KLIMAATPLAN VAN HET GEZIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KLIMAATPLAN VAN HET GEZIN"

Transcriptie

1 KLIMAATPLAN VAN HET GEZIN

2 GEZINNEN KUNNEN WINNEN! HOE? 2 De strijd tegen de opwarming van de aarde is een taak van de ganse samenleving. Ook de gezinnen - naast de industrie, de landbouw,... - zijn een belangrijke speler om deze strijd aan te gaan. Vandaar dit Klimaatplan voor het gezin, dat gezinnen wil ondersteunen in hun energie- en klimaatvriendelijk gedrag en hen hiervoor belonen via financiële stimulansen. Gezinnen gebruiken energie om zich te verplaatsen, te verwarmen, te verlichten enzovoorts. En stroom, aardolie, aardgas en dergelijke kosten geld, hoe langer hoe meer. Dus hoe minder we verbruiken, hoe lager onze energiefactuur. En hoe meer we besparen, hoe meer winst. Zo kunnen gezinnen zelf bijdragen tot een aantal maatschappelijke doelstellingen zoals, economisch, het beperken van onze energie-afhankelijkheid en, ecologisch, het terugdringen van onze broeikasgasuitstoot. Het aandeel van de gezinnen in zowel de actuele emissie als de potentiële reducties mag niet onderschat worden. Dit aandeel is toegenomen van 26,4% in 1990, tot 2005 waar de gezinnen instaan voor 30% van de broeikasgasuitstoot of 27 Mton CO2-eq. op 89,4 Mton CO2-eq., terwijl de Kyoto-doelstelling voor Vlaanderen (-5,2% voor de periode ten opzichte van 1990) 83,4 Mton CO2-eq. bedraagt. IMPACT GEZINNEN 1990 (KTON CO2-EQ) 2005 (KTON CO2-EQ) 1990/2005 Gebouwenverwarming ,2% Lozing huishoudelijk afval + sceptische putten % F-gassen uit airco, koelkasten ,1% Personenvervoer per trein Personenvervoer over de weg 7, ,7% F-gassen uit airco (wagens) ,100% Elektriciteitsverbruik 3, ,7% Totale uitstoot huishoudens 23, ,2% Ton uitstoot per huishouden 10,52 10,77 +2,4% Bron: Mira-rapport De Kyotodoelstelling toegepast op de gezinnen, zou 8,5 ton per huishouden bedragen, of een daling met 21% t.o.v. hun uitstoot in 2005 (10,77 ton per huishouden). Het spreekt voor zich dat niet alleen de gezinnen voor het behalen van de Kyotodoelstelling kunnen zorgen. Maar omgekeerd kan de Kyotodoelstelling ook niet behaald worden zonder de medewerking van de gezinnen. Het neemt niet weg dat ook de elektriciteitsproductiesector, de landbouw, de nijverheid en de diensten nog bijkomende inspanningen dienen te leveren om de uitstoot van de broeikasgassen terug te dringen. Tal van maatregelen zijn aan het bedrijfsleven opgelegd (energieplanning) of met de bedrijfswereld overlegd (benchmarking- en auditconvenant). In deze nota Klimaatplan voor het gezin plaatsen we de schijnwerper op de gezinnen.

3 HOE KOMEN GEZINNEN TE WETEN HOE ZE ENERGIE KUNNEN BESPAREN? 3 1. Voor gezinnen die zelf op zoek gaan, ontwikkelen we een KlimaatPlanningSysteem of KPS. Op deze nog te ontwikkelen website zullen een aantal reeds bestaande hulpmiddelen worden geïntegreerd tot een handige en dus ook eenvoudige wegwijzer die aangeeft - waar we kunnen besparen (gebouwen, voertuigen, toestellen), - wat we kunnen doen (grote werken, kleine ingrepen, gedrag), - wat het ons kan kosten (aankoop, plaatsing, onderhoud) en - wie ons kan helpen (federaal fiscaal voordeel, premies van gewest, provincie, intercommunale of gemeente, pre- of cofinanciering door banken of fondsen). Aldus wordt heel concreet in kaart gebracht hoe we in ons gezin energie en dus ook broeikasgassen kunnen besparen, en tegelijk onze uitgaven voor stroom en brandstoffen kunnen beperken. 2. Voor gezinsverenigingen stellen we Klimaatcoaches ter beschikking die niet alleen informeren en sensibiliseren maar vooral gezinnen bijstaan en begeleiden in het zoeken naar energiebesparingen, energiediensten, subsidies enzovoort. Het spreekt voor zich dat een dergelijke Klimaatcoach met kennis van zaken en met de nodige ervaring en overtuiging optreedt. We zetten hieromtrent een pilootproject op bij een gezinsvereniging. Blijkt de formule een succes, niet alleen in aanvragen maar vooral in resultaten, dan wordt het aantal Klimaatcoaches uitgebreid. 3. Gebouwen van verenigingen, en met name VZW s, zijn dikwijls verouderd, en hebben nog een belangrijk energiebesparingspotentieel. De financiële ondersteuningsmaatregelen voor de energierenovatie van gebouwen van verenigingen zijn momenteel beperkt. Zij komen niet in aanmerking voor een fiscaal voordeel. Zij kunnen enkel genieten van de premies van hun netbeheerder. Daarom kunnen via financiële instellingen energierenovatieleningen ter beschikking gesteld worden. Vooraf wordt een energie-audit uitgevoerd om de meest kostenefficiënte energiebesparende maatregelen in kaart te brengen. De overheid financiert de beheerskost en de kosten verbonden aan de eventuele gewestwaarborg. 4. Bij een typisch Belgisch gezin wordt meer dan de helft van deze elektriciteit verbruikt voor verlichting en grote huishoudelijke toestellen. Nochtans kunnen de gezinnen zelf veel elektriciteit besparen door meer energie-efficiënte toestellen en spaarlampen aan te kopen. Elk gezin moet voortaan in staat zijn om dergelijke zuinige toestellen aan te kopen en zo zijn elektriciteitsverbruik te verminderen en het milieu te sparen. CD&V bepleit daarom onder meer de invoering van een groen vak op het belastingsformulier, de duurzaamheidsbonus. Deze belastingvermindering op basis van een ruime groene korf voor energiebewuste aankopen zoals energiezuinige huishoudtoestellen zorgt voor een 10% korting op de aankoopprijs van deze producten. Dergelijke belastingkorven zijn een belangrijk hulpmiddel om de belastingaangifte overzichtelijk te houden.

