NieuweTelenTulp. Energiezuinige teeltconcepten voor de broei van tulpen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NieuweTelenTulp. Energiezuinige teeltconcepten voor de broei van tulpen"

Transcriptie

1 NieuweTelenTulp Energiezuinige teeltconcepten voor de broei van tulpen

2 Inleiding Circa 650 bedrijven broeien jaarlijks meer dan twee miljard tulpen. Het gasverbruik hierbij is circa dertig miljoen m 3. Voor de tuinbouw is het van groot belang om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verkleinen. In navolging van andere grote teelten onder glas is nu ook voor de tulpen Het Nieuwe Telen opgepakt. Na een brainstormsessie met onder andere broeiers, onderzoekers, installateurs en andere betrokkenen is door DLV Plant een aantal direct toepasbare opties verder uitgewerkt. Hierbij is als referentie een standaardbedrijf gebruikt. De energiebesparingsopties die op korte termijn energie besparen zijn uitgewerkt en staan in de volgende tabel. Opties Verwachte besparing Alleen circulatie in de kas maximaal 10% Mechanische ventilatie en circulatie 10 tot 15% Extra scherm 13% Mechanische circulatie en ventilatie met extra scherm 30% Teelt in meerdere lagen 30 tot 40% Temperatuurintegratie 6 à 7% Gebruik van dubbel glas 25% Gebruik van snel groeiende cultivars tot 12% Tabel 1: Energiebesparingsopties op de korte termijn Optellen van de verschillende combinaties bij elkaar kan niet zomaar. Vaak zullen de verschillende opties in combinatie ingezet worden, waarbij de uiteindelijke energiebesparing niet één op één gelijk is aan de som van de energiebesparing van de afzonderlijke opties. De principes van Het Nieuwe Telen bieden mogelijkheden om 50% tot 60% energiebesparing te realiseren met behoud van productie en kwaliteit. Het referentiebedrijf Voor het referentiebedrijf is uitgegaan van een standaardteelt bestaande uit teelt op stilstaand water, éénlaagsteelt met een oppervlakte van m 2 en een teelt NieuweTelenTulp van ongeveer tien miljoen stuks op jaarbasis. De teelt vindt plaats op prikbakken die op rolcontainers worden geplaatst. Bij het oogsten leggen degenen die oogsten de bloemen op een oogstband, waarna de bloemen naar een ontboller en een boslijn gaan. Het bossen gebeurt handmatig. Voor het energieverbruik van het referentiebedrijf is gekeken naar het energieverbruik van vergelijkbare bedrijven met een automatisch systeem met rolcontainers. Het energieverbruik voor tien miljoen tulpen komt uit op m 3 gas (incl. verwarming werkruimte) en kwh elektra, inclusief preparatie en beworteling. Het elektraverbruik tijdens de broeiperiode voor het kasgebeuren, dat wil zeggen het verbruik in het ketelhuis, pompen, ventilatoren in de kas, werkverlichting en dergelijke, schatten we op kwh. Hierbij laten we de energie voor het automatisch rolcontainersysteem buiten beschouwing.

