Belangrijkste kenmerken van het product. Identiteit en personalia van de betrokken. Het contract

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belangrijkste kenmerken van het product. Identiteit en personalia van de betrokken. Het contract"

Transcriptie

1 Identiteit en personalia van de betrokken partijen Verzekeringsbemiddelaar: ING België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 12381A. Vennootschapszetel: Marnilaan 24, B-1000 Brussel RPR Brussel Btw BE BIC: BBRUBEBB IBAN: BE Verzekeraar: NN Insurance Services Belgium nv, verzekeringsmaatschappij, toegelaten door de NBB onder het codenummer Vennootschapszetel: Airport Plaza - Montreal Building, Da Vincilaan 19, B Diegem - - RPR Brussel - Btw BE BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE Belangrijkste kenmerken van het product De ING Globale Woning- en Gezinsverzekering is een volledige verzekering voor woning, inboedel en gezin dankzij ruime basiswaarborgen en 4 aanvullende opties. Ze is bestemd voor natuurlijke personen vanaf 18 jaar of rechtspersonen met verblijfplaats in België. De brandverzekering geldt voor woningen gelegen in België en aangewend voor privé- en/of (beperkt) beroepsgebruik. Beroepsgebruik is toegestaan voor zover er geen commerciële - of productieactiviteit uitgeoefend wordt (enkel kantoor of uitoefening van een vrij beroep). De intekening Onderschrijven kan in elk ING-kantoor of via ING Info op het nummer Het contract De algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden vormen samen het contract van de ING Globale Woning- en Gezinsverzekering. Het contract heeft een looptijd van 1 jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. De waarborgen De Globale Woning- en Gezinsverzekering bevat altijd de dekking van één van beide basiswaarborgen gebouw of inboedel. In de verzekering is ook altijd standaard de waarborg Home Assistance begrepen. Deze waarborg garandeert bij schade zowel onmiddellijke telefonische bijstand als snelle bijstand thuis (zoals onmiddellijke herstelling van materiële schade, redding en bewaring van de verzekerde goederen, voorlopige huisvesting van de bewoners, afscherming en/of bewaking van de woning, opvang van de verzekerden, repatriëring). U hebt daarnaast de keuze uit een aantal optionele waarborgen: diefstal en vandalisme: bescherming tegen de gevolgen van een inbraak; burgerrechtelijke aansprakelijkheid gezin (familiale verzekering): bescherming tegen de financiële gevolgen van schade veroorzaakt aan derden; rechtsbijstand woning en gezin: juridische bijstand naar aanleiding van een verzekerd schadegeval; gestald voertuig: bescherming van uw voertuigen gestald in uw woning of geparkeerd in de onmiddellijke omgeving van uw woning tegen onder andere brand en blikseminslag. 1

2 De volledige beschrijving van de waarborgen kan u terugvinden in de algemene voorwaarden. Beheer van het contract Uw polis aanpassen kan onmiddellijk in elk INGkantoor. De aanpassing van het contract is kosteloos en u ontvangt steeds de bevestiging van de aanpassingen per post. Informatie inwinnen over uw contract of het product in het algemeen kan steeds: online via Home Bank (de polisgegevens zijn er altijd consulteerbaar); telefonisch bij ING Info, bereikbaar op (open van maandag tot vrijdag van 8 tot 22 uur en op zaterdag van 9 tot 17 uur); in elk ING-kantoor. Schade aangeven of hulp na schadegeval U moet in dit geval contact opnemen met de ING Assist line: in België op het nummer ; in het buitenland op het nummer De ING Assist Line is bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week. Prijs van de dienst Het tarief wordt berekend op basis van uw individuele situatie en kenmerken van uw woning. De kenmerken die bepalend zijn voor het tarief vindt u in deze productfiche onder de rubriek Wat bepaalt of u verzekerd kunt worden of blijven, wat de verzekering omvat en wat u ervoor betaalt? In het aangeboden tarief bij een premiesimulatie zitten de kosten, lasten en taksen verrekend. In de polisdocumenten worden deze afzonderlijk vermeld. U kunt de premies betalen door domiciliëring op een ING-zichtrekening. Daarnaast kiest u ook zelf de periodiciteit van betaling: maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks en jaarlijks (tegen een toeslag indien niet jaarlijks van respectievelijk 6, 4 of 2%). Procedure van intekening 1. U kiest zelf het kanaal voor het afsluiten van uw ING Globale Woning- en Gezinsverzekering: ING Info of een ING -kantoor. 2. U vult de nodige informatie in om een premiesimulatie te bekomen. Het betreft gegevens over de verzekeringnemer en de andere gezinsleden, over de te verzekeren woning en de gewenste waarborgen. 3. De premiesimulatie is gebaseerd op de tarieven die gelden op de dag waarop ze u wordt aangeboden en verbindt noch uzelf, noch de verzekeringsmaatschappijen op enige wijze. 4. Gaat u in op ons aanbod, dan vult u de gegevens in die nodig zijn voor de beoordeling van de aanvraag door de verzekeraar en voor de opmaak van een polis. 5. Vooraleer de aanvraag definitief te bevestigen, krijgt u altijd een volledig overzicht van uw gegevens en ons aanbod, zodat u alles kunt doornemen. 6. Indien u de ING Globale Woning- en Gezinsverzekering onderschrijft, verklaart u dat u het verzekeringsvoorstel, de kenmerken, voordelen en beperkingen van het product, deze productfiche en de Algemene voorwaarden hebt ontvangen, dat u er kennis van hebt genomen en ze aanvaardt. De Algemene voorwaarden zijn consulteerbaar op de website van ING en in elk ING-kantoor. U ontvangt een eemplaar samen met de Bijzondere voorwaarden. 7. In de meeste gevallen deelt ING u onmiddellijk mee of uw verzekeringsaanvraag wordt aanvaard. Indien dit niet mogelijk is, onderzoeken we de aanvraag zo snel mogelijk. Wanneer we uw aanvraag niet kunnen goedkeuren, ontvangt u hiervan een schriftelijke bevestiging. 8. In geval van goedkeuring ontvangt u de bijzondere en algemene voorwaarden van de ING Globale Woning- en Gezinsverzekering in uw ING-kantoor. 9. Indien u een andere verzekering opzegt om de ING Globale Woning- en Gezinsverzekering te onderschrijven, helpen wij u met de opzeg ervan, indien u dat wilt. U ontvangt dan samen met de polis een opzegbrief die u ons ondertekend terugstuurt. ING staat dan in voor de verdere afhandeling. Alle documenten met betrekking tot de onderschrijving en het verloop van uw ING Globale Woning- en 2

3 Gezinsverzekering worden gearchiveerd gedurende een periode van minstens 5 jaar na het einde van het contract. Tijdens die periode kunt u die gegevens opvragen bij ING België nv door een brief te sturen aan haar vennootschapszetel op het adres, zoals vermeld onder Identiteit en personalia van de betrokken partijen. Gebruikte talen voor de relaties tussen u en ING Deze productfiche, de algemene en de bijzondere voorwaarden van de ING Globale Woning- en Gezinsverzekering zijn beschikbaar in 4 talen: Nederlands, Frans, Duits en Engels. U kunt deze productfiche als de algemene voorwaarden ook via raadplegen in het Nederlands, Frans en Engels. De schriftelijke communicatie na het afsluiten van de verzekeringsovereenkomst zal in het Nederlands of het Frans gebeuren, naar keuze van de client. Daarnaast kunt u steeds in het kantoor terecht in de taal van het gewest (Nederlands, Frans of Duits) waarin dat kantoor zich bevindt. Herroepingsrecht Als u de polis afsloot via het ING Contact Centre hebt u het recht om NN Insurance Services Belgium nv mee te delen dat u aan de overeenkomst ING Globale Woning- en Gezinsverzekering herroept, zonder opgave van enige reden binnen 30 kalenderdagen. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag waarop u het contract heeft ontvangen. De verzekeringnemer oefent dat recht uit door een brief te richten aan: ING Globale Woning- en Gezinsverzekering, Airport Plaza - Montreal Building, Da Vincilaan 19, B-1831 Diegem. De herroeping door de verzekeringnemer treedt in werking onmiddellijk op het ogenblik van de kennisgeving ervan. Als u de overeenkomst herroept en de uitvoering van de overeenkomst was al gestart voor de herroeping, rekenen wij u de premies aan in verhouding tot de periode gedurende dewelke de risicodekking werd verleend. Deze bedragen vormen een vergoeding voor de diensten die al door de verzekeraar verstrekt werden. Wanneer u het recht op herroeping uitoefent zal de verzekeraar u uiterlijk binnen 30 kalenderdagen de niet verbruikte premies die hij van u ontvangen heeft, terugbetalen. Die termijn gaat in op de dag waarop de verzekeraar de kennisgeving van herroeping per brief ontvangen heeft. Opzeggingsrecht Na de herroepingstermijn van 30 dagen kunt u - zonder de beslissing te rechtvaardigen - het contract stopzetten op de eerstkomende hoofdvervaldag, mits inachtneming van de wettelijke opzegtermijn van 3 maanden. U hebt het recht om aan NN Insurance Services Belgium nv mee te delen dat u de overeenkomst ING Globale Woning- en Gezinsverzekering stopzet. U oefent dat recht uit door een aangetekend schrijven te richten aan: ING Globale Woning- en Gezinsverzekering, Airport Plaza - Montreal Building, Da Vincilaan 19, B-1831 Diegem. De volledige modaliteiten voor opzeg van het contract zijn wettelijk bepaald en vastgelegd in artikel 5 Wanneer en hoe kunnen de partijen de overeenkomst opzeggen? van hoofdstuk V Verloop van de overeenkomst van de algemene voorwaarden van de ING Globale Woning- en Gezinsverzekering. Wat bepaalt of u verzekerd kunt worden of blijven, wat de verzekering omvat en wat u ervoor betaalt? De onderstaande kenmerken zijn bepalend voor het aanvaarden van de verzekering van het gebouw en de inhoud en voor de optionele waarborgen diefstal, burgerlijke aansprakelijkheid gezin en rechtsbijstand, voor de omvang van de verzekering en de prijs die u ervoor betaalt. Er wordt enkel naar de kenmerken gevraagd die relevant zijn voor uw situatie. Acceptatie Tariferings Criteria voor de Segmentatiebeleid criteria (AC) criteria (TC) omvang van de dekking (CO) Type gebouw bebouwing hoedanigheid Indeling van het gebouw Kenmerken van het gebouw Staat van het gebouw Leeftijd van het gebouw Ligging van het gebouw Bewoning Preventiemaatregelen tegen diefstal Beroepsactiviteit uitgeoefend in het gebouw Waarde van de inhoud Schadeverleden Leeftijd verzekerden voor de waarborg Burgerlijke aansprakelijkheid en Rechtsbijstand Gebouw verzekerd of niet in combinatie met de waarborg Burgerlijke aansprakelijkheid en Rechtsbijstand 3

4 Deze kenmerken zijn objectief: ze hebben een impact op het risico dat er zich een schadegeval voordoet en op de omvang ervan. Hieronder vindt u meer uitleg over de criteria die wij toepassen: het type gebouw en de bebouwing (AC,TC,CO): namelijk woning, appartement of appartementsgebouw en open, half-open of gesloten bebouwing. Het type gebouw en de soort bebouwing heeft invloed op de nieuwbouwwaarde waarvoor we u verzekeren, de soort bebouwing heeft tevens een invloed op de schadefrequentie bij diefstal; de hoedanigheid (TC,CO) : namelijk verzekerd als eigenaar, huurder of verhuurder. De hoedanigheid bepaalt de omvang van de dekking; de indeling en de kenmerken van het gebouw (AC,TC) : het aantal plaatsten en de afwerking ervan bv vloeren in natuursteen, gevels in natuursteen, zwembad, houten draagconstructie. Deze bepalen mee de nieuwbouwaarde ; de staat van het gebouw (AC,CO) : vervallen leegstaande of gebouwen die bedoeld zijn voor afbraak wensen we niet te verzekeren.of het gebouw in aanbouw is of volledig gerenoveerd wordt waarvoor een premiekorting wordt toegekend omdat het gebouw nog niet verzekerd is voor alle schade en recente gebouwen minder schadegevoelig zijn; de leeftijd van het gebouw (TC): recente gebouwen zijn minder schadegevoelig; de ligging van het gebouw (TC): deze geeft een indicatie op het risico van een inbraak; de bewoning (AC,CO): een regelmatig bewoond gebouw geeft minder aanleiding tot een inbraak; de preventie maatregelen die voorzien zijn tegen inbraak (AC,TC) : namelijk of het gebouw voorzien is van een alarmsysteem erkend door IN- CERT. Een goed beveiligd gebouw schrikt immers dieven af; de beroepsactiviteit die eventueel wordt uitgeoefend in het gebouw (AC): wij verzekeren enkel vrije beroepen(uitgezonderd apotheker) en kantoor activiteiten (zonder productie of opslag) ; het schadeverleden (AC,CO) : geeft ons informatie zodat wij het risico correct kunnen inschatten. We houden rekening met de schadegevallen door u en of van een van de inwonende personen geleden (onder meer de schade door brand, overstroming, aardbeving, diefstallen of pogingen tot diefstal, schade aan derden tijdens het privéleven,.). Het aantal schadegevallen en voor welke bedragen spelen ook een rol. We houden ook rekening met het feit of een verzekeringsmaatschappij (inclusief NN Insurance Services Belgium nv) reeds één of meerdere van de te dekken waarborgen die u wenst te verzekeren geweigerd of opgezegd heeft en hoeveel schades er zijn geleden of veroorzaakt nadat u uw verzekering heeft genomen; voor de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid gezin en rechtsbijstand (TC) : of het gebouw werd verzekerd of niet (voordelig tarief) en of alle verzekerden ouder zijn dan 65 jaar (premiekorting gezien we minder schade verwachten). Deze informatie is van belang bij het aangaan van de verzekering, maar ook nadat de verzekering gesloten is. Klachten en geschillen Alle opmerkingen, vragen en klachten kunnen online worden verzonden via de berichtendienst van de website De verzekeringnemer kan hiervoor ook terecht in elk ING-kantoor. Klachten in verband met de overeenkomst ING Globale Woning- en Gezinsverzekering kunnen ook schriftelijk worden overgemaakt op volgend adres: ofwel Klachtenmanagement, Sint- Michielswarande 60, B-1040 Brussel - Tel Fa ); ofwel de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, B-1000 Brussel (www.ombudsman.as - - Tel Fa ). Dit sluit niet uit dat de verzekeringnemer een gerechtelijke procedure kan aanspannen. de waarde van de inhoud (AC, TC) : bepaalt wat uw maimale vergoeding is; 4

5 Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken Op elk geschil met betrekking tot de relaties tussen u en ING met betrekking tot de afsluiting, de toepassing, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst ING Globale Woning- en Gezinsverzekering, is de Belgische wet in het bijzonder de Wet betreffende de verzekeringen van 4 april 2014 van toepassing. De informatie, aanbiedingen en tarieven vermeld op de website zijn slechts geldig op de datum waarop ze worden verstrekt, tenzij uitdrukkelijk een andere datum wordt vermeld. Juli 2015 Gedragscode en bevoegde instanties ING België nv is als verzekeringsmakelaar onderworpen aan de controle van de FSMA (Congresstraat 12-14, B-1000 Brussel, Tel Fa ), beschikbaar op ING België nv heeft de volgende gedragscodes onderschreven: gedragscode van de Belgische Vereniging van Banken, beschikbaar op gedragsregels van de verzekeringsmakelaar van de Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen, beschikbaar op gedragsregels met betrekking tot de elektronische handel van het Verbond van Belgische Ondernemingen, beschikbaar op Verzekeringsbemiddelaar ING België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 12381A. Vennootschapszetel: Marnilaan 24, B-1000 Brussel RPR Brussel Btw BE BIC: BBRUBEBB IBAN: BE Verzekeraar NN Insurance Services Belgium nv, verzekeringsmaatschappij, toegelaten door de NBB onder het codenummer Vennootschapszetel: Airport Plaza - Montreal Building, Da Vincilaan 19, B-1831 Diegem - - RPR Brussel - Btw BE BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE

Algemene informatie ING Autoverzekering

Algemene informatie ING Autoverzekering Algemene informatie ING Autoverzekering ingauto.be Identiteit en personalia van de betrokken partijen De ING Autoverzekering wordt u aangeboden door: Verzekeraar: ING Insurance Services nv naar Nederlands

Nadere informatie

Belfius HOME & FAMILY A L G E M E N E V O O R W A A R D E N. 12055_Belfius Home&Family_NL.indd 1 13/08/13 08:52

Belfius HOME & FAMILY A L G E M E N E V O O R W A A R D E N. 12055_Belfius Home&Family_NL.indd 1 13/08/13 08:52 Belfius HOME & FAMILY A L G E M E N E V O O R W A A R D E N 12055_Belfius Home&Family_NL.indd 1 13/08/13 08:52 Belfius Home & Family 2 Algemene Voorwaarden 12055_Belfius Home&Family_NL.indd 2 13/08/13

