3 Waarderingselementen van het risico - onbetwistbaarheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3 Waarderingselementen van het risico - onbetwistbaarheid"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden ALJI4 1 1 Omschrijving van de verzekering De verzekering waarborgt binnen de hierna omschreven voorwaarden de uitkering aan de begunstigde van de in de bijzondere voorwaarden bepaalde bedragen. Deze uitkering is verschuldigd bij het overlijden van de verzekerde tijdens de verzekerde periode of, als er twee verzekerden zijn, bij overlijden tijdens de verzekerde periode van de eerste van beiden. 2 Aanvang van de verzekering De verzekering treedt in werking op de datum die in de bijzondere voorwaarden vermeld is, op voorwaarde dat de eerste premie betaald is. U kunt het contract opzeggen binnen een termijn van 30 dagen: - vanaf de inwerkingtreding van het contract; - na de ontvangst door de verzekeraar van het voorafgetekende contract; - vanaf het ogenblik waarop u verneemt dat het krediet u niet wordt toegekend, op voorwaarde dat u dit contract onderschreven hebt ter dekking van een door u aangevraagd krediet en dit krediet u niet wordt toegekend. Uw opzegging heeft rechtstreekse uitwerking op het ogenblik van de kennisgeving. Ook de verzekeraar kan het contract opzeggen, maar kan dit recht enkel uitoefenen binnen de 30 dagen nadat hij het voorafgetekende contract ontvangen heeft. Deze opzegging heeft uitwerking 8 dagen na de kennisgeving ervan. In al deze gevallen betaalt de verzekeraar u de betaalde premies terug na afhouding van de bedragen die verbruikt zijn om de verzekerde risico's te dekken. De opzegging moet per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs gebeuren; in het eerste geval strekt de postdatum tot bewijs van de tijdige opzegging van het contract. 3 Waarderingselementen van het risico - onbetwistbaarheid De verzekering komt tot stand op basis van de inlichtingen, verstrekt door u en de verzekerde(n), waarbij elk voor de nauwkeurigheid van de verstrekte inlichtingen instaat. Bij onnauwkeurigheid in verband met de geboortedatum van een verzekerde past de verzekeraar de verzekerde bedragen aan, rekening houdend met de juiste geboortedatum. Tevens behoudt de verzekeraar zich het recht voor alle bewerkingen waarbij de foutieve geboortedatum gebruikt is, te herstellen. Zodra de verzekering in werking treedt, is die onbetwistbaar, tenzij u of een verzekerde opzettelijk gegevens verzwegen of onjuist meegedeeld hebt. In dit geval kan de verzekeraar het contract vernietigen en de premies behouden die vervallen zijn tot op het ogenblik dat de verzekeraar kennis gekregen heeft van het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van de gegevens. 4 Begunstiging U kunt één of meerdere begunstigden aanduiden voor dit contract. Op voorwaarde dat de begunstiging niet aanvaard is, kunt u die begunstiging ook wijzigen. Werd de begunstiging aanvaard, dan kunt u de rechten die voor u uit het contract voortvloeien slechts uitoefenen met het akkoord van de begunstigde die aanvaardde. Aanvaarding en tenietdoen van de aanvaarding van de begunstiging maken het voorwerp uit van een bijvoegsel bij het contract dat zowel door u, de betrokken begunstigde als door de verzekeraar wordt ondertekend.

2 Algemene voorwaarden ALJI4 2 5 Premiebetaling en theoretische afkoopwaarde De premie met inbegrip van eventuele taksen, is vooraf verschuldigd op de vervaldagen vermeld in de bijzondere voorwaarden. De betaling van de premie is niet verplicht in het kader van dit contract. De premies die u betaalt zijn risicopremies. Dit betekent dat elke premie overeenstemt met de som die nodig is voor het instandhouden van de verzekering tijdens de periode waarvoor ze betaald is. Na verloop van die periode is deze premie volledig verbruikt. Deze financieringstechniek heeft tot gevolg dat de theoretische afkoopwaarde van uw contract zeer beperkt is. Die theoretische afkoopwaarde stemt immers overeen met de reserve die bij de verzekeraar gevormd wordt door kapitalisatie van de premies rekening houdend met de verbruikte sommen. 6 Niet-betaling van de premie a Niet-betaling van de premie met inbegrip van eventuele taksen heeft de opzegging van de verzekering tot gevolg omdat er op dat moment geen theoretische afkoopwaarde is. b Wij brengen u door een aangetekende brief op de hoogte van de gevolgen van de niet-betaling en dit ten vroegste 30 dagen na de vervaldag van de onbetaalde premie. Indien u 30 dagen na de verzending van deze aangetekende brief de premie nog niet hebt betaald, wordt het contract zonder verdere formaliteiten en met onmiddellijke ingang beëindigd. 7 Deelneming in de winst Dit contract geeft geen aanleiding tot deelneming in de winst. 8 Recht op afkoop, reductie, opnieuw in werking stellen en voorschot a Afkoop U mag uw contract op elk moment afkopen zodat de afkoopwaarde uitbetaald wordt en uw contract beëindigd wordt. Hiervoor dient u een gedateerde aanvraag tot afkoop te ondertekenen. De datum die de verzekeraar in aanmerking neemt voor de berekening van de afkoopwaarde is de datum van uw aanvraag. De afkoop heeft uitwerking vanaf de datum waarop u schriftelijk instemt met de betaling van de afkoopwaarde die u wordt meegedeeld. De afkoopwaarde van het contract is de theoretische afkoopwaarde verminderd met de afkoopvergoeding. De afkoopvergoeding bedraagt 5 % van de theoretische afkoopwaarde. Gedurende de laatste 5 jaar voor de einddatum vermindert de vergoeding met 1 % per jaar en bedraagt op het einde van het laatste verzekeringsjaar 0 %. b Reductie U mag uw contract op elk moment reduceren zodat er geen verdere premies verschuldigd zijn. Het verzekerd bedrag bij overlijden blijft in dat geval gehandhaafd totdat de theoretische afkoopwaarde is uitgeput. Hiervoor dient u een gedateerde aanvraag tot reductie te ondertekenen. De verzekeraar zal u vervolgens per brief laten weten welke de gevolgen van uw reductie zijn en zal de verzekering zonder verdere formaliteiten en met onmiddellijke ingang aanpassen 30 dagen na de verzending van de brief. c Opnieuw in werking stellen van het contract U mag uw contract binnen bepaalde termijnen opnieuw in werking stellen voor de op datum van afkoop of reductie verzekerde bedragen. De verzekeraar kan het opnieuw in werking stellen echter afhankelijk maken van de gunstige uitslag van een geneeskundig onderzoek van de verzekerde(n).

3 Algemene voorwaarden ALJI4 3 Als uw contract afgekocht is, dient u het opnieuw in werking stellen aan te vragen binnen de 3 maanden na de afkoop. Het opnieuw in werking stellen gebeurt in dat geval door de terugstorting van de afkoopwaarde en de aanpassing van de premie rekening houdend met de theoretische afkoopwaarde op het ogenblik van de afkoop. Als uw contract gereduceerd is, dient u het opnieuw in werking stellen aan te vragen binnen de 3 jaren na de reductie. Het opnieuw in werking stellen gebeurt in dat geval door de premie aan te passen, rekening houdend met de eventuele theoretische afkoopwaarde op de datum waarop het contract opnieuw in werking wordt gesteld. d Voorschot U kunt geen voorschot opnemen op de verzekerde bedragen. 9 Recht op uitbetaling van de verzekeringsprestatie a Uitbetaling bij overlijden van de verzekerde tijdens de verzekerde periode De verzekeraar betaalt bij overlijden van de verzekerde tijdens de verzekerde periode het verzekerde bedrag uit. Wanneer er twee verzekerden zijn, vindt die betaling enkel plaats bij overlijden van de eerste van beiden. De uitbetaling gebeurt nadat de verzekeraar de volgende stukken ontvangen heeft: - een uittreksel uit de overlijdensakte van de verzekerde waarin de geboortedatum vermeld wordt; - een akte van bekendheid waaruit het recht van de begunstigde blijkt, tenzij deze met naam in het contract werd aangeduid; - een medisch attest met vermelding van de overlijdensoorzaak. Elke verzekerde stemt er mee in dat zijn arts dergelijke verklaring geeft aan de adviserende arts van de verzekeraar. Wanneer de verzekeraar dat nodig acht om zijn contractuele verplichtingen behoorlijk na te komen, kan hij een bewijs van het in leven zijn eisen van de verzekerde(n). De uit te keren bedragen worden verminderd met alles wat u of uw rechthebbenden de verzekeraar verschuldigd zijn, uit hoofde van dit contract. b Uitsluitingen In de volgende gevallen is de uitkering van het verzekerd bedrag niet gewaarborgd en zal uitsluitend de theoretische afkoopwaarde, berekend op de dag van het overlijden, worden uitgekeerd: - Het overlijden van de verzekerde door zelfmoord gedurende het eerste jaar dat volgt op: - het sluiten van het contract; - het opnieuw in werking stellen van het contract. De uitsluiting geldt in dat geval alleen op het deel van het verzekerde bedrag dat het voorwerp uitmaakte van het opnieuw in werking stellen; - het bijvoegsel van verhoging van de verzekerde bedragen. De uitsluiting geldt in dat geval alleen voor de verhoogde bedragen; - Het overlijden van de verzekerde opzettelijk veroorzaakt door u of door een begunstigde of mede door hun toedoen; - Het overlijden van de verzekerde, wanneer dit zijn onmiddellijke en rechtstreekse oorzaak vindt in een misdaad of een wanbedrijf, dat door die verzekerde als dader of als mededader opzettelijk is gepleegd en waarvan de gevolgen door hem konden worden voorzien; - Het overlijden van de verzekerde als gevolg van een ongeval tijdens het gebruik maken van luchtvaartuigen; - Tenzij als piloot of passagier aan boord van militaire transportvliegtuigen en van alle vliegtuigen en helikopters die wettelijk bestemd zijn voor personenvervoer; - Tenzij als amateurpiloot of passagier aan boord van een motor- of zweefvliegtuig voor toerisme. De piloot moet een door zijn vliegvergunning toegelaten vlucht uitvoeren en het toestel moet voorzien zijn van een luchtwaardigheidsbewijs; - Het overlijden van de verzekerde als gevolg van een ongeval aan boord van: - een prototype, ultralicht motorvliegtuig of deltavlieger; - een luchtvaarttoestel dat gebruikt wordt ter gelegenheid van competities, tentoonstellingen, snelheidsproeven, raids, proefvluchten, records of recordpogingen en tijdens trainingen met het oog op één van die activiteiten; - Het overlijden van de verzekerde als gevolg van valschermspringen, behalve ingeval van overmacht;

4 Algemene voorwaarden ALJI4 4 - Het overlijden van de verzekerde als gevolg van oproer, onlusten, collectieve gewelddaden van politieke, ideologische of sociale aard, al dan niet vergezeld van opstand tegen de overheid of tegen welke gevestigde macht ook, voor zover de verzekerde er vrijwillig en actief heeft aan deelgenomen; - Het overlijden van de verzekerde: - als gevolg van een oorlogsgebeurtenis, behalve wanneer een dreigend conflict uitbreekt tijdens het verblijf van de verzekerde in het buitenland en op voorwaarde dat de verzekerde niet actief deelneemt aan de vijandelijkheden; - ongeacht de oorzaak ervan, wanneer de verzekerde actief deelneemt aan de vijandelijkheden. Indien de omstandigheden dit rechtvaardigen kan de verzekeraar beslissen het oorlogsrisico te verzekeren door middel van een bijzondere overeenkomst. Om hiervoor in aanmerking te kunnen komen, dient u de verzekeraar schriftelijk op de hoogte te brengen van uw geplande verblijf in een oorlogsgebied en van de activiteiten die u tijdens uw verblijf zult verrichten. 10 Fiscale bepalingen a Fiscale lasten Alle belastingen of taksen die, zowel nu als in de toekomst, van toepassing zijn op dit contract en op alle sommen die om een of andere reden verschuldigd zijn omwille van dit contract, zijn ten laste van u of de begunstigde. b Toepasselijk fiscaal stelsel De eventueel op de premies verschuldigde fiscale en/of sociale lasten worden bepaald door de wetgeving van uw woonstaat. De fiscale wetgeving van uw woonstaat bepaalt de eventuele toekenning van fiscale voordelen aan de premies. In bepaalde gevallen kan de wetgeving van het land waar belastbare voordelen worden verkregen, worden toegepast. De op de inkomsten toepasselijke belastingen, alsook eventuele andere lasten worden vastgelegd door de wet van de woonstaat van de begunstigde en/of door de wet van het land waar de belastbare inkomsten worden verkregen. Wat de successierechten betreft, is de fiscale wetgeving van de woonstaat van de overledene en/of de wet van de woonstaat van de begunstigde van toepassing. 11 Vragen of klachten Wanneer u vragen hebt met betrekking tot dit contract kunt u steeds terecht bij uw tussenpersoon of bij de verzekeraar. Als u dat wenst, kunt u eventuele klachten ook richten tot: - de Cliëntenservice van de verzekeraar, PCS, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, tel , fax 016/ , - de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel. U behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden. 12 Territoriale uitgestrektheid De verzekering geldt over de hele wereld. 13 Woonplaats Bij verandering van woonplaats of van werkelijke verblijfplaats moet u de verzekeraar hiervan schriftelijk verwittigen. Zolang dit niet is gebeurd, beschouwt de verzekeraar de laatste aangewezen woonplaats of verblijfplaats als gekozen woonplaats.

5 Algemene voorwaarden ALJI Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid Op dit contract is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen in verband met dit contract behoren tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. 15 Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer De door u meegedeelde persoonlijke gegevens betreffende verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde worden door de verzekeraar en haar tussenpersonen gebruikt om de verzekering te sluiten, te beheren, uit te voeren en in het algemeen om u een volledige dienstverlening te kunnen bieden. Soms is het nodig hierbij gezondheidsgegevens te verwerken. Gegevens over identiteit en productbezit kunnen voor marketingdoeleinden enkel worden uitgewisseld binnen de KBC-groep. Verzet hiertegen is mogelijk door een eenvoudige mededeling. Omdat de verzekeraar misbruik van verzekeringen wil tegengaan, kunnen wij voor dit doel gegevens opslaan in een databank. Met vragen over de wijze waarop wij de privacy garanderen, kunt u terecht bij de Privacy-dienst van de verzekeraar (Afdeling Personenbeheer, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven). U kan er ook inzage krijgen van de verwerkte gegevens en eventuele fouten laten verbeteren. Wenst u algemene vragen over uw rechten en verplichtingen, dan kunt u zich wenden tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

3 Waarderingselementen van het risico - onbetwistbaarheid

3 Waarderingselementen van het risico - onbetwistbaarheid POLIS LEVENSVERZEKERING ALJ06 1 begripsomschrijvingen In dit contract wordt verstaan onder: U: De verzekeringnemer, de persoon die het contract sluit met de verzekeraar. Wij: De verzekeraar. Verzekerde:

Nadere informatie

3 Waarderingselementen van het risico - onbetwistbaarheid

3 Waarderingselementen van het risico - onbetwistbaarheid Algemene voorwaarden AFJI5 1 Begripsomschrijvingen In dit contract wordt verstaan onder : U : De verzekeringnemer, de persoon die het contract sluit met de verzekeraar. Wij : De verzekeraar. Verzekerde

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LEVENSLANGE OVERLIJDENSVERZEKERING BLZ.

ALGEMENE VOORWAARDEN LEVENSLANGE OVERLIJDENSVERZEKERING BLZ. LEVENSLANGE OVERLIJDENSVERZEKERING BLZ. 1 Begripsomschrijvingen In dit contract wordt verstaan onder : U : De verzekeringnemer, de persoon die het contract sluit met de verzekeraar. Wij : De verzekeraar.

Nadere informatie

3 Waardering van het risico - onbetwistbaarheid

3 Waardering van het risico - onbetwistbaarheid LIFE HOME PLAN ALJ70 1 1 Aanvang van de verzekering De verzekering treedt in werking op de datum en volgens de modaliteiten die in de bijzondere voorwaarden vermeld zijn, op voorwaarde dat de eerste storting

Nadere informatie

1 Doelgroep. 2 Aanvang van de verzekering. 3 Aanpassing van de verzekering. 4 Waardering van het risico - onbetwistbaarheid

1 Doelgroep. 2 Aanvang van de verzekering. 3 Aanpassing van de verzekering. 4 Waardering van het risico - onbetwistbaarheid POLIS HOSPITALISATIEPLAN BLZ. 1 1 Doelgroep De verzekering is bedoeld voor volgende personen: - De natuurlijke personen die reeds zijn aangesloten bij een beroepsgebonden hospitalisatieverzekering bij

Nadere informatie

Doel van de verzekering. Waardering van het risico op basis van de opgegeven inlichtingen. Aanvang van de verzekering. Uitvoering van de stortingen

Doel van de verzekering. Waardering van het risico op basis van de opgegeven inlichtingen. Aanvang van de verzekering. Uitvoering van de stortingen LIFE PENSION PLAN - VAPZ BLZ. 1 Doel van de verzekering Deze pensioenovereenkomst heeft tot doel voor u een aanvullend pensioen op te bouwen. Het moment van uitkering en de omvang van het aanvullend pensioen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE HOOFDVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE HOOFDVERZEKERING Folio 1 VAN DE HOOFDVERZEKERING Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 WIE IS BIJ HET CONTRACT BETROKKEN? De verzekeringnemer is degene die het contract met onze maatschappij aangaat, dus U.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LIFE PENSION PLAN VAPZ

ALGEMENE VOORWAARDEN LIFE PENSION PLAN VAPZ Doel van de verzekering Deze pensioenovereenkomst heeft tot doel voor u een aanvullend pensioen op te bouwen. Bij uw wettelijke pensionering wordt u de reserve die op dat tijdstip opgebouwd is uitgekeerd.

Nadere informatie

Verzekering Financiële Bescherming bij Lening op afbetaling

Verzekering Financiële Bescherming bij Lening op afbetaling Verzekering Financiële Bescherming bij Lening op afbetaling Voorwaarden van de dekking Artikel 1: Begripsomschrijvingen Verzekering: Overeenkomst gesloten tussen de verzekeraar en de verzekeringnemer ten

Nadere informatie

Reglement van het solidariteitsstelsel VAPZ toegevoegd aan de sociale pensioenovereenkomsten

Reglement van het solidariteitsstelsel VAPZ toegevoegd aan de sociale pensioenovereenkomsten 1. Begripsomschrijvingen Aangeslotenen: De verzekeringnemers van een sociale pensioenovereenkomst afgesloten bij de verzekeraar. Verzekeraar: KBC Verzekeringen, NV met maatschappelijke zetel in België,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ING Life Optima

Algemene Voorwaarden ING Life Optima Algemene Voorwaarden ING Life Optima Inhoudstafel I. Beschrijving van de verzekering 1. Opbouw van het kapitaal 2. Kapitalisatie van de premie 2.1. Gegarandeerde interestvoet 2.2. Winstdeelname II. Het

Nadere informatie

Pensioenspaarcontract van het type Universal Life

Pensioenspaarcontract van het type Universal Life Pensioenspaarcontract van het type Universal Life Algemene voorwaarden Securex Leven - VOV - Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel Erkend bij KB van 5.1.1982 (B.S. 23.1.1982) onder nr.

