MERLIJN MEDIATION CIRCLE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MERLIJN MEDIATION CIRCLE"

Transcriptie

1 MERLIJN MEDIATION CIRCLE

2 Merlijn Mediation Circle (MMC) MMC is vanaf 2014 partner van Het Conflictwarenhuis. Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen twee of meer partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot gezamenlijk gedragen optimale oplossingen te komen. De te kiezen logistiek wordt steeds afgestemd met de klanten en op de klantbehoeften. Het Conflictwarenhuis biedt u zeven groepen mediationspecialisten. We onderscheiden familie-, arbeids-, medezeggenschaps-, overheids-, business-, team- en pensioenmediation. Al onze mediators zijn uiterst oplossingsgericht. In het onderstaande wordt toegelicht wat u van de opvattingen en werkwijze van onze mediators mag verwachten. 1 ) Familiemediation koesteren of zorgzaam scheiden Familiebanden Familie krijgt u altijd samen met het gezin waarin u geboren wordt. Het gezin is kostbaar omdat de verbinding die van het bloed is. U herkent de familietrekjes in elkaar; de grappige, leuke en irritante. Het is de kring van mensen die u kennen, vaak al vanaf uw geboorte. De mensen die onvoorwaardelijk van u houden. Bloedbanden kunnen niet verbroken worden. Zelfs als u uw familie nooit meer ziet, blijft die band bestaan. Het is een gegeven dat de mensen die het dichts bij u staan, u het hardst kunnen raken. Juist omdat u in de liefde het kwetsbaarst bent, worden die kwetsingen het diepst gevoeld. Geen wonder dat er mensen veel aan gelegen is om die relaties gezond te houden of te maken. Als er in familieverband moeilijke of onrechtvaardige dingen gebeurd zijn, is de wens om dat ongedaan of goed te maken erg groot. U bent verbonden en wilt of moet op de een of andere manier met elkaar verder. De meeste mediations gaan over families Vandaar dat de meeste mediations op familiegebied plaatsvinden: samen met de ander of anderen aan tafel gaan zitten en met hulp van een neutrale mediator zaken uitpraten en samen naar oplossingen zoeken die een toekomst mogelijk maken. Het best is dat te herkennen in een scheiding waar kinderen bij betrokken zijn, en waar men ook na de scheiding een groot gezamenlijk belang heeft in het welzijn van de kinderen met wie beide partners bloedbanden hebben. Dat vraagt om een proces waarin de partnerrelatie wordt afgesloten, maar waar die andere relatie van collega-ouders tot de dood blijft bestaan in de gezamenlijke liefde voor de kinderen. Het kan ook zijn dat relaties op scherp komen te staan na bijvoorbeeld het overlijden van ouders, waarbij tijdens het proces van de verdeling van de erfenis oud zeer boven komt. Of daar waar gezinnen samengevoegd worden in het bouwen van nieuwe relaties na een MMC Brochure Merlijn Mediation Circle - Pagina 2

