t Reigersnest Overeenkomst voor verenigingen voor het gebruik van Ontmoetingscentrum Arendstraat 12 in 8000 Koolkerke 1. PARTIJEN tussen enerzijds

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "t Reigersnest Overeenkomst voor verenigingen voor het gebruik van Ontmoetingscentrum Arendstraat 12 in 8000 Koolkerke 1. PARTIJEN tussen enerzijds"

Transcriptie

1 Overeenkomst voor verenigingen voor het gebruik van Ontmoetingscentrum t Reigersnest Arendstraat 12 in 8000 Koolkerke 1. PARTIJEN tussen enerzijds VZW OC t Reigersnest, met zetel te 8000 Koolkerke, Arendstraat 12 en met ondernemingsnummer , verder uitbater genoemd, en anderzijds: Naam vereniging: Adres vereniging: Rekeningnummer vereniging:... Hierbij vertegenwoordigd door de heer / mevrouw..., wonende te... Tel: E- mailadres: in zijn / haar hoedanigheid van...(functie of taak binnen de vereniging) verder inrichter genoemd. wordt overeengekomen hetgeen volgt: 2. HUUR VAN EEN LOKAAL / PRIJS / WAARBORG 2.1 Lokaal + prijs De inrichter zal gebruik maken van OC t Reigersnest op datum van:... van... u tot... u, wenst voor deze periode volgende ruimte te huren en verbindt er zich aldus toe de corresponderende prijs te betalen: o Barzaal (incl. bar) à 20* o Grote zaal (excl. barzaal/bar/keuken) à 30* o Barzaal (incl. bar) met keuken (koffietafel/fuif) à 50* o Volledige ontmoetingscentrum à 200** Prijzen exclusief brandstoftoeslag van 5* of 10** in de maanden oktober, november, december, januari, februari en maart 2.2 De waarborg De inrichter die het OC minstens 1 x per maand gebruikt, verbindt zich ertoe om een eenmalige waarborg van 50 over te schrijven op het rekeningnummer van OC t Reigersnest BE , AXABBE22. De inrichter die occasioneel gebruik maakt van het OC betaalt voorafgaand aan elk gebruik een waarborg van

2 Bij vaststelling van schade aan het gebouw, inrichting en/of uitrusting van de zaal, zal een met de schade corresponderend bedrag afgehouden worden van de waarborg. Indien de schade groter is dan de betaalde waarborg, verbindt de inrichter er zich toe de schade op eerste verzoek integraal te vergoeden. Bij eender welke andere inbreuk op deze overeenkomst zal een forfaitaire vergoeding worden afgehouden van de waarborg ten bedrage van 50. Een nieuwe waarborg van 50 dient onmiddellijk overgemaakt wanneer het saldo van de waarborg 0 bedraagt ingevolge aftrek wegens schade of andere inbreuken op deze overeenkomst. BELANGRIJK! De inrichter verbindt zich ertoe de prijs, inclusief de brandstoftoelage en de waarborg uiterlijk twee weken vóór de verhuurdatum volledig over te schrijven op het rekeningnummer van OC t Reigersnest BE , AXABBE22. De inrichter verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben van het feit dat de reservatie pas definitief is indien de prijs volledig overgeschreven werd op de AXA- rekening. Bij een dubbele reservatie krijgt de inrichter die de volledige prijs eerst overschreef, voorrang. In de prijs is het verbruik van water, elektriciteit, centrale verwarming, brandverzekering en natte reiniging inbegrepen. De inrichter verbindt er zich toe het OC na elk gebruik proper te vegen, alle lichten te doven en de keuken en bar proper achter te laten. Indien dit niet het geval is, zal de kost van extra uren reiniging afgehouden worden van de waarborg. De uitbater verbindt er zich toe de waarborg ten laatste twee weken na gebruik terug te storten aan de inrichter met afhouding van eventuele schadevergoeding, reinigingskosten en drankverbruik uit de bar van het OC. De inrichter die een jaarlijkse waarborg betaalt, dient geen afzonderlijke waarborg meer over te maken voorafgaand aan elk gebruik. In dit geval zal de inrichter de vergoeding van het drankverbruik tenminste één week na verbruik op de rekening van de uitbater overmaken. Wanneer de inrichter om eender welke reden afziet van het gebruik van het OC zoals gereserveerd op de voorgestelde datum, zal de waarborg enkel teruggestort worden als er nog een derde kandidaat- inrichter wordt gevonden die de huur van het OC overneemt. 3. HET GEBRUIK 3.1 Onderverhuring Onderverhuring aan derden of gebruik buiten deze overeenkomst is in geen geval toegestaan 3.2 Sleutels De sleutels kunnen, na telefonische afspraak, afgehaald worden bij de toezichthouder (Darline Zutterman). Het terugbezorgen van de sleutels gebeurt in onderling overleg met de toezichthouder. Na gebruik van het OC beoordeelt de toezichthouder de netheid van de lokalen en gaat na of de voorschriften van de overeenkomst werden nageleefd. Bij verlies of onbruikbaar worden van een sleutel wordt een vergoeding van 75 aangerekend aan de inrichter, die zich ertoe verbindt deze vergoeding op eerste verzoek te betalen aan de uitbater. 2

