De 14 Europese Kwaliteitsterreinen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De 14 Europese Kwaliteitsterreinen"

Transcriptie

1 De 14 Europese Kwaliteitsterreinen Voorbeelden van indicatoren en bronnen voor (Evalueer ten minste 2 criteria) Leerplannen/op -leidingsplannen Kwaliteitsterrein 1: Curricula Voorbeelden van indicatoren (niet verplicht; ook andere indicatoren kunnen gebruikt worden) Opleidingsplan: Er is een opleidingsplan/leerplan dat de onderwijsdoelen bepaalt. Deze doelen zijn voldoende transparant voor docenten en studenten. Haalbaarheid: Zowel docenten als studenten voelen aan dat de beschikbare tijd voor het behalen van de leerdoelen toereikend is: het programma kan hierdoor met succes binnen de geplande tijd worden afgesloten. Ruimte: De educatieve doelen van het leerplan geven de docenten voldoende ruimte om een persoonlijk accent aan het leer- en onderwijsproces te geven. Verband tussen leerplan en beroepspraktijk: Het opleidingsplan/leerplan zorgt voor de ontwikkeling van professionele vaardigheden en heeft een duidelijke relatie met de huidige praktijk. Opleidingsplannen/leerplannen worden regelmatig bekeken om ze te kunnen aanpassen aan veranderingen in de beroepspraktijk en de samenleving. Leerplannen/opleidingsplannen OER Studiegidsen Verslagen van vergaderingen o.a. van teamoverleg. Plannen van het instituut of de afdeling Organisatie kader voor het lesgeven Organisatie kader: De voorwaarden (tijd, opdrachten voor lesinhouden, etc.) maken het mogelijk om de leerdoelen en de belangrijkste pedagogische ideeën en waarden te realiseren. Het organisatiekader ondersteunt het behalen van de educatieve doelen. Duur: Het lesprogramma voldoet aan de formele eisen hiervoor. Extra lesopties: Om bijzondere interesses en talenten te ontwikkelen biedt de school speciale mogelijkheden voor studenten aan (alternatieve onderwerpen, remedial teaching, etc.) Leerplannen/opleidingsplannen Documenten voor leerplanplanning Informatie over extra studiemogelijkheden Inhoud van de leerplannen/opleidingsplannen Adequate inhoud van de leerplannen/opleidingsplannen: De leerplannen/opleidingsplannen zijn voldoende breed en evenwichtig opgebouwd en bevatten kennis in de breedte en kennis in de diepte. Ze passen zowel bij het landelijke opzet als bij die van het instituut zelf. De leerplannen/opleidingsplannen zijn daarnaast voldoende relevant voor het beroepsveld. Leerplannen/opl eidingsplannen

2 Kwaliteitsterrein 1: Curricula Leerplannen/opleidingsplannen zijn in overeenstemming met de competenties van de studenten: In verband met de structuur en het uitvoeren van het lesprogramma wordt rekening gehouden met de verschillen tussen de deelnemers in hun behoeften en mogelijkheden (programma s op maat, individuele studieprogramma s). Formulering van de leerdoelen: De kwalificaties zijn op de juiste manier vertaald in leerdoelen voor het opleidingsprogramma of voor onderdelen ervan. De inhoud ervan biedt studenten de mogelijkheid de eindkwalificaties te halen. Combinatie en samenhang van de verschillende leerinhouden: De inhoud van ieder onderdeel van het programma is goed geïntegreerd in de andere delen van het programma. De programma s tonen de juiste volgorde en maken in samenhang jaarlijkse vooruitgang mogelijk. Verband tussen zowel de voorafgaande opleiding en vervolgopleiding: De inhoud van de programma s sluit aan bij de voorafgaande opleidingen en de vervolgopleidingen. Bevorderen van het behalen van de voornaamste kwalificaties De leerplannen/opleidingsplannen bevorderen het behalen van de belangrijkste competenties inclusief de soft skills: Dit houdt bijv. in: leren leren, sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden, zelfmanagementvaardigheden en het ontwikkelen van het probleemoplossende vermogen. Speciale aandacht wordt ook besteed aan het bereiken van algemene basisvaardigheden zoals lezen en schrijven, basiswiskunde, computerkennis, etc. Stage Praktische vorming: Het leerplan bevat externe praktische training. Er is een sterke samenhang tussen de opleiding binnen het instituut en de opleiding tijdens de stage. Controlelijsten voor de kwaliteit van de stageplaatsen Afstemming theorie/praktijk: Het instituut vergewist zich ervan of de inhoud van de praktijkopleiding overeenkomt met de eisen uit het opleidingsplan en of het toezicht van het bedrijf /instelling hierop voldoende is geregeld. Peer Review ROC Aventus 2

