N ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? ARTIKEL 2 Wat is het doel van de waarborg? 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "0745-22331-03-N-01012013. 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2. 2. ARTIKEL 2 Wat is het doel van de waarborg? 2"

Transcriptie

1 Pagina 1 van 7 INHOUDSTAFEL 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2 2. ARTIKEL 2 Wat is het doel van de waarborg? 2 3. ARTIKEL 3 Wat is de omvang van de waarborg? 3 4. ARTIKEL 4 Waar is men verzekerd? 4 5. ARTIKEL 5 Welke schadegevallen zijn niet gedekt? 4 6. ARTIKEL 6 Verplichtingen van de verzekerde of de begunstigde 5 7. ARTIKEL 7 Indeplaatsstelling 5 8. ARTIKEL 8 Begrenzing van de waarborg 5 9. ARTIKEL 9 Duur van de waarborg ARTIKEL 10 Evolutie van de premie van de waarborg Superior Bestuurder ARTIKEL 11 Bepalingen betreffende het terrorisme 6 Amlin Europe Fleet Koning Albert II laan 9 B-1210 Brussel België

2 Pagina 2 van 7 De algemene voorwaarden van de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen zijn van toepassing op de hierna omschreven waarborgen, in de mate dat de volgende voorwaarden er niet van afwijken. Indien één van de partijen de waarborg verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake voertuigen opzegt, leidt dit van rechtswege en met ingang van dezelfde datum tot opzegging van de andere waarborgen die door dit contract worden verleend. 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? Verzekeringnemer: de onderschrijver van de waarborg. Verzekerde: iedere gemachtigde bestuurder van het omschreven voertuig. Omschreven voertuig : - het voertuig omschreven in de bijzondere voorwaarden ; - de waarborg wordt uitgebreid tot het voertuig van dezelfde aard en bestemd voor hetzelfde gebruik dat niet toebehoort aan de verzekeringnemer, noch aan een lid van zijn familie dat bij hem inwoont, indien dit voertuig gedurende een periode van maximum 30 dagen het omschreven voertuig vervangt dat om welke reden ook tijdelijk onbruikbaar zou zijn. Deze periode begint te lopen op de dag dat het omschreven voertuig onbruikbaar wordt. Derde: ieder natuurlijk of rechtspersoon die niet de verzekerde is. Begunstigde: - bij lichamelijk letsel : de verzekerde, met uitsluiting van iedere gesubrogeerde partij ; - bij overlijden: de rechthebbenden van de verzekerde die schade hebben geleden ten gevolge van zijn overlijden, met uitsluiting van iedere gesubrogeerde partij. Schadegeval: iedere gebeurtenis waarbij het omschreven voertuig betrokken is en die een lichamelijk letsel of het overlijden van de verzekerde tot gevolg heeft. Terrorisme Een clandestien georganiseerde actie of dreiging van actie met ideologische, politieke, etnische of religieuze bedoelingen, individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij geweld wordt gepleegd op personen of de economische waarde van een materieel of immaterieel goed geheel of gedeeltelijk wordt vernield, ofwel om indruk te maken op het publiek, een klimaat van onveiligheid te scheppen of de overheid onder druk te zetten, ofwel om het verkeer of de normale werking van een dienst of een onderneming te belemmeren. 2. ARTIKEL 2 Wat is het doel van de waarborg? Los van de in het geding zijnde aansprakelijkheden, de schade van de begunstigden vergoeden die voortvloeit uit een door de verzekerde opgelopen lichamelijk letsel en/of zijn overlijden, ten gevolge van een schadegeval waarbij het omschreven voertuig betrokken is. De schade van de begunstigden zal worden gewaardeerd overeenkomstig de gebruikelijke regels van het Belgisch gemeen recht en alsof het schadegeval zich in België had voorgedaan. De waarborg wordt eveneens aan de verzekerde verleend wanneer hij : - in of uit ofwel op of af het omschreven voertuig stapt ; - onderweg herstellingswerken aan het omschreven voertuig uitvoert of deelneemt aan het depanneren van het voertuig ; - deelneemt aan de redding van personen of goederen bij een verkeersongeval; - reisgoed of persoonlijke goederen in of uit het omschreven voertuig laadt. - het slachtoffer is bij een car-jacking van het verzekerd voertuig.

