Overzicht van de belangrijkste beleidsvoornemens voor het onderwijs uit de verkiezingsprogramma s van de politieke partijen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht van de belangrijkste beleidsvoornemens voor het onderwijs uit de verkiezingsprogramma s van de politieke partijen."

Transcriptie

1 Overzicht van de belangrijkste beleidsvoornemens voor het onderwijs uit de verkiezingsprogramma s van de politieke partijen. GROEN LINKS Kern Alle basisscholen worden brede scholen. Segregatie in het onderwijs wordt bestreden met: a) een acceptatieplicht voor het bijzonder onderwijs. Leerlingen die de grondslag van de school respecteren worden toegelaten; b) een vast aanmeldmoment voor het basisonderwijs, waarbij het plaatsen van kinderen op de school in de eigen buurt wordt bevorderd; c) een plicht voor gemeenten en schoolbesturen om niet-vrijblijvende afspraken te maken over het bestrijden van segregatie. De onderwijsinspectie ziet toe op de kwaliteit van de afspraken en de uitvoering door scholen. Op reguliere scholen wordt zoveel mogelijk passend onderwijs geboden aan iedereen, ongeacht functiebeperkingen. Scholen en leraren krijgen ondersteuning om alle leerlingen goed onderwijs te kunnen bieden. Er wordt extra geïnvesteerd in het onderwijs. Dit geld wordt vooral geïnvesteerd in het basisonderwijs en het (voorbereidend) beroepsonderwijs. Bij bezuinigen op de overheidsuitgaven worden in het bijzonder de uitgaven voor onderwijs, natuur, openbaar vervoer en ontwikkelingssamenwerking gespaard. Er wordt zo veel mogelijk extra geïnvesteerd in deze sectoren. Onderwijs heeft daarbij topprioriteit. Relevante passages conceptverkiezingsprogramma GroenLinks Geld naar de klas 1. Er wordt extra geïnvesteerd in het onderwijs. Dit geld wordt vooral geïnvesteerd in het basisonderwijs en het (voorbereidend) beroepsonderwijs. GroenLinks roept op tot een Nationaal Onderwijsakkoord waarin overheid, bestuurders, docenten, ouders en leerlingen zich samen sterk maken voor een onderwijssector die elke leerling voldoende aandacht en begeleiding geeft. 2. Werken in het basis- en (voorbereidend) beroepsonderwijs wordt aantrekkelijker gemaakt. De werkdruk wordt verminderd. Leraren geven minder uren les, krijgen kleinere klassen en/of betere ondersteuning door klassenassistenten, gespecialiseerde vakdocenten en conciërges. Zo krijgen docenten meer tijd per leerling. De opleidingseisen voor leraren op het vmbo gaan omhoog. Daar staat tegenover dat hun beloning geleidelijk gelijk wordt getrokken met die van leraren op de havo en het vwo. 3. Er komt een vervolg op het Actieplan Leerkracht om een carrière als leraar aantrekkelijker te maken en leraren te stimuleren in hun opleiding te investeren. Hierin worden ook afspraken gemaakt over extra beloning voor leraren die les geven aan veel leerlingen met achterstanden.

2 4. Het aantal onbevoegde leraren en leid(st)ers voor de klas, op de voorschool en de buitenschoolse opvang wordt teruggedrongen. 5. Ouders krijgen meer zeggenschap over het beleid van scholen, bijvoorbeeld door de positie van medezeggenschapsraden te versterken. 6. Lerarenteams krijgen meer invloed op het te geven onderwijs. Zij bepalen de lesmethode en hebben inspraak in nieuwe pedagogische concepten. 7. Er komt in het hele land een aanbod van voorschoolse programma s om achterstanden bij peuters te bestrijden en te voorkomen. 8. Alle basisscholen worden brede scholen. Ook in het voortgezet onderwijs wordt de toepassing van het concept van de brede school gestimuleerd. Brede scholen verzorgen een programma van zeven tot zeven. Er is ruimte voor sport, kunst, drama en buiten spelen, als het kan in de natuur. De voor-, tussen- en naschoolse opvang wordt verzorgd door deskundige pedagogische medewerkers. De brede school werkt samen met de jeugdhulpverlening en de gezondheidsdiensten om problemen snel te kunnen signaleren en aanpakken. Er wordt geïnvesteerd in goede onderwijsgebouwen die klimaatneutraal zijn, een goed binnenklimaat waarborgen en een goede werkplek zijn voor leerlingen en leerkrachten Onderwijs als emancipatiemechanisme 1. De vroege selectie in het Nederlandse onderwijs, die met name negatieve gevolgen heeft voor achterstandsleerlingen en aanzet tot een stereotype vakkeuze, wordt teruggedrongen door: a) het doorstromen van lagere naar hogere opleidingen en het stapelen van opleidingen te stimuleren en doorlopende leerlijnen en flexibele schoolcarrières mogelijk te maken. Dit houdt onder andere in dat er meer brede brugklassen komen, dat lesprogramma s beter op elkaar aansluiten en dat doorstroomeisen transparant en objectief zijn; b) alle kinderen te toetsen, maar toetsscores (zoals Cito-scores) alleen als selectie criterium te gebruikenals deze zijn gebaseerd op voortgangstoetsen die op verschillende momenten gedurende de basisschooltijd zijn afgenomen; c) de structurele vorming van meer kopklassen en schakelklassen (op de basisschool) en voetklassen (op de middelbare school), waardoor leerlingen die aan het eind van groep acht nog een taalachterstand hebben een extra jaar onderwijs kunnen volgen; d) te experimenteren met junior colleges voor kinderen van elf tot en met veertien jaar. Een diploma van het junior college geeft toegang tot alle typen vervolgonderwijs en combineert de sterke punten van het basisonderwijs, zoals één of twee vaste leraren, met die van het voortgezet onderwijs, zoals inhoudelijke verdieping. 3. Waarderingssytemen voor scholen moeten gebaseerd zijn op een evenwichtig pakket aan criteria. Er komt geen beloningssysteem voor scholen en leraren op basis van toetsscores. 4. Segregatie in het onderwijs wordt bestreden met: a) een acceptatieplicht voor het bijzonder onderwijs. Leerlingen die de grondslag van de school respecteren worden toegelaten; b) een vast aanmeldmoment voor het basisonderwijs, waarbij het plaatsen van kinderen op de school in de eigen buurt wordt bevorderd;

3 c) een plicht voor gemeenten en schoolbesturen om niet-vrijblijvende afspraken te maken over het bestrijden van segregatie. De onderwijsinspectie ziet toe op de kwaliteit van de afspraken en de uitvoering door scholen. 5. Seksuele vorming in het onderwijs besteedt ook aandacht aan seksuele weerbaarheid, seksuele diversiteit, mensenrechten, acceptatie en veiligheid. 6. Het onderwijs draagt bij aan het doorbreken van rolpatronen in de beroepskeuze. Het wordt aantrekkelijker voor mannen om in het basisonderwijs, de kinderopvang en op de voorschool te werken. De pabo s stellen kennisontwikkeling en inhoudelijke vakkennis weer centraal. Naast de basisopleiding tot leraar, krijgen pabo s de mogelijkheid om ook specialisaties aan te bieden, zoals voor de bovenbouw in het basisonderwijs. 7. Op reguliere scholen wordt zoveel mogelijk passend onderwijs geboden aan iedereen, ongeacht functiebeperkingen. Scholen en leraren krijgen ondersteuning om alle leerlingen goed onderwijs te kunnen bieden. Meer zeggenschap voor burgers 1. De zeggenschap van burgers in zorg- en onderwijsinstellingen en woningcorporaties wordt versterkt, bijvoorbeeld door de bevoegdheden en rechten van cliënten- en bewonersraden uit te breiden. Daarbij moet extra aandacht worden gegeven aan kwetsbare groepen zoals zwerfjongeren en verslaafden. Open Cultuur 5. Nederlandse documentaires, journalistieke producties en drama, alsmede digitalisering van de televisie wordt gestimuleerd zonder dat de overheid zich met de inhoud bemoeit. Er komt meer aandacht voor media-educatie in het onderwijs. Kinderen leren informatie te zoeken, te filteren en kritisch te bekijken. Hierbij is tevens een taak weggelegd voor bibliotheken. Solide en solidair 9. Bij bezuinigen op de overheidsuitgaven worden in het bijzonder de uitgaven voor onderwijs, natuur, openbaar vervoer en ontwikkelingssamenwerking gespaard. Er wordt zo veel mogelijk extra geïnvesteerd in deze sectoren. Onderwijs heeft daarbij topprioriteit. Het CDA Kern We willen de kwaliteit bevorderen door professionalisering van leerkrachten, directeuren en toezichthouders. Scholen krijgen meer ruimte, vrijheid en verantwoordelijkheid om zelf die stappen te zetten om de lat hoger te leggen. Daartoe wordt een nationaal onderwijsakkoord gesloten tussen overheid, vakbonden, schoolbesturen en organisaties van ouders en leerlingen. De overheid gaat over het wat, de scholen over het hoe. Dit leidt tot een reductie van de controle door de overheid Toetsen is een middel en geen doel op zich. Scholen hebben vrijheid in de keuze voor eindtoetsen en leerlingvolgsystemen. De stelselwijziging van passend onderwijs heeft een breed draagvlak, we willen zo min mogelijk bureaucratie bij de samenwerkingsverbanden. Er blijven voldoende middelen om kwetsbare jongeren te ondersteunen.

4

5 Relevante passages conceptverkiezingsprogramma CDA 4. Kennis maakt het verschil In de economie van morgen is kennis de sleutel tot succes. Toch dreigt er een kenniskloof dwars door de samenleving. Het CDA kiest ervoor om mensen uit te dagen en te ondersteunen om hun kennis en vakmanschap levenslang op peil te houden. De school van de kinderen is de plaats waar vorming tot verantwoordelijke medeburgers plaats heeft. Ouders en scholen moeten samen organiseren dat kinderen met een taalachterstand die kunnen inlopen voordat ze naar groep 1 van de basisschool gaan. Ouders en scholen overleggen ook hoe ouders werk en gezin kunnen combineren. De vrijheid om scholen te stichten wil het CDA verbreden tot nietreligieuze gronden. Opvoedingsondersteuning dient dicht bij huis en laagdrempelig te worden georganiseerd. Onderwijs en onderzoek op universiteiten en in het bedrijfsleven moeten hun internationaal vooraanstaande positie behouden dan wel verbeteren. Wij investeren in mensen. Wij vinden dat het onderwijs van de samenleving is: van de ouders, van de buurt en van de leerkrachten. Wij vinden dat onderwijs ambitieus hoort te zijn: de basiskwaliteit op orde en de lat verder omhoog. Wij geloven dat het Nederlandse onderwijs tot één van de beste ter wereld kan behoren, als wij er echt voorrang aan geven. Wij zijn ervan overtuigd dat investeren in onderwijs leidt tot grotere weerbaarheid van mensen, tot meer kansen. Wij kiezen er in deze economisch moeilijke tijd bewust voor om te investeren in onderwijs en onderzoek. Wij geven leerlingen, studenten, leerkrachten en onderzoekers de kans om Nederland weer op de kaart te zetten als Top 5 van de kenniseconomieën. Wij kiezen voor ambitieus en kleinschalig onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat voor het behalen van een onderwijsdiploma hard gewerkt moet worden. Wij bepleiten scholen de ruimte te geven meer verschillende leerwegen aan te bieden. Zo voorkomen we uitval en het helpt leerkrachten om leerlingen en studenten op de juiste plek te brengen. Wij zetten ons ervoor in de schotten tussen kinderopvang (met name de buitenschoolse opvang), de peuterspeelzaal en de basisschool te slechten. Wij willen de regels die gelden voor buitenschoolse opvang versimpelen, zodat de regelgeving meer aansluit bij het gebruik in het onderwijs. Wij maken ons sterk voor goed beroepsonderwijs, een hoeksteen voor de economie. Wij willen dat mensen zich blijvend ontwikkelen en scholen: een leven lang leren is een opdracht voor de door de overheid bekostigde scholen en het commercieel onderwijs. Wij koersen aan op een Nationaal Onderwijsakkoord tussen vertegenwoordigers van ouders, leerlingen/studenten, leerkrachten, scholen en overheden. Basis op orde, lat omhoog 4.1 Het beleid om de basis in het onderwijs op orde te brengen en de lat verder te verhogen wordt onverkort voortgezet. We besteden veel aandacht aan taal en rekenen. Uitval en zittenblijven worden verder terug gebracht. 4.2 We verlangen van iedereen in het onderwijs extra inzet en willen af van de zesjescultuur. We bevorderen het opbrengstgericht werken en besteden meer tijd en aandacht aan leerlingen die dankzij die extra aandacht beter kunnen presteren. 4.3 We willen de kwaliteit bevorderen door professionalisering van leerkrachten, directeuren en toezichthouders. Nieuwe verhoudingen

6 4.4 Het CDA wil komen tot nieuwe bestuurlijke verhoudingen tussen overheid en onderwijs. Scholen krijgen meer ruimte, vrijheid en verantwoordelijkheid om zelf die stappen te zetten om de lat hoger te leggen. Daartoe wordt een nationaal onderwijsakkoord gesloten tussen overheid, vakbonden, schoolbesturen en organisaties van ouders en leerlingen. 4.5 Scholen krijgen hierin meer ruimte om eigen keuzes te maken, onder de voorwaarde dat de onderwijskwaliteit en de onderwijsresultaten toenemen. Indien deze resultaten niet worden gehaald zal toezicht en controle worden geïntensiveerd. 4.6 De overheid gaat over het wat, de scholen over het hoe. Dit leidt tot een reductie van de controle door de overheid 4.7 Toetsen is een middel en geen doel op zich. Scholen hebben vrijheid in de keuze voor eindtoetsen en leerlingvolgsystemen. 4.8 Scholen krijgen meer ruimte om te experimenteren, met als doel de leerresultaten te verhogen. 4.9 Instellingen hanteren een menselijke maat. Als alle betrokkenen het erover eens zijn kan een school de-fuseren of juist fuseren, uitgangspunt is dat het onderwijs kleinschalig georganiseerd is. Leraren 4.10 We investeren in leraren, zij verdienen een hoge maatschappelijke waardering, want het onderwijs is zo goed als de leraar in de klas. Selectie aan de poort laat alleen de allerbeste studenten toe tot lerarenopleidingen De leraar wordt weer leraar. Door de onderwijsassistent krijgt de leraar tijd voor maatwerk. De leraar ontwikkelt weer zelf zijn lesstof door gebruik te maken van digitale leermiddelen. Aanbrengen van meer functiedifferentiatie zorgt voor meer carrièreperspectief in het onderwijs. We willen de lerarenopleidingen en vooral de Pabo weer aantrekkelijk maken voor mannen Voor al het onderwijsgevende personeel en schoolleiders komt er een beroepsregister. Ouders 4.13 Betrokkenheid van ouders is essentieel om het beste uit ieder kind te kunnen halen. Scholen hebben de mogelijkheid in ouderovereenkomsten afspraken te maken over verwachtingen en omgangsvormen Wij staan principieel voor keuzevrijheid van onderwijs voor ouders. Niet alleen op basis van godsdienstige motieven, maar ook vanuit opvoedkundige of pedagogischdidactische motieven moeten zij scholen kunnen oprichten. Vrijheid van onderwijs is echter geen vrijbrief voor slechte onderwijskwaliteit of discriminatie. Primair en voortgezet onderwijs 4.15 Het CDA wil de schotten tussen opvang en school weghalen. We willen integratie tussen de vroeg- en voorschoolse educatie en de basisschool realiseren in de vorm van een groep 0 voor 3 jarigen met een taal- en ontwikkelingsachterstand We willen brede dagarrangementen stimuleren met aandacht voor cultuur en sport voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. De basisschool krijgt ruimte om zelf buitenschoolse opvang aan te bieden waardoor het combineren van arbeid en zorg voor ouders makkelijker wordt gemaakt De stelselwijziging van passend onderwijs heeft een breed draagvlak, we willen zo min mogelijk bureaucratie bij de samenwerkingsverbanden. Er blijven voldoende middelen om kwetsbare jongeren te ondersteunen Deelcertificaten worden ingevoerd. Zo kan bijvoorbeeld een vmbo-leerling vakken volgen op een hoger niveau, maar ook de vwo-leerling technische vakken volgen die op het moment niet binnen het vwo worden aangeboden.

7 De PvdA Kern Drie pijlers dragen de groeiagenda van de PvdA: o Hervormen: versterken van de economie en publieke voorzieningen met hervormingen op de woningmarkt, de arbeidsmarkt, belastingen, financiële sector en de zorg. o Investeren: belastingmaatregelen en een stimulans voor duurzame economische ontwikkeling maken miljarden aan nieuwe investeringen los. o Verstandig en eerlijk begrotingsbeleid: bezuinigingen die in aard en tempo de economische groei in de komende jaren niet schaden en waarmee de lasten van de crisis eerlijk worden verdeeld. Belangrijkste maatregelen m.b.t. Passend Onderwijs: o De bezuinigingen op passend onderwijs en op het speciaal onderwijs gaan definitief van tafel. Je kunt niet extra verantwoordelijkheid bij de scholen neerleggen en ondertussen het geld weghalen. o Alle scholen in één regio worden samen verantwoordelijk worden voor de zorg voor alle leerlingen. Het extra geld voor zorg en begeleiding moet ook daar aan worden besteed. Ouders en leraren moeten vanaf het eerste moment worden betrokken bij de opzet van de zorg. o Het onderwijs moet één jaar extra de tijd krijgen om de invoering goed voor te bereiden en te voorkomen dat deze leerlingen tussen wal en schip vallen. o Dat extra jaar moet tevens worden gebruikt om de expertise in de zorg voor leerlingen op alle scholen te versterken. Het geld beschikbaar voor de Lerarenbeurs, moet de eerstkomende jaren daarvoor gericht worden ingezet. o Scholen moeten in hun beoordeling worden beloond voor het opnemen van zorgleerlingen en er zeker niet voor worden bestraft met een lagere waardering. Overige belangrijke maatregelen: o Leraren, leerlingen en hun ouders/verzorgers moeten meer zeggenschap krijgen over hun school. o Goede, objectieve toetssystemen zijn een hulpmiddel om ontwikkeling verder te stimuleren en achterstanden tijdig te onderkennen. Leerlingvolgsystemen, breder dan taal en rekenen alleen, moeten daarom actief worden gebruikt op de school zodat leraren en schoolleiding verbeteringen kunnen oppakken. o Leraren en schoolleiders volgen verplichte bij- en nascholing. Relevante passages conceptverkiezingsprogramma PvdA Onze keuzes voor goed onderwijs Onderwijs als motor van de kenniseconomie De kwaliteit van het Nederlandse onderwijs staat voor de PvdA voorop. Naar internationale maatstaven is de kwaliteit van ons onderwijs op orde. De uitgaven voor onderwijs liggen zijn internationaal gezien gemiddeld, terwijl onze prestaties bovengemiddeld zijn. Het aantal jongeren dat doorstroomt richting het hoger onderwijs blijft stijgen en het aantal voortijdige schoolverlaters nam de laatste jaren flink af. Tegelijkertijd hebben we flinke ambities met het onderwijs. Onderwijs is en blijft cruciaal voor de kansen van kinderen, om de dromen en doelen van jongeren te helpen

8 bereiken en bij te dragen aan een sterke en sociale samenleving. We houden vast aan de ambitie om internationaal tot de beste 5 landen van de wereld op onderwijs te horen. Wat de PvdA betreft moet de politiek op basis van heldere afspraken vertrouwen geven aan het onderwijs en het onderwijs vanuit het geloof in eigen kracht de uitdagingen die de samenleving stelt offensief oppakken. Met trots op wat het onderwijs kan bieden en ambitie om de ontwikkeling en ontplooiing van leerlingen en studenten verder te brengen. Wat de PvdA betreft maken politiek en onderwijs afspraken waarin ambitie en mogelijkheden bij elkaar worden gebracht. Dat zal gerichte extra investeringen vragen die aantoonbaar het onderwijs verbeteren, zodat meer tijd van beter opgeleide docenten ten goede komt aan leerlingen die daardoor verder kunnen komen in hun maatschappelijke ontwikkeling. De knelpunten Het onderwijs staat onder begrijpelijke druk om het nóg beter te doen. Dat vergt voldoende onderwijstijd van goede leraren die de ruimte krijgen maatwerk te bieden. Kwaliteit van onderwijs vraagt voortdurende aandacht. Er is aangetoond dat een docent voor 80% de onderwijskwaliteit bepaalt. Nu gaat er teveel aandacht uit naar grootschalige veranderingen van buiten het onderwijs en de zoveelste fusie of reorganisatie. Passend onderwijs wordt onmogelijk als tijd en geld ontbreken. Nog teveel kinderen maken school niet af of blijven steken onder hun niveau. Tegelijkertijd ontstaan er grote tekorten op de arbeidsmarkt. Bezuinigingen hebben doorleren op tal van manieren moeilijker gemaakt. Terwijl ook in het hoger onderwijs de kwaliteit continu aandacht vraagt. Kortom, er staat ons nog het nodige te doen. 1. Onderwijstijd voor kwaliteit Onderwijstijd is kostbaar. Letterlijk en figuurlijk. De tijd moet daarom goed worden benut. Waar nodig moet er extra tijd worden geïnvesteerd in kinderen. Denk aan voorschoolse educatie, het verlengen van de schooldag voor gerichte extra lessen of een zomerschool. Het gaat ons uiteindelijk om kwalitatief hoogstaand onderwijs en daarvoor is maatwerk per persoon belangrijk. Daar moet dus ruimte voor worden geboden. Dit gaan we doen: We willen geen eenvormige oplossingen meer, opgelegd uit Den Haag. De norm van 1040 uur moet van tafel. Sommige leerlingen kunnen prima overweg met wat meer vrijheid, maar anderen hebben aan de wettelijk verplichte 1040 uur niet genoeg. Scholen krijgen daarom de ruimte om waar nodig meer of minder uren in te zetten en zo meer uit kinderen te halen. De scholen verantwoorden hun totale tijdsinzet, maar niet meer voor alle leerlingen dezelfde standaard hoeveelheid uren. Zittenblijven is tijdsverlies. Nu betekent zittenblijven alles overdoen. Dat kost veel tijd die beter gericht kan worden ingezet op bijscholing (ook na school of in de zomer) op de zwakke vakken. Omdat tijd kostbaar is moeten we ook prioriteiten stellen. De schooldag is snel gevuld. Daarom moet zeker zijn gesteld dat de elementaire vaardigheden op het gebied van taal en rekenen voldoende aandacht krijgen door de hele schoolcarrière heen. Ook in het MBO en HBO. We moeten voorkomen dat ieder maatschappelijk probleem wordt doorgeschoven naar het onderwijs in de vorm van weer een lespakket. We willen waar nodig onderwijstijd ook verlengen. Denk aan hele jonge kinderen met ontwikkelingsachterstanden. Via voor- en vroegschoolse educatie (vve) moeten de kansen van deze kinderen in hun vervolgonderwijs worden vergroot. Het opleidingsniveau van veel van de pedagogisch medewerkers in de vve moet worden verhoogd. Nog lang niet alle kinderen die voor hun ontwikkeling gebaat zouden zijn bij deelname aan de vve, worden daarvoor aangemeld. Van Consultatiebureau tot huisarts tot Centra voor Jeugd&Gezin moet alertheid bestaan op ontwikkelingsachterstanden. Ouders moeten soms over een drempel worden geholpen.

9 Niet alle leerlingen zijn gebaat bij grote zelfstandigheid. Niet alle leeftijden zijn al in staat om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor hun leerproces. Daarom moet er meer maatwerk komen in het onderwijs. Alle leerlingen en studenten hebben recht op een helder gestructureerd onderwijsaanbod en professionele begeleiding. Meisjes lijken beter met zelfstandig werken te kunnen omgaan dan jongens. Steeds vaker stromen jongens af van bijvoorbeeld vwo naar havo. In het speciaal onderwijs is inmiddels 7 van de 10 leerlingen een jongen. Deze ontwikkelingen moeten worden gekeerd. Goede, objectieve toetssystemen zijn een hulpmiddel om ontwikkeling verder te stimuleren en achterstanden tijdig te onderkennen. Leerlingvolgsystemen, breder dan taal en rekenen alleen, moeten daarom actief worden gebruikt op de school zodat leraren en schoolleiding verbeteringen kunnen oppakken. Referentieniveaus zetten de standaard voor de toetsen van het leerlingvolgsysteem. Scholen kiezen hun eigen leerlingvolgsysteem, hierbij hoort ook een eindtoets. 2. Voldoende goede leraren Wij willen de beste mensen voor de klas. De komende jaren gaan er heel veel leraren met pensioen. Om zowel kwantiteit als kwaliteit in evenwicht te houden is er een stevig lerarenbeleid nodig. Stevige kwaliteitseisen en goed betalen, in die combinatie. Het Kabinet Rutte kwam niet verder dan de prestatiebeloning, feitelijk een bonuscultuur in het onderwijs, en de Kunduz-coalitie wil de leraren nog eens twee jaar op de nullijn zetten. Dit gaan we doen: Prestatiebeloning wordt definitief afgeblazen. Bij goed personeelsbeleid hoort het ondersteunen van verdere scholing en het actief bewaken van de kwaliteit van leraren De nullijn voor leraren gaat onmiddellijk van tafel. Jonge, goed opgeleide professionals moeten worden verleid zich in te zetten in het onderwijs. Als we goede leraren willen moeten we daar gewoon voor betalen. De lerarensalarissen moeten de loonontwikkeling in de markt volgen. De achterstand die nu is ontstaan zal moeten worden ingelopen omdat we anders straks gewoonweg niet voldoende goed opgeleide mensen voor de klas hebben. De lerarenopleidingen leggen de basis voor Meesterschap. Hun kwaliteit moet daarom volledig op orde zijn. De inspectie moet daar extra op toe zien. Het aantal onbevoegde leraren voor de klas moet snel worden teruggedrongen. De, op initiatief van de PvdA, aangescherpte bevoegdheidseisen moeten worden nageleefd en gecontroleerd. De eisen moeten omhoog. Leraren en schoolleiders volgen verplichte bij- en nascholing. We maken daarbij gebruik van het beroepsregister voor leraren. Voor schoolleiders komt er ook een beroepsregister. De Lerarenbeurs, een initiatief van oud-minister Plasterk, wordt voortgezet. PvdA wil dat goed opgeleide leraren weer volop professionele ruimte krijgen om de verantwoordelijkheid voor hun werk zelf te dragen. Zij verantwoorden zich achteraf over de bereikte resultaten. Het aantal mannen voor de klas neemt steeds verder af. Vooral in de omgang met jongens zijn mannelijke docenten van wezenlijk belang voor de ontwikkeling en fungeren zij als rolmodel. Daarom stimuleert de PvdA initiatieven om meer mannen voor de klas te krijgen. 3. Meer menselijke maat, minder marktwerking Wij willen meer kwaliteit en oog voor het individu in het onderwijs. In het onderwijs heeft marktwerking geleid tot perverse effecten die de kwaliteit van het onderwijs en de aandacht voor het individu aantasten. Zo heeft de strijd om de leerling hier en daar tot een veelheid aan nietszeggende opleidingen geleid zonder dat de kwaliteit op orde is. Dat moet slimmer en beter. Dit gaan we doen: De Minister neemt de leiding om een forse beperking van het aantal verschillende diploma s, het aantal opleidingen en onderlinge afspraken binnen regio s over wie zich in welke opleiding

10 specialiseert, tot stand te brengen in MBO en HBO. De overheid is immers verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs èn voor een efficiënte inzet van belastinggeld ten behoeve van een compleet en samenhangend onderwijsaanbod. Het PvdA-voorstel voor een fusietoets is inmiddels tot wet verheven. Schoolbestuurders moeten zich vooral bezighouden met de geboden kwaliteit in eigen huis en niet met de zoveelste fusie. Verdere schaalvergroting is in het onderwijs niet gewenst. Leraren, leerlingen en hun ouders/verzorgers moeten meer zeggenschap krijgen over hun school. Zo moeten zij zich kunnen losmaken van een groter schoolbestuur of moeten kunnen samengaan met een andere school (ook van een andere denominatie). Ook moeten zij in de toekomst expliciet goedkeuring geven wanneer het schoolbestuur een fusie voorbereidt. Het is opvallend en veelzeggend dat we in Nederland wèl de minimumomvang van een school hebben vastgelegd maar niet de maximum omvang. Wat de PvdA betreft wordt op basis van een maatschappelijke dialoog afspraken gemaakt met het onderwijs over de gewenste schaal van ons onderwijs. De schaalvergroting van zowel instellingen, schoolbesturen, schoollocaties als van klassen moet aan banden worden gelegd. Tegelijkertijd moet onafhankelijk beoordeeld worden of de scholen, gegeven de verplichte onderwijstijd en de maximale klassengrootte, voldoende bekostigd zijn. Een bijzonder schaalprobleem doet zich voor in krimpgebieden. In 2020 zullen er naar verwachting leerlingen minder zijn in het primair onderwijs, een daling van 6%. Andere sectoren volgen snel daarna. Het is dus onafwendbaar om het onderwijs slimmer te gaan organiseren in regio s waar dit speelt. Alle vormen van samenwerking moeten mogelijk zijn. Bestuurlijke blokkades om levensbeschouwelijke grenzen te overschrijden moeten worden opgeruimd. De ontwikkeling van brede scholen is een prima mogelijkheid om het voorzieningenniveau te behouden of zelfs te versterken. Samenwerking tussen school, kinderopvang, sport en cultuur wordt hiermee gestimuleerd. Er is ook een probleem met hele kleine scholen van minder dan 40 leerlingen. Scholen waar zo weinig leerlingen over zijn dat er geen kwaliteit meer geboden kan worden. Ook voor deze schoolbesturen geldt dat zij kwaliteit moeten leveren. Daar kunnen ze niet van worden vrijgesteld. 4. Passend onderwijs passend maken De PvdA steunt het doel van passend onderwijs, namelijk zoveel mogelijk kinderen in het gewone onderwijs tot hun recht laten komen. Maar het onderwijs moet wel in staat worden gesteld deze taak op te pakken. En goed speciaal onderwijs zal altijd behouden moeten blijven. Dit gaan we doen: De bezuinigingen op passend onderwijs en op het speciaal onderwijs gaan definitief van tafel. Je kunt niet extra verantwoordelijkheid bij de scholen neerleggen en ondertussen het geld weghalen. Alle scholen in één regio worden samen verantwoordelijk worden voor de zorg voor alle leerlingen. Het extra geld voor zorg en begeleiding moet ook daar aan worden besteed. Ouders en leraren moeten vanaf het eerste moment worden betrokken bij de opzet van de zorg. Het onderwijs moet één jaar extra de tijd krijgen om de invoering goed voor te bereiden en te voorkomen dat deze leerlingen tussen wal en schip vallen. Dat extra jaar moet tevens worden gebruikt om de expertise in de zorg voor leerlingen op alle scholen te versterken. Het geld beschikbaar voor de Lerarenbeurs, moet de eerstkomende jaren daarvoor gericht worden ingezet. Scholen moeten in hun beoordeling worden beloond voor het opnemen van zorgleerlingen en er zeker niet voor worden bestraft met een lagere waardering. 5. Samenleven begint op school Op teveel plekken in ons land gaan kinderen van verschillende etnische afkomst gescheiden van elkaar naar school. Ook in gemengde wijken kan een volledig witte school naast een zwarte school staan. Dat ouders een goede school zoeken is volstrekt terecht; kwaliteit moet altijd op orde zijn.

11 Maar er worden zelfs goede scholen gesloten omdat er een witte vlucht op gang kwam; de school krijgt ineens een slechte naam omdat er teveel migrantenkinderen op zouden zitten. We leggen ons hier niet bij neer. Een basisschool moet een afspiegeling van de wijk zijn. Kinderen moeten samen opgroeien dwars door allerlei scheidslijnen heen. Er zijn verschillende praktische manieren om dit aan te pakken. Lokale experimenten moeten volop ruimte krijgen. Dit gaan we doen: Initiatieven van ouders die gezamenlijk hun kinderen aanmelden om zo weer tot gemengde scholen te komen, juichen wij zeer toe en verdienen lokale steun. Een vast inschrijfmoment voor alle scholen in de gemeente kan ervoor zorgen dat alle kinderen een gelijke kans maken op inschrijving op alle scholen. Een vaste leeftijd waarop kinderen kunnen worden ingeschreven op school voorkomt een steeds vroegere run op de beste scholen. Met dubbele wachtlijsten kan een goede spreiding van kinderen met achterstanden worden bevorderd. Onderwijswethouders moeten doorzettingsmacht krijgen om met schoolbesturen afspraken te kunnen maken om gezamenlijk te werken aan gemengde scholen. De SP Kern We gaan extra investeren in het onderwijs en zien af van de nullijn voor leraren. We houden geen verplichte eindtoets in het basisonderwijs. De bezuinigingen op het zogenaamde passend onderwijs worden teruggedraaid. Voor leerlingen met een stoornis of beperking dient speciaal onderwijs beschikbaar te zijn. Geld voor zorgleerlingen wordt besteed aan begeleiding, niet aan andere zaken. We voeren een maximale klassengrootte in voor het basisonderwijs De subsidies aan overbodige organisaties als de HBO-raad, de MBO-raad en de PO-raad schaffen we af. Relevante passages conceptverkiezingsprogramma SP 7. Investeren in kennis en onderwijs Juist in crisistijd moeten we investeren in beter onderwijs. Dat is de beste manier om de economie en onze samenleving blijvend sterker te maken. Kinderen met een stoornis of beperking dreigen hun passend onderwijs te verliezen. Leerlingen die een vak willen leren raken verloren in grote leerfabrieken. Studenten zien dat hun studie onbetaalbaar dreigt te worden. Daardoor beperken we de mogelijkheden van jonge mensen om hun toekomst in eigen hand te nemen. Bestuurders van onderwijsinstellingen kijken te veel naar geld en cijfers en lijken de onderwijzers en de leerlingen uit het oog verloren. Dat heeft geleid tot hoge beloningen voor managers, maar slechte diploma s voor studenten. Wij gaan geen nullijn invoeren voor medewerkers in het onderwijs en ook geen prestatieloon. We gaan wel werken aan kleinere scholen en kleinere klassen, zodat leerlingen en leraren, ouders en schoolleiding een gemeenschap kunnen vormen. We beperken de macht van schoolbestuurders. Kinderen die dat nodig hebben kunnen rekenen op speciaal onderwijs. Beroepsonderwijs vindt plaats in kleine vakscholen, waar jongeren les krijgen van mensen uit de praktijk. We morrelen niet aan de

12 studiefinanciering en de basisbeurs en nemen maatregelen om de onafhankelijkheid van het academisch onderzoek te waarborgen. Onze voorstellen 1. We gaan extra investeren in het onderwijs en zien af van de nullijn voor leraren. We morrelen niet aan de studiefinanciering en de basisbeurs. De boete voor langstudeerders schaffen we af. Ook willen we meer tijd voor onderwijs en minder geld- en tijdverlies aan bureaucratie en regeldrift. Schoolmanagers gaan ook zelf lesgeven. Er komt geen prestatiebeloning voor leraren. 2. Goed onderwijs vergt bevoegde leraren. Onbevoegde leraren horen in twee jaar hun bevoegdheid te halen. Alle leraren hebben op termijn een masterdiploma. Het niveau van de lerarenopleidingen gaat omhoog. Lerarensalarissen stellen we landelijk vast, we korten op het aantal onderwijsmanagers. 3. We voeren een maximale klassengrootte in voor het basisonderwijs. Gaandeweg komt op elke basisschool extra ondersteuning, bijvoorbeeld via een schoolconciërge. 4. We starten in 2013 een investeringsprogramma om onze economie weer op gang te helpen, waaronder investeringen in scholen en universiteiten. 5. Het is van belang om taal- en onderwijsachterstanden zo vroeg mogelijk op te sporen. Medewerkers in kinderdagverblijven en voorscholen zijn daartoe opgeleid. 6. Scholen zijn geen toetsfabrieken, we houden geen verplichte eindtoets in het basisonderwijs. Er komt meer aandacht voor de vormende taak in het onderwijs, bijvoorbeeld door middel van meer uren burgerschapskunde of maatschappijleer. 7. Dankzij een fusietoets worden nieuwe scholenfusies streng getoetst. Om schaalverkleining te stimuleren zorgen we dat scholen de kans krijgen uit een groot schoolbestuur te stappen. We stimuleren de bouw van kleine scholen, bijvoorbeeld door extra financiële steun. 8. De bezuinigingen op het zogenaamde passend onderwijs worden teruggedraaid. Voor leerlingen met een stoornis of beperking dient speciaal onderwijs beschikbaar te zijn. Geld voor zorgleerlingen wordt besteed aan begeleiding, niet aan andere zaken. 9. We hervormen de onderwijsinspectie. Inspecteurs krijgen genoeg tijd om scholen te bezoeken in plaats van zich met papieren bezig te houden. 10. Iedereen onder de 27 jaar leert of werkt. Zonder startkwalificatie hoort niemand het onderwijs te verlaten. Voor jongeren die wegens beperkingen geen startkwalificatie kunnen halen komen er meer mogelijkheden om een - op hun talenten gerichte - opleiding, werk of dagbesteding te volgen. [ ] 19. We onderzoeken de kosten voor bureaucratie in het onderwijs en ontwikkelen een maximum waaraan onderwijsinstellingen zich moeten houden. 20. De subsidies aan overbodige organisaties als de HBO-raad, de MBO-raad en de PO-raad schaffen we af. 21. Om wanpresterende bestuurders beter aan te kunnen pakken worden de juridische mogelijkheden uitgebreid. Zij mogen ook geen nieuwe onderwijsfuncties bekleden. In het onderwijs verdient niemand meer dan een minister. 22. Er wordt onderzoek gedaan naar een nieuw bestuursmodel in het onderwijs. Inzet is het aan banden leggen van de macht van bestuurders, schaalverkleining en vermindering van de bureaucratie. Er wordt een experiment gedaan waarbij het budget direct naar scholen gaat in plaats van naar het schoolbestuur. 23. Laaggeletterdheid (functioneel analfabetisme) gaan we beter aanpakken. Daarmee helpen we veel mensen die nu vaak problemen hebben om mee te komen in de maatschappij. Het onderwijs voor volwassenen blijft publiek en voor iedereen toegankelijk. [ ] 25. Sponsoring en reclame horen niet thuis op scholen. Ouderbijdragen moeten aan een maximum worden gebonden en iedereen hoort te weten dat betaling niet verplicht maar vrijwillig is. [ ]

13 27. Alle leerlingen krijgen een acceptatierecht, mits de ouders de grondslag van de school erkennen. Alle scholen hebben een acceptatieplicht. 28. Discriminatie is bij Grondwet verboden. Leraren en leerlingen weigeren of hinderen omdat ze homo of lesbo zijn, wordt daarom niet en nergens getolereerd. 29. We helpen scholen en gemeenten om zo veel en zo snel mogelijk gemengde scholen te krijgen, met kinderen van verschillende afkomst. Ze maken daartoe een plan. Met betere voorlichting aan ouders over de schoolkeuze, een vast aanmeldmoment voor kinderen en maximering van de onderwijsbijdragen. Waar dat kan werken we met dubbele wach tlijsten, voor leerlingen met en zonder achterstand. De CU Kern De aanpak van de ChristenUnie krijgt gestalte in zeven fundamentele veranderingen: o 1. Samenleving: vrij en verantwoordelijk o 2. Jongeren: kundig en kansrijk o 3. Zorg: betrokken en betaalbaar o 4. Arbeidsmarkt: evenwichtig en toegankelijk o 5. Woningmarkt: gezond en rechtvaardig o 6. Economie: groen en sterk o 7. Europa: minder en beter Passend Onderwijs: o Speciaal onderwijs blijft hard nodig. Scholen dienen de begeleiding van bijzondere leerlingen altijd ter hand te nemen in nauw overleg met de ouders en andere betrokkenen (jeugdzorg, gezinszorg, etc.). o Het zorgprofiel van scholen moet aansluiten op de wensen van leraren én ouders. Schoolbesturen hebben de verantwoordelijkheid dat iedere zorgleerling met passende begeleiding, expertise en voorzieningen kan meedraaien in het onderwijs, dat er een aanbod is voor hoogbegaafde leerlingen, dat leraren niet overbelast worden en dat gewone leerlingen niet tussen wal en schip vallen. o Ouders krijgen instemmingsrecht in het geval van doorverwijzing van hun kind naar passend onderwijs. Een volgende stap is dat leraren meer zelf verantwoordelijk zijn in het overdragen van kennis, het bereiken van leerrendement en het zowel inhoudelijk, didactisch als pedagogisch onderhouden van hun vak. Voor dit laatste worden initiatieven als de lerarenbeurs en de lerarenregisters gecontinueerd en krijgen alle leraren een talentenbudget om hun expertise te onderhouden. De ChristenUnie streeft naar onderwijs waar ouders actief betrokken zijn bij de school, waar leerlingen uitgedaagd worden om hun best te doen, waar bevlogen leraren investeren in kinderen, waar enthousiaste schoolbesturen ouders en leerlingen betrekken bij het beleid en waar via maatschappelijke stages inspiratie uit de samenleving geput wordt. De overheid is er om toe te zien op de kwaliteit en de pluriformiteit van het onderwijs: zo komt iedereen tot zijn recht.

14 Relevante passages conceptverkiezingsprogramma ChristenUnie Jongeren kundig en kansrijk Een veilig en gezond opgroeiklimaat voor kinderen in de 21e eeuw. Dat is waar het voor de ChristenUnie om draait in het Jeugd-, Gezins- en Onderwijsbeleid. Dat is in het belang van kinderen zelf en van de samenleving. Door opvoeding en onderwijs ontplooien kinderen hun talenten en bouwen ze aan een goede basis voor de rest van hun leven. Daarvoor zijn sterke gezinnen nodig en een sociale omgeving die de waarden van de opvoeding ondersteunt en niet ondermijnt. Voor een gezond opgroeiklimaat zijn goede scholen nodig. Scholen en leraren krijgen de ruimte om kwaliteit te bieden. [ ] Talent moet ontwikkeld worden. Onderwijs is daarbij van groot belang. Nederland heeft blijvend behoefte aan goed opgeleid talent. Maar onderwijs heeft meer dan een economische waarde. Het is een randvoorwaarde voor een constructieve deelname aan de samenleving. Onderwijs is dan ook geen kostenpost, maar een investering voor de toekomst. De ChristenUnie investeert in goed onderwijs. De ChristenUnie hecht grote waarde aan Passend Onderwijs en heeft de geplande bezuiniging terug kunnen draaien. Daarnaast investeren we in leerkrachten, want de kwaliteit van leraren is bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs. De ChristenUnie snoeit in de regels, zodat leraren en schoolleiders meer ruimte krijgen om hun echte werk te doen. Het beroepsonderwijs is onmisbaar voor het ontwikkelen van talentvolle jongeren tot goede vakmensen. De ChristenUnie investeert in het tegengaan van schooluitval en verbetert de aansluiting met de arbeidsmarkt. Het hoger onderwijs is van groot belang voor de kenniseconomie, maar heeft een bredere functie. Het hoger onderwijs ontwikkelt jongeren, het onderzoekt de werkelijkheid en het reflecteert op de samenleving. Het hoger onderwijs blijft dan ook toegankelijk door het behoud van de basisbeurs in de bachelor- én de masterfase. De ChristenUnie kiest voor kundige en kansrijke jongeren. De ChristenUnie kiest voor: Hoe jonger de kinderen, hoe gezinsvriendelijker het beleid. Het bestaansminimum van jonge gezinnen wordt vrijgelaten van belastingheffing door herinvoering van de overdraagbare algemene heffingskorting voor gezinnen met jonge kinderen en instandhouding van de ouderschapsverlofkorting. Verhogen kinderbijslag en kindgebondenbudget, door het verlagen van de kinderopvangtoeslag. Hierdoor krijgen jonge ouders meer vrijheid om in het spitsuur van hun leven eigen keuzes maken in de verdeling van arbeid en zorg. 3. Eén minister voor Jeugd, Gezin en Onderwijs. 4. Een gezond opvoedklimaat, dus ook bescherming tegen de schadelijke werking van alcohol en drugs voor de ontwikkeling van jongeren. De leeftijdsgrens voor alcohol wordt verhoogd naar 18 jaar om schadelijk alcoholgebruik onder jongeren aan te pakken. 5. De vrijheid van onderwijs. Dit grondrecht geeft ouders de mogelijkheid om een school te kiezen of te stichten die bij hun opvoeding en overtuiging past. De ChristenUnie verzet zich tegen initiatieven die deze vrijheid aantasten, zoals het invoeren van een acceptatieplicht voor scholen. 6. Ruimte voor leraren en schoolleiders. De ChristenUnie heeft vertrouwen in de professionaliteit van schoolleiders en leraren. Er wordt fors gesnoeid in het woud van regels, om deze mensen de ruimte te geven hun vak uit te oefenen. 7. Passend onderwijs, dus geen bezuiniging en ruimte voor een zorgvuldige invoering. 8. Opleiden voor de arbeidsmarkt, door het inzetten op zesjarige vakopleidingen en het beperken van de instroom in opleidingen met weinig arbeidsmarktrelevantie.

15 9. Goedkoop reizen, ook voor MBO studenten. Zij krijgen net als HBO- en universitaire studenten een fikse korting op het reizen met het OV. 10. Behoud van de basisbeurs, geen sociaal leenstelsel. Hoofdstuk 3 Kiezen voor jeugd, gezin en onderwijs 3.2 Onderwijs Inspirerend Onderwijs Wie onderwijs volgt, wordt daardoor gevormd en kan daardoor zijn door God gegeven talenten ontdekken en ontwikkelen. Onderwijs is een randvoorwaarde voor constructieve deelname aan de samenleving. Daarnaast heeft Nederland als kennisland behoefte aan goed opgeleid talent. Onderwijs is dus een investering, geen kostenpost. De overheid heeft zich de laatste decennia teveel met de inhoud van het onderwijs bemoeid. Vorming is buiten beeld geraakt en levensbeschouwelijke instellingen krijgen van de inspectie weinig ruimte om leskwaliteit anders in te vullen. Als een onderwijsinstellingen de menselijke maat bewaart, kan de school niet alleen een leergemeenschap maar ook een waardengemeenschap zijn. De ChristenUnie streeft naar onderwijs waar ouders actief betrokken zijn bij de school, waar leerlingen uitgedaagd worden om hun best te doen, waar bevlogen leraren investeren in kinderen, waar enthousiaste schoolbesturen ouders en leerlingen betrekken bij het beleid en waar via maatschappelijke stages inspiratie uit de samenleving geput wordt. De overheid is er om toe te zien op de kwaliteit en de pluriformiteit van het onderwijs: zo komt iedereen tot zijn recht. Betrokken ouders Ouders zijn als eersten verantwoordelijke voor de vorming en opvoeding van hun kind. Maar ook onderwijs speelt een belangrijke rol bij het opdoen van levenswijsheid en het opnemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. De school is in die hoedanigheid een verlengstuk van de opvoeding door de ouders. Daarom is het belangrijk dat ouders voor hun kinderen onderwijs kunnen kiezen dat bij hun levensvisie past. De ChristenUnie staat pal voor de vrijheid van onderwijs. De overheid garandeert de vrijheid van stichting, richting en inrichting van onderwijs. In haar recente advies heeft De Onderwijsraad gepleit voor instandhouding van artikel 23. De Onderwijsraad neemt terecht duidelijk stelling tegen aantastingen van de vrijheid van onderwijs, bijvoorbeeld door de vergaande en nodeloos uniformerende regelgeving van de overheid. Want bijzondere scholen dragen bij aan de pluriformiteit van de samenleving en zijn daarom van grote meerwaarde in het onderwijsbestel. De ChristenUnie is tegen ophoging van de stichtingsnorm en voor handhaving van de kleinescholentoeslag vanaf 50 leerlingen. Waar geen school van de gewenste richting bereikbaar is, mogen ouders onder voorwaarden thuisonderwijs geven. Op grond van hun bewuste keuze voor een bepaalde school, mag van ouders worden verwacht dat zij actief betrokken zijn bij de school. Van scholen mag verwacht worden dat zij beleid ontwikkelen om ouders actief bij het onderwijs te betrekken in praktisch en beleidsmatig opzicht. Meer vrijheid voor scholen De ChristenUnie erkent de zelfstandige verantwoordelijkheden van onderwijsinstellingen. Het is daarom zaak dat de overheid een stap terugdoet waar het gaat om de inrichting van het onderwijs en zich beperkt tot het scheppen van ideale voorwaarden waarin vakmensen in het onderwijs hun werk kunnen doen. Om deze eigen verantwoordelijkheid van scholen voor de kwaliteit van het onderwijs te benadrukken is het beter om met lumpsum budgetten te werken dan met projectsubsidies en geoormerkt geld. Scholen moeten wel transparant rapporteren over de besteding hiervan, zodat ouders, docenten en inspectie voldoende inzicht hebben waaraan het geld besteed wordt.

16 Vertrouwen in leraren en schoolleiders. Als we vertrouwen uitspreken in het vakmanschap van schoolbesturen en leraren zullen we ook de moed moeten opbrengen de regeldruk en de verantwoordingsplicht voor ontvangen gelden te verminderen. Dus: geen centrale uniforme toetsing, schrappen van 30 procent van de kerndoelen, meer vrij besteedbare budgetten, vermindering van de postcodebureaucratie in de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. We vergroten de invloed van ouders op de school. De verantwoording door schoolbesturen over de besteding van gelden naar leraren, ouders en de samenleving moet transparanter en begrijpelijker. Investeren in onderwijskwaliteit in krimpregio s. De komende jaren heeft het onderwijs met dalende leerlingaantallen te maken. De ChristenUnie kiest er niet voor om het onderwijsbudget mee te laten dalen, maar wil tijdens de transitieperiode het vrijgekomen geld investeren in krimpregio s. Het doel is: behoud van kwaliteit en behoud van onderwijspersoneel. Nederlands is de voertaal binnen het primair en voortgezet onderwijs. In Fryslân kan naast het Nederlands ook het Fries de voertaal zijn binnen het primair en voortgezet onderwijs. Meertalig onderwijs mag niet ten koste gaan van de taalkwaliteit en de onderwijsdiepgang. Investeren in leraren De leraar is in bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs. In het beroepsonderwijs blijft voldoende ruimte voor vakmensen uit de praktijk om voor de klas te staan. Ook zullen de leraren kans moeten krijgen om zich te professionaliseren, vooral nu zij steeds meer zorgleerlingen krijgen in de klas. Een volgende stap is dat leraren meer zelf verantwoordelijk zijn in het overdragen van kennis, het bereiken van leerrendement en het zowel inhoudelijk, didactisch als pedagogisch onderhouden van hun vak. Voor dit laatste worden initiatieven als de lerarenbeurs en de lerarenregisters gecontinueerd en krijgen alle leraren een talentenbudget om hun expertise te onderhouden. Om hun bevoegdheid te kunnen behouden dienen leraren zich te laten bijscholen en lopen ze geregeld stage bij vervolgopleidingen of het bedrijfsleven om de vraagkant van de arbeidsmarkt beter te leren kennen. Er komt geen prestatiebeloning voor leraren. Passend onderwijs De bezuinigingen op passend onderwijs van het vorige kabinet zijn met het Lente-akkoord teruggedraaid. Het is goed als zorgleerlingen met extra aanbod op het reguliere onderwijs kunnen blijven, maar dat kan niet altijd. Speciaal onderwijs blijft hard nodig. Scholen dienen de begeleiding van bijzondere leerlingen altijd ter hand te nemen in nauw overleg met de ouders en andere betrokkenen (jeugdzorg, gezinszorg, etc.). Op dit moment is nog veel dat die samenwerking in de weg zit; de regio s van passend onderwijs sluiten niet aan bij de GGD- en de veiligheidsregio s. Er zijn teveel financieringsstromen en het toezicht is georganiseerd op verschillende niveaus. De komende periode zal meer aandacht besteed moeten worden aan effectieve afstemming op dit gebied. Om kinderen met taalachterstand de kans te geven om deze achterstand snel weg te werken, wordt extra geïnvesteerd in voor- en vroegschoolse educatie. Het opleidingsniveau van leiders en leidsters wordt verbeterd. Deze vorm van educatie werkt echter niet zonder de ouders hierbij te betrekken. Daarom moet ook geïnvesteerd worden in de begeleiding van deze ouders. Jongeren in een gesloten instelling verliezen vaak de aansluiting met het reguliere onderwijs. Om te voorkomen dat deze jongeren na terugkeer in de maatschappij spijbelen en in de criminaliteit terugvallen, wordt extra geïnvesteerd in het onderwijs aan deze jongeren. Iedere leerling die het onderwijs verlaat zonder startkwalificatie (een diploma op MBO-2 niveau of hoger) is een voortijdig schoolverlater. Veel leerlingen vallen uit bij de overgang van het VMBO naar het MBO. Daarom pleiten wij voor een warme overdracht tussen deze beide vormen van onderwijs en zet de ChristenUnie in op alternatieven zoals zesjarige vakopleidingen die direct leiden tot een

NEDERLAND STERKER & SOCIALER

NEDERLAND STERKER & SOCIALER NEDERLAND STERKER & SOCIALER Verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 2012 NEDERLAND STERKER & SOCIALER Verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 2012 Colofon Samenstelling programmacommissie:

Nadere informatie

Concept verkiezingsprogramma 2012-2017. Iedereen

Concept verkiezingsprogramma 2012-2017. Iedereen Concept verkiezingsprogramma 2012-2017 Iedereen Woord vooraf Het komt erop aan. Op 12 september gaat Nederland naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Voor u ligt het verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Amsterdam Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014. Ruimte. voor. Amsterdammers. Amsterdam D66

Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Amsterdam Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014. Ruimte. voor. Amsterdammers. Amsterdam D66 Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Amsterdam Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Ruimte voor Amsterdammers Amsterdam D66 Ruimte voor Amsterdammers 2 3 inhoudopgave Inhoudsopgave 06 Voorwoord 08 Visie

Nadere informatie

1.1 Unieke tijden: de uitdagingen

1.1 Unieke tijden: de uitdagingen Inhoudsopgave 1.1 Unieke tijden: de uitdagingen...2 1.2 De Rode Draad: Iedereen telt mee...5 1.3 Nieuwe Kansen: de hervormingen...8 2. Onze keuzes...12 2.1 Emancipatie, onderwijs en cultuur...12 2.2 Werk

Nadere informatie

Actieplan Basis voor Presteren

Actieplan Basis voor Presteren Actieplan Basis voor Presteren Naar een ambitieuze leercultuur voor alle leerlingen 1. Inleiding Elke klas zit barstensvol talent, want ieder kind heeft talent. Dit talent vormt het meest kostbare kapitaal

Nadere informatie

PvdA Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006. Inleiding. 0.1 Het Nederland van morgen

PvdA Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006. Inleiding. 0.1 Het Nederland van morgen PvdA Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006 Inleiding 0.1 Het Nederland van morgen Gaat het nu goed of slecht met Nederland? Dat hangt er van af waar je naar kijkt. Ons land heeft al zestig jaar op eigen

Nadere informatie

GROENE KANSEN VOOR NEDERLAND

GROENE KANSEN VOOR NEDERLAND GROENE KANSEN VOOR NEDERLAND -%6$780$'/1*&",1%0&%"'1,,&%" " " " '9"": 59"/+$&%";&+,(" " " " '9""< 39",1%0&%"&&+=->,"8&=&%" " " '9""? :9"$'&%"012&%=&*-%/" " " '9"54 '+$/+1221'7%(&%"" " " '9""53 #$=$@$%"

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede

Nadere informatie

Politiek Programma JS in de PvdA Versie Najaarscongres 2010

Politiek Programma JS in de PvdA Versie Najaarscongres 2010 Politiek Programma JS in de PvdA Versie Najaarscongres 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Beginselen... 3 0.1 Waarom beginselen?... 3 0.2 Ons ideaal... 3 0.3 Beginselen... 3 0.4 Kenmerken van de samenleving...

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Samen sterker. Werken aan een beter Nederland

Samen sterker. Werken aan een beter Nederland Samen sterker Werken aan een beter Nederland Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006 1 "Schrijf een verkiezingsmanifest dat voortborduurt op het werk dat de afgelopen jaren is verricht, en waarin ook

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Verkiezingsprogramma 2014-2018 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Inleiding 3 5 1. De Utrechter Centraal 2. Investeer in onderwijs 3. Focus op de economie 4. Gezonde en sociale stad 5. Schone en energieke stad

Nadere informatie

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen 1. Inleiding Goed voortgezet onderwijs biedt leerlingen persoonlijke aandacht, daagt ze uit en helpt ze steeds verder.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma In 1998 werd het Nationaal Actieprogramma Een leven lang leren aangeboden aan de Tweede kamer. Dit programma staat voor een groot deel in het teken van het economisch belang van een leven lang leren en

Nadere informatie

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven De slimste regio ter wereld, Brainport, creatieve magneet, de economische motor van Nederland... Eindhoven staat op de

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Inhoud Wat zijn de uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen tot 2020? 4 De lerarenagenda 6 1. Hogere kennis- en geschiktheidseisen aan aankomende

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Den Haag 2014 2018. Nu vooruit D66

Verkiezingsprogramma D66 Den Haag 2014 2018. Nu vooruit D66 Verkiezingsprogramma D66 Den Haag 2014 2018 Nu vooruit D66 2 Beeldverantwoording Afbeeldingen op voorzijde en pagina 4, 14, 24, 36, 48 en 52: Den Haag Marketing (denhaagmarketing.com) Afbeelding op pagina

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 Nr. 99 BRIEF

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Investeren in morgen

Investeren in morgen Investeren in morgen Voorstellen voor beter onderwijs Inleiding D66 wil 50 miljoen investeren in de kwaliteit van het onderwijs, zodat onze Amsterdamse kinderen het beste onderwijs van Nederland krijgen.

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

Dit is het verkiezingsprogramma van het CDA voor de periode 1998-2002, zoals vastgesteld op het CDA Congres van 7 februari 1998 in Breda.

Dit is het verkiezingsprogramma van het CDA voor de periode 1998-2002, zoals vastgesteld op het CDA Congres van 7 februari 1998 in Breda. Samenleven doe je niet alleen CDA verkiezingsprogramma 1998-2002 Verantwoording Dit is het verkiezingsprogramma van het CDA voor de periode 1998-2002, zoals vastgesteld op het CDA Congres van 7 februari

Nadere informatie

doelgericht investeren in onderwijs advies

doelgericht investeren in onderwijs advies doelgericht investeren in onderwijs advies Doelgericht investeren in onderwijs Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd,

Nadere informatie

PvdA Nieuwegein Verkiezingsprogramma 2014-2018. ZorgZeker

PvdA Nieuwegein Verkiezingsprogramma 2014-2018. ZorgZeker PvdA Nieuwegein Verkiezingsprogramma 2014-2018 ZorgZeker PvdA, ZorgZeker, Verkiezingsprogramma PvdA 2014-2018, is een uitgave van de PvdA afdeling Nieuwegein. Alles uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Kiezen voor Utrecht: Iedereen telt mee. Verkiezingsprogramma PvdA Utrecht 2010-2014

Kiezen voor Utrecht: Iedereen telt mee. Verkiezingsprogramma PvdA Utrecht 2010-2014 Kiezen voor Utrecht: Iedereen telt mee Verkiezingsprogramma PvdA Utrecht 2010-2014 Iedereen telt mee! De Partij van de Arbeid wil dat Utrecht een sterke stad is waar iedereen meetelt. Een stad waar je

Nadere informatie