VERZEKERINGSOVEREENKOMST ING INCOME P ALGEMENE VOORWAARDEN 2015 A

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERZEKERINGSOVEREENKOMST ING INCOME P ALGEMENE VOORWAARDEN 2015 A"

Transcriptie

1 VERZEKERINGSOVEREENKOMST ING INCOME P ALGEMENE VOORWAARDEN 2015 A Art. 1 Wat verstaat men onder...? Verzekeringnemer: ING België nv, Marnixlaan 24, B-1000 Brussel, België. Verzekerde: De natuurlijke persoon op wie het risico berust en die houder of medehouder is van een zichtrekening bij ING waaraan de verzekering is verbonden. De verzekerde moet jonger zijn dan 70 jaar. Zolang de houder of medehouder van een rekening een minderjarige onder de 5 jaar is, is de verzekerde de vader of, bij ontstentenis, de moeder of, bij ontstentenis, de voogd. Verzekeraar: NN Insurance Belgium nv, Airport Plaza Montreal Building, Da Vincilaan 19, 1831 Diegem, België. Begunstigde: De persoon die de prestaties geniet van de verzekering. Rekening: Een zichtrekening in euro, geopend bij ING België nv op naam van één of meer natuurlijke personen en waarvan het nummer in de bijzondere voorwaarden wordt vermeld. Art. 2 Voorwerp en draagwijdte van de verzekering De verzekering ING Income P is gekoppeld aan een zichtrekening. Per rekening kan men slechts één keer toetreden tot de verzekering. In geval van overlijden door een ongeval van één van de verzekerden waar ook ter wereld, waarborgt de verzekeraar, op vraag van ING België nv, de betaling aan de begunstigden van een bepaalde vergoeding, zoals vermeld in artikel Bedragen die in aanmerking komen voor het vaststellen van de vergoeding. Onder ongeval wordt verstaan elke gebeurtenis die zich voordoet na de inwerkingtreding van de verzekering en die het gevolg is van de plotselinge en toevallige werking van een oorzaak die vreemd is aan het organisme van het slachtoffer en die onafhankelijk is van de wil van het slachtoffer. Wanneer het een ongeval - met inbegrip van een ongeval op de arbeidsweg - betreft, zal NN Insurance Belgium nv het begrip ongeval interpreteren zoals dat inzake de wetgeving inzake arbeidsongevallen gebeurt. De waarborg blijft verworven indien het overlijden plaatsvindt binnen de 24 maanden na het zich voordoen van het ongeval en indien de begunstigden het bewijs leveren dat het overlijden rechtstreeks te wijten is aan dit ongeval. Met dodelijke ongevallen worden gelijkgesteld: - het overlijden door verdrinking; - het overlijden ten gevolge van een daad van redding van personen of goederen; - het overlijden door onopzettelijke inademing van gas of inname van toxische stoffen. Worden niet beschouwd als dodelijke ongevallen: - het overlijden als gevolg van ziekte; - het overlijden tijdens of als gevolg van een medische of heelkundige behandeling, tenzij die het gevolg is van een verzekerd ongeval. Euthanasie Bij uitbreiding wordt in dit contract gewaarborgd: het overlijden van de verzekerde ingevolge de euthanasie toegepast wegens een zware en ongeneeslijke aandoening die het rechtstreeks gevolg is van een ongeval dat gewaarborgd is in dit contract. Het overlijden ingevolge euthanasie dat niet voldoet aan deze voorwaarden valt buiten de waarborg. Dekking Terrorisme Definitie: Onder terrorisme wordt verstaan: een clandestien georganiseerde actie of dreiging van actie met ideologische, politieke, etnische of religieuze bedoelingen, individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij geweld wordt gepleegd op personen of economische waarde van een materieel of immaterieel goed geheel of gedeeltelijk wordt vernield, ofwel om indruk te maken op het publiek, een klimaat van onveiligheid te scheppen of de overheid onder druk te zetten, ofwel om het verkeer of de normale werking van een dienst of een onderneming te belemmeren. Lidmaatschap: NN Insurance Belgium nv dekt schade veroorzaakt door terrorisme. NN Insurance Belgium nv is hiertoe lid van de VZW TRIP (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool). Overeenkomstig de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme die in werking getreden is op 01 mei 2008, wordt de uitvoering van alle verbintenissen van alle verzekeringsondernemingen die lid zijn van de VZW, beperkt tot 1 miljard EUR per kalenderjaar voor de schade veroorzaakt door alle gebeurtenissen erkend als terrorisme voorgevallen tijdens dat kalenderjaar. Dit bedrag wordt elk jaar aangepast op 1 januari volgens de ontwikkeling van het indexcijfer der consumptieprijzen, met als basis het indexcijfer van december Ingeval van wettelijke of reglementaire wijziging van dit basisbedrag, zal het gewijzigde bedrag automatisch van toepassing zijn vanaf de eerstvolgende vervaldag na de wijziging, tenzij de wetgever uitdrukkelijk in een andere overgangsregel voorziet.