3 Pagina 3 van 7 3. ARTIKEL 3 Wat is de omvang van de waarborg? 3.1. Bij lichamelijk letsel Op grond van de bewijsstukken, komt de maatschappij tegemoet overeenkomstig de regels van het Belgisch gemeen recht in de kosten van de medisch noodzakelijke behandeling, verstrekt of voorgeschreven door een geneesheer die wettelijk gemachtigd is tot praktiseren, in de verplegingskosten in een ziekenhuis, in de kosten van prothesen, orthopedie, esthetische chirurgie, van voor de behandeling noodzakelijk vervoer. De maatschappij vergoedt de begunstigde voor zijn materiële en/of morele schade, die voortvloeit uit zijn tijdelijke en/of blijvende invaliditeit Bij overlijden Op grond van de bewijsstukken, komt de maatschappij tegemoet in de terugbetaling van de begrafeniskosten, overeenkomstig de regels van het Belgisch gemeen recht. De maatschappij vergoedt de begunstigden voor hun materiële en/of morele schade ten gevolge van het overlijden van de verzekerde. De vergoedingen voor blijvende invaliditeit die zouden uitgekeerd zijn, worden afgetrokken van de vergoedingen gewaarborgd bij overlijden. Om vergoed te worden moet het overlijden, te wijten aan het schadegeval, zich voordoen binnen een termijn van maximum 3 jaar te rekenen vanaf de dag van het schadegeval Uitkeringen verstrekt door de maatschappij De maatschappij betaalt een voorschot waarvan de verdeling als volgt is vastgesteld: - in geval van blijvende fysiologische invaliditeit van 100 % ontvangt de bestuurder een voorschot van ,35 EUR ; in geval van gedeeltelijke blijvende fysiologische invaliditeit, ontvangt de bestuurder een percentage van dat bedrag berekend naar evenredigheid van zijn graad van invaliditeit. Dat voorschot wordt gestort zodra de voorziene graad van blijvende invaliditeit kan worden gewaardeerd door de adviserend geneesheer van de maatschappij. Zijn beoordeling is onherroepelijk voor de vaststelling van het voorschot - bij overlijden dat te wijten is aan het schadegeval en dat zich voordoet binnen een termijn van maximum 3 jaar te rekenen vanaf de dag van het schadegeval, keert de maatschappij, vanaf de overlegging van het overlijdensattest, een voorschot van ,35 EUR uit aan de overlevende echtgenoot die niet van tafel en bed gescheiden is en, bij ontstentenis, onder hoofdelijke titel, aan de kinderen ten laste van de overledene. De maatschappij behoudt zich evenwel het recht voor om de overlegging te vragen van de stukken die de hoedanigheid van begunstigde van het voorschot staven. De kosten en/of vergoedingen die door de maatschappij zouden zijn betaald, worden van het gewaarborgde voorschot afgetrokken. Het voorschot wordt beschouwd als een vooruitbetaling die dient afgetrokken te worden van de definitieve, aan de begunstigden uitgekeerde schadevergoeding. Ingeval het geheel van hun schadevergoeding minder zou bedragen dan het toegestane voorschot, zal dit laatste hun verleend blijven. De maatschappij kent een geraamde uitkeringsprovisie toe, ingeval de door de begunstigden geleden schade hoger ligt dan het bovenvermelde voorschot. De eventueel vernieuwbare provisie dient van de definitieve schadevergoeding afgetrokken te worden en wordt vastgesteld op grond van de bewijsstukken. Wanneer de schadevergoeding definitief is vastgesteld, verbindt de maatschappij zich ertoe het eventuele saldo binnen 30 dagen uit te keren.