3 scheiding. Het is dan soms (te) moeilijk om met wederzijds respect de tradities en gewoontes uit de oude systemen een plek te geven in de nieuwe familieverbanden. Hoe krijgt u het voor elkaar om loyaal te blijven met zoveel verschillende belangen? Ook dan kan het prettig zijn om een neutrale derde te vragen te mediaten om niet te eindigen in een machtsstrijd en een nieuwe scheiding. Zestig procent van de tweede en volgende relaties loopt vast omdat het teveel aanpassing vraagt of er weinig tijd is voor elkaar, of de oude partnerrelaties niet goed zijn afgesloten, of omdat de afspraken tussen al die betrokken ouders niet te verenigen lijken. 2) Arbeidsmediation vernieuwd verder of waardig uit elkaar Werk is het cement tussen mensen Werk is voor mensen belangrijk. Het geeft betekenis aan hun leven en hun zelfbeeld wordt er mede door bepaald. Naast de individuele belangen is er ook een sociale dimensie. Werk en werkomgeving zijn voor velen van ons een tweede thuis. Goede medewerkers horen het belangrijkste kapitaal van een organisatie te zijn, een voorwaarde voor continuïteit en groei ten behoeve van allen die betrokken zijn, waaronder ook collega s, directie, klanten, afnemers en de ondernemers zelf. Als relaties in de werksfeer verstoord raken of dreigen te raken, grijpt dat diep in. En als ze blijven smeulen of zelfs escaleren zullen de gevolgen daarvan niet onopgemerkt blijven. Ziekte is in deze situatie niet altijd medisch objectiveerbaar maar kan wel als verlammend worden gevoeld en niet alleen door de werknemer zelf. Snel verslechterende verhoudingen, verbittering en uiteindelijk hoge ontslagvergoedingen volgen dan onvermijdelijk. En zo kunnen werkgever en werknemer, die ooit begonnen met een gezamenlijk doel, gezamenlijke plannen en afspraken die samen zijn gemaakt, bouwen aan een ladder waarvan de treden steeds verder uit elkaar gaan liggen. De ruimte die daartussenin ontstaat wordt gevuld met feiten, herinneringen en meningen waar ieder zijn of haar gelijk uit haalt en ook goede redenen uit put om gelijk te hebben, waarbij de oorspronkelijke gezamenlijkheid ver te zoeken is. De keuze voor mediation Samen een oplossing zoeken en vinden is niet altijd het eerste waar mensen dan naar verlangen. Maar toch: met oog voor elkaars en de eigen belangen kan een vastgelopen communicatie verrassend genoeg worden omgezet in overleg. Soms met nieuwe inzichten en afspraken als gevolg, soms afspraken waarmee de arbeidsrelatie zo beëindigd kan worden dat pijn, teleurstelling en woede worden omgezet in acceptatie, financieel haalbare afspraken en een bij beide kanten passend integer afscheid. Alle belangrijke aspecten komen aan bod Bij arbeidsmediation gaat het soms vooral over verstoringen in de communicatie en de weerslag daarvan op de (werk)relatie. Soms kan een enkel gesprek met een mediator al nieuwe inzichten opleveren en de zaken vlot trekken. Bij verscherpte conflicten met extra dimensies wordt door de mediator ook aandacht besteed aan de relevante economisch / juridische aspecten zoals de relatie met het UWV, de Wet Verbetering Poortwachter, het functioneren van de Arbodienst en re-integratie. Daar waar cliënten besluiten tot beëindigen van de arbeidsovereenkomst heeft de mediator kennis van MMC Brochure Merlijn Mediation Circle - Pagina 3

4 zaken over opzegging, ontbinding, de ontslagvergoeding en de kantonrechterformule, WW rechten, opzegtermijnen, opzegverboden en concurrentiebedingen. Dat garandeert dat cliënten tot afspraken komen die recht doen aan de wettelijke kaders. Arbeidsmediation en lef hebben Arbeidsmediation is geen plek waar wie dan ook tot ongewilde compromissen wordt gedwongen. Het is een arena waarin partijen vrijwillig en op eigen kracht, desgewenst ondersteund door hun adviseurs, onderhandelen over een resultaat waarmee ze liever naar huis gaan dan met een onzekere uitkomst van een rechterlijke procedure. 3) Medezeggenschapsmediation recht op conflictoplossing Vrijheid in gebondenheid Het bijzondere aan de relatie tussen OR en bestuurder is het feit dat ze samen moeten werken. De bestuurder is nu eenmaal verplicht een OR in te stellen en de OR kan de bestuurder niet ontslaan. Ze moeten er met elkaar zien uit te komen. Een conflict tussen OR en bestuurder werkt vaak onnodig belemmerend Soms loopt de spanning op tot een (openlijk) conflict met de bestuurder. Een OR die met een conflict te maken krijgt, kan naar de rechter stappen. Overigens doet de rechter niet vaak uitspraken in geschillen tussen OR en bestuurder. Als het daadwerkelijk tot een juridische procedure komt, kunnen tijd en kosten enorm oplopen, vooral als partijen zich laten adviseren door deskundigen. De juridische weg is daardoor vaak geen optie en doet de onderlinge verstandhouding en de medezeggenschap geen goed. Vaker worden conflicten niet opgelost, blijven ze openlijk of verborgen aanwezig, met alle gevolgen van dien. In zo n situatie gaat veel energie verloren en treedt er stagnatie op in samenwerking en besluitvorming. Waarover gaan geschillen in de medezeggenschap? OR en bestuurder kunnen conflicten ontwikkelen doordat ze qua karakters niet door één deur kunnen. Er zijn verschillen in achtergrond, taal, cultuur, macht of visie. Bestuurder en OR hebben verschillende belangen. Er kan sprake zijn van wantrouwen ten opzichte van de bedoelingen van een bestuurder. Ziet de bestuurder medezeggenschap eigenlijk wel zitten? Zo kan een conflict over de aanpak van een reorganisatie ontstaan. De bestuurder wil doorgaan met het ingezette reorganisatieproces en de ondernemingsraad wil eerst helderheid over de gevolgen voor de medewerkers, wil hij dat er een goed sociaal plan ligt en dat de positie van de OR in het vervolgtraject geregeld is. De bestuurder zegt dat zij nog niet alle vervolgstappen kan aangeven en per stap wil beoordelen of advies aan de OR gevraagd gaat worden. De OR vreest dat de reorganisatie in kleine deeltjes toch doorgevoerd gaat worden en dat hij er niet aan te pas komt Er kunnen daarnaast geschillen ontstaan binnen de OR of tussen medezeggenschapsorganen. De OR-leden zijn vanwege de democratische verkiezingen tot elkaar veroordeeld. En ook hier kunnen de belangen zeer verschillend zijn. De een is tot de OR toegetreden vanuit een frustratie, de ander om de organisatie van binnenuit te leren kennen, de volgende is zeer procedureel ingesteld en weer iemand anders houdt niet van regeltjes en wil vooral met de bestuurder sparren over de inhoud van besluiten. Ook vakbondsfracties binnen de OR kunnen het niet altijd met elkaar vinden. MMC Brochure Merlijn Mediation Circle - Pagina 4

5 Zowel OR als bestuurder hebben te maken met een achterban: de medewerkers, het MT, de RvT/RvB of RvC, aandeelhouders, vakorganisaties, politieke organen en andere medezeggenschapsorganen, zoals een cliëntenraad of een leerlingenraad. Beide partijen hebben rekening te houden met deze achterbannen. Waarom mediation in medezeggenschapstrajecten? Conflicten hoeven niet negatief te zijn. Er liggen altijd kansen besloten in een conflict. Belangrijk is hoe de OR en de bestuurder omgaan met een conflict. Mediation kan daarbij ondersteunen en is een goed alternatief om impasses te helpen doorbreken en oplossingen te vinden. Vaak worden duurzamere resultaten geboekt. Men kan trots zijn dat men eruit is gekomen met elkaar! Het feit dat partijen tot een gezamenlijke uitkomst komen, maakt mediation zeer geschikt voor conflicten waarbij partijen ook in de toekomst nog met elkaar te maken hebben. 4) Overheidsmediation de kloof lijkt breder dan de brug De relatie tussen overheid en derden Een goed functionerende overheid is een voorwaarde voor een rechtsstaat en een sieraad voor een samenleving. Dat vereist van die overheid eenduidigheid, kenbaarheid, zekerheid. Maar als de overheid zich al te zeer vastbijt in haar algemene publieke taak kan een individueel belang van een burger daarin maar al te gemakkelijk verdrinken. Dan komt het individu tekort en dan doet de overheid ook zichzelf tekort. Een overheid die burgers betrekt bij haar afweging van algemene en individuele belangen is machtig en gewetensvol tegelijk. De keuze voor mediation In een gemiddelde procedure komen overheid en burger elkaar in feite amper anders dan op papier tegen. Tal van recente projecten hebben aangetoond dat het toepassen van mediationtechnieken in de onderlinge contacten het aantal procedures decimeert en de kwaliteit van beslissingen en het imago van de overheid enorm verbetert. Veel problemen lossen zich al op door een verbetering van de communicatie en het contact van mens tot mens. Conflicten die hardnekkiger of complexer zijn kunnen worden opgelost in een mediationprocedure. Mediation is de kans bij uitstek om de mensen die samen de overheid vormen te laten onderhandelen met mensen die samen de rest van de maatschappij zijn en die de overheid dragen en in stand houden. Onze overheidsmediators Onze overheidsmediators kennen de overheid van binnen en van buiten. Dat maakt hen bij uitstek geschikt om als brug en vertaler van belangen te functioneren. Het is onze ervaring dat als de stap naar mediation eenmaal is gezet, ambtenaren en burgers elkaar in hun verschillende posities en verantwoordelijkheden heel goed begrijpen en er meestal in slagen om ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen in de realiteit met elkaar te verenigen. MMC Brochure Merlijn Mediation Circle - Pagina 5

6 5) Businessmediation Vestand van zaken Mediation bij zakelijke geschillen. De beste oplossingen en substantiële voordelen: - Belangrijke kostenbesparing t.o.v. procederen - Oplossingen op eigen kracht en naar eigen smaak - Tijdwinst - Geen slappe compromissen, maar een uitkomst die door partijen gedragen wordt - Geen onnodige en vaak schadelijke media-aandacht - Geen reputatieschade Business mediation vereist als mediator wel een specialist op het relevante terrein. Business mediators hebben zicht op de cultuur en kennis van processen in de bedrijven waar ze voor optreden. Ze hebben de senioriteit om volledig geaccepteerd te worden als begeleider bij vaak gecompliceerde geschillen. Daarmee dragen ze bij aan het bereiken van haalbare en werkbare oplossingen. Business mediation groeit. Wij zien dat steeds meer gebruik wordt gemaakt van mediation bij zakelijke conflicten. Rechtsgang is vrijwel altijd de laatste stap. Een conflictanalyse in een vroeg stadium ligt veel meer voor de hand. Daarmee krijg je inzicht in de kansrijkheid van een mediation aanpak en daardoor wordt daar ook voor gekozen. Dit is een maatschappelijke trend. Het is niet vreemd dat er juist nu wetsvoorstellen klaar liggen voor behandeling in de Tweede Kamer. Deze voorstellen beogen mediation steviger te verankeren in de samenleving en tevens om de rechterlijke macht te ontlasten. Zo moeten bedrijven of zakenpartners die een conflict met elkaar hebben straks bij de rechter eerst uitleggen of mediation al is geprobeerd en zo niet dan moeten zij dat motiveren. 6) Team mediation een systeem is meer dan de som der delen Een team in conflict Bij een team in conflict zal zoeken naar de schuldvraag de oplossing niet brengen. Hooguit wordt een zondebok aangewezen, die dan moet vertrekken, maar het probleem zal er niet mee verdwijnen. We zijn gewend te kijken naar individuele eigenschappen, terwijl het gaat om wat er zich tussen mensen afspeelt. Hoe verhouden de groepsleden zich tot elkaar en welke beelden en gewoonten spelen hierin een prominente rol. Deze patronen kunnen een dwingend karakter krijgen, de groepsleden houden elkaar gevangen in die patronen waardoor de samenwerking stagneert. Team mediation Bij team mediation worden de interactie patronen blootgelegd en bespreekbaar gemaakt om toekomstgericht een andere manier van samenwerking vorm te geven. Het heeft geen zin om het vastgelopen zijn in patronen aan iemands schuld te koppelen. Het team is hier immers als team in terecht gekomen. Er is een onbalans gekomen in de samenwerking en dan komen er altijd krachten op om die onbalans te herstellen. Maar dat veroorzaakt weer opnieuw onbalans. Voorbeelden daarvan zijn patronen als hoe meer initiatief jij neemt, MMC Brochure Merlijn Mediation Circle - Pagina 6

7 des te meer ik mij terugtrek en hoe meer jij je terugtrekt, des te meer initiatief ik neem / moet nemen. Op basis van individuele gesprekken kan de teammediator het krachtenveld schetsen in de vorm van driehoeken triades. Triades in een groep zijn in of uit balans. Door deze te schetsen maakt de mediator een hypothese over de verhoudingen in het team en maakt deze vervolgens plenair bespreekbaar. Daarnaast gebruikt de mediator meerdere technieken en interventies. Allen zijn gericht op het ontwrichten van het vastgelopen systeem zodat een nieuw verhaal over de werkelijkheid kan ontstaan. (7) Pensioenmediation Bemiddeling en voorlichting Pensioengeschillen Het begint al met de partijen in een pensioenregeling: de werkgever, de werknemer en de pensioenuitvoerder. Het zijn drie partijen met hun eigen rol, die in drie verschillende overeenkomsten afspraken met elkaar hebben gemaakt. Als er iets misgaat, of lijkt mis te gaan, is het vaak niet duidelijk wie er moet worden aangesproken. Bijkomende complicatie is de rol van de pensioenadviseur die geen partij in één van de drie overeenkomsten is, maar wel vaak degene is met kennis van de materie. De pensioenadviseur is echter, als adviseur van de werkgever, per definitie niet onafhankelijk. Daarnaast zijn er individuele pensioengeschillen. Bij scheiden, overlijden en arbeidsongeschiktheid blijkt dat de verwachtingen over (bij scheiden) de verdeling van pensioen en (bij overlijden en arbeidsongeschiktheid) de hoogte daarvan een voedingsbodem voor conflicten zijn. De complexe materie is voor veel individuen, maar ook voor professionals zoals notarissen en advocaten, lastig te begrijpen. Keuze voor mediation Voor het op gang brengen van een gesprek, is het van belang dat iedereen op een minimum kennisniveau wordt gebracht en voorafgaand aan het traject van de noodzaak van deze eerste stap worden overtuigd. Daarna wordt de positie van de betrokken partijen inzichtelijk gemaakt. Door het onderscheid in verschillende fasen, verdient het de voorkeur en de rol van mediator en de rol van expert gescheiden te houden en de mediation - in ieder geval een deel daarvan - door twee personen te laten uitvoeren. Specifieke aspecten van pensioen In tegenstelling tot andere relaties waarin een conflict kan ontstaan, hebben partijen in een pensioenrelatie vaak niet bewust voor elkaar gekozen. Problemen zijn meestal zakelijk van aard en hebben te maken met feitelijke onjuistheden of slechte voorlichting. Dit geldt overigens ook voor individuele pensioenconflicten. Vanzelfsprekend verdient het de voorkeur dat partijen een tevreden gevoel overhouden aan de bereikte oplossing. Communicatie is in sneltreinvaart het zwaartepunt geworden in een voorheen statische markt. Door de grote financiële belangen en de relatief kleine interesse voor het onderwerp, is er jarenlang een ideale voedingsbodem voor scheefgroei tussen belangen en de behartiging daarvan geweest. De oplossing ligt bij de oorsprong van het probleem: betere communicatie. MMC Brochure Merlijn Mediation Circle - Pagina 7

8 Wat kan MMC voor u betekenen? Conflictoplossing Conflicten zijn ingrijpend en kosten geld. Misverstanden, communicatieproblemen, stroeve samenwerkingen, mislukte onderhandelingen: ze komen in de beste bedrijven, organisaties, instellingen én families voor. Helaas lukt het niet altijd om deze problemen op te lossen en wordt in een juridisch traject getracht het gelijk aan eigen kant te krijgen. Slepende procedures volgen. Veelal is het uitgesproken vonnis niet naar tevredenheid van partijen en betekent het niet het gewenste einde van de communicatieproblemen. Zeker niet als partijen daarna hun zakelijke of persoonlijke relatie (moeten) voortzetten. Conflicten grijpen diep in op de persoonlijke gevoelens van mensen en beïnvloeden hun (professionele) functioneren. Ze ontwrichten en ontregelen samenwerkingen en organisaties. Dit inzicht heeft ertoe geleid dat men steeds vaker conflicten zo snel mogelijk uit de wereld wil helpen door hieraan zelf een wezenlijke bijdrage te leveren. Het feit dat partijen gezamenlijk een beslissing nemen en niet een rechter of arbiter, geeft de gevonden oplossing meer draagkracht en perspectief voor de toekomst. De organisatie van MMC MMC is een netwerk van ervaren, gekwalificeerde en gespecialiseerde mediators door heel Nederland. Per provincie is er één business unit als uitgangspunt. MMC mediators zijn als mediator of conflictcoach specialisten op een of meerdere rechtsgebieden, branches, dan wel conflicttypen of typen conflictpartners. Is er sprake van een structurele samenwerking met een organisatie dan formeren wij bij aanvang van de samenwerking samen met u een accountteam van mediators. Dit team wordt wat betreft de samenstelling volledig afgestemd op uw behoefte en kan bestaan uit mediators met eenzelfde of met verschillende specialisaties op bijvoorbeeld rechtsgebied. Of we formeren een team van mediators dat ervaring heeft met bepaalde typen van conflictpartijen. Bijvoorbeeld binnen en tussen organisaties (profit en non-profit), tussen organisaties en overheden, tussen of binnen (semi)overheden, tussen organisaties en private partijen/particulieren, tussen overheid en private partijen/particulieren, tussen private partijen/particulieren onderling. Desgewenst vindt de selectie van mediators plaats op de branche waarin u werkzaam bent. Ook voor mediations met grote publicitaire of politieke implicaties heeft MMC specialisten in huis. MMC ziet het als haar missie om haar cliënten het optimale rendement te laten halen uit de conflicten waarin zij betrokken zijn of dreigen te geraken. Een conflict is een signaal dat er iets moet veranderen en biedt in die zin aan alle betrokken een kans: namelijk om na alle verkregen inzichten door het conflictproces een meer anticiperende en effectievere positie in te kunnen nemen dan voor het conflict. MMC heeft zich ten doel gesteld om zowel het bedrijfsleven en de overheid alsmede particulieren in Nederland, een netwerk van mediators aan te bieden dat zich door hoge kwaliteit en permanente deskundigheidsbevordering onderscheidt in de markt. Wij leveren een optimaal functionerende organisatie rondom conflictbegeleiding wat betreft de logistiek, afspraakregeling en facturering, hetgeen zowel voor de mediator als de externe klant een garantie biedt voor kwaliteit en zekerheid. MMC Brochure Merlijn Mediation Circle - Pagina 8

9 Het effect van deze manier van werken is dat MMC zich helder en veelzijdig profileert in de markt en zich daarbij onderscheidt van haar concurrenten op het gebied van: - kwaliteitsborging en effectiviteit, - deskundigheid en enthousiasme, - ethiek en betrokkenheid bij mensen; - professionaliteit en snelheid van werken; - breedte van het aanbod en capaciteit (ook grote (inter)nationale accounts kunnen worden bediend) De werkwijze van MMC In onderstaande vindt u informatie over de te verwachten logistiek. Binnenkomen aanvraag De aanvraag kan op verschillende manieren bij MMC binnenkomen via: - een verwijzende instantie; - (één van de) cliënten; - een onderneming, organisatie, instelling, vereniging of stichting waar een of meerdere van de cliënten werkzaam is/zijn; - vertegenwoordigers uit een achterban van betrokken cliënten; - een van onze partners. Vastleggen gegevens Bij dit eerste contact legt MMC de volgende gegevens vast: - namen van (de contactpersonen van) de cliënten; - gegevens om hen te kunnen bereiken (telefoonnummers, adressen en indien ` nodig adresgegevens); - opdrachtgegevens: type/soort conflict en indien nodig of relevant, de branche en/of het rechtsgebied waar het conflict zich afspeelt; - de provincie waar de cliënten de opdracht uitgevoerd willen zien; - de spoedeisendheid van de opdracht; - eventuele voorkeuren/wensen t.a.v. de selectie van de mediator. MMC zal niet inhoudelijk op de vraag ingaan, tenzij daartoe nadrukkelijk de behoefte wordt geuit door de client. Deze informatie zal in dat geval nauwkeurig worden doorgegeven aan de mediator die voor de opdracht wordt benaderd. Selectie mediator Na deze intake zal MMC een mediator (of meerdere mediators, als de aanvrager vraagt om een shortlist) benaderen op basis van diverse criteria: -het type conflict; - het specialistische rechtsgebied en/of de branche waar het conflict binnen valt; - de geografische herkomst van de aanvraag; - de provincie waarin de opdracht moet worden uitgevoerd; - de termijn waarop met de opdracht moet worden aangevangen en eventuele deadlines i.v.m. procedures; - eventueel persoonlijke voorkeur of ervaring van de aanvrager. MMC Brochure Merlijn Mediation Circle - Pagina 9

10 MMC benadert vervolgens de beoogde mediator / een selectie van mediators met de vraag of zij de opdracht willen verzorgen en vanaf wanneer zij met de opdracht kunnen beginnen. Het ligt in de bedoeling om steeds zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 24 uur de namen van de beschikbare mediators bij de cliënten of aanvragende organisatie te hebben. De conflictpartij(en) maken vervolgens hun keuze kenbaar aan MMC. MMC neemt daarna contact op met de mediators op de lijst en deelt hen mee of zij wel/niet zijn verkozen. Hierna treedt MMC naar de achtergrond en neemt de mediator de verantwoordelijkheid voor de opdracht over van MMC. Op dit moment zijn ruim 40 ervaren mediators aangesloten bij MMC. Deze personen brengen naast hun functie als mediator veelal een indrukwekkende ervaring mee op bestuurlijk, management, consultancy of juridisch gebied. Toetreding tot MMC is gebaseerd op stringente kwaliteits- en ervaringseisen. Heeft u vragen, wilt u informatie of (mogelijk) een mediator inschakelen, neemt u dan gerust contact met ons op: Merlijn Groep t Raadhuis, Dorpstraat 7 Postbus AB Nuland tel: MMC Brochure Merlijn Mediation Circle - Pagina 10

11 Merlijn Groep Merlijn Groep is een dynamische en multidisciplinaire organisatie met het Focus op professionele communicatie en conflicthantering zowel op zakelijk als op persoonlijk niveau. De bij Merlijn Groep aangesloten zakenpartners behartigen samen met Merlijn in respectvolle en grensverleggende verhoudingen de belangen van onze klanten met hoge ambitie en passie voor duurzame en meetbare resultaten. Wij gaan uit van de eigen kwaliteiten en creativiteit van onze klanten Daarom laten we ons al decennia inspireren door Merlijn, de raadgever van de legendarische Koning Arthur en zijn Ronde Tafel-ridders. Merlijn leefde zijn leven van achteren naar voren, terug in de tijd, zodat hij over ervaringen en wijsheid uit de toekomst kon beschikken. Merlijn wendde deze kracht niet aan om anderen van kant en klare adviezen te voorzien, maar reikte hen wel gedachten en suggesties aan waarmee zij hun eigen wijsheid beter konden gebruiken. Op die bijzondere manier was de raadgever Merlijn een meester in communicatie. Wij helpen onze klanten de specifieke aspecten van hun eigen kracht te ontdekken, te ontwikkelen en te leren toepassen voor zichzelf en hun organisatie. We zien het als onze taak om al onze kennis en knowhow aan hen ter beschikking te stellen en hen ook met raad en daad terzijde te staan in hun ontwikkeling of behoeften van het moment. Professionals voor professionals Merlijn Groep biedt een breed scala aan producten van praktijkgerichte trainingen en deskundige ondersteuning en advies op het gebied van mediation, medezeggenschap, conflictcoaching, juridische vaardigheden en onderhandelen. Het is de ambitie van Merlijn Groep om steeds aantoonbare, onderscheidende kwaliteit te leveren, zowel wat betreft onze inhoudelijke dienstverlening, onze kennis en professionele vaardigheden als wat betreft de duurzame toepassing hiervan. Wij streven doorlopend naar excellente resultaten. In al onze diensten zijn we doelgericht. Onderdeel van die diensten zijn onze trainingen. Daarin bieden wij steeds mogelijkheden om verkregen inzichten en vaardigheden te oefenen en te toetsen aan de praktijk. We hebben ervaren dat we resultaten bereiken vanuit een eerlijke dialoog waarbij humor en helderheid helpen om scherp te blijven en om de oefensituaties te kunnen vertalen naar de dagelijkse werkzaamheden. Vertrouwen Wij dragen er zorg voor dat Merlijn een organisatie is waar mensen volledig vertrouwen in hebben. Dat geldt voor zowel de inhoud als de relatie. We geven daarom continue aandacht aan klantbehoefte-analyses, evaluaties en research en baseren daarop de innovatie van onze producten en de groei van onze eigen kwaliteiten. Merlijn Groep: de klant in beeld MMC Brochure Merlijn Mediation Circle - Pagina 11

Welkom bij Midi-Action!

Welkom bij Midi-Action! Welkom bij Midi-Action! Praktijk voor Psychologie, Personal Coaching Relatietherapie, Mediation, Familie-, Omgangs- & Scheidingsbemiddeling Professionele hulp, zowel privé als zakelijk Velen van ons komen

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

ARBEIDSCONFLICT, CONFLICTHANTERING EN DOSSIEROPBOUW

ARBEIDSCONFLICT, CONFLICTHANTERING EN DOSSIEROPBOUW ARBEIDSCONFLICT, CONFLICTHANTERING EN DOSSIEROPBOUW Direct aan de slag met stappenplannen, modellen, protocollen, reglementen, conflictsituaties en personeelsdossiers Hoe herken ik snel een arbeidsconflict?

Nadere informatie

Modern Werkgeverschap

Modern Werkgeverschap Whitepaper Modern Werkgeverschap Praktische tips voor toepassing in uw organisatie Inhoud Op de payroll bij Driessen? Modern Werkgeverschap Als werkgever wilt u aantrekkelijk zijn. Aantrekkelijk voor uw

Nadere informatie

CONFLICTCOACHING Leren reageren vanuit verbinding. training voor professionals die op effectieve wijze conflicten willen begeleiden.

CONFLICTCOACHING Leren reageren vanuit verbinding. training voor professionals die op effectieve wijze conflicten willen begeleiden. CONFLICTCOACHING Leren reageren vanuit verbinding training voor professionals die op effectieve wijze conflicten willen begeleiden. Conflictcoaching Introductie Conflicten zijn een veel voorkomend onderdeel

Nadere informatie

DE HULPVRAGER CENTRAAL

DE HULPVRAGER CENTRAAL DE HULPVRAGER CENTRAAL Een handreiking voor verbetering van ons vrijwilligerswerk Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Doel van dit handboek... 3 Waarom dit handboek?... 3 Wat is kwaliteit?... 4 Hoe dit handboek

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus 33836 Personen- en familierecht Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 juli 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid Conflictdiagnose en geschiloplossing op maat bij conflicten tussen burgers en overheden Uitgevoerd door Laurens Bakker Carla Schouwenaars Instituut voor Rechtssociologie Instituut voor Culturele Antropologie

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Rapport Pilot Mediation Achterhoek

Rapport Pilot Mediation Achterhoek Rapport Pilot Mediation Achterhoek Pilotstudie naar de verplichte toepassing van mediation in conflicten tussen burgers en bestuursorganen Uitgevoerd door Laurens Bakker Carla Schouwenaars Instituut voor

Nadere informatie

OS turingsinstrumenten

OS turingsinstrumenten rganisatie OS turingsinstrumenten voor de manager December 2001 FILE: C1561!ACTIE!-model van veranderen Een instrument als kapstok in de doolhof van verandertheorieën I N S T R U M E N T E N Drs. Judith

Nadere informatie

Systeembenadering bij organisatieontwikkeling

Systeembenadering bij organisatieontwikkeling Systeembenadering bij organisatieontwikkeling AUTEURS: M.M. Spruyt en T. Segers M.M. Spruyt is organisatieadviseur bij Concern/BWM Marketing en Organisatie. Drs. T. Segers is organisatieadviseur bij Concern/BWM

Nadere informatie

Gezamenlijke visie & opgaven rond de 3 decentralisaties in het Maatschappelijke Domein

Gezamenlijke visie & opgaven rond de 3 decentralisaties in het Maatschappelijke Domein Gezamenlijke visie & opgaven rond de 3 decentralisaties in het Maatschappelijke Domein Visie & opgaven rond Werken naar Vermogen, Begeleiding&Dagbesteding en Jeugdzorg Zaanstad, maart 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

mediation naast rechtspraak in civiele en kantonzaken

mediation naast rechtspraak in civiele en kantonzaken mediation naast rechtspraak in civiele en kantonzaken mediation: toch samen het conflict oplossen Informatie voor mensen en organisaties die al een juridische procedure hebben lopen bij de civiele rechter

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

groei THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN

groei THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN groei PERSONEELSMAGAZINE VAN DE GROEILING JAARGANG 3 FEBRUARI 2012 T THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN STICHTING

Nadere informatie

mediation naast rechtspraak in civiele en kantonzaken

mediation naast rechtspraak in civiele en kantonzaken mediation naast rechtspraak in civiele en kantonzaken mediation: toch samen het conflict oplossen Informatie voor mensen en organisaties die al een juridische procedure hebben lopen bij de civiele rechter

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren. OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties

Medezeggenschap verzilveren. OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties Medezeggenschap verzilveren OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties 1 Medezeggenschap verzilveren OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties Voorwoord Sociale partners

Nadere informatie

Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid. Draaiboek voor de aanpak. Huiselijk geweld

Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid. Draaiboek voor de aanpak. Huiselijk geweld Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid Draaiboek voor de aanpak Huiselijk geweld Huiselijk geweld Draaiboek voor de aanpak R. Keus M.S. Kruijff (Tekstbureau Alfa, Enkhuizen) november 2000 Ontwerp:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 722 Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators

Nadere informatie

Praktijkonderwijs & Duale Trajecten

Praktijkonderwijs & Duale Trajecten Praktijkonderwijs & Duale Trajecten Inhoud pagina pagina 1 Inleiding Project Duale Trajecten Wat mag u van het handboek verwachten? Website 2 Wat is een duaal traject: wat is het verschil met stage en

Nadere informatie

MEDIATION IN DE PRAKTIJK

MEDIATION IN DE PRAKTIJK MEDIATION IN DE PRAKTIJK WAT HOUDT MEDIATION IN, AAN DE HAND VAN EEN ACHTTAL CASES TON BELKSMA Uitgave van Mediation Alphen aan den Rijn e-mail belksma@mediation.nl Internet www.mediation.nl ISBN nr. 90-9012015-7

Nadere informatie