van verkeerskundige maatregelen om te komen tot een herinrichting van het kruispunt Alsembergsteenweg Beukenbosstraat Sanatoriumstraat, specifiek het verbreden van de doorgang in de Beukenbosstraat. Bij de inrichting van het plangebied dient de nodige aandacht te gaan naar een kwalitatieve invulling van het gebied. Het gebied kent een sterk uitgesproken reliëf. Het gaat om een relatief complex patroon waarbij de hellingsrichtingen en graden aanzienlijk variëren. Bij de realisatie van bebouwing en verhardingen dienen reliëfwijzigingen beperkt te worden. Hiernaast wordt er ingezet op een inbedding van het gebied in en een afstemming op de omgeving. Zo dient de landschappelijke en functionele relatie tussen het domein Rondenbos en het plangebied versterkt te worden, is er behoefte aan afstemming op de woonwijk en kan gestreefd worden naar het maximaliseren van de relatie met de open ruimte. Binnen het plangebied zullen verschillende functies samen voorkomen met elk hun specifieke karakteristieken en behoeften. De afstemming van deze functies op elkaar en de verwezenlijking van een vlotte overgang en meervoudig gebruik staan centraal in voorliggend BPA

22 5. 4. R u i m t e l i j k e c o n c e p t e n Onderstaande ruimtelijke concepten vormen de belangrijkste structuren die fungeren als dragers voor het ontwerp. Stapsteen in de open ruimte Het plangebied kan fungeren als stapsteen tussen de open ruimte in het noordwesten en Rondenbos in het zuiden. De uitbouw van een relatie met het domein Rondenbos, zowel landschappelijk als functioneel, wordt voorop gesteld. Afwerken woonweefsel Bij de invulling van het gebied kan er gestreefd worden naar de creatie van een voorzijde van bebouwing langs de straatkant. Op deze wijze wordt de huidige achterzijde van bebouwing (de woonwijk) kwalitatief afgewerkt en aan het oog onttrokken vanop de openbare weg. Verkeerskundige aspecten Op het kruispunt Alsembergsteenweg Beukenbosstraat Sanatoriumstraat dient de mogelijkheid geboden te worden tot het nemen van verkeerskundige maatregelen om te komen tot een herinrichting van het kruispunt. Speciale aandacht dient te gaan naar de verbreding van de doorgang in de Beukenbosstraat. Bijkomende aansluitingen voor autoverkeer op de Alsembergsteenweg dienen vermeden te worden

23 5. 5. C o n c r e t i s e r i n g p l a n o p t i e s Voor de realisatie van het woonzorgcentrum werd door de gemeente opgeroepen tot kandidatuurstellingen. Hieruit vloeide reeds een voorstel tot inrichting met een eraan gekoppeld inplantingsplan voort waarvan de belangrijkste aspecten met betrekking tot het bijzonder plan van aanleg hier kort besproken zullen worden. Deze aspecten worden aangevuld met een aantal elementen vanuit het planningsproces van het BPA Grote Kapel gedeeltelijke herziening 2. Op deze wijze ontstaat er een coherente visie op de gewenste toekomstperspectieven in het plangebied. Het gaat hier echter om een indicatief ontwerp dat tijdens het verdere planningsproces nog kan bijgestuurd worden. Voorstel inplantingsplan voor het woonzorgcentrum en de reca-functie Gewenste functies Binnen het project zal een rust- en verzorgingstehuis gerealiseerd worden met op lange termijn 90 bedden in het bejaardentehuis en 40 serviceflats. Op korte termijn zal het gaan om 78 bedden en 26 serviceflats, waarvoor reeds een vergunning werd afgeleverd. Naast het woonproject zal aanpalend een ruimte worden voorzien waar specifieke diensten worden aangeboden. Deze ruimte moet het mogelijk maken om activiteiten in te richten voor welbepaalde doelgroepen. Mogelijkheden zijn activiteiten op het gebied van gezondheidszorg, wellness, preventie, coaching, opleiding, ontmoeting. Deze activiteiten zullen bijdragen tot de creatie van een aangename leefomgeving op de site. Om dit alles mogelijk te maken moet zo n m² vloeroppervlakte gerealiseerd worden op zo n m² bebouwde oppervlakte. Naast het woonzorgcentrum dient eveneens ruimte geboden te worden voor de ontwikkeling van bebouwing met het oog op een reca-functie afgestemd op het domein Rondenbos. Hiervoor wordt geschat dat zo n 800 m² vloeroppervlakte dient voorzien te worden op een maximale bebouwde oppervlakte van 400 m² en met maximaal twee bouwlagen. Voor de realisatie van de reca-functie in het gebied zijn er eveneens een aantal randvoorwaarden van belang. De uitbating van deze reca zal niet enkel gebeuren in functie van de recreatieve 22 47

