Algemene Voorwaarden ING Life Optima

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden ING Life Optima"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden ING Life Optima Inhoudstafel I. Beschrijving van de verzekering 1. Opbouw van het kapitaal 2. Kapitalisatie van de premie 2.1. Gegarandeerde interestvoet 2.2. Winstdeelname II. Het verzekeringscontract 1. Partijen bij het contract 1.1. Contracterende partijen 1.2. Verzekerde 1.3. Begunstigden 2. Formaliteiten van het contract 2.1. Onderschrijving van het contract 2.2. Premie(s) 2.3. Afkoop 2.4. Voorschot op het contract 2.5. Wijziging van het contract 2.6. Einde van het contract 2.7. Wederinvoegestelling van het contract 2.8. Informatie tijdens de looptijd van het contract III. Algemene bepalingen 1. Contractuele, reglementaire en wettelijke beginselen 2. Fiscaliteit 3. Bijzondere uitgaven 4. Algemene bepalingen bij betaling door NN Insurance Belgium nv 5. Mededelingen 6. Klachten 7. Inlichtingen over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Versienummer: I650 FING 2015/A 1 / 7

2 I. Beschrijving van de verzekering Dit levensverzekeringscontract tak 21 heeft tot doel een kapitaal op te bouwen via een éénmalige investering. Het kapitaal is betaalbaar in de vorm van een kapitaal bij leven of een kapitaal bij overlijden. 1. Opbouw van het kapitaal Het kapitaal bij leven is de reserve opgebouwd door de verzekeringnemer als de verzekerde in leven is op de einddatum van het contract. Het kapitaal bij overlijden is de reserve reeds opgebouwd door de verzekeringnemer op het ogenblik van overlijden van de verzekerde vóór de einddatum van het contract. De reserve is de waarde van het contract die wordt opgebouwd door de kapitalisatie van de gestorte premie(s) tegen de gegarandeerde interestvoet, eventueel vermeerderd met een winstdeelname; en dat na aftrek van de reeds verrichte afkopen, taksen, belastingen en kosten. 2. Kapitalisatie van de premie 2.1. Gegarandeerde interestvoet Elke gestorte premie (na aftrek van instapkosten, eventuele belastingen en taksen) geeft, na de definitieve ontvangst ervan op de rekening van NN Insurance Belgium nv, recht op de dan geldende gegarandeerde interestvoet, maar niet vóór de datum van inwerkingtreding van het contract. De toegekende interestvoet is gegarandeerd voor de looptijd die in de Bijzondere Voorwaarden is vastgelegd. Deze wordt vermeld in het jaarlijks overzicht dat de verzekeringsnemer ontvangt Winstdeelname Elk jaar bepaalt NN Insurance Belgium nv het winstdeelnamepercentage overeenkomstig het winstdeelnameplan. De winstdeelname varieert naargelang de economische conjunctuur en de resultaten van NN Insurance Belgium nv. Het winstdeelnamepercentage varieert ieder jaar en kan niet worden gegarandeerd. Dit percentage wordt bekrachtigd na goedkeuring door de Algemene Vergadering van aandeelhouders. De winstdeelname maakt integraal deel uit van de reserve. De winstdeelname wordt gekapitaliseerd tegen de gegarandeerde interestvoet die van toepassing is op het moment dat de winstdeelname aan de reserve wordt toegekend. De toegekende winstdeelname wordt jaarlijks meegedeeld. II. Het verzekeringscontract 1. Partijen bij het contract 1.1. Contracterende partijen Verzekeraar: NN Insurance Belgium nv, verzekeringsmaatschappij erkend onder het codenummer 2550, gevestigd in België, Airport Plaza Montreal Building, Da Vincilaan 19 te 1831 Diegem. Verzekeringnemer : een natuurlijk persoon die het contract met NN Insurance Belgium nv afsluit Verzekerde Verzekerde : het leven of overlijden van deze persoon leidt tot de betaling van ofwel het kapitaal bij leven, ofwel van het kapitaal bij overlijden door NN Insurance Belgium nv. 2 / 7

3 1.3. Begunstigden Begunstigde(n) bij leven : de natuurlijke en/of rechtspersoon (personen) die recht heeft (hebben) op het kapitaal bij leven. Begunstigde(n) bij overlijden : de natuurlijke en/of rechtspersoon (personen) die recht heeft (hebben) op het kapitaal bij overlijden. Aanduiding van de begunstigde : de verzekeringnemer duidt vrij de begunstigde(n) aan. Zolang deze de begunstiging niet aanvaardt, kan de verzekeringnemer op elk moment de aanduiding wijzigen aan de hand van een ondertekende en gedateerde brief, te versturen naar NN Insurance Belgium nv. Elke begunstigde kan de begunstiging van dit contract aanvaarden. Deze aanvaarding moet worden opgenomen in een bijvoegsel, ondertekend door de begunstigde(n) die de begunstiging aanvaardt (aanvaarden), door de verzekeringnemer en door NN Insurance Belgium nv. Vanaf dat moment kan de verzekeringnemer het contract niet meer wijzigen en kan hij niet langer de rechten uitoefenen die hem door het contract werden toegekend zonder het schriftelijk akkoord van de begunstigde(n) die de begunstiging van dit contract heeft (hebben) aanvaard. 2. Formaliteiten van het contract Inwerkingtreding 2.1. Onderschrijving van het contract Het contract treedt in werking op de begindatum die in de Bijzondere Voorwaarden is vermeld, maar nooit voordat het contract werd ondertekend door alle contracterende partijen en de rekening van NN Insurance Belgium nv werd gecrediteerd voor het bedrag van de éénmalige premie. Vanaf de inwerkingtreding is het contract onbetwistbaar. Looptijd van het contract Het contract eindigt op de in de Bijzondere Voorwaarden vastgelegde einddatum. Het contract eindigt bij overlijden van de verzekerde en in geval van totale afkoop van het contract. Bedenktijd De verzekeringnemer heeft het recht om zijn contract op te zeggen binnen 30 dagen vanaf de inwerkingtreding ervan. Als het contract dient tot waarborg van een lening of krediet, dan heeft de verzekeringnemer het recht om het contract op te zeggen binnen 30 dagen nadat hij vernomen heeft dat het krediet niet wordt toegekend. In beide gevallen betaalt NN Insurance Belgium nv de gestorte premie(s) volledig terug. De opzegging moet gebeuren via een aangetekende brief, een deurwaardersexploot of door afgifte van een opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. De postdatum, de datum van kennisgeving of de datum op het ontvangstbewijs tonen de rechtsgeldigheid van de opzegdatum. In voorkomend geval moet de verzekeringnemer het exemplaar van de laatste Bijzondere Voorwaarden en eventuele bijvoegsels in zijn bezit naar NN Insurance Belgium nv opsturen of bij gebrek hieraan, een ondertekende verklaring van verlies of diefstal. Investering 2.2. Premie(s) De éénmalige premie mag niet minder dan 2.500,00 euro bedragen. Bijkomende premiestortingen zijn niet mogelijk Afkoop De verzekeringnemer heeft het recht zijn contract gedeeltelijk of volledig af te kopen. Gedeeltelijke afkoop: de opname van een gedeelte van de reserve van het contract. Bij een gedeeltelijke afkoop wordt het opgenomen bedrag proportioneel uit de reserve gehaald. Volledige afkoop: de opname van de volledige reserve van het contract. Dit leidt tot de beëindiging van het contract. 3 / 7