Nadere informatie

ING Autoverzekering. Algemene voorwaarden. verzekerd door

ING Autoverzekering. Algemene voorwaarden. verzekerd door ING Autoverzekering Algemene voorwaarden verzekerd door DE VERZEKERINGSPOLIS De verzekeringspolis is een overeenkomst die in gemeenschappelijk overleg tussen de verzekeringnemer en de maatschappij wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Ref. 1400 RBL - 01.03.15 Een ongewone naam voor een niet minder ongewone rechtsbijstandsverzekering. Overtuig uzelf en lees... artikel 1 van onze Algemene voorwaarden! Daar vindt u

Nadere informatie

VERZEKERING HUURGARANTIE

VERZEKERING HUURGARANTIE VERZEKERING HUURGARANTIE ALGEMENE VOORWAARDEN BELGIË UW HUURGARANTIEVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN Versie 1.1 van 04/11/2013 INHOUD 1. BESCHRIJVING VAN DE POLIS 3 1.1 Definities 3 1.2 De verschillende

Nadere informatie

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden BA Privéleven Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Feel at Home. Algemene voorwaarden

Feel at Home. Algemene voorwaarden Feel at Home Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Postadres - Zetel Antwerpen ING 320-0002736-90 Koningsstraat 153, 1210 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen IBAN BE34 3200 0027 3690 TEL. +32(0)2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ING Life Optima

Algemene Voorwaarden ING Life Optima Algemene Voorwaarden ING Life Optima Inhoudstafel I. Beschrijving van de verzekering 1. Opbouw van het kapitaal 2. Kapitalisatie van de premie 2.1. Gegarandeerde interestvoet 2.2. Winstdeelname II. Het

Nadere informatie

VERZEKERINGSOVEREENKOMST ING INCOME P ALGEMENE VOORWAARDEN 2015 A

VERZEKERINGSOVEREENKOMST ING INCOME P ALGEMENE VOORWAARDEN 2015 A VERZEKERINGSOVEREENKOMST ING INCOME P ALGEMENE VOORWAARDEN 2015 A Art. 1 Wat verstaat men onder...? Verzekeringnemer: ING België nv, Marnixlaan 24, B-1000 Brussel, België. Verzekerde: De natuurlijke persoon

Nadere informatie

Gemeenschappelijke bepalingen voor de verzekeringen Algemene voorwaarden

Gemeenschappelijke bepalingen voor de verzekeringen Algemene voorwaarden Gemeenschappelijke bepalingen voor de verzekeringen Algemene voorwaarden Inhoudstafel 1. HET LEVEN VAN HET CONTRACT... 2 1 - De partijen bij het verzekeringscontract... 2 2 - Uw aangewezen gesprekspartner...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven

Algemene voorwaarden. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven Algemene voorwaarden Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven 1 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 OMVANG VAN DE VERZEKERING 3 Artikel 1. Bepalingen 3 Artikel 2. Voorwerp van de verzekering 3 Artikel 3. Wie

Nadere informatie

Maak uw immoprojecten waar

Maak uw immoprojecten waar Maak uw immoprojecten waar Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet. ing.be/huis 2015 hypothecair krediet 1 Inleiding 3 Het hypothecair krediet, concreet 4 De verschillende vormen van hypothecair

Nadere informatie

Algemene voorwaarden levensverzekering. Pension Invest Plan-RIZIV. van AG Insurance nv

Algemene voorwaarden levensverzekering. Pension Invest Plan-RIZIV. van AG Insurance nv Algemene voorwaarden levensverzekering Pension Invest Plan-RIZIV van AG Insurance nv Algemene voorwaarden Pension Invest Plan-RIZIV Woord vooraf Het Pension Invest Plan-RIZIV wordt gesloten tussen U, de

Nadere informatie

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Brand / Ontploffing OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Inhoudstafel Hoofdstuk I : Begripsbepalingen Bladzijde Wat verstaat men onder?

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HUURDERSVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN HUURDERSVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN HUURDERSVERZEKERING Inleiding Geachte mevrouw Geachte heer De hierna volgende tekst bevat de algemene voorwaarden van onze «Huurdersverzekering». Samen met de bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

Ref.: B 3-009-2010-06

Ref.: B 3-009-2010-06 Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

veilig door het leven algemene voorwaarden accidental cash capital cash cover cash

veilig door het leven algemene voorwaarden accidental cash capital cash cover cash veilig door het leven algemene voorwaarden accidental cash capital cash cover cash ALGEMENE VOORWAARDEN tijdelijke overlijdensverzekering capital cash - GTC BE TL 02 AXA BE V4 Artikel 1 - OP WELKE PERSONEN

Nadere informatie

Mobiele schadeaangifte via smartphone of tablet? Dat Kan! Scan de QR-code en u komt bij de mobiele schadeaangifte.

Mobiele schadeaangifte via smartphone of tablet? Dat Kan! Scan de QR-code en u komt bij de mobiele schadeaangifte. Mobiele schadeaangifte via smartphone of tablet? Dat Kan! Scan de QR-code en u komt bij de mobiele schadeaangifte. Verzekerd Wonen + Geldig vanaf 01-07-2015 Algemene voorwaarden DW15016N Argenta Assuranties

Nadere informatie

VERKOOP OP AFSTAND VAN FINANCIELE DIENSTEN INFORMATIEBROCHURE. Samenvatting

VERKOOP OP AFSTAND VAN FINANCIELE DIENSTEN INFORMATIEBROCHURE. Samenvatting MTH07009 VERKOOP OP AFSTAND VAN FINANCIELE DIENSTEN INFORMATIEBROCHURE Samenvatting De wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming bevat een hoofdstuk over de verkoop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale 0079-2002714N-22122012 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND AUTO - UITGEBREIDE FORMULE 0745-23761-07-N-01012013. 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen van de verzekerde?

RECHTSBIJSTAND AUTO - UITGEBREIDE FORMULE 0745-23761-07-N-01012013. 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen van de verzekerde? Pagina 1 van 12 INHOUDSTAFEL 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2 2. ARTIKEL 2 Welke prestaties verlenen wij? 2 3. ARTIKEL 3 Wat is de omvang van de waarborg? 5 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen

Nadere informatie

De Uitvaartverzekering garandeert dat de begunstigde het verzekerde bedrag dat in de Bijzondere Voorwaarden vermeld staat, uitbetaald krijgt.

De Uitvaartverzekering garandeert dat de begunstigde het verzekerde bedrag dat in de Bijzondere Voorwaarden vermeld staat, uitbetaald krijgt. 1/9 Art. 1 Definities Ref. 0435-LEV-L41-20140601 Wij = Corona = Corona Direct = Corona nv, Metrologielaan 2, 1130 Brussel, erkende verzekeringsonderneming (0435), RPR Brussel 0403 263 939. U = de verzekeringnemer:

Nadere informatie

verzekering arbeidsongeschiktheid (BEROEPSGEBONDEN)

verzekering arbeidsongeschiktheid (BEROEPSGEBONDEN) verzekering arbeidsongeschiktheid (BEROEPSGEBONDEN) ALGEMENE VOORWAARDEN Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. Baloise Group INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden

Nadere informatie

Perfect Polis Particulieren Algemene voorwaarden

Perfect Polis Particulieren Algemene voorwaarden Perfect Polis Particulieren Algemene voorwaarden Zetel Antwerpen Zetel Brussel BBL 320-0065438-33 Desguinlei 92-2018 Antwerpen Henri Matisselaan 16-1140 Brussel E info@inginsurance.be T +32 3 244 66 88

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Engineering - Verzekering Top Machines

Algemene voorwaarden. Engineering - Verzekering Top Machines Algemene voorwaarden Engineering - Verzekering Top Machines 0079-2044903N-25032013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664

Nadere informatie

I Definities 3 Begripsbepalingen art. 1 3

I Definities 3 Begripsbepalingen art. 1 3 Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

FULL OMNIUM ALGEMENE POLISVOORWAARDEN

FULL OMNIUM ALGEMENE POLISVOORWAARDEN FULL OMNIUM ALGEMENE POLISVOORWAARDEN Uitgave J INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de Algemene Voorwaarden in de mate dat zij ermee strijdig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Familiale

Algemene voorwaarden. Familiale Algemene voorwaarden Familiale 78489N / 0079-3300805N-22122012 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale. Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale. Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Algemene Voorwaarden çb c bc ç çbc hçb çch hçb çch bc çh Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot

Nadere informatie