OPENBARE VERGADERING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBARE VERGADERING"

Transcriptie

1 GEMEENTERAAD ZITTING VAN 25 OKTOBER 2012 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN OPENBARE VERGADERING 1. VERSLAG VORIGE VERGADERING Goedkeuring van het verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van 27 september LOKALE POLITIE: BEGROTINGSWIJZIGING 2012/1 Goedkeuring van de begrotingswijziging 2012/1 PZ Schoten. 3. LOKALE POLITIE: MOBILITEITSCYCLUS 2012/5 De gemeenteraad dient de ambten aan te duiden die voor mobiliteit in aanmerking komen, op advies van de korpschef. De behoeftebepaling van de 5 de cyclus 2012 dient aan de Directie van de Mobiliteit en het Loopbaanbeheer te worden meegedeeld, voor 9 november Er wordt hierbij besloten om volgende plaatsen open te stellen: Operationeel kader: - 1 betrekking van hoofdinspecteur van politie ELPZ - 1 betrekking van inspecteur van politie ELPZ - 1 betrekking van ICT-consulent in het CALOG-kader - 1 betrekking van ICT-assistent in het CALOG-kader. Tevens dient de gemeenteraad de selectiemodaliteiten te bepalen. Hierbij wordt besloten om volgende voorwaarden te weerhouden: - voorwaarde 2: het in aanmerking nemen voor alle kandidaten van het gemotiveerd advies van de korpschef onder wiens bevoegdheid de vacante bediening valt - voorwaarde 5: het in aanmerking nemen van het advies van een selectiecommissie. Tevens wordt besloten om te voorzien in een mobiliteitsronde die voor eenzelfde functionaliteit geldig is tot de publicatie van de 2 de navolgende cyclus.

2 4. BUITENGEWONE TOELAGEN KERKFABRIEKEN A) AAN KERKFABRIEK H.FAMILIE VOOR 2 ARCHIEFKASTEN Het dossier inzake levering van 2 archiefkasten voor de kerkfabriek H. Familie is volledig en de gemeenteraad kan een besluit treffen inzake de betaling van een toelage aan de kerkfabriek. Op het budget 2012 werd een krediet voorzien voor betaling van een toelage in het kader van het project aankoop van 2 afsluitbare archiefkasten. De kerkraad heeft op 18 september 2012 deze opdracht gegund aan Burodiscount bvba, Maasstraat 30 te 2060 Antwerpen voor een bedrag van 463,43 inclusief btw voor de archiefkasten en een bedrag van 48,40 inclusief btw voor 2 legborden. De gemeenteraad keurt de rekening ten bedrage van 511,83 euro goed en gaat akkoord met de betaling van dit bedrag aan de kerkfabriek. B) AAN KERKFABRIEK H. HART VOOR GELUIDSINSTALLATIE KERK De gemeenteraad keurde in zitting van 24 november 2011 een buitengewone toelage goed voor de vervanging van de geluidsinstallatie H. Hart-kerk. Er werd een betoelaging van 70 % op de raming van euro exclusief btw voorzien. Omdat de kerkfabriek H. Hart voor de overige 30 % betoelaging door het Agentschap Binnenlands Bestuur geen gunstig gevolg kreeg, werd in de collegezitting van 24 juli 2012 het toewijzingsdossier goedgekeurd voor 100 % betoelaging, zijnde een bedrag van euro exclusief btw of 6.025,80 euro inclusief btw. De kerkfabriek H. Hart vraagt nu de 100 % betoelaging (6.025,80 euro) op na uitvoering van de werken, voorlegging vorderingsstaat/eindafrekening en betalingsbewijs. De gemeenteraad keurt de factuur d.d. 31 augustus 2012 van de firma Elcom Techniek ten bedrage van 6,025,80 euro inclusief btw voor vervanging van de geluidsinstallatie in de H. Hartkerk goed en gaat akkoord om 6.025,80 euro als buitengewone gemeentelijke toelage aan de kerkfabriek H. Hart uit te betalen. 5. AGBS: TOEKENNING KAPITAALSUBSIDIE VOOR ONROERENDE INVESTERINGEN 2012 Besluit tot toekenning van volgende subsidies in kapitaal voor onroerende investeringen aan het Autonoom Gemeentebedrijf Schoten, voor boekjaar 2012: vervangen ramen buitengevels sporthal Vordensteyn: ,00 (vergadering DC : gunning) vernieuwen keuken conciërgewoning SH Vordensteyn: ,51 (vergadering DC : gunning) vernieuwen dak conciërgewoningen SH Vordensteyn: ,20 (vergadering DC : gunning)

3 SH Vordensteyn: vernieuwen verplaatsbare wand: ,00 (vergadering DC : gunning). 6. RETRIBUTIE OP HET GEBRUIK VAN HET OPENBAAR DOMEIN TIJDENS OCCASIONELE ACTIVITEITEN Het retributiereglement d.d. 25 juni 2009 voorzag een retributie voor het gebruik van marktplein, gemeentegrond De Zeurt en voorplein van het kasteel in het gemeentepark. Op 6 september 2012 keurde de gemeenteraad een aangepast reglement aanvraag occasionele activiteiten en ontlenen feestmateriaal goed. Hierin was reeds het principe opgenomen om een retributie te vragen voor alle gebruik van het openbaar domein. Het retributiereglement wordt nu hieraan aangepast en voorziet dat particuliere organisatoren en niet-schotense verenigingen een retributie van 0,15 euro per dag en per vierkante meter oppervlakte openbaar domein dienen te betalen, met een minimum van 50 euro per dag. 7. BUDGETWIJZIGING 2012/2 Goedkeuring van de budgetwijziging 2012/2 van de gemeente. 8. GEBRUIKSOVEREENKOMST BERGING RECYCLAGEPARK Enaxi Jeugdtoneel verzoekt om een opslagplaats voor haar toneelattributen. Berging (lokaal nr. 5) is voor hen geschikt. De gemeenteraad keurt de huurovereenkomst zoals af te sluiten met deze Schotense toneelvereniging, goed. 9. AANVULLEND REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER BETREFFENDE PAPENAARDEKENSTRAAT 9: OPHEFFEN PARKEERPLAATS VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP De gemeenteraad keurde op 6 september 2012 het aanvullend reglement goed met betrekking tot de politie van het wegverkeer inzake de inrichting van een parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van Papenaardekenstraat 9. De aanvraagster van deze parkeerplaats voor personen met een handicap, heeft een aangetekend schrijven ontvangen van de huisbaas met opzeg, omdat deze er zelf terug komt wonen. Bijgevolg dient de parkeerplaats voor personen met een handicap niet ingericht te worden. Het raadsbesluit van 6 september 2012 houdende het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer inzake de inrichting van een parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van Papenaardekenstraat 9, wordt opgeheven.

4 10. AANPASSING GEMEENTELIJK LEEGSTANDSREGLEMENT Het grond- en pandendecreet (27 maart 2009) werd in december 2011 gewijzigd in deze zin dat de gemeente verplicht is om voor 31 december 2012 het gemeentelijk leegstandsreglement aan te vullen met een beroepsprocedure tegen de weigering tot schrapping uit het leegstandsregister. Voor de rest verandert er inhoudelijk niets aan het gemeentelijk leegstandsreglement dat goedgekeurd werd in de gemeenteraad van 24 juni Concreet worden volgende zaken gewijzigd in het bestaande leegstandsreglement: bij artikel 5 werd de titel aangepast van Beroepsprocedure naar Beroepsprocedure tegen opname in het leegstandsregister nieuw artikel 8 werd ingevoegd: Beroepsprocedure tegen weigering tot schrapping uit het leegstandsregister. Het beroep tegen de weigering tot schrapping van een pand uit het leegstandsregister kan ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen en verloopt op dezelfde wijze als het beroep tegen opname in het leegstandsregister zoals vermeld in artikel 5. Uiteraard werd het oorspronkelijke artikel 8 hernummerd naar artikel SCHRAPPING STRAATNAMEN A) DEUZELDVOETWEG In uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand (CRAB-decreet) dienen niet meer bestaande straten die nog vermeld staan op de stratenlijst van de gemeente Schoten te worden geschrapt. Na screening door de GIS-coördinator blijkt dat de niet meer bestaande Deuzeldvoetweg uit de officiële stratenlijst van de gemeente Schoten geschrapt moet worden. Immers voetweg nr. 32, Deuzeldvoetweg, werd afgeschaft bij besluit d.d. 3 april 1986 van de deputatie van de provincie Antwerpen. B) OUDE BRUG In uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand (CRAB-decreet) dienen niet meer bestaande straten die nog vermeld staan op de stratenlijst van de gemeente Schoten te worden geschrapt. Na screening door de GIS-coördinator blijkt dat Oude Brug niet voorkomt in de atlassen der buurtwegen en in werkelijkheid ook niet meer bestaat. Er wordt besloten om Oude Brug uit de officiële stratenlijst van de gemeente Schoten te schrappen

5 12. LEVERING VAN FAIRTRADE KOFFIE VOOR ALLE GEMEENTEDIENSTEN EN POLITIEZONE MET INBEGRIP VAN EEN HUURCONTRACT VOOR KOFFIEMACHINES - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE Het bestaande contract voor levering van de koffie voor de gemeentelijke diensten en de politiezone heeft zijn maximale duur bereikt en dient dus opnieuw aanbesteed te worden vanaf 1 januari Na overleg met de betrokken diensten wordt gekozen voor een opdracht over 4 jaar, weliswaar jaarlijks opzegbaar. In de opdracht wordt ook de huur van 4 automatische espressomachines opgenomen, dezelfde soort en locatie zoals de bestaande toestand. De raming voor de opdracht bedraagt ,00 inclusief btw over de maximale duur van 4 jaar, met inbegrip van de huurcontracten voor de automaten. een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op te starten. De uitgaven zullen aangerekend worden op de budgetten van 2013 en latere jaren, op de gepaste registratiesleutels. 13. VELLINGSWERKEN NAJAARSKAP GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE De milieudienst en groendienst onderzochten in september 2012 de gezondheidstoestand van alle laanbomen om na te gaan welke bomen in het najaar dienen te worden gekapt omdat ze dood, sterk afgetakeld, gevaarlijk of ziek zijn. Voor deze vellingswerken zijn er kredieten voorzien op artikel 425/ van het budget een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op te starten. 14. AANKOOP BOMEN TER VERVANGING VAN DODE BOMEN LANGS WEGEN - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE Volgende bomen worden aangekocht ter vervanging van de dode bomen in diverse straten grondgebied Schoten LOT SOORT MAAT DRKL AANTAL A Acer freemanii "Autumn Blaze" esdoorn 14/16 x 2 B Amelanchier arborea "Robin Hill" krenteboom 14/16 x 2 C Carpinus bet,' Fr, Fontaine' haagbeuk 14/16 x 4 D Corylus colurna boomhazelaar 14/16 x 1 E Fagus Sylv 'Dawyck' beuk 14/16 x 17