3 Alleen circulatie in de kas Dit gebeurt door de lucht van boven in de kas naar beneden te brengen met behulp van ventilatoren en (soms) luchtslurven. Hiervan is vooral een betere luchtverdeling te verwachten en een beter klimaat rond de tulpenbloemen, maar een beperkte daling van het energieverbruik. Op basis van gegevens uit andere teelten wordt geschat dat op deze wijze een energiebesparing is te bereiken van maximaal 10%. Er zijn geen gegevens voorradig van proeven waarbij alleen een besparing door circulatie in de kas is opgenomen. Bij het gebruik van Nivolatoren (ventilatoren, die bovenin de kas hangen en de lucht van boven naar beneden blazen) bij de teelt van gerbera (Het Nieuwe Telen Gerbera) blijkt, dat deze ventilatoren zorgen voor circulatie van de binnenlucht. Ze geven wel luchtbeweging boven het gewas, maar geen luchtbeweging in/door of onder het gewas. Aparte berekeningen hiervan zijn niet beschikbaar, omdat in proeven deze ventilatoren steeds in combinatie met buitenluchtaanzuiging en het meer gesloten houden van één of twee schermen zijn gebruikt. Mechanische circulatie en ventilatie Om de luchtvochtigheid beter te kunnen regelen is het toepassen van klimaatkasten met luchtslurven een goede optie. Hierbij kan gekozen worden voor een interne luchtbeweging, gecombineerd met uitwisseling met buitenlucht. Door het inbrengen van buitenlucht kan de RV in de kas beter worden geregeld. Buitenlucht bevat altijd minder vocht dan kaslucht, ook op het moment dat het regent of mistig is. De absolute luchtvochtigheid is kleiner voor buitenlucht waardoor luchtuitwisseling met kaslucht altijd zorgt voor een netto vochtafvoer. Praktijk Bij drie broeierijbedrijven is in de praktijk het systeem luchtbehandeling en luchtverdeling onderzocht op energiebesparing. Daarbij is in kaart gebracht wat het energieverbruik bij mechanisch ontvochtigen is. Op de broeibedrijven wordt mechanisch ontvochtigd door middel van luchtbehandelingskasten (LBK) die zorgen voor ventilatie, circulatie en opwarming van buiten- en kaslucht. De bedrijven telen op meerdere Twee schermen in plaats van één scherm Er zijn gegevens bekend uit andere teelten in het kader van het Nieuwe Telen. Indien deze gegevens van teelten met vergelijkbare temperaturen en vochtproductie worden vergeleken met de broei van tulpen dan blijkt dat met het gebruik van twee in plaats van één scherm een besparing van 10 tot 15% mogelijk moet zijn. In de teelt van tomaten is een proef geweest met een hoogisolerend scherm. De besparing was 4,4 m 3 aardgas op jaarbasis. Uitgaande van een verbruik van 35,5 m 3 /m 2 van het standaardbedrijf is de besparing 13%. Temperatuurintegratie Het toepassen van temperatuurintegratie wil zeggen dat er een gemiddelde kastemperatuur wordt ingesteld met een bandbreedte van 8 C. Hiervan kan nuttig gebruik gemaakt worden door de kastemperatuur wat op te laten lopen als de zon schijnt en de temperatuur iets te laten zakken als er minder instraling is (bijvoorbeeld s nachts). In de maanden december en januari zijn de mogelijkheden beperkt. Gemiddeld over een proefperiode van drie jaren werd een besparing van 1% tot respectievelijk 3% verkregen. Dit is echter wel een besparing in de maanden dat het meeste gas wordt verbruikt. De besparing hangt voornamelijk af van het aantal zonnige dagen. Dit aantal is beperkt in deze twee maanden. In de maanden erna neemt het aantal zonnige dagen toe. De energiebesparing in de maanden februari, maart en april bedraagt respectievelijk 6, 12 en 29%. Natuurlijk wordt ook de input van energie door (gas)verwarming in deze maanden steeds minder. Gemiddeld over een geheel broeiseizoen van december tot en met april bedraagt de besparing 6 à 7%. Afhankelijk van het aantal zonnige dagen kan dit hoger of lager uitvallen. Vooral bolbloemen beschikken over een grote tolerantie betreffende schommelingen van temperatuur. Van deze eigenschap kan gebruik worden gemaakt om energie te besparen. Uit proeven blijkt dat bij een bandbreedte van 8 C, dat wil zeggen + 4 C overdag en - 4 C s nachts ten aanzien van de ingestelde temperatuur, de tulp niets aan kwaliteit hoeft prijs te geven. Soms werd zelfs een positief effect verkregen met betrekking tot gewicht of lengte. De tulp leent zich daarom prima voor energiebesparing door 24-uurs temperatuurintegratie.

4 lagen (twee of drie). Om het energieverbruik van het ontvochtigingssysteem te kunnen inschatten is de luchtsnelheid door de verschillende slurven gemeten. Conclusies uit de metingen: Het is nodig op iedere laag slurven aan te brengen en te ontvochtigen Luchtsnelheid neemt af evenredig met de afstand Uit alle gaatjes komt dus evenveel lucht Droge lucht wordt dus goed verdeeld Luchttemperatuur in de slurf neemt naar het einde toe af Warmte wordt dus niet goed over de kas verdeeld Het energieverbruik voor ontvochtigen verschilt sterk per bedrijf. Het ontvochtigingssysteem zorgt wel voor energiebesparing doordat de kas vaker gesloten kan blijven Het inpassen van meerdere teeltlagen Bij het inpassen van een tweede (of derde) teeltlaag is energiebesparing per geproduceerde tulpenbloem mogelijk. In de praktijk bestaat hiervoor al grote interesse en hebben vele telers inmiddels twee of zelfs nog meer teeltlagen. Bij het inpassen van een tweede of derde teeltlaag is belichting van de onderste teeltlaag (lagen) nodig. Een besparing van het energieverbruik in de kas per geproduceerde bloem van 40 tot 50% is te realiseren. Energie (eenheid) Energie voor ontvochtiging Energie voor kasluchtcirculatie Totaal benodigde energie m 3 gas m 3 gas/ m 2 teeltopp. m 3 gas/m 2 kas m 3 gas/ steel ,8 11,4 0, ,9 2,8 0, ,7 14,2 0, Tabel 2: (Thermische) Energievraag voor ontvochtiging en opwarming kaslucht voor circulatie van één praktijkbedrijf Bron: WUR/PPO Alternatieven voor standaard enkel glas Momenteel wordt 99% van de tulpen gebroeid onder enkel glas. Daarnaast zijn er enkele bedrijven die broeien onder kunstlicht in een schuur, cel of zelfs een oude stal. Dit neemt echter snel af. De luchtvochtigheid tijdens de broei van tulp is vaak een reden dat veel wordt gelucht. Hierbij gaat veel warmte verloren. Door het toepassen van een verbeterd kasdek met behulp van dubbel glas en/of coatings kan energie worden bespaard, doordat de isolatiewaarde wordt verhoogd en/of doordat meer instraling plaatsvindt. Indien de kas wordt voorzien van horizontale ventilatie met mogelijkheid tot ontvochtiging zal het rendement van dubbel glas toenemen. Dubbel glas Sinds enkele jaren is een nieuw type dubbel glas ontwikkeld met een goede lichttransmissie. Voordelen: energiebesparing (isolatiewaarden mogelijk: U = 1,3 WK/ m 2 tot U = 3,0 WK/m 2 ) geen condensatie tegen het glas grotere glasvlakken zijn mogelijk Nadelen: hoger gewicht dan enkel glas hogere vochtigheid in de kas-ontvochtiging nodig prijs bij grotere glasoppervlakten een moeilijkere plaatsing sneeuwproblematiek: sneeuw smelt niet standaard af Dubbel glas is momenteel beschikbaar met een lichttransmissie (PAR) van 89% en 92%. Met deze waarden heeft dubbel glas geen verlies aan licht meer ten opzichte van standaard enkel glas. Of het glas op eenzelfde kasdek als voor enkel glas kan, hangt af van de sterkte van de constructie en de maximale dikte dat het glas mag hebben. Het telen van snellere cultivars Een ondernemer kan ook op eenvoudige wijze energie besparen door cultivars te telen met een korte trekduur. Toe / Afname Kasdagen Energiebesparing Toename ,5% ,3% ,2% Normaal ,0% ,2% ,3% Afname ,5% Tabel 4: Energiebesparing bij meer of minder kasdagen In tabel 4 staat de energiebesparing of toename weergegeven indien een broeier cultivars gaat broeien met een kortere of langere trekduur. Door bijvoorbeeld cultivars te telen die drie dagen sneller zijn kan grofweg 12% aan energie worden bespaard. De energiebesparing is gebaseerd op het standaardbedrijf.

5 De voordelen van meerlagenbroei Hogere benuttingsgraad kas (tot %) Hogere energie-efficiëntie (40 à 50% minder energie per bos) Lagere kostprijs Productie-uitbreiding zonder uitbreiding kasoppervlak Op een tiental broeierijbedrijven met meerlagenteelt is in de afgelopen jaren het onderzoek Meerlagenteelt in de praktijk uitgevoerd door PPO. Op deze bedrijven is aan de hand van het energieverbruik de energie-efficiëntie en de energiebesparing berekend. Op de bedrijven zijn besparingen gerealiseerd die oplopen tot 60%. Van zes bedrijven met meerlagenteelt is door PPO in 2012 het energieverbruik in de kas (kasverwarming en belichting) berekend per 1000 stelen. Energie (MJouels) per 1000 stelen elektra (MJ/1000 stelen) gas (MJ/1000 stelen) 0 Bedrijf 8 Bedrijf 6 Bedrijf 1 Bedrijf 2 Bedrijf 9 Bedrijf 4 Sector 300% 139% 200% 165% 149% 200% gemiddelde 63% 61% 59% 57% 49% 19% 0% Figuur 1: Energieverbruik 6 bedrijven per 1000 stelen Tabel 3: details van de zes bedrijven - Bron: WUR/PPO De onderzochte bedrijven hadden een grote diversiteit aan meerlagensystemen en gebruikte apparatuur. Enkele sterke punten van de onderzochte bedrijven: Hoogste energiebesparing bij drie lagen Recirculatie (retour)lucht voor de luchtbehandelingskasten alleen van boven de bovenste laag aanzuigen (gelijkmatiger luchtvochtigheid en warmte) Horizontaal blazende ventilatoren boven de bovenste laag, of slurven, net als boven de onderste lagen Meerdere meetboxen per laag LED verlichting, dichter op gewas en zes strengen per containerbaan Belichten volgens behoefte groeistadium, laatste fase daglicht Ruimte tussen containerbanen (loopruimte voor gewascontrole, bevordert verticale luchtstroom, geeft nog wat licht door naar onderliggende laag) Ventilatoren die kaslucht van bovenlaag twee via slurven bovenlaag een brengen Veel ruimte boven de bovenste laag Watergeefsysteem: niet bovenlangs (het gewas niet nat maken) LED-verlichting Tulpen hebben door de grote hoeveelheden koolhydraten in de bol geen groeilicht nodig. Wel is (stuur)licht nodig om rechtop te blijven en om op kleur te komen. De laatste paar jaren is in vele proeven de invloed van de verschillende typen en kleuren LED in tulp onderzocht, ook in de praktijk. LED wordt nu op enkele broeierijbedrijven toegepast. Uit het PPO-onderzoek naar LED-verlichting kwamen de volgende conclusies naar voren: Onder continue blauw LED-licht worden de tulpen langer dan onder rood Tulpen kennen een forsere groei onder blauwe LED s Tulpen blijven lichter (gewicht) onder rode LED, hierin is geen verschil bij 30, 15 of 10 μmol/s/ m 2 Onder rood LED-licht spreidt de spruit veel eerder, dit is wel sterk cultivarafhankelijk Ervaringen van Niels Kreuk, Mts Kreuk met het Nieuwe Telen Tulp Voordat we met het concept van het Nieuwe Telen in onze tulpenbroeierij aan de slag gingen, waren we ons ervan bewust dat dit de nodige uitdagingen zou bieden. Toch hebben we in de afgelopen twee jaar gemerkt dat het Nieuwe Telen ook in tulp goed mogelijk is. Door het inblazen van droge buitenlucht, kunnen we de hoeveelheid vocht in de lucht zo sturen dat de tulpen altijd kunnen verdampen. In de onderste lagen is de invloed van zonlicht zo klein dat we daar altijd de baas zijn over het klimaat. Wat wel opvalt is dat de bijna oogstrijpe tulpen door de verdamping zoveel warmte opnemen. In het eerste jaar hadden we nog geen buitenluchttoevoeging in de bovenste laag, maar door een aanpassing in het tweede jaar kunnen we ook de bovenste laag prima sturen. Al met al biedt het nieuwe systeem ons logistiek heel veel voordelen en kunnen we klimaattechnisch heel goed sturen.

6 Colofon Het demonstratieproject Het Nieuwe Telen in Tulp wordt uitgevoerd door DLV Plant en PPO, in samenwerking met drie demonstratiebedrijven. De betrokken installateurs zijn van Zaal, Philips en Ateco. Het doel van het project is een bijdrage leveren aan energiebesparing in de bloembollensector door het demonstreren en communiceren van energiebesparende technieken en maatregelen tijdens het broeien van tulpen. De looptijd is drie jaar en vindt plaats in het kader van de demonstratieregeling Schoon en zuinig. Het project kwam tot stand door financiële bijdragen van het Ministerie van Economische Zaken en de Europese Unie. vanzaal Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Foto s en redactie: DLV Plant Foto Niels Kreuk: Philips Informatie: Cees Oele, Theo van der Gulik,

