VERGUNNINGEN OP DE WERF. Simon November VCB 12 maart 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERGUNNINGEN OP DE WERF. Simon November VCB 12 maart 2014"

Transcriptie

1 VERGUNNINGEN OP DE WERF Simon November VCB 12 maart 2014

2 Deel I : Wat zijn VLAREM I en VLAREM II? WAT ZIJN HET VLAREM I EN HET VLAREM II?

3 Deel I : Wat zijn VLAREM I en VLAREM II? Basisdecreet van de VLAREM-reglementering? Decreet betreffende de milieuvergunning van 28 juni 1985 Twee uitvoeringsbesluiten : - VLAREM I van 1991 : Vergunningsvoorwaarden - VLAREM II van 1993 : Exploitatievoorwaarden

4 Deel I : Wat zijn VLAREM I en VLAREM II? VLAREM I bestaat uit twee belangrijke delen : Een indelingslijst (61 rubrieken) Procedures

5 Deel I : Wat zijn VLAREM I en VLAREM II? Het belang van de indelingslijst? Het belang de lijst volledig te overlopen

6 Deel I : Wat zijn VLAREM I en VLAREM II? o Klasse 3 : Meldingsplicht! Hoe? Door middel van een standaardmeldingsformulier te verkrijgen bij uw gemeente Bij wie? Bij het College van Burgemeester en Schepenen Gevolg? U mag beginnen exploiteren nadat U gemeld heeft Dossiertaks? Nee!

7 Deel I : Wat zijn VLAREM I en VLAREM II? o Klasse 2 : vergunning Hoe? Door middel van een milieuvergunningsaanvraagformulier te verkrijgen bij uw gemeente Bij wie? Bij het College van Burgemeester en Schepenen, in 7-voud Dossiertaks? 61,97 Verder verloop? ontvankelijkheid binnen de 14 dagen, adviezen (30d) en openbaar onderzoek(30d), finale uitspraak binnen 3 maanden, na het volledig en ontvankelijk verklaren van je dossier. Deze termijn kan gemotiveerd uitgesteld worden met 1,5 maanden. Beroep? Bij bestendige deputatie, uitspraak binnen 4 maanden

8 Deel I : Wat zijn VLAREM I en VLAREM II? o Klasse 1 : vergunning Hoe? Door middel van een milieuvergunningsaanvraagformulier te verkrijgen bij uw gemeente Bij wie? Bestendige deputatie van de provincie Dossiertaks? 123,95 (of 247,89 bij MER of OVR) Verder verloop? ontvankelijkheid binnen de 14 dagen, openbaar onderzoek (30d) en adviesverlening (60d), finale uitspraak binnen 4 maanden na verklaring van ontvankelijkheid (eenmalig verlengbaar met maximum 2 maanden) Beroep? Bij de minister van leefmilieu, uitspraak binnen de 5 maanden

9 Deel I : Wat zijn VLAREM I en VLAREM II? o De tijdelijke vergunning : Belangrijk voor de bouwsector! Wanneer mogelijk? Letter T Hoe lang? Maximaal 1 jaar (bouwplaats) of 3 maand (overige) MAAR (1 maal) verlengbaar Geen openbaar onderzoek, beslissing binnen de 2 maanden Verlenging? Mogelijk, maar twee maanden voor verstrijken van de vergunning aanvragen College bevoegd Geen openbaar onderzoek

10 Deel I : Wat zijn VLAREM I en VLAREM II? Looptijd van de melding en de milieuvergunning Melding = onbepaalde duur Milieuvergunning = max. 20 jaar (schorsing/opheffing/verval van rechtswege kan!) Nuance omgevingsvergunning

11 Deel I : Wat zijn VLAREM I en VLAREM II? Samengevat : VLAREM I welke exploitatie is hinderlijk, hoe een vergunning aanvragen of een melding doen VLAREM II eens u mag exploiteren gelden allerlei normen : 1. Algemene normen, vb : geluidsnormen, lozing,... Gelden voor alle inrichtingen tenzij sectorale norm afwijkt 2. Sectorale normen, gelden per specifieke inrichting zoals opgenomen in lijst van bijlage I VLAREM I 3. Overgangsbepalingen 4. Milieukwaliteitsnormen van de diverse milieuhygiënische componenten en de beleidstaken voor de overheid die hiermee gepaard gaan 5. Milieuvoorwaarden voor niet ingedeelde inrichtingen

12 Opslag van afval Opslag en behandeling Bodem Opslag van Asfalt Mechanische behandeling van minerale producten Mortel en betonmortelcentrales Asfaltbetoncentrales Verwerken/bewerken van asbest Bewerken van kunst/natuursteen Ontvlambare stoffen Corrosieve stoffen Bemalingen

13 Algemene regel : Als er voor bouwplaatsactiviteiten vergunningen moeten worden gevraagd, dan zou dat de bouwplaats hopeloos vertragen. Daarom zijn er veel uitzonderingen opgenomen in waardoor het VLAREM niet van toepassing is op de bouwplaats. MAAR er zijn uitzonderingen.

