Twee netbeheerders Eén groep

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Twee netbeheerders Eén groep"

Transcriptie

1 Twee netbeheerders Eén groep

2 2 ELIA GROUP Door de liberalisering van de elektriciteitsmarkt heeft de rol van de transmissienetbeheerders een essentiële dimensie gekregen. Hun rol is niet meer los te denken van de ontwikkeling van de economie en van het welzijn van de gemeenschap in Europa. Het startsein voor deze evolutie werd in 1996 gegeven met de eerste Europese richtlijn, die tot doel had de concurrentie tussen producenten en leveranciers van elektriciteit te organiseren om zo de ontwikkeling van de interne markt ten voordele van de verbruiker te bevorderen. Een dergelijke concurrentie was echter niet mogelijk zonder werk te maken van een scheiding («unbundling») tussen enerzijds de transmissie van elektriciteit en anderzijds de andere activiteiten van de keten (productie, levering, ) die tot dan toe samen geïntegreerd waren in de grote bedrijven uit de sector. De netbeheerder is zo een neutrale en onafhankelijke entiteit geworden die ten dienste van alle marktspelers staat en als taak heeft in te staan voor de bevoorradingszekerheid van alle verbruikers: ondernemingen, overheidsdiensten en burgers. Deze rol van neutrale en onafhankelijke operator werd in 29 met de derde Europese richtlijn bekrachtigd. De Europese Commissie voegde er nog een extra dimensie aan toe: bijdragen aan de verwezenlijking van de Europese doelstellingen inzake de strijd tegen de klimaatverandering, door middel van de integratie in de netten van een toenemend aandeel van energie die op basis van hernieuwbare energiebronnen wordt geproduceerd, voornamelijk windenergie.

3 ELIA GROUP 3 Business development Research & Development Transmission 5Hertz Transmission Knowhow ten dienste van de ondernemingen en de gemeenschap, zowel in België als in Duitsland De groep is opgebouwd rond twee transmissienetbeheerders voor elektriciteit, met name Transmission 1 in België en 5Hertz Transmission 2, een van de vier Duitse transmissienetbeheerders (actief in het noorden en het oosten van Duitsland). De groep geldt als voorbeeld temidden van de Europese netbeheerders, niet alleen op het vlak van onafhankelijkheid, maar ook als motor voor de ontwikkeling van de Europese markt, en wegens zijn inspanningen ten voordele van de bevoorradingszekerheid van elektriciteit en zijn bijdrage aan de integratie van hernieuwbare energie. Buiten zijn activiteiten als netbeheerder in België en Duitsland biedt de groep aan bedrijven een waaier van consultancyen engineeringactiviteiten aan. De groep is actief onder naam van de wettelijke entiteit System Operator, een beursgenoteerde onderneming waarvan de belangrijkste referentieaandeelhouder de gemeentelijke holding Publi-T is. De groep stelt meer dan 1.7 personeelsleden te werk en draagt bij aan de bevoorradingszekerheid van elektriciteit van bijna 4 miljoen burgers in België en in Duitsland. 1 System Operator is houder van de officiële licenties. 2 5Hertz Transmission GmbH; is in het bezit van 6% van de aandelen, via de holdingmaatschappij Eurogrid International, waarvan zijn partner Industry Funds Management de overige 4% bezit. Beheerder van het transmissienet voor elektriciteit : een centrale rol, elke dag opnieuw De rol van de transmissienetbeheerder (TNB) voor elektriciteit bestaat uit drie kerntaken. Het beheer van de infrastructuur en de ontwikkeling van het net De TNB moet voortdurend toezien op het onderhoud en de verdere ontwikkeling van het net, in functie van de behoeften van de markt en de gebruikers, zodat er altijd een voldoende grote transmissiecapaciteit beschikbaar is tussen de plaatsen waar de elektriciteit wordt geproduceerd en de grote verbruikscentra. De integratie van een toenemend aandeel van elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen en de ontwikkeling van de decentrale productie zijn in deze context belangrijke uitdagingen, net als de versterking van de interconnecties op Europees niveau. Het beheer van het elektrische systeem Aangezien elektrische energie niet op grote schaal kan worden opgeslagen, moet ze worden geproduceerd op het ogenblik waarop er vraag is naar elektriciteit. De netbeheerder heeft bijgevolg als taak permanent te waken over het evenwicht tussen productie en verbruik om de bevoorradingszekerheid te bewaren. Met het oog op het toenemende aandeel van energie uit hernieuwbare energiebronnen, die van nature een variabel karakter heeft, zoals windenergie, en de stijging van de elektriciteitsstromen door de uitwisselingen op de internationale markt, zijn niet alleen nieuwe innovatieve methodes voor het beheer van het systeem nodig, maar ook een verhoogde waakzaamheid en coördinatie. De rol van marktfacilitator De invoering van transparante oplossingen voor de toegang tot het net en de ontwikkeling van gecoördineerde en geharmoniseerde mechanismen op Europees niveau, die alle maatschappelijke actoren in staat stellen om voordeel te halen uit de vrije concurrentie, vallen eveneens onder de taak van de beheerders van het elektriciteitsnet. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de energiebeurzen.

4 4 ELIA GROUP De windmolenparken in de regelzone van 5Hertz zijn op dit ogenblik al goed voor een geïnstalleerd vermogen van ongeveer 11. MW. Toekomststrategie in een duurzaam Europees perspectief De groep is verankerd in het hart van Europa. Transmission 1 is de beheerder van het Belgische transmissienet, dat uit nagenoeg 8.4 km aan hoogspanningsverbindingen (gaande van 38. tot 3. volt) bestaat, zowel luchtlijnen als ondergrondse kabels. Het Belgische net is gekoppeld met de elektriciteitsnetten van Frankrijk, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg (er liggen eveneens projecten ter tafel voor rechtstreekse interconnecties met het Verenigd Koninkrijk en met Duitsland). 5Hertz Transmission 2, een van de vier transmissienetbeheerders in Duitsland, is actief in de deelstaten Thüringen, Saksen, Saksen-Anhalt, Brandenburg, Berlijn, het westelijke deel van Mecklenburg-Voorpommeren en Hamburg. Het net dat uit ongeveer 9.75 km aan hoogspanningsverbindingen bestaat, voornamelijk luchtlijnen op 38. en 22. volt, heeft rechtstreekse interconnecties met Denemarken, Polen en Tsjechië en verbindt Scandinavië met het Europese vasteland. 1 System Operator is houder van de officiële licenties. 2 5Hertz Transmission GmbH; is in het bezit van 6% van de aandelen, via de holdingmaatschappij Eurogrid International, waarvan zijn partner Industry Funds Management de overige 4% bezit. De groep in cijfers Totaal 5Hertz Transmission Transmission 11 tot 38 kv lijnen en kabels (km) tot 7 kv lijnen en kabels (km) Aantal hoogspanningsstations Rechtstreekse klanten * 13 Operationeel gebied (km²) Aandeel totaal nationaal net (%) 31 1 Inwoners (miljoen) 39 >18 11 Personeel (FTE) RAB ( miljoen) Boekwaarde ( miljoen) * Netaansluiting, netgebruik in de top 5 van de Europese TNB s Infrastructuur Financiële situatie 12 Regulated Asset Base ( miljard) Lengte Netwerk (1. km) Ondernemingswaarde ( m) EBITDA 29e ( m) RTE RTE RTE RTE RTE Statnett Tennet RTE + Transpower Statnett RTE Tennet + Transpower Statnett Tennet + Transpower Statnett Tennet + Transpower REN REN REN RAB: 5 de Lengte netwerk: 6 de Ondernemingswaarde: 3 de Beurskapitalisatie: 4 de

5 ELIA GROUP 5 versterkt het net aan de kust met het oog op de integratie van nieuwe windmolenparken. Sinds de overname van 5Hertz in samenwerking met zijn financiële partner Industry Funds Management (IFM), steunt de groep voor zijn activiteiten op het gebied van het transmissienetbeheer voor elektriciteit op twee activiteitspolen, die vanuit geografisch oogpunt ideaal gelegen zijn in België en in Duitsland. Dit stelt de groep in staat om een uitgesproken Europese strategie te ontwikkelen die gericht is op het ondersteunen van de klimaat- en energiedoelstellingen op Europees en op nationaal niveau. Bovendien kan de groep nu sterker zijn stem laten horen in het samenspel van de Europese TNB s en zo beter de belangen van de markt en de gemeenschap verdedigen. Ondersteunen van de integratie van de Europese markten en netten en 5Hertz behoren al jaren tot de meest Europese netbeheerders en hebben een groot aantal initiatieven genomen ten voordele van de totstandkoming van een Europese markt en een veilig en betrouwbaar net dat borg staat voor de bevoorradingszekerheid van de ondernemingen en de gemeenschap. heeft een voortrekkersrol vervuld bij de lancering van de trilaterale marktkoppeling tussen Frankrijk, België en Nederland. Deze primeur op mondiaal niveau heeft overigens tot voorbeeld gediend voor de uitbreiding tot de elektriciteitsmarkt in Centraal-West-Europa. 5Hertz is een van de stuwende krachten op de Noord-West- en Centraal-Oost-Europese markten. Initiatieven als Coreso, het eerste regionaal technisch coördinatiecentrum van meerdere TNB s, geven eveneens blijk van de zorg voor een veilig en betrouwbaar net dat garant staat voor de bevoorradingszekerheid van de ondernemingen en de gemeenschap in Europa. Aan de top voor de integratie van hernieuwbare energie en windenergie Dankzij zijn strategische ligging aan de Oostzee en in het noordoosten van Duitsland behoort 5Hertz Transmission tot de top op het gebied van de integratie van onshore en offshore windenergie. Tegelijkertijd werkt aan de versterking van zijn elektriciteitsnet naar de kust, met name met het oog op de aansluiting van de energie die afkomstig is van de grote windturbineparken die in dit deel van de Noordzee zijn gepland. De twee TNB s zijn dus uitstekend geplaatst om een cruciale rol te spelen bij de uitbouw van een toekomstig net op zee. Het Renewables-Grid-Initiative steunt de uitbreiding van de capaciteit van hernieuwbare energiebronnen in Europa, zowel wat betreft de decentrale en grootschalige productie als de transmissie. Dit samenwerkingsverband groepeert alle stakeholders die betrokken zijn bij de uitvoering van deze doelstelling, in het bijzonder netbeheerders en milieuorganisaties. Friends of the Supergrid is een consortium van economische spelers die wederzijds hun belangstelling delen voor het bevorderen van het Europese beleid ten voordele van een groot net op zee. Ze werken onder meer samen met niet-gouvernementele organisaties als het World Wildlife Fund, binnen het Renewables Grid Initiative, of in het kader van consortia als Friends of the Supergrid. Gelet op het belang van de klimaatdoelstellingen is dit een uitdaging van formaat. De Europese doelstelling beter bekend als de 3 x 2 -doelstelling beoogt tegen 22 een aandeel van energie uit hernieuwbare energiebronnen van 2%, een vermindering van het energieverbruik met 2% en een daling van de CO2-uitstoot met 2%. Een dergelijke evolutie heeft aanzienlijke gevolgen voor de transmissienetten voor elektriciteit, zowel voor de investeringen in de infrastructuur als wat betreft de integratie van een zo groot mogelijk aandeel van energie met een variabel karakter in het beheer van de netten. Versterking van de operationele excellentie Dankzij hun sterk gelijklopende activiteiten in België en Duitsland kunnen de twee TNB s voor de groep unieke mogelijkheden creëren voor het tot stand brengen van synergieën en het delen van beste praktijken. De voordelen die deze werkwijze oplevert, komen in de eerste plaats de marktspelers en de gemeenschap ten goede, of het nu om standaardisering op groepsniveau gaat, of om het uitwisselen van expertise en resources, het streven naar synergieën bij aankopen, het ontwikkelen van marktmechanismen, de exploitatie van de netten,

6 6 ELIA GROUP Nieuwe mogelijkheden voor medewerkers en aantrekkelijkere perspectieven voor nieuw talent Dankzij het samenbrengen van de twee TNB s binnen de groep biedt de onderneming vandaag een bredere waaier van mogelijkheden aan zijn personeelsleden en kan hij gemakkelijker nieuwe talentvolle medewerkers aantrekken voor deze sleutelactiviteit in een wereld die vooruitgaat. De groep kan gespecialiseerde competentiecentra oprichten en biedt boeiende banen voor de uitbouw van de Europese markt en netten, zowel in België als in Duitsland. Een onafhankelijke groep die aan de criteria van het derde pakket Europese maatregelen voldoet In 1996 werd met de publicatie van de eerste Europese richtlijn inzake de organisatie van de interne energiemarkt een begin gemaakt met de liberalisering van de elektriciteitsmarkt. Sindsdien zijn de eisen op het gebied van transparantie, neutraliteit en onafhankelijkheid van de netbeheerders, in het bijzonder ten aanzien van producenten, geleidelijk aan strikter geworden. De groep kan in dit opzicht als voorbeeld worden beschouwd, aangezien hij nu al aan de voorwaarden van het derde Europese pakket beantwoordt. Een expertisecenter voor onderzoek en ontwikkeling ten dienste van de groep Met een activiteitspool Onderzoek & Ontwikkeling en Knowledge Management op het niveau van de groep willen en 5Hertz ook in de toekomst een leidende rol blijven spelen bij de uitbouw van de Europese markt en netten. Daarnaast willen de netbeheerders over een innovatieve kracht beschikken die hen in staat stelt om de uitdagingen van de sector aan te gaan. Een ontwikkelingspool op groepsniveau De groep heeft een activiteitspool Business Development opgericht die de marktevolutie op de voet volgt en die als taak heeft consultancy- en engineeringdiensten te ontwikkelen die inspelen op de behoeften van zijn klanten op internationaal vlak. 1. Nationaal controlecentrum in Brussel. 2. Versterking van het net in de haven van Antwerpen. 3. Nieuwe tool om het net ter plaatse te controleren.

7 ELIA GROUP 7 Dit kabelschip brengt de onderzeese kabel van de haven van Rostock naar zijn verankeringsplaats in zee. Enkele voorbeelden van projecten voor de ontwikkeling van de netten De grote projecten die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd of die op dit ogenblik worden uitgevoerd, zowel in Duitsland als in België, hebben de volgende doelstellingen: - bijdragen aan de totstandkoming van een concurrentiële regionale en Europese markt, met name door de interconnecties met de buurlanden te versterken; - de ondernemingen en de gemeenschap toegang verlenen tot een zo ruim en gediversifieerd mogelijke energiemix door nieuwe verbindingen te ontwikkelen; - een actieve bijdrage leveren aan het Europese en nationale beleid inzake de integratie van hernieuwbare energie; - de exploitatiezekerheid van de netten versterken in een context met steeds toenemende en meer internationale elektriciteitsstromen en de integratie van energiebronnen met een intermitterend karakter. In België - verdubbeling van de capaciteit van de interconnectieverbinding tussen België en Frankrijk Avelgem-Avelin op 38. V; - verdubbeling van de capaciteit van de interconnectieverbinding tussen België en Frankrijk Aubange-Moulaine op 22. V, met het gebruik van hoogperformante geleiders; - versterking van het net op hoge en op zeer hoge spanning in de regio van de Antwerpse haven, ter ondersteuning van de economische groei; - installatie van dwarsregeltransformatoren op de grens tussen België en Nederland voor een beter beheer in real time van de elektriciteitsstromen die op internationaal niveau worden uitgewisseld; - uitbreiding van het 38. V-net tot aan de kust (project Stevin) met het oog op de aansluiting van toekomstige offshore windturbineparken; - interconnectieprojecten met het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. In Duitsland - bouw van de noordverbinding tussen Schwerin in het westelijke deel van Mecklenburg-Voorpommeren en Krümmel in de buurt van Hamburg; - aanleg van de Uckermark verbinding in de deelstaat Brandenburg, van Bertikow tot Neuenhagen in de omgeving van Berlijn; - aanleg van de zuid-west koppelverbinding van Bad Lauchstädt in Saksen-Anhalt tot Redwitz in Beieren; - offshore verbinding van Baltic 1, het eerste windturbinepark in de Oostzee, op 7 km van de kust; - project van de noordring van Berlijn, in de deelstaat Brandenburg; - project voor de bouw van een derde interconnector tussen Duitsland en Polen.

8 Black System Operator S.A. Keizerslaan, 2 1 Brussel België 5Hertz Transmission GmbH Eichenstraße 3A Berlin Deutschland Design by / Verantwoordelijke uitgever : Jacques Vandermeiren, Keizerslaan 2, 1 Brussel util_d_v5-19mm Page 24-SEP-1

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij TenneT. Markt. Milieu. Mens

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij TenneT. Markt. Milieu. Mens Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij TenneT Markt Milieu Mens Gineke van Dijk, MVO-coördinator: Het is nu tijd voor targets Drie jaar geleden kreeg ik de opdracht om het MVO-beleid van TenneT in

Nadere informatie

265 ORGANISATIES IN 96 LANDEN

265 ORGANISATIES IN 96 LANDEN 1 NIET ALLE ONDERNEMINGEN ZIJN COÖPERATIES. MAAR ALLE COÖPERATIES ZIJN WEL DEGELIJK ONDERNEMINGEN. De coöperatieve onderneming bestaat in alle maten en vormen en is actief in de meest uiteenlopende domeinen.

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2 2. Operationele doelstelling en instrumenten 5 2.1. Wat is de doelstelling van het beleid? 5 2.2.

Nadere informatie

Nederland als Energy Gateway

Nederland als Energy Gateway Het Delft Plan Nederland als Energy Gateway 1 Editors Prof.dr.ir. T.H.J.J. van der Hagen, decaan faculteit Technische Natuurwetenschappen en professor Reactor Physics TU Delft Prof.dr.ir. P.M. Herder,

Nadere informatie

Uitwerking van een ontwerp van nationaal plan voor de uitrol van een netwerk voor snel en ultrasnel

Uitwerking van een ontwerp van nationaal plan voor de uitrol van een netwerk voor snel en ultrasnel Uitwerking van een ontwerp van nationaal plan voor de uitrol van een netwerk voor snel en ultrasnel internet Fase 3: stappenplan voor een nationaal SBB-project In opdracht van de FOD Economie, K.M.O.,

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.10.2010 COM(2010) 546 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO

Nadere informatie

Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014

Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014 NL Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014 BELGIË Kort samengevat In 2013 zag de Belgische economie een verder herstel van de economische crisis van 2008 en nu heeft ze het reële bbp-niveau van vóór

Nadere informatie

VBO-ANALYSE. Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie

VBO-ANALYSE. Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie VBO-ANALYSE Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie Oktober 2013 570.000 II aantal jobs bij buitenlandse ondernemingen 50% II toegevoegde waarde

Nadere informatie

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen Samenvatting en conclusies van het onderzoek naar een landelijke infrastructuur voor duurzame toegang tot digitale

Nadere informatie

Migratie en asiel. Bouwen aan een open en veilig Europa DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Migratie en asiel. Bouwen aan een open en veilig Europa DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Migratie en asiel Bouwen aan een open en veilig Europa Al sinds lang zoeken migranten hun toevlucht in Europa. Dat biedt mogelijkheden voor de Europese Unie (EU), maar brengt

Nadere informatie

Nieuw Industrieel Beleid. TRANSFORMATIE DOOR INNOVATIE Vlaanderen in Actie met Nieuw Industrieel Beleid

Nieuw Industrieel Beleid. TRANSFORMATIE DOOR INNOVATIE Vlaanderen in Actie met Nieuw Industrieel Beleid Nieuw Industrieel Beleid TRANSFORMATIE DOOR INNOVATIE Vlaanderen in Actie met Nieuw Industrieel Beleid Deze brochure is een uitgave van: Vlaamse overheid Agentschap Ondernemen Koning Albert II-laan 35

Nadere informatie

GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING

GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING Meer nog dan voorheen staat Brussel voor een tweesprong. Sinds het 25 jaar geleden het levenslicht zag, is de eerste roeping van het Brussels Hoofdstedelijk gewest steeds

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.3.2014 COM(2014) 199 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT betreffende het EU-terugkeerbeleid NL NL Deel I - Inleiding MEDEDELING BETREFFENDE

Nadere informatie

Samen verder werken aan de Delta

Samen verder werken aan de Delta Samen verder werken aan de Delta De governance van het Nationaal Deltaprogramma na 2014 Februari 2014 Rotterdam Auteurs Dr. Arwin van Buuren, Universitair Hoofddocent Bestuurskunde, Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding Staat van de Europese Unie 2014 Deel I Inleiding Miljoenen Europeanen zijn bezig met het werken aan een betere toekomst voor henzelf en hun kinderen. De eerste prioriteit is dicht bij huis: gezondheid,

Nadere informatie

Open State Programma 2013-2015

Open State Programma 2013-2015 Open State Programma 2013-2015 Open State anno 2013... 2 Transparantie en openheid... 3 Open data en open overheid... 3 Nederland... 4 Europa... 4 Internationaal... 5 Open Politiek en Transparantie...

Nadere informatie

Topteam Energie. InnovatieContract Wind op Zee

Topteam Energie. InnovatieContract Wind op Zee Topteam Energie InnovatieContract Wind op Zee 7 maart 2012 Inhoudsopgave Lijst van afkortingen... 1 Executive Summary InnovatieContract Wind op Zee... 2 Executive Summary InnovationContract Offshore Windenergy...

Nadere informatie

SAMENVATTING. Kenmerken van leerprocessen

SAMENVATTING. Kenmerken van leerprocessen SAMENVATTING Dit verslag gaat over de vraag hoe leerprocessen die plaatsvinden buiten het officiële circuit van onderwijs- en opleidingsinstellingen (het formeel onderwijs) beter herkenbaar kunnen worden

Nadere informatie

PERSDOSSIER Evenement van 22 januari 2015 GEMEENTEN VAN DE EUROMETROPOOL, WELK ENERGIEBELEID VOOR MORGEN?

PERSDOSSIER Evenement van 22 januari 2015 GEMEENTEN VAN DE EUROMETROPOOL, WELK ENERGIEBELEID VOOR MORGEN? PERSDOSSIER Evenement van 22 januari 2015 GEMEENTEN VAN DE EUROMETROPOOL, WELK ENERGIEBELEID VOOR MORGEN? De Eurometropool : een energieneutrale regio tegen 2050 De partners van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai

Nadere informatie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Utrecht, 29 maart 2010 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Opzet en doel van de stakeholderbijeenkomsten 3 1.2 Afzien van deelname door de milieuorganisaties

Nadere informatie

NEDERLAND STERKER & SOCIALER

NEDERLAND STERKER & SOCIALER NEDERLAND STERKER & SOCIALER Verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 2012 NEDERLAND STERKER & SOCIALER Verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 2012 Colofon Samenstelling programmacommissie:

Nadere informatie

VEILIGHEID VIA PARTNERSCHAP

VEILIGHEID VIA PARTNERSCHAP VEILIGHEID VIA PARTNERSCHAP V E I L I G H E I D V I A P A R T N E R S C H A P Voorwoord Deze brochure bevat een toelichting over de algemene beginselen en de voornaamste werkingsmechanismen van het Euro-Atlantisch

Nadere informatie

Toeleveren aan de Duitse maakindustrie. Een wereld te winnen

Toeleveren aan de Duitse maakindustrie. Een wereld te winnen Toeleveren aan de Duitse maakindustrie Een wereld te winnen Colofon Auteur Jurjen Witteveen, ING Economisch Bureau Redactieraad Peter van den Bergh, ING Corporate Clients Roland Boekhout, ING-DiBa Carsten

Nadere informatie

Inaugerele rede bij aanvaarding van de Atlant-leerstoel Inclusieve (arbeids)organisatie WERKEN NAAR VERMOGEN: VERMOGEN OM TE WERKEN

Inaugerele rede bij aanvaarding van de Atlant-leerstoel Inclusieve (arbeids)organisatie WERKEN NAAR VERMOGEN: VERMOGEN OM TE WERKEN Inaugerele rede bij aanvaarding van de Atlant-leerstoel Inclusieve (arbeids)organisatie WERKEN NAAR VERMOGEN: VERMOGEN OM TE WERKEN WERKEN NAAR VERMOGEN: VERMOGEN OM TE WERKEN Rede Uitgesproken bij de

Nadere informatie

Hoe werkt de Europese Unie?

Hoe werkt de Europese Unie? De Europese Unie in het kort Hoe werkt de Europese Unie? Uw wegwijzer voor de EU-instellingen Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie is onderdeel van een reeks waarin in duidelijke

Nadere informatie

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven.

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven. Open Vld Programmacongres Vlaanderen vleugels geven. Zoals goedgekeurd op het Programmacongres van 12-13 april 2014 Open Vld Programma verkiezingen 25 mei 2014 p. 2/56 Voorwoord Het is tijd om opnieuw

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

ING Economisch Bureau Goede doelen en het bedrijfsleven. Naar meer strategische partnerships

ING Economisch Bureau Goede doelen en het bedrijfsleven. Naar meer strategische partnerships ING Economisch Bureau Goede doelen en het bedrijfsleven Naar meer strategische partnerships Colofon Auteur Edse Dantuma ING Economisch Bureau Edse.Dantuma@ing.nl Redactie Ceel Elemans ING Sectormanagement

Nadere informatie