Stichting Kadera aanpak huiselijk geweld Jaardocument Jaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Kadera aanpak huiselijk geweld Jaardocument 2012. - Jaarverslag"

Transcriptie

1 Stichting Kadera aanpak huiselijk geweld - Jaarverslag

2 AFKORTINGENLIJST AFPN - Ambulante Forensische Psychiatrie Noord AMK - Advies- en Meldpunt Kindermishandeling ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling AWARE - Abused Women s Active Response Emergency AWBZ - Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten BHV - Bedrijfshulpverlening BJzO - Bureau Jeugdzorg Overijssel BSI - Brief Screening Inventory BWJM - Begeleid Wonen Jonge Moeders CAO - Collectieve Arbeidsovereenkomst COZ - Crisisopvang Zwolle CQ-index - Consumer Quality Index CR - Cliëntenraad van Kadera CTI - Critial Time Intervention FO - Federatie Opvang GGD - Gemeentelijke Gezondheidsdienst HKZ - Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector HRM - Human Recource Management IZE - Intensieve Zorg Enschede IZZ - Intensieve Zorg Zwolle Kadera SHG - Kadera Steunpunt Huiselijk Geweld MDO - Multidisciplinair Overleg MIC - Melding Incidenten Commissie MO - Maatschappelijke Opvang OR - Ondernemingsraad RvT - Raad van Toezicht SHG - Steunpunt Huiselijk Geweld THV - Tijdelijk Huisverbod Wmo - Wet maatschappelijke ondersteuning Pagina 2 van 76

3 BEGRIPPENLIJST Academische Werkplaats De Academische Werkplaats is een gestructureerde samenwerking tussen praktijkinstellingen en universitaire afdelingen. Deze is bedoeld om de samenhang en samenwerking tussen praktijk, onderzoek, onderwijs en beleid te versterken. De Academische Werkplaats wil een effectieve bijdrage leveren aan de professionalisering en kwaliteitsverbetering van de aanpak van huiselijk geweld. De bereikte resultaten van de Academische Werkplaats zijn: de ontwikkeling van een modelgetrouwheidsschaal Krachtwerk en het testen daarvan een informatieblad over systeemgericht werken in situaties van huiselijk geweld het wetenschappelijk onderzoek naar het resultaat en de werkzaamheid van een extra interventie, genaamd Critical Time Intervention. Dit is een aanvulling op Krachtwerk en wordt ingezet als cliënten de opvang verlaten. Eind 2010 is Kadera gestart met dit onderzoek. Het onderzoek loopt tot en met Krachtwerk Met de methodiek Krachtwerk wordt krachtgericht gewerkt aan het oplossen van de problemen, door uit te gaan van de krachten van de cliënt. Krachtwerk kent de volgende uitgangspunten of Krachtprincipes : cliënten hebben het vermogen te herstellen, hun leven weer op te pakken en te veranderen de focus ligt op individuele krachten en niet op tekortkomingen de cliënt heeft de regie over de begeleiding de werkrelatie is primair en essentieel (respect, vertrouwen, eerlijkheid, openheid, gelijkwaardigheid en enthousiasme) er wordt gewerkt in de natuurlijke, eigen omgeving van de cliënt de samenleving wordt gezien als hulpbron: er wordt gebruik gemaakt van hulpbronnen in de omgeving/gemeenschap Veerkracht Veerkracht is een methodiek die ontwikkeld is voor kinderen in de vrouwenopvang. Samen met de hulpverleners wordt gewerkt aan de veiligheid, het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen. Veerkracht heeft, naast de basisprincipes van Krachtwerk, de volgende kerndoelen die zich richten op het kind, de ouders en het systeem: de veiligheid en de ontwikkeling van het kind herstellen en optimaliseren (fysiek, emotioneel en sociaal) de ouders ondersteunen bij opvoeding en ouderschap na geweld het systeem ondersteunen bij het herstel naar een leven zonder geweld Verbeterplan Vrouwenopvang Het Verbeterplan Vrouwenopvang is een initiatief vanuit de Federatie Opvang. Het Verbeterplan heeft als algemene doelstelling een bijdrage te leveren aan een passende, goede en snelle hulpverlening in de vrouwenopvang in Nederland. De projecten van het Verbeterplan zijn onder andere: Krachtwerk Veerkracht Program van eisen huisvesting cliënten Opvangatlas Pagina 3 van 76

4 Academische Werkplaats Veiligheid Het Verbeterplan Vrouwenopvang heeft een cliëntenklankbordgroep, het verbeterpanel. Op deze manier hebben cliënten een flinke stem in het Verbeterplan Vrouwenopvang. ZSM tafel ZSM staat voor: Zo Snel, Slim, Selectief, Simpel, Samen en Samenlevingsgericht Mogelijk. Politie, OM, Reclassering, Slachtofferhulp Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming pakken met de ZSM-werkwijze veelvoorkomende criminaliteit Samen op Snelle, Slimme, Selectieve, Simpele en Samenlevingsgerichte wijze aan. ZSM begint met het inrichten van zogenaamde ZSM-selectietafels in een ruimte op het politiebureau. Hier zijn in ieder geval politie, OM, Reclassering, Slachtofferhulp en mogelijk ook de Raad voor de Kinderbescherming vertegenwoordigd. Pagina 4 van 76

5 INHOUDSOPGAVE STICHTING KADERA AANPAK HUISELIJK GEWELD AFKORTINGENLIJST 2 BEGRIPPENLIJST 3 INHOUDSOPGAVE 5 1. VOORWOORD 6 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE Algemene identificatiegegevens Structuur van de organisatie Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Capaciteit Werkgebieden Samenwerkingsrelaties 9 3. BESTUUR, TOEZICHT, BEDRIJFSVOERING EN MEDEZEGGENSCHAP Normen voor goed bestuur Bestuur Toezichthouders Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES Meerjarenbeleid Algemeen beleid Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit van zorg Klachtenbehandeling cliënten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Arbeidsomstandigheden, verzuim en re-integratiebeleid Samenleving en belanghebbenden Financieel beleid BEHAALDE RESULTATEN 29 JAARREKENING Pagina 5 van 76

6 1. VOORWOORD De jaarrekening en het jaarverslag van Kadera aanpak huiselijk geweld over 2012 zijn weer afgerond. In 2012 is Kadera volop bezig geweest informatie op te halen in het externe veld, om in kaart te brengen wat de mogelijke veranderingen teweeg gaan brengen. Dat er veel gaat veranderen staat vast. Wat de uitwerking voor de organisatie zal zijn, is nog niet duidelijk. Het eindbeeld van de drie transities waar Kadera mee van doen krijgt, is wel duidelijk, maar de weg er naar toe laat nog veel te raden over. De overheveling AWBZ Wmo, de transitie Jeugdzorg en de Participatiewet zullen vele uitdagingen brengen. Ondanks de vele vragen over de transities die gaande zijn, heeft een inhoudelijke versterking plaatsgevonden als het gaat om het methodisch werken. De methodiek Krachtwerk is goed geïmplementeerd. Vanuit deze methode wordt krachtgericht gewerkt aan het herstel van cliënten. Getoetst wordt of Kadera modelgetrouw werkt, aanbevelingen tot verbetering zullen overgenomen worden. De methodiek Veerkracht, een methodiek voor kinderen in de vrouwenopvang, wordt binnen Kadera ingevoerd en daarmee is de hulp aan kinderen in de opvang eindelijk structureel ingebed. Het kind wordt gezien als zelfstandig individu en niet meer als meekomend met moeder. Veerkracht sluit aan op de methodiek Krachtwerk. De basisprincipes en de kerndoelen richten zich op het kind, de ouders en het systeem. Het boekjaar wordt afgesloten met een tekort. Het tekort is minder dan was begroot. Dit laat zien dat de directie lopende het jaar 2012 in staat is geweest, om daar waar mogelijk, te sturen op verbetering van de opbrengsten en het beheersbaar houden van de uitgaven. Voor 2013 ligt er een uitdaging om binnen de vastgestelde begroting te blijven en te zorgen dat er geen overschrijding plaatsvindt. In 2012 heeft de Raad van Toezicht een tweetal commissies ingesteld, daarmee aansluitend bij het handelen vanuit de Zorgbrede Governancecode: een financiële commissie die betrokken is bij de besprekingen van de jaarrekening en de begroting, en een remuneratiecommissie die het jaarlijkse functioneringsgesprek met de directeurbestuurder behartigt. De Raad van Toezicht wil in samenwerking met de directie de inhoudelijke kant van het werk en de financiële onderbouwing daarvan dichter bij elkaar brengen. In 2012 heeft de Raad van Toezicht gediscussieerd over de toekomst van Kadera, een discussie die in 2013 een vervolg krijgt. Vastgesteld door het Bestuur Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Mevrouw W.B.P. Wielakker Directeurbestuurder De heer drs. J.P. Gebben Voorzitter Raad van Toezicht Pagina 6 van 76

7 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Postbus 1058 Postcode 8001 BB Plaats Zwolle Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Website Stichting Kadera aanpak huiselijk geweld 2.2 Structuur van de organisatie Juridisch De organisatie is genaamd Stichting Kadera aanpak huiselijk geweld. De stichting heeft de ANBIstatus en is gevestigd in Zwolle. Organisatie De directeurbestuurder laat zich adviseren door het managementteam. Naast de directeurbestuurder hebben de adjunct-directeur, het hoofd bedrijfsbureau en de controller zitting in het managementteam. Pagina 7 van 76

8 Organogram Raad van Toezicht Directeurbestuurder Ondernemingsraad Secretariaat Cliëntenraad Staf Adjunct-directeur Voorziening Kadera SHG Meldpunt Voorziening Crisisopvang Voorziening Zwolle Intensieve Zorg Begeleid Wonen Begeleid Wonen Jonge Moeders Voorziening Enschede Intensieve Zorg Begeleid Wonen Safe Houses Besturingsmodel Kadera kent als bestuursorganen het Bestuur en de Raad van Toezicht (RvT). Het Bestuur wordt uitgeoefend door een eenhoofdige Raad van Bestuur, de directeurbestuurder. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten. In hoofdstuk 3 zijn de gegevens van het Bestuur en van de RvT vermeld. Toelatingen Bij besluit van 4 juni 2008 heeft Kadera toegewezen gekregen, de erkenning voor de functies Begeleiding en Behandeling als bedoeld in de artikelen 6 en 8 van het Besluit Zorgaanspraken AWBZ. 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Kadera is er voor iedereen die bij huiselijk geweld betrokken is: slachtoffers, plegers, kinderen, familie, vrienden, buren en professionals. Onder huiselijk geweld wordt tevens verstaan: mensenhandel, gedwongen prostitutie, loverboyproblematiek en ouderenmishandeling, omdat er altijd sprake is van een machtsverschil en van een afhankelijkheidsrelatie. Pagina 8 van 76

9 Kadera wordt gesubsidieerd door de centrumgemeenten Enschede en Zwolle. Tevens worden de activiteiten van Kadera Steunpunt Huiselijk Geweld (Kadera SHG) gesubsidieerd. Voor de begeleiding van cliënten zijn productieafspraken gemaakt met Menzis Zorgkantoor te Enschede en met Achmea Zorgkantoor te Zwolle. De productieafspraken in het kader van de AWBZ voor de functie Begeleiding zijn gemaakt met dezelfde zorgkantoren Capaciteit Kadera heeft in 2012 (opvang)voorzieningen aangeboden in de centrumgemeenten Enschede en Zwolle. Ultimo 2012 beschikte Kadera over de volgende opvangvoorzieningen: 10 systeemplaatsen voor crisisopvang 22 systeemplaatsen voor intensieve zorg 4 systeemplaatsen voor Safe Houses 14 systeemplaatsen voor begeleid wonen 6 systeemplaatsen voor Begeleid Wonen Jonge Moeders (BWJM) Werkgebieden De belangrijkste opdrachtgevers voor Kadera zijn de centrumgemeenten Enschede en Zwolle. De gemeente Enschede is de centrumgemeente voor vrouwenopvang en huiselijk geweld voor de regio Twente. Dit werkgebied omvat de gemeenten: Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hellendoorn, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen/Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden. De gemeente Zwolle is de centrumgemeente voor vrouwenopvang en huiselijk geweld voor de regio IJsselland en de gemeente Hattem. Het werkgebied van Zwolle omvat de gemeenten: Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Hattem, Kampen, Ommen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. Tot 1 juli 2012 had Kadera voor beide centrumgemeenten een steunpunt voor huiselijk geweld. Vanaf 1 juli is Kadera SHG Twente (centrumgemeente Enschede) overgedragen aan de drie maatschappelijk werk organisaties in Twente. 2.4 Samenwerkingsrelaties Samenwerkingspartners Kadera is een belangrijke ketenpartner op het terrein van huiselijk geweld. De belangrijkste samenwerkingsafspraken zijn vervat in: convenant Coördinatie van Veiligheid, Zorg en Opvang gemeente Enschede (december 2010) convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld regio Zwolle (oktober 2007) Pagina 9 van 76

10 Het convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Zwolle is in 2012 geëvalueerd. Er zijn hernieuwde afspraken gemaakt over het melden van kinderen als direct betrokkene bij huiselijk geweld. Kadera SHG heeft hierbij samen met de jeugdgezondheidszorg van de GGD IJsselland en Icare meegewerkt aan de totstandkoming van nadere ketenafspraken. In 2012 is een nieuwe samenwerkingsafspraak gemaakt inzake het project ZorgSaam in de Palestrinalaan te Zwolle. Tevens is het convenant Coördinatie van Zorg, Armoedeaanpak en Veiligheid in Almelo (aanpak multiproblematiek) met de gemeente Almelo herzien. Dialoog met stakeholders Met de subsidieverstrekkers vindt periodiek overleg plaats. Met de gemeenten Enschede en Zwolle is overleg gevoerd over het Jaardocument 2011, de eerste signaleringsrapportage per ultimo mei 2012 en de tweede signaleringsrapportage per ultimo september In juli 2011 heeft de centrumgemeente Enschede aangekondigd de subsidie voor de activiteiten van Kadera SHG Twente en van Preventie per 1 juli 2012 te beëindigen. Hierover is meermalen overleg gevoerd, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau. Ook met de relatiebeheerders van Achmea Zorgkantoor en Menzis Zorgkantoor is meermalen overleg gevoerd, waarbij de hoogte van de productieafspraken een belangrijk agendapunt vormde. Daarnaast is aandacht besteed aan de inhoud van de werkzaamheden. Zo is de nieuwe methodiek Krachtwerk voor begeleiding van cliënten in de opvang bij de zorgkantoren geïntroduceerd. Externe communicatiemiddelen Een groot deel van de externe communicatie was er in 2012 op gericht te laten zien aan professionals en burgers wie Kadera is en wat zij doet. Kadera is zich actief blijven profileren in de social media: op Facebook, LinkedIn en Twitter. Middels een digitale nieuwsbrief is contact gehouden met ex-cliënten. Bekendheid is gegenereerd middels bijvoorbeeld foldermateriaal en blogs over het Personenalarm AWARE, een folder voor kinderen in crisissituaties en diverse activiteiten in de Week Zonder Geweld. Ook de website heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de bekendheid. Met grote regelmaat zijn nieuwsberichten en blogs toegevoegd. De site is keer bekeken in 2012, een aanzienlijke stijging vergeleken met voorgaande jaren: in keer en in keer. Ook Kadera SHG heeft zich extern veel laten zien en horen, middels onder andere een mailing aan professionals en organisaties en middels de website De site is in keer bekeken, een stijging vergeleken met 2011 toen de site keer is bekeken en een daling vergeleken met 2010 toen de site keer is bekeken. Interne communicatiemiddelen Halverwege het jaar zijn er nieuwe modules aan het intranet toegevoegd. Het intranet wordt gebruikt als het belangrijkste communicatiemiddel binnen Kadera. Pagina 10 van 76

