CBS Op Dreef Bruinisse

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CBS Op Dreef Bruinisse"

Transcriptie

1 CBS Op Dreef Bruinisse Schoolgids

2 1. Adresgegevens School: Christelijke Basisschool Op Dreef Molenstraat ED Bruinisse Tel bovenbouw Tel onderbouw en Kinderpaleis Postadres: Postbus AC Bruinisse Directeur: Vereniging: mevrouw José de Jong Vereniging tot bevordering van Christelijk onderwijs te Bruinisse Inhoudsopgave 1. Adresgegevens 2 Inhoudsopgave 3 Woord vooraf 5 2

3 2. Christelijke basisschool Op Dreef 2.1 De identiteit van onze school 6 3. Bestuursvorm 3.1 Bestuur en schoolvereniging De grondslag Lidmaatschap Bestuur Nadere informatie Medezeggenschap Ouderraad 7 4. De organisatie van het onderwijs De organisatie van onze school Medewerkers De directeur De intern begeleider De groepsleerkracht Vrijwilligers 8 5. De zorg voor kinderen 5.1 Nieuwe leerlingen Hoe wordt de ontwikkeling van het kind bijgehouden? Overgangscriteria Najaarskinderen Zelfstandig werken Toetsen Leerling-gebonden financiering & passend onderwijs Kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan Bijzondere activiteiten Ons onderwijs 6.1 Kwaliteit Wat leert uw kind op onze school? Het onderwijs in groep 1 en Binnenbrengen van de kinderen Eten en Drinken Verjaardagen in de klas Godsdienst Lezen Begrijpend lezen Taal Schrijven Rekenen en wiskunde Wereldoriënterende vakken School TV Verkeer Engels Anglia Gymnastiek Creatieve vakken ICT onderwijs Tablets Acadin School en thuis 7.1 Hoe informeren wij u Ouderportaal Ouderbijdrage 16 3

4 8. Activiteiten ter verbetering van ons onderwijs 8.1 Het schoolplan Nascholing Vervanging Verlofregelingen Onder schooltijd naar de dokter? Klachtenregeling Schoolafspraken Afwezigheid & te laat komen Ontruimingsoefening Sponsoring verzekeringen/aansprakelijkheid Namen 9.1 Bestuur Medezeggenschapsraad (M.R.) Ouderraad (O.R.) Personeel Planning 10.1 Groepsindeling Schooltijden Vakantierooster Onderwijstijd Praktische informatie 11.1 Overblijven & BSO Kinderen halen en brengen Zendingsgeld Schoolreisjes Schoolmelk Zwemonderwijs Gymnastiek Kijkavonden en rapporten GGD Intercom Goede doelen en activiteiten Materialen Gedragscode 12.1 Algemeen Gedragingen van leerlingen onderling Gedragingen van leerlingen in en om de school Gedragingen van leerlingen in relatie tot de leerkracht Bijlage 1 protocol schorsing en verwijdering Bijlage 2 Pestprotocol Bijlage 3 Internetprotocol Bijlage 4 Schoolregels 30 Aanvraagformulier bijzonder verlof 33 Verklaring beeldmateriaal 34 Lidmaatschap Vereniging 35 4

5 EEN WOORD VOORAF Voor u ligt de nieuwe schoolgids Het is inmiddels heel wat jaren de gewoonte om op deze wijze de belangrijkste informatie van de school vast te leggen. Door middel van de schoolgids kunt u zich een goed beeld vormen van de school in zijn totaliteit. De school geeft aan waar ze voor staat en u kunt zo komen tot een verantwoorde schoolkeuze. Personeel en vrijwilligers zetten zich iedere schooldag in om uw kind zo goed mogelijk onderwijs te geven. Maar er is meer dan alleen het leveren van kwalitatief goed onderwijs. We zijn een christelijke school en dan telt niet alleen de didactische en pedagogische kwaliteit, maar ook de levensbeschouwelijke inhoud. Het is een voorrecht om dagelijks de kinderen te vertellen uit het Woord van God. We leren de kinderen dat we er altijd met én voor elkaar zijn, dat we respect hebben voor elkaar en voor de wereld om ons heen en bovenal dat we allemaal kinderen van God zijn. Het is fijn dat we leerkrachten hebben die dit iedere dag doorgeven en voorleven aan de kinderen. Op- of aanmerkingen die tot verbetering van deze schoolgids kunnen leiden, zijn altijd van harte welkom. 5

6 2. Christelijke basisschool Op Dreef Onze school gaat uit van de Vereniging tot bevordering van Christelijk onderwijs te Bruinisse. CBS Op Dreef is een Protestants Christelijke basisschool die staat voor Christelijk onderwijs, een goed pedagogisch klimaat en een hoge onderwijskwaliteit. 2.1 De identiteit van onze school Bij het werken met de leerlingen is de Bijbel, Gods Woord, het uitgangspunt voor ons handelen. We leren de kinderen dat we er altijd met én voor elkaar zijn, dat we respect hebben voor elkaar en voor de wereld om ons heen en bovenal dat we allemaal kinderen van God zijn. Geen enkel kind is gelijk, maar toch zijn ze allemaal gelijkwaardig. Dat is hoe we de kinderen benaderen en we ze leren omgaan met elkaar. Samenwerken en helpen zijn daarbij belangrijke kernwaarden. Leren gaat het best wanneer kinderen zich veilig voelen, daarom zorgen we er allereerst voor dat de kinderen zich thuis voelen op school. In ons werk met de kinderen proberen we te bereiken dat kinderen; een positieve houding naar de samenleving hebben; een weg weten te vinden in de steeds meer toenemende informatiestroom die op hen afkomt; zich weerbaar weten op te stellen; tolerant kunnen omgaan met andere mensen, ongeacht hun geloof, huidskleur, of andere verschillen voorbereid zijn op de maatschappij waarvan zij meer en meer deel zullen gaan uitmaken Ons motto is: "elke dag aandacht voor het lerende kind in een fijne sfeer" 6

7 3. Bestuursvorm 3.1 Bestuur en schoolvereniging Onze school is een zelfstandige school en staat onder leiding van het bestuur van Vereniging tot bevordering van Christelijk onderwijs te Bruinisse. Deze vereniging is opgericht in Het bestuur is samengesteld uit ouders van de leerlingen van de school welke lid zijn van de vereniging. 3.2 De grondslag De grondslag van de school is vastgelegd in artikel 3 van de statuten: de Vereniging heeft tot grondslag de Bijbel als Gods Woord en beoogt zich in al haar arbeid te laten leiden door de verzoenende en levenwekkende kracht van het Evangelie van Jezus Christus, geopenbaard in de Heilige Schrift. De statuten van de vereniging liggen ter inzage op school. 3.3 Lidmaatschap Ouders kunnen lid worden van de vereniging. Voorwaarden tot het lidmaatschap zijn: instemming met de omschreven grondslag bereidheid tot betalen van de contributie van 10,-- per jaar Het lidmaatschap is persoonsgebonden, het is geen gezinslidmaatschap. Achterin deze schoolgids is een aanmeldingsformulier bijgevoegd. 3.4 Bestuur De vereniging bestaat uit leden. De leden kiezen uit hun midden een bestuur. Bij de samenstelling wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een vertegenwoordiging vanuit de variëteit in kerkelijke richting die bij de leden aanwezig is. Het bestuur bestaat momenteel uit 10 personen. Het bestuur is het bevoegd gezag van de school. Zij onderhoudt het contact met de overheid, de gemeente en de inspectie. Het bestuur benoemt en ontslaat personeel. Het is verantwoordelijk voor het beheer van bezittingen en de financiën van de vereniging en stelt de officiële documenten vast. Het bestuur komt maandelijks bijeen. Minimaal één maal per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden waarin het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. De toetsing van het gevoerde beleid vindt ook plaats via de medezeggenschapsraad. 3.6 Medezeggenschapsraad (MR) In de MR zijn ouders en personeel van de school vertegenwoordigd. De taak van de MR ligt in het toetsen van het beleid van de school en bestuur en de uitvoering daarvan. Het bestuur vraagt advies dan wel instemming aan de MR bij verschillende beleidsplannen die zij door willen voeren. Voorbeelden daarvan zijn o.a. het formatieplan en het schoolplan. 3.7 Ouderraad (OR) Op onze school hebben we een actieve ouderraad. Zij ondersteunen het personeel met activiteiten in en rond de school. Voorbeelden van activiteiten waar de OR bij betrokken is, zijn o.a.: Vieringen van de Christelijke feesten Sinterklaasfeest Schoolfeest groep 1 en 2 Schoolreis 4. De organisatie van het onderwijs 4.1 De organisatie van onze school 7

8 De groepen zijn zo ingedeeld dat kinderen zoveel mogelijk bij leeftijdgenoten in de klas zitten. Het leerlingenaantal laat niet altijd toe dat er van elk leerjaar een aparte groep gemaakt kan worden. We werken daarom met combinatiegroepen. We streven naar een groepsgrootte van maximaal Medewerkers Onze school telt 10 personeelsleden. De leerkrachten hebben naast hun lesgevende taken ook taken als intern begeleider, ict-coördinator en remedial teacher. Op school zijn tevens twee mensen in dienst die onze school schoon houden. 4.3 Directeur De eindverantwoordelijkheid berust voor wat betreft de schoolzaken bij de directeur. Een en ander is vastgelegd in het directiestatuut. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur. 4.4 Intern begeleider (IB) De IBer adviseert de groepsleerkrachten over de werkwijze voor kinderen die extra hulp nodig hebben en helpt bij de planopstelling. De IBer heeft hierover ook contact met onze schoolbegeleidingsdienst, het RPCZ. Overleg met externe instanties vindt altijd plaats in en na overleg met ouders. Een deel van het takenpakket van de IBer bestaat ook uit het geven van hulp aan individuele leerlingen met een leerling-gebonden financiering. 4.5 Groepsleerkracht Elke groepsleerkracht is verantwoordelijk voor haar/zijn groep. De groepsleerkrachten onderhouden de contacten met de ouders en bespreken elke leerling regelmatig in het groepsoverleg met de IBer. Daarnaast hebben de groepsleerkrachten regelmatig teamoverleg, waar organisatorische en beleidsmatige zaken aan de orde komen. De groepsleerkrachten volgen nascholingcursussen en zijn zo op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het onderwijs. 4.6 Vrijwilligers Er zijn veel ouders die ondersteunde werkzaamheden verrichten op school, o.a. op de volgende gebieden: Als natuurouder Bij de handvaardigheidlessen Als luizenouder Als kopieerouder In de ouderraad Bij de computerlessen Administratief Bij het overblijven Ouders die ook mee willen helpen, kunnen dit altijd aan ons doorgeven! Met ingang van het nieuwe schooljaar zullen we op de informatieavond aan het begin van het schooljaar aan alle ouders een lijst met activiteiten en taken voorleggen, waarop zij kunnen aangeven bij welke zij kunnen en willen helpen. Het doel hiervan is de taken, zowel de leuke als de minder populaire, zo eerlijk mogelijk te verdelen. Door ruim van te voren aan te geven wanneer bepaalde activiteiten plaats vinden en er hulp gewenst is, kunnen ouders hier ook beter rekening mee houden in hun eigen planning. 8

9 5. De zorg voor de kinderen 5.1 Nieuwe leerlingen Ouders van kinderen die drie jaar zijn, krijgen in het voorjaar van de gemeente informatie toegestuurd over de aanmelding van hun kind voor het basisonderwijs. Vanaf het moment dat een kind vier jaar wordt, is hij/zij welkom op school. De leerplicht geldt voor kinderen van vijf jaar en ouder. Ouders kunnen het gehele jaar door hun kind aanmelden. De aanmelding van nieuwe leerlingen voor alle groepen vindt plaats via de directeur van de school. Kort voordat een kind op school komt, wordt de ontwikkeling van het kind met de ouders doorgenomen in een intake-gesprek. Vanaf 3 jaar en 10 maanden mogen kinderen maximaal 5 dagen komen wennen. We doen dit s middags, tien keer, direct voorafgaand aan de vierde verjaardag. Kinderen die in de zomervakantie 4 worden, mogen 10 x voorafgaand aan de zomervakantie komen wennen. 5.2 Hoe wordt de ontwikkeling van het kind bijgehouden? We houden van alle leerlingen een leerlingvolgsysteem bij. Hierin noteren we van elk kind de vorderingen op de verschillende ontwikkelingsgebieden en ook de prestaties op de diverse vakgebieden. We maken hiervoor gebruik van erkende registratiemodellen en de toetsen van het Cito. Door van elk kind op alle gebieden de prestaties en ontwikkeling te registreren, krijgen we een betrouwbaar en compleet beeld, waarop we het programma voor het kind kunnen afstemmen. Tijdens de 10-minutengesprekken worden de vorderingen met de ouders besproken. Er zijn twee maal per jaar 10- minutengesprekken waarop de ouders verwachten: in november en maart. In juni/juli is er nogmaals de mogelijkheid om de leerkracht te spreken, dit moment is echter vrijwillig van aard. 5.3 Overgangscriteria Elke groep werkt met overgangscriteria. Hier moet een kind minimaal aan voldoen om door te kunnen naar een volgende groep. Als blijkt dat leerlingen niet aan de minimumeisen kunnen voldoen, zal de leerkracht in overleg met de IBer en de ouders hiervoor een plan van aanpak opstellen. Wanneer de prestaties van een leerling niet voldoen aan de overgangscriteria, dan kunnen we ervoor kiezen om deze leerling die groep nog een jaar over te laten doen. We kiezen hiervoor alleen wanneer dit in het belang is van de leerling. De ouders worden hierover ruim van te voren benaderd en van het voornemen op de hoogte gesteld. De school neemt uiteindelijk een definitief besluit. 5.4 Najaarskinderen Kinderen die tussen augustus en december jarig zijn, worden ook wel najaarskinderen genoemd. Aan het einde van groep 2 zijn deze kinderen niet altijd ver genoeg in ontwikkeling om naar groep 3 te gaan, omdat ze niet altijd twee volledige jaren in groep 1 en 2 hebben gezeten. Wij kijken per kind hoever het is in zijn of haar ontwikkeling en baseren onze beslissing om een kind dan wel een jaar extra te laten kleuteren, dan wel over te laten gaan naar groep 3, o.a. op de observaties door de leerkrachten en op de toetsgegevens van Cito. 9

10 5.5 Zelfstandig werken Alle lokalen zijn zo ingericht dat er structureel zelfstandig gewerkt kan worden: De instructietafel: hieraan kunnen kinderen extra uitleg krijgen, terwijl de rest van de klas rustig door kan werken. De nakijktafel: hieraan kunnen kinderen een deel van hun werk zelf nakijken. Een stoplicht: dit geeft aan of de kinderen geheel zelfstandig (stil) moeten werken, of dat ze mogen overleggen of samenwerken. De groepen werken ook met planners: dag- of weektaken of planborden. Hierdoor leren kinderen hun eigen werk in te delen, waardoor ze zich er meer verantwoordelijk voor voelen. Een grotere betrokkenheid bij het werk verhoogt de leeropbrengst en dat is wat we graag willen. Door zelfstandig te werken ontstaat ruimte voor extra uitleg en instructie voor kinderen die dit nodig hebben en voor verdieping en verrijking wanneer kinderen daar behoefte aan hebben of dat aan kunnen. 5.6 Toetsen In alle groepen worden er Cito-toetsen afgenomen voor o.a. spelling, rekenen, technisch en begrijpend lezen en woordenschat. De toetsen zijn afgestemd op de lesstof van de betreffende groep. De gegevens worden landelijk vergeleken, waardoor er een objectief beeld ontstaat van de vorderingen en het niveau van de kinderen. In groep 8 de Cito Eind-toets afgenomen. Naast deze Cito gegevens registreren de leerkrachten ook de ontwikkelingen op sociaalemotioneel gebied en de prestaties en vorderingen die horen bij de verschillende vakken en methodes. De vorderingen van alle kinderen worden doorgesproken tijdens het groepsoverleg tussen de leerkracht en de IBer. Voor kinderen die extra aandacht behoeven, stelt de leerkracht in overleg met de IBer een plan op. Aan de hand hiervan krijgen kinderen die dit nodig hebben op bepaalde onderdelen extra ondersteuning. Deze extra hulp vindt zoveel mogelijk in de groep plaats, maar kan ook individueel buiten het lokaal gegeven worden door de IBer. 5.7 Leerling gebonden financiering (LGF) en Passend Onderwijs De leerling-gebonden financiering is een regeling die ervoor zorgt dat kinderen die extra zorg behoeven, op het regulier basisonderwijs kunnen blijven. Dit wordt ook wel een rugzakje genoemd. Het rugzakje bestaat uit een aantal onderdelen: Een bedrag bestemd voor aanschaf van materialen ten behoeve van de betreffende leerling; Een bedrag bestemd voor extra personele begeleiding op de school; Een bedrag voor een externe instantie die met dat geld onze school; ondersteund d.m.v. ambulante begeleiding van de school. Voordat een kind in aanmerking komt voor een rugzakje wordt er door een Regionaal Expertise Centrum gekeken of de leerling volgens gestelde criteria in aanmerking komt voor extra ondersteuning. De aanvraag wordt gedaan door de ouders, in samenwerking met de school. Wanneer blijkt dat de LGF niet het beoogde effect heeft, kan in overleg gekozen worden voor een traject in het speciaal onderwijs. Door de invoering van het Passend Onderwijs, landelijk, zal er e.e.a. veranderen in de manier waarop rugzakken worden aangevraagd en toegekend. Ouders die hier mee te maken krijgen, kunnen hierover contact opnemen met de IBer; zij zal helpen bij het aanvragen van een LGF. 10

11 5.8 het voortgezet onderwijs Met leerlingen uit groep 8 brengen we in de loop van het schooljaar verschillende bezoeken aan scholen van het voortgezet onderwijs. In de loop van groep 8 krijgen ouders en kinderen voorlichting over het voortgezet onderwijs. De leerkracht van groep 8 adviseert ouders en kinderen over het te volgen niveau. Vaak is de uitslag van de CITO-toets een bevestiging van de bevindingen van de basisschool. De meeste scholen voor voortgezet onderwijs plaatsen leerlingen niet alleen op basis van de CITO-uitslagen, maar kijken ook naar het advies van de basisschool. De leerlingen die de school verlaten, worden minstens nog een jaar door ons gevolgd. Van onze leerlingen gaat het grootste deel naar de CSG Prins Maurits, het Edudelta College in Middelharnis of de Pontes Scholengemeenschap in Zierikzee. 5.9 Bijzondere activiteiten Voor de verschillende groepen kennen we een aantal niet alledaagse activiteiten. Hieronder verstaan wij: We open het schooljaar met een eigen startviering. Ieder jaar vieren we met alle ouders en kinderen het Kerstfeest in de kerk We bieden de mogelijkheid om mee te doen met de Koninginnedagactiviteiten Groepen 1 en 2 hebben hun eigen schoolreis Groepen 3 t/m 7 gaan ook een dag op schoolreis Groep 8 gaat enkele dagen op schoolkamp In goed overleg met de werkgroep schoolbiologie van Schouwen-Duiveland vinden allerlei activiteiten plaats In groep 7 of 8 nemen kinderen deel aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen In groep 7 of 8 krijgen de leerlingen EHBO-les en sluiten dit af met een examen Leerlingen uit de groepen 6 en 7 kunnen op school een cursus Toetsenbord Vaardigheid volgen Onze school doet jaarlijks ook mee aan o.a. schoolvoetbal, damwedstrijden en atletiekwedstrijden, die georganiseerd worden op Schouwen-Duiveland. Eens in de twee jaar vieren we de verjaardagen van alle leerkrachten tegelijk op de juffen- en meesterdag. We doen mee aan de actie Schoenmaatjes, waarbij we schoenendozen vullen voor kinderen in ontwikkelingslanden. Groep 7 en 8 doen mee aan de kinderpostzegels We houden een actie voor een goed doel. 6. Ons onderwijs 6.1 Kwaliteit Zoals alle andere scholen in Nederland valt ook CBS Op Dreef onder de Wet op het onderwijstoezicht. Een belangrijk uitgangspunt van deze wet is dat onderwijsinstellingen zelf door een systematisch opgezette kwaliteitszorg de kwaliteit van het onderwijs bewaken, zo nodig verbeteren. Zij leggen daarover verantwoording af aan hun directe omgeving, de afnemers van het onderwijs en aan de samenleving in bredere zin. Belangrijke kwaliteitsaspecten van onze school zijn: 1. De school heeft inzicht in de eigen situatie: d.w.z. Binnen de kwaliteitszorg staan de opvattingen van de school zelf centraal. 2. Er wordt onderwijs gegeven dat eigentijds is en bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind voor een plaats in de Nederlandse samenleving. 3. De schoolleiding en de leerkrachten tonen interesse in de achtergrond en behoeften van de leerlingen door ze structureel te bevragen op schoolzaken en door hun inbreng te honoreren. 4. Van schoolleiding en leerkrachten wordt verwacht dat zij de visie op het onderwijs onderschrijven. 11

12 5. De schoolleiding en de leerkrachten laten de leerlingen in hun waarde, intimideren niet, signaleren pestgedrag en pakken het preventief aan, straffen doelmatig en oplossingsgericht. 6. De school heeft het cito- leerlingvolgsysteem om systematisch na te gaan of zij de onderwijsdoelen bereikt. 7. De school gaat regelmatig na in hoeverre de personele en materiële middelen de onderwijsverbetering mogelijk maken. 8. Kwalitatief goed onderwijs op CBS Op Dreef wordt systematisch aangepakt. Het voortdurend streven naar kwaliteitsverbetering wordt als een vanzelfsprekend onderdeel van het werk gezien. 6.2 Wat leert uw kind op onze school? Ons Onderwijs is gericht op de ontwikkeling van kinderen op de volgende gebieden: Sociaal emotionele ontwikkeling Verstandelijke (cognitieve) ontwikkeling Zintuiglijke vorming Lichamelijke vorming Kunstzinnige vorming Weerbaarheid Kinderen werken op het niveau dat het best aan sluit bij hun capaciteiten, waardoor de ontwikkeling op de verschillende terreinen optimaal is. 6.3 Het onderwijs in groep 1 en 2 In groep 1 ligt de nadruk in het begin op het wennen aan het naar school gaan. Er wordt veel aandacht besteed aan gewoontevorming, regelmaat en structuur. In groep 1 en 2 gebeurt leren hoofdzakelijk door spelen. De activiteiten worden aangepast aan het niveau van de kinderen. Er wordt in de groepen 1 en 2 gewerkt aan de hand van thema s vanuit de methode Schatkist. Dit is een methode die erop gericht is alle facetten in de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Er is veel aandacht voor taalverwerving omdat dit de basis is voor veel ander leren. Spelen en werken in groepen en hoeken is een organisatiemodel voor het onderwijs aan kleuters in de basisschool. Er wordt daarbij uitgegaan van het kind. Het krijgt de gelegenheid tot actief leren. Het kind is op een creatieve manier bezig en leert van eigen ervaringen en van andere kinderen. Terwijl de kinderen aan het werk zijn is de groepsleerkracht in de gelegenheid om de kinderen te observeren, instructies te geven en gegevens te registreren. 6.4 Binnenbrengen van de kinderen in groep 1 en 2 De kinderen van groep 1 en 2 mogen s morgens en s middags voor schooltijd in de klas gebracht worden. Vanaf 8.20 uur mogen de kinderen naar binnen worden gebracht via de deur van de onderbouw. Wanneer ouders hun kind naar binnen brengen, vragen we ze rekening te houden met de volgende zaken: niet op de tafels of stoelen gaan zitten en buiten de kring blijven. Het is lastig voor andere kinderen om hun stoel te vinden, wanneer er ouders op zitten of wanneer de kring vol staat met ouders; de kinderwagens en buggy s op de gang laten staan. Het wordt gauw erg vol in het lokaal en zo verliest de leerkracht het overzicht en is het voor kinderen erg moeilijk bij hun stoel te komen; op tijd afscheid nemen en het afscheid kort houden. Om half 9 begint de leerkracht met de les; het lokaal moet dan leeg zijn. De inspectie is hier terecht erg streng in: het gaat af van de onderwijstijd van onze kinderen; gesprekken met andere ouders buiten het lokaal houden. Ook speelafspraken graag buiten het lokaal maken. Wanneer een ouder de leerkracht wil spreken, kan een afspraak gemaakt worden voor na schooltijd. Tijdens het brengen van de kinderen kan de leerkracht dan haar aandacht op de kinderen richten. We hopen hiermee een rustige, prettige start van de dag te bevorderen. Dat is prettig voor de leerkracht, maar vooral ook voor de kinderen. 12

13 Vanaf half negen is de school alleen toegankelijk via de hoofdingang. Door middel van de bel en intercom kan toegang tot het gebouw worden verkregen. Dit is een maatregel i.v.m. de veiligheid van de kinderen. 6.5 Eten en drinken Elke ochtend wordt er tijd ingeruimd om iets te eten en te drinken. We willen graag dat de kinderen wat ze meekrijgen ook opeten en drinken. We vragen aan ouders erop toe te zien dat ze dan niet te veel meekrijgen. Voor de gezondheid van de kinderen is het ook beter wanneer ze niet iedere dag zoetigheid mee krijgen. 6.6 Verjaardagen vieren in de klas Ouders mogen, in overleg met de leerkracht, aanwezig zijn bij de verjaardag van hun kind. Dit gebeurt voornamelijk in de onderbouw. Een traktatie mag natuurlijk feestelijk zijn, maar bij voorkeur ook gezond. In groep 1 en 2 vieren we de verjaardagen bij voorkeur s middags. 6.7 Godsdienst Elke schooldag wordt begonnen en afgesloten met gebed. Als methode voor het vakgebied 'godsdienst/levensbeschouwing' maken we op onze school gebruik van de methode 'Trefwoord'. De methode geeft voor iedere dag een gedicht, spel, lied, verhaal of Bijbeltekst als dagopening. Gedurende enkele weken vormen al die onderwerpen samen één thema. In de handleiding vindt de leerkracht aanwijzingen om verder met de kinderen door te gaan op het onderwerp van de dagopening. Deze uitwerking is verschillend voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. In een doorgaande lijn komen op die manier ieder schooljaar ongeveer dertien thema's aan bod. Deze thema's sluiten aan bij de belevings- en ervaringswereld van de kinderen (bijvoorbeeld: Wie ben ik? ), bij actuele ontwikkelingen en vraagstukken in de samenleving (bijvoorbeeld: Geweld ) en zijn steeds gebaseerd op een samenhangend aanbod aan Bijbelverhalen (bijvoorbeeld: Abraham, Mozes, Jezus). De methode kent speciale uitwerkingen voor vieringen rond Kerstmis en Pasen. Daar maken wij op onze school gebruik van. 6.8 Lezen In groep 3 wordt er begonnen met aanvankelijk lezen. Daar wordt de basis gelegd voor het leren lezen van uw kind. We gebruiken daarvoor de methode Veilig Leren Lezen. Een goede leesvaardigheid is erg belangrijk omdat lezen bij nagenoeg alle schoolvakken een belangrijke plaats inneemt. Om de leesontwikkeling van de kinderen te volgen nemen we de AVI-toetsen af. Alle groepen bezoeken iedere 6 weken de bibliotheek. Dit om het lezen te bevorderen. We willen het lezen van boeken zoveel mogelijk bij de kinderen stimuleren en deze bezoeken dragen daar aan bij. We brengen het leesprogramma georganiseerd door de plaatselijke bibliotheek daarom nadrukkelijk onder de aandacht van de kinderen. Tenslotte doen we ook mee met de activiteiten rondom de Kinderboekenweek en de voorleesdagen. 6.9 Begrijpend lezen Voor begrijpend lezen maken we gebruik van de digitale methode Nieuwsbegrip en nieuwsbegrip XL. NieuwsbegripXL is web-based, dus het is ook mogelijk hier thuis aan te werken. De leerlingen ontvangen hiervoor een inlogcode van hun leerkracht. Zowel techniek als inhoud van het begrijpend lezen komen ruim aan bod Taal Vanaf groep 4 werken we met de methode Taal Actief. Hierin komen alle facetten van taal aan de orde: spelling, taalbeschouwing, stellen, leren luisteren en spreken. De methode is erg gevarieerd en biedt veel extra leerstof, voor zowel de taalsterke als de taalzwakke leerlingen. De leerlingen werken ook met het computerprogramma van Taal Actief en oefenen extra taal d.m.v. Ambrasoft op de computer Schrijven 13

14 Een goed, duidelijk handschrift vinden we belangrijk. Al op jonge leeftijd willen sommige kinderen gaan schrijven. Belangrijk is dat dan de juiste letters worden gebruikt. Ook bij het ontwikkelen van een eigen handschrift is het belangrijk dat dit wordt begeleid. Voor schrijven werken we met de methode Pennenstreken Rekenen en Wiskunde Voor rekenen werken we met de methode Wereld in Getallen. In deze methode komen alle aspecten van het rekenen aan de orde: hoofdrekenen, breuken, procenten, handig rekenen en cijferen. Regelmatig krijgen de kinderen een toets die bij de methode hoort. De methode biedt ook extra oefenstof op de computer en ook via Ambrasoft wordt extra rekenen geoefend via de computer Wereldoriënterende vakken In de klassen wordt aandacht besteed aan actuele zaken. Daarnaast maken we gebruik van een aantal methodes. Voor geschiedenis: Brandaan, voor natuuronderwijs: Leefwereld en voor aardrijkskunde: Meander. Daarnaast wordt er in alle groepen gebruik gemaakt van de leskisten van de NME, het centrum voor natuur- en milieu educatie. Ook beschikt de school over Het Ontdekkasteel. Dit is een lessenserie voor groep 1 t/m 8 voor het vak techniek. Op een speelse en praktische wijze maken de kinderen kennis met verschillende kanten van de techniek: warmte, bewegen, licht, geluid, energie, etc. Bovendien sluiten de opdrachten van het ontdekkasteel goed aan bij o.a. biologie en aardrijkskunde, waardoor de kinderen verbanden tussen de vakken gaan zien School TV In alle groepen worden er uitzendingen bekeken van SchoolTV. Dit zijn programma's over taal, sociaal-emotionele ontwikkeling, aardrijkskunde, biologie, verkeer, actualiteiten, etc Verkeer Voor verkeer maken we gebruik van materiaal dat ontwikkeld is door Veilig Verkeer Nederland: op voeten en fietsen, de verkeerskrant en stap vooruit. De kinderen worden zo voorbereid dat ze in groep 7 of 8 deel kunnen nemen aan het landelijke verkeersexamen. Dit examen bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte Engels Met ingang van dit schooljaar krijgen de kinderen vanaf groep 1 Engels. We doen dit met behulp van de methode Take it Easy. Dit digibordmateriaal maakt gebruik van native spreakers waardoor de leerlingen direct de juiste uitspraak van het Engels horen Anglia Anglia is een organisatie met als doel het Engels op basis- en voorgezet onderwijs te versterken. Zij bieden materiaal voor thuis en op school om te oefenen met Engels. Kinderen kunnen met dit materiaal op hun eigen niveau oefen voor zowel woordenschat, grammatica, spreek-, schrijf- en luistervaardigheid. Regelmatig kunnen ze meedoen aan (landelijke) examens, waarvoor ze internationaal erkende diploma s krijgen. Het voorgezet onderwijs stelt steeds hogere eisen aan het Engels waarmee leerlingen van de basisschool binnenkomen en we willen onze leerlingen hier zo goed mogelijk op voorbereiden. Omdat Anglia nieuw is dit schooljaar, zal het voor ons ook af en toe nog even zoeken zijn naar de juiste vorm. We staan altijd open voor tips! 6.17 Gymnastiek De leerlingen van groep 1 gaan nog niet naar de gymzaal toe, maar blijven in het schoolgebouw. Groep 2 t/m 8 krijgt één keer per week een uur gymnastiek. Hiervoor gaan ze naar de nabijgelegen sporthal De Vanger. De eigen groepsleerkrachten verzorgen de lessen. De groepen 3 t/m 8 krijgen regelmatig een gymles van een gastdocent: deze introduceert dan een sport, waarmee de groep enkele gymlessen gaat oefenen. Vervolgens is er vanuit de gemeente geregeld dat de kinderen na schooltijd deze sport enkele keren gratig mogen uitproberen. De groepen 4 en 5 hebben tevens één keer per twee weken schoolzwemmen, in het nieuwe zwembad te Zierikzee. 14

15 6.18 Creatieve vakken Muziekonderwijs, handvaardigheid en tekenen hebben een vaste plaats op het rooster. Bij de creatieve vakken laten we de kinderen kennis maken met zoveel mogelijk verschillende materialen en technieken met als doel zich deze technieken eigen te maken. De materialen en technieken variëren per groep, zodat elke groep werkt met materialen en technieken die passen bij hun leeftijd en niveau en die ze genoeg uitdaging bieden. De creatieve vakken zijn er ook op gericht de fantasie van de kinderen te prikkelen. Voor muziek maken we gebruik van de methode Vier muziek met! 6.19 ICT-onderwijs In alle groepen wordt er gebruik gemaakt van de computer. Vanaf groep 5 gaan de leerlingen aan de slag met verschillende programma s van Microsoft Office (Word, Power Point). Alle groepen maken gebruik van het ICT-lokaal. alle groepen beschikken over een digitaal schoolbord en in alle lokalen staan twee computers met programma s die passen bij de betreffende groep. De methodes waarmee we werken zijn allemaal voorzien van software, waardoor leerlingen voor elk vak ook op de computer kunnen werken Tablets Het komend schooljaar zullen we ons gaan oriënteren op het gebruik van tablets in ons onderwijs. Het werken met tablets is niet alleen een doel: we willen kinderen leren ermee om te gaan, maar met name een middel: hoe kunnen we ze inzetten om ons onderwijs nog beter, aantrekkelijker, effectiever te maken Acadin We hebben met ingang van dit schooljaar 2 groepen voor kinderen die meer aankunnen. Een uur per week krijgen deze leerlingen apart les in onderwerpen die normaalgesproken in de klas niet aan bod komen. Ook gaan ze dieper op de stof in. De lessen zijn deel individueel, waarin de leerling zelf zeggenschap heeft over de onderwerpen waarmee hij/zij aan het werp gaat, en deels gezamenlijk, waarbij de leerkracht het onderwerp bepaalt en waarbij vaardigheden als samenwerken en overleggen belangrijk zijn. Er is een Acadingroep voor kinderen uit groep 5 en 6 en voor kinderen uit 7 en 8. Deelname aan de Acadingroep wordt bepaalt n.a.v. de citoresultaten, inzet, motivatie, werkhouding en het oordeel van de groepsleerkracht. 7. School en thuis 7.1 Hoe informeren we de ouders De school informeert de ouders over allerlei belangrijke gebeurtenissen op school; zowel de algemene schoolzaken als de ontwikkeling van de kinderen. Wij stellen het als school op prijs als de ouders ons ook op de hoogte houden van belangrijke gebeurtenissen thuis. Want: een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van het kind. Op de volgende manieren geven we informatie: Via de school-app: in de rubriek nieuws en in de agenda Aan het begin van het jaar worden alle ouders op school uitgenodigd voor een informatieavond; Ten minste twee keer per jaar worden alle ouders uitgenodigd op de rapportavonden/kijkavonden; Alle ouders worden uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering van de vereniging; De school onderhoudt een facebook-pagina voor informeel nieuws en snelle berichtjes. Op de website staat informatie de school aangaande. De informatie op de website verandert niet wekelijks: voor de laatste nieuwtjes verwijzen we u naar de app. Privacy-gevoelige informatie zal altijd via de mail worden verstuurd. (of telefonisch/mondeling). 15

16 7.1.1 Ouderportaal Met ingang van dit schooljaar zullen we gebruik gaan maken van het ouderportaal van Parnassys. Hierdoor kunnen ouders meekijken in het leerlingvolgsysteem van hun kind. Naast de NAWgegevens, is het ook mogelijk toetsgegevens, notities en hulpplannen zichtbaar te maken voor ouders. In de loop van het jaar zullen meer delen opgesteld worden. Ouders worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van het ouderportaal en zullen uitleg krijgen over de werking ervan. 7.2 Ouderbijdrage De ouderbijdrage voor het schooljaar is als volgt vastgesteld: eerste kind : 20 euro tweede kind : 15 euro derde kind : 10 euro vierde en volgende kind gratis. Het betreft een vrijwillige bijdrage. Met dit geld worden allerlei zaken betaald waarvoor de overheid geen vergoeding verstrekt. We denken hierbij bijvoorbeeld aan: schoolfeesten, sinterklaasfeest, cadeautjes bij afscheid of jubileum. Aan het begin van het schooljaar krijgen alle ouders via de mail de rekening voor de ouderbijdrage. Deze kan per bank worden voldaan. 8. Activiteiten ter verbetering van ons onderwijs De inzichten op het gebied van onderwijs zijn in de loop der tijd nogal veranderd. Het onderwijs is en blijft daardoor in beweging, in verandering. In het strategisch meerjarenbeleidplan staat, naast onze visie op onderwijs, o.a. waar we de komende jaren aan gaan werken om ons onderwijs op een zelfde niveau te houden als nu het geval is en daar waar mogelijk te verbeteren. Dat dit in orde is blijkt wel uit de positieve geluiden n.a.v. de inspectiebezoeken. 8.1 Het schoolplan In het schoolplan staan de onderwijsplannen voor de komende jaren. Belangrijke aandachtspunten zijn o.a. zelfstandig werken samenwerkend leren onderwijs voor meer-begaafde leerlingen eigen verantwoordelijkheid van leerlingen groepsdoorbrekende activiteiten meerdere niveaus in een groep passend onderwijs omgaan met krimp 8.2 Nascholing Om als leerkrachten op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, volgen we verschillende nascholingen, zowel teambreed als individueel. Zodra de data van studiedagen bekend zijn, worden ze gepubliceerd op de app. De leerlingen hebben dan een (mid-)dag vrij. Ook is het mogelijk dat we bij een studiemiddag gebruik maken van een continue-rooster: de kinderen nemen dan hun lunch mee naar school, we hebben tussen de middag een half uur pauze en zijn daardoor eerder uit. Alle leerkrachten hebben een cursus BHV gedaan. 8.3 Vervanging Bij ziekte van een personeelslid zal de directie zo snel mogelijk vervanging proberen te regelen. Wanneer er door omstandigheden niemand beschikbaar is, verdelen we de kinderen over de andere groepen; ze werken die dag met een zelfstandig te verwerken pakket (maximaal 1 dag). Lukt vervanging vervolgens nog niet dan zullen de kinderen vrijaf krijgen. Hiervan wordt u altijd schriftelijk(mail) op de hoogte gebracht. Wij proberen vrijaf geven echter te voorkomen. 8.4 Verlofregelingen 16

17 Het ministerie van onderwijs heeft regels gesteld t.a.v. het verstrekken van extra verlof buiten de reguliere schoolvakanties. Die regels zijn in het leven geroepen om de continuïteit van het onderwijs aan de leerlingen te waarborgen. Er kunnen zich omstandigheden voordoen die een reden zijn voor de ouders om extra verlof aan te vragen bij de directeur van de school. Deze dient die aanvragen te toetsen aan de daarvoor gestelde regels en al dan niet toestemming verlenen. Mocht er geen toestemming verleend worden en de ouders houden de kinderen toch thuis dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim en dient de directeur dit te melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. De consequenties die daaruit voortkomen zijn voor de verantwoording van de ouders. Sancties variëren van een waarschuwing tot een boete die behoorlijk kan oplopen. De legitieme redenen tot het verlenen van extra verlof zijn: Vanwege het beroep van een der ouders kan er in de reguliere vakanties geen gemeenschappelijke gezinsvakantie plaatsvinden. De directeur is gemachtigd maximaal 10 schooldagen verlof te verlenen. Dit verlof mag niet plaatsvinden gedurende de eerste 2 weken van het nieuwe schooljaar. U dient een verklaring van de werkgever bij de aanvraag te voegen; Er kan maximaal 1 maal per schooljaar dergelijk verlof worden aangevraagd, ook wanneer dit niet het maximum aantal dagen is. (dus twee keer vijf dagen kan niet); Vanwege familieomstandigheden. U kunt dan denken aan een huwelijk, een jubileum of een begrafenis; Vanwege de verhuizing van het gezin; Tenslotte beschikt de directeur over de mogelijkheid om onder buitengewone omstandigheden verlof te verstrekken. De directeur bepaalt te allen tijde of de aanvraag gehonoreerd wordt. 8.5 Onder schooltijd naar de dokter? Onder schooltijd naar de tandarts, logopediste, fysiotherapeut, kinderarts, noem maar op: wanneer mag het wel en wanneer niet? Ervan uitgaand dat wij het ook vervelend vinden om te zeggen dat iets niet mag, willen we graag duidelijk vastleggen wanneer het wel, en wanneer het niet toegestaan is om onder schooltijd met een kind dat leerplichtig is naar een dokter of hulpverlener te gaan te gaan. Wel onder schooltijd: 1. In het algemeen kan je stellen dat wanneer iets éénmalig is, en/of urgent, dan mag het altijd onder schooltijd. Een vulling uit je kies, slotjes van je beugel die loszitten: dat mag onder schooltijd. 2. Afspraken bij een medisch specialist in een ziekenhuis mogen ook onder schooltijd, mits het niet vaker is dan 1 x per 2 weken. 3. Een tandartsbezoek om een gaatje te vullen mag onder schooltijd. 4. Voor een intakegesprek bij een dokter/hulpverlener. 5. Naar de huisarts voor iets dat zich op dat moment opdoet (koorts, pijn, ) Niet onder schooltijd: 6. Een halfjaarlijkse controle bij de tandarts: die kan ook op woensdagmiddag, na schooltijd of in een vakantie. Bij sommige tandartsen zelfs ook op zaterdag of s avonds! 7. Naar de logopediste, de fysiotherapeut, de orthodontist, etc. voor een regelmatig terugkerende afspraak (één keer per twee weken of vaker) 8. Naar de huisarts voor iets dat niet urgent is (bijv. wratjes weg laten halen) Is de afspraak voor of na schooltijd, maar komt er nog reistijd bij? Kinderen mogen hooguit 5 minuten later komen en 5 minuten eerder weg. Voor alle afspraken geldt: we vinden het prettig wanneer ouders van te voren overleggen met de leerkracht of het mogelijk is het kind mee te nemen. Afgezien van bovenstaande regels komt het soms niet zo goed uit, bijvoorbeeld omdat er een toets wordt gegeven of er een excursie is. 8.6 Klachtenregeling In elke organisatie loopt iets wel eens niet helemaal zoals het hoort. De eerste weg die dan gebruikelijk is, is het bespreken met de betrokken groepsleerkracht. Vervolgens is de directeur het aanspreekpunt. We gaan ervan uit dat we dan gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen, eventueel in samenspraak met het schoolbestuur. 17

18 Een leerling, ouder of verzorger van een minderjarige leerling, een lid van het onderwijzend personeel en verder een ieder die bij het goed functioneren van de school betrokken is en geconfronteerd wordt met ernstige, ongewenst situaties of problemen in of van de school, kan een klacht indienen bij de contactpersoon van de school. Een klacht wordt eerst mondeling en daarna schriftelijk ingediend. Vervolgens wordt de klacht gemeld bij de vertrouwenspersoon zoals aangegeven in de klachtenregeling. Onze school is aangesloten bij: Klachtencommissie Christelijk Onderwijs Postbus AR Voorburg Telefoon: , fax: website: Algemeen secretaris is Mw. mr. A.C. Melis-Gröllers Voor onze school is de contactpersoon: Mevr. Nini Fondse Phoenixstraat AL Ouwerkerk Tel De externe vertrouwenspersoon voor onze school is: Mevr. Smaal-Nieuwenhuis Grevelingenhout NL Bruinisse Schoolafspraken Op school hanteren wij een gedragscode. In iedere groep is een samenvatting van deze code aanwezig en besproken met de kinderen. In deze gedragscode zijn alle afspraken opgenomen. De gedragscode is opgenomen in deze schoolgids. 8.8 Afwezigheid & te laat komen Wanneer een kind ziek is of niet op tijd op school kan zijn, verwachten we dat de ouders de school daarvan op de hoogte stellen. Als een leerling afwezig is zonder dat de school ervan weet wordt er door de leerkracht naar huis gebeld of wordt, indien mogelijk, geïnformeerd bij broer of zus. Wanneer niet bekend is waarom een leerling afwezig is, wordt de afwezigheid gemeld bij de leerplichtambtenaar. Bij te laat komen wordt er altijd naar de reden gevraagd. Komt dit te laat komen vaker voor dan wordt dit met de leerling en ouders besproken. Als een kind naar huis moet, omdat hij/zij zich niet lekker voelt, wordt eerst contact met thuis opgenomen. In overleg met de ouders kan de leerling dan eventueel naar huis. Als de ouders niet bereikbaar zijn, blijft de leerling op school. 8.9 Ontruimingsoefening Op school hebben we een zgn. ontruimingsplan. Dat is een verplicht onderdeel in het kader van de ARBO voorschriften. We streven ernaar één maal per jaar een ontruimingsoefening te houden, liefst in aanwezigheid van de brandweer Sponsoring Voor een aantal zaken waarvoor de middelen ontbreken kan de school sponsors zoeken. Onze school vindt sponsoring acceptabel als het: in overeenstemming is met de identiteit en de opvoedkundige- en onderwijskundige taak van de school; de onafhankelijkheid van de school niet in gevaar brengt; leerlingen niet stimuleert tot ongezond en gevaarlijk gedrag. 18

19 8.11 Verzekeringen/aansprakelijkheid De school heeft een verzekeringspakket, bestaande ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers), dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten die vaak aanleiding zijn tot misverstand. Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus tekort zijn geschoten in haar/hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) niet door de school vergoed. Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Als ouders geen verzekering hebben afgesloten, houden ze wel de verplichting de schade te vergoeden. 9.1 Bestuur In 1870 werd de Vereniging tot bevordering van het Christelijk Onderwijs te Bruinisse opgericht. De vereniging wordt geleid door een bestuur. De huidige samenstelling van het bestuur is: Voorzitter Secretaris Penningmeester Leden : Dhr. Martin van Dommele : Dhr. Jaco Kieviet (tot opvolging gevonden is) : mevr. Miranda de Waal : Dhr. John Moerland Dhr.Pieter de Keijzer Mevr. Diane de Bruin Dhr. Maries Jumelet Mevr. Marcella Flikweert vacature 9.2 Medezeggenschapsraad (M.R.) De MR is als volgt samengesteld: Namens de ouders: mevr. Petra Stouten Mevr. Lenny Capelle, voorzitter Dhr. David Goudzwaard 19

20 Namens het personeel: Mevr. Tineke Verspoor Dhr. Wilco de Valk, secretaris 9.3 Ouderraad (O.R.) De ouderraad heeft de volgende leden: Voorzitter : Mevr. Willeke Spelt Secretaris : Mevr. Marcella Bout Penningmeester : Mevr. Marleen Stouten Leden : Mevr. Wilma van de Berge Mevr. Marja Slingerland Mevr. Marjolijn van Dommele Mevr. Barbara van der Wielen Mevr. Marjolein de Waal Mevr Evelien Dieleman Mevr. Leona Olree Namens het bestuur woont mevr. Marcella Flikweert de vergaderingen van de OR bij. Namens personeel zijn, afhankelijk van de te behandelen onderwerpen, bij toerbeurt leerkrachten bij de OR-bijeenkomsten aanwezig. 9.4 Personeel Directie: Mevr. José de Jong Onderwijzend personeel: mevr. Tineke Verspoor - Heersink mevr. Rianda Dorst - Dalebout mevr. Ina de Waal mevr. Wilma v.d.berge - Quist mevr. Nini Fondse - Stoutjesdijk mevr. Janny Venderbosch - Vroon dhr. Wilco de Valk Ondersteunend personeel: Mevr. Ludy Joziasse Mevr. Annie Scheermeijer 10. Planning 10.1 Groepsindeling We zullen volgend jaar met de volgende groepen gaan starten: Groep 012 Wilma van den Berge ma tm do Nini Fondse vr ochtend Groep 01 Wilma van den Berge woe ochtend Groep 2 Nini Fondse woe ochtend Groep 3 Ina de Waal ma t/m do Janny Venderbosch vrijdag Groep 45 Tineke Verspoor ma t/m vr ochtend José de Jong 10 x woe ochtend 18 x vrijdag Elke vrijdagmiddag Groep 67 Rianda Dorst ma t/m vrijdagochtend 20

21 José de Jong 10 x woe ochtend 18 x vrijdag Elke vrijdagmiddag Groep 78 Wilco de Valk ma t/m vr ochtend Na de kerstvakantie zal het rooster er anders uit gaan zien, omdat we dan groep 01 en groep 2 gaan splitsen. Dit rooster zullen we in december publiceren. Groep 0,1,2, 7 en 8 gaan van ma t/m vr ochtend naar school. Groep 3,4,5 en 6 hebben ook op vrijdagmiddag nog les. Zij hebben dan les van Janny Venderbosch (3/4) en José de Jong (5/6). Na de kerstvakantie zal groep 3 geen les meer hebben op vrijdagmiddag Schooltijden We zijn afgelopen jaar begonnen met het invoeren van het 940-uren rooster, het zogenaamde Hoorns model. Dit houdt in dat alle kinderen elk jaar 940 uur per jaar naar school gaan, waardoor ze na 8 jaar basisonderwijs het wettelijk minimum aantal lesuren hebben gehad. Hierdoor creëren we twee vrije middagen per week. Dit rooster kan niet in één keer voor alle groepen worden ingevoerd, omdat dan niet alle groepen aan hun wettelijk minimum aantal uren komen. Daarom voeren we het stapsgewijs in. Groep 0,1 & 2, 7 & 8 en na de kerstvakantie ook groep 3 maandag en uur dinsdag en uur woensdag uur donderdag en uur vrijdag uur Groep 3,4,5 en 6 maandag en uur dinsdag en uur woensdag uur en s middags vrij donderdag en uur vrijdag en uur De deur gaat 10 minuten voor aanvang van de lessen open. Dan mogen de kinderen van groep 1 en 2 naar binnen worden gebracht. De andere kinderen gaan bij de eerste bel (8.25 en uur) in de rij bij de deur staan voordat ze naar binnen mogen. Bij de tweede bel, om 8.30 en uur zijn alle kinderen in de klas en beginnen de lessen. Het is niet de bedoeling de kinderen eerder dan een kwartier voor aanvang van de lessen op school komen Vakantierooster In onderstaand rooster staan de schoolvakanties voor komend jaar zoals geadviseerd door het ministerie. Wij volgen de vakantie van regio zuid. Wij hebben 2 weken meivakantie, vanaf koningsdag, 27 april! Soort vakantie Regio Vakantieperiode 21

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

Ichthusschool 2009-2010. Schoolgids. Ichthusschool

Ichthusschool 2009-2010. Schoolgids. Ichthusschool 2009-2010 Schoolgids Ichthusschool 1 INHOUDSOPGAVE 1. Woord vooraf 1 2. De School 2 3. Waar de school voor staat 3 4. Een stukje geschiedenis 3 5. De organisatie van de school 3 6. Wat leren de kinderen

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

1.1. Naam 5 1.2. Richting 5 1.3. Directie 5 1.4. Situering 5 1.5. Schoolgrootte 6

1.1. Naam 5 1.2. Richting 5 1.3. Directie 5 1.4. Situering 5 1.5. Schoolgrootte 6 Schoolgids 2013-2014 Voorwoord 4 1. De school 5 1.1. Naam 5 1.2. Richting 5 1.3. Directie 5 1.4. Situering 5 1.5. Schoolgrootte 6 2. Visie en missie 7 2.1. Identiteit 7 2.2. Opvoedkundig 7 2.3. Maatschappelijk

Nadere informatie

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind Schoolgids Basisschool de Vink 2014 2015 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind 1 Voorwoord Geachte ouders, verzorgers en andere belangstellenden, Voor u ligt de schoolgids van basisschool

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 locatie Giessen: Tweezalmenstraat 5 postbus 11 0183-441730 4283 HC Giessen 4284 ZG Rijswijk locatie Rijswijk: Enghweg 1 postbus 6 0183-441983 4284 EM Rijswijk 4284 ZG Rijswijk INHOUD

Nadere informatie

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016 OBS t Skitteljacht Schoolgids 2015-2016 1 Inhoudsopgave... 2 Adressen... 4 Een woord vooraf... 5 1. De school... 6 1.1 De hoofdlocatie en de nevenvestiging... 6 1.2 Bestuurlijke organisatie... 6 1.3 Samenstelling

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

13. Procedure van de schoolgids

13. Procedure van de schoolgids Inhoudsopgave Een woord vooraf 1. Onze school 13. Procedure van de schoolgids 14. Bijlagen 2. Waar wij als school voor staan 3. De organisatie van ons onderwijs 4. De leraren 5. Meer dan kennis alleen

Nadere informatie

Ook kunt u in deze schoolgids lezen hoe wij ouders bij onze school betrekken en vindt u informatie over de schoolorganisatie.

Ook kunt u in deze schoolgids lezen hoe wij ouders bij onze school betrekken en vindt u informatie over de schoolorganisatie. 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Met veel plezier presenteren wij u de schoolgids van De Tweeklank voor het schooljaar 2014-2015. Deze schoolgids is bedoeld voor ouders die al een kind

Nadere informatie

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4 Inhoud 1. DE SCHOOL.... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit.... 3 1.3. Situering van de school.... 4 1.4. Schoolgrootte.... 4 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 5 2.1. Missie, uitgangspunten en prioriteiten....

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Schoolgids obs de Runde

Schoolgids obs de Runde Schoolgids obs de Runde Schooljaar 2013-2014 obs de Runde Runde zz 84 7881 hp Emmer-compascuum 0591-351446 administratie@obs-runde.nl www.obs-runde.nl Inhoudsopgave 1 De school 1.1 Richting 1.2 Schoolgrootte

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10 Inhoudsopgave Een woord vooraf 1 Onze school in het kort 2 Dalton 4 De organisatie van ons onderwijs 7 Brede vorming 10 Onze zorg voor onze leerlingen 13 Het team van O.B.S. Groenehoek 18 De ouders 19

Nadere informatie

Christelijke Basisschool it Finster Fûgelikkers 2 8711 DB Workum

Christelijke Basisschool it Finster Fûgelikkers 2 8711 DB Workum Christelijke Basisschool it Finster Fûgelikkers 2 8711 DB Workum 1 Schoolgids It Finster 2005-2006 INHOUD bladzijde: Voorwoord ---- ---3 Hoofdstuk 1 De school Naam en adres vereniging en de school ----

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. Voorwoord Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef;

Nadere informatie

Schoolgids o.b.s De Hietweide

Schoolgids o.b.s De Hietweide Schoolgids o.b.s De Hietweide Schooljaar 2013-2014 Schoolgids 2013 2014 VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2013 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van o.b.s. De Hietweide. Basisschool De

Nadere informatie

SBO Kingmaschool. Schoolgids 2011-2012. Adres: Dorresteinseweg 7, 3817 GA Amersfoort

SBO Kingmaschool. Schoolgids 2011-2012. Adres: Dorresteinseweg 7, 3817 GA Amersfoort SBO Kingmaschool Schoolgids 2011-2012 Adres: Dorresteinseweg 7, 3817 GA Amersfoort Voorwoord Deze schoolgids is een hulpmiddel om u uitgebreid te informeren over onze school. De Kingmaschool is een school

Nadere informatie

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt Schoolgids 2012 2013 Obs. Meester Haye waar ieder kind telt 1 Inhoudsopgave 1. Wat staat er in de schoolgids? 3 2. Profiel van onze school 3 2.1 Wat zijn we voor school? 3 2.2 Wat willen we als school?

Nadere informatie

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL CHRISTELIJKE BASISSCHOOL SCHOOLGIDS 2014-2015 Christelijke Basisschool Het Palet Van Goghlaan 5 7901 GK Hoogeveen 0528-262460 hetpalet@pricoh.nl www.hetpalethoogeveen.nl VOORWOORD Geachte ouders, verzorgers

Nadere informatie

SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE

SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE 2014 2015 SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE Schoolgids Rehobothschool 2014/2015 - Hervormde basisschool Rehoboth Poolster 4 2221 NT Katwijk (ZH). Telefoon: 071-4081019 Email: directie@rehobothschool-katwijk.nl

Nadere informatie

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Directie: Carin Bais Chantal van de Kamp : directeur : teamleider Bestuur: Bestuurscommissie : Stichting Ronduit Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830 Schooltijden:

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 2 Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. In deze gids informeren we de ouders en belangstellenden over de school, de visie en de inrichting van het onderwijs.

Nadere informatie

Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl

Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl Schoolgids 2015/2016 Algemene informatie Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl Aristoteleslaan 135, 1277 AV Huizen Telefoon: 035-5256960 Schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool de Tamboerijn Paganinistraat 17, 6904 EG Zevenaar Telefoon: 0316-524158 info@bsdetamboerijn.nl www.bsdetamboerijn.

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool de Tamboerijn Paganinistraat 17, 6904 EG Zevenaar Telefoon: 0316-524158 info@bsdetamboerijn.nl www.bsdetamboerijn. SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool de Tamboerijn Paganinistraat 17, 6904 EG Zevenaar Telefoon: 0316-524158 info@bsdetamboerijn.nl www.bsdetamboerijn.nl Inhoudsopgave Voorwoord en tamboerijnlied (3) Identiteit,

Nadere informatie

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS DE BRUG Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS naam school Chr. Jenaplanschool de Brug adres school Laan van Nieuw Guinea 20 Utrecht (middenbouw en bovenbouw) Billitonkade 45 Utrecht

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014 2014-2015

Schoolgids 2013-2014 2014-2015 Schoolgids 2013-2014 2014-2015 1 Inhoud OBS Kompas Schoolgids 2013-2014 en 2014-2015 Voorwoord 1 Onze school 2 De organisatie van ons onderwijs 3 School in ontwikkeling 4 Zorg voor de kinderen 5 Resultaten

Nadere informatie