projecten In 2012 en 2013 heeft Triodos Fonds steun verleend of toegezegd aan 24 projecten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "projecten In 2012 en 2013 heeft Triodos Fonds steun verleend of toegezegd aan 24 projecten"

Transcriptie

1 Activiteitenverslag

2 24 projecten In 2012 en 2013 heeft Triodos Fonds steun verleend of toegezegd aan 24 projecten

3 Inhoudstafel Pagina Voorwoord 4 Hoe Triodos Fonds werkt 5 Activiteitenverslag 6 Jaarrekeningen 12 Bestuur en administratie 17 Colofon 18 Contactgegevens 19 3

4 Voorwoord Beste schenker, Dank u voor uw vrijgevigheid! Dankzij uw bijdrage kon Triodos Fonds ook in 2012 en 2013 meerdere projecten met een maatschappelijke meerwaarde steunen, in sectoren zoals cultuur, jeugdzorg of kansarmoedebestrijding. In totaal kregen 29 organisaties steun. Het aantal spaarders die (een deel van) hun interesten aan Triodos Fonds schenken, neemt toe. Dat betekent veel voor ons: het bewijst dat u de keuze van de projecten en de communicatie daarover waardeert. U weet dat elke euro die u aan het Fonds schenkt ten goede komt aan waardevolle projecten. Triodos Bank neemt immers de kosten voor de administratie voor haar rekening. U kunt er ook op rekenen dat we de kwaliteit van elk project dat we dankzij uw vrijgevigheid kunnen steunen, nauwlettend opvolgen. Schenkingen gebeuren altijd onder duidelijke voorwaarden en zijn afhankelijk van de effectieve uitvoering van het project. Het kan daarom gebeuren dat toegezegde bedragen niet worden uitbetaald omdat het project niet is doorgegaan. In dit verslag leest u meer over de projecten die we in 2012 en 2013 hebben gesteund, en krijgt u een financieel overzicht van het Fonds. De voorbije maanden ontvingen we minder projectaanvragen. Dat vinden we jammer. Daarom deze oproep: kent u mensen die (in eigen land) een vernieuwend project met een maatschappelijke meerwaarde willen starten? Laat hen weten dat het Fonds hen mogelijk kan steunen! Kleinschalige starters krijgen voorrang. Met een standaardformulier op onze website kunnen ze makkelijk een aanvraag indienen. Uw opmerkingen of vragen bij dit verslag interesseren ons. U kunt ze ons via be) of per post (Hoogstraat 139/ Brussel) bezorgen. Veel leesplezier, Olivier Marquet Voorzitter Triodos Fonds vzw 4

5 Hoe Triodos Fonds werkt Hoe werkt Triodos Fonds? Hoe vraagt u een schenking aan? Triodos Fonds is een vereniging zonder winstoogmerk. De middelen van het fonds zijn enerzijds afkomstig van spaarders van Triodos Bank die ervoor kiezen om (een deel van) hun rente aan het fonds schenken en anderzijds van klanten die giften schenken aan het fonds. Triodos Fonds steunt enkel projecten die in eigen land worden uitgevoerd en die een duidelijk maatschappelijk doel hebben, hetzij sociaal, ecologisch of cultureel. De aanvrager of aanvragende organisatie mag uiteraard geen winstbejag nastreven met het project. Een aanvraag moet vergezeld gaan van een projectbeschrijving en begroting. Aan verenigingen vraagt het Fonds ook een overzicht van hun financiële toestand, bij voorkeur in de vorm van een balans- en resultatenrekening. Omdat de middelen van het Fonds beperkt zijn, gaat de voorkeur uit naar kleinschalige projecten, die nadien mogelijk op ruimere schaal kunnen worden uitgebreid. Het bedrag van de schenkingen varieert gewoonlijk van 750 tot euro. De bijdrage van het Fonds moet een wezenlijk verschil maken. Het evaluatiecomité van Triodos Fonds beoordeelt de inkomende aanvragen en vergadert vier keer per jaar. Het is dus belangrijk dat een projectaanvraag tijdig wordt ingediend. In de meeste gevallen betaalt Triodos Fonds de gift pas uit na de realisatie van de projecten (en na de ontvangst van een activiteitenverslag) of onder bepaalde voorwaarden. Omdat het bijzonder moeilijk is om de kwaliteit van projecten in derdewereldlanden te evalueren, komen alleen projecten die de derdewereldproblematiek in eigen land onder de aandacht brengen, in aanmerking voor steun uit het Fonds. Aanvragen aan het Fonds kunnen worden ingediend per post (Hoogstraat 139/3, 1000 Brussel) of per mail 5

6 Activiteitenverslag Sociaal Full Social Jacket, een webdocumentaire in opdracht van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, gaat na welke sociale bescherming burgers van de Europese Unie genieten in deze crisistijden. Het Centre Vidéo de Bruxelles realiseerde twintig korte reportages over sociale thema s in België en vijf andere Europese landen. Concrete situaties kwamen aan bod en per onderwerp geeft een deskundige woord en uitleg. Het resultaat werd in december 2013 voorgesteld aan het publiek. Met de documentaire en een bijbehorend spel wil de FOD het maatschappelijk debat over sociale bescherming op gang brengen. Triodos Fonds maakte hiervoor euro vrij. Het Brusselse Centre Arnaud Fraiteur biedt dagopvang aan ongeveer zestig kinderen en jongeren met een ernstige handicap; tien onder hen kunnen er ook verblijven. De groep weerspiegelt de grote verscheidenheid die onze hoofdstad kenmerkt. Die rijkdom aan diversiteit vormde ook het uitgangspunt voor de samenwerking met Cinétik. De vzw Cinétik leerde de bewoners van het centrum radio maken rond het thema sprookjes, liedjes en vertellingen uit het land van herkomst van hun ouders. De kinderen en jongeren konden tijdens de workshops meezingen, vragen stellen aan elkaar of op een andere manier reageren op de gebrachte verhalen en liedjes. Cinétik organiseerde maar liefst zeventien workshops die al leidden tot een heuse radio-uitzending; er is ook nog een CD gepland. Het Fonds schonk euro aan dit project. Convivial is een Brusselse vereniging die in 1996 ontstond uit de vriendschap tussen 2 vrouwen: een Belgische en een Rwandese vluchtelinge. De vereniging heeft als hoofddoel vluchtelingen te begeleiden bij hun aankomst in België. Via Convivial leren ze België kennen, vinden er een luisterend oor, kunnen er terecht voor een opleiding en krijgen hulp bij administratieve rompslomp. De vereniging helpt nieuwkomers ook bij hun zoektocht naar een woning door hun huurwaarborg voor te financieren. Op die manier krijgen niet-bemiddelde mensen toegang tot de woningmarkt. In 2012 kon Convivial 137 huurwaarborgleningen toekennen; dit liep op tot 152 in In 2012 en 2013 stortte Triodos Fonds euro in het huurwaarborgfonds van Convivial, onder de vorm van een renteloze lening. convivial.be Deltae organiseerde voor jongeren van 18 tot 35 jaar een kennismaking met de transitieeconomie. De introductiecursus toont op welke manier lokale, kleinschalige en ecologische projecten een rol kunnen spelen bij de aanpak van de huidige economische en ecologische problemen. Voedselautonomie en energieonafhankelijkheid zijn daarbij sleutelbegrippen. 35 personen volgden de cursus van 1 jaar, 386 mensen namen aan één of meer open activiteiten deel. Triodos Fonds schonk hiervoor euro. blog.deltae.be De European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD), een Europese koepelorganisatie van 126 verenigingen voor gehandicaptenzorg uit 29 landen, wil een project opzetten met suggesties voor een optimale begeleiding van personen met een handicap of ziekte. Uit de praktijk blijkt de begeleiding van deze personen in hun eigen leefomgeving immers minder te kosten en beter te werken dan wanneer diezelfde mensen in een zorginstelling verblijven. Eén van de projecten betreft de uitwisseling van best practices op dat vlak tussen België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het project van EASPD zal in 2014 bestaan uit twee voorbereidende vergaderingen en één open vergadering waarin een publicatie over het onderwerp zal worden voorgesteld aan professionals uit de zorgsector, de sociale huisvesting en zorgbehoevende personen. Het kan rekenen op euro steun van het Fonds. Drie jonge Brusselaars richtten in 2011 Go Young op. Ze stelden zich tot doel overal ter wereld op zoek te gaan naar jonge mensen die sociaal en ecologisch verantwoord ondernemen. Ze brachten dertig vernieuwende projecten in kaart, de helft daarvan werd grondig doorgelicht en komt aan 6

