VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon heeft.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon heeft."

Transcriptie

1 B.E.L.-PROFIELSCHAAL Basis - Eerste - Lijns - profielschaal VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon heeft. 3. Uitkering: zorgcheque indien de verzekerde minimale zorgbehoevendheid heeft van 35 op Bel-schaal. De zorgkassen staan in voor de dagelijkse werking van de zorgverzekering: aansluiten van de personen (zie aangeslotene) innen van de (forfaitaire) bijdragen van de aangeslotenen het werven van leden/verzekerden bijhouden van een register van de bij haar aangesloten personen behandelen van de aanvragen voor tenlastenemingen controleren van de formele voorwaarden voor tenlastenemingen bijkomende onderzoeken verrichten en controleren van de vaststellingen van het verminderd zelfzorgvermogen beslissen over de tenlastenemingen registreren van de mantelzorgers op basis van een activiteitenplan uitvoeren van de tenlastenemingen (betalingen voor mantelzorg en professionele zorg) behandelen van de herzieningen van de tenlastenemingen samenstellen van dossiers van behartenswaardige gevallen (aanvraag bij Vlaams Zorgfonds) verstrekken van gegevens aan het Vlaams Zorgfonds het opstellen van het boekhoudkundig verslag 1

2 1.1 zorgkas 1.2. aangeslotene 1.3. gebruiker 1.4. vertegenwoordiger 1.5. professionele thuiszorg 1.6. professionele residentiële zorg 1.7. gemachtigde indicatiestellers 1.8. Vlaams Zorgfonds Zorgkassen kunnen opgericht worden door: ziekenfondsen, landsbonden van ziekenfondsen en maatschappijen van onderlinge bijstand verzekeringsondernemingen het Vlaams Zorgfonds de Kas der Geneeskundige Verzorging van de NMBS Het Vlaams Zorgfonds richt een eigen zorgkas op, met name de zorgkas van het Vlaams Zorgfonds, kortweg de Vlaamse zorgkas genoemd. De aansluiting bij een zorgkas is verplicht voor personen, wonend/werkend in Vlaanderen: Vanaf 1 oktober 2001 sluiten personen zich bij een zorgkas aan. wie: iedereen die in Vlaanderen woont/werkt en 26 jaar wordt of ouder is in het kalenderjaar 2002 Boetes ( 250,00 of 100,00) bij laattijdige betaling + sancties bij laattijdige of niet-betaling 2

3 De gebruiker is een natuurlijke persoon die lijdt aan een langdurig, ernstig verminderd zelfzorgvermogen en die een aanvraag voor tenlasteneming in het kader van de zorgverzekering indient. Wie: iedereen vanaf geboorte tot overlijden (geen leeftijdsvoorwaarde) P.S. je mag steeds nieuwe tenlasteneming aanvragen. Binnen de 6 maanden na een negatieve beslissing moet zelfde indicatiesteller! De vertegenwoordiger van de gebruiker is een natuurlijke persoon die optreedt in plaats van de gebruiker bij alle handelingen die de gebruiker moet stellen opdat hij dekking van kosten voor nietmedische zorg in het kader van de zorgverzekering zou kunnen verkrijgen. Een vertegenwoordiger kan om het even wie zijn, het is niet beperkt tot het wettelijk begrip vertegenwoordiger. De vertegenwoordiger moet over een document beschikken waarin staat dat de gebruiker of diens wettelijke vertegenwoordiger hem volmacht verleent. Dit document moet gedagtekend zijn en ondertekend door de gebruiker of diens wettelijke vertegenwoordiger. De verklaring op het document kan zijn als volgt: 3

4 diensten voor gezinszorg openbare centra voor maatschappelijk welzijn centra voor algemeen welzijnswerk in het kader van de ziekenfondsen Agentschap coördineert zorgverzekering Aanduiden controles: MEDIWE Bezwaarcommissie Bewaken regelgeving (interpretaties woordenboek Bel-schaal) Stap 1 : Aanvraag indienen ahv aanvraagformulier Stap 2 : Voor-Onderzoek door zorgkas: 5 jaar inwonend of onafgebroken sociaal verzekerd Is zorgverzekering betaald? Geen uitkering bij andere zorgkas? Stap 3 : Indicatiestelling: Heeft betrokkene attest? Aanduiding indicatiesteller! Stap 4 : Keuze van de zorgvorm: Mantelzorg en thuiszorg thuiszorgdiensten en/of producten mantelzorg + thuiszorgdiensten en/of producten 4

5 Zowel voor de thuiszorg als de residentiële zorg: 130,00 * vanaf 1 januari euro Mantel- en thuiszorg * vanaf 1 januari euro Mantel- en thuiszorg * vanaf 1 januari euro Mantel- en thuiszorg * vanaf 1 juli euro Mantel- en thuiszorg * vanaf 1 maart euro Mantel- en thuiszorg * vanaf 1 januari euro Residentiële zorg * vanaf 1 maart euro Residentiële zorg Carenstijd = 3 maanden dus vanaf 1 ste van de vierde maand. Katz-schaal thuisverpleging: score B BEL-profielschaal van de gezinszorg: score 35 medisch-sociale schaal die wordt gebruikt voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek naar het recht op de integratietegemoetkoming, hulp aan bejaarden en hulp van derden: score 15 bijkomende kinderbijslag op basis van minstens 66% handicap en minstens 7 punten met betrekking tot de graad van zelfredzaamheid uit hoofde van het kind bijkomende kinderbijslag op basis van minstens 18 punten op medisch sociaal schaal Kine-E-attest na drie jaar tenlasteneming thuiszorg via Bel-schaal opname in een WZC of PVT (psychiatrisch verzorgingstehuis) Minstens 35 op Belschaal als persoon + 18 jaar Minstens 10 op Belschaal blok B lichamelijke ADL als gebruiker tussen 5 en 18 jaar is. 5

6 De persoon die de indicatiestelling uitvoert, heeft een van de volgende diploma's : 1 bachelor in het studiegebied gezondheidszorg; 2 bachelor in het studiegebied sociaal-agogisch werk; 3 bachelor in de gezinswetenschappen; 4 een diploma dat zowel naar inhoud als naar niveau door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gelijkgesteld met een diploma, als vermeld in punt 1, 2 of 3. OCMW krijgt: 75 euro per indicatiestelling maar: geen opname in eigen DGZ (dienst voor gezinszorg binnen 6 maanden na indicatiestelling. 6

7 A. Huishoudelijke ADL B. Lichamelijke ADL C. Sociale ADL D. Geestelijke Gezondheid Enkele basisprincipes 7

8 Brengt de zorgbehoefte in kaart Meet beperkingen los van medische diagnose/handicap/ Vertrekkend vanuit een totaalbeeld (gesprek/observatie/toetsend overleg) Bij twijfel tussen 2 niveau s hoogste niveau 4 blokken Per blok : bepaalde filosofie voor het meten van de zorgbehoefte Woordenboek van de items! definitie van elk item! Documenten: 1.Beknopte handleiding op huisbezoek 2. Woordenboek indicatiestelling Fysisch niet kunnen Psychisch niet kunnen Niet geleerd hebben Niet (willen) doen 8

9 De zorgbehoefte wordt veroorzaakt door : fysisch of psychisch niet kunnen / niet geleerd hebben / niet (willen) doen. wanneer de gebruiker het niet doet : zorgbehoefte? is er een belemmering op fysiek, psychisch of socio-cultureel vlak? Is er een uitval van functies, een nood, een probleem? Scor e Omschrijving 0 Geen zorgbehoefte : de gebruiker staat zelfstandig in voor... 1 Enige zorgbehoefte : de gebruiker staat zelfstandig in voor... met uitzondering van bepaalde deelaspecten of dit kost de gebruiker tijd of moeite 2 Meer zorgbehoefte : de gebruiker staat niet zelfstandig in voor... maar kan wel bepaalde deelaspecten uitvoeren of heeft gedeeltelijk hulp nodig van personen of hulpmiddelen 3 Veel zorgbehoefte : de gebruiker staat niet in... en is volledig afhankelijk van hulp van personen of hulpmiddelen elk speciaal aangepast of extra middel om een activiteit uit te voeren moet nodig zijn om én gebruikt worden om activiteit uit te uitvoeren er is een directe link tussen het hulpmiddel en het item (de itemdefinitie) medicatie wordt nooit als een hulpmiddel beschouwd. 9

10 De zorgbehoefte wordt veroorzaakt door : fysisch niet kunnen Incontinentie mate van voorkomen Score Omschrijving 0 Geen zorgbehoefte : de gebruiker kan zelfstandig instaan voor... 1 Enige zorgbehoefte : de gebruiker kan zelfstandig instaan voor... met uitzondering van bepaalde deelaspecten of dit kost de gebruiker tijd of moeite 2 Meer zorgbehoefte : de gebruiker kan niet zelfstandig instaan voor... maar kan wel bepaalde deelaspecten uitvoeren of heeft gedeeltelijk hulp nodig van personen of hulpmiddelen 3 Veel zorgbehoefte : de gebruiker kan niet instaan... en is volledig afhankelijk van hulp van personen of hulpmiddelen De zorgbehoefte wordt veroorzaakt door : fysisch of psychisch niet kunnen / niet geleerd hebben / niet (willen) doen. = Blok A 10

11 = gaande van het opvolgen van de briefwisseling, het schrijven van brieven, het invullen van formulieren tot het bezoek aan het postkantoor en de contacten met allerlei instanties Dit blok verwijst naar een psychisch disfunctioneren. De zorgbehoefte wordt bepaald door : de mate van voorkomen. Scor e Omschrijving 0 Komt niet voor 1 Komt nu en dan voor 2 Komt meestal voor 3 Komt voortdurend voor 11

12 Omdat het uitgangspunt is dat de zorgbehoefte gescoord wordt, is het belangrijk zich volgende vragen te stellen: 1) in welke mate doet de gebruiker de activiteiten of doet hij ze niet; 2) als de gebruiker de activiteit niet doet: is er met betrekking tot deze activiteit een zorgbehoefte? Om dit te achterhalen moeten de volgende overwegingen gemaakt worden: Is er een belemmering op fysiek, psychisch of sociocultureel vlak? Is er een uitval van functies? Is er een nood? Is er een probleem? Bij Blok A, B, (behalve het item incontinentie) en C, wordt als een hulpmiddel beschouwd elk speciaal aangepast of extra middel om de activiteit uit te voeren. Een hulpmiddel moet nodig zijn en gebruikt worden. Er moet ook een direct verband zijn tussen het hulpmiddel en het item en de itemdefinitie. Medicatie wordt nooit als een hulpmiddel beschouwd. Blok C Sociale ADL Hygiënische verzorging kinderen en opvang kinderen Algemene aandachtspunten voor het scoren: Kind = jonger dan 18 jaar, inwonend en deel uitmakend van het gezin. 12

13 Na de berekening van de totaalscore moet de indicatiesteller ook een schatting maken van de duur van het ernstig verminderd zelfzorgvermogen. Er wordt aan de indicatiesteller m.a.w. gevraagd hoe lang de gebruiker aan deze graad van zorgbehoevendheid zal lijden. Dit is vanzelfsprekend een subjectieve inschatting die gebaseerd is op enerzijds observatie van de cliënt maar eveneens op vroegere ervaringen van de indicatiesteller. MAXIMAAL DRIE JAAR De BEL-filosofie en de manier waarop die vertaald wordt in het ministerieel besluit moet aanvaard worden. Als dit uitgangspunt niet aanvaard wordt, kan er uiteraard ook niet correct gescoord worden. De resultaten van de Intervisie zijn nog niet zichtbaar in de afscoringen. Als iedereen op dezelfde manier scoort, zouden er geen 25% afscoringen meer mogen zijn. Het voorstel bestaat erin dat een permanente werkgroep zou opgericht worden. Deze werkgroep bestaat uit mensen van de diensten gezinszorg en mensen uit de zorgverzekering (gemachtigde indicatiestellers, Mediwe, bezwaarcommissie). Het gaat om een beperkte groep van een 12tal experten, die instaan voor de doorstroming van filosofie, werkwijze naar hun werkveld. 13

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/192 BERAADSLAGING NR 08/071 VAN 2 DECEMBER 2008 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VERVAT

Nadere informatie

De Vlaamse zorgverzekering

De Vlaamse zorgverzekering De Vlaamse zorgverzekering 1 Inhoud Wat is de Vlaamse zorgverzekering? 3 Wat moet ik doen om in orde te zijn met de Vlaamse zorgverzekering? 4 Moet ik aansluiten bij een zorgkas en bijdragen betalen? 4

Nadere informatie

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering Wat meer uitleg over de zorgverzekering Welkom bij de Vlaamse Zorgkas Wat is de zorgverzekering? De Vlaamse Regering heeft aan het eind van de jaren negentig de zorgverzekering in het leven geroepen. Waarom?

Nadere informatie

ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN

ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN Mantelzorg ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN Inleiding Ons land telt alsmaar meer ouderen. Deze ontwikkeling daagt onze samenleving uit. We leven namelijk niet alleen langer gezond, ook steeds meer mensen

Nadere informatie

Op welke tegemoetkomingen heb je recht?

Op welke tegemoetkomingen heb je recht? Op welke tegemoetkomingen heb je recht? Wie in een thuiszorgsituatie belandt, kijkt vaak aan tegen een berg extra rekeningen, meestal net op een moment dat er een inkomensverlies is. De overheid voorziet

Nadere informatie

Heuvelland. info. Premies Dienstverlening Financiële tegemoetkomingen voor senioren. oktober 2011

Heuvelland. info. Premies Dienstverlening Financiële tegemoetkomingen voor senioren. oktober 2011 Heuvelland oktober 2011 Premies Dienstverlening Financiële tegemoetkomingen voor senioren info Inkomen 1. Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) Deze uitkering vervangt sinds juni 2001 het GIB. (Gewaarborgd

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van mevrouw Yolande Avontroodt en de heren André Denys, Dirk Van Mechelen en Etienne De Groot

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van mevrouw Yolande Avontroodt en de heren André Denys, Dirk Van Mechelen en Etienne De Groot Stuk 1281 (1998-1999) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 15 januari 1999 VOORSTEL VAN DECREET van mevrouw Yolande Avontroodt en de heren André Denys, Dirk Van Mechelen en Etienne De Groot houdende

Nadere informatie

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Secretariaat: Impulsstraat 6 C 2220 Heist-op-den-Berg Tel: 015/25.33.19 Fax: 015/23 33 38

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/120607 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

Sociale voordelen en tegemoetkomingen

Sociale voordelen en tegemoetkomingen Sociale voordelen en tegemoetkomingen 1 Colofon Sociale voordelen en tegemoetkomingen is een publicatie van het gemeentebestuur Denderleeuw. Publicatiedatum: mei 2011 Oplage: 3000 exemplaren Teksten: Dienst

Nadere informatie

FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN IN DE THUISZORG

FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN IN DE THUISZORG FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN IN DE THUISZORG Kristien Scheepmans, Roseline Debaillie, Ludo Geys Federatie van Wit-Gele-Kruisverenigingen van Vlaanderen Onderzoeksrapport: 355.04 Brussel, februari 2006 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

SOCIALE VOORZIENINGEN

SOCIALE VOORZIENINGEN Borggravevijversstraat 9 3500 Hasselt Tel. 011 22 25 93 Fax. 011 24 20 14 E-mail: info@welcom-vzw.be http://www.welcom-vzw.be SOCIALE VOORZIENINGEN Deze informatiebundel werd gerealiseerd dankzij projectsubsidie

Nadere informatie

kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches

kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches Dit werk is een uitgave van Stichting tegen Kanker Stichting tegen Kanker Leuvensesteenweg 479 1030 Brussel www.kanker.be Verantwoordelijke uitgever: Luc

Nadere informatie

En de kosten? Terugbetaling van behandelingskosten & financiële tegemoetkomingen bij mucoviscidose

En de kosten? Terugbetaling van behandelingskosten & financiële tegemoetkomingen bij mucoviscidose En de kosten? Terugbetaling van behandelingskosten & financiële tegemoetkomingen bij mucoviscidose Uitgave oktober 2014 Aan de behandeling van mucoviscidose zijn heel wat kosten verbonden. Deze brochure

Nadere informatie

Liever Thuis. Liever Thuis LM: Informatieverstrekking, maar ook belangenverdediging! De verplichte ziekteverzekering: tegemoetkomingen op een rijtje.

Liever Thuis. Liever Thuis LM: Informatieverstrekking, maar ook belangenverdediging! De verplichte ziekteverzekering: tegemoetkomingen op een rijtje. Liever Thuis Mantelzorg Liberale Mutualiteit Ledenblad van de vzw Liever Thuis LM Vereniging van gebruikers en mantelzorgers 2 V.U.G.: Roni De Waele, Livornostraat 25, 1050 Brussel / Afgiftekantoor: 1050

Nadere informatie

Vergelijkend overzicht sociale zekerheid: Nederland en België (zelfstandigen)

Vergelijkend overzicht sociale zekerheid: Nederland en België (zelfstandigen) Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.3.44 Vergelijkend overzicht sociale zekerheid: Nederland en België (zelfstandigen) brochure bronnen Bureau voor Belgische Zaken, www.svb.nl/bbz Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Mantelzorg Steekkaart 1. tegemoetkomingen voor zorgbehoevende personen

Mantelzorg Steekkaart 1. tegemoetkomingen voor zorgbehoevende personen Mantelzorg Steekkaart 1 tegemoetkomingen voor zorgbehoevende personen Uitgave januari 2014 De Christelijke Mutualiteit heeft een basispakket opgesteld van diensten en financiële tegemoetkomingen voor mensen

Nadere informatie

ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN

ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN Mantelzorg ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN 2 Inhoudstafel Inhoudstafel DEEL 1 INLEIDING: MANTELZORG 8 1.1 Ben je mantelzorger? 9 1.2 Het profiel van een mantelzorger 9 1.3 Financiële afspraken 9 DEEL 2 MEER

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

Brochure Gezinszorg. S O C i AL. OCMW Kampenhout. Dienstverantwoordelijke: Natalie Hamilton. Tel.: 016/314 328

Brochure Gezinszorg. S O C i AL. OCMW Kampenhout. Dienstverantwoordelijke: Natalie Hamilton. Tel.: 016/314 328 S O C i AL «vereniging onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn» Brochure Gezinszorg OCMW Kampenhout Dienstverantwoordelijke:

Nadere informatie

VERORDENING WMO 2015 GEMEENTE LEEUWARDEN

VERORDENING WMO 2015 GEMEENTE LEEUWARDEN VERORDENING WMO 2015 GEMEENTE LEEUWARDEN De raad van de gemeente Leeuwarden gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden 16 september 2014; besluit tijdens de behandeling

Nadere informatie

Mijn kind, gewoon bijzonder

Mijn kind, gewoon bijzonder Mijn kind, gewoon bijzonder Info voor ouders van een kind met een beperking juli 2015 Inhoud Wat is er aan de hand? 4 Waar kan ik terecht voor informatie? 5 Wat is IJH? Wat is VAPH? 6 Bij wie kan ik terecht

Nadere informatie

Verzekeringsproblemen van mensen met een chronische ziekte of handicap en hun omgeving. Standpunttekst van het Vlaams Patiëntenplatform vzw

Verzekeringsproblemen van mensen met een chronische ziekte of handicap en hun omgeving. Standpunttekst van het Vlaams Patiëntenplatform vzw Verzekeringsproblemen van mensen met een chronische ziekte of handicap en hun omgeving Standpunttekst van het Vlaams Patiëntenplatform vzw Januari 2012 1 Inhoudsopgave 1. Algemene visie omtrent de verzekeringsproblematiek...3

Nadere informatie

Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2014

Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2014 Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2014 Inhoud Betekenis van de afkortingen 4 Nederland 5 Socialezekerheidswetgeving 5 Sociale verzekering zelfstandigen 6 Premie 6 Gezinsbijslag 8 Geneeskundige

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging BeterDichtbij 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging BeterDichtbij 2015 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging BeterDichtbij 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit document is onder voorbehoud van aanname van de wetswijziging m.b.t. verpleging en verzorging

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat waarop u recht heeft, maar niet tot in detail. Voor verpleging en verzorging is het onder

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat waarop u recht heeft, maar

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging. Ingangsdatum 1 januari 2015

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging. Ingangsdatum 1 januari 2015 Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Ingangsdatum 1 januari 2015 Versie: 1.0 Datum: november 2014 1 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de polisvoorwaarden van

Nadere informatie

Onderzoeksvraag: Wat zijn de noden zijn van mantelzorgers van psychiatrische patiënten en hoe kan de huisarts aan deze noden tegemoet komen?

Onderzoeksvraag: Wat zijn de noden zijn van mantelzorgers van psychiatrische patiënten en hoe kan de huisarts aan deze noden tegemoet komen? ABSTRACT WAT ZIJN DE NODEN VAN MANTELZORGERS VAN PSYCHIATRISCHE PATIËNTEN EN HOE KAN DE HUISARTS AAN DEZE NODEN TEGEMOET KOMEN? EEN KWALITATIEF ONDERZOEK AAN DE HAND VAN SEMIGESTRUCTUREERDE INTERVIEWS.

Nadere informatie

CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ 2011, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS

CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ 2011, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ 2011, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS Versie: 4.1 april 2011 CIZ Indicatiewijzer versie 4.1 Toelichting op de Beleidsregels

Nadere informatie