Omgevingsvergunning. Hoe verloopt de procedure? DEPARTEMENT RUIMTE VLAANDEREN DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omgevingsvergunning. Hoe verloopt de procedure? DEPARTEMENT RUIMTE VLAANDEREN DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE"

Transcriptie

1 Omgevingsvergunning Hoe verloopt de procedure? DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE DEPARTEMENT RUIMTE VLAANDEREN

2 Overzicht: Aanvragen Gewone procedure Vereenvoudigde procedure Beroep Melding Omzetting

3 Gewone vergunningsprocedure: 1. Vooroverleg projectvergadering 2. Indienen aanvraag 3. Ontvankelijk- en volledigheid 4. Openbaar onderzoek 5. Adviesverlening 6. Beslissing 7. Bekendmaking

4 1. Vooroverleg - projectvergadering Doel: Voorbereiding goede aanvraag Projectbijsturingen Geen garantie op vergunning Op verzoek van de exploitant Op basis van projectstudie (wie, waar, wat, gevolgen voor milieu en RO) Complexer geachte dossiers = OVC behalve klasse 2A

5 1. Vooroverleg - projectvergadering Met: Bevoegde bestuur, betrokken adviesinstanties en schepencollege, eventueel diensten MER & VR Derde-belanghebbenden Binnen 60 d na verzoek Bevoegde bestuur: Plant vergadering Nodigt uit Maakt verslag op (vergadering +30 d)

6 2. Indienen aanvraag Via omgevingsloket of analoog (aangetekend of afgifte tegen ontvangstbewijs) Digitale aanvraag = recht Verplichte digitale aanvraag voor: Klasse 1 en 2 inrichtingen of activiteiten Projecten op Vlaamse en provinciale lijst Aanvragen met architect Aanvragen van publieke rechtspersonen Verkavelingen

7 2. Indienen aanvraag Dossiertaks Vlaamse regering Deputatie Gemeente Gewone procedure 500 Te bepalen Te bepalen Beroep / Beroep tegen stilzwijgende weigering of door adviesinstanties en CBS Dossiertaks VR naar het omgevingsfonds Dossiertaks retributie

8 2. Indienen aanvraag Integratie: Project IIOA 1 aanvraag Kleinhandelsact. SH Wijz. Vegetatie en landschap Verkavelen gronden Goedkeuringsproces MER/OVR Integratie m.e.r.-screeningsnota

9 3. Ontvankelijk- en volledigheid Juiste bevoegde instantie? Als dat niet zo is aanvraag onmiddellijk doorsturen naar de bevoegde overheid. Termijnen beginnen opnieuw te lopen! Volledig? nagaan, o.a. vereiste doc. inzake m.e.r.- of VRverplichtingen (zie presentatie diensten Mer en VR)

10 3. Ontvankelijk- en volledigheid Onlosmakelijk verbonden? Exploitatie Bouw Zijn er SH n die onlosmakelijk verbonden zijn met aangevraagde exploitatie en omgekeerd? Vbn: Aanvraag exploitatie nieuwe stallen zonder SH onontvankelijk Aanvraag SH loods waarvan bestemming nog niet gekend is ontvankelijk

11 4. Openbaar onderzoek (O.O.) Wie? Gemeente Termijn? duurt 30d binnen 10d na V&O Wat? Aanvraag en bijlagen, beslissing m.e.r.-screening Adviezen en andere beslissingen waarover men beschikt op begindatum O.O. -> enkel bij 2 de O.O. Verplichtingen: Altijd: website, ter inzage leggen Soms: publicatie dag- of weekblad, individuele kennisgeving, informatievergadering Aanvrager plakt affiche

12 5. Adviezen inwinnen Adviesinstanties: Bij SH n of verkavelen (art. 35 besluit) o Afdeling RO adviesinstantie als: CBS = bevoegde overheid en gewone procedure, in volgende gevallen: Een project-mer of ontheffing MOBER 5 verplichte externe adviezen

13 5. Adviezen inwinnen Deputatie = bevoegde overheid en gewone procedure, in volgende gevallen: Een provinciaal project Een beroep tegen een beslissing van het CBS over een project met project-mer of ontheffing, MOBER of 5 verplichte externe adviezen

14 5. Adviezen inwinnen o ANB: wanneer PB vereist is o OE: Voor aanvragen onder toepassingsgebied art van het Onroerenderfgoeddecreet van 12/07/2013 (bekrachtigde archeologienota) Geen advies meer voor aanvragen m.b.t. inventaris-items o Afdeling Kust van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust: Ook voor landwaartse zone die paalt aan de veiligheidslijn o Nieuwe adviesinstanties: diensten Mer en VR, DGL, ASTRID-veiligheidscommissie

15 5. Adviezen inwinnen Adviesinstanties: Bij de exploitatie van IIOA (art. 37 besluit) o ANB als nieuwe adviesinstantie in volgende gevallen: In ruimtelijk kwetsbaar gebied In of op < 750m van speciale beschermingszone In of op < 750m van waterrijk gebied In park of bos Wanneer PB vereist is

16 5. Adviezen inwinnen Adviestermijnen: 50 d -> bij eerste adviesvraag; 30 d -> in andere gevallen. Subadviezen (op vraag van AMV/RO): RO, mobiliteit en veiligheid toegevoegd aan lijst -> 20 d Geen tijdig advies = gunstig advies! Ook voor OVC

17 Oplossingsgerichte aanpak tijdens de procedure 1. Vooroverleg projectvergadering 2. Indienen aanvraag 3. Ontvankelijk- en volledigheid 4. Openbaar onderzoek 5. Adviesverlening 6. Beslissing 7. Bekendmaking

18 a. Administratieve lus Definitie: Herstel van onregelmatigheden tijdens procedure die kunnen leiden tot de vernietiging van de beslissing Om te vermijden dat de hele procedure moet worden overgedaan wordt de procedure hernomen vanaf de fout Voorbeelden: Fout bij aanplakking Adviesinstantie vergeten om advies te vragen Termijn: + 60 d voor de beslissing

19 b. Wijziging aanvraag tijdens procedure Nieuwe decretale regeling: Definieert wijzigingen die mogelijk zijn zonder schending openbaar onderzoek geen afbreuk aan bescherming van mens en het milieu en de goede ruimtelijke ordening + komen tegemoet aan bezwaren o.o. of adviezen + geen schending van rechten van derden wijziging = mogelijk Maakt 2 e o.o. mogelijk voor wijzigingen die niet aan de definitie voldoen

20 6. Beslissing Door Minister, Deputatie, CBS en gewestelijk omgevingsambtenaar (GewOA) Inhoud, o.m.: Geactualiseerde vergunningstoestand aanpassen van rubrieken vb vergunde verandering, wijziging indelingslijst aanpassen van voorwaarden vb bijstelling voorwaarden, niet meer van toepassing Duur Onbepaalde duur In bepaalde gevallen beperkte duur mogelijk

21 6. Beslissing Beslissingstermijn en termijnverlenging 1 ste aanleg: 105 d (zonder OVC) of 120 d (met OVC) 2 de aanleg: 120 d + 60 d mogelijk in beperkt aantal gevallen Ingebruikname: Vanaf 35 ste dag na 1 ste dag van aanplakking als geen schorsend beroep ingediend Onmiddellijk in uitzonderlijke gevallen

22 Sanctie(regeling) bij niet-naleving beslissingstermijn Termijn = vervaltermijnen in eerste aanleg en in beroep 1 ste aanleg: vergunning wordt geacht te zijn geweigerd beroep: beroep wordt geacht te zijn afgewezen, de beslissing van 1 ste aanleg wordt definitief

23 Sanctie(regeling) bij niet-naleving beslissingstermijn Financiële sanctie VVO bij overschrijding van de termijn (eventueel verlengd) onder de vorm van: vervaltermijn en een eenmalige vergoeding CBS en deputatie in 1 ste aanleg termijn van orde en een dwangsom Minister, GewOA in 1 ste of 2 de aanleg en deputatie in 2 de aanleg

24 Dwangsom Deputatie en Vlaamse Regering Ten bedrage van: 500 /dag voor aanvragen Te betalen door: VR en GewOA in 1 ste en 2 de aanleg Deputatie in 2 de aanleg Aan de aanvrager of beroepsindiener op diens verzoek in te dienen binnen 90 dagen na het verstrijken van de termijn

25 7. Bekendmaking Wie? Zowel bevoegde overheid als gemeente Verplichtingen: Altijd: website (gemeente), ter inzage leggen (gemeente), individuele kennisgeving via beveiligde en digitale zending (bevoegde overheid) Soms: publicatie dag- of weekblad (gemeente) Aanvrager plakt affiche aan

26 Vereenvoudigde vergunningsprocedure: 1. Vooroverleg projectvergadering 2. Indienen aanvraag 3. Ontvankelijk- en volledigheid 4. Openbaar onderzoek 5. Adviesverlening 6. Beslissing 7. Bekendmaking

27 Vereenvoudigde procedure Bij IIOA als: Beperkte veranderingen van vergunde inrichtingen -> als verandering geen betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor mens of milieu en hinder niet significant vergroot Verandering derde klasse bij klasse 1 of 2 Verandering tijdelijke inrichtingen bij klasse 1 of 2 Vergunningsplicht na wijziging indelingslijst (tenzij MER/OVR/passende beoordeling) Uitsluitend tijdelijke inrichtingen of activiteiten

28 Vereenvoudigde procedure Bij stedenbouwkundige handelingen: Handelingen in overeenstemming met gemeentelijk of provinciaal RUP, BPA of niet vervallen verkaveling; Bepaalde verkavelingen (waarvoor geen openbaar onderzoek vereist is); Bij gemengde projecten: Voldoen aan de voorwaarden voor stedenbouwkundige handelingen én exploitatie van IIOA Zeker niet bij projecten waarvoor de aanvraag minstens 1 van de volgende bijlagen moet omvatten: MER, OVR en passende beoordeling!

29 Beide procedures in 1 ste aanleg vergeleken Gewone Soms projectvergadering Soms m.e.r.-screening of ontheffing Soms MER Soms OVR/soms VN Altijd o.o. OVC mogelijk Adviesinstanties geven binnen 50 d advies Digitaal of analoog indienen Duur V&O: 30 dagen Vereenvoudigde Nooit projectvergadering Soms m.e.r.-screening of ontheffing Nooit MER Nooit OVR/soms VN Nooit o.o. Nooit OVC Adviesinstanties geven binnen 30 d advies Zelfde adviesinstanties!

30 Beide procedures in 1 ste aanleg vergeleken Gewone Beslissingstermijn van 105 d (zonder OVC) of 120 d (OVC) Verlenging beslissingstermijn mogelijk Vereenvoudigde Beslissingstermijn van 60 d Geen verlenging beslissingstermijn mogelijk Beslissingstermijnen vanaf dag na ontvankelijk- en volledigheidverklaring (eventueel stilzwijgend op de 30 e dag na indiening aanvraag) Aanplakking bij vergunningverlening en weigering Aanplakking bij vergunningverlening Dossiertaks (Vl. R): 500 Dossiertaks (Vl. R): 100

31 2 de aanleg (beroep) Termijn: binnen 30d vanaf Dag na betekening bestreden beslissing Dag na verstrijken beslissingstermijn (stilzwijgende weigering in 1 ste aanleg) Dag na aanplakking van de bestreden beslissing Beroep is schorsend tenzij: Verdere exploitatie IIOA Exploitatie na proefperiode Exploitatie vergunningsplichtig t.g.v. wijziging indelingslijst

32 2 de aanleg (beroep) Beroepschrift aan partijen bezorgen Voorwaarde: bezwaar ingediend, tenzij het beroep is ingegeven door: wijziging aanvraag na o.o. bijzondere milieuvoorwaarde (IIOA) voorwaarde (SH of verkaveling) Als geen tijdige beslissing wordt genomen over het beroep en de dwangsom wordt niet gevraagd -> impliceert dat men afstand doet van het beroep

33 Beide procedures in 1 ste aanleg vergeleken Gewone Soms projectvergadering Soms m.e.r.-screening of ontheffing Soms MER Soms OVR/soms VN Altijd o.o. OVC mogelijk Adviesinstanties geven binnen 50 d advies 2 de Digitaal of analoog indienen Duur V&O: 30 dagen Vereenvoudigde Nooit projectvergadering Soms m.e.r.-screening of ontheffing Nooit MER Nooit OVR/soms VN Nooit o.o. Nooit OVC Adviesinstanties geven binnen 30 d advies Zelfde adviesinstanties!

34 Beide procedures in 1 ste aanleg vergeleken Gewone Beslissingstermijn van 105 d (zonder OVC) of 120 d (OVC) Verlenging beslissingstermijn mogelijk Vereenvoudigde Beslissingstermijn van 60 d Geen verlenging beslissingstermijn mogelijk Beslissingstermijnen vanaf dag na ontvankelijk- en volledigheidverklaring (eventueel stilzwijgend op de 30 e dag na indiening aanvraag) van het laatste beroep Aanplakking bij vergunningverlening en weigering 2 de Aanplakking bij vergunningverlening Dossiertaks (Vl. R): 500 Dossiertaks (Vl. R):

35 Melding Meldingsplicht: Artikel VCRO: stedenbouwkundige handelingen; De indelingslijst (bijlage 1 van titel II v/h VLAREM) exploitatie van IIOA van de 3 e klasse Voorwaarden kunnen opgelegd worden in akte Exploiteren vanaf aktename (dag na betekening meldingsakte) Beroep mogelijk bij Raad voor Vergunningsbetwistingen Termijn: 30 d vanaf datum na ontvangst Dwangsom bij overschrijden termijnen

36 Omzetting naar permanente ovg Aparte procedure: Mededeling a.d.h.v. omzettingsformulier; Raadpleging betrokken publiek/instanties Onderzoek door bevoegde overheid Aktename Niet te combineren met verandering van exploitatie! Geen MER tenzij de exploitatie fysieke ingrepen in het milieu tot gevolg heeft

37 Omzetting naar permanente ovg Volledig- en ontvankelijkheid (duur 30 d): 1. Milieuvergunning voor 20 jaar? Hernieuwing ja Later: Hernieuwing 2. Tussen 4 en 3 jaar voor verval? Vroeger: Opnieuw ja nee indienen 3. Juiste bevoegde overheid? Opnieuw indienen ja nee 4. Volledig? Aangevuld binnen 30 d? Opnieuw ja nee ja nee indienen 5. MER vereist?(eventuele screening 90 d) nee Hernieuwing ja (doorgaande procedure) Volledig en ontvankelijk nee

38 Omzetting naar permanente ovg Inspraak betrokken publiek (o.o. door gemeente) Opmerkingen en bezwaren? Verzoek passende beoordeling ja Raadpleging adviesinstanties Bevoegde adviesinstanties ANB i.g.v. passende beoordeling bezwaar CBS of GOA: stedenbouwkundig hoofdzakelijk vergund? nee 8 maand tijd om akte te nemen of niet Bekendmaking binnen de 10 dagen Geen administratief beroep mogelijk Hernieuwing Hernieuwing (doorgaande procedure) Hernieuwing (doorg. proc.)

39 VRAGEN? Web: Mail:

Omgevingsvergunning. Infomoment voor professionele aanvragers Brussel, 1 december 2016

Omgevingsvergunning. Infomoment voor professionele aanvragers Brussel, 1 december 2016 Omgevingsvergunning Infomoment voor professionele aanvragers Brussel, 1 december 2016 Programma Introductie Wat zijn de grote veranderingen bij de start van de omgevingsvergunning? Demo digitaal loket

Nadere informatie

De Omgevingsvergunning

De Omgevingsvergunning De Omgevingsvergunning Een overzicht Rita Agneessens 09.02.2017 1. Doelstelling 2. Wetgevend kader 3. Toepassingsgebied 4. Bevoegde overheid 5. Vergunningsprocedures 2 procedures Eerste aanleg Beroep Overzicht

Nadere informatie

2 Overzicht figuren Lijst van afkortingen... 13

2 Overzicht figuren Lijst van afkortingen... 13 Inhoud 1. Inhoud... 3 2 Overzicht figuren... 11 3 Lijst van afkortingen... 13 4 Inleidende bepalingen... 15 4.1 Voorwoord... 15 4.2 Regelgeving... 16 4.3 Invloed hebbende regelgeving... 17 4.4 Inwerkingtreding...

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Wat zijn de grote veranderingen? DEPARTEMENT RUIMTE VLAANDEREN DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE

Omgevingsvergunning. Wat zijn de grote veranderingen? DEPARTEMENT RUIMTE VLAANDEREN DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE Omgevingsvergunning Wat zijn de grote veranderingen? DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE DEPARTEMENT RUIMTE VLAANDEREN Wat zijn de grote veranderingen? De kleine filosofie van de omgevingsvergunning

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Infomoment voor beleidsverantwoordelijken DEPARTEMENT RUIMTE VLAANDEREN DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE

Omgevingsvergunning. Infomoment voor beleidsverantwoordelijken DEPARTEMENT RUIMTE VLAANDEREN DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE Omgevingsvergunning Infomoment voor beleidsverantwoordelijken DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE DEPARTEMENT RUIMTE VLAANDEREN Inleiding DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE DEPARTEMENT RUIMTE

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende de omgevingsvergunning DE VLAAMSE REGERING,

Voorontwerp van decreet betreffende de omgevingsvergunning DE VLAAMSE REGERING, Voorontwerp van decreet betreffende de omgevingsvergunning DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur en van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN BELGISCH STAATSBLAD 23.10.2014 MONITEUR BELGE 82085 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. betreffende de omgevingsvergunning Tekst aangenomen door de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet. betreffende de omgevingsvergunning Tekst aangenomen door de plenaire vergadering stuk ingediend op 2334 (2013-2014) Nr. 10 23 april 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet betreffende de omgevingsvergunning Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Stukken in het dossier: 2334 (2013-2014)

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Infomoment voor adviesverlenende instanties Brussel, 2 december 2016

Omgevingsvergunning. Infomoment voor adviesverlenende instanties Brussel, 2 december 2016 Omgevingsvergunning Infomoment voor adviesverlenende instanties Brussel, 2 december 2016 Programma Introductie Wat zijn de grote veranderingen bij de start van de omgevingsvergunning? Demo digitaal loket

Nadere informatie

Stand van zaken Omgevingsvergunning

Stand van zaken Omgevingsvergunning MLALG-2011-07 Stand van zaken Omgevingsvergunning Studiedag milieuwetgeving voor gevorderden 1-15/12/2014 Stand van zaken op wetgevend vlak 2-12/15/2014 Wat is er reeds beslist? Via mededeling aan de Vlaamse

Nadere informatie

Versie 16/04/2013. Voorontwerp van decreet betreffende de omgevingsvergunning DE VLAAMSE REGERING,

Versie 16/04/2013. Voorontwerp van decreet betreffende de omgevingsvergunning DE VLAAMSE REGERING, Versie 16/04/2013 Voorontwerp van decreet betreffende de omgevingsvergunning DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur en van de Vlaamse minister van Financiën,

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het voorstel van decreet. houdende de nadere regels tot implementatie van de omgevingsvergunning

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het voorstel van decreet. houdende de nadere regels tot implementatie van de omgevingsvergunning ingediend op 1059 (2016-2017) Nr. 2 25 januari 2017 (2016-2017) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het voorstel van decreet van Lode Ceyssens, Axel Ronse, Lydia Peeters, Bart Nevens, Tinne

Nadere informatie

MER in de omgevingsvergunning

MER in de omgevingsvergunning MER in de omgevingsvergunning Inhoud Wat zijn de grote veranderingen? Wat is er nieuw in het algemeen? Welke wetgeving is er? Toelichting over de project-mer-procedure Handleiding voor INI/deskundigen

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Hoe werkt de omgevingsvergunningscommissie? DEPARTEMENT RUIMTE VLAANDEREN DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE

Omgevingsvergunning. Hoe werkt de omgevingsvergunningscommissie? DEPARTEMENT RUIMTE VLAANDEREN DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE Omgevingsvergunning Hoe werkt de omgevingsvergunningscommissie? DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE DEPARTEMENT RUIMTE VLAANDEREN Wat komt aan bod? Huidige PMVC/GMVC Samenstelling POVC Rol gemeente

Nadere informatie

De bouw- en milieuvergunning in 1 procedure gemeente en sociaal huis Malle

De bouw- en milieuvergunning in 1 procedure gemeente en sociaal huis Malle De omgevingsvergunning De bouw- en milieuvergunning in 1 procedure gemeente en sociaal huis Malle Inhoud 1. Waarom een omgevingsvergunning? 2. Wat verandert? 3. Wat blijft? 4. Praktijkvoorbeelden 5. Radicaal

Nadere informatie

Omgevingsvergunning in de praktijk Van indiening tot beoordeling van een aanvraag. Studiedag 15 mei 2017 organisatie provinciaal Milieu-overleg

Omgevingsvergunning in de praktijk Van indiening tot beoordeling van een aanvraag. Studiedag 15 mei 2017 organisatie provinciaal Milieu-overleg Omgevingsvergunning in de praktijk Van indiening tot beoordeling van een aanvraag. Studiedag 15 mei 2017 organisatie provinciaal Milieu-overleg MLALG-2011-0007 1-16/05/2017 Indienen aanvraag omgevingsvergunning

Nadere informatie

Nieuw wetgevingslandschap (1)

Nieuw wetgevingslandschap (1) Omgevingsvergunning Nieuw wetgevingslandschap (1) Niveau decreet 25 april 2014: decreet omgevingsvergunning 27 oktober 2015: bespreking in commissie VP van verzameldecreet. Het verzameldecreet bevat een

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Voorontwerp van decreet betreffende de omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning Voorontwerp van decreet betreffende de omgevingsvergunning Voorontwerp van decreet betreffende de omgevingsvergunning Michiel BOODTS Juridisch adviseur Kabinet Vlaams minister Joke Schauvliege 1. Aanleiding. Vraag naar eenvoudige en snelle vergunningverlening

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord 3 INHOUD

INHOUD. Voorwoord 3 INHOUD Voorwoord 3 1 De aanleiding voor de omgevingsvergunning 13 1. Waarom wordt een omgevingsvergunning ingevoerd? 15 2. Wat gebeurt er met het uniek loket? 17 3. Hoe komt het decreet betreffende de omgevingsvergunning

Nadere informatie

Nascholing fytolicentie landbouwactua VJ 17

Nascholing fytolicentie landbouwactua VJ 17 Nascholing fytolicentie landbouwactua VJ 17 Delphine Druant, adviseur Milieu Dier DLV Splitsing van erkenning Professioneel (Proffesional) gebruik: nodig om uw inkomen te verwerven (hoofd- of bij beroep).

Nadere informatie

Procedure melding klasse 3. Procedure mededeling kleine verandering

Procedure melding klasse 3. Procedure mededeling kleine verandering Procedure melding klasse 3 Meldingsformulier afgeven tegen ontvangstbewijs of aangetekend verzenden aan CBS van gemeente waarin exploitatie plaatsvindt aktename door CBS In gebruik stellen van de inrichting

Nadere informatie

De omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning De omgevingsvergunning FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 34 A 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be Problematiek Het realiseren van belangrijke investeringsprojecten

Nadere informatie

MLAV1/ /MV/lydr.

MLAV1/ /MV/lydr. /MV/lydr. OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF (SUPER ABSORBER POLYMEER - SAP), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, SCHELDELAAN 600 - HAVEN 725. De bestendige

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning Gewijzigd bij: 25/11/2016 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1,

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /PISA. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BAYER ANTWERPEN MET BETREKKING TOT DE MILIEUTECHNISCHE

Nadere informatie

MLAV1/ /MV/bd

MLAV1/ /MV/bd MLAV1/9900000064/MV/bd HOUDENDE VERGUNNING AAN DE N.V. BAYER ANTWERPEN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN CHEMISCH BEDRIJF (XIV-KRACHTCENTRALE MIDDEN), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 507- SCHELDELAAN 420. De

Nadere informatie

MLAV1/ /RP/si

MLAV1/ /RP/si /RP/si OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV SEPPIC BELGIE MET BETREKKING TOT EEN ALKOXYLATIEFABIEK, GELEGEN TE 2070 ZWIJNDRECHT, SCHELDEDIJK 50, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE KLASSE.

Nadere informatie

VR DOC.1190/22

VR DOC.1190/22 VR 2015 1311 DOC.1190/22 Verslag aan de leden van de Vlaamse Regering Betreft: Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 1 INLEIDING

Nadere informatie

Klaar voor de omgevingsvergunning? Steven Verbanck of Xavier Buijs, VVSG

Klaar voor de omgevingsvergunning? Steven Verbanck of Xavier Buijs, VVSG Klaar voor de omgevingsvergunning? Steven Verbanck of Xavier Buijs, VVSG Wat is de omgevingsvergunning? Nu Stedenbouwkundige vergunning Verkavelingsvergunning Milieuvergunning Meldingsplicht Straks Omgevingsvergunning

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING GOA OF GEMEENTELIJKE OMGEVINGSAMBTENAAR

OMGEVINGSVERGUNNING GOA OF GEMEENTELIJKE OMGEVINGSAMBTENAAR OMGEVINGSVERGUNNING GOA OF GEMEENTELIJKE OMGEVINGSAMBTENAAR Leiedal en WVI Beernem, Deerlijk 29 september 2016 Aanwijzing van GOA s De GOA krijgen een belangrijke rol binnen de diverse procedures en stappen

Nadere informatie

Leidraad Omgevingsvergunning voor gemeentebesturen

Leidraad Omgevingsvergunning voor gemeentebesturen Leidraad Omgevingsvergunning voor gemeentebesturen www.omgevingsloket.be Colofon Vlaamse overheid Deze leidraad is een coproductie van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie en Ruimte Vlaanderen

Nadere informatie

VR DOC.0511/1BIS

VR DOC.0511/1BIS VR 2017 1905 DOC.0511/1BIS VR 2017 1905 DOC.0511/1BIS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerp van besluit tot wijziging van

Nadere informatie

houdende de nadere regels tot implementatie van de omgevingsvergunning

houdende de nadere regels tot implementatie van de omgevingsvergunning ingediend op 1059 (2016-2017) Nr. 1 25 januari 2017 (2016-2017) Voorstel van decreet van Lode Ceyssens, Axel Ronse, Lydia Peeters, Bart Nevens, Tinne Rombouts en Wilfried Vandaele houdende de nadere regels

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; MLVER/0100000137/MV/lydr. OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF (POLYETHEROLENFABRIEK-BLOKVELD F 300), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 725,

Nadere informatie

Diverse Vlaamse initiatieven. Permanente vergunning en omgevingsvergunning. Digitaal indienen vergunningen. MER-screening (zie besluit 1/3/2013)

Diverse Vlaamse initiatieven. Permanente vergunning en omgevingsvergunning. Digitaal indienen vergunningen. MER-screening (zie besluit 1/3/2013) Diverse Vlaamse initiatieven OMGEVINGSVERGUNNING EN PERMANENTE VERGUNNING Omgevingsvergunning Bettina Bouckaert Provinciebestuur West-Vlaanderen bettina.bouckaert@west-vlaanderen.be Permanente vergunning

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen Gelet op de mededeling van kleine verandering op 23 september 2011 ingediend door de heer Zaman Jan, Eeckbergstraat 64 te 9170 Sint-Gillisvergadering

Nadere informatie

Welke vragen stellen architecten en milieuprofessionals op het terrein zich? Vragen aangeleverd door NAV-VMx (juni 2016) + antwoorden Vlaamse overheid

Welke vragen stellen architecten en milieuprofessionals op het terrein zich? Vragen aangeleverd door NAV-VMx (juni 2016) + antwoorden Vlaamse overheid Welke vragen stellen architecten en milieuprofessionals op het terrein zich? Vragen aangeleverd door NAV-VMx (juni 2016) + antwoorden Vlaamse overheid 1 Wie gaat het dossier van de omgevingsvergunning

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER-2011-0104/ELSL/kadc BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV COLOMBUS-HTC, BVBA AFVALSTOFFEN

Nadere informatie

Omgevingsvergunning titel V DABM Ontwerpdecreet betreffende de omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning titel V DABM Ontwerpdecreet betreffende de omgevingsvergunning Omgevingsvergunning titel V DABM Ontwerpdecreet betreffende de omgevingsvergunning Afdeling Milieuvergunningen Paul KIEKENS Omgevingsvergunning titel V DABM 1. Situering Overkoepelend proceduredecreet

Nadere informatie

Het Omgevingsloket en de digitale omgevingsvergunning. 5 april 2016

Het Omgevingsloket en de digitale omgevingsvergunning. 5 april 2016 Het Omgevingsloket en de digitale omgevingsvergunning 5 april 2016 Agenda > > > Omgevingsvergunning (OMV) Digitale omgevingsvergunning > Digitale stedenbouwkundige handelingen > Digitale verkavelingen

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. RvVb/A/1516/1491 van 30 augustus 2016 in de zaak RvVb/1415/0506/A/0495 In zake: de bvba MONDY bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaten Jan FERLIN, Peter

Nadere informatie

Wordt ook gepubliceerd in de BVDA nieuwsbrief jaargang 11 nr 1

Wordt ook gepubliceerd in de BVDA nieuwsbrief jaargang 11 nr 1 Wordt ook gepubliceerd in de BVDA nieuwsbrief jaargang 11 nr 1 Voor in de inhoudstafel: Speciaal voor dit Jubileumnummer werd door twee gespecialiseerde advocaten een juridisch tweeluik samengesteld waarbij

Nadere informatie

Het inrichtingenbegrip in Vlaanderen. Naam: Steven Betz Functie:Adviseur milieu & ruimtelijke ordening Datum: 22 april 2016

Het inrichtingenbegrip in Vlaanderen. Naam: Steven Betz Functie:Adviseur milieu & ruimtelijke ordening Datum: 22 april 2016 Het inrichtingenbegrip in Vlaanderen Naam: Steven Betz Functie:Adviseur milieu & ruimtelijke ordening Datum: 22 april 2016 Juridische kader BELGIË 8 augustus 1980 : Bijzondere wet tot hervorming van de

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /crbo. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. AGFA-GEVAERT MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING

Nadere informatie

Besluit van de Bestendige Deputatie

Besluit van de Bestendige Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig Marc De Buck, wnd. voorzitter Besluit van de Bestendige Deputatie Alexander Vercamer, Ivan Verleyen, Frans Van Gaeveren, Jean-Pierre Van Der Meiren, Carina

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST van 26 september 2017 met nummer RvVb/A/1718/0092 in de zaak met rolnummer 1617-RvVb-0521-A Verzoekende partij de nv ASPIRAVI vertegenwoordigd door advocaat Gregory

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2010/0033 van 20 oktober 2010 in de zaak 2010/0309/A/3/0291 In zake:... bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Geert AMPE kantoor houdende te 8400

Nadere informatie

DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN. Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning. Een handig stappenplan

DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN. Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning. Een handig stappenplan DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning Een handig stappenplan U GAAT (VER)BOUWEN Als u gaat (ver)bouwen, moet u met heel

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der

Nadere informatie

Gelet op het feit dat op datum van 23 november 1992 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht;

Gelet op het feit dat op datum van 23 november 1992 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht; 2/MLAV1/9200000667/KB/ian. Milieuvergunningen HOUDENDE VERGUNNING AAN PELKMANS-VAN BOUWEL JOZEF VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2323 HOOGSTRATEN (WORTEL), LANGENBERG 52A. De bestendige

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE BVBA VEVAR MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF, GELEGEN IN 2321 HOOGSTRATEN (MEER), SLUISKENSWEG 10.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE BVBA VEVAR MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF, GELEGEN IN 2321 HOOGSTRATEN (MEER), SLUISKENSWEG 10. Besluit /hs. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE BVBA VEVAR MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF,

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Alexander Vercamer, Peter Hertog, Jozef Dauwe, leden Frans Van Gaeveren, toegevoegd lid Albert De Smet, provinciegriffier

Nadere informatie

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning Brussel, 24 juni 2008 082406_Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning Advies Uniek loket bouw- en milieuvergunning 1. Inleiding De SERV werd op 29 mei door de Vlaamse minister van Openbare werken,

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID [C 2014/35524] 4 APRIL 2014. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de digitalisering van het ruimtelijke vergunningenbeleid

VLAAMSE OVERHEID [C 2014/35524] 4 APRIL 2014. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de digitalisering van het ruimtelijke vergunningenbeleid VLAAMSE OVERHEID [C 2014/35524] 4 APRIL 2014. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de digitalisering van het ruimtelijke vergunningenbeleid De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

Decreet complexe projecten versus Omgevingsvergunningsdecreet

Decreet complexe projecten versus Omgevingsvergunningsdecreet Decreet complexe projecten versus Omgevingsvergunningsdecreet Isabelle Larmuseau LDR-vennoot, KU Leuven-gastdocent VVOR-voorzitter, TOO-hoofdredacteur Hamvraag: (waarom) kiezen voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Titel IV. Vergunningenbeleid

Titel IV. Vergunningenbeleid Titel IV. Vergunningenbeleid Bestaande hoofdstuk DRO volledig vervangen + opheffing bepalingen coördinatiedecreet 96 eenvormige vergunningsprocedure voor ontvoogde en nietontvoogde gemeentes + dwingende

Nadere informatie

Stedenbouwkundige inlichtingen

Stedenbouwkundige inlichtingen Hoe een stedenbouwkundige vergunning aanvragen Samenstellen van een proefaanvraag U hoeft niet steeds een volledig uitgewerkt plan op te stellen om na te gaan of de werken die u in uw hoofd hebt een kans

Nadere informatie

Handleiding voor adviesverleners. omgevingsloket.be

Handleiding voor adviesverleners. omgevingsloket.be Handleiding voor adviesverleners omgevingsloket.be 2 3 Handleiding voor adviesverleners Inhoudstafel INLEIDING 5 AFKORTINGEN 6 IMPACT OMGEVINGSVERGUNNINGSPROCEDURE OP ADVIESVERLENING 6 TOEGANG TOT HET

Nadere informatie

Amendementen. op het ontwerp van decreet

Amendementen. op het ontwerp van decreet ingediend op 687 (2015-2016) Nr. 2 23 mei 2016 (2015-2016) Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke uitvoeringsplannen teneinde de planmilieueffectrapportage

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit MLVER/07-56/mavb. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE HEER LEENAERTS JAN MET BETREKKING

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST van 4 juli 2017 met nummer RvVb/A/1617/1019 in de zaak met rolnummer 1516/RvVb/0083/A Verzoekende partij Verwerende partij de heer Jozef RUTTEN, met woonplaatskeuze

Nadere informatie

De melding ingediend door Herbosch Kiere, Sint-Jansweg 7, 9130 Beveren, werd per beveiligde zending verzonden op 4 augustus 2017.

De melding ingediend door Herbosch Kiere, Sint-Jansweg 7, 9130 Beveren, werd per beveiligde zending verzonden op 4 augustus 2017. OMG referentie: OMV_2017005407 I.I.O.A. nummer: 20170804-0001 Besluit van de gewestelijke omgevingsambtenaar tot akte name van de melding van Herbosch Kiere voor de exploitatie van een werf voor renovatiewerken

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET VERGUNNINGENREGISTER (ingevolge art. 5.1.2 uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening)

UITTREKSEL UIT HET VERGUNNINGENREGISTER (ingevolge art. 5.1.2 uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) UITTREKSEL UIT HET ENREGISTER (ingevolge art. 5.1.2 uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) A. LIGGING VAN HET TERREIN Perceel: Aalter, Afdeling 2, Sectie C, Perceelnummer 1037M Ligging: Stwg op Deinze,

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN VOORZITTER VAN DE DERDE KAMER ARREST nr. S/2011/00007 van 9 februari 2011 in de zaak 2010/0401/SA/3/0363 In zake: 1.... 2.... bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman, leden

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN. Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /gvda. BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN

Nadere informatie

Het inrichtingsnummer

Het inrichtingsnummer Het inrichtingsnummer Het inrichtingsnummer is een (nieuw) uniek nummer dat wordt toegekend aan een ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA) zodat deze - over de veranderingen, overnames en naamswijzigingen

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Hilde Bruggeman, Eddy Couckuyt, leden referte betreft

Nadere informatie

Doel van het formulier

Doel van het formulier TOELICHTING BIJ HET INVULLEN VAN HET FORMULIER VOOR HET VERZOEK TOT BIJSTELLING OF DE VRAAG TOT AFWIJKING VAN DE MILIEUVOORWAARDEN DIE GELDEN VOOR EEN INGEDEELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT Dit document geeft

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLWV-2011-0053/KADC/inge BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende de omgevingsvergunning

Voorontwerp van decreet betreffende de omgevingsvergunning Voorontwerp van decreet betreffende de omgevingsvergunning OMGEVINGSLOKET Paul KIEKENS Afdeling Milieuvergunningen Stefaan VAN ROSSUM Ruimte Vlaanderen Toepassingsgebied omgevingsvergunning 1. de uitvoering

Nadere informatie

MLVER/9800000164/PAG/sdv

MLVER/9800000164/PAG/sdv MLVER/9800000164/PAG/sdv HOUDENDE GEDEELTELIJKE AKTENEMING VAN EEN MELDING VAN N.V. EEG SLACHTHUIS VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2800 MECHELEN, SLACHTHUISLAAN 1. De bestendige deputatie

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen vergadering van 01 december 2011 aanwezig Denys André, gouverneur-voorzitter Vercamer Alexander De Buck Marc Hertog Peter Dauwe Jozef Couckuyt Eddy

Nadere informatie

PAARDEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

PAARDEN EN RUIMTELIJKE ORDENING PAARDEN EN RUIMTELIJKE ORDENING TOELICHTING BIJ DE VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING EN DE UITVOERINGSBESLUITEN Veerle Strosse en Tom Van Rensbergen Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN VOORZITTER VAN DE DERDE KAMER TUSSENARREST nr. S/2013/0269 van 17 december 2013 in de zaak 1112/0485/SA/3/0437 In zake: 1. de heer..., wonende te... 2. mevrouw..., wonende

Nadere informatie

Brussel, 23 maart 2009. Mijnheer de minister-president,

Brussel, 23 maart 2009. Mijnheer de minister-president, 2013 Brussel, 23 maart 2009 Mijnheer de minister-president, Wij hebben de eer U ter bekrachtiging door de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende

Nadere informatie

DECREET VAN 28 JUNI 1985 BETREFFENDE DE MILIEUVERGUNNING

DECREET VAN 28 JUNI 1985 BETREFFENDE DE MILIEUVERGUNNING DECREET VAN 28 JUNI 1985 BETREFFENDE DE MILIEUVERGUNNING (BS 17 september 1985) Gewijzigd bij de decreten van: 7 februari 1990 (BS 13 maart 1990), 12 december 1990 (BS 21 december 1990) en erratum (BS

Nadere informatie

De omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning De omgevingsvergunning LDR Opleiding 1 december 2016 Isabelle Larmuseau 1 Omgevingsvergunningsdecreet = decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning Gewijzigd bij decreet van 9 mei 2014

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. RvVb/A/1516/1294 van 28 juni 2016 in de zaak 1314/0440/A/4/0401 In zake: de heer Alain CHABEAU advocaat Dominique VERMER kantoor houdende te 1160 Brussel, Tedescolaan

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /ddj. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV GALLIBEL MET BETREKKING TOT EEN GRONDWATERWINNING

Nadere informatie

Uittreksel uit het vergunningenregister

Uittreksel uit het vergunningenregister Uittreksel uit het vergunningenregister Gemeente Evergem Datum : 13 oktober 2017 Volgnummer : V2017_700 DETAILOPGAVE VAN DE IN HET VERGUNNINGENREGISTER OPGENOMEN INFORMATIE Ligging van het terrein: Kadastrale

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011 1/6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011 BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN EN HET AFSLUITEN VAN HUWELIJKEN - AANPASSING

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012 1/6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012 BELASTING OP HINDERLIJKE INRICHTINGEN - AANPASSING - BESLUIT Toelichting Ingevolge de invoering

Nadere informatie

Departement Ruimte Vlaanderen, Afdeling Adviseren en Participeren Lokaal T.a.v. Luc Lehouck (afdelingshoofd)

Departement Ruimte Vlaanderen, Afdeling Adviseren en Participeren Lokaal T.a.v. Luc Lehouck (afdelingshoofd) Kabinet van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw T.a.v. mevrouw Joke Schauvliege, Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw T.a.v. de heer Michiel Boodts (cel Ruimtelijke Ordening)

Nadere informatie

p r o v i n Ruimte De deputatie van de provincie Limburg

p r o v i n Ruimte De deputatie van de provincie Limburg p r o v i n D i r e c t i e Ruimte D i e n s t Milieuvergunningen De deputatie van de provincie Limburg Gelet op de mededeling van verandering van VANREUSEL s SNACKS nv, Lozenweg 30 te 3930 HAMONT-ACHEL

Nadere informatie

Milieuvergunningsdecreet Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning

Milieuvergunningsdecreet Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1. Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Artikel 2. Voor de

Nadere informatie

Milieuvergunningsdecreet Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning

Milieuvergunningsdecreet Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1. Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Artikel 2. Voor de

Nadere informatie

MLAV1/0100000089/RTH/vive

MLAV1/0100000089/RTH/vive /RTH/vive OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. VERALU MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING VOOR HET VERVAARDIGEN VAN RAMEN EN DEUREN, GELEGEN TE 2580 PUTTE (BEERZEL), KONINGSBAAN 86, EN OVER DE MELDING

Nadere informatie

Op deze site vind je het digitaal loket, de gewijzigde procedures, de bijhorende regelgeving, handleidingen enzovoort.

Op deze site vind je het digitaal loket, de gewijzigde procedures, de bijhorende regelgeving, handleidingen enzovoort. Omgevingsvergunning Vanaf 23 februari 2017 is de omgevingsvergunning van kracht. Die vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. In de overgangsperiode, tussen 23 februari 2017 en

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2014/0524 van 5 augustus 2014 in de zaak 1213/0539/A/2/0507 In zake: de heer Marc ALLOING verzoekende partij tegen: de deputatie van de provincieraad van

Nadere informatie

Nieuw wetgevingslandschap Doelstelling en krachtlijnen Toepassingsgebied Declassering Soorten vergunningsprocedures Bevoegde overheid Vooroverleg met

Nieuw wetgevingslandschap Doelstelling en krachtlijnen Toepassingsgebied Declassering Soorten vergunningsprocedures Bevoegde overheid Vooroverleg met Omgevingsvergunning Nieuw wetgevingslandschap Doelstelling en krachtlijnen Toepassingsgebied Declassering Soorten vergunningsprocedures Bevoegde overheid Vooroverleg met de bevoegde overheid De vergunningsaanvraag

Nadere informatie

Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning. Een handig stappenplan

Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning. Een handig stappenplan Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning Een handig stappenplan Als u wilt bouwen of verbouwen, moet u met heel wat aspecten rekening houden. Eén daarvan is de administratieve kant van

Nadere informatie

Omgevingsvergunning in de praktijk samenwerking provincie & steden/gemeenten procedures in 1ste aanleg

Omgevingsvergunning in de praktijk samenwerking provincie & steden/gemeenten procedures in 1ste aanleg Omgevingsvergunning in de praktijk samenwerking provincie & steden/gemeenten procedures in 1ste aanleg Studiedag 15 mei 2017 organisatie provinciaal Milieu-overleg MLALG-2015-0003 1-16/05/2017 Impact op

Nadere informatie

BIJLAGE 10. BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG

BIJLAGE 10. BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG BIJLAGE 10. BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG Vervangen bij art. 13 B.Vl.Reg. 3 juni 2005, B.S. 24 juni 2005. Gewijzigd bij art. 2 B.Vl.Reg. 20 november 2009, B.S. 23 februari

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman, leden

Nadere informatie

Netwerkdag Omgevingsveiligheid. Omgevingsveiligheid in Vlaanderen. Griet Goossens. RIVM 2 oktober 2017

Netwerkdag Omgevingsveiligheid. Omgevingsveiligheid in Vlaanderen. Griet Goossens. RIVM 2 oktober 2017 Netwerkdag Omgevingsveiligheid Omgevingsveiligheid in Vlaanderen Griet Goossens RIVM 2 oktober 2017 Inhoud Wie zijn we? Omzetting van Seveso III-richtlijn in België Vergunningverlening en omgevingsveiligheid

Nadere informatie

INHOUD. Inhoud 3. Woord vooraf 11

INHOUD. Inhoud 3. Woord vooraf 11 INHOUD Inhoud 3 Woord vooraf 11 1 Algemene inleiding 15 1 Ruimtelijke ordening en stedenbouw: begrippen 17 2 Ruimtelijke ordening en stedenbouw zijn nodig 18 3 Ruimtelijke ordening en stedenbouw versus

Nadere informatie

Gewijzigde regelgeving voor lokale besturen naar aanleiding van de inwerkingtreding van het kerntakenplan Onroerend Erfgoed

Gewijzigde regelgeving voor lokale besturen naar aanleiding van de inwerkingtreding van het kerntakenplan Onroerend Erfgoed Gewijzigde regelgeving voor lokale besturen naar aanleiding van de inwerkingtreding van het kerntakenplan Onroerend Erfgoed Dit document geeft een overzicht van de meest recente wijzigingen aan het Onroerenderfgoeddecreet,

Nadere informatie

MLAV1/ /RP/bd

MLAV1/ /RP/bd /RP/bd OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. MONSANTO EUROPE MET BETREKKING TOT DE BUTVAR SOLVENT AFDELING, GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 627 - SCHELDELAAN 460. De bestendige deputatie van de provincieraad

Nadere informatie

De omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning De omgevingsvergunning VVSG Ronde van Vlaanderen - Xavier Buijs en Steven Verbanck stafmedewerkers ruimtelijke ordening en leefmilieu VVSG Inhoud Wat is de omgevingsvergunning? Bedoeling, VVSG-standpunt

Nadere informatie