Zorgkas van de Liberale Mutualiteiten. Zorgkas van de Liberale Mutualiteiten EEN ZEKERE TOEKOMST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgkas van de Liberale Mutualiteiten. Zorgkas van de Liberale Mutualiteiten EEN ZEKERE TOEKOMST"

Transcriptie

1 Zorgkas van de Liberale Mutualiteiten EEN ZEKERE TOEKOMST

2 Wat is de Vlaamse Zorgverzekering? De Vlaamse Zorgverzekering is een initiatief van de Vlaamse Overheid en zorgt ervoor dat er een maandelijkse tegemoetkoming kan uitbetaald worden aan: > zwaar zorgbehoevenden die thuis verzorgd worden > personen die definitief verblijven in een erkend rusthuis voor bejaarden, rust-en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis Deze vergoeding kan vrij besteed worden aan niet-medische kosten zoals gezinszorg, poetshulp, hulpmiddelen, mantelzorgers, verblijfskosten in een erkende voorziening, ) De dagelijkse taken van de Vlaamse Zorgverzekering werd door de Vlaamse Overheid toevertrouwd aan de zorgkassen. Ieder ziekenfonds heeft een eigen zorgkas opgericht die instaat voor o.a. het innen van de verplichte bijdrage, het beslissen tot erkenning als zwaar zorgbehoevende en het uitbetalen van een eventuele financiële tegemoetkoming. Naast de mutualistische zorgkassen is er ook de Vlaamse Zorgkas en de zorgkas DKV. Bent u momenteel aangesloten bij een andere zorgkas en wenst u zich aan te sluiten bij de zorgkas van de Liberale Mutualiteiten? U kan zelf kiezen bij welke zorgkas u zicht aansluit. Indien u lid bent bij het Liberaal ziekenfonds, kan u aansluiten bij de zorgkas van de Liberale Mutualiteiten. U kan veranderen van zorgkas door een mutatieformulier ingevuld en ondertekend terug te bezorgen voor 5 december. U sluit dan aan bij onze zorgkas vanaf 1 januari van het volgende jaar. U kan het mutatieformulier aanvragen via onze diensten of u kan dit downloaden via de website van uw ziekenfonds (rubriek formulieren) Wanneer moet ik aansluiten bij de Vlaamse Zorgverzekering? Als inwoner van Vlaanderen bent u verplicht om aan te sluiten bij een erkende zorgkas vanaf het jaar dat u 26 jaar wordt. U wordt beschouwd als inwoner van Vlaanderen wanneer u bent ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister. Hierop zijn echter enkele uitzonderingen in het kader van de Europese Regelgeving. Wie 26 jaar wordt of komt wonen in Vlaanderen, sluit zich best zo vlug mogelijk aan bij een zorgkas om zijn dossier in orde te maken en verdere sancties te vermijden. Als inwoner van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad kan u vrijwillig aansluiten voor de Vlaamse Zorgverzekering. Dit kan vanaf het jaar dat u 26 jaar wordt. Indien u laattijdig uw aansluiting in orde brengt, dan loopt u een wachttijd op van 4 maanden per jaar dat u had kunnen aansluiten, maar dat niet hebt gedaan. Bovendien moet u als Brusselaar eerst 10 jaar aangesloten zijn bij een zorgkas alvorens u een aanvraag tot vergoeding kan indienen. Hoe kan ik mij aansluiten bij de Vlaamse Zorgverzekering? U kan zich aansluiten bij één van de erkende zorgkassen, waaronder de Zorgkas van de Liberale Mutualiteiten. Er bestaat geen aansluitingsformulier. Indien u wenst lid te worden kan u dit telefonisch aanvragen. U bent pas aangesloten bij de zorgkas van zodra uw eerste bijdrage wordt betaald. Uw zorgkas stuurt jaarlijks een overschrijving om de bijdrage tijdig te kunnen betalen. Indien u via domiciliëring wenst te betalen, kan u de nodige documenten opvragen via onze diensten of downloaden via de website van uw ziekenfonds Europese Regelgeving De Vlaamse wetgeving omtrent de Vlaamse Zorgverzekering wordt afgestemd op de Europese regelgeving. Als gevolg hiervan mogen personen woonachtig in Vlaanderen of Brussel maar sociaal verzekerd in een ander Europese lidstaat, NIET aansluiten voor de Vlaamse Zorgverzekering. Anderzijds moeten personen die woonachtig zijn in een andere Europese lidstaat (EER, EU of Zwitserland) maar sociaal verzekerd zijn in België op basis van een tewerkstelling in Vlaanderen WEL aansluiten voor de Vlaamse Zorgverzekering. (Indien de Belgische sociale zekerheid op basis van een tewerkstelling in Brussel-Hoofdstad is, kan men vrijwillig aansluiten) Personen die beroepsactief of gepensioneerd personeelslid zijn van een internationale instelling of organisatie, zijn vrijgesteld van aansluiting bij de Vlaamse Zorgverzekering. De lijst van de internationale instellingen kan u downloaden via de website van de Vlaamse Overheid: Ook EU- en niet-eu studenten zijn vrijgesteld van aansluiting. Voor bepaalde inwoners van Wallonië en Belgische Militairen werden eveneens uitzonderingen voorzien. De Europese Regelgeving is heel complex en wordt nog regelmatig aangepast. Indien u hierrond vragen hebt, kan u contact opnemen met onze zorgkas

3 Hoeveel bedraagt de jaarlijkse bijdrage? Uw zorgkas int de bijdragen voor de Vlaamse Zorgverzekering in opdracht van de Vlaamse Overheid. De jaarlijkse verplichte bijdrage bedraagt momenteel 25 euro. Voor de personen die op 1 januari van het voorgaande jaar recht hadden op verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering, bedraagt de jaarlijkse bijdrage slechts 10 euro. Wanneer moet ik de jaarlijkse bijdrage betalen? De Vlaamse Overheid heeft beslist dat de bijdrage uiterlijk voor 30 april van het lopend jaar op de rekening van de zorgkas moet staan. Indien u momenteel in collectieve schuldenregeling of instaat van faillissement zit, bent u vrijgesteld van bijdrageplicht en betaalt u dus 0 euro. Deze vrijstelling start vanaf het jaar van CSRF tem. het jaar waarin de CSRF ten einde loopt. SANCTIES ADMINISTRATIEVE GELDBOETE Wie gedurende 3 jaar zijn bijdrage niet of niet volledig betaald heeft, loopt een administratieve geldboete op van 250 euro (Deze geldboete wordt opgelegd door de Vlaamse Overheid). Voor personen die op 1 januari van het jaar voorgaand op de inning van de boete verhoogde tegemoetkoming had in de ziekteverzekering, bedraagt de geldboete 100 euro. De administratieve geldboete wordt samen met de achterstallige bijdragen opgevraagd door de Vlaamse Overheid en niet door uw zorgkas. De Vlaamse Overheid stuurt hiervoor een aangetekende brief. U kan hiertegen bezwaar indienen. Indien de Vlaamse Overheid geen reactie ontvangt (door het betalen van de geldboete en de bijdragen of door het indienen van een bezwaarschrift), wordt uw dossier doorgestuurd naar een deurwaarder. De deurwaarder rekent hier ook extra kosten aan. OPSCHORTING VERGOEDING Indien de jaarlijkse bijdrage niet werd betaald voor 31 december wordt bovendien een sanctie toegekend van 4 maanden per jaar dat de bijdrage niet of laattijdig werd vereffend. Deze sanctie gaat in op het moment dat men zorgbehoevend wordt en aanspraak kan maken op een maandelijkse vergoeding. De maandelijkse vergoeding wordt dan opgeschort met het aantal maanden sanctie. Deze maanden worden niet uitbetaald. LET OP bij personen woonachtig in Brussel die laattijdig aansluiten wordt een extra wachttijd aangerekend.

4 Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om in aanmerking te komen voor een maandelijkse vergoeding? Bent u zwaar zorgbehoevend dan moet u er voor zorgen dat uw aansluiting en uw bijdragen in orde zijn. U kan enkel een aanvraag tot vergoeding indienen als alle bijdragen van de voorgaande jaren werden betaald, bij de zorgkas waar u officieel bent aangesloten. De Vlaamse Zorgverzekering betaalt een maandelijkse vergoeding voor 2 verschillende zorgvormen: Mantel en thuiszorg Residentiële zorg Zorgvorm Mantel- en thuiszorg Voor wie zwaar zorgbehoevend is en thuis wordt verzorgd Residentiële zorg (rusthuis) Voor alle personen die definitief verblijven in een rusthuis voor bejaarden, een rusten verzorgingstehuis of een psychiatrisch verzorgingstehuis Bedrag per maand 130 euro 130 euro Om een aanvraag te kunnen indienen moet u voldoen aan enkele formele en medische voorwaarden. Formele voorwaarden: Al uw bijdragen van de voorgaande jaren moeten betaald zijn bij uw zorgkas (als u ouder bent dan 25 jaar) De laatste 5 jaar ononderbroken woonachtig zijn in Vlaanderen of Brussel en/of sociaal verzekerd zijn in een Europese lidstaat (deze voorwaarde geldt niet voor kinderen jonger dan 18 jaar) Medische voorwaarden: bewijzen dat u zorgbehoevend bent of dat u definitief verblijft in een erkende residentiële voorziening Indien niet voldaan is aan deze voorwaarden wordt de aanvraag niet ontvankelijk verklaard en kan de zorgkas deze aanvraag niet goedkeuren. Ik ben jonger dan 26, kan ik een aanvraag tot vergoeding van de zorgverzekering indienen? Ja. Personen jonger dan 26 jaar kunnen niet aansluiten bij een zorgkas en moeten geen bijdragen betalen. Indien zij aan alle voorwaarden voldoen, kunnen zij wel in aanmerking komen voor een maandelijkse vergoeding van de Vlaamse Zorgverzekering. Hoe dien ik een aanvraag in? VOOR RESIDENTIËLE ZORG Ik verblijf definitief in één van de volgende voorzieningen: - Rusthuis voor bejaarden (ROB) - Rust- en verzorgingstehuis (RVT) - Psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) Indien u verblijft in één van de bovenstaande residentiële voorzieningen kan u of uw vertegenwoordiger het aanvraagformulier voor residentiële zorg indienen bij uw zorgkas, samen met een verblijfsattest. Dit verblijfsattest wordt afgeleverd door de voorziening waar u verblijft. Het aanvraagformulier voor residentiële zorg kan u aanvragen via onze diensten of kan u downloaden via de website van uw ziekenfonds: (rubriek formulieren) Op basis van deze aanvraag zal uw zorgkas binnen de 60 dagen een beslissing nemen. VOOR MANTEL-EN THUISZORG U hebt 2 mogelijkheden om uw zorgbehoevendheid te bewijzen: 1. Op basis van een bestaand attest dat bewijst dat u zwaarzorgbehoevend bent 2. U vraagt een nieuw onderzoek aan om uw zorgbehoevendheid te bewijzen Indien u zwaar zorgbehoevend bent en thuis wordt verzorgd, kan u een aanvraagformulier voor Mantel-en thuiszorg indienen. Daarbij moet aangetoond worden dat u zwaar zorgbehoevend bent. Naast dit formulier is het ook van belang om uw mantelzorgers te registreren. Dit kan via een afzonderlijk formulier. Het aanvraagformulier voor Mantel-en thuiszorg kan samen met het formulier registratie mantelzorgers en uw bewijs van zorgbehoevendheid, best zo spoedig mogelijk doorgestuurd worden aan onze diensten. Het aanvraagformulier en het formulier voor registratie mantelzorgers kan u aanvragen bij onze diensten of via de website van uw ziekenfonds: (rubriek formulieren)

