OPENBARE VERGADERING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBARE VERGADERING"

Transcriptie

1 GEMEENTERAAD ZITTING VAN 25 OKTOBER 2012 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN OPENBARE VERGADERING 1. VERSLAG VORIGE VERGADERING Goedkeuring van het verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van 27 september LOKALE POLITIE: BEGROTINGSWIJZIGING 2012/1 Goedkeuring van de begrotingswijziging 2012/1 PZ Schoten. 3. LOKALE POLITIE: MOBILITEITSCYCLUS 2012/5 De gemeenteraad dient de ambten aan te duiden die voor mobiliteit in aanmerking komen, op advies van de korpschef. De behoeftebepaling van de 5 de cyclus 2012 dient aan de Directie van de Mobiliteit en het Loopbaanbeheer te worden meegedeeld, voor 9 november Er wordt hierbij besloten om volgende plaatsen open te stellen: Operationeel kader: - 1 betrekking van hoofdinspecteur van politie ELPZ - 1 betrekking van inspecteur van politie ELPZ - 1 betrekking van ICT-consulent in het CALOG-kader - 1 betrekking van ICT-assistent in het CALOG-kader. Tevens dient de gemeenteraad de selectiemodaliteiten te bepalen. Hierbij wordt besloten om volgende voorwaarden te weerhouden: - voorwaarde 2: het in aanmerking nemen voor alle kandidaten van het gemotiveerd advies van de korpschef onder wiens bevoegdheid de vacante bediening valt - voorwaarde 5: het in aanmerking nemen van het advies van een selectiecommissie. Tevens wordt besloten om te voorzien in een mobiliteitsronde die voor eenzelfde functionaliteit geldig is tot de publicatie van de 2 de navolgende cyclus.

2 4. BUITENGEWONE TOELAGEN KERKFABRIEKEN A) AAN KERKFABRIEK H.FAMILIE VOOR 2 ARCHIEFKASTEN Het dossier inzake levering van 2 archiefkasten voor de kerkfabriek H. Familie is volledig en de gemeenteraad kan een besluit treffen inzake de betaling van een toelage aan de kerkfabriek. Op het budget 2012 werd een krediet voorzien voor betaling van een toelage in het kader van het project aankoop van 2 afsluitbare archiefkasten. De kerkraad heeft op 18 september 2012 deze opdracht gegund aan Burodiscount bvba, Maasstraat 30 te 2060 Antwerpen voor een bedrag van 463,43 inclusief btw voor de archiefkasten en een bedrag van 48,40 inclusief btw voor 2 legborden. De gemeenteraad keurt de rekening ten bedrage van 511,83 euro goed en gaat akkoord met de betaling van dit bedrag aan de kerkfabriek. B) AAN KERKFABRIEK H. HART VOOR GELUIDSINSTALLATIE KERK De gemeenteraad keurde in zitting van 24 november 2011 een buitengewone toelage goed voor de vervanging van de geluidsinstallatie H. Hart-kerk. Er werd een betoelaging van 70 % op de raming van euro exclusief btw voorzien. Omdat de kerkfabriek H. Hart voor de overige 30 % betoelaging door het Agentschap Binnenlands Bestuur geen gunstig gevolg kreeg, werd in de collegezitting van 24 juli 2012 het toewijzingsdossier goedgekeurd voor 100 % betoelaging, zijnde een bedrag van euro exclusief btw of 6.025,80 euro inclusief btw. De kerkfabriek H. Hart vraagt nu de 100 % betoelaging (6.025,80 euro) op na uitvoering van de werken, voorlegging vorderingsstaat/eindafrekening en betalingsbewijs. De gemeenteraad keurt de factuur d.d. 31 augustus 2012 van de firma Elcom Techniek ten bedrage van 6,025,80 euro inclusief btw voor vervanging van de geluidsinstallatie in de H. Hartkerk goed en gaat akkoord om 6.025,80 euro als buitengewone gemeentelijke toelage aan de kerkfabriek H. Hart uit te betalen. 5. AGBS: TOEKENNING KAPITAALSUBSIDIE VOOR ONROERENDE INVESTERINGEN 2012 Besluit tot toekenning van volgende subsidies in kapitaal voor onroerende investeringen aan het Autonoom Gemeentebedrijf Schoten, voor boekjaar 2012: vervangen ramen buitengevels sporthal Vordensteyn: ,00 (vergadering DC : gunning) vernieuwen keuken conciërgewoning SH Vordensteyn: ,51 (vergadering DC : gunning) vernieuwen dak conciërgewoningen SH Vordensteyn: ,20 (vergadering DC : gunning)