4 Afkoop-/opnamevergoeding Op elke volledige of gedeeltelijke afkoop kunnen de hierna beschreven afkoopvergoedingen verschuldigd zijn. De afkoopvergoeding bedraagt 3,00 %, jaarlijks degressief berekend gedurende de eerste 3 jaren van het contract. Bovenop de afkoopvergoeding kan er een financiële vergoeding worden aangerekend. De afkoopkosten worden in dat geval berekend op de totale reserve, na aftrek van de financiële vergoeding. De financiële vergoeding wordt bepaald op grond van de handelswaarde van het afgekochte bedrag van de reserve op het ogenblik van de opname, rekening houdend met de dan geldende officiële rente van de lineaire obligaties (= OLO-rente) en de resterende duur van de garantieperiode berekend conform de bepalingen van het KB betreffende de levensverzekeringsactiviteit van 14 november De financiële vergoeding wordt berekend op de volledige reserve, inclusief de winstdeelname reserve. Om de belangen van de verzekeringsnemers te vrijwaren, behoudt de verzekeraar zich het recht voor om in sommige kritische marktomstandigheden de wettelijk vastgelegde maximum afkoopvergoeding af te houden. Voorwaarden om gedeeltelijke afkopen te verrichten De verzekeringnemer moet een minimumreserve van 2.500,00 euro in het contract behouden. Als het saldo van de reserve na afkoop lager is dan 2.500,00 euro, dan wordt het contract automatisch beëindigd en wordt het bedrag ervan uitbetaald, rekening houdend met de eventueel verschuldigde afkoopkosten en de eventueel nog verschuldigde taksen. Berekeningsmoment van de afkoop Voor de berekening van afkoop wordt de datum van aanvraag van deze afkoop in aanmerking genomen. Aan NN Insurance Belgium nv te bezorgen documenten De verzekeringnemer dient de aanvraag tot afkoop in bij NN Insurance Belgium nv aan de hand van een daartoe door NN Insurance Belgium nv uitgegeven document of via een door de verzekeringnemer gedateerde en ondertekende brief. Als het om een volledige afkoop gaat, moet de verzekeringnemer het exemplaar van het contract dat in zijn bezit is, naar NN Insurance Belgium nv opsturen, of bij gebrek hieraan, een verklaring van verlies of diefstal van deze documenten ondertekend door de verzekeringnemer, en in voorkomend geval, de aanvaardende begunstigde. De afkoopwaarde zal worden uitgekeerd na ondertekening van een kwijtschrift van afkoop door de verzekeringnemer en nadat de vereiste documenten aan NN Insurance Belgium nv werden overgemaakt Voorschot op het contract De verzekeringnemer kan op dit contract geen voorschot opnemen Wijziging van het contract NN Insurance Belgium nv kan eenzijdig geen enkele wijziging aanbrengen aan de Algemene en Bijzondere Voorwaarden van het contract. De verzekeringnemer kan op elk ogenblik schriftelijk een aanpassing van het contract vragen. Elke aanpassing wordt bevestigd door de aanmaak van nieuwe Bijzondere Voorwaarden en/of door middel van een bijvoegsel Einde van het contract De verzekerde is in leven en het contract komt op einddatum: Prestaties : NN Insurance Belgium nv keert de begunstigde(n) bij leven het verzekerde kapitaal bij leven uit. 4 / 7

5 Aan NN Insurance Belgium nv te bezorgen documenten: het kwijtschrift verstrekt door NN Insurance Belgium nv, ondertekend door de begunstigde(n) bij leven; het originele exemplaar van de laatste Bijzondere Voorwaarden en eventuele bijvoegsels die in het bezit zijn van de verzekeringnemer, of bij gebrek hieraan, een verklaring van verlies of diefstal, ondertekend door de begunstigde(n) van het kapitaal bij leven; een kopie van de voor- en achterzijde van de identiteitskaart van de verzekerde en de begunstigde(n); eventuele andere documenten die NN Insurance Belgium nv nodig acht om tot de vereffening van het contract over te gaan. De verzekerde overlijdt tijdens de looptijd van het contract: Prestaties : NN Insurance Belgium nv keert aan de begunstigde(n) bij overlijden het verzekerde kapitaal bij overlijden uit. Aan NN Insurance Belgium nv te bezorgen documenten: het kwijtschrift verstrekt door NN Insurance Belgium nv ondertekend door de begunstigde(n) bij overlijden; de laatste Bijzondere Voorwaarden en eventuele bijvoegsels die in het bezit zijn van de verzekeringnemer, of bij gebrek hieraan, een verklaring van verlies of diefstal, ondertekend door de begunstigde(n) van het kapitaal bij overlijden; een uittreksel uit de overlijdensakte van de verzekerde; een kopie van de voor- en achterzijde van de identiteitskaart van de begunstigde(n), of als deze persoon (personen) niet bij naam is (zijn) aangeduid in de Bijzondere Voorwaarden, een akte van bekendheid waarin de rechten van de begunstigde(n) van het kapitaal bij overlijden worden vastgelegd. Doorgaans zijn deze documenten voldoende, maar NN Insurance Belgium nv kan, als zij dit nodig acht, het bewijs vragen dat het overlijden niet heeft plaatsgevonden onder de omstandigheden die uitgesloten zijn krachtens de uitsluitingen van betaling van het kapitaal bij overlijden. Uitsluiting van betaling van het kapitaal bij overlijden: Het overlijden van een verzekerde is altijd gedekt, wat ook de oorzaak ervan is. NN Insurance Belgium nv is echter niet verplicht haar waarborg te verlenen aan eenieder die het overlijden heeft veroorzaakt door een opzettelijke daad. Een opzettelijke daad is een daad gesteld met het oogmerk de verzekerde lichamelijke schade toe te brengen. In voorkomend geval verliest (verliezen) de begunstigde(n) die opzettelijk het overlijden van de verzekerde heeft (hebben) veroorzaakt elk recht op de verzekerde prestatie. Deze rechten komen in dat geval toe aan de medebegunstigden, of bij gebrek hieraan, aan de vervangende begunstigde(n) overeenkomstig de volgorde bepaald in het contract, en bij gebrek hieraan, aan de verzekeringnemer of aan de nalatenschap van de verzekeringnemer of aan de nalatenschap van de verzekerde Wederinvoegestelling van het contract Na de gedeeltelijke/volledige afkoop of opzegging van het contract zoals beschreven in bovenstaande paragraaf, kan de verzekeringnemer het contract niet opnieuw in werking stellen Informatie tijdens de looptijd van het contract De verzekeringnemer ontvangt jaarlijks een actueel overzicht van de toestand van zijn contract. 5 / 7

6 III. Algemene bepalingen 1. Contractuele, reglementaire en wettelijke beginselen Dit contract is onderworpen aan de Belgische wettelijke en reglementaire bepalingen, met name deze die de levensverzekering regelen. Het wordt opgesteld op grond van de oprechte en volledige verklaringen van de verzekeringnemer en verzekerde. Na de inwerkingtreding is het contract onbetwistbaar, behalve in geval van fraude. Indien de geboortedatum van de verzekerde onjuist is, worden de uitkeringen aangepast op grond van de exacte geboortedatum. Overeenkomstig de wet op de landverzekeringsovereenkomst kunnen de rechten die voortvloeien uit dit contract, overgedragen of in pand gegeven worden. 2. Fiscaliteit Dit contract wordt geregeld door het Belgisch recht. Alle huidige of toekomstige rechten en taksen zijn ten laste van de verzekeringnemer of van de begunstigde, afhankelijk van de situatie. 1. Premies De wetgeving van de Staat van de woonplaats van de verzekeringnemer is van toepassing voor de fiscale en/of sociale lasten die eventueel op de premies kunnen worden aangerekend. In voorkomend geval geldt de wetgeving van de Staat waarin de rechtspersoon waarvoor het contract werd afgesloten, gevestigd is. De fiscale wetgeving van de woonplaats van de verzekeringnemer bepaalt de eventuele toekenning van fiscale voordelen op de premies. In sommige gevallen kan de wetgeving van het land waarin het belastbaar inkomen wordt verkregen, worden toegepast. 2. Prestatie De belastingen die van toepassing zijn op het inkomen evenals de eventuele andere lasten worden bepaald door de wet van de Staat van de woonplaats van de begunstigde en/of door de wet van het land waarin het belastbaar inkomen wordt verkregen. Voor de successierechten geldt de fiscale wetgeving van de Staat van de woonplaats van de overledene en/of de wet van de Staat van de woonplaats van de begunstigde. 3. Bijzondere uitgaven NN Insurance Belgium nv heeft het recht om bepaalde kosten aan te rekenen als zij bijzondere uitgaven moet maken waartoe de verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde(n) aanleiding hebben gegeven, en dit zowel voor de hoofdwaarborg als voor de eventuele aanvullende waarborgen. 4. Algemene bepalingen bij betaling door NN Insurance Belgium nv Bij afkoop en overlijden van de verzekerde worden de door NN Insurance Belgium nv verschuldigde bedragen uitgekeerd binnen 30 dagen volgend op de ontvangst van de aan NN Insurance Belgium nv te bezorgen documenten en de ondertekening van het kwijtschrift. Bij leven van de verzekerde gebeurt de uitkering binnen 30 dagen volgend op de ontvangst van de vereiste documenten, maar niet vóór de einddatum van het contract. NN Insurance Belgium nv is geen interesten verschuldigd voor een vertraging in de betaling te wijten aan een omstandigheid buiten de wil van NN Insurance Belgium nv. 5. Mededelingen Om geldig te zijn, moeten de voor NN Insurance Belgium nv bestemde mededelingen, schriftelijk aan de exploitatiezetel van NN Insurance Belgium nv worden gericht. De mededelingen aan de verzekeringnemer en in voorkomend geval, aan de aanvaardende begunstigde(n), gebeuren op een geldige manier wanneer zij naar het laatste schriftelijk aan NN Insurance Belgium nv meegedeelde adres worden verstuurd. Elke mededeling van een partij aan de andere wordt geacht gedaan te zijn op de datum van afgifte ervan aan de post. 6 / 7

7 6. Klachten De Belgische wetgeving, onder andere de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, is van toepassing op dit contract. De verzekeringnemer heeft de mogelijkheid om alle klachten betreffende onderhavig contract te richten aan: of de ING Bemiddelingsdienst, Marnixlaan, 24 te 1000 Brussel - - Tel Fax / ) of de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as <http://www.ombudsman.as> Tel , Fax ) Dit sluit de mogelijkheid niet uit om een gerechtelijke procedure aan te spannen. 7. Inlichtingen over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer De persoonsgegevens (met uitzondering van de medische gegevens)1 die u in het kader van dit contract meedeelt, worden verwerkt door: ING België nv, 24 Marnixlaan te 1000 Brussel, met het oog op centraal beheer van de cliënteel, beheer van rekeningen en betalingen, bemiddeling (o.a. van verzekeringen), kredieten (in voorkomend geval), vermogensbeheer, marketing van bank- en verzekeringsdiensten, globaal overzicht van de cliënteel, controle op de verrichtingen en preventie van onregelmatigheden; NN Insurance Belgium nv, Airport Plaza Montreal Building, Da Vincilaan 19 te 1831 Diegem, met het oog op centraal beheer van de cliënteel, productie en beheer van verzekeringen, marketing van verzekeringsdiensten, globaal overzicht van de cliënteel, controle op verrichtingen en preventie van onregelmatigheden. 1 Enkel voor de verzekeringen met een medische acceptatie Deze gegevens worden aan de andere vennootschappen van de bank- en verzekeringsgroep ING in België (lijst op aanvraag) meegedeeld met het oog op centraal beheer van de cliënteel, marketing, globaal overzicht van de cliënteel, verstrekken van hun diensten (in voorkomend geval) en controle van de regelmatigheid van de verrichtingen (met inbegrip van het voorkomen van onregelmatigheden). Elke natuurlijke persoon kan kennis nemen van de gegevens die op hem betrekking hebben en ze laten verbeteren. Hij kan zich, op verzoek en gratis, verzetten tegen de verwerking van de gegevens die op hem betrekking hebben door ING of NN Insurance Belgium nv met het oog op direct marketing en/of tegen de mededeling van deze gegevens aan andere vennootschappen van de groep ING in België voor dezelfde doeleinden. Voor meer informatie over de verwerking van de gegevens door ING, verwijzen wij naar artikel 5 (Bescherming van de persoonlijke levenssfeer) van het Algemeen reglement van de verrichtingen van ING. 7 / 7

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 3 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 4 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten.

Nadere informatie

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland Algemene voorwaarden SHBSO-36406-1109 1 Begripsomschrijvingen Aanvullende dekking De dekking waarbij de verzekerde gebeurtenis

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM 1. Definities GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM In toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende woorden, wanneer zij met een hoofdletter worden gebruikt, en behalve indien

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

Ref.: B 3-009-2010-06

Ref.: B 3-009-2010-06 Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN*

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* * De in cursief opgenomen bepalingen gelden enkel voor zover de kredietnemer en/of desgevallend de derde-garant natuurlijke personen zijn.

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

BEROEPSGEBONDEN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING HOSPITALISATIE ALGEMENE VOORWAARDEN

BEROEPSGEBONDEN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING HOSPITALISATIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEROEPSGEBONDEN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING HOSPITALISATIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2 Inhoudsopgave Definities Hoofdstuk I - De contracterende partijen van de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hospitalia op 1 mei 2015

Algemene voorwaarden Hospitalia op 1 mei 2015 Algemene voorwaarden Hospitalia op 1 mei 2015 Algemene voorwaarden van de VMOB, gestemd door de Raad van Bestuur van 26 september 2014 en door de Buitengewone Algemene Vergadering van 24 oktober 2014 Onafhankelijk

Nadere informatie

Verzekering rechtsbijstand ALL IN PLUS Algemene voorwaarden

Verzekering rechtsbijstand ALL IN PLUS Algemene voorwaarden Verzekering rechtsbijstand ALL IN PLUS Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING RECHTSBIJSTAND ALL IN PLUS INHOUDSOPGAVE: 1. Begripsomschrijving 2. Wat is het doel van deze rechtsbijstandverzekering?

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING Inleiding Geachte mevrouw Geachte heer De hierna volgende tekst bevat de algemene voorwaarden van onze polis «Woningverzekering». Samen met de bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

NoGo. Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering. Travel. www.europ-assistance.be. geldig vanaf 01.04.2011

NoGo. Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering. Travel. www.europ-assistance.be. geldig vanaf 01.04.2011 Travel www.europ-assistance.be NoGo Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering geldig vanaf 01.04.2011 De overeenkomst gesloten tussen Europ Assistance en de verzekeringsnemer bestaat uit de bijzondere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Pack Ik bouw - Pack Ik verbouw

Algemene voorwaarden. Pack Ik bouw - Pack Ik verbouw Pack Ik bouw - Pack Ik verbouw 0079-8075030N-22062009 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax +32(0)2 664 81 50

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR LOXAM België VERSIE 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR La version Française des présentes conditions est disponible sur simple demande en agence soit par le site

Nadere informatie

Woonlasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Koopsom WIA volgend. Inhoud

Woonlasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Koopsom WIA volgend. Inhoud Inhoud Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Afkortingen Hoofdstuk II Te verzekeren risico Artikel 3 Strekking van de verzekering Artikel 4 Grondslag van de verzekering Artikel

Nadere informatie

Titel A : Specifieke voorwaarden betreffende de verzekering. aansprakelijkheid van landbouwbedrijven Verzekering «Landbouwbedrijf»

Titel A : Specifieke voorwaarden betreffende de verzekering. aansprakelijkheid van landbouwbedrijven Verzekering «Landbouwbedrijf» algemene Voorwaarden de duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE VOORWAARDEN HYPOTHEKEN VERSIE 01 april 2006 (S) ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSTELLING

Nadere informatie

C. SCHADEGEVALLEN 8 D. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 13

C. SCHADEGEVALLEN 8 D. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 13 BRANDPOLIS WONINGEN - VRIJE BEROEPEN - KANTOREN ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 GEMEENSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN GELDIG VOOR ALLE WAARBORGEN 4 A. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 4 B. ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Feel at Home. Algemene voorwaarden

Feel at Home. Algemene voorwaarden Feel at Home Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Postadres - Zetel Antwerpen ING 320-0002736-90 Koningsstraat 153, 1210 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen IBAN BE34 3200 0027 3690 TEL. +32(0)2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENGINEERING VERZEKERING MACHINEBREUK VOOR VOERTUIGEN VOOR SPECIAAL GEBRUIK

ALGEMENE VOORWAARDEN ENGINEERING VERZEKERING MACHINEBREUK VOOR VOERTUIGEN VOOR SPECIAAL GEBRUIK Pagina 1 van 14 INHOUDSTAFEL A. WAARBORGVOORWAARDEN 2 1. ARTIKEL 1 Omvang van de waarborgen 2 2. ARTIKEL 2 Gebiedsgrenzen 4 3. ARTIKEL 3 Uitsluitingen gemeenschappelijk voor alle waarborgen 4 B. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Collectieve WGA-Gat Verzekering Basis. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

Collectieve WGA-Gat Verzekering Basis. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis Collectieve WGA-Gat Verzekering Basis Polisvoorwaarden Inhoud van de polis Algemene voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen 2 Strekking van de verzekering 3 Grondslag van de verzekering 4 Aanmelding en acceptatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLE RISICO S

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLE RISICO S ALGEMENE VOORWAARDEN ALLE RISICO S HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN VERZEKERINGSNEMER: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die het contract afsluit. VERZEKERDE: De verzekeringsnemer en iedere persoon

Nadere informatie