5 U hebt reeds een bestaand attest ter beschikking Indien er reeds een attest werd opgemaakt op basis van een bestaande indicatie of in het kader van een andere regelgeving dan kan dit in bepaalde situaties ook gebruikt worden om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de Vlaamse Zorgverzekering. U kan dit attest dan meesturen met uw aanvraag mantel-en thuiszorg. Onderstaande attesten komen hiervoor in aanmerking. Sommige attesten worden automatisch doorgestuurd aan de zorgkas, zodat het niet nodig is om uw attest op te vragen en toe te voegen aan uw aanvraag. U vraagt een nieuw onderzoek om uw zorgbehoevendheid te bewijzen Indien u geen van de voorgaande attesten kan voorleggen, kan u contact opnemen met een erkende indicatiesteller om een bel-profiel schaal op te maken. Indien u zelf geen contact opneemt met een erkende indicatiesteller, zal de zorgkas uw dossier doorsturen naar het DMW (dienst maatschappelijk werk) van het Liberaal ziekenfonds. Het DMW van ons ziekenfonds is eveneens erkend als indicatiesteller. Zij zullen met u een afspraak maken om de bel-profiel schaal op te maken. U dient minstens 35 punten te hebben op de bel profiel schaal om in aanmerking te komen voor de vergoeding van de Vlaamse Zorgverzekering. ATTEST Score Afgeleverd door? Katz-schaal in de thuisverpleging Score B of C Het ziekenfonds via de thuisverpleging. De zorgkas ontvangt deze attesten automatisch via het ziekenfonds Bel profiel schaal in de gezinszorg Minstens 35 punten Dienst gezinszorg De zorgkas ontvangt deze attesten automatisch via de diensten gezinszorg Tegemoetkoming hulp aan bejaarden, integratietegemoetkoming Attest verhoogde kinderbijslag Minstens 15 punten Geboren in 1993 of later: minstens 18 punten op de medisch sociale schaal Geboren voor 1993: tenminste 66% handicap en 7 punten met betrekking tot de zelfredzaamheid uit hoofde van het kind Het Ministerie Sociale Zaken Het Kinderbijslagfonds

6 Wanneer wordt er een beslissing genomen aangaande mijn aanvraag tot een vergoeding in de Vlaamse Zorgverzekering? De zorgkas neemt binnen de 60 dagen na het ontvangen van uw aanvraag een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk meegedeeld. U ontvangt een beslissing voor mantel-en thuiszorg of voor residentiële zorg afhankelijk van uw attest zorgbehoevendheid. Voor residentiële zorg wordt er telkens een beslissing genomen voor onbepaalde duur. Voor Mantel-en thuiszorg is de geldigheidsduur meestal tussen de 6 maand en 3 jaar. Indien uw erkenning ten einde loopt, zal uw dossier verlengd moeten worden. U dient dan opnieuw een bewijs van zorgbehoevendheid te bezorgen aan uw zorgkas. Indien u reeds 3 jaar erkend bent op basis van een bel-profiel schaal, kunt u uw zorgbehoevendheid ook bewijzen op basis van een kine E attest afgeleverd door het ziekenfonds. De zorgkas ontvangt dit attest automatisch. Hoe gebeurt de betaling van de maandelijkse vergoeding? De zorgkas betaalt de vergoeding maandelijks via overschrijving op het rekeningnummer van de zorgbehoevende. De eerste betaling gebeurt telkens na een carensperiode (wachttijd). Deze carensperiode werd vastgelegd door de Vlaamse Overheid. Voor residentiële zorg gebeurt de uitbetaling telkens na de 5de van de maand volgend op de prestatie. Bv. de vergoeding voor de maand september wordt uitbetaald na 5 oktober Voor Mantel en thuiszorg gebeurt de uitbetaling telkens na de 20ste van de maand van prestatie. Bv. de vergoeding voor de maand september wordt uitbetaald na 20 september. Kan ik controle krijgen? Wie een goedkeuring heeft ontvangen van de zorgkas voor mantel- en thuiszorg kan gecontroleerd worden door een externe dienst genaamd Mediwe. Mediwe komt in opdracht van de Vlaamse Overheid opnieuw bij u langs om de zorgbehoevendheid vast te stellen. De zorgkas moet in dit geval de beslissing van Mediwe volgen. U wordt in dit geval vooraf verwittigd door de betreffende inspecteur. Als u zonder verwittiging 2 maal niet aanwezig bent, is uw zorgkas verplicht om uw erkenning stop te zetten. Kan de tussenkomst van de zorgverzekering gecumuleerd worden met andere vergoedingen? De vergoeding voor de zorgverzekering kan gecumuleerd worden met andere vergoedingen. Er zijn echter enkele uitzonderingen waarbij er geen vergoeding vanuit de zorgkas kan worden uitbetaald. Bij een opname in een voorziening erkend door het VAPH op basis van een voltijds regime, kan altijd een aanvraag mantel en thuiszorg worden ingediend. Er worden echter pas vergoedingen uitbetaald als u in de loop van een jaar (1 september tem. 31 augustus) meer dan 30 dagen afwezig bent uit de instelling en aan alle andere voorwaarden voldoet om een maandelijkse vergoeding te krijgen. U ontvangt dan 130 euro voor de maand juli. Als u meer dan 100 dagen afwezig bent in die periode en voldoet u aan alle andere voorwaarden, dan ontvangt u 260 euro voor de maanden juli en augustus. Dit principe wordt ook toegepast indien u verblijft in een instelling gesubsidieerd door de Brusselse of Waalse Overheid (gelijkaardig aan het VAPH) of indien u verblijft in een internaat of opvangcentrum van een medisch pedagogisch instituut van het gemeenschapsonderwijs. Toch is het belangrijk om een erkenning aan te vragen. Als u niet meer verblijft (voltijds regime) in een instelling, dan wordt de vergoeding onmiddellijk uitbetaald, en moet u dus geen wachttijd meer doorlopen. Doet u momenteel beroep op het Persoonlijk Assistentiebudget (PAB) dan ontvangt u geen maandelijkse vergoeding. Ook hier is het van belang om een aanvraag tot erkenning in te dienen. Als uw PAB wordt stopgezet, dan wordt uw vergoeding onmiddellijk uitbetaald, en moet u dus geen wachttijd meer doorlopen.

7 Ik ga niet akkoord met de beslissing Indien u niet akkoord gaat met de beslissing van de zorgkas kan u een bezwaar indienen bij de Bezwaarcommissie van het Vlaams Zorgfonds. Bij een negatieve beslissing ontvangt u een formulier om het bezwaar in te dienen. Bij een positieve beslissing kan u het formulier aanvragen bij onze diensten. U kan ook het bezwaar online indienen via de website van de Vlaamse Overheid: www. vlaamsezorgverzekering.be Het bezwaar moet binnen de 60 dagen volledig ingevuld en ondertekend doorgestuurd worden aan de bezwaarcommissie. Moet ik elke wijziging in mijn huidige situatie melden aan de zorgkas? Het is van belang dat de zorgkas uw dossier nauwkeuring en tijdig in orde kan brengen. Iedere wijziging moet aan de zorgkas gemeld worden. Verandering van thuissituatie naar residentiële voorziening of omgekeerd Overlijden Adreswijziging Gezondheidstoestand Stopzetting verblijf in residentiële voorziening PAB (persoonsgebonden assistentiebudget) Opname in voltijds regime in een erkende voorziening Collectieve schuldenregeling/bewindvoering. U kan steeds terecht bij de zorgkas van de Liberale Mutualiteiten of bij het DMW (dienst maatschappelijk werk) van uw plaatselijk ziekenfonds. Meer informatie kan u ook terugvinden via de website van de Vlaamse overheid U kan via deze website ook de nodige formulieren downloaden. Zorgkas van de liberale ziekenfondsen Livornostraat Brussel Liberale Mutualiteit Provincie Antwerpen Lange Nieuwstraat Antwerpen Tel.: 03/ Liberale Mutualiteit van Brabant Koninginneplein Schaarbeek Tel.: 02/ Liberale Mutualiteit West-Vlaanderen Revillpark Brugge Tel.: 050/ Liberale Mutualiteit van Oost-Vlaanderen Brabantdam Gent Tel.: 09/ Liberale Mutualiteit Limburg Geraetsstraat Hasselt Tel.: 011/ Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest Prieelstraat Asse Tel.: 02/

Zorgkas LM. Vlaamse Zorgverzekering. Zorgkas

Zorgkas LM. Vlaamse Zorgverzekering. Zorgkas Zorgkas LM Vlaamse Zorgverzekering Zorgkas Wat is de Vlaamse Zorgverzekering? De Vlaamse Zorgverzekering is een initiatief van de Vlaamse Overheid en zorgt ervoor dat er een maandelijkse tegemoetkoming

Nadere informatie

Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas

Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas Wat is het basisondersteuningsbudget? Het basisondersteuningsbudget (BOB) is een Vlaamse premie of tegemoetkoming voor personen met een handicap die een beperkte

Nadere informatie

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering Wat meer uitleg over de zorgverzekering Welkom bij de Vlaamse Zorgkas Wat is de zorgverzekering? De Vlaamse Regering heeft aan het eind van de jaren negentig de zorgverzekering in het leven geroepen. Waarom?

Nadere informatie

www.vlaamsezorgverzekering.be

www.vlaamsezorgverzekering.be www.vlaamsezorgverzekering.be De Vlaamse zorgverzekering wil een (gedeeltelijke) dekking bieden van kosten voor niet-medische zorgen verleend aan een zorgbehoevende vernieuwde regeling vanaf 2003 om zorgverzekering

Nadere informatie

De Vlaamse zorgverzekering

De Vlaamse zorgverzekering De Vlaamse zorgverzekering 1 Inhoud Wat is de Vlaamse zorgverzekering? 3 Wat moet ik doen om in orde te zijn met de Vlaamse zorgverzekering? 4 Moet ik aansluiten bij een zorgkas en bijdragen betalen? 4

Nadere informatie

Ouderen Informatie Punt

Ouderen Informatie Punt OCMW LICHTERVELDE Sociaal Huis Ouderen Informatie Punt Tegemoetkomingen Wat, wanneer, waar en hoe aanvragen DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VOOR WIE? De tegemoetkoming kan worden aangevraagd

Nadere informatie

Aanvraag in het kader van de

Aanvraag in het kader van de Aanvraag in het kader van de U kunt dit aanvraagformulier gebruiken om de terugbetaling aan te vragen van niet-medische kosten of om een vergoeding te verkrijgen indien u thuis door een mantelzorger verzorgd

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/120607 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/151218 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering VSB-01-161222 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/070507 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering VSB-01-161222 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon heeft.

VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon heeft. B.E.L.-PROFIELSCHAAL Basis - Eerste - Lijns - profielschaal VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon

Nadere informatie

DURF2020. Mensen met een beperking hun eigen leven in handen geven, daar gaan we voor!

DURF2020. Mensen met een beperking hun eigen leven in handen geven, daar gaan we voor! DURF2020 Mensen met een beperking hun eigen leven in handen geven, daar gaan we voor! Het Basisondersteuningsbudget Wat is het en wat kan ik ermee? Overzicht workshop Deel 1 (Zorgkas) De Zorgkas vandaag

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013

REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013 REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013 goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 27 mei 2013 Hieronder vindt u de volledige tekst van het mantelzorgreglement. De dienst

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004)

Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004) Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004) In te vullen door de zorgbehoevende bij een aanvraag voor mantel- en thuiszorg of een verandering van zorgvorm naar mantel-

Nadere informatie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie Met dit formulier kunt u als mantelzorger de Brugse mantelzorgpremie aanvragen. Wij vragen u alle gegevens in DRUKLETTERS in te vullen. Tip:

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/151218 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/192 BERAADSLAGING NR 08/071 VAN 2 DECEMBER 2008 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VERVAT

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoud 1 Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid... 5 1.1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)...

Nadere informatie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie OCMW Boortmeerbeek Dienst thuiszorg Huishoudelijk reglement dienst thuiszorg mantelzorgpremie Artikel 1 Met ingang van 1 november 2010 kent het OCMW Boortmeerbeek een mantelzorgpremie toe aan de mantelzorgers

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoudstafel 1. Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid pag 1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden pag

Nadere informatie

SEMINAIRE QUELLE ASSURANCE AUTONOMIE EN WALLONIE? 18 maart 2016

SEMINAIRE QUELLE ASSURANCE AUTONOMIE EN WALLONIE? 18 maart 2016 SEMINAIRE QUELLE ASSURANCE AUTONOMIE EN WALLONIE? 18 maart 2016 DE VLAAMSE ZORGVERZEKERING DE VLAAMSE ZORGVERZEKERING BIEDT EEN TEGEMOETKOMING IN DE KOSTEN VOOR NIET-MEDISCHE ZORGEN VERLEEND AAN EEN ZORGBEHOEVENDE

Nadere informatie

Vlaamse Regering [^fflê* ""

Vlaamse Regering [^fflê* Vlaamse Regering [^fflê* "" Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 8 september 2 001 houdende de erkenning, de registratie en de machtiging, en houdende

Nadere informatie

Thuiszorg. informatiepunt

Thuiszorg. informatiepunt Thuiszorg 2 informatiepunt Inhoud 1 De Vlaamse Sociale bescherming... 4 1.1 Wat is de Vlaamse Sociale bescherming?... 4 1.2 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)... 4 1.2.1 Wat en voor wie?... 4

Nadere informatie

2. Ziekteverzekering en financiële tegemoetkomingen

2. Ziekteverzekering en financiële tegemoetkomingen zorg 2. Ziekteverzekering en financiële tegemoetkomingen De ziekteverzekering dekt de medische kosten, terwijl de zorgverzekering de niet-medische kosten vergoedt. De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Nadere informatie

DIENST MAATSCHAPPELIJK WERK

DIENST MAATSCHAPPELIJK WERK DESKUNDIG dichtbij BETROKKEN SCH T A A M DIENST s nd o f n e k e i z t van uw ns die De sociale R E W K J I APPEL K BIJ ONS KUNT U TERECHT! Welkom op de dienst maatschappelijk werk van de Liberale Mutualiteit

Nadere informatie

Helft zorgverzekerden komt niet rond

Helft zorgverzekerden komt niet rond Bijlage perstekst Helft zorgverzekerden komt niet rond 1. Het belang van de zorgverzekering Het HIVA onderzoek (2008) 1 bevestigt het nut van de Vlaamse zorgverzekering. Voor zorgerkenden maakt het wel

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DE STAD TIENEN REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DE STAD TIENEN REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DE STAD TIENEN REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE Artikel 1 - Principe Binnen de perken van het goedgekeurde budget

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 12.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 12.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 12.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7093 Uitleg velden : a. rijksregisternummer : b. geboortejaar c. NIS-code fusiegemeente : NIS - code van de fusiegemeente waar de betrokken persoon laatst

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming, artikel 22;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming, artikel 22; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden van de vaststelling, de uitbetaling en de terugvordering van de subsidies van de zorgkassen in het kader van de Vlaamse sociale bescherming DE VLAAMSE

Nadere informatie

ATTEST SPORTCLUB OF FITNESSCENTRUM. 1. In te vullen door de verantwoordelijke van het fitnesscentrum of van de sportclub.

ATTEST SPORTCLUB OF FITNESSCENTRUM. 1. In te vullen door de verantwoordelijke van het fitnesscentrum of van de sportclub. Lange Nieuwstraat 109-2000 Antwerpen 03/203.76.00 info@lmpa.be 03/225.02.35 www.lmpa.be ondernemingsnr : 04 117628 22 ATTEST SPORTCLUB OF FITNESSCENTRUM 1. In te vullen door de verantwoordelijke van het

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 39902 MONITEUR BELGE 13.09.2005 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 18729 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 2006 1350 [C 2006/35448] 6 JANUARI 2006. Ministerieel besluit houdende de goedkeuring van de handleiding zorgverzekering De Vlaamse minister van Welzijn,

Nadere informatie

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Oncologisch Centrum Sociale dienst Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Inhoud 1. De Vlaamse Zorgverzekering (VZ)...5 2. De hospitalisatieverzekering...6 3. Tussenkomst in reisonkosten

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het automatisch toekennen van een tenlasteneming van de Vlaamse zorgverzekering voor palliatieve thuispatiënten

Voorstel van resolutie. betreffende het automatisch toekennen van een tenlasteneming van de Vlaamse zorgverzekering voor palliatieve thuispatiënten stuk ingediend op 2262 (2013-2014) Nr. 1 30 oktober 2013 (2013-2014) Voorstel van resolutie van mevrouw Vera Van der Borght, de heer Peter Gysbrechts, de dames Gwenny De Vroe en Lydia Peeters en de heren

Nadere informatie

Voor een beter zicht! Optiek. www.lm.be

Voor een beter zicht! Optiek. www.lm.be Voor een beter zicht! Optiek www.lm.be Je ziet niet goed en dat zorgt voor heel wat hinder in het dagelijkse leven? Dan is het tijd om er iets aan te doen! Gelukkig verhelpen een bril, lenzen of een chirurgische

Nadere informatie

Voor een beter zicht! Optiek. www.lm.be

Voor een beter zicht! Optiek. www.lm.be Voor een beter zicht! Optiek www.lm.be Je ziet niet goed en dat zorgt voor heel wat hinder in het dagelijkse leven? Dan is het tijd om er iets aan te doen! Gelukkig verhelpen een bril, lenzen of een chirurgische

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG SCSZ/05/97 1 BERAADSLAGING NR. 05/034 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE BUITENLANDSE VERZEKERDEN, DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN HET VLAAMS ZORGFONDS, MET HET

Nadere informatie

Gezonde tanden, een leven lang! Tandzorg. www.lm.be

Gezonde tanden, een leven lang! Tandzorg. www.lm.be Gezonde tanden, een leven lang! Tandzorg www.lm.be 2 Bij LM ontvang je een terugbetaling voor: orthodontie jaarlijks mondonderzoek tandzorg die de ziekteverzekering niet terugbetaalt 3 Orthodontie Een

Nadere informatie

Indiening van een bezwaar tegen de beslissing van een zorgkas over de Vlaamse zorgverzekering

Indiening van een bezwaar tegen de beslissing van een zorgkas over de Vlaamse zorgverzekering Indiening van een bezwaar tegen de beslissing van een zorgkas over de Vlaamse zorgverzekering VSB-01-170117 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Gezonde tanden, een leven lang! Tand-Plus. www.lm.be

Gezonde tanden, een leven lang! Tand-Plus. www.lm.be Gezonde tanden, een leven lang! Tand-Plus www.lm.be 2 Bij LM ontvang je een terugbetaling voor: orthodontie jaarlijks mondonderzoek tandzorgen 3 Orthodontie Een stralend gebit? Ook voor jou! Een stralende

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2007. Hoofdstuk 1 Werking van de Vlaamse zorgverzekering... 5

JAARVERSLAG 2007. Hoofdstuk 1 Werking van de Vlaamse zorgverzekering... 5 JAARVERSLAG 2007 Hoofdstuk 1 Werking van de Vlaamse zorgverzekering... 5 1. Wat is de Vlaamse zorgverzekering... 5 2. Het Vlaams Zorgfonds... 5 3. Enkele kerncijfers... 6 Tabel 1 - Aantal leden in Vlaanderen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Werking van de Vlaamse zorgverzekering... 5

Hoofdstuk 1 Werking van de Vlaamse zorgverzekering... 5 JAARVERSLAG 2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Werking van de Vlaamse zorgverzekering... 5 1. Wat is de Vlaamse zorgverzekering... 5 2. Het Vlaams Zorgfonds... 5 3. Enkele kerncijfers... 6 Tabel 1 - Aantal

Nadere informatie

1 er wordt een punt 2 /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: 2 /1 budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning: een budget voor niet-

1 er wordt een punt 2 /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: 2 /1 budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning: een budget voor niet- Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering,

Nadere informatie

DMW - Dienst Maatschappelijk

DMW - Dienst Maatschappelijk De sociale dienst van uw ziekenfonds DMW - Dienst Maatschappelijk Werk www.lm.be Inleiding Dienst Maatschappelijk Werk De Dienst Maatschappelijk Werk van uw ziekenfonds is uw partner in moeilijke tijden.

Nadere informatie

VLAAMS ZORGFONDS. Jaarverslag 2015

VLAAMS ZORGFONDS. Jaarverslag 2015 VLAAMS ZORGFONDS Jaarverslag 2015 Inhoud 1 Voorwoord 4 2 Werking van de Vlaamse Zorgverzekering 6 2.1 Wat is de Vlaamse Zorgverzekering 6 2.2 Het Vlaams Zorgfonds 6 2.3 Enkele kerncijfers 7 2.3.1 Leden

Nadere informatie

Voorwaarden? Permanente thuisverzorging Er moet sprake zijn van een permanente en intensieve thuisverzorging.

Voorwaarden? Permanente thuisverzorging Er moet sprake zijn van een permanente en intensieve thuisverzorging. Inhoud 1. Reglement mantelzorgtoelage voor zorgbehoevenden van 21 tot 65 jaar 2. Reglement mantelzorgtoelage voor zorgbehoevenden van 65 jaar of ouder 1. REGLEMENT MANTELZORGTOELAGE Voor mantelzorg aan

Nadere informatie

Privacywet. Vlaamse Sociale Bescherming

Privacywet. Vlaamse Sociale Bescherming Privacywet Vlaamse Sociale Bescherming In het kader van de Vlaamse Sociale Bescherming worden er 3 tegemoetkomingen toegekend: de Vlaamse Zorgverzekering het Basisondersteuningsbudget en de tegemoetkoming

Nadere informatie

Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen

Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen Waarvoor dient dit formulier? Als u in het verleden al een goedkeuring hebt gekregen voor een tegemoetkoming in de kosten van hulpmiddelen en aanpassingen,

Nadere informatie

VR MED.0488/2 VLAAMS ZORGFONDS. Jaarverslag 2014

VR MED.0488/2 VLAAMS ZORGFONDS. Jaarverslag 2014 VR 2015 3010 MED.0488/2 VLAAMS ZORGFONDS Jaarverslag 2014 Inhoud 1 Voorwoord 4 2 Werking van de Vlaamse Zorgverzekering 6 2.1 Wat is de Vlaamse Zorgverzekering 6 2.2 Het Vlaams Zorgfonds 6 2.3 Enkele kerncijfers

Nadere informatie

Vlaamse Zorgverzekering Terugblik op de inspectieronde 2013

Vlaamse Zorgverzekering Terugblik op de inspectieronde 2013 Vlaamse Zorgverzekering Terugblik op de inspectieronde 2013 adres Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 Brussel telefoon 02 553 34 34 fax 02 553 34 35 mail contact@zorginspectie.be web www.zorginspectie.be

Nadere informatie

Reglement gemeentelijke mantelzorgpremie

Reglement gemeentelijke mantelzorgpremie Reglement gemeentelijke mantelzorgpremie Artikel 1: Met ingang van 1 januari 2010 en binnen de perken van het begrotingskrediet zal de gemeente Affligem onder de hiernavolgende voorwaarden een mantelzorgpremie

Nadere informatie

Wegwijs. Liever. Thuis. Verpleegkundige handelingen door mantelzorgers. vzw

Wegwijs. Liever. Thuis. Verpleegkundige handelingen door mantelzorgers.  vzw Wegwijs Verpleegkundige handelingen door mantelzorgers www.lm.be Liever Thuis vzw Inhoud Verpleegkundige handelingen 3 De mantelzorger als volwaardige partner in de zorg 4 Stap voor stap naar een attest

Nadere informatie

Premies en toelagen Zorg en wonen

Premies en toelagen Zorg en wonen Premies en toelagen Zorg en wonen - 2017 Zorg www.rechtenverkenner.be 1. Tegemoetkoming hulp aan bejaarden - THAB Deze tegemoetkoming wordt toegekend aan een minimum 65-jarige persoon met een handicap.

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Belangrijke melding over de zesde staatshervorming De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Wijzigingen tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) vanaf 1 januari 2017 ten gevolge van 6 e staatshervorming

Wijzigingen tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) vanaf 1 januari 2017 ten gevolge van 6 e staatshervorming Wijzigingen tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) vanaf 1 januari 2017 ten gevolge van 6 e staatshervorming 1. Algemene uitleg rond de wijzigingen in de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden Bent

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

"#$#%&#"'&%()$#)! *&&+!,#+-&)#)!%#"!##)!.#,#+'()$/!

#$#%&#'&%()$#)! *&&+!,#+-&)#)!%#!##)!.#,#+'()$/! !!!!! "#$#%&#"'&%()$#)! *&&+!,#+-&)#)!%#"!##)!.#,#+'()$/!!!!!! Tegemoetkomingen voor personen met een beperking. 1. Inkomensvervangende tegemoetkoming Mensen met een handicap kunnen niet altijd een voldoende

Nadere informatie

De Vlaamse Zorgkas. Werkingsverslag oktober 2003 december 2005

De Vlaamse Zorgkas. Werkingsverslag oktober 2003 december 2005 De Vlaamse Zorgkas Werkingsverslag oktober 2003 december 2005 1 Opmerking Voor de vlotte leesbaarheid is dit verslag in de mannelijke persoonsvorm geschreven. Overal waar u hij leest, mag u gerust zij

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

TOELAGEREGLEMENT MANTELZORG

TOELAGEREGLEMENT MANTELZORG TOELAGEREGLEMENT MANTELZORG Versie 2 van 02 april 2012. De verzorgingstoelage ter ondersteuning van personen die zwaar zorgbehoevende bejaarden, ernstig zieken en palliatief terminale patiënten thuis verzorgen,

Nadere informatie

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir I 'J~ ~ ~ :-.~? Vlaamse Regering DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir Omzendbrief betreffende de toepassing van de Vlaamse zorgverzekering voor Belgisch sociaal verzekerden met:

Nadere informatie

PROTOCOL VAN BEHANDELING EN BEGELEIDING ambulante begeleiding

PROTOCOL VAN BEHANDELING EN BEGELEIDING ambulante begeleiding Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade maatschappelijke zetel: Potterierei 42, 8000 Brugge PROTOCOL VAN BEHANDELING EN BEGELEIDING Versie september 2013 Deze overeenkomst

Nadere informatie

VR DOC.0962/1BIS

VR DOC.0962/1BIS VR 2017 0610 DOC.0962/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van

Nadere informatie

Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen

Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen Waarvoor dient dit formulier? Als u in het verleden al een goedkeuring hebt gekregen voor een tegemoetkoming in de kosten van hulpmiddelen en aanpassingen,

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING BIJ LM WEST-VLAANDEREN 404 1

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING BIJ LM WEST-VLAANDEREN 404 1 Revillpark 1-8000 Brugge - T. 050/45.01.00 - F. 050/45.01.02 - www.lmwvl.be - info@lmwvl.be Naam personeelslid Nummer personeelslid Bur/sec AANVRAAG TOT INSCHRIJVING BIJ LM WEST-VLAANDEREN 404 1 Verplichte

Nadere informatie

VR DOC.0141/1BIS

VR DOC.0141/1BIS VR 2016 0403 DOC.0141/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming Definitieve

Nadere informatie

Vlaams Zorgfonds IVArp Jaarverslag 2012

Vlaams Zorgfonds IVArp Jaarverslag 2012 Vlaams Zorgfonds IVArp Jaarverslag 2012 JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Hoofdstuk 1 Werking van de Vlaamse zorgverzekering...6 1. Wat is de Vlaamse zorgverzekering...6 2. Het Vlaams Zorgfonds...6

Nadere informatie

Hoe inschrijven BIJ het VAPh? INFORMAtIe VOOR. VLAAMS AGeNtSChAP VOOR PeRSONeN Met een handicap

Hoe inschrijven BIJ het VAPh? INFORMAtIe VOOR. VLAAMS AGeNtSChAP VOOR PeRSONeN Met een handicap Hoe inschrijven BIJ het VAPh? INFORMAtIe VOOR PeRSONeN Met een handicap VLAAMS AGeNtSChAP VOOR PeRSONeN Met een handicap Wat VINDt u IN Deze BROChuRe? 01 Waarom u INSChRIJVeN BIJ het VAPh? 03 AAN welke

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/142 BERAADSLAGING NR 09/079 VAN 1 DECEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Hoofdstuk 1 Werking van de Vlaamse zorgverzekering... 6

JAARVERSLAG 2009. Hoofdstuk 1 Werking van de Vlaamse zorgverzekering... 6 JAARVERSLAG 2009 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Werking van de Vlaamse zorgverzekering... 6 1. Wat is de Vlaamse zorgverzekering... 6 2. Het Vlaams Zorgfonds... 6 3. Enkele kerncijfers... 7 Tabel 1 - Aantal

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over

Nadere informatie

Thuiszorg. informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden jonger dan 65 jaar

Thuiszorg. informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden jonger dan 65 jaar Thuiszorg 1 informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden jonger dan 65 jaar Dienst thuiszorg 2 Inhoud 1 TEGEMOETKOMING MINDERVALIDEN VAN HET MINISTERIE VAN SOCIALE VOORZORG... 4 1.1 De inkomstenvervangende

Nadere informatie

Vlaams Zorgfonds IVArp Jaarverslag 2011

Vlaams Zorgfonds IVArp Jaarverslag 2011 Vlaams Zorgfonds IVArp Jaarverslag 2011 JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Werking van de Vlaamse zorgverzekering...5 1. Wat is de Vlaamse zorgverzekering...5 2. Het Vlaams Zorgfonds...5 3. Enkele

Nadere informatie

Eerste trap in PVF : Basisondersteuningsbudget. 17 &19/06/ Update PVF. Diane Serneels. - Georganiseerd door de Vlaamse zorgverzekering

Eerste trap in PVF : Basisondersteuningsbudget. 17 &19/06/ Update PVF. Diane Serneels. - Georganiseerd door de Vlaamse zorgverzekering Basisondersteuningsbudget (BOB) Diane Serneels 1 Eerste trap in PVF : Basisondersteuningsbudget - Georganiseerd door de Vlaamse zorgverzekering - Ingebed in Vlaamse Sociale Bescherming - Dus in een systeem

Nadere informatie

Aanvraag om adoptiepremie

Aanvraag om adoptiepremie Aanvraag om adoptiepremie MyFamily staat voor u klaar! kinderbijslag@xerius.be 078 15 40 25?? Wanneer een formulier Aanvraag om adoptiepremie indienen? Meestal is het niet nodig een aanvraagformulier in

Nadere informatie

Decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering

Decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering Decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering (B.S.28.V.1999) 1 [HOOFDSTUK I. - ALGEMENE BEPALINGEN, DEFINITIES, DOELSTELLING AANSLUITING EN BIJDRAGEN] Afdeling 1. - Algemene

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

De opvolging van je zoektocht naar werk

De opvolging van je zoektocht naar werk De opvolging van je zoektocht naar werk Klassieke procedure > Hoe vermijd je sancties? > Wat moet je doen? > Vraag de nodige informatie! www.aclvb.be Als werkloze heb je een aantal verplichtingen. Zo moet

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN TOELAGE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Voor wie Om in aanmerking te komen voor deze toelage dient men over één van onderstaande attesten te beschikken. Het bedrag van de

Nadere informatie

Brussel, 8/3/2007. Geachte budgethouder,

Brussel, 8/3/2007. Geachte budgethouder, Brussel, 8/3/2007 Kenmerk: 50/wdp/mededeling18 Vragen naar: medewerker van de PAB-cel Telefoon: 0800/97.907 Fax: 02/225.84.05 t.a.v. de PAB-cel E-mail: pab@vlafobe Bijlagen: 4 BETREFT: - PAB en kortverblijf/logeerfunctie

Nadere informatie

Samen op weg naar een gezond leven! Dieet. www.lm.be

Samen op weg naar een gezond leven! Dieet. www.lm.be Samen op weg naar een gezond leven! Dieet www.lm.be 2 Bij LM ontvang je een terugbetaling voor: dieetadvies geneesmiddelen tegen overgewicht vakanties voor jongeren met obesitas 3 Dieetadvies Een maatje

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.12.2006 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.12.2006 MONITEUR BELGE 74955 VLAAMSE OVERHEID [C 2006/37086] Vlaamse Milieumaatschappij. Delegatiebesluit Bij besluit van de administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij van 15 december 2006 wordt de heer Dirk Waegeman,

Nadere informatie

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van [ ] houdende de Vlaamse sociale bescherming

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van [ ] houdende de Vlaamse sociale bescherming DOC/RC/2016/26.04/16 Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van [ ] houdende de Vlaamse sociale bescherming DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het bijzonder decreet

Nadere informatie

SCSZ/04/26. Gelet op de aanvraag van het Vlaams Zorgfonds van 4 februari 2004;

SCSZ/04/26. Gelet op de aanvraag van het Vlaams Zorgfonds van 4 februari 2004; SCSZ/04/26 BERAADSLAGING NR 04/005 VAN 20 FEBRUARI 2004 M.B.T. DE MEDEDELINGEN VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD MET HET OOG OP DE TOEPASSING VAN DE ZORGVERZEKERING BERAADSLAGINGEN NR 02/115 VAN

Nadere informatie

Wij zijn echt met je gezondheid bezig. Rust-, Herstel- en Zorgverblijven

Wij zijn echt met je gezondheid bezig. Rust-, Herstel- en Zorgverblijven Wij zijn echt met je gezondheid bezig Rust-, Herstel- en Zorgverblijven RUSTVERBLIJF Een adempauze kan een goede invloed hebben op je gezondheid. Heb je zelf een ernstige aandoening of begeleid je iemand

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende organisatie van de zorgverzekering

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende organisatie van de zorgverzekering Stuk 1810 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 23 juli 2008 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende organisatie van de zorgverzekering 4579 WEL Stuk 1810 (2007-2008)

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/039 1 BERAADSLAGING NR. 07/013 VAN 6 MAART 2007, GEWIJZIGD OP 2 OKTOBER 2007, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE INKOMENDE GRENSARBEIDERS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN

Nadere informatie

Infofiche Eindafrekening

Infofiche Eindafrekening Infofiche Eindafrekening Wat in geval van overlijden? PAB-stappenplan voor nabestaanden Laatst aangepast 31/08/2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Indien budgethouder

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. jonger dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. jonger dan 65 jaar 1 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden jonger dan 65 jaar Inhoudstafel 1. Tegemoetkoming mindervaliden van het Ministerie van Sociale voorzorg pag 1 1.1 De inkomensvervangende

Nadere informatie

Hoe een aanvraag indienen BIJ het VAPH? INFORMATIE VOOR VLAAMS AGENTSCHAP VOOR

Hoe een aanvraag indienen BIJ het VAPH? INFORMATIE VOOR VLAAMS AGENTSCHAP VOOR Hoe een aanvraag indienen BIJ het VAPH? INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 01 wat vindt u in deze BROCHURE? 01 Waarom een aanvraag indienen bij het

Nadere informatie

Aanvraag om adoptiepremie

Aanvraag om adoptiepremie Aanvraag om adoptiepremie MyXeriusFamily staat voor u klaar! MyXeriusFamily Brouwersvliet 4 bus 3 2000 Antwerpen E Kinderbijslag@xerius.be T 078 15 40 25 Uw rijksregisternummer:?? Wanneer een formulier

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Geef borstvoeding en ontvang een premie van LM! Borstvoeding.

Geef borstvoeding en ontvang een premie van LM! Borstvoeding. Geef borstvoeding en ontvang een premie van LM! Borstvoeding www.lm.be Ontvang een premie vanaf 125 euro! 2 Borstvoeding geven zorgt voor een heel intense band met de baby. Dit is aangenaam voor de moeder

Nadere informatie

HOE EEN AANVRAAG INDIENEN BIJ HET VAPH? INFORMATIE VOOR VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

HOE EEN AANVRAAG INDIENEN BIJ HET VAPH? INFORMATIE VOOR VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP HOE EEN AANVRAAG INDIENEN BIJ HET VAPH? INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 01 WAT VINDT U IN DEZE BROCHURE? 01 WAT DOET HET VAPH? 03 ZIJN ER VOORWAARDEN?

Nadere informatie

Herziening PAB. Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint Amandsberg

Herziening PAB. Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint Amandsberg Herziening PAB Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint Amandsberg www.onafhankelijkleven.be donderdag

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Directie-generaal Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap)

Nadere informatie

VOORZIENINGEN VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

VOORZIENINGEN VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING 2 INFORMATIE VOOR DE PATIËNT VOORZIENINGEN VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING Mensen met een beperking, kunnen in veel gevallen genieten van een reeks aangepaste maatregelen. U vindt hieronder een beknopt

Nadere informatie