Aan het dagelijks bestuur ligt op 18 september het onderstaande voorstel voor:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan het dagelijks bestuur ligt op 18 september het onderstaande voorstel voor:"

Transcriptie

1 NOTITIE agendapunt : 14 vergaderdatum : 18 september 2014 onderwerp : Uitgebreidere toelichting MRA-Elektrisch, en samenwerkingsovereenkomst Aan het dagelijks bestuur ligt op 18 september het onderstaande voorstel voor: Gevraagde beslissing: 1. In te stemmen met de bijgevoegde concept voordracht voor de regioraad van 21 oktober 2014, met als gevraagde beslissing: A. In te stemmen met het besluit tot het aangaan van de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst voor MRA-Elektrisch B. Mandaat te verlenen aan het dagelijks bestuur om gedurende de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst te besluiten over jaarlijkse verlenging hiervan. 2. Volmacht / machtiging te verlenen aan de Gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de Provincie Noord-Holland om na besluitvorming door de regioraad op 21 oktober 2014 middelen uit het projectbudget MRA-E te gebruiken overeenkomstig het werkprogramma, met de bevoegdheid hiervoor ondervolmacht / ondermachtiging te verlenen aan een andere functionaris van bij de samenwerkingsovereenkomst betrokken partijen. 3. Volmacht te verlenen aan de portefeuillehouder Verkeer om - na besluitvorming door de regioraad op 21 oktober de samenwerkingsovereenkomst namens de Stadsregio Amsterdam te ondertekenen. Toelichting Toelichting over elektrisch rijden en het project MRA-Elektrisch Sinds begin 2012 werken verschillende overheden (provincie Noord-Holland, provincie Flevoland en diverse gemeenten) samen aan het stimuleren van elektrisch rijden (auto s) in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dit gebeurt onder de naam MRA-Elektrisch (MRA-E). Aangetrokken door de voordelen van de samenwerking hebben ook verschillende gemeenten in Noord-Holland en Flevoland buiten de MRA zich aangesloten, en onlangs de provincie Utrecht. Voordelen van de regionale samenwerking in MRA-E zijn o.a.: Gezamenlijke financiering en inkoop van openbare oplaadpunten en elektriciteit. Daarmee is het gemakkelijker om laadpunten te realiseren, dan wanneer verschillende partijen dat afzonderlijk doen. Bovendien maakt de uitvraag van een grotere hoeveelheid laadpunten het mogelijk dat inschrijvers een lagere prijs kunnen bieden (dus dat je met elkaar meer laadpunten voor hetzelfde budget kunt plaatsen). Ondersteuning van gemeenten bij plaatsing en beheer van laadpunten. Dit verlaagt de drempel voor gemeenten om laadpunten te realiseren. Via deze aanpak wordt momenteel in tamelijk korte tijd een substantieel aantal laadpunten gerealiseerd. Gemeenten zijn enthousiast dat er een snelle oplossing wordt