11 3. BESTUUR, TOEZICHT, BEDRIJFSVOERING EN MEDEZEGGENSCHAP 3.1 Normen voor goed bestuur Kadera hanteert de Zorgbrede Governancecode. Begin 2012 is de toepassing van de Governancecode geëvalueerd. Afwijkingen van de code worden zoveel mogelijk aangegeven. De organisatie heeft eind 2012 een begin gemaakt met het vervaardigen van een klokkenluidersregeling. 3.2 Bestuur Kadera hanteert het RvT-model. Het dagelijks bestuur wordt uitgeoefend door de directeurbestuurder mevrouw W.B.P. Wielakker. De bezoldiging van de directeurbestuurder geschiedt middels de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Het functioneren van de directeurbestuurder wordt jaarlijks geëvalueerd met de RvT. Voorafgaand inventariseert de raad het functioneren van de directeurbestuurder bij de ondernemingsraad (OR) en de cliëntenraad (CR). De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvT zijn vastgelegd in haar statuten en reglement. 3.3 Toezichthouders Raad van Toezicht - Samenstelling Naam Hoofdfuncties Nevenfuncties De heer drs. J.P. Gebben, voorzitter Burgemeester gemeente Renkum Voorzitter Algemeen Bestuur van het Gelders Archief Lid Raad van Advies Stichting Meldpunt Misdaad Anoniem Mevrouw drs. P.C.M. Mohr, vicevoorzitter (op voordracht OR) Adviseur Welzijn Zorg en Wonen Voorzitter van de Raad van Commissarissen van de woningcorporatie WBO wonen Voorzitter van de RvT van welzijnsinstellingen Scala Hengelo en Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente Lid van het bestuur van hospice de Reggestroom in Rijssen Mevrouw drs. I.J.T. Reijmer Directeur I&O Research n.v.t. De heer A. Westerholt Adviseur financieel management Penningmeester Stichting Hervormd Weeshuis te Zwolle Penningmeester St. Exodus Zwolle Voorzitter Kerkrentmeesters Protestantse gemeente De Hoofdhof in Zwolle (Berkum), lid PKN (tot ) Penningmeester Vereniging van Eigenaren Havixholt te Zwolle Mevrouw mr. D.S. Terporten-Hop Officier van Justitie Lid RvT Stichting Entréa te Nijmegen Pagina 11 van 76

12 De RvT heeft 4 keer vergaderd met de directeurbestuurder, bijgestaan door de adjunct-directeur de heer J. Elshof. Middels een themamiddag is de RvT geïnformeerd over de Good Governance. De belangrijkste onderwerpen die aan bod zijn gekomen tijdens deze vergaderingen met de directeurbestuurder, waren: goedkeuring van het Jaardocument 2011, inhoudende het jaarverslag en de jaarrekening bespreking van de managementrapportages, managementletter en de kwartaalcijfers bespreking van het vormen van bestemmingsreserves onderzoek voor de herstructurering administratieve organisatie Zorgbrede Governancecode vaststelling van de begroting 2013 oriëntatie betreffende een eventuele toekomstige samenwerking met een andere organisatie De jaarrekening 2011 is behandeld in het bijzijn van de accountant van accountantskantoor PricewaterhouseCoopers. Daarnaast is de RvT 3 keer bijeengeweest voor de SWOT-analyse over de toekomst van Kadera, waarbij tevens aanwezig: directie, managers, staf, CR en OR. Er is 1 keer vergaderd met de OR en CR en eind 2012 is het eigen functioneren geëvalueerd. De jaarlijkse bijeenkomst met de OR en CR heeft op 17 december 2012 plaatsgevonden. De voorzitter van de RvT voerde daarnaast regelmatig overleg met de directeurbestuurder. De vergaderingen van de RvT werden op het kantoor in Zwolle gehouden. Begin 2012 heeft de RvT uit haar midden een financiële commissie samengesteld bestaande uit 2 leden. Deze commissie is verantwoordelijk voor het voorbereiden van de besluitvorming van de RvT over belangrijke financiële kwesties, zoals begroting, tussentijdse cijfers en jaarrekening. De commissie heeft in keer overleg gehad met de directeurbestuurder of adjunct-directeur. Sinds 2012 is door de RvT een remuneratiecommissie ingesteld. Op 16 april 2012 heeft er een functioneringsgesprek met de directeurbestuurder, de voorzitter en de vicevoorzitter van de RvT plaatsgevonden. Bezoldiging De leden van de RvT ontvangen een bezoldiging conform de Zorgbrede Governancecode, zoals aangegeven in paragraaf Toelichting op de resultatenrekening. 3.4 Bedrijfsvoering Ombouw cliëntregistratiesysteem Regas voor opvang Naast de ombouw van het cliëntregistratiesysteem Regas is gekozen om per 1 januari 2012 webbased te werken. P3plus heeft deze overgang begeleid. Gedurende het jaar zijn optimalisatieslagen gemaakt. Zo is een nieuwe rapportage voor tijdsregistratie van AWBZbegeleiding ontwikkeld. De rapportagemogelijkheden in Regas zijn uitgebreid. Pagina 12 van 76

13 3.5 Cliëntenraad De CR adviseert het Bestuur over de kwaliteit van zorg. Kadera stelt een financieel budget aan de CR beschikbaar, waaruit declaraties, opleidingen en inhuur van externen bekostigd kunnen worden. In overleg met de directeurbestuurder wordt jaarlijks de hoogte en inzet van het budget bepaald. Samenstelling CR Naam Functie Mevrouw S. Patandin Voorzitter tot september 2012 Mevrouw Ş. Aslan Secretaris tot september 2012 Mevrouw M. Soares Mevrouw B. van Gelder Lid tot september 2012, vanaf november secretaris Aspirant-lid tot september 2012, vanaf november 2012 voorzitter Mevrouw M. Kamp Aspirant-lid van februari tot oktober 2012 Mevrouw S. van Laerhoven Aspirant-lid vanaf november 2012 Mevrouw L. Martines Aspirant-lid vanaf november 2012 Er heeft 5 keer overleg plaatsgevonden met de directeurbestuurder. Onderwerpen De volgende onderwerpen zijn behandeld: het Meerjarenbeleidsplan het project Centrale Toegang het project Veerkracht de begroting 2012 de wijziging van de aansturing van de opvang het plan van aanpak naar aanleiding van de externe audit de verbeterpunten naar aanleiding van de interne audit de herziene procedure voor de spreekuren CR de coaching van de CR in 2013 Overige onderwerpen Ook zijn diverse lopende zaken regelmatig met de directeurbestuurder besproken, zoals werving van nieuwe leden voor de CR, cliënttevredenheidsonderzoek, inloopspreekuur in Enschede en Zwolle en de evaluatie van de werkwijze van de CR. 3.6 Ondernemingsraad De OR behartigt de belangen van de werknemers van Kadera. Samenstelling OR Naam Mevrouw Y. Matser-Van t Oever Mevrouw C. Veluwenkamp-Kragt Mevrouw I. Broeks Functie Voorzitter Vicevoorzitter Secretaris Pagina 13 van 76

14 Naam Mevrouw M. Mooibroek Mevrouw M. Haandrikman Functie Lid Lid Mevrouw M. Mooibroek is tijdens haar zwangerschapsverlof vervangen door mevrouw J. Riekhoff. Mevrouw C. Veluwenkamp-Kragt is tijdens haar ziekte vervangen door mevrouw E. Reims en mevrouw D. Rijksen. De OR heeft een training van 2 dagen gevolgd. Er heeft 6 keer overleg plaatsgevonden met de directeurbestuurder. Adviesaanvragen De directeurbestuurder heeft advies gevraagd aan de OR over: begroting 2013 reorganisatie/beëindiging van Kadera SHG in Twente verstrekken van een adviesopdracht aan een externe deskundige inzake een onderzoek naar de financiële administratie Instemmingaanvragen De directeurbestuurder heeft instemming gevraagd aan de OR over: wijziging van de werkinstructie voor de vertrouwenspersoon medewerkers Overige onderwerpen Diverse lopende zaken zijn met de directeurbestuurder besproken, zoals: het nieuwe OR-reglement op voorspraak van de OR: een intentieverklaring voor medewerkers met tijdelijke contracten functieomschrijving en waardering van het Crisisinterventieteam de Zorgbrede Governancecode ontwikkelingen en besluiten rondom het begrotingstekort ontwikkelingen rondom het meerjarenbeleidsplan en de stappen van de totstandkoming van de nieuwe functiebeschrijvingen van de hulpverleners en kinderhulpverleners voorbereidingen op de pilot Zelfstandig Team Enschede Tevens is de OR betrokken bij: de toekomstplannen van de organisatie door deel te nemen aan de SWOT-analyse met directie, staf en RvT het verzuimbeleid door deel te nemen aan de Regiegroep Verzuim het arbobeleid door deel te nemen aan de Arbocommissie de RvT en CR middels jaarlijkse gesprekken Pagina 14 van 76

15 4. BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES 4.1 Meerjarenbeleid Missie Ieder mens heeft recht op veilig opgroeien en veilig leven. Kadera bestrijdt vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid huiselijk geweld en zoekt hierbij actief de benodigde partners. Visie De maatschappelijke en economische ontwikkelingen in de samenleving staan niet stil. Ongeacht deze ontwikkelingen blijft de vraag naar een stevige aanpak van huiselijk geweld. Geweld in afhankelijkheidsrelaties is onacceptabel; of het nu gaat om een kind, oudere of iemand met een handicap. Ieder mens moet zich veilig kunnen voelen bij ouders, partner, kinderen en bij vertrouwde professionals. Dat vertrouwen hoort niet beschaamd te worden. Ook de vraag naar opvangvoorzieningen voor slachtoffers van huiselijk geweld blijft. Huiselijk geweld wordt niet meer geaccepteerd. Dat voor het oplossen van de problematiek een systeemgerichte aanpak nodig is, staat inmiddels buiten kijf. Naast een eigen aanbod is een ketenaanpak nodig om een goed antwoord te geven op de voorkomende problematiek. Kadera wil voorzien in de zorgbehoefte van cliëntsystemen in situaties van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Het stoppen van huiselijk geweld is de corebusiness van Kadera. Kadera geeft hier invulling aan door middel van preventie, vroegsignalering, ambulante trajecten, opvang en nazorg. Alle activiteiten worden geboden vanuit respect voor en vertrouwen in de kracht en de mogelijkheden van de cliënt. Veiligheid en perspectief staan daarbij voorop. De cliënt staat centraal in de aanpak. Kadera richt zich op het voortdurend aanpassen van haar aanbod aan de behoeften van de cliënt. Kadera volgt de ontwikkelingen in de samenleving op het terrein van huiselijk geweld nauwgezet. De organisatie is flexibel en beschikt over een flexibel en gedifferentieerd aanbod. Als uitgangspunt bij de inzet van het aanbod van Kadera geldt: licht waar kan, zwaar waar nodig. Kadera gaat uit van de kracht van cliënten en hun omgeving. Zij stimuleert de veerkracht, groei en empowerment van cliënten en werkt aan het vergroten van hun zelfredzaamheid. Kadera gaat ervan uit dat de grenzen aan de ontwikkeling en groei van cliënten en hun omgeving niet bekend zijn. Zij begrijpt het functioneren van cliënten in het licht van het systeem waarvan zij deel uitmaken en ziet de omgeving als een oase van hulpbronnen en van mogelijkheden tot herstel. Kadera is een professionele organisatie. Alle medewerkers met cliëntcontacten zijn geschoold op het terrein van huiselijk geweld. Zij zijn deskundig en gemotiveerd. Zij signaleren, faciliteren, ondersteunen, adviseren en bewaken. Zij gaan op zoek naar de vraag achter de vraag en werken resultaatgericht. Kadera wil vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid huiselijk geweld stoppen. Zij gaat hierbij uit van de kracht en kwaliteit van de organisatie. Kadera zoekt aansluiting bij en samenwerking met andere organisaties. Voor de aanpak van huiselijk geweld is samenwerking binnen een keten noodzakelijk. In de zoektocht naar samenwerkingspartners laat Kadera zich leiden door de kwaliteit en de kracht van de organisaties. Pagina 15 van 76

16 Kadera sluit aan bij lokale structuren en netwerken. Samenwerking met andere betrokken organisaties leidt tot optimale ondersteuning van de cliënt. Het samenwerken met anderen verhoogt het werkplezier van de medewerker. De centrale vraag die leidend is, luidt: Hoe kunnen wij, daar waar huiselijk geweld voorkomt en heeft plaatsgevonden, dit stoppen en helpen voorkomen dat het (weer) gebeurt. De samenwerking met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) van Bureau Jeugdzorg Overijssel (BJzO) is voor ons met het oog op de invoering van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, een vanzelfsprekendheid. Processen rondom het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling worden op elkaar afgestemd in de keten. Kadera vervult een rol in het opstellen, implementeren en bewaken van deze processen. Kadera hecht aan bekendheid van haar werkzaamheden. De Centra voor Jeugd en Gezin vormen een belangrijke vindplaats voor het signaleren van huiselijk geweld. In die relatie wil Kadera investeren. De belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving worden gevormd door: de komst van de wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling de overheveling van de functie Begeleiding van de AWBZ naar de gemeenten de overheveling van de jeugdzorg naar gemeenten de Participatiewet 4.2 Algemeen beleid Jaarwerkplan 2012 Het jaarwerkplan 2012 van Kadera Bouwen aan verbinden kent een aantal concrete doelstellingen. Hieronder worden de doelstellingen met de behaalde resultaten benoemd. Doelstelling 1: Het ziekteverzuim over 2012 wordt teruggebracht tot 6.4%. In 2011 bedroeg het ziekteverzuimpercentage 9.7%. Het percentage over 2012 bedroeg 7.5%. Hoewel de doelstelling niet is bereikt, is het verzuim met meer dan 2% gedaald. Met name het aantal langdurig zieken is debet aan het verzuimpercentage. Doelstelling 2: Het aantal managers wordt verminderd op de opvanglocaties in Zwolle. In 2012 is 1 manager vertrokken, waardoor de mogelijkheid is ontstaan de opvangvoorzieningen in Zwolle door 1 manager aan te laten sturen in plaats van door 2 managers. De manager voor de opvangvoorzieningen in Twente heeft haar functie beëindigd ultimo Het team heeft Pagina 16 van 76