14 1. Stedenbouwkundige vergunning? MAAR Basisregel? Artikel VCRO: niemand mag zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning de hiernavolgende bouwwerken verrichten, met uitzondering van onderhoudswerken: Het optrekken of plaatsen van een constructie; Het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie ontstaat; Het afbreken, herbouwen en uitbreiden van een constructie Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 Artikel 7.1. Een stedenbouwkundige vergunning is niet nodig voor tijdelijke handelingen nodig voor de uitvoering van vergunde werken, als die handelingen plaatsvinden binnen de werkstrook die afgebakend is in de stedenbouwkundige vergunning. Artikel 7.2. Een stedenbouwkundige vergunning is niet nodig voor de plaatsing van tijdelijke constructies, met uitzondering van publiciteitsinrichtingen, op voorwaarde dat aan de volgende voorwaarden voldaan is: En maximale duur van 90 dagen per jaar niet wordt overschreden; De plaatsing gebeurt niet in een ruimtelijk kwetsbaar gebied; De tijdelijke constructies brengen de verwezenlijking van de algemene bestemming van het gebied niet in het gedrang

15 2. Aardolie of aardolieproducten Rubriek 2.1 : Opslag van pek, teer asfalt van meer dan 5000kg Vergunning klasse 2 Maar Uitzondering de tijdelijke opslag op een bouwplaats is niet ingedeeld

16 3. Opslag van afval Rubriek 2 VLAREM - Vergunning, maar : Uitzondering onder rubriek 2 : - De voorlopige opslag en het demonteren, klieven, knippen, persen en/of zagen van afvalstoffen op de plaats van de productie, voorafgaand aan elke inzameling, zijn geen inrichtingen voor het verwerken van afvalstoffen indien de opslag en de mechanische behandeling gebeuren in functie van een georganiseerde afvoer van afvalstoffen, tenzij anders bepaald in bijlage DUS : kortstondige opslag, georganiseerde afvoer, afvalstoffen komen vrij op de plaats van productie Plaats van productie? = op de werf of op een terrein opgenomen in de stedenbouwkundige vergunning

17 Bijkomende uitzondering voor opslag van inert bouw- en sloopafval in artikel Beton, metselwerk, hout, dakpannen, Op de werf of op een terrein opgenomen in de stedenbouwkundige vergunning Geen inert afval? (zwerfvuil, maaisel, veegspecie, ) = Algemene uitzondering

18 3.1 Opslag en verwerking inert afval BSA = rubriek A) Puin komt van de werf zelf Granulaten worden voor 100 % hergebruikt op werf Breken gebeurt op percelen waarop de stedenbouwkundige vergunning betrekking heeft Geen vergunning of melding B) Granulaten worden voor minder dan 50 % hergebruikt op de werf Klasse 1 vergunning (maar Tijdelijk mogelijk) Deze vergunningsprocedure is steeds nodig ongeacht het breken op de werf of in de buurt gebeurt

19 C) Granulaten worden voor meer dan 50% hergebruikt op de werf maar minder dan 100% Het breken gebeurt op de bouwwerf of op maximaal m en is niet langer dan 1 jaar in exploitatie Melding klasse 3 Het breken gebeurt op meer dan m van de bouwplaats en is langer dan 1 jaar in exploitatie Vergunning

20 4. Bodem a)uitgraven en opslaan van te reinigen grond (999) Grond = vuil => afval Rubriek : vergunning! > m³ Klasse 1 < m³ Klasse 2 TENZIJ : * Afzeven incluis EN! 999 toch stapelen op de bouwplaats = OK! Op een perceel buiten de werf? Vergunning o Algemene uitzondering rubriek 2! Tenzij gevaarlijk afval

21 b)uitgraven en opslaan van herbruikbare grond * Afzeven incluis Grond afval TOP langer dan 1 jaar en een opslagcapaciteit van > 1000 m³ m³ Klasse 3 > m³ Klasse 2 = VLAREM 61.2 TOP minder lang dan 1 jaar? Niet ingedeeld Werfgebonden opslag? Hier geldt de reglementering in het kader van de stedenbouwkundige vergunning

22 Grond met stenen? Stenen met grond? Grond < 25% stenen = bodem Grond > 25% stenen = "gemengde afvalstroom". Na afzeving : bodem = VLAREBO : stenen = VLAREMA Rubriek a nodig voor het zeven MAAR uitzondering voor de bouwplaats!

23 5. Minerale industrie - Rubriek 30 van het VLAREM, overzicht - Relevant : : mechanisch behandelen van minerale producten : mortel en betonmortelcentrales : asfaltbetoncentrales : inrichtingen voor verwerking van asbest : mechanisch bewerken van voorwerpen die asbest bevatten : bewerken van marmer, natuur of kunststeen

24 1. Rubriek 30.1 : Mechanische behandeling van minerale producten. (Vb : zagen van beton ) Vrijstelling vergunningsplicht of meldingsplicht voor de bouwplaats. Cfr VLAREM II, artikel , 1 2. Rubriek 30.3 : Mortel en betonmortelcentrales Centrale = vergunning maar Tijdelijke vergunning kan Vrijstelling vergunningsplicht of meldingsplicht voor beton en mortelmolens Cfr VLAREM II, artikel , 3 3. Rubriek 30.4 : Asfaltbetoncentrales Altijd klasse 1 maar Tijdelijke vergunning kan 4. Rubriek 30.5 en 30.6 : Verwerken/bewerken van asbest Melding of vergunning, geen uitzondering voor werven 5. Rubriek 30.7 : Bewerken van marmer, natuur of kunststeen Vrijstelling vergunningsplicht of meldingsplicht voor de bouwplaats. Cfr VLAREM II, artikel , 2

25 6. Bemalingen Omzendbrief 1986 v. VLAREM aanvraagformulier

26 * Rubriek : Opslag van oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen Vb : ongebluste kalk Meldings/vergunningsplichtig! Maar oplossing.

27 Nieuwe VLAREM-trein?

28 7. Opslag van gevaarlijke producten Rubriek 16.7 : Opslag voor samengeperste of vloeibare gassen Vb : opslag van propaan voor de verwarming van de werfkeet Van 300 l tot 1000 l : melding Meer dan 1000 l : vergunning Opgelet : compressor : 16.3! Rubriek : Opslag van (zeer) licht ontvlambare vloeistoffen Vb : opslag van o.a benzine Melding of vergunning naargelang hoeveelheid/zone Rubriek : Opslag van vloeistoffen met ontvlammingspunt 55 C 100 C Vb : opslag van o.a mazout/diesel Melding reeds vanaf 100 l ** Nakijken andere stoffen van rubriek 17 (vb : white spirit, ontkistingsolie, smeerolie, )

29 8. Elektriciteit Rubriek 12.1 : elektriciteitsproductie Rubriek 12.2 : transformatoren Maar Art VLAREM II : De bepalingen van deze afdeling zijn niet van toepassing op mobiele elektrische noodgroepen, noch op elektriciteitsproductiegroepen of transformatoren tijdelijk ingezet voor de elektrische voeding van werktuigen, toestellen en installaties, gebruikt bij de uitvoering van de eigenlijke bouw/sloop/wegen - werken

30 9. Wegmarkeringen Rubriek 4.3 : het mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen van bedekkingsmiddelen : vergunning MAAR wegmarkeringen zijn uitgezonderd

31 BEDANKT VOOR UW AANDACHT! Vragen?

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, met latere wijzigingen; Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Gent Uittreksel uit de notulen van het College van burgemeester en schepenen zitting van 24 november 2009 Aanwezig: Danny Claeys burgemeester voorzitter, Christiaan

Nadere informatie

Want pas dan kan een door kritische mensen gedragen en ecologisch verantwoorde toekomst realiteit worden.

Want pas dan kan een door kritische mensen gedragen en ecologisch verantwoorde toekomst realiteit worden. Een belangrijk aspect in dit verhaal is dat de school zelf uiteraard ook de milieuwetgeving moet naleven. Niet alleen door de juiste milieuvergunning te hebben, maar door aan de voorwaarden die in de vergunning

Nadere informatie

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen stand regelgeving september 2010 informeert - adviseert - stimuleert

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 23 maart 2015

College van burgemeester en schepenen van 23 maart 2015 College van burgemeester en schepenen van 23 maart 2015 001 Secretariaat. Notulen cbs 16 maart 2015. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 1 en 2. 003 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege.

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement. Dossiernummer 34023/3/1/M/4 Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door N.V. VOLCKE AEROSOL COMPANY voor een inrichting gelegen Industrielaan

Nadere informatie

Gelet op het M.B. d.d. 26.11.1996 waarbij in beroep het besluit d.d. 30.5.1996 van de Bestendige Deputatie wordt bevestigd;

Gelet op het M.B. d.d. 26.11.1996 waarbij in beroep het besluit d.d. 30.5.1996 van de Bestendige Deputatie wordt bevestigd; Dossiernummer 7C/37010/2/1/M/2 Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door N.V. TACK TRUCK- EN TANKCLEANING voor een inrichting

Nadere informatie

11 maart 2013. Algemene handleiding project-m.e.r.-screening

11 maart 2013. Algemene handleiding project-m.e.r.-screening AMNE - Dienst Mer Datum: Datum wijziging: (wijzigingen zijn gemarkeerd) 11 maart 2013 / Onderwerp: Algemene handleiding project-m.e.r.-screening Inhoud Leeswijzer... 3 1. Doel van deze handleiding... 4

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT

OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT BLZ 1 OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT Tussen: En: De STAD BILZEN, met zetel te 3740 Bilzen, Deken Paquayplein 1, hierbij vertegenwoordigd dor de heer Johan Sauwens, burgemeester en mevrouw

Nadere informatie

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BERKENRIJS MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF GELEGEN TE 2310 RIJKEVORSEL, BERKENRIJS 3A.

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BERKENRIJS MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF GELEGEN TE 2310 RIJKEVORSEL, BERKENRIJS 3A. Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /GOEP/gvda. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BERKENRIJS MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF

Nadere informatie

Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie september 2013. Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant.

Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie september 2013. Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant. Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie september 2013 Beste lezer, Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant. Deze handleiding maakt u wegwijs in de vele tegemoetkomingen

Nadere informatie

Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie februari 2015. Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant.

Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie februari 2015. Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant. Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie februari 2015 Beste lezer, Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant. Deze handleiding maakt u wegwijs in de vele tegemoetkomingen

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013

College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013 College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013 001 Secretariaat. Notulen cbs 15 en 17 april 2013. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 4 personen 1 003 Lokale economie. Aanvraag

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING AMV/0008748/1006

VLAAMSE REGERING AMV/0008748/1006 VLAAMSE REGERING AMV/0008748/1006 BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR, HOUDENDE UITSPRAAK OVER HET BEROEP AANGETEKEND TEGEN DE BESLISSING NR. MLAVI/0700000284/KH/AG

Nadere informatie

Stedenbouwkundige inlichtingen

Stedenbouwkundige inlichtingen Hoe een stedenbouwkundige vergunning aanvragen Samenstellen van een proefaanvraag U hoeft niet steeds een volledig uitgewerkt plan op te stellen om na te gaan of de werken die u in uw hoofd hebt een kans

Nadere informatie

STANDAARD- GARAGE & CARROSSERIE- BEDRIJVEN. voor garage- en carrosseriebedrijven

STANDAARD- GARAGE & CARROSSERIE- BEDRIJVEN. voor garage- en carrosseriebedrijven GROND voor garage- en carrosseriebedrijven Garage- en carrosseriebedrijven worden op milieuvlak vooral geconfronteerd met bedrijfsafval, de opslag van gevaarlijke stoffen, de verdamping van organische

Nadere informatie

IK WIL VOOR EIGEN REKENING WERKEN

IK WIL VOOR EIGEN REKENING WERKEN IK WIL VOOR EIGEN REKENING WERKEN gids voor beginnende zelfstandigen STAD AALST 1 Ik wil voor eigen rekening werken Dienst Economie en landbouw Kasteel Terlinden Square Jacques Geerinckx 2 9300 Aalst tel.

Nadere informatie

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 1 HOE BEGIN JE ERAAN?

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 1 HOE BEGIN JE ERAAN? STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW Deel 1 HOE BEGIN JE ERAAN? November 2011 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland 2 Voorwoord: Land- en

Nadere informatie

VLAREA + bijlage(n) Besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en - beheer

VLAREA + bijlage(n) Besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en - beheer Besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en - beheer De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de

Nadere informatie

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING 2 Voorwoord: Hoevezuivel: booming business? Hoeve- en zuivelproducten : twee begrippen die aanspreken. Daarom is

Nadere informatie

Controle van de voorwaarden uit de verordening hemelwater bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een melding

Controle van de voorwaarden uit de verordening hemelwater bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een melding Controle van de voorwaarden uit de verordening hemelwater bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een melding RO-01-131028 Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u nagaan

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman, leden

Nadere informatie

BRANDSTOFVERDEELINSTALLATIES. Het aanleggen van een vlaremconforme brandstofverdeelinstallatie.

BRANDSTOFVERDEELINSTALLATIES. Het aanleggen van een vlaremconforme brandstofverdeelinstallatie. Milieucommissie TECHNISCHE FICHE 01 BRANDSTOFVERDEELINSTALLATIES Auteur: Willy Vangossum Het aanleggen van een vlaremconforme brandstofverdeelinstallatie. Dit onderwerp is zodanig uitgebreid dat de uitwerking

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Langezaal Afvalverwerking B.V. Aangevraagde activiteiten : wijziging luchtbehandeling, wijziging sorteerproces,

Nadere informatie

BEWOONBAARHEIDSNORMEN VOOR WONINGEN

BEWOONBAARHEIDSNORMEN VOOR WONINGEN GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 21 november 2006 TITEL II BEWOONBAARHEIDSNORMEN VOOR WONINGEN ALGEMENE INLEIDING KENMERKEN

Nadere informatie

En tenslotte, wees ondernemend en geduldig: iedere woningverfraaiing vraagt tijd. Succes met de werken. Jean Demannez, Burgemeester.

En tenslotte, wees ondernemend en geduldig: iedere woningverfraaiing vraagt tijd. Succes met de werken. Jean Demannez, Burgemeester. Inhoud Het woord van de Burgemeester Renoveren Gevelverfraaiing Energie Belastingvermindering Samenvatting premies EPB Energieprestatie van gebouwen Vergunningen en openbare onderzoeken Wijkcontract AIS

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Oost-Vlaanderen Arrondissement OPENBARE ZITTING VAN 17 DECEMBER 2013 Sint-Niklaas Gemeente Beveren

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Oost-Vlaanderen Arrondissement OPENBARE ZITTING VAN 17 DECEMBER 2013 Sint-Niklaas Gemeente Beveren Provincie UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Oost-Vlaanderen Arrondissement OPENBARE ZITTING VAN 17 DECEMBER 2013 Sint-Niklaas Gemeente Beveren ALGEMEEN PREMIEREGLEMENT STEDENBOUW EN ENERGIE

Nadere informatie

Startersgids GARAGIST. Startersgids Garagist p. 1

Startersgids GARAGIST. Startersgids Garagist p. 1 Startersgids GARAGIST Startersgids Garagist p. 1 Startersgids GARAGIST INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Beroepen die onder de vestigingswet vallen... 6 Motorvoertuigen intersectoraal...

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 117, 119, 133 en 135 2 van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de artikelen 117, 119, 133 en 135 2 van de Nieuwe Gemeentewet; Gemeentelijke verordening betreffende de lozing van huishoudelijk afvalwater, de afkoppeling van hemelwater afkomstig van gebouwen en verhardingen en de aansluiting op de openbare riolering. Goedgekeurd

Nadere informatie

Conformeren van VLAREM met de CLP-verordening

Conformeren van VLAREM met de CLP-verordening Conformeren van VLAREM met de CLP-verordening Toelichtingssessies VLAREM-trein 2013 Peter Balas Afdeling Milieuvergunningen Inhoud 1. Inleiding CLP-verordening Impact op VLAREM TWOL CLP 2. Vertaling naar

Nadere informatie

Afdeling 1. Afdeling 2. Afdeling 3. Afdeling 4. Pagina 1 van 10. Reglement voor de aanleg van rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen

Afdeling 1. Afdeling 2. Afdeling 3. Afdeling 4. Pagina 1 van 10. Reglement voor de aanleg van rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen Reglement voor de aanleg van rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen Afdeling 1. Afdeling 2. Afdeling 3. Afdeling 4. Toepassingsgebied en definities Verplichtingen van de ontwikkelaar tegenover Pidpa

Nadere informatie