2 Indien het totaal van de berekende of geraamde schadevergoedingen groter is dan het bedrag genoemd in de vorige alinea, wordt een evenredigheidsregel toegepast: de uit te keren schadevergoedingen worden beperkt ten belope van de verhouding van het bedrag genoemd in de vorige alinea of de nog beschikbare middelen voor dat kalenderjaar ten opzichte van de uit te keren schadevergoedingen toegerekend aan dat kalenderjaar. Uitbetalingregel: Overeenkomstig voornoemde wet van 1 april 2007, beslist het Comité of een gebeurtenis beantwoordt aan de definitie van terrorisme. Opdat het bedrag genoemd in dit artikel niet zou worden overschreden, bepaalt dit Comité, ten laatste 6 maanden na de gebeurtenis, het percentage van de schadevergoeding dat door NN Insurance Belgium nv ingevolge de gebeurtenis dient te worden vergoed. Het Comité kan dit percentage herzien. Ten laatste op 31 december van het derde jaar volgend op het jaar van de gebeurtenis, neemt het Comité een definitieve beslissing omtrent het uit te betalen percentage van schadevergoeding. De verzekerde of de begunstigde(n) kan (kunnen) tegenover NN Insurance Belgium nv pas aanspraak maken op de schadevergoeding nadat het Comité het percentage heeft vastgesteld. NN Insurance Belgium nv betaalt het verzekerde bedrag uit overeenkomstig het percentage vastgesteld door het Comité. Indien het Comité het percentage verlaagt, zal de verlaging van de schadevergoeding niet gelden voor de reeds uitgekeerde schadevergoedingen, noch voor de nog uit te keren schadevergoedingen waarvoor NN Insurance Belgium nv reeds een beslissing aan de verzekerde of de begunstigde (n) heeft meegedeeld. Indien het Comité het percentage verhoogt, geldt de verhoging van de schadevergoeding voor alle aangegeven schadegevallen voortvloeiend uit de gebeurtenis erkend als terrorisme. Art. 3 Uitgesloten risico s De verzekering dekt niet het overlijden: door ongeval bij alcoholvergiftiging, krankzinnigheid of onder invloed van verdovende middelen, tenzij wordt bewezen dat er geen verband bestaat tussen het ongeval en deze omstandigheden; dat direct of indirect het gevolg is van oproer of gewelddaden, behalve wanneer kan worden aangetoond dat de verzekerde hieraan niet actief deelnam of dat hij zich in staat van wettelijke zelfverdediging bevond; als gevolg van een oorlog of gelijkaardige feiten of een burgeroorlog; als gevolg van een ramp te wijten aan de nucleaire radioactiviteit; dat het gevolg is van een daad van de verzekerde die hierdoor vrijwillig zijn fysische integriteit aantast, en meer bepaald de zelfmoord of poging tot zelfmoord; veroorzaakt door een opzettelijke daad van de begunstigde, of op zijn aansporing. Indien de begunstigde slechts als begunstigde is aangewezen voor een gedeelte van de uitkering, wordt deze bepaling enkel toegepast op het overeenkomstige gedeelte van het contract; door het beoefenen van één van de volgende sporten: bergbeklimmen, valschermspringen, zweefvliegen, diepzeeduiken, boksen, deltavliegen, vliegen met ultra light motorized toestellen en alle snelheidsraces onder welke vorm ook; tijdens een vlucht waarbij de verzekerde een privé-vliegtuig bestuurt; als gevolg van een roekeloze daad, een weddenschap of een uitdaging, tenzij wordt bewezen dat er geen verband bestaat tussen het ongeval en die omstandigheden; als dat zijn onmiddellijke en rechtstreekse oorzaak vindt in een misdaad of een wanbedrijf, door de verzekerde als dader of mededader opzettelijk gepleegd en waarvan de gevolgen door hem konden worden voorzien; als gevolg van een natuurramp; als gevolg van de schade direct of indirect veroorzaakt door wapens of tuigen die bestemd zijn om te ontploffen door de structuurwijziging van de atoomkern (nucleaire wapens). Art. 4 Bedragen die in aanmerking komen voor het vaststellen van de vergoeding Het betreft: a) de hieronder vermelde inkomsten voor zover ze regelmatig op de rekening worden gedomicilieerd: de lonen en bezoldigingen, met inbegrip van het vakantiegeld, gratificaties en 13de maand; de vervangingsinkomsten: pensioenen, werkloosheids- en ziekteverzekeringsuitkeringen; de tantièmes en emolumenten toegekend aan beheerders van kapitaal- en personenvennootschappen alsook andere vormen van bezoldiging die hun worden toegekend als tegenprestatie voor een permanente functie in deze vennootschappen; de kinderbijslag; de huurinkomsten uit onroerende goederen toebehorend aan de verzekerde; het alimentatiegeld.