24 voorzieningen gerelateerd aan het domein Rondenbos (wandel- en fietsroutes), maar kan eveneens gebeuren in functie van het woonzorgcentrum. Op deze wijze hebben de bewoners een connectie met het sociale leven buiten het centrum en wordt de mogelijkheid geboden aan bezoekers van het centrum om gebruik te maken van deze recavoorzieningen. De realisatie van reca in het gebied zal dan ook een meerwaarde vormen voor zowel het domein Rondenbos als het zorgcentrum en zijn bewoners. Inplanting De positionering van de bebouwing dient op dergelijke wijze te gebeuren dat de afstemming op de omgeving optimaal is. Zo zal er in het noordoosten een zekere open ruimte gevrijwaard worden om enerzijds een zicht vanuit het zorgcentrum op de open ruimte aan de overzijde van de Alsembergsteenweg mogelijk te maken en anderzijds de open ruimte te laten doorlopen in het plangebied. Er dient eveneens ingezet te worden op een landschappelijke relatie tussen het plangebied en het domein Rondebos. Dit kan gerealiseerd worden door de groene elementen in de twee gebieden maximaal op elkaar af te stemmen en op elkaar te laten aansluiten. Op deze wijze kan het parkkarakter van het domein Rondenbos doorgetrokken worden in het plangebied. Om de functionele (recafunctie in het plangebied) en landschappelijke relatie van de twee gebieden te versterken dient er nagegaan worden hoe de afschermende functie van de muur rondom Rondenbos kan afgezwakt worden. Het zorgcentrum zal gerealiseerd worden in de nabijheid van de woonwijk. Hierbij dient er ingezet te worden op een landschappelijke integratie en een afscherming t.o.v. de achterliggende percelen om de omgevingskwaliteit te vrijwaren. Qua inplanting wordt er geopteerd om langs de straatzijde een voorkant te creëren en de achterkant van de bebouwing te oriënteren naar de achterkanten van de woningen in de woonwijk. Bij de realisatie ervan wordt er gestreefd naar het minimaliseren van reliëfwijzigingen. De bebouwing in functie van reca dient gerealiseerd te worden in de nabijheid van het domein Rondenbos, langsheen de Beukenbosstraat. Dit om een functionele relatie met Rondenbos mogelijk te maken. Bij de (her)inrichting van de Beukenbosstraat zal een afstemming op deze functionele relatie dienen te gebeuren. Hierbij dient zowel het vlot verkeer als de oversteekbaarheid in rekening genomen te worden. De inplanting van de reca-functie zoals weergeven op het inplantingsplan in bijlage (in de onmiddellijke omgeving van het kruispunt) is enkel indicatief en zal nog gewijzigd dienen te worden in functie van de herinrichting van het kruispunt Alsembergsteenweg Beukenbosstraat Sanatoriumstraat. De overige oppervlakte van het plangebied dient een maximale groeninvulling te krijgen. Bij de keuze voor grasland, laagstammig of hoogstammig groen dienen de relaties met de omgeving maximaal in overweging genomen te worden. Hierbij dient evenwel ruimte geboden te worden voor circulatie van verkeer en toegang tot de site. Deze groenaanleg moet zowel ten dienste van de gebruikers zijn, het bieden van een parkomgeving rondom de bebouwde zone, als ten dienste van het openbaar domein, het bieden van zicht op groen voor passanten. Mobiliteit en parkeervoorzieningen Wat betreft mobiliteit dient er in rekening genomen te worden dat het te realiseren project zich hoofdzakelijk zal richten op zorgbehoevende ouderen waaronder het aantal autobestuurders eerder beperkt zal zijn. Er zal dan ook slechts een beperkt aantal van de bewoners gebruik maken van een wagen. De grootste impact op de mobiliteit zal het gevolg zijn van de tewerkstelling van het personeel. Op het drukste moment van de dag (ochtend) wordt het aantal personeelsleden geraamd op 30. Hiernaast moeten bezoekers van het woonzorgcentrum eveneens mee in rekening genomen worden. Hun aantal wordt geraamd op 20 per dag. Daarnaast is er een mobiliteitsstroom van leveranciers van goederen en 23 47

25 diensten welke wordt geraamd op 5 per dag. Voor leveranciers zal een aparte toegang voorzien worden. De circulatie op het terrein maakt onderdeel uit van een studie in opmaak. In totaal zullen er zo n 50 parkeerplaatsen worden voorzien, waarvan het grootste deel ondergronds. De parkeermogelijkheden voor bewoners van het zorgcentrum en het personeel zullen alleszins ondergronds worden opgevangen. Hiernaast kunnen een beperkt aantal parkings op het terrein worden voorzien voor bezoek. Deze moeten op dergelijke wijze worden gerealiseerd dat ze geïntegreerd zijn in het landschap. Het parkeren langsheen de Alsembergsteenweg of het realiseren van parkings op deze locatie is niet toegelaten met het oog op het maximale behoud van de vlotte verkeersdoorstroming op deze belangrijke verbindingsweg. Bovendien is hier een sterk talud aanwezig dat behouden moet worden en doorsnijding ervan dient minimaal te zijn. Dit alles maakt onderdeel uit van een studie in opmaak. De toegang tot het gebied voor autoverkeer kan uitsluitend mogelijk gemaakt worden langs de Beukenbosstraat, bij voorkeur op geruime afstand van het kruispunt Alsembergsteenweg Beukenbosstraat Sanatoriumstraat. Ook hier is een talud aanwezig en bij voorkeur wordt de aansluiting gerealiseerd waar het talud minimaal is en doorsnijding beperkt kan worden. De toegang voor voetgangers kan op meerdere locaties gerealiseerd worden. Het is wenselijk dat er zich zowel een toegang langs de Alsembergsteenweg als de Beukenbosstraat bevindt. In het noorden van het plangebied is een doorsteek (voetweg trap) vanuit de woonwijk naar de Alsembergsteenweg aanwezig. Deze kan dienst doen als toegang tot het gebied. De afstand tot het kruispunt Alsembergsteenweg Beukenbosstraat Sanatoriumstraat is echter aanzienlijk, waardoor een bijkomende toegang (voor voetgangers) op het kruispunt wenselijk is. Hierbij kan maximaal gebruik gemaakt worden van de herinrichting van het kruispunt. De boog die momenteel reeds wordt gevormd door de toegangspoort tot het domein Rondenbos zou kunnen doorgetrokken worden langs de overzijde van de Beukenbosstraat om zo te komen tot een kwalitatief geheel. Naast voetgangers dient er eveneens ingespeeld te worden op de toegankelijkheid voor fietsers. Hiervoor komen dezelfde routes als deze voor voetgangers in aanmerking met uitzondering van de doorsteek vanop de Alsembergsteenweg (trap). Om fietsgebruik te promoten zal er eveneens voorzien worden in fietsenstallingen op het terrein. De gemeente Beersel wenst met de opmaak van het BPA Grote Kapel gedeeltelijke herziening 2 eveneens de mogelijkheid te bieden tot het nemen van verkeerskundige maatregelen. De herinrichting van het kruispunt Alsembergsteenweg Beukenbosstraat Sanatoriumstraat wordt voorop gesteld waarbij de verbreding van de doorgang langs de Beukenbosstraat het belangrijkste aspect vormt. Momenteel is de doorgang langs de Beukenbosstraat slechts zo n 4 m breed. De gemeente wenst dit te verhogen tot 10 m zodat twee baanvakken kunnen gerealiseerd worden. Om dit mogelijk te maken en tegelijk meer ademruimte te bieden aan het kruispunt en te komen tot een overzichtelijk en kwalitatief geheel dient de hoeve op de hoek van de Beukenbosstraat en de Alsembergsteenweg te verdwijnen. De intekening van de reca-functie zoals weergegeven op het inrichtingsplan zal in functie hiervan eveneens gewijzigd dienen te worden. Bij de (her)inrichting van de Beukenbosstraat zal de totstandkoming van een relatie tussen het plangebied en domein Rondenbos eveneens in rekening dienen genomen te worden. Bovendien dient er ingezet te worden op een verbetering van de fiets- en voetgangersvoorzieningen langsheen de Beukenbosstraat

26 6. K R AC H T L I J N E N V O O R S C H R I F T E N Zie ook bestemmingsplan In deze fase van het planningsproces kunnen er, gebaseerd op de elementen uit de voorgaande secties, reeds een aantal krachtlijnen voor de voorschriften uitgewerkt worden. Bij de verdere opmaak van het BPA Grote Kapel gedeeltelijke herziening 2 zullen zij de basis vormen voor de uitwerking van de bestemmings- en inrichtingsvoorschriften. Deze krachtlijnen geven eveneens een indicatie van een aantal bepalingen die belangrijk zijn in het kader van de mer-screening. Algemeen: duurzaam waterbeheer (opvangen hemelwater met vertraagde afvoer of gebruik, aansluiting op gescheiden rioleringsstelsel ) wordt voorop gesteld; gebruik van waterdoorlatende en/of halfverharde materialen voor verhardingen; permanente natuurlijke bodembedekking op onbebouwde en onverharde zones. Zone voor gemeenschapsvoorzieningen: functies: o woonzorgcentrum (bejaardentehuis, serviceflats en eraan verbonden diensten); o reca. inrichting: o beperken reliëfwijzigingen; o B/T van maximaal 0,4; o G/T van minimaal 0,5; o gebruik van streekeigen en inheems plantmateriaal; o reca maximaal 400 m² bebouwde oppervlakte, enkel langsheen de Beukenbosstraat en niet binnen de zone voor verkeerskundige maatregelen; o geen toegang voor autoverkeer langsheen de Alsembergsteenweg; o geen parkeervoorzieningen langsheen de Alsembergsteenweg; o rekening houden met privacy omwonenden en effecten op de omgeving bij de inplanting en keuze van verlichtingselementen (lichtsterkte, straalrichting, verlichtingsduur ). inplanting woonzorgcentrum (overdruk): o bebouwing in functie van woonzorgcentrum (bejaardentehuis, serviceflats en eraan verbonden diensten) dient gerealiseerd te worden binnen de op het plan aangeduide overdruk; o inpassing in de omgeving met aandacht voor de achterliggende woonwijk; o ondergrondse constructies zijn toegelaten; o tot 5 bouwlagen boven het maaiveld (ter hoogte van de Beukenbosstraat - zie inrichtingsplan onder 5.5 voor concretere aanduiding van aantal bouwlagen) zijn toegelaten. zone voor verkeerskundige maatregelen (overdruk): o open houden van het kruispunt Alsembergsteenweg Beukenbosstraat Sanatoriumstraat: verbreden doorgang Beukenbosstraat tot 10 m en creëren van een overzichtelijke verkeerssituatie. Zone voor openbare wegenis: verbreding van de Beukenbosstraat

27 Relatie met Rondenbos: uitbouwen van een functionele en landschappelijke relatie met Rondenbos 26 47

28 7. E F F E C T E N VA N H E T BPA O n d e r z o e k t o t m. e. r. De overheid kan niet langer een plan of programma dat kadervormend is voor het afleveren van vergunningen voor projecten zoals het BPA Grote Kapel gedeeltelijke herziening 2 goedkeuren als er geen onderzoek is gebeurd naar de milieueffecten. In een onderzoek tot m.e.r. worden de te verwachten effecten van het voorgenomen plan of programma, de milderende maatregelen en de redelijke alternatieven beschreven en geëvalueerd. Voor de plannen en programma s die aanzienlijke en significante milieueffecten met zich mee kunnen brengen geldt er een plan-mer-plicht. De m.e.r. screening (onderzoek tot m.e.r.) wordt hier integraal geïntegreerd in de toelichtingsnota van het voorliggend BPA. Deze dient dan ook samen gelezen te worden met de andere hoofdstukken van de toelichtingsnota, de bestaande toestand, het schetsontwerp grafisch plan en de krachtlijnen van de voorschriften. Op deze wijze heeft de lezer steeds volledige inzage in het BPA en specifiek in de bestaande toestand als referentiesituatie en de planningscontext waarbinnen het voorliggend BPA kadert M e th o diek Een eerste stap in het onderzoek tot m.e.r. is nagaan of het BPA niet van rechtswege plan- MER-plichtig is volgens de regelgeving zoals vastgelegd in het D.A.B.M. Indien dit niet het geval is kan overgegaan worden op de beschrijving en evaluatie van de te verwachten significante effecten van het voorgenomen plan. Om het onderzoek naar de milieueffecten op een kwalitatieve wijze te kunnen voeren, wordt het plangebied onderverdeeld in verschillende planonderdelen. Hierbij wordt gestreefd naar een opdeling waarbij elk planonderdeel dezelfde bestemming in het geldend verordenend plan en dezelfde ontwikkelingsmogelijkheden in het voorgenomen plan kent. Per planonderdeel worden de belangrijkste veranderingen, ten opzichte van de huidige bestemmings- en inrichtingsvoorschriften, wat betreft mogelijke activiteiten, stedenbouwkundige voorschriften e.d. ten gevolge van de uitvoering van het BPA kort weergegeven. Aan de hand van deze informatie wordt het afwegingskader ingevuld samen met de kwetsbaarheid van de verschillende disciplines 12. Dit afwegingskader doet dienst als toetsing van de relevantie van de verschillende disciplines waarbinnen milieueffecten kunnen optreden. De beoordeling kan variëren tussen zeer relevant, relevant, beperkt relevant en niet relevant. Afhankelijk van deze beoordeling zullen de disciplines meer of minder uitgebreid onderzocht en besproken worden. Bij het onderzoek van de milieueffecten worden er per discipline volgende stappen ondernomen. In een eerste fase wordt de referentiesituatie besproken. Deze geeft een indicatie van de kwetsbaarheid van het plangebied. In een tweede fase worden de milieueffecten en milderende maatregelen besproken. Afhankelijk van het oordeel in het afwegingskader kan het gaan om een zeer beknopte, beknopte of uitgebreide bespreking. 12 De kwetsbaarheid van de verschillende disciplines wordt afgeleid uit de referentiesituatie in het plangebied. De bespreking hiervan gebeurt bij de beoordeling van de milieueffecten

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST DEFINITIEVE VASTSTELLING SEPTEMBER 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Inhoudstafel

Nadere informatie

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 RUP Hernieuwenburg Wielsbeke Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied Aanleiding aan te pakken ruimtelijke vraagstukken

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Gemeente Kruishoutem Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Ontwerp Bindend gedeelte Uitgave Datum 1 november 2004 2 februari 2005 3 mei 2005 4 oktober 2005 5 april 2006 Studiebureau VDS b.v.b.a.

Nadere informatie

gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden

gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden stad sint-truiden - rup recastrip brustem - kaart 1 secundaire verbindingsweg met laanbeplanting beekvalleien te ontwikkelen als natuurlijke dragers met

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 september 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP Marnixdreef Lier voorlopige

Nadere informatie

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd:

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd: N o t a b e t r e f f e n d e d e b e h a n d e l i n g v a n d e a d v i e z e n i n k a d e r v a n h e t o n d e r z o e k t o t m i l i e u e f f e c t r a p p o r t a g e v a n de R U P s V r o e

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Definitief Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk

Nadere informatie

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 Gemeentelijk RUP 'Quintyn Gebroeders bvba' te Zulte Verordenend grafisch plan 267V2 269Z 271S2

Nadere informatie

RUP Kanaalzone West Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016

RUP Kanaalzone West Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016 RUP Kanaalzone West Wielsbeke Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Welke plannen worden vervangen? Situering van het plangebied Hoger beleidskader

Nadere informatie

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming:

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: bufferzones 1.1.1.2 een algemeen plan van aanleg (A.P.A) Niet van toepassing in Dilbeek 1.1.1.3 een

Nadere informatie

antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota

antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota RUP Koeisteerthofdreef stad Mortsel februari 2010 NOTA Inhoud 1. Inleiding... - 3-2. Advies provincie Antwerpen... - 3-3. Advies Agentschap R-O

Nadere informatie

IHOUDSTAFEL. Voorschriften BPA Rode Kruislaan. Stad Antwerpen

IHOUDSTAFEL. Voorschriften BPA Rode Kruislaan. Stad Antwerpen IHOUDSTAFEL IHOUDSTAFEL... 1 ALGEMEENHEDEN...1 ARTIKEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 1 ARTIKEL 2 - GEBRUIK VAN MATERIALEN... 1 BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN... 2 ARTIKEL 3 - ZONE VOOR OPENBARE WEGENIS... 2 ARTIKEL

Nadere informatie

N16 Scheldebrug Temse-Bornem

N16 Scheldebrug Temse-Bornem gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bijlage III: toelichtingsnota tekst colofon Vlaams Ministerie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Departement RWO - Ruimtelijke Planning Phoenixgebouw

Nadere informatie

Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck

Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck Bijlage III: TOELICHTINGSNOTA TEKST EN KAARTEN colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV

Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV Bijlage III: TOELICHTINGSNOTA TEKST + KAARTEN colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Leefmilieu

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 januari 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP De Beunt Lier voorlopige

Nadere informatie

Actualisatie en gedeeltelijke herziening. Informatie- en inspraakvergadering

Actualisatie en gedeeltelijke herziening. Informatie- en inspraakvergadering Actualisatie en gedeeltelijke herziening Informatie- en inspraakvergadering Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen? - is geen bestemmingsplan - bevat geen informatie over individuele percelen Ruimtelijk Structuurplan

Nadere informatie

23016_D_0145_X_003_00

23016_D_0145_X_003_00 IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam: Dirk Van Den Haute Beroep: Notaris Adres: Gustaaf Vandersteenstraat 10 1750 Sint-Kwintens-Lennik Datum van aanvraag: 31/08/2017 IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL Gemeente:

Nadere informatie

Ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening en stedenbouw dd. 29 maart Nog steeds hét juridisch planninginstrument in Watou

Ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening en stedenbouw dd. 29 maart Nog steeds hét juridisch planninginstrument in Watou Structuurplan "De Watounaar" Bewonersplatform Watou. Ruimtelijke Ordening Watou. De diverse planinstrumenten van toepassing op het grondgebied van Poperinge. Ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening

Nadere informatie

23070_E_0141_V_000_00

23070_E_0141_V_000_00 IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam: Carl Ockerman Beroep: Notaris Adres: Lloyd Georgelaan 11 1000 Brussel Datum van aanvraag: 25 september 2015 IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL Gemeente: DILBEEK Postnummer:

Nadere informatie

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan LEEMSTRAAT Hoogstraten Stedenbouwkundige voorschriften Ruimtelijke planner: Peter Peeters Dienst Ruimtelijke Planning Gezien en definitief vastgesteld door de provincieraad

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 3e Directie Dienst 33 Ruimtelijke ordening en Stedenbouw aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt,

Nadere informatie

Gemeentelijk RUP Ecologische Verbindingen stad Genk

Gemeentelijk RUP Ecologische Verbindingen stad Genk Gemeentelijk RUP Ecologische Verbindingen stad Genk Toelichting 09.02.2015 Aanleiding opmaak RUP Aanleiding RUP: uitvoering van het masterplan Ecologische Verbindingen (goedgekeurd in 2009) Gemeentelijk

Nadere informatie

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ZUID-OOST CENTRUM Hoogstraten Stedenbouwkundige voorschriften Ruimtelijke planner: Peter Peeters Dienst Ruimtelijke Planning Gezien en definitief vastgesteld door

Nadere informatie

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Gemeente Moorslede Dienst ruimtelijke ordening Marktplaats 1 8890 Moorslede Tel.: 051/788 914 Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Principiële goedkeuring

Nadere informatie

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP Stedelijk Wonen. Daarmee wil de Stad stedenbouwkundige problemen

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00029 Onderwerp: Definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP nr. 164 Wonen

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Gent

Afbakening grootstedelijk gebied Gent Pagina 1/72 gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Gent Bijlage 2: Stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Pagina 2/72 Colofon samenstelling

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

gewenste ruimtelijke structuur in het definitief gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

gewenste ruimtelijke structuur in het definitief gemeentelijk ruimtelijk structuurplan gewenste ruimtelijke structuur in het definitief gemeentelijk ruimtelijk structuurplan gemeente zoersel - RUP herziening BPA gemeenschapsvoorzieningen achterstraat - kaart 1 elementen van bovenlokaal belang

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

RUP Leestenburg Brugge

RUP Leestenburg Brugge DIENST RUIMTELIJKE ORDENING SECTOR UNESCO RUP Leestenburg Brugge Bewonersvergadering conferentiezaal stadhuis 30/09/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied

Nadere informatie

Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel

Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel Dossier WUU582 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Wuustwezel November 2006 Provincie Gemeente

Nadere informatie

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Afdeling ruimtelijke planning Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen 1. Krijtlijnen

Nadere informatie

PRUP site Braem nv Handel in/van onderdelen en tweedehandsvrachtwagens te Handzame (Kortemark)

PRUP site Braem nv Handel in/van onderdelen en tweedehandsvrachtwagens te Handzame (Kortemark) Toelichting ontwerp PRUP site Braem nv Handel in/van onderdelen en tweedehandsvrachtwagens te Handzame (Kortemark) Infoavond 13 december 2016 Algemene toelichting i.k.v. voorlopige vaststelling door provincieraad

Nadere informatie

Gemeentebestuur Tessenderlo Markt z/n 3980 Tessenderlo tel: fax: Website: SCHOOT

Gemeentebestuur Tessenderlo Markt z/n 3980 Tessenderlo tel: fax: Website:  SCHOOT Gemeentebestuur Tessenderlo Markt z/n 3980 Tessenderlo tel: 013 66 17 15 fax: 013 67 36 93 Website: www.tessenderlo.be SCREENING VAN DE PLAN-MER-PLICHT GEINTEGREERD ADVIES GEMEENTELIJK RUP SCHOOT Ilgatlaan

Nadere informatie

Rentmeesterswoning. GEMEENTELIJK RUP Toelichtingsnota. Provincie Limburg Gemeente Bilzen O. Ref.: _JV_Toelichtingsnota

Rentmeesterswoning. GEMEENTELIJK RUP Toelichtingsnota. Provincie Limburg Gemeente Bilzen O. Ref.: _JV_Toelichtingsnota ProvincieLimburg GemeenteBilzen O.Ref.:20101115_JV_Toelichtingsnota a2oomgeving Vissersstraat2 3500Hasselt T011260330 F011285528 info@a2oomgeving.be Rentmeesterswoning GEMEENTELIJKRUP Toelichtingsnota

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan

stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan informatievergadering 7 maart 2006 openbaar onderzoek van 27 februari 2006 tot 27 april 2006 1 inhoud toelichting

Nadere informatie

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek Motivatienota Onteigeningsplan Recreatiezone Melsbroek 1. LIGGING PLANGEBIED De gemeente Steenokkerzeel is gelegen in Vlaams-Brabant, ten noord-oosten van Brussel, tussen de gemeenten Machelen, Zaventem,

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 september 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/2 Uitvoering RSPA : PRUP Averegten Heist-op-den-Berg

Nadere informatie

V E R S L A G P L E N A I R V E R G A D E R I N G R U P B e g r a a f p l a a t s e n 28.03.2013

V E R S L A G P L E N A I R V E R G A D E R I N G R U P B e g r a a f p l a a t s e n 28.03.2013 V E R S L A G P L E N A I R V E R G A D E R I N G R U P B e g r a a f p l a a t s e n 28.03.2013 Advies gevraagd aan: - Provincie Limburg, directie Ruimte, Ruimtelijke Planning en Beleid (advies 26.03.2013)

Nadere informatie

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 84 A Relatie met het afbakeningsproces In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur van het regionaalstedelijk

Nadere informatie

Gebied voor stedelijke activiteiten

Gebied voor stedelijke activiteiten Provincie Antwerpen Stad Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gebied voor stedelijke activiteiten Kievit fase II te Antwerpen Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Gevangenis Beveren. Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Gevangenis Beveren. Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gevangenis Beveren Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren gewestelijk

Nadere informatie

situering en afbakening van het plangebied

situering en afbakening van het plangebied situering en afbakening van het gemeente kalmthout - RUP 'woonbos' - kaart 1 bron: digitale versie gewestplan, toestand 01012002, a.r.o.h.m. oc-gisvlaanderen OMGEVING - mei 2013-08019_GUN_PL_016 gewenste

Nadere informatie

adviezen n.a.v. planmer-screening

adviezen n.a.v. planmer-screening adviezen n.a.v. planmer-screening RUP nr. 6 Kragenwiel gemeente Bornem september 2012 ADVIES ONTWERPER colofon project: RUP Kragenwiel opdrachtgever: GEMEENTE BORNEM opdrachtnemer: OMGEVING cvba uitbreidingstraat

Nadere informatie

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leuven Noord BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

BIJLAGE 3: AFBAKENING GEBIEDEN. 1 Hiërarchie. 2 Afbakening gebieden. 2.1 Kwetsbare gebieden

BIJLAGE 3: AFBAKENING GEBIEDEN. 1 Hiërarchie. 2 Afbakening gebieden. 2.1 Kwetsbare gebieden BIJLAGE 3: AFBAKENING GEBIEDEN In onderstaande tekst wordt de afweging gemaakt tussen juridische toestand van een gebied, de toestand op het terrein en de visie van het GRS. Daaruit wordt een conclusie

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Waasland gebieden van het geactualiseerd Sigmaplan Durmevallei Bijlage II: stedenbouwkundige

Nadere informatie

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Vergo bvba : Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan

Nadere informatie

p r o v i n Ruimte College van burgemeester en schepenen Maastrichterstraat TONGEREN Geacht college

p r o v i n Ruimte College van burgemeester en schepenen Maastrichterstraat TONGEREN Geacht college 2015-04-16 p r o v i n Directie Ruimte College van burgemeester en schepenen Maastrichterstraat 10 3700 TONGEREN Dienst Ruimtelijke Planning en Beleid Geacht college Betreft: uw verzoek tot raadpleging

Nadere informatie

Resultaat zitting: GR op 04/02/2013 bevoegdheid: Ruimtelijke ordening

Resultaat zitting: GR op 04/02/2013 bevoegdheid: Ruimtelijke ordening Nota aan GR status: Beslist op GR Resultaat zitting: GR op 04/02/2013 bevoegdheid: Ruimtelijke ordening RUP Groeningebeek: ontwerp. Voorlopige vaststelling. Goedkeuren. Samenvatting Het voorontwerp RUP

Nadere informatie

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Beroep: Datum van aanvraag:

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Beroep: Datum van aanvraag: 1 MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Voorliggend formulier is slechts een model dat aangepast kan worden aan de specifieke wensen en noden van de gemeente vak in te vullen door de aanvrager

Nadere informatie

Melle Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Melle Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Melle Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Definitief ontwerp Kaartenbundel richtinggevend gedeelte september 2011 Gent 20-02-2008 Ontwerpteam: Annelies De Clercq Cindy Van Caeneghem port arthurlaan 11!

Nadere informatie

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT Aanvullende nota screeningsnota PRUP Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch - Kortemark PROVINCIE WEST-VLAANDEREN Dienst Ruimtelijke Planning AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

Nadere informatie

GEMEENTE KORTENBERG DEEL II: GRAFISCH LUIK. Provincie Vlaams Brabant Arrondissement Leuven Gemeente Kortenberg RUP VIERHUIZEN RU KOG 2008/056

GEMEENTE KORTENBERG DEEL II: GRAFISCH LUIK. Provincie Vlaams Brabant Arrondissement Leuven Gemeente Kortenberg RUP VIERHUIZEN RU KOG 2008/056 Provincie Vlaams Brabant Arrondissement Leuven Gemeente Kortenberg GEMEENTE KORTENBERG RUP VIERHUIZEN RU KOG 2008/056 DEEL II: GRAFISCH LUIK voorlopig vastgesteld d.d. 10/03/2014 RUP VIERHUIZEN KORTENBERG

Nadere informatie

Oudenaarde. 1. Vallei of brongebieden (KB 24/02/77)

Oudenaarde. 1. Vallei of brongebieden (KB 24/02/77) Oudenaarde 1. Vallei of brongebieden (KB 24/02/77) 0912 De agrarische gebieden met landschappelijke waarde, die op de kaart welke de bestemmingsgebieden omschrijven overdrukt zijn met de letters V of B,

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1;

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1; 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2016 tot goedkeuring en instelling van het landinrichtingsproject Zwinpolders (B.S., 14 juli 2016, I : 10 d. na publicatie) De Vlaamse Regering, Gelet op

Nadere informatie

ADVIES VAN 28 JUNI 2017 OVER HET VOORONTWERP RUP GOLFTERREIN BOSSENSTEIN TE RANST

ADVIES VAN 28 JUNI 2017 OVER HET VOORONTWERP RUP GOLFTERREIN BOSSENSTEIN TE RANST ADVIES VAN 28 JUNI 2017 OVER HET VOORONTWERP RUP GOLFTERREIN BOSSENSTEIN TE RANST SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 1 II. ALGEMENE BEOORDELING... 2 III. BELEIDSCONTEXT

Nadere informatie

OUD-TURNHOUT RUP De Hoogt Aanvulling screeningsnota

OUD-TURNHOUT RUP De Hoogt Aanvulling screeningsnota OUD-TURNHOUT RUP De Hoogt Aanvulling screeningsnota December 2010 COLOFON Opdrachtgever: Turnhout Project: RUP De Hoogt Opdrachthouder: Projectteam: Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen

Nadere informatie

RUP hoek Haringstraat-Vondelstraat Gedeeltelijke wijziging van RUP Landelijk gebied rond Bavikhove en Hulste. Maart 2014, definitieve vaststelling

RUP hoek Haringstraat-Vondelstraat Gedeeltelijke wijziging van RUP Landelijk gebied rond Bavikhove en Hulste. Maart 2014, definitieve vaststelling RUP hoek Haringstraat-Vondelstraat Gedeeltelijke wijziging van RUP Landelijk gebied rond Bavikhove en Hulste Maart 2014, definitieve vaststelling Dit document wordt opgemaakt in opdracht van Stad Harelbeke

Nadere informatie

RUP Erfgoedlandschap Abdij van Westmalle. Infomarkt 14 februari 2012

RUP Erfgoedlandschap Abdij van Westmalle. Infomarkt 14 februari 2012 RUP Erfgoedlandschap Abdij van Westmalle Infomarkt 14 februari 2012 Doel van het plan uitvoeren Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen uitvoeren Landschapsdecreet vastleggen landbouw-, natuuren bosgebieden

Nadere informatie

gemeentelijk RUP Gulden Kamer in opmaak infovergadering 13 december 2010

gemeentelijk RUP Gulden Kamer in opmaak infovergadering 13 december 2010 gemeentelijk RUP Gulden Kamer in opmaak infovergadering 13 december 2010 verloop van de avond 1. verwelkoming en voorstelling panel door Patrick Gheysen (communicatiedienst) 2. inleiding door Schepen Van

Nadere informatie

13.2 Gewenste nederzettingsstructuur

13.2 Gewenste nederzettingsstructuur 154/183 43-03/26000512 13.2 Gewenste nederzettingsstructuur Kaart 16: gewenste nederzettingsstructuur De gewenste nederzettingsstructuur is de gewenste samenhang van alle soorten nederzettingen. De ontwikkelingsopties

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen tussen Kluizen en Eeklo

Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen tussen Kluizen en Eeklo GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN - definitief Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen tussen Kluizen en Eeklo Bijlage III TOELICHTINGSNOTA (deel a. tekstgedeelte) INHOUDSTAFEL!"#"$# %! "#$% &

Nadere informatie

Kaartenreeks 5: Beleid open ruimte

Kaartenreeks 5: Beleid open ruimte Kaartenreeks 5: Beleid open ruimte GEWESTPLAN OPEN RUIMTE Kaart: Gewestplan open ruimte bestemming Vlaanderen 3,2 2,4 1,8 33,7 59 Andere bestemmingen Landbouw Cijfers: Gewestplan open ruimte bestemming

Nadere informatie

6 V e r o r d e n e n d g r a f i s c h p l a n ( c f r. a r t )

6 V e r o r d e n e n d g r a f i s c h p l a n ( c f r. a r t ) 6 V e r o r d e n e n d g r a f i s c h p l a n ( c f r. a r t. 3 8 1. 1. ) o Figuur 11: het verordenend grafisch plan 7 V e r o r d e n e n d e s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD 0. Algemene bepalingen 2 0.1 Algemene Definities... 2 0.1.1 Bouwlaag... 2 0.1.2 Bouwhoogte... 2 0.1.3 Inplanting tov de zijkavelgrens... 3 0.1.4 terreinbezetting...

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 september 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 september 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 september 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek

historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek Bijlage 1: grafisch plan Bijlage 2 stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent te Sint-Niklaas - Verslag plenaire vergadering 8 juli 2015 Ruimte Vlaanderen Afdeling Gebieden en Projecten Koning Albert II-laan

Nadere informatie

ADVIES VAN 25 MEI 2016 OVER HET VOORONTWERP RUP MUNSTERBOS

ADVIES VAN 25 MEI 2016 OVER HET VOORONTWERP RUP MUNSTERBOS ADVIES VAN 25 MEI 2016 OVER HET VOORONTWERP RUP MUNSTERBOS SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 1 II. ALGEMENE BEOORDELING... 1 III. MUNSTERBOS ALS GROTE EENHEID NATUUR...

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA: PRUP Het Leeg - Rietbeemden Brasschaat

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 februari 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Planologisch attest Rijmenants nv te Wuustwezel

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf

Historisch gegroeid bedrijf Provincie Oost-Vlaanderen - Gemeente Knesselare definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf N.V. Drukkerij Verstraete te Knesselare Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Dit RUP vervangt de bestemming van het gewestplan Gentse en Kanaalzone (K.B. 14.09.1977). De voorschriften opgenomen in dit RUP vervangen de algemene voorschriften van het

Nadere informatie

RUP Budingen Dorp Zoutleeuw. Aanzet tot stedenbouwkundige voorschriften en verordenend grafisch plan

RUP Budingen Dorp Zoutleeuw. Aanzet tot stedenbouwkundige voorschriften en verordenend grafisch plan RUP Budingen Dorp Zoutleeuw Aanzet tot stedenbouwkundige voorschriften en verordenend grafisch plan 1 bijsturing referentieontwerp na overleg 2 juli 2009 2 Opbouw RUP 1 toelichtingsnota 2 deelrup s - herbestemming

Nadere informatie

ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP INSTEEKHAVEN LUMMEN

ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP INSTEEKHAVEN LUMMEN ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP INSTEEKHAVEN LUMMEN SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 2 II. ALGEMENE BEOORDELING... 3 III. UITGEBREID PLANNINGS-

Nadere informatie

TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. toelichting en visie. 1. bestemmingsvoorschriften. 2. inrichting en beheer

TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. toelichting en visie. 1. bestemmingsvoorschriften. 2. inrichting en beheer voorschriften art. 1: natuurgebied VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften 1. bestemmingsvoorschriften Onderhavige zone wordt bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de

Nadere informatie

situering op de topokaart

situering op de topokaart situering op de topokaart stad sint-truiden - r.u.p. 'dorpengeheel groot-gelmen - engelmanshoven - gelinden en omgeving' - kaart 1 afbakening plangebied 0 0.3 0.6km bron: topografische kaart 1/10.000,

Nadere informatie

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN RUP Peerlaarstraat en RUP Eertberglei gemeente Bonheiden, informatieavond 10 februari 2015 13004_PT_006_informatieavond relevante begrippen gewestplan, plan van

Nadere informatie

Rijsenberg Concept-RUP. Informatieavond 30 januari Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Rijsenberg Concept-RUP. Informatieavond 30 januari Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Rijsenberg Concept-RUP Informatieavond 30 januari 2014 Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Verloop van de avond Algemene toelichting RUP schepen Tom Balthazar schepen van Stadsontwikkeling,

Nadere informatie

ISTRUCTUURPLAN GLABBEEK

ISTRUCTUURPLAN GLABBEEK STRUCTUURPLAN GLABBEEK Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Glabbeek Dit plan werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van: (voor ARCADIS Gedas) Gezien en definitief vastgesteld door de Gemeenteraad

Nadere informatie

3. Hoeveel van het WUG op het gewestplan valt onder de volgende categorieën:

3. Hoeveel van het WUG op het gewestplan valt onder de volgende categorieën: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 180 van LYDIA PEETERS datum: 1 december 2016 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Woonuitbreidingsgebieden en woonreservegebieden - Ontwikkeling

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1. OPGAVE VAN DE PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN Het RUP vervangt de bestemmingen van het gewestplan

Nadere informatie

Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening. Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016

Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening. Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016 Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016 1 Inhoud 1. Wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening

Nadere informatie

RUP Beverlo centrum. Een nieuwe ruimtelijk kader voor versterken van de dorpskern. versterking. Dorpskern

RUP Beverlo centrum. Een nieuwe ruimtelijk kader voor versterken van de dorpskern. versterking. Dorpskern RUP Beverlo centrum Een nieuwe ruimtelijk kader voor versterken van de dorpskern Dorpskern versterking Vooraf: wat is een RUP? Ruimtelijke ordening en ruimtelijke planning Gewestplan legt bestemmingen

Nadere informatie

13/ / Informatief deel

13/ / Informatief deel 13/183 43-03/26000512 DEEL 2 Informatief deel Leeswijzer Het is de bedoeling dat het informatief gedeelte de bestaande ruimtelijke structuur van de gemeente schetst, met inbegrip van de ruimtelijk relevante

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf N.V. Wijckmans te Ham Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1'

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' directie Ruimte dienst Ruimtelijke Planning Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' 1. Inleiding Deze nota behandelt de adviezen die zijn binnengekomen in

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf De Kaasboerin in Mol

Historisch gegroeid bedrijf De Kaasboerin in Mol gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf De Kaasboerin in Mol Bijlage II: Stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf De

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD 0. Algemene bepalingen 2 0.1 Algemene Definities... 2 0.1.1 Bouwlaag... 2 0.1.2 Bouwhoogte... 2 0.1.3 Inplanting tov de zijkavelgrens... 3 0.1.4 terreinbezetting...

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Omgeving Bouvelobos, Hemsrodebos en steilrand van Moregem

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Omgeving Bouvelobos, Hemsrodebos en steilrand van Moregem voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Omgeving Bouvelobos, Hemsrodebos en steilrand van Moregem verslag plenaire vergadering 10 februari 2014 Ruimte Vlaanderen Gebieden en Projecten Koning

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende voorlopige vaststelling van de ontwerpkaart met meest kwetsbare waardevolle bossen als vermeld in artikel 90ter van het Bosdecreet van 13 juni 1990, tot

Nadere informatie

legende kaart 1: situering op topografische kaart plangebied gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Vinderhoute

legende kaart 1: situering op topografische kaart plangebied gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Vinderhoute kaart 1: situering op topografische kaart datum: augustus 2009 locatie: 05001_RUP_PL_01 bron: topografische kaart 1/10.000, raster, kleur, opname 1991-2005 (AGIV-product) kaart 2: situering op orthofoto

Nadere informatie