7 bod in een educatieve DVD die Go Young zo ruim mogelijk zal verspreiden. Aan de hand van de DVD maakt Go Young andere jongeren via contacten met hogescholen en universiteiten bewust van hun mogelijkheden om voor een positieve verandering in de maatschappij te zorgen. Begin 2013 werd de DVD voorgesteld tijdens het Ashoka-U Forum in San Diego, één van de belangrijkste congressen over onderwijs en sociale innovatie. Intussen kocht een twintigtal universiteiten wereldwijd de DVD aan en honderden jongeren contacteerden Go Young om een eigen duurzaam bedrijf op te richten. Go Young tekende ook een overeenkomst met Poseco, een organisatie die sociale innovatie via onderwijs in ons land promoot, om sensibiliseringsacties voor middelbare scholen uit Brussel uit te werken. Triodos Fonds zegde hiervoor euro steun toe. België heeft een uitgebreide arbeidswetgeving, maar in de praktijk laat die soms te wensen over. Dat is zeker het geval voor illegale arbeidsmigranten in de sectoren bouw, horeca en schoonmaak, en bij huishoudpersoneel. De in Schaarbeek gevestigde Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten (OR.C.A.) komt op voor de arbeidsrechten van deze werknemers zonder wettig verblijf. OR.C.A. ontwikkelde een brochure over arbeidsongevallen waarvan illegaal tewerkgestelde personen het slachtoffer zijn. Medewerkers van hulporganisaties, OCMW s, politie en justitie vinden in deze brochure alle informatie over de rechten van illegaal tewerkgestelde personen. Met de euro van het Fonds kon de brochure ook in het Frans worden gepubliceerd. De Europese denktank Pour la Solidarité kreeg steun om het Observatoire européen de l entrepreneuriat social et de l économie sociale et durable uit te bouwen. Pour la Solidarité maakt initiatieven uit de sociale economie bekend bij politici, ondernemers en geïnteresseerde particulieren, en geeft uitleg bij het Europese beleid op het vlak van sociale economie. Triodos Fonds schonk euro om de elektronische nieuwsbrief naar het Engels te vertalen en het abonneebestand uit te breiden. Rougir/Les Rougisseurs, een Brussels straattheatergezelschap, lanceerde een project in de Schaarbeekse Daillybuurt. Via een enquête stelden ze de wijkbewoners vragen over momenten van schaamte in hun leven. Hun antwoorden gaven inspiratie voor een optreden met korte sketches, een fuif en een verkleedpartij met veel rode kleding. Het resultaat van dit initiatief werd op 29 september 2012 aan het publiek voorgesteld. De vzw ontving hiervoor een schenking van euro van Triodos Fonds. lesrougisseurs.canalblog.com De Brusselse vzw Skateboarders, die de skatende jongeren van het park bij de Kapellekerk verenigt, organiseerde in het voorjaar van 2013 het project Mémoires aux Ursulines Portraits parlants. In het rusthuis van de Ursulinen, dat rechtover de skatebaan ligt, werden zeven bewoners gefotografeerd en geïnterviewd over hun herinneringen. De opnames (met een foto erbij) konden worden beluisterd tijdens een tentoonstelling die van 23 mei tot 2 juni in het rusthuis liep. Tijdens het jaarlijkse Feest van het Skatepark aan de Kapellekerk werd een thé dansant georganiseerd in het rusthuis van de Ursulinen. Skatende jongeren konden zich op die manier in het rusthuis vermaken. Het project kon rekenen op euro steun van het Fonds. ToolBox uit Brussel verenigt ruim honderd kaderleden uit heel België die zich ertoe verbinden elke maand minstens acht uren als vrijwilliger te werken. Ze stellen hun ervaring en kennis ten dienste van vzw s die de hulp van ToolBox inroepen. Met de inzet van deze deskundigen biedt Toolbox vzw s een praktische en kwaliteitsvolle begeleiding aan, zodat deze efficiënter en professioneler kunnen werken. EUR Triodos Fonds schonk in 2012 en 2013 een bedrag van in totaal euro aan projecten. 7

8 Vzw s kunnen bij ToolBox terecht voor hulp op vele vlakken: personeelsbeleid, financieel beheer, IT, marketing en communicatie, wettelijke aspecten, De voorbije jaren begeleidde ToolBox vooral vzw s die actief zijn op het vlak van jeugdwerking, gezondheidszorg en -preventie, integratie, ouderen, ondersteuning van kansarmen en criminaliteitspreventie. In 2012 werkten 78 vrijwilligers voor 60 projecten van vzw s, in 2013 werden 50 vzw s begeleid. In 2012 en 2013 ontving ToolBox telkens euro van Triodos Fonds. Economische crisissen, de klimaatverandering, werkloosheid, veroorzaken heel wat angst over de toekomst bij mensen. Acht middenveldorganisaties zetten zich samen in om hiertegen in te gaan. Het Gentse artistieke gezelschap Victoria Deluxe ontwikkelde samen met Samenlevingsopbouw Gent, ABVV, ACV/ACW Gent-Oost-Vlaanderen, LEF (Links Ecologisch Forum), Masereelfonds Gent, Vrede vzw en Vooruit en onder leiding van socioloog Fred Louckx, De Toekomstfabriek. Met dit initiatief zoeken ze naar nieuwe hoopvolle toekomstprojecten voor onze samenleving en actiemethoden om die projecten te realiseren. Ze vertrekken daarbij vanuit vragen die in de samenleving en binnen de eigen organisaties leven. Het project startte twee jaar geleden met acht thematische debatavonden en wordt in 2014 voortgezet met Een Andere Wereld waarbij in werkgroepen de thema s arbeid, wonen, democratie, ecologische alternatieven, onderwijs, sociale bescherming, coöperatieve economie, peer-to-peer economie en superdiversiteit aan bod komen. Geïnteresseerde burgers en medewerkers van de acht middenveldorganisaties zoeken vernieuwende praktijken en visies voor elk van deze thema s (daarover wordt telkens een film gemaakt) en het resultaat zal in 2014 tijdens publieksavonden en onder meer via dewereldmorgen.be worden voorgesteld. In 2012 schonk Triodos Fonds hiervoor euro aan Victoria Deluxe. De Universiteit voor het Algemeen Belang ontwikkelde de brochure en het lessenpakket Cocaïne is geen fair trade om gebruikers van deze partydrug bewust te maken van de wanpraktijken die hun druggebruik in stand houden. In de brochure beschrijft een medewerkster van de UAB de situatie in Colombia wereldwijd de belangrijkste leverancier van cocaïne waar ze een jaar verbleef. Heel wat Colombiaanse boeren hebben onvoldoende toegang Op 13 en 20 oktober 2013 konden geïnteresseerden wintergraan zaaien op land van vier bioboerderijen, meteen de eerste editie van Toekomst zaaien in Vlaanderen. 8

