Algemene Voorwaarden ING Life Optima

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden ING Life Optima"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden ING Life Optima Inhoudstafel I. Beschrijving van de verzekering 1. Opbouw van het kapitaal 2. Kapitalisatie van de premie 2.1. Gegarandeerde interestvoet 2.2. Winstdeelname II. Het verzekeringscontract 1. Partijen bij het contract 1.1. Contracterende partijen 1.2. Verzekerde 1.3. Begunstigden 2. Formaliteiten van het contract 2.1. Onderschrijving van het contract 2.2. Premie(s) 2.3. Afkoop 2.4. Voorschot op het contract 2.5. Wijziging van het contract 2.6. Einde van het contract 2.7. Wederinvoegestelling van het contract 2.8. Informatie tijdens de looptijd van het contract III. Algemene bepalingen 1. Contractuele, reglementaire en wettelijke beginselen 2. Fiscaliteit 3. Bijzondere uitgaven 4. Algemene bepalingen bij betaling door NN Insurance Belgium nv 5. Mededelingen 6. Klachten 7. Inlichtingen over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Versienummer: I650 FING 2015/A 1 / 7

2 I. Beschrijving van de verzekering Dit levensverzekeringscontract tak 21 heeft tot doel een kapitaal op te bouwen via een éénmalige investering. Het kapitaal is betaalbaar in de vorm van een kapitaal bij leven of een kapitaal bij overlijden. 1. Opbouw van het kapitaal Het kapitaal bij leven is de reserve opgebouwd door de verzekeringnemer als de verzekerde in leven is op de einddatum van het contract. Het kapitaal bij overlijden is de reserve reeds opgebouwd door de verzekeringnemer op het ogenblik van overlijden van de verzekerde vóór de einddatum van het contract. De reserve is de waarde van het contract die wordt opgebouwd door de kapitalisatie van de gestorte premie(s) tegen de gegarandeerde interestvoet, eventueel vermeerderd met een winstdeelname; en dat na aftrek van de reeds verrichte afkopen, taksen, belastingen en kosten. 2. Kapitalisatie van de premie 2.1. Gegarandeerde interestvoet Elke gestorte premie (na aftrek van instapkosten, eventuele belastingen en taksen) geeft, na de definitieve ontvangst ervan op de rekening van NN Insurance Belgium nv, recht op de dan geldende gegarandeerde interestvoet, maar niet vóór de datum van inwerkingtreding van het contract. De toegekende interestvoet is gegarandeerd voor de looptijd die in de Bijzondere Voorwaarden is vastgelegd. Deze wordt vermeld in het jaarlijks overzicht dat de verzekeringsnemer ontvangt Winstdeelname Elk jaar bepaalt NN Insurance Belgium nv het winstdeelnamepercentage overeenkomstig het winstdeelnameplan. De winstdeelname varieert naargelang de economische conjunctuur en de resultaten van NN Insurance Belgium nv. Het winstdeelnamepercentage varieert ieder jaar en kan niet worden gegarandeerd. Dit percentage wordt bekrachtigd na goedkeuring door de Algemene Vergadering van aandeelhouders. De winstdeelname maakt integraal deel uit van de reserve. De winstdeelname wordt gekapitaliseerd tegen de gegarandeerde interestvoet die van toepassing is op het moment dat de winstdeelname aan de reserve wordt toegekend. De toegekende winstdeelname wordt jaarlijks meegedeeld. II. Het verzekeringscontract 1. Partijen bij het contract 1.1. Contracterende partijen Verzekeraar: NN Insurance Belgium nv, verzekeringsmaatschappij erkend onder het codenummer 2550, gevestigd in België, Airport Plaza Montreal Building, Da Vincilaan 19 te 1831 Diegem. Verzekeringnemer : een natuurlijk persoon die het contract met NN Insurance Belgium nv afsluit Verzekerde Verzekerde : het leven of overlijden van deze persoon leidt tot de betaling van ofwel het kapitaal bij leven, ofwel van het kapitaal bij overlijden door NN Insurance Belgium nv. 2 / 7

3 1.3. Begunstigden Begunstigde(n) bij leven : de natuurlijke en/of rechtspersoon (personen) die recht heeft (hebben) op het kapitaal bij leven. Begunstigde(n) bij overlijden : de natuurlijke en/of rechtspersoon (personen) die recht heeft (hebben) op het kapitaal bij overlijden. Aanduiding van de begunstigde : de verzekeringnemer duidt vrij de begunstigde(n) aan. Zolang deze de begunstiging niet aanvaardt, kan de verzekeringnemer op elk moment de aanduiding wijzigen aan de hand van een ondertekende en gedateerde brief, te versturen naar NN Insurance Belgium nv. Elke begunstigde kan de begunstiging van dit contract aanvaarden. Deze aanvaarding moet worden opgenomen in een bijvoegsel, ondertekend door de begunstigde(n) die de begunstiging aanvaardt (aanvaarden), door de verzekeringnemer en door NN Insurance Belgium nv. Vanaf dat moment kan de verzekeringnemer het contract niet meer wijzigen en kan hij niet langer de rechten uitoefenen die hem door het contract werden toegekend zonder het schriftelijk akkoord van de begunstigde(n) die de begunstiging van dit contract heeft (hebben) aanvaard. 2. Formaliteiten van het contract Inwerkingtreding 2.1. Onderschrijving van het contract Het contract treedt in werking op de begindatum die in de Bijzondere Voorwaarden is vermeld, maar nooit voordat het contract werd ondertekend door alle contracterende partijen en de rekening van NN Insurance Belgium nv werd gecrediteerd voor het bedrag van de éénmalige premie. Vanaf de inwerkingtreding is het contract onbetwistbaar. Looptijd van het contract Het contract eindigt op de in de Bijzondere Voorwaarden vastgelegde einddatum. Het contract eindigt bij overlijden van de verzekerde en in geval van totale afkoop van het contract. Bedenktijd De verzekeringnemer heeft het recht om zijn contract op te zeggen binnen 30 dagen vanaf de inwerkingtreding ervan. Als het contract dient tot waarborg van een lening of krediet, dan heeft de verzekeringnemer het recht om het contract op te zeggen binnen 30 dagen nadat hij vernomen heeft dat het krediet niet wordt toegekend. In beide gevallen betaalt NN Insurance Belgium nv de gestorte premie(s) volledig terug. De opzegging moet gebeuren via een aangetekende brief, een deurwaardersexploot of door afgifte van een opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. De postdatum, de datum van kennisgeving of de datum op het ontvangstbewijs tonen de rechtsgeldigheid van de opzegdatum. In voorkomend geval moet de verzekeringnemer het exemplaar van de laatste Bijzondere Voorwaarden en eventuele bijvoegsels in zijn bezit naar NN Insurance Belgium nv opsturen of bij gebrek hieraan, een ondertekende verklaring van verlies of diefstal. Investering 2.2. Premie(s) De éénmalige premie mag niet minder dan 2.500,00 euro bedragen. Bijkomende premiestortingen zijn niet mogelijk Afkoop De verzekeringnemer heeft het recht zijn contract gedeeltelijk of volledig af te kopen. Gedeeltelijke afkoop: de opname van een gedeelte van de reserve van het contract. Bij een gedeeltelijke afkoop wordt het opgenomen bedrag proportioneel uit de reserve gehaald. Volledige afkoop: de opname van de volledige reserve van het contract. Dit leidt tot de beëindiging van het contract. 3 / 7

4 Afkoop-/opnamevergoeding Op elke volledige of gedeeltelijke afkoop kunnen de hierna beschreven afkoopvergoedingen verschuldigd zijn. De afkoopvergoeding bedraagt 3,00 %, jaarlijks degressief berekend gedurende de eerste 3 jaren van het contract. Bovenop de afkoopvergoeding kan er een financiële vergoeding worden aangerekend. De afkoopkosten worden in dat geval berekend op de totale reserve, na aftrek van de financiële vergoeding. De financiële vergoeding wordt bepaald op grond van de handelswaarde van het afgekochte bedrag van de reserve op het ogenblik van de opname, rekening houdend met de dan geldende officiële rente van de lineaire obligaties (= OLO-rente) en de resterende duur van de garantieperiode berekend conform de bepalingen van het KB betreffende de levensverzekeringsactiviteit van 14 november De financiële vergoeding wordt berekend op de volledige reserve, inclusief de winstdeelname reserve. Om de belangen van de verzekeringsnemers te vrijwaren, behoudt de verzekeraar zich het recht voor om in sommige kritische marktomstandigheden de wettelijk vastgelegde maximum afkoopvergoeding af te houden. Voorwaarden om gedeeltelijke afkopen te verrichten De verzekeringnemer moet een minimumreserve van 2.500,00 euro in het contract behouden. Als het saldo van de reserve na afkoop lager is dan 2.500,00 euro, dan wordt het contract automatisch beëindigd en wordt het bedrag ervan uitbetaald, rekening houdend met de eventueel verschuldigde afkoopkosten en de eventueel nog verschuldigde taksen. Berekeningsmoment van de afkoop Voor de berekening van afkoop wordt de datum van aanvraag van deze afkoop in aanmerking genomen. Aan NN Insurance Belgium nv te bezorgen documenten De verzekeringnemer dient de aanvraag tot afkoop in bij NN Insurance Belgium nv aan de hand van een daartoe door NN Insurance Belgium nv uitgegeven document of via een door de verzekeringnemer gedateerde en ondertekende brief. Als het om een volledige afkoop gaat, moet de verzekeringnemer het exemplaar van het contract dat in zijn bezit is, naar NN Insurance Belgium nv opsturen, of bij gebrek hieraan, een verklaring van verlies of diefstal van deze documenten ondertekend door de verzekeringnemer, en in voorkomend geval, de aanvaardende begunstigde. De afkoopwaarde zal worden uitgekeerd na ondertekening van een kwijtschrift van afkoop door de verzekeringnemer en nadat de vereiste documenten aan NN Insurance Belgium nv werden overgemaakt Voorschot op het contract De verzekeringnemer kan op dit contract geen voorschot opnemen Wijziging van het contract NN Insurance Belgium nv kan eenzijdig geen enkele wijziging aanbrengen aan de Algemene en Bijzondere Voorwaarden van het contract. De verzekeringnemer kan op elk ogenblik schriftelijk een aanpassing van het contract vragen. Elke aanpassing wordt bevestigd door de aanmaak van nieuwe Bijzondere Voorwaarden en/of door middel van een bijvoegsel Einde van het contract De verzekerde is in leven en het contract komt op einddatum: Prestaties : NN Insurance Belgium nv keert de begunstigde(n) bij leven het verzekerde kapitaal bij leven uit. 4 / 7