6 F Fagus Sylvatica beuk 14/16 x 10 G Fraxinus americana "Microcarpa" es 14/16 x 1 H Fraxinus americana "Skyline" es 14/16 x 2 I Fraxinus excelsior "Westhof Glorie" es 14/16 x 2 J Gleditsia triacanthos 'Skyline' christusdoorn 14/16 x 10 K Liquidambar styr."worplesdon" amberboom 14/16 x 1 L Liriodendron tulipifera"fastigiatum" tulpenboom 14/16 x 1 M Populus alba abeel 14/16 x 1 N Prunus sargentii"rancho" sierkers 14/16 x 1 O Pyrus cal. "Chanticleer" sierpeer 14/16 x 2 P Quercus cerris eik 14/16 x 2 Q Quercus petrea eik 14/16 x 1 R Quercus robur eik 14/16 x 6 S Quercus robur 'Fastigiata Koster' eik 14/16 x 1 T Robinia ps.ac."appalachia" acacia 14/16 x 2 U Robinia ps.ac."umbraculifera" acacia 14/16 x 1 V Robinia ps.acasia acacia 14/16 x 1 W Ulmus hollandica"collumnella" olm 14/16 x 1 X Ulmus hollandica"collumnella" olm 20/25 x 1 DRKL = te voorzien van draadkluit. De nodige kredieten van euro voor aankoop van bomen worden voorzien op het budget 2012 BW2 onder nummer 425/ (Wegbeplanting bomen langs wegen). een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking uit te schrijven. 15. GAMW: HERSTELLEN DAK DRUMLOKAAL EN FIETSENBERGING - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE De daken van het drumlokaal en de fietsberging van de GAMW vertonen meerdere lekken. De dienst der werken vraagt om deze daken te laten vernieuwen door een externe aannemer. De kostprijs voor het vernieuwen van deze daken, inclusief het aanbrengen van isolatie op het dak van het drumlokaal, wordt geraamd op ,80 excl. btw (btw medecontractant). een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking uit te schrijven.

7 16. AANKOOP AFVALCONTAINERS OP AFROEP - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE Sinds 1 januari 2012 staat de gemeente zelf in voor de opvolging en nazorg van de huisvuilcontainers (de zgn. groene lijn). Dit houdt ook in dat de gemeente nu zelf instaat voor aankoop van nieuwe huisvuilcontainers. Het betreft verschillende volumes bordeaux (rest) en groene (gft) afvalcontainers. Het nodige krediet ten bedrage van euro voor vervanging van afvalcontainers is voorzien op artikel 876/ van het budget een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking uit te schrijven. 17. ONDERHOUD GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE De gemeentelijke begraafplaats wordt onderhouden door een derde aannemer. Gezien de contracttermijn bijna verlopen is, is het nodig om een nieuwe procedure op te starten. De opdracht omvat de volgende taken voor een oppervlakte van m²: onderhoud van grasperken onderhoud van aanplantingen (heesters, hagen, bosgoed) onderhoud van wegen en onverharde oppervlaktes. De nodige kredieten ten bedrage van euro excl. btw worden voorzien op het budget De gemeenteraad keurt bestek en raming van deze opdracht goed. Tevens wordt besloten om de opdracht te gunnen bij wijze van de algemene offerteaanvraag. 18. ONDERHOUD GEMEENTELIJKE PARKEN - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE Volgende gemeentelijke parken worden onderhouden door een derde aannemer: Gelmelenpark m² Sportpark De Zeurt uitgezonderd de sportpleinen m² Gemeentelijk park Kasteeldreef uitgezonderd de sportpleinen m² Park Cogelshof m² Gezien de contracttermijnen verlopen, is het nodig om een nieuwe procedure op te starten.

8 De opdracht omvat de volgende taken: onderhoud van grasperken onderhoud van aanplantingen (heesters, hagen, bosgoed) onderhoud van wegen onderhoud van vijvers en grachten bestrijding exoten onderhoud van hooiweiden opruimen afgevallen bladeren. Het nodige krediet van euro excl. btw worden voorzien op het budget een algemene offerteaanvraag uit te schrijven. 19. ONDERHOUD GEMEENTELIJKE AANPLANTINGEN LANGS WEGEN - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE De gemeentelijke aanplantingen langs wegen worden onderhouden door een derde aannemer. Gezien de contracttermijn bijna verloopt, is het nodig om een nieuwe procedure op te starten. De opdracht omvat de volgende taken voor een oppervlakte van ongeveer m²: onderhoud van grasperken onderhoud van aanplantingen (heesters, hagen, bosgoed) onderhoud van aangrenzende wegen bestrijding van exoten opruimen afgevallen bladeren. Het nodige krediet van euro excl. btw wordt voorzien op het budget De gemeenteraad keurt bestek en raming van deze opdracht goed. Tevens wordt besloten om de opdracht te gunnen bij wijze van een algemene offerteaanvraag. 20. LAARSEBEEKDREEF: GEMEENTE SCHOTEN - GEMEENTE BRASSCHAAT - RIO-LINK NV In de gemeenteraad van 29 oktober 2009 is er goedkeuring gehecht aan de samenwerkingsovereenkomst tussen nv Aquafin gemeente Brasschaat gemeente Schoten en studiebureau Stokmans voor het uitvoeren van project SCT 3028 RI-ANT Schoten: Laarsebeekdreef. In de gemeenteraad van 29 september 2011 zijn de lastvoorwaarden en gunningswijze van het dossier Wegenis- en rioleringswerken in de Heuvels Helena Thijslei Isebaertlei en Laarsebeekdreef goedgekeurd.