Bedrijf 1: Tulpenbroeierij

Bedrijf 1: Tulpenbroeierij Houd de bo(e)l koel! Het koelen van bollen is noodzakelijk om de rust te doorbreken of juist om de bollen in rust te houden. Door slim te koelen is het mogelijk om op energie(kosten) te besparen. Bij het

Nadere informatie

Energiezuinige optimalisatie van het microklimaat door luchtbeweging

Energiezuinige optimalisatie van het microklimaat door luchtbeweging Energiezuinige optimalisatie van het microklimaat door luchtbeweging J. Bontsema 1, J.O. Voogt 2, P.A. van Weel 1, J. van den Beukel 3, A. Zuijderwijk 4, C.W. Labrie 1, F.R. van Noort 1 & M.G.M. Raaphorst

Nadere informatie

Nog niet zo lang geleden waren groentetuinders veel ervan overtuigd dat een groentekas met enkel glas moest zijn gemaakt.

Nog niet zo lang geleden waren groentetuinders veel ervan overtuigd dat een groentekas met enkel glas moest zijn gemaakt. Goede middag, Als onderzoeker Kasklimaat en energie bij Wageningen UR Glastuinbouw ben ik betrokken bij kasproeven die op kleine schaal in Bleiswijk worden uitgevoerd, maar ook bij de monitoring van energie-innovaties

Nadere informatie

Richtinggevende beelden voor energiezuinig telen in semigesloten kassen

Richtinggevende beelden voor energiezuinig telen in semigesloten kassen Richtinggevende beelden voor energiezuinig telen in semigesloten kassen Eric Poot, Feije de Zwart, Sjaak Bakker, Gerard Bot, Anja Dieleman, Arie de Gelder, Leo Marcelis 1 & Daan Kuiper 2 1 2 Wageningen

Nadere informatie

Pilot Glastuinbouw. Hogetemperatuuropslag voor de Glastuinbouw. betreft. versie. datum. opdrachtgever. adviseur project 11-0022

Pilot Glastuinbouw. Hogetemperatuuropslag voor de Glastuinbouw. betreft. versie. datum. opdrachtgever. adviseur project 11-0022 Pilot Glastuinbouw Hogetemperatuuropslag voor de Glastuinbouw betreft Fase 1: Aquifers: de stand van zaken Fase 2: Hoge temperatuuropslag Glastuinbouw Fase 3: Analyse landelijk potentieel HTO Glastuinbouw

Nadere informatie

Verkenning duurzame energietechnieken toepasbaar op bloembollenbedrijven

Verkenning duurzame energietechnieken toepasbaar op bloembollenbedrijven Verkenning duurzame energietechnieken toepasbaar op bloembollenbedrijven Een economische analyse van decentrale opwekkingsmogelijkheden K. van der Putten MSc. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel

Nadere informatie

Eindverslag LED Proeven TTO 2010-2011

Eindverslag LED Proeven TTO 2010-2011 Eindverslag LED Proeven TTO 2010-2011 - Focus op energie - Peekstok T., Duyvesteijn R., Persoon S., Sanders J., de Jong A Juli 2011 Contactpersoon: Stefan Persoon Inno-Agro stefan@inno-agro.nl + 316 47366020

Nadere informatie

Het Nieuwe Belichten onder Diffuus glas

Het Nieuwe Belichten onder Diffuus glas Het Nieuwe Belichten onder Diffuus glas Tom Dueck 1, Arie de Gelder 1, Jan Janse 1, Frank Kempkes 1, Piet Hein Baar 2 & Willem Valstar 2 1 Wageningen UR Glastuinbouw 2 GreenQ Improvement Centre Rapport

Nadere informatie

Ventilatievoud: De praktijk

Ventilatievoud: De praktijk Ventilatievoud: De praktijk J. Bontsema, J. Hemming, J. Budding 1, M. Steenbakkers 2, S. Rispens & H.J.J. Janssen 1 2 Priva B.V., De Lier Steenbakkers Tuinbouwadvies, Veghel Wageningen UR Glastuinbouw,

Nadere informatie

CO 2 buffering in de glastuinbouw, economische haalbaarheid voor een paprikabedrijf