3 (Evalueer ten minste 2 criteria) Kwaliteitsterrein 2: Leren en onderwijzen (niet verplicht; ook andere indicatoren kunnen gebruikt worden) Leerinhouden Samenhang tussen lesinhoud en de leerdoelen van het instituut: De lesinhoud is in overeenstemming met de leerdoelen en sluit aan op het opleidingsplan. Lesmateriaal is up-to-date, adequaat en ondersteunt de diverse leermethoden. Leerplannen/opleidingsplannen Observatie van leren en lesgeven personeel Lesmateriaal Werk verricht door de studenten Lesplanning Samenhang tussen leerdoelen van het instituut en leren en lesgeven: Het leren en lesgeven zijn gebaseerd op de missie van het instituut, de instituutswaarden en leerplaneisen. De lessen worden zorgvuldig door de docenten gepland. Lesplannen zijn duidelijk en kunnen binnen het instituut gedeeld worden. De juistheid en het effect van de diverse plannen worden regelmatig beoordeeld. Leerplannen/opleidingsplannen en lesverslagen personeel (inclusief lesdoelstellingen). lesmethoden en didactische aanpak Samenhang methoden De lesmethoden (in de leslokalen, praktijklokalen, via e-learning ) zijn effectief en samenhangend, passen bij het gekozen beginpunt en bieden ruimte voor de onafhankelijkheid van de studenten. Het begrijpen van de leerdoelen: De docenten verzekeren zich ervan dat de studenten de leerdoelen begrijpen. Uitleg van complexe onderwerpen: De docenten slagen er in complexe situaties uit te leggen gebruikmakend van de juiste bewoordingen. Belangstelling wekken: De docenten zijn in staat de belangstelling van de studenten voor de lesinhouden te wekken. Actieve medewerking door de studenten: De inrichting van lessituatie bevordert een actieve betrokkenheid van de studenten. Verantwoordelijkheid studenten: Docenten slagen er in de studenten bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheden voor hun studie en het studiesucces (studenten voelen zich ook verantwoordelijk voor hun studieresultaten). Combinatie theorie en praktijk: De overeenkomsten moedigen studenten aan de theorie en de praktijk (en eigen Lesmaterialen en leermaterialen Observatie leren en lesgeven personeel (inclusief doelen en doelstellingen van de lessen studenten Samenvattingen van waarnemingen IT faciliteiten Peer Review ROC Aventus 3

4 Kwaliteitsterrein 2: Leren en onderwijzen ervaringen) te combineren. Promotie van de belangrijkste kwalificaties (soft skills) Het bereiken van kerncompetenties: De docenten stimuleren het behalen van de kerncompetenties en de soft skills. Leervaardigheden: de studenten wordt o.a. geleerd kritisch na te denken over de effectiviteit van de eigen manier van leren. Samenvattingen van waarnemingen Observaties Sociale en communicatieve vaardigheden: Het contact kent een opzet die zowel intensieve communicatie als nadenken over die communicatie verzekeren. Probleemoplossende vaardigheden: De studenten wordt geleerd complexe problemen op te lossen door gebruik te maken van de juiste leer- en onderwijsmethoden. Het begeleiden van en adviseren van studenten Het herkennen van individuele behoeften en een juiste ondersteuning hierbij: Een planning van begeleiding maakt individuele en passende ondersteuning van studenten mogelijk. Begeleiding en raad geven: Docenten voorzien op een stimulerende wijzer in de individuele behoeften op het gebied van begeleiding en instructie. Ze nemen passende, specifieke maatregelen om goed te kunnen reageren op de uiteenlopende behoeften bij de studenten. Individueel leren en het steunen van plannen Het geven van vrijstellingen voor begeleiding en het ondersteunen van het personeel Samenvattingen van waarnemingen Bekwaamheid: Docenten beschikken over de juiste competenties om de studenten goed te kunnen begeleiden. Informatie naar de studenten Informatie voorafgaand aan het lesprogramma: De informatie betreffende de inhoud, de structuur van de opleiding en van de examens is juist en tijdig. Informatie gedurende het lesprogramma: De informatie over voor de student relevante zaken is juist en tijdig. Toegang tot informatie Peer Review ROC Aventus 4

5 (Evalueer ten minste 2 criteria) Beoordelings concept Kwaliteitsterrein 3: Assessment (niet verplicht; ook andere indicatoren kunnen gebruik worden) Kwaliteit van het beoordelingsconcept: Het instituut houdt zich aan afgesproken toetsen en aan het afgesproken beoordelingsconcept. Formatieve beoordeling: Het onderwijs bevat ook een formatieve prestatiebeoordeling (dwz. een analyse van de leerontwikkeling van de studenten die geen invloed heeft op de cijfers). Beoordelingsbeleid en Beoordelingspro cedures Beoordelingsinstumenten Beoordelingscriteria en normeringen Functie van beoordeling in leer- en onderwijsprocessen Systematische controle van de mate van succes: De wijze van lesgeven maakt het mogelijk goed zicht te houden op de vooruitgang van de studenten. De studenten krijgen geregeld een adequate feedback op hun sterke en zwakke punten. De docenten bespreken de voornaamste tekortkomingen/fouten met de studenten en helpen hen zich te verbeteren. Beoordelingsbeleid en procedures docenten studenten Het beoordeelde werk Cijfers geven Duidelijkheid: De beoordelingsprocedures en de waarderingscijfers zijn duidelijk voor de studenten. De studenten kennen de beoordelingscriteria die worden toegepast door de docenten. Eerlijke beoordeling van prestaties: De docenten laten onderzoeken of de studenten de beoordeling als eerlijk en juist ervaren. Een negatieve feedback kan leiden tot een verbetering van de beoordelingsprocedure. Beoordelingsbeleid en procedures docenten studenten Het beoordeelde werk Examen Examen: Het instituut heeft een duidelijke examensystematiek. Vroegtijdig waarschuwingssysteem: Het instituut waarschuwt de studenten die mogelijk niet gaan voldoen aan de exameneisen. Analyse van mislukkingen: Onderpresteren, speciaal bij het toetsen, wordt geanalyseerd om mogelijke oorzaken ervan vast te stellen en om zo mogelijk maatregelen voor verbetering te vinden. Beoordelingsbeleid en procedures docenten studenten Peer Review ROC Aventus 5

6 Kwaliteitsterrein 4: Leerresultaten & uitkomsten (Evalueer ten minste 2 criteria) Ontwikkelingsplan (niet verplicht; ook andere indicatoren kunnen gebruik worden) De juiste manier van het meten van het leerproces: De leerresultaten van de studenten moeten op gepaste tijden met de juiste instrumenten en met de juiste procedures gemeten worden. Voldoen aan de gestelde leerdoelen door de studenten: Het geplande aantal studenten moet de gestelde leerdoelen halen. Vergelijking van de leerresultaten: Het instituut vergelijkt zijn resultaten met die van gelijksoortige instituten. Kwantitatieve indicatoren: De kwalificatie van aantallen studenten op de verschillende niveaus. met personeel met studenten Niveau van de cursussen Evaluatie van hun eigen studie door de studenten Verslagen van procesonderzoeken Resultaten van landelijke /locale toetsen Leer- en loopbaanresultaten Toegang tot en gebruik van informatie: De gegevens over de studievoortgang worden door het management gebruikt als stuurinformatie. Informatie over de functioneren van de studenten in hun werk: Het instituut wint informatie in over de tevredenheid van het werkveld over de oudstudenten. kritische feedback van oud-studenten: Feedback, ook negatieve, van de studenten wordt besproken en kan leiden tot een verbeteraanpak. Kwantitatieve indicatoren: Educatieve kwaliteit: De lesprogramma s voldoen aan de door het instituut gestelde eisen. Slagingspercentages: Het instituut realiseert de afgesproken slagingspercentages. Drop outs Duur en oorzaken van vertragingen in de opleiding Werkervaring met personeel Waar komen de studenten na de opleiding terecht? Details en verslagen van prestaties van studenten Gegevens vaste meetpunten Duur van de studie: De opleidingen worden gemiddeld in de nominale studieduur afgerond. Peer Review ROC Aventus 6

7 Kwaliteitsterrein 4: Leerresultaten & uitkomsten Uitval: Het drop-out percentage bij de studenten blijft binnen de gestelde marge. Het vinden van werk: Het aantal studenten dat werk vindt is gelijk aan of groter dan dat in de geformuleerde doelstelling. Peer Review ROC Aventus 7

8 (Evalueer ten minste 2 criteria) Sociale omgeving Kwaliteitsterrein 5: Sociale omgeving en toegankelijkheid (niet verplicht; ook andere indicatoren kunnen gebruikt worden) De regionale economische situatie. Bevolkingskarakteristieken: opleidingsniveaus inkomen Kansarme groepen. Officiële statistieken Overzichten Arbeidsmarktgegevens Toegankelijkheid en verscheidenheid: Toelatingsbeleid en -procedures Toegang en diversiteit: Steun en toelating Het toelatingsbeleid is breed en sluit aan bij de achtergronden en behoeften van de studenten. Het toelatingsbeleid wordt toegepast gedurende de werving, de informatievoorziening, de beoordeling en de plaatsing. Het toelaten van studenten met verschillende achtergronden en met verschillende behoeften is voldoende gewaarborgd. De onderwijspraktijk is hierop aangepast. Begeleiding en raadgeving worden aangepast aan de diverse behoeften bij de studenten en contacten met relevante externe diensten zijn voldoende adequaat. Toegankelijkheid van de faciliteiten voor studenten met bijzondere behoeften is gegarandeerd. Toelatingsbeleid en - procedures Voorlichtingsmateriaal Toelatingsformulieren personeel studenten Statistische gegevens studenten personeel Overzichten van de toelating Informatie over ondersteunende technieken Informatie over werkomstandigheden Resultaten toelating en diversiteit Aantal studenten met speciale behoeften op het instituut. Diversiteitbeleid is vormgegeven. Statistische gegevens Peer Review ROC Aventus 8

9 Kwaliteitsterrein 6: Infrastructuur and financiële bronnen (Evalueer ten minste 2 criteria) Infrastructuur en de kwaliteit van de inrichting (niet verplicht; ook andere indicatoren kunnen gebruikt worden) De accommodatie en de materiële faciliteiten zijn voldoende om adequaat onderwijs te geven. De kwaliteit van de lokalen, de praktijklokalen en de inventaris is voldoende om de leerdoelen te realiseren. Studenten hebben toegang tot ruimtes en materiaal binnen het instituut zoals bijv. de kopieerapparatuur, de bibliotheek, etc. om efficiënt zelfstandig te kunnen werken. Het instituut beschikt over gebruiksvriendelijke (buiten)ruimtes en ruimtes voor ontspanning ter bevordering van het sociaalcommunicatieve aspecten. De schoolinfrastructuur zorgt voor een gezonde, veilige en milieuvriendelijke omgeving. Het aantal computers is toereikend voor het aantal studenten dat er gebruik van wil maken. Lokalen en praktijkruimtes Laboratoria Energiebesparingen t.o.v. afgelopen jaren Totaal energieverbruik Beperking afval Gebruik van gerecycled materiaal, etc Materiaal en uitrusting inventarisatie Observatie van accommodaties tijdens gebruik Gebruik van ICT Overzichten waarnemingen Onderhoud Het gebouw wordt regelmatig schoongemaakt en defecten worden snel en goed verholpen. Verantwoordelijkheden voor de onderhoud zijn toegewezen. Er zijn procedures vastgelegd voor onderhoud en service. Regelmatige inspecties vinden plaats zodat gebreken op tijd ontdekt worden. Deze worden binnen de gestelde tijd hersteld. Hiervoor zijn voldoende financiële middelen beschikbaar. Onderhoudsrapporten personeel studenten Verslagen externe inspecties Financiële bronnen Voldoende financiële ruimte beschikbaar. Het handboek Administratieve Organisatie wordt gevolgd. Kwantitatieve indicatoren: Efficiency in het gebruik van de bronnen: gemiddelde uitgaven per student komen overeen met die van vergelijkbare instituten. Peer Review ROC Aventus 9

10 Peer Review ROC Aventus 10

11 Kwaliteitsterrein 7: Management en administratie (Evalueer ten minste 2 criteria) (niet verplicht; ook andere indicatoren kunnen gebruikt worden) Managementstijl toegankelijkheid management: Het management betrekt belanghebbenden en geïnteresseerde groepen voldoende bij beslissingen. Er zijn omstandigheden aanwezig die het geven en gebruiken van respons gemakkelijker maken. Open communicatie: De communicatie tussen management, docenten en administratief personeel wordt gekarakteriseerd als open. De informatiestroom is betrouwbaar en transparant en er is wederzijds vertrouwen. Conflicten worden open besproken en een oplossing wordt hierbij nagestreefd. Respect: Het management toont respect voor de behoefte aan zelfstandigheid bij de uitvoering van taken door medewerkers. Met voorkeuren wordt waarmogelijk rekening gehouden. Medewerkers geven aan dat ze zich gehoord voelen. Training van het management Aantal klachten personeel Evaluatie leiderschap Besluitvormingsprocessen Helderheid: Besluiten en besluitvormingsprocessen zijn voldoende helder voor de medewerkers. Competenties m.b.t. de besluitvorming: Het is duidelijk wie waarover zeggenschap heeft en welke inspraakmogelijkheden er zijn. Interne commissies: Bij inspraak worden niet alleen individuen gehoord, maar deze is ook belegd in diverse organen om zo het collectieve belang te borgen. Managementinterventies: Het management gebruikt de bevoegdheid in te grijpen wanneer afspraken en beslissingen niet worden nagekomen. Inspraak van de studenten: Het instituut stelt vast op welke wijze de inspraak is vormgegeven. Er is een studentenraad die aantoonbaar betrokken wordt bij belangrijke instituutszaken. Verslagen van personeelsvergaderingen Verslagen van bijeenkomsten met studenten Peer Review ROC Aventus 11

12 Kwaliteitsterrein 7: Management en administratie Organisatie van conferenties en vergaderingen Efficiënte besturing: Het management draagt aanwijsbaar zorg voor een efficiënte aanpak tijdens vergaderingen en conferenties. Duidelijke beslissingen: Het management draagt zorg voor heldere besluiten en de uitvoering ervan. Diverse verslagen Taakverdelingen Helderheid procedures: Er zijn heldere en eerlijke criteria voor de procedure betreffende de taakverdeling. De functieomschrijvingen: Voor de medewerkers van het instituut zijn functieomschrijvingen aanwezig. De werkzaamheden sluiten aantoonbaar aan op de functieomschrijvingen. Diverse verslagen Roosters medewerkers Administratieve organisatie Adequate administratieve organisatie: Het instituut werkt aantoonbaar volgens de richtlijnen in het handboek Administratieve Organisatie. Goede afspraken zijn vastgelegd over: * de lokaalindeling, * de vervanging bij lesuitval, * de inhaallessen, * de (uitgifte van) officiële documenten als diploma s * het documentenbeheer. Lange termijnplanning: Terugkerende activiteiten zoals roostering, inkoop e.d. zijn systematisch ingepland Werkdruk: Vastgesteld is dat de werkdruk acceptabel is. Voor scholing en het bijwonen van (externe) bijeenkomsten is tijd beschikbaar. Technische inrichting: De inrichting van de administratie is zodanig dat een redelijk efficiënte uitvoering van de werkzaamheden mogelijk is. Peer Review ROC Aventus 12

13 Kwaliteitsterrein 8: Instituutscultuur en strategische planning (Evalueer ten minste 2 criteria) Beleidsplanning (niet verplicht; ook andere indicatoren kunnen gebruikt worden) Strategische beleidsvorming: Er is een vastgesteld strategisch beleidsplan en er zijn hiervan afgeleide ontwikkelplannen. Het instituut heeft zijn strategie, beleid en budget vastgelegd. Er is een missiedocument. De doelstellingen zijn uitgewerkt in concrete maatregelen en projecten. De medewerkers kunnen zich vinden in de in het strategische beleidsplan opgenomen uitgangspunten en de uitwerkingen hiervan. met personeel op elk niveau Institutionele en afdelingsstrategie en werkplannen Missie verklaring, etc. Leidinggevende kwaliteiten Aansturing: Het management geeft op een aantoonbaar effectieve wijze leiding en handelt zelf ook in overeenstemming met de visie van het instituut en met de instituutswaarden. Onderwijsvisie Onderwijsconcept: Pedagogische uitgangspunten zijn regelmatig onderwerp van gesprek in overleggen met medewerkers om zo het belang ervan te blijven benadrukken. Het instituut heeft concrete en bindende afspraken gemaakt over de operationele vertaling van een aantal belangrijke onderwijskundige aspecten. Het ziet er op toe dat deze afspraken worden nagekomen. Waarnemingsverslagen Het personeel identificeert zich met het instituut Instituutscultuur: Het instituut organiseert (informele) bijeenkomsten die onder meer tot doel hebben de teamgeest te versterken. Het instituut start projecten die afdelingsoverstijgend zijn. Verslagen bijeenkomsten Aantal afdelingoverstijgende projecten Beschrijving van deelname aan sociale gebeurtenissen Peer Review ROC Aventus 13

14 Kwaliteitsterrein 9: Personeelsbeleid, benoemingsbeleid en bijscholing (Evalueer ten minste 2 criteria) Personeelsplanning ( niet voorgeschreven, de voorgestelde indicatoren zijn uitwisselbaar) Functies en taken: De verdeling van functies en taken draagt bij aan de realisatie van (onderwijskundige) doelstellingen van het instituut. De verschillende taken, verantwoordelijkheden en de bevoegdheden om besluiten te nemen zijn duidelijk omschreven en helder voor alle betrokkenen op het instituut. Het niveau van het personeel is voldoende om het studieprogramma op het vereiste niveau te verwezenlijken. Het personeel is aantoonbaar voldoende gekwalificeerd. Kwantitatieve indicatoren: Aantal personeelsleden: verhouding docenten/studenten verhouding overig personeel/studenten man/vrouw verhoudingen personeel Organisatiestructuur Omschrijvingen van banen Verslagen waarnemingen Beroepskwalificaties en opleidingskwalificaties docenten Aannamebeleid personeel en ontwikkeling Werving: Het aannamebeleid is vormgegeven in een effectieve procedure. Er is voldoende ruimte voor persoonlijke wensen van medewerkers. De medewerkers zijn aantoonbaar bereid en in de gelegenheid zich verder te scholen. Persoonlijk Professioneel Ontwikkelingsplan: Er is een speciale procedure voor het voeren van loopbaangesprekken. De procedure is voldoende bekend bij en duidelijk voor de medewerkers. Participatie en effect van opleidingsactiviteiten personeelsleden Evaluatie van de effectiviteit van opleidingen Evaluaties van de prestaties van het personeel Plannen en opleidingsprogramma s Instituutsontwikkelplan: Er is voldoende mogelijkheid voor een verdere ontwikkeling op persoonlijk gebied en op het terrein van de doelstellingen van het instituut. Er is een effectief introductieprogramma voor nieuw personeel. Verdeling van werk en lesroosters Werkverdeling: Er zijn duidelijke en eerlijke criteria en procedures bij de verdeling van de werkzaamheden in het instituut. Aantal klachten van medewerkers Werkschema s, lesplanning Relatie werkzaamheden en strategische uitgangspunten: Peer Review ROC Aventus 14

15 Kwaliteitsterrein 9: Personeelsbeleid, benoemingsbeleid en bijscholing De werkzaamheden houden aantoonbaar verband met de missie en de doelstellingen van het instituut en de belangrijkste stakeholders. Beschikbare tijd Planning: Er is i.h.a. voldoende tijd om de opgedragen of afgesproken werkzaamheden naar behoren uit te voeren. Daarnaast is het i.h.a. mogelijk om flexibel en adequaat op te treden als zich onverwachte situaties voordoen. Peer Review ROC Aventus 15

16 Kwaliteitsterrein 10: Werkomstandigheden van medewerkers (Evalueer ten minste 2 criteria) Personeelsbeleid (niet verplicht; ook andere indicatoren kunnen gebruikt worden) Alle werknemers voelen zich i.h.a. prettig binnen het instituut. De balans tussen stress en voldoening is in evenwicht. Discussies over problemen in het dagelijkse werk kunnen openlijk gevoerd worden. Er is respect voor elkaar. Medewerkers zijn voldoende bekend met hun rechten en plichten. De medewerker vindt i.h.a. voldoende gehoor bij problemen. Kwantitatieve indicatoren: Absentie medewerkers Personeelsverloop Aantal klachten van medewerkers Deelname van medewerkers aan sociale activiteiten Waarnemingsverslagen Absentie wegens ziekte Klachten personeel Aantal sollicitaties Overzicht personeelsverloop Communicatie instituutscultuur met medewerkers Er zijn institutionele structuren en middelen op het gebied van communicatie, informatie en coöperatie die goed teamwork bij het lesgevende personeel garanderen. Deze communicatie is open, tolerant en oordeelkundig. Er is een onderling klimaat van achting en waardering bij het lesgevende personeel. Er zijn duidelijke regels en afspraken over de manier waarop onderwerpen worden besproken. Er is onderlinge waardering voor elkaars inzet. Personeelsvergaderingen Personeelshandboek Waarnemingsverslagen Samenwerking docenten De instituutafspraken worden aantoonbaar uitgevoerd. Docenten bespreken voldoende vaak over de voortgang van de geplande werkzaamheden. Teamvergaderingen Personeelshandboek Waarnemingsverslagen Peer Review ROC Aventus 16

17 (Evalueer ten minste 2 criteria) Kwaliteitsterrein 11: Externe relaties en Internationalisatie (niet verplicht; ook andere indicatoren kunnen gebruikt worden) Brochures Brochures: De brochures van het instituut zijn aantoonbaar geschikt zijn voor de doelgroep. Brochures Website instituut Samenwerking met relevante belanghebbenden Er is een regelmatige uitwisseling van informatie met relevante belanghebbenden zoals studenten, ouders, bedrijven, sociale partners, overheden over ontwikkelingsplannen, educatieve doelen, nieuwe projecten, etc. Het instituut heeft de contacten met het regionale en plaatselijke bedrijfsleven als toekomstige werkgevers geoptimaliseerd Het instituut draagt zorg voor een regelmatige en systematische uitwisseling van informatie met externen zoals stagebedrijven en ouders. Website Cursus programma s Correspondentie met locale instanties en bedrijfsleven Verslagen open dagen Gezamenlijk projecten of ondernemingen Internationale contacten Het instituut maakt het mogelijk voor studenten om in het buitenland te studeren en voor buitenlandse studenten om hier te studeren. Hiervoor zijn streefdoelen geformuleerd. Er zijn targets geformuleerd voor de bijdrage uit Europese fondsen voor deze activiteit. Kwantitatieve indicatoren: Het percentage van de studenten dat ieder jaar in het buitenland gaat studeren en het absolute aantal studenten. Het percentage buitenlandse studenten dat ieder jaar op het instituut komt studeren en het absolute aantal studenten. Het bedrag uit Europese fondsen in relatie tot het geplande bedrag. Peer Review ROC Aventus 17

18 Kwaliteitsterrein 12: Deelname aan samenleving & interacties (Evalueer ten minste 2 criteria) Ontwikkelingsplan (niet verplicht; ook andere indicatoren kunnen gebruikt worden) De studenten voelen zich binnen het instituut op hun gemak en ze zijn bereid verantwoordelijkheden op zich te nemen. De school organiseert verschillende sociale activiteiten om een beter contact tussen de studenten onderling en met de docenten te bevorderen (ook met docenten buiten klassenverband ) Studenten krijgen de gelegenheid deel te nemen aan het besluitvormingsproces betreffende belangrijke besluiten binnen de school. Kwantitatieve indicatoren: Aantal klachten Aantal sociale activiteiten Deelname van studenten aan sociale activiteiten Social interactie tussen docenten en studenten De communicatie over en weer tussen docenten en studenten voldoet aan de door het instituut gestelde waarden en doelstellingen Deze communicatie over en weer kan gekarakteriseerd worden als vriendelijk, vol respect en persoonlijk. Het studieprogramma voorziet in een systeem voor individuele begeleiding van de deelnemers bij serieuze problemen betreffende het leerproces en persoonlijke en sociale begeleiding Er is een formele procedure voor het indienen van klachten door studenten. Kwantitatieve indicatoren: Aantal klachten Geschreven en mondelinge feedback Studenten - personeel interactie Sociale interactie onder studenten Studenten hebben respect voor elkaar. Docenten zorgen er voor dat de studenten leren voor hun overtuiging uit te komen en dat de studenten naar elkaar luisteren, ook wanneer ze van mening verschillen. Peer Review ROC Aventus 18

19 (Evalueer ten minste 2 criteria) Beleidsplan gelijke kansen Kwaliteitsterrein 13: Gelijke kansen (niet verplicht; ook andere indicatoren kunnen gebruikt worden) Het instituut heeft een plan, structuren en bronnen om het realiseren van gelijke kansen te bevorderen. Het instituut heeft adequate maatregelen ingevoerd om dit te realiseren in de praktijk. Het leerplan bevat een voldoende aantal onderwijsmethoden om een actieve deelname aan het leerproces te bevorderen van zowel mannen als vrouwen. Er is advies bij de bij de opleidingskeuze om stigmatisering te voorkomen. Boeken en andere studiematerialen zijn niet of nauwelijks seksespecifiek. De taal, de afbeeldingen en de voorbeelden kunnen zowel mannen als vrouwen aanspreken. Er is geen directe of indirecte discriminatie bij de toegankelijkheid en het gebruik van de faciliteiten door mannen en vrouwen. Kwantitatieve indicatoren: Bij het verzamelen van gegevens wordt de man/vrouwverhouding aangegeven om het aandeel van mannen en vrouwen te kunnen vergelijken. Er is sprake van een evenredige deelname van mannen en vrouwen aan de onderwijsactiviteiten. Als er sprake is van een onbalans zijn hiervoor streefcijfers en streefpercentages geformuleerd. Het drop-outpercentage is uitgesplitst naar de seksen. Er is sprake van een redelijke man/vrouwverhouding in het management. Als de man/vrouwverhouding scheef is, zijn targets geformuleerd. Er is sprake van een redelijke man/vrouwverhouding bij het totale personeel. Als de man/vrouwverhouding scheef is, zijn targets geformuleerd. Waarnemingsverslagen Analyse van de ontwikkelingen op dit gebied Peer Review ROC Aventus 19

20 Kwaliteitsterrein 14: Kwaliteitsmanagement (Evalueer ten minste 2 criteria) (niet verplicht; ook andere indicatoren kunnen gebruikt worden) Ontwikkelingsplan Het instituut verzamelt regelmatig en systematisch relevante gegevens over de tevredenheid van de studenten en andere belanghebbenden. Deze informatie wordt gebruikt bij het evalueren van programma s, doelstellingen en prestaties. Hiervoor heeft het instituut doelstellingen geformuleerd. Studenten en andere belanghebbenden zijn in voldoende mate tevreden over de onderwijsprogramma s en de ondersteunende diensten. Resultaten tevredenheidsonderzoeken studenten Absentie wegens ziekte Er is een werkend kwaliteitszorgsysteem Het instituut heeft een integraal en samenhangend kwaliteitsbewakingssysteem. In de beleidscyclus zijn de doelstellingen hiervoor opgenomen. Kwaliteitsdoelen en hiermee samenhangende taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd. Het beleidsplan wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Het management werkt systematisch aan de verwezenlijking van de gestelde doelen. Het management betrekt in voldoende mate relevante belanghebbenden bij het beoordelen van de opleiding en verwerkt hun wensen bij het formuleren van de doelstellingen. Correspondentie met belanghebbenden Evaluatie leren en onderwijzen Verslagen interne evaluatie Vaste gegevens Verslag over kwaliteitsbevorderi ng Strategische en operationele plannen Feedback en verdere ontwikkeling op individueel niveau De medewerkers krijgen regelmatig feedback vanuit verschillende kanten feedback op hun functioneren. Ze stellen dit op prijs en gebruiken de feedback als een waardevolle bron van kennis voor een continu leerproces. De feedback wordt gebruikt om individuele prestaties te verbeteren. Er is beleid vastgesteld om dit vorm te geven. Verificatie door de verschillende groepen Rooster voor feedbackbijeenkom sten Institutionele evaluatie en institutionele ontwikkeling Het instituut vraagt regelmatig en op systematische wijze om feedback die voor een permanent ontwikkelingsproces zorgdraagt Het instituut heeft hiervoor een formele evaluatiecyclus opgesteld. Het is duidelijk wie wat dit betreft waarvoor verantwoordelijk is. Resultaten van evaluaties en/of waardering Evaluatie leren en onderwijzen Verslagen interne evaluatie Vaste gegevens Peer Review ROC Aventus 20

N A T U U R T E C H N I S C H I N S T I T U U T M I D D E L B A R E B E R O E P S O P L E I D I N G E N

N A T U U R T E C H N I S C H I N S T I T U U T M I D D E L B A R E B E R O E P S O P L E I D I N G E N N A T U U R T E C H N I S C H I N S T I T U U T M I D D E L B A R E B E R O E P S O P L E I D I N G E N STRATEGISCH SCHOOLBELEIDSPLAN 2009-2013 N A T U U R T E C H N I S C H I N S T I T U U T M I D D E

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst Schoolplan 2015-2019 SBO De Brug Hulst Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat is het bestuurlijk kader 1.1. Missie en visie 1.2. Kernwaarden 1.3. Bestuursakkoord 2. Wat voor school willen we zijn 2.1. Missie 2.2.

Nadere informatie

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008 Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO Februari 2008 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Frequentie gesprekken 5 Functioneringsgesprek Artikel 3 Doel functioneringsgesprek

Nadere informatie

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting KOERS 2016 Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting Thomas Zipper oktober 2012 Inleiding blz. 3 1. Visie en beleidsvorming

Nadere informatie

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding 6 3.1 Algemeen

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Het Common Assessment Framework De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Wat staat waar? Inhoudsopgave Inleiding 4 Over het CAF 4 De factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 6 Criterium 2: Strategie en

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Master Management of Education

Master Management of Education Master Management of Education NQA Visitatierapport 1 NQA Visitatierapport 2 Inhoudsopgave Verantwoording van de opzet van het aanvraagrapport Master Management of Education in relatie tot het NVAO kader...5

Nadere informatie

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool NCOI Business IT & Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/67 NQA - Hogeschool NCOI: Business IT & Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Versie 3.0 december 2013. Inhoud Beleid Organisatie Primair Proces Mensen Partners Reflectie

Versie 3.0 december 2013. Inhoud Beleid Organisatie Primair Proces Mensen Partners Reflectie Leeswijzer Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs Toetsing van het speciaal onderwijs op basis van prioriteiten binnen het werkveld, ISO 9001:2008 en het inspectiekader Versie 3.0 december 2013 Inhoud Beleid

Nadere informatie

Beauty-, Pedicure-, Massage, Wellness- & Lifestyle opleidingen. Jaarverslag

Beauty-, Pedicure-, Massage, Wellness- & Lifestyle opleidingen. Jaarverslag Beauty-, Pedicure-, Massage, Wellness- & Lifestyle opleidingen Jaarverslag 31-3-2013 Voorwoord Het jaarverslag van Amice is een document waarin de beleidsvoornemens voor het komende jaar zijn geformuleerd

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan strategisch schoolplan OZHW 2012-2016 Inhoud Préambule 4 Inleiding 5 1. Besturingsconcept 8 1.1. Besturingsfilosofie 8 1.2. Missie 10 1.3. Visie 10 2. Structuur

Nadere informatie

GOED GROEN* TEVREDEN Schoolplan 2012-2016

GOED GROEN* TEVREDEN Schoolplan 2012-2016 GOED GROEN* TEVREDEN Schoolplan 2012-2016 Positief advies directie: 14 november 2013 Instemming MR: Ter informatie naar bestuur: Ter kennisgeving Raad van Toezicht: INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1 ONDERWIJSGROEP

Nadere informatie

Schoolplan 2010-2014

Schoolplan 2010-2014 Schoolplan 2010-2014 Inhoudsopgave pagina 1. Opdracht van de school 3 1.1 Missie van de school 3 1.2 Visie van de school 3 1.3 Kernwaarden van de school 4 2. Pedagogisch klimaat 5 2.1 De omgang tussen

Nadere informatie

Esborg (PrO)actief VESTIGINGSJAARPLAN ESBORG 2014-2015. Datum: 28 mei 2014. Auteurs: Jaap Oosterloo en Siemon van der Wal. Uitwerking en vormgeving:

Esborg (PrO)actief VESTIGINGSJAARPLAN ESBORG 2014-2015. Datum: 28 mei 2014. Auteurs: Jaap Oosterloo en Siemon van der Wal. Uitwerking en vormgeving: Esborg (PrO)actief VESTIGINGSJAARPLAN ESBORG 2014-2015 Datum: Auteurs: Uitwerking en vormgeving: Versie: 28 mei 2014 Jaap Oosterloo en Siemon van der Wal Jannie Wijnsma 4 Status: concept Inhoud 1.Voorwoord...

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

hbo-bachelor Sociaal Juridische Dienstverlening Hogeschool NTI Februari 2012 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

hbo-bachelor Sociaal Juridische Dienstverlening Hogeschool NTI Februari 2012 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding hbo-bachelor Sociaal Juridische Dienstverlening Hogeschool NTI Februari 2012 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding

Nadere informatie

Schoolplan 2013-2017. Stedelijk Gymnasium Haarlem

Schoolplan 2013-2017. Stedelijk Gymnasium Haarlem Schoolplan 2013-2017 Stedelijk Gymnasium Haarlem Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Trends in het Voortgezet Onderwijs 4 3 Onderwijs en begeleiding 6 3.1 Visie op onderwijs en leren: het schoolprofiel en curriculum

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Verbinding in verantwoordelijkheid

Verbinding in verantwoordelijkheid Verbinding in verantwoordelijkheid Jaarverslag 2013 4 Inhoud Voorwoord College van Bestuur 5 DEEL I 7 Algemene informatie 7 I Het ROC ID College 8 II Raad van Toezicht 12 III Ondernemingsraad 16 IV Studentenraad

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen Croho-registratienummer: 34488 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Stichting Normering Arbeid 10-10-2013 2 Stichting Normering Arbeid Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs "kwalificatie

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo master Business Information deeltijd en duaal. NCOI Business School

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo master Business Information deeltijd en duaal. NCOI Business School Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo master Business Information deeltijd en duaal NCOI Business School Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 Onderdeel van scholengroep Het Plein, waarvan ook deel uitmaken: Antoon Schellenscollege Aloysius/De Roosten Praktijkschool Eindhoven Sint-Joriscollege Helder U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan

Nadere informatie