Stichting Kadera aanpak huiselijk geweld Jaardocument Jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Kadera aanpak huiselijk geweld Jaardocument 2012. - Jaarverslag"

Transcriptie

1 Stichting Kadera aanpak huiselijk geweld - Jaarverslag

2 AFKORTINGENLIJST AFPN - Ambulante Forensische Psychiatrie Noord AMK - Advies- en Meldpunt Kindermishandeling ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling AWARE - Abused Women s Active Response Emergency AWBZ - Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten BHV - Bedrijfshulpverlening BJzO - Bureau Jeugdzorg Overijssel BSI - Brief Screening Inventory BWJM - Begeleid Wonen Jonge Moeders CAO - Collectieve Arbeidsovereenkomst COZ - Crisisopvang Zwolle CQ-index - Consumer Quality Index CR - Cliëntenraad van Kadera CTI - Critial Time Intervention FO - Federatie Opvang GGD - Gemeentelijke Gezondheidsdienst HKZ - Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector HRM - Human Recource Management IZE - Intensieve Zorg Enschede IZZ - Intensieve Zorg Zwolle Kadera SHG - Kadera Steunpunt Huiselijk Geweld MDO - Multidisciplinair Overleg MIC - Melding Incidenten Commissie MO - Maatschappelijke Opvang OR - Ondernemingsraad RvT - Raad van Toezicht SHG - Steunpunt Huiselijk Geweld THV - Tijdelijk Huisverbod Wmo - Wet maatschappelijke ondersteuning Pagina 2 van 76

3 BEGRIPPENLIJST Academische Werkplaats De Academische Werkplaats is een gestructureerde samenwerking tussen praktijkinstellingen en universitaire afdelingen. Deze is bedoeld om de samenhang en samenwerking tussen praktijk, onderzoek, onderwijs en beleid te versterken. De Academische Werkplaats wil een effectieve bijdrage leveren aan de professionalisering en kwaliteitsverbetering van de aanpak van huiselijk geweld. De bereikte resultaten van de Academische Werkplaats zijn: de ontwikkeling van een modelgetrouwheidsschaal Krachtwerk en het testen daarvan een informatieblad over systeemgericht werken in situaties van huiselijk geweld het wetenschappelijk onderzoek naar het resultaat en de werkzaamheid van een extra interventie, genaamd Critical Time Intervention. Dit is een aanvulling op Krachtwerk en wordt ingezet als cliënten de opvang verlaten. Eind 2010 is Kadera gestart met dit onderzoek. Het onderzoek loopt tot en met Krachtwerk Met de methodiek Krachtwerk wordt krachtgericht gewerkt aan het oplossen van de problemen, door uit te gaan van de krachten van de cliënt. Krachtwerk kent de volgende uitgangspunten of Krachtprincipes : cliënten hebben het vermogen te herstellen, hun leven weer op te pakken en te veranderen de focus ligt op individuele krachten en niet op tekortkomingen de cliënt heeft de regie over de begeleiding de werkrelatie is primair en essentieel (respect, vertrouwen, eerlijkheid, openheid, gelijkwaardigheid en enthousiasme) er wordt gewerkt in de natuurlijke, eigen omgeving van de cliënt de samenleving wordt gezien als hulpbron: er wordt gebruik gemaakt van hulpbronnen in de omgeving/gemeenschap Veerkracht Veerkracht is een methodiek die ontwikkeld is voor kinderen in de vrouwenopvang. Samen met de hulpverleners wordt gewerkt aan de veiligheid, het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen. Veerkracht heeft, naast de basisprincipes van Krachtwerk, de volgende kerndoelen die zich richten op het kind, de ouders en het systeem: de veiligheid en de ontwikkeling van het kind herstellen en optimaliseren (fysiek, emotioneel en sociaal) de ouders ondersteunen bij opvoeding en ouderschap na geweld het systeem ondersteunen bij het herstel naar een leven zonder geweld Verbeterplan Vrouwenopvang Het Verbeterplan Vrouwenopvang is een initiatief vanuit de Federatie Opvang. Het Verbeterplan heeft als algemene doelstelling een bijdrage te leveren aan een passende, goede en snelle hulpverlening in de vrouwenopvang in Nederland. De projecten van het Verbeterplan zijn onder andere: Krachtwerk Veerkracht Program van eisen huisvesting cliënten Opvangatlas Pagina 3 van 76

4 Academische Werkplaats Veiligheid Het Verbeterplan Vrouwenopvang heeft een cliëntenklankbordgroep, het verbeterpanel. Op deze manier hebben cliënten een flinke stem in het Verbeterplan Vrouwenopvang. ZSM tafel ZSM staat voor: Zo Snel, Slim, Selectief, Simpel, Samen en Samenlevingsgericht Mogelijk. Politie, OM, Reclassering, Slachtofferhulp Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming pakken met de ZSM-werkwijze veelvoorkomende criminaliteit Samen op Snelle, Slimme, Selectieve, Simpele en Samenlevingsgerichte wijze aan. ZSM begint met het inrichten van zogenaamde ZSM-selectietafels in een ruimte op het politiebureau. Hier zijn in ieder geval politie, OM, Reclassering, Slachtofferhulp en mogelijk ook de Raad voor de Kinderbescherming vertegenwoordigd. Pagina 4 van 76

5 INHOUDSOPGAVE STICHTING KADERA AANPAK HUISELIJK GEWELD AFKORTINGENLIJST 2 BEGRIPPENLIJST 3 INHOUDSOPGAVE 5 1. VOORWOORD 6 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE Algemene identificatiegegevens Structuur van de organisatie Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Capaciteit Werkgebieden Samenwerkingsrelaties 9 3. BESTUUR, TOEZICHT, BEDRIJFSVOERING EN MEDEZEGGENSCHAP Normen voor goed bestuur Bestuur Toezichthouders Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES Meerjarenbeleid Algemeen beleid Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit van zorg Klachtenbehandeling cliënten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Arbeidsomstandigheden, verzuim en re-integratiebeleid Samenleving en belanghebbenden Financieel beleid BEHAALDE RESULTATEN 29 JAARREKENING Pagina 5 van 76

6 1. VOORWOORD De jaarrekening en het jaarverslag van Kadera aanpak huiselijk geweld over 2012 zijn weer afgerond. In 2012 is Kadera volop bezig geweest informatie op te halen in het externe veld, om in kaart te brengen wat de mogelijke veranderingen teweeg gaan brengen. Dat er veel gaat veranderen staat vast. Wat de uitwerking voor de organisatie zal zijn, is nog niet duidelijk. Het eindbeeld van de drie transities waar Kadera mee van doen krijgt, is wel duidelijk, maar de weg er naar toe laat nog veel te raden over. De overheveling AWBZ Wmo, de transitie Jeugdzorg en de Participatiewet zullen vele uitdagingen brengen. Ondanks de vele vragen over de transities die gaande zijn, heeft een inhoudelijke versterking plaatsgevonden als het gaat om het methodisch werken. De methodiek Krachtwerk is goed geïmplementeerd. Vanuit deze methode wordt krachtgericht gewerkt aan het herstel van cliënten. Getoetst wordt of Kadera modelgetrouw werkt, aanbevelingen tot verbetering zullen overgenomen worden. De methodiek Veerkracht, een methodiek voor kinderen in de vrouwenopvang, wordt binnen Kadera ingevoerd en daarmee is de hulp aan kinderen in de opvang eindelijk structureel ingebed. Het kind wordt gezien als zelfstandig individu en niet meer als meekomend met moeder. Veerkracht sluit aan op de methodiek Krachtwerk. De basisprincipes en de kerndoelen richten zich op het kind, de ouders en het systeem. Het boekjaar wordt afgesloten met een tekort. Het tekort is minder dan was begroot. Dit laat zien dat de directie lopende het jaar 2012 in staat is geweest, om daar waar mogelijk, te sturen op verbetering van de opbrengsten en het beheersbaar houden van de uitgaven. Voor 2013 ligt er een uitdaging om binnen de vastgestelde begroting te blijven en te zorgen dat er geen overschrijding plaatsvindt. In 2012 heeft de Raad van Toezicht een tweetal commissies ingesteld, daarmee aansluitend bij het handelen vanuit de Zorgbrede Governancecode: een financiële commissie die betrokken is bij de besprekingen van de jaarrekening en de begroting, en een remuneratiecommissie die het jaarlijkse functioneringsgesprek met de directeurbestuurder behartigt. De Raad van Toezicht wil in samenwerking met de directie de inhoudelijke kant van het werk en de financiële onderbouwing daarvan dichter bij elkaar brengen. In 2012 heeft de Raad van Toezicht gediscussieerd over de toekomst van Kadera, een discussie die in 2013 een vervolg krijgt. Vastgesteld door het Bestuur Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Mevrouw W.B.P. Wielakker Directeurbestuurder De heer drs. J.P. Gebben Voorzitter Raad van Toezicht Pagina 6 van 76

7 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Postbus 1058 Postcode 8001 BB Plaats Zwolle Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Website Stichting Kadera aanpak huiselijk geweld 2.2 Structuur van de organisatie Juridisch De organisatie is genaamd Stichting Kadera aanpak huiselijk geweld. De stichting heeft de ANBIstatus en is gevestigd in Zwolle. Organisatie De directeurbestuurder laat zich adviseren door het managementteam. Naast de directeurbestuurder hebben de adjunct-directeur, het hoofd bedrijfsbureau en de controller zitting in het managementteam. Pagina 7 van 76

8 Organogram Raad van Toezicht Directeurbestuurder Ondernemingsraad Secretariaat Cliëntenraad Staf Adjunct-directeur Voorziening Kadera SHG Meldpunt Voorziening Crisisopvang Voorziening Zwolle Intensieve Zorg Begeleid Wonen Begeleid Wonen Jonge Moeders Voorziening Enschede Intensieve Zorg Begeleid Wonen Safe Houses Besturingsmodel Kadera kent als bestuursorganen het Bestuur en de Raad van Toezicht (RvT). Het Bestuur wordt uitgeoefend door een eenhoofdige Raad van Bestuur, de directeurbestuurder. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten. In hoofdstuk 3 zijn de gegevens van het Bestuur en van de RvT vermeld. Toelatingen Bij besluit van 4 juni 2008 heeft Kadera toegewezen gekregen, de erkenning voor de functies Begeleiding en Behandeling als bedoeld in de artikelen 6 en 8 van het Besluit Zorgaanspraken AWBZ. 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Kadera is er voor iedereen die bij huiselijk geweld betrokken is: slachtoffers, plegers, kinderen, familie, vrienden, buren en professionals. Onder huiselijk geweld wordt tevens verstaan: mensenhandel, gedwongen prostitutie, loverboyproblematiek en ouderenmishandeling, omdat er altijd sprake is van een machtsverschil en van een afhankelijkheidsrelatie. Pagina 8 van 76

9 Kadera wordt gesubsidieerd door de centrumgemeenten Enschede en Zwolle. Tevens worden de activiteiten van Kadera Steunpunt Huiselijk Geweld (Kadera SHG) gesubsidieerd. Voor de begeleiding van cliënten zijn productieafspraken gemaakt met Menzis Zorgkantoor te Enschede en met Achmea Zorgkantoor te Zwolle. De productieafspraken in het kader van de AWBZ voor de functie Begeleiding zijn gemaakt met dezelfde zorgkantoren Capaciteit Kadera heeft in 2012 (opvang)voorzieningen aangeboden in de centrumgemeenten Enschede en Zwolle. Ultimo 2012 beschikte Kadera over de volgende opvangvoorzieningen: 10 systeemplaatsen voor crisisopvang 22 systeemplaatsen voor intensieve zorg 4 systeemplaatsen voor Safe Houses 14 systeemplaatsen voor begeleid wonen 6 systeemplaatsen voor Begeleid Wonen Jonge Moeders (BWJM) Werkgebieden De belangrijkste opdrachtgevers voor Kadera zijn de centrumgemeenten Enschede en Zwolle. De gemeente Enschede is de centrumgemeente voor vrouwenopvang en huiselijk geweld voor de regio Twente. Dit werkgebied omvat de gemeenten: Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hellendoorn, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen/Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden. De gemeente Zwolle is de centrumgemeente voor vrouwenopvang en huiselijk geweld voor de regio IJsselland en de gemeente Hattem. Het werkgebied van Zwolle omvat de gemeenten: Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Hattem, Kampen, Ommen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. Tot 1 juli 2012 had Kadera voor beide centrumgemeenten een steunpunt voor huiselijk geweld. Vanaf 1 juli is Kadera SHG Twente (centrumgemeente Enschede) overgedragen aan de drie maatschappelijk werk organisaties in Twente. 2.4 Samenwerkingsrelaties Samenwerkingspartners Kadera is een belangrijke ketenpartner op het terrein van huiselijk geweld. De belangrijkste samenwerkingsafspraken zijn vervat in: convenant Coördinatie van Veiligheid, Zorg en Opvang gemeente Enschede (december 2010) convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld regio Zwolle (oktober 2007) Pagina 9 van 76

10 Het convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Zwolle is in 2012 geëvalueerd. Er zijn hernieuwde afspraken gemaakt over het melden van kinderen als direct betrokkene bij huiselijk geweld. Kadera SHG heeft hierbij samen met de jeugdgezondheidszorg van de GGD IJsselland en Icare meegewerkt aan de totstandkoming van nadere ketenafspraken. In 2012 is een nieuwe samenwerkingsafspraak gemaakt inzake het project ZorgSaam in de Palestrinalaan te Zwolle. Tevens is het convenant Coördinatie van Zorg, Armoedeaanpak en Veiligheid in Almelo (aanpak multiproblematiek) met de gemeente Almelo herzien. Dialoog met stakeholders Met de subsidieverstrekkers vindt periodiek overleg plaats. Met de gemeenten Enschede en Zwolle is overleg gevoerd over het Jaardocument 2011, de eerste signaleringsrapportage per ultimo mei 2012 en de tweede signaleringsrapportage per ultimo september In juli 2011 heeft de centrumgemeente Enschede aangekondigd de subsidie voor de activiteiten van Kadera SHG Twente en van Preventie per 1 juli 2012 te beëindigen. Hierover is meermalen overleg gevoerd, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau. Ook met de relatiebeheerders van Achmea Zorgkantoor en Menzis Zorgkantoor is meermalen overleg gevoerd, waarbij de hoogte van de productieafspraken een belangrijk agendapunt vormde. Daarnaast is aandacht besteed aan de inhoud van de werkzaamheden. Zo is de nieuwe methodiek Krachtwerk voor begeleiding van cliënten in de opvang bij de zorgkantoren geïntroduceerd. Externe communicatiemiddelen Een groot deel van de externe communicatie was er in 2012 op gericht te laten zien aan professionals en burgers wie Kadera is en wat zij doet. Kadera is zich actief blijven profileren in de social media: op Facebook, LinkedIn en Twitter. Middels een digitale nieuwsbrief is contact gehouden met ex-cliënten. Bekendheid is gegenereerd middels bijvoorbeeld foldermateriaal en blogs over het Personenalarm AWARE, een folder voor kinderen in crisissituaties en diverse activiteiten in de Week Zonder Geweld. Ook de website heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de bekendheid. Met grote regelmaat zijn nieuwsberichten en blogs toegevoegd. De site is keer bekeken in 2012, een aanzienlijke stijging vergeleken met voorgaande jaren: in keer en in keer. Ook Kadera SHG heeft zich extern veel laten zien en horen, middels onder andere een mailing aan professionals en organisaties en middels de website De site is in keer bekeken, een stijging vergeleken met 2011 toen de site keer is bekeken en een daling vergeleken met 2010 toen de site keer is bekeken. Interne communicatiemiddelen Halverwege het jaar zijn er nieuwe modules aan het intranet toegevoegd. Het intranet wordt gebruikt als het belangrijkste communicatiemiddel binnen Kadera. Pagina 10 van 76

11 3. BESTUUR, TOEZICHT, BEDRIJFSVOERING EN MEDEZEGGENSCHAP 3.1 Normen voor goed bestuur Kadera hanteert de Zorgbrede Governancecode. Begin 2012 is de toepassing van de Governancecode geëvalueerd. Afwijkingen van de code worden zoveel mogelijk aangegeven. De organisatie heeft eind 2012 een begin gemaakt met het vervaardigen van een klokkenluidersregeling. 3.2 Bestuur Kadera hanteert het RvT-model. Het dagelijks bestuur wordt uitgeoefend door de directeurbestuurder mevrouw W.B.P. Wielakker. De bezoldiging van de directeurbestuurder geschiedt middels de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Het functioneren van de directeurbestuurder wordt jaarlijks geëvalueerd met de RvT. Voorafgaand inventariseert de raad het functioneren van de directeurbestuurder bij de ondernemingsraad (OR) en de cliëntenraad (CR). De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvT zijn vastgelegd in haar statuten en reglement. 3.3 Toezichthouders Raad van Toezicht - Samenstelling Naam Hoofdfuncties Nevenfuncties De heer drs. J.P. Gebben, voorzitter Burgemeester gemeente Renkum Voorzitter Algemeen Bestuur van het Gelders Archief Lid Raad van Advies Stichting Meldpunt Misdaad Anoniem Mevrouw drs. P.C.M. Mohr, vicevoorzitter (op voordracht OR) Adviseur Welzijn Zorg en Wonen Voorzitter van de Raad van Commissarissen van de woningcorporatie WBO wonen Voorzitter van de RvT van welzijnsinstellingen Scala Hengelo en Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente Lid van het bestuur van hospice de Reggestroom in Rijssen Mevrouw drs. I.J.T. Reijmer Directeur I&O Research n.v.t. De heer A. Westerholt Adviseur financieel management Penningmeester Stichting Hervormd Weeshuis te Zwolle Penningmeester St. Exodus Zwolle Voorzitter Kerkrentmeesters Protestantse gemeente De Hoofdhof in Zwolle (Berkum), lid PKN (tot ) Penningmeester Vereniging van Eigenaren Havixholt te Zwolle Mevrouw mr. D.S. Terporten-Hop Officier van Justitie Lid RvT Stichting Entréa te Nijmegen Pagina 11 van 76