CO 2 buffering in de glastuinbouw, economische haalbaarheid voor een paprikabedrijf Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn TNO-rapport R 2004/485

Nadere informatie

De performance van de drie demo-kassen op het Innovatie en Demo Centrum

De performance van de drie demo-kassen op het Innovatie en Demo Centrum De performance van de drie demo-kassen op het Innovatie en Demo Centrum H.F. de Zwart SunergieKas ZonWindKas FlowdeckKas Rapport GTB-1030 2010 Wageningen, Wageningen UR Glastuinbouw Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Tomaten belichten met minder elektriciteit

Tomaten belichten met minder elektriciteit Tomaten belichten met minder elektriciteit Anja Dieleman, Jan Janse, Arie de Gelder, Frank Kempkes, Pieter de Visser, Peter Lagas, Esther Meinen, Mary Warmenhoven en Anne Elings Rapport GTB-1338 Referaat

Nadere informatie

Inhoud. Onderzoek duurzame energievoorziening Triflor BV

Inhoud. Onderzoek duurzame energievoorziening Triflor BV Inhoud 1.0 Inleiding.... 3 2.0 Bestaande situatie... 4 2.1 Algemeen.... 4 2.2 Installaties... 4 2.2.1 Verwarming... 4 2.2.2 Koeling.... 5 2.2.3 Droog/bewaarwanden... 7 2.3 Energie verbruik... 8 2.3.1.

Nadere informatie

Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid

Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid Duurzame glastuinbouw met Warmte/Koude Opslag, WKK en Zeer Lage Temperatuur Verwarming Dit rapport werd in opdracht van InnovatieNetwerk en Stichting Innovatie

Nadere informatie

On-line monitoring van transpiratie en fotosynthese: de praktijk

On-line monitoring van transpiratie en fotosynthese: de praktijk On-line monitoring van transpiratie en fotosynthese: de praktijk J. Bontsema, J. Hemming, H.J.J. Janssen, E. Meinen, S. Rispens, J.W. Steenhuizen, P. de Visser Rapport GTB-1091 Abstract NL Belangrijke

Nadere informatie

Eindrapport. Tennispark De Delftse Hout. Sla je slag. Module (vakcode): Beroepsproduc t: Groep: Periode: Ingeleverd op: Projectleden: Ingeleverd door:

Eindrapport. Tennispark De Delftse Hout. Sla je slag. Module (vakcode): Beroepsproduc t: Groep: Periode: Ingeleverd op: Projectleden: Ingeleverd door: Eindrapport Tennispark De Delftse Hout Sla je slag Module (vakcode): Beroepsproduc t: Thema Installatietechniek 1 THIN Eindrapport Groep: WP29C De Delftse Hout (3) Periode: Blok 2.1 Ingeleverd op: Projectleden:

Nadere informatie

Verbetering Europees klimaat door kassenbouw Nederland Profielwerkstuk naar aanleiding van het YES project

Verbetering Europees klimaat door kassenbouw Nederland Profielwerkstuk naar aanleiding van het YES project Verbetering Europees klimaat door kassenbouw Nederland Profielwerkstuk naar aanleiding van het YES project Christelijk Lyceum Delft, VWO 6 Profiel: Economie en Maatschappij door: M Hordijk en ACM Vijverberg

Nadere informatie

Licht: Genoeg is meer dan veel

Licht: Genoeg is meer dan veel Licht: Genoeg is meer dan veel Leo Marcelis, Esther Meinen, Feije de Zwart, Arie de Gelder, Anne Elings Rapport GTB-1182 Referaat In de teelt van glasgroenten wordt sterk de nadruk gelegd op de bouw van

Nadere informatie

BEDRIJVENTERREIN HARSELAAR BARNEVELD

BEDRIJVENTERREIN HARSELAAR BARNEVELD ENERGIEVERKENNING BEDRIJVENTERREIN HARSELAAR BARNEVELD Eindrapport BECO Groep Oktober 2008 Toon Buiting Allard van Krevel Jochem Blok SAMENVATTING De gemeente Barneveld wil inzicht in de mogelijkheden

Nadere informatie

Minder belichten Phalaenopsis zonder productieverlies?

