SO Enschede Specialisten in onderwijs aan leerlingen met een specifieke gedragsmatige ondersteuningsbehoefte SCHOOLGIDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SO Enschede Specialisten in onderwijs aan leerlingen met een specifieke gedragsmatige ondersteuningsbehoefte SCHOOLGIDS 2014-2015"

Transcriptie

1 SO Enschede Specialisten in onderwijs aan leerlingen met een specifieke gedragsmatige ondersteuningsbehoefte SCHOOLGIDS SO Enschede..samen beter SO Enschede Mekkelholtspad DC Enschede

2 Inhoud Een woord vooraf 5 Leeswijzer 6 Inleiding: Profiel van de school 7 Ons onderwijs 7 Contactgegevens school 7 Stichting Attendiz 8 Contactgegevens Atten diz 8 Regionaal Expertise Centrum opgeheven (REC) 8 Passend Onderwijs 9 Samenwerkingsverband en subregio s 9 Contactgegevens samenwerkingsverband 9 Onderwijs passend bij iedere leerling 9 (Speciaal) basisonderwijs Visie en beleidsvorming Visie van onze school Het doel van de school Hoe wil de school dat doel bereiken? Beleidsvorming Over het team Functies bij ons op school Cultuur voor ouders Het team schooljaar Leiderschap en management Leiderschap Management Cultuur en klimaat Schoolcultuur Cultuur voor ouders Cultuur voor leerlingen Cultuur voor medewerkers Concrete uitwerking professionele cultuur Vertrouwenspersoon voor leerlingen en personeel Veiligheid Schoolafspraken Veiligheidsbeleid Aanpak ongewenst gedrag waaronder pesten Aanpak agressie ABC-methodiek Schorsing Verwijdering Overplaatsing 22 Schoolgids SO Enschede

3 4.3 Ontevredenheid Klachtenregeling Een goed gesprek voorkomt erger Schoolcontactpersoon Extern vertrouwenspersoon Klachtencommissie Vertrouwensinspecteur Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Middelen en voorzieningen Huisvesting en uitrusting Veiligheid gebouw en plein Meerjarenonderhoudsplan Risico Inventarisatie & Registratie (RI&E) Financiën Sponsoring Kans voor een kind Ouderbijdrage Onderwijs - Management van processen Primair en Secundair Onderwijsconcept Kenmerken van ons onderwijs Werken vanuit Ontwikkelingsperspectief (OPP) Groepsgrootte en samenstelling Ondersteuning School en groepsstandaarden Leerroutes Leerlijnen Instructiemodel Leerstofaanbod Methode-overzicht Onderwijstijd Lesrooster/adviesurentabel en onderbouwing Leerlingenzorg Commissie voor de Begeleiding (CvB) Groepsbespreking Leerlingoverleg Schoolondersteuningsteam Leerlingvolgsysteem Toelating en verwijzing Toelating Verwijzing Mogelijke uitstroom Begeleiding Passend Onderwijs Informatiestromen Telefonische bereikbaarheid school Informatie van ouders en leerlingen Oudercontacten 41 Overzicht oudercontacten Brief toestemming gegevens opvragen en versturen Foto s Rapporten 43 Schoolgids SO Enschede

4 6.6.7 Recht op informatie voor (gescheiden) ouders Inzagerecht en wet op persoonsregistratie Praktische en huishoudelijke zaken Gebruik medicijnen Gymnastiek Fruit en lunchpauze Verjaardagen Schoolreis Speelgoed Huiswerk Hoofdluis Schoolverzekering Leerlingenvervoer Zelfstandig reizen Schoolvakanties en vrije dagen Vakantierooster Studiedagen Compensatiedagen ofwel marge-uren Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schoolverzuim Leerplichtwet Vakantieverlof Vrijstelling van bepaalde onderwijsactiviteiten Waardering Leerlingen en ouders Personeel en management Maatschappij Interne Audits Resultaten en opbrengsten Evaluatie vorig schooljaar Ontwikkelingsplan Opbrengsten van het onderwijs Jaarverslag 54 Bijlagen 55 Schoolgids SO Enschede

5 Een woord vooraf Beste lezer, Het document dat voor u ligt, is de schoolgids van SO Enschede. Vanaf augustus 2014 is SO Het Mozaïek Enschede samengevoegd met SO Onder de Kap Enschede. Er zal in de loop van het schooljaar een nieuwe naam komen voor de samengevoegde school en daarmee samenhangend een nieuw logo en een nieuwe website. Voorlopig gebruiken wij de werktitel SO Enschede. Wij zijn een school voor leerlingen van groep 3 t/m 8. Groep 1 en 2 zijn gehuisvest op een eigen locatie, genaamd Het Sloepje. Het Sloepje heeft een eigen website: De schoolgids geeft inhoudelijke en praktische informatie geldend voor één schooljaar. Het is een verbijzondering van het schoolplan. Dat betekent dat er naast overeenkomsten ook aanvullingen staan in de schoolgids. Die aanvullingen zijn doorgaans voor ouders en leerlingen van belang en vaak ook praktisch van aard. De schoolgids is expliciet geschreven voor de ouders/ verzorgers. Alle overige betrokkenen van de school en alle andere geïnteresseerden zijn ook van harte uitgenodigd de schoolgids te lezen. De schoolgids wordt ieder jaar opnieuw uitgebracht. Om de leesbaarheid te vergroten hebben we er dit jaar voor gekozen om een aantal formele zaken die voor alle scholen gelden op de website van Attendiz te plaatsen, De klachtenregeling is daarvan een voorbeeld. Om de schoolgids altijd te kunnen inzien heeft de school ervoor gekozen de schoolgids op de website te zetten. De ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen ontvangen in het eerste jaar een gedrukt exemplaar. Daarnaast kunnen ouders/verzorgers die ook behoefte hebben aan een gedrukt exemplaar dat opvragen bij de school. Overige ouders/verzorgers ontvangen jaarlijks na vaststelling per mail de schoolgids. Om de handzaamheid van de schoolgids te vergroten zijn uitgebreide bijlagen over specifieke zaken van de school uit de gids gehaald en op de schoolwebsite geplaatst. Het overzicht van de leerstof is hiervan een voorbeeld. De schoolgids is op dezelfde wijze opgebouwd als het schoolplan. Op die manier bestaat er een heldere relatie tussen de verschillende documenten en kunt u vanuit die documenten de school steeds beter herkennen. De schoolgids is vastgesteld door het bevoegd gezag d.d.: Een fijn schooljaar toegewenst in goede samenwerking. Namens het schoolteam, Ron Viester, Adjunct-directeur Carla Hilbink, Directeur Carla Hilbink Ron Viester Schoolgids SO Enschede

6 Leeswijzer We volgen in deze schoolgids de systematiek van het INK-model, een leidraad voor het in gang zetten van schoolontwikkeling. Dit model is in onderstaande figuur grafisch weergegeven. De volgende acht hoofdstukken die aan bod komen, corresponderen met de organisatie- en resultaatgebieden die door het INK-model worden onderscheiden. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar het schoolplan. Aan bod komen achtereenvolgens de thema s: 1. Visie en Beleid 2. Over Het Team 3. Leiderschap 4. Cultuur en Klimaat 5. Middelen en Voorzieningen 6. Onderwijs management van processen primair en secundair 7. Waardering 8. Resultaten en Opbrengsten Elk hoofdstuk kent verschillende paragrafen die passen bij dat hoofdstuk, zie ook de inhoudsopgave. In de schoolgids worden geen beleidsvoornemens en streefdoelen gesteld. Die kunt u lezen in het schoolplan. Schoolgids SO Enschede