4 HOE STEUNEN WIJ KLIMAATVRIENDELIJKE GEZINNEN? 4 Belangrijke actieterreinen hierbij zijn de woningen, de voertuigen alsook de elektrische huishoudtoestellen. I. WONINGEN Gezinnen wonen als eigenaar of huurder in huizen of appartementen en verbruiken stroom en brandstoffen om te verlichten of te verwarmen. Eigenaars hebben de mogelijkheid de energiefactuur te beperken door grotere ingrepen, zoals dak-, zoldervloer- of muurisolatie, superisolerende beglazing, condensatieof hoogrendements verwarmingsketels enzovoort. Huurders moeten zich beperken tot kleinere maatregelen, zoals spaarlampen, spaardouchekoppen, radiatorfolie, tochtstrips, buisisolatie en dergelijke. En bepaalde bevolkingsgroepen, zoals ouderen en armen, zijn om reden van leeftijd, inkomen, scholing of andere kenmerken wel bereid maar niet in staat om doortastend energie te besparen. Toch hebben zowel de bewoners in het bijzonder als onze leefomgeving in het algemeen baat bij een gevoelige inperking van het stroom- en brandstofverbruik. Omdat voorkomen beter is dan genezen, en besparen beter dan betalen, wensen we dan ook dat van overheidswege bijkomend ondersteuningsinspanningen worden gedaan om het stroom- en brandstofverbruik van woningen aan banden te leggen. A) MAATREGELEN EN DOELEN De overheid biedt huurwoningen een kosteloze energiescan op voorwaarde dat de huurder maatregelen neemt met een terugverdientijd van 2 jaar of minder en de verhuurder investeringen uitvoert met een terugverdientijd van 8 jaar of minder. Voordelen zijn een lagere energiefactuur voor de huurder en een hogere eigendomswaarde voor de verhuurder. Voor de basisfinanciering moet een beroep gedaan kunnen worden op derdepartijfinanciering. Een proefproject wordt opgestart om in een aantal huizen brandstofcellen te plaatsen. Deze cellen werken op aardgas en zorgen voor een maximale omzetting in elektriciteit en warmte. De nieuwe markt kan zo ook in Vlaanderen mee ontwikkeld worden. Ook wordt een proefproject opgestart om de installatie van slimme meters te stimuleren. Gezinnen worden aangemoedigd om voor de eigen energievoorziening gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling. B) FINANCIËLE STIMULANSEN Gezinnen die meer doen dan strikt noodzakelijk en verder gaan dan wettelijk voorgeschreven moeten financieel en fiscaal ondersteund worden. De premies van de netbeheerders moeten dan ook worden uitgebreid in aantal en in omvang. En de onroerende voorheffing moet voor lage-energie-woningen worden verlaagd. Ook voor stookolie zal, zoals voor aardgas al het geval is, bij de overschakeling naar een condensatieketel een premie worden toegekend om aldus een efficiëntere verbranding financieel aan te moedigen. Bij energiebesparende investeringen door senioren wordt de meerwaarde aan de woning niet onderworpen aan de heffing van successierechten.

5 Met de banken moet worden onderzocht of en hoe derdeparijfinanciering kan worden opgezet. De gezinnen betalen het voorgeschoten bedrag terug met de besparingsopbrengsten. De banken worden door de overheid gecompenseerd voor de administratieve kosten en het financiële risico. 5 Het in de personenbelasting voorziene fiscaal voordeel voor het plaatsen van dakisolatie wordt door de overheid geprefinancierd. De factuur voor het plaatsen van dakisolatie wordt door de financiële instelling gedragen via een renteloze lening of lening met verlaagd tarief. Het gezin betaalt de financiële instelling twee jaar later, na ontvangst van het fiscaal voordeel, terug. De overheid neemt de interestlast en de beheerskosten ten laste. Omdat slopen energetisch soms beter maar financieel vaak duurder is dan renoveren wordt een slooppremie ingevoerd, met als tegenprestatie een energieprestatiepeil dat aanzienlijk onder de wettelijk voorgeschreven waarde ligt. De energieprestaties van bestaande sociale woningen zullen versneld verbeterd worden via energiebesparende investeringen zoals het plaatsen van dakisolatie en het vervangen van enkel glas of oude verwarmingsketels. Voor de financiering hiervan wordt een Rollend Fonds voor de stimulering van energierenovatie in de sociale woningbouw opgebouwd. De huisvestingsmaatschappijen kunnen uit dit fonds putten om hun energierenovatie-investeringen te financieren. De huurder betaalt aanvullend op zijn huurprijs een vast bedrag voor de uitgevoerde energierenovatie ten belope van bijvoorbeeld de helft van de energiebesparing. Nieuwe sociale woningen moeten vanaf 2012 lage energiewoningen zijn. Door een aanzienlijk lagere energiefactuur voor verwarming, verhoogt de koopkracht van het gezin. Voor bouwmaterialen worden CO2-labels ingevoerd. Afhankelijk van het nodige energieverbruik en dus CO2- uitstoot tijdens het productieproces, worden materialen in diverse categorieën geplaatst, zodat de consument geïnformeerd kan kiezen. In een volgende fase kunnen de meest klimaatvriendelijke categorieën een nultarief krijgen en de meer belastende categorieën een doorrekening van hun CO2-impact. De keuze van consumenten voor de eerste groep, zal een stimulans zijn voor producenten om hun productwaaier aan te passen, inclusief een positief effect op lokale land- en bosbouwproducten die een lagere CO2-impact hebben. Op termijn worden milieuprestatievoorschriften voor bouwmaterialen ingevoerd. C) INFORMATIE EN SENSIBILISERING In het kader van de Samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten wordt binnen de dienstverlening aan de burgers bijzondere aandacht en ruimte gecreëerd voor energie- en klimaatinformatie, bijvoorbeeld in de vorm van deskundig eerstelijnsadvies, rond bouwen, verbouwen, mobiliteit en dergelijke.