Minder belichten Phalaenopsis zonder productieverlies? Minder belichten Phalaenopsis zonder productieverlies? September G. Trouwborst, S.W. Hogewoning en C.S. Pot Minder belichten Phalaenopsis zonder productieverlies? September G. Trouwborst, S.W. Hogewoning,

Nadere informatie

Ketenanalyse downstream van de twee meest materiele emissies Ziekenhuizen en datacenters

Ketenanalyse downstream van de twee meest materiele emissies Ziekenhuizen en datacenters Ketenanalyse downstream van de twee meest materiele emissies Ziekenhuizen en datacenters Deerns Nederland BV Rijswijk, 12 december 2013 HOMEPAGE www.deerns.nl PROJECTNUMMER 100-05-01256-03 STATUS DOCUMENTCODE

Nadere informatie

Vocht afvoeren uit tuinbouwkassen met warmteterugwinning

Vocht afvoeren uit tuinbouwkassen met warmteterugwinning Vocht afvoeren uit tuinbouwkassen met warmteterugwinning J.B. Campen G.L.A.M. Swinkels N.J. van de Braak P.J. Sonneveld G.P.A. Bot april 2003 IMAG Rapport P2003-35 Onderzoek in het kader van het Convenant

Nadere informatie

Monitoring Energiebesparing en teeltervaringen bij Energie-innovaties

Monitoring Energiebesparing en teeltervaringen bij Energie-innovaties Monitoring Energiebesparing en teeltervaringen bij Energie-innovaties F. de Zwart, M. Raaphorst, P. van Weel, B. Speetjens, H. Janssen, W. Verkerke en P. Vermeulen Feije de Zwart 1, Jan Voogt 2 en Anja

Nadere informatie

Animal Sciences Group

Animal Sciences Group Animal Sciences Group Kennispartner voor de toekomst Rapport 106 process for progress Toetskader voor investeringen in de konijnenhouderij Netwerk rendement investeringen konijnenhouderij Februari 2008

Nadere informatie

Activeren van de fotosynthese door sturing op huidmondjesopening

Activeren van de fotosynthese door sturing op huidmondjesopening Activeren van de fotosynthese door sturing op huidmondjesopening April 215 C.S. Pot, S.J.M. de Vreede, G. Trouwborst en S.W. Hogewoning Activeren van de fotosynthese door sturing op huidmondjesopening

Nadere informatie

Energie in balans Evaluatie van warmteterugwinning uit een aquifer met elektrische warmtepompen op een glastuinbouwbedrijf met grondkoeling in 2002

Energie in balans Evaluatie van warmteterugwinning uit een aquifer met elektrische warmtepompen op een glastuinbouwbedrijf met grondkoeling in 2002 Energie in balans Evaluatie van warmteterugwinning uit een aquifer met elektrische warmtepompen op een glastuinbouwbedrijf met grondkoeling in 2002 P. Ravensbergen C.J.M. Vernooy PT 10616 335610/9238 Projectcode

Nadere informatie

Verkenning mogelijkheden voor verlagen van het energiegebruik in de melkveehouderij. Eindrapportage

Verkenning mogelijkheden voor verlagen van het energiegebruik in de melkveehouderij. Eindrapportage Verkenning mogelijkheden voor verlagen van het energiegebruik in de melkveehouderij Eindrapportage Verkenning mogelijkheden voor verlagen van het energiegebruik in de melkveehouderij Eindrapportage Uitgevoerd

Nadere informatie

Architects of the sustainable chain

Architects of the sustainable chain Agro Energiescan Melkveebedrijf Zandman Ook u kunt groene parels oogsten met duurzame energie, als rendement van onze ketenoplossingen. Architects of the sustainable chain initieert, ontwikkelt en begeleidt

Nadere informatie

Energiebesparing. Voorwoord. Duurzame en fysieke

Energiebesparing. Voorwoord. Duurzame en fysieke Duurzame en fysieke Energiebesparing Voorwoord Mensen met een eigen zwembad verbruiken altijd meer energie dan mensen welke geen zwembad thuis hebben. Dat is logisch. Toch kunnen de energiekosten voor

Nadere informatie

Architects of the sustainable chain

Architects of the sustainable chain Vergelijking van een gasturbine in de glastuinbouw Ook u kunt groene parels oogsten met duurzame energie, als rendement van onze ketenoplossingen. Architects of the sustainable chain initieert, ontwikkelt

Nadere informatie