5 Aan NN Insurance Belgium nv te bezorgen documenten: het kwijtschrift verstrekt door NN Insurance Belgium nv, ondertekend door de begunstigde(n) bij leven; het originele exemplaar van de laatste Bijzondere Voorwaarden en eventuele bijvoegsels die in het bezit zijn van de verzekeringnemer, of bij gebrek hieraan, een verklaring van verlies of diefstal, ondertekend door de begunstigde(n) van het kapitaal bij leven; een kopie van de voor- en achterzijde van de identiteitskaart van de verzekerde en de begunstigde(n); eventuele andere documenten die NN Insurance Belgium nv nodig acht om tot de vereffening van het contract over te gaan. De verzekerde overlijdt tijdens de looptijd van het contract: Prestaties : NN Insurance Belgium nv keert aan de begunstigde(n) bij overlijden het verzekerde kapitaal bij overlijden uit. Aan NN Insurance Belgium nv te bezorgen documenten: het kwijtschrift verstrekt door NN Insurance Belgium nv ondertekend door de begunstigde(n) bij overlijden; de laatste Bijzondere Voorwaarden en eventuele bijvoegsels die in het bezit zijn van de verzekeringnemer, of bij gebrek hieraan, een verklaring van verlies of diefstal, ondertekend door de begunstigde(n) van het kapitaal bij overlijden; een uittreksel uit de overlijdensakte van de verzekerde; een kopie van de voor- en achterzijde van de identiteitskaart van de begunstigde(n), of als deze persoon (personen) niet bij naam is (zijn) aangeduid in de Bijzondere Voorwaarden, een akte van bekendheid waarin de rechten van de begunstigde(n) van het kapitaal bij overlijden worden vastgelegd. Doorgaans zijn deze documenten voldoende, maar NN Insurance Belgium nv kan, als zij dit nodig acht, het bewijs vragen dat het overlijden niet heeft plaatsgevonden onder de omstandigheden die uitgesloten zijn krachtens de uitsluitingen van betaling van het kapitaal bij overlijden. Uitsluiting van betaling van het kapitaal bij overlijden: Het overlijden van een verzekerde is altijd gedekt, wat ook de oorzaak ervan is. NN Insurance Belgium nv is echter niet verplicht haar waarborg te verlenen aan eenieder die het overlijden heeft veroorzaakt door een opzettelijke daad. Een opzettelijke daad is een daad gesteld met het oogmerk de verzekerde lichamelijke schade toe te brengen. In voorkomend geval verliest (verliezen) de begunstigde(n) die opzettelijk het overlijden van de verzekerde heeft (hebben) veroorzaakt elk recht op de verzekerde prestatie. Deze rechten komen in dat geval toe aan de medebegunstigden, of bij gebrek hieraan, aan de vervangende begunstigde(n) overeenkomstig de volgorde bepaald in het contract, en bij gebrek hieraan, aan de verzekeringnemer of aan de nalatenschap van de verzekeringnemer of aan de nalatenschap van de verzekerde Wederinvoegestelling van het contract Na de gedeeltelijke/volledige afkoop of opzegging van het contract zoals beschreven in bovenstaande paragraaf, kan de verzekeringnemer het contract niet opnieuw in werking stellen Informatie tijdens de looptijd van het contract De verzekeringnemer ontvangt jaarlijks een actueel overzicht van de toestand van zijn contract. 5 / 7

6 III. Algemene bepalingen 1. Contractuele, reglementaire en wettelijke beginselen Dit contract is onderworpen aan de Belgische wettelijke en reglementaire bepalingen, met name deze die de levensverzekering regelen. Het wordt opgesteld op grond van de oprechte en volledige verklaringen van de verzekeringnemer en verzekerde. Na de inwerkingtreding is het contract onbetwistbaar, behalve in geval van fraude. Indien de geboortedatum van de verzekerde onjuist is, worden de uitkeringen aangepast op grond van de exacte geboortedatum. Overeenkomstig de wet op de landverzekeringsovereenkomst kunnen de rechten die voortvloeien uit dit contract, overgedragen of in pand gegeven worden. 2. Fiscaliteit Dit contract wordt geregeld door het Belgisch recht. Alle huidige of toekomstige rechten en taksen zijn ten laste van de verzekeringnemer of van de begunstigde, afhankelijk van de situatie. 1. Premies De wetgeving van de Staat van de woonplaats van de verzekeringnemer is van toepassing voor de fiscale en/of sociale lasten die eventueel op de premies kunnen worden aangerekend. In voorkomend geval geldt de wetgeving van de Staat waarin de rechtspersoon waarvoor het contract werd afgesloten, gevestigd is. De fiscale wetgeving van de woonplaats van de verzekeringnemer bepaalt de eventuele toekenning van fiscale voordelen op de premies. In sommige gevallen kan de wetgeving van het land waarin het belastbaar inkomen wordt verkregen, worden toegepast. 2. Prestatie De belastingen die van toepassing zijn op het inkomen evenals de eventuele andere lasten worden bepaald door de wet van de Staat van de woonplaats van de begunstigde en/of door de wet van het land waarin het belastbaar inkomen wordt verkregen. Voor de successierechten geldt de fiscale wetgeving van de Staat van de woonplaats van de overledene en/of de wet van de Staat van de woonplaats van de begunstigde. 3. Bijzondere uitgaven NN Insurance Belgium nv heeft het recht om bepaalde kosten aan te rekenen als zij bijzondere uitgaven moet maken waartoe de verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde(n) aanleiding hebben gegeven, en dit zowel voor de hoofdwaarborg als voor de eventuele aanvullende waarborgen. 4. Algemene bepalingen bij betaling door NN Insurance Belgium nv Bij afkoop en overlijden van de verzekerde worden de door NN Insurance Belgium nv verschuldigde bedragen uitgekeerd binnen 30 dagen volgend op de ontvangst van de aan NN Insurance Belgium nv te bezorgen documenten en de ondertekening van het kwijtschrift. Bij leven van de verzekerde gebeurt de uitkering binnen 30 dagen volgend op de ontvangst van de vereiste documenten, maar niet vóór de einddatum van het contract. NN Insurance Belgium nv is geen interesten verschuldigd voor een vertraging in de betaling te wijten aan een omstandigheid buiten de wil van NN Insurance Belgium nv. 5. Mededelingen Om geldig te zijn, moeten de voor NN Insurance Belgium nv bestemde mededelingen, schriftelijk aan de exploitatiezetel van NN Insurance Belgium nv worden gericht. De mededelingen aan de verzekeringnemer en in voorkomend geval, aan de aanvaardende begunstigde(n), gebeuren op een geldige manier wanneer zij naar het laatste schriftelijk aan NN Insurance Belgium nv meegedeelde adres worden verstuurd. Elke mededeling van een partij aan de andere wordt geacht gedaan te zijn op de datum van afgifte ervan aan de post. 6 / 7

7 6. Klachten De Belgische wetgeving, onder andere de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, is van toepassing op dit contract. De verzekeringnemer heeft de mogelijkheid om alle klachten betreffende onderhavig contract te richten aan: of de ING Bemiddelingsdienst, Marnixlaan, 24 te 1000 Brussel - - Tel Fax / ) of de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel ( < Tel , Fax ) Dit sluit de mogelijkheid niet uit om een gerechtelijke procedure aan te spannen. 7. Inlichtingen over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer De persoonsgegevens (met uitzondering van de medische gegevens)1 die u in het kader van dit contract meedeelt, worden verwerkt door: ING België nv, 24 Marnixlaan te 1000 Brussel, met het oog op centraal beheer van de cliënteel, beheer van rekeningen en betalingen, bemiddeling (o.a. van verzekeringen), kredieten (in voorkomend geval), vermogensbeheer, marketing van bank- en verzekeringsdiensten, globaal overzicht van de cliënteel, controle op de verrichtingen en preventie van onregelmatigheden; NN Insurance Belgium nv, Airport Plaza Montreal Building, Da Vincilaan 19 te 1831 Diegem, met het oog op centraal beheer van de cliënteel, productie en beheer van verzekeringen, marketing van verzekeringsdiensten, globaal overzicht van de cliënteel, controle op verrichtingen en preventie van onregelmatigheden. 1 Enkel voor de verzekeringen met een medische acceptatie Deze gegevens worden aan de andere vennootschappen van de bank- en verzekeringsgroep ING in België (lijst op aanvraag) meegedeeld met het oog op centraal beheer van de cliënteel, marketing, globaal overzicht van de cliënteel, verstrekken van hun diensten (in voorkomend geval) en controle van de regelmatigheid van de verrichtingen (met inbegrip van het voorkomen van onregelmatigheden). Elke natuurlijke persoon kan kennis nemen van de gegevens die op hem betrekking hebben en ze laten verbeteren. Hij kan zich, op verzoek en gratis, verzetten tegen de verwerking van de gegevens die op hem betrekking hebben door ING of NN Insurance Belgium nv met het oog op direct marketing en/of tegen de mededeling van deze gegevens aan andere vennootschappen van de groep ING in België voor dezelfde doeleinden. Voor meer informatie over de verwerking van de gegevens door ING, verwijzen wij naar artikel 5 (Bescherming van de persoonlijke levenssfeer) van het Algemeen reglement van de verrichtingen van ING. 7 / 7

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

ING Life Star Plan. Type levensverzekering. Waarborgen. Doelgroep. Rendement

ING Life Star Plan. Type levensverzekering. Waarborgen. Doelgroep. Rendement ING Life Star Plan Type levensverzekering Levensverzekering met flexibele premies van het type tak 21 waarvan de interestvoet op de gestorte netto premie(1) gegarandeerd is. Waarborgen Bij leven van de

Nadere informatie

ING Life Savings Plan

ING Life Savings Plan Type levensverzekering ING Life Savings Plan Levensverzekering met flexibele premies van het type tak 21 waarvan de interestvoet op de gestorte netto premie(1) gegarandeerd is. Waarborgen Bij leven van

Nadere informatie

Pensioenspaarcontract van het type Universal Life

Pensioenspaarcontract van het type Universal Life Pensioenspaarcontract van het type Universal Life Algemene voorwaarden Securex Leven - VOV - Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel Erkend bij KB van 5.1.1982 (B.S. 23.1.1982) onder nr.

Nadere informatie

ING Life Pension Plan

ING Life Pension Plan Type levensverzekering ING Life Pension Plan Levensverzekering met flexibele premies van het type tak 21 waarvan de interestvoet op de gestorte netto premie(1) gegarandeerd is. Waarborgen Bij leven van

Nadere informatie

KeyPension Blue. Algemene voorwaarden geldig vanaf 15 november 2008

KeyPension Blue. Algemene voorwaarden geldig vanaf 15 november 2008 Delta Lloyd Life NV Fonsnylaan 38 B - 1060 Brussel Telefoon: +32 (0)2 238 87 77 Fax: +32 (0)2 238 89 83 www.deltalloydlife.be Algemene voorwaarden geldig vanaf 15 november 2008 C7122B - SL-9506-N 11/2008

Nadere informatie

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden INHOUDSTAFEL Pag. Hoofdverzekering Hoofdstuk I Definities 2 Hoofdstuk II Voorwerp van de verzekering 2 Artikel 1 Voorwerp van het contract 2 Artikel

Nadere informatie

ING Life Optima. Levensverzekering met koopsom van het type tak 21 waarvan de interestvoet op de gestorte netto premie(1) gegarandeerd is.

ING Life Optima. Levensverzekering met koopsom van het type tak 21 waarvan de interestvoet op de gestorte netto premie(1) gegarandeerd is. ING Life Optima Type levensverzekering Levensverzekering met koopsom van het type tak 21 waarvan de interestvoet op de gestorte netto premie(1) gegarandeerd is. Waarborgen Bij leven van de verzekerde op

Nadere informatie

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie².

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². RECORD PREMIUM 1 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². In geval van leven van

Nadere informatie

ING Life Star Plan. Type levensverzekering. Waarborgen. Doelgroep. Rendement

ING Life Star Plan. Type levensverzekering. Waarborgen. Doelgroep. Rendement ^{SIM} ^{stk="p5502" } ^{pstock="p5502" } ^{var vstock="p5502" } ^{var varchive="a"} ^{var varchiveid="ass0051017" } ^{var varchivedate="21122012" } ^{var varchiveinfo="017" } ^{Job_desc="RUL089-20/12/2012-GE-NL-3100-1-JT:35GU3"

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 HOOFDSTUK II VOORWERP VAN DE VERZEKERING... 3 1. Voorwerp van het contract... 3 2. Inwerkingtreding van het contract... 3 3. Grondslagen van het contract... 3

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD Inhoudstafel Blz. Definities 5 Voorwerp van het contract 7 Artikel 1 : Aanvang van het contract 7 Artikel 2 : Duur van het contract 7 Artikel 3 : Eénmalige

Nadere informatie

ING Aanvullend Pensioen Zelfstandigen

ING Aanvullend Pensioen Zelfstandigen ING Aanvullend Pensioen Zelfstandigen Algemene voorwaarden 2015/A Art. 1 Wat verstaat men onder...? Verzekeringnemer: de persoon die overeenkomstig de wetgeving inzake de Aanvullende Pensioenen voor de

Nadere informatie

Zo simpel kan sparen zijn. Credo26 Easy Corp. Algemene Voorwaarden. Credo26 Easy Corp versie 1.0

Zo simpel kan sparen zijn. Credo26 Easy Corp. Algemene Voorwaarden. Credo26 Easy Corp versie 1.0 Zo simpel kan sparen zijn Credo26 Easy Corp Algemene Voorwaarden Credo26 Easy Corp versie 1.0 Inhoud Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Juridisch kader 3 Artikel 3 Inwerkingtreding 3 Artikel 4 Opzegging

Nadere informatie

Post Optima PENSION FISCAAL SPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN Editie 20.12.2014

Post Optima PENSION FISCAAL SPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN Editie 20.12.2014 Post Optima PENSION- FISCAAL SPAREN - ALGEMENE VOORWAARDEN AG Insurance Post Optima PENSION FISCAAL SPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN Editie 20.12.2014 bpost bank nv, Markiesstraat 1 bus 2, B-1000 Brussel, erkend

Nadere informatie

WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN?

WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN? DVV INVEST ALGEMENE VOORWAARDEN Referentie IT26-05/2005 Artikel 1 WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN? 1. Wat betekent `WIJ'? DVV, een merk- een handelsnaam van DIB n.v., verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Allianz Excellence

Algemene Voorwaarden Allianz Excellence Algemene Voorwaarden Allianz Excellence 1 Hoofdverzekering Hoofdstuk I Definities Hoofdstuk II Artikel 1 Artikel 2 Artikel Artikel Artikel Artikel 6 Contract Doel van het contract Inwerkingtreding van

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21 KBC-Life Capital Type Levensverzekering KBC-Life Capital 1 is een tak 21-beleggingsverzekering met een door de verzekeringsonderneming gegarandeerd rendement. Hoofdwaarborg: Uitkering van de reserve bij

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Spaar- of beleggingsdoelstelling Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Income 1 Het product isave Income is een levensverzekering

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Spaar- of beleggingsdoelstelling Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Life Income 1 Levensverzekering met een vaste rente-uitkering.

Nadere informatie

3 Waarderingselementen van het risico - onbetwistbaarheid

3 Waarderingselementen van het risico - onbetwistbaarheid Algemene voorwaarden ALJI4 1 1 Omschrijving van de verzekering De verzekering waarborgt binnen de hierna omschreven voorwaarden de uitkering aan de begunstigde van de in de bijzondere voorwaarden bepaalde

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Income 1 Het product isave Income is een levensverzekering met een gegarandeerde intrestvoet

Nadere informatie

Post Optima JUNIOR ALGEMENE VOORWAARDEN Editie

Post Optima JUNIOR ALGEMENE VOORWAARDEN Editie Post Optima JUNIOR Algemene Voorwaarden AG Insurance Post Optima JUNIOR ALGEMENE VOORWAARDEN Editie 23.03.2015 bpost bank nv, Markiesstraat 1 bus 2, B-1000 Brussel, erkend onder FSMA-nr 016.290 A, treedt

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

BELFIUS INVEST ALGEMENE VOORWAARDEN. Referentie IT26-03/2015 WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN?

BELFIUS INVEST ALGEMENE VOORWAARDEN. Referentie IT26-03/2015 WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN? BELFIUS INVEST ALGEMENE VOORWAARDEN Referentie IT26-03/2015 Artikel 1 WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN? 1. Wat betekent `WIJ'? De verzekeringsmaatschappij Belfius Insurance NV, verzekeringsonderneming

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST INVEST

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST INVEST ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST INVEST Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract - Eerste storting - Onbetwistbaarheid

Nadere informatie

Offerte Invest for Life Corporate 2

Offerte Invest for Life Corporate 2 Offerte Invest for Life Corporate 2 Opgemaakt ter attentie van: Voorbeeld MySavings Aangeboden door: MySavings Antwerpselaan, 38 1000 - Bruxelles info@mysavings.be www.mysavings.be Deze offerte verplicht

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE HOOFDVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE HOOFDVERZEKERING Folio 1 VAN DE HOOFDVERZEKERING Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 WIE IS BIJ HET CONTRACT BETROKKEN? De verzekeringnemer is degene die het contract met onze maatschappij aangaat, dus U.

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE

FINANCIËLE INFOFICHE FINANCIËLE INFOFICHE RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Ethias nv Uw verzekeringsagent 2517-707 07/15 OM MEER TE WETEN OVER DE RENTEFORMULES EN VOOR EEN GRATIS OFFERTE, INFORMEER U VANAF VANDAAG: > Bezoek

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN CertiFlex-8 Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 luik www.ethias.be Verzekeringstussenpersoon ingeschreven onder het FSMA nr. 14101A in de categorie verzekeringsagent RPR Luik BTW BE

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1 Type levensverzekering Een levensverzekering waarbij een gewaarborgd rendement (tak 21) gecombineerd kan worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). De verzekeringnemer bepaalt

Nadere informatie

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2 IS 1 O 900 CA CE RT IFI BC ED FIRM 51.30.260 07/14 VITA INVEST.2 VITA INVEST.2 ALGEMENE VOORWAARDEN DEFINITIES A. Verzekeringsnemer De persoon die de verzekeringsovereenkomst met de verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen Capiplan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van de totale

Nadere informatie

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen CAPIPLAN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven van de verzekerde op de einddatum: Het contract waarborgt de betaling van de

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

ING Business Pension Plan

ING Business Pension Plan ING Business Pension Plan Algemene voorwaarden 2015 A INHOUDSTAFEL 1. BEGRIPPEN... 2 2. KENNISGEVINGEN EN RECHTSMACHT... 2 3. TOEPASSELIJK RECHT EN FISCALE BEPALINGEN... 2 4. BESTANDDELEN VAN HET CONTRACT...

Nadere informatie

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013.

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013. Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Post Optima PENSION ALGEMENE VOORWAARDEN Editie 23.03.2015

Post Optima PENSION ALGEMENE VOORWAARDEN Editie 23.03.2015 Post Optima PENSION - ALGEMENE VOORWAARDEN AG Insurance Post Optima PENSION ALGEMENE VOORWAARDEN Editie 23.03.2015 bpost bank nv, Markiesstraat 1 bus 2, B-1000 Brussel, erkend onder FSMA-nr 016.290 A,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden AGENIA FISCAL

Algemene Voorwaarden AGENIA FISCAL North Europe Life Belgium Pleinlaan 11 te 1050 Brussel Tel : 02/789.42.00 Fax : 02/789.42.01 BTW-(BE)-0403-217-320 RPR Brussel IBAN : BE96 9530 6658 4405 BIC : CTBKBEBX Verzekeringsonderneming toegelaten

Nadere informatie

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk ING Life Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23) Waarborgen In geval van leven van de verzekerde: Aangezien het een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden AGENIA JUNIOR

Algemene Voorwaarden AGENIA JUNIOR North Europe Life Belgium Pleinlaan 11 te 1050 Brussel Tel : 02/789.42.00 Fax : 02/789.42.01 BTW-(BE)-0403-217-320 RPR Brussel IBAN : BE96 9530 6658 4405 BIC : CTBKBEBX Verzekeringsonderneming toegelaten

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering 1/5 JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort

Nadere informatie

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules.

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. Uw Ethias-adviseur helpt u de formule te kiezen die het best bij u past. CERTIFLEX-8 CERTIFLEX PENSIOEN CERTIFLEX FISCAAL Integrale nv Verzekeraar Ethias

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta-Flexx 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMELEON - CAMELEON Dynamico CAMELEON - CAMELEON Dynamico 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

VERZEKERINGSCONTRACT OVERLIJDEN Algemene Voorwaarden

VERZEKERINGSCONTRACT OVERLIJDEN Algemene Voorwaarden VERZEKERINGSCONTRACT OVERLIJDEN Algemene Voorwaarden Avenue des Nerviens 85, b 2, Nerviërslaan Bruxelles 1040 Brussel Tel (02) 526 00 10 Fax (02) 526 00 11 BCE 0427 765 248 FSMA 45471 info@vdhco.be www.vdhco.be

Nadere informatie

3 Waarderingselementen van het risico - onbetwistbaarheid

3 Waarderingselementen van het risico - onbetwistbaarheid POLIS LEVENSVERZEKERING ALJ06 1 begripsomschrijvingen In dit contract wordt verstaan onder: U: De verzekeringnemer, de persoon die het contract sluit met de verzekeraar. Wij: De verzekeraar. Verzekerde:

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 14/3/2017 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 15/4/2016 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

cameleon/cameleon Dynamico

cameleon/cameleon Dynamico cameleon/cameleon Dynamico CAMELEON - CAMELEON DYNAMICO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld

Nadere informatie

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015.

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. NN Life Flexi Pro Financiële Infofiche Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. Type levensverzekering NN Life Flexi-Pro is een levensverzekering van

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima SELECTION 1 Type levensverzekering Waarborgen Een individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan het beleggingsfonds Post Optima Invest Post Optima SELECTION (tak 23).

Nadere informatie

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN CertiFlex Fiscaal CERTIFLEX PENSIOEN Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 luik www.ethias.be Verzekeringstussenpersoon ingeschreven onder het FSMA nr. 14101A in de categorie verzekeringsagent

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

PLAN FOR LIFE + Offerte

PLAN FOR LIFE + Offerte PLAN FOR LIFE + Offerte Verzekeringnemer / aangeslotene / verzekerde: 2014 Student Tussenpersoon: Ardeos BVBA Azalealaan 3 2275 Lille Tel.: 014/729468 E-mail: jv@ardeos.be FSMA-nr.: 108247A Tussenpersoonsnr.:

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering van AG Insurance onderworpen aan het Belgisch recht, met gegarandeerde

Nadere informatie

Save Plan 1. Type levensverzekering

Save Plan 1. Type levensverzekering Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Save Plan 1. Type levensverzekering

Save Plan 1. Type levensverzekering Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Business Invest Plan Business Invest Plan Dual. van AG Insurance nv

Algemene voorwaarden. Business Invest Plan Business Invest Plan Dual. van AG Insurance nv Algemene voorwaarden Business Invest Plan Business Invest Plan Dual van AG Insurance nv Algemene voorwaarden Business Invest Plan Business Invest Plan Dual Woord vooraf Het Business Invest Plan (Dual)

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV Blz. 1 van 5 OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV VERZEKERINGNEMER DOKTER JONGE VERZEKERDE DOKTER JONGE Geslacht : mannelijk Geboortedatum : 01/01/1989 Leeftijd : 25 jaar en 6 maand Sociaal Statuut : zelfstandige

Nadere informatie

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV Blz. 1 van 5 OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV VERZEKERINGNEMER DOKTER JONGE VERZEKERDE DOKTER JONGE Geslacht : mannelijk Geboortedatum : 01/01/1989 Leeftijd : 25 jaar en 6 maand Sociaal Statuut : zelfstandige

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014.

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014. JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6 Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel I - Groepsverzekering of IPT 1. Schema.................................................... 5 2. Algemeen.................................................. 6 2.1. Waarom

Nadere informatie

Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen

Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen Life@Ease Type levensverzekering Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven Er wordt een pensioenkapitaal opgebouwd door kapitalisatie van de betaalde

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 3 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden AGVANTO SAFE & AGVANTO BALANCED

Algemene Voorwaarden AGVANTO SAFE & AGVANTO BALANCED North Europe Life Belgium Pleinlaan 11 te 1050 Brussel Tel : 02/789.42.00 Fax : 02/789.42.01 BTW-(BE)-0403-217-320 RPR Brussel IBAN : BE02 0682 5152 2340 BIC : GKCCBEBB Verzekeringsonderneming toegelaten

Nadere informatie

3 Waarderingselementen van het risico - onbetwistbaarheid

3 Waarderingselementen van het risico - onbetwistbaarheid Algemene voorwaarden AFJI5 1 Begripsomschrijvingen In dit contract wordt verstaan onder : U : De verzekeringnemer, de persoon die het contract sluit met de verzekeraar. Wij : De verzekeraar. Verzekerde

Nadere informatie

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Gewaarborgde rentevoet AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Een vaste, gewaarborgde rentevoet AG Safe+ is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Ze is onderworpen aan Belgisch

Nadere informatie

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules.

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. Uw Ethias-adviseur helpt u de formule te kiezen die het best bij u past. CERTIFLEX-8 CERTIFLEX PENSIOEN CERTIFLEX FISCAAL Integrale gvk Verzekeraar Ethias

Nadere informatie

INDICATIEVE STUDIE OPGESTELD DOOR

INDICATIEVE STUDIE OPGESTELD DOOR 13/01/2015 13:31.54 1 / 8 VERTROUWELIJK INDICATIEVE STUDIE OPGESTELD DOOR VOOR MYSAVINGS STATIONSSTRAAT 92 1930 ZAVENTEM Tel.: 023181550 GSM: E-Mail: info@mysavings.be Fax: De heer Voorbeeld MYSAVINGS

Nadere informatie

Invest 1. Type levensverzekering

Invest 1. Type levensverzekering Invest 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremie (dit is de premie exclusief premietaksen en instapkosten) geheel of gedeeltelijk belegd wordt in een of meer

Nadere informatie

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Managed Funds Aggressive Fund 1

Managed Funds Aggressive Fund 1 Managed Funds Aggressive Fund 1 LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden levensverzekering. AG Target+

Algemene voorwaarden levensverzekering. AG Target+ Algemene voorwaarden levensverzekering AG Target+ AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax +32(0)2 664 81 50 Belgische

Nadere informatie

Post Optima INVEST ALGEMENE VOORWAARDEN

Post Optima INVEST ALGEMENE VOORWAARDEN AG Insurance Post Optima INVEST ALGEMENE VOORWAARDEN Editie 09/01/2017 bpost bank nv, Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel, erkend onder FSMA-nr 016.290 A, treedt op als verbonden verzekeringsagent van

Nadere informatie

Credo21 Safe Dynamic (Plan)

Credo21 Safe Dynamic (Plan) Spaarverzekeringen, wij maken er werk van Credo21 Safe Dynamic (Plan) Algemene voorwaarden Credo21 versie 1.0 Inhoud Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Juridisch kader 3 Artikel 3 Inwerkingtreding 3 Artikel

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima DOUBLE 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen Individuele levensverzekering

Nadere informatie

Verzekeringen. Hypo Security Plan. De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM

Verzekeringen. Hypo Security Plan. De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Verzekeringen Hypo Security Plan De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Bescherm uw financiële zekerheid en die van uw dierbaren... Overlijden, tijdelijke

Nadere informatie

ING Lifelong Income 1

ING Lifelong Income 1 ING Lifelong Income 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23) van NN Insurance Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (beschreven verder in deze infofiche), waarbij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden levensverzekering. Renteplan. van AG Insurance nv

Algemene voorwaarden levensverzekering. Renteplan. van AG Insurance nv Algemene voorwaarden levensverzekering Renteplan van AG Insurance nv Algemene voorwaarden van het Renteplan Woord vooraf Het Renteplan wordt gesloten tussen U, de verzekeringsnemer, die het Renteplan sluit

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 20 november 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 20 november 2017 Type levensverzekering Doelgroep Spaardoelstelling Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeraar. Deze levensverzekering laat toe om eventuele winstdelingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Invest for Life

Algemene Voorwaarden Invest for Life Algemene Voorwaarden Invest for Life Algemene voorwaarden Invest For Life Ref. V761NL Uitgave 01/04 - Bld 1/11/ INHOUDSTAFEL Hoofdverzekering Hoofdstuk I Hoofdstuk II Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LEVENSLANGE OVERLIJDENSVERZEKERING BLZ.

ALGEMENE VOORWAARDEN LEVENSLANGE OVERLIJDENSVERZEKERING BLZ. LEVENSLANGE OVERLIJDENSVERZEKERING BLZ. 1 Begripsomschrijvingen In dit contract wordt verstaan onder : U : De verzekeringnemer, de persoon die het contract sluit met de verzekeraar. Wij : De verzekeraar.

Nadere informatie