Nadere informatie

III De rechten van de begunstigde 6 Recht op de verzekerde uitkeringen art. 17 6 Recht om de begunstiging te aanvaarden art. 18 6

III De rechten van de begunstigde 6 Recht op de verzekerde uitkeringen art. 17 6 Recht om de begunstiging te aanvaarden art. 18 6 ALGEMENE VOORWAARDEN Levensverzekering Ref. 5-001-2009-01 INHOUDSTAFEL Inleiding 3 I Omvang van de verzekering 3 Wat is het doel van het contract? art. 1 3 Welke waarborgen zijn mogelijk? art. 2 3 U hebt

Nadere informatie

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden INHOUDSTAFEL Pag. Hoofdverzekering Hoofdstuk I Definities 2 Hoofdstuk II Voorwerp van de verzekering 2 Artikel 1 Voorwerp van het contract 2 Artikel

Nadere informatie

Groepsverzekering. Algemene Voorwaarden

Groepsverzekering. Algemene Voorwaarden Groepsverzekering Algemene Voorwaarden Naamloze Vennootschap - Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000,00 EUR - Ondernemingsnr. 0403.262.553 - RPR Brussel Louizatoren, Louizalaan, 149-1050 Brussel - Tel. (02)

Nadere informatie

Groepsverzekering. Algemene voorwaarden

Groepsverzekering. Algemene voorwaarden Groepsverzekering Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN GROEPSVERZEKERING INHOUDSOPGAVE DEFINITIES verduidelijking van sommige gebruikte termen. Deze algemene voorwaarden gelden als kader voor de groepsverzekering

Nadere informatie

Schuldsaldoverzekering. Algemene Voorwaarden. versie juli algemene voorwaarden versie mei polis woonverzekering

Schuldsaldoverzekering. Algemene Voorwaarden. versie juli algemene voorwaarden versie mei polis woonverzekering algemene voorwaarden versie mei 2007 polis woonverzekering Algemene Voorwaarden versie juli 2017 Fidea nv, met maatschappelijke zetel in België aan de Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen. btw BE 0406.006.069.

Nadere informatie

KeyPension Blue. Algemene voorwaarden geldig vanaf 15 november 2008

KeyPension Blue. Algemene voorwaarden geldig vanaf 15 november 2008 Delta Lloyd Life NV Fonsnylaan 38 B - 1060 Brussel Telefoon: +32 (0)2 238 87 77 Fax: +32 (0)2 238 89 83 www.deltalloydlife.be Algemene voorwaarden geldig vanaf 15 november 2008 C7122B - SL-9506-N 11/2008

Nadere informatie

VERZEKERINGSCONTRACT OVERLIJDEN Algemene Voorwaarden

VERZEKERINGSCONTRACT OVERLIJDEN Algemene Voorwaarden VERZEKERINGSCONTRACT OVERLIJDEN Algemene Voorwaarden Avenue des Nerviens 85, b 2, Nerviërslaan Bruxelles 1040 Brussel Tel (02) 526 00 10 Fax (02) 526 00 11 BCE 0427 765 248 FSMA 45471 info@vdhco.be www.vdhco.be

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 HOOFDSTUK II VOORWERP VAN DE VERZEKERING... 3 1. Voorwerp van het contract... 3 2. Inwerkingtreding van het contract... 3 3. Grondslagen van het contract... 3

Nadere informatie

WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN?

WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN? DVV INVEST ALGEMENE VOORWAARDEN Referentie IT26-05/2005 Artikel 1 WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN? 1. Wat betekent `WIJ'? DVV, een merk- een handelsnaam van DIB n.v., verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Algemene voorwaarden levensverzekering. Fix & Income Plan Verzekeringsbon. van AG Insurance nv

Algemene voorwaarden levensverzekering. Fix & Income Plan Verzekeringsbon. van AG Insurance nv Algemene voorwaarden levensverzekering Fix & Income Plan Verzekeringsbon van AG Insurance nv Algemene voorwaarden van het Fix & Income Plan Algemene voorwaarden van de Verzekeringsbon Woord vooraf Het

Nadere informatie

Post Optima PENSION FISCAAL SPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN Editie 20.12.2014

Post Optima PENSION FISCAAL SPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN Editie 20.12.2014 Post Optima PENSION- FISCAAL SPAREN - ALGEMENE VOORWAARDEN AG Insurance Post Optima PENSION FISCAAL SPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN Editie 20.12.2014 bpost bank nv, Markiesstraat 1 bus 2, B-1000 Brussel, erkend

Nadere informatie

Zo simpel kan sparen zijn. Credo26 Easy Corp. Algemene Voorwaarden. Credo26 Easy Corp versie 1.0

Zo simpel kan sparen zijn. Credo26 Easy Corp. Algemene Voorwaarden. Credo26 Easy Corp versie 1.0 Zo simpel kan sparen zijn Credo26 Easy Corp Algemene Voorwaarden Credo26 Easy Corp versie 1.0 Inhoud Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Juridisch kader 3 Artikel 3 Inwerkingtreding 3 Artikel 4 Opzegging

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

sterrekening ALGEMENE VOORWAARDEN

sterrekening ALGEMENE VOORWAARDEN sterrekening ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de Algemene Voorwaarden. De waarborg(en) die u, de verzekeringnemer,

Nadere informatie

Credo21 Safe Dynamic (Plan)

Credo21 Safe Dynamic (Plan) Spaarverzekeringen, wij maken er werk van Credo21 Safe Dynamic (Plan) Algemene voorwaarden Credo21 versie 1.0 Inhoud Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Juridisch kader 3 Artikel 3 Inwerkingtreding 3 Artikel

Nadere informatie

Groepsverzekering Algemene voorwaarden

Groepsverzekering Algemene voorwaarden Groepsverzekering Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden groepsverzekering inhoudsopgave definities verduidelijking van sommige gebruikte termen. Deze algemene voorwaarden gelden als kader voor de groepsverzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Leven versie TNS-04/2014

Algemene Voorwaarden Leven versie TNS-04/2014 Artikel 1 : Omschrijving van de begrippen Algemene Voorwaarden Leven versie TNS-04/2014 In deze Algemene Voorwaarden en in de Bijzondere Voorwaarden, wordt verstaan onder: (Verzekerings)overeenkomst De

Nadere informatie

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE OVERLIJDENSVERZEKERING MET VAST KAPITAAL (zonder aanvullende verzekeringen)

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE OVERLIJDENSVERZEKERING MET VAST KAPITAAL (zonder aanvullende verzekeringen) SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE OVERLIJDENSVERZEKERING MET VAST KAPITAAL (zonder aanvullende verzekeringen) Algemene voorwaarden Federale Verzekering Stoofstraat 12 1000 Brussel België Tel.: 02 509 04

Nadere informatie

Algemene voorwaarden levensverzekering. Pension Invest Plan-RIZIV. van AG Insurance nv

Algemene voorwaarden levensverzekering. Pension Invest Plan-RIZIV. van AG Insurance nv Algemene voorwaarden levensverzekering Pension Invest Plan-RIZIV van AG Insurance nv Algemene voorwaarden Pension Invest Plan-RIZIV Woord vooraf Het Pension Invest Plan-RIZIV wordt gesloten tussen U, de

Nadere informatie

Post Optima JUNIOR ALGEMENE VOORWAARDEN Editie

Post Optima JUNIOR ALGEMENE VOORWAARDEN Editie Post Optima JUNIOR Algemene Voorwaarden AG Insurance Post Optima JUNIOR ALGEMENE VOORWAARDEN Editie 23.03.2015 bpost bank nv, Markiesstraat 1 bus 2, B-1000 Brussel, erkend onder FSMA-nr 016.290 A, treedt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belstar Invest N p. 1

Algemene voorwaarden Belstar Invest N p. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Belstar Invest Belstar Safe Ref 0971 110115N - 01042005 Algemene voorwaarden Belstar Invest 0971-110115N-01042005 p. 1 Inhoudsopgave ART. 1 WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden levensverzekering. Pension Invest Plan-VAPZ. van AG Insurance nv

Algemene voorwaarden levensverzekering. Pension Invest Plan-VAPZ. van AG Insurance nv Algemene voorwaarden levensverzekering Pension Invest Plan-VAPZ van AG Insurance nv Algemene voorwaarden Pension Invest Plan-VAPZ Woord vooraf Het Pension Invest Plan-VAPZ wordt gesloten tussen U, de verzekeringsnemer,

Nadere informatie

Overlijdensverzekering

Overlijdensverzekering Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Overlijdensverzekering Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Definities en begrippen... 3 3. Overdracht van rechten... 3 4. Waarborgen... 3 4.1. Waarborg Overlijden 4.2.

Nadere informatie

EvoluPlan. De gewaarborgde interestvoet bedraagt 1,00 %. Globaal bruto rendement per gewaarborgde basisrentevoet

EvoluPlan. De gewaarborgde interestvoet bedraagt 1,00 %. Globaal bruto rendement per gewaarborgde basisrentevoet EvoluPlan TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering van het type Tak 21 (Universal Life) met een gewaarborgd rendement op de stortingen. In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Hypo Protect Privilege INLEIDING INHOUDSTAFEL (AVPRIV201605)

Algemene voorwaarden. Hypo Protect Privilege INLEIDING INHOUDSTAFEL (AVPRIV201605) Algemene voorwaarden Hypo Protect Privilege (AVPRIV201605) INLEIDING In deze algemene verzekeringsvoorwaarden staan alle afspraken tussen ons, over de verzekering Hypo Protect Privilege die u bij ons hebt

Nadere informatie

Post Optima PENSION ALGEMENE VOORWAARDEN Editie 23.03.2015

Post Optima PENSION ALGEMENE VOORWAARDEN Editie 23.03.2015 Post Optima PENSION - ALGEMENE VOORWAARDEN AG Insurance Post Optima PENSION ALGEMENE VOORWAARDEN Editie 23.03.2015 bpost bank nv, Markiesstraat 1 bus 2, B-1000 Brussel, erkend onder FSMA-nr 016.290 A,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERING Inhoudstafel Blz. DEFINITIES 5 I. Algemene draagwijdte van het contract 7 Artikel 1 : Voorwerp van de verzekering 7 Artikel 2 : Basis van het verzekeringscontract

Nadere informatie

Post Optima INCOME Plus ALGEMENE VOORWAARDEN Editie 20.12.2014

Post Optima INCOME Plus ALGEMENE VOORWAARDEN Editie 20.12.2014 Post Optima INCOME Plus Algemene voorwaarden AG Insurance Post Optima INCOME Plus ALGEMENE VOORWAARDEN Editie 20.12.2014 bpost bank nv, Markiesstraat 1 bus 2, B-1000 Brussel, erkend onder FSMA-nr 016.290

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Allianz Excellence

Algemene Voorwaarden Allianz Excellence Algemene Voorwaarden Allianz Excellence 1 Hoofdverzekering Hoofdstuk I Definities Hoofdstuk II Artikel 1 Artikel 2 Artikel Artikel Artikel Artikel 6 Contract Doel van het contract Inwerkingtreding van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Collectieve verzekering Gewaarborgd inkomen

Algemene voorwaarden Collectieve verzekering Gewaarborgd inkomen Algemene voorwaarden Collectieve verzekering Gewaarborgd inkomen Verzekeraar: Belfius Insurance n.v., Galileelaan, 5 - B-1210 Brussel - RPR Brussel 0405.764.064 - Verzekeringsonderneming toegelaten onder

Nadere informatie

BELFIUS INVEST ALGEMENE VOORWAARDEN. Referentie IT26-03/2015 WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN?

BELFIUS INVEST ALGEMENE VOORWAARDEN. Referentie IT26-03/2015 WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN? BELFIUS INVEST ALGEMENE VOORWAARDEN Referentie IT26-03/2015 Artikel 1 WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN? 1. Wat betekent `WIJ'? De verzekeringsmaatschappij Belfius Insurance NV, verzekeringsonderneming

Nadere informatie

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2 IS 1 O 900 CA CE RT IFI BC ED FIRM 51.30.260 07/14 VITA INVEST.2 VITA INVEST.2 ALGEMENE VOORWAARDEN DEFINITIES A. Verzekeringsnemer De persoon die de verzekeringsovereenkomst met de verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Invest for Life

Algemene Voorwaarden Invest for Life Algemene Voorwaarden Invest for Life Algemene voorwaarden Invest For Life Ref. V761NL Uitgave 01/04 - Bld 1/11/ INHOUDSTAFEL Hoofdverzekering Hoofdstuk I Hoofdstuk II Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD Inhoudstafel Blz. Definities 5 Voorwerp van het contract 7 Artikel 1 : Aanvang van het contract 7 Artikel 2 : Duur van het contract 7 Artikel 3 : Eénmalige

Nadere informatie

Leven. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0049L0000.01-19012013

Leven. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0049L0000.01-19012013 Leven Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Leven Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de. De waarborg(en) die u, de verzekeringnemer, hebt gekozen, vindt

Nadere informatie

ING Aanvullend Pensioen Zelfstandigen

ING Aanvullend Pensioen Zelfstandigen ING Aanvullend Pensioen Zelfstandigen Algemene voorwaarden 2015/A Art. 1 Wat verstaat men onder...? Verzekeringnemer: de persoon die overeenkomstig de wetgeving inzake de Aanvullende Pensioenen voor de

Nadere informatie

Flexibel VAP Saving Plan. Algemene Voorwaarden. versie januari algemene voorwaarden versie mei polis woonverzekering

Flexibel VAP Saving Plan. Algemene Voorwaarden. versie januari algemene voorwaarden versie mei polis woonverzekering algemene voorwaarden versie mei 2007 polis woonverzekering Flexibel VAP Saving Plan Algemene Voorwaarden versie januari 2017 Zetel van de vennootschap: Fidea nv, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen. BTW BE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden levensverzekering. Junior Invest Plan Pension Invest Plan. van AG Insurance nv

Algemene voorwaarden levensverzekering. Junior Invest Plan Pension Invest Plan. van AG Insurance nv Algemene voorwaarden levensverzekering Junior Invest Plan Pension Invest Plan van AG Insurance nv Algemene voorwaarden Junior Invest Plan Pension Invest Plan Woord vooraf Het Invest Plan wordt gesloten

Nadere informatie

ING Business Pension Plan

ING Business Pension Plan ING Business Pension Plan Algemene voorwaarden 2015 A INHOUDSTAFEL 1. BEGRIPPEN... 2 2. KENNISGEVINGEN EN RECHTSMACHT... 2 3. TOEPASSELIJK RECHT EN FISCALE BEPALINGEN... 2 4. BESTANDDELEN VAN HET CONTRACT...

Nadere informatie

Flexibel Saving Plan. Algemene Voorwaarden. versie januari algemene voorwaarden versie januari Flexibel Saving Plan inhoudstafel

Flexibel Saving Plan. Algemene Voorwaarden. versie januari algemene voorwaarden versie januari Flexibel Saving Plan inhoudstafel Flexibel Saving Plan inhoudstafel Flexibel Saving Plan Algemene Voorwaarden versie januari 2017 Zetel van de vennootschap: Fidea nv, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen. BTW BE 0406.006.069 - RPR Antwerpen

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Delta Lloyd Union Gold Schuldsaldoverzekering Tijdelijke Overlijdensverzekering met Vast Kapitaal

Algemene Voorwaarden Delta Lloyd Union Gold Schuldsaldoverzekering Tijdelijke Overlijdensverzekering met Vast Kapitaal Algemene Voorwaarden Delta Lloyd Union Gold Schuldsaldoverzekering Tijdelijke Overlijdensverzekering met Vast Kapitaal De Bijzondere Voorwaarden ondertekend door de verzekeringnemer en de Maatschappij,

Nadere informatie

save select Meer dan verzekerd ALGEMENE VOORWAARDEN Baloise Group

save select Meer dan verzekerd ALGEMENE VOORWAARDEN Baloise Group save select ALGEMENE VOORWAARDEN Meer dan verzekerd Baloise Group INHOUD 1. INLEIDING P. 3 13. dekking terrorisme P. 7 2. WAARBORGEN P. 3 2.1. Opbouw reserve Tak 21-polisgedeelte 2.2. Opbouw inventariswaarde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden levensverzekering. Verzekering Krediet op Afbetaling. van AG Insurance nv

Algemene voorwaarden levensverzekering. Verzekering Krediet op Afbetaling. van AG Insurance nv Algemene voorwaarden levensverzekering Verzekering Krediet op Afbetaling van AG Insurance nv Algemene voorwaarden Verzekering Krediet op Afbetaling Woord vooraf De Verzekering Krediet op Afbetaling wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Aanvullende verzekeringen bij de groepsverzekering

Algemene voorwaarden Aanvullende verzekeringen bij de groepsverzekering Aanvullende verzekeringen bij de groepsverzekering (geldig vanaf 1 januari 2009) Inhoud 1. Wie wordt bedoeld met? 3 2. Welke waarborgen zijn mogelijk? 3 2.1. Verzekering overlijden door ongeval 3 2.2.

Nadere informatie

BELFIUS BUSINESS CREDIT PROTECT

BELFIUS BUSINESS CREDIT PROTECT BELFIUS BUSINESS CREDIT PROTECT ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Referenties Deze algemene voorwaarden dragen de referenties 883062015N BLV Artikel 2 : Definities Voor de toepassing van dit contract verstaat

Nadere informatie

"Onthaalstructuur"-Plan. Algemene voorwaarden

Onthaalstructuur-Plan. Algemene voorwaarden "Onthaalstructuur"-Plan Algemene voorwaarden INHOUD INSTELLING Artikel 1 - DE PARTIJEN BIJ HET "ONTHAALSTRUCTUUR"-PLAN 3 Artikel 2 - DE CONTRACTUELE DOCUMENTEN 3 Artikel 3 - DE FORMALITEITEN EIGEN AAN

Nadere informatie

flexplan flexplan plus

flexplan flexplan plus flexplan flexplan plus ALGEMENE VOORWAARDEN Meer dan verzekerd Baloise Group INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de Algemene Voorwaarden.

Nadere informatie

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier Tussenpersoon: Naam: Nr agent CRELAN Bank Nr producent CRELAN INSURANCE: E-mail: FSMA-nr: Opmaakdatum:

Nadere informatie

Uitvaartplan Algemene Voorwaarden Voorafgetekende Polis

Uitvaartplan Algemene Voorwaarden Voorafgetekende Polis Uitvaartplan Algemene Voorwaarden Voorafgetekende Polis Inleiding Huidig document vormt de Algemene Voorwaarden van de Polis Uitvaartplan welke u onderschrijft bij ons, North Europe Life Belgium, Pleinlaan

Nadere informatie

van het ingevolge de Voorwaarden g. Einddatum (overlijdensrisico): De in de Polis vermelde Einddatum van de dekking van het ingevolge de Voorwaarden

van het ingevolge de Voorwaarden g. Einddatum (overlijdensrisico): De in de Polis vermelde Einddatum van de dekking van het ingevolge de Voorwaarden ! "##$% %&$%''( %)%*%+ #, #- De Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden, die eveneens op de Verzekeringsovereenkomst van toepassing zijn. De Voorwaarden

Nadere informatie

Post Optima INVEST ALGEMENE VOORWAARDEN Editie 20/10/2014

Post Optima INVEST ALGEMENE VOORWAARDEN Editie 20/10/2014 Post Optima Invest Algemene Voorwaarden AG Insurance Post Optima INVEST ALGEMENE VOORWAARDEN Editie 20/10/2014 bpost bank nv, Markiesstraat 1 bus 2, B-1000 Brussel, erkend onder FSMA-nr 016.290 A, treedt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Business Invest Plan Business Invest Plan Dual. van AG Insurance nv

Algemene voorwaarden. Business Invest Plan Business Invest Plan Dual. van AG Insurance nv Algemene voorwaarden Business Invest Plan Business Invest Plan Dual van AG Insurance nv Algemene voorwaarden Business Invest Plan Business Invest Plan Dual Woord vooraf Het Business Invest Plan (Dual)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 10. Terrorismeÿ: 11. Tak 21ÿ: geboorteverzekeringen. Artikel 2. tijdstip. Artikel 3 VERKLARINGEN"? onjuiste verklaringen.

Algemene Voorwaarden. 10. Terrorismeÿ: 11. Tak 21ÿ: geboorteverzekeringen. Artikel 2. tijdstip. Artikel 3 VERKLARINGEN? onjuiste verklaringen. Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING Om de leesbaarheid van uw polistekst te verhog, verklar wij hieronder e aantal begripp. De omschrev begripp zijn in de verdere tekst cursief gedrukt, zodat u er altijd naar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 0037-ZRGIN-062012. Gewaarborgd Inkomen. 9. Eigenrisicotermijn: 10. Terrorisme: Artikel 2

Algemene Voorwaarden 0037-ZRGIN-062012. Gewaarborgd Inkomen. 9. Eigenrisicotermijn: 10. Terrorisme: Artikel 2 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING 1. Wij: DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV, verzekeringsonderneming met maatschappelijke zetel in Belgi Galileelaan 5, 1210 Brussel, toegelaten onder codenummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden levensverzekering. Renteplan. van AG Insurance nv

Algemene voorwaarden levensverzekering. Renteplan. van AG Insurance nv Algemene voorwaarden levensverzekering Renteplan van AG Insurance nv Algemene voorwaarden van het Renteplan Woord vooraf Het Renteplan wordt gesloten tussen U, de verzekeringsnemer, die het Renteplan sluit

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 0037-LRLIPN-062015. DVV Life Invest Protect. 9. Afkoopwaardeÿ: 11. Risicopremieÿ: dan de poliswaarde. 12.

Algemene Voorwaarden 0037-LRLIPN-062015. DVV Life Invest Protect. 9. Afkoopwaardeÿ: 11. Risicopremieÿ: dan de poliswaarde. 12. Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING Om de leesbaarheid van uw polistekst te verhogen, verklaren wij hieronder een aantal begrippen. De omschreven begrippen zijn in de verdere tekst cursief gedrukt, zodat u er

Nadere informatie

Verzekeringen. Hypo Security Plan. De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM

Verzekeringen. Hypo Security Plan. De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Verzekeringen Hypo Security Plan De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Bescherm uw financiële zekerheid en die van uw dierbaren... Overlijden, tijdelijke

Nadere informatie

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie².

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². RECORD PREMIUM 1 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². In geval van leven van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 0037-LRSA3N-062015. 9. Jaarlijkse doelpremie:

Algemene Voorwaarden 0037-LRSA3N-062015. 9. Jaarlijkse doelpremie: Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING Om de leesbaarheid van uw polistekst te verhogen, verklaren wij hieronder een aantal begrippen. De omschreven begrippen zijn in de verdere tekst cursief gedrukt, zodat u er

Nadere informatie

leven Meer dan verzekerd ALGEMENE VOORWAARDEN Baloise Group

leven Meer dan verzekerd ALGEMENE VOORWAARDEN Baloise Group leven ALGEMENE VOORWAARDEN Meer dan verzekerd Baloise Group INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de Algemene Voorwaarden. De waarborg(en)

Nadere informatie

INFOFICHE FIDEA SCHULDSALDOVERZEKERING

INFOFICHE FIDEA SCHULDSALDOVERZEKERING INFOFICHE FIDEA SCHULDSALDOVERZEKERING Deze infofiche is geldig op 1 augustus 2017. De Fidea Schuldsaldoverzekering is bedoeld om kredieten (minimum 10 000,00) van particulieren of bedrijfsleiders te verzekeren

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN CertiFlex-8 Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 luik www.ethias.be Verzekeringstussenpersoon ingeschreven onder het FSMA nr. 14101A in de categorie verzekeringsagent RPR Luik BTW BE

Nadere informatie

Addendum bij de contractvoorwaarden van uw Easy Fund Plan, ALSK-Fund Plan en Easy Future Plan

Addendum bij de contractvoorwaarden van uw Easy Fund Plan, ALSK-Fund Plan en Easy Future Plan Waarom dit addendum? Addendum bij de contractvoorwaarden van uw Easy Fund Plan, ALSK-Fund Plan en Easy Future Plan Momenteel beschikt u enkel over de mogelijkheid om te investeren in beleggingsfondsen

Nadere informatie

Securex Life Select One Onderschrijvingsformulier

Securex Life Select One Onderschrijvingsformulier Tussenpersoon : FSMA-nummer : Commissie: Securex Life Select One Onderschrijvingsformulier De ondergetekende verzekeringnemers hebben de intentie een overeenkomst met onderstaande productkenmerken bij

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 3 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Funalia uitvaartverzekering

Algemene voorwaarden Funalia uitvaartverzekering Algemene voorwaarden Funalia uitvaartverzekering ARTIKEL 1 DEFINITIE Verzekeringnemer Is de natuurlijke persoon die het contract afsluit. Verzekerde De natuurlijke persoon die in die hoedanigheid met naam

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden AGENIA FISCAL

Algemene Voorwaarden AGENIA FISCAL North Europe Life Belgium Pleinlaan 11 te 1050 Brussel Tel : 02/789.42.00 Fax : 02/789.42.01 BTW-(BE)-0403-217-320 RPR Brussel IBAN : BE96 9530 6658 4405 BIC : CTBKBEBX Verzekeringsonderneming toegelaten

Nadere informatie

BELFIUS LIFE PROTECT ALGEMENE VOORWAARDEN HOOFDSTUK 1 : GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE BEPALINGEN

BELFIUS LIFE PROTECT ALGEMENE VOORWAARDEN HOOFDSTUK 1 : GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE BEPALINGEN BELFIUS LIFE PROTECT ALGEMENE VOORWAARDEN HOOFDSTUK 1 : GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 : Referenties Deze algemene voorwaarden dragen de referenties 884062015N. Artikel 1.2 : Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Waarvoor zijn deze algemene voorwaarden? Deze algemene voorwaarden horen bij de verzekering Overlijdensbijstand van Hooghenraed. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Natuurlijk persoon Onderschrijvingsformulier

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Natuurlijk persoon Onderschrijvingsformulier SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Natuurlijk persoon Onderschrijvingsformulier Tussenpersoon: Naam: Nr agent CRELAN Bank Nr producent NV CRELAN INSURANCE : E-mail: FSMA-nr: Opmaakdatum:

Nadere informatie

Post Optima INVEST ALGEMENE VOORWAARDEN

Post Optima INVEST ALGEMENE VOORWAARDEN AG Insurance Post Optima INVEST ALGEMENE VOORWAARDEN Editie 09/01/2017 bpost bank nv, Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel, erkend onder FSMA-nr 016.290 A, treedt op als verbonden verzekeringsagent van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SERENITY ASSISTANCE

ALGEMENE VOORWAARDEN SERENITY ASSISTANCE ALGEMENE VOORWAARDEN SERENITY ASSISTANCE Inhoudstafel Blz. I. Definities 4 II. Algemene draagwijdte van het contract 5 Artikel 1 : Hoofdwaarborg 5 Artikel 2 : Premies 5 Artikel 3 : Aanvang van het contract

Nadere informatie

KeyCapital Blue. Algemene voorwaarden geldig vanaf 1 oktober 2008

KeyCapital Blue. Algemene voorwaarden geldig vanaf 1 oktober 2008 Delta Lloyd Life NV Fonsnylaan 38 B - 1060 Brussel Telefoon: +32 (0)2 238 87 77 Fax: +32 (0)2 238 89 83 www.deltalloydlife.be Algemene voorwaarden geldig vanaf 1 oktober 2008 C7122B - SL-9488-N 01/2016

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778) ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778) BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1. Maatschappij : NV PROVIDIS, gevestigd te 1000 Brussel, Nieuwbrugstraat 9, toegelaten onder het codenummer 1019. 2. Verzekeringnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden levensverzekering. Pension Invest Plan-RIZIV. van AG Insurance nv

Algemene voorwaarden levensverzekering. Pension Invest Plan-RIZIV. van AG Insurance nv Algemene voorwaarden levensverzekering Pension Invest Plan-RIZIV van AG Insurance nv Algemene voorwaarden Pension Invest Plan-RIZIV Woord vooraf Het Pension Invest Plan-RIZIV wordt gesloten tussen U, de

Nadere informatie

1.1 De verzekering is gebaseerd op de daartoe door of namens de verzekeringnemer en de verzekerde gedane schriftelijke opgaven.

1.1 De verzekering is gebaseerd op de daartoe door of namens de verzekeringnemer en de verzekerde gedane schriftelijke opgaven. Algemene voorwaarden van verzekering nr. 18 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a verzekeringnemer: degene die de verzekering heeft gesloten; b verzekerde: degene van wiens leven de verzekering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden levensverzekering. Fix & Income Plan. van AG Insurance nv

Algemene voorwaarden levensverzekering. Fix & Income Plan. van AG Insurance nv Algemene voorwaarden levensverzekering Fix & Income Plan van AG Insurance nv Algemene voorwaarden van het Fix & Income Plan Woord vooraf Het Fix & Income Plan wordt gesloten tussen U, de verzekeringsnemer,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden AGENIA JUNIOR

Algemene Voorwaarden AGENIA JUNIOR North Europe Life Belgium Pleinlaan 11 te 1050 Brussel Tel : 02/789.42.00 Fax : 02/789.42.01 BTW-(BE)-0403-217-320 RPR Brussel IBAN : BE96 9530 6658 4405 BIC : CTBKBEBX Verzekeringsonderneming toegelaten

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1 Type levensverzekering Een levensverzekering waarbij een gewaarborgd rendement (tak 21) gecombineerd kan worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). De verzekeringnemer bepaalt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. HYPO PROTECT Individuele Pensioentoezegging (IPT) INHOUDSTAFEL ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN HYPO PROTECT IPT

Algemene voorwaarden. HYPO PROTECT Individuele Pensioentoezegging (IPT) INHOUDSTAFEL ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN HYPO PROTECT IPT Algemene voorwaarden HYPO PROTECT Individuele Pensioentoezegging (IPT) ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN HYPO PROTECT IPT In deze algemene verzekeringsvoorwaarden staan alle afspraken tussen ons, over de

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Dyna-Safe Plan. Algemene Voorwaarden. versie januari algemene voorwaarden versie mei polis woonverzekering

Dyna-Safe Plan. Algemene Voorwaarden. versie januari algemene voorwaarden versie mei polis woonverzekering algemene voorwaarden versie mei 2007 polis woonverzekering Dyna-Safe Plan Algemene Voorwaarden versie januari 2017 Zetel van de vennootschap: Fidea nv, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen. BTW BE 0406.006.069

Nadere informatie

Welk is het voorwerp van de verzekering? - hetzij bij overlijden van de verzekerde ; - hetzij bij leven van de verzekerde ;

Welk is het voorwerp van de verzekering? - hetzij bij overlijden van de verzekerde ; - hetzij bij leven van de verzekerde ; Algemene Voorwaarden Individuele Levensverzekering Artikel 1 WAT VERSTAAT MEN ONDER? Artikel 2 Artikel 3 Deze algemene voorwaarden beschrijven de werking van uw individuele levensverzekeringsovereenkomst.

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL 1. DEFINITIES... 2 2. INWERKINGTREDING EN PREMIEBETALING... 2

INHOUDSTAFEL 1. DEFINITIES... 2 2. INWERKINGTREDING EN PREMIEBETALING... 2 INHOUDSTAFEL 1. DEFINITIES... 2 2. INWERKINGTREDING EN PREMIEBETALING... 2 3. DEKKING... 2 3.1 DEKKING BIJ OVERLIJDEN... 2 3.2 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 4. RECHTEN VAN DE VERZEKERINGNEMER... 5 4.1 ALGEMENE

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Spaar- of beleggingsdoelstelling Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Income 1 Het product isave Income is een levensverzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN CertiFlex Fiscaal CERTIFLEX PENSIOEN Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 luik www.ethias.be Verzekeringstussenpersoon ingeschreven onder het FSMA nr. 14101A in de categorie verzekeringsagent

Nadere informatie