3 3.3 Drankverbruik Het staat de inrichter vrij al dan niet gebruik te maken van de dranken voorzien in het OC. Gebruik van dranken moet steeds vergoed worden. De inrichter neemt kennis van volgende tarieven en verbindt zich er toe het drankverbruik desgevallend te vergoeden: - 1,50 voor pils, cola, water, Parasol - 2,00 voor Hoegaarden, Palm, Geuze, fles water - 2,50 voor Duchesse, Leffe blond, West- Malle Het drankverbruik moet correct worden genoteerd door de inrichter en een overzicht moet na elk gebruik van het OC overgemaakt worden aan de uitbater. De prijs corresponderend met het drankverbruik wordt afgetrokken van de waarborg. Indien het bedrag van het drankverbruik de waarborg overstijgt, verbindt de inrichter er zich toe het bedrag over te maken aan de uitbater middels overschrijving op de rekening van de VZW 't Reigersnest binnen de week na gebruik van het OC. Een nieuwe waarborg dient in voormeld geval tezelfdertijd overgemaakt op de rekening. 3.4 Inrichting De inrichter verbindt er zich toe het ter beschikking gestelde materiaal zoals tafels, stoelen, keukengerief en keukentoestellen, baruitrusting met muziekinstallatie, sanitaire inrichtingen en verwarmingsinstallatie, e.d. op normale wijze te gebruiken en dus overeenkomstig het doel van het materiaal. Hij verbindt zich ertoe alle schade te vergoeden, zelfs als de som de waarborg overstijgt. Ontbrekend of gebroken materiaal zal steeds aan de inrichter worden aangerekend aan aankoopprijs. De inrichter verbindt zich ertoe na gebruik van de zaal de thermostaat terug op 5 C te zetten. 3.5 Opstelling zaal De inrichter is vrij in de opstelling van de zaal, maar verbindt er zich toe na gebruik de tafels in de feestzaal steeds NAAST elkaar (nooit BOVEN elkaar) terug te plaatsen langs de wanden, en de stoelen terug te plaatsen langs de binnenmuur. 3.6 De keuken De inrichter zorgt zelf voor afwasmiddel, een schotelvod/sponsje en keukenhanddoeken voor de vaat. Na gebruik van het fornuis op aardgas moet de inrichter de gastoevoer afsluiten. De gaskraan bevindt zich rechts van het fornuis. De keukenventilator moet bij het verlaten van de inrichting steeds uitgeschakeld worden. Bij gebruik van de koffiemachine moet deze geledigd en gereinigd worden door de inrichter. 3.7 Vermijden van geluidsoverlast De inrichter verbindt er zicht toe om ten allen tijde geluidsoverlast te vermijden, doch handelt steeds op eigen verantwoordelijkheid. Het is niet toegestaan buiten de zaal live of andere muziek te spelen. Binnen in het OC is alleen het gebruik van een geluidsinstallatie toegelaten als deze de geldende geluidsnormen niet overschrijden. 3

4 3.8 De toiletten De inrichter zorgt zelf voor toiletpapier, zeep en handdoeken en leegt de vuilbakjes van de toiletten na het gebruik van het OC. Alle afval dient verwijderd zoals bepaald in artikel 3.10 van deze overeenkomst. 3.9 Opkuis Het volledige lokaal moet na ieder gebruik veegproper worden achtergelaten. Als er een feest heeft plaats gevonden, moet de zaal geveegd zijn en de sleutels terug overhandigd worden aan de uitbater uiterlijk de volgende morgen om 09.00u. De natte reiniging gebeurt door de uitbater en is in de prijs inbegrepen Afval De inrichter is volledig verantwoordelijk voor zijn afval. Hij verbindt er zich toe zelf vuilniszakken, pmd- zakken, e.d. te voorzien en deze bij het verlaten van het OC mee te nemen of te verwijderen. De zakken, glas of enig ander afval mag niet achtergelaten worden binnen of rond het OC en mag niet langs de straatzijde geplaatst worden Parkeren Het is verboden voertuigen te parkeren aan de dienstingang. Enkel het laden en lossen van zwaar materiaal (vb. barbecuetoestel) is toegelaten. De normale toegang tot de inrichting is langs de Arendstraat Roken In de lokalen van het OC mag er niet gerookt worden. Aan de inkomdeuren mogen er geen sigarettenpeuken of ander vuil worden achtergelaten Traiteur / gebruik barbecue De inrichter mag een traiteur aanspreken op eigen verantwoordelijkheid indien hij voorafgaand aan het gebruik van het OC diens naam, adres en telefoonnr doorgeeft aan de uitbater. De inrichter blijft verantwoordelijk voor de activiteiten en eventuele nalatigheden van de traiteur, evenals voor het tijdig verwijderen van alle materiaal en afval. Gebruik van een barbecue is enkel toegelaten in open lucht en bij voorkeur op de plaats onder het afdak dat hiervoor voorzien is. De inrichter verbindt zich ertoe een beschermend (brandvrij) zeil onder de barbecue te leggen om bevuiling van de tegels door vet te vermijden. De assen moeten na gebruik verwijderd worden en mogen niet uitgestrooid worden. Bij gebruik van een barbecue moet altijd een brandblusapparaat klaar staan en blijft de inrichter verantwoordelijk voor het gebruik en alle gevolgen van het gebruik. 4. BRANDVEILIGHEID De inrichter verbindt er zich toe de nooduitgangen altijd vrij te houden. De inrichter verbindt er zich toe als goede huisvader te waken over de brandveiligheid en hiervoor de nodige maatregelen te nemen. In het OC mogen behalve tafelkleden geen brandbare materialen gehanteerd worden of aan de plafonds en muren opgehangen versiering aangebracht worden. Kaarsen op de tafels zijn in beperkte mate toegestaan, maar mogen niet bij de 4

5 gordijnen geplaatst worden. Vuur of fakkels in of buiten de zaal zijn verboden, ook langs de inkom. De brandwaterslang aan de toiletten en de brandblusapparaten moeten steeds bereikbaar en vrij zijn. Bij brand moet de inrichter onmiddellijk zelf de hulpdiensten oproepen en ter bestemming leiden. 5. GELDENDE WETGEVING De inrichter verbindt er zich toe alle geldende wetgeving steeds na te leven. In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op de politiereglementen (vb. geluidshinder) en noodzakelijke vereffening van de Sabambijdrage. 6. BETWISTINGEN Alle geschillen ivm deze overeenkomst vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken te Brugge. Het Belgische recht is van toepassing. Opgemaakt op...te Koolkerke in 2 originele exemplaren, waarbij elke partij verklaart één exemplaar te hebben ontvangen op. (naam en handtekening, voorafgegaan door de eigenhandig geschreven vermelding gelezen en goedgekeurd )...(naam)...(naam) De uitbater De inrichter VOOR U VERTREKT: De gaskraan in de keuken dichtdraaien Alle afvalzakken uit keuken en toilet meenemen Keuken en bar nat reinigen, lokalen veegproper achterlaten Verwarming terugzetten op 5 C Alle borden, kopjes, bestek en glazen op de juiste plaats terugzetten Ventilator in de keuken uitzetten en alle stekkers in de keuken uittrekken Koffiemachine legen en spoelen Ramen, koepels en deuren sluiten en lichten doven Overige verplichtingen naleven 5

GEBRUIKSREGLEMENT HET PARK-IET

GEBRUIKSREGLEMENT HET PARK-IET GEBRUIKSREGLEMENT HET PARK-IET Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met de Jeugddienst: T 03 685 19 18, F 03 680 23 59 jeugddienst@schoten.be Sint-Cordulastraat 10 2900 Schoten Inhoud: Inhoud Art.

Nadere informatie

Parklaan 1, 9400 Ninove_ Tel. 054 31 05 00 INFOBROCHURE ZAALVERHUUR

Parklaan 1, 9400 Ninove_ Tel. 054 31 05 00 INFOBROCHURE ZAALVERHUUR Parklaan 1, 9400 Ninove_ Tel. 054 31 05 00 INFOBROCHURE ZAALVERHUUR 1 ENKELE NUTTIGE TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN DE Fuifzaal / repetitieruimte / vergaderlokaal Geachte gebruiker, U maakt binnenkort voor

Nadere informatie

GEBRUIKS- OVEREENKOMST

GEBRUIKS- OVEREENKOMST GEBRUIKS- OVEREENKOMST JH t Kalf vzw versie 6 Overeenkomst afgesloten tussen jeugdhuis t Kalf vzw en de gebruiker. De gebruiker (minstens 18 jaar oud) Naam: Adres: Tel: GSM: E- mail: Geboortedatum: Lidnummer:

Nadere informatie

ALGMENE HUURVOORWAARDEN BIJ HET HUREN VAN EEN VAKANTIEWONING

ALGMENE HUURVOORWAARDEN BIJ HET HUREN VAN EEN VAKANTIEWONING ALGMENE HUURVOORWAARDEN BIJ HET HUREN VAN EEN VAKANTIEWONING 1. ALGEMEEN 1.1. In de huurovereenkomst en huurvoorwaarden wordt onder het begrip huurder verstaan: de volwassen persoon/personen die bijdraagt/bijdragen

Nadere informatie

INFOBROCHURE DEN HORINCK, ZELLIK

INFOBROCHURE DEN HORINCK, ZELLIK INFOBROCHURE DEN HORINCK, ZELLIK cultuurcentrum asse huinegem 4, 1730 asse tel.: 02 456 01 60 info@ccasse.be www.ccasse.be WELKOM Je maakt gebruik van de polyvalente zaal Den Horinck, Zellik. Om alles

Nadere informatie

Gebruiksreglement bij organisatie van evenementen binnen vrijetijdscentrum de Mixx

Gebruiksreglement bij organisatie van evenementen binnen vrijetijdscentrum de Mixx Gebruiksreglement bij organisatie van evenementen binnen vrijetijdscentrum de Mixx Artikel 1: Algemeen Dit gebruiksreglement is enkel van toepassing bij de organisatie van evenementen binnen het vrijetijdscentrum

Nadere informatie

2. De aanvrager moet het huuraanvraagformulier volledig invullen.

2. De aanvrager moet het huuraanvraagformulier volledig invullen. HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN TARIEVEN VOOR JEUGD- en CULTUURDIENST Dit reglement regelt het gebruik en de verhuring van gebouwen en (audiovisueel) materiaal van de jeugd- en cultuurdienst, verder verhuurder

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT HUURDERS

INTERN HUURREGLEMENT HUURDERS Sociaal Verhuurkantorenplatform West- Limburg vzw SVPWL vzw Marktplein 9 bus 21 3550 Heusden- Zolder Tel: 011/73 64 83-85 Fax: 011/73 41 39 E-mail: info@svpwl.be Website: www.svpwl.be IBAN: BE05 7845 8435

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor een studentenkamer. postnummer : gemeente : telefoon : GSM :. e mail:... wonende in hoofdverblijfplaats te (straat en nr.

Huurovereenkomst voor een studentenkamer. postnummer : gemeente : telefoon : GSM :. e mail:... wonende in hoofdverblijfplaats te (straat en nr. Huurovereenkomst voor een studentenkamer TUSSEN DE ONDERGETEKENDE PARTIJEN: Verhuurder enerzijds : naam : voornaam :.. wonende te (straat en nr.) postnummer : gemeente :.... telefoon : GSM :. e mail:...

Nadere informatie

Galerij: ideale locatie voor tentoonstellingen en beurzen allerhande.

Galerij: ideale locatie voor tentoonstellingen en beurzen allerhande. Gemeenschapscentrum den egger Rode zaal: Deze zaal heeft een capaciteit van 525 zitplaatsen op de tribune. De ruimte kan vlot omgebouwd worden tot een polyvalente zaal met 850 staanplaatsen of 300 zitplaatsen

Nadere informatie

WOONOVEREENKOMST. de heer of mevrouw, wonende te straat nr... postnr... gemeente.hierna "de bewoner" genoemd,

WOONOVEREENKOMST. de heer of mevrouw, wonende te straat nr... postnr... gemeente.hierna de bewoner genoemd, 1 WOONOVEREENKOMST De vereniging V.Z.W. HET VOLK VAN LEUVEN gevestigd K. Leopold I-straat 34-3000 LEUVEN, die het serviceflatgebouw HET MOLENHOF gelegen Burg. Stan. De Rijcklaan 3-3001 HEVERLEE beheert,

Nadere informatie

Jeugdverblijfcentrum Sloerodoe HUISREGLEMENTEN

Jeugdverblijfcentrum Sloerodoe HUISREGLEMENTEN Jeugdverblijfcentrum Sloerodoe HUISREGLEMENTEN A. Wat jullie vooraf dienen te weten 1. Elke groep moet een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten hebben voor eigen leden en vergezellende

Nadere informatie

BEWONERS REGLEMENT. Versie april 2012

BEWONERS REGLEMENT. Versie april 2012 BEWONERS REGLEMENT Op basis van Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode gewijzigd bij BVR

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONTWERP CONCESSIEOVEREENKOMST Deze overeenkomst bestaat uit twee delen: de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden. 1. De algemene voorwaarden Op deze overeenkomst zijn van toepassing de algemene

Nadere informatie

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen April 2014 Ontwikkeld in opdracht van de Directie Huisvesting Brussel Stedelijke Ontwikkeling Staatssecretaris

Nadere informatie

Reglement van inw.orde sporthal Laarne Goedgekeurd Gemeenteraad d.d. 28 juni 2012 / pag 1

Reglement van inw.orde sporthal Laarne Goedgekeurd Gemeenteraad d.d. 28 juni 2012 / pag 1 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE BETREFFENDE HET GEBRUIK SPORTHAL VELDMEERS LAARNE Artikel 1: Algemene Bepalingen De gemeentelijke sporthal bestaat uit drie sportzalen : één grote sporthal, mogelijks op te

Nadere informatie

Huurvoorwaarden vakantiewoning Romance Rilly St. Syre

Huurvoorwaarden vakantiewoning Romance Rilly St. Syre Huurvoorwaarden vakantiewoning Romance Rilly St. Syre Algemeen In deze voorwaarden wordt verstaan onder A Eigenaar en/of tussenpersoon : degene, die de vakantiewoning aanbiedt. B Hoofdverhuurder/huurder

Nadere informatie

R E G L E M E N T. Gebruiksaanvragen:

R E G L E M E N T. Gebruiksaanvragen: Gebruiksaanvragen: Art. 1. R E G L E M E N T Alle aanvragen tot het gebruik van de sporthal dienen gericht te worden aan Sporthal Kattenbroek, Kattenbroek 14 te 2650 Edegem. De aanvragen dienen schriftelijk

Nadere informatie

Huurcontract voor woonhuizen

Huurcontract voor woonhuizen Huurcontract voor woonhuizen Tussen ondergetekenden Hierna genoemd verhuurder (naam en adres): Telefoonnummer: Rekeningnummer: Hierna genoemd huurder (naam en adres + echtgeno(o)t(e) en/of samen wonende

Nadere informatie

Bedrijvencentrum Itterbeek. Huishoudelijk reglement Versie 13/03/2014

Bedrijvencentrum Itterbeek. Huishoudelijk reglement Versie 13/03/2014 Bedrijvencentrum Itterbeek Huishoudelijk reglement Versie 13/03/2014 1 0 Dit reglement van inwendige orde heeft de bedoeling om een aantal afspraken bekend te maken aan de huurders die gevestigd zijn in

Nadere informatie

Reglement gebruik gemeentelijke lokalen

Reglement gebruik gemeentelijke lokalen DIENST PATRIMONIUM Markt 1, 9340 LEDE tel. (053)60 68 50 fax (053)80 33 09 e-mail: lokalenverhuur@lede.be Gemeenteraad: zitting van 21 juni 2007 Wijziging gemeenteraad: zitting van 19 juni 2008 Aanvulling

Nadere informatie

REGLEMENT BEURZEN ROESELARE

REGLEMENT BEURZEN ROESELARE REGLEMENT BEURZEN ROESELARE Expo Roeselare Diksmuidsesteenweg 400, 8800 ROESELARE --------------------------------------------------------- INRICHTER 1. De beurzen worden ingericht met de bedoeling bij

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MBT UITLEEN VAN AUTO. Bijlage bij de overeenkomst m.b.t. uitleen van auto d.d..

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MBT UITLEEN VAN AUTO. Bijlage bij de overeenkomst m.b.t. uitleen van auto d.d.. HUISHOUDELIJK REGLEMENT MBT UITLEEN VAN AUTO Bijlage bij de overeenkomst m.b.t. uitleen van auto d.d.. 1. Aansluitingsvoorwaarden 1.1. Men wordt gebruiker en kan de auto reserveren na ondertekening van

Nadere informatie

2 De overeenkomst wordt gesloten onder de ontbindende voorwaarde van een correcte en volledige betaling door de Klant.

2 De overeenkomst wordt gesloten onder de ontbindende voorwaarde van een correcte en volledige betaling door de Klant. Algemene Voorwaarden 1. Contactgegevens van Guesthouse & Wellness Petit Château Beekborne «Petit Château Beekborne» Karmakon BVBA (BE0.476.648.102) Rue Beekborne 6 1357 Neerheylissem (Hélécine) www.beekborne.be

Nadere informatie

«GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE GEBOUWEN»

«GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE GEBOUWEN» «GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE GEBOUWEN» Artikel 1 Principe en Definities Het College van Burgemeester en Schepenen mag, onder de voorwaarden van dit reglement en

Nadere informatie

Jeugdverblijfcentrum De OESTERPUT

Jeugdverblijfcentrum De OESTERPUT Jeugdverblijfcentrum De OESTERPUT INFORMATIE OVER HET VERBLIJVEN & HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT U bent in ons jeugdverblijf welkom met de ganse groep vanaf 17u00 tot 21u00. Indien u later op de locatie

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 TOEPASSINGSGEBIED

HOOFDSTUK 1 TOEPASSINGSGEBIED LEIDRAAD BIJ DE ORGANISATIE VAN EEN OCCASIONEEL EVENEMENT IN OPEN LUCHT OF IN EEN TENT WAARBIJ GEBRUIKT GEMAAKT WORDT VAN ELEKTRONISCH VERSTERKTE MUZIEK Deze leidraad biedt een overzicht van de te volgen

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN MINIBUS RENAULT TRAFIC

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN MINIBUS RENAULT TRAFIC HUUROVEREENKOMST VOOR EEN MINIBUS RENAULT TRAFIC TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: Verhuurder EN, Rijbewijs nr. Identiteitskaart nr Huurder Verhuurder en Huurder, samen de Partijen. WORDT ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

Nadere informatie

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. ART/ddw/2015-04 Uitbating van Café MIRY op de campus Hoogpoort, Hogeschool

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden Les 7 Anges Pagina 1 van 3

Algemene Huurvoorwaarden Les 7 Anges Pagina 1 van 3 Algemene Huurvoorwaarden Les 7 Anges Pagina 1 van 3 Duur De duur van de huurperiode kan niet worden verlengd zonder voorafgaand akkoord van de verhuurder. Betaling De betaling dient gedaan te worden op

Nadere informatie