3 Salarissen van zelfstandigen of beoefenaars van vrije beroepen, alleen als zij een vennootschap hebben, of voor en vennootschap werken; en daarvan op regelmatige tijdstippen via een domiciliëring een salaris ontvangen, dat onderhevig is aan belastingen. Met regelmatige gedomicilieerde inkomsten worden die inkomsten bedoeld, die door de schuldenaar van de inkomsten volgens hun frequentie van opeisbaarheid op de rekening gestort worden. b) de hieronder vermelde uitgaven: de facturen van de water-, gas- en elektriciteitsmaatschappijen evenals van de telecommunicatie- en teledistributiemaatschappijen, waarmee de rekening wordt gedebiteerd ingevolge een domiciliëringsopdracht aan deze maatschappijen; de huurprijzen van onroerende goederen bewoond door één van de titularissen van de rekening die gedebiteerd worden van de rekening ingevolge een doorlopende opdracht; de voorafbetaling van belastingen vanwege handelaars, zelfstandigen of beoefenaars van vrije beroepen waarmee de rekening wordt gedebiteerd; het alimentatiegeld. In geval van overlijden door ongeval, belast de verzekerde ING België met het meedelen aan NN Insurance Belgium nv van het bedrag van deze inkomsten en uitgaven gedomicilieerd op de rekening waaraan de verzekering verbonden is. Art. 5 Bedrag van de vergoeding 5.1 Vergoeding De vergoeding is gelijk aan de som van de bedragen waarvan sprake in artikel Bedragen die in aanmerking komen voor het vaststellen van de vergoeding, die regelmatig op de rekening worden gedebiteerd of gedomicilieerd tijdens een periode van 12 maanden die voorafgaat aan de datum waarop het ongeval met dodelijke afloop gebeurt. De vergoeding zal evenwel minimum 7.500,00 EUR en maximum ,00 EUR bedragen in geval van een enkelvoudige optie. Deze vergoedingen worden verdubbeld wanneer een dubbele optie wordt gekozen. Indien blijkt dat geen enkel bedrag waarvan sprake in artikel Bedragen die in aanmerking komen voor het vaststellen van de vergoeding punt a, regelmatig op de rekening werd gedomicilieerd en geen enkele uitgave waarvan sprake in artikel Bedragen die in aanmerking komen voor het vaststellen van de vergoeding punt b op de rekening werd gedebiteerd, beperkt de prestatie zich tot de eerste maandelijkse termijn zoals beschreven in artikel Betaalmodaliteiten van de vergoeding. 5.2 Bijzonder geval Een rekening geopend op naam van verscheidene natuurlijke personen: Indien de rekening op naam van verschillende natuurlijke personen is geopend, wordt de prestatie waarvan sprake in het artikel Vergoeding, verminderd door ze te delen door het aantal medehouders die verzekerd zijn op het ogenblik van het ongeval. Deze vermindering zal evenwel niet worden toegepast indien de verzekerde, voor het ongeval, heeft gevraagd dat enkel het overlijden van één van de houders, met name aangewezen, de uitbetaling van een vergoeding tot gevolg heeft. Art. 6 Betaalmodaliteiten van de vergoeding De vergoeding wordt in 12 maandelijkse stortingen uitbetaald. De eerste maandelijkse storting bedraagt 2.500,00 EUR voor een enkelvoudige optie en 5.000,00 EUR voor een dubbele optie. Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel Verplichtingen van de begunstigden tracht NN Insurance Belgium nv deze te storten binnen de 8 dagen vanaf de overlijdensaangifte in één van de ING Belgiëkantoren. Het saldo wordt vereffend in 11 gelijke maandelijkse stortingen en voor de eerste keer 30 dagen na de storting van de eerste maandelijkse storting. Art. 7 Aanduiding begunstigde Behoudens andersluidende overeenkomst, uitgedrukt in een bijvoegsel ondertekend door de verzekerde, zal de begunstigde die de vergoeding ontvangt, zijn: de echtgeno(o)t(e) (niet uit de echt gescheiden noch gescheiden van tafel en bed) van de overleden verzekerde of de wettelijk samenwonende van de overleden verzekerde; bij ontstentenis, de kinderen van de overleden verzekerde en de andere afstammelingen bij plaatsvervulling; bij ontstentenis, de bloedverwanten in opgaande lijn van de overleden verzekerde; bij ontstentenis, de nalatenschap van de overleden verzekerde. Wat de rekening betreft waarvan de houder een minderjarige onder de 5 jaar is, zal de vergoeding, verschuldigd bij het overlijden van de verzekerde, evenwel toekomen aan deze minderjarige. Art. 8 Verplichtingen van de begunstigden Elke persoon die aanspraak maakt op het voordeel van de verzekering moet: het overlijden van de verzekerde zo spoedig mogelijk in om het even welk ING-kantoor aangeven en dit uiterlijk 30 werkdagen volgend op het overlijden. De verzekeraar zal zich op deze ter-

4 mijn niet beroepen wanneer de aangifte zo vlug als mogelijk werd gedaan; een aangifte van overlijden door ongeval invullen op een formulier dat door ING België nv ter beschikking wordt gesteld; de volgende documenten zo spoedig mogelijk aan NN Insurance Belgium nv overmaken: een uittreksel van de overlijdensakte; een medisch attest met de verklaring dat het overlijden het gevolg is van een ongeval; een kopie van de akte van bekendheid; een kopie van zijn/haar identiteitskaart. Indien de begunstigde een minderjarige is, een attest van voogdijschap en een kopie van de identiteitskaart van de vertegenwoordiger. Over het algemeen zullen deze documenten volstaan voor NN Insurance Belgium nv, maar indien deze het nodig acht, zal zij het bewijs kunnen eisen dat het overlijden plaatsvond overeenkomstig de voorwaarden van artikel Voorwerp en draagwijdte van de verzekering. De verzekerde verklaart toestemming te geven aan iedere geneesheer om een certificaat op te stellen, met de oorzaak van het overlijden, en om dit door te geven aan de raadsgeneesheer van NN Insurance Belgium nv. Art. 9 Bedenktijd De houders van de rekening hebben 45 dagen bedenktijd, te rekenen vanaf de aanvangsdatum van de verzekeringsovereenkomst, om de verzekering op te zeggen en de terugbetaling te bekomen van de bijdrage. Art. 10 Looptijd van de waarborg De waarborg wordt van kracht als de volgende voorwaarden vervuld zijn: de verzekerde is ouder dan 5 en jonger dan 70; het toetredingsformulier is getekend; de eerste bijdrage is betaald. De waarborg wordt gesloten voor één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt hij stilzwijgend hernieuwd voor één jaar. De houders van de ING-rekening kunnen deze vernieuwing evenwel opzeggen door dit vóór 3 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag aan ING te betekenen via een ter post aangetekend schrijven. Art. 11 Bijdragen De jaarlijkse bijdragen worden ieder jaar op de jaarlijkse vervaldag afgehouden. De houders van de rekening kunnen binnen een termijn van 45 dagen na de jaarlijkse vervaldag terugkomen op hun beslissing om ze te hernieuwen door de verzekering op te zeggen en de terugbetaling van de bijdrage te verkrijgen. Indien de houder van de rekening opzegt na deze periode van 45 dagen na de jaarlijkse vervaldag, dan is de opzeg geldig vanaf de volgende jaarlijkse vervaldag. Art. 12 Wijziging van de algemene voorwaarden of het tarief Indien de verzekeraar de verzekeringsvoorwaarden of het tarief wijzigt, kan hij deze verzekering aanpassen op de volgende jaarlijkse vervaldag. Hij stelt de rekeninghouder in kennis van de wijziging. De rekeninghouder kan deze verzekering opzeggen na ontvangst van deze kennisgeving. Wanneer deze kennisgeving minstens 4 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van de verzekering gesteld werd, moet de opzeg gebeuren binnen de 30 dagen na de kennisgeving. De opzeg heeft dan uitwerking op de jaarlijkse uitwerking. Wanneer deze kennisgeving minder dan 4 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van de verzekering gesteld werd, moet de opzeg gebeuren binnen de 3 maanden te rekenen vanaf de dag van die kennisgeving. De opzeg heeft dan uitwerking 1 maand na de betekening ervan maar ten vroegste op de jaarlijkse vervaldag Op de jaarlijkse vervaldag van het contract volgend op de sluiting van de rekening zijn de waarborgen van rechtswege en met onmiddellijk effect niet meer geldig voor de verzekerde. De waarborg neemt in elk geval een einde op de jaarlijkse vervaldag die volgt op de 70e verjaardag van de verzekerde. NN Insurance Belgium nv behoudt zich het recht voor deze verzekering te beëindigen op elke jaarlijkse vervaldag, mits mededeling van deze beslissing ten minste 3 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag.