9 tot landbouwgrond. Om te overleven zien ze zich genoodzaakt om cocaplanten te telen. Naar schatting gaat het over Colombiaanse boerenfamilies. Dit brengt uiteraard aardig wat geld op, maar om de cocapasta te kunnen vervoeren en te verkopen, moeten ze onderhandelen met guerrillaorganisaties. De cocaïnehandel vormt een belangrijke bron van inkomsten en bestendigt zodoende de conflicten tussen de guerillabeweging en de overheid. De productie van cocaïne zorgt bovendien voor enorm veel toxisch afval: stukken bos worden ervoor gerooid en in het kader van de War on Drugs besproeien de Verenigde Staten en Colombia regelmatig cocaplantages vanuit de lucht met giftige onkruidverdelgers. Het VN-bureau voor drugs en criminaliteit schat dat wereldwijd 15 à 19 miljoen mensen cocaïne gebruiken, vooral in de westerse wereld. De campagne van de UAB richt zich naar middelbare scholieren om hen te informeren over de gevolgen van cocaïneconsumptie. Voor de ontwikkeling van het lesmateriaal maakte Triodos Fonds euro vrij. Natuur en Milieu Het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Gent, Community Supported Agriculture (CSA) Vlaanderen, Landwijzer en Land-in-Zicht werken samen aan de oprichting van een biolandbouwgrondenfonds, met als doel tegen 2016 minstens 50 hectare grond aan te kopen die eigendom wordt van een coöperatieve vennootschap met de naam De Landgenoten. Deze coöperatieve kan de grond dan verpachten aan startende bioboeren. De voorstudie voor de creatie van een biolandbouwgrondenfonds kreeg 4.567,50 euro steun. Elk jaar in de herfst komen in Europa duizenden mensen samen om biologisch graan te zaaien. De kleinschalige actie waar twee Zwitserse biodynamische boeren in 2006 mee begonnen, was in oktober 2013 al goed voor meer dan honderd locaties in veertien Europese landen. Landwijzer vzw, de organisatie die de opleiding tot bioboer(in) inricht, organiseerde de allereerste editie van Toekomst Zaaien in Vlaanderen. Op 13 en 20 oktober 2013 konden geïnteresseerden wintergraan zaaien op land van vier bioboerderijen 9

10 (De Akelei in Schriek, De Kollebloem in Sint-Lievens- Esse, De Natlandhoeve in Sint-Truiden en De Zaaier in Ruddervoorde). Er werd enkel gebruik gemaakt van biologisch geteeld en biologisch veredeld zaad. Met deze actie vragen biolandbouworganisaties aandacht voor het belang van zaad als cultureel erfgoed (en niet als gepatenteerd privébezit) en als basis van een gezonde voeding. Door de slechte weersomstandigheden kon enkel in De Akelei gezaaid worden. De vzw organiseerde daarom op de andere boerderijen een symbolische actie en het graan werd er nadien mechanisch ingezaaid. Het Fonds schonk euro. In Salzinnes bij Namen startten zes buurtbewoners een volkstuintje: Le Bosquet, Potager de Salzinnes. Op een terrein van 63 are, gelegen naast een sociale woonwijk, legden ze negentig perceeltjes aan, bestemd voor biotuinbouw. Begin 2014 telde de vereniging al meer dan veertig leden, die zich ertoe verbinden geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Rond de volkstuintjes kwam een 250 meter lange haag van 449 boompjes en struiken, waaronder heel wat klein fruit. L Atelier, een onderneming voor sociale tewerkstelling uit Naninne, zorgde in december 2013 voor de aanplanting ervan; Triodos Fonds financierde ten belope van euro. lebosquetpotager.org Natuurpunt Grimbergen organiseerde eind 2012 en begin 2013 vier werknamiddagen voor een twintigtal asielzoekers (kandidaat-vluchtelingen) uit het gesloten centrum van Steenokkerzeel. Zij namen deel aan de appelpluk en snoeiden meidoornhagen. EUR ,26 Triodos-spaarders schonken in 2012 en 2013 in totaal ,26 euro aan Triodos Fonds via rentebestemming. Ze kregen ook uitleg van een natuurgids over het beheer van natuurgebieden. Dit project kon rekenen op 995 euro uit het Fonds. WWOOF - World Wide Opportunities on Organic Farms richtte een Belgische afdeling op met de steun van Triodos Fonds. Het principe van WWOOF is even origineel als eenvoudig: mensen kunnen als seizoenswerker aan de slag bij een biologische boerderij in ruil voor kost en inwoon. Intussen kunnen geïnteresseerden al bij een vijftigtal Belgische boerderijen terecht. Begin 2014 hadden reeds 300 mensen zich als WWOOF er geregistreerd. Triodos Fonds maakte een bedrag van euro over, waarmee de startende groep haar statuten in het Belgisch Staatsblad kon publiceren en een viertalige website liet ontwikkelen. Jongeren In Luik en omgeving werkt Kaleidoscope Théâtre met kinderen en jongeren en stimuleert hen om zich over een maatschappelijk thema een mening te vormen en hun standpunten uit te drukken. Onder de noemer Consom Acteurs lanceerde de organisatie in 2012 een theaterproject over verantwoord consumeren. 350 jongeren, verdeeld over twintig groepen, werkten gedurende 30 weken in toneelworkshops omtrent het thema van de consumptiemaatschappij. Hun inzichten verwerkten ze tot een voorstelling. Aan te vullen zinnen als Niet alles is te koop:..., Reclame is overal:, We verspillen allerlei dingen:... dienden om de jongeren bewust te maken van hun rol als consument. Zij bezochten in november 2012 een tentoonstelling rond ethisch en ecologisch verantwoord consumeren en praatten met een vertegenwoordiger van het Kichwavolk uit Ecuador, over de gevolgen van overproductie voor het Amazonewoud. De jonge deelnemers gingen bovendien met hun begeleiders twee professionele theaterproducties bekijken, een bijzondere gebeurtenis voor hen. In mei 2013 werd Consom Acteurs afgesloten met voorstellingen in het Cultuurcentrum van Chénée, zodat familie en vrienden het eindresultaat van het 10

11 project konden bewonderen. Triodos Fonds schonk euro voor de realisatie van dit project. Kamo is gespecialiseerd in kunst- en cultuureducatie voor kinderen en jongeren en is actief over heel Vlaanderen. De vzw komt al tien jaar in jeugdcentra, culturele centra, op scholen, in musea en in wijken. De organisatie beschikt over verschillende instrumenten om interactie tussen de deelnemers op te wekken. Zo is Kamokit, een huis vol verhalen een spel dat kinderen en hun begeleiders uitnodigt om anders naar de wereld te kijken en zo samen een verhaal te bouwen. Binnenin een openvouwbaar huisje ontdekken ze verschillende spelborden en spelkaarten. Aan de hand van speelse uitdagende vragen en opdrachten ontstaat er een verhaal dat de kinderen zelf verzinnen. Voor de productie van 10 houten speelhuisjes ontving vzw Kamo euro van Triodos Fonds. In het Brussels Gewest verlaat 1 jongere op 5 het secundair onderwijs zonder diploma. Om deze jongeren opnieuw te motiveren sloot vzw Odyssée overeenkomsten met enkele Brusselse middelbare scholen. Telkens wanneer een jongere afhaakt, neemt de school contact op met Odyssée. Tijdens het schooljaar begeleidde Odyssée 389 leerlingen van 14 partnerscholen. 277 van hen namen deel aan workshops om hun motivatie aan te scherpen en hun zelfbeeld te verbeteren. De andere 112 werden individueel begeleid. Odyssée vindt het belangrijk om alle volwassenen die in relatie tot de jongere staan, bij deze begeleiding te betrekken. Naast gesprekken met alle betrokkenen, organiseert Odyssée voor de jongeren ook activiteiten buiten hun gebruikelijke referentiekader. Voorbeelden hiervan zijn stages paardrijden en klimmen. Paarden voelen de gemoedstoestand van hun berijder goed aan. De jongere leert verantwoordelijkheid op te nemen voor een dier en leert ook dat het dier reageert op zijn gedrag. Bij klimstages speelt het vertrouwen tussen mensen een grote rol: de klimmer moet kunnen rekenen op de persoon die hem zekert. Odyssée ontving euro steun uit het Fonds. Cultuur Met de Henry Le Boeufzaal beschikt Bozar het vroegere Paleis voor Schone Kunsten akoestisch over een van de vijf beste zalen ter wereld. Het grote orgel dat in deze zaal staat opgesteld is bovendien een uitzonderlijk patrimonium. Maar door hevige regenval in de zomer van 2010 liep de zaal onder en kreeg het orgel heel wat water te slikken. Een verregaande restauratie drong zich op. Bozar kon hiervoor op de steun van Triodos Fonds rekenen. Vandaag laten nieuwe, verfijnde elektronische onderdelen opnieuw een virtuoos gebruik van het orgel toe. Het instrument is nu even soepel en handelbaar als met de vroegere mechanische varianten. Bovendien kan de organist het grote orgel nu ook verbinden met één of meerdere synthesizers. Dankzij de restauratie weerklinken er opnieuw zowel hedendaagse composities als barokke en romantische orgelpartijen in Bozar. Triodos Fonds maakte hiervoor euro vrij. De Vlaams-Nederlandse culturele instelling Ons Erfdeel, vooral bekend van het gelijknamige literaire tijdschrift, heeft als doel de samenwerking tussen partners uit het Nederlandse taalgebied te promoten en de Nederlandstalige cultuur in het buitenland bekend te maken. In 2012 en 2013 ontving de vzw telkens een schenking van euro. Carlo Van Neste ( 1992) was een bijzonder getalenteerde Belgische violist en op latere leeftijd docent en pedagoog. Hij gaf onder meer les aan het Koninklijk Conservatorium. De Stichting werd opgericht om jonge muzikanten kansen te geven. Daartoe organiseert ze o.a. concerten en leent ze kwaliteitsvolle instrumenten uit aan muzikanten die niet de middelen hebben om er te kopen. De Stichting Carlo Van Neste ontving een gift van euro uit het Fonds. 11

12 Jaarrekeningen bedragen in EUR Uitbetaalde schenkingen 2012 Odyssée Ons Erfdeel ToolBox Universiteit voor het Algemeen Belang Natuurpunt Grimbergen 995 Compagnie Rougir Convivial Deltae Kamo Fondation Carlo Van Neste Land-in-Zicht Totaal Toegezegde schenkingen 2012 Kaleidoscope Théâtre Skateboarders OR.C.A Pour la Solidarité Victoria Deluxe La Leche League 500 Cinétik Totaal

13 Uitbetaalde schenkingen in 2012 op basis van eerdere toezeggingen Centrum Journalisten en Trauma België Netwerk Vlaanderen vzw Schola ULB Maison Médicale Galilée Madam Fortuna Centre d Accompagnement et de Formation pour Adultes Cinematek Association Spina Bifida Belgique francophone Totaal Geannuleerde schenkingen 2012 Organisatie Clandestiene Arbeidsmigranten Totaal

14 Uitbetaalde schenkingen 2013 Go Young Ons Erfdeel ToolBox Centre Vidéo de Bruxelles Wwoof Belgium Bozar Skateboarders Totaal Toegezegde schenkingen 2013 Ministerie van Ideeën Le Bosquet Potager de Salzinnes Landwijzer EASPD Compagnie Fil en Trop asbl Totaal

15 Uitbetaalde schenkingen in 2013 op basis van eerdere toezeggingen Kaleidoscope Théâtre Skateboarders OR.C.A Pour la Solidarité Victoria Deluxe Cinétik Totaal Geannuleerde schenkingen 2013 Kaleidoscope Théâtre 500 Centre Belge d Education Thérapeutique pour Infirmes Moteurs Cérébraux 750 Totaal

16 Balans Activa Participaties 1.000, , ,00 Kredietinstellingen , , ,87 Renteloze leningen , Totaal activa , , ,87 Passiva Eigen vermogen , , ,36 Overlopende rekeningen , , ,00 Winst 971, , ,49 Totaal passiva , , ,87 Resultatenrekening Opbrengsten Ontvangen rentebestemming , , ,83 Ontvangen schenkingen ,00 200,00 Financiële opbrengsten - - 2,68 Totale opbrengsten , , ,51 Kosten Diensten en goederen - 118,70 - Uitbetaalde schenkingen , , ,00 Toegezegde schenkingen , , ,00 Geannuleerde schenkingen , , ,00 Financiële kosten Totale kosten , , ,00 Winst/Verlies 971, , ,49 16

17 Bestuur en administratie Raad van bestuur Olivier Marquet, voorzitter Pierre Aeby, secretaris en penningmeester Leden Olivier Marquet Pierre Aeby Stichting Triodos Foundation Leden van het selectiecomité Eric De Keuleneer Kurt Degrieck Jan Lamers Olivier Marquet Administratie Triodos Fonds Pablo Van Schel 17

18 Colofon Activiteitenverslag Triodos Fonds Publicatie juli 2014 Tekst Triodos Fonds Oplage 550 exemplaren Grafisch ontwerp Michael Nash Associates, Londen Lay-out Isabelle Geeraerts Drukwerk Druk in de Weer, Gent Gedrukt op 100% gerecycleerd papier en met vegetale inkten. Dit verslag is ook beschikbaar op 18

19 Contact Uw opmerkingen of vragen bij dit verslag en over het Fonds zijn van harte welkom per of per post. Triodos Fonds vzw Hoogstraat 139/ Brussel Telefoon:

20

KLEUR VAN GELD EEN UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NUMMER 126 - HERFST 2014 - WWW.TRIODOS.BE

KLEUR VAN GELD EEN UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NUMMER 126 - HERFST 2014 - WWW.TRIODOS.BE DE KLEUR VAN GELD EEN UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NUMMER 126 - HERFST 2014 - WWW.TRIODOS.BE IN DIT NUMMER: DUURZAAMHEID ONDER DE LOEP HANDICAP EN INTEGRATIE: DE VERSCHILLEN VOORBIJ PAUL DE GRAUWE TREKT

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2012 Perspectieven 2013

Activiteitenverslag 2012 Perspectieven 2013 Activiteitenverslag 2012 Perspectieven 2013 1 Florence Weiser professionele vereniging voor creatieve beroepen enactiviteit verslag 2012 ven Perspectie 2013 inhoud Edito 4 Inleiding: een vereniging ten

Nadere informatie

kleur geld Van EEn uitgave van TRIODOS BANK - NUMMER 114 - HERFST 2010 - WWW.TRIODOS.BE

kleur geld Van EEn uitgave van TRIODOS BANK - NUMMER 114 - HERFST 2010 - WWW.TRIODOS.BE de kleur Van geld EEn uitgave van TRIODOS BANK - NUMMER 114 - HERFST 2010 - WWW.TRIODOS.BE In dit nummer: meerwaarde voor social profit baanbrekend In bouwsector: Instapklare passiefwoningen filmklassiekers

Nadere informatie

KLEUR VAN GELD. Een uitgave van Triodos Bank - Nummer 123 - herfst 2013 - www.triodos.be

KLEUR VAN GELD. Een uitgave van Triodos Bank - Nummer 123 - herfst 2013 - www.triodos.be DE KLEUR VAN GELD Een uitgave van Triodos Bank - Nummer 123 - herfst 2013 - www.triodos.be THEMANUMMER 20 JAAR: ONDER- NEMERS OVER DE ECONOMIE VAN MORGEN FRANS DE CLERCK, OPRICHTER VAN TRIODOS IN BELGIË

Nadere informatie

VAN GELD. Een uitgave van Triodos Bank - Nummer 122 - zomer 2013 - www.triodos.be

VAN GELD. Een uitgave van Triodos Bank - Nummer 122 - zomer 2013 - www.triodos.be DE KLEUR VAN GELD Een uitgave van Triodos Bank - Nummer 122 - zomer 2013 - www.triodos.be IN DIT NUMMER: DUURZAME BANKEN WERKEN WERELDWIJD SAMEN ENERGIE- ACTIEF VOORBEELDGEBOUW in genk SMart: SLIMME OPLOSSINGEN

Nadere informatie

KLEUR VAN GELD EEN UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NUMMER 128 - LENTE 2015 - WWW.TRIODOS.BE

KLEUR VAN GELD EEN UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NUMMER 128 - LENTE 2015 - WWW.TRIODOS.BE DE KLEUR VAN GELD EEN UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NUMMER 128 - LENTE 2015 - WWW.TRIODOS.BE IN DIT NUMMER: STEDEN VAN DE TOEKOMST EEN CULTUURHUIS VOL LEVEN REÏNTEGRATIE VAN JONGEREN IN CHARLEROI JAARRESULTATEN

Nadere informatie

KLEUR VAN GELD. Een uitgave van Triodos Bank - Nummer 124 - WINTER 2014 - www.triodos.be

KLEUR VAN GELD. Een uitgave van Triodos Bank - Nummer 124 - WINTER 2014 - www.triodos.be DE KLEUR VAN GELD Een uitgave van Triodos Bank - Nummer 124 - WINTER 2014 - www.triodos.be IN DIT NUMMER: BANKIEREN ALS EVEN- WICHTSKUNST EEN WONING IS MEER DAN EEN DAK: SOLIDAIRE SPAARACTIE EXKi IN NEW

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan 2009-2011 Bring the Elephant Home

Beleidsplan 2009-2011 Bring the Elephant Home Beleidsplan 2009-2011 Bring the Elephant Home Vastgesteld door bestuur, 30 juli 2009 te Utrecht Inleiding 1 Terugblik op afgelopen jaren 2 Missie en visie 3 Doelstellingen en strategie 4 Projecten 5 Werving

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse overheid van 2004 tot 2009 vlaanderen aan! Departement WVG Afdeling Welzijn en Samenleving

wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse overheid van 2004 tot 2009 vlaanderen aan! Departement WVG Afdeling Welzijn en Samenleving wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse overheid van 2004 tot 2009 vlaanderen aan! Departement WVG Afdeling Welzijn en Samenleving wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse

Nadere informatie

Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9)

Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9) Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9) Inleiding Dit is het Schoolmodel van de Steve JobsSchool: een volledige beschrijving van de uitgangspunten en inrichting van een school volgens

Nadere informatie

We willen een bank zijn die toegevoegde waarde creëert voor de samenleving.

We willen een bank zijn die toegevoegde waarde creëert voor de samenleving. Ons sociaal engagement We willen een bank zijn die toegevoegde waarde creëert voor de samenleving. Belfius wil zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid ten volle opnemen en een antwoord bieden op de

Nadere informatie

De zorg in beeld en cijfers. Jaarverslag

De zorg in beeld en cijfers. Jaarverslag De zorg in beeld en cijfers Jaarverslag 2010 Inhoud 3 Voorwoord 4 OCMW-beleid 6 Sociale Dienst 20 Ouderenzorg 34 Thuiszorg 40 Facilitaire Diensten 44 Personeel & Organisatie 54 Staf & Beleid 58 Financiële

Nadere informatie

Woord vooraf. Ik wens u veel plezier bij het lezen van ons jaarverslag.

Woord vooraf. Ik wens u veel plezier bij het lezen van ons jaarverslag. 01 Woord vooraf 01 02 OVER FEDASIL 02 Opdracht 02 Organigram 04 Personeel 05 Enaro 07 Strategische projecten 08 Financiën 10 03 DE OPVANG IN 2008 12 Tendensen 12 Verzadiging van het opvangnetwerk 14 Evaluatie

Nadere informatie

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Deze brochure kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling in

Nadere informatie

KLEUR VAN GELD EEN UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NUMMER 127 - WINTER 2015 - WWW.TRIODOS.BE

KLEUR VAN GELD EEN UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NUMMER 127 - WINTER 2015 - WWW.TRIODOS.BE DE KLEUR VAN GELD EEN UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NUMMER 127 - WINTER 2015 - WWW.TRIODOS.BE IN DIT NUMMER: DOSSIER GROENE STROOMCOÖPERATIES BOUWEN MET NATUURLIJKE MATERIALEN DE UITDAGING VAN DE EEUW VOLGENS

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad. Beleidsplan Stichting La Oportunidad 2014-2018 Versie 1.0 Stichting La Oportunidad Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.com Beleidsplan 2014-2018 1 Beleidsplan Stichting

Nadere informatie

1 juli 2006-30 juni 2007. Jaarverslag 06-07. Plan België. www.plan-belgie.org

1 juli 2006-30 juni 2007. Jaarverslag 06-07. Plan België. www.plan-belgie.org 1 juli 2006-30 juni 2007 Jaarverslag 06-07 Plan België www.plan-belgie.org Onze visie Plan België streeft ernaar een wereld mee uit te bouwen waarin alle kinderen zich volledig kunnen ontplooien in de

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Zonder omwegen 8JAARVERSLAG. POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid POD MI 2008 1

Zonder omwegen 8JAARVERSLAG. POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid POD MI 2008 1 Zonder omwegen 8JAARVERSLAG POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid > POD MI 2008 1 INHOUD Voorwoord 3 1 Vooruitkijken 4 2 Het beleid voorbereiden 8 3

Nadere informatie

Sociale klimaatprojecten: 13 pioniers. Kwetsbare groepen betrekken bij de strijd tegen de klimaatverandering in België

Sociale klimaatprojecten: 13 pioniers. Kwetsbare groepen betrekken bij de strijd tegen de klimaatverandering in België Sociale klimaatprojecten: 13 pioniers Kwetsbare groepen betrekken bij de strijd tegen de klimaatverandering in België Sociale klimaatprojecten: 13 pioniers Kwetsbare groepen betrekken bij de strijd tegen

Nadere informatie

In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren

In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren in samenwerking met In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren in samenwerking met COLOFON In the pocket

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

Jaarverslag oktober 2006 september 2007

Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Inhoud Kinderpostzegels voor kinderen door kinderen 2 1 Inleiding visie, missie en strategische keuzes 3 2 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten

Nadere informatie

Hoofdlijnen van ons beleid

Hoofdlijnen van ons beleid Hoofdlijnen van ons beleid 2012 2015 [ 1 ] Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding... 4 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015...5 2. Koers nader toegelicht... 6 3. De drie pijlers:...7 4. Voor wie

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ DE TOELICHTINGSNOTA

BIJLAGE BIJ DE TOELICHTINGSNOTA BIJLAGE BIJ DE TOELICHTINGSNOTA Bijlage nr. 1 Projectfiches INITIATIEFNEMER: ALBA vzw SAMENLEVINGSINITIATIEF (projecttitel): Engagement Aard van de initiatiefnemer: Korte beschrijving van het Situering

Nadere informatie

* * SPEL EN ONTMOETING. Carlos Ramirez

* * SPEL EN ONTMOETING. Carlos Ramirez SPEL EN ONTMOETING Carlos Ramirez 1 We are not ceasing to play because we are growing older, but we are growing older because we cease to play. George Bernard Shaw Spel en Ontmoeting twee praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Toppers, Leermeesters en Projecten. De oogst van 2013. www.platformlearnforlife.nl

Toppers, Leermeesters en Projecten. De oogst van 2013. www.platformlearnforlife.nl Toppers, Leermeesters en Projecten De oogst van 2013 www.platformlearnforlife.nl EEN FESTIVAL SCHAT AAN VAN PROJECTEN HET LEREN Stichting Learn for Life Learn for Life is een platform voor lokale, regionale

Nadere informatie

No child is born to grow up alone

No child is born to grow up alone No child is born to grow up alone Jaarverslag 2014 SOS Kinderdorpen België Onder Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin Inhoud p.3 Voorwoord p.4 SOS Anno 2015 p.6 SOS kort samengevat p.8 Onze

Nadere informatie