MERLIJN MEDIATION CIRCLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MERLIJN MEDIATION CIRCLE"

Transcriptie

1 MERLIJN MEDIATION CIRCLE

2 Merlijn Mediation Circle (MMC) MMC is vanaf 2014 partner van Het Conflictwarenhuis. Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen twee of meer partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot gezamenlijk gedragen optimale oplossingen te komen. De te kiezen logistiek wordt steeds afgestemd met de klanten en op de klantbehoeften. Het Conflictwarenhuis biedt u zeven groepen mediationspecialisten. We onderscheiden familie-, arbeids-, medezeggenschaps-, overheids-, business-, team- en pensioenmediation. Al onze mediators zijn uiterst oplossingsgericht. In het onderstaande wordt toegelicht wat u van de opvattingen en werkwijze van onze mediators mag verwachten. 1 ) Familiemediation koesteren of zorgzaam scheiden Familiebanden Familie krijgt u altijd samen met het gezin waarin u geboren wordt. Het gezin is kostbaar omdat de verbinding die van het bloed is. U herkent de familietrekjes in elkaar; de grappige, leuke en irritante. Het is de kring van mensen die u kennen, vaak al vanaf uw geboorte. De mensen die onvoorwaardelijk van u houden. Bloedbanden kunnen niet verbroken worden. Zelfs als u uw familie nooit meer ziet, blijft die band bestaan. Het is een gegeven dat de mensen die het dichts bij u staan, u het hardst kunnen raken. Juist omdat u in de liefde het kwetsbaarst bent, worden die kwetsingen het diepst gevoeld. Geen wonder dat er mensen veel aan gelegen is om die relaties gezond te houden of te maken. Als er in familieverband moeilijke of onrechtvaardige dingen gebeurd zijn, is de wens om dat ongedaan of goed te maken erg groot. U bent verbonden en wilt of moet op de een of andere manier met elkaar verder. De meeste mediations gaan over families Vandaar dat de meeste mediations op familiegebied plaatsvinden: samen met de ander of anderen aan tafel gaan zitten en met hulp van een neutrale mediator zaken uitpraten en samen naar oplossingen zoeken die een toekomst mogelijk maken. Het best is dat te herkennen in een scheiding waar kinderen bij betrokken zijn, en waar men ook na de scheiding een groot gezamenlijk belang heeft in het welzijn van de kinderen met wie beide partners bloedbanden hebben. Dat vraagt om een proces waarin de partnerrelatie wordt afgesloten, maar waar die andere relatie van collega-ouders tot de dood blijft bestaan in de gezamenlijke liefde voor de kinderen. Het kan ook zijn dat relaties op scherp komen te staan na bijvoorbeeld het overlijden van ouders, waarbij tijdens het proces van de verdeling van de erfenis oud zeer boven komt. Of daar waar gezinnen samengevoegd worden in het bouwen van nieuwe relaties na een MMC Brochure Merlijn Mediation Circle - Pagina 2

3 scheiding. Het is dan soms (te) moeilijk om met wederzijds respect de tradities en gewoontes uit de oude systemen een plek te geven in de nieuwe familieverbanden. Hoe krijgt u het voor elkaar om loyaal te blijven met zoveel verschillende belangen? Ook dan kan het prettig zijn om een neutrale derde te vragen te mediaten om niet te eindigen in een machtsstrijd en een nieuwe scheiding. Zestig procent van de tweede en volgende relaties loopt vast omdat het teveel aanpassing vraagt of er weinig tijd is voor elkaar, of de oude partnerrelaties niet goed zijn afgesloten, of omdat de afspraken tussen al die betrokken ouders niet te verenigen lijken. 2) Arbeidsmediation vernieuwd verder of waardig uit elkaar Werk is het cement tussen mensen Werk is voor mensen belangrijk. Het geeft betekenis aan hun leven en hun zelfbeeld wordt er mede door bepaald. Naast de individuele belangen is er ook een sociale dimensie. Werk en werkomgeving zijn voor velen van ons een tweede thuis. Goede medewerkers horen het belangrijkste kapitaal van een organisatie te zijn, een voorwaarde voor continuïteit en groei ten behoeve van allen die betrokken zijn, waaronder ook collega s, directie, klanten, afnemers en de ondernemers zelf. Als relaties in de werksfeer verstoord raken of dreigen te raken, grijpt dat diep in. En als ze blijven smeulen of zelfs escaleren zullen de gevolgen daarvan niet onopgemerkt blijven. Ziekte is in deze situatie niet altijd medisch objectiveerbaar maar kan wel als verlammend worden gevoeld en niet alleen door de werknemer zelf. Snel verslechterende verhoudingen, verbittering en uiteindelijk hoge ontslagvergoedingen volgen dan onvermijdelijk. En zo kunnen werkgever en werknemer, die ooit begonnen met een gezamenlijk doel, gezamenlijke plannen en afspraken die samen zijn gemaakt, bouwen aan een ladder waarvan de treden steeds verder uit elkaar gaan liggen. De ruimte die daartussenin ontstaat wordt gevuld met feiten, herinneringen en meningen waar ieder zijn of haar gelijk uit haalt en ook goede redenen uit put om gelijk te hebben, waarbij de oorspronkelijke gezamenlijkheid ver te zoeken is. De keuze voor mediation Samen een oplossing zoeken en vinden is niet altijd het eerste waar mensen dan naar verlangen. Maar toch: met oog voor elkaars en de eigen belangen kan een vastgelopen communicatie verrassend genoeg worden omgezet in overleg. Soms met nieuwe inzichten en afspraken als gevolg, soms afspraken waarmee de arbeidsrelatie zo beëindigd kan worden dat pijn, teleurstelling en woede worden omgezet in acceptatie, financieel haalbare afspraken en een bij beide kanten passend integer afscheid. Alle belangrijke aspecten komen aan bod Bij arbeidsmediation gaat het soms vooral over verstoringen in de communicatie en de weerslag daarvan op de (werk)relatie. Soms kan een enkel gesprek met een mediator al nieuwe inzichten opleveren en de zaken vlot trekken. Bij verscherpte conflicten met extra dimensies wordt door de mediator ook aandacht besteed aan de relevante economisch / juridische aspecten zoals de relatie met het UWV, de Wet Verbetering Poortwachter, het functioneren van de Arbodienst en re-integratie. Daar waar cliënten besluiten tot beëindigen van de arbeidsovereenkomst heeft de mediator kennis van MMC Brochure Merlijn Mediation Circle - Pagina 3

4 zaken over opzegging, ontbinding, de ontslagvergoeding en de kantonrechterformule, WW rechten, opzegtermijnen, opzegverboden en concurrentiebedingen. Dat garandeert dat cliënten tot afspraken komen die recht doen aan de wettelijke kaders. Arbeidsmediation en lef hebben Arbeidsmediation is geen plek waar wie dan ook tot ongewilde compromissen wordt gedwongen. Het is een arena waarin partijen vrijwillig en op eigen kracht, desgewenst ondersteund door hun adviseurs, onderhandelen over een resultaat waarmee ze liever naar huis gaan dan met een onzekere uitkomst van een rechterlijke procedure. 3) Medezeggenschapsmediation recht op conflictoplossing Vrijheid in gebondenheid Het bijzondere aan de relatie tussen OR en bestuurder is het feit dat ze samen moeten werken. De bestuurder is nu eenmaal verplicht een OR in te stellen en de OR kan de bestuurder niet ontslaan. Ze moeten er met elkaar zien uit te komen. Een conflict tussen OR en bestuurder werkt vaak onnodig belemmerend Soms loopt de spanning op tot een (openlijk) conflict met de bestuurder. Een OR die met een conflict te maken krijgt, kan naar de rechter stappen. Overigens doet de rechter niet vaak uitspraken in geschillen tussen OR en bestuurder. Als het daadwerkelijk tot een juridische procedure komt, kunnen tijd en kosten enorm oplopen, vooral als partijen zich laten adviseren door deskundigen. De juridische weg is daardoor vaak geen optie en doet de onderlinge verstandhouding en de medezeggenschap geen goed. Vaker worden conflicten niet opgelost, blijven ze openlijk of verborgen aanwezig, met alle gevolgen van dien. In zo n situatie gaat veel energie verloren en treedt er stagnatie op in samenwerking en besluitvorming. Waarover gaan geschillen in de medezeggenschap? OR en bestuurder kunnen conflicten ontwikkelen doordat ze qua karakters niet door één deur kunnen. Er zijn verschillen in achtergrond, taal, cultuur, macht of visie. Bestuurder en OR hebben verschillende belangen. Er kan sprake zijn van wantrouwen ten opzichte van de bedoelingen van een bestuurder. Ziet de bestuurder medezeggenschap eigenlijk wel zitten? Zo kan een conflict over de aanpak van een reorganisatie ontstaan. De bestuurder wil doorgaan met het ingezette reorganisatieproces en de ondernemingsraad wil eerst helderheid over de gevolgen voor de medewerkers, wil hij dat er een goed sociaal plan ligt en dat de positie van de OR in het vervolgtraject geregeld is. De bestuurder zegt dat zij nog niet alle vervolgstappen kan aangeven en per stap wil beoordelen of advies aan de OR gevraagd gaat worden. De OR vreest dat de reorganisatie in kleine deeltjes toch doorgevoerd gaat worden en dat hij er niet aan te pas komt Er kunnen daarnaast geschillen ontstaan binnen de OR of tussen medezeggenschapsorganen. De OR-leden zijn vanwege de democratische verkiezingen tot elkaar veroordeeld. En ook hier kunnen de belangen zeer verschillend zijn. De een is tot de OR toegetreden vanuit een frustratie, de ander om de organisatie van binnenuit te leren kennen, de volgende is zeer procedureel ingesteld en weer iemand anders houdt niet van regeltjes en wil vooral met de bestuurder sparren over de inhoud van besluiten. Ook vakbondsfracties binnen de OR kunnen het niet altijd met elkaar vinden. MMC Brochure Merlijn Mediation Circle - Pagina 4

5 Zowel OR als bestuurder hebben te maken met een achterban: de medewerkers, het MT, de RvT/RvB of RvC, aandeelhouders, vakorganisaties, politieke organen en andere medezeggenschapsorganen, zoals een cliëntenraad of een leerlingenraad. Beide partijen hebben rekening te houden met deze achterbannen. Waarom mediation in medezeggenschapstrajecten? Conflicten hoeven niet negatief te zijn. Er liggen altijd kansen besloten in een conflict. Belangrijk is hoe de OR en de bestuurder omgaan met een conflict. Mediation kan daarbij ondersteunen en is een goed alternatief om impasses te helpen doorbreken en oplossingen te vinden. Vaak worden duurzamere resultaten geboekt. Men kan trots zijn dat men eruit is gekomen met elkaar! Het feit dat partijen tot een gezamenlijke uitkomst komen, maakt mediation zeer geschikt voor conflicten waarbij partijen ook in de toekomst nog met elkaar te maken hebben. 4) Overheidsmediation de kloof lijkt breder dan de brug De relatie tussen overheid en derden Een goed functionerende overheid is een voorwaarde voor een rechtsstaat en een sieraad voor een samenleving. Dat vereist van die overheid eenduidigheid, kenbaarheid, zekerheid. Maar als de overheid zich al te zeer vastbijt in haar algemene publieke taak kan een individueel belang van een burger daarin maar al te gemakkelijk verdrinken. Dan komt het individu tekort en dan doet de overheid ook zichzelf tekort. Een overheid die burgers betrekt bij haar afweging van algemene en individuele belangen is machtig en gewetensvol tegelijk. De keuze voor mediation In een gemiddelde procedure komen overheid en burger elkaar in feite amper anders dan op papier tegen. Tal van recente projecten hebben aangetoond dat het toepassen van mediationtechnieken in de onderlinge contacten het aantal procedures decimeert en de kwaliteit van beslissingen en het imago van de overheid enorm verbetert. Veel problemen lossen zich al op door een verbetering van de communicatie en het contact van mens tot mens. Conflicten die hardnekkiger of complexer zijn kunnen worden opgelost in een mediationprocedure. Mediation is de kans bij uitstek om de mensen die samen de overheid vormen te laten onderhandelen met mensen die samen de rest van de maatschappij zijn en die de overheid dragen en in stand houden. Onze overheidsmediators Onze overheidsmediators kennen de overheid van binnen en van buiten. Dat maakt hen bij uitstek geschikt om als brug en vertaler van belangen te functioneren. Het is onze ervaring dat als de stap naar mediation eenmaal is gezet, ambtenaren en burgers elkaar in hun verschillende posities en verantwoordelijkheden heel goed begrijpen en er meestal in slagen om ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen in de realiteit met elkaar te verenigen. MMC Brochure Merlijn Mediation Circle - Pagina 5

6 5) Businessmediation Vestand van zaken Mediation bij zakelijke geschillen. De beste oplossingen en substantiële voordelen: - Belangrijke kostenbesparing t.o.v. procederen - Oplossingen op eigen kracht en naar eigen smaak - Tijdwinst - Geen slappe compromissen, maar een uitkomst die door partijen gedragen wordt - Geen onnodige en vaak schadelijke media-aandacht - Geen reputatieschade Business mediation vereist als mediator wel een specialist op het relevante terrein. Business mediators hebben zicht op de cultuur en kennis van processen in de bedrijven waar ze voor optreden. Ze hebben de senioriteit om volledig geaccepteerd te worden als begeleider bij vaak gecompliceerde geschillen. Daarmee dragen ze bij aan het bereiken van haalbare en werkbare oplossingen. Business mediation groeit. Wij zien dat steeds meer gebruik wordt gemaakt van mediation bij zakelijke conflicten. Rechtsgang is vrijwel altijd de laatste stap. Een conflictanalyse in een vroeg stadium ligt veel meer voor de hand. Daarmee krijg je inzicht in de kansrijkheid van een mediation aanpak en daardoor wordt daar ook voor gekozen. Dit is een maatschappelijke trend. Het is niet vreemd dat er juist nu wetsvoorstellen klaar liggen voor behandeling in de Tweede Kamer. Deze voorstellen beogen mediation steviger te verankeren in de samenleving en tevens om de rechterlijke macht te ontlasten. Zo moeten bedrijven of zakenpartners die een conflict met elkaar hebben straks bij de rechter eerst uitleggen of mediation al is geprobeerd en zo niet dan moeten zij dat motiveren. 6) Team mediation een systeem is meer dan de som der delen Een team in conflict Bij een team in conflict zal zoeken naar de schuldvraag de oplossing niet brengen. Hooguit wordt een zondebok aangewezen, die dan moet vertrekken, maar het probleem zal er niet mee verdwijnen. We zijn gewend te kijken naar individuele eigenschappen, terwijl het gaat om wat er zich tussen mensen afspeelt. Hoe verhouden de groepsleden zich tot elkaar en welke beelden en gewoonten spelen hierin een prominente rol. Deze patronen kunnen een dwingend karakter krijgen, de groepsleden houden elkaar gevangen in die patronen waardoor de samenwerking stagneert. Team mediation Bij team mediation worden de interactie patronen blootgelegd en bespreekbaar gemaakt om toekomstgericht een andere manier van samenwerking vorm te geven. Het heeft geen zin om het vastgelopen zijn in patronen aan iemands schuld te koppelen. Het team is hier immers als team in terecht gekomen. Er is een onbalans gekomen in de samenwerking en dan komen er altijd krachten op om die onbalans te herstellen. Maar dat veroorzaakt weer opnieuw onbalans. Voorbeelden daarvan zijn patronen als hoe meer initiatief jij neemt, MMC Brochure Merlijn Mediation Circle - Pagina 6

7 des te meer ik mij terugtrek en hoe meer jij je terugtrekt, des te meer initiatief ik neem / moet nemen. Op basis van individuele gesprekken kan de teammediator het krachtenveld schetsen in de vorm van driehoeken triades. Triades in een groep zijn in of uit balans. Door deze te schetsen maakt de mediator een hypothese over de verhoudingen in het team en maakt deze vervolgens plenair bespreekbaar. Daarnaast gebruikt de mediator meerdere technieken en interventies. Allen zijn gericht op het ontwrichten van het vastgelopen systeem zodat een nieuw verhaal over de werkelijkheid kan ontstaan. (7) Pensioenmediation Bemiddeling en voorlichting Pensioengeschillen Het begint al met de partijen in een pensioenregeling: de werkgever, de werknemer en de pensioenuitvoerder. Het zijn drie partijen met hun eigen rol, die in drie verschillende overeenkomsten afspraken met elkaar hebben gemaakt. Als er iets misgaat, of lijkt mis te gaan, is het vaak niet duidelijk wie er moet worden aangesproken. Bijkomende complicatie is de rol van de pensioenadviseur die geen partij in één van de drie overeenkomsten is, maar wel vaak degene is met kennis van de materie. De pensioenadviseur is echter, als adviseur van de werkgever, per definitie niet onafhankelijk. Daarnaast zijn er individuele pensioengeschillen. Bij scheiden, overlijden en arbeidsongeschiktheid blijkt dat de verwachtingen over (bij scheiden) de verdeling van pensioen en (bij overlijden en arbeidsongeschiktheid) de hoogte daarvan een voedingsbodem voor conflicten zijn. De complexe materie is voor veel individuen, maar ook voor professionals zoals notarissen en advocaten, lastig te begrijpen. Keuze voor mediation Voor het op gang brengen van een gesprek, is het van belang dat iedereen op een minimum kennisniveau wordt gebracht en voorafgaand aan het traject van de noodzaak van deze eerste stap worden overtuigd. Daarna wordt de positie van de betrokken partijen inzichtelijk gemaakt. Door het onderscheid in verschillende fasen, verdient het de voorkeur en de rol van mediator en de rol van expert gescheiden te houden en de mediation - in ieder geval een deel daarvan - door twee personen te laten uitvoeren. Specifieke aspecten van pensioen In tegenstelling tot andere relaties waarin een conflict kan ontstaan, hebben partijen in een pensioenrelatie vaak niet bewust voor elkaar gekozen. Problemen zijn meestal zakelijk van aard en hebben te maken met feitelijke onjuistheden of slechte voorlichting. Dit geldt overigens ook voor individuele pensioenconflicten. Vanzelfsprekend verdient het de voorkeur dat partijen een tevreden gevoel overhouden aan de bereikte oplossing. Communicatie is in sneltreinvaart het zwaartepunt geworden in een voorheen statische markt. Door de grote financiële belangen en de relatief kleine interesse voor het onderwerp, is er jarenlang een ideale voedingsbodem voor scheefgroei tussen belangen en de behartiging daarvan geweest. De oplossing ligt bij de oorsprong van het probleem: betere communicatie. MMC Brochure Merlijn Mediation Circle - Pagina 7

8 Wat kan MMC voor u betekenen? Conflictoplossing Conflicten zijn ingrijpend en kosten geld. Misverstanden, communicatieproblemen, stroeve samenwerkingen, mislukte onderhandelingen: ze komen in de beste bedrijven, organisaties, instellingen én families voor. Helaas lukt het niet altijd om deze problemen op te lossen en wordt in een juridisch traject getracht het gelijk aan eigen kant te krijgen. Slepende procedures volgen. Veelal is het uitgesproken vonnis niet naar tevredenheid van partijen en betekent het niet het gewenste einde van de communicatieproblemen. Zeker niet als partijen daarna hun zakelijke of persoonlijke relatie (moeten) voortzetten. Conflicten grijpen diep in op de persoonlijke gevoelens van mensen en beïnvloeden hun (professionele) functioneren. Ze ontwrichten en ontregelen samenwerkingen en organisaties. Dit inzicht heeft ertoe geleid dat men steeds vaker conflicten zo snel mogelijk uit de wereld wil helpen door hieraan zelf een wezenlijke bijdrage te leveren. Het feit dat partijen gezamenlijk een beslissing nemen en niet een rechter of arbiter, geeft de gevonden oplossing meer draagkracht en perspectief voor de toekomst. De organisatie van MMC MMC is een netwerk van ervaren, gekwalificeerde en gespecialiseerde mediators door heel Nederland. Per provincie is er één business unit als uitgangspunt. MMC mediators zijn als mediator of conflictcoach specialisten op een of meerdere rechtsgebieden, branches, dan wel conflicttypen of typen conflictpartners. Is er sprake van een structurele samenwerking met een organisatie dan formeren wij bij aanvang van de samenwerking samen met u een accountteam van mediators. Dit team wordt wat betreft de samenstelling volledig afgestemd op uw behoefte en kan bestaan uit mediators met eenzelfde of met verschillende specialisaties op bijvoorbeeld rechtsgebied. Of we formeren een team van mediators dat ervaring heeft met bepaalde typen van conflictpartijen. Bijvoorbeeld binnen en tussen organisaties (profit en non-profit), tussen organisaties en overheden, tussen of binnen (semi)overheden, tussen organisaties en private partijen/particulieren, tussen overheid en private partijen/particulieren, tussen private partijen/particulieren onderling. Desgewenst vindt de selectie van mediators plaats op de branche waarin u werkzaam bent. Ook voor mediations met grote publicitaire of politieke implicaties heeft MMC specialisten in huis. MMC ziet het als haar missie om haar cliënten het optimale rendement te laten halen uit de conflicten waarin zij betrokken zijn of dreigen te geraken. Een conflict is een signaal dat er iets moet veranderen en biedt in die zin aan alle betrokken een kans: namelijk om na alle verkregen inzichten door het conflictproces een meer anticiperende en effectievere positie in te kunnen nemen dan voor het conflict. MMC heeft zich ten doel gesteld om zowel het bedrijfsleven en de overheid alsmede particulieren in Nederland, een netwerk van mediators aan te bieden dat zich door hoge kwaliteit en permanente deskundigheidsbevordering onderscheidt in de markt. Wij leveren een optimaal functionerende organisatie rondom conflictbegeleiding wat betreft de logistiek, afspraakregeling en facturering, hetgeen zowel voor de mediator als de externe klant een garantie biedt voor kwaliteit en zekerheid. MMC Brochure Merlijn Mediation Circle - Pagina 8

9 Het effect van deze manier van werken is dat MMC zich helder en veelzijdig profileert in de markt en zich daarbij onderscheidt van haar concurrenten op het gebied van: - kwaliteitsborging en effectiviteit, - deskundigheid en enthousiasme, - ethiek en betrokkenheid bij mensen; - professionaliteit en snelheid van werken; - breedte van het aanbod en capaciteit (ook grote (inter)nationale accounts kunnen worden bediend) De werkwijze van MMC In onderstaande vindt u informatie over de te verwachten logistiek. Binnenkomen aanvraag De aanvraag kan op verschillende manieren bij MMC binnenkomen via: - een verwijzende instantie; - (één van de) cliënten; - een onderneming, organisatie, instelling, vereniging of stichting waar een of meerdere van de cliënten werkzaam is/zijn; - vertegenwoordigers uit een achterban van betrokken cliënten; - een van onze partners. Vastleggen gegevens Bij dit eerste contact legt MMC de volgende gegevens vast: - namen van (de contactpersonen van) de cliënten; - gegevens om hen te kunnen bereiken (telefoonnummers, adressen en indien ` nodig adresgegevens); - opdrachtgegevens: type/soort conflict en indien nodig of relevant, de branche en/of het rechtsgebied waar het conflict zich afspeelt; - de provincie waar de cliënten de opdracht uitgevoerd willen zien; - de spoedeisendheid van de opdracht; - eventuele voorkeuren/wensen t.a.v. de selectie van de mediator. MMC zal niet inhoudelijk op de vraag ingaan, tenzij daartoe nadrukkelijk de behoefte wordt geuit door de client. Deze informatie zal in dat geval nauwkeurig worden doorgegeven aan de mediator die voor de opdracht wordt benaderd. Selectie mediator Na deze intake zal MMC een mediator (of meerdere mediators, als de aanvrager vraagt om een shortlist) benaderen op basis van diverse criteria: -het type conflict; - het specialistische rechtsgebied en/of de branche waar het conflict binnen valt; - de geografische herkomst van de aanvraag; - de provincie waarin de opdracht moet worden uitgevoerd; - de termijn waarop met de opdracht moet worden aangevangen en eventuele deadlines i.v.m. procedures; - eventueel persoonlijke voorkeur of ervaring van de aanvrager. MMC Brochure Merlijn Mediation Circle - Pagina 9

10 MMC benadert vervolgens de beoogde mediator / een selectie van mediators met de vraag of zij de opdracht willen verzorgen en vanaf wanneer zij met de opdracht kunnen beginnen. Het ligt in de bedoeling om steeds zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 24 uur de namen van de beschikbare mediators bij de cliënten of aanvragende organisatie te hebben. De conflictpartij(en) maken vervolgens hun keuze kenbaar aan MMC. MMC neemt daarna contact op met de mediators op de lijst en deelt hen mee of zij wel/niet zijn verkozen. Hierna treedt MMC naar de achtergrond en neemt de mediator de verantwoordelijkheid voor de opdracht over van MMC. Op dit moment zijn ruim 40 ervaren mediators aangesloten bij MMC. Deze personen brengen naast hun functie als mediator veelal een indrukwekkende ervaring mee op bestuurlijk, management, consultancy of juridisch gebied. Toetreding tot MMC is gebaseerd op stringente kwaliteits- en ervaringseisen. Heeft u vragen, wilt u informatie of (mogelijk) een mediator inschakelen, neemt u dan gerust contact met ons op: Merlijn Groep t Raadhuis, Dorpstraat 7 Postbus AB Nuland tel: MMC Brochure Merlijn Mediation Circle - Pagina 10

11 Merlijn Groep Merlijn Groep is een dynamische en multidisciplinaire organisatie met het Focus op professionele communicatie en conflicthantering zowel op zakelijk als op persoonlijk niveau. De bij Merlijn Groep aangesloten zakenpartners behartigen samen met Merlijn in respectvolle en grensverleggende verhoudingen de belangen van onze klanten met hoge ambitie en passie voor duurzame en meetbare resultaten. Wij gaan uit van de eigen kwaliteiten en creativiteit van onze klanten Daarom laten we ons al decennia inspireren door Merlijn, de raadgever van de legendarische Koning Arthur en zijn Ronde Tafel-ridders. Merlijn leefde zijn leven van achteren naar voren, terug in de tijd, zodat hij over ervaringen en wijsheid uit de toekomst kon beschikken. Merlijn wendde deze kracht niet aan om anderen van kant en klare adviezen te voorzien, maar reikte hen wel gedachten en suggesties aan waarmee zij hun eigen wijsheid beter konden gebruiken. Op die bijzondere manier was de raadgever Merlijn een meester in communicatie. Wij helpen onze klanten de specifieke aspecten van hun eigen kracht te ontdekken, te ontwikkelen en te leren toepassen voor zichzelf en hun organisatie. We zien het als onze taak om al onze kennis en knowhow aan hen ter beschikking te stellen en hen ook met raad en daad terzijde te staan in hun ontwikkeling of behoeften van het moment. Professionals voor professionals Merlijn Groep biedt een breed scala aan producten van praktijkgerichte trainingen en deskundige ondersteuning en advies op het gebied van mediation, medezeggenschap, conflictcoaching, juridische vaardigheden en onderhandelen. Het is de ambitie van Merlijn Groep om steeds aantoonbare, onderscheidende kwaliteit te leveren, zowel wat betreft onze inhoudelijke dienstverlening, onze kennis en professionele vaardigheden als wat betreft de duurzame toepassing hiervan. Wij streven doorlopend naar excellente resultaten. In al onze diensten zijn we doelgericht. Onderdeel van die diensten zijn onze trainingen. Daarin bieden wij steeds mogelijkheden om verkregen inzichten en vaardigheden te oefenen en te toetsen aan de praktijk. We hebben ervaren dat we resultaten bereiken vanuit een eerlijke dialoog waarbij humor en helderheid helpen om scherp te blijven en om de oefensituaties te kunnen vertalen naar de dagelijkse werkzaamheden. Vertrouwen Wij dragen er zorg voor dat Merlijn een organisatie is waar mensen volledig vertrouwen in hebben. Dat geldt voor zowel de inhoud als de relatie. We geven daarom continue aandacht aan klantbehoefte-analyses, evaluaties en research en baseren daarop de innovatie van onze producten en de groei van onze eigen kwaliteiten. Merlijn Groep: de klant in beeld MMC Brochure Merlijn Mediation Circle - Pagina 11

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid Training voor medewerkers die binnen hun bedrijf als vertrouwenspersoon optimaal willen functioneren. Training vertrouwenspersonen

Nadere informatie

CONFLICTCOACHING BIJ TEAMS Over vastlopen en weer vlottrekken

CONFLICTCOACHING BIJ TEAMS Over vastlopen en weer vlottrekken CONFLICTCOACHING BIJ TEAMS Over vastlopen en weer vlottrekken Training voor professionals die op effectieve wijze conflicten in teams willen begeleiden. Conflictcoaching bij teams Introductie Vastlopende

Nadere informatie

CONFLICTCOACHING Leren reageren vanuit verbinding. training voor professionals die op effectieve wijze conflicten willen begeleiden.

CONFLICTCOACHING Leren reageren vanuit verbinding. training voor professionals die op effectieve wijze conflicten willen begeleiden. CONFLICTCOACHING Leren reageren vanuit verbinding training voor professionals die op effectieve wijze conflicten willen begeleiden. Conflictcoaching Introductie Conflicten zijn een veel voorkomend onderdeel

Nadere informatie

ZEG WAT JE ZIET Het communiceren van signalen

ZEG WAT JE ZIET Het communiceren van signalen ZEG WAT JE ZIET Het communiceren van signalen NBA PE training voor: openbaar accountants in de assurance-praktijk openbaar accountants in de samenstelpraktijk AA- en RA- trainees interne accountants overheidsaccountants

Nadere informatie

RAAD & DAAD OP HET JUISTE MOMENT VERNIEUWENDE, BETAALBARE JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR ONDERNEMERS

RAAD & DAAD OP HET JUISTE MOMENT VERNIEUWENDE, BETAALBARE JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR ONDERNEMERS RAAD & DAAD OP HET JUISTE MOMENT VERNIEUWENDE, BETAALBARE JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR ONDERNEMERS JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR ONDERNEMERS Labor Advocaten is een ondernemersgericht advocatenkantoor

Nadere informatie

Mediation. Conflictoplossing als alternatief voor een juridische procedure.

Mediation. Conflictoplossing als alternatief voor een juridische procedure. Conflictoplossing als alternatief voor een juridische procedure. Mediation is een vorm van conflicthantering waarbij de betrokken partijen zélf onderhandelen over het oplossen van hun geschil onder procesbegeleiding

Nadere informatie

Mediation: effectieve conflictoplossing op maat, als alternatief voor een juridische procedure

Mediation: effectieve conflictoplossing op maat, als alternatief voor een juridische procedure Mediation: effectieve conflictoplossing op maat, als alternatief voor een juridische procedure Schilderij Het appeltje is speciaal gemaakt voor en eigendom van Randstad Mediation & Coaching Wie recht zoekt

Nadere informatie

Doorbreek je belemmerende overtuigingen!

Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Herken je het dat je soms dingen toch op dezelfde manier blijft doen, terwijl je het eigenlijk anders wilde? Dat het je niet lukt om de verandering te maken? Als

Nadere informatie

Inkomensadvies. WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Inkomensadvies. WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomensadvies WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen bij pensionering, arbeidsongeschiktheid en overlijden Wat gebeurt er met mijn (gezins)inkomen als ik met pensioen ga, arbeidsongeschikt

Nadere informatie

VERDIEPINGSTRAINING VERTROUWENSPERSOON Integriteit. Accreditatie door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen in aanvraag

VERDIEPINGSTRAINING VERTROUWENSPERSOON Integriteit. Accreditatie door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen in aanvraag VERDIEPINGSTRAINING VERTROUWENSPERSOON Integriteit Accreditatie door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen in aanvraag Verdiepingstraining vertrouwenspersoon Integriteit Introductie In elke

Nadere informatie

...arbeidsconflict? mediation!

...arbeidsconflict? mediation! ...arbeidsconflict? mediation! De persoonlijke aanpak van een Mediatior werkt vele malen sneller en leidt minder vaak tot kostbare en langdurige beroepszaken en hoorzittingen. Bron: Laatste nieuws (Novum/ANP)

Nadere informatie

Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015

Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het belangrijkste deel van de Wet werk en zekerheid in werking: de herziening van het ontslagrecht. Hoe die

Nadere informatie

indertherapie oevorden Ellen Adema

indertherapie oevorden Ellen Adema Het Relatiehuis Het Relatiehuis Het is prettig om goed, harmonieus contact te hebben met de mensen om u heen. In het bijzonder met de mensen die dicht bij u staan, zoals uw partner, uw kinderen, uw vader

Nadere informatie

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK Vaardigheidstraining Managen van conflicten op de werkvloer Introductie Conflicten hebben zowel belemmerende als kansrijke aspecten. Naast pijn, verwarring en onzekerheid

Nadere informatie

M G H M E D I A T I O N. Specialisten die Mediation op maat leveren. Mediation Groep Holland. Lakenblekerstraat 49;1431 GE Aalsmeer

M G H M E D I A T I O N. Specialisten die Mediation op maat leveren. Mediation Groep Holland. Lakenblekerstraat 49;1431 GE Aalsmeer M G H M E D I A T I O N Specialisten die Mediation op maat leveren Mediation Groep Holland Lakenblekerstraat 49;1431 GE Aalsmeer tel 0297-347166 (Schoenmaker Advies) tel 023-5385789 ( vegtadvies@planet.nl)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bedrijfsfilosofie... 3. Liberforte Pensioen... 4. Liberforte Hypotheek... 5. Liberforte Werkgeversdiensten... 6

Inhoudsopgave. Bedrijfsfilosofie... 3. Liberforte Pensioen... 4. Liberforte Hypotheek... 5. Liberforte Werkgeversdiensten... 6 2 Inhoudsopgave Bedrijfsfilosofie...................... 3 Liberforte Pensioen...................... 4 Liberforte Hypotheek...................... 5 Liberforte Werkgeversdiensten..................... 6 3

Nadere informatie

Regeling klachten en geschillen

Regeling klachten en geschillen Regeling klachten en geschillen Inleiding Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, wordt dat georganiseerd volgens de regels van het samenwerkingsverband (SWV). Meestal gaat dat in goed overleg,

Nadere informatie

Mediation bij Onderwijsgeschillen

Mediation bij Onderwijsgeschillen Mediation bij Onderwijsgeschillen In goed overleg tot een oplossing komen Onderwijsgeschillen biedt mediation aan bij alle soorten conflicten in het onderwijs. Alle scholen die bij Onderwijsgeschillen

Nadere informatie

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602.

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602. Dienstenwijzer Oranjeland Ltd Ons kantoor heeft een adviserende en bemiddelende functie op het gebied van hypotheken, pensioenen en assurantiën voor zowel de particuliere als zakelijke relatie. Daarbij

Nadere informatie

MERLIJN LEERGANG ARBEIDSMEDIATION (20 PE) Specialisatietraining

MERLIJN LEERGANG ARBEIDSMEDIATION (20 PE) Specialisatietraining MERLIJN LEERGANG ARBEIDSMEDIATION (20 PE) Specialisatietraining Merlijn Leergang Arbeidsmediation Introductie Deze leergang is een combinatie van de training mediation in arbeidsconflicten en Achter de

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Overleg en onderhandelen over arbeidsvoorwaarden

Overleg en onderhandelen over arbeidsvoorwaarden Overleg en onderhandelen over arbeidsvoorwaarden Peter van Delden Februari 2017 Herman Kuijkstraat 14 4191 AK Geldermalsen +31 622 201 805 www.deldenadvies.nl Overleg over cao / arbeidsvoorwaarden (1)

Nadere informatie

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen Zinthese Plus is een bureau gespecialiseerd in het gedrag van mensen in hun werkomgeving.

Nadere informatie

Als je er samen goed uit wilt komen

Als je er samen goed uit wilt komen Als je er samen goed uit wilt komen Wie zijn De Raad van Mediators Wij zijn een bedrijf met een sterke merknaam en een modern platform. We opereren op een zakelijke wijze met een groeiend netwerk van aangesloten

Nadere informatie

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over:

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over: Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl Lees hieronder verder over: Het werk van ondernemingsraden. Het werk van de trainer/adviseur. De ideale trainer/adviseur.

Nadere informatie

INKOMENSZEKERHEID VOOR NU EN LATER

INKOMENSZEKERHEID VOOR NU EN LATER INKOMENSZEKERHEID VOOR NU EN LATER Wij zijn pas tevreden als u het bent! WIJ ZIJN PAS TEVREDEN ALS U HET BENT Als jong en dynamisch kantoor is QBENEFITS gespecialiseerd in het geven van inkomensadviezen

Nadere informatie

MAAK HET DEFINITIEF. Uit elkaar gaan / van echt scheiden 010-30 70 518

MAAK HET DEFINITIEF. Uit elkaar gaan / van echt scheiden 010-30 70 518 MAAK HET DEFINITIEF Uit elkaar gaan / van echt scheiden 4 Uit elkaar te gaan / van echt scheiden 4.1 Samenwoners uit elkaar Uit elkaar gaan met hulp en begeleiding van De ScheidingsProfs geeft beide partijen

Nadere informatie

ABC Echtscheidingsbemiddeling

ABC Echtscheidingsbemiddeling ABC Echtscheidingsbemiddeling MAAK KENNIS MET ONZE DIENSTVERLENING Een goede scheiding is het begin van iets beters ABC Echtscheidingsbemiddeling 2013 Samenvatting Een goede scheiding is het begin van

Nadere informatie

Overleg en onderhandelen over arbeidsvoorwaarden

Overleg en onderhandelen over arbeidsvoorwaarden Overleg en onderhandelen over arbeidsvoorwaarden Peter van Delden April 2017 Herman Kuijkstraat 14 4191 AK Geldermalsen +31 622 201 805 www.deldenadvies.nl Overleg over cao / arbeidsvoorwaarden (1) Wat

Nadere informatie

Mediation: effectieve conflictoplossing als alternatief voor een juridische procedure

Mediation: effectieve conflictoplossing als alternatief voor een juridische procedure Mediation: effectieve conflictoplossing als alternatief voor een juridische procedure Schilderij Het appeltje is speciaal gemaakt voor en eigendom van Randstad Mediation & Coaching Wie recht zoekt moet

Nadere informatie

FAMILIE- & ERFRECHT ADVOCATUUR NOTARIAAT ESTATE PLANNING

FAMILIE- & ERFRECHT ADVOCATUUR NOTARIAAT ESTATE PLANNING & FAMILIE- & ERFRECHT ADVOCATUUR NOTARIAAT ESTATE PLANNING Familie- & Erfrecht - Advocatuur Onze advocaten zijn zeer ervaren en de meeste zijn ook scheidingsmediator. Wij treden veel op voor ondernemers

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Franchise informatie Quickmediator

Franchise informatie Quickmediator Franchise informatie Quickmediator Franchise informatie van Quickmediator Mediator Het beroep mediator is een vrij beroep, omdat iedereen zich zonder enige kennis of opleiding mediator mag noemen. 1 Velen

Nadere informatie

U wilt aan het werk? Dat kan!

U wilt aan het werk? Dat kan! U wilt aan het werk? Dat kan! U zorgt er zelf voor.. En wij helpen u daarbij! Inhoudsopgave Onderwerp Paginanummer Inhoudsopgave 1 Inleiding Individuele Reïntegratie Overeenkomst (IRO) 2 Mogen wij ons

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Stappenplan voor werknemers die op het werk gepest worden

Stappenplan voor werknemers die op het werk gepest worden Stappenplan voor werknemers die op het werk gepest worden Inleiding Pesten op het werk is een ernstige kwestie en heeft vaak een grote impact op de gepeste werknemer. Het vraagt echter wel om een standvastige

Nadere informatie

Management Team Training. Voorbeeld

Management Team Training. Voorbeeld Management Team Training Voorbeeld Exclusieve training op maat MT Voor het Management team wordt er een special pakket op maat aangeboden. Er wordt geluisterd naar uw wensen en u krijgt een speciaal daarop

Nadere informatie

Tijd voor verandering?! OR Impuls Wageningen, 6 maart 2015, dr. mr. Steven Jellinghaus

Tijd voor verandering?! OR Impuls Wageningen, 6 maart 2015, dr. mr. Steven Jellinghaus Tijd voor verandering?! OR Impuls Wageningen, 6 maart 2015, dr. mr. Steven Jellinghaus Waarom vinden we medezeggenschap ook alweer belangrijk? Innovatieve MZ-structuren Wat is innovatie? Waarom innovatie?

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

Conflicthantering Mediation 1 Mediation proces 1 Taken mediator 1 Oplossing? 1. Re-integratie 2 Groepen / Teams 2

Conflicthantering Mediation 1 Mediation proces 1 Taken mediator 1 Oplossing? 1. Re-integratie 2 Groepen / Teams 2 ALGEMEEN 1 Conflicthantering Mediation 1 Mediation proces 1 Taken mediator 1 Oplossing? 1 SOORTEN MEDIATION TRAJECTEN 2 Re-integratie 2 Groepen / Teams 2 WERKWIJZE MEDIATION 3 Aanmelding 3 Intake 3 Eerste

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Wat kunnen we van elkaar verwachten?

Wat kunnen we van elkaar verwachten? Wat kunnen we van elkaar verwachten? U heeft ons de zorg voor uw verzekeringen en/of andere financiële producten toevertrouwd of overweegt dit te gaan doen. In deze dienstenwijzer informeren wij u over

Nadere informatie

Leef je Leven met Zin!

Leef je Leven met Zin! Leef je Leven met Zin! Geef zin aan het Leven, dan geeft het Leven zin aan jou Voor veel mensen is werk belangrijk. Niet alleen als bron van inkomen, maar ook als middel om je zelf te ontwikkelen en te

Nadere informatie

Mediation Brochure 1

Mediation Brochure 1 Mediation Brochure 1 INLEIDING 3 Wat kan mediation voor jou betekenen? 3 Voor wie is mediation bestemd? 3 Hoe werkt een mediator? 3 Uitgangspunten van mediation 3 WERKWIJZE 5 Start (telefonische) intake

Nadere informatie

Mens-vererger-het-niet. Nienke Wiersma, MfN-registermediator en partner bij BosnakBender, 2 juni 2016

Mens-vererger-het-niet. Nienke Wiersma, MfN-registermediator en partner bij BosnakBender, 2 juni 2016 Mens-vererger-het-niet Nienke Wiersma, MfN-registermediator en partner bij BosnakBender, 2 juni 2016 Programma: 1. conflicttheorie 2. ontstaan en escalatie conflicten 3. conflictstijlen 4. mediation 5.

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Werkgever en werknemer kunnen afspreken om in onderling overleg het dienstverband te beëindigen. Dat heet ook wel ontslag met wederzijds goedvinden. U bent

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Wat is mediation... 2

Inhoudsopgave 1. Wat is mediation... 2 Mediation Inhoudsopgave 1. Wat is mediation... 2 2. Wat voor zaken pakken wij aan met mediation?... 2 3. Wanneer biedt mediation de meeste kans op een goede afloop?... 3 4. Spelregels en voorwaarden bij

Nadere informatie

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. MVO en reorganisatie. Een model voor verantwoorde en succesvolle reorganisatie

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. MVO en reorganisatie. Een model voor verantwoorde en succesvolle reorganisatie MVO-Control Panel Instrumenten voor integraal MVO-management MVO en reorganisatie Een model voor verantwoorde en succesvolle reorganisatie 1 Inhoudsopgave Mvo en reorganisatie Verantwoord en succesvol

Nadere informatie

Zó eenvoudig en goed heeft u het nog nooit geregeld. Eén adres voor al uw. oplossingen op het gebied. van Arbo, verzuim en reïntegratie.

Zó eenvoudig en goed heeft u het nog nooit geregeld. Eén adres voor al uw. oplossingen op het gebied. van Arbo, verzuim en reïntegratie. en goed heeft u het nog nooit geregeld Eén adres voor al uw oplossingen op het gebied van Arbo, verzuim en reïntegratie ó eenvoudig W e r k! P o o r t w a c h t e r c e n t r u m : uw steunpunt voor vele

Nadere informatie

Inkomensadvies Inkomen

Inkomensadvies Inkomen Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken Inkomensadvies Inkomen vrieling assurantien Inkomen bij pensionering, arbeidsongeschiktheid en overlijden Wat gebeurt er met

Nadere informatie

Ik sta er niet meer alleen voor!

Ik sta er niet meer alleen voor! Ik sta er niet meer alleen voor! Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn centrale begrippen in onze participatiesamenleving. Eén gezin, één plan, één hulpverlener is al uitgangspunt van beleid. Daaraan wordt

Nadere informatie

adviseren vanuit je kern

adviseren vanuit je kern adviseren vanuit je kern De wereld wordt er niet beter van, de werkomgeving wordt er niet ideaal van, maar je leert te roeien met de riemen die je hebt, te accepteren wat de kwaliteiten zijn waar je mee

Nadere informatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie Hoe SCHERP mag advies zijn? VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Onze juridische adviezen geven scherp aan wat de grenzen van het speelveld

Nadere informatie

Reglement Juridische Dienstverlening Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel van AkzoNobel

Reglement Juridische Dienstverlening Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel van AkzoNobel Reglement Juridische Dienstverlening Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel van AkzoNobel Artikel 1 Definities Arbeidsgeschillen; geschillen omtrent de interpretatie en uitvoering van hetgeen tussen

Nadere informatie

Samen... met perspectief naar ieder voor zich

Samen... met perspectief naar ieder voor zich Samen... met perspectief naar ieder voor zich Hoogstraat 8, 5462 CX Veghel Postbus 276, 5460 AG Veghel Tel. (0413) 32 17 28 www.samennaaralleen.nl info@samennaaralleen.nl Ingrijpend proces Scheiden is

Nadere informatie

MEDIATIONOVEREENKOMST.

MEDIATIONOVEREENKOMST. MEDIATIONOVEREENKOMST. De ondergetekenden: Lamers Echtscheidingsbemiddeling en advies, de heer J.P.H. Lamers, hierna te noemen Lamers Scheidingsadvies, kantoorhoudende te 6021MS Budel aan het Zustershof

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

professionals met een persoonlijke aanpak

professionals met een persoonlijke aanpak professionals met een persoonlijke aanpak Bij Vanbreda zijn we gedreven om onze kennis en ervaring in te zetten om één gezamenlijk doel te bereiken: uw organisatie nog beter maken. Dit doen we door uw

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

INFORMATIE BROCHURE van MEDIATION

INFORMATIE BROCHURE van MEDIATION INFORMATIE BROCHURE van MEDIATION Centraal secretariaat: Veertien Hond 32 4003 GK TIEL T : 0344 695 900 E : info@rdta.nl I : www.rdta.nl BTW nr. NL8512.27.156B01 KvK nr. 54248671 1 Inhoudsopgave Algemeen

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Percuris Re-integratie & Jobcoaching. Gewoon doen werkt!

Percuris Re-integratie & Jobcoaching. Gewoon doen werkt! Percuris Re-integratie & Jobcoaching Gewoon doen werkt! Wij handelen daadkrachtig en resultaatgericht Percuris is een deskundige partner voor re-integratie, jobcoaching en outplacement. Organisaties, bedrijven

Nadere informatie

De stand van mediation

De stand van mediation De stand van mediation Onderzoek bij gemeenten naar de stand van zaken rond mediation 30 november 2007 1 Inleiding Steeds meer gemeenten ontdekken mediation als manier om conflictsituaties op te lossen.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid: meer arbeidsconflicten?

Wet Werk en Zekerheid: meer arbeidsconflicten? Vooruitgang door vernieuwend werkgeven Wet Werk en Zekerheid: meer arbeidsconflicten? mr. Astrid Zuidinga, AWVN Advocaten Mediationcongres 26 november 2015 Wat is een (arbeids)conflict? Con-flict (het;

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jos van Boom Advies

Dienstenwijzer Jos van Boom Advies Dienstenwijzer Jos van Boom Advies Algemeen Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en is gespecialiseerd in verzekeringen. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze

Nadere informatie

Maatschappelijk perspectief op Pensioen Communicatie

Maatschappelijk perspectief op Pensioen Communicatie Maatschappelijk perspectief op Pensioen Communicatie Naar een totaalaanpak; denkmodel ter bespreking in de discussiegroep Pensioen Communicatie van de KPS Hoevelaken, 12 februari 2008 Deelnemers gaan in

Nadere informatie

In behandeling bij het NPI

In behandeling bij het NPI In behandeling bij het NPI Optimale begeleiding In behandeling bij NPI U ontvangt deze folder omdat u in behandeling gaat bij het NPI. Hierin leest u hoe we te werk gaan bij het NPI en wat u van ons kunt

Nadere informatie

Het algemene beroepsprofiel Arbeidsmediator

Het algemene beroepsprofiel Arbeidsmediator Voor u ligt het beroepsprofiel voor de arbeidsmediator van de VAN, Vereniging Arbeidsmediators Nederland. Dit profiel, samengesteld in overleg met praktiserend arbeidsmediators, beoogt de basis te leggen

Nadere informatie

MERLIJN LEERGANG ARBEIDSMEDIATION (20 PE) Specialisatietraining

MERLIJN LEERGANG ARBEIDSMEDIATION (20 PE) Specialisatietraining MERLIJN LEERGANG ARBEIDSMEDIATION (20 PE) Specialisatietraining Merlijn Leergang Arbeidsmediation Introductie Deze leergang is een combinatie van de training mediation in arbeidsconflicten en Achter de

Nadere informatie

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR OR op cursus Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies 1. Inleiding Uit diverse trendanalyses blijkt dat een meerderheid van zowel OR en als bestuurders vindt dat de OR veel invloed heeft op de

Nadere informatie

om een scheiding respectvol, efficiënt waarin je behoeften en verwachtingen

om een scheiding respectvol, efficiënt waarin je behoeften en verwachtingen SCHEIDEN KÁN ANDERS Het einde van een huwelijk kan erg pijnlijk zijn. Een echtscheidingsprocedure kan dat verergeren. Je kunt je partner als vijand gaan beschouwen en de echtscheiding als een strijd. Je

Nadere informatie

De emoties op tafel / 6

De emoties op tafel / 6 De emoties op tafel / 6 Frans van Arem De emoties op tafel Frans van Arem is familierechter bij de rechtbank Zwolle- Lelystad. Hij is bovendien mede-eigenaar van Insprazi, dat zich bezighoudt met de ontwikkeling

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

Wil je gelijk of wil je geluk?

Wil je gelijk of wil je geluk? ARBEIDSMEDIATION IN TWENTE Wil je gelijk of wil je geluk? Door: Hattum Hoekstra / Fotografie: Kees Winkelman In Twente maken gemeenten en andere overheden gebruik van elkaars arbeidsmediators. Door deze

Nadere informatie

Hoe bent u als werkgever goed voorbereid op ontslag? De ontslagprocedure feilloos doorlopen. whitepaper

Hoe bent u als werkgever goed voorbereid op ontslag? De ontslagprocedure feilloos doorlopen. whitepaper 18.05.16 Hoe bent u als werkgever goed voorbereid op ontslag? De ontslagprocedure feilloos doorlopen whitepaper In dit whitepaper: Sinds de invoering van het nieuwe ontslagrecht in 2015, is het voor werkgevers

Nadere informatie

Scheiden? Uit elkaar? Wat dient er allemaal geregeld te worden?

Scheiden? Uit elkaar? Wat dient er allemaal geregeld te worden? Scheiden? Uit elkaar? Wat dient er allemaal geregeld te worden? Bij scheiden dient u samen afspraken te maken op welke wijze u uw bestaande gemeenschap wenst te verdelen. Ook als u onder huwelijkse voorwaarden

Nadere informatie

Welkom bij Van Rooy Adviesbureau. In deze folder geven wij een kort overzicht van onze activiteiten.

Welkom bij Van Rooy Adviesbureau. In deze folder geven wij een kort overzicht van onze activiteiten. Welkom m 06 30112315 www.vanrooyadviesbureau.nl Welkom bij Van Rooy Adviesbureau. In deze folder geven wij een kort overzicht van onze activiteiten. Van Rooy Adviesbureau ondersteunt individuen en organisaties

Nadere informatie

OUDERSCHAPSPLAN als. trait-d union

OUDERSCHAPSPLAN als. trait-d union OUDERSCHAPSPLAN als trait-d union E.Groenhuijsen, 06-10-2011 1 Ouderschapslan als trait-d union Teveel kinderen verloren door scheiding het contact met een van de ouders (25%). Politiek, professionals

Nadere informatie

Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan

Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan De zorg en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking moet erop gericht zijn dat de persoon een optimale kwaliteit

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Overheidsmanagers, keuzes en dilemma s Management bij de overheid verschilt wezenlijk van leidinggeven in het bedrijfsleven. Het goed kunnen opereren in de complexe

Nadere informatie

Inhoud. In het kort. Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht. Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen. Uw wens is ons startpunt

Inhoud. In het kort. Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht. Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen. Uw wens is ons startpunt VERMOGENS PLANNING Inhoud In het kort Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen Uw wens is ons startpunt Adequate vermogensplanning voor directeuren/grootaandeelhouders

Nadere informatie

Datum 13 oktober 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht 'Aantal vechtscheidingen groeit explosief'

Datum 13 oktober 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht 'Aantal vechtscheidingen groeit explosief' 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Speel eens met vuur. trainingen cursussen workshops re-integratie

Speel eens met vuur. trainingen cursussen workshops re-integratie Speel eens met vuur Speel eens met vuur is een jong trainingsbureau met een uniek concept waarbij cognitieve, creatieve en lichaamsgerichte invalshoeken worden gecombineerd. Theater heeft een belangrijke

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Team personen- en familierecht www.dehaanlaw.nl

Team personen- en familierecht www.dehaanlaw.nl Team personen- en familierecht www.dehaanlaw.nl De Haan team personen- en familierecht Het personen- en familierecht is het onderdeel van het recht dat zich, kortweg, bezighoudt met alle juridische vragen

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Wat te doen bij letselschade?

Klaverblad Verzekeringen. Wat te doen bij letselschade? Klaverblad Verzekeringen Wat te doen bij letselschade? Klaverblad Verzekeringen Afrikaweg 2 2713 AW Zoetermeer Postbus 3012 2700 KV Zoetermeer sinds 1850 Telefoon 079-3 204 204 Fax 079-3 204 291 Internet

Nadere informatie

Vitaal Verzuimmanagement De arbodienst van VGZ

Vitaal Verzuimmanagement De arbodienst van VGZ Vitaal Verzuimmanagement De arbodienst van VGZ Ziek zijn overkomt je, hoe je hiermee omgaat, is gedrag. Gedrag is grotendeels beïnvloedbaar. Er is altijd een keuzemoment om met klachten (beperkingen) te

Nadere informatie

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten.

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten. Dienstenwijzer A. Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Conform de eisen van de Wft (Wet financieel toezicht) heeft ons kantoor een dienstenwijzer

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam &

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

Profielschets. Ondernemende school

Profielschets. Ondernemende school Profielschets Ondernemende school Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 fax: 023 534 59 00 1 Scholen met Succes Een school

Nadere informatie

HM PENSIOENADVIES BV. Wie zijn wij?

HM PENSIOENADVIES BV. Wie zijn wij? HM PENSIOENADVIES BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer geven

Nadere informatie

Mediation op school. Aan de slag met 21e-eeuwse vaardigheden. Michiel Hulsbergen en Rola Hulsbergen-Paanakker

Mediation op school. Aan de slag met 21e-eeuwse vaardigheden. Michiel Hulsbergen en Rola Hulsbergen-Paanakker Mediation op school Aan de slag met 21e-eeuwse vaardigheden Michiel Hulsbergen en Rola Hulsbergen-Paanakker Inhoud Inleiding 7 1 Het belang van mediation 11 2 21e-eeuwse vaardigheden 17 3 Conflicten en

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

U wilt... ... dan is Echtscheiding Plus uw juiste partner!

U wilt... ... dan is Echtscheiding Plus uw juiste partner! U wilt... respectvol uit elkaar gaan geen kostbare, langdurige juridische strijd met advocaten financiële duidelijkheid voor nu en later duurzame, evenwichtige afspraken uw kinderen niet de dupe laten

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN. Ruysdael onderzoek 2015

MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN. Ruysdael onderzoek 2015 MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN Ruysdael onderzoek 2015 Succes maak je samen Ruysdael is gespecialiseerd in innovatie van mens en organisatie. Vanuit de overtuiging dat je samen duurzame meerwaarde creëert.

Nadere informatie

Als werkgever toe aan Collectief Ontslag? Let op de volgende Spelregels

Als werkgever toe aan Collectief Ontslag? Let op de volgende Spelregels Als werkgever toe aan Collectief Ontslag? Let op de volgende Spelregels Veel ondernemers krijgen in verband met de wereldwijde economische crisis te maken met teruglopende omzetten en/of resultaten. Helaas

Nadere informatie

Ook zo toe aan een oplossing?

Ook zo toe aan een oplossing? Ook zo toe aan een oplossing? Zit het jou ook niet lekker: die verjaringsdossiers op je bureau? Of ben je in een vervelend conflict verzeild geraakt over grond? Wil je op een snelle en goedkope manier

Nadere informatie