3 SH Vordensteyn: vernieuwen verplaatsbare wand: ,00 (vergadering DC : gunning). 6. RETRIBUTIE OP HET GEBRUIK VAN HET OPENBAAR DOMEIN TIJDENS OCCASIONELE ACTIVITEITEN Het retributiereglement d.d. 25 juni 2009 voorzag een retributie voor het gebruik van marktplein, gemeentegrond De Zeurt en voorplein van het kasteel in het gemeentepark. Op 6 september 2012 keurde de gemeenteraad een aangepast reglement aanvraag occasionele activiteiten en ontlenen feestmateriaal goed. Hierin was reeds het principe opgenomen om een retributie te vragen voor alle gebruik van het openbaar domein. Het retributiereglement wordt nu hieraan aangepast en voorziet dat particuliere organisatoren en niet-schotense verenigingen een retributie van 0,15 euro per dag en per vierkante meter oppervlakte openbaar domein dienen te betalen, met een minimum van 50 euro per dag. 7. BUDGETWIJZIGING 2012/2 Goedkeuring van de budgetwijziging 2012/2 van de gemeente. 8. GEBRUIKSOVEREENKOMST BERGING RECYCLAGEPARK Enaxi Jeugdtoneel verzoekt om een opslagplaats voor haar toneelattributen. Berging (lokaal nr. 5) is voor hen geschikt. De gemeenteraad keurt de huurovereenkomst zoals af te sluiten met deze Schotense toneelvereniging, goed. 9. AANVULLEND REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER BETREFFENDE PAPENAARDEKENSTRAAT 9: OPHEFFEN PARKEERPLAATS VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP De gemeenteraad keurde op 6 september 2012 het aanvullend reglement goed met betrekking tot de politie van het wegverkeer inzake de inrichting van een parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van Papenaardekenstraat 9. De aanvraagster van deze parkeerplaats voor personen met een handicap, heeft een aangetekend schrijven ontvangen van de huisbaas met opzeg, omdat deze er zelf terug komt wonen. Bijgevolg dient de parkeerplaats voor personen met een handicap niet ingericht te worden. Het raadsbesluit van 6 september 2012 houdende het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer inzake de inrichting van een parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van Papenaardekenstraat 9, wordt opgeheven.

4 10. AANPASSING GEMEENTELIJK LEEGSTANDSREGLEMENT Het grond- en pandendecreet (27 maart 2009) werd in december 2011 gewijzigd in deze zin dat de gemeente verplicht is om voor 31 december 2012 het gemeentelijk leegstandsreglement aan te vullen met een beroepsprocedure tegen de weigering tot schrapping uit het leegstandsregister. Voor de rest verandert er inhoudelijk niets aan het gemeentelijk leegstandsreglement dat goedgekeurd werd in de gemeenteraad van 24 juni Concreet worden volgende zaken gewijzigd in het bestaande leegstandsreglement: bij artikel 5 werd de titel aangepast van Beroepsprocedure naar Beroepsprocedure tegen opname in het leegstandsregister nieuw artikel 8 werd ingevoegd: Beroepsprocedure tegen weigering tot schrapping uit het leegstandsregister. Het beroep tegen de weigering tot schrapping van een pand uit het leegstandsregister kan ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen en verloopt op dezelfde wijze als het beroep tegen opname in het leegstandsregister zoals vermeld in artikel 5. Uiteraard werd het oorspronkelijke artikel 8 hernummerd naar artikel SCHRAPPING STRAATNAMEN A) DEUZELDVOETWEG In uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand (CRAB-decreet) dienen niet meer bestaande straten die nog vermeld staan op de stratenlijst van de gemeente Schoten te worden geschrapt. Na screening door de GIS-coördinator blijkt dat de niet meer bestaande Deuzeldvoetweg uit de officiële stratenlijst van de gemeente Schoten geschrapt moet worden. Immers voetweg nr. 32, Deuzeldvoetweg, werd afgeschaft bij besluit d.d. 3 april 1986 van de deputatie van de provincie Antwerpen. B) OUDE BRUG In uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand (CRAB-decreet) dienen niet meer bestaande straten die nog vermeld staan op de stratenlijst van de gemeente Schoten te worden geschrapt. Na screening door de GIS-coördinator blijkt dat Oude Brug niet voorkomt in de atlassen der buurtwegen en in werkelijkheid ook niet meer bestaat. Er wordt besloten om Oude Brug uit de officiële stratenlijst van de gemeente Schoten te schrappen

