SO Het Mozaïek onderbouw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SO Het Mozaïek onderbouw"

Transcriptie

1 SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLGIDS door volgen en sturen naar opbrengst en groei Het Mozaïek onderbouw Speenkruidpad CT Almelo Tel. : Mail : Website: 2

2 Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Contactgegevens school Contactgegevens Attendiz Contactgegevens Samenwerkingsverband Visie en beleidsvorming Visie van onze school Het doel van de school Hoe wil de school dat doel bereiken? Beleidsvorming Over het team Functies bij ons op school Het team schooljaar Leiderschap en management Leiderschap Management Cultuur en klimaat Schoolcultuur Regels over gedrag, veiligheid voor leerlingen en personeel Veiligheid Schoolregels Veiligheidsbeleid Klachten Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Middelen en voorzieningen Huisvesting en uitrusting Financiën Sponsoring Ouderbijdrage Onderwijs - Management van processen Primair en Secundair Opbrengstgericht werken Leerstofaanbod residentiële leerlingen Werken vanuit het ontwikkelingsperspectief Toelating en verwijzing Verwijzing naar een andere school Mogelijke uitstroom

3 6.4.3 Begeleiding passend onderwijs Leerlingenzorg Uitgangspunten interne ondersteuningsstructuur Commissie voor de Begeleiding Leerlingvolgsysteem Schoolverzekering Informatiestromen Gegevens ouders en leerlingen Brief toestemming gegevens opvragen en versturen Foto s Nieuwsbrief Telefonische bereikbaarheid school Oudercontacten Rapporten Ouderavonden Leerlingenvervoer Gebruik medicijnen De lunch Gymnastiek Schoolvakanties en vrije dagen Vakantierooster 2014/ Studiedagen Compensatiedagen ofwel marge-uren Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schoolverzuim Leerplichtwet Vrijstelling van bepaalde onderwijsactiviteiten Waardering Leerlingen en ouders Personeel en management Maatschappij Interne Audits Resultaten en opbrengsten Evaluatie vorig schooljaar Ontwikkelingsplan Opbrengsten van het onderwijs Jaarverslag Bijlagen

4 Een woord vooraf Voor u ligt de schoolgids van SO Het Mozaïek onderbouw Almelo van het schooljaar De schoolgids is geschreven voor de ouders/ verzorgers. Alle overige betrokkenen van de school en alle andere geïnteresseerden zijn ook van harte uitgenodigd de schoolgids te lezen. De schoolgids wordt ieder jaar opnieuw uitgebracht. Om de leesbaarheid te vergroten hebben we er dit jaar voor gekozen om een aantal formele zaken die voor alle scholen gelden op de website van Attendiz te plaatsen, De klachtenregeling is daarvan een voorbeeld. De ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen ontvangen in het eerste jaar een gedrukt exemplaar. Daarnaast kunnen ouders/verzorgers die ook behoefte hebben aan een gedrukt exemplaar dat opvragen bij de school. Overige ouders/verzorgers ontvangen jaarlijks na vaststelling per mail de schoolgids. U kunt onze schoolgids ook altijd lezen of downloaden, op onze website Reacties op de schoolgids zijn van harte welkom! De schoolgids is goedgekeurd en vastgesteld door het bestuur van Stichting Attendiz op: Als u na het lezen van de schoolgids nog vragen en/of opmerkingen heeft, horen wij dat graag van u. Ik wens iedereen een fijn schooljaar! Namens het schoolteam, Judy Broekhuis Adjunct directeur Telefoon:

5 Leeswijzer We volgen in deze schoolgids de systematiek van het INK-model (Instituut Nederlandse Kwaliteit), een leidraad voor het in gang zetten van schoolontwikkeling. Dit model is in onderstaande figuur grafisch weergegeven. De volgende acht hoofdstukken die aan bod komen, komen overeen met de organisatie- en resultaatgebieden die door het INK-model worden onderscheiden. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar het schoolplan. Aan bod komen de thema s: 1. Visie en Beleid 2. Over Het Team 3. Leiderschap 4. Cultuur en Klimaat 5. Middelen en Voorzieningen 6. Onderwijs management van processen primair en secundair 7. Waardering 8. Resultaten en Opbrengsten Elk hoofdstuk kent verschillende paragrafen die passen bij dat hoofdstuk, zie ook de inhoudsopgave. In de schoolgids worden geen beleidsvoornemens en streefdoelen gesteld. Die kunt u lezen in het schoolplan. 6

6 Inleiding: Profiel van de school Ons onderwijs Naam van de school De naam van onze school is Het Mozaïek onderbouw. Een mozaïek bestaat uit verschillende vormen en kleuren die samen weer één geheel vormen. Onze leerlingen komen vanuit verschillende vormen van regulier en speciaal (basis)onderwijs of voorschoolse voorzieningen uit de regio Almelo. Zij hebben verschillende problematieken, waardoor zij zijn aangewezen op het onderwijs van onze school. Daarnaast volgen de leerlingen van Karakter (kliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie) en Jarabee (gespecialiseerde Jeugdhulp) onze school. Al deze verschillende leerlingen horen bij onze school. Samen proberen we, net als een mozaïek, één geheel te vormen. Het Mozaïek onderbouw (onderdeel van Stichting Attendiz) is een school voor speciaal onderwijs in Almelo. Met ingang van augustus 2014 gaat passend onderwijs in. De leerlingen zullen op dat moment vanuit het overkoepelende samenwerkingsverband Twente Noord PO aangemeld kunnen worden. Voor onze school betekent dit dat er leerlingen toegelaten kunnen worden uit de gemeenten Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden. Zie ook 6.7 uit deze schoolgids. Doelgroep SO Het Mozaïek onderbouw richt zich enerzijds op onderwijs aan jonge risico kinderen in de leeftijd van vier tot acht jaar waarbij ontwikkelingsproblemen en/of gedragsproblemen in de breedste zin van het woord voorop staan en die in het basisonderwijs (dreigen) vast (te) lopen. Anderzijds biedt Het Mozaïek onderbouw onderwijs aan jonge risico kinderen die via plaatsbekostiging de school bezoeken. Dit zijn kinderen van de kinder- en jeugdpsychiatrische kliniek van Karakter en dagbehandeling van Jarabee. Sinds augustus 2012 is er een onderwijs-zorgklas gestart op De Rietpluim. De onderwijs-zorgklas is een gezamenlijk initiatief van Jarabee en Het Mozaïek onderbouw. In het kader van Passend Onderwijs bieden wij zowel observatieplaatsen als SBOplaatsen (groep 1) aan voor kinderen uit het Samenwerkingsverband. Het Mozaïek onderbouw verzorgt voor ongeveer 42 leerlingen (gemiddeld 15 leerlingen per klas en 12 leerlingen in de onderwijs-zorgklas) onderwijsarrangementen op maat vanuit deskundigheid en expertise. Het Mozaïek onderbouw biedt twee onderwijsarrangementen: Speciaal Onderwijs arrangement Onderwijs-zorg arrangement Speciaal Onderwijs arrangement De school heeft een aanpak voor: leerlingen van groep 1 t/m groep 2. leerlingen waarbij complexe en/of diffuse problematiek op het gebied van gedrag en/of leren voorop staat. leerlingen die op gebied van leren en/of gedrag (sociaal emotionele ontwikkeling) meer aandacht nodig hebben dan een basisschool of SBO kan bieden. 7

7 leerlingen waarbij het nog niet duidelijk is wat de belangrijkste belemmering voor het leren vormt. De school heeft een aanpak voor leerlingen die in hun onderwijs behoefte hebben aan: rust, voorspelbaarheid en regelmaat. een sfeer die vriendelijkheid en openheid uitstraalt. directe en positieve feedback en waardering. een rijke, uitnodigende doch prikkelarme leeromgeving. een leeromgeving waarin visualisaties ondersteunend zijn aan de communicatie. een gespecialiseerde leerkracht die het kind centraal stelt en zich voortdurend afvraagt: wat heeft dit kind nodig om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen? (aansluiten bij de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften) een passende, ambitieuze aanpak op gebied van leren en sociaal-emotionele ontwikkeling. een boeiend en betekenisvol aanbod waarbij de leerling en hun ouders actief betrokken worden bij de doelen waaraan gewerkt wordt. Invulling van het arrangement op onderstaande gebieden: Deskundigheid: Hoog-competente leerkrachten die hun (ortho)pedagogisch- en didactisch handelen voortdurend afstemmen op de leerlingen Leerkrachten werken doelgericht waarbij de SLO-doelen (Stichting Leerplanontwikkeling) leidend zijn. Leerkrachten die nauw samenwerken met logopedist en fysiotherapeut en hun aanbod afstemmen op gezamenlijke doelen. Het team onderschrijft en werkt volgens de principes van handelings- en opbrengstgericht werken. Commissie van Begeleiding, bestaande uit: directie, zorgcoördinator, gedragswetenschapper, schoolmaatschappelijk deskundige, jeugdarts GGD. Commissie van Begeleiding bewaakt de leerlingenzorg van aanname tot verwijzing. Wekelijks leerling-overleg voor (ondersteunings-)vragen van zowel leerkrachten als ouders. Procesdiagnostiek die in een multidisciplinair team wordt vormgegeven. Aandacht en tijd: Kleine groep (max. 15 kinderen). Leerkracht en onderwijsassistent in de groep. Leerkrachten stemmen het aanbod, de instructie, verwerking en leertijd af op verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen in max. 3 niveaus. Aanbod Sociale Vaardigheid geïntegreerd binnen het onderwijsaanbod. Investeren in ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Wekelijks contact met ouders. Jaarlijks huisbezoek. Voorzieningen: Elke klas is voorzien van een nevenruimte en een eigen schoolplein. Ruimte waar kinderen onder begeleiding tot rust kunnen komen. Fysiotherapie en logopedie ruimte. Spelkamer (op indicatie). Invalidetoilet. Combinatie van onderwijs en zorg (plek in onderwijs-zorgklas). Observatieplaatsingen en SBO-plekken (4-jarigen) vanuit het samenwerkingsverband. Gebouw: Jarabee is eigenaar van het gebouw. Attendiz is huurder. SO Het Mozaïek onderbouw staat in de wijk Almelo de Riet en heeft een regionale functie. Het gebouw en schoolplein zijn volledig afgestemd en ingericht op de doelgroep van het jonge kind. Het gebouw bestaat uit 2 vleugels; afdeling onderwijs en onderwijs-zorg. 8

8 Samenwerking: Ouders/verzorgers als partner. Hulpverleningsorganisaties; Jarabee, Karakter, Kentalis. Samenwerkingsverband Basisscholen in het kader van (terug)plaatsing. Praktijken voor fysio-, logo- en ergotherapie. Expertis. Onderwijs-zorg arrangement De onderwijs-zorgklas heeft een aanpak voor: leerlingen van groep 1 t/m groep 2. Leerlingen vanaf 3,5 jaar. Leerlingen die een combinatie van onderwijs en zorg vragen. leerlingen waarbij complexe en/of diffuse problematiek op het gebied van gedrag, leren en opvoeding voorop staat. leerlingen waarbij het nog niet duidelijk is wat de belangrijkste belemmering voor het leren vormt. De onderwijs-zorgklas heeft een aanpak voor leerlingen die in hun onderwijs behoefte hebben aan: rust, voorspelbaarheid en regelmaat. een sfeer die vriendelijkheid en openheid uitstraalt. directe en positieve feedback en waardering. een rijke, uitnodigende doch prikkelarme leeromgeving. een gespecialiseerde leerkracht/pedagogisch medewerker die het kind centraal stellen en zich voortdurend afvraagt: wat heeft dit kind nodig om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen? (aansluiten bij de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften) een passende, ambitieuze aanpak op gebied van leren, sociaal-emotionele ontwikkeling en opvoeding. een boeiend en betekenisvol aanbod waarbij de leerling en hun ouders actief betrokken worden bij de doelen waaraan gewerkt wordt. Invulling van het arrangement op onderstaande gebieden: Deskundigheid: Hoog-competente leerkrachten/pedagogisch medewerkers die gezamenlijk hun (ortho)pedagogisch- en didactisch handelen voortdurend afstemmen op de leerlingen en hun gezin. Leerkrachten werken doelgericht waarbij de SLO-doelen leidend zijn. Leerkrachten/pedagogisch medewerkers die nauw samenwerken met logopedist, fysiotherapeut, spelbegeleider en verpleegkundige en hun aanbod afstemmen op gezamenlijke doelen. Consultatief overleg met kinderarts. Het team onderschrijft en werkt volgens de principes van handelings- en opbrengstgericht werken en competentie vergrotend hulpverlenen. Gezamenlijke commissie van Begeleiding (Jarabee/Attendiz), bestaande uit: directie, zorgcoördinator, gedragswetenschappers. Commissie van Begeleiding bewaakt de leerlingenzorg van aanname tot verwijzing. Wekelijks leerling-overleg voor (ondersteunings-)vragen van zowel leerkrachten/pedagogisch medewerkers als ouders. Procesdiagnostiek die in een multidisciplinair team wordt vormgegeven. Aandacht en tijd: Kleine groep (max. 12 kinderen). Leerkracht en dagelijks 2 pedagogisch medewerkers in de groep. Mogelijkheid voor individuele begeleiding. Leerkrachten stemmen het aanbod, de instructie, verwerking en leertijd af op verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen in max. 3 niveaus. Pedagogisch medewerkers stemmen het aanbod w.b. de sociaal emotionele ontwikkeling af op verschillen tussen leerlingen. 9

9 Aanbod Sociale Vaardigheid geïntegreerd binnen het onderwijszorgaanbod. Investeren in ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie d.m.v. inzet PPT (praktische pedagogische thuisbegeleiding) en of AB (ambulant hulpverlening). Dagelijks contact met ouders mogelijk. Jaarlijks huisbezoek. Voorzieningen: Klas is voorzien van een badkamer en een eigen schoolplein. Speelzaal. Fysiotherapie, logopedie ruimte en spelkamer. Invalidetoilet. Observatieplaatsingen. Gebouw: Jarabee is eigenaar van het gebouw. Attendiz is huurder. SO Het Mozaïek onderbouw staat in de wijk Almelo de Riet en heeft een regionale functie. Het gebouw en schoolplein zijn volledig afgestemd en ingericht op de doelgroep van het jonge kind. Het gebouw bestaat uit 2 vleugels; afdeling onderwijs en (onderwijs)-zorg. Samenwerking: Ouders/verzorgers als partner. Hulpverleningsorganisaties; Karakter, Kentalis. Samenwerkingsverband Basisscholen/Scholen voor SBO in het kader van (terug)plaatsing. Praktijken voor fysio-, logo- en ergotherapie. Expertis. Ambities: In nauwe samenwerking met het SWV 23-01, SO Het Mozaïek onderbouw verder ontwikkelen als onderdeel van het Expertisecentrum jonge kind Almelo e.o.. Onderwijs aan leerlingen met lichte en zware ondersteuning, waar mogelijk cluster-overstijgend en thuisnabij. Stichting Attendiz Het Mozaïek onderbouw valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting Attendiz. Deze stichting heeft ruim 25 scholen voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Iedere school wordt geleid door een schooldirecteur. De verschillende scholen zijn ondergebracht in drie divisies. Iedere divisie wordt aangestuurd door een divisiedirecteur. Het Mozaïek onderbouw valt binnen de SO divisie. De naam van de divisiedirecteur is Ronald Boers. 10

10 De drie divisiedirecteuren vallen direct onder de bestuurder van de stichting Attendiz. De naam van de bestuurder is Ruud Zeeuwen. Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Een REC was tot 1 augustus 2014 een samenwerkingsverband van scholen voor speciaal onderwijs. Een belangrijk onderdeel van het REC was de Commissie van Indicatiestelling. Deze commissie was gemachtigd om beschikkingen voor het speciaal onderwijs of voor een zogenaamde rugzakbekostiging af te geven. Het Mozaïek onderbouw was onderdeel van: Regionaal Expertise Centrum Oost Nederland. Met ingang van 1 augustus 2014 is het REC opgehouden te bestaan. Onze school maakt nu deel uit van Samenwerkingsverband Twente Noord PO (23-01). Contactgegevens school Schoolnaam Het Mozaïek onderbouw Brinnummer 00KM55 Adres Speenkruidpad 2 Postcode en Plaats 7601 CT Almelo Telefoon Website Gezindte bijzonder neutraal onderwijs Contactgegevens Attendiz Adres Welbergweg 20, 7556 PE Hengelo Telefoon Website 11

11 Contactgegevens Samenwerkingsverband Naam Samenwerkingsverband Samenwerkingsverband Twente Noord (23-01) Adres Bosrand 6 Telefoon Website 12

12 1. Visie en beleidsvorming Het onderwijs dat wij aanbieden en de kwaliteit die we hierin neerzetten komt tot stand op basis van onze missie en visie: dat wat wij met onze leerlingen willen bereiken. De visie en missie stellen wij om de vier jaar bij. In ons Schoolplan schrijven wij n.a.v. onze missie en visie wat wij concreet willen bereiken. 1.1 Visie van onze school Het Mozaïek onderbouw is een ambitieuze en resultaatgerichte school voor jonge kinderen van 3,5 tot 7 jaar met specifieke onderwijs- en of ondersteunings/zorgbehoeften. Om goede opbrengsten te kunnen leveren, wil Het Mozaïek onderbouw kwalitatief goed onderwijs verzorgen dat boeiend, betekenisvol en passend is vanuit een lerend perspectief. Wij staan voor een veilig, gestructureerd, uitdagend en positief klimaat, waar kinderen, ouders en personeel met veel plezier komen. Wij volgen en sturen de ontwikkeling van jonge kinderen waarbij wij ons onderwijsaanbod doelgericht inzetten. Door aandacht te hebben voor de brede ontwikkeling en individuele ontplooiing van het kind leggen wij een stevige basis voor het verdere ontwikkelingsproces. Ons motto hierbij is: Door volgen en sturen naar opbrengst en groei. 1.2 Het doel van de school Wij bieden maatwerk en expertise aan jonge kinderen met gedrag- en/of psychiatrische problemen/stoornissen. Ons doel is om altijd in beweging te zijn om de kwaliteit van het onderwijs aan onze leerlingen te verbeteren: wij willen onze leerlingen alle kansen bieden om zich zo optimaal als mogelijk te kunnen en mogen ontwikkelen. Wij stellen voor ieder kind een Ontwikkelingsperspectief vast. Vanuit dit perspectief werken we aan een maximaal haalbare toerusting op zowel didactisch als sociaal emotioneel gebied. 1.3 Hoe wil de school dat doel bereiken? Spel en spelen Bij het onderwijs aan jonge kinderen houden wij rekening met het feit dat kinderen in deze leeftijdsgroep voornamelijk leren via spel en spelen. Jonge kinderen zijn met name geboeid door concreet, aanschouwelijk materiaal en willen graag zelf iets doen. 13

13 Bovendien zijn jonge kinderen voornamelijk gericht op direct resultaat. Al werkend, spelend en lerend zullen kinderen overgaan tot het hanteren van meer formele leertaken, (voorbereidende) lees-, schrijf- en rekenactiviteiten. Hoge verwachtingen -uitgaan van kansen Uitgangspunt vormen niet de tekorten, maar de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen. We proberen de eigen identiteit van de kinderen te versterken en tegemoet te komen aan de basisbehoeften: relatie, autonomie en competentie. Het kind krijgt binnen het leerstofaanbod de ruimte om zich naar eigen mogelijkheden te ontwikkelen. We streven ernaar dat elk kind succeservaring opdoet. Adaptieve, afgestemde leeromgeving De leerkracht optimaliseert door te zorgen voor een goed voorbereide leeromgeving, dus zodanig ingericht onderwijs dat spontane ontwikkelingsprocessen en eigen initiatieven van leerlingen gestimuleerd worden. De inrichting van de klas, de hoeken om te spelen en de manier waarop de materialen worden aangeboden is overzichtelijk en gestructureerd. De kinderen vragen om een rustige, op de belevingswereld afgestemde speel- en leeromgeving en indien nodig een eigen werkplek. D.m.v. visuele ondersteuning in de vorm van pictogrammen, afbeeldingen en foto s, wordt de omgeving voor de leerlingen gestructureerd. De leerkracht is alert en stuurt op het juiste moment bij. 14

14 1.4 Beleidsvorming Iedere school moet er voor zorgen dat de kwaliteit van de school op peil blijft en verbetert. Hierbij neemt binnen het beleid van onze school de PDSA kwaliteitscirkel een centrale plaats in. PDSA is een afkorting van vier Engelse woorden die staan voor: 1. Plan. Alle scholen hebben een schoolplan. Het schoolplan wordt voor vier jaar vastgesteld. In het schoolplan staan het schoolbeleid, de beleidsvoornemens en de streefdoelen van de school vermeld. 2. Do. De directeur vertaalt de streefdoelen uit de managementovereenkomst in actieplannen. In deze actieplannen geeft de directeur het tijdspad aan wanneer de plannen gerealiseerd moeten zijn en tevens wie er verantwoordelijk voor de plannen is. 3. Study. Twee keer per jaar levert de directeur een managementrapportage aan. Via deze rapportages houdt de directeur het bestuur op de hoogte van de vorderingen van de actieplannen en tevens levert de directeur gegevens aan over de opbrengsten van het onderwijs, de kwaliteit van het onderwijs en diverse algemene schoolgegevens. 4. Act. Borging van alle documenten gebeurt op iedere school in borgingsmappen. De directeur informeert de verschillende belanghebbenden (medewerkers, ouders, leerlingen, bevoegd gezag, inspectie) over de kwaliteit van haar onderwijs. 2. Over het team De schoolcultuur van Het Mozaïek onderbouw wordt gekenmerkt door gedreven en bekwame professionals die mede sturing geven en resultaatgericht zijn. Kwalitatief goed geschoolde medewerkers vormen een succesfactor om excellent onderwijs te verzorgen in onze school. Op onze school hechten wij veel waarde aan de professionele instelling van de werknemers, de juiste beroepshouding en onderschrijven daarbij de volgende ambities: Wij doen de dingen samen Wij zijn sterk in communiceren Wij werken professioneel Wij geven elkaar (positieve) feedback Wij zorgen voor afstemming en overleg Wij zijn open en eerlijk naar elkaar Wij waarderen gezelligheid, humor en elkaar steunen Wij zijn er samen voortdurend op gericht om (nog) betere professionals te worden. 2.1 Functies bij ons op school De functies die binnen onze school voorkomen zijn onderstaande: Adjunct directeur Zorg coördinator Orthopedagoog 15

15 Schoolmaatschappelijk deskundige (SMD) Schoolarts Leerkrachten Onderwijsassistenten Stagiaires Secretaresse Fysiotherapie en logopedie Conciërge Voor een uitgebreid overzicht met namen, functies en verantwoordelijkheden verwijzen we u graag naar onze website. 2.2 Het team schooljaar Het is ten tijde van het maken van deze schoolgids nog niet helder hoe de invulling van het team zal zijn. De indeling per groep wordt voor de zomervakantie onze website gepubliceerd. De samenstelling van het team zal via de website steeds worden geactualiseerd. 3. Leiderschap en management De schoolleiding gaat voor in schoolontwikkeling. De schoolleiding zet de koers uit en bepaalt de kaders. Voorbeeldgedrag is een woord dat veelal samen wordt gevat met leiderschap. En, goed voorbeeld doet goed volgen. 3.1 Leiderschap De visie van Stichting Attendiz op leiderschap gaat uit van opbrengstgericht en onderwijskundig leiderschap. Opbrengstgericht leiderschap stelt de interactie tussen leraar en leerling centraal en wil het onderwijskundig proces versterken met als doel de leerresultaten van leerlingen te optimaliseren. Dit onderwijskundig leiderschap moet dan ook leiden tot effectievere instructie door leraren, waardoor leerlingen beter leren met als resultaat betere leerprestaties van leerlingen. 3.2 Management Binnen de school zijn er verschillende overlegstructuren waar verschillende collegae aan deelnemen. Ook leerlingen en ouders kunnen een rol hebben tijdens verschillende overleggen. Hieronder worden de meest voorkomende genoemd en toegelicht. (Gemeenschappelijke) MedezeggenschapsRaad (MR en GMR) De (G)MR heeft als taak om de leerlingen, ouders en het personeel te vertegenwoordigen in de schoolorganisatie. Het belangrijkste doel van medezeggenschap in school is de mogelijkheid voor ouders en personeel om mee te praten over beslissingen die henzelf en de leerlingen aangaan. De (G)MR wil een actieve bijdrage leveren aan besluitvorming over schoolbeleid. Dat houdt in dat de (G)MR graag vroegtijdig kennis neemt van of deelneemt aan activiteiten die de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Daarvoor is een optimale samenwerking met het bestuur, directie, personeel en ouders nodig. 16

16 De GMR van Attendiz bestaat uit 6 personeelsleden en 6 ouders. De MR van onze school bestaat uit 2 personeelsleden en 2 ouders. De MR vergadert eens per zes weken. De notulen van het overleg staan op de website en voorin de school op de kast in een speciale MR-map. Hier staat ook een brievenbus waarin u vragen en of opmerkingen kunt deponeren t.b.v. de MR. Ouderraad De OR van Het Mozaïek wil het contact tussen school en ouders, en ouders onderling bevorderen. De OR bestaat uit ouders van de afdeling SO Almelo (ob-mb-bb). De OR vergadert een keer per maand, waarbij ook altijd een vertegenwoordiging van de school aanwezig is om zaken zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. De vergaderingen vinden om beurten plaats op beide locaties. De OR heeft een tweeledige functie: enerzijds ondersteunend en anderzijds heeft hij een adviserende en beleidsmatige functie. Wij denken mee over het reilen en zeilen van de school. De OR heeft een huishoudelijk reglement. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt dat op school ter inzage ligt. Belangstellenden hiervoor kunnen zich melden bij Judy Broekhuis. De penningmeester int en beheert de ouderbijdrage. We vinden het belangrijk om contact te hebben met u als ouder. U wordt daarom van harte uitgenodigd om met ideeën of tips te komen. Voor de taken van de OR, kunt u de takenlijst opvragen via het volgende adres: Groepsplanbespreking (GPB) De GPB wordt 2 x per jaar gehouden adhv de afgenomen methodeonafhankelijke toetsen. Aanwezig zijn: directie leerkracht(en) zorgcoördinator gedragswetenschapper (facultatief) Tijdens de GPB worden van de resultaten besproken op groepsniveau. In deze bespreking komen de opbrengsten van het onderwijs en de leerlingenzorg bij elkaar. De GPB vormt de ruggengraat van het onderwijs van de school. Tijdens de GPB vindt evaluatie plaats van het OP van elke leerling: ontwikkelt elke leerling zich conform het eerder vastgestelde OP. Centrale vraag: liggen de resultaten van de leerlingen aan het eind van de schoolperiode ten minste op het niveau dat op grond van het OP mag worden verwacht en is het resultaat overeenkomstig de lijn van het uitstroomperspectief? Wanneer blijkt dat de leerresultaten niet voldoen aan de gestelde leerstandaarden, dan is er aanleiding om de oorzaak te onderzoeken. Het onderwijsaanbod wordt geëvalueerd (w.o. instructie, klassenmanagement (groepssamenstelling, interactie, leermiddelen, effectieve leertijd). Hieruit voortvloeiend worden mogelijke acties geïnitieerd t.a.v. inhoud en organisatie van het onderwijs aan de betreffende groep. Leerling overleg (LO) Het LO biedt de mogelijkheid om individuele leerlingen te bespreken, op initiatief van het schoolzorgteam ofwel leerkracht. Het leerling overleg wordt gecoördineerd en voorgezeten door de zorgcoördinator. Daarnaast is de gedragswetenschapper, de leerkracht en de onderwijsassistent aanwezig. Andere betrokken disciplines alsook de directie zijn op afroep beschikbaar. Indien mogelijk worden ouders gevraagd aan te schuiven en mee te denken. Tijdens het leerling overleg formuleert de commissie of de leerling zich ontwikkelt conform het eerder vastgestelde ontwikkelingsperspectief. Als de leerling zich niet volgens verwachting ontwikkelt dan bespreekt de commissie samen met de leerkracht welke maatregelen noodzakelijk zijn en of het ontwikkelingsperspectief 17

17 Naast bovengenoemde overlegstructuren kent de school nog verschillende werkgroepen binnen de school of vanuit Attendiz-scholen onderling, die met regelmaat overleg vragen. Werkgroepen die gericht zijn op de onderwijsontwikkelingen en werkgroepen die gericht zijn op activiteiten. In hoofdstuk 6 leest u de overlegstructuren t.b.v. de leerlingbegeleiding. 4. Cultuur en klimaat Een prettig pedagogisch klimaat gekenmerkt door een duidelijke structuur, veiligheid, respectvolle sociale omgang en vertrouwen is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van leerlingen. 4.1 Schoolcultuur Cultuur voor leerlingen Ieder mens presteert het beste op een plek waar hij/zij zich veilig en in balans voelt. Voor leerlingen is dit niet anders: een kind ontwikkelt zich het beste in een vertrouwde en kindvriendelijke omgeving. Het pedagogisch klimaat van Het Mozaïek onderbouw wordt voor een belangrijk deel bepaald door de wijze van omgang met elkaar. Uitgangspunt is het scheppen van een klimaat waarin de leerling zich begrepen, geaccepteerd, geborgen en veilig voelt in al z n mogelijkheden en onmogelijkheden. Wij willen een school zijn waar de leerlingen met plezier naar toe gaan. Iedere leerling wordt in zijn waarde gelaten, is het waard om (echt) gezien te worden, mag en kan laten zien dat hij er is, mag trots zijn op zichzelf. De ontwikkeling van de vertrouwensrelatie tussen leerkracht en leerling is daarbij een belangrijk gegeven. Cultuur voor ouders Ouders (verzorger(s)) mogen van leerkrachten verwachten dat ze goed onderwijs geven waarbij zij zorgdragen voor een veilig pedagogisch klimaat en werken aan een ononderbroken ontwikkelingslijn op cognitief, sociaal-emotioneel en motorisch gebied. Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het welzijn van hun kind en belangstelling hebben voor de gang van zaken op onze school. Wij stimuleren dit door ouders regelmatig over algemene schoolzaken en de vorderingen van hun kind te informeren. Een goede informatie-uitwisseling over het kind vindt plaats in een sfeer van vertrouwen en openheid. Als een kind besproken wordt, komen zowel het welbevinden als de ontwikkelingslijn van het kind aan de orde. Bij belemmeringen in de ontwikkeling van het kind beschouwen we de ouders als de eerste deskundigen. Via schoolgids, informatiebulletins, informatieavonden, oudergesprekken, intakegesprekken en onze website willen we een duidelijk beeld scheppen van wie we zijn en waar we voor staan. We scheppen daarbij openheid en ruimte voor inbreng van ouders. Via de MR en OR is inbreng van de ouders, zowel bij uitvoerende activiteiten en als het om schoolbeleid gaat, geregeld. Cultuur voor medewerkers In de professionele schoolcultuur voelen de teamleden zich verantwoordelijk voor de school. Het team draagt als het ware de school. Er is sprake van een gezamenlijk gedragen visie: met elkaar op één lijn wat betreft de vormgeving en inhoud van het onderwijs in de school, waarbij men zich houdt aan de gezamenlijk gemaakte afspraken. Vanuit die gezamenlijke verantwoordelijkheid en het open klimaat bevraagt men elkaar op de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd en spreekt men elkaar aan op het zich houden aan de gezamenlijk gemaakte afspraken. Cultuur, klimaat en communicatie zijn op Het Mozaïek onderbouw geen vrijblijvende aangelegenheid: niet iets van een individuele medewerker, noch van leidinggevenden. Cultuur is een gezamenlijk gedragen gedachtengoed, die stimuleert en inspireert. Concrete uitwerkingen van onze professionele cultuur zijn: een gemeenschappelijke visie op het werk goed partnerschap professionele hiërarchie; maar ook gelijkwaardigheid als mens beslissen op grond van ervaringen en deskundigheid 18

18 resultaatgericht denken in mogelijkheden prioriteiten kunnen stellen elkaar aanspreken op gedrag, uitvoering van het werk binnen- en buitencirkel, professionele distantie en reflectie teamspeler gericht op ontwikkeling transparantie vertrouwen in elkaars deskundigheid Cruciaal bij de groei en het handhaven van een professionele schoolcultuur is de rol van de leidinggevende. Het gaat hierbij om persoonlijk leiderschap: leiderschap dat de teamleden ziet als professionele krachten als het gaat om de ontwikkeling van de school. De directeur prikkelt en daagt de teamleden uit om hun eigen deskundigheid te versterken. De schoolleiding stelt ook eisen aan die kwaliteit en is daarbij procesgericht: op de verdere ontwikkeling van gezamenlijke verantwoordelijkheid en de kwaliteit van het onderwijs. De leidinggevende stuurt de teamleden - visiegestuurd- aan en houdt de professionele cultuur als eindverantwoordelijke voor ogen. In het team van Het Mozaïek onderbouw zijn wij ons ervan bewust dat de schoolcultuur bepalend is voor succesvol, opbrengstgericht onderwijs aan onze specifieke en complexe doelgroep. 4.2 Regels over gedrag, veiligheid voor leerlingen en personeel Aanpak pesten De school is dé plek waar kinderen hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Dat kan alleen als kinderen zich veilig voelen op school. Wij spannen ons dagelijks in om de school een veilige plek te laten zijn. In de klas, tijdens de sociale vaardigheidstraining, maar ook tijdens de gymlessen en de buitenspelmomenten besteden wij veel aandacht aan de veiligheid voor ieder kind. Pesten hoort daar niet bij. Leerlingen die slachtoffer zijn van pestgedrag kunnen zeer ernstige beschadiging oplopen, daarom is pesten, inclusief cyberpesten, onacceptabel wanneer en waar het ook gebeurt. Pesten wordt vaak moeilijk herkend: er wordt gezwegen of de signalen worden niet herkend. Mocht u het vermoeden hebben dat uw kind gepest wordt, vragen wij u om direct met ons in gesprek te gaan. Het is van groot belang dat bij een vermoeden van pesten, ouders en school op één lijn zitten en dat wij hier ook samen naar handelen. Agressie Bij sommige van onze leerlingen kan sprake zijn van snel opkomende agressie. Ons beleid is gericht op het voorkomen en aanpakken van incidenten. Daarbij is ook het formulier Agressieincidentmelding ontwikkeld. Alle agressie-incidentmeldingen worden geregistreerd. Op Het Mozaïek onderbouw wordt in het lesprogramma en in het bijzonder tijdens de sociale vaardigheidslessen veel aandacht besteed aan het omgaan met emoties en het voorkomen van externaliserend gedrag. ABC-methodiek (Agressievisie Basishouding Communicatie) Alle medewerkers van SO Het Mozaïek onderbouw zijn getraind in de ABC-methodiek. Deze training richt zich met name op het voorkomen van en het omgaan met boosheid en agressie. De ABCmethodiek loopt als een rode draad door onze school en is leidend in het omgaan met onze leerlingen. Ter bescherming van de veiligheid van de leerling en zijn of haar omgeving is het echter soms noodzakelijk een leerling te moeten vasthouden met behulp van speciale technieken. Alle medewerkers op onze school kennen die technieken en passen deze, altijd met 2 collega s, op respectvolle wijze en veilig ten opzichte van de leerling toe. Ouders worden te allen tijde op de hoogte gesteld indien deze situatie heeft plaatsgevonden. 19

19 Schorsing Schorsing van een leerling wordt gebruikt als ordemaatregel of als voorbereiding op een definitieve verwijdering. Een schorsing mag in de regelgeving niet langer dan vijf schooldagen duren en bij schorsing langer dan één dag moet de school de inspecteur informeren. Bovendien wordt de leerplichtambtenaar geïnformeerd. Wanneer schorsing : Bij fysieke en daadwerkelijke doelbewuste bedreiging van onderwijsgevend of onderwijsondersteunend personeel. Bij doelbewuste en daadwerkelijke bedreiging / agressief gedrag jegens medeleerlingen Verwijdering Verwijdering is een uiterste maatregel en volgt slechts dan wanneer een leerling ondanks alle inspanning van school en ouders niet langer aanspreekbaar is op zeer ernstig probleemgedrag. Wanneer verwijdering: voortdurend storend, agressief gedrag van de leerling, waardoor de voortgang van het onderwijs wordt verstoord, waarbij het gedrag van de leerling gevaar oplevert voor de veiligheid van hemzelf, de medeleerlingen of het personeel van de school; bedreigend of agressief gedrag van ouders van de leerling waarbij herhaling niet is uitgesloten en gegronde vrees is ontstaan voor de veiligheid van het personeel of de leerlingen of voor de ongestoorde voortgang van het onderwijs. Interne overplaatsing Een besluit tot definitieve verwijdering is pas mogelijk nadat een andere school is gevonden om de leerling op te nemen of dat aantoonbaar is dat het bevoegd gezag, gedurende acht weken, er alles aan heeft gedaan om de leerling elders geplaatst te krijgen. Als de betrokken Commissie voor de Begeleiding aangeeft dat de betrokken leerling aangewezen is op het speciaal onderwijs dat Attendiz biedt, dan zal het bevoegd gezag in overleg met de betrokken directeur een andere school binnen Attendiz zoeken. Uitgangspunt hierbij is dat deze andere school een antwoord kan bieden op de hulpvraag van de leerling die overgeplaatst moet worden. Het bevoegd gezag neemt vervolgens het besluit tot verplichte interne overplaatsing. Deze mogelijkheid houdt het bevoegd gezag ook open indien de veiligheid van een leerling in het geding is. 4.3 Veiligheid Om te zorgen dat een leerling zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen, is het belangrijk dat de leerling zich veilig voelt en een vertrouwensrelatie opbouwt met de leraar. Het is belangrijk dat de leerling ervaart dat de leraar beschikbaar is wanneer de leerling hem nodig heeft. Daarnaast is het van belang dat de leraar positieve verwachtingen uitspreekt naar de leerling. Bij de begeleiding van de leerlingen is het contact met de ouders heel belangrijk. 4.4 Schoolregels Voor de leerlingen zijn er schoolregels opgesteld. Alle schoolregels zijn visueel gemaakt en hangen zichtbaar in de school en in de klassen. Aan het begin van het schooljaar worden de schoolregels met de leerlingen doorgenomen. Alle regels zullen middels rollenspelen samen met de kinderen worden geoefend. Ze krijgen de schoolregels dan ook mee naar huis. Wij hanteren de schoolregels 20

20 heel consequent om de veiligheid te waarborgen voor alle leerlingen. Daarnaast gelden regels per klas, de zogenaamde klassenregels. 4.5 Veiligheidsbeleid Wij gaan uit van een directe relatie tussen het primaire proces en de mate van veiligheid. Uitgaande van de stelling dat aantrekkelijk vormgegeven onderwijs tot tevreden leerlingen leidt, kan worden aangenomen dat dit ook tot minder ongewenst gedrag leidt en daarmee tot een veiliger school. Wij willen dat leerlingen en personeelsleden zich veilig voelen op school. Om inzicht te krijgen in de veiligheidsbeleving van leerlingen, ouders en teamleden wordt hier vierjaarlijks in de kwaliteitsmeting naar gevraagd. Voor het registreren en melden van agressie incidenten zijn er formulieren agressie-incidentmelding ontwikkeld. 4.6 Klachten Een goed gesprek voorkomt erger School en ouders zijn elkaars partner bij het scheppen van een goed opvoedingsklimaat. Door met elkaar te praten en door vooral goed naar elkaar te luisteren, kunnen problemen vaak opgelost worden. Problemen zijn er om in een vroeg stadium herkend en erkend te worden. Nog even de kat uit de boom kijken, draagt niet bij aan een snelle oplossing. 1. Wacht niet te lang met het bespreken van het probleem. Hoe eerder u aan de bel trekt, hoe beter het is. Maak snel een afspraak. Vraag degene(n) met wie u wilt gaan praten bijvoorbeeld voor of na de les om een afspraak te maken, of neem telefonisch contact op. 2. Spreek de juiste persoon aan, het personeelslid dat het meest direct betrokken is. In de meeste gevallen is dit de leerkracht. 3. De leerkracht met wie u praat is een deskundige op onderwijsgebied. U bent een deskundige op het gebied van het opvoeden van uw kinderen. Zo moet u die gelijkwaardigheid beleven en van daaruit het gesprek ingaan. 4. Maak, als u er samen niet uitkomt, gebruik van een onafhankelijk persoon. Bijvoorbeeld de schoolmaatschappelijk deskundige (Grietje Faber), directielid (Judy Broekhuis) of schoolcontactpersoon (zie onder). Klacht Als u een klacht hebt over de gang van zaken op school, kunt u die het beste eerst melden aan de groepsleerkracht of directeur of schoolcontactpersoon. (zie onder). Als dat niet helpt, kunt u met de extern vertrouwenspersoon (zie onder) of het schoolbestuur praten. Veelal zal een klacht nog in onderling overleg kunnen worden opgelost. Lukt dit niet, dan kunt u zich richten tot de klachtencommissie (zie onder). 21

21 Schoolcontactpersoon SO Het Mozaïek onderbouw heeft een schoolcontactpersoon (SCP). Ouders en leerlingen kunnen gebruik maken van de SCP als het gaat om persoonlijke dingen en/of situaties waarin iemand zich op school niet veilig voelt. Niet-veilige situaties ontstaan bij pesten, agressie, discriminatie en ongewenste intimiteiten. (met ongewenste intimiteiten bedoelen we ongewenste seksueel getinte opmerkingen en/of aanrakingen, tijdens de les, in de school of op het schoolplein). Zowel medewerkers als leerlingen kunnen deze dingen doen bij anderen, soms expres en soms niet als zodanig bedoelt. De SCP zorgt er voor dat de klacht zorgvuldig en in vertrouwen behandeld wordt. SCP van Het Mozaïek onderbouw is Grietje Faber: mailadres: Externe vertrouwenspersoon Wanneer u vindt dat uw klacht onvoldoende behandeld is of u wilt een en ander buiten de school bespreken, dan kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon, die door het bestuur benoemd is: mevr. Mona Stuivenberg, telefoon: , Zij is in veel gevallen in staat om een luisterend oor te bieden of zodanig bemiddelend op te treden dat de klachten zonder tussenkomst van een klachtencommissie afgehandeld kunnen worden. Onafhankelijke klachtencommissie Indien de tussenkomst van de externe vertrouwenspersoon niet leidt tot een bevredigende afhandeling van de klacht, kunt u terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie. Attendiz heeft een klachtenregeling opgesteld waarin stapsgewijs wordt uitgelegd bij wie en op welke wijze u de klacht kunt indienen. Deze klachtenregeling kunt u vinden op de website van Attendiz (www.attendiz.nl). Klachten kunt u op de volgende manier indienen: 1. Rechtstreeks bij het bevoegd gezag/bestuur. Per post aan: Welbergweg 20, 7556 PE Hengelo. 2. Rechtstreeks bij de klachtencommissie. Alle contact loopt via de ambtelijk secretaris van Attendiz. Bereikbaar per post op bovenstaand adres of per mail: Nadat de commissie de klacht heeft ontvangen, neemt de voorzitter van de commissie contact op met de klagende partij. Landelijke klachtencommissie Ouders/verzorgers hebben ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de landelijke klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs: LKC-VBS Postbus Website: CN Den Haag Tel: Inspectie De inspectie verwijst de meeste klachtmeldingen door naar de klachtencommissie van de school. Als het gaat om ernstige klachtmeldingen of om klachtmeldingen waarbij wettelijke voorschriften in het geding zijn, kan de inspectie een onderzoek instellen. Klachten over seksuele intimidatie en misbruik kunnen rechtstreeks bij de inspectie worden gemeld. Voor behandeling daarvan zijn bij de inspectie 22

22 vertrouwensinspecteurs aan gewezen. Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van: seksuele intimidatie en seksueel misbruik; lichamelijk geweld; grove pesterijen; extremisme en radicalisering. De taken en bevoegdheden van de vertrouwensinspecteurs zijn omschreven in de onderwijswetten. De gesprekken die gevoerd worden zijn vertrouwelijk. Anonieme klachten worden niet behandeld. De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren te bereiken op (lokaal tarief). Inspectie van het onderwijs: 4.7 Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Vanaf 1 juli 2013 zijn beroepskrachten door de Rijksoverheid verplicht gesteld om de meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling te gebruiken bij signalen van geweld. Beroepskrachten zijn ook leerkrachten, onderwijsassistenten, zorgcoördinatoren en andere medewerkers binnen onze school. Voor onze school, en voor alle andere Attendiz scholen, heeft ons bestuur een meldcode vastgesteld die in 5 stappen beschrijft wat te doen bij vermoedens van geweld: - Stap 1: in kaart brengen van signalen - Stap 2: collegiale consultatie - Stap 3: gesprek met de betrokkenen - Stap 4: weeg de aard en ernst af van het huiselijk geweld of de kinderminshandeling - Stap 5: Beslissen: zelf hulp organiseren of melden Via dit stappenplan wordt, indien mogelijk, samen met de ouders gekeken hoe de problemen aangepakt kunnen worden en hoe het kind en de ouders kunnen worden geholpen. Belangrijk onderdeel is het nauwkeurig vastleggen van de signalen in een volg -en registratiedocument. Wij hebben de meldcode specifiek gemaakt door een aandachtsfunctionarissen aan te wijzen. Binnen onze school is dat Judy Broekhuis. Zij heeft hiertoe een opleidingstraject gevolgd en helpt bij het doorlopen van alle stappen. Een verplichte meldcode is iets anders dan een meldplicht. Bij een meldplicht moet de professional zijn vermoeden van geweld melden bij andere instanties, bijvoorbeeld bij een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of Steunpunten Huiselijk Geweld. De beslissing om vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling wel of niet te melden ligt bij de school en is van verschillende factoren afhankelijk. Bij de afwegingen die genomen worden zal telkens de veiligheid van het kind doorslaggevend zijn voor het te nemen besluit. 23

23 5. Middelen en voorzieningen De juiste middelen en voorzieningen zorgen ervoor dat wij kwalitatief goed onderwijs kunnen geven. 5.1 Huisvesting en uitrusting Het Mozaïek onderbouw is sinds augustus 2010 gevestigd binnen de Rietpluim, het pand van Jarabee Jeugdzorg. Het gebouw telt in totaal 5 lokalen, waarvan Attendiz er drie huurt en een speellokaal. Alle lokalen zijn voorzien van een nevenruimte en een eigen plein. 5.2 Financiën Het jaarverslag van Attendiz wordt jaarlijks op de website van Attendiz geplaatst. 5.3 Sponsoring De school kan een beroep doen op financiële ondersteuning vanuit diverse fondsen. Het geld wordt besteed aan een van tevoren vastgesteld doel. Sponsoring door bedrijven of instellingen is ook mogelijk. Attendiz conformeert zich aan het Convenant scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring Dit houdt onder meer in dat: - sponsoring niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs en de school in gevaar mag brengen; - sponsoring verenigbaar moet zijn met de statutaire grondslag van de rechtspersoon van wie de school uitgaat, alsmede de doelstellingen van de school en het onderwijs; - De school niet in een afhankelijkheidsrelatie tot de sponsor(s) mag komen te verkeren; - Sponsors dienen de uitgangspunten van het convenant te accepteren; - Aanvragen voor sponsoring worden getoetst door het managementteam en door de MR. 5.4 Ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Met de ouderbijdrage koopt u als het ware diensten die uw kind op school worden aangeboden maar die niet wettelijk zijn vastgesteld en waarvoor de school dan ook geen vergoeding ontvangt van het Ministerie van Onderwijs (excursies, vieringen, sprekers op ouderavonden enzovoorts). De ouderbijdrage voor het schooljaar is vastgesteld op 20. U ontvangt voorafgaand aan het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage een overeenkomst, waarop u kunt aangeven of u bereid bent tot het betalen ervan. 24

24 6. Onderwijs - Management van processen Primair en Secundair Vanuit onze ambitie willen wij kwalitatief goed onderwijs bieden en onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op een plek in de samenleving. Als school spelen wij daarbij in op nieuwe eisen die vanuit de samenleving aan ons gesteld worden. 6.1 Opbrengstgericht werken Opbrengstgericht werken (OGW) is het planmatig en doelgericht werken aan zo hoog mogelijke prestaties van leerlingen op alle ontwikkelingsgebieden. Op Het Mozaïek onderbouw is de ontwikkeling van opbrengstgericht werken in volle gang. In het schooljaar is gestart met opbrengstgericht werken op groepsniveau en leerlingniveau door te gaan werken met groepsplannen waarin doelen voor taal en rekenen staan geformuleerd en het ontwikkelingsperspectief waarin het tussentijdse uitstroomniveau en de bestemming staat. Per ingang van zal er daarnaast ook op schoolniveau opbrengstgericht gewerkt gaan worden binnen onze school. Dit houdt in dat wij als school vaststellen wat wij willen bereiken met de leerlingen waaraan wij onderwijs geven. Dit worden ook wel ambitie schoolstandaarden genoemd. De ambitie schoolstandaarden bepalen ons onderwijsaanbod. Onze school sluit haar onderwijs aan op de verschillende standaarden door alle leerlingen tijdens de kleuterperiode te plaatsen op dezelfde leerroute (groep 1 of groep 2) en daarbinnen het onderwijs aan te bieden in drie verschillende arrangementen, namelijk verrijkt-basis-intensief. Deze arrangementen verschillen van elkaar in instructie, leertijd en materialen. De leerdoelen blijven gelijk. Hierdoor voorkomen we dat er té vroeg in de ontwikkeling van onze leerlingen cruciale keuzes worden gemaakt die het ontwikkelingsperspectief beperken. Dit geldt dus ook voor alle kinderen die (dag)behandeling krijgen. Gebruik van middelen en materialen Voor een overzicht van de middelen en materialen verwijs ik u naar onze website. Urenoverzicht Binnen onze school vinden we een adequate en efficiënte planning van de leertijd, afgestemd op de onderwijsbehoefte van onze kinderen belangrijk. Bijna de helft van de leertijd wordt besteed aan taal en rekenonderwijs. Gezien onze doelgroep is voor ons het aanbod op het gebied van de sociaalemotionele ontwikkeling net zo belangrijk. De directeur plant per groep de leertijd, verdeeld over de verschillende vakken. Op basis van deze planning maken de leerkrachten zelf elk jaar hun lesrooster. Tijdens het onderwijsleerproces bewaakt de leerkracht de effectiviteit van de werkzaamheid van alle kinderen en voorkomt onnodig verlies van onderwijstijd. Goed klassenmanagement en effectieve instructie vormen de basis voor het adequaat benutten van de leertijd. Goed klassenmanagement stimuleert zelfstandig werken waardoor de leerkracht de ruimte heeft om kinderen te begeleiden en groepsplannen uit te voeren. Bekend bij iedereen is onderstaande verdeling van de uren over de vak- en vormingsgebieden. Het is de basis voor het lesrooster dat door de leerkracht jaarlijks zelf gemaakt wordt. 25

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

1. Inleiding. 2.2 Onderwijsvisie en schoolconcept Deze informatie is terug te vinden in onze schoolgids (deel B) en op de website van de school.

1. Inleiding. 2.2 Onderwijsvisie en schoolconcept Deze informatie is terug te vinden in onze schoolgids (deel B) en op de website van de school. Het Sloepje Schoolondersteuningsprofiel 2016-2017 1. Inleiding Alle scholen van Attendiz baseren hun onderwijs op de onderstaande zeven kernwaarden: 1. Is ambitieus en werkt planmatig vanuit een missie

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap Schoolondersteuningsprofiel SO Onder de Kap 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Inleiding. 2.2 Onderwijsvisie / schoolconcept Deze informatie is terug te vinden in onze schoolgids (deel B) en op de website van de school.

Inleiding. 2.2 Onderwijsvisie / schoolconcept Deze informatie is terug te vinden in onze schoolgids (deel B) en op de website van de school. Schoolondersteuningsprofiel 2015-2016 Inleiding Alle scholen van Attendiz baseren hun onderwijs op de onderstaande zeven kernwaarden: 1. Is ambitieus en werkt planmatig vanuit een missie en visie aan innovatie

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst Klachtenregeling Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen leerlingen, ouders, leerkrachten (en/of overig personeel) en

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG OPBRENGSTEN 1 De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. K.A. 11 De resultaten van de leerlingen liggen ten minste op het niveau dat

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

SO Enschede Specialisten in onderwijs aan leerlingen met een specifieke gedragsmatige ondersteuningsbehoefte SCHOOLGIDS 2014-2015

SO Enschede Specialisten in onderwijs aan leerlingen met een specifieke gedragsmatige ondersteuningsbehoefte SCHOOLGIDS 2014-2015 SO Enschede Specialisten in onderwijs aan leerlingen met een specifieke gedragsmatige ondersteuningsbehoefte SCHOOLGIDS 2014-2015 SO Enschede..samen beter SO Enschede 088 020 3898 Mekkelholtspad 4 7523

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE Educonnect informatiebrochure Pagina 1 Inhoudsopgave algemene informatiebrochure Educonnect Educonnect - pagina 3. De SCSOG Het aanbod van Educonnect De kern van Educonnect

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Elementen van sociale veiligheid: A. Inzicht:

1. Inleiding 2. Elementen van sociale veiligheid: A. Inzicht: 1. Inleiding Dit beleidsplan is een integraal beleidsplan voor sociale veiligheid. Dit wil zeggen dat het beleidsplan zich richt op alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016

Schoolgids 2015-2016 Het Mozaïek Almelo SO Onderbouw Schoolgids 2015-2016 Deel A SO Het Mozaïek Almelo een school van Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 3 Even voorstellen... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 5 Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

OSBO. Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep

OSBO. Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep OSBO Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep Ontwikkelingen binnen het OSBO Het uitgangspunt van ons onderwijs: Er heeft een verandering plaatsgevonden

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Uitwerking basisondersteuning (concept)

Uitwerking basisondersteuning (concept) Uitwerking basisondersteuning (concept) Auteur Versie Datum 1 Overzicht besluitvormingstraject Datum: 19-3-2015 bestuur (concept) Datum: 20-5-2015 bestuur (definitieve versie) 2 Inhoudsopgave Wat verstaan

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE Breda, maart 2013 1 Voorwoord In artikel 1 van de grondwet is te lezen: Allen die zich

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ HET MOZAIEK SO ALMELO

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ HET MOZAIEK SO ALMELO DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ HET MOZAIEK SO ALMELO Plaats: Almelo BRIN-nummer: 00KM Onderzoek uitgevoerd op: 18 maart 2010 Conceptrapport verzonden op: 19 april 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens Aantal respondenten: 231 Ouder(s) 2011 Onderwijs en leren Leerstof en toetsen 3,6 1% 4% 27% 58% 10% B1. Het is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,6 1% 4% 27% 65% 3 % (?) B2. Mijn

Nadere informatie

Digitaal Veiligheidsplan

Digitaal Veiligheidsplan Digitaal Veiligheidsplan Overzicht aandachtspunten sociale veiligheid 2015-12-01 16:53 Een veilige school is een school waar leerlingen en personeel met plezier leren en werken en waar zij zich zo goed

Nadere informatie

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging.

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging. NOTITIE PASSEND ONDERWIJS MONTINISCHOOL. Passend onderwijs Montinischool 2014-2015 In de afgelopen jaren heeft de Montinischool een brede deskundigheid opgebouwd op het gebied van extra ondersteuning binnen

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Dr. Albert Schweitzer. Het SOP is tot stand gekomen met door de monitor basisondersteuning,

Nadere informatie

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef)

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jozef (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Jozefschool 1 Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Aantal respondenten: 157 23-10-2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 1 / 12 Welkomstblad Beste ouders, Fijn dat u wilt meewerken aan dit onderzoek

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009.

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009. INSPRAAK Schoolbestuur. De Herman Jozefschool maakt onderdeel uit van de Stichting voor Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs in de gemeente Sint-Michielsgestel. De Stichting heeft de zorg

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) april 2016 1 Schoolondersteuningsprofiel: Is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Schoolgids - OBS De Wizzert

Schoolgids - OBS De Wizzert Nieuwzzbrief Bij het begin van de nieuwe maand verschijnt er een nieuwsbrief. Deze wordt digitaal verstrekt. Hierin staat wat er de komende periode allemaal op De Wizzert staat te gebeuren. Ook is onze

Nadere informatie

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland)

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) R.K. Basisschool Sint Jan Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot goede leerprestaties.

Nadere informatie

KLACHTEN OP SCHOOL. Klachten op school

KLACHTEN OP SCHOOL. Klachten op school KLACHTEN OP SCHOOL Klachten op school KLACHTEN OP SCHOOL Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden problemen mee hebben. Bij ons op school zet iedereen zich

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

CHECKLIST KLACHTAFHANDELING BINNEN NUOVO

CHECKLIST KLACHTAFHANDELING BINNEN NUOVO CHECKLIST KLACHTAFHANDELING BINNEN NUOVO Onderstaande tekst is gericht op ouders en leerlingen (te bewerken voor in de schoolgids). De klachtenregeling is echter óók opengesteld voor klachten van personeel.

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KOP VAN DEELEN (HOENDERLOO COLLEGE) CLUSTER 4

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KOP VAN DEELEN (HOENDERLOO COLLEGE) CLUSTER 4 DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KOP VAN DEELEN (HOENDERLOO COLLEGE) CLUSTER 4 Plaats : Deelen BRIN-nummer : 02EY Onderzoek uitgevoerd op : 16 maart en 19 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen 1. Plagen en pesten Het verschil tussen plagen en pesten is duidelijk aan te geven. Bij plagen is sprake van incidenten. Pesten gebeurt systematisch. Een definitie

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016 RESULTATEN Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater februari 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

gevorderd voldoende minimum

gevorderd voldoende minimum Opbrengsten SO Het Mozaïek onderbouw Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Codering Organisatie Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Sociale veiligheid op school

Sociale veiligheid op school Sociale veiligheid op school 1 Inleiding In dit document staat omschreven welk beleid en welke protocollen gehanteerd worden op t Kofschip met betrekking tot de sociale veiligheid. Het is een weerslag

Nadere informatie

School- ouderbetrokkenheid

School- ouderbetrokkenheid School- ouderbetrokkenheid Inleiding Het thema school-ouderbetrokkenheid staat in de afgelopen periode volop in de schijnwerpers. Niet alleen dankzij onze MR die dit thema op de agenda heeft geplaatst,

Nadere informatie

VERSLAG ONDERZOEK NULMETING. Peuter-/kleutergroep plus

VERSLAG ONDERZOEK NULMETING. Peuter-/kleutergroep plus VERSLAG ONDERZOEK NULMETING Peuter-/kleutergroep plus Plaats : Tholen BRIN nummer : 04EY OKE 08 SO Onderzoeksnummer : 284000 Datum onderzoek : 21 mei 2015 Datum vaststelling : 3 september 2015 Pagina 2

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Ouderbetrokkenheid en participatie. Ouderbetrokkenheid en participatie. Opbrengstgericht werken

KWALITEITSKAART. Ouderbetrokkenheid en participatie. Ouderbetrokkenheid en participatie. Opbrengstgericht werken ALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteits Opbrengstgericht Werken zijn te vinden op www.schoolaanzet.nl. Deze website bevat

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

Het Reliëf Schoolondersteuningsprofiel

Het Reliëf Schoolondersteuningsprofiel Het Reliëf Schoolondersteuningsprofiel 2016-2017 1. Inleiding Alle scholen van Attendiz baseren hun onderwijs op de onderstaande zeven kernwaarden: 1. Is ambitieus en werkt planmatig vanuit een missie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Aquarel Plaats : Zwolle BRIN nummer : 13YV C1 Onderzoeksnummer : 291638 Datum onderzoek : 6 februari 2017 Datum vaststelling : 17 mei 2017 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG School : Basisschool De Knotwilg Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 Datum schoolbezoek : 6 juli 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn:

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn: Anti-pestprotocol Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Wij vinden dit ontzettend vervelend, want ieder kind dat gepest wordt is er één teveel. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Griftschool - 14 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Griftschool - 14 oktober 2014 Contactgegevens school Naam De Griftschool Straat + huisnummer Van Speijklaan 3 Plaats Woudenberg Postcode 3931 AB Land Nederland Brinnummer 1SO Telefoon (33)286-2295 E-mailadres info@griftschool.nl 1B.

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VSO Hengelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VSO Hengelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK VSO Hengelo Plaats : Hengelo Ov BRIN nummer : 00KM OKE 07 VSO Onderzoeksnummer : 150043 Datum onderzoek : 7 november 2012 Datum vaststelling : 23 januari 2013

Nadere informatie

Protocol officiële waarschuwing, schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol officiële waarschuwing, schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol officiële waarschuwing, schorsing en verwijdering van leerlingen Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst grensoverschrijdend gedrag door een leerling, waarbij psychisch

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Inhoud 1. Ondersteuningsaanbod... 2 a. Basisondersteuning:... 2 b. Extra ondersteuning... 6 c. Grenzen aan de ondersteuning... 7 20140825 ondersteuningsprofiel

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK MONTESSORISCHOOL WAALSDORP. : Montessorischool Waalsdorp : 's-gravenhage BRIN-nummer : 05VY Onderzoeksnummer : 72443

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK MONTESSORISCHOOL WAALSDORP. : Montessorischool Waalsdorp : 's-gravenhage BRIN-nummer : 05VY Onderzoeksnummer : 72443 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK MONTESSORISCHOOL WAALSDORP School : Montessorischool Waalsdorp Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 05VY Onderzoeksnummer : 72443 Datum schoolbezoek : 10 januari 2006 Datum

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN School : de Burgemeester Marnixschool te Schoten Plaats : SCHOTEN - BELGIË BRIN-nummer : 00KN Onderzoeksnummer : 93009 Datum

Nadere informatie

Veiligheid en schoolklimaat

Veiligheid en schoolklimaat de staat van het onderwijs 3 Veiligheid en schoolklimaat Over het algemeen voelen leerlingen zich veilig op school. Dat geldt niet voor alle leerlingen. Soms zijn er bovendien ernstige incidenten met verstrekkende

Nadere informatie

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND Inhoudsopgave Inleiding Onderzoek Visie schoolveiligheidsplan Montessorischool Elzeneind Doelstelling beleidsplan Preventief beleid Curatief beleid Registratie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Watapanaschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Watapanaschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij de Watapanaschool Plaats : Rincon, Bonaire BRIN-nummer : 30GT Datum schoolbezoek : 15 oktober 2014 Rapport vastgesteld te Tilburg op 21

Nadere informatie

Ongewenst gedrag? Meld dit! Informatiefolder over onze: Contactpersoon Vertrouwenspersoon Aandachtsfunctionaris

Ongewenst gedrag? Meld dit! Informatiefolder over onze: Contactpersoon Vertrouwenspersoon Aandachtsfunctionaris Ongewenst gedrag? Meld dit! Informatiefolder over onze: Contactpersoon Vertrouwenspersoon Aandachtsfunctionaris Op school, in de zorg of in de hulpverlening: overal kunnen helaas ongewenste omgangsvormen

Nadere informatie

Schoolbeleid gewenst gedrag van Eenbes Basisschool De Wentelwiek

Schoolbeleid gewenst gedrag van Eenbes Basisschool De Wentelwiek Schoolbeleid gewenst gedrag van Eenbes Basisschool De Wentelwiek 1. Inleiding De Wentelwiek is een veilige en prettige school voor alle leerlingen, ouders en leerkrachten. Wij vragen ouders om ons, leerlingen

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Leeuwerik

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Leeuwerik RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool De Leeuwerik Plaats : Leiderdorp BRIN nummer : 04TD C1 Onderzoeksnummer : 290705 Datum onderzoek : 24 november 2016 Datum vaststelling : 14 februari

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008- FINLANDIA School : Finlandia Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 14EJ Onderzoeksnummer : 110855 Datum uitvoering onderzoek : 24-3- Datum vaststelling

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Prof. W.J. Bladergroenschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Prof. W.J. Bladergroenschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Prof. W.J. Bladergroenschool Plaats : Groningen BRIN nummer : 02YR OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 274473 Datum onderzoek : 10 maart 2014 Datum vaststelling : 1 april 2014 Pagina

Nadere informatie

RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,).

RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,). RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,). april 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst

Nadere informatie