6 II. VOERTUIGEN 6 We verplaatsen ons te vaak met te veel broeikasgasuitstotende voertuigen. Alternatieven zijn niet alleen de fiets of te voet, trein, tram, metro, maar ook energiezuinige wagens en een energiezuinige rijstijl. Maar gezinnen moeten weten hoe energie bespaard kan worden en hoe over te gaan tot een klimaatconform verplaatsingsgedrag. We wensen met zowel ontradende ingrepen als aansporende maatregelen ten aanzien van gezinnen de broeikasgasuitstoot in het verkeer terug te dringen. A) MAATREGELEN EN DOELEN Voor wagens waarop de euro 2 norm of lager van toepassing is (1996) zal een premiesysteem worden opgezet als extra stimulans om deze wagens versneld uit het verkeer te halen. Daarbovenop zal tegen 2010 één grote inruilactie opgezet worden om de meest vervuilende wagens uit het verkeer te nemen met een premie voor de aankoop van een nieuwe en milieuvriendelijkere want energiezuinigere wagen. De wagens waarop de euro 2 norm of lager van toepassing is (1996), staan voor 36% van de CO2 uitstoot en 65% van de uitstoot van fijn stof. Het aandeel biobrandstoffen in 2010 zal met de huidige federale maatregelen slechts 4% bedragen. Om het Europese en federale doel van 5,75% te halen in 2010, zijn bijkomende initiatieven nodig met hoge bijmenging (E-85) gericht op nichemarkten, zoals het openbaar vervoer en (openbare) bedrijven met een groot wagenpark. Dit zal alvast ton CO2 opleveren. Om het fietsen naar het werk te stimuleren, wordt de verbetering van de fietsinfrastructuur op dergelijke trajecten geconcentreerd. Dit zal mee zorgen voor het realiseren van het potentieel van ca ton CO2. De auto-inspectie krijgt als aanvullende taken het beoordelen van de milieukwaliteit van auto s die omgebouwd worden om te rijden met een klimaatvriendelijke brandstof. En het sensibiliseren op het vlak van energiezuinig rijden. Er zal een dynamische verkeersgeleiding uitgebouwd worden, die, naast zijn milieu-effect, ook de snelheid van de verkeersstroom op bepaalde plaatsen op bepaalde momenten verlaagt om blijvend doorstromend verkeer te houden. Dit zal mee zorgen voor het realiseren van het potentieel van ca ton CO2. Taxi s worden onvoldoende gebruikt, als aanvulling op het bestaande openbare vervoersnet. Er dient onderzocht te worden hoe dit middel als sluitstuk kan functioneren door bijvoorbeeld het fors verlagen van de brutokostprijs van de chauffeurs. Ook dient te worden nagegaan hoe ook in deze sector milieuvriendelijke wagens bijkomend kunnen gestimuleerd worden. Een heroriëntering van het GEN. In plaats van treinen in te zetten, dient het tram- en metronet vanuit Brussel uitgebreid te worden. Voor een lagere kostprijs zal een beter resultaat bereikt worden om snel woon-werk verkeer aan te bieden. Het uitgebouwde GEN kan zorgen voor ton minder CO2-uitstoot. Om telewerk meer ingang te doen vinden, moeten op federaal niveau een aantal juridische hinderpalen weggewerkt worden. Hierdoor zal het potentieel van ton CO2 ook kunnen gerealiseerd worden. De regelgeving rond carpooling wordt onderzocht naar hinderpalen. B) FINANCIËLE STIMULANSEN Er is een totale herziening nodig van de voertuigenfiscaliteit. Diverse fiscale instrumenten zoals de belasting op de inverkeerstelling, de wegentaks, de BTW en accijnzen op brandstoffen, bestaan naast elkaar. Er is een samenwerkingsakkoord nodig tussen de federale overheid en de gewesten om een verschuiving tussen deze instru-

7 7 menten op te zetten zodat een lagere CO2 hoeveelheid per liter verbruikte brandstof gerealiseerd wordt. Binnen een nieuw systeem van voertuigenfiscaliteit wordt de BIV als vaste voertuigtaks fors verlaagd én gekoppeld aan de ecoscore in plaats van het aantal PK. Globaal stijgt de autobelasting voor een gezin niet. De invoering van de ecoscore kan zorgen voor ca ton CO2-reductie. Aanvullend op de niet functionerende fiscale aftrek, wordt voor privé voertuigen een premie verleend voor de aankoop van wagens met hoge ecoscore. De invoering van een intelligente kilometerheffing is het sluitstuk van het klimaatbeleid in de mobiliteitssector. Samen met de verzekeringssector willen we de mogelijkheid om goedkopere groene autoverzekeringen aan te bieden laten onderzoeken. En de fiscale aftrek voor fietsen naar het werk wordt verdubbeld van 15 naar 30 eurocent. Dit zal mee zorgen voor het realiseren van het potentieel van ca ton CO2. Bij mensen die verhuizen en daardoor hun situatie kunnen verbeteren van werkloos naar een job hebben, kan steun voor energiebesparing verhoogd worden. C) INFORMATIE EN SENSIBILISERING Zuinig rijden dient structureel in de rijopleiding en het rij-examen geïntegreerd te worden, met bijzondere aandacht voor vrijwilligersopleidingen via verenigingen. Voor mensen die reeds over een rijbewijs beschikken, worden praktische opleidingen georganiseerd, bijvoorbeeld te betalen met opleidingscheques. In bedrijven is het volgen van zo n opleiding een voorwaarde om een bedrijfswagen te kunnen gebruiken in het verloningspakket. Bedrijven met professionele chauffeurs (vrachtwagens, taxi s, koeriers) laten die standaard een opleiding voor zuinig rijden volgen. Met het pakket maatregelen rond milieuvriendelijk of zuinig rijden is ca ton CO2 te reduceren.

8 III. TOESTELLEN 8 Gezinnen gebruiken tal van lampen die zelf ook energie en met name elektriciteit gebruiken. Tevens gebruiken gezinnen koelkast, diepvries, afwasmachine, wasmachine, droogkast, strijkijzer, kookvuur, afzuigkap, stofzuiger, microgolfoven, radio, compactdisc, televisie, video, computer... En zelfs ongebruikt gebruiken bepaalde huishoudelijke toestellen stroom. We wensen dat huishoudtoestellen milieuvriendelijk en energiezuinig gemaakt en gebruikt kunnen worden. Enerzijds moet de verkoop van bepaalde toestellen worden ontraden en op termijn zelfs verboden terwijl andere toestellen in de plaats treden. Anderzijds moeten gezinnen worden overtuigd om toestellen milieuvriendelijk en energiezuinig aan te wenden. Minstens CO2 kan gereduceerd te worden met dit pakket maatregelen. A) MAATREGELEN EN DOELEN De energieprestaties van de op de Belgische markt gebrachte producten dienen genormeerd te worden door onder andere het voorstel van het Internationaal Energie Agentschap, om elektrische toestellen in een stand by toestand niet meer dan 1 Watt te laten verbruiken, om te zetten in wetgeving. Nieuwe technologieën maken het mogelijk om het energieverbruik in een stand by toestand met 90% te reduceren terwijl de eigenschappen van het toestel behouden blijven. Naast binnenlandse maatregelen zijn belangrijke inspanningen nodig om in Europese context samen te werken met het technisch comité dat zal instaan voor de concrete invulling van de uitvoeringsmaatregelen die uiteindelijk door de Commissie voor diverse toestellen zullen worden uitgevaardigd. B) FINANCIËLE STIMULANSEN Ter ondersteuning van energie besparende gezinsuitgaven, die mee de uitstoot van broeikasgassen helpen terugdringen, wordt een duurzaamheidsbonus voorgesteld. Voor een bepaald percentage en tot een bepaald plafond moeten milieuvriendelijke en energiezuinige toestellen mee in de personenbelastingaangifte worden opgenomen en terugbetaald. Voor gezinnen met een laag inkomen wordt aanvullend een personenbelastingkrediet of premie in het leven geroepen. Gezinnen die niet genoeg inkomen hebben om belasting te betalen, genieten dan ook van een fiscaal voordeel, in tegenstelling tot vandaag. Aansluitend moet onderzocht worden of de meerkost van milieuvriendelijke en energiezuinige huishoudtoestellen niet gedeeltelijk gecompenseerd kan worden door middel van budgettair neutrale eco-fiscale maatregelen. C) INFORMATIE EN SENSIBILISERING Om het aandeel energie-efficiënte hardware (PC s, printers, scanners) te verhogen, worden extra sensibiliseringscampagnes gevoerd voor gelabelde toestellen. IV. Gedrag: informatie en sensibilisering Hoe milieuvriendelijk en energiezuinig ook, gebouwen, voertuigen en toestellen blijven inzake verbruik en uitstoot afhankelijk van het gedrag van de gebruiker. Een sterk verontreinigend toestel weinig gebruiken kan soms beter zijn dan een weinig vervuilend toestel veel gebruiken. Soms zouden bepaalde toestellen zelfs sneller uit de markt genomen moeten worden, omdat de uitstoot die de aanmaak van een nieuw toestel teweegbrengt niet opweegt tegen de uitstoot bij het gebruik van een oud toestel.

9 We wensen komaf te maken met stroom verspillende toestellen of brandstof verslindende voertuigen, rekening houdend met zowel de economische impact als de sociale effecten. 9 Voeding brengt nogal eens omvangrijke hoeveelheden broeikasgasuitstoot met zich mee bij zowel productie als transport. Het is dan ook aangewezen om een label op voedingsproducten in te voeren dat het aantal voedselkilometers en de CO2-uitstoot duidelijk vermeldt. Hierdoor beschikt de consument over duidelijke informatie over de oorsprong en de klimaatimpact van het voedsel dat op zijn bord ligt. Sensibilisering blijft noodzakelijk. Want vaak weten we het wel. Maar soms doen we het niet. Vlamingen blijken overigens energiebewuste burgers te zijn. Doch het energiegedrag laat nogal eens te wensen over. Informatiecampagnes dienen dan ook te worden uitgebreid met oproepen tot gedragsverandering bij aankoop en gebruik van gebouwen, voertuigen, toestellen en dergelijke. Overheden hebben terzake een voorbeeldrol te spelen en scholen een zowel onderwijzende als opvoedende opdracht.

Wonen & energie. Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau. Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006

Wonen & energie. Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau. Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006 Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006 ANIMO Winteruniversiteit LEEFMILIEU & ENERGIE 18 februari 2006 Energiezuiniger wonen: heel wat

Nadere informatie

Actieplan Burgemeestersconvenant

Actieplan Burgemeestersconvenant Actieplan Burgemeestersconvenant Wat is het burgemeestersconvenant? Engagement van 6735 steden en gemeenten Om minimum 20 % CO 2 te gaan besparen tegen 2020 20 % CO 2 over het volledige grondgebied Opmaak

Nadere informatie

Toelichting energie- en klimaatactieplan Ranst

Toelichting energie- en klimaatactieplan Ranst Toelichting energie- en klimaatactieplan Ranst Infomoment Ranst 23 september 2015 20u 1 Ranst timing 1. Voorstelling project aan schepencollege + goedkeuring: 12/2 2. werkgroep energie & klimaat: 19/3

Nadere informatie

Brugge. 3 juni 2015. Kris Van Dijck Burgemeester Dessel

Brugge. 3 juni 2015. Kris Van Dijck Burgemeester Dessel Brugge 3 juni 2015 Kris Van Dijck Burgemeester Dessel 9.500 inwoners 27 km² Landelijk maar Nucleaire industrie Opslag nucleair afval Witzand winning Sportgemeente Dessel en Witgoor Sport BMX Sportpark

Nadere informatie

Is uw verbruik normaal?

Is uw verbruik normaal? Is uw verbruik normaal? Maar dit mag ons niet doen vergeten wat zijn kostprijs en effecten op het milieu zijn. Ook al hebben we geen vat op de prijzen, ons verbruik kunnen we wel zelf beïnvloeden. Deze

Nadere informatie

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017 Studiedag energie Energielening en sociale isolatie huurwoningen 18 september 2017 REG-maatregelen: historiek Energierenovatieprogramma 2020: geen energieverslindende woningen in Vlaanderen in 2020 (dakisolatie,

Nadere informatie

Emissie-inventaris broeikasgassen 2012 stadsontwikkeling EMA

Emissie-inventaris broeikasgassen 2012 stadsontwikkeling EMA Emissie-inventaris broeikasgassen 2012 EMA Principes Antwerpen ondertekende het Europese Burgemeestersconvenant. Meer dan 5.000 lokale en regionale overheden hebben ondertekend en engageren zich om op

Nadere informatie

SAMENVATTING. Percentage tov totale uitstoot. Doelstelling CO2-reductie. Huidige uitstoot. Energie 21.815,19. Huishoudens 27.176,67. Tertiair 3.

SAMENVATTING. Percentage tov totale uitstoot. Doelstelling CO2-reductie. Huidige uitstoot. Energie 21.815,19. Huishoudens 27.176,67. Tertiair 3. SAMENVATTING Doelstelling CO2-reductie Energie 21.815,19 Huishoudens 27.176,67 Tertiair 3.276,40 Industrie & landbouw 7.231,41 Mobiliteit 19.912,72 Eigen diensten 1.115,70 Natuur 800,00 Totaal 81.328,08

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Eloi Glorieux, Koen Helsen, Robert Voorhamme en Jos Bex

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Eloi Glorieux, Koen Helsen, Robert Voorhamme en Jos Bex Stuk 1753 (2002-2003) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 13 juni 2003 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren Eloi Glorieux, Koen Helsen, Robert Voorhamme en Jos Bex betreffende energiebesparende maatregelen

Nadere informatie

De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn - Uitdagingen & oplossingen -

De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn - Uitdagingen & oplossingen - De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn l - Uitdagingen & oplossingen - DG Energie 22 juni 2011 ENERGIEVOORZIENING NOG AFHANKELIJKER VAN IMPORT Te verwachten scenario gebaseerd op cijfers in 2009 in % OLIE

Nadere informatie

Discussienota Residentiële Sector. BAU+ studie: Energie- en broeikasgasscenario s voor het Vlaamse gewest verkenning beleidsscenario s tot 2030

Discussienota Residentiële Sector. BAU+ studie: Energie- en broeikasgasscenario s voor het Vlaamse gewest verkenning beleidsscenario s tot 2030 Discussienota Residentiële Sector BAU+ studie: Energie- en broeikasgasscenario s voor het Vlaamse gewest verkenning beleidsscenario s tot 2030 Nele Renders 1 Inhoud Inleiding Aannames Beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof.

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Dit document zal u helpen een beter inzicht te krijgen in de verbruikskosten, in een huishoudelijke omgeving, voor de verschillende energiebronnen.

Nadere informatie

DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN

DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN 1. CONTEXT Infofiche Energie DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de productie van groene stroom afkomstig van hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling

Nadere informatie

Energieverbruik gemeentelijke gebouwen

Energieverbruik gemeentelijke gebouwen MILIEUBAROMETER: INDICATORENFICHE ENERGIE 1/2 Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Milieubarometer: Energieverbruik gemeentelijke gebouwen Indicatorgegevens Naam Definitie Meeteenheid Energieverbruik gemeentelijke

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2007/35895] 1 JUNI 2007. Ministerieel besluit inzake de rapportering van de elektriciteitsdistributienetbeheerders betreffende de uitvoering van hun REG-actieplannen

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2013 2 Samenvatting In deze monitor staat de CO2-uitstoot beschreven in de gemeente s-hertogenbosch. Een gebruikelijke manier om de

Nadere informatie

Zuid-West-Vlaanderen Energieneutraal in 2050. Naar een regionale energiestrategie

Zuid-West-Vlaanderen Energieneutraal in 2050. Naar een regionale energiestrategie Zuid-West-Vlaanderen Energieneutraal in 2050. Naar een regionale energiestrategie Welke vragen liggen aan de basis? Er beweegt nu zeer veel rond energie. Waar staan we nu en hoe gaat het verder evolueren?

Nadere informatie

Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB

Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB Vergelijking van de CO 2 -uitstoot per vervoermiddel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB 100% Gerecycleerd papier Januari

Nadere informatie

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening 1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% kunnen wel even wachten met grote maatregelen 17% 1 Een beetje dringend, we kunnen nog wel even wachten met grote maatregelen,

Nadere informatie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie PERSBERICHT Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie Brussel, 11/2/2016 Energiebesparende renovatie in Vlaanderen zet door

Nadere informatie

Bijlage 2: ENGAGEMENTSVERKLARING VOOR EEN VERSTANDIG ENERGIEGEBRUIK

Bijlage 2: ENGAGEMENTSVERKLARING VOOR EEN VERSTANDIG ENERGIEGEBRUIK Bijlage 2: ENGAGEMENTSVERKLARING VOOR EEN VERSTANDIG ENERGIEGEBRUIK Vlaams minister Kris Peeters wil met een verstandig energiebeleid niet alleen het aanbod sturen maar ook en vooral de vraag beheersen.

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

Energie besparen en meer wooncomfort. Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Maaskant Wonen.

Energie besparen en meer wooncomfort. Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Maaskant Wonen. Energie besparen en meer wooncomfort Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Maaskant Wonen. Deze Menukaart geeft voorbeelden hoe u als bewoner geld kunt besparen en meer wooncomfort kunt

Nadere informatie

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03 1 van 13 5-7-2011 17:03 Enquête Enquête beheer Ingelogd als: aqpfadmin Uitloggen Enquête sta s eken Enquête beheer > De Klimaat Enquête van het Noorden > Statistieken Algemene statistieken: Aantal respondenten

Nadere informatie

Samen besparen we ons rijk. Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Rentree. thuis in Deventer

Samen besparen we ons rijk. Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Rentree. thuis in Deventer Samen besparen we ons rijk Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Rentree. thuis in Deventer Deze Menukaart geeft voorbeelden hoe u als bewoner geld kunt besparen en meer wooncomfort kunt

Nadere informatie

Energie in het Grote Woononderzoek 2013 Hoe evolueert de energiekwaliteit van de Vlaamse woningen?

Energie in het Grote Woononderzoek 2013 Hoe evolueert de energiekwaliteit van de Vlaamse woningen? Energie in het Grote Woononderzoek 2013 Hoe evolueert de energiekwaliteit van de Vlaamse woningen? Griet Verbeeck & Wesley Ceulemans Universiteit Hasselt Studiedag De energiekwaliteit van het Vlaamse woningenpark,

Nadere informatie

De Duitse Alliantie voor Werk en Leefmilieu

De Duitse Alliantie voor Werk en Leefmilieu De Duitse Alliantie voor Werk en Leefmilieu integreren van energiebesparing en maatregelen voor energie-efficiëntie bij het saneren van bestaande gebouwen, bijdragen aan de bescherming van het klimaat

Nadere informatie

Energiedata woningen bij het VEA 28 september 2015

Energiedata woningen bij het VEA 28 september 2015 Energiedata woningen bij het VEA 28 september 2015 INHOUD BRONNEN ENERGIEDATA HUISHOUDENS VEA AANTAL RESULTATEN VEA-ENQUETE HUISHOUDENS 2015 INTERFEDERALE SAMENWERKING ENERGIEDATA DOELEINDEN DATAVERZAMELING

Nadere informatie

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap Premies 2011 Vlaams Energieagentschap Fiscale voordelen 2011 Sinds 2010: heel duidelijk onderscheid tussen bestaande woningen (al 5 jaar in gebruik bij de start van de werken) en nieuwbouw. Bij bestaande

Nadere informatie

VLAAMSE ENERGIELENING

VLAAMSE ENERGIELENING VLAAMSE ENERGIELENING Jeroen Verbeke Energiedeskundige 04/12/2015 WVI www.wvi.be BARON RUZETTELAAN 35 8310 BRUGGE T +32 50 36 71 71 E wvi@wvi.be voormalig federaal Fonds FRGE(Fonds ter Reductie van de

Nadere informatie

THEMA 7 : De energiefactuur van de huurders en van de inwonenende eigenaars verlichten

THEMA 7 : De energiefactuur van de huurders en van de inwonenende eigenaars verlichten 7. De energiefactuur van de huurders en van de inwonenende eigenaars verlichten Niet begonnen Opgegeven Aangekondigd In project En cours Voltooid Info/commentaar 48 Het energiecertificaat waarin voorzien

Nadere informatie

20140813.v2 2014 Q1/Q2

20140813.v2 2014 Q1/Q2 2014 Voortgang CO2-prestatieladder 2014 OFS heeft, samen met OFN, in het begin van niveau 5 bereikt op de CO 2 -prestatieladder. Dit is de hoogst haalbare trede op de ladder. Zoals gebruikelijk blikken

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

COLLECTIEF RENOVEREN. K A M P C o n d e r s t e u n t l o k a l e o v e r h e d e n e n b u r g e r s

COLLECTIEF RENOVEREN. K A M P C o n d e r s t e u n t l o k a l e o v e r h e d e n e n b u r g e r s COLLECTIEF RENOVEREN K A M P C o n d e r s t e u n t l o k a l e o v e r h e d e n e n b u r g e r s 1-05/04/2017 COLLECTIEF RENOVEREN WAAROM? Waarom? Collectief renoveren? De rol van Kamp C? Duurzaambouwloket.be

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2017

Energiemanagement actieplan 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Energie Management Actieplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Mijn bedrijf en mijn energie

Mijn bedrijf en mijn energie Mijn bedrijf en mijn energie Staden, zondag 30 november 2014 arch. Luc Dedeyne energieconsulent Bouwunie Subsidies voor bedrijven Bedrijven kunnen genieten van financiële ondersteuning indien zij investeren

Nadere informatie

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende investeringen Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren worden

Nadere informatie

Europese best practices Inspirerende modellen voor Brussel. Christophe BARBIEUX

Europese best practices Inspirerende modellen voor Brussel. Christophe BARBIEUX Duurzame renovatie Problematiek van het verdelen van de winst onder eigenaar en huurder Europese best practices Inspirerende modellen voor Brussel Christophe BARBIEUX AFDELING Energie 25 maart 2014 Chronologie

Nadere informatie

ASPIRAVI. Windpark Assenede

ASPIRAVI. Windpark Assenede ASPIRAVI Windpark Assenede SAMEN GEDREVEN DOOR DE WIND WINDPARK ASSENEDE Windpark Assenede: Projectlocatie Projectkenmerken Timing / planning van de werken Investeer mee via Aspiravi Samen cvba Aankoop

Nadere informatie

Antwerpse taxshift: eerlijker en groener

Antwerpse taxshift: eerlijker en groener Antwerpse taxshift: eerlijker en groener Begrotingsbesprekingen stad Antwerpen Zowel over uitgaven als over inkomsten zegt Groen dat het anders en beter kan. Uitgaven Zie daarvoor onze alternatieve meerjarenbegroting

Nadere informatie

Zuinig wonen. 10. Doe de VREG-test! Bekijk zeker de website: http://www.vreg.be/nl/doe-de-v-test-voorgezinnen

Zuinig wonen. 10. Doe de VREG-test! Bekijk zeker de website: http://www.vreg.be/nl/doe-de-v-test-voorgezinnen 10. Doe de VREG-test! Bekijk zeker de website: http://www.vreg.be/nl/doe-de-v-test-voorgezinnen Hier vergelijk je de verschillende producten van de verschillende energieleveranciers. Zo kun je zien wat

Nadere informatie

nr. 123 van BJÖRN RZOSKA datum: 22 januari 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Hervorming verkeersbelastingen - Stand van zaken - LPG-voertuigen

nr. 123 van BJÖRN RZOSKA datum: 22 januari 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Hervorming verkeersbelastingen - Stand van zaken - LPG-voertuigen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 123 van BJÖRN RZOSKA datum: 22 januari 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Hervorming

Nadere informatie

EEN ELEKTRISCHE WAG E N? D E P R O S,

EEN ELEKTRISCHE WAG E N? D E P R O S, EEN ELEKTRISCHE WAG E N? D E P R O S, D E C O N T R A S E N D E P R E M I E S. Elektrische wagens zijn in. De We vertellen u alles wat u moet media hebben er de mond van vol, weten over elektrische wagens.

Nadere informatie

3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw.

3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw. 3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw. Datum: 12-05-2016 Versie: 1 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Prins Bouw de voorgang op de CO 2 reductiedoelstellingen laten zien, door

Nadere informatie

Totale uitstoot in 2010: 14.000 kiloton CO 2

Totale uitstoot in 2010: 14.000 kiloton CO 2 Totale uitstoot in 2010: 14.000 kiloton CO 2 Industrie Welke keuzes en wat levert het op? Huidig beleid 1% besparing op gas en elektra per jaar. Totaal is dat 8 % besparing in 2020. Opbrengst: 100 kiloton.

Nadere informatie

Groenestroomcertificaten en subsidies voor het BHG toegepast op warmtekrachtkoppeling

Groenestroomcertificaten en subsidies voor het BHG toegepast op warmtekrachtkoppeling Opleiding voor energieverantwoordelijken in de dienstensector en collectieve huisvesting Groenestroomcertificaten en subsidies voor het BHG toegepast op warmtekrachtkoppeling Baptiste Buxant, verantwoordelijke

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 31 maart 2011 Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 1. Inleiding: samenstelling energiefactuur In de verbruiksfactuur van de energieleverancier zijn de kosten van verschillende marktspelers

Nadere informatie

De maatregelen bestaan in hoofdlijnen uit: Betrekken medewerkers bij reduceren energieverbruik en reduceren CO2-uitstoot

De maatregelen bestaan in hoofdlijnen uit: Betrekken medewerkers bij reduceren energieverbruik en reduceren CO2-uitstoot Beleidsverklaring Co2 Deze beleidsverklaring met betrekking tot de CO2 uitstoot is onderdeel van het door M, van der Spek Hoveniersbedrijf B.V. gevoerde milieubeleid. M. van der Spek Hoveniersbedrijf B.V.

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Zuinig met energie. waar je thuis bent...

Zuinig met energie. waar je thuis bent... Zuinig met energie waar je thuis bent... Goed voor het milieu en voor uw portemonnee HEEMwonen investeert fors in energiebesparende maatregelen. Dit doen we heel bewust. Zo verlagen we de energielasten

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep. CO2 reductieplan (2015.001) Pagina 1 van 11

CO2-Prestatieladder. CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep. CO2 reductieplan (2015.001) Pagina 1 van 11 CO2-Prestatieladder CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep CO2 reductieplan (2015.001) Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3 2 CO 2 -reductie scope 1... 4 2.1 Wagenpark... 4 2.1.1 Vervangingsbeleid...

Nadere informatie

Zonnepanelen steeds rendabel. In een notendop

Zonnepanelen steeds rendabel. In een notendop Zonnepanelen steeds rendabel In een notendop Je wekt zelf elektriciteit op. Daardoor bespaar je jaarlijks heel wat uit op je energiefactuur. Met een investering in zonnepanelen tegen een aanschafprijs

Nadere informatie

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Inhoud Premies voor energiebesparende investeringen in 2014... Een overzicht van de premies die sinds 1 januari van kracht zijn.... Nieuw in 2014...

Nadere informatie

Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking

Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking Erik van der Steen HYS legal 1 HYS Legal Inleiding Triodos Bank: Waarom we graag duurzaam vastgoed financieren Jones

Nadere informatie

Belfius Smart City Award 2015

Belfius Smart City Award 2015 Belfius Smart City Award 2015 «Stadslab2050 Energie voor het Antwerpse hart» Stad Antwerpen Stadslab2050 (http://stadslab2050.be/) is een stedelijk laboratorium dat de omslag naar een duurzaam Antwerpen

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

Een beginners handleiding voor de aankoop van energiezuinige apparatuur

Een beginners handleiding voor de aankoop van energiezuinige apparatuur Een beginners handleiding voor de aankoop van energiezuinige apparatuur Alles wat je moet weten: - Hoe de juiste beslissing te nemen bij de aankoop van energie zuinige apparatuur. INHOUD 1. Introductie

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 7

Inhoud. Pagina 2 van 7 Energie Audit 2014 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Doelstelling... 3 3. Energie-aspecten... 3 Uitstoot door procesemissies... 3 Uitstoot door fabriek installaties... 3 Uitstoot vanuit de kantoorpanden...

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende het preventief sociaal energiebeleid in het kader van het Gas- en Elektriciteitsfonds.

Omzendbrief betreffende het preventief sociaal energiebeleid in het kader van het Gas- en Elektriciteitsfonds. Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via vraag@mi-is.be Of bel naar 02 508 85 85 Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Datum:

Nadere informatie

3.4 Gedrag m.b.t. klimaatverandering

3.4 Gedrag m.b.t. klimaatverandering 3.4 Gedrag m.b.t. klimaatverandering 3.4.1 Huidig gedrag en intenties met betrekking tot de milieuproblematiek Binnen dit hoofdstuk gaan we dieper in op het gedrag van de Belgen om de klimaatverandering

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

Vilvoorde. BROEK Bouwblokrenovatie & Demowoning

Vilvoorde. BROEK Bouwblokrenovatie & Demowoning Vilvoorde BROEK Bouwblokrenovatie & Demowoning BROEK - Bouwblokrenovatie en demowoning Situering Doelstelling Stand van zaken Discussie 2/26/2016 Vilvoorde BROEK Bouwblokrenovatie & Demowoning 2 2/26/2016

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE. betreffende de verzoening van de behoeften aan energie en aan zuivere lucht in onze maatschappij

VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE. betreffende de verzoening van de behoeften aan energie en aan zuivere lucht in onze maatschappij VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE betreffde de verzoing van de behoeft aan ergie aan zuivere lucht in onze maatschappij Het Vlaams Parlemt, gelet op de Verkningsnota voor het ergiedebat in het Vlaams Parlemt,

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M CO2-reductieplan Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2016-6M 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

LES 2: Klimaatverandering

LES 2: Klimaatverandering LES 2: Klimaatverandering 1 Les 2: Klimaatverandering Vakken PAV, aardrijkskunde Eindtermen Sociale vaardigheden, burgerzin, ICT, vakoverschrijdend, samenwerken, kritisch denken Materiaal Computer met

Nadere informatie

Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie!

Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie! Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie! voorbeeld van mogelijke besparingen Een huishouden is jaarlijks zo n q 2.000 kwijt aan gas en licht. En daar kunt u tot wel 30% op besparen. Dat begint

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 4A Milieuwinst Milieubarometer - 2015 4A Milieuwinst Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die

Nadere informatie

DE OPMAAK VAN EEN SEAP VOOR DE GEMEENTE KLUISBERGEN KLIMAATTEAM 1 12.10.2015

DE OPMAAK VAN EEN SEAP VOOR DE GEMEENTE KLUISBERGEN KLIMAATTEAM 1 12.10.2015 DE OPMAAK VAN EEN SEAP VOOR DE GEMEENTE KLUISBERGEN KLIMAATTEAM 1 12.10.2015 Agenda Welkom door de Schepen Lode Dekimpe Inleiding SEAP door Kim Rienckens (provincie Oost-Vlaanderen) Nulmeting en uitdagingen

Nadere informatie

Equitaxerend principe toegepast

Equitaxerend principe toegepast CO 2 Taks Equitaxerend principe toegepast Of hoe België een halt toeroept aan smeltende poolkappen en de arme Afrikaan geïntegreerd geraakt in de wereldeconomie Onze arbeid kan ontlast worden, economie

Nadere informatie

Huishoudelijk elektriciteitsverbruik per aangesloten inwoner Hoeveelheid elektriciteit die verbruikt wordt binnen de Genkse huisgezinnen.

Huishoudelijk elektriciteitsverbruik per aangesloten inwoner Hoeveelheid elektriciteit die verbruikt wordt binnen de Genkse huisgezinnen. HUISHOUDELIJK ELEKTRICITEITSVERBRUIK Omschrijving Meeteenheid Beleidsdomein Relatie met de SO Gemeentelijke beleidsdoelstelling bron Dataleverancier Huishoudelijk elektriciteitsverbruik per aangesloten

Nadere informatie

20 vragen en antwoorden over EPC

20 vragen en antwoorden over EPC 20 vragen en antwoorden over EPC Inleiding Als renovatiecoach adviseer en begeleid ik mensen met bouw-of verbouwplannen. Stap voor stap neem ik ze mee in een voor hen ongekend avontuur. Een avontuur waarin

Nadere informatie

Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad

Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad PERSCONFERENTIE 6 december 2014 Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad Verstandig investeren in toekomst Hamont-Achel Vorig jaar bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 heeft het schepencollege

Nadere informatie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom. Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom. Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie PERSBERICHT Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie Joke Schauvliege Vlaams minister van Omgeving, Natuur & Landbouw Brussel,

Nadere informatie

ENERGIEZUINIGE BEDRIJVENTERREINEN. 18 april 2013

ENERGIEZUINIGE BEDRIJVENTERREINEN. 18 april 2013 ENERGIEZUINIGE BEDRIJVENTERREINEN 18 april 2013 EUROPESE DOELSTELLING tegen 2020 en tov 1990 CO2-uitstoot verlagen met 20% energieverbruik met 20% verlagen aandeel hernieuwbare energie +20% STEUNMAATREGELEN

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015 Energiemanagement actieplan 24 september 2015 Energie Management Actieplan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 2.4 Scope

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO2-prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer W. de Vries De heer H. Kosse 26 juni 2014 Definitief rapport Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar

CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar Naam opdrachtgever: Unipro BV Adres: Bouwstraat 18 Plaats: Haaksbergen Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle Telefoon:

Nadere informatie

Reken op ons! Donkere wolken boven de zonnepanelen (vervolg)

Reken op ons! Donkere wolken boven de zonnepanelen (vervolg) 10/12/2010 Donkere wolken boven de zonnepanelen (vervolg) Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche vind koppigheid een slechte eigenschap voor een regering en gaat in op het voorstel van de sector

Nadere informatie

Deel 1 Bedrijfsbeleid en organisatie Versie:1 Status: definitief Hoofdstuk F MVO en CO2 prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015

Deel 1 Bedrijfsbeleid en organisatie Versie:1 Status: definitief Hoofdstuk F MVO en CO2 prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015 Hoofdstuk F MVO en prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015 F.2. Energie auditverslag Aan de hand van identificatie van relevante s is vastgesteld wat bij ESC op dit moment de is en welke

Nadere informatie

Belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig

Belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig EENDRACHT MAAKT MACHT Belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig en/of bij de installatie van een laadpaal Inkomsten 2010 en 2011 (aanslagjaren 2011 en 2012) Maatregelen geldig van

Nadere informatie

Op alle gegevens hier vermeld zijn de nieuwe omrekenfactoren van versie 2.1 van de CO 2 -prestatieladder van toepassing.

Op alle gegevens hier vermeld zijn de nieuwe omrekenfactoren van versie 2.1 van de CO 2 -prestatieladder van toepassing. Verbruik m3 MDB B.V. Memo Onderwerp CO 2 -prestatieladder Graag informeren wij u over de behaalde resultaten in het eerste halfjaar van 2012(S1). Op alle gegevens hier vermeld zijn de nieuwe omrekenfactoren

Nadere informatie

NATIONAAL. Particulier : Belastingsvermindering van 30% van de uitgaven met een max. = 750 Mogelijk voor zowel eigenaar als huurder VLAANDEREN

NATIONAAL. Particulier : Belastingsvermindering van 30% van de uitgaven met een max. = 750 Mogelijk voor zowel eigenaar als huurder VLAANDEREN Bij plaatsing inbraakwerende beglazing NATIONAAL Particulier : Belastingsvermindering van 30% van de uitgaven met een max. = 750 Mogelijk voor zowel eigenaar als huurder Ondernemer : Bijkomende aftrek

Nadere informatie

De nieuwe energiepremies

De nieuwe energiepremies De nieuwe energiepremies PERSBERICHT 23/1/2012 VLAANDEREN VERNIEUWT PREMIEAANBOD De Vlaamse regering heeft op 1 januari nieuwe premies ingevoerd voor energiebesparende investeringen in woningen. Dankzij

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Johan Malcorps

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Johan Malcorps Stuk 1968 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 3 december 2003 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Johan Malcorps houdende wijziging van de artikelen 5, 7, 9 en 14 van het Wetboek van de met

Nadere informatie

Duurzame dienstmobiliteit. Geert Biesemans directeur voertuigencentrum

Duurzame dienstmobiliteit. Geert Biesemans directeur voertuigencentrum Duurzame dienstmobiliteit Geert Biesemans directeur voertuigencentrum Nood aan verduurzaming externe factoren opwarming van de aarde stijgende prijs en eindigheid brandstoffen binnen koolstofeconomie fiscaliteit

Nadere informatie

Inleiding. Voor bedrijven. Inleiding. Voor bedrijven. Voor bedrijven. Financiële stimulansen voor bedrijven en lokale overheden

Inleiding. Voor bedrijven. Inleiding. Voor bedrijven. Voor bedrijven. Financiële stimulansen voor bedrijven en lokale overheden Inleiding Financiële stimulansen voor bedrijven en lokale overheden Roel Vanderbeuren Projectverantwoordelijke WATT Roadshow Bond Beter Leefmilieu Vergroening van het wagenpark deel van totale mobility

Nadere informatie

VR MED.0081/1

VR MED.0081/1 VR 2017 1702 MED.0081/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW MEDEDELING AAN DE LEDEN VAN VLAAMSE REGERING Betreft: Voortgangsrapport van Vlaams mitigatieplan 2013-2020 met Broeikasgasinventaris

Nadere informatie

Energie weetjes. Stand-by functie is sluipverbruiker:

Energie weetjes. Stand-by functie is sluipverbruiker: Energie weetjes Het stroomverbruik is tussen 1950 en 2004 vervijfvoudigd. Dit komt vooral door een toename van het aantal wasdrogers, magnetrons, vaatwassers en computers in huis. In de Nederlandse huishoudens

Nadere informatie

De energiekwaliteit van het bestaande woningenpark

De energiekwaliteit van het bestaande woningenpark De energiekwaliteit van het bestaande woningenpark Prof. dr. ir. arch. Griet Verbeeck Faculteit Architectuur & Kunst, Universiteit Hasselt Jaarvergadering BMP-PMC, Brussel, 1 oktober 2015 We zijn op de

Nadere informatie

Energieprijs en energiearmoede

Energieprijs en energiearmoede 1 Energieprijs en energiearmoede Een artikel van het Trefpunt Economie - een publicatie van de FOD Economie Voorgesteld in november 2013 op het 20 e congres van de Franstalige economen Auteurs: Bonnard,

Nadere informatie

Luc Maes, Schepen voor Energiebeleid, Beveren. Welkom

Luc Maes, Schepen voor Energiebeleid, Beveren. Welkom Welkom 2. Beleggen in energiebesparing en alternatieve energie Een rendabele uitdaging Luc Maes, schepen van energiebeleid Gemeente Beveren Programma 1. Introductie 2. Overzicht fiscale aftrekken en premies

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

GROEPSAANKOOP Fotovoltaïsche zonnepanelen. Partners:

GROEPSAANKOOP Fotovoltaïsche zonnepanelen. Partners: GROEPSAANKOOP Fotovoltaïsche zonnepanelen Partners: GROEPSAANKOOP Fotovoltaïsche zonnepanelen Welkom GROEPSAANKOOP Fotovoltaïsche zonnepanelen - CLEAR-project - Groepsaankoop zonnepanelen - Waarom zonnepanelen?

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014 (2014 mei t/m dec)

Milieubarometerrapport 2014 (2014 mei t/m dec) Milieubarometerrapport 2014 (2014 mei t/m dec) DZyzzion Milieubarometer - 2014 (2014 mei t/m dec) DZyzzion Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar

Nadere informatie

Steunmaatregelen voor milieu- en energiebewust ondernemen

Steunmaatregelen voor milieu- en energiebewust ondernemen Steunmaatregelen voor milieu- en energiebewust ondernemen 28 november 2007 Researchpark Zellik Ir. Bert Stassen bert.stassen@vlao.be T : 016 31 10 63 www.vlao.be Belangrijkste vormen van subsidie 1. Ecologiepremie

Nadere informatie

1. Wat verstaat men onder R.E.G.?

1. Wat verstaat men onder R.E.G.? 1. Wat verstaat men onder R.E.G.? Rationeel Energie Gebruik of kortweg REG vormt een actieprogramma van de overheid om allemaal samen minder energie te verbruiken. Dit biedt belangrijke voordelen: het

Nadere informatie