5 12. LEVERING VAN FAIRTRADE KOFFIE VOOR ALLE GEMEENTEDIENSTEN EN POLITIEZONE MET INBEGRIP VAN EEN HUURCONTRACT VOOR KOFFIEMACHINES - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE Het bestaande contract voor levering van de koffie voor de gemeentelijke diensten en de politiezone heeft zijn maximale duur bereikt en dient dus opnieuw aanbesteed te worden vanaf 1 januari Na overleg met de betrokken diensten wordt gekozen voor een opdracht over 4 jaar, weliswaar jaarlijks opzegbaar. In de opdracht wordt ook de huur van 4 automatische espressomachines opgenomen, dezelfde soort en locatie zoals de bestaande toestand. De raming voor de opdracht bedraagt ,00 inclusief btw over de maximale duur van 4 jaar, met inbegrip van de huurcontracten voor de automaten. een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op te starten. De uitgaven zullen aangerekend worden op de budgetten van 2013 en latere jaren, op de gepaste registratiesleutels. 13. VELLINGSWERKEN NAJAARSKAP GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE De milieudienst en groendienst onderzochten in september 2012 de gezondheidstoestand van alle laanbomen om na te gaan welke bomen in het najaar dienen te worden gekapt omdat ze dood, sterk afgetakeld, gevaarlijk of ziek zijn. Voor deze vellingswerken zijn er kredieten voorzien op artikel 425/ van het budget een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op te starten. 14. AANKOOP BOMEN TER VERVANGING VAN DODE BOMEN LANGS WEGEN - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE Volgende bomen worden aangekocht ter vervanging van de dode bomen in diverse straten grondgebied Schoten LOT SOORT MAAT DRKL AANTAL A Acer freemanii "Autumn Blaze" esdoorn 14/16 x 2 B Amelanchier arborea "Robin Hill" krenteboom 14/16 x 2 C Carpinus bet,' Fr, Fontaine' haagbeuk 14/16 x 4 D Corylus colurna boomhazelaar 14/16 x 1 E Fagus Sylv 'Dawyck' beuk 14/16 x 17

6 F Fagus Sylvatica beuk 14/16 x 10 G Fraxinus americana "Microcarpa" es 14/16 x 1 H Fraxinus americana "Skyline" es 14/16 x 2 I Fraxinus excelsior "Westhof Glorie" es 14/16 x 2 J Gleditsia triacanthos 'Skyline' christusdoorn 14/16 x 10 K Liquidambar styr."worplesdon" amberboom 14/16 x 1 L Liriodendron tulipifera"fastigiatum" tulpenboom 14/16 x 1 M Populus alba abeel 14/16 x 1 N Prunus sargentii"rancho" sierkers 14/16 x 1 O Pyrus cal. "Chanticleer" sierpeer 14/16 x 2 P Quercus cerris eik 14/16 x 2 Q Quercus petrea eik 14/16 x 1 R Quercus robur eik 14/16 x 6 S Quercus robur 'Fastigiata Koster' eik 14/16 x 1 T Robinia ps.ac."appalachia" acacia 14/16 x 2 U Robinia ps.ac."umbraculifera" acacia 14/16 x 1 V Robinia ps.acasia acacia 14/16 x 1 W Ulmus hollandica"collumnella" olm 14/16 x 1 X Ulmus hollandica"collumnella" olm 20/25 x 1 DRKL = te voorzien van draadkluit. De nodige kredieten van euro voor aankoop van bomen worden voorzien op het budget 2012 BW2 onder nummer 425/ (Wegbeplanting bomen langs wegen). een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking uit te schrijven. 15. GAMW: HERSTELLEN DAK DRUMLOKAAL EN FIETSENBERGING - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE De daken van het drumlokaal en de fietsberging van de GAMW vertonen meerdere lekken. De dienst der werken vraagt om deze daken te laten vernieuwen door een externe aannemer. De kostprijs voor het vernieuwen van deze daken, inclusief het aanbrengen van isolatie op het dak van het drumlokaal, wordt geraamd op ,80 excl. btw (btw medecontractant). een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking uit te schrijven.

7 16. AANKOOP AFVALCONTAINERS OP AFROEP - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE Sinds 1 januari 2012 staat de gemeente zelf in voor de opvolging en nazorg van de huisvuilcontainers (de zgn. groene lijn). Dit houdt ook in dat de gemeente nu zelf instaat voor aankoop van nieuwe huisvuilcontainers. Het betreft verschillende volumes bordeaux (rest) en groene (gft) afvalcontainers. Het nodige krediet ten bedrage van euro voor vervanging van afvalcontainers is voorzien op artikel 876/ van het budget een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking uit te schrijven. 17. ONDERHOUD GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE De gemeentelijke begraafplaats wordt onderhouden door een derde aannemer. Gezien de contracttermijn bijna verlopen is, is het nodig om een nieuwe procedure op te starten. De opdracht omvat de volgende taken voor een oppervlakte van m²: onderhoud van grasperken onderhoud van aanplantingen (heesters, hagen, bosgoed) onderhoud van wegen en onverharde oppervlaktes. De nodige kredieten ten bedrage van euro excl. btw worden voorzien op het budget De gemeenteraad keurt bestek en raming van deze opdracht goed. Tevens wordt besloten om de opdracht te gunnen bij wijze van de algemene offerteaanvraag. 18. ONDERHOUD GEMEENTELIJKE PARKEN - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE Volgende gemeentelijke parken worden onderhouden door een derde aannemer: Gelmelenpark m² Sportpark De Zeurt uitgezonderd de sportpleinen m² Gemeentelijk park Kasteeldreef uitgezonderd de sportpleinen m² Park Cogelshof m² Gezien de contracttermijnen verlopen, is het nodig om een nieuwe procedure op te starten.

8 De opdracht omvat de volgende taken: onderhoud van grasperken onderhoud van aanplantingen (heesters, hagen, bosgoed) onderhoud van wegen onderhoud van vijvers en grachten bestrijding exoten onderhoud van hooiweiden opruimen afgevallen bladeren. Het nodige krediet van euro excl. btw worden voorzien op het budget een algemene offerteaanvraag uit te schrijven. 19. ONDERHOUD GEMEENTELIJKE AANPLANTINGEN LANGS WEGEN - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE De gemeentelijke aanplantingen langs wegen worden onderhouden door een derde aannemer. Gezien de contracttermijn bijna verloopt, is het nodig om een nieuwe procedure op te starten. De opdracht omvat de volgende taken voor een oppervlakte van ongeveer m²: onderhoud van grasperken onderhoud van aanplantingen (heesters, hagen, bosgoed) onderhoud van aangrenzende wegen bestrijding van exoten opruimen afgevallen bladeren. Het nodige krediet van euro excl. btw wordt voorzien op het budget De gemeenteraad keurt bestek en raming van deze opdracht goed. Tevens wordt besloten om de opdracht te gunnen bij wijze van een algemene offerteaanvraag. 20. LAARSEBEEKDREEF: GEMEENTE SCHOTEN - GEMEENTE BRASSCHAAT - RIO-LINK NV In de gemeenteraad van 29 oktober 2009 is er goedkeuring gehecht aan de samenwerkingsovereenkomst tussen nv Aquafin gemeente Brasschaat gemeente Schoten en studiebureau Stokmans voor het uitvoeren van project SCT 3028 RI-ANT Schoten: Laarsebeekdreef. In de gemeenteraad van 29 september 2011 zijn de lastvoorwaarden en gunningswijze van het dossier Wegenis- en rioleringswerken in de Heuvels Helena Thijslei Isebaertlei en Laarsebeekdreef goedgekeurd.

9 Voor de goede orde dient er nog een samenwerkingsoverkeenkomst goedgekeurd te worden voor het uitvoeren van deze werken tussen de gemeente Schoten gemeente Brasschaat en Rio- Link nv. De gemeenteraad keurt deze overeenkomst goed. 21. COLLECTOR SCHOTEN-NOORD NV AQUAFIN DOSSIER NR GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE Doel van de werken: Het afvalwater dat momenteel nog loost in de Zuytbeek opvangen in een nieuwe riolering die zal aansluiten op het bestaande rioleringsstelsel en wijk Sas 6 aansluiten aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Na uitvoering van de werken zal het afvalwater van meer dan inwoners bijkomend gezuiverd worden in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Schoten. Rioleringswerken: Aquafin zal een collector aanleggen langs de Brechtsebaan ten noorden van het kanaal Dessel- Schoten en doorheen wijk Sas 6 ten zuiden van het kanaal. Naast deze collector worden in wijk Sas 6 ook twee pompstations gebouwd om het afvalwater door de wijk en onder het kanaal te pompen zodat het kan aansluiten op de collector van de Brechtsebaan. Rio-Link Schoten zal zorgen voor de aanleg van een vuilwater(dienst)riolering in de Brechtsebaan tussen de Kempensedreef en de Sint-Hubertusdreef. Tegelijkertijd wordt ook een vuilwaterleiding voorzien ten westen van de Jachtwachtersdreef parallel aan de Aquafincollector (voor latere aansluiting Dennenbad en wijk Heidebad). Wegeniswerken: Aquafin herstelt alles in oorspronkelijke staat. De gemeente Schoten voorziet wegverfraaiingswerken in de Albertdreef en de Zandstraat. De afdeling Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest maakt van de gelegenheid gebruik om ook de fietspaden te optimaliseren en een nieuw fietspad te voorzien tussen de Sint-Hubertusdreef en de Jachtwachtersdreef. Op 8 juli 2011 werd de stedenbouwkundige vergunning voor deze werken afgeleverd. Raming: Werken ten laste van nv Aquafin: ,65 euro, excl. btw Werken ten laste van nv Aquafin (Lokaal Pact) d.w.z. werken die normaal gezien ten laste van Rio-Link zijn, maar door Aquafin ten laste worden genomen: ,00 euro, excl. btw Werken ten laste van de gemeente Brecht: ,50 euro, excl. btw Werken ten laste van AWV Antwerpen: ,50 euro, excl. btw

10 Werken ten laste van de gemeente Schoten: Deze werken omvatten: het aanleggen van de kruispunten in de Albertdreef in betonstraatstenen het opsluiten van de wegenis in de Zandstraat en Albertdreef d.m.v. kantstroken het leveren en plaatsen van straatkolken in de Zandstraat en de Albertdreef ,50 euro, excl. btw of ,14 euro, incl. 21 % btw. De gemeenteraad keurt het aanbestedingsdossier en raming van deze werken goed. Tevens wordt besloten om de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare aanbesteding. 22. RUP VEERHUISDREEF - ONTEIGENING BIJ HOOGDRINGENDHEID: VOORLOPIGE VASTSTELLING ONTEIGENINGSPLAN Het RUP Veerhuisdreef werd door de gemeenteraad van Schoten definitief vastgesteld op 28 april 2011 en werd door de deputatie goedgekeurd op 14 juli Via het RUP Veerhuisdreef wenst de gemeente Schoten een ruimtelijk kader te creëren dat: garanties biedt voor een kwalitatieve ordening van het gebied woonzekerheid geeft aan de bewoners van het gebied de basis vormt voor verdere investeringen in wegenisinfrastructuur en nutsvoorzieningen. In het RUP Veerhuisdreef werd een zone 5 aangeduid waarbinnen een herschikking voor de woonconcentratie mogelijk moet worden en een zone 6.2 voor het realiseren van openbare wegenis en nutsvoorzieningen voor de zone 5 voorzien kan worden. Hiervoor dient de gemeente een aantal gronden te verwerven. De onderhandelingen tot minnelijke aankoop van de gronden in de zone 6.2 voor het realiseren van openbare wegenis en nutsvoorzieningen zijn opgestart. Het schepencollege besliste op 22 mei 2012 om parallel aan de poging tot minnelijke regelingen met de betreffende eigenaars de onteigeningsprocedure op te starten. De eerste stap in de onteigeningsprocedure is het voorlopig vaststellen door de gemeenteraad van het onteigeningsplan met bijhorende innemingstabel van de actuele eigenaars en de opdracht aan het schepencollege tot het organiseren van een openbaar onderzoek van 15 dagen. 23. AANLEG BUFFERBEKKEN BOTERMELKBAAN - ONTEIGENING BIJ HOOGDRINGENDHEID: VOORLOPIGE VASTSTELLING ONTEIGENINGSPLAN In het kader van de aanleg van een bufferbekken (project van Aquafin) aan de Botermelkbaan te Schoten dient de gemeente de eigendom te verwerven van 3 percelen, kadastraal gekend als 1 ste afdeling, sectie D, nrs. 140A, 141/02 en 141Z2. Aquafin voerde de onderhandelingen met de eigenaars van deze percelen om tot minnelijke verkoop aan de gemeente over te gaan.

11 Het schepencollege besliste om geen vergoeding te betalen (21.727, 91 euro volgens tuinbouwexpert Theo Truyers) voor de waarde van de bomen die in natuurgebied zijn gelegen. De eigenaars gingen hier niet mee akkoord en weigerden om de percelen op minnelijke wijze te verkopen. Het schepencollege besliste op 5 juni 2012 de onteigeningsprocedure op te starten om verwerving van de percelen te bekomen. De eerste stap in de onteigeningsprocedure is het voorlopig vaststellen door de gemeenteraad van het onteigeningsplan met bijhorende innemingstabel van de actuele eigenaars en de opdracht aan het schepencollege tot het organiseren van een openbaar onderzoek van 15 dagen.

OPENBARE VERGADERING

OPENBARE VERGADERING Datum 2015-08-24 Uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon telefoon scr/adr Deryck Agnes (03) 680 09 82 administratief medewerker Dagorde gemeenteraad 3 september 2015 Mevrouwen Mijne heren

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2011 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN OPENBARE VERGADERING

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2011 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN OPENBARE VERGADERING GEMEENTERAAD ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2011 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN OPENBARE VERGADERING 1 OVERLIJDEN RAADSLID Op 8 februari 2011 overleed gemeenteraadslid

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

GEMEENTERAAD 24 FEBRUARI 2010

GEMEENTERAAD 24 FEBRUARI 2010 OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD 24 FEBRUARI 2010 1. Wijziging Rechtspositieregeling statutaire en contractuele personeelsformatie 1. Dienst infrastructuur - diensthoofd-projectleider gebouwen en infrastructuur

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

Persnota Gemeenteraad 26 september 2011 Pagina 1

Persnota Gemeenteraad 26 september 2011 Pagina 1 Persnota GR 26/09/2011 1. Kennisname financiële rapportering financieel beheerder. Overeenkomstig artikel 165 en 166 van het Gemeentedecreet wordt aan de gemeenteraad gevraagd akte te nemen van de financiële

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T OPENBARE ZITTING Punt 1 Secretariaat NV Eigen Huis der Durmestreek - wijziging afvaardiging de gemeente is lid van NV Eigen

Nadere informatie

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad.

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad. ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 21443/2010/SP/SP contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

GEMEENTERAAD D.D. 18 MEI 2015

GEMEENTERAAD D.D. 18 MEI 2015 18.05.2015 188 GEMEENTERAAD D.D. 18 MEI 2015 Aanvang van de zitting: 19.00u Aanwezig: 37 raadsleden Luc Martens: burgemeester Bart Wenes: voorzitter gemeenteraad Michèle Hostekint, Filiep Bouckenooghe,

Nadere informatie

Verontschuldigd: Francies DEBELS, David HAMERS, raadsleden.

Verontschuldigd: Francies DEBELS, David HAMERS, raadsleden. 226 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

PUNT 3: Verkavelingsaanvraag Bakelstraat - Zuidlaan, sectie C nr. 351 H², 351 P², 351 M² - 6 kavels

PUNT 3: Verkavelingsaanvraag Bakelstraat - Zuidlaan, sectie C nr. 351 H², 351 P², 351 M² - 6 kavels Zitting van 28 juni 2012 Aanwezig de dames en heren: Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, Koen De Vadder: voorzitter, Marie-Louise Maes en Monique Goris, schepenen; André Wouters, Rosa Van Espen,

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 12 NOVEMBER 2012 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD donderdag 27 december 2012

TOELICHTING GEMEENTERAAD donderdag 27 december 2012 TOELICHTING GEMEENTERAAD donderdag 27 december 2012 1. FINANCIËN 1.1 Beleidsnota 2013 Meerjarig financieel beleidsplan 2013-2015 Gemeentebudget 2013. Het goedkeuren van de Beleidsnota, het financieel beleidsplan

Nadere informatie

001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015 goed te keuren.

001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015 goed te keuren. 1 TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 29 JUNI 2015 SECRETARIAAT 001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De goedkeuring van de ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015.

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 20 februari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 20 februari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 12 februari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 20 februari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Zitting van 27 oktober 2011

Zitting van 27 oktober 2011 Zitting van 27 oktober 2011 Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhr. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 39523/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

Gemeenteraad van 27 mei 2013

Gemeenteraad van 27 mei 2013 Gemeenteraad van 27 mei 2013 001 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 22 april 2013. 002 Financiën. Retributiereglement voor het gebruik van gemeentelokalen, De Zoerla en sportinfrastructuur voor

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. 1. Politiezone Aalst 5440. Rekening 2005. Vaststelling. (455088)

OPENBARE VERGADERING. 1. Politiezone Aalst 5440. Rekening 2005. Vaststelling. (455088) POLITIEZONE AALST 5440 OPENBARE VERGADERING 1. Politiezone Aalst 5440. Rekening 2005. Vaststelling. (455088) De stukken werden aan de gemeenteraadsleden bezorgd. 2. Politiezone Aalst 5440. Rekening 2006.

Nadere informatie

Gemeente Geetbets Overzichtslijst gemeenteraad van 29 juni 2011.

Gemeente Geetbets Overzichtslijst gemeenteraad van 29 juni 2011. Gemeente Geetbets Overzichtslijst gemeenteraad van 29 juni 2011. Aanwezig: Munten Benny, burgemeester, voorzitter van de raad; Roggen Jo, Lassaut Henri, Claes Ingrid, Jamar Chris en Andries Bart, schepenen;

Nadere informatie

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP VIERENTWINTIG FEBRUARI TWEEDUIZEND EN ELF

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP VIERENTWINTIG FEBRUARI TWEEDUIZEND EN ELF VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP VIERENTWINTIG FEBRUARI TWEEDUIZEND EN ELF Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 maart 2013 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 maart 2013 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 maart 2013 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Bruno Stevenheydens, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter

Nadere informatie

De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed.

De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed. GEMEENTERAAD 27 APRIL 2011 OPENBARE ZITTING 1. Wijziging gemeentelijk reglement betreffende aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar Het provincieraadsbesluit van 18 januari 2006 biedt de

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014 JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening Gemeenteraad 18 juni 2015 Inhoudsopgave A Inleiding...

Nadere informatie

Zitting van 16 september 2014

Zitting van 16 september 2014 Zitting van 16 september 2014 Aanwezig : mevr. Eleni Fakiola, voorzitter, dhr. Michel Du Tré, burgemeester, dhr. Ludo Lenaerts, mevr. Petra Verstappen, dhr. Jan Smet en dhr. Tom Baert (met raadgevende

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 14-08-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 14-08-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013 ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013-1- Tegenwoordig Marleen Ral, voorzitter; Kurt Ryon, burgemeester; Wim Mombaerts, Alex Trostmann, Geert Laureys, Jan Van hoof, Clémence Maes, schepenen; Jos Dewinter, Edy Van

Nadere informatie

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad.

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad. ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 40495/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie