De 14 Europese Kwaliteitsterreinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De 14 Europese Kwaliteitsterreinen"

Transcriptie

1 De 14 Europese Kwaliteitsterreinen Voorbeelden van indicatoren en bronnen voor (Evalueer ten minste 2 criteria) Leerplannen/op -leidingsplannen Kwaliteitsterrein 1: Curricula Voorbeelden van indicatoren (niet verplicht; ook andere indicatoren kunnen gebruikt worden) Opleidingsplan: Er is een opleidingsplan/leerplan dat de onderwijsdoelen bepaalt. Deze doelen zijn voldoende transparant voor docenten en studenten. Haalbaarheid: Zowel docenten als studenten voelen aan dat de beschikbare tijd voor het behalen van de leerdoelen toereikend is: het programma kan hierdoor met succes binnen de geplande tijd worden afgesloten. Ruimte: De educatieve doelen van het leerplan geven de docenten voldoende ruimte om een persoonlijk accent aan het leer- en onderwijsproces te geven. Verband tussen leerplan en beroepspraktijk: Het opleidingsplan/leerplan zorgt voor de ontwikkeling van professionele vaardigheden en heeft een duidelijke relatie met de huidige praktijk. Opleidingsplannen/leerplannen worden regelmatig bekeken om ze te kunnen aanpassen aan veranderingen in de beroepspraktijk en de samenleving. Leerplannen/opleidingsplannen OER Studiegidsen Verslagen van vergaderingen o.a. van teamoverleg. Plannen van het instituut of de afdeling Organisatie kader voor het lesgeven Organisatie kader: De voorwaarden (tijd, opdrachten voor lesinhouden, etc.) maken het mogelijk om de leerdoelen en de belangrijkste pedagogische ideeën en waarden te realiseren. Het organisatiekader ondersteunt het behalen van de educatieve doelen. Duur: Het lesprogramma voldoet aan de formele eisen hiervoor. Extra lesopties: Om bijzondere interesses en talenten te ontwikkelen biedt de school speciale mogelijkheden voor studenten aan (alternatieve onderwerpen, remedial teaching, etc.) Leerplannen/opleidingsplannen Documenten voor leerplanplanning Informatie over extra studiemogelijkheden Inhoud van de leerplannen/opleidingsplannen Adequate inhoud van de leerplannen/opleidingsplannen: De leerplannen/opleidingsplannen zijn voldoende breed en evenwichtig opgebouwd en bevatten kennis in de breedte en kennis in de diepte. Ze passen zowel bij het landelijke opzet als bij die van het instituut zelf. De leerplannen/opleidingsplannen zijn daarnaast voldoende relevant voor het beroepsveld. Leerplannen/opl eidingsplannen

2 Kwaliteitsterrein 1: Curricula Leerplannen/opleidingsplannen zijn in overeenstemming met de competenties van de studenten: In verband met de structuur en het uitvoeren van het lesprogramma wordt rekening gehouden met de verschillen tussen de deelnemers in hun behoeften en mogelijkheden (programma s op maat, individuele studieprogramma s). Formulering van de leerdoelen: De kwalificaties zijn op de juiste manier vertaald in leerdoelen voor het opleidingsprogramma of voor onderdelen ervan. De inhoud ervan biedt studenten de mogelijkheid de eindkwalificaties te halen. Combinatie en samenhang van de verschillende leerinhouden: De inhoud van ieder onderdeel van het programma is goed geïntegreerd in de andere delen van het programma. De programma s tonen de juiste volgorde en maken in samenhang jaarlijkse vooruitgang mogelijk. Verband tussen zowel de voorafgaande opleiding en vervolgopleiding: De inhoud van de programma s sluit aan bij de voorafgaande opleidingen en de vervolgopleidingen. Bevorderen van het behalen van de voornaamste kwalificaties De leerplannen/opleidingsplannen bevorderen het behalen van de belangrijkste competenties inclusief de soft skills: Dit houdt bijv. in: leren leren, sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden, zelfmanagementvaardigheden en het ontwikkelen van het probleemoplossende vermogen. Speciale aandacht wordt ook besteed aan het bereiken van algemene basisvaardigheden zoals lezen en schrijven, basiswiskunde, computerkennis, etc. Stage Praktische vorming: Het leerplan bevat externe praktische training. Er is een sterke samenhang tussen de opleiding binnen het instituut en de opleiding tijdens de stage. Controlelijsten voor de kwaliteit van de stageplaatsen Afstemming theorie/praktijk: Het instituut vergewist zich ervan of de inhoud van de praktijkopleiding overeenkomt met de eisen uit het opleidingsplan en of het toezicht van het bedrijf /instelling hierop voldoende is geregeld. Peer Review ROC Aventus 2

3 (Evalueer ten minste 2 criteria) Kwaliteitsterrein 2: Leren en onderwijzen (niet verplicht; ook andere indicatoren kunnen gebruikt worden) Leerinhouden Samenhang tussen lesinhoud en de leerdoelen van het instituut: De lesinhoud is in overeenstemming met de leerdoelen en sluit aan op het opleidingsplan. Lesmateriaal is up-to-date, adequaat en ondersteunt de diverse leermethoden. Leerplannen/opleidingsplannen Observatie van leren en lesgeven personeel Lesmateriaal Werk verricht door de studenten Lesplanning Samenhang tussen leerdoelen van het instituut en leren en lesgeven: Het leren en lesgeven zijn gebaseerd op de missie van het instituut, de instituutswaarden en leerplaneisen. De lessen worden zorgvuldig door de docenten gepland. Lesplannen zijn duidelijk en kunnen binnen het instituut gedeeld worden. De juistheid en het effect van de diverse plannen worden regelmatig beoordeeld. Leerplannen/opleidingsplannen en lesverslagen personeel (inclusief lesdoelstellingen). lesmethoden en didactische aanpak Samenhang methoden De lesmethoden (in de leslokalen, praktijklokalen, via e-learning ) zijn effectief en samenhangend, passen bij het gekozen beginpunt en bieden ruimte voor de onafhankelijkheid van de studenten. Het begrijpen van de leerdoelen: De docenten verzekeren zich ervan dat de studenten de leerdoelen begrijpen. Uitleg van complexe onderwerpen: De docenten slagen er in complexe situaties uit te leggen gebruikmakend van de juiste bewoordingen. Belangstelling wekken: De docenten zijn in staat de belangstelling van de studenten voor de lesinhouden te wekken. Actieve medewerking door de studenten: De inrichting van lessituatie bevordert een actieve betrokkenheid van de studenten. Verantwoordelijkheid studenten: Docenten slagen er in de studenten bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheden voor hun studie en het studiesucces (studenten voelen zich ook verantwoordelijk voor hun studieresultaten). Combinatie theorie en praktijk: De overeenkomsten moedigen studenten aan de theorie en de praktijk (en eigen Lesmaterialen en leermaterialen Observatie leren en lesgeven personeel (inclusief doelen en doelstellingen van de lessen studenten Samenvattingen van waarnemingen IT faciliteiten Peer Review ROC Aventus 3

4 Kwaliteitsterrein 2: Leren en onderwijzen ervaringen) te combineren. Promotie van de belangrijkste kwalificaties (soft skills) Het bereiken van kerncompetenties: De docenten stimuleren het behalen van de kerncompetenties en de soft skills. Leervaardigheden: de studenten wordt o.a. geleerd kritisch na te denken over de effectiviteit van de eigen manier van leren. Samenvattingen van waarnemingen Observaties Sociale en communicatieve vaardigheden: Het contact kent een opzet die zowel intensieve communicatie als nadenken over die communicatie verzekeren. Probleemoplossende vaardigheden: De studenten wordt geleerd complexe problemen op te lossen door gebruik te maken van de juiste leer- en onderwijsmethoden. Het begeleiden van en adviseren van studenten Het herkennen van individuele behoeften en een juiste ondersteuning hierbij: Een planning van begeleiding maakt individuele en passende ondersteuning van studenten mogelijk. Begeleiding en raad geven: Docenten voorzien op een stimulerende wijzer in de individuele behoeften op het gebied van begeleiding en instructie. Ze nemen passende, specifieke maatregelen om goed te kunnen reageren op de uiteenlopende behoeften bij de studenten. Individueel leren en het steunen van plannen Het geven van vrijstellingen voor begeleiding en het ondersteunen van het personeel Samenvattingen van waarnemingen Bekwaamheid: Docenten beschikken over de juiste competenties om de studenten goed te kunnen begeleiden. Informatie naar de studenten Informatie voorafgaand aan het lesprogramma: De informatie betreffende de inhoud, de structuur van de opleiding en van de examens is juist en tijdig. Informatie gedurende het lesprogramma: De informatie over voor de student relevante zaken is juist en tijdig. Toegang tot informatie Peer Review ROC Aventus 4

5 (Evalueer ten minste 2 criteria) Beoordelings concept Kwaliteitsterrein 3: Assessment (niet verplicht; ook andere indicatoren kunnen gebruik worden) Kwaliteit van het beoordelingsconcept: Het instituut houdt zich aan afgesproken toetsen en aan het afgesproken beoordelingsconcept. Formatieve beoordeling: Het onderwijs bevat ook een formatieve prestatiebeoordeling (dwz. een analyse van de leerontwikkeling van de studenten die geen invloed heeft op de cijfers). Beoordelingsbeleid en Beoordelingspro cedures Beoordelingsinstumenten Beoordelingscriteria en normeringen Functie van beoordeling in leer- en onderwijsprocessen Systematische controle van de mate van succes: De wijze van lesgeven maakt het mogelijk goed zicht te houden op de vooruitgang van de studenten. De studenten krijgen geregeld een adequate feedback op hun sterke en zwakke punten. De docenten bespreken de voornaamste tekortkomingen/fouten met de studenten en helpen hen zich te verbeteren. Beoordelingsbeleid en procedures docenten studenten Het beoordeelde werk Cijfers geven Duidelijkheid: De beoordelingsprocedures en de waarderingscijfers zijn duidelijk voor de studenten. De studenten kennen de beoordelingscriteria die worden toegepast door de docenten. Eerlijke beoordeling van prestaties: De docenten laten onderzoeken of de studenten de beoordeling als eerlijk en juist ervaren. Een negatieve feedback kan leiden tot een verbetering van de beoordelingsprocedure. Beoordelingsbeleid en procedures docenten studenten Het beoordeelde werk Examen Examen: Het instituut heeft een duidelijke examensystematiek. Vroegtijdig waarschuwingssysteem: Het instituut waarschuwt de studenten die mogelijk niet gaan voldoen aan de exameneisen. Analyse van mislukkingen: Onderpresteren, speciaal bij het toetsen, wordt geanalyseerd om mogelijke oorzaken ervan vast te stellen en om zo mogelijk maatregelen voor verbetering te vinden. Beoordelingsbeleid en procedures docenten studenten Peer Review ROC Aventus 5

6 Kwaliteitsterrein 4: Leerresultaten & uitkomsten (Evalueer ten minste 2 criteria) Ontwikkelingsplan (niet verplicht; ook andere indicatoren kunnen gebruik worden) De juiste manier van het meten van het leerproces: De leerresultaten van de studenten moeten op gepaste tijden met de juiste instrumenten en met de juiste procedures gemeten worden. Voldoen aan de gestelde leerdoelen door de studenten: Het geplande aantal studenten moet de gestelde leerdoelen halen. Vergelijking van de leerresultaten: Het instituut vergelijkt zijn resultaten met die van gelijksoortige instituten. Kwantitatieve indicatoren: De kwalificatie van aantallen studenten op de verschillende niveaus. met personeel met studenten Niveau van de cursussen Evaluatie van hun eigen studie door de studenten Verslagen van procesonderzoeken Resultaten van landelijke /locale toetsen Leer- en loopbaanresultaten Toegang tot en gebruik van informatie: De gegevens over de studievoortgang worden door het management gebruikt als stuurinformatie. Informatie over de functioneren van de studenten in hun werk: Het instituut wint informatie in over de tevredenheid van het werkveld over de oudstudenten. kritische feedback van oud-studenten: Feedback, ook negatieve, van de studenten wordt besproken en kan leiden tot een verbeteraanpak. Kwantitatieve indicatoren: Educatieve kwaliteit: De lesprogramma s voldoen aan de door het instituut gestelde eisen. Slagingspercentages: Het instituut realiseert de afgesproken slagingspercentages. Drop outs Duur en oorzaken van vertragingen in de opleiding Werkervaring met personeel Waar komen de studenten na de opleiding terecht? Details en verslagen van prestaties van studenten Gegevens vaste meetpunten Duur van de studie: De opleidingen worden gemiddeld in de nominale studieduur afgerond. Peer Review ROC Aventus 6

7 Kwaliteitsterrein 4: Leerresultaten & uitkomsten Uitval: Het drop-out percentage bij de studenten blijft binnen de gestelde marge. Het vinden van werk: Het aantal studenten dat werk vindt is gelijk aan of groter dan dat in de geformuleerde doelstelling. Peer Review ROC Aventus 7

8 (Evalueer ten minste 2 criteria) Sociale omgeving Kwaliteitsterrein 5: Sociale omgeving en toegankelijkheid (niet verplicht; ook andere indicatoren kunnen gebruikt worden) De regionale economische situatie. Bevolkingskarakteristieken: opleidingsniveaus inkomen Kansarme groepen. Officiële statistieken Overzichten Arbeidsmarktgegevens Toegankelijkheid en verscheidenheid: Toelatingsbeleid en -procedures Toegang en diversiteit: Steun en toelating Het toelatingsbeleid is breed en sluit aan bij de achtergronden en behoeften van de studenten. Het toelatingsbeleid wordt toegepast gedurende de werving, de informatievoorziening, de beoordeling en de plaatsing. Het toelaten van studenten met verschillende achtergronden en met verschillende behoeften is voldoende gewaarborgd. De onderwijspraktijk is hierop aangepast. Begeleiding en raadgeving worden aangepast aan de diverse behoeften bij de studenten en contacten met relevante externe diensten zijn voldoende adequaat. Toegankelijkheid van de faciliteiten voor studenten met bijzondere behoeften is gegarandeerd. Toelatingsbeleid en - procedures Voorlichtingsmateriaal Toelatingsformulieren personeel studenten Statistische gegevens studenten personeel Overzichten van de toelating Informatie over ondersteunende technieken Informatie over werkomstandigheden Resultaten toelating en diversiteit Aantal studenten met speciale behoeften op het instituut. Diversiteitbeleid is vormgegeven. Statistische gegevens Peer Review ROC Aventus 8

9 Kwaliteitsterrein 6: Infrastructuur and financiële bronnen (Evalueer ten minste 2 criteria) Infrastructuur en de kwaliteit van de inrichting (niet verplicht; ook andere indicatoren kunnen gebruikt worden) De accommodatie en de materiële faciliteiten zijn voldoende om adequaat onderwijs te geven. De kwaliteit van de lokalen, de praktijklokalen en de inventaris is voldoende om de leerdoelen te realiseren. Studenten hebben toegang tot ruimtes en materiaal binnen het instituut zoals bijv. de kopieerapparatuur, de bibliotheek, etc. om efficiënt zelfstandig te kunnen werken. Het instituut beschikt over gebruiksvriendelijke (buiten)ruimtes en ruimtes voor ontspanning ter bevordering van het sociaalcommunicatieve aspecten. De schoolinfrastructuur zorgt voor een gezonde, veilige en milieuvriendelijke omgeving. Het aantal computers is toereikend voor het aantal studenten dat er gebruik van wil maken. Lokalen en praktijkruimtes Laboratoria Energiebesparingen t.o.v. afgelopen jaren Totaal energieverbruik Beperking afval Gebruik van gerecycled materiaal, etc Materiaal en uitrusting inventarisatie Observatie van accommodaties tijdens gebruik Gebruik van ICT Overzichten waarnemingen Onderhoud Het gebouw wordt regelmatig schoongemaakt en defecten worden snel en goed verholpen. Verantwoordelijkheden voor de onderhoud zijn toegewezen. Er zijn procedures vastgelegd voor onderhoud en service. Regelmatige inspecties vinden plaats zodat gebreken op tijd ontdekt worden. Deze worden binnen de gestelde tijd hersteld. Hiervoor zijn voldoende financiële middelen beschikbaar. Onderhoudsrapporten personeel studenten Verslagen externe inspecties Financiële bronnen Voldoende financiële ruimte beschikbaar. Het handboek Administratieve Organisatie wordt gevolgd. Kwantitatieve indicatoren: Efficiency in het gebruik van de bronnen: gemiddelde uitgaven per student komen overeen met die van vergelijkbare instituten. Peer Review ROC Aventus 9

10 Peer Review ROC Aventus 10

11 Kwaliteitsterrein 7: Management en administratie (Evalueer ten minste 2 criteria) (niet verplicht; ook andere indicatoren kunnen gebruikt worden) Managementstijl toegankelijkheid management: Het management betrekt belanghebbenden en geïnteresseerde groepen voldoende bij beslissingen. Er zijn omstandigheden aanwezig die het geven en gebruiken van respons gemakkelijker maken. Open communicatie: De communicatie tussen management, docenten en administratief personeel wordt gekarakteriseerd als open. De informatiestroom is betrouwbaar en transparant en er is wederzijds vertrouwen. Conflicten worden open besproken en een oplossing wordt hierbij nagestreefd. Respect: Het management toont respect voor de behoefte aan zelfstandigheid bij de uitvoering van taken door medewerkers. Met voorkeuren wordt waarmogelijk rekening gehouden. Medewerkers geven aan dat ze zich gehoord voelen. Training van het management Aantal klachten personeel Evaluatie leiderschap Besluitvormingsprocessen Helderheid: Besluiten en besluitvormingsprocessen zijn voldoende helder voor de medewerkers. Competenties m.b.t. de besluitvorming: Het is duidelijk wie waarover zeggenschap heeft en welke inspraakmogelijkheden er zijn. Interne commissies: Bij inspraak worden niet alleen individuen gehoord, maar deze is ook belegd in diverse organen om zo het collectieve belang te borgen. Managementinterventies: Het management gebruikt de bevoegdheid in te grijpen wanneer afspraken en beslissingen niet worden nagekomen. Inspraak van de studenten: Het instituut stelt vast op welke wijze de inspraak is vormgegeven. Er is een studentenraad die aantoonbaar betrokken wordt bij belangrijke instituutszaken. Verslagen van personeelsvergaderingen Verslagen van bijeenkomsten met studenten Peer Review ROC Aventus 11

12 Kwaliteitsterrein 7: Management en administratie Organisatie van conferenties en vergaderingen Efficiënte besturing: Het management draagt aanwijsbaar zorg voor een efficiënte aanpak tijdens vergaderingen en conferenties. Duidelijke beslissingen: Het management draagt zorg voor heldere besluiten en de uitvoering ervan. Diverse verslagen Taakverdelingen Helderheid procedures: Er zijn heldere en eerlijke criteria voor de procedure betreffende de taakverdeling. De functieomschrijvingen: Voor de medewerkers van het instituut zijn functieomschrijvingen aanwezig. De werkzaamheden sluiten aantoonbaar aan op de functieomschrijvingen. Diverse verslagen Roosters medewerkers Administratieve organisatie Adequate administratieve organisatie: Het instituut werkt aantoonbaar volgens de richtlijnen in het handboek Administratieve Organisatie. Goede afspraken zijn vastgelegd over: * de lokaalindeling, * de vervanging bij lesuitval, * de inhaallessen, * de (uitgifte van) officiële documenten als diploma s * het documentenbeheer. Lange termijnplanning: Terugkerende activiteiten zoals roostering, inkoop e.d. zijn systematisch ingepland Werkdruk: Vastgesteld is dat de werkdruk acceptabel is. Voor scholing en het bijwonen van (externe) bijeenkomsten is tijd beschikbaar. Technische inrichting: De inrichting van de administratie is zodanig dat een redelijk efficiënte uitvoering van de werkzaamheden mogelijk is. Peer Review ROC Aventus 12

13 Kwaliteitsterrein 8: Instituutscultuur en strategische planning (Evalueer ten minste 2 criteria) Beleidsplanning (niet verplicht; ook andere indicatoren kunnen gebruikt worden) Strategische beleidsvorming: Er is een vastgesteld strategisch beleidsplan en er zijn hiervan afgeleide ontwikkelplannen. Het instituut heeft zijn strategie, beleid en budget vastgelegd. Er is een missiedocument. De doelstellingen zijn uitgewerkt in concrete maatregelen en projecten. De medewerkers kunnen zich vinden in de in het strategische beleidsplan opgenomen uitgangspunten en de uitwerkingen hiervan. met personeel op elk niveau Institutionele en afdelingsstrategie en werkplannen Missie verklaring, etc. Leidinggevende kwaliteiten Aansturing: Het management geeft op een aantoonbaar effectieve wijze leiding en handelt zelf ook in overeenstemming met de visie van het instituut en met de instituutswaarden. Onderwijsvisie Onderwijsconcept: Pedagogische uitgangspunten zijn regelmatig onderwerp van gesprek in overleggen met medewerkers om zo het belang ervan te blijven benadrukken. Het instituut heeft concrete en bindende afspraken gemaakt over de operationele vertaling van een aantal belangrijke onderwijskundige aspecten. Het ziet er op toe dat deze afspraken worden nagekomen. Waarnemingsverslagen Het personeel identificeert zich met het instituut Instituutscultuur: Het instituut organiseert (informele) bijeenkomsten die onder meer tot doel hebben de teamgeest te versterken. Het instituut start projecten die afdelingsoverstijgend zijn. Verslagen bijeenkomsten Aantal afdelingoverstijgende projecten Beschrijving van deelname aan sociale gebeurtenissen Peer Review ROC Aventus 13

14 Kwaliteitsterrein 9: Personeelsbeleid, benoemingsbeleid en bijscholing (Evalueer ten minste 2 criteria) Personeelsplanning ( niet voorgeschreven, de voorgestelde indicatoren zijn uitwisselbaar) Functies en taken: De verdeling van functies en taken draagt bij aan de realisatie van (onderwijskundige) doelstellingen van het instituut. De verschillende taken, verantwoordelijkheden en de bevoegdheden om besluiten te nemen zijn duidelijk omschreven en helder voor alle betrokkenen op het instituut. Het niveau van het personeel is voldoende om het studieprogramma op het vereiste niveau te verwezenlijken. Het personeel is aantoonbaar voldoende gekwalificeerd. Kwantitatieve indicatoren: Aantal personeelsleden: verhouding docenten/studenten verhouding overig personeel/studenten man/vrouw verhoudingen personeel Organisatiestructuur Omschrijvingen van banen Verslagen waarnemingen Beroepskwalificaties en opleidingskwalificaties docenten Aannamebeleid personeel en ontwikkeling Werving: Het aannamebeleid is vormgegeven in een effectieve procedure. Er is voldoende ruimte voor persoonlijke wensen van medewerkers. De medewerkers zijn aantoonbaar bereid en in de gelegenheid zich verder te scholen. Persoonlijk Professioneel Ontwikkelingsplan: Er is een speciale procedure voor het voeren van loopbaangesprekken. De procedure is voldoende bekend bij en duidelijk voor de medewerkers. Participatie en effect van opleidingsactiviteiten personeelsleden Evaluatie van de effectiviteit van opleidingen Evaluaties van de prestaties van het personeel Plannen en opleidingsprogramma s Instituutsontwikkelplan: Er is voldoende mogelijkheid voor een verdere ontwikkeling op persoonlijk gebied en op het terrein van de doelstellingen van het instituut. Er is een effectief introductieprogramma voor nieuw personeel. Verdeling van werk en lesroosters Werkverdeling: Er zijn duidelijke en eerlijke criteria en procedures bij de verdeling van de werkzaamheden in het instituut. Aantal klachten van medewerkers Werkschema s, lesplanning Relatie werkzaamheden en strategische uitgangspunten: Peer Review ROC Aventus 14

15 Kwaliteitsterrein 9: Personeelsbeleid, benoemingsbeleid en bijscholing De werkzaamheden houden aantoonbaar verband met de missie en de doelstellingen van het instituut en de belangrijkste stakeholders. Beschikbare tijd Planning: Er is i.h.a. voldoende tijd om de opgedragen of afgesproken werkzaamheden naar behoren uit te voeren. Daarnaast is het i.h.a. mogelijk om flexibel en adequaat op te treden als zich onverwachte situaties voordoen. Peer Review ROC Aventus 15

16 Kwaliteitsterrein 10: Werkomstandigheden van medewerkers (Evalueer ten minste 2 criteria) Personeelsbeleid (niet verplicht; ook andere indicatoren kunnen gebruikt worden) Alle werknemers voelen zich i.h.a. prettig binnen het instituut. De balans tussen stress en voldoening is in evenwicht. Discussies over problemen in het dagelijkse werk kunnen openlijk gevoerd worden. Er is respect voor elkaar. Medewerkers zijn voldoende bekend met hun rechten en plichten. De medewerker vindt i.h.a. voldoende gehoor bij problemen. Kwantitatieve indicatoren: Absentie medewerkers Personeelsverloop Aantal klachten van medewerkers Deelname van medewerkers aan sociale activiteiten Waarnemingsverslagen Absentie wegens ziekte Klachten personeel Aantal sollicitaties Overzicht personeelsverloop Communicatie instituutscultuur met medewerkers Er zijn institutionele structuren en middelen op het gebied van communicatie, informatie en coöperatie die goed teamwork bij het lesgevende personeel garanderen. Deze communicatie is open, tolerant en oordeelkundig. Er is een onderling klimaat van achting en waardering bij het lesgevende personeel. Er zijn duidelijke regels en afspraken over de manier waarop onderwerpen worden besproken. Er is onderlinge waardering voor elkaars inzet. Personeelsvergaderingen Personeelshandboek Waarnemingsverslagen Samenwerking docenten De instituutafspraken worden aantoonbaar uitgevoerd. Docenten bespreken voldoende vaak over de voortgang van de geplande werkzaamheden. Teamvergaderingen Personeelshandboek Waarnemingsverslagen Peer Review ROC Aventus 16

17 (Evalueer ten minste 2 criteria) Kwaliteitsterrein 11: Externe relaties en Internationalisatie (niet verplicht; ook andere indicatoren kunnen gebruikt worden) Brochures Brochures: De brochures van het instituut zijn aantoonbaar geschikt zijn voor de doelgroep. Brochures Website instituut Samenwerking met relevante belanghebbenden Er is een regelmatige uitwisseling van informatie met relevante belanghebbenden zoals studenten, ouders, bedrijven, sociale partners, overheden over ontwikkelingsplannen, educatieve doelen, nieuwe projecten, etc. Het instituut heeft de contacten met het regionale en plaatselijke bedrijfsleven als toekomstige werkgevers geoptimaliseerd Het instituut draagt zorg voor een regelmatige en systematische uitwisseling van informatie met externen zoals stagebedrijven en ouders. Website Cursus programma s Correspondentie met locale instanties en bedrijfsleven Verslagen open dagen Gezamenlijk projecten of ondernemingen Internationale contacten Het instituut maakt het mogelijk voor studenten om in het buitenland te studeren en voor buitenlandse studenten om hier te studeren. Hiervoor zijn streefdoelen geformuleerd. Er zijn targets geformuleerd voor de bijdrage uit Europese fondsen voor deze activiteit. Kwantitatieve indicatoren: Het percentage van de studenten dat ieder jaar in het buitenland gaat studeren en het absolute aantal studenten. Het percentage buitenlandse studenten dat ieder jaar op het instituut komt studeren en het absolute aantal studenten. Het bedrag uit Europese fondsen in relatie tot het geplande bedrag. Peer Review ROC Aventus 17

18 Kwaliteitsterrein 12: Deelname aan samenleving & interacties (Evalueer ten minste 2 criteria) Ontwikkelingsplan (niet verplicht; ook andere indicatoren kunnen gebruikt worden) De studenten voelen zich binnen het instituut op hun gemak en ze zijn bereid verantwoordelijkheden op zich te nemen. De school organiseert verschillende sociale activiteiten om een beter contact tussen de studenten onderling en met de docenten te bevorderen (ook met docenten buiten klassenverband ) Studenten krijgen de gelegenheid deel te nemen aan het besluitvormingsproces betreffende belangrijke besluiten binnen de school. Kwantitatieve indicatoren: Aantal klachten Aantal sociale activiteiten Deelname van studenten aan sociale activiteiten Social interactie tussen docenten en studenten De communicatie over en weer tussen docenten en studenten voldoet aan de door het instituut gestelde waarden en doelstellingen Deze communicatie over en weer kan gekarakteriseerd worden als vriendelijk, vol respect en persoonlijk. Het studieprogramma voorziet in een systeem voor individuele begeleiding van de deelnemers bij serieuze problemen betreffende het leerproces en persoonlijke en sociale begeleiding Er is een formele procedure voor het indienen van klachten door studenten. Kwantitatieve indicatoren: Aantal klachten Geschreven en mondelinge feedback Studenten - personeel interactie Sociale interactie onder studenten Studenten hebben respect voor elkaar. Docenten zorgen er voor dat de studenten leren voor hun overtuiging uit te komen en dat de studenten naar elkaar luisteren, ook wanneer ze van mening verschillen. Peer Review ROC Aventus 18

19 (Evalueer ten minste 2 criteria) Beleidsplan gelijke kansen Kwaliteitsterrein 13: Gelijke kansen (niet verplicht; ook andere indicatoren kunnen gebruikt worden) Het instituut heeft een plan, structuren en bronnen om het realiseren van gelijke kansen te bevorderen. Het instituut heeft adequate maatregelen ingevoerd om dit te realiseren in de praktijk. Het leerplan bevat een voldoende aantal onderwijsmethoden om een actieve deelname aan het leerproces te bevorderen van zowel mannen als vrouwen. Er is advies bij de bij de opleidingskeuze om stigmatisering te voorkomen. Boeken en andere studiematerialen zijn niet of nauwelijks seksespecifiek. De taal, de afbeeldingen en de voorbeelden kunnen zowel mannen als vrouwen aanspreken. Er is geen directe of indirecte discriminatie bij de toegankelijkheid en het gebruik van de faciliteiten door mannen en vrouwen. Kwantitatieve indicatoren: Bij het verzamelen van gegevens wordt de man/vrouwverhouding aangegeven om het aandeel van mannen en vrouwen te kunnen vergelijken. Er is sprake van een evenredige deelname van mannen en vrouwen aan de onderwijsactiviteiten. Als er sprake is van een onbalans zijn hiervoor streefcijfers en streefpercentages geformuleerd. Het drop-outpercentage is uitgesplitst naar de seksen. Er is sprake van een redelijke man/vrouwverhouding in het management. Als de man/vrouwverhouding scheef is, zijn targets geformuleerd. Er is sprake van een redelijke man/vrouwverhouding bij het totale personeel. Als de man/vrouwverhouding scheef is, zijn targets geformuleerd. Waarnemingsverslagen Analyse van de ontwikkelingen op dit gebied Peer Review ROC Aventus 19

20 Kwaliteitsterrein 14: Kwaliteitsmanagement (Evalueer ten minste 2 criteria) (niet verplicht; ook andere indicatoren kunnen gebruikt worden) Ontwikkelingsplan Het instituut verzamelt regelmatig en systematisch relevante gegevens over de tevredenheid van de studenten en andere belanghebbenden. Deze informatie wordt gebruikt bij het evalueren van programma s, doelstellingen en prestaties. Hiervoor heeft het instituut doelstellingen geformuleerd. Studenten en andere belanghebbenden zijn in voldoende mate tevreden over de onderwijsprogramma s en de ondersteunende diensten. Resultaten tevredenheidsonderzoeken studenten Absentie wegens ziekte Er is een werkend kwaliteitszorgsysteem Het instituut heeft een integraal en samenhangend kwaliteitsbewakingssysteem. In de beleidscyclus zijn de doelstellingen hiervoor opgenomen. Kwaliteitsdoelen en hiermee samenhangende taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd. Het beleidsplan wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Het management werkt systematisch aan de verwezenlijking van de gestelde doelen. Het management betrekt in voldoende mate relevante belanghebbenden bij het beoordelen van de opleiding en verwerkt hun wensen bij het formuleren van de doelstellingen. Correspondentie met belanghebbenden Evaluatie leren en onderwijzen Verslagen interne evaluatie Vaste gegevens Verslag over kwaliteitsbevorderi ng Strategische en operationele plannen Feedback en verdere ontwikkeling op individueel niveau De medewerkers krijgen regelmatig feedback vanuit verschillende kanten feedback op hun functioneren. Ze stellen dit op prijs en gebruiken de feedback als een waardevolle bron van kennis voor een continu leerproces. De feedback wordt gebruikt om individuele prestaties te verbeteren. Er is beleid vastgesteld om dit vorm te geven. Verificatie door de verschillende groepen Rooster voor feedbackbijeenkom sten Institutionele evaluatie en institutionele ontwikkeling Het instituut vraagt regelmatig en op systematische wijze om feedback die voor een permanent ontwikkelingsproces zorgdraagt Het instituut heeft hiervoor een formele evaluatiecyclus opgesteld. Het is duidelijk wie wat dit betreft waarvoor verantwoordelijk is. Resultaten van evaluaties en/of waardering Evaluatie leren en onderwijzen Verslagen interne evaluatie Vaste gegevens Peer Review ROC Aventus 20

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,).

RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,). RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,). april 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst

Nadere informatie

Profielschets directeur

Profielschets directeur Profielschets directeur Gevraagd wordt een directeur die: richting kan geven aan het onderwijsproces van De Trieme, gebaseerd op kernwaarden, missie en onderwijskundige visie; een eigen doorleefde onderwijsvisie

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark RESULTATEN Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam Externe Benchmark februari 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

Competentieprofiel van de opleider CHVG

Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider per competentiegebied 0. Competentiegebied: handelen als expert De opleider beantwoordt aan het competentieprofiel van de betreffende

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie.

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. ROWF Les op locatie in de beroepsopdracht van de HvA. De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. Het doel is de

Nadere informatie

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste 1. Inleiding De koers voor de komende jaren, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2011-2014 heeft consequenties voor gewenste managementstijl van de school. In de managementvisie 2011-2014 heeft

Nadere informatie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie Kwaliteitskader aanbieders Kunsteductie juni 2013 1 1. Toetsingskaders, toetsing en registratie Inleiding Kwaliteitsmanagement vloeit voort uit de overtuiging dat kwaliteit van producten en processen vrijwel

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage.

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Coachend begeleiden en sociaal activeren Cursus Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg,

Nadere informatie

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Doel Voorbereiden en uitvoeren van ontwikkelde onderwijsonderdelen en participeren in uitvoering van onderwijsevaluaties en ontwikkeling en/of onder begeleiding

Nadere informatie

De rollen van de SCZ docent: competentiewoordenboek en indicatoren. Inleiding

De rollen van de SCZ docent: competentiewoordenboek en indicatoren. Inleiding De rollen van de SCZ docent: competentiewoordenboek en indicatoren Inleiding Docenten vervullen 5 rollen in de lessituatie. Daarnaast vervult de docent de lessituatie een aantal rollen. In onderstaand

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Serie handleidingen. "LbD4All" ("Leren door Ontwikkeling voor iedereen ") Evaluatie. Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti

Serie handleidingen. LbD4All (Leren door Ontwikkeling voor iedereen ) Evaluatie. Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti Serie handleidingen "LbD4All" ("Leren door Ontwikkeling voor iedereen ") Evaluatie Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti Deze publicatie werd gefinancierd door de Europese Commissie. De

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V.

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V. MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V.2000) Artikel 1. De sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen voor de opleidingscentra

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert B December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend D December 2009 LEIDINGGEVEND D 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend D

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Functieprofiel: Instructeur Functiecode: 0105

Functieprofiel: Instructeur Functiecode: 0105 Functieprofiel: Instructeur Functiecode: 0105 Doel Verzorgen van praktijkinstructie en practica ten behoeve van het onderwijs aan studenten en/of stagiaires, gericht op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert C December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT C 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST School : basisschool Bisschop Ernst Plaats : Goes BRIN-nummer : 05GY Onderzoeksnummer : 94508 Datum schoolbezoek : 29 en 31 mei Datum vaststelling

Nadere informatie

1. Interpersoonlijk competent

1. Interpersoonlijk competent 1. Interpersoonlijk competent De docent BVE schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer in het contact met deelnemers en tussen deelnemers, en brengt een open communicatie tot stand. De docent BVE geeft

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 3: Beheren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321 Leeromgeving

Nadere informatie

Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan

Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan De weg is belangrijker dan de wegwijzer Tussen de wil om het huidige vormingsbeleid meer af te stemmen op de uitdagingen inzake toenemende kwaliteitseisen

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC TOP te Amsterdam 22158 Financiële beroepen (Financiële beroepen) en 93200 Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) Januari,

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: Managen versus leidinggeven... 13 1.1 Management... 13 1.2 Leiding geven... 13 1.3 Competenties en taakaspecten van de leidinggevende... 16 1.4 Samenvattend... 16 Hoofdstuk

Nadere informatie

Kijkwijzer Trajectbegeleiding. Een instrument om de kwaliteit en de effectiviteit van de trajectbegeleiding te screenen

Kijkwijzer Trajectbegeleiding. Een instrument om de kwaliteit en de effectiviteit van de trajectbegeleiding te screenen Kijkwijzer Trajectbegeleiding Een instrument om de kwaliteit en de effectiviteit van de trajectbegeleiding te screenen 1 LEIDING Voor u ligt de kijkwijzer trajectbegeleiding. Het instrument is ontwikkeld

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht

Toezichtkader Raad van Toezicht Toezichtkader Raad van Toezicht 1 Toezichtkader Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen toezicht op alle aspecten van de stichting en de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider B December 2009 PROJECTLEIDER B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider B

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ PRAKTIJKSCHOOL DE TENDER Plaats: Dieren BRIN-nummer: 26NH-0 Onderzoeksnummer: 818089 Documentnummer: H2906319 Onderzoek uitgevoerd op: 25 maart 2010 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Edudelta College Goes te Goes. Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Edudelta College Goes te Goes. Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Edudelta College Goes te Goes Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging), BRIN: 11UL Onderzoeksnummer: 280995 Onderzoek uitgevoerd in: November

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI School : Panta Rhei Plaats : Almere BRIN-nummer : 12QK Onderzoeksnummer : 112991 Datum schoolbezoek : 15 mei 2009 Datum vaststelling

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Doel van de functie (Mee) Ontwikkelen, vertalen en bijsturen van een overkoepelend beleid en strategie voor basisonderwijs Bepalen en bewaken van de krijtlijnen

Nadere informatie

Formulier Erkenningsaanvraag

Formulier Erkenningsaanvraag Formulier Erkenningsaanvraag Een erkenningsaanvraag voor de cursus Preventieassistent kan ingediend worden door het bijgaande Formulier naar waarheid in te vullen en gevraagde documentatie bij te voegen.

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

versie: 2005 Strategieën ontwikkelen om de prestaties van de organisatie te verbeteren Plannen De Investors In People standaard

versie: 2005 Strategieën ontwikkelen om de prestaties van de organisatie te verbeteren Plannen De Investors In People standaard versie: 2005 De Investors In People standaard Strategieën ontwikkelen om de prestaties van de organisatie te verbeteren Plannen Een Investor in People ontwikkelt effectieve strategieën om de prestaties

Nadere informatie

Vragenlijst ouders Uitslag Vragenlijst

Vragenlijst ouders Uitslag Vragenlijst Vragenlijst ouders 2015 Uitslag Vragenlijst De vragenlijst Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen: 1. Wat beloven wij?

Nadere informatie

Bijlage 1: het wetenschappelijk denk- en handelingsproces in het basisonderwijs 1

Bijlage 1: het wetenschappelijk denk- en handelingsproces in het basisonderwijs 1 Bijlage 1: het wetenschappelijk denk- en handelingsproces in het basisonderwijs 1 Bijlage 1: Het wetenschappelijk denk- en handelingsproces in het basisonderwijs: Stadium van het instructie model Oriëntatiefase

Nadere informatie

Workshop Het Ontwerpen van Onderwijs The Engineering of Engineering Education. dr.ir. Otto Rompelman. Het ontwerpen van onderwijs.

Workshop Het Ontwerpen van Onderwijs The Engineering of Engineering Education. dr.ir. Otto Rompelman. Het ontwerpen van onderwijs. Het ontwerpen van onderwijs Workshop KIVI-NIRIA Afdeling Hoger Onderwijs Techniek (H.O.T.) 27 april 2010 Dr.ir. Otto Rompelman (Em. UHD TU-Delft) Inhoud: Workshop Het Ontwerpen van Onderwijs - KIVI-NIRIA,

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016 RESULTATEN Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater februari 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling Bedrijfskunde MER Akin Dogan

Persoonlijke ontwikkeling Bedrijfskunde MER Akin Dogan Persoonlijke ontwikkeling Bedrijfskunde MER Akin Dogan Naam Studentnummer Akin Dogan 500672497 Opleiding Bedrijfskunde MER Klas Smart City School Hogeschool van Amsterdam, locatie Wibautshuis Docent W.

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ''T STOOFJE'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ''T STOOFJE' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ''T STOOFJE' School : basisschool ''t Stoofje' Plaats : Ouwerkerk BRIN-nummer : 10BL Onderzoeksnummer : 94512 Datum schoolbezoek : 14 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Bornput

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Bornput RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool De Bornput Plaats : Oostdijk BRIN nummer : 04RC C1 Onderzoeksnummer : 291981 Datum onderzoek : 14 maart 2017 Datum vaststelling : 8 mei 2017 Pagina

Nadere informatie

Kwaliteitsvol evalueren

Kwaliteitsvol evalueren Kwaliteitsvol evalueren Studiedag peer review van het toetsgebeuren, 31/5/2013 Dirk Van Landeghem Inleiding Kwaliteitsvol onderwijs vereist kwaliteitsvol evalueren Evaluatie = multidimensioneel en complex

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO De Baander Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 03SX 00 PRO BRIN nummer : 03SX C1 Onderzoeksnummer : 259727 Datum onderzoek : 11 september

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

B Creative Technology

B Creative Technology B Creative Technology Onderdeel 3.3: Tabel (gemiddelden en aantallen) met tevredenheidsoordelen van de onderliggende items van de thema's Jaar 2013 2015 Mean Valid N Mean Valid N Mean Valid N Afwijking

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 14RC C4 BRIN nummer : 14RC 04 VMBOGT Onderzoeksnummer : 275137 Datum

Nadere informatie

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen Kenmerken van rampen- en crisisbestrijding Crisissen of rampen hebben een aantal gedeelde kenmerken die van grote invloed zijn op de wijze waarop ze bestreden worden en die tevens de voorbereiding erop

Nadere informatie

Informatiepakket vacature roostermaker sector havo/vwo 15-06-2015

Informatiepakket vacature roostermaker sector havo/vwo 15-06-2015 Informatiepakket vacature roostermaker sector havo/vwo 15-06-2015 1 Functie- en profielschets roostermaker B havo/vwo Profiel van de school en de sector havo/vwo Het Carmel College Salland maakt deel uit

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' School : basisschool 'De Touwladder' Plaats : Kaatsheuvel BRIN-nummer : 18KV Onderzoeksnummer : 94509 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Gymnasium VWO Plaats : Utrecht BRIN nummer : 16PA C1 BRIN nummer : 16PA 00 VWO Onderzoeksnummer : 283237 Datum onderzoek : 8 april 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Specificaties Onderwijsassistent Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Training Kinderdagverblijf, BSO of basisschool Demonstratie Niveau: 4

Nadere informatie

Rapport Management i360. Test Kandidaat

Rapport Management i360. Test Kandidaat Rapport Management i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt

Nadere informatie

Manual: handleiding opstarten Skills Lab

Manual: handleiding opstarten Skills Lab Manual: handleiding opstarten Skills Lab Dit is een handleiding voor professionals die zelf een Skills Lab willen starten. Skills Lab wil de werkmogelijkheden voor mensen met ASS vergroten door hen te

Nadere informatie

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doel... 4 2. VISIE OP LEREN EN ONTWIKKELEN... 6 2.1 De relatie tussen leeractiviteiten

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. de Dijnselburgschool voor praktijkonderwijs PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. de Dijnselburgschool voor praktijkonderwijs PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK de Dijnselburgschool voor praktijkonderwijs PRO Plaats : Zeist BRIN nummer : 26HY C1 BRIN nummer : 26HY 00 PRO Onderzoeksnummer : 254037 Datum onderzoek : 25

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg Plaats : Tilburg BRIN nummer : 25LZ Onderzoeksnummer : 292405 Datum onderzoek : 10 april 2017 Datum vaststelling : 22 mei 2017 INHOUD

Nadere informatie

Coördinator buitenschoolse kinderopvang

Coördinator buitenschoolse kinderopvang Coördinator buitenschoolse kinderopvang Doel van de functie Zorgen voor een kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang. Plaats in de organisatie Afdeling Vrije tijd Dienst Buitenschoolse kinderopvang

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING School : de Christelijke basisschool De Ontmoeting Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17YO Onderzoeksnummer : 94844 Datum

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

KWALITEITSCOÖRDINATOR

KWALITEITSCOÖRDINATOR 2007.03.31 A1 / administratief AWS1a/AWS1b/AWS2a KWALITEITSCOÖRDINATOR WERVING Bijdragen tot: Ontwikkelen en implementeren van een verbetermanagementsysteem waardoor het OCMW haar missie en visie, inclusief

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Kernindicatoren voor assessment binnen de context van inclusief onderwijs

Kernindicatoren voor assessment binnen de context van inclusief onderwijs Kernindicatoren voor assessment binnen de context van inclusief onderwijs Proloog Assessment binnen de context van inclusief onderwijs is een aanpak van assessment binnen het reguliere onderwijs waarbij

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. F. van Wetten

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. F. van Wetten ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU F. van Wetten Plaats : Beek en Donk BRIN nummer : 26CP Onderzoeksnummer : 292322 Datum onderzoek : 13 februari 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg naam student: Stan Verhees.. A1 CREËREND VERMOGEN 1 De student kan zelfstandig een beeldend proces op gang brengen, dit proces kwalitatief

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE SPRONG, SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE SPRONG, SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE SPRONG, SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS Plaats: Terneuzen BRIN-nummer: 26LL Onderzoek uitgevoerd op: 8 september 2009 Rapport verzonden op: 20 november 2009 Rapport

Nadere informatie

Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen)

Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen) Rollenmatrix Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen) Toelichting vooraf: o Als uitgangsmateriaal zijn de overzichten van taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview)

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Student: Opleidingsassessor: Studentnummer:. Veldassessor:. Datum: Een startbekwaam

Nadere informatie

21ste-eeuwse vaardigheden:

21ste-eeuwse vaardigheden: INLEIDING 21ste-eeuwse vaardigheden Het helpen ontwikkelen van 21ste-eeuwse vaardigheden bij studenten vraagt het nodige van docenten. Zowel qua werkvormen als begeleiding. In hoeverre neem je een voorbeeldrol

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

Vragenlijst leraren. Uitslagen Vragenlijst. KBS De Tweemaster

Vragenlijst leraren. Uitslagen Vragenlijst. KBS De Tweemaster Vragenlijst leraren Uitslagen Vragenlijst KBS De Tweemaster Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

Leerkrachtentevredenheidspeiling

Leerkrachtentevredenheidspeiling Leerkrachtentevredenheidspeiling Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Eendragt Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie