Amsterdam, 21 december 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Amsterdam, 21 december 2004"

Transcriptie

1 Amsterdam, 21 december 2004 JAARPLAN 2005

2 2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. PRIORITEITEN IN BELEIDSPROGRAMMA BELEIDSDOELSTELLINGEN Werk boven uitkering Klantgerichtheid Samenwerking in de keten Collecterende functie Kwaliteit Handhaving BEDRIJFSVOERING Sturing Overige zaken bedrijfsvoering BEGROTING Algemeen Begroting Financiële taakstelling Transformatiekosten en kwaliteit Kostenverdeling e.a Kasstroomoverzicht 31 Bijlage I. Uitbestedingen 34 Bijlage II. Overzicht van andere taken 36

3 3 1. Inleiding Kiezen om koers te kunnen houden. Dat is het centrale thema van dit jaarplan Een aantal ingrijpende ontwikkelingen voor UWV komen in 2005 samen. Het beleidsprogramma is omvangrijk en complex. Datzelfde geldt voor het ICT-programma. De instroom in de WAO, ingezet met de Wet Verbetering Poortwachter, daalt verder. Ook wijzigingen in de WW zullen leiden tot vermindering van werk. Deze daling van het werkaanbod en bijzondere kostenstijgingen voor UWV als gevolg van gestegen pensioenlasten en beperkte compensatie van loon- en prijsstijgingen maken forse aanpassingen noodzakelijk. Bekend was al dat het aantal arbeidsplaatsen wordt verminderd met ca door de overdracht van de premie-inning naar de belastingdienst, het fusie- en transformatieproces en het afstoten van andere taken. Door de volumedalingen en de noodzakelijke bezuinigingen verdwijnen nog 3000 arbeidsplaatsen extra. Dat betekent, dat de personele omvang van UWV in de komende jaren wordt gehalveerd. Eind 2001 is een transformatieprogramma afgesproken voor de periode Dit programma voorziet in: fusie; vernieuwing van UWV naar een organisatie, die werk boven uitkering en de klant centraal stelt; verbetering van kwaliteit; reductie van de uitvoeringskosten. Het programma bevat afspraken over het prestatieniveau, dat onder gelijkblijvende omstandigheden ultimo 2005 zou worden bereikt. In de afgelopen jaren is een positief beeld ontstaan over de prestaties van UWV. Tegen veler verwachting in is het going concern ongestoord verlopen. De prestaties vertonen in het algemeen een stijgende lijn. Dit positieve beeld laat onverlet, dat het transformatieproces complex en risicovol blijft en dat in een dergelijk proces tegenvallers onvermijdelijk zijn. Medio 2004 stond reeds vast dat er, ook bij ongewijzigde omstandigheden, nog veel zou moeten gebeuren om het destijds afgesproken prestatieniveau in 2005 te realiseren. De omstandigheden zijn echter drastisch veranderd. Het transformatieprogramma voor 2005 loopt samen met het omvangrijke beleidsprogramma en de nog groter dan voorziene personele krimp van de organisatie. Het is niet realistisch om de verwachting te wekken dat UWV in 2005 deze programma s tegelijkertijd kan uitvoeren en de daaraan verbonden doelen onverkort kan realiseren. De opgave is te omvangrijk en de risico s voor verstoring van het going concern zijn te groot. Met de Minister van SZW hebben wij afgesproken dat de invoering van het beleidsprogramma prioriteit heeft boven het transformatieprogramma, omdat het beleidsprogramma tot grote besparingen op de administratieve lasten van het bedrijfsleven en op de uitkeringslasten leidt. Met die afspraak als uitgangspunt hebben wij prioriteiten gesteld voor In dit jaarplan lichten wij de gemaakte keuzes toe. Voor onze medewerkers is het perspectief van halvering van de organisatie verre van rooskleurig. Dit zet de immer grote motivatie en loyaliteit van onze medewerkers onder druk. Wij zullen al het mogelijke doen om voor de individuele medewerker zo snel mogelijk duidelijkheid te scheppen over zijn of haar toekomst bij UWV en te zorgen voor begeleiding naar werk buiten UWV. Wij tekenen ten slotte het volgende aan. Op het moment van opstellen van dit jaarplan is nog veel onzeker. Belangrijke onderdelen van het beleidsprogramma zoals de vernieuwing van de WAO en wijzigingen in de WW moeten nog door het parlement worden behandeld. De effecten van her sociaal akkoord met betrekking tot de WW worden in de loop van 2005 duidelijk. Analyses van deze effecten op het going concern, de ICT-portefeuille, het totale veranderprogramma en de financiële kaderstelling zijn, voor zover doenlijk, uitgevoerd om een beeld van mogelijkheden en risico s te verkrijgen. Datzelfde geldt voor de effecten van de extra reductie van 3000 arbeidsplaatsen.wij houden er rekening mee dat definitieve besluitvorming in 2005 over het beleidsprogramma een addendum op dit jaarplan noodzakelijk maakt. Raad van Bestuur

4 4 2. Prioriteiten in 2005 Het werkprogramma van UWV Zonder prioriteitstelling zou het werkprogramma voor 2005 van UWV er als volgt uitzien: 1. Voorbereiding en invoering beleidsprogramma 2005/2006 (WALVIS/SUB, nieuwe WAO, herbeoordelingen WAO, wijzigingen in WW en een tiental kleinere wijzigingen) 2. Afronden fusie en transformatie 3. Verdere kanteling organisatie naar werk boven uitkering 4. Invoering vernieuwd ketenprogramma 5. Vergroting klantgerichtheid en klanttevredenheid 6. Verbetering kwaliteit van de uitvoering tot het structureel gewenste niveau 7. 7% besparing op de uitvoeringskosten 8. Realiseren deel van de reductie van ca arbeidsplaatsen 9. Voorbereiden invoering per 1 januari 2006 van een nieuw besturingsmodel binnen UWV. Randvoorwaardelijk is hierbij dat er geen verstoringen van het going concern plaatsvinden. Risico s Aan het hiervoor geschetste werkprogramma zijn de volgende risico s verbonden: De omvang en complexiteit van het beleidsprogramma dat in het volgende hoofdstuk wordt beschreven leidt tot ingrijpende veranderingen in de drie primaire processen van UWV. Dergelijke ingrijpende wijzigingen brengen zware risico s voor het going concern met zich mee. De druk op het ICT-programma neemt toe. Voor 2005 voorziet dit programma, naast borging van het going concern, in de invoering van WALVIS/SUB, het uitfaseren van een aantal ICTstelsels, de invoering van nieuwe werkprocessen, de stroomlijning van beleids- en verantwoordingsinformatie, noodzakelijke aanpassingen aan kantoorautomatisering en vernieuwingen op het gebied van klantgerichtheid. Er is sprake van een grote verwevenheid tussen de verschillende onderdelen en de planning is zo strak, dat een enkele verstoring al kan leiden tot schade aan de totale ICT-performance en tot verstoring van het going concern. Om een objectief oordeel over de risico s te krijgen hebben wij aan een expertgroep een oordeel over het programma gevraagd. Dat oordeel luidt dat het programma onmogelijk is uit te voeren en dat het noodzakelijk is onderdelen ervan te temporiseren. In dit oordeel zijn nog niet betrokken de invoering van de nieuwe WAO, de wijzigingen in de WW en de overige beleidswijzigingen alsmede ICT-vernieuwingen in het ketenprogramma. Het veranderprogramma wordt in zijn totaliteit zo complex, dat het zicht op de samenhang verdwijnt en sturing wordt bemoeilijkt. Het perspectief van verlies van ca arbeidsplaatsen brengt risico s mee voor het behoud van kwaliteit van de uitvoering. Door de veelheid van opgaven wordt het topmanagement te zwaar belast. Er is onvoldoende budget beschikbaar om de inkrimping van de organisatie conform de regels van het sociaal plan te realiseren. Prioriteiten Om de risico s te beheersen stellen wij de volgende prioriteiten. Absolute prioriteit ligt bij het waarborgen van het going concern en de invoering van het beleidsprogramma. Daarbij wordt gehandeld vanuit het perspectief van werk boven uitkering en gerichtheid op klant en ketensamenwerking.

5 5 Alle andere onderdelen van het werkprogramma hebben een lagere prioriteit. Dat betekent dat: - anders dan voorgenomen en gewenst er in 2005 geen sprake zal kunnen zijn van verbetering van rechtmatigheid en tijdigheid van de uitvoering; - verbeteringen in klantgerichtheid en ketensamenwerking alleen mogelijk zijn als dit geen effecten heeft op het ICT-programma; - een toeneming van de klanttevredenheid in 2005 niet mag worden verwacht; - het transformatieprogramma waar mogelijk wordt getemporiseerd; - de voor 2005 geplande reductie op de uitvoeringskosten wordt doorgeschoven naar In de volgende hoofdstukken wordt deze prioriteitstelling verder uitgewerkt. Sturing Het stellen van prioriteiten alleen is niet voldoende om het going concern en de invoering van het beleidsprogramma te waarborgen. Versterking van de focus op het realiseren van deze prioriteiten is noodzakelijk. Wij nemen daarom de volgende maatregelen: Het ICT-programma is herijkt met als doelstelling het waarborgen van het going concern en van de invoering van het beleidsprogramma. Waar mogelijk worden transformatieactiviteiten doorgeschoven. Gelet op de grote verwevenheid van de verschillende onderdelen van het ICT-programma vergt dat een nauwgezette analyse. De projectenportfolio, die ten grondslag ligt aan het veranderprogramma, is gesaneerd, vereenvoudigd en in overeenstemming gebracht met het beleidsprogramma. Er wordt een centrale veranderorganisatie ingericht voor centrale sturing op de herijkte projectenportfolio. De normstelling bij de prestatie-indicatoren waarop de organisatie wordt aangestuurd is aangepast aan onze mogelijkheden in De te grote span of attention van het topmanagement is ontstapeld. Om de afslanking van de organisatie in goede banen te leiden is de invoering van capaciteitsen afbouwmanagement versneld. De invoering van het nieuwe besturingsmodel per 1 januari 2006 wordt uitgesteld. Ook deze aspecten worden in de volgende hoofdstukken nader uitgewerkt.

6 6 3. Beleidsprogramma Zoals aangegeven geven wij prioriteit aan waarborging van het going concern en invoering van het beleidsprogramma Onderstaand overzicht bevat dat beleidsprogramma, zoals dat er medio december 2004 uitziet. Daarbij is rekening gehouden met de afspraken, die in op 5 november j.l. gesloten concept-sociaal akkoord zijn gemaakt. Het overzicht laat zien welke effecten het beleidsprogramma in hoofdlijnen heeft op de reguliere uitvoering en op het transformatieprogramma, indien een en ander onverkort wordt uitgevoerd. Algemeen Titel/inhoud Effecten voor uitvoering Effect op transformatie 1. WALVIS/ Wfsv/SUB Zeer groot Zeer groot o Invoering o Afbouw collecterende functie o WALVIS/Sub is zowel beleidso Harmonisatie loonbegrip voor belasting en premieheffing o Herziening dagloonberekening o Nieuwe polisadministratie als transformatieprogramma gericht op verbetering o Herziening dagloonregels o Walvisproof maken alle materiesystemen dienstverlening en beperking o Overdracht premieheffing naar belastingdienst ZW, WAO en WW o Aanpassingen CBBS-systeem administratieve lasten; o Vertraagt diverse andere transformatieprogramma s. Arbeidsongeschiktheidswetten Titel/inhoud Effecten voor uitvoering Effect op transformatie 2. Invoering aangepast schattingsbesluit (ASB) Beperkt tot redelijk groot o Extra inzet proces- en ICTdeskundigen o Ingevoerd o Aanscherping schatting voor nieuwe gevallen o Herbeoordeling alle gevallen < 50 jaar 3. Tijdelijke regeling inkomensgevolgen herbeoordeelde arbeidsongeschikten (TRI) o Invoering o Tijdelijke inkomenstoeslag voor degenen waarvan uitkering wordt verlaagd 4. Maximering ziekengeldlasten voor wachtgeldfonds uitzendsector o Invoering o Ziekengeldlasten uitzendbranche worden eerste 2 jaar beperkt tot maximum Groot o Herziening instructie en aanpassing CBBS-systeem o Is naar/voor verzekerden en politiek zeer gevoelig proces o Risico op sterke toename aantal bezwaar- en beroepszaken Beperkt o Aanpassing WAO, Wajong en WAZ-systemen o Aanvulling instructie Zeer beperkt o Wijziging systeem van premievaststelling voor deze sector o Beperkte systeemaanpassingen Beperkt o omvang aanpassing systeem en instructie is gering Geen 5. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) o Invoering o Nieuwe wet voor nieuwe arbeidsongeschikten o Voor lopende gevallen blijft huidige WAO van kracht 6. Uitbreiding no risk polis voor arbeidsgehandicapte jongeren o Invoering o No risk polis wordt uitgebreid Zeer groot o Vergt ontwikkeling volledig nieuw ICT-stelsel naast huidige WAO-stelsels o Nieuwe werkprocessen en werkinstructies voor inhoudelijke beoordeling en processen o Nieuwe koppelingen met polisadministratie en dagloonmodules o Grote opleidingsinspanning Nauwelijks Zeer groot o Nieuw systeem is niet mogelijk voor o Voorlopig gekozen voor beperkte systeemaanpassingen en veel handmatige beoordeling. o Inzet van proces- en ICTdeskundigen o Vertraagt transformatieprogramma AG, POAA, personeel Geen

7 7 voor groep vangnetters 7. Wijziging samenloop ziekte en werkloosheid o Invoering o Samenloop ziekte en werkloosheid wordt beperkt Beperkt o Aanpassing werkprocessen en inhoudelijke instructie samenloop o Aanpassing ICT-systemen Beperkt o Zie hiernaast Werkloosheidswet Titel/inhoud Effecten voor uitvoering Effect op transformatie 8. Vrijstelling sollicitatieplicht ouderen (pilot) Zeer beperkt o Aanpassing coderingen in Zeer beperkt o Zie hiernaast o Invoering materiesystemen o Pilot bedoeld om vrijstelling bij mantelzorg of vrijwilligerswerk te regelen 9. Vereenvoudiging WW mbt. scholing, proefplaatsing en experimenten Zeer beperkt o Aanpassing instructie Geen o Invoering o Betreft afschaffen REAuitkering bij scholing, uniformering proef-plaatsingen en invoering experimenteerregeling 10. Invoering feitelijk arbeidsverleden o Invoering o Feitelijk ipv fictief arbeidsverleden o Wijziging verzorgings-forfait o Invoering arbeidsverledenbeschikking 11. Aanscherping wekeneis WW o Invoering in 2005 o Wekeneis verhoogd naar 39 uit 52 weken 12. Afschaffen kortdurende uitkering o Ingediende wetsvoorstel is aangehouden in afwachting van SER-advies, dat voor zal worden uitgebracht 13. Verruiming garantiedagloon voor ouderen o Invoering Anticumulatie gouden handdruk o Aangehouden in afwachting van SER-advies, dat voor zal worden uitgebracht Groot o Vergt ingrijpende aanpassingen in WW-materiesystemen en huidige basisregistraties o Bij polisadminstratie opnieuw herziening systemen nodig o Herziening instructies Beperkt o Leidt tot aanpassing systemen door koppeling met basisregistraties, kennis- en materiesysteem Nader te bepalen o Afhankelijk van beslissing over SER-advies en van tijdstip invoering Zeer beperkt o Aanpassing dagloonproces en dagloonsysteem Nader te bepalen o Afhankelijk van beslissing over SER-advies en van tijdstip invoering Groot o Vraagt grote inzet proces- en ICT-deskundigen o Heeft vertragend effect op transformatieprogramma WW, POAA, ICT en personeel Beperkt/groot o Impact afhankelijk van moment van invoering. Ingeval van samenloop met geplande uitfasering van systemen of testperiode WALVIS is de impact groot. Nader te bepalen o Afhankelijk van definitieve inhoud en tijdstip van invoering Zeer beperkt o Beperkte inzet ICT- en procesmedewerkers Nader te bepalen o Afhankelijk van definitieve inhoud en tijdstip van invoering 15. Premiedifferentiatie WW o Invoering o Introductie 2 premiegroepen: voor werknemers met contract < 1 jaar en contract > 1 jaar Groot o Regeling vervangt huidige, in de uitvoering zeer ingewikkelde regeling van cyclische werkloosheid Beperkt o Vergt nadere verfijning PANAberichten en extra koppeling polisadministratie/materiesysteem/premieramingen De in hoofdlijnen weergegeven effecten op de uitvoering en het transformatieprogramma zijn gebaseerd op de nu bekende inhoud van de beleidsvoornemens. Ook wat de beoogde invoeringstermijnen betreft wordt hier uitgegaan van de huidige plannen. Welke data uiteindelijk gaan gelden is mede afhankelijk van eventuele wijzigingen tijdens en de voortgang van de parlementaire behandeling. De nieuwe arbeidsongeschiktheidswet, de WIA, en de wijzigingen in de WW moeten nog door het parlement worden behandeld. Afhankelijk van de definitieve inhoud van

8 8 de wetgeving zullen de effecten op de uitvoering en het transformatieprogramma ook pas definitief kunnen worden vastgesteld Met betrekking tot de WIA is van belang, dat voor een bedrijfsmatig verantwoorde invoering van deze wet in elk geval de bouw van een nieuw ICT-systeem noodzakelijk is. Aangezien dat niet voor 1 januari 2006 is te realiseren, zal invoering per die datum gepaard moeten gaan met een aantal noodvoorzieningen in de huidige systemen en met handmatige beoordelingen. Om deze aanpak te realiseren is het noodzakelijk, dat eind 2004 de inhoud van de wet en de nadere regelgeving bekend is. Daarbij is van belang dat de invoering van WALVIS/SUB/WFSV het noodzakelijk maakt om in de tweede helft van 2005 geen andere systeemwijzigingen in die periode door te voeren, omdat in die periode alle uitkeringsystemen WALVIS-proof moeten worden gemaakt. De systeemwijzigingen tengevolge van WIA zullen dus in de eerste helft van 2005 moeten worden ontwikkeld. Met de Minister van SZW is afgesproken dat begin 2005 definitief wordt bepaald op welke termijn en onder welke condities de invoering van de WIA mogelijk is. Het tijdig kunnen invoeren van de wijzigingen in de WW is afhankelijk van de definitieve inhoud van de wetgeving. Deze staat nog ter discussie. Ook hier speelt een rol dat de invoeringsdatum niet mag interfereren met het WALVIS-proof maken van de WW-systemen.

9 9 4. Beleidsdoelstellingen UWV heeft de wettelijke opdracht uitvoering te geven aan de WW, de ZW, de WAO, de TW en enkele andere wetten. Daarnaast voert UWV een beperkt aantal taken uit voor andere opdrachtgevers. UWV heeft op zijn beurt weer enkele taken uitbesteed aan derden. Onze belangrijkste beleidsdoelstellingen zijn werk boven uitkering, klant- en ketengerichtheid en juiste en tijdige uitkeringsverstrekking. Met inachtneming van de aangepaste normering van de prestatie-indicatoren beschrijven wij in dit hoofdstuk welke resultaten wij in 2005 zullen bereiken en welke instrumenten daarvoor worden ingezet WERK BOVEN UITKERING De kanteling naar werk boven uitkering wordt in 2005 voortgezet. Het beleidsprogramma wordt ook vanuit dat perspectief ingevoerd. In 2005 sturen wij op een beperkter aantal prestatieindicatoren dan in 2004 met als een doel een scherpere focus op de te behalen resultaten. Dit ziet er als volgt uit: Resultaten Prestatie Te bereiken in 2005 Uitvoering arborol vangnetgevallen 5% Daling ziekteverzuim t.o.v Snelle start reïntegratietraject AG 85% Snelle start reïntegratietraject WW 85% Vanaf het derde kwartaal Tijdigheid reïntegratieverslag 60% Juistheid reïntegratieverslag 70% Sluitende aanpak WW 95% Sluitende aanpak AG 90% Effectiviteit reïntegratie Aantal plaatsingen De omvang van het lopend bestand WAO ultimo 2005 wordt beïnvloed door verschillende factoren. Door de verlenging van de loondoorbetaling bij ziekte tot 2 jaar, is er in 2005 vrijwel geen WAOinstroom. De uitstroom wordt verhoogd door de herbeoordeling van de arbeidsgehandicapte klanten op basis van het per 1 oktober 2004 aangepaste schattingsbesluit. Bij de herbeoordelingen worden de ervaringen met geïntensiveerde claimbeoordeling betrokken. Wij verwachten dat door deze factoren er in 2005 sprake zal zijn van een relatief sterke afname van het lopend WAObestand. Per saldo verwachten wij dat het aantal WAO ers eind volgend jaar zal dalen in de richting van Een adequate uitvoering van de arborol voor vangnetgevallen draagt bij aan beperking van de uitkeringslasten Ziektewet en van de instroom in de WAO. De indicator die wij voor 2004 hiervoor hanteren (% herstel voor einde wachttijd WAO), heeft voor 2005 geen functie. Als gevolg van de invoering van de wet VLZ is er nauwelijks sprake van uitstroom van vangnetgevallen richting WAO. Als indicator hanteren wij daarom dit jaar de ontwikkeling van het verzuimpercentage in Wij realiseren in 2005 een daling van het verzuim (meldingsfrequentie x verzuimduur) ten opzichte van 2004 met 5%. De indicatoren juistheid en tijdigheid reïntegratieverslag zijn pas vanaf het 4 de kwartaal 2005 interessant en hebben dan betrekking op de instroom WIA.

10 10 De norm voor de snelheid waarmee reïntegratietrajecten worden gestart stellen wij op 85% bij AG en 85% bij WW vanaf het derde kwartaal. Door het intensieve beleidsprogramma in 2005 zullen wij de procesverbeteringen die nodig zijn om bij de WW de gewenste norm (85%) te bereiken, pas later in 2005 kunnen doorvoeren. Ten aanzien van de indicator sluitende aanpak merken wij op dat dit begrip een gedifferentieerde werkwijze mogelijk maakt, toegesneden op wat de cliënt nodig heeft. We zullen iedere uitkeringsgerechtigde de begeleiding geven die nodig is. Die begeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit het aanbieden van een traject, het voeren van een aantal gerichte gesprekken die de cliënt in staat stellen weer zelf werk te zoeken of het doorleiden naar een traject sociale activering. Omdat er bij de uitvoering van de WW altijd enige uitval is, door technische oorzaken, of als gevolg van gedragingen van de cliënt, achten wij een percentage van 100% niet reëel. Wij hebben de norm daarom gesteld op 95% gesteld. Bij de sluitende aanpak AG kijken we naar de instroom in de WAO in 2004 en de resultaten van de herbeoordelingsoperatie, die op 1 oktober 2004 van start is gegaan. Omdat het budget in 2005 beperkt is, kan niet iedereen die daarvoor in aanmerking zou kunnen komen, ook daadwerkelijk op traject worden gezet. Met de minister is afgesproken dat eerste prioriteit hebben de herbeoordeelden, voorts de jonggehandicapten en daarna de rest. Om die reden stellen wij de indicator sluitende aanpak AG op 90%. In 2005 zal het aantal plaatsingen ten minste bedragen (± AG en ± 9000 WW). De plaatsingspercentages bedragen respectievelijk 50% bij WW en 40% bij AG per contractjaar. We kopen alleen trajecten in als er een redelijke kans op werkhervatting is. Wij begeleiden de cliënt tijdens en na het reïntegratietraject en houden stringent toezicht op de reïntegratiebedrijven. Om deze resultaten te bereiken hanteren we de volgende middelen en instrumenten. Intensivering claimbeoordeling In de pilot waarin meer aandacht is besteed aan de claimbeoordeling bij jonge vrouwen met psychische klachten is vastgesteld dat geïntensiveerde vormen van claimbeoordeling een verlagend effect hebben op de WAO-instroom. De resultaten van deze pilot betrekken wij bij de inrichting van het claimbeoordelingsproces voor de uitvoering van de WIA per 1 januari Daarnaast zullen wij de resultaten in 2005 benutten voor intensivering van de beoordeling en reïntegratiebegeleiding van uitzendkrachten en zieke werklozen. Het extra capaciteitsbeslag dat gepaard gaat met deze vormen van intensivering wordt afgestemd op de capaciteit die nodig is voor uitvoering van de herbeoordelingsoperatie. Reïntegratie Financiële middelen In 2005 zijn voor de inkoop van reïntegratietrajecten de volgende budgetten ter beschikking: 80 miljoen voor WW; 140 miljoen voor AG; 60 miljoen voor voorzieningen. Bij het opstellen van dit jaarplan is nog overleg gaande over het financiële kader. Er bestaat nog onvoldoende duidelijkheid over de vraag of de hiervoor genoemde budgetten toereikend zijn om voor alle gevallen, waarvoor dat noodzakelijk is, een reïntegratietraject in te kopen. Aanbestedingsprocedure Bij de aanbestedingen van reïntegratietrajecten die in 2005 worden gedaan, wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een administratieve lastenverlichting voor zowel de reïntegratiebedrijven als UWV. Daarnaast wordt gelet op mogelijke negatieve effecten van het aanbesteden. De RWI wijst in zijn advies van 27 februari 2004 op de mogelijke nadelige effecten van no-cure, no-pay waardoor het accent zou kunnen komen te liggen op snelle uitstroom boven een duurzame werkhervatting. Tot nu toe heeft UWV geen aanwijzingen dat resultaatfinanciering tot dit effect zou leiden, maar wij blijven de trajecten nauwgezet volgen. Reïntegratiebedrijven die door UWV worden gecontracteerd zijn verplicht om de klant ook na de plaatsing bij een nieuwe werkgever te begeleiden (nazorg), zodat zoveel mogelijk duurzame plaatsingen gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast worden

11 11 bonussen beschikbaar gesteld aan de reïntegratiebedrijven als klanten worden geplaatst voor een periode langer dan 6 maanden. Wij hebben inmiddels voldoende ervaring opgedaan met de reïntegratiemarkt om een vervolgstap te zetten in de richting van duurzame contracten met reïntegratiebedrijven. We werken met het ministerie de volgende lijn uit. Reïntegratiebedrijven worden in eerste aanleg op basis van een aanbesteding gecontracteerd. Aan de hand van transparante prestatienormen beoordelen wij deze bedrijven en met een positief scorend bedrijf wordt het contract gecontinueerd. Blijft de prestatie van een bedrijf onder de norm, dan wordt het contract beëindigd en wordt dat deel opnieuw aanbesteed. Duurzame contractering leidt tot hogere efficiëntie en uiteindelijk betere resultaten. Reïntegratiecoach In 2004 is een start gemaakt met de invoering van reïntegratiecoaches. In 2005 wordt de capaciteit uitgebreid om de focus op werkhervatting te versterken. Vooralsnog komen er aparte reïntegratiecoaches voor AG en WW. Op langere termijn zal dit onderscheid vervallen. In het kader van de ketensamenwerking en bij de verdere ontwikkeling van onze frontoffices zal met CWI en gemeenten worden nagegaan op welke manier de begeleiding naar werk vanuit deze organisaties zo effectief mogelijk kan worden ingezet. De reïntegratiecoach stimuleert niet alleen werkhervatting; hij houdt contact met de klant na diens werkhervatting als hij twijfelt aan de duurzaamheid van de plaatsing en vervult een rol in het kader van handhaving door de klant op zijn plichten aan te spreken. Maatwerk Om maatwerk te kunnen toepassen bij de WAO-claimbeoordeling en reïntegratiebegeleiding maken wij onderscheid in vijf klantgroepen: werknemers met een werkgever, uitzendkrachten, zieke werklozen, jonggehandicapten en mensen met een lopende WAO-uitkering. Gelet op de diversiteit van de klantgroepen zijn in de uitvoering drie soorten teams nodig: een claim/reïntegratieteam voor de klantgroepen werknemers met een werkgever en zittend-bestand. Daarnaast voert dit team ook de werkzaamheden vanaf claimbeoordeling uit voor de klantgroepen uitzendkrachten en zieke werklozen. een Arboteam voor de klantgroepen uitzendkrachten en zieke werklozen. Vanaf de claimbeoordeling vindt overdracht plaats naar het claim/reïntegratieteam. een Wajong-team voor de klantgroep jonggehandicapten (zowel instroom als zittendbestand ). Doelgroepenbeleid In ons Jaarplan 2004 hebben wij uiteengezet wat onze inzet is voor enkele specifieke doelgroepen. Ook voor 2005 blijft UWV deze doelgroepen onderscheiden: In de periode gaan wij 6000 extra trajecten inzetten voor jonggehandicapten. Wij zullen de werkgelegenheid van jongeren specifiek bevorderen door het mogelijk maken van JOP-stages en leerwerkplekken in de eigen organisatie. De plaatsingspercentages van vrouwen zijn op dit moment vrijwel gelijk aan die van mannen. Dat is ook ons doel. Wij bewaken dat dit ook zo blijft en treffen aanvullende maatregelen als bijsturing nodig blijkt. Wij zien dat allochtonen veelal een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. De doelstelling van het kabinet is dat de resultaten van trajecten voor allochtonen vergelijkbaar moeten zijn met die van reguliere trajecten. Voor deze groep hebben we in 2004 specifieke contracten gesloten met reïntegratiebedrijven. In de tweede helft van 2005 kunnen wij iets vertellen over de resultaten. Met de gemeente Zaanstad zetten wij een pilot op waarmee in eerste instantie 20 tot 100 allochtone vrouwen (met WAO, WW of WWB) worden begeleid naar individueel fiscaal ondernemerschap, waarbij men in de vorm van een maatschap samenwerkt met andere vrouwen. Ouderen worden met de vergrijzing een steeds belangrijker doelgroep. Wij zien sociale activering als een belangrijk instrument voor deze klanten, waarbij ons primaire doel blijft te komen tot reïntegratie. Met de gemeente Tilburg ontwikkelen wij voor ouderen activiteiten en faciliteiten om hen te stimuleren de mogelijkheid van het zelfstandig (fulltime of parttime) ondernemerschap te verkennen.

12 12 Afspraken met andere organisaties Om de kans op werk te vergroten is het vaak onontbeerlijk dat flankerende middelen worden ingezet als vervoersvoorzienigen, werkplekvoorzieningen, kinderopvang, schuldhulpverlening, taalcursussen voor allochtonen, verslaafdenzorg e.d. Wij zijn in 2004 gestart met het maken van concrete afspraken met gemeenten hierover. Dit is een noodzakelijke investering om de kansen op werkhervatting van onze klanten te kunnen vergroten. Wij zetten dit in 2005 voort. In samenwerking met de Commissie Werkend Perspectief willen wij door voorlichting aan werkgevers en brancheorganisaties het imago van arbeidsgehandicapten als werknemer verbeteren. In de voorlichting aan werkgevers geven wij meer bekendheid aan de financiële voordelen van het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte. Verder zullen wij zorgen dat voorzieningen aan werkgevers bij het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte snel worden getroffen. Met Cedris, de brancheorganisatie van SW-ondernemingen bereiden wij afspraken voor om te bevorderen dat werkervaring kan worden opgedaan door WAO ers die in het kader van de herbeoordelingsoperatie zijn afgeschat. Ondersteuning Preventie Samen met arbodiensten onderzoeken wij binnen de wettelijke kaders de mogelijkheden om bedrijven, die op de juiste wijze met preventie en reïntegratie omgaan, te faciliteren. Reïntegratietelefoon en Internet Klanten die zelf het initiatief nemen om weer te willen werken, kunnen via de UWV-telefoon (reïntegratietelefoon) een beroep doen op ondersteuning. Door middel van internet worden klanten goed geïnformeerd over de mogelijkheden die er zijn ten aanzien van reïntegratie. De snelle start van de reïntegratie wordt hierdoor bevorderd en de klant wordt in staat gesteld om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Individuele reïntegratieovereenkomst Als klanten zelf invulling willen geven aan het reïntegratietraject dan kunnen ze gebruik maken van de Individuele Reïntegratieovereenkomst. UWV ziet in dit instrument een waardevolle aanvulling voor een groep klanten die goed gemotiveerd is en zelf invulling wil en kan geven aan het reïntegratietraject. Wij geven daarbij aan welke bedrijven voldoende kwaliteit hebben om de IRO te kunnen uitvoeren. 4.2 KLANTGERICHTHEID Klantgerichtheid blijft ook in 2005 het vertrekpunt bij onze werkzaamheden. Het beleidsprogramma en de noodzaak om prioriteiten te stellen veroorzaken echter, dat er beperkingen zijn in het verhogen van de klanttevredenheid en gerichtheid. Hierna wordt beschreven welke resultaten we zullen bereiken in 2005 en op welke manier we verder werken aan vergroting van de klantgerichtheid in de komende jaren. Resultaten Prestatie Te bereiken in 2005 Klanttevredenheid verzekerden 6 Klanttevredenheid werkgevers 6 Afdoening klachten 80% < 3 weken(ultimo 2005) Klanttevredenheid Onze doelstelling was om in 2005 een score van 7 te bereiken voor de tevredenheid van de verzekerden. Door de herbeoordeling van de lopende gevallen WAO/WAZ/WAJONG en de aanscherping van de toetredingsvoorwaarden in de WW zullen wij in veel gevallen een voor de klant minder aangename beslissing uitreiken. Het is niet realistisch te veronderstellen dat in een

13 13 dergelijke context de klanttevredenheid stijgt. Wij verwachten een daling ten opzichte van de huidige situatie (6.5). Voor werkgevers is 2005 een jaar van grote veranderingen. In het bijzonder de overgang van de premie-inning naar de Belastingdienst en de voorbereiding op een nieuwe afdrachtsmethodiek zal voor veel werkgevers extra werk opleveren en ondanks intensieve voorlichtingsactiviteiten mogelijk tot vragen en onzekerheden leiden. Dat zal zijn weerslag geven op de mate van tevredenheid van werkgevers. Wij stellen de norm voor 2005 op 6, maar houden er rekening mee, dat die in praktijk lager zal uitvallen. Klachten De snelheid waarmee wij op klachten reageren, is nog niet optimaal. Voor een snelle afwikkeling van klachten is het noodzakelijk dat er ICT-voorzieningen worden getroffen, die een koppeling tussen het centrale klachtenbureau en de uitkeringsdossiers mogelijk maken. Dit kan in 2005 gelet op het overvolle ICT-programma niet worden gerealiseerd. Wij willen eind 2005 bereiken dat 80% van de klachten binnen drie weken afgehandeld is. Communicatie UWV heeft eind 2005 een transparante communicatiestructuur, die het klanten mogelijk maakt zelf te kiezen via welk kanaal ze met UWV in contact willen treden. Er zijn drie landelijke telefoonnummers, één voor werknemers, één voor werkgevers en één voor zakelijke relaties. Bij de klantencontactcentra in Goes en Assen kunnen alle verzekerden met al hun vragen telefonisch terecht op één landelijk telefoonnummer; 80% van de vragen kan direct worden afgehandeld of, als een inhoudsdeskundige moet worden ingeschakeld, binnen 24 uur. Wij willen de klant bewegen om meer van het internet als selfservicekanaal gebruik te gaan maken en minder van de telefoon. Via internet zal het merendeel van de vragen snel en adequaat beantwoord kunnen worden. De verwachting is dat klanten daardoor minder vragen over proceszaken zullen hebben en de UWV-telefoon vooral pro-actief gaan gebruiken als laagdrempelig adviesmiddel met vragen over dreigend ontslag en dreigende WAO-instroom. Werkgevers en verzekerden kunnen daarnaast al in 2004 brochures en formulieren downloaden en werkgevers kunnen zich abonneren op een maandelijkse digitale nieuwsbrief. In relatie tot veranderingen in de uitvoering van de sociale zekerheid zal waar nodig een sterkere doelgroepsegmentering gestalte krijgen, waarbij UWV bijvoorbeeld - in samenspraak met de cliëntenraden - via branche- en vakbladen en door bijeenkomsten voor intermediairs in het land met specifieke doelgroepen zal communiceren. Op basis van de evaluatie - en de tussen cliëntenraden en UWV overeengekomen verbeteracties - zal de samenwerking en de effectiviteit ervan ten gunste van de klant in 2005 verder verbeteren. Wij zetten onze externe campagnes in 2005 op reguliere basis voort, waarbij wij werkgevers en verzekerden pro-actief dus nog voor ze cliënt worden - informeren over de producten en diensten die ze van UWV mogen verwachten. De effecten van onze reguliere communicatie blijven wij intensief volgen en zo nodig aanpassen. UWV versterkt de relatie binnen de keten werk en inkomen met het CWI in communicatief opzicht door een gezamenlijke aanpak en invulling van de handhavingscommunicatie. Bovendien wordt voor de werklozen die zich bij het CWI inschrijven samen met het CWI een halfjaarlijks blad gerealiseerd. Het is ons streven om gezamenlijk met de andere ketenpartners een internetsite te ontwikkelen, uitgaande van de vragen van de cliënten, in lijn met de route die de cliënt dient te bewandelen. Bezwaarschriftenprocedure UWV behandelt in 2005 ruim bezwaarschriften. Bekend is dat onze klanten deze procedure als belastend ervaren. We hebben daarom enkele interne maatregelen getroffen, om besluiten direct te herzien als deze evident onjuist zijn. In die gevallen kan worden afgezien van de formele bezwaarprocedure.

14 14 Als de beslissing niet direct kan worden gecorrigeerd, kan mediation een oplossing zijn voor klanten. Wij zien belangrijke voordelen van dit instrument, omdat UWV en de klant op een gelijkwaardige wijze aan bod komen en omdat mediation tot een sneller resultaat kan leiden. In 2004 zijn wij gestart met enkele pilots om dit middel te beproeven. De evaluatie is beslissend voor een mogelijk vervolg. Is een geschil tussen UWV en de klant niet anders oplosbaar, dan staat de klant geen andere optie open dan bezwaar aan te tekenen. In veel gevallen is de opvatting van de klant zodanig duidelijk, dat het nader horen in een formele hoorzitting geen toegevoegde waarde heeft en zowel door de klant als door UWV als onnodig en vertragend kan worden ervaren. Wij hebben daarom bij SZW bepleit om het verplicht horen van verzekerden te vervangen door horen op verzoek. Cliëntenraden UWV kent nu 20 cliëntenraden, 3 centrale en 17 regionale. In totaal zijn 311 klanten lid van een cliëntenraad. Wij stellen de gedachtewisseling met de cliëntenraden zeer op prijs. Hun inbreng fungeert als concrete eye-opener voor de uitvoeringspraktijk, soms houdt de raad ons een spiegel voor vanuit klantperspectief. In een aantal gevallen vindt een dialoog plaats over de wijze waarop een vraagstuk het beste door UWV kan worden aangepakt. De belangrijkste thema s zijn de klantbejegening en de effecten van de uitvoeringspraktijk voor klanten. Het is ons voornemen de raden te stimuleren zelf een werkplan en een agenda op te stellen voor de thema s die voor hun achterban van belang zijn. Wij bieden daarbij ondersteuning. 4.3 SAMENWERKING IN DE KETEN Werk boven Uitkeren en het belang van de klant zijn de pijlers waarop de samenwerking tussen de ketenpartners CWI, UWV en Gemeenten rust. We zoeken centraal naar vormen van samenwerking, maar laten volop ruimte voor lokale initiatieven. Op basis hiervan hebben de ketenpartners voor de nabije toekomst vijf gezamenlijke en samenhangende ambities vastgesteld, met als gemeenschappelijke ambitie: de keten zet zich in voor een dynamische arbeidsmarkt waardoor meer mensen langdurig aan het werk zijn. Deze ambities zijn van meetbare doelen en resultaten voorzien. Met de afspraken voor het ketenprogramma zal worden voortgebouwd op datgene wat al in 2004 in gang is gezet voor de verbetering van de samenwerking. Wij voeren dat ketenprogramma uit. Bij de realisatie daarvan dient rekening gehouden te worden met zeer beperkte ICT-capaciteit. Het realiseren van koppelingen van systemen is in 2005 niet haalbaar gezien de andere prioriteiten. Wij voeren overleg met de ketenpartners over een realistische benadering van wat in 2005 haalbaar is. In dit jaarplan vermelden wij de hoofdthema s uit het ketenprogramma voor zover dat nu bekend is. Gezamenlijk definiëren van ketenresultaatindicatoren Resultaatindicatoren per organisatie mogen niet met elkaar in tegenspraak zijn, maar moeten elkaar juist op lokaal en regionaal niveau versterken. In 2005 gaan we werken met gezamenlijke resultaatindicatoren voor de keten. Gezamenlijke aanpak van reïntegratie We willen klanten slagvaardig en doelgericht helpen op weg naar werk. Als ketenpartners moeten we, ten behoeve van de klant, gezamenlijk onze financiële middelen kunnen inzetten (en hem geen obstakels van bureaucratie of instituties laten tegenkomen). CWI zal daarnaast haar kennis van de (regionale) arbeidsmarkt delen met de ketenpartners en ook wordt gezocht naar mogelijkheden van gemeenschappelijk gebruik van instrumenten en kennisuitwisseling. We hebben in 2005 met alle gemeenten afspraken over trajecten voor mensen met een WAO- en WWB-uitkering. Ook overigens optimaliseren wij de procedures en samenwerking op het raakvlak van WAO, WW en WWB.

15 15 Gezamenlijke handhaving We hechten groot belang aan de ontwikkeling en toepassing van klantprofielen en risicoanalyse. Die helpen ons bij een actief op doelgroepen gericht handhavingsbeleid, zowel qua volume (te lang of te vaak een uitkering) als qua feitelijke aantoonbare fraude. Wezenlijk is dat vanuit de keten steeds de beschikbare en actuele kennis naar de voorkant wordt gebracht, zodat we daar de poortwachterfunctie optimaal kunnen uitvoeren. Het gaat om een maximale activering van mensen. De uitstroom- en de preventiequote kunnen door een gerichte handhaving omhoog. Die uitstroom- en preventiequote stellen we voor 2005 gezamenlijk op. In het project Sluitende Keten worden met CWI 10 pilots uitgevoerd op het gebied van identiteitsfraude. Vorming van bedrijfsverzamelgebouwen We willen de vorming van bedrijfsverzamelgebouwen stimuleren. Gemeenten zijn leidend, de andere ketenpartners zullen initiatieven optimaal ondersteunen. De medio 2004 geïntroduceerde functie van arbeidsadviseur zal vanaf 1 januari 2005 op 60 locaties operationeel zijn. De reïntegratiecoaches WW werken op locatie van het BVG of een CWI-locatie. De dienstverlening voor arbeidsgehandicapten vindt plaats vanuit de frontoffices AG. Afstemmen van ICT-investeringen Belangrijk uitgangspunt is dat een klant dezelfde informatie zo veel mogelijk slechts één keer hoeft te geven. We verwijzen hierbij naar de overeenkomst die de grote ZBO s hebben gesloten over het gebruik van de Nationale Authenticatie Voorziening (NAV). Binnen de keten is men zich bewust van de beperkingen die op dit moment gelden voor de inzet van ICT. 4.4 COLLECTERENDE FUNCTIE Het komende jaar zal de druk op de invoering van WALVIS/SUB en de ontwikkeling van de polisadministratie zeer groot zijn. Naast de eigenlijke ontwikkelingen wordt een complex testtraject afgelegd waarbij in- en externe koppelingen worden beproefd. Daarnaast zullen de werkorganisaties voor de polisadministratie, de gegevensdiensten, de overgangstaken en de resttaken gestalte moeten krijgen. Ook zal per 1 juli de eerste tranche van 475 fte overgaan naar de Belastingdienst. Deze ontwikkelingen hebben een grote impact op het personeel en leggen een zware last op het management dat ook het going concern gaande moet houden. De overgang van personeel naar de Belastingdienst betekent dat voor de tweede helft van het jaar minder capaciteit voor de looncontroles beschikbaar zal zijn. De medewerkers die overgaan zullen weliswaar een deel van hun werkzaamheden blijven uitvoeren, maar tegelijk een intensief opleidingstraject gaan volgen, waardoor de inzetbare capaciteit vermindert. Inzet is om in ieder geval de 80/20 regel voor onderzoeken te realiseren en eventuele restcapaciteit in te zetten op basis van risicoanalyse. Het bereiken van een rechtmatige uitvoering is in de gegeven omstandigheden kwetsbaar. Onze inspanning blijft erop gericht om een rechtmatige uitvoering te bereiken. Wij zullen de bestrijding van de werkgeversfraude bestendigen en hier bij de te maken afspraken met de Belastingdienst over de overgang van premiezaken rekening mee houden. 4.5 KWALITEIT De druk op onze medewerkers wordt het komend jaar groot. Naast de voorbereiding op de uitvoering van nieuwe regelgeving, is hun toekomst bij UWV onzeker. Handhaving van het kwaliteitsniveau van 2004 zal daarom al een niet eenvoudige opgave zijn. In 2005 stellen wij ons de volgende resultaten ten doel.

16 16 Resultaten Prestatie Te bereiken in 2005 Rechtmatigheid 99%(zie toelichting) Tijdigheid Claim WW 90% < 8 wkn( ultimo 2005) Claim ZW 85% < 4 wkn(ultimo 2005) Einde wachttijd WAO/WIA - - Verwerking MSV 90% < 7 dgn Rechtmatigheid Op het gebied van de rechtmatigheid is 2005 een kwetsbaar jaar. De rechtmatigheid is afhankelijk van menselijke fouten en de kans op het maken van fouten wordt groter in tijden van onzekerheid. In de afgelopen jaren is de rechtmatigheidsscore continu het hoogst bij de collecterende functie en de uitvoering van de arbeidsongeschiktheidswetten ( >99%). Aangezien juist in deze onderdelen van de organisatie forse veranderingen aanstaande zijn, onder meer vanwege de uitvoering van het beleidsprogramma, moet worden verwacht dat de rechtmatigheid van de uitvoering over de hele linie in 2005 zal uitkomen onder de 99%. Daarmee zouden we net als in 2003 een verklaring met beperkingen van de accountant krijgen. Wij zullen er gericht op sturen dat de rechtmatigheid niet onder de 97% komt. Tijdigheid Verbetering van de tijdigheid is vanwege het grote belang voor de klant een van onze speerpunten. Volgend jaar zullen we echter door het intensieve beleidsprogramma slechts beperkt verbetering mogen verwachten, waardoor het langer duurt dan verwacht voor we de doelen bereiken die we bij de start van UWV hadden gesteld. Zoals hierboven aangegeven zal het extra aandacht vragen om dit niveau te handhaven. De tijdigheid WW wordt in 2005 verhoogd tot 90%. De tijdigheid ZW is aangepast ten opzichte van Voor dat jaar geldt een norm van 90%, maar feitelijk ziet die alleen op het verzuim bij uitzendkrachten. De tijdigheid is daar > 90%. Bij overigen ligt die op ca. 73%. Met 85% wordt het gemiddelde genomen. De instroom van arbeidsongeschikten die eind 2005 op gang komt betreft de eerste WIA-gevallen. Voor de WGA-gevallen kunnen wij de claimbeoordeling pas na 1 januari 2006 afronden, omdat onderdeel van die beoordeling is de vaststelling van de referte-eis, waar de ziekteperiode deel van uitmaakt. Conclusie is dat de indicator Tijdigheid Eindewachttijdbeoordeling moet worden aangepast en voor 2005 niet kan gelden. Kwaliteit Sociaal medisch handelen In 2005 werken wij verder aan borging en verbetering van de kwaliteit van het beoordelingsproces. Wij intensiveren de beoordeling met de volgende maatregelen: Wij voeren een extra toets uit als bij de beoordeling geen duurzaam benutbare mogelijkheden worden vastgesteld. Wij zorgen voor een dubbele beoordeling bij cliënten met vage klachten. Wij hebben een bureau Sociaal Medische zaken opgericht, dat, naast de vakinhoudelijke aansturing van de verzekeringsartsen, verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van transparante toetscriteria voor het vakinhoudelijke individuele kwaliteitsbeeld en het behoud en de ontwikkeling van kennis en uitvoerende vaardigheden. Samen met de universiteiten van Amsterdam richten wij een Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde op. Dit kenniscentrum richt zich onder meer op de ondersteuning van de sociaal medische gevalsbehandeling, zoals de ontwikkeling van professionele richtlijnen en instrumenten, en de prognosestelling.

17 HANDHAVING Resultaten Prestatie Te bereiken in 2005 Compliance (% uitkeringsgerechtigden en werkgevers dat bekend is met de plichten en de bijbehorende sancties) Aantal overtredingen naar duur en omvang (zowel uitkeringsgerechtigden als werkgevers) 60%. Eind 2004 vindt een 0-meting plaats. Begin 2005 zal overleg worden gevoerd over de algemene prestatie-indicatoren, die voor het jaarplan 2006 zullen gaan gelden. In dat kader zullen wij voorstellen doen voor de indicator of indicatoren die voor handhaving het meest effectief zijn. Voor het jaar 2005 hanteren wij nog de eerder gehanteerde set indicatoren. In 2005 worden verder de volgende accenten in ons handhavingsbeleid gelegd. Handhaving in het SUWI domein In de aanloop naar de invoering van de wet WFSV in 2006 gaan wij ons handhavingsproces opnieuw vormgeven. Uitgangspunt is dat handhaving een ondeelbaar proces is, een keten van fraudepreventie, detectie en controle, inspectie, opsporing en afdoening. In een dergelijke keten staat de samenhang tussen bestuurs- en strafrechtelijke aanpak voorop. De bestrijding van fraude is doelgroepgericht en wordt door risicoanalyse en klantprofilering aangestuurd. De ramingen die zijn afgegeven in het kader van het Handhavingsarrangement en bijbehorende prestatienormen dienen daarbij als leidraad. Voorts gelden de kaders van het Opsporingsbeleidsplan. Samenwerking in de keten Signalen over misbruik van identiteit wisselen wij uit met onze ketenpartners. Samen met CWI worden 10 pilots uitgevoerd op het gebied van identiteitsfraude. We geven uitvoering aan de handhavingsparagraaf van het SUWI Ketenprogramma Ten behoeve van de interventieteams zet UWV in mensuren in. In 2005 is geen onderzoekscapaciteit nodig ten behoeve van de SIOD, die dan op volledige organieke sterkte is. SUB / WFSV Tot uiterlijk 1 januari 2006 pakt UWV de opsporing van premiefraude aan. Daarna is dit een zaak van de Belastingsdienst en de FIOD/ECD. Over de aanpak na 1 januari 2006, het oppakken van signalen over en het doen van onderzoek naar oude jaren, maken wij afspraken met de Belastingdienst. Dat geldt ook voor signalering van uitkeringsfraudes, die bij onderzoeken naar premiefraude aan het licht komen. De personele uitfasering in het kader van de overdracht naar de Belastingdienst kan gevolgen hebben voor de in 2005 te realiseren aantallen processen-verbaal. Wij stellen alles in het werk om deze gevolgen tot een minimum te beperken, maar zijn daarbij deels afhankelijk van de inzet van de Belastingdienst en FIOD/ECD. Focus op uitvoering en kwaliteit In 2005 krijgt verbetering van de kwaliteit van het handhavingsproces prioriteit. De aanbevelingen uit het rapport Fraudebestrijding: stand van zaken 2004 van de Algemene Rekenkamer zijn hierbij het vertrekpunt. We voeren een pakket aan verbetermaatregelen door in de fraudepreventie en opsporing. Bijzondere aandacht krijgt de kwaliteit van de informatievoorziening in samenhang met de monitoring van de uitvoering van het handhavingsbeleid en het sturen op resultaatsindicatoren. Het in 2004 ontwikkelde meetinstrumentarium voor benchmarking wordt in

18 geïmplementeerd. Ten aanzien van de uniformering van handhavingsbegrippen treden wij graag met het ministerie in overleg. De uitvoering van de wet BMTi scherpen wij aan, in het bijzonder de toets verwijtbare werkloosheid en de toets op sollicitatieactiviteiten. Eind 2004 is een 0-meting naar de effecten van opgelegde maatregelen op de programmakosten uitgevoerd. In 2005 zal worden uitgewerkt op welke manier hierover kan worden gerapporteerd. Verhoging controlebeleving Wij breiden het aantal fysieke controles uit van in 2004 tot in Hiermee voldoen wij aan één van de intensiveringsdoelstellingen van het SZW Handhavingsprogramma Door nadrukkelijk de publiciteit te zoeken beogen we de controlebeleving van uitkeringsgerechtigden te beïnvloeden. Alvorens te komen tot een verdere uitbreiding van de fysieke controles achten wij een nadere effectiviteitsmeting noodzakelijk. Deze ronden wij het tweede kwartaal 2005 af. Vergroting pakkans Vergroting van de objectieve pakkans realiseren wij door verbetering van de fraudebestrijding en door de verhoging van de fraudealertheid van onze medewerkers. Ook in 2005 trainen we medewerkers in fraudealert denken en handelen. Voor de verdere vergroting van de pakkans voor uitkeringsfraudeurs ontwikkelen we een instrument Waarneming ter plaatse voor de risicogerichte opsporing van zwarte uitkeringsfraude. In het derde kwartaal 2005 starten wij experimenten met de inzet van dit middel. Afhankelijk van de resultaten hiervan bekijken wij de samenstelling van de controlemix voor Risicomanagement 25% van onze onderzoekscapaciteit wordt in 2005 via risicoanalyse aangestuurd. In 2005 stellen we een integrale analyse op van de risico s op het gebied van het misbruik en het oneigenlijke gebruik van derdengegevens vanuit de polisadministratie. Bestrijding identiteitsfraude en illegale tewerkstelling Gezien het succes in 2004, worden in 2005 een zestal landelijke acties uitgevoerd voor de controle op identiteitsbewijzen. In 2005 wordt het consequent opvolgen van ACL signalen (risicoanalyse) opeenhoping van dienstverbanden bij één sofi-nummer gecontinueerd. Het personeel dat de identificatie en verificatie verricht krijgt een training documentherkenning. UWV levert 215 processen-verbaal identiteitsfraude in 2005 (2004: 125). De Illegalennota biedt een aantal effectieve middelen om zwarte fraude en illegale tewerkstelling te bestrijden. Op basis van een gerichte werkgeversbenadering gaan we vanaf 1 mei 2005 verscherpt toezien op een tijdige inzending van Meldingen SV. Overtredingen die bij controles aan het licht komen, worden vanaf 1 mei 2005 beboet. Bestrijding internationale fraude De dienstverlening aan de gemeenten en SVB zetten wij voort. Wettelijke verankering wordt voorzien per 1 januari Voor de bestrijding van internationale fraude blijft ook in 2005 het Interventieteam Buitenland (voorheen exportteam) actief. Volgend op de evaluatie in 2004 van de analysemodellen voor landen en populaties, gaan we in 2005 de uitkomsten ervan implementeren. Het onderzoek naar de werking en effectiviteit van de internationale handhavingsafspraken wordt ook in 2005 voortgezet.

19 19 5. Bedrijfsvoering 5.1 Sturing In hoofdstuk 2 hebben wij in hoofdlijnen geschetst welke prioriteiten wij in 2005 stellen en welke sturingsmaatregelen er nodig zijn om de gestelde doelen te realiseren. In de vorige hoofdstukken is beschreven tot welke resultaten op het gebied van werk boven uitkering, klant- en ketengerichtheid en kwaliteit van de uitvoering die prioriteitstelling leidt. Hieronder werken we de maatregelen uit, die genomen worden om de sturing op de resultaten te optimaliseren. a. Het ICT-programma is herijkt en primair gericht op ongestoorde voortgang van het going concern en het zo goed als mogelijk invoeren van het beleidsprogramma. De periodieke monitoring van de voortgang wordt ondergebracht in de nieuw op te zetten Veranderorganisatie. Met het oog op beheersing van risico s is voor 2005 en 2006 een aantal uitgangspunten geformuleerd: 1. ICT-inzet voor vernieuwingsprojecten is beperkt mogelijk; 2. De convergenties van Zwaluw, AG Cadans D, ontslag WW, overig WW worden afgemaakt; 3. De uitfasering van de basisregistraties vindt plaats in de jaren ; 4. De (doel)systemen worden pas na 2005 op de Polisadministratie aangesloten. b. Een centrale Veranderorganisatie wordt verantwoordelijk voor de sanering en aanpassing aan het beleidsprogrammma van het huidige veranderprogramma, bestaande uit 16 programma s, waaronder 93 projecten vallen. De projectenportfolio zal worden geordend naar 5 domeinen: afronding fusie/transformatie de invoering van WALVIS/SUB capaciteits- en reductiemanagement werk boven uitkering en keteninnovatie klantgerichtheid De bemensing van projecten wordt voor de sturing deels vernieuwd. Het inrichten van deze veranderorganisatie is eind september gestart. c. De ontstapeling van verantwoordelijkheden van het topmanagement is in het najaar van 2004 gerealiseerd. Uitgangspunt hierbij is dat het topmanagement primair verantwoordelijk is voor de integrale operationele verantwoordelijkheid voor het going concern, en dat dit beperkingen oplegt aan de mogelijkheden om ook leiding te geven aan vernieuwing, veranderprojecten en personele krimp. Er zijn hulpstructuren geregeld, die afhankelijk van het bedrijfsonderdeel verschillen. d. Capaciteits- en reductiemanagement wordt versneld ingevoerd om de condities te scheppen voor een verantwoorde reductie van de personele omvang. Het programma POAA, gericht op reductie van staf en overhead, zal voortvarend worden doorgevoerd. In de komende maanden worden de personele stromen in beeld gebracht en wordt duidelijk waar de reductie van ca arbeidsplaatsen in de komende jaren zal plaatsvinden. Daarna zullen alle medewerkers zo snel mogelijk weten wat hun toekomstperspectieven bij UWV zijn. In 2005 zijn mobiliteitscentra in bedrijf die medewerkers behulpzaam zijn bij het zoeken van ander werk. Zoveel als mogelijk is ondersteunen we hen daarbij. De omvang van de reductie zal ertoe leiden dat de oplossingen nagenoeg volledig buiten UWV moeten worden gezocht. Op centraal en regionaal worden contacten gelegd met bedrijven en overheidsinstellingen om herplaatsing van onze medewerkers te faciliteren.

20 20 e. De invoering van het nieuwe besturingsmodel wordt uitgesteld. De ontwikkeling van de concentratie van front- en backoffices in de regio wordt wel doorgezet, maar zal niet in 2006 tot interne bestuurlijke reorganisaties leiden. Gelet op de krimp van de organisatie zal nader worden overwogen welk besturingsmodel het meest adequaat is voor de toekomst. De ontwikkeling van de frontoffice-dienstverlening krijgt prioriteit, omdat daar vooral de doelstellingen werk boven uitkering en klant- en ketengerichtheid samenkomen. Nog dit jaar wordt een eenduidige aansturing van die frontoffices gerealiseerd. f. De interne sturingscyclus, waarbij maandelijks wordt gerapporteerd over de behaalde prestaties en waarbij ook direct kan worden bijgestuurd, blijft in stand. Als gevolg van de prioriteitstelling en de versterking van de focus zal deze cyclus aan effectiviteit winnen Overige zaken bedrijfsvoering Rol Raad van Advies Vooruitlopend op de evaluatie van de wet SUWI en vooruitlopend op bespreking in de ministerraad van het rapport Kohnstamm is wijziging in de rol en verantwoordelijkheid van de Raad van Advies niet opportuun. Er is binnen de kaders van de wet SUWI wel ruimte voor verbetering in het functioneren van de Raad van Advies. Daarbij kan worden gedacht aan versterking van de adviserende rol van de Raad voor UWV. De toezichthoudende rol is thans voorbehouden aan de Minister en de Inspectie Werk en Inkomen en kan naar onze opvatting zonder wetswijziging niet bij de Raad van Advies worden belegd. Een versterking van de advisering kan gestalte krijgen door de informatievoorziening aan de Raad van Advies te intensiveren en de Raad van Advies eerder te betrekken bij de voorbereiding van besluitvorming. Integriteit Het bereiken van een volwaardig en evenwichtig integriteitbeleid is een groeiproces, dat bij de vorming van UWV in gang is gezet. Een dergelijk integriteitbeleid omvat preventieve en repressieve componenten alsmede elementen van compliance en stimulering van bewustzijn. In 2005 realiseren wij de cyclische aanpak van ons integriteitbeleid. De cyclus bestaat uit ontwikkeling, implementatie, naleving, toetsing/controle en evaluatie. Van dit beleid maken onder meer deel uit een gedragscode, een klokkenluidersregeling en een procedure voor afhandeling van meldingen van integriteitschendingen. Processen en procedures worden in 2005 gescreend op risico s. Zoveel als mogelijk zal bij de uitvoering van het beleid worden aangesloten bij het model integriteit van de Rijksoverheid. Voor de uitvoering en coördinatie van activiteiten uit hoofde van het integriteitbeleid is in 2004 een Bureau Integriteit opgezet. Kwaliteitszorg In 2005 is de opzet en werking van het kwaliteitsmanagementsysteem zodanig dat UWV voldoet aan de minimale eisen van de kwaliteitsnorm ISO Het verbeterproces en in- en externe audits leveren in 2005 al aanknopingspunten voor verdere verbetering van de bedrijfsvoering. Wij willen met het ministerie overleggen om te komen tot een gemeenschappelijke definitie van de strategische succesbepalende factoren en de resultaatindicatoren. De primaire processen kennen een continu proces van kwaliteitsverbetering met behulp van het Minimale Controle Programma en het Dynamisch KwaliteitsverbeterProgramma. Wij zijn in gesprek met het ministerie over een andere en meer efficiënte wijze van meten en verantwoorden van de (financiële) rechtmatigheid, zonder overigens in te leveren op die kwaliteitseis zelf.

94% 95% - - binnen 8 weken 3b. Tijdigheid WW: 1 e betaling % 75% binnen 4 weken 4a. Tijdigheid WIA: beslissing

94% 95% - - binnen 8 weken 3b. Tijdigheid WW: 1 e betaling % 75% binnen 4 weken 4a. Tijdigheid WIA: beslissing Bijlage 1a: UWV UWV realisatie 2005 realisatie 2006 realisatie 2007 norm 2008 Resultaatgebied 1: voorkomen van uitkeringsinstroom 1. Juistheid beoordeling reintegratieverslag - - 88% 70% 2. Percentage

Nadere informatie

Prestatie-indicatoren UWV

Prestatie-indicatoren UWV Bijlage 1 Prestatie-indicatoren UWV UWV 2005 2006 2007 2008 norm 2008 1. Juist oordeel re-integratieverslag - - 88% 90% 70% 2. Percentage herstelde vangnetgevallen 13-83% 82% 82% 85% 3a. Tijdigheid WW:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 498 Wijziging van de arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de wijziging van de systematiek van de herbeoordelingen (Wet wijziging systematiek

Nadere informatie

1b. Prestatie-indicatoren UWV

1b. Prestatie-indicatoren UWV 1b. Prestatie-indicatoren UWV Resultaatgebied 1: voorkomen van uitkeringsinstroom norm 2006 realisatie 2006 norm 2007 derde kwart. 2007 norm 2008 1. Juistheid beoordeling re-integratieverslag 70% n.b.

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) 1. Inleiding De overheid heeft besloten de Ziektewet (ZW) per 1 januari 2013 aan te

Nadere informatie

Bijlage 1: Prestatie-indicatoren UWV

Bijlage 1: Prestatie-indicatoren UWV Bijlage 1: Prestatieindicatoren UWV Resultaatgebied 1: voorkomen van uitkeringsinstroom 1. Juistheid beoordeling reintegratieverslag 2 percentage herstelde vangnetgevallen na 13 weken Resultaatgebied 2:

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Eindevaluatie IRO (Individuele Re-integratie Overeenkomst)

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Eindevaluatie IRO (Individuele Re-integratie Overeenkomst) De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mr. A.J. de Geus Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG. Geachte heer De Geus,

Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mr. A.J. de Geus Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG. Geachte heer De Geus, Postbus 58285, 1040 HG Amsterdam Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mr. A.J. de Geus Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Datum 26 april 2005 Van A.J.M. Willekes T 020-687 51 80, F 020-687

Nadere informatie

Het antwoord op uw personele vraagstuk

Het antwoord op uw personele vraagstuk BD Recruitment BV Het antwoord op uw personele vraagstuk Wie bepaalt bij welk re-integratiebedrijf ik terecht kan? De gemeente of UWV WERKbedrijf maakt bij uw re-integratietraject vaak gebruik van een

Nadere informatie

KLeintje begroting 2010

KLeintje begroting 2010 KLeintje begroting 2010 De begroting is onderverdeeld in vijf beleidsproducten te weten: Inkomenswaarborg, Activering en Uitstroom, Handhaving, Inburgering en Kinderopvang. De beleidsproducten zijn weer

Nadere informatie

Businesscase WAO. 1. Inleiding. 2. Pilot en uitvoerbaarheid

Businesscase WAO. 1. Inleiding. 2. Pilot en uitvoerbaarheid Businesscase WAO 1. Inleiding In de begrotingsafspraken 2014 van de regeringspartijen met D66, CU en SGP is het volgende afgesproken: Het UWV maakt een businesscase over hoe en voor welke groepen de kansen

Nadere informatie

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van...; HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van...; HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN: Besluit van tot wijziging van het Besluit SUWI houdende regels omtrent de individuele reïntegratieovereenkomst Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 9 februari 2004,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 399 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Aan de voorzitter Raad van Bestuur UWV De heer dr. J.M. Linthorst Postbus HG AMSTERDAM. Geachte heer Linthorst,

Aan de voorzitter Raad van Bestuur UWV De heer dr. J.M. Linthorst Postbus HG AMSTERDAM. Geachte heer Linthorst, Aan de voorzitter Raad van Bestuur UWV De heer dr. J.M. Linthorst Postbus 58285 1040 HG AMSTERDAM 1040 HG58285 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070)

Nadere informatie

D e n H a a g 12 juni 2012

D e n H a a g 12 juni 2012 Aan de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG B r i e f n u m m e r 12/10.937/12-017/MF/Gau

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem 0 Modernisering Ziektewet Door: Peter van Hattem Risicomanagement Employee Benefits (Bedrijfs)verzekeringen 2 Over Aon 90 landen 29.000 medewerkers Aon Risk Solutions 120 landen 26.500 medewerkers 50 landen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Kamervragen van het lid Van Hijum

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Kamervragen van het lid Van Hijum De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Bij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat 'werken naar vermogen' centraal. De nadruk ligt op wat mensen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Werkplan CWP 2006-2007 en Arbeidsgehandicaptenmonitor 2004

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Werkplan CWP 2006-2007 en Arbeidsgehandicaptenmonitor 2004 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

SV-Actueel. Veranderingen in sociale verzekeringswetten. Samen werken met UWV. Zwolle 15 november 2012

SV-Actueel. Veranderingen in sociale verzekeringswetten. Samen werken met UWV. Zwolle 15 november 2012 SV-Actueel Veranderingen in sociale verzekeringswetten Samen werken met UWV Zwolle 15 november 2012 Programma Wetsvoorstel Vereenvoudiging regelingen UWV Wijziging Wfsv i.v.m. mobiliteitsbonussen Wet

Nadere informatie

Vereenigde Arbeidskundige Compagnie BV

Vereenigde Arbeidskundige Compagnie BV Vereenigde Arbeidskundige Compagnie BV Nieuwe wetgeving Arbeidsongeschiktheid en reïntegratie Frans Hoebink RAd 4-4-2006 VAC IPS 1 Onderwerpen Behoud van inkomen Loon WIA (IVA,WGA) Wajong WWB TW Behoud

Nadere informatie

Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de heer mr. A.J. de Geus Postbus LV Den Haag

Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de heer mr. A.J. de Geus Postbus LV Den Haag Datum 16 januari 2004 Postadres Postbus 58285, 1040 HG Amsterdam Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de heer mr. A.J. de Geus Postbus 90801 2509 LV Den Haag Van mw. L.L.H.M. Zenden T 020-687

Nadere informatie

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 514 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 april 2014 Bijgaand treft u het rapport

Nadere informatie

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van,

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van, Besluit van., houdende wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de verlaging van de leeftijdsgrens voor de toepasselijkheid van het aangepaste Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Nadere informatie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, BESLUIT:

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, BESLUIT: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/R&S/04/32780, tot wijziging van de Regeling SUWI

Nadere informatie

KENNISMEMO. Tabel 1 Prognose doorstroom naar de Bijstand. Ed Berendsen T (020)

KENNISMEMO. Tabel 1 Prognose doorstroom naar de Bijstand. Ed Berendsen T (020) Datum 06 maart 2009 Aan Titus Livius Van KENNISCENTRUM, Ed Berendsen T (020) 687 1625 Ed.Berendsen@uwv.nl Onderwerp KM 09/02 Prognose doorstroom van de WW naar de Bijstand Puntsgewijze samenvatting van

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet De Wet BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering Ziektewet en is ingevoerd per 1 januari 2013. Het doel van deze wet

Nadere informatie

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later Stapsgewijze privatisering Ziektewet Ontwikkelingen aantal nieuwe WGA-uitkeringen (in procenten

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA DEN HAAG UB/K/39345

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA DEN HAAG UB/K/39345 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA DEN HAAG Uw brief Ons kenmerk UB/K/39345 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna

Nadere informatie

1. Ziektewet Vangnetregeling voor bepaalde groepen werknemers... 3

1. Ziektewet Vangnetregeling voor bepaalde groepen werknemers... 3 Ziektewet De tijd dat de overheid zorgde voor de Sociale Zekerheid is definitief voorbij. De overheid legt steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij werkgevers neer. De regels voor Sociale Zekerheid

Nadere informatie

Artikel III. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel III. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 29738 Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met aanscherping van de wekeneis DERDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel I komt te luiden:

Nadere informatie

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden.

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

Effectief verzuim terugdringen

Effectief verzuim terugdringen Effectief verzuim terugdringen De tijd dat de overheid zorgde voor de Sociale Zekerheid is definitief voorbij. De overheid legt steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij werkgevers neer. De regels

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 955 Uitbreiding van de mogelijkheid om voorzieningen te verstrekken bij arbeid als zelfstandige Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. Inleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 570 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft rekenkameronderzoek, stand van zaken verbetering uitvoering.

gemeente Eindhoven Betreft rekenkameronderzoek, stand van zaken verbetering uitvoering. gemeente Eindhoven Raadsnummer O8. R2 524. OOI Inboeknummer o8bstooyr6 Dossiernummer 8rS.por 8 april zoo8 Raads Inforn1atiebrief Betreft rekenkameronderzoek, stand van zaken verbetering uitvoering. 1 Inleiding

Nadere informatie

B. In te dienen evaluaties

B. In te dienen evaluaties B. In te dienen evaluaties Evaluatie Wet Eenmalige Uitvraag De Wet Eenmalige Uitvraag beoogt via een groeipad de uitvraag van reeds bekende gegevens in het SUWI-domein te verminderen. De wet is per 1-1-2008

Nadere informatie

Rechten en plichten van cliënten bij het persoonsgebonden reïntegratiebudget

Rechten en plichten van cliënten bij het persoonsgebonden reïntegratiebudget Rechten en plichten van cliënten bij het persoonsgebonden reïntegratiebudget Aanleiding Met deze notitie wordt voldaan aan de motie van het lid Noorman - den Uyl (Kamerstukken II, vergaderjaar 2000-2001,

Nadere informatie

Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER. Teun Prins

Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER. Teun Prins Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER Teun Prins INHOUD De terugtredende overheid Aanleiding en doel nieuwe Ziektewet De Vangnetter Activering Ziektewet door

Nadere informatie

Kwantitatieve informatie Eerste vier maanden 2017 UWV

Kwantitatieve informatie Eerste vier maanden 2017 UWV Kwantitatieve informatie Eerste vier maanden 2017 UWV Inhoud ZIEKTEWET... 4 WET ARBEID EN ZORG... 6 POORTWACHTER AG... 7 CLAIMBEOORDELING AG... 8 INDICATIES BANENAFSPRAAK... 11 WAO... 12 WIA... 13 WAZ...

Nadere informatie

Handleiding Sluitende aanpak langdurig verzuim in het vo voor werkgevers en werknemers

Handleiding Sluitende aanpak langdurig verzuim in het vo voor werkgevers en werknemers Handleiding Sluitende aanpak langdurig verzuim in het vo voor werkgevers en werknemers Inleiding De Sluitende aanpak is bedoeld voor iedereen die zich binnen het voortgezet onderwijs bezighoudt met de

Nadere informatie

Evaluatie. Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni Gemeente Wassenaar

Evaluatie. Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni Gemeente Wassenaar Evaluatie Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief 2015 2018 periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 Gemeente Wassenaar Oktober 2016 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 03 1.1 Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Kwantitatieve informatie Eerste acht maanden 2017 UWV

Kwantitatieve informatie Eerste acht maanden 2017 UWV Kwantitatieve informatie Eerste acht maanden 2017 UWV Inhoud ZIEKTEWET... 4 WET ARBEID EN ZORG... 6 POORTWACHTER AG... 7 CLAIMBEOORDELING AG... 8 INDICATIES BANENAFSPRAAK... 11 WAO... 12 WIA... 13 WAZ...

Nadere informatie

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Verschillende vormen van wetgeving hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat u als werkgever een grote rol speelt in het terugdringen van het aantal

Nadere informatie

UWV 2 e kwartaal 2005

UWV 2 e kwartaal 2005 UWV 2 e kwartaal 2005 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Amsterdam, 16 augustus 2005 Inhoud INLEIDING... 2 SAMENVATTING... 3 VOLUMEONTWIKKELINGEN... 5 BELEIDSDOELSTELLINGEN... 7 WERK BOVEN UITKERING...7

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

Van risico naar inzetbaarheid

Van risico naar inzetbaarheid Van risico naar inzetbaarheid Inzetbaarheid medewerkers benutten Geen onnodige instroom meer in de WGA en bevordering van uitstroom WGA! Otwin Nonnekes Adviseur Sociale Zekerheid Schadelastbeheersing Stelling

Nadere informatie

Ongekende mogelijkheden

Ongekende mogelijkheden Ongekende mogelijkheden overzicht van de mogelijkheden bij het in dienst nemen van 45-plussers Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze brochure, neemt u dan contact op met het

Nadere informatie

Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De heer H.J. Kamp Postbus 90801 2509LV Den Haag. premie-differentiatie. Geachte heer Kamp,

Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De heer H.J. Kamp Postbus 90801 2509LV Den Haag. premie-differentiatie. Geachte heer Kamp, Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De heer H.J. Kamp Postbus 90801 2509LV Den Haag Datum 30 juli 2012 Onderwerp Advies Wijzigingsbesluit Wfsv inzake premie-differentiatie Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 206 207 33 98 Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak

Nadere informatie

Datum 17 mei 2016 Betreft Memorie van antwoord voorstel van Wet verbetering hybride markt WGA

Datum 17 mei 2016 Betreft Memorie van antwoord voorstel van Wet verbetering hybride markt WGA > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333 44

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. staatssecretaris H. van Hoof Postbus LV Den Haag (070) SEZ/U

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. staatssecretaris H. van Hoof Postbus LV Den Haag (070) SEZ/U Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. staatssecretaris H. van Hoof Postbus 90801 2509 LV Den Haag doorkiesnummer (070) 373 8285 onderwerp Reactie op het evaluatierapport WET SUWI uw kenmerk

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert

Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert 12-03-2013 2 Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later 3 Stapsgewijze

Nadere informatie

KOSTENEFFECTIVITEIT RE-INTEGRATIETRAJECTEN

KOSTENEFFECTIVITEIT RE-INTEGRATIETRAJECTEN Gepubliceerd in: Maandblad Reïntegratie nr. 9, 2007, p. 6-10 KOSTENEFFECTIVITEIT RE-INTEGRATIETRAJECTEN Drs. Maikel Groenewoud 2007 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 817 Sociale werkvoorziening Nr. 131 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 493 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. WAO-herbeoordelingen

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. WAO-herbeoordelingen De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 352 Uitvoering en evaluatie Participatiewet Nr. 60 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Behandelings- en betalingstermijn in de WW

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Behandelings- en betalingstermijn in de WW De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Per 1 januari 2015 hebben werknemers met een tijdelijk contract meer bescherming:

Per 1 januari 2015 hebben werknemers met een tijdelijk contract meer bescherming: Themabijlage Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 januari 2015 Mensen met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding,

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 Collegebesluit Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 1 Inleiding; Sinds mei 2014 is er een nieuwe ESF-subsidieregeling van kracht. Een belangrijke wijziging

Nadere informatie

Een kijkje achter de schermen van de WIA

Een kijkje achter de schermen van de WIA Een kijkje achter de schermen van de WIA Even voorstellen Otwin Nonnekes Adviseur Sociale Zekerheid SV Land Röntgenlaan 13 2719 DX Zoetermeer T 079 3634400 info@svland.nl www.svland.nl Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

RAPPORT AD/2005/ Inzake de negende voortgangsrapportage Structuur Uitvoering Werk en Inkomen. Auditdienst

RAPPORT AD/2005/ Inzake de negende voortgangsrapportage Structuur Uitvoering Werk en Inkomen. Auditdienst RAPPORT AD/2005/35556 Inzake de negende voortgangsrapportage Structuur Uitvoering Werk en Inkomen AD-rapport bij de negende voortgangsrapportage SUWI Den Haag, 17 mei 2005 Auditdienst van het Ministerie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 446 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 25 april 2013 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage. Kamervraag van het lid De Wit

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage. Kamervraag van het lid De Wit Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Landelijke Cliënten Raad

Landelijke Cliënten Raad Aan Raad voor Werk en Inkomen t.a.v. de Voorzitter de heer J.P.C.M. van Zijl Postbus 16101 2500 BC Den Haag Landelijke Cliënten Raad Den Haag, 18 november 2002 Betreft: Reactie op uw advies aan de minister

Nadere informatie

U kunt het boek bestellen via

U kunt het boek bestellen via 4 Deze tekst is (deels) afkomstig uit de zesde uitgave van het boek Ondernemen in Flex Eigenrisicodragen wordt u ZW aangeboden en WGAdoor Professionals in Flex. Heeft u advies of ondersteuning nodig bij

Nadere informatie

Aan de Voorzitter Raad van bestuur SVB de heer drs. E.F. Stoové Postbus BH AMSTELVEEN

Aan de Voorzitter Raad van bestuur SVB de heer drs. E.F. Stoové Postbus BH AMSTELVEEN Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter Raad van bestuur SVB de heer drs. E.F. Stoové Postbus 1100 1180 BH AMSTELVEEN Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06

Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06 07 Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06 Maaike Hersevoort, Daniëlle ter Haar en Luuk Schreven Centrum voor Beleidsstatistiek (paper 08010) Den Haag/Heerlen Verklaring

Nadere informatie

Wajongers aan het werk met loondispensatie

Wajongers aan het werk met loondispensatie Wajongers aan het werk met loondispensatie UWV, Directie Strategie, Beleid en Kenniscentrum Dit memo gaat in op de inzet van loondispensatie bij Wajongers en op werkbehoud en loonontwikkeling. De belangrijkste

Nadere informatie

Baas ZoEKT BAAN aan de slag met Re-integratie

Baas ZoEKT BAAN aan de slag met Re-integratie Baas ZoEKT BAAN aan de slag met Re-integratie 22 september 2006 Georganiseerd door: Met medewerking van: Baas ZoEKT BAAN aan de slag met Re-integratie Workshop Re-integratiebeleid, welke keuzes kunt u

Nadere informatie

Fraudeverordening gemeente Lelystad 2004

Fraudeverordening gemeente Lelystad 2004 Fraudeverordening gemeente Lelystad 2004 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Fraudeverordening gemeente Lelystad 2004 Citeertitel

Nadere informatie

S A M E N V A T T I N G

S A M E N V A T T I N G 5 6 Samenvatting Adviesaanvraag, opvattingen kabinet In dit advies reageert de SER op een drietal voorgenomen maatregelen van het kabinet om de toetredingsvoorwaarden van de WW aan te scherpen. Het betreffen:

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake de Agenda voor de toekomst

Raadsbijlage Voorstel inzake de Agenda voor de toekomst gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsbijlage nummer 4r Inboeknummer oa Tooooga Beslisdatum BikW ss februari 2002 Dossiernummer sog.6o4 Raadsbijlage Voorstel inzake de Agenda voor de toekomst

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Kosten of kansen? Francisca Dubbeldam & Dennis Holtkamp Specialisten Zorg & Inkomen 29 & 31 oktober 2013 linkedin.com/company/schouten-zekerheid twitter.com/schoutenzeker Daadkracht

Nadere informatie

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Samen met uw zieke werknemer moet u proberen ervoor te zorgen dat hij aan het werk kan blijven. Ook als hij niet volledig herstelt, maar gedeeltelijk arbeidsgeschikt

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) Rebecca Geerts Werkgeversdienstverlening UWV Programma Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden

Nadere informatie

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Casemanagers met de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl erachter! Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Op 4 oktober 2012 is de Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Welkom. Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV

Welkom. Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV Welkom Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV Programma Inleiding Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden UWV Prikkels voor werkgevers Eigenrisicodragen Ziektewet en WGA www.eerstekamer.nl

Nadere informatie

uitstroombevordering

uitstroombevordering Wat willen we bereiken? Omschrijving: Het verlagen van de instroom en bevorderen van de uitstroom van bijstandsgerechtigden. Preventie: het voorkomen van de instroom van het aantal bijstandsgerechtigden.

Nadere informatie

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers drs. F.M.J. Westhof Zoetermeer, december 2005 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

Nadere informatie

Goede Raad.. Handreiking Cliëntenparticipatie Werkpleinen Raad voor Werk en Inkomen, juni 2009. Samenvatting

Goede Raad.. Handreiking Cliëntenparticipatie Werkpleinen Raad voor Werk en Inkomen, juni 2009. Samenvatting Goede Raad Handreiking Cliëntenparticipatie Werkpleinen Raad voor Werk en Inkomen, juni 2009 Samenvatting Inleiding De uitvoeringsstructuur in de sociale zekerheid is veranderd: CWI en UWV zijn samengevoegd.

Nadere informatie

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV 1 Re-integratieverslag Het eerste spoor Deskundigenoordelen Het tweede spoor Loonsanctie WIA beoordeling Het re-integratieverslag

Nadere informatie

Risicomanagement Transities

Risicomanagement Transities Risicomanagement Transities 1. Inleiding In deze rapportage worden de risico s en de mogelijke beheersmaatregelen benoemd die verband houden met de te realiseren transities rondom Jeugdzorg, Participatie

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

2014D22552 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D22552 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D22552 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben enkele fracties de behoefte enkele vragen en opmerkingen voor te leggen over

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Hieronder treft u per onderwerp het beoordelingskader aan van de module Betalingsachterstanden hypotheken 2014-2015. Ieder onderdeel

Nadere informatie

JAARVERSLAG Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

JAARVERSLAG Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen JAARVERSLAG 2004 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Amsterdam, 14 maart 2005 UWV Jaarverslag 2004 1 Inhoud PREADVIES RAAD VAN ADVIES... 3 VOORWOORD... 5 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 7 HOOFDPUNTEN

Nadere informatie

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst.

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst. Verzuimprotocol Werkgever en werknemer zijn volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte.

Nadere informatie

Wanneer kan de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte vervallen?

Wanneer kan de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte vervallen? Wanneer kan de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte vervallen? Eén van onze relaties stelde ons deze vraag. Het antwoord op deze vraag lijkt op het eerste oog voor de hand liggend te zijn: met uitzondering

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 33 327 Wijziging van verschillende wetten in verband met de vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet:

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: 1) Context 2) Drie niveaus van sturing: - bestuurlijk niveau - managementteam niveau - operationeel niveau 3) Vragen en verdiepen Context: maatschappelijke

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 32421 Wijziging van verschillende wetten in verband met harmonisatie en vereenvoudiging van deze wetten ten behoeve van de uitvoering van die wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Nadere informatie