17 aangegeven als zelfstandig team de activiteiten uit te willen voeren. Dit is conform het meerjarenbeleidsplan en wordt ondersteund middels een coach die de ontwikkeling begeleidt. Doelstelling 3: De centrale toegang is ingericht, inclusief de 7x24uurs bereikbaarheid. Er is een projectleider aangewezen voor de centrale toegang. Dit project kent 2 werkgroepen: 1 voor de inrichting van de voordeur en 1 voor de inrichting van een screeningsteam. Dit project loopt door in Voor de 7x24uurs bereikbaarheid is per 1 januari 2013 Tell en Tell ingeschakeld. Bij noodopvang en crisisinterventie worden de meldingen doorgezet naar respectievelijk de bereikbaarheidsdienst van Kadera en Crisisinterventieteam. Doelstelling 4: 90% van de cliënten in de opvang beschikt over een risicoscreening. Uit de rapportage Dossier Audit blijkt dat in 95% van de cliëntendossiers een risicoscreening is aangetroffen. Hoewel dit percentage hoger is dan het percentage uit de doelstelling, blijkt dat de risicoscreening, conform de eigen werkafspraken, niet steeds herhaald wordt. Hierop wordt een verbetermaatregel ingezet. Doelstelling 5: Er is een passend instrument, waarmee de kwaliteit van dienstverlening binnen de opvang wordt gemeten. Voor 2012 is ervoor gekozen het screeningsinstrument Brief Screening Inventory (BSI) regelmatig bij cliënten te gebruiken. Bij de eerste screening levert dit instrument informatie voor een diagnose en/of AWBZ-aanvraag op. Door vaker te screenen zou een uitspraak over het effect van de dienstverlening gedaan kunnen worden. De uitkomsten van deze meting zijn gerapporteerd. Doelstelling 6: Er is een ketengericht werkproces voor de aanpak van eergerelateerd geweld in IJsselland. In november is een pilot gestart met de kernpartners in de ketenaanpak eergerelateerd geweld, te weten Politie IJsselland, BJzO en Kadera SHG. Vanuit Kadera SHG neemt een medewerker deel aan het 'Expertiseteam Eergerelateerd Geweld. Aan het eind van deze pilot zal de werkwijze van dit team beschreven zijn en wordt een convenant voor de ketenaanpak eergerelateerd geweld gesloten. De pilot loopt tot juni Doelstelling 7: Er is een ketengericht werkproces voor de aanpak van ouderenmishandeling in IJsselland. Voor de aanpak ouderenmishandeling is op 30 mei 2012 samen met GGD IJsselland een projectplan ingediend. Het projectplan voorziet in de ontwikkeling van een verwijsroute, inrichting van de backoffice en het opzetten en uitvoeren van een preventieplan. Het project is later gestart dan voorgenomen doordat de beschikking laat is afgegeven. Voor de uitvoering van het plan is een tijdlijn uitgezet. Doelstelling 8: De werkprocessen binnen Kadera SHG zijn aangepast in verband met de wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Als eerste stap zijn de reeds eerder landelijk vastgestelde functies binnen Kadera SHG in kaart gebracht. Er is onderzocht welke functies reeds belegd zijn bij Kadera SHG en welke nog nader ingevuld dienen te worden. Modules voor de werkwijze zijn beschreven en gekoppeld aan de functies. Er zijn 3 bijeenkomsten geweest met het team om te bespreken op welke wijze de meldingen in ontvangst genomen en verwerkt kunnen worden. Kadera SHG is als deskundige in de aanpak van huiselijk geweld de vraagbaak voor professionals. Medewerkers hebben de training Het voeren van consultatiegesprekken gevolgd om hun adviesvaardigheden te vergroten. Er is een bijdrage geleverd aan de landelijke ontwikkeling van een handelingsprotocol voor de SHG s. Eind 2012 was dit protocol nog in ontwikkeling. Het zal in 2013 verder vertaald worden naar de werkprocessen binnen Kadera SHG. Er heeft overleg plaatsgevonden met de centrumgemeente Pagina 17 van 76

18 Zwolle, waarbij met name de afstemming tussen landelijke ontwikkelingen (landelijke functies, landelijk handelingsprotocol, samenwerking SHG en AMK) en de regionale en lokale ontwikkelingen (bespreking van de resultaten van de quick scan) Aanpak huiselijk geweld in de regio IJsselland en de te ontwerpen regiovisie onderwerp van gesprek zijn geweest. Doelstelling 9: Het protocol Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is geïmplementeerd. De implementatie wordt vormgegeven in 2 fases. Tijdens de eerste fase zijn de volgende resultaten behaald: De hulpverlener weet wat de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling inhoudt. De hulpverlener kent het protocol Huiselijk geweld en kindermishandeling van Kadera. De hulpverlener weet hoe te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. De hulpverlener kent de signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze fase wordt afgesloten, nadat nog 1 training volgt voor hulpverleners die niet eerder konden deelnemen. Tijdens de tweede fase zal er een verdieping worden aangeboden. Doelstelling 10: De onafhankelijke externe cliënttevredenheid leidt tot een waardering boven de 8.0. Cliënten beoordeelden Kadera gemiddeld met een 7.5. Kadera maakte gebruik van de cliëntervaringsmeting op basis van de Consumer Quality Index (CQ-Index). Dit is een gestandaardiseerde systematiek voor het meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg. In 2012 is ook de tevredenheid gemeten bij cliënten die te maken hebben gehad met het opleggen van een Tijdelijk Huisverbod (THV). Gemiddeld gaven de achterblijvers een 7.1 voor de geboden hulpverlening. Voor de uithuisgeplaatsten lag deze tevredenheid wat lager: een 6.2. Het Crisisinterventieteam van Kadera SHG heeft haar verbeterpunten geformuleerd. Besloten is te onderzoeken op welke wijze de CQ-Index structureel ingezet kan worden voor het meten van de cliënttevredenheid bij het opleggen van een huisverbod. In 2012 is tevens een start gemaakt om de tevredenheid te onderzoeken van de cliënten die contact zochten met de frontoffice van Kadera SHG. Meer informatie over de cliënttevredenheidsmeting is te vinden in paragraaf Doelstelling 11: De begroting is taakstellend. Het resultaat uit de normale bedrijfsvoering vertoont een tekort. Dit tekort wordt ten laste gebracht van de algemene reserve. Het tekort is lager dan begroot. Verwezen wordt naar de jaarrekening. Projecten Onderzoek naar de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld In samenwerking met Universiteit Utrecht en Hondenbescherming is een onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling in Nederland. Het onderzoek is gepresenteerd op het congres Huiselijk geweld en dierenmishandeling, waarbij 120 deelnemers met zeer uiteenlopende achtergronden aanwezig waren. Daarnaast zijn de resultaten van het onderzoek in gedrukte vorm en via de media, social media en de website onder de aandacht gebracht. De signaalkaart Huiselijk geweld en dierenmishandeling is ontwikkeld en verspreid. Staatsecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken heeft, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een reactie aan de Tweede Kamer gegeven op dit onderzoek. Pagina 18 van 76

19 Huisvesting Enschede De huisvesting van de opvangvoorziening in Enschede volstaat op een aantal punten niet: de toegang is niet veilig genoeg, er ontbreken goede spreekkamers, de speelmogelijkheden voor de kinderen zijn beperkt en er is te weinig ruimte voor cliënten om elkaar te ontmoeten. Met de gemeente Enschede wordt overlegd om het bestaande pand aan te passen. Voor de overige ruimtes binnen het gebouw is een andere zorgaanbieder in beeld. Preventie en projecten In 2012 is vervolg gegeven aan een aantal lopende projecten en zijn een aantal nieuwe projecten van start gegaan. Het aantal opdrachtgevers voor deskundigheidsbevordering op offertebasis is in 2012 verdubbeld naar Algemeen kwaliteitsbeleid Sinds oktober 2008 is Kadera HKZ gecertificeerd en heeft in 2011 hercertificatie plaatsgevonden. In 2012 heeft DNV Certification BV te Barendrecht Kadera wederom getoetst middels een periodieke audit. Voor deze audit is Kadera met vlag en wimpel geslaagd. Er zijn 13 sterke punten geconstateerd en 3 verbeterpunten. De verbeterpunten zijn: Medewerkers denken goed aan de veiligheid van cliënten, alleen zien niet altijd het belang om dit vast te leggen in een veiligheidsplan. Monitoren van de voortgang van de jaarwerkplannen is niet geïmplementeerd (de resultaatgesprekken in het management). Analyses van cliëntevaluaties zijn niet uitgevoerd. Op deze verbeterpunten zijn maatregelen uitgezet. De geplande maatregelen zijn in een plan van aanpak vastgelegd en voorgelegd aan de externe auditor en CR. Beiden hebben ingestemd met het plan van aanpak. Kadera SHG maakt geen onderdeel uit van het HKZ-certificeringssysteem, maar sluit waar mogelijk aan bij het kwaliteitsbeleid van de opvang. De volgende zaken zijn gerealiseerd: In het kader van het landelijke ondersteuningsprogramma heeft Kadera SHG een bijdrage geleverd aan het ontwerp van een landelijk handelingsprotocol. Voor het in ontvangst nemen en verwerken van de meldingen is een modelsamenwerkingsovereenkomst AMK en Kadera SHG ontworpen. Een bijdrage is geleverd aan het onderzoek naar de 7x24uurs bereikbaarheid van de SHG s landelijk. Er is een geïntegreerd instrument risicoscreening voor SHG en opvang ontworpen. Er zijn afspraken gemaakt over de samenwerking tussen SHG s en het nieuwe Meldpunt Seksueel Misbruik dat is ondergebracht bij Slachtofferhulp Nederland. Kadera SHG heeft de landelijke ontwikkelingen waar mogelijk vertaald naar de lokale en regionale mogelijkheden: de samenwerkingsafspraken met BJzO zijn geïntensiveerd, de bereikbaarheid van Kadera SHG is 7x24uur gegarandeerd en samen met BJzO zijn er afspraken gemaakt over de afhandeling van meldingen op het gebied van seksueel misbruik. Regionaal heeft Kadera SHG een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de quick scan Ketenaanpak Huiselijk Geweld regio IJsselland. In opdracht van de gemeentelijke stuurgroep Aanpak Huiselijk Geweld is er een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor hulp aan kinderen als direct betrokkene bij huiselijk geweld. In dit onderzoek worden aanbevelingen gedaan aan individuele ketenpartners voor de ketenaanpak in de Pagina 19 van 76

20 regio en aan centrumgemeente Zwolle en lokale gemeenten. Het rapport met de bevindingen en aanbevelingen is gepresenteerd aan de centrumgemeente Zwolle en zal worden meegenomen in de verdere doorontwikkeling van de aanpak van huiselijk geweld in de regio. 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit van zorg Cliënttevredenheidsmeting Voor de cliënttevredenheidsmeting binnen Kadera is in 2012 gebruik gemaakt van de CQ-index Opvang (vragenlijst voor niet-ambulante cliënten). Deze vragenlijst bestaat uit 52 vragen en is bedoeld voor schriftelijke afname middels cliëntbijeenkomsten. De vragenlijst is anoniem afgenomen. Van de 51 cliënten die zijn benaderd voor deelname, zijn 31 valide vragenlijsten teruggekomen (respons: 61%). Respondenten beoordelen Kadera gemiddeld met een 7,5. Van de respondenten geeft 19,4% het cijfer 10 aan Kadera en geen van de respondenten geeft het cijfer 0. De kwaliteit van de werkrelatie wordt door cliënten als goed ervaren. De rapportages zijn opgeleverd in december en zijn intern besproken. Naar aanleiding hiervan worden verbeteracties in gang gezet. Het gemiddelde rapportcijfer was in de voorgaande jaren hoger: 8,5 en 8,1. Doordat er in 2012 voor het eerst met de CQ-index gemeten is, is het cijfer van 2012 niet te vergelijken met voorgaande jaren. Destijds werd na afloop van het verblijf in de opvang de tevredenheid gemeten, nu gebeurt dat tijdens het verblijf in de opvang. Verbeterpunten CR Voor 2012 waren de volgende verbeterpunten afgesproken: 1. verbetering van de begeleiding en opvoedingsondersteuning van de kinderen en hun moeder/vader 2. realisatie van een website voor de CR 3. uitbreiding van de CR 4. vaker en korter vergaderen, afwisselend voorzitterschap van de directeurbestuurder en stafmedewerker/kwaliteitscoördinator 5. verbetering van het informatieboekje voor cliënten De begeleiding van de kinderen en de opvoedingsondersteuning van de ouders is verbeterd door de implementatie van Veerkracht. De CR heeft een eigen pagina op de site van Kadera gekregen. Zoals eerder aangegeven is in 2012 de samenstelling van de CR gewijzigd. Er zijn nieuwe CR-leden gekomen, omdat een aantal leden is gestopt is. De CR is in 2012 niet uitgebreid. Het vaker en korter vergaderen is niet goed bevallen; in 2013 wordt het oude vergaderschema tussen de directie en de CR weer opgepakt (5 tot 6 keer per jaar). De samenwerking met de stafmedewerker/kwaliteitscoördinator blijft gehandhaafd. Aan verbetering van het informatieboekje voor cliënten is gewerkt en het zal in 2013 opgeleverd worden. De voorzitter van de CR vertegenwoordigt Kadera in het landelijk verbeterpanel. Zij is tevens lid van de Wmoadviesraad van de gemeente Zwolle. Pagina 20 van 76

21 Verbeterplan Vrouwenopvang Krachtwerk De resultaten van het Verbeterplan Vrouwenopvang zijn in 2012 zichtbaarder geworden. In juni 2011 is de methodiek Krachtwerk ingevoerd binnen Kadera. Na het screenen en diagnosticeren van een cliënt(systeem) wordt krachtgericht gewerkt aan het oplossen van de problemen, door uit te gaan van de krachten van de cliënt. Er wordt samen met de cliënt een krachteninventarisatie gemaakt en vervolgens worden actieplannen (met doelen) op verschillende leefgebieden gemaakt. Door middel van Krachtwerk en een leven in veiligheid herstelt een cliënt en werkt zij aan een zingevend bestaan met hoop en zicht op een betere toekomst en betere kwaliteit van leven. In 2012 is gestart met het coachen van de hulpverleners om het methodisch werken van hulpverleners te bevorderen. Krachtwerk kent de volgende uitgangspunten of Krachtprincipes : cliënten hebben het vermogen te herstellen, hun leven weer op te pakken en te veranderen de focus ligt op individuele krachten en niet op tekortkomingen de cliënt heeft de regie over de begeleiding de werkrelatie is primair en essentieel (respect, vertrouwen, eerlijkheid, openheid, gelijkwaardigheid en enthousiasme) er wordt gewerkt in de natuurlijke, eigen omgeving van de cliënt de samenleving wordt gezien als hulpbron: er wordt gebruik gemaakt van hulpbronnen in de omgeving/gemeenschap Kadera heeft in 2012 door middel van een externe audit laten meten hoe modelgetrouw met Krachtwerk gewerkt wordt. Vooral op het bieden van hoopgevend gedrag aan cliënten scoorde Kadera goed. Hoopgevend gedrag komt overeen met de eerste 4 uitgangspunten van Krachtwerk. Wel dient Kadera beter gebruik te maken van externe hulpbronnen. De medewerkers gaan hier mee aan de slag. Veerkracht In 2012 is Veerkracht, methodiek voor kinderen in de vrouwenopvang, ontwikkeld in het kader van het Verbeterplan Vrouwenopvang en bij Kadera ingevoerd. Kadera is 1 van de 3 pilotinstellingen die in het eerste half jaar van 2012 Veerkracht in de praktijk heeft getest. Veerkracht heeft, naast de basisprincipes van Krachtwerk, de volgende kerndoelen die zich richten op het kind, de ouders en het systeem: de veiligheid en de ontwikkeling van het kind herstellen en optimaliseren (fysiek, emotioneel en sociaal) de ouders ondersteunen bij opvoeding en ouderschap na geweld het systeem ondersteunen bij het herstel naar een leven zonder geweld Tijdens de intake is er aandacht voor elk kind dat in de opvang binnenkomt. De moeder wordt, bij voorkeur al bij de aanmelding, geïnformeerd over de aandacht en zorg die de vrouwenopvang heeft voor de kinderen. Daarnaast is er contact of zijn er gesprekken met het kind zelf, afhankelijk van de leeftijd van het kind. Onderdeel van Veerkracht is het uitvoeren van een screening. Doel van de screening is om vast te stellen of er mogelijk bij het kind sprake is van psychische, gedrags- en/of lichamelijke problemen. Uitgangspunt van Veerkracht is dat de vader wordt betrokken bij de begeleiding van zijn kind, mits de veiligheid van het kind, moeder en hulpverlening gewaarborgd zijn. Er wordt zo snel mogelijk na binnenkomst contact opgenomen met de vader, waarbij gemeld wordt dat het kind veilig is. In de contacten staan veiligheid, de rol als vader, de rol als ouder en de omgang tussen kind en vader centraal. Een belangrijk ander doel van Veerkracht is dat geen kind de vrouwenopvang uitgaat zonder veiligheidsplan. Pagina 21 van 76

22 Daarnaast is er aandacht voor de opvoedings- en leefsituatie van het kind. De niet-professionele hulpbronnen uit het netwerk worden in kaart gebracht. Waar mogelijk worden personen ingeschakeld om een ondersteunende rol voor het kind/het gezin te vervullen. Waar noodzakelijk worden meer professionele hulpbronnen betrokken ter waarborging van de veiligheid en/of ontwikkeling van het kind binnen dit gezin. Na de eerste periode stellen het kind en de ouder(s) samen met de kinderhulpverlener een actieplan voor het kind op. In dit actieplan zijn de gewenste doelen uitgewerkt in acties. Het plan is toekomstgericht en vormt de leidraad voor de begeleiding van het kind. Er is aandacht voor de verwerking van wat het kind meegemaakt heeft, het versterken van het gevoel van veiligheid, het (zelf)vertrouwen en eigenwaarde en vooral het opdoen van positieve ervaringen. Aandacht voor de veiligheid en ontwikkeling van het kind betekent aandacht voor en ondersteuning van de ouders. Zij hebben de verantwoordelijkheid voor een veilige situatie voor het kind. Daarom is ondersteuning van de ouders een expliciet onderdeel van Veerkracht, naast het stilstaan bij hun taak en verantwoordelijkheid als opvoeder. De ondersteuning is gericht op veiligheid, ouderschap en opvoeding en het helpen van het kind bij de verwerking van zijn ervaringen. Tijdens de evaluatie is gebleken dat het noodzakelijk is om hbo-opgeleid te zijn om Veerkracht goed uit te kunnen voeren. De functie van kinderhulpverlener is dan ook aangepast van mbo- naar hbo-niveau. Uit de evaluatie bleek ook dat Kadera te weinig formatie kinderhulpverleners had om bovenstaande taken uit te kunnen voeren. Er zijn extra middelen toegekend door beide centrumgemeenten om in 2013 de hulp aan de kinderen volgens de gestelde doelen uit te kunnen voeren. Er zijn in 2012 geen kosten ten laste van dit project gebracht. Program van eisen huisvesting cliënten Het project Program van eisen/richtlijnen voor de huisvesting voor de cliënten is afgerond en er ligt een landelijk vastgesteld program van eisen. Het is de basis geweest voor onderhandelingen met de gemeente Enschede in het kader van verbetering van de huisvesting van de opvang in Twente. Diagnostiek en screening Het project Diagnostiek en screening heeft 3 screeningsinstrumenten opgeleverd. Met 1 van deze screeningsinstrumenten heeft Kadera proefgedraaid en deze is nu standaard opgenomen in het aanbod. Met dit screeningsinstrument is in 2012 onderzocht of naast het screenen van cliënten ook het effect van de hulpverlening gemeten kan worden. De uitkomsten van deze meting zijn gerapporteerd. Een conclusie over de kwaliteit van dienstverlening is nog moeilijk te trekken. Besloten is dan ook om voor 2013 aan te haken bij de ontwikkeling van een instrument op landelijk niveau vanuit de FO. Tot die tijd wordt effectmeting voortgezet middels het valide en betrouwbare screeningsinstrument. Opvangatlas De ontwikkeling van de Opvangatlas is afgerond. Alle instellingen voor Vrouwenopvang en Maatschappelijke Opvang laten hier via een website het aanbod zien. Op deze manier kunnen cliënten en verwijzers passende keuzes maken en is inzichtelijk wat de Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang in het land te bieden hebben. Ook Kadera presenteert zich in de Opvangatlas. Academische Werkplaats De Academische Werkplaats wil een effectieve bijdrage leveren aan de professionalisering en kwaliteitsverbetering van de aanpak van huiselijk geweld. Kadera draagt jaarlijks bij aan de Academische Werkplaats. Vanuit de Academische Werkplaats wordt er nauw samengewerkt met de FO om aan te sluiten bij de activiteiten vanuit het Verbeterplan Vrouwenopvang. In 2012 zijn verschillende resultaten behaald: Pagina 22 van 76

23 de ontwikkeling van een modelgetrouwheidsschaal Krachtwerk en het testen daarvan een informatieblad over systeemgericht werken in situaties van huiselijk geweld het wetenschappelijk onderzoek naar het resultaat/de werkzaamheid van een extra interventie Critical Time Intervention (CTI) - bovenop Krachtwerk als cliënten de opvang verlaten. Kadera is eind 2010 gestart met dit onderzoek, dat loopt tot in Veiligheid Bij Kadera is de aandacht voor de veiligheid van cliënten en medewerkers groot. Voor de cliënten van Kadera is het risico op geweld van buiten groot. Bij opname wordt een risicoscreening (Verwey- Jonker Instituut) afgenomen. Deze wordt herhaald indien de veiligheidssituatie wijzigt. Als het nodig is, wordt er samengewerkt met de politie. Dit laatste geldt standaard voor cliënten van Safe Houses. Ook bij Kadera SHG wordt gewerkt met een risicoscreeningsinstrument, speciaal ontwikkeld voor deze sector. Risico s en veiligheid van de cliënten van Kadera SHG worden in beeld gebracht en ook geeft het instrument handvatten om te komen tot een passende vervolgstap of doorverwijzing Klachtenbehandeling cliënten De klachtenregeling wordt middels de informatiemap voor cliënten onder de aandacht gebracht. In 2012 zijn 10 informele klachten ontvangen. De aard van de klachten is divers, zoals het direct opzeggen van de begeleidingsovereenkomst, de uitvoering van kamercontrole, geen klik met de casemanager of te weinig begeleiding. In alle gevallen zijn de klachten behandeld door de leidinggevende. Bij de externe klachtencommissie zijn 2 klachten ingediend. 1 klacht is beschouwd als ingetrokken, vanwege het uitblijven van een reactie van de klager op vragen. De andere klacht is niet behandeld, omdat de klager niet gezien kon worden als cliënt in de zin van de klachtenregeling. De externe klachtencommissie is in het verslagjaar 2 keer bijeengeweest, teneinde te worden geïnformeerd door Humanitas Onder Dak en Kadera. De commissie bestaat uit 4 leden. De leden zijn niet werkzaam voor of bij Kadera en Humanitas Onder Dak. De samenstelling is niet gewijzigd. De cliëntvertrouwenspersoon is mevrouw S. Padantin. Zij is betrokken geweest bij de behandeling van 1 informele klacht. 4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Sociaal beleid Het sociaal beleid betreft de visie en opvattingen van een organisatie over de rol en de betekenis van de factor personeel en is binnen Kadera gebaseerd op de humanresourcemanagement-gedachte (HRM). In de HRM-gedachte is het sociaal beleid een geïntegreerd onderdeel van het totale instellingsbeleid. Het uitgangspunt is dat de medewerker een vitale factor is in het streven naar klantgerichtheid en klantvriendelijkheid. De medewerker wordt gezien als een bron van opbrengsten en resultaten, waarin menselijke talenten optimaal benut worden. De kwaliteiten van de medewerkers zijn bepalend voor het succes van de instelling. Voortdurende ontwikkeling van deze kwaliteiten komt het succes van de instelling ten goede. Pagina 23 van 76

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

VOORWOORD. Maart 2009, Mw. A. van den Brink directeur-bestuurder

VOORWOORD. Maart 2009, Mw. A. van den Brink directeur-bestuurder Jaarverslag Stichting Blijf Groep 2008 Inhoudsopgave VOORWOORD...5 A. MAATSCHAPPELIJK VERSLAG...7 1. Uitgangspunten van de verslaggeving...7 Aan dit document is in de Onderdelen C. en D. bijlagen (1. en

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1 Maatschappelijk Verslag 2011 Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Maatschappelijk jaardocument 2013

Maatschappelijk jaardocument 2013 RvB. Maart 2014 Zorggroep Ena Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van Zorggroep Ena... 5 2.3 Kerngegevens... 6 2.4 Werkgebied...

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 4 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 5 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Jaardocument VNN 2012

Jaardocument VNN 2012 Jaardocument VNN 2012 VOORWOORD VNN 2012, Verandering en Vernieuwing VNN levert sinds meer dan 120 jaar een belangrijke bijdrage aan zorg voor mensen met verslavingsproblematiek. Zorg die dagelijks door

Nadere informatie

Stichting De Hoven. Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag. Doorgaan met het leven dat u gewend bent.

Stichting De Hoven. Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag. Doorgaan met het leven dat u gewend bent. Stichting De Hoven Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag Doorgaan met het leven dat u gewend bent. Stichting De Hoven - maatschappelijk jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord..............................................................

Nadere informatie

Jaardocument 2010. MEE Friesland

Jaardocument 2010. MEE Friesland MEE Friesland Leeuwarden, mei 2011 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2. Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene identificatiegegevens... 4 2.2. Structuur van de organisatie...

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maastricht, 21 mei 2013 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 2 1. Uitgangspunten verslag 3 2. Profiel organisatie 3 2.1 Structuur 3 2.2. Kerngegevens 4 2.2.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Stichting Pleyade

mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Stichting Pleyade mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Jaardocument 2010, maatschappelijk verslag i INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 1 2 Profiel van de organisatie... 2 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. Maatschappelijk verslag. 1 Profiel van de organisatie. 2 Kernprestaties. 3 Maatschappelijk ondernemen

Inhoudsopgave. Inleiding. Maatschappelijk verslag. 1 Profiel van de organisatie. 2 Kernprestaties. 3 Maatschappelijk ondernemen Jaardocument Jeugdformaat 2012 Pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding I Maatschappelijk verslag 1 Profiel van de organisatie 2 Kernprestaties 3 Maatschappelijk ondernemen 4 Toezicht, bestuur en medezeggenschap

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013 Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden Wijk en Aalburg, mei 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord 4 DEEL 1 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 8 2. Profiel

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Perudreef 90 3563 VE Utrecht www.shbu.nl info@shbu.nl Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks. DIRECTIEVERSLAG 2014 Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van de verslaglegging...

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK JAARDOCUMENT 2010

MAATSCHAPPELIJK JAARDOCUMENT 2010 MAATSCHAPPELIJK JAARDOCUMENT 2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatie 5 2.2 Structuur van het concern 5

Nadere informatie

Bijlagen... 31 Bijlage 1 - Samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Toezicht per 31-12-2013... 32 Bijlage 2 - Actueel organogram...

Bijlagen... 31 Bijlage 1 - Samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Toezicht per 31-12-2013... 32 Bijlage 2 - Actueel organogram... DIRECTIEVERSLAG RIBW K/AM 2012 INHOUD 1. Voorwoord... 3 2. Governance... 4 3. Medezeggenschap... 7 3.1 Cliënten... 7 3.2 Medewerkers... 8 4. Transparantie en kwaliteit... 10 4.1 HKZ... 10 4.2 Planning

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013

Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013 Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013 130306 Jaarverslag 2012 ah HK Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Profiel van de organisatie 2 3. Governance 4 3.1. Raad van Bestuur 4 3.2. Raad van Toezicht 4 4. Overlegorganen

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Samen Verschil Maken. Jaardocument 2013/Raad van Bestuur/versie 1.1/20140519/Warmande Pagina 1 van 78

Jaardocument 2013. Samen Verschil Maken. Jaardocument 2013/Raad van Bestuur/versie 1.1/20140519/Warmande Pagina 1 van 78 Jaardocument 2013 Samen Verschil Maken Pagina 1 van 78 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 5 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 9 2. Profiel van de organisatie... 11 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag

Maatschappelijk jaarverslag Maatschappelijk jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2 Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene identificatiegegevens 6 2.2 Ontstaan 6 2.3 Doelgroep 6 2.4

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Koninklijke Auris Groep

Jaarverslag 2013. Stichting Koninklijke Auris Groep Jaarverslag 2013 Stichting Koninklijke Auris Groep Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De organisatie: Koninklijke Auris Groep... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Kernwaarden... 4 2.3 Structuur: dichtbij

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Jeugdbescherming Regio Amsterdam

JAARVERSLAG 2013 Jeugdbescherming Regio Amsterdam JAARVERSLAG 2013 Jeugdbescherming Regio Amsterdam Versie 1.0. Vastgesteld door DT/RMT Datum 12 mei 2014 Documenteigenaar Lobke van Rijn Proceseigenaar Claire Vlug Inhoud Profiel van de organisatie... 3

Nadere informatie

1 Uitgangspunten voor verslaglegging 1

1 Uitgangspunten voor verslaglegging 1 Maatschappelijk jaarverslag 2011 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten voor verslaglegging 1 2 Profiel van de organisatie 2 2.1 Algemene identificatiegegevens 2 2.2 Structuur van het concern 2 2.3 Kerngegevens

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Juni 2015 Stichting De Leystroom

Jaarverslag 2014. Juni 2015 Stichting De Leystroom Jaarverslag 2014 Juni 2015 Stichting De Leystroom Inhoud 3 1. Zorg voor elkaar in 2014 5 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van het concern Wettelijk kader

Nadere informatie

I Maatschappelijk verslag 3. 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 4

I Maatschappelijk verslag 3. 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 4 Jaardocument 2011 Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 3 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 4 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van het concern 5

Nadere informatie

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005 MEE Groningen 1 Jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Pagina Directie 3 Raad Van Toezicht 5 Cliëntenraad MEE Groningen 6 Ondernemingsraad 7 Kwaliteitsjaarverslag 8 Facilitaire Zaken 11 Dienstverlening 16 Cijfers

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag. Stichting Amaliazorg. Oirschot

Maatschappelijk verslag. Stichting Amaliazorg. Oirschot Maatschappelijk verslag Stichting Amaliazorg Oirschot 2010 INHOUDSOPGAVE 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie