projecten In 2012 en 2013 heeft Triodos Fonds steun verleend of toegezegd aan 24 projecten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "projecten In 2012 en 2013 heeft Triodos Fonds steun verleend of toegezegd aan 24 projecten"

Transcriptie

1 Activiteitenverslag

2 24 projecten In 2012 en 2013 heeft Triodos Fonds steun verleend of toegezegd aan 24 projecten

3 Inhoudstafel Pagina Voorwoord 4 Hoe Triodos Fonds werkt 5 Activiteitenverslag 6 Jaarrekeningen 12 Bestuur en administratie 17 Colofon 18 Contactgegevens 19 3

4 Voorwoord Beste schenker, Dank u voor uw vrijgevigheid! Dankzij uw bijdrage kon Triodos Fonds ook in 2012 en 2013 meerdere projecten met een maatschappelijke meerwaarde steunen, in sectoren zoals cultuur, jeugdzorg of kansarmoedebestrijding. In totaal kregen 29 organisaties steun. Het aantal spaarders die (een deel van) hun interesten aan Triodos Fonds schenken, neemt toe. Dat betekent veel voor ons: het bewijst dat u de keuze van de projecten en de communicatie daarover waardeert. U weet dat elke euro die u aan het Fonds schenkt ten goede komt aan waardevolle projecten. Triodos Bank neemt immers de kosten voor de administratie voor haar rekening. U kunt er ook op rekenen dat we de kwaliteit van elk project dat we dankzij uw vrijgevigheid kunnen steunen, nauwlettend opvolgen. Schenkingen gebeuren altijd onder duidelijke voorwaarden en zijn afhankelijk van de effectieve uitvoering van het project. Het kan daarom gebeuren dat toegezegde bedragen niet worden uitbetaald omdat het project niet is doorgegaan. In dit verslag leest u meer over de projecten die we in 2012 en 2013 hebben gesteund, en krijgt u een financieel overzicht van het Fonds. De voorbije maanden ontvingen we minder projectaanvragen. Dat vinden we jammer. Daarom deze oproep: kent u mensen die (in eigen land) een vernieuwend project met een maatschappelijke meerwaarde willen starten? Laat hen weten dat het Fonds hen mogelijk kan steunen! Kleinschalige starters krijgen voorrang. Met een standaardformulier op onze website kunnen ze makkelijk een aanvraag indienen. Uw opmerkingen of vragen bij dit verslag interesseren ons. U kunt ze ons via be) of per post (Hoogstraat 139/ Brussel) bezorgen. Veel leesplezier, Olivier Marquet Voorzitter Triodos Fonds vzw 4

5 Hoe Triodos Fonds werkt Hoe werkt Triodos Fonds? Hoe vraagt u een schenking aan? Triodos Fonds is een vereniging zonder winstoogmerk. De middelen van het fonds zijn enerzijds afkomstig van spaarders van Triodos Bank die ervoor kiezen om (een deel van) hun rente aan het fonds schenken en anderzijds van klanten die giften schenken aan het fonds. Triodos Fonds steunt enkel projecten die in eigen land worden uitgevoerd en die een duidelijk maatschappelijk doel hebben, hetzij sociaal, ecologisch of cultureel. De aanvrager of aanvragende organisatie mag uiteraard geen winstbejag nastreven met het project. Een aanvraag moet vergezeld gaan van een projectbeschrijving en begroting. Aan verenigingen vraagt het Fonds ook een overzicht van hun financiële toestand, bij voorkeur in de vorm van een balans- en resultatenrekening. Omdat de middelen van het Fonds beperkt zijn, gaat de voorkeur uit naar kleinschalige projecten, die nadien mogelijk op ruimere schaal kunnen worden uitgebreid. Het bedrag van de schenkingen varieert gewoonlijk van 750 tot euro. De bijdrage van het Fonds moet een wezenlijk verschil maken. Het evaluatiecomité van Triodos Fonds beoordeelt de inkomende aanvragen en vergadert vier keer per jaar. Het is dus belangrijk dat een projectaanvraag tijdig wordt ingediend. In de meeste gevallen betaalt Triodos Fonds de gift pas uit na de realisatie van de projecten (en na de ontvangst van een activiteitenverslag) of onder bepaalde voorwaarden. Omdat het bijzonder moeilijk is om de kwaliteit van projecten in derdewereldlanden te evalueren, komen alleen projecten die de derdewereldproblematiek in eigen land onder de aandacht brengen, in aanmerking voor steun uit het Fonds. Aanvragen aan het Fonds kunnen worden ingediend per post (Hoogstraat 139/3, 1000 Brussel) of per mail 5

6 Activiteitenverslag Sociaal Full Social Jacket, een webdocumentaire in opdracht van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, gaat na welke sociale bescherming burgers van de Europese Unie genieten in deze crisistijden. Het Centre Vidéo de Bruxelles realiseerde twintig korte reportages over sociale thema s in België en vijf andere Europese landen. Concrete situaties kwamen aan bod en per onderwerp geeft een deskundige woord en uitleg. Het resultaat werd in december 2013 voorgesteld aan het publiek. Met de documentaire en een bijbehorend spel wil de FOD het maatschappelijk debat over sociale bescherming op gang brengen. Triodos Fonds maakte hiervoor euro vrij. Het Brusselse Centre Arnaud Fraiteur biedt dagopvang aan ongeveer zestig kinderen en jongeren met een ernstige handicap; tien onder hen kunnen er ook verblijven. De groep weerspiegelt de grote verscheidenheid die onze hoofdstad kenmerkt. Die rijkdom aan diversiteit vormde ook het uitgangspunt voor de samenwerking met Cinétik. De vzw Cinétik leerde de bewoners van het centrum radio maken rond het thema sprookjes, liedjes en vertellingen uit het land van herkomst van hun ouders. De kinderen en jongeren konden tijdens de workshops meezingen, vragen stellen aan elkaar of op een andere manier reageren op de gebrachte verhalen en liedjes. Cinétik organiseerde maar liefst zeventien workshops die al leidden tot een heuse radio-uitzending; er is ook nog een CD gepland. Het Fonds schonk euro aan dit project. Convivial is een Brusselse vereniging die in 1996 ontstond uit de vriendschap tussen 2 vrouwen: een Belgische en een Rwandese vluchtelinge. De vereniging heeft als hoofddoel vluchtelingen te begeleiden bij hun aankomst in België. Via Convivial leren ze België kennen, vinden er een luisterend oor, kunnen er terecht voor een opleiding en krijgen hulp bij administratieve rompslomp. De vereniging helpt nieuwkomers ook bij hun zoektocht naar een woning door hun huurwaarborg voor te financieren. Op die manier krijgen niet-bemiddelde mensen toegang tot de woningmarkt. In 2012 kon Convivial 137 huurwaarborgleningen toekennen; dit liep op tot 152 in In 2012 en 2013 stortte Triodos Fonds euro in het huurwaarborgfonds van Convivial, onder de vorm van een renteloze lening. convivial.be Deltae organiseerde voor jongeren van 18 tot 35 jaar een kennismaking met de transitieeconomie. De introductiecursus toont op welke manier lokale, kleinschalige en ecologische projecten een rol kunnen spelen bij de aanpak van de huidige economische en ecologische problemen. Voedselautonomie en energieonafhankelijkheid zijn daarbij sleutelbegrippen. 35 personen volgden de cursus van 1 jaar, 386 mensen namen aan één of meer open activiteiten deel. Triodos Fonds schonk hiervoor euro. blog.deltae.be De European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD), een Europese koepelorganisatie van 126 verenigingen voor gehandicaptenzorg uit 29 landen, wil een project opzetten met suggesties voor een optimale begeleiding van personen met een handicap of ziekte. Uit de praktijk blijkt de begeleiding van deze personen in hun eigen leefomgeving immers minder te kosten en beter te werken dan wanneer diezelfde mensen in een zorginstelling verblijven. Eén van de projecten betreft de uitwisseling van best practices op dat vlak tussen België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het project van EASPD zal in 2014 bestaan uit twee voorbereidende vergaderingen en één open vergadering waarin een publicatie over het onderwerp zal worden voorgesteld aan professionals uit de zorgsector, de sociale huisvesting en zorgbehoevende personen. Het kan rekenen op euro steun van het Fonds. Drie jonge Brusselaars richtten in 2011 Go Young op. Ze stelden zich tot doel overal ter wereld op zoek te gaan naar jonge mensen die sociaal en ecologisch verantwoord ondernemen. Ze brachten dertig vernieuwende projecten in kaart, de helft daarvan werd grondig doorgelicht en komt aan 6

7 bod in een educatieve DVD die Go Young zo ruim mogelijk zal verspreiden. Aan de hand van de DVD maakt Go Young andere jongeren via contacten met hogescholen en universiteiten bewust van hun mogelijkheden om voor een positieve verandering in de maatschappij te zorgen. Begin 2013 werd de DVD voorgesteld tijdens het Ashoka-U Forum in San Diego, één van de belangrijkste congressen over onderwijs en sociale innovatie. Intussen kocht een twintigtal universiteiten wereldwijd de DVD aan en honderden jongeren contacteerden Go Young om een eigen duurzaam bedrijf op te richten. Go Young tekende ook een overeenkomst met Poseco, een organisatie die sociale innovatie via onderwijs in ons land promoot, om sensibiliseringsacties voor middelbare scholen uit Brussel uit te werken. Triodos Fonds zegde hiervoor euro steun toe. België heeft een uitgebreide arbeidswetgeving, maar in de praktijk laat die soms te wensen over. Dat is zeker het geval voor illegale arbeidsmigranten in de sectoren bouw, horeca en schoonmaak, en bij huishoudpersoneel. De in Schaarbeek gevestigde Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten (OR.C.A.) komt op voor de arbeidsrechten van deze werknemers zonder wettig verblijf. OR.C.A. ontwikkelde een brochure over arbeidsongevallen waarvan illegaal tewerkgestelde personen het slachtoffer zijn. Medewerkers van hulporganisaties, OCMW s, politie en justitie vinden in deze brochure alle informatie over de rechten van illegaal tewerkgestelde personen. Met de euro van het Fonds kon de brochure ook in het Frans worden gepubliceerd. De Europese denktank Pour la Solidarité kreeg steun om het Observatoire européen de l entrepreneuriat social et de l économie sociale et durable uit te bouwen. Pour la Solidarité maakt initiatieven uit de sociale economie bekend bij politici, ondernemers en geïnteresseerde particulieren, en geeft uitleg bij het Europese beleid op het vlak van sociale economie. Triodos Fonds schonk euro om de elektronische nieuwsbrief naar het Engels te vertalen en het abonneebestand uit te breiden. Rougir/Les Rougisseurs, een Brussels straattheatergezelschap, lanceerde een project in de Schaarbeekse Daillybuurt. Via een enquête stelden ze de wijkbewoners vragen over momenten van schaamte in hun leven. Hun antwoorden gaven inspiratie voor een optreden met korte sketches, een fuif en een verkleedpartij met veel rode kleding. Het resultaat van dit initiatief werd op 29 september 2012 aan het publiek voorgesteld. De vzw ontving hiervoor een schenking van euro van Triodos Fonds. lesrougisseurs.canalblog.com De Brusselse vzw Skateboarders, die de skatende jongeren van het park bij de Kapellekerk verenigt, organiseerde in het voorjaar van 2013 het project Mémoires aux Ursulines Portraits parlants. In het rusthuis van de Ursulinen, dat rechtover de skatebaan ligt, werden zeven bewoners gefotografeerd en geïnterviewd over hun herinneringen. De opnames (met een foto erbij) konden worden beluisterd tijdens een tentoonstelling die van 23 mei tot 2 juni in het rusthuis liep. Tijdens het jaarlijkse Feest van het Skatepark aan de Kapellekerk werd een thé dansant georganiseerd in het rusthuis van de Ursulinen. Skatende jongeren konden zich op die manier in het rusthuis vermaken. Het project kon rekenen op euro steun van het Fonds. ToolBox uit Brussel verenigt ruim honderd kaderleden uit heel België die zich ertoe verbinden elke maand minstens acht uren als vrijwilliger te werken. Ze stellen hun ervaring en kennis ten dienste van vzw s die de hulp van ToolBox inroepen. Met de inzet van deze deskundigen biedt Toolbox vzw s een praktische en kwaliteitsvolle begeleiding aan, zodat deze efficiënter en professioneler kunnen werken. EUR Triodos Fonds schonk in 2012 en 2013 een bedrag van in totaal euro aan projecten. 7

8 Vzw s kunnen bij ToolBox terecht voor hulp op vele vlakken: personeelsbeleid, financieel beheer, IT, marketing en communicatie, wettelijke aspecten, De voorbije jaren begeleidde ToolBox vooral vzw s die actief zijn op het vlak van jeugdwerking, gezondheidszorg en -preventie, integratie, ouderen, ondersteuning van kansarmen en criminaliteitspreventie. In 2012 werkten 78 vrijwilligers voor 60 projecten van vzw s, in 2013 werden 50 vzw s begeleid. In 2012 en 2013 ontving ToolBox telkens euro van Triodos Fonds. Economische crisissen, de klimaatverandering, werkloosheid, veroorzaken heel wat angst over de toekomst bij mensen. Acht middenveldorganisaties zetten zich samen in om hiertegen in te gaan. Het Gentse artistieke gezelschap Victoria Deluxe ontwikkelde samen met Samenlevingsopbouw Gent, ABVV, ACV/ACW Gent-Oost-Vlaanderen, LEF (Links Ecologisch Forum), Masereelfonds Gent, Vrede vzw en Vooruit en onder leiding van socioloog Fred Louckx, De Toekomstfabriek. Met dit initiatief zoeken ze naar nieuwe hoopvolle toekomstprojecten voor onze samenleving en actiemethoden om die projecten te realiseren. Ze vertrekken daarbij vanuit vragen die in de samenleving en binnen de eigen organisaties leven. Het project startte twee jaar geleden met acht thematische debatavonden en wordt in 2014 voortgezet met Een Andere Wereld waarbij in werkgroepen de thema s arbeid, wonen, democratie, ecologische alternatieven, onderwijs, sociale bescherming, coöperatieve economie, peer-to-peer economie en superdiversiteit aan bod komen. Geïnteresseerde burgers en medewerkers van de acht middenveldorganisaties zoeken vernieuwende praktijken en visies voor elk van deze thema s (daarover wordt telkens een film gemaakt) en het resultaat zal in 2014 tijdens publieksavonden en onder meer via dewereldmorgen.be worden voorgesteld. In 2012 schonk Triodos Fonds hiervoor euro aan Victoria Deluxe. De Universiteit voor het Algemeen Belang ontwikkelde de brochure en het lessenpakket Cocaïne is geen fair trade om gebruikers van deze partydrug bewust te maken van de wanpraktijken die hun druggebruik in stand houden. In de brochure beschrijft een medewerkster van de UAB de situatie in Colombia wereldwijd de belangrijkste leverancier van cocaïne waar ze een jaar verbleef. Heel wat Colombiaanse boeren hebben onvoldoende toegang Op 13 en 20 oktober 2013 konden geïnteresseerden wintergraan zaaien op land van vier bioboerderijen, meteen de eerste editie van Toekomst zaaien in Vlaanderen. 8