2 geboden om aan de toenemende vraag naar openbare laadpunten te voldoen. De installatie van gelijke laadpunten in de regio vergroot het gebruiksgemak van de gebruikers. Elektrisch rijden past in het doel van transitie naar meer gebruik van duurzame energie en minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Het draagt bij aan beperking van (lokale) schadelijke uitstoot. Elektrisch rijden biedt ook economische kansen voor Nederland als koploper en proeftuin. Het aantrekken van innovatieve bedrijven kan de regio en Nederland een koppositie geven in Europa. In Almere zit b.v. een fabrikant van laadpunten, en in Amsterdam zit het Europese hoofdkantoor van het automerk Tesla. Deze voordelen van elektrisch rijden, en de regionale samenwerking op dit terrein, zijn voor de Stadsregio aanleiding om deel te nemen in MRA-E, en het project financieel te ondersteunen. Het Projectbureau MRA-E werkt namens de deelnemende partijen als uitvoeringsorganisatie aan diverse acties om elektrisch rijden te stimuleren. Het gaat o.a. om gezamenlijke aanbesteding van laadpunten in gemeenten, vergroten van het aandeel van elektrisch rijden onder veelrijders, en het ondersteunen van gemeenten bij praktische vragen over b.v. elektrisch rijden en parkeren. MRA-E heeft in de afgelopen periode concrete resultaten bereikt, waaronder: MRA-E heeft na een meervoudige onderhandse uitvraag door de combinatie Nuon/Heijmans in 2013 en begin laadpunten (= 100 laadpalen met 2 aansluitingen) laten plaatsen in zo n 30 gemeenten in en rond de Metropoolregio Amsterdam, waaronder 13 gemeenten in de Stadsregio. Het gaat om openbare laadpunten, waarvan op voorhand duidelijk is dat er een aanvrager met een elektrische auto gebruik van gaat maken. Deze tranche van 200 laadpunten was snel ingevuld met aanvragen, en er is vraag naar meer laadpunten. Dit past in de trend van toenemende animo voor elektrisch rijden in Nederland. Het aantal elektrische auto s in Nederland is mede door fiscaal rijksbeleid - tussen eind 2012 en halverwege 2014 toegenomen van naar Momenteel rondt MRA-E een volgende Europese aanbesteding van laadpunten (= 600 laadpalen met 2 aansluitingen) af voor heel Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Deze laadpunten worden in de komende drie jaar geplaatst, verspreid over het genoemde gebied. Er is reeds veel interesse bij gemeenten om deze laadpunten te bestellen. Ter informatie: Recent is berichtgeving verschenen in de media waar wordt gesteld dat de laadtarieven voor de consument sterk stijgen. Dit geldt alleen voor de laadpunten onder beheer van de organisatie E-Laad. In het programma van eisen van MRA-E mogen tarieven voor laden wel geleidelijk toenemen, maar ze zijn gemaximaliseerd op een tarief waarbij elektrisch rijden voordeliger blijft dan rijden op benzine/diesel. Vergroten van het aandeel van elektrisch rijden onder veelrijders: MRA-E levert inspanningen om zelfstandigen, ondernemingen en overheidsinstellingen te overtuigen het wagenpark te elektrisch te maken. Via stakeholderbijeenkomsten worden bedrijven geïnformeerd over de mogelijkheden en dat elektrisch rijden vaak zelfs goedkoper is. MRA-E organiseert ongeveer vier keer per jaar een bijeenkomst voor deelnemende en geïnteresseerde gemeenten om ervaringen en vragen onderling uit te wisselen. MRA-E heeft een Helpdesk Elektrisch Rijden geopend. Elektrisch rijden roept veel vragen op bij lokale overheden, over openbare laadpunten, parkeeroplossingen, het stimuleren van bedrijven en hun eigen gemeentelijke wagenpark. De gemeenten in de Metropoolregio kunnen hiervoor al sinds de start van het project bij MRA-E terecht. MRA-E wil de kennis en ervaring opgedaan met de gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam op deze manier landelijk delen. De samenwerking in MRA-E wordt georganiseerd en bekostigd via de partijen in het Bestuurlijk Overleg Platform Bereikbaarheid Metropoolregio (BO PBM). Provincie Noord-Holland, Provincie Flevoland, de gemeenten Almere en Amsterdam, en de Stadsregio Amsterdam leveren ieder jaarlijks een financiële bijdrage aan de begroting van MRA-E. Hieruit worden o.a. de uitvoeringsorganisatie bekostigd, en andere kosten voor de organisatie en uitvoering zoals kennisbijeenkomsten en communicatie. Over de drie jaren samen heeft de

3 Stadsregio aan organisatie en uitvoering bijgedragen. Daarnaast heeft de Stadsregio - net als de provincies Flevoland en Noord-Holland - een bijdrage van geleverd voor de projectkosten van de twee boven genoemde gezamenlijke rondes inkoop/aanbesteding van laadpunten. Het financieringsmodel maakt de uitrol van oplaadinfrastructuur bereikbaar voor alle gemeenten. Elk geplaatst laadpunt wordt bekostigd door een bijdrage van meerdere partijen, waaronder de gemeenten zelf, en ook enkele leasemaatschappijen. Ook het Rijk heeft enige tijd geleden een bijdrage toegezegd, hierover vindt nog overleg plaats met het Rijk. Sinds 2014 heeft ook de Provincie Utrecht zich aangesloten bij MRA-E om te kunnen deelnemen in de gezamenlijke aanbesteding. Met de Provincie Utrecht is een separate overeenkomst afgesloten omdat zij op dit moment alleen deelneemt in de gezamenlijke aanbesteding en niet in andere acties van MRA-E. Daarmee is Provincie Utrecht nu geen partij in de voorliggende samenwerkingsovereenkomst. Mogelijk wordt in de toekomst nog wel een aanvullende overeenkomst tussen Provincie Utrecht en de MRA gesloten waarbij de voorliggende samenwerkingsovereenkomst als basis dient. De Provincie Noord-Holland zal dit najaar een voorstel tot voortzetting van het project MRA-E in 2015 (inclusief de financiële bijdrage voor organisatie en uitvoering in 2015) in het BO PBM inbrengen, en een voorstel voor een werkprogramma van MRA-E voor Hierbij zullen de resultaten worden betrokken van een evaluatie van het project, die momenteel in opdracht van de Provincie Noord-Holland plaatsvindt. Naar verwachting omvat de gevraagde bijdrage per partij voor 2015 ongeveer Dat is vergelijkbaar met de bijdrage voor De gemeente Almere heeft vooralsnog aangegeven dat zij voor 2015 geen ruimte in de begroting kan vinden voor deze bijdrage. Almere blijft wel investeren in laadinfrastructuur via de eigen gemeentelijke bijdrage per laadpunt, vergelijkbaar met de andere gemeenten die laadpunten afnemen uit de gezamenlijke aanbesteding. In samenhang met de bespreking in het BO PBM zal dit najaar een voorstel over deelname aan MRA-E in 2015 worden voorgelegd aan het dagelijks bestuur van de Stadsregio. Het nu voorliggende voorstel over de samenwerkingsovereenkomst loopt hierop vooruit. Dit heeft ermee te maken dat het juridisch en organisatorisch wenselijk is om de bestaande samenwerking op korte termijn via deze overeenkomst formeel vast te leggen. Ad 1A In te stemmen met het besluit tot het aangaan van de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst voor MRA-Elektrisch De gevraagde beslissing 1A is om op 21 oktober aan de regioraad te vragen om in te stemmen met het aangaan van de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst voor MRA-E. De samenwerkingsovereenkomst moet aan de regioraad worden voorgelegd omdat de regioraad op 17 december 2002 een aantal onderwerpen heeft benoemd die verplicht moeten worden voorgelegd aan de regioraad. Hieronder vallen overeenkomsten die het dagelijks bestuur met andere bestuurlijke of maatschappelijke organisaties aangaat, wijzigt of ontbindt, en die dus vaststelling door de regioraad behoeven. In het huidige mandaatbesluit uit 2009 wordt daaraan ook gerefereerd. Wat is de aanleiding voor het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst? De samenwerking in MRA-E staat onder leiding van provincie Noord-Holland. Gedeputeerde E. Post is bestuurlijk opdrachtgever namens het BO PBM. In de samenwerkingsovereenkomst is de rol van de Provincie Noord-Holland als bestuurlijk opdrachtgever en administrateur van het project MRA-E formeel vastgelegd. De overeenkomst bekrachtigt de samenwerking tussen de betrokken partijen en is nodig voor een ordelijk beheer en opdrachtverstrekking binnen het project. Door het tekenen van de overeenkomst wordt voldaan aan voorwaarden die worden gesteld door de Europese financiers van het samenwerkingsverband (programma s Interreg, EFRO, Life+). De overeenkomst is in het Directeuren Overleg Metropoolregio Amsterdam

4 (DOMA) besproken en n.a.v. opmerkingen van betrokken partijen aangepast, en door de provincie Noord-Holland juridisch getoetst. De samenwerkingsovereenkomst regelt diverse afspraken, rechten, plichten en verantwoordelijkheden tussen de deelnemers. Kort samengevat gaat het om de volgende zaken: Doel van de samenwerking Organisatie van de samenwerking Financiële bijdragen van de deelnemers aan MRA- Duur van de overeenkomst, toepasselijk recht en wijziginge Geschillen Binnen deze zaken heeft de Stadsregio met extra aandacht gekeken naar de volgende punten: Voldoende zeggenschap van de Stadsregio over beleidsbeslissingen en mogelijke financiële consequenties: Het project MRA-E wordt uitgevoerd op basis van een werkprogramma, dat jaarlijks wordt opgesteld door de uitvoeringsorganisatie van MRA-E. Dit wordt na akkoord van het DOMA geagendeerd in het BO PBM, en daarna ter vaststelling voorgelegd aan GS van Noord-Holland. Besluiten die voortvloeien uit het werkprogramma worden ter informatie voorgelegd aan het DOMA, dat deze besluiten ter instemming voor kan leggen aan het BO PBM. Ook voorstellen die niet passen binnen het werkprogramma volgen deze weg, maar moeten nog aan GS van Noord-Holland worden voorgelegd. Belangrijke bepalingen voor de Stadsregio m.b.t. borging van zeggenschap zijn daarnaast dat voorstellen met financiële consequenties voor een partij alleen mogelijk zijn met schriftelijke instemming van die partij, en dat partijen na bespreking in het DOMA de mogelijkheid hebben om de besluiten voorafgaand aan verdere besluitvorming in BO PBM en GS voor te leggen aan hun eigen bestuurlijke organen. Aanwezigheid van financiële risico s, en beheersing daarvan; consequenties van financiële risico s voor de Stadsregio: Besluitvorming over de feitelijke voeding en onttrekkingen van het projectbudget vinden plaats door de provincie Noord-Holland, zij is ook verantwoordelijk voor het financieel beheer. De partijen zorgen ervoor dat aan de gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de provincie volmacht (zie ook gevraagde beslissing 2) wordt verleend om de middelen uit het projectbudget te gebruiken zoals vastgesteld in het werkprogramma. Er is opgenomen dat bij beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst een eventueel positief of negatief saldo naar rato wordt verdeeld onder de partijen die hebben bijgedragen. Ook is opgenomen dat financiële risico s in principe binnen de begroting van het werkprogramma worden opgevangen. Indien het financieel risico niet volledig binnen de begroting van het werkprogramma kan worden opgevangen wordt het restant naar rato verdeeld onder de partijen die hebben bijgedragen. Dit kan dus betekenen dat de Stadsregio samen met de andere deelnemende partijen financieel extra zou moeten bijspringen. Er zijn hierbij twee concrete risico s benoemd, die de Provincie Noord-Holland als (zeer) gering beschouwt: o Gemeenten nemen uiteindelijk minder laadpunten af dan de provincie al heeft besteld bij de leverancier. De provincie beschouwt dit risico als gering, omdat uit de reacties van de gemeenten blijkt dat er een grote vraag naar nieuwe laadpunten is, en omdat bij een eerdere gezamenlijke aankoop van laadpunten deze ook binnen korte tijd uitverkocht en geplaatst waren. o Dat de laadpuntenleverancier/-beheerder en/of stroomaanbieder failliet gaan waardoor de geplaatste laadpunten niet meer operationeel zijn, en er een nieuwe exploitant moet worden gezocht wat zeker meerkosten zal meebrengen. Ook dat risico wordt als gering ingeschat. Bovendien wordt het financiële risico voor de deelnemende partijen beperkt doordat de provincie alleen laadpunten bestelt waarvoor al dekking is gevonden in de begroting van MRA-E. De provincie bestelt dus geen laadpunten vooruit bij de leverancier in afwachting van bijdragen die nog niet zeker zijn. Tenslotte: Als er naast de aanbesteding van laadpunten nieuwe initatieven zijn met financiële consequenties en risico s voor de deelnemende partijen, dan vergt dit eerst expliciete

5 instemming van de deelnemende partijen. Ad 1B Mandaat te verlenen aan het dagelijks bestuur om gedurende de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst te besluiten over jaarlijkse verlenging hiervan In artikel 5.1 van de samenwerkingsovereenkomst is opgenomen dat deze jaarlijks stilzwijgend wordt verlengd, tot en met uiterlijk 31 december Tot deze verlenging wordt overigens wel expliciet besloten door het BO PBM, nadat de bestuursorganen van de deelnemende partijen zijn geconsulteerd. Voorafgaand aan dit besluit van het BO PBM brengt het DOMA drie maanden voor elk kalenderjaar een advies uit aan het BO PBM. In de samenwerkingsovereenkomst is opgenomen dat de Provincie Noord-Holland jaarlijks binnen één maand na afloop van het voorgaande kalenderjaar aan de deelnemende partijen de verantwoording van de uitgaven in het voorgaande kalenderjaar overlegt. Aan de regioraad stellen we voor om het dagelijks bestuur te mandateren om gedurende de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst te besluiten over jaarlijkse verlenging hiervan. Het doel van dit mandaat is het voorkomen dat de regioraad jaarlijks moet worden belast met het nemen van een besluit over verlenging. Wel wordt de regioraad jaarlijks via de raadscommissie Verkeer & Vervoer geïnformeerd over het besluit van het dagelijks bestuur over het al dan niet verlengen van de overeenkomst, en de achterliggende motivatie (o.a. aan de hand van de resultaten, ontwikkelingen en financiële verantwoording in het project MRA-E). Ad 2: Volmacht / machtiging te verlenen aan de Gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de provincie Noord-Holland om na besluitvorming door de regioraad op 21 oktober 2014 middelen uit het projectbudget MRA-E te gebruiken overeenkomstig het werkprogramma, met de bevoegdheid hiervoor ondervolmacht / ondermachtiging te verlenen aan een andere functionaris van bij de samenwerkingsovereenkomst betrokken partijen Op voorstel van de Provincie Flevoland is in de samenwerkingsovereenkomst niet direct het volmacht verstrekt, maar in plaats daarvan opgenomen dat de partijen voor het volmacht zorgen. De interne regelingen van de Stadsregio voorzien niet in verlening van volmacht en machtiging aan functionarissen buiten de organisatie van de Stadsregio, zodat daarvoor een apart besluit nodig is. Deze gevraagde beslissing geeft de bestuurlijk-juridische basis hiervoor. Ad 3: Volmacht te verlenen aan de portefeuillehouder Verkeer om - na besluitvorming door de regioraad op 21 oktober de samenwerkingsovereenkomst namens de Stadsregio Amsterdam te ondertekenen Deze gevraagde beslissing is praktisch van aard: hiermee kan na besluitvorming de portefeuillehouder Verkeer de samenwerkingsovereenkomst tekenen.

2. De vereniging Netbeheer Nederland, te dezen vertegenwoordigd door de heer P.C. Molengraaf, voorzitter, hierna te noemen: NBNL;

2. De vereniging Netbeheer Nederland, te dezen vertegenwoordigd door de heer P.C. Molengraaf, voorzitter, hierna te noemen: NBNL; Green Deal "Openbaar Toegankelijke Elektrische Laadinfrastructuur" Finale versie 14 april t.b.v. FET 25 april 2015 Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, de heer H.G.J. Kamp, Staatssecretaris

Nadere informatie

LAADINFRASTRUCTUUR. Oplossingen voor gemeenten. Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal

LAADINFRASTRUCTUUR. Oplossingen voor gemeenten. Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal LAADINFRASTRUCTUUR Oplossingen voor gemeenten De groei van elektrisch vervoer (EV) zorgt voor een toenemende behoefte aan laadpunten in de openbare ruimte. Nu de stichting e-laad geen laadpunten meer aan

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Raadsvoorstel - Nota Glasvezel Reg.nummer: 201389716. 1. Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: Raadsvoorstel - Nota Glasvezel Reg.nummer: 201389716. 1. Inleiding Raadsstuk Onderwerp: Raadsvoorstel - Nota Glasvezel Reg.nummer: 201389716 1. Inleiding In november 2011 is, als vervolg op een burgerinitiatief, raadsbreed de Motie 9 Glashelder aangenomen (veranderd in

Nadere informatie

Juni 2013. Aktieprogramma stadsregio Rotterdam elektrisch 2013-2015

Juni 2013. Aktieprogramma stadsregio Rotterdam elektrisch 2013-2015 Juni 2013 Aktieprogramma stadsregio Rotterdam elektrisch 2013-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 Lucht, klimaat en economische kansen 4 1.2 Schoon op weg 4 1.3 Stadsregio Rotterdam Elektrisch 5 1.4

Nadere informatie

T->f. uw kenmerk. ons kenmerk. CFD/U201500493 Lbr. 15/039

T->f. uw kenmerk. ons kenmerk. CFD/U201500493 Lbr. 15/039 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (X)l T->f L ^

Nadere informatie

De stekker in elektrisch vervoer, maar hoe? Startgids voor gemeenten die aan de slag gaan met elektrisch vervoer

De stekker in elektrisch vervoer, maar hoe? Startgids voor gemeenten die aan de slag gaan met elektrisch vervoer De stekker in, maar hoe? Startgids voor n die aan de slag gaan met De en 1. Rollen die de vervullen.1 Organisatie van EV binnen de en 1. met Activiteiten partners :.1. e 1. Het effect van EV activiteiten.

Nadere informatie

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer Bijlage nota gs: 64720/64720 3.4 Speerpunt zonne-energie Achtergrond en leeswijzer Provinciale Staten hebben via amendement A 9-5 besloten om zonne-energie als vierde speerpunt aan het koersdocument Duurzame

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Uitgangspunten van het concept 'Incubator Haarlemmermeer'

Uitgangspunten van het concept 'Incubator Haarlemmermeer' gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Uitgangspunten van het concept 'Incubator Haarlemmermeer' Portefeuillehouder J.C.W. Nederstigt, mr. A.Th. H. van Dijk Collegevergadering i 7 juli 2012 Inlichtingen

Nadere informatie

Plan van aanpak elektrisch vervoer Heerhugowaard

Plan van aanpak elektrisch vervoer Heerhugowaard Plan van aanpak elektrisch vervoer Heerhugowaard Definitief na vaststelling in de gemeenteraad op 17 december 2013 Pagina 2 Inhoud Inleiding... 4 1 Rijk en provincie... 5 1.1 Aanpak van de rijksoverheid...

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart Provinciehøis \Øesterbrink r, Assen T Postadres Postbus r22,94oo Âc Assen F www.drenthe.nl (o gr) (o gr) j6 t7 77 )6 tt tt provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Drenthe

Nadere informatie

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Agendapunt: 9 Onderwerp: Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis Commissie: 6-4-2009, nr. 9 Raadsvoorstel: 17-3-2009, nr. 53 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN uw kenmerk ons kenmerk Behandelaar nummer betreň 15.0001673 Gemma Vink 1101.000.099 Aanbiedingsbrief liquidatieplan Stadsregio Arnhem Nijmegen STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN bijlage(n) 1 Aan de Colleges van

Nadere informatie

Transitienota Wmo 2015

Transitienota Wmo 2015 Behoort bij raadsbesluit d.d. 27 november 2014 inzake transitie maatschappelijke ondersteuning. Transitienota Wmo 2015 Voorwoord Met de decentralisatie van de AWBZ/WMO krijgen gemeenten meer taken op het

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2009/1135

Statenvoorstel nr. PS/2009/1135 Statenvoorstel nr. PS/2009/1135 Ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 8 december 2009 2009/0191348 dhr. M.A.C. Potze, telefoon 038 499 75 66 e-mail mac.potze@overijssel.nl

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding Nota van B&W Onderwerp Fiber to the home: vervolg aanleg glasvezel naar alle woningen in Haarlemmermeer Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk l S. Bak Collegevergadering 10 juli 201 2 Inlichtingen Ron

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Samenvatting Collectief inkopen van energie, is één van de manieren om besparingen

Nadere informatie

Business Case + Shared Service Center Leidse Regio

Business Case + Shared Service Center Leidse Regio Business Case + Shared Service Center Leidse Regio Een haalbaarheidsstudie naar een gemeenschappelijk regionaal Shared Service Center Versie 1.3 rb090514 GEGEVENS DOCUMENT Opdrachtgever: Opsteller: Ronald

Nadere informatie

Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011. Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015

Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011. Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015 Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011 & Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015 (aanpak in het kader van de Green Deal Elektrisch vervoer in Fryslân) Vastgesteld door GS van de provincie Fryslân

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Statenvoorstel 42/13 A

Statenvoorstel 42/13 A Statenvoorstel 42/13 A Voorgestelde behandeling Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 31 mei 2013 (Innovatiefonds, Energiefonds en Breedbandfonds) Commissie Ecologie en Ruimte,

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie

Bouwstenen voor raadsvoorstel over de Uitvoering Toekomststrategie Essent 27 februari 2008

Bouwstenen voor raadsvoorstel over de Uitvoering Toekomststrategie Essent 27 februari 2008 Bouwstenen voor raadsvoorstel over de Uitvoering Toekomststrategie Essent Samenvatting Voor u ligt het raadsvoorstel en ontwerp-besluit inzake de uitvoering van de Toekomststrategie van Essent. Op grond

Nadere informatie

Actielijst duurzaamheid 2014

Actielijst duurzaamheid 2014 Actielijst duurzaamheid 2014 Inleiding Aanleiding en achtergronden In 2011 is door de gemeenteraad het initiatief genomen tot een nader onderzoek naar de duurzaamheid in Purmerend. Dit initiatief heeft

Nadere informatie