7 Inleiding: Profiel van de school Ons onderwijs SO Enschede, onderdeel van Stichting Attendiz, is een school voor speciaal onderwijs in Enschede met de grondslag van bijzonder neutraal onderwijs. Leerlingen met verschillende culturele en maatschappelijke achtergronden kunnen het onderwijs op SO Enschede volgen. De naam van onze school is SO Enschede. Zoals in het voorwoord is vermeld, is SO Enschede een samenvoeging van SO Het Mozaïek en SO Onder de Kap. Er zal in de loop van het schooljaar een nieuwe naam komen voor de samengevoegde school en daarmee samenhangend een nieuw logo en een nieuwe website. Voorlopig gebruiken wij de werktitel SO Enschede. Wij zijn een school voor leerlingen van groep 3 t/m 8. Groep 1 en 2 zijn gehuisvest op een eigen locatie, genaamd Het Sloepje. Het Sloepje heeft een eigen website: Leerlingen die onze school bezoeken kenmerken zich door dusdanige intensieve onderwijsbehoeften waardoor zij niet naar de reguliere basisschool of het Speciaal basisonderwijs kunnen gaan. Voor plaatsing op onze school is er vanaf 1 augustus 2014 een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig. Voor onze school betekent dit dat er leerlingen toegelaten kunnen worden uit de gemeenten Enschede, Haakbergen, Glanerbrug en Losser. Zie verder in dit hoofdstuk de informatie over het samenwerkingsverband. SO Enschede verzorgt voor ongeveer 130 leerlingen (gemiddeld 14 leerlingen per klas) onderwijsarrangementen op maat vanuit deskundigheid en expertise. Wij verzorgen onderwijsarrangementen aan leerlingen met een intelligentie van 65 of hoger waarbij de sociaalemotionele ontwikkeling niet of minder goed verloopt. Dit kan zich uiten in internaliserend en/of externaliserend gedrag. Wij bieden met name onderwijsarrangementen aan leerlingen waarbij sprake is van: Een stoornis in het Autisme Spectrum Een verstoorde hechting ADHD-problematiek Een mengbeeld van bovengenoemde problematieken Contactgegevens school Schoolnaam SO Enschede Brinnummer 00KM Adres Mekkelholtspad 4 Postcode en Plaats 7523 DC Enschede Telefoon Website Schoolgids SO Enschede

8 Stichting Attendiz SO Enschede valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting Attendiz. Deze stichting heeft ruim 25 scholen voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Iedere school wordt geleid door een schooldirecteur. De verschillende scholen zijn ondergebracht in drie divisies. Iedere divisie wordt aangestuurd door een divisiemanager. SO Enschede valt binnen de SO divisie. De naam van de divisiedirecteur is dhr. Ronald Boers. De drie divisiemanagers vallen direct onder de bestuurder van de stichting Attendiz. De naam van de bestuurder is dhr. Ruud Zeeuwen. Contactgegevens Attendiz Adres Welbergweg 20, 7556 PE Hengelo Telefoon Website Organogram Attendiz Wijzigingen per : - In de SO divisie zijn zowel in Hengelo als Enschede SO Onder de Kap en SO Mozaiek samengevoegd. - Het Sloepje en De Zevensprong zijn als onderbouwlocaties aan respectievelijk SO Enschede en SO Hengelo gekoppeld. Regionaal Expertise Centrum (REC) opgeheven per Een REC was tot 1 augustus 2014 een samenwerkingsverband van scholen voor speciaal onderwijs. Een belangrijk onderdeel van het REC was de Commissie van Indicatiestelling. Deze commissie was gemachtigd om beschikkingen voor het speciaal onderwijs of voor een zogenaamde rugzakbekostiging af te geven. SO Enschede was onderdeel van: REC Oost-Nederland. Met ingang van 1 augustus 2014 is het REC opgehouden te bestaan. Onze school maakt nu deel uit van Samenwerkingsverband Schoolgids SO Enschede

9 Passend Onderwijs Sinds 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: Reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samenwerken; Scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te zorgen voor een passende plek indien er sprake is van zeer specifieke onderwijsbehoeften van een kind); Scholen en gemeenten / jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg; Er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat er meer in de eigen regio kunnen regelen. Meer informatie is te vinden op (website van ministerie OCW) en op Samenwerkingsverband en Subregio s Alle schoolbesturen in de gemeenten Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Oldenzaal, Haaksbergen, Borne, Dinkelland en Losser zijn verenigd in het Samenwerkingsverband (SWV) PO. Dit samenwerkingsverband is opgedeeld in drie subregio s; Enschede, Plein Midden Twente (Hengelo, Borne, Haaksbergen, Hof van Twente) en Noord Oost Twente (Oldenzaal, Losser en Dinkelland). De besturen in iedere subregio werken nauw samen met de andere schoolbesturen uit de regio om optimale ondersteuning aan ieder kind te kunnen bieden en expertise met elkaar te delen. Contactgegevens Samenwerkingsverband Naam Samenwerkingsverband Adres Enschedesestraat 2c Postcode en Plaats Telefoon Website 7575 AB Oldenzaal Onderwijs passend bij iedere leerling Alle scholen binnen het SWV hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op alle locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen vastgesteld welke extra ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen. De basis- en schoolspecifieke ondersteuning hebben scholen beschreven in hun schoolondersteuningsprofiel. U kunt dit profiel opvragen bij uw huidige school of de school van uw keuze. Is de school handelingsverlegen, met andere woorden kan de school niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan wordt er allereerst binnen het bestuur of in de subregio gezocht naar een externe deskundige die samen met de school andere mogelijkheden voor ondersteuning in kaart brengt. Nader onderzoek kan ook één van de adviezen zijn. In dit traject wordt er te allen tijde nauw samengewerkt met de ouders. Mochten extra interventies onvoldoende Schoolgids SO Enschede

10 resultaat opleveren waardoor de leerling op die school niet langer begeleid kan worden, dan dient de school een andere, beter passende plek te zoeken. Dat kan ook het speciaal onderwijs zijn. Speciaal (basis)onderwijs Voor een plaatsing in het speciaal onderwijs moet de school, samen met u als ouders / verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Toelating van het samenwerkingsverband. Meer informatie over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring vindt u op de website van het samenwerkingsverband of via de school. Schoolgids SO Enschede

11 1. Visie en beleidsvorming Het onderwijs dat wij aanbieden en de kwaliteit die we hierin neerzetten komt tot stand op basis van onze missie en visie: dat wat wij met onze leerlingen willen bereiken. Deze missie en visie wordt vierjaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Onze schoolontwikkeling verloopt cyclisch en systematisch. Zo concretiseren wij de missie en visie in beleid en beleidsvoornemens aan de hand van het INK-managementmodel en de PDSA-cyclus waarmee we in beeld brengen of we bereiken wat we willen bereiken. 1.1 Visie van onze school Onze visie geeft aan wat we willen en waar we voor staan: het geeft sturing en is bepalend voor ons handelen naar leerlingen. Het is een referentie kader waar we op terug kunnen vallen. Kern van onze visie is: Van voorstructureren naar zelfreguleren. SO Enschede creëert een gevoel van veiligheid in en om de school door voor de leerlingen structuur aan te brengen in tijd, ruimte, werkzaamheden en onderlinge relaties. Wij willen onze leerlingen tot verdere exploratie laten komen, door de methodiek ' van voorstructureren naar zelfreguleren' te hanteren. 1.2 Het doel van de school SO Enschede heeft het doel om leerlingen met een zeer specifieke ondersteuningsbehoefte op sociaal-emotioneel gebied de kans te bieden om zich zo optimaal als mogelijk te kunnen ontwikkelen. Wij stellen voor iedere leerling een Ontwikkelingsperspectief vast. Vanuit dit perspectief werken we aan maximale toerusting op zowel didactisch als sociaal emotioneel gebied. Zo gaat de leerling op weg naar relatie, competentie en autonomie. Ons doel is elke leerling een maximaal toegeruste plek binnen de maatschappij te laten vinden. Elk kind, mens, doet er toe, is waard om er te zijn en hoort erbij. 1.3 Hoe wil de school dat doel bereiken? Voortdurend streven naar een passend onderwijsaanbod voor iedere leerling. Dit betekent dat SO Enschede altijd in beweging is om de kwaliteit van het onderwijs aan haar leerlingen te verbeteren. Hoge ambities en gericht zijn op resultaten. Bieden van een veilig, gestructureerd, uitdagend en positief klimaat, waar leerlingen, ouders en personeel zich veilig, geaccepteerd en gewaardeerd voelen. Goed partnerschap met ouders, verzorgers en instanties. Schoolgids SO Enschede

12 1.4 Beleidsvorming Iedere school moet er voor zorgen dat de kwaliteit van de school op peil blijft en verbetert. Hierbij neemt binnen het beleid van onze school de PDSA kwaliteitscirkel een centrale plaats in. PDSA is een afkorting van vier Engelse woorden die staan voor: 1. Plan. Alle scholen hebben een schoolplan. Het schoolplan wordt voor vier jaar vastgesteld. In het schoolplan staan het schoolbeleid, de beleidsvoornemens en de streefdoelen van de school vermeld. 2. Do. De directeur vertaalt de streefdoelen uit de managementovereenkomst in actieplannen. In deze actieplannen geeft de directeur het tijdspad aan wanneer de plannen gerealiseerd moeten zijn en tevens wie er verantwoordelijk voor de plannen is. 3. Study. Twee keer per jaar levert de directeur een managementrapportage aan. Via deze rapportages houdt de directeur het bestuur op de hoogte van de vorderingen van de actieplannen en tevens levert de directeur gegevens aan over de opbrengsten van het onderwijs, de kwaliteit van het onderwijs en diverse algemene schoolgegevens. 4. Act. Borging van alle documenten gebeurt op iedere school in borgingsmappen. De directeur informeert de verschillende belanghebbenden (medewerkers, ouders, leerlingen, bevoegd gezag, inspectie) over de kwaliteit van haar onderwijs. Schoolgids SO Enschede

13 2. Over het team Goed onderwijs wordt verzorgd door kwalitatief goede mensen. Kwalitatief goed geschoolde medewerkers vormen een succesfactor om excellent onderwijs te verzorgen in onze school. Samen vormen zij het multidisciplinaire team dat zorgt voor een zo continue en optimaal mogelijk verlopende ontwikkeling van de leerlingen. 2.1 Functies bij ons op school De functies die binnen onze school voorkomen zijn onderstaande: Directeur Adjunct-directeur Leerkracht Onderwijsassistent Zorgcoördinator Gedragswetenschapper Schoolmaatschappelijk deskundige Vakleerkracht bewegingsonderwijs Secretaresse Conciërge Stagiaires Externe disciplines: Jeugdarts Fysiotherapeut / kinderoefentherapeut Logopedist Beeldend therapeut Toelichting op de functies Directeur en adjunct-directeur Directeur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. De directeur wordt hierbij ondersteund door de adjunct-directeur. Schoolleiding komt altijd in beeld bij leerlingen op moment dat er belangrijke beslissingen genomen worden of dito adviezen gegeven worden. Leerkracht en onderwijsassistent De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijs aan uw kind. Gesprekken over de ontwikkeling van uw kind zullen door de leerkracht met u gevoerd worden. Soms wordt leerkracht ondersteund door een onderwijsassistent. Door het werken met maximaal 14 leerlingen per groep, zijn we in staat intensieve begeleiding aan elke leerling te bieden. Zorgcoördinator De zorgcoördinator is de persoon die de zorg rondom een leerling coördineert. De zorgcoördinator neemt deel aan de verschillende leerlingbesprekingen. Zij ondersteunt de leerkracht in het zoeken naar optimale mogelijkheden voor passend aanbod voor elke leerling. De zorgcoördinator kan aanwezig zijn bij oudergesprekken en/of gesprekken met instanties die betrokkenheid bij uw kind hebben. Zorgcoördinator Ine Luttikholt Schoolgids SO Enschede

14 Gedragswetenschapper De gedragswetenschapper volgt, in samenwerking met de groepsleiding en overige disciplines, de ontwikkeling van de leerling en adviseert als er problemen zijn op met name sociaal-emotioneel gebied. Om een leerling gericht verder te kunnen helpen is het van belang goed de achtergronden van elke leerling te kennen. Door middel van onderzoek en observatie brengt de gedragswetenschapper deze achtergronden in beeld. Op basis van de Psycholoog; Marieke gegevens stelt de gedragswetenschapper handelingsadviezen op om de Leferink op Reinink leerkrachten te ondersteunen in de uitvoering van hun werk. Schoolmaatschappelijk deskundige (SMD) De maatschappelijke werkende is beschikbaar voor ouders die met vragen of problemen zitten en zij onderhoudt het contact tussen school en gezin. De SMD kan zich o.a. richten op het geven van pedagogische adviezen; het bemiddelen in de relatie school-ouders; het laten aansluiten van zorg van andere instellingen; het doorverwijzen naar andere hulpverlening. Vakleerkracht bewegingsonderwijs In alle groepen wordt twee keer per week gymnastiek gegeven. SMD Nuran Ozbalaban Dit wordt verzorgd door een vakleerkracht. Naast het verbeteren, bijleren en aanleren van motorische vaardigheden, wordt er tijdens de lessen bewegingsonderwijs evenzeer het accent gelegd op sport en spel, op het bevorderen en aanleren van sportief gedrag, het vergroten of doen verkrijgen van het plezier in het lichamelijk bezig zijn. Het leren rekening houden met een ander, het leren samenspelen, het leren accepteren van frustraties en eigen tekortkomingen vinden wij belangrijker dan het leveren van bijzondere persoonlijke prestaties. Secretaresse Onze secretaresse voert routinematige secretariële en administratieve taken uit zoals het opstellen van concepten t.b.v. correspondentie, het maken van afspraken, organiseren en onderhouden van papieren en elektronische bestanden of het aanleveren van informatie aan bellers en bezoekers. Conciërge De conciërge voert werkzaamheden uit, die gericht zijn op huishoudelijke, Secretaresse onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. Bregina Evers Stagiaires Wij bieden stage mogelijkheden voor studenten van verschillende opleidingen. De meeste stagiaires komen van het ROC (onderwijsassistent / SPW) en van het Saxion (HBO Pedagogiek; SPH). Logopedie Voor sommige leerlingen kan het noodzakelijk zijn dat zij extra hulp krijgen om duidelijker te leren spreken, beter te kunnen zeggen wat ze bedoelen, denken of voelen, met andere woorden om beter te kunnen communiceren. Deze extra hulp geeft de logopedist. Logopedie kan worden geboden door een particuliere logopediepraktijk die een dependance heeft binnen onze school. Mits er behandeltijd beschikbaar is, kan uw kind tijdens of aansluitend aan schooluren particuliere logopedie volgen. Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Ouders Schoolgids SO Enschede

15 melden hun kind zelf aan voor logopedie. Informatie over de praktijk die ook met een dependance in onze school gehuisvest is, kunt u opvragen bij het secretariaat van de school. Voor deze vorm van logopedie wordt een verwijzing van de huisarts of specialist gevraagd. Fysiotherapie / Kinderoefentherapeut Leerlingen met specifieke sensomotorische problemen, kunnen in aanmerking komen voor behandeling door een kinderfysiotherapeut c.q. oefentherapeut. De training richt zich op kinderen die moeite hebben met het uitvoeren van praktische handelingen, kinderen met bewegingsproblemen en/of de verwerking van zintuiglijke prikkels. Een goede ontwikkeling van de (senso)motoriek is in het belang van de leerling en is een voorwaarde voor de verstandelijke en/of emotionele ontwikkeling. De therapie kan in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte in school gegeven worden door een erkende en gecertificeerde therapeut. Ouders melden hun kind zelf aan voor de behandeling. Voor behandeling op school is een verwijzing van een arts nodig. Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste negen behandelingen vergoed vanuit het basispakket. Heeft u een aanvullende verzekering, dan worden er mogelijk meer behandelingen vergoed. Ook worden er meer behandelingen vergoed als er sprake is van een chronische indicatie Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Informatie over de praktijk die ook met een dependance in onze school gehuisvest is, kunt u opvragen bij het secretariaat van de school. Jeugdarts - jeugdgezondheidsdienst De jeugdarts beoordeelt de medische gegevens die een rol kunnen spelen bij de begeleiding van de leerlingen. Gedurende de periode van plaatsing krijgen alle leerlingen een medisch onderzoek. Daarnaast kan tussentijds een onderzoek op indicatie aangevraagd worden. De jeugdarts is op afroep beschikbaar voor de Commissie voor de Begeleiding en heeft contact met de leerkrachten. De jeugdarts van SO Enschede is: Anneke Noort Nijverheidstraat 30, 7511 JM Enschede Postbus BK Enschede Tel: Jeugdgezondheidsdienst van de GGD Bovengenoemd telefoonnummer kunt u ook bellen voor informatie en advies op het gebied van gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van kinderen tot de leeftijd van 23 jaar. Maar ook voor het maken en verplaatsen van afspraken voor een preventief schoolonderzoek. Dit nummer kan ook gebeld worden voor aanvragen van huisbezoeken door een verpleegkundige, informatie over cursussen en kortdurende pedagogische (gezins) begeleiding. 2.2 Het team schooljaar Op onze website is onderstaande informatie te vinden: Het personeelsoverzicht Groepsbezetting van dit schooljaar De samenstelling van het team zal via de website steeds worden geactualiseerd. Schoolgids SO Enschede

16 3. Leiderschap en management De schoolleiding gaat voor in schoolontwikkeling. De schoolleiding zet de koers uit en bepaalt de kaders. Voorbeeldgedrag is een woord dat veelal samen wordt gevat met leiderschap. En, goed voorbeeld doet goed volgen. 3.1 Leiderschap De visie van Stichting Attendiz op leiderschap gaat uit van opbrengstgericht en onderwijskundig leiderschap. Opbrengstgericht leiderschap stelt de interactie tussen leraar en leerling centraal en wil het onderwijskundig proces versterken met als doel de leerresultaten van leerlingen te optimaliseren. Dit onderwijskundig leiderschap moet dan ook leiden tot effectievere instructie door leraren, waardoor leerlingen beter leren met als resultaat betere leerprestaties van leerlingen. 3.2 Management Binnen de school zijn er verschillende overlegstructuren waar verschillende collegae aan deelnemen. Ook leerlingen en ouders kunnen een rol hebben tijdens verschillende overleggen. Hieronder worden de meest voorkomende overleggen genoemd en toegelicht. Plenair overleg - Vijf keer per schooljaar is er een plenair overleg, waarbij alle personeelsleden aanwezig zijn. Tijdens het plenair overleg worden schoolbrede ontwikkelpunten vastgesteld en geëvalueerd. Commissie voor de Begeleiding(CvB) - De CvB wordt gevormd door directie, gedragswetenschapper, zorgcoördinator, jeugdarts en school maatschappelijk deskundige (op afroep). De CvB vergadert één keer per maand, indien nodig vaker. De CVB vormt de kern van de leerlingenzorg op onze school en houdt zich bezig met de totale regievoering m.b.t. toelating, zittende leerlingen en verwijzing van leerlingen. Schoolondersteuningsteam (SOT) - Het SOT wordt gevormd door directie, zorgcoördinator, gedragswetenschapper en schoolmaatschappelijk deskundige (op verzoek). Het SOT vergadert wekelijks. In het SOT worden werkafspraken van de CvB en van het Leerlingoverleg gestroomlijnd en geëvalueerd en worden lopende zaken betreffende het primaire onderwijsproces besproken. Groepsplanbespreking (GPB) - De GPB wordt twee keer per jaar gehouden. Aanwezig zijn: directie, leerkracht(en), zorgcoördinator en gedragswetenschapper (facultatief). Tijdens de GPB worden de resultaten van methode gebonden en methodeonafhankelijke toetsen besproken op groepsniveau en individueel niveau. Leerling-overleg (LO) - Het LO is een wekelijks spreekuur met de mogelijkheid om individuele leerlingen te bespreken, op initiatief van CvB ofwel leerkracht. Het leerlingoverleg wordt gecoördineerd en voorgezeten door de zorgcoördinator. Daarnaast is de gedragswetenschapper, de leerkracht en de onderwijsassistent aanwezig. Andere betrokken disciplines alsook de directie zijn op afroep beschikbaar. Indien mogelijk worden ouders en/of instanties gevraagd aan te schuiven en mee te denken. Schoolgids SO Enschede

17 Onderwijskundige vergadering - Maandelijks is een onderwijskundige vergadering voor CvB leden en leerkrachten. Afhankelijk van de agenda kunnen ook onderwijsassistenten en overige personeelsleden bij de vergadering aanwezig zijn. De onderwijskundige zaken die besproken worden vormen een samenhang met de ontwikkelagenda van de school. Leerlingenraad - De leerlingenraad bestaat uit een vertegenwoordiging van leerlingen uit elke midden en bovenbouwgroep. De leerlingenraad vergadert maandelijks. De adjunctdirecteur is voorzitter. Doel is om de leerlingen mee te laten denken en praten over (onderdelen van) het schoolbeleid. (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad (GMR en MR) - De (G)MR heeft als taak om de leerlingen, ouders en het personeel te vertegenwoordigen in de schoolorganisatie. Het belangrijkste doel van medezeggenschap in school is de mogelijkheid voor ouders en personeel om mee te praten over beslissingen die henzelf en de leerlingen aangaan. De (G)MR wil een actieve bijdrage leveren aan besluitvorming over schoolbeleid. Dat houdt in dat de (G)MR graag vroegtijdig kennis neemt van of deelneemt aan activiteiten die de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Daarvoor is een optimale samenwerking met het bestuur, directie, personeel en ouders nodig. De MR van SO Enschede wil als klankbord en aanspreekpunt fungeren voor ouders, team en bestuur. De MR vergadert eens per maand. De notulen van het overleg zijn op school ter inzage. Uw ideeën, opmerkingen en vragen, kunt u mailen naar De GMR van Attendiz bestaat uit zes personeelsleden en zes ouders. De MR van onze school bestaat uit drie personeelsleden en één ouder. Doel is dat er zowel drie personeelsleden als drie ouders zitting hebben in de MR. Ouderraad - Op onze school is een actieve ouderraad. De ouderraad bestaat uit personeelsleden en ouders. De ouderraad ondersteunt het team bij festiviteiten/activiteiten. Er wordt maandelijks vergaderd, van elke vergadering wordt een verslag gemaakt dat op school ter inzage ligt. De ouderraad stelt het op prijs om tips en ideeën van de overige ouders te krijgen. adres : Werkgroepen - Naast de bovengenoemde overlegstructuren kent onze school verschillende werkgroepen. Er zijn werkgroepen die gericht zijn op de onderwijsontwikkelingen en er zijn werkgroepen die gericht zijn op activiteiten. Ook zijn er Attendizbrede werkgroepen die met vaste regelmaat overleggen. Pannakooi op schoolplein Schoolgids SO Enschede

18 4. Cultuur en klimaat Een prettig pedagogisch klimaat wordt gekenmerkt door duidelijke structuur, veiligheid, respectvolle sociale omgang en vertrouwen. Het is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van leerlingen. Het pedagogisch klimaat van een school wordt voor een belangrijk deel bepaald door de wijze van omgang met elkaar. 4.1 Schoolcultuur Rekening houdend met de verschillende culturele, godsdienstige en sociale achtergronden van de leerlingen willen wij een veilig en open schoolklimaat stimuleren waarbij respect voor elkaar centraal staat. Door een klimaat dat zich kenmerkt door structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid willen we bereiken dat: - de leerling zich veilig voelt; - de leerling meer en beter kan laten zien wat het weet en wat het kan: competentie; - de mogelijkheden voor de leerling worden versterkt om bepaalde activiteiten zelf uit te voeren: autonomie. Veiligheid en vertrouwen Doel is een klimaat te creëren dat vriendelijkheid, positiviteit en openheid uitstraalt, waarin de leerling zich gezien, begrepen, geaccepteerd en gekend voelt. Uitgangspunt is de ontwikkeling van de vertrouwens - en samenwerkingsrelatie tussen leerkracht en leerling. Die relatie kenmerkt zich door: nabijheid, betrokkenheid, voorspelbaarheid, veiligheid, ondersteuning en consequent handelen. Leerkrachten zullen vooral vriendelijk, voorspelbaar, zakelijk en correct het onderwijs aanbieden vanuit het geven van het goede voorbeeld en een heldere communicatie. Deze communicatie kenmerkt zich door zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Competentie Als school proberen wij, daar waar mogelijk, aan te sluiten bij de behoefte van onze leerlingen en niet af te wijken en zo normaal mogelijk onderwijs te bieden in een daarnaast zo voorspelbaar mogelijke omgeving. Wij proberen uit te gaan van de kwaliteiten en mogelijkheden van onze leerlingen en deze in te zetten bij het overwinnen en aanpakken van hun valkuilen. Wij tonen onze leerlingen dat we vertrouwen hebben in hun ontwikkelingsmogelijkheden en zijn ambitieus in de verwachtingen ten aanzien van de leerlingen. Autonomie De leerlingen zijn gebaat bij structuur, duidelijkheid, veiligheid en voorspelbaarheid. Dit betekent dat wij structuur aanbrengen in tijd en ruimte, in werkzaamheden en relaties. Vanuit een preventief klimaat willen we leerlingen zo optimaal als mogelijk leren omgaan met zelfstandigheid. Hierbij is ons motto: van voorstructureren naar zelfreguleren. Ons doel hierbij is de leerling te leren om zijn/haar eigen structuur aan te brengen. Immers onze maatschappij is ook niet altijd en overal gestructureerd, voorspelbaar en prikkelarm. Hoe meer een leerling in staat is om zijn eigen randvoorwaarden te creëren hoe beter hij/zij zich kan handhaven in die ongestructureerde, onvoorspelbare en prikkelrijke wereld. Schoolgids SO Enschede

19 4.1.1 Cultuur voor leerlingen Uitgangspunt van onze school is het scheppen van een klimaat waarin de leerling zich begrepen, geaccepteerd en veilig voelt in al zijn mogelijkheden en onmogelijkheden. Iedere leerling wordt in zijn waarde gelaten, is het waard om gezien te worden, mag laten zien dat hij er is, mag trots zijn op zichzelf. De ontwikkeling van de vertrouwensrelatie tussen leerkracht en leerling is daarbij een belangrijk gegeven. Deze relatie kenmerkt zich door nabijheid, betrokkenheid, voorspelbaarheid, veiligheid, consequent handelen en ondersteuning. Rust, orde, netheid, regelmaat, waarden en normen zijn fundamentele waarden van waaruit gehandeld wordt. De interactie tussen leerkracht en leerling is gericht op succeservaringen Cultuur voor ouders Ouders/verzorgers mogen van school verwachten dat hun kind goed onderwijs krijgt in een veilig pedagogisch klimaat waarbij gewerkt wordt aan een ononderbroken ontwikkelingslijn op de verschillende ontwikkelingsgebieden. Wij beschouwen de ouders als eerste deskundige betreffende de ontwikkeling van hun kind en wij hechten daarom veel waarde aan een goed contact tussen ouders en school. Wij beseffen dat wij door onze regionale functie minder thuisnabij zijn en dat de fysieke afstand tussen ouders en school hierdoor vanzelfsprekend groter is. Met deze wetenschap proberen wij de betrokkenheid van de ouders bij school extra te stimuleren. Wij informeren ouders regelmatig over algemene en meer specifieke schoolzaken alsook over de vorderingen van hun kind. Via o.a. de schoolgids, wekelijkse en maandelijkse nieuwsbrieven, de website, informatieavonden, oudergesprekken en themaochtenden proberen we de contacten met ouders te stimuleren Cultuur voor medewerkers Cultuur, klimaat en communicatie zijn op SO Enschede onlosmakelijk verbonden met onze visie, onze specifieke doelgroep en het onderwijs dat wij bieden. In een professionele schoolcultuur voelen de teamleden zich verantwoordelijk voor de school. Er is sprake van een gezamenlijk gedragen visie: met elkaar op één lijn wat betreft de vormgeving en inhoud van het onderwijs in de school, waarbij men zich houdt aan de gezamenlijk gemaakte afspraken. Vanuit die gezamenlijke verantwoordelijkheid en het open klimaat bevraagt men elkaar op de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd en spreekt men elkaar aan op het zich houden aan de gezamenlijk gemaakte afspraken Concrete uitwerkingen van onze professionele cultuur zijn: Een gemeenschappelijke visie op het werk Goed partnerschap Professionele hiërarchie; maar ook gelijkwaardigheid als mens Beslissen op grond van ervaringen en deskundigheid Resultaatgericht Denken in mogelijkheden Prioriteiten kunnen stellen (Zelf)Reflectie: elkaar aanspreken op gedrag, uitvoering van het werk Professionele distantie Teamspeler; gericht op ontwikkeling Schoolgids SO Enschede

20 Transparantie Vertrouwen in elkaars deskundigheid Intern vertrouwenspersoon Bij klachten over ongewenste omgangsvormen binnen de school hebben wij een intern vertrouwenspersoon voor leerlingen en personeelsleden. Bij vormen van ongewenst gedrag zal zij de leerling of het personeelslid aanhoren en begeleiden. Op onze school is Ine Luttikholt de vertrouwenspersoon. Zij komt in het begin van het schooljaar in alle groepen om uitleg te geven over de inhoud van haar taak. 4.2 Veiligheid Om te zorgen dat een leerling zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen, is het belangrijk dat de leerling zich veilig voelt en een vertrouwensrelatie opbouwt met de leraar. Het is belangrijk dat de leerling ervaart dat de leraar beschikbaar is wanneer de leerling hem nodig heeft. Daarnaast is het van belang dat de leraar positieve verwachtingen uitspreekt naar de leerling. Bij de begeleiding van de leerlingen is het contact met de ouders heel belangrijk Schoolafspraken We hebben op school algemene schoolafspraken die voor iedereen gelden. De regels/ afspraken in de klas en in de pauze zijn hiervan afgeleid. De afspraken worden regelmatig met de leerlingen herhaald en waar mogelijk samen met hen opgesteld/ aangepast. De afspraken bevatten antipestregels. De regels en afspraken ondersteunen het (pedagogisch) klimaat dat we nastreven: een veilige omgeving waarin iedere leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Als leerlingen gedrag vertonen dat de geldende normen en regels overschrijdt, dan wordt er sturend en corrigerend opgetreden. We proberen preventief te zijn: we ondersteunen als er positief gedrag wordt vertoond, we bespreken moeilijke situaties, zoeken samen naar manieren om het anders aan te pakken en spiegelen leerlingen in hun gedrag. Zo nodig wordt met ouders overlegd hoe de leerling het beste begeleid kan worden. Op het moment dat er grenzen worden overtreden, wordt het agressieprotocol uitgevoerd en kan een gele of rode kaart gegeven worden aan een leerling. Alle schoolafspraken zijn visueel gemaakt en hangen zichtbaar in de school en in de klassen. Aan het begin van het schooljaar worden de afspraken met de leerlingen doorgenomen. De afspraken worden op verschillende manieren ingeoefend met de leerlingen. Wij hanteren de afspraken heel consequent om de veiligheid te waarborgen voor alle leerlingen. Algemene schoolregels en afspraken Er wordt op een respectvolle manier met de ander omgegaan. Conflicten worden pratend opgelost. Leerlingen worden, voor zover dit mogelijk is, mondeling gewezen op storend en grensoverschrijdend gedrag. Schoolgids SO Enschede

21 Niet toegestaan : - Het meenemen van voorwerpen die de veiligheid kunnen schaden. - Spelletjes, ook computerspelletjes die de rust en de veiligheid schaden. - Mobiele telefoons. Het team van SO Enschede spreekt leerlingen aan op ongewenst internetgedrag. Moedwillige beschadiging van andermans eigendom, ook van schooleigendom, wordt door de veroorzaker vergoed. De leerlingen nemen brood, fruit, limonade zonder prik, vruchtensap, melk en/of yoghurtproducten mee naar school (geen: snoep, kauwgum, snacks, chips, cola of frisdranken). Tijdens schooluren blijven de leerlingen op het schoolterrein. Er is altijd toezicht op het schoolplein tijdens de pauzes Veiligheidsbeleid Wij gaan uit van een directe relatie tussen het primaire proces en de mate van veiligheid. Uitgaande van de stelling dat aantrekkelijk vormgegeven onderwijs tot tevreden leerlingen leidt, kan worden aangenomen dat dit ook tot minder ongewenst gedrag leidt en daarmee tot een veiliger school. Wij willen dat leerlingen en personeelsleden zich veilig voelen op school. Om inzicht te krijgen in de veiligheidsbeleving van leerlingen, ouders en teamleden wordt hier vierjaarlijks in de kwaliteitsmeting naar gevraagd. Voor het registreren en melden van agressie incidenten zijn er formulieren agressie-incidentmelding ontwikkeld. Daarnaast leren medewerkers op de jaarlijkse agressie-interventietrainingen hoe zij agressie-incidenten kunnen voorkomen en tevens hoe zij kunnen handelen in geval van agressie Aanpak van ongewenst gedrag waaronder pesten De school moet een veilige plaats zijn voor allen die er leren en werken. School is dé plek waar kinderen hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Dat kan alleen als kinderen zich veilig voelen op school. Wij spannen ons dagelijks in om de school een veilige plek te laten zijn. In de klas, tijdens de lessen Goed Gedaan, maar ook tijdens de gymlessen (fair play) en de buitenspelmomenten besteden wij veel aandacht aan de veiligheid voor ieder kind. Ongewenste intimiteiten, agressie en geweld kunnen die veiligheid verstoren en veel problemen veroorzaken bij alle betrokkenen. Voor de leerling kunnen veel vervelende gevolgen ontstaan: piekeren, slapeloosheid, verlies van zelfrespect, beschadigd vertrouwen in anderen. Ook kunnen hierdoor de schoolprestaties negatief beïnvloed worden door het afnemen van concentratie en motivatie. Leerlingen die slachtoffer zijn van pestgedrag kunnen zeer ernstige beschadiging oplopen, daarom is pesten, inclusief cyberpesten, onacceptabel wanneer en waar het ook gebeurt. Pesten wordt vaak moeilijk herkend: er wordt gezwegen of de signalen worden niet herkend. Mocht u het vermoeden hebben dat uw kind gepest wordt of zich om welke reden dan ook niet veilig voelt op school, vragen wij u om direct met ons in gesprek te gaan. Het is van groot belang dat bij een vermoeden van pesten, ouders en school op één lijn zitten en dat wij hier ook samen naar handelen. Schoolgids SO Enschede

22 4.2.4 Aanpak agressie Bij sommige van onze leerlingen kan sprake zijn van snel opkomende agressie. Ons beleid is gericht op het voorkomen en aanpakken van incidenten. Daarbij is ook het formulier Agressieincidentmelding ontwikkeld. Alle agressie-incidentmeldingen worden geregistreerd. Op SO Enschede wordt in het lesprogramma en in het bijzonder tijdens de sociale vaardigheidslessen veel aandacht besteed aan het omgaan met emoties en het voorkomen van externaliserend gedrag ABC-methodiek (Agressieve basishouding Communicatie) Alle medewerkers van SO Enschede zijn getraind in de ABC-methodiek. Deze training richt zich met name op het voorkomen van en het omgaan met boosheid en agressie. De ABC-methodiek loopt als een rode draad door onze school en is leidend in het omgaan met onze leerlingen. Ter bescherming van de veiligheid van de leerling en zijn of haar omgeving is het echter soms noodzakelijk een leerling te moeten vasthouden met behulp van speciale technieken. Alle medewerkers op onze school zijn er in getraind om deze technieken respectvol en veilig ten opzichte van de leerling toe te passen. Ouders worden te allen tijde op de hoogte gesteld indien deze situatie heeft plaatsgevonden Schorsing Schorsing van een leerling wordt gebruikt als ordemaatregel of als voorbereiding op een definitieve verwijdering. Een schorsing mag in de regelgeving niet langer dan vijf schooldagen duren en bij schorsing langer dan één dag moet de school de inspecteur informeren. Bovendien wordt de leerplichtambtenaar geïnformeerd. Wanneer schorsing : Bij fysieke en daadwerkelijke doelbewuste bedreiging van onderwijsgevend of onderwijsondersteunend personeel. Bij doelbewuste en daadwerkelijke bedreiging / agressief gedrag jegens medeleerlingen Verwijdering Verwijdering is een uiterste maatregel en volgt slechts dan wanneer een leerling ondanks alle inspanning van school en ouders niet langer aanspreekbaar is op zeer ernstig probleemgedrag. Wanneer verwijdering: Voortdurend storend, agressief gedrag van de leerling, waardoor de voortgang van het onderwijs wordt verstoord, waarbij het gedrag van de leerling gevaar oplevert voor de veiligheid van hemzelf, de medeleerlingen of het personeel van de school; Bedreigend of agressief gedrag van ouders van de leerling waarbij herhaling niet is uitgesloten en gegronde vrees is ontstaan voor de veiligheid van het personeel of de leerlingen of voor de ongestoorde voortgang van het onderwijs Overplaatsing Een besluit tot definitieve verwijdering is pas mogelijk nadat een andere school is gevonden om de leerling op te nemen of dat aantoonbaar is dat het bevoegd gezag, gedurende acht weken, er alles aan heeft gedaan om de leerling elders geplaatst te krijgen. Als de Toelaatbaarheidscommissie van het Samenwerkingsverband aangeeft dat de betreffende leerling aangewezen is op speciaal onderwijs, dan zal het bevoegd gezag in overleg met de betrokken directeur een andere school voor speciaal onderwijs zoeken. Uitgangspunt hierbij is dat deze andere Schoolgids SO Enschede

23 school een antwoord kan bieden op de ondersteuningsvraag van de leerling die overgeplaatst moet worden. Het bevoegd gezag neemt vervolgens het besluit tot overplaatsing. Deze mogelijkheid houdt het bevoegd gezag ook open indien de veiligheid van een leerling in het geding is. 4.3 Ontevredenheid - Klachtenregeling Een goed gesprek voorkomt erger School en ouders zijn elkaars partner bij het scheppen van ene goed opvoedingsklimaat. Door met elkaar te praten en door vooral goed naar elkaar te luisteren, kunnen problemen vaak opgelost worden. Problemen zijn er om in een vroeg stadium herkend en erkend te worden. Nog even de kat uit de boom kijken, draagt niet bij aan een snelle oplossing: 1. Wacht niet te lang met het bespreken van het probleem. Hoe eerder u aan de bel trekt, hoe beter het is. Maak snel een afspraak. Vraag degene(n) met wie u wilt gaan praten bijvoorbeeld voor of na de les om een afspraak te maken, of neem telefonisch contact op. 2. Spreek de juiste persoon aan, het personeelslid dat het meest direct betrokken is. In de meeste gevallen is dit de leerkracht. 3. De leerkracht met wie u praat is een deskundige op onderwijsgebied. U bent een deskundige op het gebied van het opvoeden van uw kinderen. Zo moet u die gelijkwaardigheid beleven en van daaruit het gesprek ingaan. 4. Maak, als u er samen niet uitkomt, gebruik van een onafhankelijk persoon. Bijvoorbeeld een directielid of de schoolcontactpersoon (zie onder) Schoolcontactpersoon (SCP) Onze school heeft een schoolcontactpersoon (SCP). Ouders kunnen gebruik maken van de SCP als het gaat om persoonlijke dingen en/of situaties waarin iemand zich op school niet veilig voelt. Niet-veilige situaties ontstaan bij pesten, agressie, discriminatie en ongewenste intimiteiten. (met ongewenste intimiteiten bedoelen we ongewenste seksueel getinte opmerkingen en/of aanrakingen, tijdens de les, in de school of op het schoolplein). Zowel medewerkers als leerlingen kunnen deze dingen doen bij anderen, soms expres en soms niet als zodanig bedoeld. De SCP zorgt er voor dat de klacht zorgvuldig en in vertrouwen behandeld wordt. SCP van SO Enschede is Nuran Ozbalaban. Mailadres: Externe vertrouwenspersoon Wanneer u vindt dat uw klacht onvoldoende behandeld is of u wilt een en ander buiten de school bespreken, dan kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon, die door het bestuur benoemd is: Mevr. Mona Stuivenberg, telefoon: Schoolgids SO Enschede

24 4.3.4 Klachtencommissie De Klachtenregeling staat op de website van Attendiz. Mocht u schriftelijk een klacht willen indienen, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie van Attendiz. U kunt uw klacht richten aan: Attendiz ; t.a.v. Klachtencommissie, mevr. A. Grundel ;Welbergweg PE Hengelo Vertrouwensinspecteur De inspectie verwijst de meeste klachtmeldingen door naar de klachtencommissie van de school. Als het gaat om ernstige klachtmeldingen of om klachtmeldingen waarbij wettelijke voorschriften in het geding zijn, kan de inspectie een onderzoek instellen. Klachten over seksuele intimidatie en misbruik kunnen rechtstreeks bij de inspectie worden gemeld. Voor behandeling daarvan zijn bij de inspectie vertrouwensinspecteurs aan gewezen. Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van: seksuele intimidatie en seksueel misbruik; lichamelijk geweld; grove pesterijen; extremisme en radicalisering. De taken en bevoegdheden van de vertrouwensinspecteurs zijn omschreven in de onderwijswetten. De gesprekken die gevoerd worden zijn vertrouwelijk. Anonieme klachten worden niet behandeld. De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren te bereiken op (lokaal tarief). Inspectie van het onderwijs: ; 4.4 Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Sinds 1 juli 2013 is de meldcode van kracht. Sindsdien zijn professionals, o.a. in het onderwijs, verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Voor onze school, en voor alle andere Attendiz scholen, heeft ons bestuur een meldcode vastgesteld. De meldcode is volledig te lezen op De meldcode beschrijft in vijf stappen wat te doen bij vermoedens van geweld: - Stap 1: In kaart brengen van signalen - Stap 2: Collegiale consultatie - Stap 3: Gesprek met de betrokkenen - Stap 4: Weeg de aard en ernst af van het huiselijk geweld of de kindermishandeling - Stap 5: Beslissen: zelf hulp organiseren of melden Via dit stappenplan wordt, indien mogelijk, samen met de ouders gekeken hoe de problemen aangepakt kunnen worden en hoe het kind en de ouders kunnen worden geholpen. Belangrijk onderdeel is het nauwkeurig vastleggen van de signalen in een volg -en registratiedocument. Bij Attendiz is op iedere school een aandachtsfunctionaris aanwezig, voor alle collega s op school het eerste aanspreekpunt wanneer vermoedens van geweld bestaan. Aandachtsfunctionaris van onze school is: Ine Luttikholt. Schoolgids SO Enschede

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Inleiding. 2.2 Onderwijsvisie / schoolconcept Deze informatie is terug te vinden in onze schoolgids (deel B) en op de website van de school.

Inleiding. 2.2 Onderwijsvisie / schoolconcept Deze informatie is terug te vinden in onze schoolgids (deel B) en op de website van de school. Schoolondersteuningsprofiel 2015-2016 Inleiding Alle scholen van Attendiz baseren hun onderwijs op de onderstaande zeven kernwaarden: 1. Is ambitieus en werkt planmatig vanuit een missie en visie aan innovatie

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap Schoolondersteuningsprofiel SO Onder de Kap 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

SO Het Mozaïek onderbouw

SO Het Mozaïek onderbouw SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLGIDS 2014-2015 door volgen en sturen naar opbrengst en groei Het Mozaïek

Nadere informatie

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst Klachtenregeling Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen leerlingen, ouders, leerkrachten (en/of overig personeel) en

Nadere informatie

Het Reliëf Schoolondersteuningsprofiel

Het Reliëf Schoolondersteuningsprofiel Het Reliëf Schoolondersteuningsprofiel 2016-2017 1. Inleiding Alle scholen van Attendiz baseren hun onderwijs op de onderstaande zeven kernwaarden: 1. Is ambitieus en werkt planmatig vanuit een missie

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

1. Inleiding. 2.2 Onderwijsvisie en schoolconcept Deze informatie is terug te vinden in onze schoolgids (deel B) en op de website van de school.

1. Inleiding. 2.2 Onderwijsvisie en schoolconcept Deze informatie is terug te vinden in onze schoolgids (deel B) en op de website van de school. Het Sloepje Schoolondersteuningsprofiel 2016-2017 1. Inleiding Alle scholen van Attendiz baseren hun onderwijs op de onderstaande zeven kernwaarden: 1. Is ambitieus en werkt planmatig vanuit een missie

Nadere informatie

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009.

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009. INSPRAAK Schoolbestuur. De Herman Jozefschool maakt onderdeel uit van de Stichting voor Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs in de gemeente Sint-Michielsgestel. De Stichting heeft de zorg

Nadere informatie

Sociale veiligheid op school

Sociale veiligheid op school Sociale veiligheid op school 1 Inleiding In dit document staat omschreven welk beleid en welke protocollen gehanteerd worden op t Kofschip met betrekking tot de sociale veiligheid. Het is een weerslag

Nadere informatie

Pestprotocol SWS de Wending

Pestprotocol SWS de Wending Pestprotocol SWS de Wending Dit protocol is onderdeel van het Aves-protocol sociale en fysieke veiligheid Waarom een pestprotocol? SWS De Wending wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden,

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG Op de Lidwinaschool gelden algemene gedragsregels voor leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en andere medewerkers. Die staan beschreven in een gedragscode.

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

Wanneer een leerling regelmatig ongewenst gedrag vertoond gaan we over tot stap 2.

Wanneer een leerling regelmatig ongewenst gedrag vertoond gaan we over tot stap 2. Protocol Gedrag van leerlingen Datum September 2014 Doel protocol Om duidelijkheid te scheppen voor leerling, leerkracht en ouders over welke stappen worden ondernomen bij ongewenst gedrag. Verantwoordelijke

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie

Gedragscode Basisschool de Otterkolken

Gedragscode Basisschool de Otterkolken Gedragscode Basisschool de Otterkolken Inhoudsopgave Blz. Gedragscode basisschool de Otterkolken 2 Hoe ondersteunen wij onze vier kernwaarden 3 Protocol tegen pesten 4 Bijlage 1 Stappenplan schorsing en

Nadere informatie

Juni Inhoudsopgave

Juni Inhoudsopgave Pestprotocol 1 Juni 2010 Inhoudsopgave A. Pestprotocol B. Waarom een pestprotocol? C. Uitgangspunten D. Preventieve maatregelen E. Repressieve maatregelen F. De concrete pedagogische invulling Omwille

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Pestprotocol ICBS de Tweemaster, Naarden

Pestprotocol ICBS de Tweemaster, Naarden Inleiding: Hoe gaan we om met pesten en agressief gedrag? Wij beseffen dat het klimaat van de school grote invloed heeft op de ontwikkeling van het kind. Wij stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 3 Even voorstellen: onze school populatie - naam... 4 Praktische Informatie... 6 Foto s... 6 Fruit- en lunchpauze... 6 Gymnastiek...

Nadere informatie

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef)

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jozef (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Jozefschool 1 Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Gedragscode Basisschool de Odyssee

Gedragscode Basisschool de Odyssee Gedragscode Basisschool de Odyssee 1 Zo gedragen wij ons op de Odyssee Wij zorgen ervoor dat: * Iedereen zich veilig voelt. * Iedereen mee mag doen. * Iedereen erbij hoort. * Iedereen zorgvuldig met elkaars

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Codering Organisatie Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol.

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol. PESTPROTOCOL Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen,

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Pestprotocol. De Triangel

Pestprotocol. De Triangel Pestprotocol De Triangel 1 Inleiding Pesten is een groot probleem, dat op alle scholen voorkomt. Ook op de Triangel krijgen we te maken met pestsituaties. In dit protocol staat beschreven wat wij doen

Nadere informatie

Protocol ongewenste intimiteiten tussen leerlingen Juni 2012

Protocol ongewenste intimiteiten tussen leerlingen Juni 2012 Protocol ongewenste intimiteiten tussen leerlingen Juni 2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Begripsbepaling... 3 3 Eigen waarneming van ongewenste intimiteiten... 3 4 Vermoeden van ongewenste intimiteiten...

Nadere informatie

Digitaal Veiligheidsplan

Digitaal Veiligheidsplan Digitaal Veiligheidsplan Overzicht aandachtspunten sociale veiligheid 2015-12-01 16:53 Een veilige school is een school waar leerlingen en personeel met plezier leren en werken en waar zij zich zo goed

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen 1. Plagen en pesten Het verschil tussen plagen en pesten is duidelijk aan te geven. Bij plagen is sprake van incidenten. Pesten gebeurt systematisch. Een definitie

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

omgangsprotocol obs de westhoek 2 e exloërmond

omgangsprotocol obs de westhoek 2 e exloërmond omgangsprotocol obs de westhoek 2 e exloërmond Inhoudsopgave: Waarom een omgangsprotocol? pag. 3 Onze uitgangspunten pag. 3 Verwachtingen pag. 4 Afspraken pag. 4 Kenmerken van een klassenklimaat dat pestgedrag

Nadere informatie

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid.

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Een onderwijsprotocol tegen pesten houdt in dat door samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen wordt aangepakt. Hiermee willen

Nadere informatie

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland)

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) R.K. Basisschool Sint Jan Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot goede leerprestaties.

Nadere informatie

Protocol anti-pesten

Protocol anti-pesten Protocol anti-pesten Voorwoord Binnen Aeres VMBO vinden we pesten onacceptabel. Pesten vraagt om een duidelijke en krachtige reactie vanuit de school. Een klimaat waarin gepest wordt, tast iedereen aan.

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ HET MOZAIEK SO ALMELO

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ HET MOZAIEK SO ALMELO DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ HET MOZAIEK SO ALMELO Plaats: Almelo BRIN-nummer: 00KM Onderzoek uitgevoerd op: 18 maart 2010 Conceptrapport verzonden op: 19 april 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz. Het Mozaïek SO Hengelo

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz. Het Mozaïek SO Hengelo Schoolondersteuningsprofiel Attendiz Het Mozaïek SO Hengelo Het 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs

Nadere informatie

Veiligheid in het primair onderwijs

Veiligheid in het primair onderwijs Veiligheid in het primair onderwijs 1 april 2009 Maarssen 8 april 2009 Amsterdam 9 april 2009 Den Haag 21 april 2009 Eindhoven 22 april 2009 Assen Marij Bosdriesz, Cecile Godefrooy, Marina Moerkens Programma

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Uit klas plaatsing leerling

Uit klas plaatsing leerling r.k. basisschool De Jonge Wereld Den Helderstraat 250 2547 ST Den Haag Tel: 070 4480310 Fax: 070 4480311 Uit klas plaatsing leerling Bij herhaald negeren van de klas- en/of schoolregels wordt een leerling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE PROF. DR. LEO KANNERSCHOOL. Educatieve School- en Beroepstoeleiding CURIUM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE PROF. DR. LEO KANNERSCHOOL. Educatieve School- en Beroepstoeleiding CURIUM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE PROF. DR. LEO KANNERSCHOOL Educatieve School- en Beroepstoeleiding CURIUM CLUSTER 4 Plaats : Oegstgeest BRIN-nummer : 00NT Registratienummerr

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Omdat wij veiligheid en respect voor elkaar zo belangrijk vinden

Omdat wij veiligheid en respect voor elkaar zo belangrijk vinden Omdat wij veiligheid en respect voor elkaar zo belangrijk vinden 1. Wij gaan heel zorgvuldig met elkaar om Alle geledingen binnen de school worden geacht respectvol met elkaar om te gaan. Als team hebben

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

1. We volgen het vastgestelde protocol n.a.v. het grensoverschrijdende gedrag

1. We volgen het vastgestelde protocol n.a.v. het grensoverschrijdende gedrag Protocol grensoverschrijdend gedrag Hoe gaan wij op CBS Marimba om met kinderen die grensoverschrijdend gedrag vertonen: Waarom hebben we op CBS Marimba een protocol grensoverschrijdend gedrag?: Als team

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

1.4.3 Omgaan met klachten binnen de SKPO; klachtenregeling ouders

1.4.3 Omgaan met klachten binnen de SKPO; klachtenregeling ouders 1.4.3 Omgaan met klachten binnen de SKPO; klachtenregeling ouders Ieder kind heeft recht op een goede sfeer en iedere ouder wil vanzelfsprekend dat zijn/haar kind het naar de zin heeft op school. De inwerkingtreding

Nadere informatie

Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag

Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Hoe werken wij aan een positief klimaat 3. Wat verstaan wij onder ongewenst gedrag 4. Wat doen leerkrachten bij ongewenst gedrag

Nadere informatie

Pestprotocol. Definitieve versie 29 juni

Pestprotocol. Definitieve versie 29 juni Pestprotocol Algemeen Het klimaat en de sfeer van de school zijn van grote invloed op de ontwikkeling van het kind. Wij stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat op prijs.

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Het doel van het pestprotocol is: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân

Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân Kwaliteitseisen dagprogramma s met ZOAL (Zorg en Onderwijs op een andere Locatie) Kwaliteitseisen en dienstverlening voor ZOAL-aanbieders, versie 26 juli 2017 1 Inhoud

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Opgesteld nov 2013 maart 2014. Vertrouwenspersoon Binnen de LKO

Opgesteld nov 2013 maart 2014. Vertrouwenspersoon Binnen de LKO Opgesteld nov 2013 maart 2014 Vertrouwenspersoon Binnen de LKO Vooraf In de klachtenregeling van de stichting (30 september 2014) staan elementen opgenomen over de taken en verantwoordelijkheden van de

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 13KR00 De Wendakker

Schoolondersteuningsprofiel. 13KR00 De Wendakker Schoolondersteuningsprofiel 13KR00 De Wendakker Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Digitaal Veiligheidsplan

Digitaal Veiligheidsplan Digitaal Veiligheidsplan Overzicht aandachtspunten sociale veiligheid 2016-10-27 12:30 Een veilige school is een school waar leerlingen en personeel met plezier leren en werken en waar zij zich zo goed

Nadere informatie

Sociale veiligheid. Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid. Wat is sociale veiligheid? Sociale veiligheid Leerlingen zitten op school om te leren. Ze zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Daarvoor is het nodig dat ze zich

Nadere informatie

t Kompas School met de Bijbel Westbroek

t Kompas School met de Bijbel Westbroek t Kompas School met de Bijbel Westbroek Het protocol sociaal gedrag Het pestprotocol is een belangrijk onderdeel van het beleid van onze school. We hebben dan ook een protocol opgesteld dat op de hele

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) april 2016 1 Schoolondersteuningsprofiel: Is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst/grensoverschrijdend gedrag.

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst/grensoverschrijdend gedrag. Inhoudsopgave 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 2. INLEIDING... 3 Artikel 2. Inwerkingtreding protocol... 3 Artikel 3. Grensoverschrijdend gedrag... 3 Artikel 4. Schorsen en

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Uitwerking basisondersteuning (concept)

Uitwerking basisondersteuning (concept) Uitwerking basisondersteuning (concept) Auteur Versie Datum 1 Overzicht besluitvormingstraject Datum: 19-3-2015 bestuur (concept) Datum: 20-5-2015 bestuur (definitieve versie) 2 Inhoudsopgave Wat verstaan

Nadere informatie

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

1. Voorwaarden voor het aanpakken van pesten.

1. Voorwaarden voor het aanpakken van pesten. Protocol pesten 1 Voorwoord Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

Pestprotocol OBS Het Klokhuis

Pestprotocol OBS Het Klokhuis Pestprotocol OBS Het Klokhuis Op OBS Het Klokhuis vinden wij het belangrijk om kinderen een veilig pedagogisch klimaat te bieden, waarin zij zich harmonieus en op een prettige en positieve wijze kunnen

Nadere informatie

KLACHTEN OP SCHOOL. Klachten op school

KLACHTEN OP SCHOOL. Klachten op school KLACHTEN OP SCHOOL Klachten op school KLACHTEN OP SCHOOL Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden problemen mee hebben. Bij ons op school zet iedereen zich

Nadere informatie

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen Van Vraag naar Ondersteuning Landelijk kader inrichting passend onderwijs november 2014 De stichting Siméa behartigt de belangen van de instellingen

Nadere informatie

Sociale Veiligheid Pestprotocol

Sociale Veiligheid Pestprotocol Sociale Veiligheid Pestprotocol Versie 2017-2018 Locatie: Den Bongerd 1 INHOUD 1 Inleiding en leeswijzer... 3 2 De 7 pijlers... 4 1. VISIE... 4 2. INZICHT... 4 3. VOORWAARDEN... 4 4. HANDELEN... 5 5. PREVENTIE...

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

Dr. J.C. Logemannschool

Dr. J.C. Logemannschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel SBO Dr. J.C. Logemannschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Locatieleider Dr. J.C. Logemannschool 06RV vacature Mevr. S.C. van Duin Adres Schiedamseweg

Nadere informatie

Protocol officiële waarschuwing, schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol officiële waarschuwing, schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol officiële waarschuwing, schorsing en verwijdering van leerlingen Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst grensoverschrijdend gedrag door een leerling, waarbij psychisch

Nadere informatie

Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen 31 augustus 2017 Inleiding Met de invoering van de Wet passend onderwijs per augustus 2014 hebben scholen zorgplicht gekregen. Dat betekent dat ze

Nadere informatie

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1 Passend onderwijs in een notendop Hoofdstuk 2 Het ondersteuningsprofiel Hoofdstuk 3 Aanmelden Hoofdstuk

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn:

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn: Anti-pestprotocol Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Wij vinden dit ontzettend vervelend, want ieder kind dat gepest wordt is er één teveel. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Elementen van sociale veiligheid: A. Inzicht:

1. Inleiding 2. Elementen van sociale veiligheid: A. Inzicht: 1. Inleiding Dit beleidsplan is een integraal beleidsplan voor sociale veiligheid. Dit wil zeggen dat het beleidsplan zich richt op alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie

Nadere informatie

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie:

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: CSG LIUDGER DE RING ONDERSTEUNINGSPLAN 2014 Voorwoord De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: Veiligheid, Respect, Betrokkenheid en Ontplooiing

Nadere informatie

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

Veiligheid en schoolklimaat

Veiligheid en schoolklimaat de staat van het onderwijs 3 Veiligheid en schoolklimaat Over het algemeen voelen leerlingen zich veilig op school. Dat geldt niet voor alle leerlingen. Soms zijn er bovendien ernstige incidenten met verstrekkende

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM 2016-2017 1. Inleiding: karakterisering van de school. Wij staan als team van Montessorischool De Trinoom elke dag met veel plezier klaar voor onze leerlingen

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

CHECKLIST KLACHTAFHANDELING BINNEN NUOVO

CHECKLIST KLACHTAFHANDELING BINNEN NUOVO CHECKLIST KLACHTAFHANDELING BINNEN NUOVO Onderstaande tekst is gericht op ouders en leerlingen (te bewerken voor in de schoolgids). De klachtenregeling is echter óók opengesteld voor klachten van personeel.

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Aan: alle ouders / verzorgers van de kinderen op de basisscholen van SKBO

Aan: alle ouders / verzorgers van de kinderen op de basisscholen van SKBO Juni 2013 Aan: alle ouders / verzorgers van de kinderen op de basisscholen van SKBO Onderwerp: Seksueel gedrag op de basisschool; normale ontwikkeling of incident? Beste ouders / verzorgers, Met deze brief

Nadere informatie

Omgaan met klachten en bezwaren

Omgaan met klachten en bezwaren Omgaan met klachten en bezwaren Inleiding Deze brochure over het omgaan met klachten en bezwaren is bedoeld voor ouders, werknemers of bezoekers. De klachtenregeling in het onderwijs is in 1998 ingevoerd

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering Protocol schorsing en verwijdering Bestemd voor: - schoolleiding van Dunamare Onderwijsgroep - leerlingen en hun wettelijk vertegenwoordiger(s) Geplaatst op: - Intranetsite Dunamare Onderwijsgroep - Website

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

Pestprotocol Nutsscholen Oss

Pestprotocol Nutsscholen Oss Pestprotocol Nutsscholen Oss Pestprotocol Nutsscholen Oss, versie 15 november 2013 1 INHOUD Bladzijde: 1. Waarom hanteren wij een pestprotocol 3 2. Op welke wijze wordt in onze school gewerkt aan het voorkomen

Nadere informatie