4 Pagina 4 van Bijzonderheden - De invaliditeit die reeds bestaat op het tijdstip van het schadegeval zal in minderingworden gebracht voor de bepaling van de graad van invaliditeit. - Bij niet-inachtneming van de reglementering betreffende het dragen van de veiligheidsgordel, zullen het bedrag van de waarborg en de door de maatschappij verschuldigde schadevergoedingen met de helft verminderd worden. De maatschappij dient te bewijzen dat de veiligheidsgordel niet werd gedragen Derde betalers De begunstigden kunnen aanspraak maken op de hiervoor vermelde terugbetalingen en vergoedingen na afhouding van de uitkeringen van de derde betalers. Onder uitkering van derde betalers, verstaat men : - de uitkeringen van de verzekeringsinstellingen van de Ziekte- en Invaliditeitsverzekering - de wettelijke uitkeringen van de werkgevers en/of van de sociale of daarmee gelijkgestelde instellingen ; - de uitkeringen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 4. ARTIKEL 4 Waar is men verzekerd? De waarborg wordt verleend voor de landen gevalideerd op het Internationaal Voertuigverzekeringsbewijs (groene kaart) van het omschreven voertuig. 5. ARTIKEL 5 Welke schadegevallen zijn niet gedekt? De maatschappij verzekert niet : - de niet-gedekte schadegevallen krachtens de modelovereenkomst van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen of de schadegevallen die aanleiding geven of hadden kunnen geven tot een geheel of gedeeltelijk verhaal krachtens diezelfde modelovereenkomst ; - de schadegevallen veroorzaakt door een bestuurder in staat van dronkenschap, strafbare alcoholintoxicatie of een gelijkaardige toestand veroorzaakt door andere dan alcoholische producten; - de schadegevallen naar aanleiding van oorlog of gelijkaardige feiten ; - de schadegevallen die zich voordoen terwijl het voertuig in huur gegeven of opgeëist is ; - de schadegevallen tijdens werkstakingen of gewelddaden met collectieve inslag (politiek, sociaal of ideologisch), al dan niet gepaard gaande met verzet tegen de overheid, inden de verzekerde er aan deelnam met het omschreven voertuig ; - de schadegevallen die vergoed worden overeenkomstig de wetgeving betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake de kernenergie ; - de schadegevallen te wijten aan een natuurramp ; - de schadegevallen met als verzekerde een garagehouder of een persoon die voertuigen verkoopt, herstelt, depanneert, of benzinestations, parkings, autowasserettes exploiteert of voertuigen naziet op hun goede werking, wanneer het omschreven voertuighem werd toevertrouwd in hoofde van zijn functie ; deze uitsluiting strekt zich uit tot deaangestelden van de verzekerde.

5 Pagina 5 van 7 6. ARTIKEL 6 Verplichtingen van de verzekerde of de begunstigde Op straffe van vermindering van de vergoeding met het bedrag van de door de maatschappij geleden schade verbinden de begunstigden zich ertoe : - van de maatschappij geen bedragen terug te vorderen die hun reeds zouden uitgekeerd zijn door derde betalers ; - de maatschappij onmiddellijk in kennis te stellen van ieder voorstel tot minnelijke of gerechtelijke bespreking, onderhandeling, dading, expertise uitgaande van de derde aansprakelijke, van zijn verzekeraar of van ieder ander organisme, teneinde het haar mogelijk te maken eraan deel te nemen. De maatschappij moet echter het bewijs leveren dat zij schade heeft geleden uit hoofde van het nietnaleven van deze verplichtingen. De begunstigden verbinden zich ertoe aan de maatschappij alle uitgekeerde bedragen terug te betalen, indien zou blijken dat de maatschappij haar waarborg niet had moeten verlenen. 7. ARTIKEL 7 Indeplaatsstelling Door het louter bestaan van het contract treedt de maatschappij die de schadevergoeding heeft betaald, tot het bedrag van die vergoeding, in de rechten en rechtsvorderingen van de verzekerde of de begunstigde tegen de voor het schadegeval aansprakelijke derden, hun aansprakelijkheidsverzekeraars en ieder ander organisme. Indien de indeplaatsstelling door toedoen van de verzekerde of de begunstigde geen gevolg kan hebben ten voordele van de maatschappij, kan deze van hem de terugbetaling vorderen van de betaalde schadevergoeding tot beloop van het geleden nadeel. De indeplaatsstelling mag de verzekerde of de begunstigde, die slechts gedeeltelijk vergoed is, niet benadelen. In dat geval kan hij zijn rechten bij voorrang boven de maatschappij uitoefenen voor wat hem nog verschuldigd is. Behalve in geval van kwaad opzet heeft de maatschappij geen enkel verhaalrecht tegenover de bloedverwanten in de rechte opgaande of neerdalende lijn, de echtgeno(o)t(e) en de aanverwanten in rechte lijn van de verzekerde, noch tegen de bij hem inwonende personen, zijn gasten en de leden van zijn huispersoneel. De maatschappij kan echter wel een verhaal uitoefenen tegenover deze personen in de mate dat hun aansprakelijkheid daadwerkelijk door een verzekeringscontract gewaarborgd is. Zonodig staan de begunstigden van vergoedingen aan de maatschappij eveneens hun vorderingen met betrekking tot de van haar ontvangen en te ontvangen sommen af tegen de voor het schadegeval aansprakelijke derden en hun aansprakelijkheidsverzekeraars en tegen ieder ander organisme. De begunstigden verbinden zich ertoe de stappen te doen en de stukken te ondertekenen die nodig zijn opdat de maatschappij in haar vordering zou slagen. 8. ARTIKEL 8 Begrenzing van de waarborg Het bedrag van de waarborg, voorschot, erelonen en intresten inbegrepen, is bepaald in de bijzondere voorwaarden.

6 Pagina 6 van 7 9. ARTIKEL 9 Duur van de waarborg De waarborg wordt aangegaan voor de duur vastgesteld in de bijzondere voorwaarden en de overeenkomst wordt stilzwijgend van jaar tot jaar vernieuwd, tenzij zij ten minste drie maanden vóór het einde van de lopende verzekeringsperiode werd opgezegd bij een ter post aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. 10. ARTIKEL 10 Evolutie van de premie van de waarborg Superior Bestuurder Bij elke jaarlijkse vervaldag zal de premie van de waarborg Superior Bestuurder berekend worden in functie van de evolutie van de Bonus-Malusgraad vermeld in het contract. In geval van wijziging in de loop van het contract van het risico verplichte Aansprakelijkheidsverzekering inzake voertuigen met betrekking tot het omschreven voertuig, zal de premie van de waarborg Superior Bestuurder aangepast worden. 11. ARTIKEL 11 Bepalingen betreffende het terrorisme Lidmaatschap van TRIP De maatschappij dekt in bepaalde gevallen daden van terrorisme. De verzekeringsonderneming is hiertoe lid van de VZW TRIP, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1000 Brussel, de Meeûssquare 29. Overeenkomstig de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, wordt de uitvoering van alle verbintenissen van alle verzekeringsondernemingen die lid zijn van de VZW, beperkt tot 1 miljard euro per kalenderjaar voor de schade veroorzaakt door alle gebeurtenissen erkend als terrorisme voorgevallen tijdens dat kalenderjaar. Dit bedrag wordt elk jaar aangepast op 1 januari volgens de ontwikkeling van het indexcijfer der consumptieprijzen, met als basis het indexcijfer van december Ingeval van wettelijke of reglementaire wijziging van dit basisbedrag, zal het gewijzigde bedrag automatisch van toepassing zijn vanaf de eerstvolgende vervaldag na de wijziging, tenzij de wetgever uitdrukkelijk in een andere overgangsregeling voorziet. Indien het totaal van de berekende of geraamde schadevergoedingen groter is dan het bedrag genoemd in de vorige alinea, wordt een evenredigheidsregel toegepast: de uit te keren schadevergoedingen worden beperkt ten belope van de verhouding van het bedrag genoemd in de vorige alinea of de nog beschikbare middelen voor dat kalenderjaar ten opzichte van de uit te keren schadevergoedingen toegerekend aan dat kalenderjaar. Uitbetalingsregeling Overeenkomstig voornoemde wet van 1 april 2007, beslist het Comité of een gebeurtenis beantwoordt aan de definitie van terrorisme. Opdat het bedrag genoemd in de paragraaf "Lidmaatschap van TRIP" niet zou worden overschreden, bepaalt dit Comité, ten laatste zes maanden na de gebeurtenis, het percentage van de schadevergoeding dat door de verzekeringsondernemingen die lid zijn van de VZW ingevolge de gebeurtenis dient te worden vergoed. Het Comité kan dit percentage herzien. Ten laatste op 31 december van het derde jaar volgend op het jaar van de gebeurtenis, neemt het Comité een definitieve beslissing omtrent het uit te betalen percentage van schadevergoeding. De verzekerde of de begunstigde kan tegenover de verzekeringsonderneming pas aanspraak maken op de schadevergoeding nadat het Comité het

7 Pagina 7 van 7 percentage heeft vastgesteld. De verzekeringsonderneming betaalt het verzekerde bedrag uit overeenkomstig het percentage vastgesteld door het Comité. Indien het Comité het percentage verlaagt, zal de verlaging van de schadevergoeding niet gelden voor de reeds uitgekeerde schadevergoedingen, noch voor de nog uit te keren schadevergoedingen waarvoor de verzekeringsonderneming reeds een beslissing aan de verzekerde of de begunstigde heeft meegedeeld. Indien het Comité het percentage verhoogt, geldt de verhoging van de schadevergoeding voor alle aangegeven schadegevallen voortvloeiend uit de gebeurtenis erkend als terrorisme. Indien het Comité vaststelt dat het bedrag genoemd in de paragraaf "Lidmaatschap van TRIP", onvoldoende is voor het vergoeden van alle geleden schade of over onvoldoende elementen beschikt om te oordelen of dit bedrag voldoende is, wordt de schade aan personen bij voorrang vergoed. De morele schadevergoeding wordt na alle andere schadevergoedingen vergoed. Elke beperking, uitsluiting en/of spreiding in de tijd van de uitvoering van de verbintenissen van de verzekeringsonderneming, bepaald in een koninklijk besluit, zal van toepassing zijn overeenkomstig de modaliteiten voorzien in dat koninklijk besluit.

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten.

Nadere informatie

Veilig Thuis Algemene Voorwaarden

Veilig Thuis Algemene Voorwaarden Veilig Thuis Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Veilig Thuis Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de in de mate dat ze ermee strijdig zijn. Wij raden u

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pack Modulis Kapsalon

Algemene Voorwaarden. Pack Modulis Kapsalon Algemene Voorwaarden Pack Modulis Kapsalon 0079-2370302N-21112009 @ AG Insurance nv - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - Tel. +32(0)2 664 81 11

Nadere informatie

Veilig op Weg Algemene Voorwaarden

Veilig op Weg Algemene Voorwaarden Veilig op Weg Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Veilig op Weg Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de in de mate dat ze ermee strijdig zijn. Wij raden

Nadere informatie

INZITTENDEN AUTO ALGEMENE 99 VOORWAARDEN - 1 - II. VOORWERP EN OMVANG VAN DE VERZEKERING I. ALGEMENE VOORWAARDEN

INZITTENDEN AUTO ALGEMENE 99 VOORWAARDEN - 1 - II. VOORWERP EN OMVANG VAN DE VERZEKERING I. ALGEMENE VOORWAARDEN INZITTENDEN AUTO ALGEMENE 99 VOORWAARDEN I. ALGEMENE VOORWAARDEN II. VOORWERP EN OMVANG VAN DE VERZEKERING BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Maatschappij: De verzekeringsonderneming waarmee het contract afgesloten

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011. VIVIUM N.V., Verzekeringsonderneming toegelaten door de CBFA 8.130N/P-0111

VIVIUM Auto. Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011. VIVIUM N.V., Verzekeringsonderneming toegelaten door de CBFA 8.130N/P-0111 VIVIUM Auto Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011 Onderneming toegelaten onder codenummer 0051 voor de tak Motorrijtuig (K.B. van 04/07/1979 - B.S. van 14/07/1979) en de tak Hulpverlening (K.B. van 12/08/2000

Nadere informatie

VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG

VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG Algemene Voorwaarden Motorrijtuig www.touring-verzekeringen.be A.V. AUTO-05 Inhoud Algemene Voorwaarden Titel I Schade toegebracht door uw motorrijtuig - Burgerrechtelijke

Nadere informatie

Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N

Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Belfius Car 2 Algemene Voorwaarden INHOUDSTAFEL INLEIDING 7 TITEL I - Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering 9 Hoofdstuk 1. Omvang van de verzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 Modelovereenkomst voor de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

Nadere informatie

AUTO VERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT. ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058).

AUTO VERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT. ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058). VERZEKERING AUTO ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058). Opgepast : Ga na in de bijzondere voorwaarden van uw verzekeringscontract welke de waarborgen zijn

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES...

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES... - AD1071NL - 131201 HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 Artikel 1 - Voorwerp van de dekking... 3 Artikel 2 - Verzekerd risico... 3 Artikel 3 - Wijziging van het verzekerd risico... 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Top Woning

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Top Woning Algemene voorwaarden Brandverzekering Top Woning 0079-2000712N-01012013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Pack Ik bouw - Pack Ik verbouw

Algemene voorwaarden. Pack Ik bouw - Pack Ik verbouw Pack Ik bouw - Pack Ik verbouw 0079-8075030N-22062009 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax +32(0)2 664 81 50

Nadere informatie

BEROEPSGEBONDEN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING HOSPITALISATIE ALGEMENE VOORWAARDEN

BEROEPSGEBONDEN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING HOSPITALISATIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEROEPSGEBONDEN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING HOSPITALISATIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2 Inhoudsopgave Definities Hoofdstuk I - De contracterende partijen van de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; nieuwe bedrijfszetels;

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; nieuwe bedrijfszetels; ALGEMENE BEPALINGEN Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de interpretatie van dit contract wordt bedoeld met: De wet: de Belgische wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen, alsook alle uitbreidingen,

Nadere informatie

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden BA Privéleven Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLE RISICO S

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLE RISICO S ALGEMENE VOORWAARDEN ALLE RISICO S HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN VERZEKERINGSNEMER: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die het contract afsluit. VERZEKERDE: De verzekeringsnemer en iedere persoon

Nadere informatie

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen TALENSIA Arbeidsongevallen Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. TITEL I - WETTELIJKE DEKKING

Nadere informatie

VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS. Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden

VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS. Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS CASCO INHOUDSOPGAVE Begripsomschrijvingen TITEL 1 - WAARBORGEN art. 1. Omvang

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Auto, Bestelwagen & Moto

ALGEMENE VOORWAARDEN Auto, Bestelwagen & Moto ALGEMENE VOORWAARDEN Auto, Bestelwagen & Moto INHOUDSTABEL 1 HOOFDSTUK I UW AON AFFINITY ASSISTANCE BIJSTAND... 5 1.1 DEFINITIES... 5 VERZEKERINGSNEMER:... 5 VERZEKERDE:... 5 VERZEKERD(E) VOERTUIG(EN):...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN

ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN Inhoudstafel Blz. Definities 5 Artikel 1 : Doel van de verzekering 6 Artikel 2 : Waarborgen 6 Artikel 3 : Wachttijd 6 Artikel 4 : Wijziging van de invaliditeitsgraad

Nadere informatie

Comfort Auto Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden

Comfort Auto Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden Comfort Auto Verzekering en bijstand auto Inhoud Kosteloze hulpverleningsdiensten 5 1. Info Line 02 550 05 55 5 2. Eerste Hulp 5 3. Herstellingshulp 7 Aansprakelijkheid 8 1. Omvang van de dekking Aansprakelijkheid

Nadere informatie

COMFORT AUTO Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden

COMFORT AUTO Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden COMFORT AUTO Verzekering en bijstand auto Inhoud Hoofdstuk 1 Aansprakelijkheid 5 1.A. Omvang van de dekking 5 1.A.1. Verzekerde voertuigen en personen 5 1.A.2. Verzekeringsgebied 6 1.A.3. Dekkingen 6

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENGINEERING VERZEKERING MACHINEBREUK VOOR VOERTUIGEN VOOR SPECIAAL GEBRUIK

ALGEMENE VOORWAARDEN ENGINEERING VERZEKERING MACHINEBREUK VOOR VOERTUIGEN VOOR SPECIAAL GEBRUIK Pagina 1 van 14 INHOUDSTAFEL A. WAARBORGVOORWAARDEN 2 1. ARTIKEL 1 Omvang van de waarborgen 2 2. ARTIKEL 2 Gebiedsgrenzen 4 3. ARTIKEL 3 Uitsluitingen gemeenschappelijk voor alle waarborgen 4 B. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

C. SCHADEGEVALLEN 8 D. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 13

C. SCHADEGEVALLEN 8 D. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 13 BRANDPOLIS WONINGEN - VRIJE BEROEPEN - KANTOREN ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 GEMEENSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN GELDIG VOOR ALLE WAARBORGEN 4 A. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 4 B. ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Titel A : Specifieke voorwaarden betreffende de verzekering. aansprakelijkheid van landbouwbedrijven Verzekering «Landbouwbedrijf»

Titel A : Specifieke voorwaarden betreffende de verzekering. aansprakelijkheid van landbouwbedrijven Verzekering «Landbouwbedrijf» algemene Voorwaarden de duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11)

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11) RECHTSBIJSTND UTO rtikel 1 LGEMENE VOORWRDEN (Réf. 1400-23.05.11) Een buitengewone naam voor een uitzonderlijke Rechtsbijstand. Om U te overtuigen, lees... artikel 1 van de algemene voorwaarden! U zal

Nadere informatie

REISONGEVALLENVERZEKERING VOOR DE HOUDERS VAN EEN DOOR BCC CORPORATE UITGEGEVEN VISA- OF MASTERCARD KAART ALGEMENE VOORWAARDEN

REISONGEVALLENVERZEKERING VOOR DE HOUDERS VAN EEN DOOR BCC CORPORATE UITGEGEVEN VISA- OF MASTERCARD KAART ALGEMENE VOORWAARDEN REISONGEVALLENVERZEKERING VOOR DE HOUDERS VAN EEN DOOR BCC CORPORATE UITGEGEVEN VISA- OF MASTERCARD KAART ALGEMENE VOORWAARDEN Polis onderschreven door BCC Corporate NV, Vorstlaan 11, 1170 Brussel, bij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING Inleiding Geachte mevrouw Geachte heer De hierna volgende tekst bevat de algemene voorwaarden van onze polis «Woningverzekering». Samen met de bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

Voertuigschade. Ref. B 1-003-2012-05. Algemene voorwaarden INHOUDSTAFEL

Voertuigschade. Ref. B 1-003-2012-05. Algemene voorwaarden INHOUDSTAFEL Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie