Standpunt van de Gezinsbond

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Standpunt van de Gezinsbond"

Transcriptie

1 Troonstraat 125, 1050 Brussel Tel Juni 2011 De Vlaamse zorgverzekering en thuiswonende ouderen Standpunt van de Gezinsbond 1. Probleemstelling Uit de cijfers van de ingediende aanvragen voor de Vlaamse Zorgverzekering in het jaar 2004 en 2005 blijkt dat in de leeftijdscategorie van 90-plussers telkenmale verschillende aanvragen worden afgewezen aanvragen (zie bijlage 1) aanvaard/489 geweigerd aanvragen van thuiswonenden goedgekeurd (90,65 %)/481 geweigerd (9,35 %) aanvragen van bewoners residentiële voorziening automatische toekenning (100 %) (uitzondering 8 weigeringen) aanvragen (zie bijlage 2) aanvaard/364 geweigerd aanvragen van thuiswonende goedgekeurd (92,28 %)/363 aanvragen geweigerd (7,72 %) aanvragen van bewoners residentiële voorziening automatische toekenning (100 %) (uitzondering 1 weigering) Conclusie 2004 en plussers werden geweigerd in de zorgverzekering. Zij kregen dus geen vergoeding. Cijfers voor de volgende jaren worden jammer genoeg niet meer per leeftijdscategorie ter beschikking gesteld. Maar we mogen er redelijkerwijs van uitgaan dat deze cijfers ongeveer dezelfde zullen zijn en er bijgevolg jaarlijks een 400-tal hoogbejaarden worden geweigerd. De Grootouders- en Seniorenactie (GOSA) van de Gezinsbond trekt aan de alarmbel. Het lijkt vrij onrechtvaardig dat een 90-plusser die nog zelfstandig thuis woont en zijn/haar plan trekt geen tussenkomst van de zorgverzekering krijgt, terwijl elke oudere die opgenomen wordt in een woonzorgcentrum de premie van de zorgverzekering automatisch toegekend krijgt. Hoe komt het dat een 90-plusser die nog thuis woont vaak niet in aanmerking komt voor een tussenkomst van de zorgverzekering? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat meer 90+ die thuis wonen en zorgbehoevend zijn dergelijke tussenkomst bekomen? De Vlaamse zorgverzekering en thuiswonende ouderen, Gezinsbond,

2 2. Wat is de Vlaamse zorgverzekering? De Vlaamse zorgverzekering biedt een tegemoetkoming in de kosten voor nietmedische zorg. Het systeem van de Vlaamse zorgverzekering valt uiteen in twee delen: de aansluiting bij een zorgkas en de betaling van de jaarlijkse bijdrage vanaf de leeftijd van 26 jaar; het bekomen van een uitkering voor thuiszorg of residentiële zorg als men zorgbehoevend is. De Vlaamse zorgverzekering is gestart op 1 oktober Zeer zwaar zorgbehoevenden, die thuis verzorgd worden, kunnen een aanvraag bij hun zorgkas indienen om een gedeeltelijke terugbetaling of vergoeding te verkrijgen voor niet-medische hulp. Sinds 1 juli 2002 is er een uitbreiding naar de residentiële sector, namelijk de woonzorgcentra, rust- en verzorgingstehuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen. We mogen dus zeggen dat de opzet van de zorgverzekering bijna vanaf de start dubbel is geweest. Ze komt zowel tussen voor zorgbehoevenden die in een residentiële voorziening verblijven als voor zorgbehoevenden in een thuissituatie en voor alle leeftijdsgroepen van 0 tot >100 jaar. 3. Wanneer word je als zorgbehoevend beschouwd? Er is een onderscheid tussen mensen die in een residentiële zorgvoorziening worden opgevangen en zij die thuis verblijven. Wanneer je in een residentiële zorgvoorziening verblijft Sinds 1 januari 2004 komen alle bewoners van een erkende residentiële voorziening in aanmerking, ongeacht hun leeftijd. De zorgbehoevendheid wordt bewezen aan de hand van een verblijfsattest dat afgeleverd wordt door de residentiële voorziening waar je verblijft of door het ziekenfonds waarbij je aangesloten bent. De aanvraag voor residentiële zorg kan pas worden ingediend bij de zorgkas als de zorgbehoevende effectief in de residentiële voorziening verblijft. Wanneer je nog thuis woont Je wordt als zwaar zorgbehoevend beschouwd als je lijdt aan een langdurig en ernstig verminderd zelfzorgvermogen. Dat kan bewezen worden aan de hand van een attest dat opgesteld is op basis van een reeds bestaande indicatiestelling of, wat mantel- en thuiszorg betreft, aan de hand van een nieuwe indicatiestelling door een gemachtigde indicatiesteller. Indien je niet over een bestaande indicatiestelling en bijhorend attest beschikt, dan moet je als zorgbehoevende een beroep op een gemachtigd indicatiesteller. In Vlaanderen kun je daarvoor terecht bij de diensten voor gezinszorg, de OCMW s en de Centra voor Algemeen Welzijnswerk die verbonden zijn met de ziekenfondsen. Zij zijn gemachtigd om met behulp van de BEL-schaal de zorgbehoevende een score te geven. De zorgbehoevende moet minstens 35 punten op de BEL-schaal scoren om in aanmerking te komen voor de zorgverzekering. De belangrijkste reden, waarom ouderen die nog thuis wonen worden geweigerd, ligt hier. Bij het opmaken van de indicatiestelling, scoren ze onvoldoende op de BEL-schaal. (zie bijlage) Blijkbaar zien heel wat ouderen die nog zelfstandig wonen zichzelf niet als zwaar zorgbehoevend of ontkennen ze, uit schrik voor een plaatsing in een rusthuis, dat ze steeds moeilijker hun plan kunnen trekken. Ze doen zich beter voor dan ze eigenlijk zijn en roepen steeds meer de hulp en ondersteuning van familie in om thuis te kunnen blijven. De angst voor een plaatsing is echter totaal onterecht want ook in thuiszorgsituaties komt de zorgverzekering met een zorgpremie tussen. Een verplichte verhuis naar een rusthuis is niet de bedoeling! De Vlaamse zorgverzekering en thuiswonende ouderen, Gezinsbond,

3 Wanneer het over zorgbehoevendheid en een verminderd zelfzorgvermogen gaat in thuissituaties bevraagt de BEL-schaal een waaier van huishoudelijke, lichamelijke en sociale activiteiten van het dagelijks leven en aspecten van de geestelijke gezondheid. Ouderen moeten zich eigenlijk de volgende vragen stellen: kan ik het onderhoud en alle klusjes in huis nog zelf doen of komt er een poetshulp of een handige buurman langs?, hoe zit het met de was en de strijk, helpen de kinderen hiermee?, hoe zit het met de boodschappen?, de buurtwinkel is vlakbij, maar de supermarkt?, warme maaltijden worden die aan huis gebracht of kook ik nog alle dagen zelf?, durf ik nog alleen in het bad?, lukt het nog met die kleine knoopjes van een blouse,? ben ik nog vlot te been of heb ik uit veiligheidsoverwegingen toch gekozen om mijn bed beneden te zetten?, komt er nog regelmatig volk over de vloer?, zet ik nog gemakkelijk een stapje in de wereld?, durf ik het openbaar vervoer nog te gebruiken?, lukt het om alle betalingen op tijd en stond te regelen en alle papieren in orde te houden?, voel ik me vaak alleen en maakt dat me triest?, heb ik schrik om alleen thuis te zijn? Bovenstaande vragen zijn concrete voorbeelden van wat in de BEL-schaal wordt bevraagd en het zijn deze vragen die bepalen of je al dan niet zorgbehoevend bent en recht hebt op een tussenkomst voor je niet-medische kosten. Deze vragen komen uit een flyer (zie bijlage) die door de Studiedienst samen met Gosa gemaakt is om te weten of mensen de mogelijkheden van de zorgverzekering kennen. We willen peilen naar hun positieve en negatieve ervaringen ermee. Het is immers nodig om ouderen hier meer bewust te maken van de mogelijkheden van de zorgverzekering en te gaan sensibiliseren erover bij deze doelgroep en hun familie. Deze flyer zal verschijnen in de Bond, verspreid worden via de nieuwsflash van de Studiedienst en via de educatieven van SCW. Door alle reacties te bundelen hopen we een sterk dossier te hebben in oktober wanneer de Zorgverzekering 10 jaar bestaat. 4. Intergenerationele en intragenerationele solidariteit 1 Het criterium om een tussenkomst te krijgen van de zorgverzekering is de zorgbehoevendheid of zorgnood en niet de leeftijd. Vanaf 26 jaar moet elke Vlaming een bijdrage betalen. De zorgverzekering is dus een solidair systeem, inter- en intragenerationeel. Iedereen vanaf 26 betaalt mee en iedereen van 0 tot 100+ kan er beroep op doen indien er een zorgnood is. Een bepaalde groep zomaar de tussenkomst toekennen en de tussenkomst loskoppelen van de zorgnood strookt niet met de opzet van de zorgverzekering en zou de intergenerationele solidariteit op de helling kunnen zetten. Het feit dat bewoners van de woonzorgcentra wel een automatische toekenning krijgen van de zorgverzekering wanneer zij een verblijfsattest kunnen voorleggen, kan ons inziens niet als discriminatie van de thuiswonende ouderen worden bestempeld. Het feit dat ze in een woonzorgcentrum wonen, bewijst immers impliciet dat ze zorg door iemand anders nodig hebben, zorg die thuis niet meer voorhanden is. Dat mensen die geen familie hebben, vaak voorrang krijgen om in een woonzorgcentrum te gaan wonen, is een bewijs dat familie om je heen inderdaad vaak zorgt voor een minder acute zorgsituatie. Dit kunnen we beschouwen als een mooi voorbeeld van intragenerationele solidariteit. Ouderen met een familie en een sociaal netwerk om zich heen zijn geen prioritaire doelgroep voor een opname in een woonzorgcentrum. Omwille van de budgettaire uitdaging waarvoor we binnen de zorgsector staan legt Vlaanderen bovendien steeds meer de nadruk op het feit dat zorg die geboden wordt, moet afgestemd zijn op wat effectief nodig is. In de nota maatschappelijk verant- 1 Intergenerationele solidariteit betekent solidariteit tussen generaties. Dit geldt bv. voor de pensioenen. De jongeren die de pensioensgerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt en bijgevolg (nog steeds kunnen) werken, staan een deel van hun loon af om de pensioenen te betalen van de ouderen die niet meer actief (kunnen) zijn. Intragenerationele solidariteit wil zeggen dat binnen een generatie mensen bijdragen storten die worden uitgekeerd aan mensen van dezelfde generatie, die recht hebben op bijkomende financiële middelen. De Vlaamse zorgverzekering en thuiswonende ouderen, Gezinsbond,

4 woorde zorg uitgewerkt binnen de Strategische AdviesRaad Welzijn, Gezondheid en Gezin, wordt ook duidelijk gewezen op de relevantie van zorg. Maatschappelijk verantwoorde zorg- en hulpverlening moet de toets doorstaan van de 5 uitgangspunten: relevantie, rechtvaardigheid, toegankelijkheid, kwaliteit en doelmatigheid. Elk van deze uitgangspunten is even belangrijk. Omwille van bovenstaande redenen kiezen we dus niet voor een automatische toekenning van de tussenkomst van de zorgverzekering voor ouderen die nog thuis wonen. Toch zijn we er van overtuigd dat mensen die thuis kunnen blijven wonen omdat ze omringd worden door familie die informele hulp biedt, vaak uit onwetendheid geen zorgpremie aanvragen terwijl ze er wel degelijk omwille van het verminderde zelfzorgvermogen, recht op hebben. 5. Keuzevrijheid en zelfbeschikkingsrecht Een belangrijke vaststelling die we niet over het hoofd mogen zien, is dat de overgrote meerderheid van de ouderen, ook hoogbejaarden, thuis blijven wonen. Vaak is dit ook hun wens. Ze willen zo lang als mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving en buurt blijven, omringd door hun familie en buren. Mensen willen zelf bepalen hoe ze hun leven leiden. De meeste ouderen verkiezen om zo lang als mogelijk thuis in hun eigen woonst te blijven. Zij kiezen voor thuis- en mantelzorg en willen het liefst zelfstandig leven. Dit wordt ook maatschappelijk erkend, want het woonzorgdecreet werd eveneens uitgewerkt op basis van de visie dat ouderen zo lang als mogelijk en steeds meer de regie van hun eigen leven in handen willen houden. Door de samenwerking tussen thuiszorg en residentiële zorg te versterken, wil de overheid ook veel meer aan een zorgcontinuüm werken. Het aantal plaatsen in residentiële settings is dus sowieso beperkt en dikwijls zijn er wachtlijsten. Maar omdat ouderen, ook hoogbejaarden zichzelf niet altijd als zorgbehoevend zien of willen zien, schrijven zij zich heel vaak bewust niet in op dergelijke wachtlijst. Wanneer hulp van familie en vrienden niet meer voldoende is of niet meer voor handen is in de thuissituatie, is er vaak geen residentiële plaats beschikbaar en blijft men noodgedwongen thuis. Een aanvraag doen bij de zorgverzekering mag op dat ogenblik zeker niet vergeten worden! 6. Zorgverzekering is geen aanvullende pensioen maar verzekering De huidige 90-plussers behoren tot de generatie met de laagste pensioenen, niemand zal dat ontkennen. Het armoederisico is bij hen 1 op 5. Ze hebben het vaak zeer moeilijk om de eindjes aan elkaar vast te knopen. In onze Focus op Thuiszorg 2 schrijft professor Jozef Pacolet in zijn artikel De kostprijs van de thuisgezondheidszorg : Deze premie in de thuiszorg komt bij een doelgroep terecht die zelfs zonder de kosten voor thuiszorg reeds bestaansonzeker is (meer dan 30 % hebben een inkomen lager dan de armoededrempel). De niet-medische kosten duwt dit percentage van personen onder de armoedegrens op tot meer dan 50%. De tegemoetkoming van 125 euro 3 per maand voor niet-medische kosten, tilt deze groep opnieuw boven de armoedegrens. 125 euro is voor lage inkomens een belangrijk bedrag om hen uit de gevarenzone van de armoedegrens te houden. Wat de premie niet kan, is het oorspronkelijke armoedeniveau remediëren. Dat is vooral een kwestie van adequate inkomens en pensioenen. Met andere woorden, de premie van de zorgverzekering zorgt er inderdaad voor dat een groep mensen met een verhoogde zorgnood niet onder de armoedegrens terechtkomen. Ouderen die deze zorgbehoefte niet hebben moeten vaak verder met hun laag pensioentje. In individuele gevallen kan het dus uitermate interessant zijn om te bekijken 2 Focus op thuiszorg. Opgevangen in eigen kring., p. 77, Gezinsbond, december Huidig bedrag: 130 euro. De Vlaamse zorgverzekering en thuiswonende ouderen, Gezinsbond,

5 of je recht hebt op een tussenkomst van de zorgverzekering. Maar willen we armoede bij ouderen effectief bestrijden dan moeten we zorgen voor adequate en voldoende hoge pensioenen. 7. Zorgverzekering is de facto ontoereikend om de mantelzorger te vergoeden Het is duidelijk dat ouderen en zeker hoogbejaarden slechts thuis kunnen blijven wonen wanneer ze goed omringd zijn door familie, vrienden en buren. Het sociale vangnet van ouderen moet immers voldoende groot zijn. Vaak is mantelzorg een noodzaak om thuiszorg mogelijk te maken. De uitkering in het kader van de zorgverzekering, ook uitkering voor thuiszorg genoemd, wordt uitbetaald aan de zorgbehoevende als een tussenkomst in zijn niet-medische kosten. Bij de opstart van de zorgverzekering was het alvast de bedoeling dat deze premie ook kon gebruikt worden om de informele mantelzorger deels te vergoeden. In de realiteit zien we echter dat de premie vaak is opgesoupeerd door andere niet-medische kosten (uren gezinszorg bvb) en blijft er voor de mantelzorger niets meer over. De uitkering van zorgverzekering gaat immers rechtstreeks naar de zorgbehoevende en niet naar de mantelzorger als vergoeding voor de zorgarbeid die hij of zij geleverd heeft. De naam uitkering voor thuiszorg slaat enkel op het feit dat het iemand is die nog thuis woont die de premie krijgt en niet iemand in een residentiële voorziening. Gezien de oorspronkelijk opzet van de zorgverzekering zou het nochtans passend zijn om informele mantelzorgers via de zorgverzekering voor een deeltje te vergoeden. De premie van de zorgverzekering is hiervoor echter de facto ontoereikend. Het blijft dus een noodzaak om los van de Vlaamse zorgverzekering te pleiten voor een vergoeding voor de mantelzorger of voor een vergoeding van de zorgarbeid die iemand levert. De Gezinsbond blijft ijveren voor een betere erkenning en honorering van de zorgarbeid. Wij vragen een sociaal statuut voor de mantelzorger met pensioen-, werkloosheidsrechten en ziekteverzekering. 8. De indicatiestelling bij de zorgverzekering Het al dan niet ontvangen van de zorgpremie in het kader van de Vlaamse zorgverzekering is afhankelijke van de zorgnood of de mate waarin het zelfzorgvermogen van de betrokkene ontoereikend is. Dit is een goede zaak. De budgettaire uitdagingen binnen de zorgsector maken het noodzakelijk dat de zorg die geboden wordt afgestemd moet zijn op wat effectief nodig is. Om je zorgnood te laten bepalen moet je nu een beroep doen op een gemachtigd indicatiesteller die je kunt vinden bij diensten voor gezinszorg, de OCMW s en de Centra voor Algemeen Welzijnswerk die verbonden zijn met de ziekenfondsen. Er zijn dus verschillende instanties waarop beroep je beroep kan doen en wegen die je kan bewandelen om uiteindelijk de zorgpremie te verkrijgen. Dit maakt het voor gebruikers onduidelijk en leidt vaak tot shopgedrag van de zorgvrager. Omdat ook de indicatiestelling en de zorgverstrekking niet steeds strikt gescheiden zijn leidt dit ook tot klantenbinding bij zorgverstrekkers. Er is binnen de Vlaamse Zorgverzekering behoefte aan een multidisciplinair en onafhankelijke overheidsinstantie die garandeert dat de zorgnood voor iedereen op een adequate wijze wordt bepaald en indicatiestellingen voor iedereen gelijk verlopen. De Vlaamse zorgverzekering en thuiswonende ouderen, Gezinsbond,

6 9. Voorstellen ter verbetering Naar aanleiding van de 10 de verjaardag van de Vlaamse Zorgverzekering in oktober, doet de Gezinsbond een aantal voorstellen tot verbetering. 1. Betere en automatische sensibilisatie van 90-plussers In 2004 en 2005 werden respectievelijk 481 en plussers geweigerd voor een tussenkomst in de zorgverzekering. Spijtig genoeg hebben we geen cijfers over de andere jaren, maar laat ons er vanuit gaan dat er jaarlijks een 450 personen van de leeftijdscategorie 90+ worden geweigerd. Deze groep heeft duidelijk nood aan een betere voorbereiding en inzicht in hoe een indicatiestelling verloopt. Zij moeten beter geïnformeerd worden hierover. We stellen vast dat de groep geweigerde personen slechts een fractie is van de groep 90-plussers die helemaal geen aanvraag doen. Kijken we hiervoor naar de bevolkingscijfers van 2008, dan zien we dat er plussers waren in het Vlaams Gewest. We vergelijken deze met het aantal lopende dossiers van 90- plussers bij de Vlaamse zorgverzekering in 2009, namelijk Hieruit blijkt dat ongeveer 3 op 4 van de 90-plussers een tussenkomst aanvragen bij de Vlaamse Zorgverzekering, maar ook 1 op 4 of thuiswonende 90-plussers ontvangen niets, maar vragen ook niets aan. In de huidige situatie zien we dat een grote groep 90-plussers, die thuis wonen en waarvan men mag vermoeden dat ze niet over voldoende zelfzorgvermogen beschikken om thuis te blijven wonen zonder ondersteuning, toch als onvoldoende zorgbehoevend worden beschouwd om een uitkering te ontvangen. Daarom vraagt de Gezinsbond dat de Vlaamse overheid elke zorgkas verplicht om jaarlijks de 90-plussers onder hun leden, die nog geen tussenkomst van de zorgverzekering ontvangen, bij de oproep tot betaling van de bijdrage voor de zorgverzekering, op de mogelijkheid te wijzen om een indicatiestelling te laten uitvoeren die hen het recht kan geven op een uitkering in het kader van de zorgverzekering. De indicatiestelling wordt op vraag van de aangeslotene gratis uitgevoerd. In deze sensibilisatie kan de Grootouders- en Seniorenactie van de Gezinsbond een belangrijke rol spelen. Zij kunnen immers hun achterban in zijn geheel of de specifieke doelgroep van 90-plussers bewust maken van de mogelijkheden van de Vlaamse zorgverzekering en gericht hierover gaan informeren en mensen toe leiden naar indicatiestellers. Mensen moeten weten hoe een indicatiestelling verloopt en zicht hebben op de concrete inschaling aan de hand van de BEL-schaal. 2. Een onafhankelijk overheidsinstelling doet de indicatiestelling Het feit dat de tussenkomst van de Vlaamse zorgverzekering afhankelijk is van de zorgnood of de mate waarin zelfzorgvermogen ontoereikend is, is een goede zaak en moet worden behouden. Want zoals eerder gezegd maken de budgettaire uitdagingen binnen de zorgsector het noodzakelijk dat de zorg die geboden wordt afgestemd moet zijn op wat effectief nodig is. De Gezinsbond vraagt daarom garanties dat de zorgnood voor iedereen, ongeacht zijn leeftijd, die beroep doet op de Vlaamse Zorgverzekering op een adequate wijze wordt bepaald. Daarom vraagt de Gezinsbond dat de Vlaamse overheid een orgaan voor indicatiestelling opricht, dat onafhankelijk van de zorgverstrekkers functioneert. De Vlaamse zorgverzekering en thuiswonende ouderen, Gezinsbond,

7 Aanvragen per leeftijdscategorie Bijlage 1 leeftijd geweigerd goedgekeurd totaal % leeftijdscategorie t.o.v. totaal aanvragen % weigering ,21 4, ,56 3,38 >= ,29 1,50 In 2004 deden plussers een aanvraag tot tussenkomst van de Vlaamse zorgverzekering aanvragen werden aanvaard, 489 werden geweigerd. 2. Aanvragen per leeftijdscategorie uitgesplitst naar type zorgvorm mantel- en thuiszorg residentiële zorg leeftijd Geweigerd Goedgeke urd Totaal % Weigering Geweigerd Goedgeke urd Totaal % weigering , , , ,29 >= , ,00 Van deze aanvragen kwamen er in van thuiswonende 90plussers aanvragen goedgekeurd (90,65 %) 481 aanvragen geweigerd (9,35 %) van de 90-plussers wonend in een residentiele voorziening: automatische toekenning (100 %) (uitzondering 8 weigeringen?) Kostprijs geweigerde aanvragen (gerekend aan huidige tegemoetkoming van 130 euro/per maand. 489 X (130x12) = 489 X = euro De Vlaamse zorgverzekering en thuiswonende ouderen, Gezinsbond,

8 Aanvragen per leeftijdscategorie leeftijd geweigerd goedgekeurd totaal % leeftijdscategorie t.o.v. totaal aanvragen % weigering ,78 5, ,76 3,01 >= ,20 2,58 In 2005 deden plussers een aanvraag tot tussenkomst van de zorgverzekering aanvragen werden aanvaard, 364 werden geweigerd. 2. Aanvragen per leeftijdscategorie uitgesplitst naar type zorgvorm mantel- en thuiszorg residentiële zorg leeftijd Geweigerd Goedgekeurd Totaal % weigering Geweigerd Goedgekeurd Totaal % weigering , , , ,00 >= , ,00 Van deze aanvragen kwamen er in van thuiswonende 90plussers aanvragen goedgekeurd (92,28 %) 363 aanvragen geweigerd (7,72 %) van de 90-plussers wonend in een residentiele voorziening: automatische toekenning (100 %) (uitzondering 1 weigering) Kostprijs geweigerde aanvragen (gerekend aan huidige tegemoetkoming van 130 euro/per maand 364 X (130x12) = 364 X = euro De Vlaamse zorgverzekering en thuiswonende ouderen, Gezinsbond,

9 Bijlage 2 De Vlaamse zorgverzekering en thuiswonende ouderen, Gezinsbond,

Ouderen Informatie Punt

Ouderen Informatie Punt OCMW LICHTERVELDE Sociaal Huis Ouderen Informatie Punt Tegemoetkomingen Wat, wanneer, waar en hoe aanvragen DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VOOR WIE? De tegemoetkoming kan worden aangevraagd

Nadere informatie

Aanvraag in het kader van de

Aanvraag in het kader van de Aanvraag in het kader van de U kunt dit aanvraagformulier gebruiken om de terugbetaling aan te vragen van niet-medische kosten of om een vergoeding te verkrijgen indien u thuis door een mantelzorger verzorgd

Nadere informatie

www.vlaamsezorgverzekering.be

www.vlaamsezorgverzekering.be www.vlaamsezorgverzekering.be De Vlaamse zorgverzekering wil een (gedeeltelijke) dekking bieden van kosten voor niet-medische zorgen verleend aan een zorgbehoevende vernieuwde regeling vanaf 2003 om zorgverzekering

Nadere informatie

VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon heeft.

VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon heeft. B.E.L.-PROFIELSCHAAL Basis - Eerste - Lijns - profielschaal VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon

Nadere informatie

Helft zorgverzekerden komt niet rond

Helft zorgverzekerden komt niet rond Bijlage perstekst Helft zorgverzekerden komt niet rond 1. Het belang van de zorgverzekering Het HIVA onderzoek (2008) 1 bevestigt het nut van de Vlaamse zorgverzekering. Voor zorgerkenden maakt het wel

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoud 1 Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid... 5 1.1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)...

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004)

Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004) Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004) In te vullen door de zorgbehoevende bij een aanvraag voor mantel- en thuiszorg of een verandering van zorgvorm naar mantel-

Nadere informatie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie OCMW Boortmeerbeek Dienst thuiszorg Huishoudelijk reglement dienst thuiszorg mantelzorgpremie Artikel 1 Met ingang van 1 november 2010 kent het OCMW Boortmeerbeek een mantelzorgpremie toe aan de mantelzorgers

Nadere informatie

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering Wat meer uitleg over de zorgverzekering Welkom bij de Vlaamse Zorgkas Wat is de zorgverzekering? De Vlaamse Regering heeft aan het eind van de jaren negentig de zorgverzekering in het leven geroepen. Waarom?

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/120607 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Oncologisch Centrum Sociale dienst Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Inhoud 1. De Vlaamse Zorgverzekering (VZ)...5 2. De hospitalisatieverzekering...6 3. Tussenkomst in reisonkosten

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/070507 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

Zorgkas LM. Vlaamse Zorgverzekering. Zorgkas

Zorgkas LM. Vlaamse Zorgverzekering. Zorgkas Zorgkas LM Vlaamse Zorgverzekering Zorgkas Wat is de Vlaamse Zorgverzekering? De Vlaamse Zorgverzekering is een initiatief van de Vlaamse Overheid en zorgt ervoor dat er een maandelijkse tegemoetkoming

Nadere informatie

2. Ziekteverzekering en financiële tegemoetkomingen

2. Ziekteverzekering en financiële tegemoetkomingen zorg 2. Ziekteverzekering en financiële tegemoetkomingen De ziekteverzekering dekt de medische kosten, terwijl de zorgverzekering de niet-medische kosten vergoedt. De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/192 BERAADSLAGING NR 08/071 VAN 2 DECEMBER 2008 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VERVAT

Nadere informatie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie Met dit formulier kunt u als mantelzorger de Brugse mantelzorgpremie aanvragen. Wij vragen u alle gegevens in DRUKLETTERS in te vullen. Tip:

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 12.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 12.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 12.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7093 Uitleg velden : a. rijksregisternummer : b. geboortejaar c. NIS-code fusiegemeente : NIS - code van de fusiegemeente waar de betrokken persoon laatst

Nadere informatie

Mantelzorgpremie. OCMW Geraardsbergen. Contact

Mantelzorgpremie. OCMW Geraardsbergen. Contact OCMW Geraardsbergen Mantelzorgpremie Contact WZC Denderoord Mantelzorgpremie Hoge Buizemont 247 9500 Geraardsbergen Telefoon 054 43 28 26 Email mantelzorg@ocmwgeraardsbergen.be 1 Algemeen Zorg jij voor

Nadere informatie

Reglement van mantelzorgtoelage

Reglement van mantelzorgtoelage Reglement van mantelzorgtoelage 1. Doel Het doel van de mantelzorgtoelage is in de eerste plaats waardering tonen voor het werk van de mantelzorger, zodat de thuissituatie kan bestendigd worden. 2. Definities

Nadere informatie

DKV HOME CARE DE BESTE ZORGEN. LEVENSLANG.

DKV HOME CARE DE BESTE ZORGEN. LEVENSLANG. DKV HOME CARE DE BESTE ZORGEN. LEVENSLANG. Je bent nog actief, onafhankelijk van anderen en in goede gezondheid? Niemand weet echter wat morgen te bieden heeft. Bovendien verandert onze samenleving snel:

Nadere informatie

SEMINAIRE QUELLE ASSURANCE AUTONOMIE EN WALLONIE? 18 maart 2016

SEMINAIRE QUELLE ASSURANCE AUTONOMIE EN WALLONIE? 18 maart 2016 SEMINAIRE QUELLE ASSURANCE AUTONOMIE EN WALLONIE? 18 maart 2016 DE VLAAMSE ZORGVERZEKERING DE VLAAMSE ZORGVERZEKERING BIEDT EEN TEGEMOETKOMING IN DE KOSTEN VOOR NIET-MEDISCHE ZORGEN VERLEEND AAN EEN ZORGBEHOEVENDE

Nadere informatie

DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan.

DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan. WAT IS DE DIENST VOOR GEZINSZORG? DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan. De dienst gezinszorg streeft ernaar

Nadere informatie

Thuiszorg Standpunt van de Gezinsbond

Thuiszorg Standpunt van de Gezinsbond Troonstraat 125 1050 Brussel Tel. 02 507 88 77 studiedienst@gezinsbond.be www.gezinsbond.be/gezinspolitiek december 2008 Thuiszorg Standpunt van de Gezinsbond Uitdagingen voor de toekomst Zorg dragen voor

Nadere informatie

De Vlaamse zorgverzekering

De Vlaamse zorgverzekering De Vlaamse zorgverzekering 1 Inhoud Wat is de Vlaamse zorgverzekering? 3 Wat moet ik doen om in orde te zijn met de Vlaamse zorgverzekering? 4 Moet ik aansluiten bij een zorgkas en bijdragen betalen? 4

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2012/2 over de maximumfactuur in de thuiszorg

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2012/2 over de maximumfactuur in de thuiszorg VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2012/2 over de maximumfactuur in de thuiszorg Vlaamse Ouderenraad vzw 4 juli 2012 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2012/2 over de maximumfactuur

Nadere informatie

Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten

Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten 3 1. Thuiszorg... 4 1.1 Thuisverpleegkundige...4 1.2 Poetshulp...4 1.3 Gezinszorg...4 1.4 Hulpmiddelen...4 1.5 Maaltijden...5 1.6

Nadere informatie

Welzijn op maat. www.ocmw-leuven.be. Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra

Welzijn op maat. www.ocmw-leuven.be. Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra Welzijn op maat Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra Een menswaardig bestaan bieden aan elke Leuvenaar. Daar maakt OCMW Leuven elke dag werk van. Jaarlijks helpen we duizenden behoeftige mensen.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/048 BERAADSLAGING NR 12/039 VAN 5 JUNI 2012, GEWIJZIGD OP 1 APRIL 2014, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Solidariteit en. van beleidsinnovatie. Bea Cantillon FORUM FEDERALISME. Antwerpen, 16 september 2009

Solidariteit en. van beleidsinnovatie. Bea Cantillon FORUM FEDERALISME. Antwerpen, 16 september 2009 Solidariteit en subsidiariteit: de zorgverzekering als voorbeeld van beleidsinnovatie Bea Cantillon Antwerpen, 16 september 2009 Hoe verhoudt de VZV zich tot de Belgische SZ? door de VZV is een meerlagig

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende de aanpassing van de dienstverlening van de diensten Gezinszorg aan de toekomstige behoeften

Voorstel van resolutie. betreffende de aanpassing van de dienstverlening van de diensten Gezinszorg aan de toekomstige behoeften stuk ingediend op 1889 (2012-2013) Nr. 1 28 januari 2013 (2012-2013) Voorstel van resolutie van mevrouw Vera Van der Borght, de heren Lode Vereeck en Peter Gysbrechts en de dames Gwenny De Vroe, Lydia

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010

Nadere informatie

fluchskrift www.friesvrouwenpanel.nl

fluchskrift www.friesvrouwenpanel.nl Burenhulp: geven en ontvangen Fries vrouwenpanel over burenhulp Er verandert veel in de organisatie van de zorg in Nederland en Fryslân. De aandacht is in toenemende mate gericht op de participatiesamenleving,

Nadere informatie

DURF2020. Mensen met een beperking hun eigen leven in handen geven, daar gaan we voor!

DURF2020. Mensen met een beperking hun eigen leven in handen geven, daar gaan we voor! DURF2020 Mensen met een beperking hun eigen leven in handen geven, daar gaan we voor! Het Basisondersteuningsbudget Wat is het en wat kan ik ermee? Overzicht workshop Deel 1 (Zorgkas) De Zorgkas vandaag

Nadere informatie

SCSZ/04/26. Gelet op de aanvraag van het Vlaams Zorgfonds van 4 februari 2004;

SCSZ/04/26. Gelet op de aanvraag van het Vlaams Zorgfonds van 4 februari 2004; SCSZ/04/26 BERAADSLAGING NR 04/005 VAN 20 FEBRUARI 2004 M.B.T. DE MEDEDELINGEN VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD MET HET OOG OP DE TOEPASSING VAN DE ZORGVERZEKERING BERAADSLAGINGEN NR 02/115 VAN

Nadere informatie

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen!

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! A) PERSOONSGEGEVENS: 1. Kopie identiteitskaart 2. Bewijs van burgerlijke staat Dit bewijs kan worden geleverd met het gemeentelijk

Nadere informatie

Discussie financiering zorgverzekering: voorbode van maatschappelijke discussie over boni van Vlaamse gemeenschap?

Discussie financiering zorgverzekering: voorbode van maatschappelijke discussie over boni van Vlaamse gemeenschap? > het eerste woord < Ignace Leus directeur CM- Zorgkas Vlaanderen 1 Discussie financiering zorgverzekering: voorbode van maatschappelijke discussie over boni van Vlaamse gemeenschap? De voorbije dagen

Nadere informatie

limburg.be Masterplan Ouderenzorg in Limburg 2014-2030

limburg.be Masterplan Ouderenzorg in Limburg 2014-2030 Masterplan Ouderenzorg in Limburg 2014-2030 Demografie: vergrijzing Huidig zorggebruik Huidig zorgaanbod Toekomstige zorgvraag Aanbevelingen en conclusies Overzicht Sterke vergrijzing in Limburg limburg.be

Nadere informatie

Dringende Medische Hulpverlening

Dringende Medische Hulpverlening Versie nr: 1 Laatste wijziging: 30-06-2007 1. Waartoe dient deze fiche? 2. Wat is dringende medische hulp? 3. Wie heeft recht op dringende medische hulp? 4. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om aanspraak

Nadere informatie

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Herent-Winksele-Veltem-Beisem Het is ieders droom om zo lang mogelijk op een zelfstandige manier thuis te blijven wonen. In elk leven komt er echter een moment waarop

Nadere informatie

Voorwaarden? Permanente thuisverzorging Er moet sprake zijn van een permanente en intensieve thuisverzorging.

Voorwaarden? Permanente thuisverzorging Er moet sprake zijn van een permanente en intensieve thuisverzorging. Inhoud 1. Reglement mantelzorgtoelage voor zorgbehoevenden van 21 tot 65 jaar 2. Reglement mantelzorgtoelage voor zorgbehoevenden van 65 jaar of ouder 1. REGLEMENT MANTELZORGTOELAGE Voor mantelzorg aan

Nadere informatie

AANVULLENDE DIENST THUISZORG

AANVULLENDE DIENST THUISZORG AANVULLENDE DIENST THUISZORG 1. ONTSTAAN De oprichting van een aanvullende dienst thuiszorg is ontstaan uit volgende vaststellingen: hulpbehoevenden hebben vaak te kampen met veel kleine praktische problemen,

Nadere informatie

Sociale maatregelen drinkwater 28 maart 2012

Sociale maatregelen drinkwater 28 maart 2012 i. inleiding Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Inhoud. IV. Financiële impact 264

Inhoud. IV. Financiële impact 264 Inhoud Deel 4: Financiële impact... 265 Deel 4.1 Bijdrage: gebruikersbijdrage en maatschappelijke bijdrage... 266 1. Doel... 266 2. Werkwijze... 266 3. Scenario 1: Eigenaar... 268 4. Scenario 2: Huren

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

Voorbereiden op het keukentafelgesprek?

Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Deze brochure helpt u daarbij! 2015 een coproductie van: Voor kinderen, partners, verwanten, vrijwilligers die mantelzorgtaken vervullen voor hen die hun dierbaar

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op dd mm yyyy;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op dd mm yyyy; Informatief 2009/043 - bijlage Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de wijze van subsidiëring door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap van de opvang van personen met een handicap

Nadere informatie

ZORGZWAARTE IN DE OUDERENZORG

ZORGZWAARTE IN DE OUDERENZORG / Archief cijfers ZORGZWAARTE IN DE OUDERENZORG Vlaams Gewest 2013 / 5.01.2016 5.01.2016 Zorgzwaarte in de ouderenzorg 1/14 Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers op juli 2015 door:

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector:Thuiszorg Spreker: Katelijne Vanderkerken ( t Punt OCMW Sint-Niklaas) Thuiszorg maatschappelijk gestuurd Welvaartsstaat garandeert het recht op zorg De overheid kiest zo lang

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG SCSZ/05/97 1 BERAADSLAGING NR. 05/034 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE BUITENLANDSE VERZEKERDEN, DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN HET VLAAMS ZORGFONDS, MET HET

Nadere informatie

Federaal memorandum van de OCMW s. Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007

Federaal memorandum van de OCMW s. Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007 Federaal memorandum van de OCMW s Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007 Lokale besturen : meest burgernabije bestuur OCMW s worden het eerst geconfronteerd met nieuwe noden

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/163 BERAADSLAGING NR. 08/052 VAN 7 OKTOBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen Vlaamse Ouderenraad vzw 18 december 2013 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel

Nadere informatie

Omgevingsanalyse thuis- en ouderenzorg

Omgevingsanalyse thuis- en ouderenzorg Omgevingsanalyse thuis- en ouderenzorg Inhoud 1 Maatschappelijke evolutie...2 2 Beleidslijnen hogere overheden...3 3 Interne evolutie...4 3.1 Lokaal Dienstencentrum...4 3.2 Gezinszorg- en aanvullende thuiszorg...5

Nadere informatie

Overleg mdt en ouders Timing

Overleg mdt en ouders Timing Mariska Waldukat Sociaal werker Patiëntenbegeleiding Overleg mdt en ouders Timing Wat nu? Aanvraagprocedure Rechten? Indienen van de aanvraag Medisch onderzoek Beslissing 1 Contact kinderbijslagfonds Bedienden

Nadere informatie

DIENST MAATSCHAPPELIJK WERK

DIENST MAATSCHAPPELIJK WERK DESKUNDIG dichtbij BETROKKEN SCH T A A M DIENST s nd o f n e k e i z t van uw ns die De sociale R E W K J I APPEL K BIJ ONS KUNT U TERECHT! Welkom op de dienst maatschappelijk werk van de Liberale Mutualiteit

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/177 BERAADSLAGING NR. 14/096 VAN 4 NOVEMBER 2014 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

HEBBEN MENSEN ZONDER PAPIEREN (RECHT OP) TOEGANG TOT PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN?

HEBBEN MENSEN ZONDER PAPIEREN (RECHT OP) TOEGANG TOT PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN? HEBBEN MENSEN ZONDER PAPIEREN (RECHT OP) TOEGANG TOT PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN? 1. Inleiding Veel mensen die illegaal in België verblijven hebben in de loop van hun leven een aantal traumatische ervaringen

Nadere informatie

Voorstelling Zorgtariefpas OCMW Turnhout Studiedag Toegankelijke hulp-&dienstverlening Leuven 12.10.2010

Voorstelling Zorgtariefpas OCMW Turnhout Studiedag Toegankelijke hulp-&dienstverlening Leuven 12.10.2010 Voorstelling Zorgtariefpas OCMW Turnhout Studiedag Toegankelijke hulp-&dienstverlening Leuven 12.10.2010 Jeroen Peeters wnd. Directeur Sociale Zaken Sylvie Hendrickx Teamleider Intake-team Versiedatum:

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2009. Sociale dienstverlening. Financiële steun. Tewerkstelling

OCMW Lede - Beleidsnota 2009. Sociale dienstverlening. Financiële steun. Tewerkstelling OCMW Lede - Beleidsnota 2009 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2009. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2009 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

lokalebesturen.limburg.be Vergrijzing en zorgvraag in beeld gebracht

lokalebesturen.limburg.be Vergrijzing en zorgvraag in beeld gebracht Vergrijzing en zorgvraag in beeld gebracht Karolien Bloemen Voorstelling Ouder worden in je buurt 20 oktober 2014 Overzicht Vergrijzing en verzilvering Zorgvraag van ouderen Huidige zorgaanbod Provinciale

Nadere informatie

Omnio en RVV onder de loep!

Omnio en RVV onder de loep! PRAKTISCH Omnio en RVV onder de loep! Een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 commu@mloz.be Foto s > Reporters www.mloz.be

Nadere informatie

SOCIALE en FINANCIELE VOORZIENINGEN. Informatiebrochure voor thuisverpleegkundigen. Palliatief Netwerk arrondissement Mechelen vzw

SOCIALE en FINANCIELE VOORZIENINGEN. Informatiebrochure voor thuisverpleegkundigen. Palliatief Netwerk arrondissement Mechelen vzw SOCIALE en FINANCIELE VOORZIENINGEN Informatiebrochure voor thuisverpleegkundigen Palliatief Netwerk arrondissement Mechelen vzw Inhoud I. Voorwoord p. 3 II. Hulpverlening in de thuiszorg 1. Professionele

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Werking van de Vlaamse zorgverzekering... 5

Hoofdstuk 1 Werking van de Vlaamse zorgverzekering... 5 JAARVERSLAG 2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Werking van de Vlaamse zorgverzekering... 5 1. Wat is de Vlaamse zorgverzekering... 5 2. Het Vlaams Zorgfonds... 5 3. Enkele kerncijfers... 6 Tabel 1 - Aantal

Nadere informatie

Bel 078 15 50 10. Surf www.citycareplus.be

Bel 078 15 50 10. Surf www.citycareplus.be In alle comfort thuis wonen CARE - voor mantelzorgers & zorgbehoevenden... die genieten van hun moment Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be City Care Plus is een eigentijdse, onafhankelijke organisatie

Nadere informatie

Nota inzake het standpunt van de ziekenfondsen inzake de Vlaamse Hospitalisatieverzekering

Nota inzake het standpunt van de ziekenfondsen inzake de Vlaamse Hospitalisatieverzekering Nota inzake het standpunt van de ziekenfondsen inzake de Vlaamse Hospitalisatieverzekering In deze nota wordt het standpunt van bepaalde ziekenfondsen inzake de Vlaamse Hospitalisatieverzekering besproken,

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland

Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Inhoud In welk land bent u verzekerd? 2 Hoe krijgt u medische zorg? 2 Wat kost het u? 2 Hoe zijn uw gezinsleden verzekerd? 3 Wat kost

Nadere informatie

Thuiszorg. informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden jonger dan 65 jaar

Thuiszorg. informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden jonger dan 65 jaar Thuiszorg 1 informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden jonger dan 65 jaar Dienst thuiszorg 2 Inhoud 1 TEGEMOETKOMING MINDERVALIDEN VAN HET MINISTERIE VAN SOCIALE VOORZORG... 4 1.1 De inkomstenvervangende

Nadere informatie

Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg

Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg Inleiding Met deze brochure informeren we u graag over de mogelijkheden in de palliatieve zorg. Palliatieve zorg kan verleend worden op verschillende plaatsen:

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname

Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg na uw ziekenhuisopname U bent opgenomen in Maasziekenhuis Pantein. Voordat u weer naar huis gaat, heeft u een gesprek met de liaisonverpleegkundige om te bespreken of u na uw opname in het ziekenhuis

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 12 juli 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 12 juli 2007; SCSZ/07/128 1 BERAADSLAGING NR. 07/041 VAN 25 JULI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID EN DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN DE OPENBARE

Nadere informatie

Herziening PAB. Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint Amandsberg

Herziening PAB. Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint Amandsberg Herziening PAB Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint Amandsberg www.onafhankelijkleven.be donderdag

Nadere informatie

Hoe mantelzorger en patiënt elkaar kunnen ondersteunen

Hoe mantelzorger en patiënt elkaar kunnen ondersteunen Hoe mantelzorger en patiënt elkaar kunnen ondersteunen Turnhout 21 maart 2009 door Anne Dedry Beleidsmanager Zorg & Wonen. t Was even schrikken. Kwart van Belgen lijdt aan chronische pijn schrijft De Standaard.

Nadere informatie

Het is afscheid nemen van moeke die zich op het tempo van de dementie uit onze leefwereld terugtrekt

Het is afscheid nemen van moeke die zich op het tempo van de dementie uit onze leefwereld terugtrekt Begrijpen doe ik niet, dus ik probeer Proberen om moeke te accepteren zoals ze vandaag is Proberen niet druk te doen over hoe en wat ze zegt en doet Proberen om haar leven hier bij ons zo comfortabel mogelijk

Nadere informatie

De verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage Versie nr: 1 Laatste wijziging: 04-02-2009 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is dat een verwarmingstoelage? 3) Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage?

Nadere informatie

/19/ Nederland als voorbeeld voor de vermaatschappelijking van de zorg in Vlaanderen

/19/ Nederland als voorbeeld voor de vermaatschappelijking van de zorg in Vlaanderen /19/ Nederland als voorbeeld voor de vermaatschappelijking van de zorg in Vlaanderen Buren voor Buren een woordje uitleg Buren voor Buren is een netwerk van organisaties ter ondersteuning van thuiswonende

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/15/014 BERAADSLAGING NR. 09/053 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 5 OKTOBER 2010 EN OP 3 FEBRUARI 2015,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2007. Hoofdstuk 1 Werking van de Vlaamse zorgverzekering... 5

JAARVERSLAG 2007. Hoofdstuk 1 Werking van de Vlaamse zorgverzekering... 5 JAARVERSLAG 2007 Hoofdstuk 1 Werking van de Vlaamse zorgverzekering... 5 1. Wat is de Vlaamse zorgverzekering... 5 2. Het Vlaams Zorgfonds... 5 3. Enkele kerncijfers... 6 Tabel 1 - Aantal leden in Vlaanderen

Nadere informatie

Kinderarmoedebestrijding. Senaat, 22 juni 2015. Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede

Kinderarmoedebestrijding. Senaat, 22 juni 2015. Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede Kinderarmoedebestrijding Senaat, 22 juni 2015 Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede Kinderarmoedebestrijding 1. Voorstelling 2. Algemeen 3. Welke maatregelen zijn er nodig? 4.

Nadere informatie

Aangenaam... De Friese Wouden. www.friesewouden.nl

Aangenaam... De Friese Wouden. www.friesewouden.nl Aangenaam... De Friese Wouden www.friesewouden.nl Wij zijn er voor u De Friese Wouden levert diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Als klant houdt u hierbij de regie in eigen handen, het gaat

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/2 over de afstemming tussen de omkadering van poetshulp in zorgsituaties en het dienstenchequestelsel

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/2 over de afstemming tussen de omkadering van poetshulp in zorgsituaties en het dienstenchequestelsel VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/2 over de afstemming tussen de omkadering van poetshulp in zorgsituaties en het dienstenchequestelsel Vlaamse Ouderenraad vzw 5 november 2014 Koloniënstraat 18-24 bus 7

Nadere informatie

Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen

Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen Vragen naar: petr romelart E-mail: petra.romelart@mi-is.be Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen

Nadere informatie

Kwetsbare ouderen gevolgd. Een jaar later: thuis, of naar het rusthuis? Bram Vermeulen Prof. dr. Anja Declercq

Kwetsbare ouderen gevolgd. Een jaar later: thuis, of naar het rusthuis? Bram Vermeulen Prof. dr. Anja Declercq Kwetsbare ouderen gevolgd. Een jaar later: thuis, of naar het rusthuis? Bram Vermeulen Prof. dr. Anja Declercq Opzet Vlaamse Ouderen Zorg Studie VoZs bevraagt kwetsbare ouderen: - die thuiszorg gebruiken

Nadere informatie

Welkom thuis... Wegwijzer voor thuisverzorging. Wekom-Thuis.indd 1 2/07/15 15:15

Welkom thuis... Wegwijzer voor thuisverzorging. Wekom-Thuis.indd 1 2/07/15 15:15 Welkom thuis... Wegwijzer voor thuisverzorging Wekom-Thuis.indd 1 2/07/15 15:15 Welkom thuis... Wegwijzer voor thuisverzorging Het naar huis gaan of bij familie gaan inwonen brengt heel wat vragen met

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) A001 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Provinciale afdeling Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR WIE DE AANVRAAG

Nadere informatie

Ouder worden in Antwerpen

Ouder worden in Antwerpen Ouder worden in Antwerpen 1. Wat denkt u over de Vlaamse ouderen? 2. Enig idee hoe Vlaamse ouderen leven en hulp krijgen? 2 Zelfzorg - Vlaamse ouderen willen zo lang mogelijk thuis zelfstandig wonen en

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de NVOG Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de

Nadere informatie

OOG VOOR DETAIL. Werk en kinderen, Steun van het sociaal fonds, niet altijd makkelijk om je te organiseren! In dit nummer. wat houdt dat in?

OOG VOOR DETAIL. Werk en kinderen, Steun van het sociaal fonds, niet altijd makkelijk om je te organiseren! In dit nummer. wat houdt dat in? BBTK NUMMER 3 APRIL 2011 Informatiekrantje van BBTK voor het winkelpersoneel van de Zelfstandige Kleinhandel en de Middelgrote Levensmiddelenbedrijven OOG VOOR DETAIL In dit nummer 1. Werk en kinderen,

Nadere informatie

"#$#%&#"'&%()$#)! *&&+!,#+-&)#)!%#"!##)!.#,#+'()$/!

#$#%&#'&%()$#)! *&&+!,#+-&)#)!%#!##)!.#,#+'()$/! !!!!! "#$#%&#"'&%()$#)! *&&+!,#+-&)#)!%#"!##)!.#,#+'()$/!!!!!! Tegemoetkomingen voor personen met een beperking. 1. Inkomensvervangende tegemoetkoming Mensen met een handicap kunnen niet altijd een voldoende

Nadere informatie

In de communicatie naar onze inwoners wordt er steeds gesproken over een woonzorgcampus.

In de communicatie naar onze inwoners wordt er steeds gesproken over een woonzorgcampus. Inhoud Situering... 2 Wat is een woonzorgcampus?... 2 Woonzorg of toch assistentiewoningen?... 2 Kernvraag indien woonzorgcampus... 4 Voorgeschiedenis... 4 Huidige Stand van zaken... 4 Toekomst... 4 Kernvraag

Nadere informatie

LEZING Vermaatschappelijking van zorg, gezien door de gebruiker en mantelzorger

LEZING Vermaatschappelijking van zorg, gezien door de gebruiker en mantelzorger LEZING Vermaatschappelijking van zorg, gezien door de gebruiker en mantelzorger Het begrip vermaatschappelijking van zorg is overgewaaid uit Nederland. Iedereen is het eens over de pluspunten van de visie

Nadere informatie

Advies nr. 137 van het Bureau van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen, van 13 september 2013, betreffende de erkenning van de

Advies nr. 137 van het Bureau van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen, van 13 september 2013, betreffende de erkenning van de Advies nr. 137 van het Bureau van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen, van 13 september 2013, betreffende de erkenning van de mantelzorger die een persoon met een grote zorgbehoefte bijstaat

Nadere informatie

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap A001 Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap Provinciale afdeling VF Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR

Nadere informatie

CM-info Nieuwsbrief voor verpleegkundigen

CM-info Nieuwsbrief voor verpleegkundigen CM-info Nieuwsbrief voor verpleegkundigen Beste lezer Met deze CM-info voor verpleegkundigen willen wij informatie aanbieden die voor u als zorgverlener nuttig kan zijn. Als u wenst te reageren op een

Nadere informatie