5 Gegevens ter bescherming van het privé-leven (volgens de wet van 8 december 1992) De persoonsgegevens die u in het kader van deze overeenkomst meedeelt, worden verwerkt door: ING België nv, Marnixlaan 24, 1000 Brussel, met het oog op centraal beheer van de cliënten, beheer van rekeningen en betalingen, bemiddeling (o.a. van verzekeringen), kredieten (in voorkomend geval), vermogensbeheer, marketing van bank- en verzekeringsdiensten, globaal overzicht van het cliënteel, controle op de verrichtingen en preventie van onregelmatigheden; NN Insurance Belgium nv, Airport Plaza Montreal Building, Da Vincilaan 19, 1831 Diegem, met het oog op centraal beheer van de cliënten, productie en beheer van verzekeringen, marketing van verzekeringsdiensten, globaal overzicht van het cliënteel, controle op verrichtingen en preventie van onregelmatigheden. Zij worden aan de andere vennootschappen van de bank- en verzekeringsgroep ING in België (lijst op aanvraag) meegedeeld met het oog op centraal beheer van de cliënten, marketing, globaal overzicht van het cliënteel, verstrekken van hun diensten (in voorkomend geval) en controle van de regelmatigheid van de verrichtingen (met inbegrip van het voorkomen van onregelmatigheden). Elke natuurlijke persoon kan kennis nemen van de gegevens die op hem betrekking hebben en deze laten verbeteren. Hij kan zich, op verzoek en gratis, verzetten tegen de verwerking van gegevens die op hem betrekking hebben door ING België of NN Insurance Belgium nv met het oog op direct marketing en/of tegen de mededeling van deze gegevens aan andere vennootschappen van de groep ING in België voor dezelfde doeleinden. Voor alle bijkomende informatie met betrekking tot de verwerking van de gegevens door ING, gelieve artikel 6 (Bescherming van de persoonlijke levenssfeer) van het Algemeen reglement van de verrichtingen van ING te raadplegen. Verzekeringsbemiddelaar ING België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 12381A. Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel - RPR Brussel - Btw BE BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE Verzekeraar NN Insurance Belgium nv, verzekeringsmaatschappij, toegelaten door de NBB onder het nummer Vennootschapszetel: Airport Plaza - Montreal Building, Da Vincilaan 19, B-1831 Diegem - - RPR Brussel - Btw BE BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Weggebruikers

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Weggebruikers Algemene Voorwaarden Autoverzekering Weggebruikers Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ongevallenverzekering Formule 24 Privé-leven

Algemene Voorwaarden Ongevallenverzekering Formule 24 Privé-leven Algemene Voorwaarden Ongevallenverzekering Formule 24 Privé-leven Voorwoord Doel van het contract Het contract "Formule 24 Privé-leven" beschermt u (en de personen die u dierbaar zijn), tegen de financiële

Nadere informatie

0745-22331-03-N-01012013. 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2. 2. ARTIKEL 2 Wat is het doel van de waarborg? 2

0745-22331-03-N-01012013. 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2. 2. ARTIKEL 2 Wat is het doel van de waarborg? 2 Pagina 1 van 7 INHOUDSTAFEL 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2 2. ARTIKEL 2 Wat is het doel van de waarborg? 2 3. ARTIKEL 3 Wat is de omvang van de waarborg? 3 4. ARTIKEL 4 Waar is men verzekerd? 4

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Bestuurder

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Bestuurder Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Bestuurder Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten.

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND AUTO - UITGEBREIDE FORMULE 0745-23761-07-N-01012013. 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen van de verzekerde?

RECHTSBIJSTAND AUTO - UITGEBREIDE FORMULE 0745-23761-07-N-01012013. 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen van de verzekerde? Pagina 1 van 12 INHOUDSTAFEL 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2 2. ARTIKEL 2 Welke prestaties verlenen wij? 2 3. ARTIKEL 3 Wat is de omvang van de waarborg? 5 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden XL Auto DeLuxe Verzekering

Algemene Voorwaarden XL Auto DeLuxe Verzekering Algemene Voorwaarden XL Auto DeLuxe Verzekering Model PIA 2014-MR-XL Auto DeLuxe-1 Inhoud XL Auto DeLuxe B.A. XL Auto DeLuxe Beperkte en Volledige Omnium XL Auto DeLuxe B.A. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Voor

Nadere informatie

Veilig Thuis Algemene Voorwaarden

Veilig Thuis Algemene Voorwaarden Veilig Thuis Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Veilig Thuis Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de in de mate dat ze ermee strijdig zijn. Wij raden u

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pack Modulis Kapsalon

Algemene Voorwaarden. Pack Modulis Kapsalon Algemene Voorwaarden Pack Modulis Kapsalon 0079-2370302N-21112009 @ AG Insurance nv - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - Tel. +32(0)2 664 81 11

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Auto & Moto

Algemene voorwaarden. Auto & Moto Algemene voorwaarden Auto & Moto 79648N / 0079-3300636N-21042015 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale 0079-2002714N-22122012 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale. Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale. Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Algemene Voorwaarden çb c bc ç çbc hçb çch hçb çch bc çh Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Voertuig

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Voertuig Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Voertuig Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze

Nadere informatie

0745-22330-05-N-01012013. 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2

0745-22330-05-N-01012013. 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2 Pagina 1 van 11 INHOUDSTAFEL 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2 2. ARTIKEL 2 Welke waarborgen kunnen onderschreven worden en wat is de respectieve omvang ervan? 3 2.1. Brand 3 2.2. Diefstal 4 2.3.

Nadere informatie

Veilig op Weg Algemene Voorwaarden

Veilig op Weg Algemene Voorwaarden Veilig op Weg Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Veilig op Weg Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de in de mate dat ze ermee strijdig zijn. Wij raden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Top Occasium

Algemene voorwaarden. Top Occasium Algemene voorwaarden Top Occasium 0079-2428731N-04122012 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax +32(0)2 664 81

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ING Life Optima

Algemene Voorwaarden ING Life Optima Algemene Voorwaarden ING Life Optima Inhoudstafel I. Beschrijving van de verzekering 1. Opbouw van het kapitaal 2. Kapitalisatie van de premie 2.1. Gegarandeerde interestvoet 2.2. Winstdeelname II. Het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Familiale

Algemene voorwaarden. Familiale Algemene voorwaarden Familiale 78489N / 0079-3300805N-22122012 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

Overlijdensverzekering

Overlijdensverzekering Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Overlijdensverzekering Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Definities en begrippen... 3 3. Overdracht van rechten... 3 4. Waarborgen... 3 4.1. Waarborg Overlijden 4.2.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Top Omnium

Algemene voorwaarden. Top Omnium Algemene voorwaarden Top Omnium 0079-2428630N-26052012 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax +32(0)2 664 81 50

Nadere informatie

ING Autoverzekering. Algemene voorwaarden. verzekerd door

ING Autoverzekering. Algemene voorwaarden. verzekerd door ING Autoverzekering Algemene voorwaarden verzekerd door DE VERZEKERINGSPOLIS De verzekeringspolis is een overeenkomst die in gemeenschappelijk overleg tussen de verzekeringnemer en de maatschappij wordt

Nadere informatie

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen TALENSIA Arbeidsongevallen Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. TITEL I - WETTELIJKE DEKKING

Nadere informatie

gewaarborgd inkomen omzetverzekering

gewaarborgd inkomen omzetverzekering gewaarborgd inkomen omzetverzekering ALGEMENE VOORWAARDEN Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. Baloise Group INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden waarin u informatie

Nadere informatie

Bestuurder Algemene Voorwaarden

Bestuurder Algemene Voorwaarden Bestuurder Uitgave E Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Bestuurder INHOUD Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de in de mate dat ze ermee strijdig zijn. Wij raden

Nadere informatie

Auto package. Algemene voorwaarden PP 01052015B

Auto package. Algemene voorwaarden PP 01052015B Auto package Algemene voorwaarden PP 01052015B Auto package ALGEMENE VOORWAARDEN PP 01052015 B INHOUDSOPGAVE RUBRIEK I ALGEMENE BEPALINGEN 1. Grondslag van de verzekering... 3 2. Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; nieuwe bedrijfszetels;

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; nieuwe bedrijfszetels; ALGEMENE BEPALINGEN Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de interpretatie van dit contract wordt bedoeld met: De wet: de Belgische wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen, alsook alle uitbreidingen,

Nadere informatie

de storting verminderd met de kosten en de eventuele taksen of bijdragen. Worden met ongevallen gelijkgesteld :

de storting verminderd met de kosten en de eventuele taksen of bijdragen. Worden met ongevallen gelijkgesteld : Algemene Voorwaarden P ROFILIFE Deze algemene voorwaarden beschrijven de werking en de mogelijkheden die uw overeenkomst Profilife biedt. Om u ermee vertrouwd te maken, geven wij hierna de verduidelijking

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES...

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES... - AD1071NL - 131201 HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 Artikel 1 - Voorwerp van de dekking... 3 Artikel 2 - Verzekerd risico... 3 Artikel 3 - Wijziging van het verzekerd risico... 4 Artikel

Nadere informatie

Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01122011 1/36

Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01122011 1/36 1/36 Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01122011 Verzekeringstussenpersoon: Datos nv, Boomsesteenweg 958, 2610 Wilrijk, geregistreerd in de Kruispuntbank (425.303.824) en bij de FSMA (64088A) voor de takken

Nadere informatie

Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01072014 1/43

Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01072014 1/43 1/43 Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01072014 Hyundai Insurance is een merknaam van Alcadis nv (FSMA 63 916 - RPR Antwerpen 0473 558 156) gemandateerd door Corona nv (RPR Brussel BTW BE 0403 263 939 - IBAN:

Nadere informatie