Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Regionaal Expertise

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Regionaal Expertise"

Transcriptie

1 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs... 9 Contactgegevens Panta Rhei College, tot , daarna zullen we verhuizen Contactgegevens Panta Rhei College vanaf Contactgegevens Attendiz Contactgegevens Samenwerkingsverband Visie en beleidsvorming Visie van onze school Het doel van de school Hoe wil de school dat doel bereiken? Beleidsvorming Over het team Functies bij ons op school Het team schooljaar Leiderschap en management Leiderschap Management Cultuur en klimaat Schoolcultuur Regels over gedrag, veiligheid voor leerlingen Veiligheid Schoolregels Veiligheidsbeleid Klachten Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Middelen en voorzieningen Huisvesting en uitrusting Financiën Sponsoring Ouderbijdrage Onderwijs - Management van processen Primair en Secundair Opbrengstgericht werken Werken vanuit het ontwikkelingsperspectief Toelating en verwijzing

2 6.2.1 Verwijzing naar een andere school Mogelijke uitstroom Begeleiding passend onderwijs Leerlingenzorg Uitgangspunten interne ondersteuningsstructuur Commissie voor de Begeleiding Leerlingvolgsysteem Schoolverzekering Informatiestromen Gegevens ouders en leerlingen Brief toestemming gegevens opvragen en versturen Foto s Nieuwsbrief Telefonische bereikbaarheid school Oudercontacten Rapporten Ouderavonden Leerlingenvervoer Zelfstandig reizen Gebruik medicijnen De lunch en pauzes Gymnastiek Schoolvakanties en vrije dagen Vakantierooster 2014/ Studiedagen Compensatiedagen ofwel marge-uren Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schoolverzuim Leerplichtwet Vrijstelling van bepaalde onderwijsactiviteiten Waardering Leerlingen en ouders Personeel en management Maatschappij Interne Audits Resultaten en opbrengsten Evaluatie vorig schooljaar Ontwikkelingsplan Opbrengsten van het onderwijs

3 8.4 Jaarverslag Bijlagen

4 Een woord vooraf Beste lezer, Het document dat voor u ligt, is de schoolgids van het Panta Rhei College. De schoolgids geeft inhoudelijke en praktische informatie geldend voor één schooljaar. Het is een verbijzondering van het schoolplan. Dat betekent dat er naast overeenkomsten ook aanvullingen staan in de schoolgids. Die aanvullingen zijn doorgaans voor ouders en leerlingen van belang en vaak ook praktisch van aard. De schoolgids is expliciet geschreven voor de ouders/ verzorgers en leerlingen van onze school. Alle overige betrokkenen van de school en alle andere geïnteresseerden zijn ook van harte uitgenodigd de schoolgids te lezen. De schoolgids wordt ieder jaar opnieuw uitgebracht. Om de leesbaarheid te vergroten hebben we er dit jaar voor gekozen om een aantal formele zaken die voor alle scholen gelden op de website van Attendiz te plaatsen, De klachtenregeling is daarvan een voorbeeld. Om de schoolgids altijd te kunnen inzien heeft de school ervoor gekozen de schoolgids op de website te zetten. De ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen ontvangen in het eerste jaar een gedrukt exemplaar. Daarnaast kunnen ouders/verzorgers die ook behoefte hebben aan een gedrukt exemplaar dat opvragen bij de school. Overige ouders/verzorgers ontvangen jaarlijks na vaststelling per mail de schoolgids. Om de handzaamheid van de schoolgids te vergroten zijn uitgebreide bijlagen over specifieke zaken van de school uit de gids gehaald en op de schoolwebsite geplaatst. Het overzicht van de leerstof is hiervan een voorbeeld. De schoolgids is op dezelfde wijze opgebouwd als het schoolplan. Op die manier bestaat er een heldere relatie tussen de verschillende documenten en kunt u vanuit die documenten de school steeds beter herkennen. Een fijn schooljaar toegewenst in goede samenwerking. Namens het team van het Panta Rhei College, Mevr. A.J. ( Lidie) Farro Directeur Datum van vaststellen door bevoegd gezag: 27 juni

5 Leeswijzer We volgen in deze schoolgids de systematiek van het INK-model, een leidraad voor het in gang zetten van schoolontwikkeling. Dit model is in onderstaande figuur grafisch weergegeven. De volgende acht hoofdstukken die aan bod komen, corresponderen met de organisatie- en resultaatgebieden die door het INK-model worden onderscheiden. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar het schoolplan. Aan bod komen achtereenvolgens de thema s: 1. Visie en Beleid 2. Over Het Team 3. Leiderschap 4. Cultuur en Klimaat 5. Middelen en Voorzieningen 6. Onderwijs management van processen primair en secundair 7. Waardering 8. Resultaten en Opbrengsten Elk hoofdstuk kent verschillende paragrafen die passen bij dat hoofdstuk, zie ook de inhoudsopgave. In de schoolgids worden geen beleidsvoornemens en streefdoelen gesteld. Die kunt u lezen in het schoolplan. 7

6 Inleiding: Profiel van de school Ons onderwijs In augustus 2009 is het Panta Rhei College Enschede gestart onder de naam Passerschool Enschede. In ons logo is de Passer duidelijk zichtbaar. In december 2009 heeft de school haar definitieve naam gekregen, Panta Rhei College. De naam staat voor verandering en beweging, dat is wat wij voor onze leerlingen nastreven. Het Panta Rhei College biedt de onderbouw havo-vwo en wil maatwerk en expertise leveren voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte met name Autisme Spectrum Stoornissen. De inrichting van onze school lijkt veel op die van een regulier voortgezet onderwijs school. Een voorwaarde voor onze leerlingen is daarom dat ze in staat moeten zijn om in klassenverband onder leiding van een docent te leren en te leren samenwerken. Daarnaast moeten de leerlingen om kunnen gaan met leswisselingen en verschillende docenten of in staat zijn om dit te leren. Hiermee wil onze school samen met andere onderwijsinstellingen in de regio invulling geven aan een sluitend onderwijs- en ondersteuningsaanbod. Het Panta Rhei College, onderdeel van Stichting Attendiz, is een school voor voortgezet speciaal onderwijs in Enschede met de grondslag van bijzonder neutraal onderwijs. Leerlingen met verschillende culturele en maatschappelijke achtergronden kunnen het onderwijs op het Panta Rhei College volgen. Met ingang van augustus 2014 gaat Passend Onderwijs in. De leerlingen zullen op dat moment vanuit het overkoepelende samenwerkingsverband aangemeld kunnen worden. Voor onze school betekent dit dat er leerlingen toegelaten kunnen worden uit de gemeenten Enschede, Hengelo, Borne, Hof van Twente, Haaksbergen, Oldenzaal, Losser en Dinkelland. Zie ook uit deze schoolgids. Het Panta Rhei College verzorgt voor ongeveer 75 leerlingen (maximaal 12 leerlingen per klas) onderwijsarrangementen op maat vanuit deskundigheid en expertise. Die onderwijsarrangementen laten zich als volgt omschrijven: Naast het reguliere didactische aanbod havo-vwo leerjaar 1 t/m 3, kenmerkt het Panta Rhei College zich door specifieke aandacht en aanpak voor de onderwijsbehoeften van leerlingen met autisme spectrum stoornissen. De mate van ondersteuning hierin kan per leerling verschillen en/of fluctueren. We bieden onze leerlingen een diplomagerichte leerroute havo/vwo aan; leerjaar 1 t/m 3. Dit met als doel dat de leerlingen met een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 doorstromen naar: of bovenbouw regulier VO of beroepsgerichte opleiding MBO of ander aangepast traject binnen het SWV of Attendiz a. Leerjaar 1 en 2 dakpan constructie havo-vwo. Eind leerjaar 2 wordt bepaald of de leerling verder gaat op de route havo of vwo. b. Waar mogelijk wordt een leerling eerder geschakeld naar regulier onderwijs. 8