9 tot landbouwgrond. Om te overleven zien ze zich genoodzaakt om cocaplanten te telen. Naar schatting gaat het over Colombiaanse boerenfamilies. Dit brengt uiteraard aardig wat geld op, maar om de cocapasta te kunnen vervoeren en te verkopen, moeten ze onderhandelen met guerrillaorganisaties. De cocaïnehandel vormt een belangrijke bron van inkomsten en bestendigt zodoende de conflicten tussen de guerillabeweging en de overheid. De productie van cocaïne zorgt bovendien voor enorm veel toxisch afval: stukken bos worden ervoor gerooid en in het kader van de War on Drugs besproeien de Verenigde Staten en Colombia regelmatig cocaplantages vanuit de lucht met giftige onkruidverdelgers. Het VN-bureau voor drugs en criminaliteit schat dat wereldwijd 15 à 19 miljoen mensen cocaïne gebruiken, vooral in de westerse wereld. De campagne van de UAB richt zich naar middelbare scholieren om hen te informeren over de gevolgen van cocaïneconsumptie. Voor de ontwikkeling van het lesmateriaal maakte Triodos Fonds euro vrij. Natuur en Milieu Het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Gent, Community Supported Agriculture (CSA) Vlaanderen, Landwijzer en Land-in-Zicht werken samen aan de oprichting van een biolandbouwgrondenfonds, met als doel tegen 2016 minstens 50 hectare grond aan te kopen die eigendom wordt van een coöperatieve vennootschap met de naam De Landgenoten. Deze coöperatieve kan de grond dan verpachten aan startende bioboeren. De voorstudie voor de creatie van een biolandbouwgrondenfonds kreeg 4.567,50 euro steun. Elk jaar in de herfst komen in Europa duizenden mensen samen om biologisch graan te zaaien. De kleinschalige actie waar twee Zwitserse biodynamische boeren in 2006 mee begonnen, was in oktober 2013 al goed voor meer dan honderd locaties in veertien Europese landen. Landwijzer vzw, de organisatie die de opleiding tot bioboer(in) inricht, organiseerde de allereerste editie van Toekomst Zaaien in Vlaanderen. Op 13 en 20 oktober 2013 konden geïnteresseerden wintergraan zaaien op land van vier bioboerderijen 9

10 (De Akelei in Schriek, De Kollebloem in Sint-Lievens- Esse, De Natlandhoeve in Sint-Truiden en De Zaaier in Ruddervoorde). Er werd enkel gebruik gemaakt van biologisch geteeld en biologisch veredeld zaad. Met deze actie vragen biolandbouworganisaties aandacht voor het belang van zaad als cultureel erfgoed (en niet als gepatenteerd privébezit) en als basis van een gezonde voeding. Door de slechte weersomstandigheden kon enkel in De Akelei gezaaid worden. De vzw organiseerde daarom op de andere boerderijen een symbolische actie en het graan werd er nadien mechanisch ingezaaid. Het Fonds schonk euro. In Salzinnes bij Namen startten zes buurtbewoners een volkstuintje: Le Bosquet, Potager de Salzinnes. Op een terrein van 63 are, gelegen naast een sociale woonwijk, legden ze negentig perceeltjes aan, bestemd voor biotuinbouw. Begin 2014 telde de vereniging al meer dan veertig leden, die zich ertoe verbinden geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Rond de volkstuintjes kwam een 250 meter lange haag van 449 boompjes en struiken, waaronder heel wat klein fruit. L Atelier, een onderneming voor sociale tewerkstelling uit Naninne, zorgde in december 2013 voor de aanplanting ervan; Triodos Fonds financierde ten belope van euro. lebosquetpotager.org Natuurpunt Grimbergen organiseerde eind 2012 en begin 2013 vier werknamiddagen voor een twintigtal asielzoekers (kandidaat-vluchtelingen) uit het gesloten centrum van Steenokkerzeel. Zij namen deel aan de appelpluk en snoeiden meidoornhagen. EUR ,26 Triodos-spaarders schonken in 2012 en 2013 in totaal ,26 euro aan Triodos Fonds via rentebestemming. Ze kregen ook uitleg van een natuurgids over het beheer van natuurgebieden. Dit project kon rekenen op 995 euro uit het Fonds. WWOOF - World Wide Opportunities on Organic Farms richtte een Belgische afdeling op met de steun van Triodos Fonds. Het principe van WWOOF is even origineel als eenvoudig: mensen kunnen als seizoenswerker aan de slag bij een biologische boerderij in ruil voor kost en inwoon. Intussen kunnen geïnteresseerden al bij een vijftigtal Belgische boerderijen terecht. Begin 2014 hadden reeds 300 mensen zich als WWOOF er geregistreerd. Triodos Fonds maakte een bedrag van euro over, waarmee de startende groep haar statuten in het Belgisch Staatsblad kon publiceren en een viertalige website liet ontwikkelen. Jongeren In Luik en omgeving werkt Kaleidoscope Théâtre met kinderen en jongeren en stimuleert hen om zich over een maatschappelijk thema een mening te vormen en hun standpunten uit te drukken. Onder de noemer Consom Acteurs lanceerde de organisatie in 2012 een theaterproject over verantwoord consumeren. 350 jongeren, verdeeld over twintig groepen, werkten gedurende 30 weken in toneelworkshops omtrent het thema van de consumptiemaatschappij. Hun inzichten verwerkten ze tot een voorstelling. Aan te vullen zinnen als Niet alles is te koop:..., Reclame is overal:, We verspillen allerlei dingen:... dienden om de jongeren bewust te maken van hun rol als consument. Zij bezochten in november 2012 een tentoonstelling rond ethisch en ecologisch verantwoord consumeren en praatten met een vertegenwoordiger van het Kichwavolk uit Ecuador, over de gevolgen van overproductie voor het Amazonewoud. De jonge deelnemers gingen bovendien met hun begeleiders twee professionele theaterproducties bekijken, een bijzondere gebeurtenis voor hen. In mei 2013 werd Consom Acteurs afgesloten met voorstellingen in het Cultuurcentrum van Chénée, zodat familie en vrienden het eindresultaat van het 10

11 project konden bewonderen. Triodos Fonds schonk euro voor de realisatie van dit project. Kamo is gespecialiseerd in kunst- en cultuureducatie voor kinderen en jongeren en is actief over heel Vlaanderen. De vzw komt al tien jaar in jeugdcentra, culturele centra, op scholen, in musea en in wijken. De organisatie beschikt over verschillende instrumenten om interactie tussen de deelnemers op te wekken. Zo is Kamokit, een huis vol verhalen een spel dat kinderen en hun begeleiders uitnodigt om anders naar de wereld te kijken en zo samen een verhaal te bouwen. Binnenin een openvouwbaar huisje ontdekken ze verschillende spelborden en spelkaarten. Aan de hand van speelse uitdagende vragen en opdrachten ontstaat er een verhaal dat de kinderen zelf verzinnen. Voor de productie van 10 houten speelhuisjes ontving vzw Kamo euro van Triodos Fonds. In het Brussels Gewest verlaat 1 jongere op 5 het secundair onderwijs zonder diploma. Om deze jongeren opnieuw te motiveren sloot vzw Odyssée overeenkomsten met enkele Brusselse middelbare scholen. Telkens wanneer een jongere afhaakt, neemt de school contact op met Odyssée. Tijdens het schooljaar begeleidde Odyssée 389 leerlingen van 14 partnerscholen. 277 van hen namen deel aan workshops om hun motivatie aan te scherpen en hun zelfbeeld te verbeteren. De andere 112 werden individueel begeleid. Odyssée vindt het belangrijk om alle volwassenen die in relatie tot de jongere staan, bij deze begeleiding te betrekken. Naast gesprekken met alle betrokkenen, organiseert Odyssée voor de jongeren ook activiteiten buiten hun gebruikelijke referentiekader. Voorbeelden hiervan zijn stages paardrijden en klimmen. Paarden voelen de gemoedstoestand van hun berijder goed aan. De jongere leert verantwoordelijkheid op te nemen voor een dier en leert ook dat het dier reageert op zijn gedrag. Bij klimstages speelt het vertrouwen tussen mensen een grote rol: de klimmer moet kunnen rekenen op de persoon die hem zekert. Odyssée ontving euro steun uit het Fonds. Cultuur Met de Henry Le Boeufzaal beschikt Bozar het vroegere Paleis voor Schone Kunsten akoestisch over een van de vijf beste zalen ter wereld. Het grote orgel dat in deze zaal staat opgesteld is bovendien een uitzonderlijk patrimonium. Maar door hevige regenval in de zomer van 2010 liep de zaal onder en kreeg het orgel heel wat water te slikken. Een verregaande restauratie drong zich op. Bozar kon hiervoor op de steun van Triodos Fonds rekenen. Vandaag laten nieuwe, verfijnde elektronische onderdelen opnieuw een virtuoos gebruik van het orgel toe. Het instrument is nu even soepel en handelbaar als met de vroegere mechanische varianten. Bovendien kan de organist het grote orgel nu ook verbinden met één of meerdere synthesizers. Dankzij de restauratie weerklinken er opnieuw zowel hedendaagse composities als barokke en romantische orgelpartijen in Bozar. Triodos Fonds maakte hiervoor euro vrij. De Vlaams-Nederlandse culturele instelling Ons Erfdeel, vooral bekend van het gelijknamige literaire tijdschrift, heeft als doel de samenwerking tussen partners uit het Nederlandse taalgebied te promoten en de Nederlandstalige cultuur in het buitenland bekend te maken. In 2012 en 2013 ontving de vzw telkens een schenking van euro. Carlo Van Neste ( 1992) was een bijzonder getalenteerde Belgische violist en op latere leeftijd docent en pedagoog. Hij gaf onder meer les aan het Koninklijk Conservatorium. De Stichting werd opgericht om jonge muzikanten kansen te geven. Daartoe organiseert ze o.a. concerten en leent ze kwaliteitsvolle instrumenten uit aan muzikanten die niet de middelen hebben om er te kopen. De Stichting Carlo Van Neste ontving een gift van euro uit het Fonds. 11

12 Jaarrekeningen bedragen in EUR Uitbetaalde schenkingen 2012 Odyssée Ons Erfdeel ToolBox Universiteit voor het Algemeen Belang Natuurpunt Grimbergen 995 Compagnie Rougir Convivial Deltae Kamo Fondation Carlo Van Neste Land-in-Zicht Totaal Toegezegde schenkingen 2012 Kaleidoscope Théâtre Skateboarders OR.C.A Pour la Solidarité Victoria Deluxe La Leche League 500 Cinétik Totaal

13 Uitbetaalde schenkingen in 2012 op basis van eerdere toezeggingen Centrum Journalisten en Trauma België Netwerk Vlaanderen vzw Schola ULB Maison Médicale Galilée Madam Fortuna Centre d Accompagnement et de Formation pour Adultes Cinematek Association Spina Bifida Belgique francophone Totaal Geannuleerde schenkingen 2012 Organisatie Clandestiene Arbeidsmigranten Totaal

14 Uitbetaalde schenkingen 2013 Go Young Ons Erfdeel ToolBox Centre Vidéo de Bruxelles Wwoof Belgium Bozar Skateboarders Totaal Toegezegde schenkingen 2013 Ministerie van Ideeën Le Bosquet Potager de Salzinnes Landwijzer EASPD Compagnie Fil en Trop asbl Totaal

15 Uitbetaalde schenkingen in 2013 op basis van eerdere toezeggingen Kaleidoscope Théâtre Skateboarders OR.C.A Pour la Solidarité Victoria Deluxe Cinétik Totaal Geannuleerde schenkingen 2013 Kaleidoscope Théâtre 500 Centre Belge d Education Thérapeutique pour Infirmes Moteurs Cérébraux 750 Totaal

16 Balans Activa Participaties 1.000, , ,00 Kredietinstellingen , , ,87 Renteloze leningen , Totaal activa , , ,87 Passiva Eigen vermogen , , ,36 Overlopende rekeningen , , ,00 Winst 971, , ,49 Totaal passiva , , ,87 Resultatenrekening Opbrengsten Ontvangen rentebestemming , , ,83 Ontvangen schenkingen ,00 200,00 Financiële opbrengsten - - 2,68 Totale opbrengsten , , ,51 Kosten Diensten en goederen - 118,70 - Uitbetaalde schenkingen , , ,00 Toegezegde schenkingen , , ,00 Geannuleerde schenkingen , , ,00 Financiële kosten Totale kosten , , ,00 Winst/Verlies 971, , ,49 16

17 Bestuur en administratie Raad van bestuur Olivier Marquet, voorzitter Pierre Aeby, secretaris en penningmeester Leden Olivier Marquet Pierre Aeby Stichting Triodos Foundation Leden van het selectiecomité Eric De Keuleneer Kurt Degrieck Jan Lamers Olivier Marquet Administratie Triodos Fonds Pablo Van Schel 17

18 Colofon Activiteitenverslag Triodos Fonds Publicatie juli 2014 Tekst Triodos Fonds Oplage 550 exemplaren Grafisch ontwerp Michael Nash Associates, Londen Lay-out Isabelle Geeraerts Drukwerk Druk in de Weer, Gent Gedrukt op 100% gerecycleerd papier en met vegetale inkten. Dit verslag is ook beschikbaar op 18

19 Contact Uw opmerkingen of vragen bij dit verslag en over het Fonds zijn van harte welkom per of per post. Triodos Fonds vzw Hoogstraat 139/ Brussel Telefoon:

20

Land in Zicht? De zoektocht naar grond & diverse initiatieven in Vlaanderen. Voedsel Anders Workshop: Toegang tot land, grond voor nieuwe boeren

Land in Zicht? De zoektocht naar grond & diverse initiatieven in Vlaanderen. Voedsel Anders Workshop: Toegang tot land, grond voor nieuwe boeren Land in Zicht? Benny Van de Velde benny@wervel.be De zoektocht naar grond & diverse initiatieven in Vlaanderen Voedsel Anders Workshop: Toegang tot land, grond voor nieuwe boeren 21 februari 2014 Schaars

Nadere informatie

Banden smeden in een wereld in verandering

Banden smeden in een wereld in verandering HELP2HELP STEUNT HET SOCIAAL ENGAGEMENT VAN MEDEWERKERS. OPROEP VOOR PROJECTEN HELP2HELP 2015 Banden smeden in een wereld in verandering 2 Oproep voor projecten 2015 van 18 mei tot 18 juli Het programma

Nadere informatie

Inhoud. Jaarrekening 2014 pagina 2 van 9

Inhoud. Jaarrekening 2014 pagina 2 van 9 Vrienden van DOE Jaarrekening 2014 Inhoud Inhoudsopgave... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Algemene gegevens... 3 Voorwoord... 4 De school... 4 Experiment... 4 Situatie... 5 Organisatie... 5 ANBI...

Nadere informatie

De Awards van BNP Paribas Fortis Foundation

De Awards van BNP Paribas Fortis Foundation De Awards van Foundation Steun aan educatieve projecten voor kinderen en jongeren in moeilijkheden Oproep voor projecten 2015 http://foundation.bnpparibasfortis.be Oproep voor projecten 2015 Awards-programma

Nadere informatie

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen Iedereen online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. 96 Telenet Jaarverslag 2012 Duurzaamheid Telenet Foundation Telenet Foundation

Nadere informatie

Projectsubsidies organisaties: doel

Projectsubsidies organisaties: doel Projectsubsidies organisaties: doel De projectsubsidiëring is erop gericht organisaties die niet structureel ondersteund worden, de kans te bieden om één project, afgerond in tijd en doelstelling, te realiseren.

Nadere informatie

Vluchtelingencrisis: gisteren, vandaag, morgen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

Vluchtelingencrisis: gisteren, vandaag, morgen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN Vluchtelingencrisis: gisteren, vandaag, morgen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN Vluchtelingenwerk Dé referentie dankzij grondige expertise in asiel Opdrachten: Druk op het beleid Ondersteunen iedereen die

Nadere informatie

Basisbeginselen : Brusselse ecologische economische en sociale cooperatieve. Contact

Basisbeginselen : Brusselse ecologische economische en sociale cooperatieve. Contact Brusselse ecologische economische en sociale cooperatieve BEES Coop is een project voor een coöperatieve, participatieve en niet commerciële supermarkt. Het iniatief wordt gedragen door burgers die een

Nadere informatie

Ministerie van Financiële Alternatieven plechtig geopend in...

Ministerie van Financiële Alternatieven plechtig geopend in... 1 sur 6 20/12/12 14:40 Gepubliceerd op DeWereldMorgen.be (http://www.dewereldmorgen.be) Ministerie van Financiële Alternatieven plechtig geopend in Brussel door Daphne van den Blink wo, 2012-12-19 17:46

Nadere informatie

Federaal fonds ter bestrijding van de verslavingen - oproep 2008 -

Federaal fonds ter bestrijding van de verslavingen - oproep 2008 - Federaal fonds ter bestrijding van de verslavingen - oproep 2008 - Minister Onkelinx en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu zijn erg betrokken bij de problematiek van het

Nadere informatie

Change the world shopping

Change the world shopping Change the world shopping V.U./E.R.: Erik Devogelaere, Hoogstraat 35 E, 3360 Bierbeek, België - Belgique Op een plezierige manier de wereld veranderen Kies voor eerlijke kwaliteitsproducten Het hoeft

Nadere informatie

Investeer nu in een duurzame toekomst.

Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer in de groei van Bij werkt uw geld aan een duurzame samenleving waarin levenskwaliteit centraal staat. U kunt daaraan bijdragen door certificaten van aandelen

Nadere informatie

U weet nu wat u moet doen bij een Seveso-ongeval!

U weet nu wat u moet doen bij een Seveso-ongeval! U weet nu wat u moet doen bij een Seveso-ongeval! Opvolging van de Seveso Informatiecampagne 2012 8 november 7 december 2012 FOD Binnenlandse Zaken AD Crisiscentrum Op 8 november 2012 startte de AD Crisiscentrum

Nadere informatie

Buiten Gewone Buurt. Voor bewoners die zich engageren voor hun buurt of dorp. Projectoproep

Buiten Gewone Buurt. Voor bewoners die zich engageren voor hun buurt of dorp. Projectoproep Buiten Gewone Buurt Voor bewoners die zich engageren voor hun buurt of dorp Dien een dossier in vóór 12/10/2009 Projectoproep Wil u, samen met andere buurt- of dorpsbewoners, het initiatief nemen om het

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2013 9 mei 2014-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2013 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2013 8 Staat van baten en lasten over 2013 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen Internationale uitwisselingen tussen Aalsterse verenigingen en groepen/verenigingen in andere landen kunnen bij de betrokken

Nadere informatie

Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw

Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw B R U S S E L, 22 s e p t e m b e r 2014 Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw De coöperatieve bank Crelan steunt innovatie in de landbouw via leerstoel aan

Nadere informatie

HEBBEN KINDEREN EN JONGEREN IN MOEILIJKHEDEN OOK EEN PLAATS

HEBBEN KINDEREN EN JONGEREN IN MOEILIJKHEDEN OOK EEN PLAATS IN EEN WERELD IN VERANDERING, HEBBEN KINDEREN EN JONGEREN IN MOEILIJKHEDEN OOK EEN PLAATS OPROEP VOOR PROJECTEN 2016 AWARDSPROGRAMMA 4 INLEIDING 6 BELANGRIJKSTE BEOORDELINGSCRITERIA VORMING VAN KANSARME

Nadere informatie

Wegwijs in het Europees Vluchtelingenfonds

Wegwijs in het Europees Vluchtelingenfonds Wegwijs in het Europees Vluchtelingenfonds Zoeken naar huisvesting Minderjarigen Juridische bijstand Opleidingen Werk zoeken Psychologische hulp Verantwoordelijke uitgever: Isabelle Küntziger Redactie:

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1 Beleidsplan Stichting ORISSA ZAL LEVEN! Spelt-oord 18 3991 XH Houten Telefoon: 030-6343167 Website: www.orissazalleven.nl Emailadres: info@orissazalleven.nl Kamer van Koophandel: 51405229 Bankrekeningnr:

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be Europees Instituut voor Onderzoek over de Mediterrane en Euro-Arabische Samenwerking www.medea.be V O O R S T E L L I N G Voor Europa is de samenwerking met haar naaste buren de Arabische en Mediterrane

Nadere informatie

Projectfiche RODE ROOS

Projectfiche RODE ROOS Projectfiche RODE ROOS Monnikenheide wil uitmunten in warme én professionele dienstverlening aan personen met een verstandelijke handicap en hun gezin. In de loop van de voorbije 41 jaar groeide Huize

Nadere informatie

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet. Ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen HOOFDSTUK I. Algemene

Nadere informatie

Subsidierichtlijnen 2016

Subsidierichtlijnen 2016 Subsidierichtlijnen 2016 Vastgesteld door de Raad van Bestuur, d.d. 10-12-2015 Inhoud Algemene richtlijnen pagina 3 Afwijzingsgronden pagina 4 Aanvullende criteria voor specifieke aanvragen pagina 4 Reünies

Nadere informatie

Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur,

Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur, Aan de leden van de commissie cultuur Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 8 november 2012, Amsterdam Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur, Op 21 november 2012 staat

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN INHOUD 1 BESTUURSVERSLAG 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 2.2 Staat van baten en lasten over 2012 2.3 Toelichting

Nadere informatie

DE BRUSSELSE OCMW'S LEVEREN GOED WERK

DE BRUSSELSE OCMW'S LEVEREN GOED WERK Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale a.s.b.l. Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest v.z.w. Section "CPAS" Afdeling "Maatschappelijk

Nadere informatie

Oproep tot vrijwilligers

Oproep tot vrijwilligers Oproep tot vrijwilligers DoucheFLUX vzw stelt zinvolle activiteiten voor om de armen vooruit te helpen als een werkelijk maatschappelijke partij, om hen een gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen te

Nadere informatie

U geniet van goede en eerlijke producten. U hebt oog voor mens en milieu bij Langerak de Jong

U geniet van goede en eerlijke producten. U hebt oog voor mens en milieu bij Langerak de Jong U geniet van goede en eerlijke producten U hebt oog voor mens en milieu bij Langerak de Jong Voor mens en milieu Steeds meer organisaties willen in de bedrijfsvoering een balans vinden tussen planet, people

Nadere informatie

Les 5: Sociaal ondernemen

Les 5: Sociaal ondernemen Les 5: Sociaal ondernemen praktisch theoretisch Vakken Nederlands, Moraalleer, Cultuurwetenschappen, Economie, Godsdienst, Maatschappelijke Vorming, Project Algemene Vakken. Doelstellingen en eindtermen

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 Dit formulier dient in 5 exemplaren op papier + 1 elektronische versie te worden bezorgd

Nadere informatie

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1 René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl Sinds giften aan culturele instellingen fiscaal gezien aantrekkelijker zijn geworden,

Nadere informatie

Algemene informatie. tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkosten. Kunstendecreet. over de. in de. en in het kader van het.

Algemene informatie. tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkosten. Kunstendecreet. over de. in de. en in het kader van het. Algemene informatie over de tegemoetkoming reis-, verblijf- in de transportkosten en in het kader van het Kunstendecreet Algemene Wat is het doel van de tegemoetkoming? De tegemoetkoming in de reis-, verblijf-

Nadere informatie

Oxfam& Partners. Jaarrapport 2007. é Het Zuiden roert zich é Financiële gegevens é Overzicht resultaten

Oxfam& Partners. Jaarrapport 2007. é Het Zuiden roert zich é Financiële gegevens é Overzicht resultaten PP D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t v a n O x f a m - S o l i d a r i t e i t a p r i l - m e i - j u n i 2 0 0 8 n u m m e r 1 1 Oxfam& Partners BC 10682 Brussel X P501325 - Afgiftekantoor

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING,

DE VLAAMSE REGERING, Opschrift Datum Gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies aan jeugdhuizen voor de uitvoering van een bovenlokaal project 5 juli 2013 Besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

Nieuwe aanpak dit jaar In 2015 vragen wij u om één bedrag toe te zeggen voor al onze geldwervingsacties.

Nieuwe aanpak dit jaar In 2015 vragen wij u om één bedrag toe te zeggen voor al onze geldwervingsacties. ls u dit artikel leest zijn na een intensieve A voorbereiding alle werkzaamheden voor Kerkbalans 2015 afgerond. Vanaf 2015 wordt er door Emmaüs in twee kerkgebouwen de eredienst gevierd. En onze kerken

Nadere informatie

ANIMATIES VOOR UW KLAS

ANIMATIES VOOR UW KLAS ANIMATIES VOOR UW KLAS VERENIGINGEN 1. APIS BRUOC SELLA Deze vereniging wil de stadsbewoners warm maken voor het milieu en mikt meer bepaald op stadsnatuureducatie. Als lesmateriaal maakt ze daarbij op

Nadere informatie

Culture market. 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie

Culture market. 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie Culture market 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie INHOUD 19.02.2014 presentatie inhoud deelneming organisatie BRUSSELS CREATIVE FORUM : een project voor Brussel presentatie CULTUREEL BORRELEN IN BRUSSEL

Nadere informatie

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Bestuursverslag 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen (Amstelveenfonds)

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

Jaarverslag 2014: bekendheid Stichting Marjoleinveldkruiden

Jaarverslag 2014: bekendheid Stichting Marjoleinveldkruiden 1/3 Jaarverslag 214: bekendheid Stichting Marjoleinveldkruiden Marjoleinveldkruiden is een aandachtsboerderij waar gewerkt wordt door een klein aantal mensen, die vanwege hun lichamelijke en/of verstandelijke

Nadere informatie

Om nooit te vergeten...

Om nooit te vergeten... Om nooit te vergeten... - 10 jaar wijkwerking Ronse - Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen Beste buurtbewoner Beste partner Deze brochure én film met prachtige foto s, getuigenissen en citaten zijn het resultaat

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking 9e Directie Dienst 91 Kunst en Cultuur Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Binnen de perken

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2015 24 mei 2016 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 24 mei 2016 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum

Nadere informatie

Kinderen in armoede aan het woord

Kinderen in armoede aan het woord Kinderen in armoede aan het woord INHOUD VAN HET KANDIDAATSDOSSIER ON LINE IN TE DIENEN De velden met een * moet u verplicht invullen. Enkele vragen over uw organisatie Contactgegevens Uw organisatie:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden (exemplaar bestemd voor begunstigde)

Algemene voorwaarden (exemplaar bestemd voor begunstigde) Algemene voorwaarden (exemplaar bestemd voor begunstigde) Koning Boudewijnstichting De Koning Boudewijnstichting steunt burgers die zich via verschillende projecten engageren voor een betere samenleving.

Nadere informatie

Informatie en advies

Informatie en advies Waar vind ik informatie en nuttige diensten? DEELNEMEN AAN HET SOCIAAL EN CULTUREEL LEVEN In Wallonië en Brussel bieden vele verenigingen je niet alleen individuele diensten aan (zoals begeleiding en sociaal-medisch-psychologische

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Cultuurfonds School voor Jong Talent

Jaarverslag Stichting Cultuurfonds School voor Jong Talent Jaarverslag Stichting Cultuurfonds School voor Jong Talent 2012 Den Haag 31 maart 2013 1 Inhoudsopgave jaarverslag 2012 1. Bestuursverslag blz. 3 a. Aanleiding voor de Stichting blz. 3 b. Doelstelling

Nadere informatie

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt PERSDOSSIER Inhoud 1. Samenvatting... 2 2. De Belgische energiemarkt... 2 3. Hoe maakt Poweo het verschil?... 3 4. Poweo: meest competitieve elektriciteitsaanbod in Wallonië volgens Test-Aankoop... 4 5.

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Gitaar Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30 Maak

Nadere informatie

Leiden is een typische studentenstad en heeft dus veel kamerbewoners.

Leiden is een typische studentenstad en heeft dus veel kamerbewoners. EC 01. EEN KAMER HUREN IN LEIDEN. Leiden is een typische studentenstad en heeft dus veel kamerbewoners. Vermoedelijk blijft het aanbod van kamers achter bij de vraag, waardoor er gemakkelijk prijsopdrijving

Nadere informatie

Groenkracht Beleidsplan

Groenkracht Beleidsplan Groenkracht Beleidsplan De doelstelling van de Stichting Groenkracht is het verbinden van personen en plaatsen in Delft en omgeving om eenieder bewust te maken van de mogelijkheden van duurzaam voedsel

Nadere informatie

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Inleiding Als bestuur van stichting Jabulani Kids Zimbabwe nodigen wij u graag uit dit jaarverslag te lezen. Wij hopen dat u na het lezen met ons van mening

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING LEEN DE BROEKERT FONDS. te Middelburg. MIDDELBURG, 24 november 2015

JAARREKENING 2014 STICHTING LEEN DE BROEKERT FONDS. te Middelburg. MIDDELBURG, 24 november 2015 JAARREKENING 2014 STICHTING LEEN DE BROEKERT FONDS MIDDELBURG, 24 november 2015 INHOUDSOPGAVE Blad JAARREKENING - Balans per 31 december 2014 3 - Staat van baten en lasten over 2014 4 - Algemene toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Esperanza Verde

JAARREKENING Stichting Esperanza Verde JAARREKENING 2014 Stichting Esperanza Verde 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...2 2. Algemeen...3 3. Jaarrekening...5 Staat van baten en lasten over 2014... 5 Toelichting op staat van baten en lasten over

Nadere informatie

ICT-Dienst. Vertel ons een verhaaltje

ICT-Dienst. Vertel ons een verhaaltje Vertel ons een verhaaltje Ik zal het NIET hebben over: - Wat een Midoffice is en uit welke componenten het bestaat - Hoe je binnen jouw organisatie de implementatie van een Midoffice aanpakt - Of hoe wij

Nadere informatie

CREATIEF WERKEN: SMART. Tag Archives: Werken

CREATIEF WERKEN: SMART. Tag Archives: Werken 1 sur 5 23/12/2014 14:54 Tag Archives: Werken CULTUUR, SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP, WERKEN CREATIEF WERKEN: SMART 2014/06/23 LEAVE A COMMENT Wat doe je als je van je talent je beroep wil maken wanneer er nog

Nadere informatie

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt!

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Emma s Hof Den Haag Aanvraag indienen Op de website www.fonds1818.nl kunt u het digitale aanvraagformulier invullen. Of u stuurt een uitgewerkt projectplan

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

Lessenplan C2C, dé duurzame oplossing?

Lessenplan C2C, dé duurzame oplossing? Lessenplan C2C, dé duurzame oplossing? (gebaseerd op lessen van 50 minuten) Les 1 en 2: Bekijken van de DVD Afval is Voedsel (Vpro Tegenlicht 6 oktober 2006) Maken van de verwerkingsopdrachten. De DVD

Nadere informatie

Worldschool Young European Specialists. Programma voor deelnemende leerlingen. YES! in het kort. YES! Young European Specialists

Worldschool Young European Specialists. Programma voor deelnemende leerlingen. YES! in het kort. YES! Young European Specialists Worldschool Young European Specialists YES! Young European Specialists Programma voor deelnemende leerlingen YES! is een speciaal onderwijsprogramma voor leerlingen van het VWO, vijfde leerjaar. Honderd

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage Jaarrekening 2015 25 mei 2016-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2015 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over 2015 9 Toelichting

Nadere informatie

In het begin moeten wij vooral op de kosten leggen en niet teveel geld uitgeven. Dus gratis is natuurlijk beter.

In het begin moeten wij vooral op de kosten leggen en niet teveel geld uitgeven. Dus gratis is natuurlijk beter. 3. INFORMATIE VOOR STARTENDE ONDERNEMERS Als jij een onderneming wil opstarten, kan jij beroep doen op en aantal organisaties waar jij meer informatie kunt vinden en waar jij tevens administratieve of

Nadere informatie

Lijst van de organisaties die wettelijk klant zijn van het OFO

Lijst van de organisaties die wettelijk klant zijn van het OFO Lijst van de organisaties die wettelijk klant zijn van het OFO Algemeen Rijksarchief en Rijksarchieven in de Provinciën Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie Belgisch Instituut voor

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet. houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet. houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd ingediend op 1082 (2016-2017) Nr. 5 3 mei 2017 (2016-2017) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd Documenten

Nadere informatie

STICHTING BLINDENHULP

STICHTING BLINDENHULP STICHTING BLINDENHULP JAARVERSLAG 2014 Doelstelling van de stichting De stichting stelt zich krachtens haar statuten ten doel: a. het verlenen van hulp aan visueel gehandicapten, ongeacht gezindte of leeftijd;

Nadere informatie

23. WAT MAG JE VERWACHTEN VAN EEN BORSTVOEDINGSVERENIGING?

23. WAT MAG JE VERWACHTEN VAN EEN BORSTVOEDINGSVERENIGING? 23. WAT MAG JE VERWACHTEN VAN EEN BORSTVOEDINGSVERENIGING? Een borstvoedingsorganisatie is een vereniging van moeders die zelf ervaring hebben met borstvoeding en graag deze kennis en ervaring willen delen.

Nadere informatie

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel E-mail: subsidiedossierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor

Nadere informatie

Advies van 10 november 2010

Advies van 10 november 2010 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/17 - Boekhoudkundige verwerking van subsidies, schenkingen en legaten in natura in de jaarrekening van begunstigde grote en zeer grote verenigingen

Nadere informatie

Cultuur op niveau. De tijdschriften. Ons Erfdeel en Septentrion

Cultuur op niveau. De tijdschriften. Ons Erfdeel en Septentrion Cultuur op niveau De tijdschriften Ons Erfdeel en Septentrion Ons Erfdeel vzw Murissonstraat 260, 8930 Rekkem, België Tel. + 32 (0)56 41 12 01 www.onserfdeel.be Contactpersoon: Philippe Vanwalleghem adm@onserfdeel.be

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2016/2017

BELEIDSPLAN 2016/2017 BELEIDSPLAN 2016/2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie... 3 2.1 Bestuur... 3 2.2 Vrijwilligers... 3 2.3 Contactgegevens... 3 2.4 Anbi-status... 3 2.5 Financiële verantwoording... 4 2.6 Vergadering...

Nadere informatie

VAKFICHE EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR ONDERWIJS

VAKFICHE EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR ONDERWIJS VAKFICHE EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR ONDERWIJS VAK: GESCHIEDENIS Dit is een vakfiche voor alle studierichtingen 3 de graad bso. Let op: de inhoud van een vakfiche wordt jaarlijks aangepast. Deze vakfiche

Nadere informatie

ANBI-vereisten Stichting Giving Back

ANBI-vereisten Stichting Giving Back ANBI-vereisten Stichting Giving Back De naam van de instelling: Giving Back, volgens de statuten Stichting Giving Back Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer

Nadere informatie

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom Stichting Sociaal Fonds Essent Jaarverslag 2013 Inhoud Verslag van het bestuur 2 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Toelichting op balans 7 Toelichting op de winst-

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING. 1. Titel project:.

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING. 1. Titel project:. Datum: AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING 1. Titel project:. 2. Gegevens aanvrager Naam van persoon/feitelijke vereniging/vzw: Adres:.. Telefoon: Fax :. E-mail:.... Ondernemingsnummer (BTW-statuut

Nadere informatie

1. Historisch kader ( wat was Vluchtoord, foto s-filmpjes etc) via de site: vvvuden.nl gratis

1. Historisch kader ( wat was Vluchtoord, foto s-filmpjes etc) via de site: vvvuden.nl gratis Keuzemenu onderwijs herdenken Vluchtoord Inschrijven bij tim@stichtingc.nl. 1. Historisch kader ( wat was Vluchtoord, foto s-filmpjes etc) via de site: vvvuden.nl 2. Vertaling Vluchtoord naar vluchtelingenproblematiek

Nadere informatie

ANBI status van het Jongerenhuis 1. Algemene gegevens

ANBI status van het Jongerenhuis 1. Algemene gegevens ANBI status van het Jongerenhuis Onze stichting is geregistreerd bij de Belastingdienst als ANBI algemeen nut beogende instelling. Vanwege onze ANBI status krijgen instellingen of particulieren vermindering

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave:

Jaarrekening 2014. Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave: Jaarrekening 2014 Stichting Open Mind Amsterdam Inhoudsopgave: 1. Balans per 31 december 2014 2. Staat van baten en lasten over 2014 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4. Toelichting op

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING STEUN WOONVERENIGING DE BURGH. Inhoudsopgave. voorwoord pagina 2. doelstelling pagina 3. organisatie pagina 3

JAARVERSLAG 2014 STICHTING STEUN WOONVERENIGING DE BURGH. Inhoudsopgave. voorwoord pagina 2. doelstelling pagina 3. organisatie pagina 3 JAARVERSLAG 2014 STICHTING STEUN WOONVERENIGING DE BURGH Inhoudsopgave voorwoord pagina 2 doelstelling pagina 3 organisatie pagina 3 financiering woonproject pagina 4 activiteiten pagina 4 inkomsten en

Nadere informatie

Voorwaarden voor het secundair onderwijs

Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Koken kost geld. En studeren ook. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het toch de moeite om een aanvraag in te dienen. De reglementering voor het hoger onderwijs

Nadere informatie

Brussel - Opening op 11 december 2015

Brussel - Opening op 11 december 2015 Brussel - Opening op 11 december 2015 2 ADAM is een museum en een kunstcentrum [5.000 m²] is gewijd aan de kunst en het design van de XX e eeuw en nu bevindt zich vlakbij het Atomium [Trade Mart / Heizelvlakte]

Nadere informatie

WAAR KOMT MIJN VLEES VANDAAN?

WAAR KOMT MIJN VLEES VANDAAN? WAAR KOMT MIJN VLEES VANDAAN? Dit document omschrijft een concept wat als doel heeft de agrarische sector leefbaar te houden door nieuwe economische activiteit te stimuleren. De doelgroep van dit agrotoerisme

Nadere informatie

KINDERRECHTEN IN UW KLAS?

KINDERRECHTEN IN UW KLAS? KINDERRECHTEN IN UW KLAS? Doe een beroep op UNICEF België voor gratis lesmateriaal, thematische gastlessen en concrete acties over kinderrechtenen ontwikkelingseducatie. Over UNICEF België UNICEF (het

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet;

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; 1/5 SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET VLAAMSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE BEVORDERING VAN DE ALGEMENE SAMENWERKING Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; Gelet

Nadere informatie

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu?

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Proficiat & bedankt! Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. Fantastisch dat je je zo wil engageren om samen met ons kwetsbare

Nadere informatie

1. Doelstelling van de stichting 3

1. Doelstelling van de stichting 3 JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave 1. Doelstelling van de stichting 3 2. Verslag over het boekjaar 2012 4 Bestuur 4 Resultaat 4 Uitkeringen 4 Erfstellingen, legaten en giften 5 Slotopmerking 5 3. Jaarrekening

Nadere informatie

Begeleid Werken. Inclusie binnen Begeleid Werken!

Begeleid Werken. Inclusie binnen Begeleid Werken! Begeleid Werken Inclusie binnen Begeleid Werken! Begeleid Werken - Inclusie Wie zijn wij? Soetkin Hugo Jobcoach sinds september 2014 Enthousiaste voorstander inclusie Sara Leytens Momenteel; bijna start

Nadere informatie

Richtlijnen en bepalingen Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland

Richtlijnen en bepalingen Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland Richtlijnen en bepalingen Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland Het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland stimuleert cultuur en natuurbehoud in Zeeland. Het richt zich met name op bereiken, beschrijven en

Nadere informatie

Nieuwsbrief 03 www.vormingdienstencheques.be

Nieuwsbrief 03 www.vormingdienstencheques.be 1 Nieuwsbrief 03 www.vormingdienstencheques.be Voorwoord Geachte lezer, Plan uw opleidingen voor 2013 alvast in! De zomerperiode loopt stilaan op zijn einde. Dit is de ideale moment om reeds vooruit te

Nadere informatie

Hogescholen en Universiteiten met een open blik Editie 2012

Hogescholen en Universiteiten met een open blik Editie 2012 Hogescholen en Universiteiten met een open blik Editie 2012 Om elkaar te begrijpen, moet je elkaar kennen. Vanuit die gedachte organiseert het Prins Filipfonds een project dat uitwisseling en samenwerking

Nadere informatie

Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015

Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015 Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015 www.himalayawelfare.org 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van de Himalaya Welfare Foundation. De Stichting Himalaya Welfare is opgericht op

Nadere informatie

Kristal Samen Leven 2014-2016

Kristal Samen Leven 2014-2016 Beleidsplan Stichting Kristal Samen Leven 2014-2016 Stichting Kristal Samen Leven Citroenvlinder 77 7323 RC Apeldoorn Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2014-2016 van Stichting Kristal Samen Leven.

Nadere informatie

Aanvraag activiteitensubsidie gezondheidspromotie

Aanvraag activiteitensubsidie gezondheidspromotie Aanvraag activiteitensubsidie gezondheidspromotie Indien mogelijk vragen we u om het formulier digitaal in te vullen. Dit aanvraagformulier hoort bij het subsidiereglement voor gezondheidspromotie. Dit

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2012 31 mei 2013-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van baten en lasten over 2012 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkos- ten in het kader van het kunstendecreet

Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkos- ten in het kader van het kunstendecreet Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- in de transportkos- en ten in het kader van het kunstendecreet Algemene Doel De tegemoetkoming in de reis-, verblijf- en transportkosten is één van de

Nadere informatie