Medisch Comité Nederland-Vietnam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Medisch Comité Nederland-Vietnam"

Transcriptie

1 Medisch Comité Nederland-Vietnam Bestuursverslag en Jaarrekening 2011 Medisch Comité Nederland-Vietnam Weteringschans SH Amsterdam Tel.: Fax:

2 Bestuursverslag

3 I Bestuursverslag 2011 Inhoud 3 Lijst van gebruikte afkortingen 5 Inleiding 6 1 BELEID & STRATEGIE MCNV Missie Bestaansrecht Strategieën Toekomstvisie 8 2 MCNV EN DE MILLENNIUMDOELEN 9 3 MCNV PROGRAMMA S Gezondheid & Welzijn in eigen beheer (CMHLD) Gezondheid & Welzijn in eigen beheer (CMHD) Revalidatie in eigen beheer en geïntegreerd onderwijs (CBR en IE) HIV/aids Focus on Women Transition in the East Alliance (TEA) Support Training Institutes (STI) Tuberculosebestrijding (TB) Malariabestrijding Persoonlijke Bestedingsruimte van Adviseurs (PBA) Planning, monitoring, evaluatie 17 4 MCNV ORGANISATIE & KWANTITATIEVE GEGEVENS De organisatie Bestuurlijke verantwoording Uitvoerende organisatie: MCNV staf en kantoren Kwaliteit Maatstaven voor kwaliteit en lerend vermogen van de organisatie Transparantie Doelmatigheid Klanttevredenheid Contacten met nationale en internationale organisaties Personeelsbeleid en management Vrijwilligers Risico management Financieel beleid & management en kwantitatieve gegevens Begroting en realisatie plannen Contractverwerking Financiële administratie Ontwikkeling vrij besteedbaar vermogen en bestemmingsfondsen Beleggingsbeleid Inkomsten Begroting 2012 en uitkomst begroting Verschillen analyse Kengetallen 37 5 MCNV COMMUNICATIE, VOORLICHTING & FONDSENWERVING Kosten voor Fondsenwerving en andere kengetallen 40 Bijlage B- I Activiteiten en resultaten Fondsenwerving / Voorlichting

4 II Jaarrekening Van de penningmeester: hoofdlijnen financiële ontwikkeling van het MCNV in BALANS PER 31 DECEMBER STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING 49 4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER TOELICHTING OP DE BATEN / LASTEN VAN HET MFS II SUBSIDIE 67 7 VERDELING VAN DE KOSTEN NAAR BESTEMMING 69 Overige gegevens Accountantsverklaring 72 Bijlagen F - I Nadere toelichting op de bedrijfskosten per locatie 75 F - II Uitgaven projecten in Amsterdam

5 LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN ART BCA CBF CDF CBO CBR CMH(L)D CWD DPO EBPM ED-EI Fte FW GFMV GIP GMO HBO IE ICAAP IGA IGP ISO KBU KNCV MCNV MFS MoH MoET MT (I) NGO OPA PBA PMTCT PM&E PSO PWD SMART SMS SNV STI TEA TLP UNFP VECO VHWA VSO WG Anti-Retrovirale Therapie Behaviour Change Activity Centraal Bureau Fondsenwerving Community Development Fund Community Based Organization Community Based Rehabilitation Community Managed Health (and Livelihood) Development Children with Disability of Centre For Women and Development Disabled People s Organization Evidence-Based Planning and Management Early Detection- Early Intervention Full time equivalent Fondsenwerving Global Fund for Malaria in Vietnam Global Initiative on Psychiatry General Management Office Hoger Beroepsonderwijs Inclusive Education Internation Congres on Aids in Asia and the Pacific Income Generating Activity Income Generating Project International Organization for Standardization Knowledge Brokering Unit Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging voor Tuberculosebestrijding Medisch Comité Nederland-Vietnam Mede Financiering Stelsel Ministry of Health Ministry of Education and Training Management team (Internationale) Niet Gouvernementele Organisatie Older People s Association Persoonlijke Bestedingsruimte Adviseurs Prevention of Mother to Child Transmission Planning, monitoring & evaluation Personnel Services Overseas capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden People with Disability Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden Secundary Medical School Stichting Nederlandse Vrijwilligers Support Training Institutes Transition in the East Alliance Thematisch leerprogramma United Nation Population Fund Vredeseilanden Village Health Workers Associations Voluntary Service Overseas WorldGranny - 5 -

6 INLEIDING Het MCNV heeft in 2011 talrijke projecten uitgevoerd in Vietnam, in het bijzonder ter verbetering van de (gezondheids)situatie van de allerarmsten. Daarnaast is het MCNV, in het kader van de Transition in the East Alliance (TEA), actief in Georgië, Laos, Sri Lanka en Tajikistan. TEA, het in 2010 opgezette samenwerkingsverband tussen het MCNV, Global Initiative on Psychiatry (GIP) en WorldGranny, werd in 2011 verder uitgewerkt. Zo is o.a. een programma directeur aangesteld, de governance uitgewerkt, in alle landen een baseline studie uitgevoerd en een monitoring & evaluatie protocol en leeragenda opgesteld. Het MCNV kan haar werk doen dankzij de steun van velen: donateurs, institutionele donoren, PSO, Ministerie van Buitenlandse Zaken inclusief de Nederlandse Ambassade in Hanoi. Het MCNV is dankbaar voor allen die vaak al jarenlang met hun bijdragen ons werk mogelijk maken. Het MCNV heeft ook dit jaar ieder kwartaal over haar activiteiten gerapporteerd in de MCNV-krant. Deze krant kwam mede tot stand, dankzij de inzet van enkele vrijwillige redacteuren. Ook is een prachtige fotokalender verschenen. Begin 2011 bestaat het bestuur, na de toetreding van Jaap Koot en Paul Smits, uit 7 personen. In juli heeft Ed van Hecke zich teruggetrokken als penningmeester. Het bestuur dankt Ed voor zijn jarenlange inzet. Dankzij hem heeft het risicomanagement in Nederland en in Vietnam vorm gekregen. Na het vertrek van de penningmeester heeft Jaap Koot zijn taken waargenomen. Ook in 2011 is de kwaliteit van onze programma s belangrijk voor het MCNV. In 2011 is de kwaliteit getoetst door het keurmerkinstituut CBF en door Bureau Veritas (ISO 9001:2008). Bij de tussentijdse toetsing van de keurmerken CBF en ISO werden in 2011 geen afwijkingen geconstateerd. Voor u ligt het bestuursverslag en de jaarrekening In het bestuursverslag wordt beknopt ingegaan op de programma s. Beide zijn opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen van het CBF. Het bestuursverslag loopt parallel met het beleidsplan Hoofdstuk 3 bevat een korte beschrijving van de context, waarin de programma s van het MCNV uitgevoerd worden. Daarbij zijn de financiële middelen aangegeven die voor de programma s beschikbaar zijn. In hoofdstuk 4.1 staat een samenvatting van de verantwoording van het Bestuur. Alle door het MCNV gepubliceerde documenten zijn terug te vinden op Naast dit verslag geeft MCNV een bi-annual report uit. In de zomer 2012 zullen de resultaten uit 2010 en 2011 gepubliceerd worden in het bi-annual report Uit het financieel jaarverslag blijkt dat de inkomsten uit eigen fondsenwerving onder druk staan en dat het MCNV de strategie daarop dient aan te passen. In 2011 is begonnen met het aanpassen van de strategie voor fondsenwerving. In 2012 zal een nieuwe strategisch beleidsplan van kracht worden. Eén van de speerpunten zal de overdracht van verantwoordelijkheden naar Vietnam zijn. Daarnaast zal de organisatiestructuur worden gewijzigd met het aanstellen van een directeur-bestuurder, waarbij de huidige leden van het bestuur zullen plaatsnemen in de Raad van Toezicht. Genoeg uitdagingen voor de toekomst! Diana Delnoij Voorzitter - 6 -

7 1. BELEID EN STRATEGIE MCNV 1.1 Missie Het Medisch Comité Nederland-Vietnam (MCNV) heeft als uitgangspunt: de solidariteit van individuele Nederlandse donoren vertalen in effectieve structurele verbeteringen in de gezondheidssituatie van die groepen die ondersteuning het meest nodig hebben, binnen de Vietnamese samenleving en in andere landen van Zuidoost-Azië. De activiteiten van het MCNV bestaan uit: - Het leveren van bijdragen aan de verbetering van de gezondheid en levensomstandigheden van minder bevoorrechte groepen in Vietnam en andere daarvoor in aanmerking komende landen in Zuidoost-Azië. - Het verstrekken van informatie over Zuidoost-Azië in Nederland, in de breedste zin van het woord. Van oudsher richt het MCNV al haar aandacht op Vietnam, met in de beginjaren af en toe een (noodhulp) project in Laos en Cambodja. De statuten van het MCNV staan toe dat er activiteiten in andere landen in de regio gestart worden, als dat, gezien het te bereiken doel en de beschikbare middelen, mogelijk is. De politieke wil die in Vietnam aanwezig is om Laos te helpen, de grote armoede, het gebrek aan medische zorg vlak over de grens en de aanwezige capaciteit van onze partners in Quang Tri, waren de overwegingen van het MCNV om de succesvolle projecten die in Quang Tri bestaan, ook in Savannakhet (Laos) op te starten. 1.2 Bestaansrecht Het bestaansrecht van het MCNV is gebaseerd op drie factoren: 1. Ongeveer donateurs in Nederland steunden in 2011 het werk van het MCNV in het vertrouwen dat het MCNV daarmee effectieve projecten voor de Vietnamese bevolking realiseert. 2. Institutionele donoren als het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Koninklijke Nederlandse Ambassade in Hanoi, PSO en andere donoren steunen de ontwikkeling van Vietnam en verstrekten het MCNV fondsen in de wetenschap dat die effectief en efficiënt gebruikt worden. 3. De Vietnamezen zelf willen de capaciteit en de kwaliteit van de gezondheidszorg graag verbeteren en vragen het MCNV om te helpen waar hun eigen regering en gezondheidsdiensten de mogelijkheden niet hebben. Nieuwe Vietnamese partners benaderen het MCNV om samen te werken en bestaande partners doen voorstellen voor nieuwe programma s. Vietnamese partners hebben het MCNV gevraagd om Laos te helpen en de nieuwe partners in Laos ontvangen deze hulp met open armen. 1.3 Strategieën Het algemene beleidsdoel van het MCNV voor de periode : In 2011 zal het MCNV een bijdrage hebben geleverd aan de verbetering van de gezondheid en de levensstandaard van achtergebleven doelgroepen in arme plattelandsgebieden in Vietnam en Laos, en van arme doelgroepen in de steden, dit alles in vergelijking met hun (gezondheids)situatie in het begin van Het MCNV heeft drie strategieën geformuleerd als leidraad om deze doelen te bereiken: Strategie 1 In 2011 zal het MCNV een bijdrage hebben geleverd aan de verbetering van de levensstandaard van achtergebleven doelgroepen in arme plattelandsgebieden in Vietnam en Laos en van arme bevolkingsgroepen in de steden, in vergelijking met hun levensstandaard aan het begin van Verbetering van de levensstandaard wordt afgemeten aan economische status, genoten onderwijs, sociale participatie en de beschikbaarheid van goede voeding. Strategie 2 In 2011 zal het MCNV een bijdrage hebben geleverd aan de verbetering van de gezondheidssituatie van achtergebleven doelgroepen in arme plattelandsgebieden in Vietnam en Laos en van arme doelgroepen in de steden, in vergelijking met hun gezondheidssituatie aan het begin van Het MCNV meet een verbetering van de gezondheidssituatie af aan betere toegang tot zorg, kwaliteit van de zorg, het zelf kunnen nemen van preventieve maatregelen en een vermindering van de gezondheidsproblemen op individueel niveau

8 Strategie 3 In 2011 zal het MCNV een bijdrage hebben geleverd aan de verbetering van de prestaties van actoren in de (gezondheids-)ontwikkeling in arme plattelandsgebieden in Vietnam en Laos en in arme doelgroepen in de steden, in vergelijking met hun prestaties aan het begin van Verbetering van de prestaties van de actoren in de (gezondheids-) ontwikkeling wordt gemeten aan individuele capaciteit, capaciteit van de organisatie, capaciteit van het instituut en een versteviging van de relaties tussen en binnen die drie niveaus. 1.4 Toekomstvisie In de toekomstvisie van het MCNV zijn zelfstandigheid, overdracht van het werk naar Vietnam en verdere uitbreiding in de regio Zuidoost-Azië (Laos, Cambodja en Burma) kernbegrippen. Duurzaamheid, wederzijds respect en participatie van de doelgroepen blijven de leidraad vormen. Het werk van het MCNV is erop gericht de doelgroepen zelf te laten bepalen welke hulp het MCNV het beste kan geven. De programma s Community Managed Health Development (CMHD) en Community Based Rehabilitation (CBR) worden uitgevoerd onder leiding van een lokale coördinator/adviseur. In deze programma s is een start gemaakt met de overdracht van belangrijke programma delen aan de lokale partners. Zo kan het MCNV haar beperkte middelen besteden aan nieuwe doelgroepen en strategieën. De economische ontwikkeling in Vietnam, de Nederlandse vraag naar transparantie in de ontwikkelingssamenwerking, de kortingen op ontwikkelingshulp en de snelle groei van het MCNV maken het voor het MCNV noodzakelijk om zich te bezinnen op de toekomst. Wie heeft de steun van het MCNV nodig in Vietnam en in de regio Zuidoost Azië? Wie zijn het meest kwetsbaar en hoe kan het MCNV deze mensen het beste ondersteunen? Welke strategieën kiest het MCNV om de kwaliteit van de interne organisatie en de effectiviteit van de programma s te behouden? Hoe kan gezorgd worden voor continuïteit in de financiering van de programma s, rekening houdend met zowel de institutionele donoren als met de particuliere donateurs? Vietnam werd door Minister- President Rutte als gevolgd geciteerd: In Vietnam landen elke dag vijf vliegtuigen met hulpverleners, terwijl het land een economische groei kent van 10% per jaar. Probleem is dat de groei niet evenredig verdeeld is in het land, het MCNV richt zicht op de meest kwetsbare groepen. Wel maakt het MCNV van deze groei gebruik om vanuit Vietnam ontwikkelingshulp aan buurlanden te verlenen, denk aan Laos. In september 2011 is de strategie voor de komende jaren besproken in een workshop met het bestuur, de Raad van Toezicht en de staf. Op basis van de uitkomsten van deze workshop is een concept strategisch plan ontwikkeld voor de periode , dat eind 2011 aan het bestuur en de Raad van Toezicht is gepresenteerd. In het strategisch plan worden de volgende keuzes gemaakt voor de periode : - De integrale aanpak van gezondheidheidszorg zal worden voortgezet. Een nieuw concept, dat hierbij zal worden gehanteerd, betreft de social determinants of health policy ontwikkeld door de World Health Organization. - De doelstelling om het MCNV een lerende organisatie te laten zijn expliciet aandacht blijven geven. - Onderzoek waarbij ervaringsleren centraal staat zal meer systematisch in de organisatie verankerd worden door een structurele aanpak van (actie) onderzoek voor alle programma s van het MCNV. - Een PM&E systeem zal worden ontwikkeld, waarmee het MCNV de effectiviteit van haar werk kan monitoren in relatie tot haar visie, strategie en kernwaarden. Waarmee het MCNV het leren verder kan stimuleren en systematiseren. - Het MCNV zal haar krachten bundelen met andere organisaties, wat nieuwe mogelijkheden kan creëren voor financiering van bestaande en nieuwe programma s in de komende jaren. Hierbij zal het MCNV blijven investeren in de bestaande alliantie (TEA). - Het MCNV zal nagaan hoe de MCNV - kantoren in landen in de regio Zuidoost- Azië op financieel en technisch gebied onafhankelijk kunnen worden, zonder daarbij hun status als internationale nongouvernementele organisatie te verliezen en zonder in te boeten op de garantie op kwaliteit en transparantie die het MCNV groot heeft gemaakt

9 2. MCNV EN DE MILLENNIUMDOELEN Tijdens de Millenniumtop van de Verenigde Naties in 2000 hebben 189 regeringsleiders acht millenniumdoelen voor 2015 vastgesteld. Via haar programma s spant het MCNV zich in om de millenniumdoelen dichterbij te brengen. Deze doelen zijn: 1. Uitroeien van extreme armoede en honger; 2. Basisonderwijs voor alle kinderen; 3. Gelijkheid tussen mannen en vrouwen en gelijke kansen voor vrouwen in het onderwijs; 4. Verminderen van kindersterfte; 5. Verlaging van moedersterfte na een bevalling; 6. Bestrijding van HIV/aids, tuberculose, malaria en andere besmettelijke ziekten; 7. Zeker stellen van een duurzame samenleving; 8. Ontwikkeling van samenwerkingsverbanden tussen overheden, bedrijven en particulieren. 3. MCNV PROGRAMMA S De programma s die met fondsen van het MCNV in één provincie worden uitgevoerd, zijn over het algemeen geïmplementeerd en administratief ondersteund door de lokale partners. Voor programma s die provincie overschrijdend zijn of ten behoeve van meerdere partners worden ingericht, voert het MCNV meer activiteiten in eigen beheer uit. 3.1 Community Managed Health and Livelihood Development (CMHLD) - Gezondheid & welzijn in eigen beheer Het doel van dit project is het verbeteren van de gezondheid en de levensstandaard van de armste gemeenschappen in het district Khanh Vinh, provincie Khanh Hoa in het zuiden van Vietnam. Door deze aanpak worden mensen in arme etnische gemeenschappen zich er bewust van dat ze zelf hun welzijn en gezondheid kunnen verbeteren. Bovendien krijgen ze de middelen aangereikt om dat te doen. Daarbij horen de mogelijkheden en het vermogen om zelf hun noden te benoemen, plannen te maken en voor te stellen en hun wettelijke rechten te gebruiken om bestaande (politieke) bronnen aan te boren. In 2011 werd een belangrijk deel van dit programma geïntegreerd in het TEA-programma in Vietnam. Nadat het contract met de Europese Commissie voor dit programma in 2009 afliep heeft het MCNV zich ingezet om de werkwijze van het programma te verduurzamen, met name ten aanzien van het verbeteren van lokale productie en toegang tot de markt van lokale producten. Het programma heeft in 2011 vooral gewerkt aan het versterken van haar eigen innovatie: de dorpswinkels die tegen redelijke prijzen landbouwbenodigdheden verkopen. De winkels worden zelfstandig commercieel gerund door mensen die hiertoe in een dorp werden verkozen. Zij zijn vervolgens via het programma opgeleid en konden daarna hun winkels opzetten met een lening uit het dorpsontwikkelingsfonds. In 2011 is gebleken dat de winkels heel goed werken: ze doorbreken de monopolies van bestaande privé-winkels. Bovendien vindt er vanuit het dorp controle plaats, opdat de winkels zich aan de afspraken t.a.v. redelijke prijzen en service houden. Opvallend is dat de winkels vaak krediet moeten geven aan dorpelingen, maar vrijwel nooit problemen hebben met wanbetaling. Dit leidde tot het inzicht dat deze dorpswinkels een veel beter systeem van micro-kredietverstrekking vormen dan wat het programma indertijd via de dorpsontwikkelingsfondsen had opgezet. Dit heeft geleid tot nieuwe ideeën om te proberen de financiële service via deze winkels verder te ontwikkelen, hetgeen goed past onder het Innovative microfinance programma van TEA in Vietnam. In 2011 konden in het kader van het TEA -programma twee nieuwe winkels worden opgezet in nieuwe communes. Tevens is het beschikbare assortiment van de bestaande winkels uitgebreid met andere producten waar lokaal grote behoefte aan bleek te bestaan. Het opzetten van een boerencoöperatie heeft in 2011 niet plaatsgevonden, vanwege twijfels over het opzetten van zo n geheel nieuwe lokale organisatie. Zo n coöperatie zou langdurige steun en coaching van het MCNV nodig hebben, voordat zij duurzaam onafhankelijk kan worden. Bovendien zijn nieuwe inzichten opgedaan over hoe het beste de markttoegang voor arme groepen kan worden verbeterd in een milieu, waarin de vrije markt ( middle men ), in feite alle touwtjes in handen heeft en waarmee moeilijk valt te concurreren

10 Andere organisaties (zoals VECO) hebben inmiddels geleerd dat men beter met een deel van de reeds gevestigde marktspelers kan samenwerken om de sociaal nuttige opbrengst te verhogen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat een reeds ervaren, goede handelaar in een bepaald product, of productgroep (zoals fruit of varkens), wordt versterkt op voorwaarde dat deze handelaar de producten van de arme boeren gaat afnemen en verhandelen. Tenslotte denkt het MCNV in de vorm van de bovengenoemde dorpswinkels een veel interessanter, slimmer en haalbaarder systeem te hebben om de toegang tot de markt te verbeteren. Sommige winkelbeheerders zijn namelijk al uit zichzelf begonnen lokale producten op te kopen. Het programma wil dit stapsgewijs verder gaan ondersteunen en verbeteren en bouwt zo voort op kleine organisaties, de dorpswinkels, die al zelfstandig draaien, los van het MCNV. Het andere speerpunt van het CMHLD programma was de lokale productie van bonen/ granenpoeder voor de bestrijding van ondervoeding bij jonge kinderen. Vanaf begin 2011 zijn de meeste technische problemen onder de knie gekregen en is een aantal tonnen melkpoeder geproduceerd. Dit poeder is door dorpsgezondheidswerkers gedistribueerd onder de ouders van 450 kinderen. De resultaten zijn nog niet afdoende gemeten, maar het lijkt erop dat de toevoeging van melkpoeder vooral voor de jongste kinderen een juiste beslissing is geweest. De plannen zijn om, na de evaluatie, door te gaan op een grotere schaal en te onderzoeken of voor jongere kinderen nog aantrekkelijker vormen zijn te ontwikkelen (zoals koekjes, snoep-crackers). Begroot Vanwege compensatie onderbesteding 2009 & 2010 gecontracteerd Begrote bijdrage door de lokale partner in Gezondheid in eigen beheer - Community Managed Health Development (CMHD) Het CMHD programma wordt gefinancierd vanuit MFS II door het MCNV. Het budget van het MCNV richt zich op de aanpak van ondervoeding van kinderen onder de vijf jaar in de provincie Phu Yen. In 2011 lag voor de TEA de nadruk op het opbouwen van de capaciteit van CBO s en NGO s, waaronder de Disabled People s Organisations (DPO), Older People s Associations (OPA), en Village Health Workers Associations (VHWA). Om te zorgen dat de toegang van de doelgroepen tot financiering verbeterd zijn het MCNV en de CBO doorgegaan met de uitvoering en verbetering van het Community Development Fund (CDF). Uit vroegere ervaringen van het MCNV met zelfhulpgroepen blijkt dat de aanpak met een Community Development Fund waardevol is. Het Community Development Fund stimuleert de doelgroepen om leningen af te sluiten om zo in staat te zijn om inkomsten te generen, de zogenoemde income generating projects (IGP) voor groepen of individuen. Resultaten van het programma in Quang Tri/ Phu Yen op het gebied van capaciteitsvergroting en versterken van de NGO en de CBO uit het programma In 2011 heeft het programma bijgedragen aan het versterken van 3 NGOs (Village Health Workers Associations in Cao Bang, Quang Tri en Phu Yen) en 28 CBO s in Vietnam. Het MCNV stimuleert de doelgroep om via lobby en advocacy een overkoepelende NGO op te zetten. In Phu Yen is de derde Village Health Workers Association opgericht. Uitvoeren organisatiebeoordelingen (organisational assessments) Om in staat te zijn om de CBO/NGOs uit het TEA-programma te versterken zijn organisational assessments bij hen uitgevoerd. Deze assessments zijn bij de Disabled People s Organisations uitgevoerd middels een door het MCNV ontwikkelde benadering tot zelfbeoordeling. Vervolgens hebben de senior Disabled People s Organisations de assessments bij de Older People s Associations uitgevoerd. Dit werd door het MCNV gecoördineerd. Ontwikkeling van opleidingsmateriaal en leerdocumenten In 2011 heeft het MCNV opleidingsmateriaal ontwikkeld op het gebied van PR, fondsenwerving, theatrebased approach en organisatie ontwikkeling. Dit materiaal is geplaatst op de website van de Village Health Workers Association van Quang Tri. Op deze manier hadden ook andere CBO s en NGO s toegang tot het materiaal. Ontwikkeling van de organisatie en management van Older People s Associations WG heeft via HelpAge Vietnam met het MCNV samengewerkt in Vietnam. De eerste activiteit was het geven van een workshop organisatie - ontwikkeling voor negen Older People s Associations uit de provincie Quang Tri. De workshop heeft zich gericht op het verbeteren van strategische plannen en het verbeteren van de organisatie ontwikkeling en management van de Older People s Associations. Fondsenwerving en schrijven van voorstellen Er is gewerkt aan de ontwikkeling van vaardigheden van de NGO/CBO op het gebied van fondsenwerving en het schrijven van voorstellen. Om hen in staat te stellen zelf fondsen te gaan werven van andere ontwikkelingsbronnen. Dit maakt deel uit van het leerwerktraject

11 De CBO was voor het eerst actief op het gebied van fondsenwerving door ideeën te ontwikkelen, initiatief te tonen en deze om te zetten in voorstellen. Het enthousiasme om fondsen te werven is groot. Communicatie met de media, website en nieuwsbrief of media Het MCNV heeft drie NGO s ondersteund met de communicatie richting media, websites en informatieuitwisseling. Eind 2011 hebben alle drie een eigen website ontwikkeld, die is gelinkt aan de reeds functionerende website van de VHWA in Quang Tri (http://www.yttbquangtri.org.vn). In oktober heeft de Village Health Workers Association van Phu Yen als eerste een nieuwsbrief ontwikkeld voor intern gebruik, maar ook voor de externe introductie van de Village Health Workers Association van Phu Yen. De nieuwsbrief is verspreid onder 440 leden en relevante organisaties. Resultaatgebied 2: Gelijkwaardige toegang tot financiering Een van de innovatieve micro-krediet-modellen op het gebied van micro-financiering, die het MCNV en haar partners hebben ontwikkeld, is het Community Development Fund en het CBO Development Fund. In 2011 hebben 125 mensen een beroep gedaan op het Community Development Fund. Meer dan de 50 aanvragen die het MCNV had verwacht. Tot december 2011 is een bedrag van ruim ,- overgedragen aan het Community Development Fund en het CBO Development Fund. Dit geeft kansen aan de doelgroep om toegang te krijgen tot leningen, waarmee ze inkomsten kunnen genereren. Van de leningen is optimaal gebruik gemaakt om kleine bedrijven op te zetten en agrarische activiteiten uit te voeren. Dankzij de financiële steun via het Community Development Fund en de technische assistentie van het MCNV en haar partners hebben meer mensen kunnen profiteren. Het bevorderen van de effectiviteit en het beheer van het Community Development Fund en het CBO Development Fund had in 2011 prioriteit. Zo zijn reglementen voor beide fondsen ontwikkeld. Via HelpAge Vietnam heeft WG een vierdaagse workshop georganiseerd over inkomensgenererende activiteiten (IGA). Hieraan namen twintig vertegenwoordigers van vijf Older People s Associations uit Quang Tri deel. Op basis van de businessplannen van de Older People s Associations, hebben het MCNV en WG aan hen financiering verleend, zodat zij hun IGA-projecten kunnen opzetten en uitvoeren. Daarnaast hebben het MCNV, WG en HelpAge Vietnam een actieve rol gespeeld om hen te stimuleren om ervaringen uit wisselen en geleerde lessen te delen met andere Older People s Associations en CBO s. Resultaatgebied 3: gelijkwaardige toegang tot gezondheidszorg In 2011 heeft het MCNV samen met Disabled People s Organizations, Older People s Associations en gezondheidsdiensten een system van thuiszorg opgezet voor de doelgroepen in Quang Tri stad. Het programma heeft gezorgd voor de ontwikkeling van de capaciteit van de Village Health Workers (individueel) en de Village Health Workers Association (als organisatie). Tegelijkertijd is een training verzorgd voor de gezondheidswerkers uit de gemeentelijke gezondheidscentra. Om hen in staat te stellen bij te kunnen dragen aan de verbetering van het systeem van doorverwijzingen, specifiek gericht op ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg en fysieke revalidatie. Het TEA programma heeft een grote bijdrage geleverd om eerder mensen met een handicap op te kunnen sporen en tevens hun revalidatie verbeterd. In 2011 heeft het MCNV met haar partners een opleiding gegeven op het gebied van counseling en technieken voor fysieke en geestelijke revalidatie. Hieraan namen 80 village health workers en veertien gemeentelijke gezondheidswerkers deel, zodat zij een betere ondersteuning aan gehandicapten kunnen leveren op het gebied van thuis revalidatie. Daarnaast is medische apparatuur geleverd aan gezondheidscentra en village health workers, om de kwaliteit van de gezondheidszorg en in het bijzonder de toegankelijkheid van de zorg voor de doelgroep, maar ook de doorverwijzingen naar andere instanties, te verbeteren. Het MCNV heeft in het verleden geleerd, dat mensen niet op tijd werden doorverwezen naar andere instanties, vanwege de capaciteit van de gezondheidswerkers en het gebrek aan diagnose-apparatuur bij de gezondheidscentra. CMHD gericht op de aanpak van ondervoedingsproblemen bij kinderen onder de 5 jaar In 2011 heeft het MCNV zich gericht op de versterking van de oudergroepen van kinderen onder de 5 jaar. Daarnaast heeft het MCNV in de 6 communes van de districten Dong Xuan en Son Hoa een nieuwe benadering geïntroduceerd, de positive deviance-based approach. Tegelijkertijd hebben 5 andere oudergroepen geleerd om te werken volgens de theatre-based approach", activiteiten op het gebied van gedragsverandering. Zij hebben uitvoeringen gegeven, om zo de bewustwording voor een goede hygiëne te vergroten, om diarree te voorkomen. Dankzij het programma is het aantal families dat sojamelk koopt voor hun kinderen toegenomen. Door alle inspanningen zijn in van de 150 kinderen (20%) met ernstige ondervoeding uit de gevarenzone. Begroot Afgesloten contracten in Over de regio s verdeeld: Quang Tri 0, Phu Yen , Laos 1.415, alle provincies Village Health Worker Associations

12 3.3 Revalidatie in eigen beheer en geïntegreerd onderwijs (CBR-IE) In de eerste 6 maanden van 2011 heeft het CBR programma zich gericht op de uitvoering van de contracten uit 2010, die waren verlengd tot Dit deel van het programma was voornamelijk gefinancierd door PSO. Nadat de begroting 2011 was goedgekeurd, is in de 2 e helft van 2011 begonnen met het implementeren van nieuwe interventies. Eind 2010 heeft het CBR-team het jaarplan 2011 opgesteld. Hierbij was rekening gehouden met een extra fonds van PSO in In februari 2011 kreeg het MCNV het bericht dat de financiering van PSO van dit fonds niet door kon gaan. Vervolgens heeft het CBR-team het jaarplan aangepast en het MCNV om steun gevraagd. Het plan bestond uit: - Implementatie van het TEA programma in Cao Bang met een focus op: i) de ontwikkeling van de Disable People s Organisation tot een Community Based Organisatie (CBO) en ii) verbeteren van de gezondheidszorg voor mensen met een handicap (PWD) en iii) verbeteren van de toegang van PWD tot bestaand beleid op het gebied van Sociaal Economische ondersteuning van de overheid. - Doorgaan met de implementatie van Early Detection-Early Intervention (ED-EI) in de provincies Cao Bang, Dak Lak, Quang Tri en Phu Yen volgens het plan uit 2010, omdat contracten met partners uit 2010 nog niet waren afgerond. In het kort volgt een omschrijving van de belangrijkste uitgevoerde activiteiten/ evenementen in Provinciaal: ondersteuning van onze partners om: - Het netwerk en de uitvoering van CBR, IE (inclusive education) en IGA(income generating activities) voort te zetten. - Kinderen met ontwikkelingsachterstand vroeg te ontdekken en hen te voorzien van diensten om handicaps te ontdekken, alsmede vroege interventie. - Capaciteit vergroten van alle partners (provinciaal tot gemeenschap) om mensen/kinderen met een handicap te kunnen ondersteunen op het gebied van CBR, IE en IGA, individueel en organisatorisch. - De impact van het CBR programma in Dak Lak te beoordelen. - Jongeren met een handicap op te leiden om m.b.v. camera (kunst) de communicatie over een handicap te verbeteren. - Een orthopedische werkplaats te ontwikkelen in het provinciale ziekenhuis van Dak Lak, terwijl tevens wordt gewerkt aan de verhoging van de capaciteit om orthopedische hulpstukken te produceren in het ziekenhuis van Phu Yen. - In Dak Lak de capaciteit van de Disabled People s Organization vergroten om een muziekgroep op te zetten, die muziek uitvoeringen verzorgt om zo over mensen met een handicap te kunnen communiceren en donaties te verkrijgen in de provincie. Nationaal en voor alle partners - Samen met het Ministry of Health en het Ministry of Education & Training het model Early Detection- Early Intervention evalueren, dat sinds 2008 wordt gebruikt in vier provincies. - Informatie uitwisselen over Early Detection-Early Intervention, waarbij alle gezondheids- en onderwijs partners en sleutelfiguren van het Ministry of Health en het Ministry of Education & Training zijn betrokken. Doel van de workshop is het leren van goede voorbeelden van het MCNV en de lokale partners. Maar ook aangeveb, alsmede welke steun op nationaal niveau nodig is, bijvoorbeeld aanpassing van bestaand beleid. Beide Ministeries vonden de workshop erg nuttig, omdat ze bezig zijn met het ontwikkelen van circulaires met daarin instructies over hoe de Wet op Handicaps moet worden ingevoerd. - Ondersteunen van de Vietnam Rehabilitation Association met de ontwikkeling van een website om de communicatie intern binnen de organisatie, maar ook extern te verbeteren. - Bouwen aan de capaciteit van de Disable People s Association van Hanoi stad. Overige - Faciliteren en werken aan het onderzoek van twee Nederlandse studenten in Cao Bang. Een onderzoek over hoe het thuis gaat met de kinderen, nadat ze in het Support Center in Cao Bang zijn geweest. Het andere onderzoek betrof de impact van onderwijs in het Support Center, op kinderen met een handicap en hun familie. - Bijdrage aan de ontwikkeling van de Knowledge Brokery Unit (KBU) middels het doen van consultancy opdrachten aan andere INGO s. Begroot Afgesloten contracten in Over de regio s verdeeld: Cao Bang 7.710, Dak Lak , Quang Tri , Phu Yen 8.776, landelijk ,

Jaarrapport 2010 maart 2011

Jaarrapport 2010 maart 2011 Jaarrapport 2010 maart 2011 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 3 1.1. Algemeen 3 1.2. Fondsenwerving 6 1.3. Reserves 7 1.4. Terugblik 2010 8 1.5. Financiering 16 1.6. Vooruitblik 2011 16 1.7. Verantwoordingsverklaring

Nadere informatie

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24 WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 1.1 Samen werken aan een wereld zonder armoede 6 1.2 VSO: wereldwijd netwerk van vakmensen 6 1.3 Acht focusgebieden 7 1.4 VSO Nederland 9 1.5 Interne organisatie 11 2 DIT BEREIKTEN

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

Ruim één concreet project per dag

Ruim één concreet project per dag JAARVERSLAG 2013 WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2013 2 Ruim één concreet project per dag 2013 was een bijzonder jaar voor Wilde Ganzen. Een jaar waarin we maar liefst 395 concrete projecten hebben ondersteund

Nadere informatie

jaarverslag 2010 jaar jaa versla g 2 ersla 010 < 0 < o W or o d en Daa d < 1 d en Daa

jaarverslag 2010 jaar jaa versla g 2 ersla 010 < 0 < o W or o d en Daa d < 1 d en Daa jaarverslag 2 jaarverslag 2 < Woord en Daad < Woord en Daad kort en bondig 5 Woord en Daad wereldwijd 6 Voorwoord 9 Inleiding: Ontwikkelingen in 2 Strategie en visie 2. Inleiding 3.2 Missie, visie en kernwaarden

Nadere informatie

Bestuursverslag en Jaarrekening 2013

Bestuursverslag en Jaarrekening 2013 Bestuursverslag en Jaarrekening 2013 Stichting Medisch Comité Nederland-Vietnam Weteringschans 32 1017 SH Amsterdam T: 020 6270411 E: info@mcnv.nl W: www.mcnv.nl - 1 - I BESTUURSVERSLAG 2013-2 - I BESTUURSVERSLAG

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Uitgebreide versie. Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose

Jaarverslag 2009 Uitgebreide versie. Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose Jaarverslag 2009 Uitgebreide versie Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose Den Haag, 26 mei 2010 - 2 - INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG VAN DE DIRECTIE 6 2 VERSLAG VAN DE RAAD

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Jaarverslag STOP AIDS NOW!

Jaarverslag STOP AIDS NOW! Jaarverslag STOP AIDS NOW! 2013 STOP AIDS NOW! is een partnerschap van het Aids Fonds en vier Nederlandse ontwikkelingsorganisaties: Cordaid Memisa, Hivos, ICCO en Oxfam Novib. Onze missie luidt: Samen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Concept Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2014. Concept Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2014 Concept Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2014 3 2014 In een OOG-opslag Eye Care Foundation ondersteunde in vier Aziatische landen en één Afrikaans land projecten ten behoeve van het bestrijden

Nadere informatie

Jaarverslag The Hunger Project Nederland 2014 ORGANISATIE EN FINANCIËN

Jaarverslag The Hunger Project Nederland 2014 ORGANISATIE EN FINANCIËN Inleiding Dit jaarverslag geldt als aanvulling op het publieksjaarverslag van The Hunger Project Nederland, dat digitaal beschikbaar is via www.thehungerproject.nl. Het is ook mogelijk om een gedrukt exemplaar

Nadere informatie

HIVOS JAARVERSLAG 2005. Geen grenzen aan mensen

HIVOS JAARVERSLAG 2005. Geen grenzen aan mensen HIVOS JAARVERSLAG 2005 Geen grenzen aan mensen HIVOS JAARVERSLAG 2005 4 HIVOS JAARVERSLAG 2005 Missie Hivos is een Nederlandse, niet-gouvernementele organisatie die handelt vanuit humanistische waarden.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Directieverslag Oxfam Novib... 5

Inhoudsopgave. 1 Directieverslag Oxfam Novib... 5 Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Oxfam Novib heeft een online jaarverslag, waarvan dit de printbare versie is. Het online jaarverslag 2009 staat op www.oxfamnovib.nl/jaarverslag. Daar kan de lezer snel

Nadere informatie

Day for Change Jaarverslag 2011

Day for Change Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Day for Change Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Hoofdstuk 1 Introductie 9 1.1. Stichting, CBF en statuten 9 1.2. Doelstellingen 9 1.3. Missie en Visie 10 1.4. Operationele doelstellingen

Nadere informatie

2014 JAARVERSL A G 2 0 14 DORCA

2014 JAARVERSL A G 2 0 14 DORCA 2014 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

NCDO Jaarverslag 2010

NCDO Jaarverslag 2010 Jaarverslag NCDO Jaarverslag 2010 NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen daarbij

Nadere informatie

Van de voorzitter Een fundamentele bijdrage leveren

Van de voorzitter Een fundamentele bijdrage leveren !""#$%#&'"()*+,+ Van de voorzitter Een fundamentele bijdrage leveren Rondkomen van minder dan 1 euro per dag, en dat niet één dag, maar elke dag. Voor 925 miljoen mensen was dat in 2010 de dagelijkse werkelijkheid.

Nadere informatie

Jaarverslag Aids Fonds

Jaarverslag Aids Fonds Jaarverslag Aids Fonds 2013 Inhoudsopgave 1 Aids Fonds in 2013 en in de toekomst 1 2 Onze aanpak: missie, doel en strategie 5 2.1 Onze focus 5 2.2 Onze nieuwe strategie 6 2.3 Werken aan verbetering 6

Nadere informatie

Jaarverslag oktober 2006 september 2007

Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Inhoud Kinderpostzegels voor kinderen door kinderen 2 1 Inleiding visie, missie en strategische keuzes 3 2 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13 Annual Report 2008 Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 1 OVER NET4KIDS 4 1.1 Achtergrond & doelstelling 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Impact (rapportage) 5 2 VOORWOORD 7 3 SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN RESULTAAT

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 ICCO-alliantie

Jaarverslag 2008 ICCO-alliantie Jaarverslag 2008 ICCO-alliantie Goedgekeurd door de Raad van toezicht en de Raad van bestuur van de alliantie op 27 mei 2009 1 Inhoudsopgave Missie 3 Voorwoord 9 Hoofdstuk 1. In het kort 11 Hoofdstuk 2.

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

ICCO-alliantie Jaarverslag 2009

ICCO-alliantie Jaarverslag 2009 ICCO-alliantie Jaarverslag 2009 ICCO-alliantie Jaarverslag 2009 Inhoud Voorwoord 4 1 Strategie & Beleid 6 1.1 Vernieuwing 7 1.2 Cruciale aandachtspunten 14 1.3 Monitoring & Evaluatie 18 1.4 Capaciteitsontwikkeling

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE... 2. 2 SITUERING... 5 2.1 Over Zambia... 5 2.2 Over Mpongwe... 5 3 VOORWOORD... 6

1 INHOUDSOPGAVE... 2. 2 SITUERING... 5 2.1 Over Zambia... 5 2.2 Over Mpongwe... 5 3 VOORWOORD... 6 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 SITUERING... 5 2.1 Over Zambia... 5 2.2 Over Mpongwe... 5 3 VOORWOORD... 6 4 DOELSTELLINGEN... 7 4.1 Aanleiding oprichting stichting... 7 4.2 Doelstellingen statuten...

Nadere informatie

GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12)

GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12) GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12) JAARVERSLAG 2011 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE...2 2 VOORWOORD...4

Nadere informatie

UNICEF Nederland Jaarverslag 2008

UNICEF Nederland Jaarverslag 2008 UNICEF Nederland Jaarverslag 2008 UNICEF Nederland Jaarverslag 2008 STICHTING NEDERLANDS COMITÉ UNICEF TE DEN HAAG JUNI 2009 Water voor ontwikkeling Water. In deze tijd van klimaatverandering is er veel

Nadere informatie

Contactgegevens. Correspondentieadres: Leidseweg 400. Telefoon/fax: 06 27 86 37 49 info@thempowerfoundation.com www.thempowerfoundation.

Contactgegevens. Correspondentieadres: Leidseweg 400. Telefoon/fax: 06 27 86 37 49 info@thempowerfoundation.com www.thempowerfoundation. Projectvoorstel 1 2 Contactgegevens Naam organisatie: Stichting Mpower Foundation Correspondentieadres: Leidseweg 400 Postcode plaats: 2253 JP, Voorschoten Telefoon/fax: 06 27 86 37 49 E-mail: info@thempowerfoundation.com

Nadere informatie