7 Stichting Attendiz Het Panta Rhei College valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting Attendiz. Deze stichting heeft ruim 25 scholen voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Iedere school wordt geleid door een schooldirecteur. De verschillende scholen zijn ondergebracht in drie divisies. Iedere divisie wordt aangestuurd door een divisiedirecteur. Het Panta Rhei College valt binnen de VSO Divisie. De naam van de huidige divisiedirecteur is Dhr.M.P.J.(Chiel) Daanen. De drie divisiedirecteuren vallen direct onder de bestuurder van de stichting Attendiz. De naam van de bestuurder is Ruud Zeeuwen. Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Een REC was tot 1 augustus 2014 een samenwerkingsverband van scholen voor speciaal onderwijs. Een belangrijk onderdeel van het REC was de Commissie van Indicatiestelling. Deze commissie was gemachtigd om beschikkingen voor het speciaal onderwijs of voor een zogenaamde rugzakbekostiging af te geven. Het Panta Rhei College was onderdeel van: REC Oost Nederland. Met ingang van 1 augustus 2014 is het REC opgehouden te bestaan. Onze school maakt nu deel uit van Samenwerkingsverband

8 Contactgegevens Panta Rhei College, tot , daarna zullen we verhuizen. Schoolnaam Brinnummer Panta Rhei College 00KM52 Adres Madoerastraat 4 Postcode en Plaats 7512 DL Enschede Telefoon Website Contactgegevens Panta Rhei College vanaf Schoolnaam Panta Rhei College Brinnummer 00KM52 Adres Minister de Savornin Lohmanlaan 58 Postcode en Plaats 7522 AR Enschede Telefoon Website Contactgegevens Attendiz Adres Welbergweg 20, 7556 PE Hengelo Telefoon Website Contactgegevens Samenwerkingsverband Naam Samenwerkingsverband Samenwerkingsverband Adres Postbus 369, 7570 AJ Oldenzaal Telefoon Website 10

9 1. Visie en beleidsvorming Het onderwijs dat wij aanbieden en de kwaliteit die we hierin neerzetten komt tot stand op basis van onze missie en visie: dat wat wij met onze leerlingen willen bereiken. Deze missie en visie wordt vierjaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Onze schoolontwikkeling verloopt cyclisch en systematisch. Zo concretiseren wij de missie en visie in beleid en beleidsvoornemens aan de hand van het INK-managementmodel en de PDSA-cyclus waarmee we in beeld brengen of we bereiken wat we willen bereiken. 1.1 Visie van onze school Onze missie is het bieden van optimale ontwikkelingsmogelijkheden aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte, met name Autisme Spectrum Stoornissen, met als doel het behalen van een overgangsbewijs van leerjaar 3 naar 4 op havo of vwo niveau. Het Panta Rhei College wil een stevig fundament vormen voor vervolgonderwijs. Visie op onderwijs Deze missie willen wij bereiken door het aanbieden van een passend onderwijsprogramma dat naast de standaard didactische lesstof havo-vwo onderbouw zich richt op sociale, emotionele en werkhoudingsvaardigheden. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen met ASS met als einddoel een stevig fundament voor vervolgonderwijs op 4 havo-vwo niveau of een beroepsopleiding binnen het MBO. Ons motto is: Panta Rhei College; een stevig fundament voor vervolgonderwijs! Mens en maatschappijbeeld Ieder mens, iedere leerling is uniek en wil zich ontwikkelen. Leerlingen met ASS moeten op hun eigen manier kunnen leren en hebben recht op een auti-vriendelijke leeromgeving die uitgaat van hun specifieke mogelijkheden. De onderwijsomgeving moet leerlingen met ASS stimuleren eigen kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen en om te leren gaan met hun beperkingen. Via voorstructureren naar zelf reguleren leren leerlingen steeds meer eigen verantwoordelijkheden dragen die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in onze maatschappij. Dit zien wij als onze maatschappelijke opdracht. De kernwaarden zijn voor ons: - De leerling staat centraal als een individu in ontwikkeling - De basis is veiligheid, respect, vertrouwen en aandacht - Optimale op ASS gerichte voorwaarden voor ontwikkeling - Ouders en leerlingen als partner in het proces - Brede inzet; didactisch, sociaal emotioneel, werkhouding en motivatie. 11

10 1.2 Het doel van de school De school stelt voor elke leerling een passend ontwikkelingsperspectief op. Voor de leerroute(s) die de school aanbiedt, is vastgesteld welke doelen de leerling moet behalen; didactisch, sociaal emotioneel en in werkhouding, om dit perspectief te bereiken. Het uiteindelijke resultaat is het behalen van een overgangsbewijs naar leerjaar 4, met als uitstroommogelijkheden bovenbouw regulier VO (havo-vwo) of overstap naar het MBO niveau 3-4. Voor de leerling voor wie om redenen het bovenstaande niet haalbaar blijkt; schakelt deze naar een andere vorm van onderwijs binnen onze SWV of Attendiz. Waar mogelijk worden leerlingen eerder geschakeld naar regulier onderwijs. 1.3 Hoe wil de school dat doel bereiken? Door de leerling met zijn mogelijkheden en zijn specifieke onderwijsbehoefte centraal te stellen, leren we de leerlingen om zo goed mogelijk om te gaan met hun mogelijkheden en beperkingen. Daarbij ligt de nadruk op de sterke punten van de leerling. We starten met hoge verwachtingen van onze leerlingen; een bewezen positieve factor in het behalen van hoge onderwijsopbrengsten. De leerlingen hebben ook een eigen inbreng m.b.t. school via de leerlingenraad. Op school creëren wij een passend pedagogisch klimaat met de basisvoorwaarden die nodig zijn voor het behalen van goede leerresultaten. We zorgen voor een veilige op ASS toegespitste omgeving waar leerlingen veiligheid, vertrouwen en steun ervaren in hun ontwikkelingsproces. Veiligheid en vertrouwen ontlenen onze leerlingen aan een duidelijke gestructureerde leeromgeving waarin bijzondere situaties / uitzonderingen worden voorgestructureerd en verduidelijkt. Als personeel laten we deze basisvoorwaarden zien in ons handelen en in de omgang met onze leerlingen; wij zorgen voor rust, veiligheid, structuur in tijd, ruimte en relatie. Wij zorgen voor een zo optimale mogelijke leeromgeving voor leerlingen met ASS, waar de genoemde basisvoorwaarden aanwezig zijn en leerlingen zich voldoende uitgedaagd en gestimuleerd voelen. Er zijn voldoende en passende leermaterialen aanwezig. De inrichting van de lokalen is functioneel; overzichtelijk, gestructureerd en prikkelarm. Daarbij zijn een heldere structuur, duidelijke en eenduidige regels en naleving daarvan basaal. Deze factoren zijn essentieel voor onze leerlingen om actief leren mogelijk te maken. De psychiatrische problematiek van onze leerlingen maakt het noodzakelijk om naar maatwerk te zoeken bij elke leerling. Daarbij houden we, waar mogelijk, ook rekening met verschillen tussen leerlingen in aanleg, tempo en interesse. Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld met daaruit voortkomend persoonlijke leerdoelen. Dit OPP wordt met ouders en de leerling besproken. De medewerkers spiegelen gedrag, geven feedback op de voortgang in de ontwikkeling van de leerling en sturen zo nodig bij op (vak)didactisch maar ook op sociaal emotioneel gebied en m.b.t. de werkhouding. We gaan hierbij uit van het principe van voorstructureren naar een zelf reguleren en gewoon waar het kan, speciaal waar het moet. 12

11 Met ons onderwijs sluiten we aan bij de mogelijkheden van onze leerlingen en ook bij de eisen van de samenleving. Betreffende de lesinhoud en werkwijze gaan we uit van regulier voortgezet onderwijs. Onder het motto gewoon waar het kan, speciaal waar het moet. Hierdoor wordt de kans vergroot dat een leerling na enkele jaren kan doorstromen naar het regulier onderwijs; bovenbouw VO of naar het MBO. Het Panta Rhei college biedt de onderbouw havo-vwo aan (leerjaar 1 t/m 3). We werken met leerstofjaarklassen. De groepsgrootte is maximaal 12 leerlingen. De eerste 2 leerjaren werken alle klassen met boeken gemengd havo-vwo niveau lesstof. Aan het eind van het tweede leerjaar worden leerlingen ingedeeld in een havo of vwo (atheneum) stroom. In het 3e leerjaar werken de leerlingen met specifieke havo of vwo boeken/ lesstof. Aan het eind van het 2e leerjaar wordt de keuze gemaakt of een leerling verder gaat werken op havo of vwo niveau. In het 3e leerjaar kan er, al naar gelang daarvoor voldoende leerlingen zijn, een aparte havo of vwo klas gevormd worden. Een gemengde havo-vwo klas blijft echter een mogelijkheid. Indien een leerling didactisch gezien niet voldoet aan de overgangsnormen blijft een leerling zitten of gaat naar een lager niveau. We hanteren de volgende leerroutes: - Doorstroom regionaal naar regulier VO bovenbouw havo of vwo (overgangsbewijs naar Havo 4) - Doorstroom regionaal MBO niveau 3-4 (overgangsbewijs naar havo 4) Of doorstroom naar een andere passend onderwijstraject binnen de SWV of binnen Attendiz. We streven naar doorgaande leer- en zorglijnen. Dit komt naar voren door het planmatig werken vanuit het persoonlijk ontwikkelingsperspectief(opp), het gebruik van de methodes, gebruik van relevante toetsen en meetinstrumenten, de afstemming binnen school en binnen de organisatie Attendiz en binnen het onderwijsveld. 1.4 Beleidsvorming Iedere school moet er voor zorgen dat de kwaliteit van de school op peil blijft en verbetert. Hierbij neemt binnen het beleid van onze school de PDSA kwaliteitscirkel een centrale plaats in. PDSA is een afkorting van vier Engelse woorden die staan voor: 1. Plan. Alle scholen hebben een schoolplan. Het schoolplan wordt voor vier jaar vastgesteld. In het schoolplan staan het schoolbeleid, de beleidsvoornemens en de streefdoelen van de school vermeld. 2. Do. De directeur vertaalt de streefdoelen uit de managementovereenkomst in actieplannen. In deze actieplannen geeft de directeur het tijdspad aan wanneer de plannen gerealiseerd moeten zijn en tevens wie er verantwoordelijk voor de plannen is. 3. Study. Twee keer per jaar levert de directeur een managementrapportage aan. Via deze rapportages houdt de directeur het bestuur op de hoogte van de vorderingen van de actieplannen en tevens levert de directeur gegevens aan over de opbrengsten van het onderwijs, de kwaliteit van het onderwijs en diverse algemene schoolgegevens. 4. Act. Borging van alle documenten gebeurt op iedere school in borgingsmappen. De directeur informeert de verschillende belanghebbenden (medewerkers, ouders, leerlingen, bevoegd gezag, inspectie) over de kwaliteit van haar onderwijs. 13

12 2. Over het team Goed onderwijs wordt verzorgd door kwalitatief goede mensen. Kwalitatief goed geschoolde medewerkers vormen een succesfactor om excellent onderwijs te verzorgen in onze school. 2.1 Functies bij ons op school De functies die binnen onze school voorkomen zijn onderstaande: Mentor * De mentor is de spil in de leerlingenzorg en begeleiding. Elke klas heeft een mentor. De mentor verzorgt de contacten met ouder(s)/verzorger(s) en is voor hen het eerste aanspreekpunt. Maakt u zich ergens zorgen over of wilt u iets bespreken over uw zoon/dochter, neem dan contact op met de mentor. Hij/zij bespreekt samen u met de eventuele zorgvragen en schakelt zo nodig leden van het zorgteam in. (Vak)docenten * Docenten op het Panta Rhei College geven les in één of meerdere vakken, daarnaast kunnen zij de taak van mentor vervullen. Zorgteam De dagelijkse en praktische uitvoering van de begeleiding ligt bij een zorgteam. Een zorgteam bestaat uit: -de betreffende mentor van de leerling of klas, -de betrokken gedragsdeskundige en de zorgcoördinator, waar nodig uitgebreid met de jeugdarts, school maatschappelijk deskundige en/of directeur. Leraarondersteuner, leerlingbegeleiding: Mevr. Spiele & Dhr. Anastasiadis. De leraarondersteuners, leerlingbegeleiders zullen naast het ondersteunen bij en het geven van bepaalde lessen, ook veel ingeschakeld worden bij de individuele begeleiding van leerlingen of groepjes leerlingen. Directeur: Mevr. L. Farro De directeur is eindverantwoordelijk voor de ondersteuning van alle leerlingen. Administratie: Mevr. Van Uum & Mevr. Kleinsmiede De administratie is verantwoordelijk voor de schooladministratie en is daarnaast het eerste telefonische aanspreekpunt. Conciërge: Dhr. Joldersma De conciërge verzorgt het onderhoud op in en rond het schoolgebouw en daarnaast kan de conciërge ondersteunen tijdens praktijk lessen. De Commissie voor de Begeleiding (CVB) De commissie heeft 3 taken: plaatsing, begeleiding en regievoering. De CVB bekijkt aan de hand van gegevens of een leerling toelaatbaar is en na plaatsing is ze verantwoordelijk voor het opstellen van en het Ontwikkelingsperspectief. De CVB draagt zorg voor de regie, coördinatie en continuïteit van de begeleiding gedurende het verblijf van de leerling op het Panta Rhei College. De CVB bestaat uit gedragsdeskundigen, zorgcoördinatoren, schoolmaatschappelijk deskundige, jeugdarts en directeur. De directeur is eindverantwoordelijk. Zorgcoördinatoren: Mevr. J. Zuiderent & Dhr. F. Haverkamp De zorgcoördinator bewaakt overkoepelend de ondersteuning van alle leerlingen. Hij/zij wordt ingeschakeld bij het adviseren en begeleiden van teamleden en leerlingen op onderwijsinhoudelijk en pedagogisch/didactisch gebied. 14

13 Gedragsdeskundigen: Mevr. H. Bilman & Mevr. M. Nijland De gedragsdeskundige, bv. orthopedagoog, wordt ingeschakeld bij het adviseren en begeleiden van teamleden in hun handelen met individuele leerlingen m.n. op het terrein van het gedrag. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het verrichten van aanvullend onderzoek of klassenobservatie. Ook kan de gedragsdeskundige aanwezig zijn bij gesprekken met ouders en hulpverleners. Schoolmaatschappelijk deskundige: Mevr. S. de Jong De schoolmaatschappelijk deskundige heeft tot taak om bij problemen een goede relatie en/of brugfunctie tussen school, thuis en eventueel hulpverlening op te zetten en/of te onderhouden. Het kan zijn dat ze op huisbezoek komt en als vraagbaak voor ouders fungeert. Ook kan zij teamleden begeleiden en adviseren in het omgaan met hun leerlingen. Jeugdarts: Mevr. G. Welling Zij is, indien nodig, bij een overleg van de CVB en geeft zowel ouders als leraren adviezen. Daarnaast doet ze ook medisch onderzoek. * Voor een uitgebreid overzicht met namen, functies en verantwoordelijkheden verwijzen we u graag naar onze Website. 2.2 Het team schooljaar Het is ten tijde van het maken van deze schoolgids nog niet helder hoe de invulling van het team zal zijn. De indeling per groep wordt uiterlijk in de eerste week van het nieuwe schooljaar op onze website gepubliceerd. De samenstelling van het team zal via de website steeds worden geactualiseerd. 15

14 3. Leiderschap en management De schoolleiding gaat voor in schoolontwikkeling. De schoolleiding zet de koers uit en bepaalt de kaders. Voorbeeldgedrag is een woord dat veelal samen wordt gevat met leiderschap. En, goed voorbeeld doet goed volgen. 3.1 Leiderschap De visie van Stichting Attendiz op leiderschap gaat uit van opbrengstgericht en onderwijskundig leiderschap. Opbrengstgericht leiderschap stelt de interactie tussen leraar en leerling centraal en wil het onderwijskundig proces versterken met als doel de leerresultaten van leerlingen te optimaliseren. Dit onderwijskundig leiderschap moet dan ook leiden tot effectievere instructie door leraren, waardoor leerlingen beter leren met als resultaat betere leerprestaties van leerlingen. 3.2 Management Binnen de school zijn er verschillende overlegstructuren waar verschillende collegae aan deelnemen zoals team - overleggen, leerlingbesprekingen, enz. Ook leerlingen en ouders kunnen een rol hebben tijdens verschillende overleggen. Hieronder worden de overleggen waar ouders en leerlingen een rol hebben genoemd en toegelicht. (Gemeenschappelijke) MedezeggenschapsRaad (MR en GMR) De (G)MR heeft als taak om de leerlingen, ouders en het personeel te vertegenwoordigen in de schoolorganisatie. Het belangrijkste doel van medezeggenschap in school is de mogelijkheid voor ouders en personeel om mee te praten over beslissingen die henzelf en de leerlingen aangaan. De (G)MR wil een actieve bijdrage leveren aan besluitvorming over schoolbeleid. Dat houdt in dat de (G)MR graag vroegtijdig kennis neemt van of deelneemt aan activiteiten die de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Daarvoor is een optimale samenwerking met het bestuur, directie, personeel en ouders nodig. De notulen van vergaderingen kunt u terug vinden op de website en in de digitale agenda It s Learning. Heeft u vragen of opmerkingen dat kun u altijd contact opnemen met de MR. Het adres van de MR is: De MR van Het Panta Rhei College bestaat uit 2 personeelsleden en 2 ouders. De GMR van Attendiz bestaat uit 6 personeelsleden en 6 ouders. Naast alle bovengenoemde overlegstructuren kent de school nog verschillende werkgroepen binnen de school of vanuit Attendizscholen onderling, die met regelmaat overleg vragen. Werkgroepen die gericht zijn op de onderwijsontwikkelingen en werkgroepen die gericht zijn op activiteiten. Ouderraad Er is een Ouderraad. Deze raad bestaat uit een aantal ouders die zich betrokken voelen bij de school en zich actief voor de school willen inzetten. De ouderraad ondersteunt bij, en organiseert diverse activiteiten. Ook bespreekt de ouderraad tijdens haar bijeenkomsten schoolse zaken en geeft daarin advies. Eén van de leden van de ouderraad heeft zitting in de medezeggenschapsraad en vertegenwoordigt daar onze school. De agenda/notulen van de ouderraad (OR) vindt u op de website. en in de digitale agenda It s Learning. Hier staan ook de komende data voor bijeenkomsten. Heeft u vragen of opmerkingen neem dan gerust contact op met de OR. Het adres van de ouderraad is: 16

15 Leerlingenraad Vanuit elke klas is een leerling vertegenwoordigd in de leerlingenraad. De leerlingenraad denkt mee bij beleidsvragen en komt zelf met nieuwe initiatieven voor de leerlingen. Ook helpt de leerlingenraad mee bij het organiseren van schoolactiviteiten. Het doel van de leerlingenraad is leerlingen de mogelijkheid bieden om informatie en ideeën aan te leveren over wat hen bezighoudt. Wat zouden ze graag willen in de school, ten bate van hun eigen ontwikkeling en de activiteiten die we op school doen. Uit elke klas wordt er een leerling gekozen via een verkiezing aan het begin van elke schooljaar. Om zitting te kunnen nemen in de leerlingenraad moeten de betreffende leerlingen een aantal vaardigheden redelijk beheersen: Naar elkaar luisteren, kunnen meepraten, je mening durven geven, informatie vertellen aan je klas, informatie niet doorvertellen als dat afgesproken is, tegen kritiek kunnen en de mening van een ander respecteren. Leerlingen werken ook aan hun ontwikkeling doordat ze in de leerlingenraad zitten, het is een mooie oefenschool! De leerlingenraad wordt gecoördineerd door 2 docenten/personeelsleden. 4. Cultuur en klimaat Een prettig pedagogisch klimaat gekenmerkt door een duidelijke structuur, veiligheid, respectvolle sociale omgang en vertrouwen is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van leerlingen. 4.1 Schoolcultuur Cultuur voor leerlingen Wij zien als basisvoorwaarde voor goede leerresultaten een veilige op ASS toegespitste omgeving waar leerlingen veiligheid, vertrouwen en steun ervaren in hun ontwikkelingsproces. Veiligheid en vertrouwen ontlenen onze leerlingen aan een duidelijke gestructureerde leeromgeving waarin bijzondere situaties / uitzonderingen worden voor gestructureerd en verduidelijkt. Als personeel laten we deze basisvoorwaarden zien in ons handelen en in de omgang met onze leerlingen; wij zorgen voor rust, veiligheid, structuur in tijd, ruimte en relatie. We nemen leerlingen serieus en hebben daarom een leerlingenraad waarin de leerlingen uit alle klassen vertegenwoordigd zijn. Deze klassenvertegenwoordigers denken mee bij sommige beleidsvragen en ontplooien ook zelf initiatieven voor de leerlingen. Cultuur voor ouders We gaan er vanuit dat ouders het beste willen voor hun kind en dat zij plaatsing op het Panta Rhei College ondersteunen. Een succesvolle schoolcarrière is mede afhankelijk van de betrokkenheid van ouders. Die betrokkenheid willen we graag laagdrempelig houden, we zien ouders als partners, ze zijn ervaringsdeskundigen. Ons motto is; samenwerking loont! We vergroten de betrokkenheid door vaste contactmomenten in het schooljaar, zoals de rapportgespreksavond, waarin de ontwikkeling met ouders wordt besproken. Het gaat dan om de wisselwerking tussen het aanbod van de school en de opbrengst in de individuele ontwikkeling van de leerling. Naast deze vaste contactmomenten zijn er regelmatig andere, vanuit specifieke situaties voortvloeiende, contacten tussen ouders en school. Waaronder tussentijdse gesprekken n.a.v. zorg van een ouder en/of de mentor, een huisbezoek, een breed overleg met ouders en andere hulpverleners e.d. Tevens hebben de mentoren en ouders regelmatig via de mail contact over allerlei zaken. Verder zorgen we voor goede en relevante informatie voorziening. Zoals een informatieavond bij de start van het schooljaar, een maandelijkse nieuwsbrief, een ouderavond met een thema, informatie via de schoolwebsite. Het Panta Rhei College heeft ook een actieve ouderraad (OR) en sinds mei 2013 een MR op schoolniveau. Onder het kopje 3.2 management in deze gids vindt u hier meer informatie over. De OR organiseert en ondersteunt activiteiten voor ouders en leerlingen en geeft advies bij diverse zaken. De MR geeft gevraagd en ongevraagd advies en heeft op vastgestelde punten instemmingsrecht m.b.t. allerlei (beleids)zaken. 17

16 Cultuur voor medewerkers Het Panta Rhei College wil een professionele leergemeenschap zijn, waarin onze betrokkenheid en passie zichtbaar wordt in ons handelen en in onze communicatie naar en over onze leerlingen en elkaar. We willen authentiek, eerlijk en transparant zijn. Wij verwachten en tonen respect, vertrouwen en aandacht. We gaan uit van mogelijkheden i.p.v. onmogelijkheden. We willen waarmaken wat we beloven; We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen! 4.2 Regels over gedrag, veiligheid voor leerlingen Op Het Panta Rhei College wordt een aantal regels gehanteerd die de goede gang van zaken op school bevorderen. Aan het begin van het schooljaar worden deze schoolregels aan de leerlingen uitgereikt en besproken. Ook u als ouders ontvangt de schoolregels via de mail. Wanneer de regels worden aangepast, worden alle leerlingen hiervan op de hoogte gesteld. Soms kan het nodig zijn om voor een individuele leerling regels aan te scherpen of aan te passen. De hoofdregels voor onze leerlingen zijn: - Ik toon respect voor anderen; in gedrag, houding en taalgebruik - Ik stoor een ander niet; door gedrag, houding en taalgebruik - Ik luister naar al het personeel en volg aanwijzingen op - Ik gebruik materialen en spullen waar ze voor bedoeld zijn - Ik houd me aan de regels en afspraken, ook als anderen dat niet doen. Voor alles met betrekking tot de schoolregels geldt: Ook als je het er niet mee eens bent Ook als je het oneerlijk vindt of niet leuk Ook als je het personeel niet aardig of niet goed vindt Verder zijn er specifieke regels voor gebruik van en gedrag in het schoolgebouw, de klas, het plein enz. opgesteld. Deze regels worden bij de start met de leerlingen besproken en aan alle leerlingen uitgedeeld in een boekje, om te bewaren. Tevens zijn er regels om pesten te voorkomen opgenomen en afspraken over internet gebruik. 4.3 Veiligheid Om te zorgen dat een leerling zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen, is het belangrijk dat de leerling zich veilig voelt en een vertrouwensrelatie opbouwt met de leraar. Het is belangrijk dat de leerling ervaart dat er iemand beschikbaar is wanneer de leerling ondersteuning nodig heeft. Daarnaast is het van belang dat de docent positieve verwachtingen uitspreekt naar de leerling. Bij de begeleiding van de leerlingen is het contact met de ouders heel belangrijk. 18

17 4.4 Schoolregels We hebben op school algemene schoolregels die voor iedereen gelden. De regels in de klas en in de pauze zijn hiervan afgeleid. De regels en afspraken worden regelmatig met de leerlingen herhaald en waar nodig samen met hen uitgebreid. De regels bevatten anti-pestregels. De regels en afspraken ondersteunen het (pedagogisch) klimaat dat we nastreven: een veilige omgeving waarin iedere leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Als leerlingen gedrag vertonen dat de geldende normen en regels overschrijdt, dan wordt er sturend en corrigerend opgetreden. We proberen preventief te zijn: we ondersteunen als er positief gedrag wordt vertoond, we bespreken moeilijke situaties, zoeken samen naar manieren om het anders aan te pakken en spiegelen leerlingen in hun gedrag. Zo nodig wordt met ouders overlegd hoe de leerling het beste begeleid kan worden. Op het moment dat er grenzen worden overtreden, wordt het agressieprotocol uitgevoerd en kan een gele of rode kaart gegeven worden aan een leerling. Van ouders verwachten wij dat u ons steunt in het naleven van het beleid en de schoolregels door uw kind. 4.5 Veiligheidsbeleid Wij gaan uit van een directe relatie tussen het primaire proces en de mate van veiligheid. Uitgaande van de stelling dat aantrekkelijk vormgegeven onderwijs tot tevreden leerlingen leidt, kan worden aangenomen dat dit ook tot minder ongewenst gedrag leidt en daarmee tot een veiliger school. Wij willen dat leerlingen en personeelsleden zich veilig voelen op school. Om inzicht te krijgen in de veiligheidsbeleving van leerlingen, ouders en teamleden wordt hier vierjaarlijks in de kwaliteitsmeting naar gevraagd.voor het registreren en melden van agressie incidenten zijn er formulieren agressie-incidentmelding ontwikkeld. Daarnaast leren medewerkers hoe zij agressie-incidenten kunnen voorkomen en tevens hoe zij kunnen handelen in geval van agressie. 4.6 Klachten Het is in eerste instantie altijd de bedoeling uw probleem of klacht bespreekbaar te maken met de mentor van uw kind. Mocht u dit niet meer als mogelijkheid zien dan kunt u ook een gesprek aangaan met de directeur van de school. Als ook dit niet meer mogelijk is en u de klacht zo ernstig vindt dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van school of de vertrouwenspersoon van de stichting. Op onze school is als vertrouwenspersoon binnen de school aangesteld die niet alleen klachten registreert en verwijst maar ook signaleert, Mevr. S. de Jong (schoolmaatschappelijkdeskundige). Voor de leerlingen is er ook een vertrouwenspersoon dit is Mevr. Spiele Onafhankelijke vertrouwenspersoon De onafhankelijke vertrouwenspersoon van Attendiz is: Mevr. Mona Stuivenberg Telefoon: Mailadres: Mocht u schriftelijk een klacht willen indienen, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie van Attendiz. U kunt uw klacht richten aan: Attendiz T.a.v. Klachtencommissie, mevr. A. Grundel Welbergweg PE Hengelo 4.7 Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Sinds 1 juli 2013 is de Meldcode van kracht. Sindsdien zijn professionals, o.a. in het onderwijs, verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Bij Attendiz is op iedere school een aandachtsfunctionaris aanwezig, voor alle collega s op school het eerste aanspreekpunt wanneer vermoedens van geweld bestaan. Onze aandachtsfunctionaris is Mevr. S de Jong. 19

18 5. Middelen en voorzieningen De juiste middelen en voorzieningen zorgen ervoor dat wij kwalitatief goed onderwijs kunnen geven. 5.1 Huisvesting en uitrusting Momenteel is onze school gevestigd in een pand aan de Madoerastraat. Medio oktober 2014 zullen we verhuizen naar de Minister de Sarvornin Lohmanlaan. We zijn blij met deze verhuizing omdat ons nieuwe pand meer ruimte en mogelijkheden biedt aan onze leerlingen. Daarnaast zal het grotendeels opnieuw worden ingericht en daardoor prikkelarmer en overzichtelijker zijn voor onze leerlingen. Net als in ons huidige pand hebben we in ons nieuwe pand de beschikking over een gebouw met theorie/vak en praktijklokalen. Alle theorie/vak lokalen blijven voorzien van een digibord en leerling computers. Ook houden we de beschikking over een professioneel ingerichte keuken voor de kooklessen, een natuur-/scheikunde lokaal en een technieklokaal. Daarnaast hebben we een stilte/studie ruimte voor leerlingen en prikkelarme pauzeplekken. 5.2 Financiën Het jaarverslag van Attendiz wordt jaarlijks op de website van Attendiz geplaatst. 5.3 Sponsoring De school kan een beroep doen op financiële ondersteuning vanuit diverse fondsen. Het geld wordt besteed aan een van tevoren vastgesteld doel. Sponsoring door bedrijven of instellingen is ook mogelijk. Attendiz conformeert zich aan het Convenant scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring Dit houdt onder meer in dat: - sponsoring niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs en de school in gevaar mag brengen; - sponsoring verenigbaar moet zijn met de statutaire grondslag van de rechtspersoon van wie de school uitgaat, alsmede de doelstellingen van de school en het onderwijs; - De school niet in een afhankelijkheidsrelatie tot de sponsor(s) mag komen te verkeren; - Sponsors dienen de uitgangspunten van het convenant te accepteren; - Aanvragen voor sponsoring worden getoetst door het managementteam en door de MR. 5.4 Ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Met de ouderbijdrage koopt u als het ware diensten die uw kind op school worden aangeboden maar die niet wettelijk zijn vastgesteld en waarvoor de school dan ook geen vergoeding ontvangt van het Ministerie van Onderwijs (excursies, vieringen, sprekers op ouderavonden enzovoorts). De ouderbijdrage voor het schooljaar is vastgesteld op 50 euro. U ontvangt voorafgaand aan het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage een overeenkomst, waarop u kunt aangeven of u bereid bent tot het betalen ervan. 20

19 6. Onderwijs - Management van processen Primair en Secundair Vanuit onze ambitie willen wij kwalitatief goed onderwijs bieden en onze jongeren zo goed mogelijk voorbereiden op een plek in de samenleving. Als school spelen wij daarbij in op nieuwe eisen die vanuit de samenleving aan ons gesteld worden. 6.1 Opbrengstgericht werken Het onderwijsprogramma Het onderwijsprogramma van de uitstroomprofielen is gebaseerd op de wettelijk kaders die de overheid daartoe heeft aangereikt: kerndoelen per uitstroomprofiel en leergebied overstijgende kerndoelen. In de onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn per 1 augustus globaal geformuleerde kerndoelen van kracht. Deze zijn geordend in zeven domeinen: Nederlands, Engels, wiskunde, mens en natuur, mens en maatschappij, kunst en cultuur, bewegen en sport. Scholen hebben daarmee de ruimte gekregen om zelf inhoudelijke keuzes te maken in het onderwijsprogramma voor leerlingen. Het Panta Rhei College biedt een onderwijsprogramma dat aansluit bij de mogelijkheden en capaciteiten van de leerlingenop havo-vwo niveau. De volgen vakken/vakgebieden komen aanbod: Nederlands Engels Frans Duits Wiskunde en rekenen Natuurkunde Scheikunde Biologie en verzorging Aardrijkskunde Geschiedenis Economie Muziek Beeldende vorming ( tekenen en techniek) Lichamelijke opvoeding; sport en bewegen Leergebied overstijgende thema s (leren leren, leren taken uitvoeren, functioneren in sociale situaties, persoonlijk toekomstperspectief) Sommige vakken worden vanaf het 2e leerjaar aangeboden (bv. Frans). Ook zijn er vakken die aan het eind van het 2e leerjaar al afgerond worden (biologie en economie). Schei- en natuurkunde komen in het 3e leerjaar aan bod. U hoort op de informatieavond aan het begin van het schooljaar een toelichting op het onderwijsprogramma en de opbouw daarvan. Leergebied overstijgende thema s: Sociaal emotionele ontwikkeling: Zelfstandigheid en Zelfredzaamheid Naast de intellectuele ontwikkeling wordt er op onze school veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Daarbij willen we de nadruk leggen op wat ze wél kunnen. Leren zo goed mogelijk om te gaan met hun eigen mogelijkheden en beperkingen. Dit houdt echter ook een confrontatie in met zaken waar een leerling minder of niet goed in is. Onze ervaring is het inmiddels dat leerlingen in het eerste leerjaar de handen vol hebben aan alle veranderingen en een te groot beroep op de sociaal emotionele vraagstukken en beperkingen werkt vaak contra productief. 21

20 We maken dan ook een keuze om ons in het eerste leerjaar m.n. te richten op hun sterke kant; de cognitieve ontwikkeling. Voor alle leerlingen is de overstap van de basisschool naar het VO al een hele verandering. Veel nieuwe vakken, huiswerk. We richten ons op leren leren en een keuze in relevante onderwerpen op sociaal emotioneel gebied. We gaan er vanuit dat dit de kans op succeservaringen en zelfvertrouwen vergroot. De leerlingen krijgen op onze school hulp bij het begrijpen van de wereld om zich heen, leren communicatieve vaardigheden en leren zo veel mogelijk functionele maatschappijvaardigheden. We willen onze leerlingen helpen zich adequaat te gedragen in sociale situaties en in toenemende mate zelf verantwoordelijkheden te leren dragen. Het gaat om vaardigheden die later in de maatschappij nodig zijn om zelfstandig te kunnen functioneren. De school wil niet de opvoedkundige taak van de ouders overnemen, integendeel, die blijft berusten bij de ouders. Wij zijn ons ervan bewust dat onze leerlingen veel en langdurig moeite moeten doen om zich de maatschappijvaardigheden eigen te maken, en daarom bieden wij de mogelijkheid om zich deze vaardigheden eigen te maken op een uitgebreider schaal aan. Hierdoor zijn ze beter in staat met andere mensen om te gaan en kunnen ze zelf keuzes maken die belangrijk zijn in hun eigen leven. Het tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van leerlingen met ASS moet in het teken staan van het vergroten van de autonomie en de zelfredzaamheid van deze leerlingen. We maken gebruik van de methode; Tumult, die studievaardigheden, sociaal- emotionele vaardigheden en actief burgerschap traint voor leerlingen van VSO en VO. Vanaf schooljaar zal onze school ook meedoen met het project Special Heroes, dit project is er op gericht om kinderen met een beperking te laten ervaren hoe leuk sporten en bewegen kan zijn. Tijdens het vak verzorging zullen de volgende onderdelen uitgebreid aan bod komen: het plannen, boodschappen doen, hantering kosten, eten en opruimen, persoonlijke verzorging, seksuele voorlichting (Lang leve de Liefde), info over alcohol, drugs en vuurwerk. Klassenindeling en niveau. We werken in klas 1 en 2 dakpansgewijs. Alle leerlingen werken uit lesboeken die bedoeld zijn voor havo-vwo. Er zijn geen aparte lesboeken voor havo of vwo. De keuze voor de methodes en niveaus is mede bepaald door methoden die er in het regulier VO worden gebruikt. De leerlingen ronden de leerstof in principe af in 3 schooljaren, zoals in regulier VO. Aan het eind van klas 2 wordt de keuze voor havo of vwo niveau in leerjaar 3. In schooljaar zullen we een start maken met het werken met groepsplannen. In de groepsplannen wordt voor elke klas per vak / leerstofgebied aangegeven welke leerlingen verdieping of intensieve uitleg van de leerstof nodig hebben. Voor de verdere ontwikkeling van de groepsplannen werken we samen met andere Attendiz scholen. 22

21 In de huidige situatie geldt de volgende indeling voor schooljaar : Vakken Leerjaar 1 ( ) Leerjaar 2 ( ) Leerjaar 3 ( ) Nederlands Frans Duits Engels Geschiedenis Aardrijkskunde Economie Wiskunde/ 3/1 3 3/1 Rekenen Natuurkunde Scheikunde Biologie Verzorging Techniek Muziek Beeldende 2 - Vorming LO Mentorles Leren leren Studie-uur PPO CMM Totaal Werken vanuit het ontwikkelingsperspectief Het ontwikkelingsperspectief geeft een inschatting van ontwikkelingsmogelijkheden door instroomniveau en verwacht uitstroomniveau met elkaar te verbinden. Het vormt de basis van de ontwikkeling die leerlingen doormaken. Voor het opstellen van het ontwikkelingsperspectief gelden de volgende uitgangspunten: Voor iedere leerling stelt de school bij plaatsing binnen 6 weken een ontwikkelingsperspectief vast, na een op overeenstemminggericht, overleg met ouders. De school legt het instroomniveau vast op basis van beschikbare informatie (intelligentieprofiel, motivatie, didactische informatie, leergedrag, sociaalemotionele ontwikkeling, communicatieve redzaamheid, stoornis/handicap, gezins-/woonsituatie). Het ontwikkelings-perspectief bevat didactische, cognitieve en sociaal-emotionele gegevens van de leerling. De school stelt de leerroute, het eindniveau en de uitstroom vast. De school betrekt de leerlingen bij het opstellen van het ontwikkelings-perspectief en de leerroute. De school evalueert het ontwikkelingsperspectief tenminste eenmaal per jaar met de ouders/ verzorgers en de leerling. Indien hulpverlening of behandeling betrokken is, bespreekt de school met deze partners het ontwikkelingsperspectief van de leerling en tevens de eventuele invloed van de behandeling hierop. Om de ontwikkeling van de leerling te kunnen volgen, brengt de school het ontwikkelingsperspectief van de leerling vanaf de plaatsing door de jaren heen overzichtelijk in kaart en toetst de prestaties van de leerling jaarlijks middels het leerlingenvolgsysteem. De school verantwoordt aan de hand van het ontwikkelingsperspectief wat de resultaten en leerwinst zijn, of de school erin slaagt leerlingen op een school te plaatsen die past bij hun uitstroomniveau en of leerlingen de verworven plek weten te bestendigen. 23

22 De school volgt leerlingen nog twee jaar na het verlaten van de school om te controleren of de leerling naar verwachting functioneert op de uitstroombestemming via het formulier bestendigen uitstroom. Er wordt gewerkt met een uniform format voor het ontwikkelingsperspectief. Er is een doorgaande lijn. 6.2 Toelating en verwijzing Verwijzing naar een andere school Jaarlijks wordt elke leerling twee keer per jaar besproken tijdens de groepsbespreking. Tijdens deze besprekingen wordt er ook geëvalueerd of continuering op onze school wenselijk blijft of dat de leerling doorgeschakeld kan worden naar regulier onderwijs. Ook kan het zo zijn dat de leerling niet meer past binnen de setting van onze school, omdat de leerling meer gebaat zou zijn bij een andere aanpak of andere lesstof. Dan kan het zijn dat een leerling doorgeschakeld wordt naar een andere vorm van speciaal onderwijs Mogelijke uitstroom We hanteren de volgende leerroutes: Doorstroom regionaal naar regulier VO bovenbouw havo of vwo (overgangsbewijs naar Havo 4 of VWO 4) Doorstroom regionaal MBO niveau 3-4 (overgangsbewijs naar havo 4) Of doorstroom naar een andere passend onderwijstraject binnen de SWV of binnen Attendiz (NB. Indien mogelijk, worden leerlingen eerder geschakeld naar regulier VO) Begeleiding passend onderwijs Passend Onderwijs Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: Reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samenwerken; Scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te zorgen voor een passende plek indien er sprake is van zeer specifieke onderwijsbehoeften van een kind); Scholen en gemeenten / jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg; Er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat er meer in de eigen regio kunnen regelen. Samenwerkingsverband en subregio De school van uw kind maakt deel uit van het schoolbestuur Attendiz. Alle schoolbesturen in de gemeenten Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Oldenzaal, Haaksbergen, Borne, Dinkelland en Losser zijn verenigd in het Samenwerkingsverband (SWV) PO. Dit samenwerkingsverband is opgedeeld in drie subregio s; Enschede, Plein Midden Twente (Hengelo, Borne, Haaksbergen, Hof van Twente) en Noord Oost Twente (Oldenzaal, Losser en Dinkelland). Het Panta Rhei College valt onder de subregio Enschede. De besturen in iedere subregio werken nauw samen met de andere schoolbesturen uit de regio om optimale ondersteuning aan ieder kind te kunnen bieden en expertise met elkaar te delen. Onderwijs, passend bij iedere leerling Alle scholen binnen het SWV hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op alle locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen vastgesteld welke extra ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen. De basis- en schoolspecifieke ondersteuning hebben scholen beschreven in hun schoolondersteuningsprofiel. U kunt dit profiel opvragen bij uw huidige school of de school van uw keuze. Is de school handelingsverlegen, met andere woorden kan de school niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan wordt er allereerst binnen het bestuur of in de subregio gezocht naar een externe deskundige die samen met de school andere mogelijkheden voor ondersteuning in kaart brengt. Nader onderzoek kan ook één van de adviezen zijn. In dit traject wordt er te allen tijde nauw samengewerkt met de ouders. Mochten extra interventies onvoldoende resultaat opleveren waardoor de leerling op die school niet 24

23 langer begeleid kan worden, dan dient de school een andere, beter passende plek te zoeken. Dat kan ook het speciaal onderwijs zijn. Speciaal (basis)onderwijs Voor een plaatsing in het speciaal onderwijs (*) moet de school, samen met u als ouders / verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Toelating van het samenwerkingsverband. Meer informatie over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring vindt u op de website van het samenwerkingsverband of via de school. Meer informatie voor ouders Voor u als ouders geldt dat de scholen de belangrijkste informatiebron zijn als het gaat om Passend Onderwijs en extra ondersteuning aan uw kind. De school heeft dagelijks contact met de leerling en vervult daarmee in de ogen van het samenwerkingsverband een belangrijke rol in de adequate informatievoorziening aan ouders. Het samenwerkingsverband PO heeft een eigen website: Op (website van ministerie OCW) en op kunnen ouders / verzorgers meer informatie vinden over de samenwerkingsverbanden en over Passend Onderwijs. Tot slot heeft iedere school een eigen interne begeleider (ib er). Deze onderwijsmedewerker is in staat verdere vragen van u te beantwoorden over de uitvoer van Passend Onderwijs op de school. Met de invoering van de wet op passend onderwijs ontvangt het regulier onderwijs dus zelf extra gelden en organiseert elke school zelf de begeleiding van leerlingen die vanuit het VSO overstappen naar het regulier VO of starten met een MBO opleiding. Het Panta Rhei College draagt zorg voor een goede overdracht m.b.t. de onderwijsbehoeften van de leerlingen die uitstromen naar de vervolgschool. 6.3 Leerlingenzorg Uitgangspunten interne ondersteuningsstructuur Kenmerken van de ondersteuning die we bieden zijn de onderstaande. Hierbij dient het ontwikkelingsperspectief als leidraad: - Heldere onderwijsdoelen op basis van het ontwikkelingsperspectief. - Een positief en veilig pedagogisch- en werkklimaat. - Een pedagogisch-didactische benadering gericht op de drie basisbehoeften (relatie, competentie, autonomie). - Structurele signaleringsmomenten. - Optimale taakgerichte leertijd. - Maximale klassengrootte van 12 leerlingen. - Bieden van structuur in tijd en ruimte. - Stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling. De Commissie voor de Begeleiding is de spil in de ondersteuning die de school biedt. Zij bewaakt de structuur en zet de lijnen uit ten behoeve van het werken van de leraar in de klas. De taak van de CvB is het optimaliseren van de ondersteuning voor elke leerling. (Zie voor meer informatie punt 6.3.2). Hoogwaardige ondersteuning voor leerlingen van onze school is een randvoorwaarde om te komen tot maximale individuele zelfontplooiing. Hierbij geldt: De leerling centraal, de leraar als spil en de specifieke deskundige als ondersteuner. Goed onderwijs is de basis voor onze ondersteuning en begeleiding. De (extra) ondersteuning die leerlingen nodig hebben op het gebied van de sociale en emotionele ontwikkeling wordt multidisciplinair vormgegeven vanuit een krachtige interne structuur voor ondersteuning. Deze structuur garandeert dat de leerlingen op school die ondersteuning krijgen (op didactisch, sociaal en emotioneel gebied) die nodig is. Indien 25

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

SO Enschede Specialisten in onderwijs aan leerlingen met een specifieke gedragsmatige ondersteuningsbehoefte SCHOOLGIDS 2014-2015

SO Enschede Specialisten in onderwijs aan leerlingen met een specifieke gedragsmatige ondersteuningsbehoefte SCHOOLGIDS 2014-2015 SO Enschede Specialisten in onderwijs aan leerlingen met een specifieke gedragsmatige ondersteuningsbehoefte SCHOOLGIDS 2014-2015 SO Enschede..samen beter SO Enschede 088 020 3898 Mekkelholtspad 4 7523

Nadere informatie

De Kapstok Leerwerktrajecten. Schoolgids 2014-2015. een school van

De Kapstok Leerwerktrajecten. Schoolgids 2014-2015. een school van De Kapstok Leerwerktrajecten Schoolgids 2014-2015 een school van Inhoud Een woord vooraf... 5 Hoofdlocatie... 6 Afdelingen... 6 Lestijden locaties... 7 Leeswijzer... 9 Inleiding: Profiel van de school...

Nadere informatie

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten.

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten. Inhoud Een woord vooraf... 2 Inleiding: Profiel van de school... 3 1. Waar het Meerik voor staat... 4 2. Over het team... 5 3. Cultuur en klimaat... 6 4. Middelen en voorzieningen... 8 5. Het onderwijs...

Nadere informatie

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede Panta Rhei College Een school vallend onder de scholengroep van Schoolgids 2010 / 2011 Adres: Madoerastraat 4 7512 DL Enschede 053 4326370 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Een woord vooraf 3 2. Panta

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

Een woord vooraf. Voor u ligt de schoolgids van de Tender.

Een woord vooraf. Voor u ligt de schoolgids van de Tender. Een woord vooraf Voor u ligt de schoolgids van de Tender. Deze schoolgids is bestemd voor u als ouder/ verzorger van leerlingen die op de Tender zitten. In de schoolgids wordt de organisatie van het samenwerkingsverband

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2012-2016

SCHOOLPLAN 2012-2016 SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLPLAN 2012-2016 SO, Het Mozaïek onderbouw Speenkruidpad 2 7101 CT Almelo

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR ORTHOPEDAGOGISCH ONDERWIJS SCHOOLGIDS 2014-2015. IvOO - VSO Diplomastroom

INSTITUUT VOOR ORTHOPEDAGOGISCH ONDERWIJS SCHOOLGIDS 2014-2015. IvOO - VSO Diplomastroom INSTITUUT VOOR ORTHOPEDAGOGISCH ONDERWIJS SCHOOLGIDS 2014-2015 IvOO - VSO Diplomastroom Bezoek : Proost de Beaufortstraat 45 6231 EB Meerssen Post : Postbus 4382 6202 VB Maastricht Tel : +31 43 346 77

Nadere informatie

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs 2014 2015 Talenten laten groeien. de Ambelt Inhoudsopgave 1. Over de Ambelt 7 4. 1.1 De Ambelt 7 sportactiviteiten 20 1.2 Missie 7 4.1 Schoolreisjes en schoolkampen

Nadere informatie

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Directie: Carin Bais Chantal van de Kamp : directeur : teamleider Bestuur: Bestuurscommissie : Stichting Ronduit Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830 Schooltijden:

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

Schoolgids SBO de Spinaker 2015-2016

Schoolgids SBO de Spinaker 2015-2016 Schoolgids SBO de Spinaker 2015-2016 Consent Bestuur openbaar onderwijs Enschede Steunpunt Passend Onderwijs (Spoe) Openbaar Speciaal Basisonderwijs Enschede SBO de Spinaker SBO de Tender SBO de Spinaker

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 ZML de Cirkel Hoofdlocatie. : Kennelweg 8 Postcode : 4205 ZR Plaats : Gorinchem Telefoon : 0183-649445 Dependance : Dr. Hiemstralaan 24a VSO 2,3,4 Postcode : 4205 KM Plaats : Gorinchem

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Voor meer informatie over onze school en de andere Horizonscholen kunt u ook terecht op onze algemene website www.horizon.eu.

Voor meer informatie over onze school en de andere Horizonscholen kunt u ook terecht op onze algemene website www.horizon.eu. Schoolgids Schreuder College, locatie Slinge Voorwoord Voor u ligt de schoolgids 2014-2015 van het Schreuder College, locatie Slinge. Het Schreuder College, locatie Slinge is één van de scholen van Horizon

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids

Inhoudsopgave schoolgids Inhoudsopgave schoolgids 1. Een woord vooraf 3 1.1 Het openbaar onderwijs 3 1.2 Waarom een schoolgids? 4 2. ODBS Het Stroink stelt zich voor 5 2.1 ODBS Het Stroink 5 2.2 Plattegrond 5 2.3 Namen en adressen

Nadere informatie

SO Het Mozaïek onderbouw

SO Het Mozaïek onderbouw SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLGIDS 23-24 door volgen en sturen naar opbrengst en groei Het Mozaïek onderbouw

Nadere informatie

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Schoolgids 2014-2015 Toekomstbewust Sterk in taal en rekenen Veilig en vertrouwd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onze school 4 2.1 Adresgegevens 2.2

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat!

SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4 Basisschool.Willibrordus Kerkweg 1 Tel. 0742780314 E-mail:dir.willibrordus@konot.nl www.willibrordusdn.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids

EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids EEN WOORD VOORAF Voor u ligt de schoolgids 2015-2016 van De Piramide te Gennep. Met deze gids willen we u informatie geven over onze school. Onze school is een speciale school voor basisonderwijs (SBO).

Nadere informatie