9 Voor de goede orde dient er nog een samenwerkingsoverkeenkomst goedgekeurd te worden voor het uitvoeren van deze werken tussen de gemeente Schoten gemeente Brasschaat en Rio- Link nv. De gemeenteraad keurt deze overeenkomst goed. 21. COLLECTOR SCHOTEN-NOORD NV AQUAFIN DOSSIER NR GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE Doel van de werken: Het afvalwater dat momenteel nog loost in de Zuytbeek opvangen in een nieuwe riolering die zal aansluiten op het bestaande rioleringsstelsel en wijk Sas 6 aansluiten aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Na uitvoering van de werken zal het afvalwater van meer dan inwoners bijkomend gezuiverd worden in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Schoten. Rioleringswerken: Aquafin zal een collector aanleggen langs de Brechtsebaan ten noorden van het kanaal Dessel- Schoten en doorheen wijk Sas 6 ten zuiden van het kanaal. Naast deze collector worden in wijk Sas 6 ook twee pompstations gebouwd om het afvalwater door de wijk en onder het kanaal te pompen zodat het kan aansluiten op de collector van de Brechtsebaan. Rio-Link Schoten zal zorgen voor de aanleg van een vuilwater(dienst)riolering in de Brechtsebaan tussen de Kempensedreef en de Sint-Hubertusdreef. Tegelijkertijd wordt ook een vuilwaterleiding voorzien ten westen van de Jachtwachtersdreef parallel aan de Aquafincollector (voor latere aansluiting Dennenbad en wijk Heidebad). Wegeniswerken: Aquafin herstelt alles in oorspronkelijke staat. De gemeente Schoten voorziet wegverfraaiingswerken in de Albertdreef en de Zandstraat. De afdeling Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest maakt van de gelegenheid gebruik om ook de fietspaden te optimaliseren en een nieuw fietspad te voorzien tussen de Sint-Hubertusdreef en de Jachtwachtersdreef. Op 8 juli 2011 werd de stedenbouwkundige vergunning voor deze werken afgeleverd. Raming: Werken ten laste van nv Aquafin: ,65 euro, excl. btw Werken ten laste van nv Aquafin (Lokaal Pact) d.w.z. werken die normaal gezien ten laste van Rio-Link zijn, maar door Aquafin ten laste worden genomen: ,00 euro, excl. btw Werken ten laste van de gemeente Brecht: ,50 euro, excl. btw Werken ten laste van AWV Antwerpen: ,50 euro, excl. btw

10 Werken ten laste van de gemeente Schoten: Deze werken omvatten: het aanleggen van de kruispunten in de Albertdreef in betonstraatstenen het opsluiten van de wegenis in de Zandstraat en Albertdreef d.m.v. kantstroken het leveren en plaatsen van straatkolken in de Zandstraat en de Albertdreef ,50 euro, excl. btw of ,14 euro, incl. 21 % btw. De gemeenteraad keurt het aanbestedingsdossier en raming van deze werken goed. Tevens wordt besloten om de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare aanbesteding. 22. RUP VEERHUISDREEF - ONTEIGENING BIJ HOOGDRINGENDHEID: VOORLOPIGE VASTSTELLING ONTEIGENINGSPLAN Het RUP Veerhuisdreef werd door de gemeenteraad van Schoten definitief vastgesteld op 28 april 2011 en werd door de deputatie goedgekeurd op 14 juli Via het RUP Veerhuisdreef wenst de gemeente Schoten een ruimtelijk kader te creëren dat: garanties biedt voor een kwalitatieve ordening van het gebied woonzekerheid geeft aan de bewoners van het gebied de basis vormt voor verdere investeringen in wegenisinfrastructuur en nutsvoorzieningen. In het RUP Veerhuisdreef werd een zone 5 aangeduid waarbinnen een herschikking voor de woonconcentratie mogelijk moet worden en een zone 6.2 voor het realiseren van openbare wegenis en nutsvoorzieningen voor de zone 5 voorzien kan worden. Hiervoor dient de gemeente een aantal gronden te verwerven. De onderhandelingen tot minnelijke aankoop van de gronden in de zone 6.2 voor het realiseren van openbare wegenis en nutsvoorzieningen zijn opgestart. Het schepencollege besliste op 22 mei 2012 om parallel aan de poging tot minnelijke regelingen met de betreffende eigenaars de onteigeningsprocedure op te starten. De eerste stap in de onteigeningsprocedure is het voorlopig vaststellen door de gemeenteraad van het onteigeningsplan met bijhorende innemingstabel van de actuele eigenaars en de opdracht aan het schepencollege tot het organiseren van een openbaar onderzoek van 15 dagen. 23. AANLEG BUFFERBEKKEN BOTERMELKBAAN - ONTEIGENING BIJ HOOGDRINGENDHEID: VOORLOPIGE VASTSTELLING ONTEIGENINGSPLAN In het kader van de aanleg van een bufferbekken (project van Aquafin) aan de Botermelkbaan te Schoten dient de gemeente de eigendom te verwerven van 3 percelen, kadastraal gekend als 1 ste afdeling, sectie D, nrs. 140A, 141/02 en 141Z2. Aquafin voerde de onderhandelingen met de eigenaars van deze percelen om tot minnelijke verkoop aan de gemeente over te gaan.

11 Het schepencollege besliste om geen vergoeding te betalen (21.727, 91 euro volgens tuinbouwexpert Theo Truyers) voor de waarde van de bomen die in natuurgebied zijn gelegen. De eigenaars gingen hier niet mee akkoord en weigerden om de percelen op minnelijke wijze te verkopen. Het schepencollege besliste op 5 juni 2012 de onteigeningsprocedure op te starten om verwerving van de percelen te bekomen. De eerste stap in de onteigeningsprocedure is het voorlopig vaststellen door de gemeenteraad van het onteigeningsplan met bijhorende innemingstabel van de actuele eigenaars en de opdracht aan het schepencollege tot het organiseren van een openbaar onderzoek van 15 dagen.

OPENBARE VERGADERING

OPENBARE VERGADERING GEMEENTERAAD ZITTING VAN 29 OKTOBER 2015 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN 1. VERSLAG VORIGE VERGADERING OPENBARE VERGADERING Goedkeuring van het verslag van de openbare

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeenteboekhouding budgetwijziging

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 21 februari 2011 ons kenmerk: LDS/DVR/02 datum: 08/02/2011 contactpersoon: Lena De Smaele 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING

OPENBARE VERGADERING GEMEENTERAAD ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2011 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN OPENBARE VERGADERING 1. VERSLAG VORIGE VERGADERING Goedkeuring van het verslag van de openbare

Nadere informatie

Groverzichtslijst18102012

Groverzichtslijst18102012 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 18 oktober 2012 OVERZICHTSLIJST OPENBARE ZITTING 1 ) Voorgestelde punten college van burgemeester en schepenen Punt 1 1.712 Cel Beleidsondersteuning Contractenbeheer

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 28.09.2015. 20.00 uur

VERGADERING GEMEENTERAAD 28.09.2015. 20.00 uur VERGADERING GEMEENTERAAD 28.09.2015 20.00 uur AGENDA OPENBAAR FINANCIËN 1. Stad Aarschot: budgetwijziging 1-2015 en aanpassing meerjarenplan 2014-2019 2. Politiezone Aarschot: begrotingswijziging 1-2015

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 001 Milieu. Niet-ingedeelde muziekactiviteit. Reünieparty jeugdhuis Phoenix op 30 november 2012. Toelating. 002 Overheidsopdrachten. Kleine werken

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012 1. KENNISNAME ONTSLAG GEMEENTERAADSLID EN SCHEPEN RIK LIPS Aan de raad wordt gevraagd akte te willen nemen van het ontslag van dhr. Rik Lips als

Nadere informatie

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring TOELICHTING Gemeenteraad van 17 december 2012 OPENBARE ZITTING MAP000: VERSLAG GEMEENTERAAD 0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring MAP001: FINANCIEN BURGERLIJKE STAND POLITIE

Nadere informatie

2 ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN OPVOLGEND RAADSLID 3 EEDAFLEGGING EN INSTALLATIE OPVOLGEND RAADSLID 5 VERSLAGGEVING DOOR BESTUURDERS INTERCOMMUNALES

2 ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN OPVOLGEND RAADSLID 3 EEDAFLEGGING EN INSTALLATIE OPVOLGEND RAADSLID 5 VERSLAGGEVING DOOR BESTUURDERS INTERCOMMUNALES GEMEENTERAAD ZITTING VAN 25 FEBRUARI 2010 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN OPENBARE VERGADERING 1 OVERLIJDEN RAADSLID Op 25 januari 2010 overleed raadslid Jef Michiels.

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING BUITENGEWONE TOELAGE KERKFABRIEK H. FAMILIE

OPENBARE VERGADERING BUITENGEWONE TOELAGE KERKFABRIEK H. FAMILIE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2011 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN OPENBARE VERGADERING 1. VERSLAG VORIGE VERGADERING Goedkeuring van het verslag van de

Nadere informatie

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE stad brugge dienst ruimtelijke ordening STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE Herziening Vastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van

Nadere informatie

1 KENNISNAME BEGROTINGSWIJZIGING 2014/2 POLITIEZONE DEINZE-ZULTE

1 KENNISNAME BEGROTINGSWIJZIGING 2014/2 POLITIEZONE DEINZE-ZULTE OPENBARE ZITTING MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD 1 KENNISNAME BEGROTINGSWIJZIGING 2014/2 POLITIEZONE DEINZE-ZULTE Zitting van 23 oktober 2014 De gemeenteraad neemt kennis van de begrotingswijziging

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 19 december 2011 ons kenmerk: LDS/WH/10 datum: 6/12/2011 contactpersoon: Lena De Smaele ' 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/03/2016

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/03/2016 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/03/2016 openbare zitting 1. Algemeen. Goedkeuring van de notulen van de zitting d.d. 22/02/2016 De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting d.d. 22/02/2016

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 19 december 2014 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 19 december 2014 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 10-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 28 OKTOBER 2010 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN OPENBARE VERGADERING

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 28 OKTOBER 2010 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN OPENBARE VERGADERING GEMEENTERAAD ZITTING VAN 28 OKTOBER 2010 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN OPENBARE VERGADERING 1 ONTSLAG RAADSLEDEN Volgende raadsleden dienden hun ontslag in: -

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 26 juni 2015 (335 )

Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 26 juni 2015 (335 ) Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 26 juni 2015 (335 ) Walter Horemans (voorzitter) Lucien Herijgers (1 ste ondervoorzitter) Greet Geypen (2 de ondervoorzitter) Jan Fonderie (lid)

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

STAD NIEUWPOORT - BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING 29 OKTOBER 2009

STAD NIEUWPOORT - BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING 29 OKTOBER 2009 STAD NIEUWPOORT - BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING 29 OKTOBER 2009 In toepassing van artikel 252 1 en 252 2 van het gemeentedecreet wordt onderhavige lijst opgesteld met de beknopte omschrijving van

Nadere informatie

AANKOOP- en VERBETERINGSPREMIE van de stad Tielt

AANKOOP- en VERBETERINGSPREMIE van de stad Tielt AANKOOP- en VERBETERINGSPREMIE van de stad Tielt TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Om het bestaande woningenbestand te verbeteren en om het wonen in de stad Tielt te bevorderen, wordt binnen de perken

Nadere informatie

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011 Stadsbestuur Veurne GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 SEPTEMBER 2011 LIJST TOELICHTENDE NOTA S Openbare vergadering 1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT Zoutleeuw, 21 november 2012 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd tot het bijwonen der vergadering die ten stadhuize zal doorgaan

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen TITEL I: DOEL Artikel 1 Om het woningenbestand in de gemeente Wielsbeke te verbeteren, wordt binnen de perken van het daartoe

Nadere informatie

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik,13-09-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE. Artikel 1 De gemeente Meulebeke verleent, met ingang van 1 januari 2014, onder bepaalde voorwaarden een premie voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan particuliere

Nadere informatie

zitting van 15 september 2014

zitting van 15 september 2014 zitting van 15 september 2014 Openbare zitting 01 Kerkfabriek O.L.V. ten Hemel Opgenomen - Schilde - Budget 2015 Overeenkomstig de wettelijke bepalingen zendt de Kerkfabriek O.L.V. ten Hemel Opgenomen

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

001. TOEPASSING ARTIKELS 200BIS T.E.M 200QUINQUIES VAN HET GEMEENTEDECREET (VOORSTELLEN VAN BURGERS) - BEHOUD HUIDIG AANBOD OPENBAAR VERVOER ROZENDAAL

001. TOEPASSING ARTIKELS 200BIS T.E.M 200QUINQUIES VAN HET GEMEENTEDECREET (VOORSTELLEN VAN BURGERS) - BEHOUD HUIDIG AANBOD OPENBAAR VERVOER ROZENDAAL PROVINCIE LIMBURG GEMEENTEBESTUUR DIEPENBEEK BEKNOPT VERSLAG VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN 5-10-2010 001. TOEPASSING ARTIKELS 200BIS T.E.M 200QUINQUIES VAN HET GEMEENTEDECREET

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD WOENSDAG 6 mei 2009 19.30 uur raadzaal.

TOELICHTING GEMEENTERAAD WOENSDAG 6 mei 2009 19.30 uur raadzaal. TOELICHTING GEMEENTERAAD WOENSDAG 6 mei 2009 19.30 uur raadzaal. 1 FINANCIËN 1.1 Gemeentebudget 2009: Wijziging 1 (exploitatie) en 2 (investering). Voorliggende begrotingswijziging past binnen de visie

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing:

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing: Zitting Gemeenteraad van 16.10.2014. --------------------------------------------------------- Aanwezig : De Roo Greet : Burgemeester-Voorzitter ; De Muynck Marc, Gyselbrecht Hannes, Dewinter Chris, Debouck

Nadere informatie

Inhoudstafel. Het project: een proces Interne controle conform het Gemeentedecreet De samenstellers

Inhoudstafel. Het project: een proces Interne controle conform het Gemeentedecreet De samenstellers Wegenwerken en rioleringen Inhoud Inhoudstafel Inleiding Wegen en rioleringen: een basistaak van de gemeente Goed beheerd is half gewonnen Een wegen- en rioleringsproject De aanleiding voor een project

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 28 APRIL 2011 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 28 APRIL 2011 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN GEMEENTERAAD ZITTING VAN 28 APRIL 2011 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN OPENBARE VERGADERING 1 VERSLAG VORIGE VERGADERING Goedkeuring van het verslag van de openbare

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 26 FEBRUARI 2015. RAADZAAL 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 26 FEBRUARI 2015. RAADZAAL 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 26 FEBRUARI 2015 RAADZAAL 19u30 1. BIJDRAGE STAD NIEUWPOORT AAN DE POLITIEZONE Aan de raad wordt gevraagd het bedrag van 2.638.239 als bijdrage van de stad Nieuwpoort

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van Hoeymissen P., burgemeester Sint-Amands Van den Heuvel, K. burgemeester

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 februari 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 15 DECEMBER 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 15 DECEMBER 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 15 DECEMBER 2015. ===================================== Juridische dienst 1. Motie betreffende het behoud van het vredegerecht

Nadere informatie

1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen van het 3de kwartaal 2011

1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen van het 3de kwartaal 2011 Stadsbestuur Veurne GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 NOVEMBER 2011 LIJST TOELICHTENDE NOTA S Openbare vergadering 1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 9 februari 2009 98370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur

Nadere informatie

AANVRAAG SUBSIDIE KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN Bijlage 1: afbakening prioritaire zones

AANVRAAG SUBSIDIE KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN Bijlage 1: afbakening prioritaire zones Bijlage 1: afbakening prioritaire zones Leievallei De omschrijving van de Leievallei beperkt zich tot de grenzen van het Bijzonder Plan van Aanleg nr. 32 Leiemeers. Beekvalleien Alle beekvalleien die in

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Fietsostrade langs spoorlijn 15 (Herentals-Geel-Mol-Balen)

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

GEMEENTERAAD TOEGELICHT VOORSTEL VAN BESLISSING (bijlage bij de agenda ingevolge art. 21 gemeentedecreet) Korte toelichting

GEMEENTERAAD TOEGELICHT VOORSTEL VAN BESLISSING (bijlage bij de agenda ingevolge art. 21 gemeentedecreet) Korte toelichting DATUM : 22 maart 2010 GEMEENTERAAD TOEGELICHT VOORSTEL VAN BESLISSING (bijlage bij de agenda ingevolge art. 21 gemeentedecreet) DAG- ORDE Korte toelichting 1 Opheffing politiereglement tijdens de wekelijkse

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 15 SEPTEMBER 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 15 SEPTEMBER 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 15 SEPTEMBER 2015. ===================================== Juridische dienst 1. Voorstelling en kennismaking nieuwe zonechef

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo agenda maandag 6 oktober 2008 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo agenda maandag 6 oktober 2008 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo agenda maandag 6 oktober 2008 Openbare zitting 1. Overheidsopdrachten. Herstellen klinkerwegen. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze. Bestek wordt ter goedkeuring

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 NOVEMBER 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 NOVEMBER 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 NOVEMBER 2015. ===================================== 1. Renovatie van cc Het SPOOR - studieopdracht. Goedkeuren bestek, raming (77.272,72 euro +

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting 1. Milieu. Ontwerp- zoneringsplan Westerlo. Vaststelling. De raad hechtte zijn goedkeuring aan het aangepaste

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 27 JANUARI 2016

TOELICHTENDE NOTA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 27 JANUARI 2016 dinsdag 19 januari 2016 TOELICHTENDE NOTA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 27 JANUARI 2016 OPENBARE ZITTING DEPARTEMENT INTERNE ZAKEN 1. Onderhoudscontract schuifdeuren OCMW en stad Geraardsbergen. Gunnen

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00537 Onderwerp: Overheidsopdracht van diensten houdende de voorwaarden voor het aanstellen van gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2013.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2013. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER

Nadere informatie

Toelichtingsnota: Beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad over de zaak van de wegen

Toelichtingsnota: Beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad over de zaak van de wegen Toelichtingsnota: Beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad over de zaak van de wegen De laatste maanden rijzen vragen omtrent de toepassing van artikel 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 16 OKTOBER 2013

TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 16 OKTOBER 2013 TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 16 OKTOBER 2013 Openbare vergadering GOEDKEURING NOTULEN 1. Goedkeuring notulen d.d. 18 september 2013 De raad keurt de notulen d.d. 18 september 2013 goed.

Nadere informatie

BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013)

BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Art. 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Definities De volgende

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten Openbare zitting 11/10/11/A/1.01 DIRECTIE STEUN DIENST LOGISTIEK EEN, GESUBSIDIEERDE AANKOOP,

Nadere informatie

OCMW SCHOTEN: INVESTERINGSBUDGETWIJZIGING 2011/02

OCMW SCHOTEN: INVESTERINGSBUDGETWIJZIGING 2011/02 GEMEENTERAAD ZITTING VAN 22 DECEMBER 2011 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN OPENBARE VERGADERING 1. VERSLAG VORIGE VERGADERING Goedkeuring van het verslag van de openbare

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 januari 2015

OCMW-raad van 29 januari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 2 SEPTEMBER 2010 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 2 SEPTEMBER 2010 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN GEMEENTERAAD ZITTING VAN 2 SEPTEMBER 2010 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN OPENBARE VERGADERING 1 VERSLAG VORIGE VERGADERING Goedkeuring van het verslag van de openbare

Nadere informatie

De overheidsopdrachten van de gemeente

De overheidsopdrachten van de gemeente De overheidsopdrachten van de gemeente Plaats van de gemeentemandataris in het beslissingsproces Yves CABUY Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bestuur Plaatselijke Besturen (BPB) 1 De overheidsopdrachten

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 FEBRUARI 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 FEBRUARI 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 FEBRUARI 2015. ===================================== 1. Aanstelling vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur Imog en Algemene Vergadering WIV naar

Nadere informatie

Gemeenteraad 05 april 11

Gemeenteraad 05 april 11 Gemeenteraad 05 april 11 4 Verkoop van onroerende goederen gelegen te Munsterbilzen, Munsterbilzenstraat 42-44 Gevraagd wordt akkoord te gaan om de onroerende goederen, gelegen te Bilzen, afdeling 3, Munsterbilzen,

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het dienstjaar

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 22 januari 2013 om 20:00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 22 januari 2013 om 20:00 uur in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 14 januari 2013 8370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 22 januari 2013 om 20:00 uur in

Nadere informatie

Zitting van 29 februari 2016. Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 01 februari 2016

Zitting van 29 februari 2016. Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 01 februari 2016 Zitting van 29 februari 2016 Aanwezig : De heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K.en Lepla M., Schepenen; Mevr. en de heren Vandewaetere

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING

OPENBARE VERGADERING GEMEENTERAAD ZITTING VAN 31 JANUARI 2013 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN OPENBARE VERGADERING 1. EEDAFLEGGING GEMEENTERAADSLID Ilse Stockbroekx, verontschuldigd

Nadere informatie

Bekendmakingslijst gemeenteraad 24 mei

Bekendmakingslijst gemeenteraad 24 mei Bekendmakingslijst gemeenteraad 24 mei MEMORIE VAN TOELICHTING 1. KENNISNAME - JAARVERSLAG 2011 POLITIEZONE DEINZE-ZULTE De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag 2011 van de politiezone Deinze-

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 15 maart 2010

Dagorde van de gemeenteraad van 15 maart 2010 Dagorde van de gemeenteraad van 15 maart 2010 De voorzitter van de gemeenteraad, bij beslissing van 4 maart 2010, verzoekt de gemeenteraad te vergaderen, te beraadslagen en te beslissen op 15 maart 2010

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/LV/AD Gemeenteraad dd. 24.03.2011 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993;

DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993; DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993; Overwegende dat een aantal artikels aanleiding geven tot interpretatie.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 14 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00791 Onderwerp: Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent (Ledeberg),

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD Woensdag 1 juni 2011 om 19.30 uur raadzaal. 1. FINANCIËN

TOELICHTING GEMEENTERAAD Woensdag 1 juni 2011 om 19.30 uur raadzaal. 1. FINANCIËN TOELICHTING GEMEENTERAAD Woensdag 1 juni 2011 om 19.30 uur raadzaal. 1. FINANCIËN 1.1 Goedkeuring jaarrekening 2010 gemeente. De jaarrekening 2010, omvattende de budgettaire rekening 2010, balans, resultatenrekening,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen E. Gryson Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Opdracht van diensten

Nadere informatie

Uittreksel uit het vergunningenregister

Uittreksel uit het vergunningenregister Uittreksel uit het vergunningenregister Gemeente Evergem Datum : 1 april 2015 Volgnummer : V2015_237 DETAILOPGAVE VAN DE IN HET VERGUNNINGENREGISTER OPGENOMEN INFORMATIE Ligging van het terrein: Kadastrale

Nadere informatie

GEMEENTE ELSENE Elsene, 16 januari 2008. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden.

GEMEENTE ELSENE Elsene, 16 januari 2008. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden. GEMEENTE ELSENE Elsene, 16 januari 2008. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden Mevrouwen, Mijne Heren, van en te ELSENE Wij hebben de eer u uit te nodigen om deel te

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

DAGORDEPUNT 2. PROCES-VERBAAL VAN KASNAZICHT VAN DE STADSKAS PER 30 JUNI 2009. AKTENAME.

DAGORDEPUNT 2. PROCES-VERBAAL VAN KASNAZICHT VAN DE STADSKAS PER 30 JUNI 2009. AKTENAME. TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING VAN MAANDAG 28 SEPTEMBER 2009 OPENBARE ZITTING DAGORDEPUNT 1. BESLISSINGEN VAN DE VOORGAANDE ZITTING Art. 33, par. 2 van het Gemeentedecreet luidt als volgt:

Nadere informatie

(aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 25 januari 2005 en gewijzigd bij besluiten in zitting van 28 maart 2006)

(aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 25 januari 2005 en gewijzigd bij besluiten in zitting van 28 maart 2006) INGELMUNSTER Aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke AANPASSINGSPREMIE voor senioren en personen met een handicap (aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 25 januari 2005 en gewijzigd

Nadere informatie

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 12/06/2015 BEKNOPT VERSLAG

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 12/06/2015 BEKNOPT VERSLAG Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 12/06/2015 BEKNOPT VERSLAG Waren aanwezig: Doomst M., Voorzitter De Knop I., Decat P. (Schepen/waarnemend

Nadere informatie

Verslagen van de gemeenteraad. Nr. 1 De gemeenteraad in zitting van 04 januari 2016 De vergadering begint om 20.00u.

Verslagen van de gemeenteraad. Nr. 1 De gemeenteraad in zitting van 04 januari 2016 De vergadering begint om 20.00u. Verslagen van de gemeenteraad Nr. 1 De gemeenteraad in zitting van 04 januari 2016 De vergadering begint om 20.00u. De raad OPENBARE VERGADERING Dagorde 1. Renovatie aan loodsen De Rampe. Vaststelling

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 maart 2016

Gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 Gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 28 januari 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 28 januari 2016

Nadere informatie

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993)

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) Gemeente Zedelgem secretariaat LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) De lijst van de gemeenteraadsbesluiten van de vergadering

Nadere informatie