12 De RvT heeft 4 keer vergaderd met de directeurbestuurder, bijgestaan door de adjunct-directeur de heer J. Elshof. Middels een themamiddag is de RvT geïnformeerd over de Good Governance. De belangrijkste onderwerpen die aan bod zijn gekomen tijdens deze vergaderingen met de directeurbestuurder, waren: goedkeuring van het Jaardocument 2011, inhoudende het jaarverslag en de jaarrekening bespreking van de managementrapportages, managementletter en de kwartaalcijfers bespreking van het vormen van bestemmingsreserves onderzoek voor de herstructurering administratieve organisatie Zorgbrede Governancecode vaststelling van de begroting 2013 oriëntatie betreffende een eventuele toekomstige samenwerking met een andere organisatie De jaarrekening 2011 is behandeld in het bijzijn van de accountant van accountantskantoor PricewaterhouseCoopers. Daarnaast is de RvT 3 keer bijeengeweest voor de SWOT-analyse over de toekomst van Kadera, waarbij tevens aanwezig: directie, managers, staf, CR en OR. Er is 1 keer vergaderd met de OR en CR en eind 2012 is het eigen functioneren geëvalueerd. De jaarlijkse bijeenkomst met de OR en CR heeft op 17 december 2012 plaatsgevonden. De voorzitter van de RvT voerde daarnaast regelmatig overleg met de directeurbestuurder. De vergaderingen van de RvT werden op het kantoor in Zwolle gehouden. Begin 2012 heeft de RvT uit haar midden een financiële commissie samengesteld bestaande uit 2 leden. Deze commissie is verantwoordelijk voor het voorbereiden van de besluitvorming van de RvT over belangrijke financiële kwesties, zoals begroting, tussentijdse cijfers en jaarrekening. De commissie heeft in keer overleg gehad met de directeurbestuurder of adjunct-directeur. Sinds 2012 is door de RvT een remuneratiecommissie ingesteld. Op 16 april 2012 heeft er een functioneringsgesprek met de directeurbestuurder, de voorzitter en de vicevoorzitter van de RvT plaatsgevonden. Bezoldiging De leden van de RvT ontvangen een bezoldiging conform de Zorgbrede Governancecode, zoals aangegeven in paragraaf Toelichting op de resultatenrekening. 3.4 Bedrijfsvoering Ombouw cliëntregistratiesysteem Regas voor opvang Naast de ombouw van het cliëntregistratiesysteem Regas is gekozen om per 1 januari 2012 webbased te werken. P3plus heeft deze overgang begeleid. Gedurende het jaar zijn optimalisatieslagen gemaakt. Zo is een nieuwe rapportage voor tijdsregistratie van AWBZbegeleiding ontwikkeld. De rapportagemogelijkheden in Regas zijn uitgebreid. Pagina 12 van 76

13 3.5 Cliëntenraad De CR adviseert het Bestuur over de kwaliteit van zorg. Kadera stelt een financieel budget aan de CR beschikbaar, waaruit declaraties, opleidingen en inhuur van externen bekostigd kunnen worden. In overleg met de directeurbestuurder wordt jaarlijks de hoogte en inzet van het budget bepaald. Samenstelling CR Naam Functie Mevrouw S. Patandin Voorzitter tot september 2012 Mevrouw Ş. Aslan Secretaris tot september 2012 Mevrouw M. Soares Mevrouw B. van Gelder Lid tot september 2012, vanaf november secretaris Aspirant-lid tot september 2012, vanaf november 2012 voorzitter Mevrouw M. Kamp Aspirant-lid van februari tot oktober 2012 Mevrouw S. van Laerhoven Aspirant-lid vanaf november 2012 Mevrouw L. Martines Aspirant-lid vanaf november 2012 Er heeft 5 keer overleg plaatsgevonden met de directeurbestuurder. Onderwerpen De volgende onderwerpen zijn behandeld: het Meerjarenbeleidsplan het project Centrale Toegang het project Veerkracht de begroting 2012 de wijziging van de aansturing van de opvang het plan van aanpak naar aanleiding van de externe audit de verbeterpunten naar aanleiding van de interne audit de herziene procedure voor de spreekuren CR de coaching van de CR in 2013 Overige onderwerpen Ook zijn diverse lopende zaken regelmatig met de directeurbestuurder besproken, zoals werving van nieuwe leden voor de CR, cliënttevredenheidsonderzoek, inloopspreekuur in Enschede en Zwolle en de evaluatie van de werkwijze van de CR. 3.6 Ondernemingsraad De OR behartigt de belangen van de werknemers van Kadera. Samenstelling OR Naam Mevrouw Y. Matser-Van t Oever Mevrouw C. Veluwenkamp-Kragt Mevrouw I. Broeks Functie Voorzitter Vicevoorzitter Secretaris Pagina 13 van 76

14 Naam Mevrouw M. Mooibroek Mevrouw M. Haandrikman Functie Lid Lid Mevrouw M. Mooibroek is tijdens haar zwangerschapsverlof vervangen door mevrouw J. Riekhoff. Mevrouw C. Veluwenkamp-Kragt is tijdens haar ziekte vervangen door mevrouw E. Reims en mevrouw D. Rijksen. De OR heeft een training van 2 dagen gevolgd. Er heeft 6 keer overleg plaatsgevonden met de directeurbestuurder. Adviesaanvragen De directeurbestuurder heeft advies gevraagd aan de OR over: begroting 2013 reorganisatie/beëindiging van Kadera SHG in Twente verstrekken van een adviesopdracht aan een externe deskundige inzake een onderzoek naar de financiële administratie Instemmingaanvragen De directeurbestuurder heeft instemming gevraagd aan de OR over: wijziging van de werkinstructie voor de vertrouwenspersoon medewerkers Overige onderwerpen Diverse lopende zaken zijn met de directeurbestuurder besproken, zoals: het nieuwe OR-reglement op voorspraak van de OR: een intentieverklaring voor medewerkers met tijdelijke contracten functieomschrijving en waardering van het Crisisinterventieteam de Zorgbrede Governancecode ontwikkelingen en besluiten rondom het begrotingstekort ontwikkelingen rondom het meerjarenbeleidsplan en de stappen van de totstandkoming van de nieuwe functiebeschrijvingen van de hulpverleners en kinderhulpverleners voorbereidingen op de pilot Zelfstandig Team Enschede Tevens is de OR betrokken bij: de toekomstplannen van de organisatie door deel te nemen aan de SWOT-analyse met directie, staf en RvT het verzuimbeleid door deel te nemen aan de Regiegroep Verzuim het arbobeleid door deel te nemen aan de Arbocommissie de RvT en CR middels jaarlijkse gesprekken Pagina 14 van 76

15 4. BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES 4.1 Meerjarenbeleid Missie Ieder mens heeft recht op veilig opgroeien en veilig leven. Kadera bestrijdt vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid huiselijk geweld en zoekt hierbij actief de benodigde partners. Visie De maatschappelijke en economische ontwikkelingen in de samenleving staan niet stil. Ongeacht deze ontwikkelingen blijft de vraag naar een stevige aanpak van huiselijk geweld. Geweld in afhankelijkheidsrelaties is onacceptabel; of het nu gaat om een kind, oudere of iemand met een handicap. Ieder mens moet zich veilig kunnen voelen bij ouders, partner, kinderen en bij vertrouwde professionals. Dat vertrouwen hoort niet beschaamd te worden. Ook de vraag naar opvangvoorzieningen voor slachtoffers van huiselijk geweld blijft. Huiselijk geweld wordt niet meer geaccepteerd. Dat voor het oplossen van de problematiek een systeemgerichte aanpak nodig is, staat inmiddels buiten kijf. Naast een eigen aanbod is een ketenaanpak nodig om een goed antwoord te geven op de voorkomende problematiek. Kadera wil voorzien in de zorgbehoefte van cliëntsystemen in situaties van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Het stoppen van huiselijk geweld is de corebusiness van Kadera. Kadera geeft hier invulling aan door middel van preventie, vroegsignalering, ambulante trajecten, opvang en nazorg. Alle activiteiten worden geboden vanuit respect voor en vertrouwen in de kracht en de mogelijkheden van de cliënt. Veiligheid en perspectief staan daarbij voorop. De cliënt staat centraal in de aanpak. Kadera richt zich op het voortdurend aanpassen van haar aanbod aan de behoeften van de cliënt. Kadera volgt de ontwikkelingen in de samenleving op het terrein van huiselijk geweld nauwgezet. De organisatie is flexibel en beschikt over een flexibel en gedifferentieerd aanbod. Als uitgangspunt bij de inzet van het aanbod van Kadera geldt: licht waar kan, zwaar waar nodig. Kadera gaat uit van de kracht van cliënten en hun omgeving. Zij stimuleert de veerkracht, groei en empowerment van cliënten en werkt aan het vergroten van hun zelfredzaamheid. Kadera gaat ervan uit dat de grenzen aan de ontwikkeling en groei van cliënten en hun omgeving niet bekend zijn. Zij begrijpt het functioneren van cliënten in het licht van het systeem waarvan zij deel uitmaken en ziet de omgeving als een oase van hulpbronnen en van mogelijkheden tot herstel. Kadera is een professionele organisatie. Alle medewerkers met cliëntcontacten zijn geschoold op het terrein van huiselijk geweld. Zij zijn deskundig en gemotiveerd. Zij signaleren, faciliteren, ondersteunen, adviseren en bewaken. Zij gaan op zoek naar de vraag achter de vraag en werken resultaatgericht. Kadera wil vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid huiselijk geweld stoppen. Zij gaat hierbij uit van de kracht en kwaliteit van de organisatie. Kadera zoekt aansluiting bij en samenwerking met andere organisaties. Voor de aanpak van huiselijk geweld is samenwerking binnen een keten noodzakelijk. In de zoektocht naar samenwerkingspartners laat Kadera zich leiden door de kwaliteit en de kracht van de organisaties. Pagina 15 van 76

16 Kadera sluit aan bij lokale structuren en netwerken. Samenwerking met andere betrokken organisaties leidt tot optimale ondersteuning van de cliënt. Het samenwerken met anderen verhoogt het werkplezier van de medewerker. De centrale vraag die leidend is, luidt: Hoe kunnen wij, daar waar huiselijk geweld voorkomt en heeft plaatsgevonden, dit stoppen en helpen voorkomen dat het (weer) gebeurt. De samenwerking met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) van Bureau Jeugdzorg Overijssel (BJzO) is voor ons met het oog op de invoering van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, een vanzelfsprekendheid. Processen rondom het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling worden op elkaar afgestemd in de keten. Kadera vervult een rol in het opstellen, implementeren en bewaken van deze processen. Kadera hecht aan bekendheid van haar werkzaamheden. De Centra voor Jeugd en Gezin vormen een belangrijke vindplaats voor het signaleren van huiselijk geweld. In die relatie wil Kadera investeren. De belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving worden gevormd door: de komst van de wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling de overheveling van de functie Begeleiding van de AWBZ naar de gemeenten de overheveling van de jeugdzorg naar gemeenten de Participatiewet 4.2 Algemeen beleid Jaarwerkplan 2012 Het jaarwerkplan 2012 van Kadera Bouwen aan verbinden kent een aantal concrete doelstellingen. Hieronder worden de doelstellingen met de behaalde resultaten benoemd. Doelstelling 1: Het ziekteverzuim over 2012 wordt teruggebracht tot 6.4%. In 2011 bedroeg het ziekteverzuimpercentage 9.7%. Het percentage over 2012 bedroeg 7.5%. Hoewel de doelstelling niet is bereikt, is het verzuim met meer dan 2% gedaald. Met name het aantal langdurig zieken is debet aan het verzuimpercentage. Doelstelling 2: Het aantal managers wordt verminderd op de opvanglocaties in Zwolle. In 2012 is 1 manager vertrokken, waardoor de mogelijkheid is ontstaan de opvangvoorzieningen in Zwolle door 1 manager aan te laten sturen in plaats van door 2 managers. De manager voor de opvangvoorzieningen in Twente heeft haar functie beëindigd ultimo Het team heeft Pagina 16 van 76

17 aangegeven als zelfstandig team de activiteiten uit te willen voeren. Dit is conform het meerjarenbeleidsplan en wordt ondersteund middels een coach die de ontwikkeling begeleidt. Doelstelling 3: De centrale toegang is ingericht, inclusief de 7x24uurs bereikbaarheid. Er is een projectleider aangewezen voor de centrale toegang. Dit project kent 2 werkgroepen: 1 voor de inrichting van de voordeur en 1 voor de inrichting van een screeningsteam. Dit project loopt door in Voor de 7x24uurs bereikbaarheid is per 1 januari 2013 Tell en Tell ingeschakeld. Bij noodopvang en crisisinterventie worden de meldingen doorgezet naar respectievelijk de bereikbaarheidsdienst van Kadera en Crisisinterventieteam. Doelstelling 4: 90% van de cliënten in de opvang beschikt over een risicoscreening. Uit de rapportage Dossier Audit blijkt dat in 95% van de cliëntendossiers een risicoscreening is aangetroffen. Hoewel dit percentage hoger is dan het percentage uit de doelstelling, blijkt dat de risicoscreening, conform de eigen werkafspraken, niet steeds herhaald wordt. Hierop wordt een verbetermaatregel ingezet. Doelstelling 5: Er is een passend instrument, waarmee de kwaliteit van dienstverlening binnen de opvang wordt gemeten. Voor 2012 is ervoor gekozen het screeningsinstrument Brief Screening Inventory (BSI) regelmatig bij cliënten te gebruiken. Bij de eerste screening levert dit instrument informatie voor een diagnose en/of AWBZ-aanvraag op. Door vaker te screenen zou een uitspraak over het effect van de dienstverlening gedaan kunnen worden. De uitkomsten van deze meting zijn gerapporteerd. Doelstelling 6: Er is een ketengericht werkproces voor de aanpak van eergerelateerd geweld in IJsselland. In november is een pilot gestart met de kernpartners in de ketenaanpak eergerelateerd geweld, te weten Politie IJsselland, BJzO en Kadera SHG. Vanuit Kadera SHG neemt een medewerker deel aan het 'Expertiseteam Eergerelateerd Geweld. Aan het eind van deze pilot zal de werkwijze van dit team beschreven zijn en wordt een convenant voor de ketenaanpak eergerelateerd geweld gesloten. De pilot loopt tot juni Doelstelling 7: Er is een ketengericht werkproces voor de aanpak van ouderenmishandeling in IJsselland. Voor de aanpak ouderenmishandeling is op 30 mei 2012 samen met GGD IJsselland een projectplan ingediend. Het projectplan voorziet in de ontwikkeling van een verwijsroute, inrichting van de backoffice en het opzetten en uitvoeren van een preventieplan. Het project is later gestart dan voorgenomen doordat de beschikking laat is afgegeven. Voor de uitvoering van het plan is een tijdlijn uitgezet. Doelstelling 8: De werkprocessen binnen Kadera SHG zijn aangepast in verband met de wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Als eerste stap zijn de reeds eerder landelijk vastgestelde functies binnen Kadera SHG in kaart gebracht. Er is onderzocht welke functies reeds belegd zijn bij Kadera SHG en welke nog nader ingevuld dienen te worden. Modules voor de werkwijze zijn beschreven en gekoppeld aan de functies. Er zijn 3 bijeenkomsten geweest met het team om te bespreken op welke wijze de meldingen in ontvangst genomen en verwerkt kunnen worden. Kadera SHG is als deskundige in de aanpak van huiselijk geweld de vraagbaak voor professionals. Medewerkers hebben de training Het voeren van consultatiegesprekken gevolgd om hun adviesvaardigheden te vergroten. Er is een bijdrage geleverd aan de landelijke ontwikkeling van een handelingsprotocol voor de SHG s. Eind 2012 was dit protocol nog in ontwikkeling. Het zal in 2013 verder vertaald worden naar de werkprocessen binnen Kadera SHG. Er heeft overleg plaatsgevonden met de centrumgemeente Pagina 17 van 76

18 Zwolle, waarbij met name de afstemming tussen landelijke ontwikkelingen (landelijke functies, landelijk handelingsprotocol, samenwerking SHG en AMK) en de regionale en lokale ontwikkelingen (bespreking van de resultaten van de quick scan) Aanpak huiselijk geweld in de regio IJsselland en de te ontwerpen regiovisie onderwerp van gesprek zijn geweest. Doelstelling 9: Het protocol Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is geïmplementeerd. De implementatie wordt vormgegeven in 2 fases. Tijdens de eerste fase zijn de volgende resultaten behaald: De hulpverlener weet wat de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling inhoudt. De hulpverlener kent het protocol Huiselijk geweld en kindermishandeling van Kadera. De hulpverlener weet hoe te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. De hulpverlener kent de signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze fase wordt afgesloten, nadat nog 1 training volgt voor hulpverleners die niet eerder konden deelnemen. Tijdens de tweede fase zal er een verdieping worden aangeboden. Doelstelling 10: De onafhankelijke externe cliënttevredenheid leidt tot een waardering boven de 8.0. Cliënten beoordeelden Kadera gemiddeld met een 7.5. Kadera maakte gebruik van de cliëntervaringsmeting op basis van de Consumer Quality Index (CQ-Index). Dit is een gestandaardiseerde systematiek voor het meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg. In 2012 is ook de tevredenheid gemeten bij cliënten die te maken hebben gehad met het opleggen van een Tijdelijk Huisverbod (THV). Gemiddeld gaven de achterblijvers een 7.1 voor de geboden hulpverlening. Voor de uithuisgeplaatsten lag deze tevredenheid wat lager: een 6.2. Het Crisisinterventieteam van Kadera SHG heeft haar verbeterpunten geformuleerd. Besloten is te onderzoeken op welke wijze de CQ-Index structureel ingezet kan worden voor het meten van de cliënttevredenheid bij het opleggen van een huisverbod. In 2012 is tevens een start gemaakt om de tevredenheid te onderzoeken van de cliënten die contact zochten met de frontoffice van Kadera SHG. Meer informatie over de cliënttevredenheidsmeting is te vinden in paragraaf Doelstelling 11: De begroting is taakstellend. Het resultaat uit de normale bedrijfsvoering vertoont een tekort. Dit tekort wordt ten laste gebracht van de algemene reserve. Het tekort is lager dan begroot. Verwezen wordt naar de jaarrekening. Projecten Onderzoek naar de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld In samenwerking met Universiteit Utrecht en Hondenbescherming is een onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling in Nederland. Het onderzoek is gepresenteerd op het congres Huiselijk geweld en dierenmishandeling, waarbij 120 deelnemers met zeer uiteenlopende achtergronden aanwezig waren. Daarnaast zijn de resultaten van het onderzoek in gedrukte vorm en via de media, social media en de website onder de aandacht gebracht. De signaalkaart Huiselijk geweld en dierenmishandeling is ontwikkeld en verspreid. Staatsecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken heeft, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een reactie aan de Tweede Kamer gegeven op dit onderzoek. Pagina 18 van 76

19 Huisvesting Enschede De huisvesting van de opvangvoorziening in Enschede volstaat op een aantal punten niet: de toegang is niet veilig genoeg, er ontbreken goede spreekkamers, de speelmogelijkheden voor de kinderen zijn beperkt en er is te weinig ruimte voor cliënten om elkaar te ontmoeten. Met de gemeente Enschede wordt overlegd om het bestaande pand aan te passen. Voor de overige ruimtes binnen het gebouw is een andere zorgaanbieder in beeld. Preventie en projecten In 2012 is vervolg gegeven aan een aantal lopende projecten en zijn een aantal nieuwe projecten van start gegaan. Het aantal opdrachtgevers voor deskundigheidsbevordering op offertebasis is in 2012 verdubbeld naar Algemeen kwaliteitsbeleid Sinds oktober 2008 is Kadera HKZ gecertificeerd en heeft in 2011 hercertificatie plaatsgevonden. In 2012 heeft DNV Certification BV te Barendrecht Kadera wederom getoetst middels een periodieke audit. Voor deze audit is Kadera met vlag en wimpel geslaagd. Er zijn 13 sterke punten geconstateerd en 3 verbeterpunten. De verbeterpunten zijn: Medewerkers denken goed aan de veiligheid van cliënten, alleen zien niet altijd het belang om dit vast te leggen in een veiligheidsplan. Monitoren van de voortgang van de jaarwerkplannen is niet geïmplementeerd (de resultaatgesprekken in het management). Analyses van cliëntevaluaties zijn niet uitgevoerd. Op deze verbeterpunten zijn maatregelen uitgezet. De geplande maatregelen zijn in een plan van aanpak vastgelegd en voorgelegd aan de externe auditor en CR. Beiden hebben ingestemd met het plan van aanpak. Kadera SHG maakt geen onderdeel uit van het HKZ-certificeringssysteem, maar sluit waar mogelijk aan bij het kwaliteitsbeleid van de opvang. De volgende zaken zijn gerealiseerd: In het kader van het landelijke ondersteuningsprogramma heeft Kadera SHG een bijdrage geleverd aan het ontwerp van een landelijk handelingsprotocol. Voor het in ontvangst nemen en verwerken van de meldingen is een modelsamenwerkingsovereenkomst AMK en Kadera SHG ontworpen. Een bijdrage is geleverd aan het onderzoek naar de 7x24uurs bereikbaarheid van de SHG s landelijk. Er is een geïntegreerd instrument risicoscreening voor SHG en opvang ontworpen. Er zijn afspraken gemaakt over de samenwerking tussen SHG s en het nieuwe Meldpunt Seksueel Misbruik dat is ondergebracht bij Slachtofferhulp Nederland. Kadera SHG heeft de landelijke ontwikkelingen waar mogelijk vertaald naar de lokale en regionale mogelijkheden: de samenwerkingsafspraken met BJzO zijn geïntensiveerd, de bereikbaarheid van Kadera SHG is 7x24uur gegarandeerd en samen met BJzO zijn er afspraken gemaakt over de afhandeling van meldingen op het gebied van seksueel misbruik. Regionaal heeft Kadera SHG een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de quick scan Ketenaanpak Huiselijk Geweld regio IJsselland. In opdracht van de gemeentelijke stuurgroep Aanpak Huiselijk Geweld is er een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor hulp aan kinderen als direct betrokkene bij huiselijk geweld. In dit onderzoek worden aanbevelingen gedaan aan individuele ketenpartners voor de ketenaanpak in de Pagina 19 van 76

20 regio en aan centrumgemeente Zwolle en lokale gemeenten. Het rapport met de bevindingen en aanbevelingen is gepresenteerd aan de centrumgemeente Zwolle en zal worden meegenomen in de verdere doorontwikkeling van de aanpak van huiselijk geweld in de regio. 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit van zorg Cliënttevredenheidsmeting Voor de cliënttevredenheidsmeting binnen Kadera is in 2012 gebruik gemaakt van de CQ-index Opvang (vragenlijst voor niet-ambulante cliënten). Deze vragenlijst bestaat uit 52 vragen en is bedoeld voor schriftelijke afname middels cliëntbijeenkomsten. De vragenlijst is anoniem afgenomen. Van de 51 cliënten die zijn benaderd voor deelname, zijn 31 valide vragenlijsten teruggekomen (respons: 61%). Respondenten beoordelen Kadera gemiddeld met een 7,5. Van de respondenten geeft 19,4% het cijfer 10 aan Kadera en geen van de respondenten geeft het cijfer 0. De kwaliteit van de werkrelatie wordt door cliënten als goed ervaren. De rapportages zijn opgeleverd in december en zijn intern besproken. Naar aanleiding hiervan worden verbeteracties in gang gezet. Het gemiddelde rapportcijfer was in de voorgaande jaren hoger: 8,5 en 8,1. Doordat er in 2012 voor het eerst met de CQ-index gemeten is, is het cijfer van 2012 niet te vergelijken met voorgaande jaren. Destijds werd na afloop van het verblijf in de opvang de tevredenheid gemeten, nu gebeurt dat tijdens het verblijf in de opvang. Verbeterpunten CR Voor 2012 waren de volgende verbeterpunten afgesproken: 1. verbetering van de begeleiding en opvoedingsondersteuning van de kinderen en hun moeder/vader 2. realisatie van een website voor de CR 3. uitbreiding van de CR 4. vaker en korter vergaderen, afwisselend voorzitterschap van de directeurbestuurder en stafmedewerker/kwaliteitscoördinator 5. verbetering van het informatieboekje voor cliënten De begeleiding van de kinderen en de opvoedingsondersteuning van de ouders is verbeterd door de implementatie van Veerkracht. De CR heeft een eigen pagina op de site van Kadera gekregen. Zoals eerder aangegeven is in 2012 de samenstelling van de CR gewijzigd. Er zijn nieuwe CR-leden gekomen, omdat een aantal leden is gestopt is. De CR is in 2012 niet uitgebreid. Het vaker en korter vergaderen is niet goed bevallen; in 2013 wordt het oude vergaderschema tussen de directie en de CR weer opgepakt (5 tot 6 keer per jaar). De samenwerking met de stafmedewerker/kwaliteitscoördinator blijft gehandhaafd. Aan verbetering van het informatieboekje voor cliënten is gewerkt en het zal in 2013 opgeleverd worden. De voorzitter van de CR vertegenwoordigt Kadera in het landelijk verbeterpanel. Zij is tevens lid van de Wmoadviesraad van de gemeente Zwolle. Pagina 20 van 76

21 Verbeterplan Vrouwenopvang Krachtwerk De resultaten van het Verbeterplan Vrouwenopvang zijn in 2012 zichtbaarder geworden. In juni 2011 is de methodiek Krachtwerk ingevoerd binnen Kadera. Na het screenen en diagnosticeren van een cliënt(systeem) wordt krachtgericht gewerkt aan het oplossen van de problemen, door uit te gaan van de krachten van de cliënt. Er wordt samen met de cliënt een krachteninventarisatie gemaakt en vervolgens worden actieplannen (met doelen) op verschillende leefgebieden gemaakt. Door middel van Krachtwerk en een leven in veiligheid herstelt een cliënt en werkt zij aan een zingevend bestaan met hoop en zicht op een betere toekomst en betere kwaliteit van leven. In 2012 is gestart met het coachen van de hulpverleners om het methodisch werken van hulpverleners te bevorderen. Krachtwerk kent de volgende uitgangspunten of Krachtprincipes : cliënten hebben het vermogen te herstellen, hun leven weer op te pakken en te veranderen de focus ligt op individuele krachten en niet op tekortkomingen de cliënt heeft de regie over de begeleiding de werkrelatie is primair en essentieel (respect, vertrouwen, eerlijkheid, openheid, gelijkwaardigheid en enthousiasme) er wordt gewerkt in de natuurlijke, eigen omgeving van de cliënt de samenleving wordt gezien als hulpbron: er wordt gebruik gemaakt van hulpbronnen in de omgeving/gemeenschap Kadera heeft in 2012 door middel van een externe audit laten meten hoe modelgetrouw met Krachtwerk gewerkt wordt. Vooral op het bieden van hoopgevend gedrag aan cliënten scoorde Kadera goed. Hoopgevend gedrag komt overeen met de eerste 4 uitgangspunten van Krachtwerk. Wel dient Kadera beter gebruik te maken van externe hulpbronnen. De medewerkers gaan hier mee aan de slag. Veerkracht In 2012 is Veerkracht, methodiek voor kinderen in de vrouwenopvang, ontwikkeld in het kader van het Verbeterplan Vrouwenopvang en bij Kadera ingevoerd. Kadera is 1 van de 3 pilotinstellingen die in het eerste half jaar van 2012 Veerkracht in de praktijk heeft getest. Veerkracht heeft, naast de basisprincipes van Krachtwerk, de volgende kerndoelen die zich richten op het kind, de ouders en het systeem: de veiligheid en de ontwikkeling van het kind herstellen en optimaliseren (fysiek, emotioneel en sociaal) de ouders ondersteunen bij opvoeding en ouderschap na geweld het systeem ondersteunen bij het herstel naar een leven zonder geweld Tijdens de intake is er aandacht voor elk kind dat in de opvang binnenkomt. De moeder wordt, bij voorkeur al bij de aanmelding, geïnformeerd over de aandacht en zorg die de vrouwenopvang heeft voor de kinderen. Daarnaast is er contact of zijn er gesprekken met het kind zelf, afhankelijk van de leeftijd van het kind. Onderdeel van Veerkracht is het uitvoeren van een screening. Doel van de screening is om vast te stellen of er mogelijk bij het kind sprake is van psychische, gedrags- en/of lichamelijke problemen. Uitgangspunt van Veerkracht is dat de vader wordt betrokken bij de begeleiding van zijn kind, mits de veiligheid van het kind, moeder en hulpverlening gewaarborgd zijn. Er wordt zo snel mogelijk na binnenkomst contact opgenomen met de vader, waarbij gemeld wordt dat het kind veilig is. In de contacten staan veiligheid, de rol als vader, de rol als ouder en de omgang tussen kind en vader centraal. Een belangrijk ander doel van Veerkracht is dat geen kind de vrouwenopvang uitgaat zonder veiligheidsplan. Pagina 21 van 76

22 Daarnaast is er aandacht voor de opvoedings- en leefsituatie van het kind. De niet-professionele hulpbronnen uit het netwerk worden in kaart gebracht. Waar mogelijk worden personen ingeschakeld om een ondersteunende rol voor het kind/het gezin te vervullen. Waar noodzakelijk worden meer professionele hulpbronnen betrokken ter waarborging van de veiligheid en/of ontwikkeling van het kind binnen dit gezin. Na de eerste periode stellen het kind en de ouder(s) samen met de kinderhulpverlener een actieplan voor het kind op. In dit actieplan zijn de gewenste doelen uitgewerkt in acties. Het plan is toekomstgericht en vormt de leidraad voor de begeleiding van het kind. Er is aandacht voor de verwerking van wat het kind meegemaakt heeft, het versterken van het gevoel van veiligheid, het (zelf)vertrouwen en eigenwaarde en vooral het opdoen van positieve ervaringen. Aandacht voor de veiligheid en ontwikkeling van het kind betekent aandacht voor en ondersteuning van de ouders. Zij hebben de verantwoordelijkheid voor een veilige situatie voor het kind. Daarom is ondersteuning van de ouders een expliciet onderdeel van Veerkracht, naast het stilstaan bij hun taak en verantwoordelijkheid als opvoeder. De ondersteuning is gericht op veiligheid, ouderschap en opvoeding en het helpen van het kind bij de verwerking van zijn ervaringen. Tijdens de evaluatie is gebleken dat het noodzakelijk is om hbo-opgeleid te zijn om Veerkracht goed uit te kunnen voeren. De functie van kinderhulpverlener is dan ook aangepast van mbo- naar hbo-niveau. Uit de evaluatie bleek ook dat Kadera te weinig formatie kinderhulpverleners had om bovenstaande taken uit te kunnen voeren. Er zijn extra middelen toegekend door beide centrumgemeenten om in 2013 de hulp aan de kinderen volgens de gestelde doelen uit te kunnen voeren. Er zijn in 2012 geen kosten ten laste van dit project gebracht. Program van eisen huisvesting cliënten Het project Program van eisen/richtlijnen voor de huisvesting voor de cliënten is afgerond en er ligt een landelijk vastgesteld program van eisen. Het is de basis geweest voor onderhandelingen met de gemeente Enschede in het kader van verbetering van de huisvesting van de opvang in Twente. Diagnostiek en screening Het project Diagnostiek en screening heeft 3 screeningsinstrumenten opgeleverd. Met 1 van deze screeningsinstrumenten heeft Kadera proefgedraaid en deze is nu standaard opgenomen in het aanbod. Met dit screeningsinstrument is in 2012 onderzocht of naast het screenen van cliënten ook het effect van de hulpverlening gemeten kan worden. De uitkomsten van deze meting zijn gerapporteerd. Een conclusie over de kwaliteit van dienstverlening is nog moeilijk te trekken. Besloten is dan ook om voor 2013 aan te haken bij de ontwikkeling van een instrument op landelijk niveau vanuit de FO. Tot die tijd wordt effectmeting voortgezet middels het valide en betrouwbare screeningsinstrument. Opvangatlas De ontwikkeling van de Opvangatlas is afgerond. Alle instellingen voor Vrouwenopvang en Maatschappelijke Opvang laten hier via een website het aanbod zien. Op deze manier kunnen cliënten en verwijzers passende keuzes maken en is inzichtelijk wat de Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang in het land te bieden hebben. Ook Kadera presenteert zich in de Opvangatlas. Academische Werkplaats De Academische Werkplaats wil een effectieve bijdrage leveren aan de professionalisering en kwaliteitsverbetering van de aanpak van huiselijk geweld. Kadera draagt jaarlijks bij aan de Academische Werkplaats. Vanuit de Academische Werkplaats wordt er nauw samengewerkt met de FO om aan te sluiten bij de activiteiten vanuit het Verbeterplan Vrouwenopvang. In 2012 zijn verschillende resultaten behaald: Pagina 22 van 76

23 de ontwikkeling van een modelgetrouwheidsschaal Krachtwerk en het testen daarvan een informatieblad over systeemgericht werken in situaties van huiselijk geweld het wetenschappelijk onderzoek naar het resultaat/de werkzaamheid van een extra interventie Critical Time Intervention (CTI) - bovenop Krachtwerk als cliënten de opvang verlaten. Kadera is eind 2010 gestart met dit onderzoek, dat loopt tot in Veiligheid Bij Kadera is de aandacht voor de veiligheid van cliënten en medewerkers groot. Voor de cliënten van Kadera is het risico op geweld van buiten groot. Bij opname wordt een risicoscreening (Verwey- Jonker Instituut) afgenomen. Deze wordt herhaald indien de veiligheidssituatie wijzigt. Als het nodig is, wordt er samengewerkt met de politie. Dit laatste geldt standaard voor cliënten van Safe Houses. Ook bij Kadera SHG wordt gewerkt met een risicoscreeningsinstrument, speciaal ontwikkeld voor deze sector. Risico s en veiligheid van de cliënten van Kadera SHG worden in beeld gebracht en ook geeft het instrument handvatten om te komen tot een passende vervolgstap of doorverwijzing Klachtenbehandeling cliënten De klachtenregeling wordt middels de informatiemap voor cliënten onder de aandacht gebracht. In 2012 zijn 10 informele klachten ontvangen. De aard van de klachten is divers, zoals het direct opzeggen van de begeleidingsovereenkomst, de uitvoering van kamercontrole, geen klik met de casemanager of te weinig begeleiding. In alle gevallen zijn de klachten behandeld door de leidinggevende. Bij de externe klachtencommissie zijn 2 klachten ingediend. 1 klacht is beschouwd als ingetrokken, vanwege het uitblijven van een reactie van de klager op vragen. De andere klacht is niet behandeld, omdat de klager niet gezien kon worden als cliënt in de zin van de klachtenregeling. De externe klachtencommissie is in het verslagjaar 2 keer bijeengeweest, teneinde te worden geïnformeerd door Humanitas Onder Dak en Kadera. De commissie bestaat uit 4 leden. De leden zijn niet werkzaam voor of bij Kadera en Humanitas Onder Dak. De samenstelling is niet gewijzigd. De cliëntvertrouwenspersoon is mevrouw S. Padantin. Zij is betrokken geweest bij de behandeling van 1 informele klacht. 4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Sociaal beleid Het sociaal beleid betreft de visie en opvattingen van een organisatie over de rol en de betekenis van de factor personeel en is binnen Kadera gebaseerd op de humanresourcemanagement-gedachte (HRM). In de HRM-gedachte is het sociaal beleid een geïntegreerd onderdeel van het totale instellingsbeleid. Het uitgangspunt is dat de medewerker een vitale factor is in het streven naar klantgerichtheid en klantvriendelijkheid. De medewerker wordt gezien als een bron van opbrengsten en resultaten, waarin menselijke talenten optimaal benut worden. De kwaliteiten van de medewerkers zijn bepalend voor het succes van de instelling. Voortdurende ontwikkeling van deze kwaliteiten komt het succes van de instelling ten goede. Pagina 23 van 76

Uitvraag Vrouwenopvang

Uitvraag Vrouwenopvang Uitvraag Vrouwenopvang 2018-2019 Beleidsambities Een veilig thuis 2015-2020 In de regiovisie Een veilig thuis 2015-2020 zijn de beleidskaders voor de periode 2015-2020 vastgelegd. De inzet van het beleid

Nadere informatie

VEERKRACHT! Landelijk congres 18 november 2013 Jantien van der Meer, Margreet Knol, Netty Jongepier

VEERKRACHT! Landelijk congres 18 november 2013 Jantien van der Meer, Margreet Knol, Netty Jongepier VEERKRACHT! Landelijk congres 18 november 2013 Jantien van der Meer, Margreet Knol, Netty Jongepier Aanleiding Veerkracht Kinderen vormen belangrijke groep in de vrouwenopvang In beleid en onderzoek kinderen

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Crisisopvang en Integrale Arrangementen

Crisisopvang en Integrale Arrangementen Crisisopvang en Integrale Arrangementen Geweld in afhankelijkheidsrelaties Stichting Arosa Brede aanpak huiselijk geweld Vrouwenopvang & mannenopvang Advies, informatie & hulpverlening in de eigen omgeving

Nadere informatie

Moviera Aanpak huiselijk geweld

Moviera Aanpak huiselijk geweld Moviera Aanpak huiselijk geweld 2 moviera Moviera 3 Moviera Moviera is door een fusie tussen VieJa Utrecht en Hera ontstaan op 28 augustus 2012. De nieuwe organisatie richt zich op innovatie en verandering.

Nadere informatie

Afkortingenlijst. Jaardocument 2014 Pagina 2 van 37

Afkortingenlijst. Jaardocument 2014 Pagina 2 van 37 Stichting Kadera aanpak huiselijk geweld Afkortingenlijst AMK AMHK ANBI AWARE AWBZ BJzO BWJM CAO COZ CQ-index CR CSG Fte HKZ HRM IFAW IRP IZE IZZ JbOV MIC OM P&O PSA RIBW RI&E RSI SHG THV VenD VTIJ Wmo

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente 1 1. Inleiding : van Borging naar doorontwikkeling. Het Veiligheidshuis Twente heeft in april 2014 een nieuwe manager gekregen die de opdracht meekreeg om op de ingeslagen

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis West-Brabant Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis West-Brabant Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis West-Brabant Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor

Nadere informatie

Crisisopvang en Integrale Arrangementen

Crisisopvang en Integrale Arrangementen Crisisopvang en Integrale Arrangementen Geweld in afhankelijkheidsrelaties Stichting Arosa Brede aanpak huiselijk geweld Vrouwenopvang & mannenopvang Advies, informatie & hulpverlening in de eigen omgeving

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie

Nadere informatie

Regiovisie Veilig Thuis. Zuid-Limburg

Regiovisie Veilig Thuis. Zuid-Limburg Veilig Thuis Regiovisie Veilig Thuis Uitgangspunten Zuid-Limburg Sluitende aanpak voor geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) in Zuid-Limburg. Samenwerking tussen sociaal domein (welzijn/ zorg en jeugd)

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de

Nadere informatie

11 Stiens, 21 oktober 2014

11 Stiens, 21 oktober 2014 11 Stiens, 21 oktober 2014 Raadsvergadering: 13 november 2014 Voorstelnummer: 2014/ 74 Portefeuillehouder: Cees Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. :

Nadere informatie

Afkortingenlijst. Jaardocument 2013 Pagina 2 van 42

Afkortingenlijst. Jaardocument 2013 Pagina 2 van 42 Stichting Kadera aanpak huiselijk geweld Afkortingenlijst ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling AWARE - Abused Women s Active Response Emergency AWBZ - Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten BWJM - Begeleid

Nadere informatie

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten:

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten: Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 5 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 20 april 2015 Onderwerp : Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding Als gevolg van

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Utrecht Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Utrecht Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Utrecht Stap 1 Utrecht, oktober 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Utrecht, juli 2016 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

KWALITEITSKADER VEILIG THUIS ONDERDEEL: ZICHT OP VEILIGHEID

KWALITEITSKADER VEILIG THUIS ONDERDEEL: ZICHT OP VEILIGHEID Landelijk Netwerk Veilig Thuis KWALITEITSKADER VEILIG THUIS ONDERDEEL: ZICHT OP VEILIGHEID Utrecht, 1 juli 2016 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Kaders zicht op veiligheid voor Veilig Thuis... 4 2.1

Nadere informatie

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet.

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet. Verbeterplan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. VTRR is een nieuwe organisatie die nog volop in ontwikkeling is. De wettelijke taken van VTRR, het oppakken van meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling,

Nadere informatie

Model Programma van Eisen AMHK

Model Programma van Eisen AMHK Model Programma van Eisen AMHK Inleiding Een programma van eisen is noodzakelijk voor het geven van een opdracht aan één of meer organisaties of personen om een AMHK in te richten. Een programma van eisen

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

ORANJE HUIS THUIS Een intensieve outreachende aanpak van huiselijk geweld. 18 november 2013

ORANJE HUIS THUIS Een intensieve outreachende aanpak van huiselijk geweld. 18 november 2013 ORANJE HUIS THUIS Een intensieve outreachende aanpak van huiselijk geweld 18 november 2013 Blijf Groep Blijf Groep is expert-organisatie in de aanpak van huiselijk geweld in Noord-Holland, Amsterdam, Flevoland

Nadere informatie

De krachtgerichte methodiek

De krachtgerichte methodiek Het Centrum Voor Dienstverlening is u graag van dienst met: De krachtgerichte methodiek Informatie voor samenwerkingspartners van het CVD Waar kunnen we u mee van dienst zijn? Centrum Voor Dienstverlening

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Samenwerkingsafspraken ten behoeve van de preventieve - en de veiligheidsaanpak van (potentiële) slachtoffers van eergerelateerd geweld in Twente. Vanuit

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Groningen Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Groningen Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Groningen Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen Twente 2012

Monitor begeleid wonen Twente 2012 Monitor begeleid wonen Twente 2012 metingen 2009, 2010 en 2011 A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud Nieuwsbrief Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod Inhoud Waarom een landelijk implementatieteam 3 Samenstelling en rol implementatieteam 4 Voorlichting, opleiding en training 4 Instrumenten

Nadere informatie

Monitor 2015 Huiselijk geweld Twente

Monitor 2015 Huiselijk geweld Twente metingen 2004-2014 Monitor 2015 Huiselijk geweld Twente A. Kruize M. Boendermaker B. Bieleman 1. Inleiding Na de onderkenning van de omvang en aard van de problematiek rondom huiselijk geweld heeft de

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Brabant Noordoost Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Brabant Noordoost Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Brabant Noordoost Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Foech ried/kolleezje: Raad: kaderstellend

Riedsútstel. Underwerp Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Foech ried/kolleezje: Raad: kaderstellend Riedsútstel Ried : 11 december 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Werkgroep 3D d.d. 3 december 2014 Agindapunt : 18 Portefúljehâlder : mw. G. Postma Amtner : mw. C. Zondag Taheakke

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

Integrale Veiligheidszorg in Twente

Integrale Veiligheidszorg in Twente Integrale Veiligheidszorg in Twente -Achtergrond -Werkwijze & organisatie Platform IVZ -Actieplan IVZ 2009-2010 - Evaluatietraject -Resultaten Platform IVZ -Vervolg samenwerking in Twente Platform IVZ

Nadere informatie

Helpt na een misdrijf, verkeersongeval, calamiteit of bij vermissing

Helpt na een misdrijf, verkeersongeval, calamiteit of bij vermissing Helpt na een misdrijf, verkeersongeval, calamiteit of bij vermissing PROGRAMMA Wie helpen wij? De dienstverlening Onze vrijwilligers Ontwikkelingen Financiering SLACHTOFFERHULP NEDERLAND Slachtofferhulp

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2015

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Uitgevoerd door de Wetenschapswinkel van de Universiteit Twente Laura van Neck December 2015 1 Colofon Onderzoek uitgevoerd door: Wetenschapswinkel Universiteit Twente

Nadere informatie

Veilig Thuis & Vrouwenopvang. 18 januari 2016

Veilig Thuis & Vrouwenopvang. 18 januari 2016 Veilig Thuis & Vrouwenopvang 18 januari 2016 Veilig Thuis & Vrouwenopvang - Midden in een transformatie ; - hard aan het werk voor een kwetsbare doelgroep ; - en de dilemma's die daar bij spelen. Veilig

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie

Nadere informatie

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 20 december 2016 RV/16/00724 Z16-44594 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp E.A. Grudzinska A.K.

Nadere informatie

Veilig Thuis Gooi & Vechtstreek. ASHG en AMK samen verder

Veilig Thuis Gooi & Vechtstreek. ASHG en AMK samen verder Veilig Thuis Gooi & Vechtstreek ASHG en AMK samen verder Kernopdracht het stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van veiligheid van alle betrokkenen 2 Regio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

De Wet meldcode Hoe zit het?

De Wet meldcode Hoe zit het? De Wet meldcode Hoe zit het? Het houdt niet vanzelf op November 2012 Sita Hoogland & Mirella Laan Gebruik deze gelegenheid om dat te zeggen wat je werkelijk wil zeggen, luister goed en heb respect voor

Nadere informatie

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Door de inspectie Jeugdzorg en de Gezondheidszorg. Apeldoorn 26 april 2017 1 Aanleiding

Nadere informatie

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN gemeente Den Haag September 2015 Conceptversie 2.0 1 Inleiding In november jl. is door de Haagse gemeenteraad Motie 86 Geïsoleerde Vrouwen aangenomen. Om uitvoering te geven

Nadere informatie

Welkom bij RIBW Groep Overijssel

Welkom bij RIBW Groep Overijssel Voorjaar 2015 Ik heb een psychische beperking. RIBW doet wat nodig is voor mij en mijn netwerk: bij wonen, werken en leren. Ze zijn deskundig, positief en praktisch. RIBW GO! Welkom bij RIBW Groep Overijssel

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Hollands Midden Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Hollands Midden Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Hollands Midden Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant. Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant

Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant. Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant cliëntenraad@jeugdzorg-nb.nl Eindhoven, maart 2013 Voorwoord Graag bieden wij u dit jaarverslag

Nadere informatie

Monitor 2009 Huiselijk geweld Twente

Monitor 2009 Huiselijk geweld Twente Monitor 2009 Huiselijk geweld Twente metingen 2004-2008 M. van Zwieten B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving Aanpak: CJG-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: CJG Icare Deze

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Informatie voor professionals 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Signaleren en samen aanpakken Wat is huiselijk geweld en wat is kindermishandeling? Verplicht

Nadere informatie

VAN. Reg.nr. pr I ^ ^ ^ / ^Lf )" Routing

VAN. Reg.nr. pr I ^ ^ ^ / ^Lf ) Routing Luttenbergstraat 2 Postbus 0078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 75 20 Provincie.overijssel.nl postbus@overijssel. nl RABO Zwolle 39 73 4 2 Provinciale Staten van Overijssel Inlichtingen

Nadere informatie

Ouderenmishandeling De rol van de gemeente

Ouderenmishandeling De rol van de gemeente Ouderenmishandeling De rol van de gemeente 11/21/2013 Congres huiselijk geweld 18 november 2013 Programma: Opening Inleiding landelijke aanpak ouderenmishandeling; de meldcode De rol van de gemeente: s-hertogenbosch

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 1. Inleiding De stichting MJD is een Groningse welzijn&zorg-organisatie die mensen stimuleert om te participeren

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Een no-nonsense benadering vormgegeven door gedreven en erkende professionals DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Hoofdlocatie: Oostwaarts 5 E,2711 BA Zoetermeer Telefoonnummer:

Nadere informatie

E.A. Grudzinska A.K. Benschop-van Eldik Jeugd Bescherming en veiligheid jeugd

E.A. Grudzinska A.K. Benschop-van Eldik Jeugd Bescherming en veiligheid jeugd .'^23 Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 20 december 2016 RV/16/00724 20 Z16-44594 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp E.A. Grudzinska

Nadere informatie

Welkom bij RIBW Groep Overijssel

Welkom bij RIBW Groep Overijssel najaar 2014 Ik heb een psychische beperking. RIBW doet wat nodig is voor mij en mijn netwerk: bij wonen, werken en leren. Ze zijn deskundig, positief en praktisch. RIBW GO! Welkom bij RIBW Groep Overijssel

Nadere informatie

Actieplan implementatie meldcode

Actieplan implementatie meldcode Fase 1 Voorbereidingsfase Besluit door het hoogste orgaan om het Basismodel Meldcode te gaan invoeren Opzetten van een implementatiestructuur Opstellen implementatieplan Reserveren van budget Vrijmaken

Nadere informatie

Klachtenbehandeling Vrijwaard

Klachtenbehandeling Vrijwaard 2015 Klachtenbehandeling Vrijwaard MOGELIJKHEDEN VOOR HET INDIENEN VAN EEN KLACHT Inleiding klachtenprocedure Vrijwaard is een organisatie die constant op zoek is naar verbetering. In dit document staat

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid Stap 1 Utrecht, Januari 2016 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde

Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde 9 januari 2017 Inleiding In dit document wordt gerapporteerd over de bevindingen en resultaten van het Programma Veilig Thuis de basis

Nadere informatie

Rapportage Interne Audit - Toetsingskader Veilig Thuis 2015-23 februari 2016

Rapportage Interne Audit - Toetsingskader Veilig Thuis 2015-23 februari 2016 Auditgegevens Organisatie Jeugdbescherming Noord/ Het Kopland Datum 23 februari 2016 Afdeling Veilig Thuis Groningen Onderwerp Toetsingskader Veilig Thuis 2015 Auditor 1 T. Sikkema Document(en) Auditor

Nadere informatie

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK Een onmisbare handleiding voor eerstelijnspraktijken die de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gaan implementeren. 4 INTRODUCTIE DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK 6 8 12

Nadere informatie

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017 follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017 1 Inleiding Op 31 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG IMPLEMENTATIE EN BORGING WET MELDCODE BIJ STEUNPUNTEN HUISELIJK GEWELD IN DE PERIODE 2013 EN 1014

SUBSIDIEAANVRAAG IMPLEMENTATIE EN BORGING WET MELDCODE BIJ STEUNPUNTEN HUISELIJK GEWELD IN DE PERIODE 2013 EN 1014 SUBSIDIEAANVRAAG IMPLEMENTATIE EN BORGING WET MELDCODE BIJ STEUNPUNTEN HUISELIJK GEWELD IN DE PERIODE 2013 EN 1014 Inleiding Sterke SHG s zijn een voorwaarde voor een toekomstbestendige ketenaanpak van

Nadere informatie

Zorg voor kinderen in de opvang: een eerste prioriteit

Zorg voor kinderen in de opvang: een eerste prioriteit Zorg voor kinderen in de opvang: een eerste prioriteit Opening Kennismaking Kind in opvang Drie huizen Veiligheid Veerkracht Hechter Samenwerking Afsluiting Kinderen in de opvang hebben aandacht nodig

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

in 2013 Kompaan en De Bocht

in 2013 Kompaan en De Bocht Kompaan en De Bocht in 2013 In het maatschappelijk jaardocument van 2013 staat een uitgebreider (financieel) jaarverslag over Kompaan en De Bocht. U kunt dit vinden op www.jaarverslagenzorg.nl Steeds sterker

Nadere informatie

Geachte mevrouw Veldhuijzen van Zanten - Hyllner,

Geachte mevrouw Veldhuijzen van Zanten - Hyllner, 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport t.a.v. mw. M. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Schedeldoekshaven 131 2511

Nadere informatie

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens Jaarverslag 2012 Professionaliseren en versterken van de ketens Inleiding H et Veiligheidshuis is dé plek waar veiligheid, zorg en bestuur samen komen rond complexe problematiek. Het is een netwerksamenwerking

Nadere informatie

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 1 pagina 2 SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 3 Problematiek pagina 4 Omvang van de problematiek 45% van de Nederlandse bevolking ooit/vaker slachtoffer

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Geleding Besproken Besluitvorming Directeuren en GMR Jan-mrt 2011 April 2011 Directeuren en GMR Evaluatie mei 2012 Directeuren Evaluatie en update MO 5-3-2013 DB 26 maart 2013 Directeuren Evaluatie DB

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Jaarverslag Veiligheidshuis Twente 2014

Jaarverslag Veiligheidshuis Twente 2014 Jaarverslag Veiligheidshuis Twente 2014 1. Inleiding: van transitie naar borging 2. Management op orde 3. Extra aandacht, onder andere middels pilots en projecten 4. Werktafel model borgen 5. Top X Veiligheidshuis

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 3 november 2014 Agenda nr: 10 Onderwerp: Regiovisie Veilig Thuis Zuid-Limburg Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 3 november 2014 Agenda nr: 10 Onderwerp: Regiovisie Veilig Thuis Zuid-Limburg Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 3 november 2014 Agenda nr: 10 Onderwerp: Regiovisie Veilig Thuis Zuid-Limburg 2014-2018 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Gemeenten

Nadere informatie

Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord

Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord 2012-2015 Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van ondertekening van het convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk Datum: 14 april 2011 Status: Definitief Versie: 1.0 Meldcode huiselijk Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Meldcode... 4 2. Stappenplan bij signalen van huiselijk... 6 Stap 1: In kaart

Nadere informatie

Jaarbericht 2015 Utrecht, 21 juni 2016

Jaarbericht 2015 Utrecht, 21 juni 2016 Jaarbericht 2015 Utrecht, 21 juni 2016 1 Jaarbericht 2015 Samen Veilig Midden-Nederland Leeswijzer Dit jaarbericht is een samenvatting van de maatschappelijke jaarverantwoording 2015 van Samen Veilig Midden-Nederland

Nadere informatie

Veilig Thuis NHN. Presentatie Regiegroep Regio Alkmaar 3 februari 2016

Veilig Thuis NHN. Presentatie Regiegroep Regio Alkmaar 3 februari 2016 Veilig Thuis NHN Presentatie Regiegroep Regio Alkmaar 3 februari 2016 2014: Landelijke samenvoeging functie AMK en SHG AMK: Aanmeldpunt Kindermishandeling Uitvoering door Bureau Jeugdzorg (nu: de Jeugd-

Nadere informatie

Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp

Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp Utrecht, november 2015 Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

IN HET KADER VAN HET VERBETERPLAN VROUWENOPVANG

IN HET KADER VAN HET VERBETERPLAN VROUWENOPVANG KICK OFF SCREENING IN HET KADER VAN HET VERBETERPLAN VROUWENOPVANG 17 september 2012 BRAM KOPPENAAL LIESBETH VAN BEMMEL Uitwerking doel Wat is screening d.m.v. testinstrumenten? Welke plaats nemen de screeners

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gemeente Beesel Afdelingshoofd Auteur : Bremmers, P.H.M. : Broek, N.M.C.A. Datum vergadering

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Klachtenbeleid Cliënten

Klachtenbeleid Cliënten Klachtenbeleid Cliënten Datum vaststelling : mei 2013 Te herzien voor: mei 2016 Opgesteld en vastgesteld door : Arienne Versendaal en Janine Meijer Inhoud 1. Inleiding 1.1 Compliment, feedback of klachtenbehandeling

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Deze taak-functieomschrijving is bruikbaar voor alle sectoren welke ondersteuning, begeleiding, zorg, hulp en bescherming

Nadere informatie