Medisch Comité Nederland-Vietnam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Medisch Comité Nederland-Vietnam"

Transcriptie

1 Medisch Comité Nederland-Vietnam Bestuursverslag en Jaarrekening 2011 Medisch Comité Nederland-Vietnam Weteringschans SH Amsterdam Tel.: Fax:

2 Bestuursverslag

3 I Bestuursverslag 2011 Inhoud 3 Lijst van gebruikte afkortingen 5 Inleiding 6 1 BELEID & STRATEGIE MCNV Missie Bestaansrecht Strategieën Toekomstvisie 8 2 MCNV EN DE MILLENNIUMDOELEN 9 3 MCNV PROGRAMMA S Gezondheid & Welzijn in eigen beheer (CMHLD) Gezondheid & Welzijn in eigen beheer (CMHD) Revalidatie in eigen beheer en geïntegreerd onderwijs (CBR en IE) HIV/aids Focus on Women Transition in the East Alliance (TEA) Support Training Institutes (STI) Tuberculosebestrijding (TB) Malariabestrijding Persoonlijke Bestedingsruimte van Adviseurs (PBA) Planning, monitoring, evaluatie 17 4 MCNV ORGANISATIE & KWANTITATIEVE GEGEVENS De organisatie Bestuurlijke verantwoording Uitvoerende organisatie: MCNV staf en kantoren Kwaliteit Maatstaven voor kwaliteit en lerend vermogen van de organisatie Transparantie Doelmatigheid Klanttevredenheid Contacten met nationale en internationale organisaties Personeelsbeleid en management Vrijwilligers Risico management Financieel beleid & management en kwantitatieve gegevens Begroting en realisatie plannen Contractverwerking Financiële administratie Ontwikkeling vrij besteedbaar vermogen en bestemmingsfondsen Beleggingsbeleid Inkomsten Begroting 2012 en uitkomst begroting Verschillen analyse Kengetallen 37 5 MCNV COMMUNICATIE, VOORLICHTING & FONDSENWERVING Kosten voor Fondsenwerving en andere kengetallen 40 Bijlage B- I Activiteiten en resultaten Fondsenwerving / Voorlichting

4 II Jaarrekening Van de penningmeester: hoofdlijnen financiële ontwikkeling van het MCNV in BALANS PER 31 DECEMBER STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING 49 4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER TOELICHTING OP DE BATEN / LASTEN VAN HET MFS II SUBSIDIE 67 7 VERDELING VAN DE KOSTEN NAAR BESTEMMING 69 Overige gegevens Accountantsverklaring 72 Bijlagen F - I Nadere toelichting op de bedrijfskosten per locatie 75 F - II Uitgaven projecten in Amsterdam

5 LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN ART BCA CBF CDF CBO CBR CMH(L)D CWD DPO EBPM ED-EI Fte FW GFMV GIP GMO HBO IE ICAAP IGA IGP ISO KBU KNCV MCNV MFS MoH MoET MT (I) NGO OPA PBA PMTCT PM&E PSO PWD SMART SMS SNV STI TEA TLP UNFP VECO VHWA VSO WG Anti-Retrovirale Therapie Behaviour Change Activity Centraal Bureau Fondsenwerving Community Development Fund Community Based Organization Community Based Rehabilitation Community Managed Health (and Livelihood) Development Children with Disability of Centre For Women and Development Disabled People s Organization Evidence-Based Planning and Management Early Detection- Early Intervention Full time equivalent Fondsenwerving Global Fund for Malaria in Vietnam Global Initiative on Psychiatry General Management Office Hoger Beroepsonderwijs Inclusive Education Internation Congres on Aids in Asia and the Pacific Income Generating Activity Income Generating Project International Organization for Standardization Knowledge Brokering Unit Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging voor Tuberculosebestrijding Medisch Comité Nederland-Vietnam Mede Financiering Stelsel Ministry of Health Ministry of Education and Training Management team (Internationale) Niet Gouvernementele Organisatie Older People s Association Persoonlijke Bestedingsruimte Adviseurs Prevention of Mother to Child Transmission Planning, monitoring & evaluation Personnel Services Overseas capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden People with Disability Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden Secundary Medical School Stichting Nederlandse Vrijwilligers Support Training Institutes Transition in the East Alliance Thematisch leerprogramma United Nation Population Fund Vredeseilanden Village Health Workers Associations Voluntary Service Overseas WorldGranny - 5 -

6 INLEIDING Het MCNV heeft in 2011 talrijke projecten uitgevoerd in Vietnam, in het bijzonder ter verbetering van de (gezondheids)situatie van de allerarmsten. Daarnaast is het MCNV, in het kader van de Transition in the East Alliance (TEA), actief in Georgië, Laos, Sri Lanka en Tajikistan. TEA, het in 2010 opgezette samenwerkingsverband tussen het MCNV, Global Initiative on Psychiatry (GIP) en WorldGranny, werd in 2011 verder uitgewerkt. Zo is o.a. een programma directeur aangesteld, de governance uitgewerkt, in alle landen een baseline studie uitgevoerd en een monitoring & evaluatie protocol en leeragenda opgesteld. Het MCNV kan haar werk doen dankzij de steun van velen: donateurs, institutionele donoren, PSO, Ministerie van Buitenlandse Zaken inclusief de Nederlandse Ambassade in Hanoi. Het MCNV is dankbaar voor allen die vaak al jarenlang met hun bijdragen ons werk mogelijk maken. Het MCNV heeft ook dit jaar ieder kwartaal over haar activiteiten gerapporteerd in de MCNV-krant. Deze krant kwam mede tot stand, dankzij de inzet van enkele vrijwillige redacteuren. Ook is een prachtige fotokalender verschenen. Begin 2011 bestaat het bestuur, na de toetreding van Jaap Koot en Paul Smits, uit 7 personen. In juli heeft Ed van Hecke zich teruggetrokken als penningmeester. Het bestuur dankt Ed voor zijn jarenlange inzet. Dankzij hem heeft het risicomanagement in Nederland en in Vietnam vorm gekregen. Na het vertrek van de penningmeester heeft Jaap Koot zijn taken waargenomen. Ook in 2011 is de kwaliteit van onze programma s belangrijk voor het MCNV. In 2011 is de kwaliteit getoetst door het keurmerkinstituut CBF en door Bureau Veritas (ISO 9001:2008). Bij de tussentijdse toetsing van de keurmerken CBF en ISO werden in 2011 geen afwijkingen geconstateerd. Voor u ligt het bestuursverslag en de jaarrekening In het bestuursverslag wordt beknopt ingegaan op de programma s. Beide zijn opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen van het CBF. Het bestuursverslag loopt parallel met het beleidsplan Hoofdstuk 3 bevat een korte beschrijving van de context, waarin de programma s van het MCNV uitgevoerd worden. Daarbij zijn de financiële middelen aangegeven die voor de programma s beschikbaar zijn. In hoofdstuk 4.1 staat een samenvatting van de verantwoording van het Bestuur. Alle door het MCNV gepubliceerde documenten zijn terug te vinden op Naast dit verslag geeft MCNV een bi-annual report uit. In de zomer 2012 zullen de resultaten uit 2010 en 2011 gepubliceerd worden in het bi-annual report Uit het financieel jaarverslag blijkt dat de inkomsten uit eigen fondsenwerving onder druk staan en dat het MCNV de strategie daarop dient aan te passen. In 2011 is begonnen met het aanpassen van de strategie voor fondsenwerving. In 2012 zal een nieuwe strategisch beleidsplan van kracht worden. Eén van de speerpunten zal de overdracht van verantwoordelijkheden naar Vietnam zijn. Daarnaast zal de organisatiestructuur worden gewijzigd met het aanstellen van een directeur-bestuurder, waarbij de huidige leden van het bestuur zullen plaatsnemen in de Raad van Toezicht. Genoeg uitdagingen voor de toekomst! Diana Delnoij Voorzitter - 6 -

7 1. BELEID EN STRATEGIE MCNV 1.1 Missie Het Medisch Comité Nederland-Vietnam (MCNV) heeft als uitgangspunt: de solidariteit van individuele Nederlandse donoren vertalen in effectieve structurele verbeteringen in de gezondheidssituatie van die groepen die ondersteuning het meest nodig hebben, binnen de Vietnamese samenleving en in andere landen van Zuidoost-Azië. De activiteiten van het MCNV bestaan uit: - Het leveren van bijdragen aan de verbetering van de gezondheid en levensomstandigheden van minder bevoorrechte groepen in Vietnam en andere daarvoor in aanmerking komende landen in Zuidoost-Azië. - Het verstrekken van informatie over Zuidoost-Azië in Nederland, in de breedste zin van het woord. Van oudsher richt het MCNV al haar aandacht op Vietnam, met in de beginjaren af en toe een (noodhulp) project in Laos en Cambodja. De statuten van het MCNV staan toe dat er activiteiten in andere landen in de regio gestart worden, als dat, gezien het te bereiken doel en de beschikbare middelen, mogelijk is. De politieke wil die in Vietnam aanwezig is om Laos te helpen, de grote armoede, het gebrek aan medische zorg vlak over de grens en de aanwezige capaciteit van onze partners in Quang Tri, waren de overwegingen van het MCNV om de succesvolle projecten die in Quang Tri bestaan, ook in Savannakhet (Laos) op te starten. 1.2 Bestaansrecht Het bestaansrecht van het MCNV is gebaseerd op drie factoren: 1. Ongeveer donateurs in Nederland steunden in 2011 het werk van het MCNV in het vertrouwen dat het MCNV daarmee effectieve projecten voor de Vietnamese bevolking realiseert. 2. Institutionele donoren als het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Koninklijke Nederlandse Ambassade in Hanoi, PSO en andere donoren steunen de ontwikkeling van Vietnam en verstrekten het MCNV fondsen in de wetenschap dat die effectief en efficiënt gebruikt worden. 3. De Vietnamezen zelf willen de capaciteit en de kwaliteit van de gezondheidszorg graag verbeteren en vragen het MCNV om te helpen waar hun eigen regering en gezondheidsdiensten de mogelijkheden niet hebben. Nieuwe Vietnamese partners benaderen het MCNV om samen te werken en bestaande partners doen voorstellen voor nieuwe programma s. Vietnamese partners hebben het MCNV gevraagd om Laos te helpen en de nieuwe partners in Laos ontvangen deze hulp met open armen. 1.3 Strategieën Het algemene beleidsdoel van het MCNV voor de periode : In 2011 zal het MCNV een bijdrage hebben geleverd aan de verbetering van de gezondheid en de levensstandaard van achtergebleven doelgroepen in arme plattelandsgebieden in Vietnam en Laos, en van arme doelgroepen in de steden, dit alles in vergelijking met hun (gezondheids)situatie in het begin van Het MCNV heeft drie strategieën geformuleerd als leidraad om deze doelen te bereiken: Strategie 1 In 2011 zal het MCNV een bijdrage hebben geleverd aan de verbetering van de levensstandaard van achtergebleven doelgroepen in arme plattelandsgebieden in Vietnam en Laos en van arme bevolkingsgroepen in de steden, in vergelijking met hun levensstandaard aan het begin van Verbetering van de levensstandaard wordt afgemeten aan economische status, genoten onderwijs, sociale participatie en de beschikbaarheid van goede voeding. Strategie 2 In 2011 zal het MCNV een bijdrage hebben geleverd aan de verbetering van de gezondheidssituatie van achtergebleven doelgroepen in arme plattelandsgebieden in Vietnam en Laos en van arme doelgroepen in de steden, in vergelijking met hun gezondheidssituatie aan het begin van Het MCNV meet een verbetering van de gezondheidssituatie af aan betere toegang tot zorg, kwaliteit van de zorg, het zelf kunnen nemen van preventieve maatregelen en een vermindering van de gezondheidsproblemen op individueel niveau

8 Strategie 3 In 2011 zal het MCNV een bijdrage hebben geleverd aan de verbetering van de prestaties van actoren in de (gezondheids-)ontwikkeling in arme plattelandsgebieden in Vietnam en Laos en in arme doelgroepen in de steden, in vergelijking met hun prestaties aan het begin van Verbetering van de prestaties van de actoren in de (gezondheids-) ontwikkeling wordt gemeten aan individuele capaciteit, capaciteit van de organisatie, capaciteit van het instituut en een versteviging van de relaties tussen en binnen die drie niveaus. 1.4 Toekomstvisie In de toekomstvisie van het MCNV zijn zelfstandigheid, overdracht van het werk naar Vietnam en verdere uitbreiding in de regio Zuidoost-Azië (Laos, Cambodja en Burma) kernbegrippen. Duurzaamheid, wederzijds respect en participatie van de doelgroepen blijven de leidraad vormen. Het werk van het MCNV is erop gericht de doelgroepen zelf te laten bepalen welke hulp het MCNV het beste kan geven. De programma s Community Managed Health Development (CMHD) en Community Based Rehabilitation (CBR) worden uitgevoerd onder leiding van een lokale coördinator/adviseur. In deze programma s is een start gemaakt met de overdracht van belangrijke programma delen aan de lokale partners. Zo kan het MCNV haar beperkte middelen besteden aan nieuwe doelgroepen en strategieën. De economische ontwikkeling in Vietnam, de Nederlandse vraag naar transparantie in de ontwikkelingssamenwerking, de kortingen op ontwikkelingshulp en de snelle groei van het MCNV maken het voor het MCNV noodzakelijk om zich te bezinnen op de toekomst. Wie heeft de steun van het MCNV nodig in Vietnam en in de regio Zuidoost Azië? Wie zijn het meest kwetsbaar en hoe kan het MCNV deze mensen het beste ondersteunen? Welke strategieën kiest het MCNV om de kwaliteit van de interne organisatie en de effectiviteit van de programma s te behouden? Hoe kan gezorgd worden voor continuïteit in de financiering van de programma s, rekening houdend met zowel de institutionele donoren als met de particuliere donateurs? Vietnam werd door Minister- President Rutte als gevolgd geciteerd: In Vietnam landen elke dag vijf vliegtuigen met hulpverleners, terwijl het land een economische groei kent van 10% per jaar. Probleem is dat de groei niet evenredig verdeeld is in het land, het MCNV richt zicht op de meest kwetsbare groepen. Wel maakt het MCNV van deze groei gebruik om vanuit Vietnam ontwikkelingshulp aan buurlanden te verlenen, denk aan Laos. In september 2011 is de strategie voor de komende jaren besproken in een workshop met het bestuur, de Raad van Toezicht en de staf. Op basis van de uitkomsten van deze workshop is een concept strategisch plan ontwikkeld voor de periode , dat eind 2011 aan het bestuur en de Raad van Toezicht is gepresenteerd. In het strategisch plan worden de volgende keuzes gemaakt voor de periode : - De integrale aanpak van gezondheidheidszorg zal worden voortgezet. Een nieuw concept, dat hierbij zal worden gehanteerd, betreft de social determinants of health policy ontwikkeld door de World Health Organization. - De doelstelling om het MCNV een lerende organisatie te laten zijn expliciet aandacht blijven geven. - Onderzoek waarbij ervaringsleren centraal staat zal meer systematisch in de organisatie verankerd worden door een structurele aanpak van (actie) onderzoek voor alle programma s van het MCNV. - Een PM&E systeem zal worden ontwikkeld, waarmee het MCNV de effectiviteit van haar werk kan monitoren in relatie tot haar visie, strategie en kernwaarden. Waarmee het MCNV het leren verder kan stimuleren en systematiseren. - Het MCNV zal haar krachten bundelen met andere organisaties, wat nieuwe mogelijkheden kan creëren voor financiering van bestaande en nieuwe programma s in de komende jaren. Hierbij zal het MCNV blijven investeren in de bestaande alliantie (TEA). - Het MCNV zal nagaan hoe de MCNV - kantoren in landen in de regio Zuidoost- Azië op financieel en technisch gebied onafhankelijk kunnen worden, zonder daarbij hun status als internationale nongouvernementele organisatie te verliezen en zonder in te boeten op de garantie op kwaliteit en transparantie die het MCNV groot heeft gemaakt

9 2. MCNV EN DE MILLENNIUMDOELEN Tijdens de Millenniumtop van de Verenigde Naties in 2000 hebben 189 regeringsleiders acht millenniumdoelen voor 2015 vastgesteld. Via haar programma s spant het MCNV zich in om de millenniumdoelen dichterbij te brengen. Deze doelen zijn: 1. Uitroeien van extreme armoede en honger; 2. Basisonderwijs voor alle kinderen; 3. Gelijkheid tussen mannen en vrouwen en gelijke kansen voor vrouwen in het onderwijs; 4. Verminderen van kindersterfte; 5. Verlaging van moedersterfte na een bevalling; 6. Bestrijding van HIV/aids, tuberculose, malaria en andere besmettelijke ziekten; 7. Zeker stellen van een duurzame samenleving; 8. Ontwikkeling van samenwerkingsverbanden tussen overheden, bedrijven en particulieren. 3. MCNV PROGRAMMA S De programma s die met fondsen van het MCNV in één provincie worden uitgevoerd, zijn over het algemeen geïmplementeerd en administratief ondersteund door de lokale partners. Voor programma s die provincie overschrijdend zijn of ten behoeve van meerdere partners worden ingericht, voert het MCNV meer activiteiten in eigen beheer uit. 3.1 Community Managed Health and Livelihood Development (CMHLD) - Gezondheid & welzijn in eigen beheer Het doel van dit project is het verbeteren van de gezondheid en de levensstandaard van de armste gemeenschappen in het district Khanh Vinh, provincie Khanh Hoa in het zuiden van Vietnam. Door deze aanpak worden mensen in arme etnische gemeenschappen zich er bewust van dat ze zelf hun welzijn en gezondheid kunnen verbeteren. Bovendien krijgen ze de middelen aangereikt om dat te doen. Daarbij horen de mogelijkheden en het vermogen om zelf hun noden te benoemen, plannen te maken en voor te stellen en hun wettelijke rechten te gebruiken om bestaande (politieke) bronnen aan te boren. In 2011 werd een belangrijk deel van dit programma geïntegreerd in het TEA-programma in Vietnam. Nadat het contract met de Europese Commissie voor dit programma in 2009 afliep heeft het MCNV zich ingezet om de werkwijze van het programma te verduurzamen, met name ten aanzien van het verbeteren van lokale productie en toegang tot de markt van lokale producten. Het programma heeft in 2011 vooral gewerkt aan het versterken van haar eigen innovatie: de dorpswinkels die tegen redelijke prijzen landbouwbenodigdheden verkopen. De winkels worden zelfstandig commercieel gerund door mensen die hiertoe in een dorp werden verkozen. Zij zijn vervolgens via het programma opgeleid en konden daarna hun winkels opzetten met een lening uit het dorpsontwikkelingsfonds. In 2011 is gebleken dat de winkels heel goed werken: ze doorbreken de monopolies van bestaande privé-winkels. Bovendien vindt er vanuit het dorp controle plaats, opdat de winkels zich aan de afspraken t.a.v. redelijke prijzen en service houden. Opvallend is dat de winkels vaak krediet moeten geven aan dorpelingen, maar vrijwel nooit problemen hebben met wanbetaling. Dit leidde tot het inzicht dat deze dorpswinkels een veel beter systeem van micro-kredietverstrekking vormen dan wat het programma indertijd via de dorpsontwikkelingsfondsen had opgezet. Dit heeft geleid tot nieuwe ideeën om te proberen de financiële service via deze winkels verder te ontwikkelen, hetgeen goed past onder het Innovative microfinance programma van TEA in Vietnam. In 2011 konden in het kader van het TEA -programma twee nieuwe winkels worden opgezet in nieuwe communes. Tevens is het beschikbare assortiment van de bestaande winkels uitgebreid met andere producten waar lokaal grote behoefte aan bleek te bestaan. Het opzetten van een boerencoöperatie heeft in 2011 niet plaatsgevonden, vanwege twijfels over het opzetten van zo n geheel nieuwe lokale organisatie. Zo n coöperatie zou langdurige steun en coaching van het MCNV nodig hebben, voordat zij duurzaam onafhankelijk kan worden. Bovendien zijn nieuwe inzichten opgedaan over hoe het beste de markttoegang voor arme groepen kan worden verbeterd in een milieu, waarin de vrije markt ( middle men ), in feite alle touwtjes in handen heeft en waarmee moeilijk valt te concurreren

10 Andere organisaties (zoals VECO) hebben inmiddels geleerd dat men beter met een deel van de reeds gevestigde marktspelers kan samenwerken om de sociaal nuttige opbrengst te verhogen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat een reeds ervaren, goede handelaar in een bepaald product, of productgroep (zoals fruit of varkens), wordt versterkt op voorwaarde dat deze handelaar de producten van de arme boeren gaat afnemen en verhandelen. Tenslotte denkt het MCNV in de vorm van de bovengenoemde dorpswinkels een veel interessanter, slimmer en haalbaarder systeem te hebben om de toegang tot de markt te verbeteren. Sommige winkelbeheerders zijn namelijk al uit zichzelf begonnen lokale producten op te kopen. Het programma wil dit stapsgewijs verder gaan ondersteunen en verbeteren en bouwt zo voort op kleine organisaties, de dorpswinkels, die al zelfstandig draaien, los van het MCNV. Het andere speerpunt van het CMHLD programma was de lokale productie van bonen/ granenpoeder voor de bestrijding van ondervoeding bij jonge kinderen. Vanaf begin 2011 zijn de meeste technische problemen onder de knie gekregen en is een aantal tonnen melkpoeder geproduceerd. Dit poeder is door dorpsgezondheidswerkers gedistribueerd onder de ouders van 450 kinderen. De resultaten zijn nog niet afdoende gemeten, maar het lijkt erop dat de toevoeging van melkpoeder vooral voor de jongste kinderen een juiste beslissing is geweest. De plannen zijn om, na de evaluatie, door te gaan op een grotere schaal en te onderzoeken of voor jongere kinderen nog aantrekkelijker vormen zijn te ontwikkelen (zoals koekjes, snoep-crackers). Begroot Vanwege compensatie onderbesteding 2009 & 2010 gecontracteerd Begrote bijdrage door de lokale partner in Gezondheid in eigen beheer - Community Managed Health Development (CMHD) Het CMHD programma wordt gefinancierd vanuit MFS II door het MCNV. Het budget van het MCNV richt zich op de aanpak van ondervoeding van kinderen onder de vijf jaar in de provincie Phu Yen. In 2011 lag voor de TEA de nadruk op het opbouwen van de capaciteit van CBO s en NGO s, waaronder de Disabled People s Organisations (DPO), Older People s Associations (OPA), en Village Health Workers Associations (VHWA). Om te zorgen dat de toegang van de doelgroepen tot financiering verbeterd zijn het MCNV en de CBO doorgegaan met de uitvoering en verbetering van het Community Development Fund (CDF). Uit vroegere ervaringen van het MCNV met zelfhulpgroepen blijkt dat de aanpak met een Community Development Fund waardevol is. Het Community Development Fund stimuleert de doelgroepen om leningen af te sluiten om zo in staat te zijn om inkomsten te generen, de zogenoemde income generating projects (IGP) voor groepen of individuen. Resultaten van het programma in Quang Tri/ Phu Yen op het gebied van capaciteitsvergroting en versterken van de NGO en de CBO uit het programma In 2011 heeft het programma bijgedragen aan het versterken van 3 NGOs (Village Health Workers Associations in Cao Bang, Quang Tri en Phu Yen) en 28 CBO s in Vietnam. Het MCNV stimuleert de doelgroep om via lobby en advocacy een overkoepelende NGO op te zetten. In Phu Yen is de derde Village Health Workers Association opgericht. Uitvoeren organisatiebeoordelingen (organisational assessments) Om in staat te zijn om de CBO/NGOs uit het TEA-programma te versterken zijn organisational assessments bij hen uitgevoerd. Deze assessments zijn bij de Disabled People s Organisations uitgevoerd middels een door het MCNV ontwikkelde benadering tot zelfbeoordeling. Vervolgens hebben de senior Disabled People s Organisations de assessments bij de Older People s Associations uitgevoerd. Dit werd door het MCNV gecoördineerd. Ontwikkeling van opleidingsmateriaal en leerdocumenten In 2011 heeft het MCNV opleidingsmateriaal ontwikkeld op het gebied van PR, fondsenwerving, theatrebased approach en organisatie ontwikkeling. Dit materiaal is geplaatst op de website van de Village Health Workers Association van Quang Tri. Op deze manier hadden ook andere CBO s en NGO s toegang tot het materiaal. Ontwikkeling van de organisatie en management van Older People s Associations WG heeft via HelpAge Vietnam met het MCNV samengewerkt in Vietnam. De eerste activiteit was het geven van een workshop organisatie - ontwikkeling voor negen Older People s Associations uit de provincie Quang Tri. De workshop heeft zich gericht op het verbeteren van strategische plannen en het verbeteren van de organisatie ontwikkeling en management van de Older People s Associations. Fondsenwerving en schrijven van voorstellen Er is gewerkt aan de ontwikkeling van vaardigheden van de NGO/CBO op het gebied van fondsenwerving en het schrijven van voorstellen. Om hen in staat te stellen zelf fondsen te gaan werven van andere ontwikkelingsbronnen. Dit maakt deel uit van het leerwerktraject

11 De CBO was voor het eerst actief op het gebied van fondsenwerving door ideeën te ontwikkelen, initiatief te tonen en deze om te zetten in voorstellen. Het enthousiasme om fondsen te werven is groot. Communicatie met de media, website en nieuwsbrief of media Het MCNV heeft drie NGO s ondersteund met de communicatie richting media, websites en informatieuitwisseling. Eind 2011 hebben alle drie een eigen website ontwikkeld, die is gelinkt aan de reeds functionerende website van de VHWA in Quang Tri (http://www.yttbquangtri.org.vn). In oktober heeft de Village Health Workers Association van Phu Yen als eerste een nieuwsbrief ontwikkeld voor intern gebruik, maar ook voor de externe introductie van de Village Health Workers Association van Phu Yen. De nieuwsbrief is verspreid onder 440 leden en relevante organisaties. Resultaatgebied 2: Gelijkwaardige toegang tot financiering Een van de innovatieve micro-krediet-modellen op het gebied van micro-financiering, die het MCNV en haar partners hebben ontwikkeld, is het Community Development Fund en het CBO Development Fund. In 2011 hebben 125 mensen een beroep gedaan op het Community Development Fund. Meer dan de 50 aanvragen die het MCNV had verwacht. Tot december 2011 is een bedrag van ruim ,- overgedragen aan het Community Development Fund en het CBO Development Fund. Dit geeft kansen aan de doelgroep om toegang te krijgen tot leningen, waarmee ze inkomsten kunnen genereren. Van de leningen is optimaal gebruik gemaakt om kleine bedrijven op te zetten en agrarische activiteiten uit te voeren. Dankzij de financiële steun via het Community Development Fund en de technische assistentie van het MCNV en haar partners hebben meer mensen kunnen profiteren. Het bevorderen van de effectiviteit en het beheer van het Community Development Fund en het CBO Development Fund had in 2011 prioriteit. Zo zijn reglementen voor beide fondsen ontwikkeld. Via HelpAge Vietnam heeft WG een vierdaagse workshop georganiseerd over inkomensgenererende activiteiten (IGA). Hieraan namen twintig vertegenwoordigers van vijf Older People s Associations uit Quang Tri deel. Op basis van de businessplannen van de Older People s Associations, hebben het MCNV en WG aan hen financiering verleend, zodat zij hun IGA-projecten kunnen opzetten en uitvoeren. Daarnaast hebben het MCNV, WG en HelpAge Vietnam een actieve rol gespeeld om hen te stimuleren om ervaringen uit wisselen en geleerde lessen te delen met andere Older People s Associations en CBO s. Resultaatgebied 3: gelijkwaardige toegang tot gezondheidszorg In 2011 heeft het MCNV samen met Disabled People s Organizations, Older People s Associations en gezondheidsdiensten een system van thuiszorg opgezet voor de doelgroepen in Quang Tri stad. Het programma heeft gezorgd voor de ontwikkeling van de capaciteit van de Village Health Workers (individueel) en de Village Health Workers Association (als organisatie). Tegelijkertijd is een training verzorgd voor de gezondheidswerkers uit de gemeentelijke gezondheidscentra. Om hen in staat te stellen bij te kunnen dragen aan de verbetering van het systeem van doorverwijzingen, specifiek gericht op ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg en fysieke revalidatie. Het TEA programma heeft een grote bijdrage geleverd om eerder mensen met een handicap op te kunnen sporen en tevens hun revalidatie verbeterd. In 2011 heeft het MCNV met haar partners een opleiding gegeven op het gebied van counseling en technieken voor fysieke en geestelijke revalidatie. Hieraan namen 80 village health workers en veertien gemeentelijke gezondheidswerkers deel, zodat zij een betere ondersteuning aan gehandicapten kunnen leveren op het gebied van thuis revalidatie. Daarnaast is medische apparatuur geleverd aan gezondheidscentra en village health workers, om de kwaliteit van de gezondheidszorg en in het bijzonder de toegankelijkheid van de zorg voor de doelgroep, maar ook de doorverwijzingen naar andere instanties, te verbeteren. Het MCNV heeft in het verleden geleerd, dat mensen niet op tijd werden doorverwezen naar andere instanties, vanwege de capaciteit van de gezondheidswerkers en het gebrek aan diagnose-apparatuur bij de gezondheidscentra. CMHD gericht op de aanpak van ondervoedingsproblemen bij kinderen onder de 5 jaar In 2011 heeft het MCNV zich gericht op de versterking van de oudergroepen van kinderen onder de 5 jaar. Daarnaast heeft het MCNV in de 6 communes van de districten Dong Xuan en Son Hoa een nieuwe benadering geïntroduceerd, de positive deviance-based approach. Tegelijkertijd hebben 5 andere oudergroepen geleerd om te werken volgens de theatre-based approach", activiteiten op het gebied van gedragsverandering. Zij hebben uitvoeringen gegeven, om zo de bewustwording voor een goede hygiëne te vergroten, om diarree te voorkomen. Dankzij het programma is het aantal families dat sojamelk koopt voor hun kinderen toegenomen. Door alle inspanningen zijn in van de 150 kinderen (20%) met ernstige ondervoeding uit de gevarenzone. Begroot Afgesloten contracten in Over de regio s verdeeld: Quang Tri 0, Phu Yen , Laos 1.415, alle provincies Village Health Worker Associations

12 3.3 Revalidatie in eigen beheer en geïntegreerd onderwijs (CBR-IE) In de eerste 6 maanden van 2011 heeft het CBR programma zich gericht op de uitvoering van de contracten uit 2010, die waren verlengd tot Dit deel van het programma was voornamelijk gefinancierd door PSO. Nadat de begroting 2011 was goedgekeurd, is in de 2 e helft van 2011 begonnen met het implementeren van nieuwe interventies. Eind 2010 heeft het CBR-team het jaarplan 2011 opgesteld. Hierbij was rekening gehouden met een extra fonds van PSO in In februari 2011 kreeg het MCNV het bericht dat de financiering van PSO van dit fonds niet door kon gaan. Vervolgens heeft het CBR-team het jaarplan aangepast en het MCNV om steun gevraagd. Het plan bestond uit: - Implementatie van het TEA programma in Cao Bang met een focus op: i) de ontwikkeling van de Disable People s Organisation tot een Community Based Organisatie (CBO) en ii) verbeteren van de gezondheidszorg voor mensen met een handicap (PWD) en iii) verbeteren van de toegang van PWD tot bestaand beleid op het gebied van Sociaal Economische ondersteuning van de overheid. - Doorgaan met de implementatie van Early Detection-Early Intervention (ED-EI) in de provincies Cao Bang, Dak Lak, Quang Tri en Phu Yen volgens het plan uit 2010, omdat contracten met partners uit 2010 nog niet waren afgerond. In het kort volgt een omschrijving van de belangrijkste uitgevoerde activiteiten/ evenementen in Provinciaal: ondersteuning van onze partners om: - Het netwerk en de uitvoering van CBR, IE (inclusive education) en IGA(income generating activities) voort te zetten. - Kinderen met ontwikkelingsachterstand vroeg te ontdekken en hen te voorzien van diensten om handicaps te ontdekken, alsmede vroege interventie. - Capaciteit vergroten van alle partners (provinciaal tot gemeenschap) om mensen/kinderen met een handicap te kunnen ondersteunen op het gebied van CBR, IE en IGA, individueel en organisatorisch. - De impact van het CBR programma in Dak Lak te beoordelen. - Jongeren met een handicap op te leiden om m.b.v. camera (kunst) de communicatie over een handicap te verbeteren. - Een orthopedische werkplaats te ontwikkelen in het provinciale ziekenhuis van Dak Lak, terwijl tevens wordt gewerkt aan de verhoging van de capaciteit om orthopedische hulpstukken te produceren in het ziekenhuis van Phu Yen. - In Dak Lak de capaciteit van de Disabled People s Organization vergroten om een muziekgroep op te zetten, die muziek uitvoeringen verzorgt om zo over mensen met een handicap te kunnen communiceren en donaties te verkrijgen in de provincie. Nationaal en voor alle partners - Samen met het Ministry of Health en het Ministry of Education & Training het model Early Detection- Early Intervention evalueren, dat sinds 2008 wordt gebruikt in vier provincies. - Informatie uitwisselen over Early Detection-Early Intervention, waarbij alle gezondheids- en onderwijs partners en sleutelfiguren van het Ministry of Health en het Ministry of Education & Training zijn betrokken. Doel van de workshop is het leren van goede voorbeelden van het MCNV en de lokale partners. Maar ook aangeveb, alsmede welke steun op nationaal niveau nodig is, bijvoorbeeld aanpassing van bestaand beleid. Beide Ministeries vonden de workshop erg nuttig, omdat ze bezig zijn met het ontwikkelen van circulaires met daarin instructies over hoe de Wet op Handicaps moet worden ingevoerd. - Ondersteunen van de Vietnam Rehabilitation Association met de ontwikkeling van een website om de communicatie intern binnen de organisatie, maar ook extern te verbeteren. - Bouwen aan de capaciteit van de Disable People s Association van Hanoi stad. Overige - Faciliteren en werken aan het onderzoek van twee Nederlandse studenten in Cao Bang. Een onderzoek over hoe het thuis gaat met de kinderen, nadat ze in het Support Center in Cao Bang zijn geweest. Het andere onderzoek betrof de impact van onderwijs in het Support Center, op kinderen met een handicap en hun familie. - Bijdrage aan de ontwikkeling van de Knowledge Brokery Unit (KBU) middels het doen van consultancy opdrachten aan andere INGO s. Begroot Afgesloten contracten in Over de regio s verdeeld: Cao Bang 7.710, Dak Lak , Quang Tri , Phu Yen 8.776, landelijk ,

13 3.4 HIV/aids Het MCNV heeft dankzij de financiële steun van de Nederlandse ambassade sinds 2006 een HIV/Aids programma kunnen uitvoeren, gericht op vrouwen en kinderen. Eind 2011 zijn de Sunflowers uitgegroeid tot een bruisend netwerk van zelfhulpgroepen van vrouwen en kinderen die leven met of getroffen zijn door HIV. Er zijn veertien zelfhulpgroepen actief in zeven provincies in Vietnam (Quanh Ninh, Thai Nguyen, Cao Bang, Yen Bai, Dien Bien, Ha Giang en Hanoi). Eén groep richt zich specifiek op zorgverleners, denk aan grootouders van weeskinderen of kwetsbare kinderen die leven met of getroffen zijn door HIV. Het Sunflower-netwerk in Hanoi coördineert en ondersteunt de overige zelfhulpgroepen door de relaties tussen de groepen te bevorderen en het werk te promoten richting (inter)-nationale instanties. Daarnaast is er een groep die zich richt op vrouwelijke intraveneuze drugsgebruikers: de Cactus Blossoms. Eind 2011 bieden deze groepen ondersteuning aan 1356 vrouwen en kinderen die leven met of getroffen zijn door HIV. De groepen werken samen met een reeks andere partners om de veelomvattende en multi-sectorale ondersteuning te kunnen waarborgen. Zo is het programma gericht op het versterken van de kwaliteit en kwantiteit van PMTCT (Prevention of Mother to Child Transmission) diensten op provinciaal en districtsniveau. De direct door HIV getroffen gezinnen participeren en werken samen met de aanbieders van zorg en ondersteuning. Denk aan de provinciale AIDS-centra, districtsgezondheidscentra, de Women's Union en het Rode Kruis. Naast dienstverlening op het gebied van gezondheidszorg, zoals het waarborgen van de toegang tot anti-retrovirale therapie (ART), zorgen ze ook voor dienstverlening op het gebied van microkrediet en de ondersteuning van evenementen in de gemeenschap. Dankzij de steun van het MCNV zijn multi-sectorale managementsystemen in gang gezet. Zo hebben vrouwen en kinderen, die leven met of getroffen zijn door HIV, nu wel toegang tot diensten, zoals het aangaan van een lening, waardoor ze een bestaan kunnen opbouwen. Hier hebben 522 mensen gebruik van gemaakt. Eind 2011 hebben 965 leden van de Sunflowers toegang gekregen tot anti-retrovirale therapie. In 2011 is gereageerd op de behoeften van de Sunflowers, zoals de invoering van gynaecologische controles, waaraan 486 leden hebben deelgenomen. Waar problemen werden gevonden, werd follow-up behandeling en advies verstrekt. Een ander verzoek, een grotere focus op de behoeften van hun kinderen, resulteerde in de organisatie van cursussen in sociale vaardigheden door het MCNV. Deze cursussen werden bijgewoond door meer dan 400 kinderen. Vervolgens zijn cursussen op het gebied van opvoedingsvaardigheden bijgewoond door 546 ouders. Deze successen zorgen voor een gezond leven in hun gemeenschap van vrouwen en kinderen, die leven met of getroffen zijn door HIV. De Sunflowers moeten nu steeds minder afhankelijk worden van het MCNV, aangezien de financiële steun van de Nederlandse ambassade halverwege 2012 stopt. Daarom lag de focus in 2011 grotendeels op het waarborgen van de voortzetting van het programma na deze datum. Dit is een uitdaging gezien de daling van de internationale hulp aan Vietnam, als gevolg van de herbeoordeling van donorprioriteiten in het licht van de financiële crisis in Europa en de opkomst van Vietnam als midden inkomen land. In 2011 zijn activiteiten gericht op het waarborgen van een duurzame toekomst van de Sunflowers. Activiteiten gericht op capaciteitsopbouw: het schrijven van een voorstel, businessplan en fondsenwerving in de gemeenschap. Zo hebben 43 leden van de Sunflowers deelgenomen aan een cursus om voorstellen schriftelijk te formuleren. De deelnemers zijn in staat gesteld om deze vaardigheden in praktijk te brengen, wat resulteerde in veertien voorstellen. Een aantal is door het MCNV ondersteund, zoals een coöperatieve konijnenfokkerij. De onderneming zal inkomen genereren voor een groep vrouwen met HIV, maar de opbrengst zal tevens de activiteiten van de Sunflowers steunen (social enterprise). Het vermogen tot samenwerking tussen groepen met een verschillende achtergrond en uit een verschillende regio is de sleutel tot de duurzaamheid van het programma. Om van elkaar te leren en elkaar te ondersteunen zijn in 2011 uitwisselingsbezoeken tussen de locaties georganiseerd. Het netwerk is nu groot genoeg om belangrijke evenementen te kunnen organiseren met minimale hulp van het MCNV. Voorbeeld is de succesvolle conferentie in Da Nang, geheel georganiseerd door de Sunflowers, die werd bijgewoond door 95 deelnemers. Het ontbreken van een legale status van het Sunflowersnetwerk is een grote beperking voor de groei en het vermogen om middelen te mobiliseren. Veel maatschappelijke organisaties in Vietnam hebben hiermee te maken, restrictieve regelgeving remt hun groei. Hoewel het lijkt te veranderen, is het verkrijgen van officiële registratie nog steeds een belangrijke uitdaging. Het MCNV staat de Sunflowers bij met (juridisch) advies om de beste optie voor wettelijke registratie te verkennen. Enkele van de meest succesvolle resultaten uit 2011 zijn: het verhogen van het profiel van de Sunflowers groepen en het werk van het MCNV op het gebied van HIV. De uitkomsten van het project, met name gericht op etnische minderheden, zijn beschreven in onderzoeksrapporten

14 De rapporten zijn gepresenteerd op het tiende Internationale Congres over Aids in Azië-Pacific gehouden in Busan, Korea en op de zesde Asia-Pacific conferentie over reproductieve en seksuele gezondheid en rechten van de vrouw gehouden in Yogyarkata, Indonesië. De onderzoeken zijn gepubliceerd in het gezaghebbende tijdschrift Journal of Health, Culture and Sexuality. Het MCNV is voorzitter van de Gender en Working - werkgroep en de Capacity Development - werkgroep onder auspiciën van het NGO Resource Centre in Hanoi. Daarnaast heeft het MCNV binnen de gemeenschap evenementen op het gebied van advocacy georganiseerd. Om het werk van de Sunflowers te promoten, maar bovenal om de mythen rondom HIV te verdrijven, om stigmatisering en discriminatie binnen de gemeenschap te verminderen. De Sunflowers hebben zelf een evenement georganiseerd rondom International Children s Day, waarbij ze met hulp van de Deense ambassade lego hebben gegeven aan kinderen die leven met HIV. De tentoonstelling liet de belangrijkste uitdagingen zien van vrouwen en kinderen, die leven met HIV in Vietnam en het succes van groepen als de Sunflowers in het overwinnen van deze moeilijkheden. De tentoonstelling werd georganiseerd binnen de gemeenschap, buiten de reguliere musea, en werd bekeken door meer dan 1200 mensen, vooral jongeren en kreeg ook veel aandacht in de media. De documentaire over twee mannelijke drugsgebruikers in Dien Bien "With or Without Me" werd in 2011 voltooid en in december in Hanoi vertoond aan 650 personen. Ook de vraag- en antwoordsessie met de filmmakers en de deelnemers was een succes. Het evenement was georganiseerd in samenwerking met de Vietnamese NGO SCDI (Supporting Community Development Initiatives), die een ondersteunende tentoonstelling verzorgde. Het evenement werd bijgewoond door een hoge vertegenwoordiger van de Nederlandse ambassade, Vietnam Administration for AIDS Control, USAID en UNAIDS. In het publiek zaten ook vertegenwoordigers van drugsrehabilitatiecentra, het ministerie van Cultuur en jonge filmmakers. Net als de tentoonstelling, ontving ook de film wijdverspreide en zeer positieve berichtgeving in de media in Vietnam. Het heeft ook lovende kritieken gekregen op filmfestivals in Frankrijk, Duitsland, Italië en Thailand. Zowel de tentoonstelling als de film werden gehouden in het kader van Vietnam's Month of Action for HIV and AIDS in december Totale waarde van het contract met de Nederlandse Ambassade Gerapporteerd aan de ambassade over de jaren Totale kosten HIV-Emb en HIV algemeen in Focus on women: microkredieten in Ben Tre In 2011 is het microkredietproject in Ben Tre beduidend gegroeid. In mei zijn twee bestaande communes uitgebreid met een commune in Phu Vang en Dai Hoa Loc in het Binh Dai district, waardoor 300 nieuwe vrouwen toegang kregen tot microkredieten. Deze uitbreiding is gefinancierd uit de kerstactie van het MCNV, waarbij meer dan is opgehaald voor de ontwikkeling van het Ben Tre microkredietroject. De implementatie van deze uitbreiding is grotendeels uitgevoerd door de districtpartners met minimale ondersteuning van het MCNV. In totaal worden nu 442 vrouwen in 42 kredietgroepen gesteund. Het project is enigszins aangepast om de marktwerking te volgen en meer duurzaam te zijn. Het rentepercentage is in 2011 gestegen van 0,8 naar 1% per maand. Dit is laag in vergelijking tot de marktrente van 1,4%. De verplichte jaarlijkse rente aanpassing zorgt ervoor dat het projectmanagement zich kan aanpassen aan de markt en niet hoeft te wachten op instructies van het MCNV. 65% van de inkomsten afkomstig uit rente wordt geïnvesteerd in de uitgifte van nieuwe leningen, 35% gaat op aan projectkosten en salaris van het management. Het project is duurzaam, omdat de lopende kosten kunnen worden betaald uit de rente inkomsten. Voor de toekomst van dit project is capaciteitsopbouw op het gebied van fondsenwerving van de lokale partners essentieel. Onderzoek naar en introductie van passende microverzekeringen in het project kan nuttig zijn voor zowel de leners als projectrisicomanagement. Op de lange termijn kan, in het kader van duurzaamheid, dit project het beste worden omgezet in een Sociaal Fonds. De verwachting is dat de komende jaren voor de ontwikkeling van het project, een jaarlijkse bijdrage van het MCNV van euro nodig is. Zo kan het MCNV blijven bijdragen aan het terugdringen van de armoedecijfers in de Mekong rivierdelta. Doordat de begroting 2011 laat was goedgekeurd, was het MCNV niet meer in staat om ondersteuning te bieden aan capaciteitsopbouw van de People Council Election. Begroot Gecontracteerd in

15 3.6 Transition in the East Alliance Via de Transition in the East Alliance (TEA) werkt het MCNV in vijf verschillende landen, namelijk Vietnam, Laos, Georgië, Tajikistan en Sri Lanka. Binnen de TEA wordt gewerkt aan vier verschillende thema s (zogenaamde resultaatgebieden): 1. Capaciteitsversterking van lokale organisaties 2. Inkomenszekerheid en microfinanciering, 3. Gezondheidszorg 4. Alliantiesynergie en leren De activiteiten die vanuit de TEA worden gefinancierd vinden met name in Vietnam en Laos plaats, waar het MCNV de leidende organisatie is. In de overige drie landen zijn de activiteiten meer bescheiden van aard. Laos PDR De omvang van de subsidie voor het TEA programma in Laos, alsmede de precieze voorwaarden waaronder dit kon worden besteed, werden bekend in de loop van Deze periode viel samen met de afronding en eindevaluatie van MCNV s vorige programma in Laos: Capacity Building for Reproductive Health Strengthening in Savannakhet province gefinancierd door PSO. Omdat het TEA programma wijdere doelstellingen heeft, was een voortzetting van het vorige programma niet mogelijk. Om optimaal voort te kunnen bouwen op de voorgaande ervaringen en de goodwill van de bestaande partners in Laos, is besloten om het TEA- programma in dezelfde provincie (Savannakhet) en het district (Nong) uit te voeren. Omdat het TEA- programma als doel heeft de situatie van de bevolking in hun nationale context te verbeteren, is besloten meer in het centrale gedeelte van het Nong- district te gaan werken (16 29 dorpen). Daarmee wordt de werkrelatie met de bestaande partners (de districts- en provinciale Gezondheidsdienst, de School voor Openbare Gezondheidszorg in Savannakhet en de Vrouwenbond) voortgezet. Aanvullende partners worden gezocht ten aanzien van landbouw, economische ontwikkeling en microfinanciering. Voor het TEA- programma werd het noodzakelijk voor het MCNV om een team en een kantoor in Savannakhet op te zetten. Eerst heeft het MCNV geprobeerd aan te sluiten bij een andere INGO. Onze partners en anderen overtuigden ons om zelf een Operation Permit aan te vragen, eind september is een officieel verzoek ingediend bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Laos. Daarna kan met de partners een Memorandum of Understanding worden opgesteld. (NB: per half maart 2012 heeft het MCNV de Permit verkregen). Ondertussen werd door het onafhankelijk instituut: National Institute of Public Health in Vientiane, een nulmeting (baseline survey) gedaan. Daarnaast is een sollicitatie procedure gestart voor de positie van de TEA Country Manager en programmacoördinatoren. Dr. Somphao Bhounnapol is per 1/1/ 2012 aangesteld als country manager. Door deze lange aanloopfase kan het TEA- programma in Laos pas in 2012 starten en werd er niet veel geld uitgegeven in Daarbij komt dat het TEA- programma in Laos minder mag uitgeven in het jaar Door de krappe begroting is het geen groot probleem (eerder een voordeel) om het hele TEA programma in Laos te concentreren in de drie operationele jaren: De nulmeting en vele andere contacten in Laos hebben geleid tot een duidelijke missie en werkbaar programma voor de TEA. Ook is de beste samenwerkingsvorm van het MCNV met WorldGranny en GIP in Laos duidelijk geworden en vormgegeven. Vietnam Onderdelen van het TEA- programma in Vietnam zijn toegelicht in de programmahoofdstukken: 3.1 CMHLD in Khanh Hoa, 3.2. CMHD, 3.3 CBR Cao Bang en 3.7 STI. Georgië, Sri Lanka en Tajikistan In 2011 heeft het MCNV de nulmetingen van de alliantie begeleid in alle landen, die vallen onder Resultaatgebied 4: synergie en leren. De nulmetingen zijn noodzakelijk voor de uiteindelijke evaluatie van het TEA- programma, maar worden ook gebruikt om na te gaan hoe de MCNV- expertise zo effectief mogelijk kan worden ingezet in die landen en om te leren van gelijksoortige interventies in verschillende landen. In Georgië is onderzoek gedaan naar de situatie van gemarginaliseerde groepen in de hoofdstad Tbilisi, maar ook van ontheemden in de regio van Gori en (mentaal) gehandicapten in de regio van Telavi. Hoewel het welvaartsniveau in Tbilisi redelijk hoog was, bleek dat er in de afgelegen regio s van Georgië veel problemen zijn waar het MCNV in het werk in Laos en Vietnam al bekend mee is. Marginalisering van een rurale gemeenschap, een gebrek aan kennis hoe om te gaan met handicaps. Ook de bekende gevolgen van oorlogsgeweld waren zichtbaar in de regio van Gori. Na de inval van het Russische leger in 2008 zijn tal van dorpen verwoest en mensen verdreven. Diegenen die zich aan de rand van het gebied

16 bevinden (veelal vluchtelingen van hun geboortegrond verdreven) kampen met vervuild drinkwater, slechte huisvesting en nauwelijks lokale economie om van te leven. In Sri Lanka heeft het MCNV uitgebreid onderzoek uitgevoerd op de verschillende plekken waar TEAactiviteiten zullen plaatsvinden. Opvallend bij de onderzoeken was de invloed van (voormalig) oorlogsgeweld. Het conflict tussen de Sri Lankaanse overheid en de Tamil Tijgers is in 2009 gewelddadig beëindigd en de gevolgen daarvan zijn nog steeds merkbaar. Gemarginaliseerde groepen binnen Sri Lanka zijn daardoor nog meer in de verdrukking gekomen. Speciale doelgroepen, zoals mensen met geestelijke gezondheidsproblemen en gehandicapten komen extra in de verdrukking. De hervestiging, ingegeven door de overheid, leidt in soms tot sterkere marginalisering als mensen verhuisd worden naar regio s waar de lokale economie is weggevaagd en geen perspectief is. Ook in Tajikistan heeft het MCNV onderzoek uitgevoerd. In twee regio s is onderzoek gedaan naar de positie van gemarginaliseerden, namelijk in de hoofdstad Dushanbe (waar ongeveer 10% van de bevolking woont) en de regio Gafurov. De voornaamste oorzaken voor marginalisatie in Tajikistan was het gebrek aan publieke voorzieningen en een gesloten (en vaak corrupte) overheid. 3.7 Support Training Institute (STI) Quang Tri Secondary Medical School (SMS) Sinds 2011 is het STI onderdeel van het TEA programma. Het MCNV werkt samen met de Quang Tri Secondary Medical School om de kwaliteit van de opleidingen in de geestelijke gezondheidszorg, de gezondheidszorg voor ouderen en revalidatie voor mensen met een handicap te verbeteren. Doel is dat afgestudeerden kunnen bijdragen aan de verbetering van de gezondheidszorg voor de doelgroepen. Het MCNV heeft de Secondary Medical School gevraagd om de kwaliteit van de opleidingen en het opleidingscurriculum van het MCNV te onderzoeken. De opleidingen zijn gebaseerd op 10 jaar ervaring. De uitkomsten zijn verwerkt. Zo zijn in de tweede helft van 2011 verbeteringen doorgevoerd in delen van het opleidingscurriculum fysieke revalidatie. Hiervan heeft 75% van de 800 studenten van de Secondary Medical School geprofiteerd. Daarnaast heeft het MCNV samen met de Secondary Medical School een workshop georganiseerd om de opleidingsplaatsen in ziekenhuizen en gemeenschappen te verbeteren. Door het geven van trainingen en een workshop zijn de didactische vaardigheden van docenten verbeterd, waardoor ze in staat zijn om te werken volgens de nieuwe leermethoden en het nieuwe opleidingscurriculum. In het kader van de TEA- alliantie hebben experts van GIP op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, een bezoek gebracht aan het mental health hospita in Danang en aan de medische universiteit in Hue-stad. Tijdens dit bezoek zijn de mogelijkheden voor ontwikkeling van het curriculum van de medische scholen uit het TEA- programma besproken. Daarnaast kreeg GIP de auteursrechten voor de vertaling van vakliteratuur op het gebied van geestelijke gezondheid van de Cambridge University press. Deze investering zal goed zijn voor de ontwikkeling van het opleidingscurriculum in de komende jaren. 3.8 Tuberculose Het MCNV heeft in 2011 geen eigen programma op het gebied van tuberculose. Er is geen budget. In januari en februari 2011 heeft het MCNV, namens de KNCV, de staf in Thien Huong betaald. Dit waren de laatste uitgaven, daarna is de staf in een eigen kantoor het project zelfstandig uit gaan voeren. 3.9 Malariabestrijding Het Khanh Phu project onderzoekt sinds jaren naar methoden om bosmalaria te voorkomen, of liever, te elimineren. Het Khanh Phu project heeft sterke aanwijzingen gevonden dat de bosmalariamug eveneens malariaparasieten van apen overdraagt op mensen. Sindsdien is het eens temeer duidelijk dat de ontwikkeling van een specifieke methode voor de bestrijding van anopheles dirus een grote bijdrage zou vormen aan de toekomstige eliminatie van de meest hardnekkige malariatransmissie in een groot gebied in Zuidoost-Azie. Daarom heeft het onderzoek zich in 2011 toegespitst op nieuwe muggenvangmethoden. Enkele nieuwe, lokaal aangepaste vallen werden uitgeprobeerd. Ondanks dat de resultaten tot nu toe tegenvielen staan er nieuwe ideeën op stapel in samenwerking met enkele Japanse entomologen. Een poging om voor een nieuw onderzoekprogramma in de richting van malaria- eliminatie steun te vragen bij het Global Fund for Malaria in Vietnam werd niet gerealiseerd omdat het voorstel a.) te innovatief was voor het GFMV (hetgeen hoofdzakelijk routine activiteiten financiert) en b.) de nieuwe ronde van het GFMV is uitgesteld door gebrek aan fondsen van het Global Fund. Wel is het bestuur van de provincie Khanh Hoa akkoord gegaan met het investeren van provinciale fondsen voor nieuwe lokale stafposities in de Khanh Phu eenheid. Het vinden van enthousiaste jonge Vietnamese onderzoekers in deze richting bleek tot op heden moeilijk

17 In 2011 heeft de staf van de Khanh Phu Research Unity ondersteuning gegeven aan de staf van het Malaria Control Centre in Savannakhet provincie, Laos. Dit is een activiteit die in 2012 een paar maal voortgezet kan worden met fondsen van het Japanse Research Institute for Humanity and Nature in Kyoto (Prof. Kazuhiko Moji). Begroot Afgesloten contracten (Zie ook verschillenanalyse) 3.10 Persoonlijke Bestedingsruimte van Adviseurs (PBA) Het MCNV reserveert jaarlijks een bedrag voor kleine, nieuwe projecten, onvoorzien maar urgent. De programma-adviseurs kunnen met dit budget snel en adequaat reageren op nieuwe ontwikkelingen en op plotseling aan licht komende noden. In 2011 is het budget besteed aan een onderzoek van een studente, die heeft gekeken hoe het ging met de kinderen die in het Support Center in Cao Bang geweest waren, nadat ze teruggingen naar huis. Hoe ging het binnen de familie en op school? Ook is een kunstproject gesteund voor vrouwen met HIV. De kunstwerken zijn getoond op een tentoonstelling georganiseerd rondom Internationale HIV/aidsdag. Daarnaast zijn dekens en matrassen gekocht voor het Support Centre for Rehabilitation en IE voor kinderen met een handicap in Cao Bang. Is het evenement vanwege het 5-jarig bestaan van de `Disabled People Organization` in Hanoi financieel ondersteund. Zijn studenten in staat gesteld om deel te nemen aan de Sport & Spel competitie voor kinderen met een handicap in de provincie Thai Binh door te zorgen voor de benodigde uitrusting en voeding en drinken. Tevens is ondersteuning verleend bij het opzetten en managen van drie nieuwe jeugd voetbalclub en zijn zij voorzien van de benodigde uitrusting. Ook is een voetbaltoernooi georganiseerd in Dong Ha en tot slot is tijdens een workshop met jeugdtrainers en gymleraren een handleiding ontwikkeld voor het organiseren van voetbalactiviteiten om de sociale vaardigheden van kinderen te ontwikkelen. Begroot Afgesloten contracten in Planning, Monitoring en Evaluatie voor Complex Social Change In 2011 heeft het MCNV deelgenomen aan het thematische leerprogramma (TLP) van PSO. Dit programma heeft tot doel de deelnemende organisaties ervaringen te laten opdoen en ervaringen uit te wisselen met nieuwe vormen van planning, monitoring en evaluatie die in bepaalde opzichten afwijken van de heersende resultaatgerichte methode, waarvan de Logical Framework benadering de bekendste uiting is. Het MCNV heeft de mogelijkheden van dit thematische leerprogramma in 2011 gebruikt om Outcome Mapping en Most Significant Change methoden toe te passen bij de evaluatie van het afgesloten programma Capacity Building for Reproductive Health Strengthening in Savannakhet, Laos. De resultaten zijn beschreven in een rapport. Vervolgens zijn de mogelijkheden van dit thematische leerprogramma gebruikt om enkele principes van Outcome Mapping te introduceren in de activiteiten voor resultaatgebied 1 (organisatorische versterking van lokale NGOs/CBOs) in het TEA- programma. De resultaten lopen nog door in 2012, maar zijn erg stimulerend gebleken voor het MCNV en haar partners GIP en WorldGranny. Door de nieuwe vormen van planning, monitoring en evaluatie te exploreren kan het MCNV beter recht doen aan de complexiteit van de beoogde ontwikkelingsprocessen en de participatieve instelling

18 4. HET MCNV - ORGANISATIE EN KWANTITATIEVE GEGEVENS 4.1 De organisatie Bestuurlijke verantwoording Het MCNV heeft een organisatiestructuur met een Raad van Toezicht, een bestuur en een uitvoerende organisatie. Het bestuur bepaalt het beleid en bestuurt, de Raad van Toezicht houdt toezicht. De leden van bestuur en Raad van Toezicht hebben zitting op persoonlijke titel en ontvangen geen bezoldiging. bestuur en Raad van Toezicht zien erop toe dat belangenverstrengeling en ook de schijn van belangenverstrengeling vermeden worden. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht, het Bestuur en de uitvoerende organisaties zijn beschreven in het document: Code Goed Bestuur. Schema bestuurlijke structuur van het MCNV RAAD VAN TOEZICHT BESTUUR UITVOERINGSORGANISATIE Nederland Zuidoost-Azië Zelfsturend team met Team Coördinator Management Team o.l.v. Country Director Fondsenwerving particulieren en institutioneel Uitvoering ontwikkelingsprogramma s conform mandaat door het bestuur Voorlichting / communicatie Fondsenwerving institutioneel Donateursadministratie Ondersteuning voorlichting en communicatie Coördinatie en communicatie naar het bestuur Verslaglegging aan het bestuur. Consolidatie van de verslaglegging totale organisatie Vertegenwoordigen MCNV in Zuidoost-Azië Algemene organisatie-ondersteuning Programmamanagement Internationale adviesraad Het MCNV kent een internationale adviesraad (ad hoc). Deze bestaat uit zes tot tien deskundigen op gebied van gezondheid, economische en sociale ontwikkeling. Deze deskundigen zijn afkomstig uit kringen van overheid, lokale NGO s en andere relevante organisaties, die niet direct betrokken zijn bij het werk van het MCNV en partners. De samenstelling is variabel, maar omwille van de continuïteit is het streven dat de helft van de leden minimaal één keer eerder heeft deelgenomen aan de besprekingen met bestuursleden uit Nederland. Naast de deskundigheid op ieders vakgebied is het van belang dat de deelnemers aan de vergadering onafhankelijk, zonder last en ruggespraak kunnen optreden. De adviezen zijn niet bindend, noch hebben zij een formele plek in de bestuurlijke besluitvorming van de organisatie. In april 2011 is de adviesraad bijeen gekomen, hierbij waren zeven externe deskundigen aanwezig. Het verslag van de internationale adviesraad heeft het MCNV meegenomen als input voor het strategisch plan. Gedragscode en CBF keurmerk Het MCNV is lid van de brancheorganisatie Partos. Het MCNV onderschrijft de door Partos voor de branche opgestelde gedragscode en heeft deze opgenomen in de eigen Code of Governance. Het MCNV is in het bezit van het CBF-keur voor goede doelen. Naast deze gedragscode formuleerde het MCNV een gedragscode die zich met name richt op het werk van het MCNV in de programma s met de partners. Bestuur Het bestuur bestaat uit zes leden onder wie de voorzitter, secretaris en de penningmeester. Bestuursleden worden benoemd door de Raad van Toezicht. De zittingstermijn is vier jaar. Maximaal twee keer is herbenoeming mogelijk. Hierop kan in dringende situaties een uitzondering gemaakt worden. Het bestuur ontvangt, met uitzondering van de directe kosten voor reis en verblijf, geen vergoeding. Er zijn geen leningen, voorschotten en/of garanties aan bestuursleden verstrekt. De leden van het bestuur hebben geen conflicterende nevenfuncties

19 Overeenkomstig de statuten stelde het bestuur in mei zowel het jaarverslag als de jaarrekening 2010 vast. Het bestuur stemde in met de managementletter 2010 van de accountant. Te ondernemen acties en besluiten van de plenaire vergaderingen zijn in de notulen vastgelegd. Op 15 februari 2011 zijn Paul Smits en Jaap Koot lid geworden van het bestuur. Per 1 juli 2011 is Ed van Hecke, op zijn eigen verzoek, afgetreden als penningmeester van het MCNV. Jaap Koot heeft vervolgens de taken van penningmeester waargenomen. Het bestuur of leden van het bestuur waren in 2011 actief betrokken bij: - 7x plenaire vergadering met de staf; - 1x besloten vergadering van het bestuur; - 1x een workshop met bestuur, staf en Raad van Toezicht (inzake strategie); - Activiteiten van diverse bestuurscommissies; - Redactie nieuwsbrief MCNV; - Advies en begeleiding bij het opstellen van de jaarlijkse Board Review van het Kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO; - Het inrichten van de governance van de TEA alliantie en deelname in het alliantiebestuur. Per 31 december 2011 hadden de volgende zeven personen zitting in het bestuur: Mw. prof. dr. D.M.J. Delnoij voorzitter Mw. drs. P.A. Wempe lid drs. A.Th.S. Claassen secretaris drs. J.A.R. Koot, MBA lid drs. E.A.J. Josemans lid drs. A.P. Smits lid Transition in the East Alliance MCNV maakt deel uit van de TEA alliantie met Global Initiative on Psychiatry en WorldGranny. De organisaties voeren gezamenlijk een vijfjarig programma gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken uit. In een separaat alliantiebestuur zijn alle drie de partners vertegenwoordigd, zowel op directie- als op bestuurlijk niveau om zo een goede samenwerking te waarborgen. Dit bestuur heeft geen juridische status en rapporteert aan de eigen besturen van de drie organisaties. In 2011 is de governance uitgewerkt en vastgelegd, waarin verantwoordelijkheden en bevoegdheden op alle niveaus zijn opgenomen. Het is nu duidelijk welke besluiten een alliantiebestuur kan nemen zonder goedkeuring van het MCNV-bestuur en voor welke besluiten goedkeuring nodig is. Processen en procedures zijn beschreven. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht ziet toe op het bestuur en beleidsuitvoering en is, conform de statuten, verantwoordelijk voor de goedkeuring van het jaarplan met begroting en de jaarrekening. De Raad van Toezicht benoemt de accountant en is verantwoordelijk voor de evaluatie van het werk van de accountant. De Raad van Toezicht telt drie leden die op persoonlijke titel zitting hebben. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door cooptatie met instemming van het bestuur. De zittingstermijn is vier jaar en herbenoeming is maximaal tweemaal mogelijk. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen, met uitzondering van de directe kosten voor reis en verblijf, geen vergoeding. Er zijn geen leningen, voorschotten en/of garanties aan leden van de Raad van Toezicht verstrekt. Ook hebben zij geen conflicterende nevenfuncties. De Raad kwam in 2011 driemaal bijeen en nam deel aan de strategieworkshop in september. In de vergadering in mei 2011 keurde de raad de jaarrekening met bestuursverslag 2010 goed. In juni werd de begroting 2011 goedgekeurd. In 2011 was de Raad van Toezicht betrokken bij de keuze van de accountant en de bespreking van de managementletter 2010 van de accountant. Daarnaast is in 2011 Luu Ngoc Haot benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. Per 31 december 2011 hadden de volgende drie personen zitting in de Raad van Toezicht: prof. dr. E.J. Ruitenberg voorzitter Mw. drs. P.A.C. Zwanikken secretaris drs. J.J.L.M. van Gent lid Dr. Luu Ngoc Hoat lid Evaluatie Conform het document Code Goed Bestuur houden Raad van Toezicht en bestuur jaarlijks een zelfevaluatie en rapporteren daarover aan elkaar. Het bestuur beoordeelt de uitvoerende organisatie op behaalde resultaten en gedane inspanningen

20 4.1.2 Uitvoerende organisatie: MCNV-staf en -kantoren Het MCNV is een kleine organisatie met een staf van circa 35 personen, van wie het overgrote deel in Vietnam opereert. De country director/ teamcoördinator bewaakt de samenhang en kwaliteit van de activiteiten. Er zijn vier kantoren: het hoofdkantoor in Nederland met een zelfsturend team met teamcoördinator en drie kantoren in Vietnam met een country director. De kantoren houden intensief contact via , internet en werkbezoeken. Iedere vestiging heeft zijn specifieke activiteiten en de samenstelling van de staf is daarop afgestemd. Op iedere vestiging is een staflid verantwoordelijk voor de financiële zaken. Het personeelsbeleid is erop gericht dat de werkzaamheden in Vietnam zoveel mogelijk worden verricht door Vietnamese medewerkers. In Vietnam zijn de hoofden van de diverse programma s en afdelingen verenigd in een managementteam onder leiding van de country director. Richtlijnen voor het managementteam en zelfsturend team staan in de MCNV-manual. In 2011 heeft het bestuur besloten dat binnen 1-3 jaar een directeur-bestuurder zal worden aangesteld, waarbij de constructie van een zelfsturend team zal vervallen. Leden van de staf zijn veelal academisch geschoold, ze hebben minimaal een HBO- opleiding. Daarnaast is er de mogelijkheid om specifieke bijscholing te volgen, waarbij het accent ligt op de staf in Vietnam. De functies Country Director voor Vietnam en Laos en de teamcoördinator voor het kantoor in Amsterdam zijn verenigd in een en de zelfde persoon. In Amsterdam werken de teamcoördinator en de bureaucoördinator samen als contactpersonen en zijn eerste aanspreekpunt voor het bestuur. Op deze manier wordt het bestuur tijdig en adequaat geïnformeerd over de gang van zaken. In het handboek van het kwaliteitsmanagementsysteem en in de MCNV-manual staan de wijze van beleidsvorming, de procedures en de verschillende processen beschreven. Het hoofdstuk personeel uit de manual is in 2011 geactualiseerd. 4.2 Kwaliteit Kwaliteit leidt in de optiek van het MCNV tot het hebben van tevreden klanten en relaties over het gehele spectrum van het werk (zie 4.2.4). Om het werk goed te kunnen doen en deze tevredenheid vast te houden, vooral bij de partners en begunstigden in Vietnam en Laos, wil het MCNV de kwaliteit van de interne organisatie op peil houden en waar mogelijk verbeteren. Het MCNV is lid van de Partos en houdt zich aan de kwaliteitseisen en gedragscode opgesteld door deze branche organisatie. Ook conformeert het MCNV zich aan de regels uit de Code voor Goed bestuur van de commissie Wijffels. Sinds 1999 is het MCNV CBF gecertificeerd. Sinds 2009 heeft het MCNV het ISO keurmerk 9001:2008 voor de organisatie in Nederland. In 2011 was het MCNV-kantoor in Dong Ha actief bezig om delen van het kwaliteitssysteem toe te passen in Vietnam Maatstaven voor kwaliteit en lerend vermogen van de organisatie Om als organisatie kwaliteit te kunnen leveren, is het hebben van bekwame staf- en bestuursleden essentieel. Dit bereikt het MCNV door duidelijk verantwoordelijkheden, bevoegdheden en werkwijzen te beschrijven. Ook blijft het MCNV investeren in staf door verdere scholing te stimuleren, interne gesprekken te voeren en door ondersteunende systemen beschikbaar te stellen. Het MCNV maakt gebruik van de leercyclus plan, do, check & act om de voortdurende scholing en verbetering inzichtelijk te houden. Dit principe is binnen de gehele organisatie ingevoerd en relevante documenten over de verworven kennis worden gedeeld met de kantoren en/of het bestuur. Kwaliteit en lerende organisatie Activiteiten en resultaten in 2011 Het MCNV streeft ernaar haar begrip In 2011 zijn interne ISO audits uitgevoerd, waaruit enkele maatregelen ter van kwalitatief goede organisatie en verbetering voortkwamen. Externe toetsing bracht geen afwijkingen aan kwalitatief goed management te het licht. In de Board Review zijn de bevindingen samengebracht die verbeteren door een ISO model te gedurende het traject naar het ISO keurmerk aan het licht kwamen. volgen voor managementprocessen, Zowel de ISO verbeterpunten als de opvolging van de managementletters door vervolg te geven aan van de accountant zijn in een lijst samengebracht. Deze lijst dient als managementletters en door deel te monitoringinstrument. De cyclus van interne audit, maatregelen ter nemen aan seminars en workshops verbetering, board review en externe audit waarborgt de continuïteit van van Partos, PSO en anderen. het organisatorisch leerproces op de gebieden die in het ISO Kwaliteit De stafleden van het MCNV die aan trainingen hebben deelgenomen, zorgen ervoor dat zij hun nieuw vergaarde kennis delen met alle teams in Vietnam. Management Systeem centraal staan. Een lerende organisatie is continu in beweging. Er zijn taskforces die met en van elkaar leren, zoals de taskforces Knowledge Brokering Unit en Communicatie/PR. Projectgerichte en intersectorale workshops en uitwisselingsbezoeken bieden de mogelijkheid om kennis verworven door studie, in trainingen en in de praktijk te presenteren en te delen met collega s

Medisch Comité Nederland-Vietnam

Medisch Comité Nederland-Vietnam Medisch Comité Nederland-Vietnam Bestuursverslag en Jaarrekening 2012 Medisch Comité Nederland-Vietnam Weteringschans 32 1017 SH Amsterdam Tel.: 020 6270411 info@mcnv.nl www.mcnv.nl - 1 - Bestuursverslag

Nadere informatie

Medisch Comité Nederland-Vietnam

Medisch Comité Nederland-Vietnam Medisch Comité Nederland-Vietnam Bestuursverslag en Jaarrekening 2009 Medisch Comité Nederland-Vietnam Weteringschans 32 1017 SH Amsterdam Tel.: 020 6270411 Fax: 020 6250147 E-mail: info@mcnv.ml www.mcnv.nl

Nadere informatie

Beleidsplan SVK

Beleidsplan SVK Beleidsplan SVK 2016 2020 1 Competentie vorming 1.1 Doelstelling Ons lokale comité in Laos, de Khongdistrict Community Development Association (KCDA), draagt veel bij aan de ontwikkeling van het hele district.

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2015 Kameroen / Nederland Inleiding Komend jaar vieren we het lustrum van zowel de 24uurLiveBuild als de Afsluitrace. Onze jonge organisatie bestaat

Nadere informatie

Medisch Comité Nederland-Vietnam

Medisch Comité Nederland-Vietnam Medisch Comité Nederland-Vietnam Bestuursverslag en Jaarrekening 2010 Medisch Comité Nederland-Vietnam Weteringschans 32 1017 SH Amsterdam Tel.: 020 6270411 Fax: 020 6250147 E-mail: info@mcnv.ml www.mcnv.nl

Nadere informatie

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin Katakle Business Plan 2011 2018 Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin 0 1. Inleiding Achtergrond De Katakle investeerdersgroep werkt sinds 2008 met The Hunger Project aan het einde

Nadere informatie

De missie van Eye Care Foundation is het toegankelijk maken van primaire oogzorg voor kansarme mensen in ontwikkelingslanden.

De missie van Eye Care Foundation is het toegankelijk maken van primaire oogzorg voor kansarme mensen in ontwikkelingslanden. Strategisch plan 2011-2015 Missie & Visie Eye Care Foundation handelt vanuit de overtuiging dat elk mens recht heeft op gezichtsvermogen. Het verlies aan gezichtvermogen kan voor blinden en slechtzienden

Nadere informatie

Programma Mozambique. 1. Context analyse. 2. De programmadoelstellingen. 3. Het landenprogramma Mozambique

Programma Mozambique. 1. Context analyse. 2. De programmadoelstellingen. 3. Het landenprogramma Mozambique Programma Mozambique 1. Context analyse Mozambique is een van de armste en minst ontwikkelde landen ter wereld. In de afgelopen jaren heeft Mozambique echter een sterke economische groei laten zien, is

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

Brazilië. Bedrag: USD 40.000,-

Brazilië. Bedrag: USD 40.000,- 10 Kan een integraal overzicht gegeven worden van de organisaties, programma s en projecten voor weeskinderen (met name aidswezen) voor de periode 2006-2008, sinds de intensivering die gerealiseerd werd

Nadere informatie

Ecological Management Foundation

Ecological Management Foundation Ecological Management Foundation Beleidsplan Frederik Claasen In opdracht van Bestuur EMF December 2013 Projectnummer 2047 Ecological Management Foundation C/o Aidenvironment Barentszplein 7 1013 JN Amsterdam

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid 2015 t/m 2017 In het beleidsplan wordt ingegaan op de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en het financieel beheer van Stichting Dier&Recht.

Nadere informatie

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 PUBLICATIE BETREFFENDE KALENDERJAAR 2012 STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 Contactgegevens STICHTING HOVERAID NEDERLAND Website: www.hoveraid.nl

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

Stichting Aarde-Werk

Stichting Aarde-Werk Stichting Aarde-Werk Beleidsplan 2016-2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Strategie... 4 2.1 Doel en visie... 4 2.2 Winstoogmerk... 4 3 Beleid... 5 3.1 Duurzame vrouwen in prachtige wijken... 5 3.2 Energiebespaarboxen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015

JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015 STICHTING NADIA WALTERSINGEL 119 7314NP APELDOORN JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor

Nadere informatie

Financiële verantwoording. Subsidiejaar 2015

Financiële verantwoording. Subsidiejaar 2015 De druppel holt de steen uit, niet door zijn kracht, maar door dikwijls te vallen Financiële verantwoording Subsidiejaar Stedenband Tilburg Same Tanzania Beneluxlaan 74 5042 WS Tilburg tel. (013) 7200820

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Beleidsplan

BELEIDSPLAN Beleidsplan Beleidsplan 2017-2019 Christ s Hope Nederland Beleidsplan 2017-2019 November 2016 Dit beleidsplan beschrijft waar Christ s Hope Nederland over drie jaar hoopt te staan. Het is richtinggevend voor de Nederlandse

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Wat houdt het begrip internationale samenwerking in?

Samenvatting. 1. Wat houdt het begrip internationale samenwerking in? Aanleiding voor het onderzoek Samenvatting In de 21 ste eeuw is de invloed van ruimtevaartactiviteiten op de wereldgemeenschap, economie, cultuur, milieu, etcetera steeds groter geworden. Ieder land dient

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Sunny Side Up Foundation. Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep. www.sunnysideupfoundation.com. KvK: 60369698 RSIN: 853879497

Jaarverslag 2014. Sunny Side Up Foundation. Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep. www.sunnysideupfoundation.com. KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Jaarverslag 2014 Sunny Side Up Foundation Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep www.sunnysideupfoundation.com KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Bank: NL34 INGB 0006482112 De inhoud 1. Het voorwoord... 3 2. Het

Nadere informatie

Samen voor Same. Financiële verantwoording. Subsidiejaar 2014

Samen voor Same. Financiële verantwoording. Subsidiejaar 2014 Samen voor Same Financiële verantwoording Subsidiejaar Stedenband Tilburg Same Tanzania Beneluxlaan 74 5042 WS Tilburg tel. (013) 7200820 E-mail. info@tilburgtanzania.nl www.tilburgtanzania.nl Tilburg,

Nadere informatie

Jaarplan

Jaarplan Jaarplan 2017 www.kaalonederland.org Kaalo Nederland is een actieve organisatie van een aantal Nederlandse Somaliërs en initiator van verschillende wederopbouwprojecten. Kaalo Nederland heeft dankzij diverse

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Agri Next Level

Jaarverslag 2014 Stichting Agri Next Level Jaarverslag 2014 Stichting Agri Next Level webversie AGRI NEXT LEVEL Inhoudsopgave 1. Verslag van het bestuur...1 1.1 Oprichting stichting...1 1.2 Doelstelling...1 1.3 Bestuur...1 1.4 Projecten...2 1.5

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 van Tanzania Stichting Tilburg

Jaarrekening 2016 van Tanzania Stichting Tilburg Bewust actief in Tilburg en in Same Jaarrekening van Tanzania Stichting Tilburg Stedenband Tilburg Same Tanzania Beneluxlaan 74 5042 WS Tilburg tel. (013) 7200820 E-mail. info@tilburgtanzania.nl www.tilburgtanzania.nl

Nadere informatie

Vilnius resolutie: betere scholen door gezondheid (better schools through health) 17 juni 2009

Vilnius resolutie: betere scholen door gezondheid (better schools through health) 17 juni 2009 Vilnius resolutie: betere scholen door gezondheid (better schools through health) 17 juni 2009 Vilnius resolutie: betere scholen door gezondheid 17 juni 2009 Inleiding Onderwijs en gezondheid hebben een

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2009

VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2009 S T I C H T I N G N A D I A W A L T E R S I N G E L 1 1 9 7 3 1 4 N P A P E L D O O R N JAARVERSLAG 2009 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2009 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 Wakibi Samen 1 wereld zonder armoede Microfinanciering voor ondernemers in ontwikkelingslanden Inhoudsopgave 1. Introductie. 1 2. Visie & Missie. 1 3. Doelstellingen 2 4. Organisatie..

Nadere informatie

INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013

INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013 INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013 Voorstel Gevraagde bijdrage Eenmalige sponsoring voor Stichting Zanzibits Het gesponsorde bedrag zal worden verdubbeld door Stichting de Wilde Ganzen Stichting Zanzibits

Nadere informatie

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2014. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2014. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord Stichting Emda Beknopt Jaarverslag 2014 Voorwoord De nieuwe publicatieplicht voor een ANBI-status geeft vooral bij kleinere NGO s, zoals de Stichting Emda, nogal extra administratieve en organisatorische

Nadere informatie

Stichting KARDO Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Kardo Nederland adres: Thomas A kempisstraat 101A 8021BL Zwolle Nummer KvK: 56193319

Stichting KARDO Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Kardo Nederland adres: Thomas A kempisstraat 101A 8021BL Zwolle Nummer KvK: 56193319 Stichting KARDO Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Kardo Nederland adres: Thomas A kempisstraat 101A 8021BL Zwolle Nummer KvK: 56193319 Kaalmo relief and development organization 1 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Eco Village Development

Beleidsplan Stichting Eco Village Development Beleidsplan Stichting Eco Village Development Juni 2013 Inleiding!... 2 Strategie!... 2 Kernprincipes en uitgangspunten!... 2 Missie!... 2 Werkzaamheden!... 3 Beleid!... 3 Toekomstige projecten en investeringen!...

Nadere informatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Managementsamenvatting/advies: Meetlat met toetscriteria Toetscriterium 1. Kansen en bedreigingen, behoefte- en omgevingsanalyse Door een analyse te maken

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2014

Beleidsplan 2013-2014 Beleidsplan 2013-2014 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. stichting Sharing Worlds Jaarverslag 2005 1

Jaarverslag 2005. stichting Sharing Worlds Jaarverslag 2005 1 1 Stichting Sharing Worlds Oprichting van Stichting Sharing Worlds is ontstaan naar aanleiding van het vrijwilligerswerk van Lars Mokveld in Tanzania van 2002 tot en met 2004. In die periode zette hij

Nadere informatie

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van de International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de speerpunten voor het

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 Algemeen Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa is opgericht op 5 oktober 2011. De initiatiefnemers raakten betrokken

Nadere informatie

BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION

BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION Dit plan bevat een overzicht van de belangrijkste beleidsvoornemens van het bestuur van LEMON FOUNDATION / STICHTING LEMON (de Stichting ) ten aanzien van: A. de te verrichten

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1 Beleidsplan Stichting ORISSA ZAL LEVEN! Spelt-oord 18 3991 XH Houten Telefoon: 030-6343167 Website: www.orissazalleven.nl Emailadres: info@orissazalleven.nl Kamer van Koophandel: 51405229 Bankrekeningnr:

Nadere informatie

STICHTING AARDE-WERK DE STEGGE. beleidsplan

STICHTING AARDE-WERK DE STEGGE. beleidsplan ! STICHTING AARDE-WERK DE STEGGE beleidsplan 2016-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Strategie Doel en Visie Winstoogmerk 3. Beleid Uitbouw scholenproject Verduurzaming toekomst Verwerving en beheer van

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children juli 2013-1- Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 445 kinderen kleding,

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2014 2018

Meerjarenbeleidsplan 2014 2018 Meerjarenbeleidsplan 2014 2018 Inhoud Pagina 1: KaliTaman Foundation Meerjaren Beleidsplan Pagina 2: Inhoud Pagina 3: Inleiding Pagina 4: Introductie Pagina 5: Missie en Visie Pagina 6: Basis Beleid KaliTaman

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children juli 2013-1- Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 445 kinderen kleding,

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012

Financieel jaarverslag 2012 Financieel jaarverslag 2012 Financiële ondersteuning aan humanitaire nonprofit organisaties in Zuid-Afrika. Inhoudsopgave Registratie... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Introductie... Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Bisschop Bluyssen Fonds

Bisschop Bluyssen Fonds INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Missie en doelstellingen 3. Visie en ambitie 4. Interne ontwikkelingen en organisatie 5. Externe ontwikkelingen en activiteiten 6. Kansen en bedreigingen 7. Strategische keuzes

Nadere informatie

1. Project titel. 2. Locatie. Land. Regio. Stad / Dorp(en) 3. Looptijd. Startdatum. Aantal maanden. 4. Doelstellingen. 5.

1. Project titel. 2. Locatie. Land. Regio. Stad / Dorp(en) 3. Looptijd. Startdatum. Aantal maanden. 4. Doelstellingen. 5. Aanvraagformulier Deel I : Het Project 1. Project titel 2. Locatie Land Regio Stad / Dorp(en) 3. Looptijd Startdatum Aantal maanden 4. Doelstellingen 5. Doelgroep Directe begunstigden + aantallen Sociaal

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2011 2016

Meerjarenbeleidsplan 2011 2016 Meerjarenbeleidsplan 2011 2016 Inhoud Pagina 1: KaliTaman Foundation Meerjaren Beleidsplan Pagina 2: Inhoud Pagina 3: Inleiding Pagina 4: Introductie Pagina 5: Missie en Visie Pagina 6: Werving Pagina

Nadere informatie

Activiteiten verslag 2014

Activiteiten verslag 2014 Activiteiten verslag 2014 Voorwoord Stichting Talud richt zich op het ondersteunen van kleinschalige integrale kinderprojecten die voor ogen hebben de zelfredzaamheid van kinderen te vergoten. Dit doet

Nadere informatie

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Inleiding Als bestuur van stichting Jabulani Kids Zimbabwe nodigen wij u graag uit dit jaarverslag te lezen. Wij hopen dat u na het lezen met ons van mening

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Beleidsplan 2014-2017 Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Februari 2014 Inhoudsopgave 1 Onze stichting 3 1.1 Visie, missie, strategie, kernwaarden 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Strategie 1.1.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Actieplan Kinderrechten SINT MAARTEN

Actieplan Kinderrechten SINT MAARTEN Actieplan Kinderrechten Samenvatting Commissie Kinderrechten Mei 2015 Actieplan Kinderrechten Commissie Kinderrechten INLEIDING Het nationaal beleid van het land Sint Maarten voor Jeugd en Jongeren is

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Breast Care Foundation 2016 JAARVERSLAG

Jaarverslag Stichting Breast Care Foundation 2016 JAARVERSLAG JAARVERSLAG STICHTING BREAST CARE FOUNDATION 2016 Inhoudsopgave 1. VISIE, MISSIE, DOELSTELLINGEN ALGEMEEN 2. BESTUUR 3. ACTIVITEITEN 2016 4. FINANCIEEL JAARVERSLAG (verlengd boekjaar) 5. DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Grasscutterhokken

JAARVERSLAG 2013. Grasscutterhokken STICHTING KWAHU GHANA Secretariaat: Linde 18 5509 NG VELDHOVEN E-mail: schier@ xs4all.nl Website: www.kwahu-ghana.nl Banknr. 1338.48.973 Giften aftrekbaar voor de belasting, omdat Kwahu-Ghana erkend is

Nadere informatie

Kennisdocument 5: DE CAPACITEIT VAN EEN ORGANISATIE

Kennisdocument 5: DE CAPACITEIT VAN EEN ORGANISATIE Kennisdocument 5: DE CAPACITEIT VAN EEN ORGANISATIE Inhoud Het stappenplan: voor de capaciteitsanalyse van PI en PE 4 Uitvoering organisatieanalyse 5 Het opbouwen van de capaciteiten van een organisatie

Nadere informatie

Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi (OWBM)

Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi (OWBM) Jaarverslag over het jaar 2012 Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi (OWBM) Louise Hardenbergsingel 3, 2331BM Leiden Kvknummer: 28098094 Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi Bestuursverslag

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Missie/Visie/Kernboodschap/Doelstelling Missie Het Ronald McDonald Kinderfonds wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children

Beleidsplan Joy for Children Beleidsplan Joy for Children Hagestein, September 2015 Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 465 kinderen kleding, voeding, onderwijs en medische zorg

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT JAARVERSLAG 2016 GEDEMPTE SCHALBURGERGRACHT 99 2021AK Haarlem info@daretosharefoundation.com 06-81318513

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 www.kinderfondsennederland.nl Stichting Kinderfondsen Nederland Beleidsplan 2016-2020 Inhoud Pagina 1. Inleiding beleidsplan 1 2. Stichting Kinderfondsen Nederland 1 3. Doelstelling

Nadere informatie

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking ingediend op 439 (2014-2015) Nr. 1 16 juli 2015 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Ingeborg De Meulemeester, Sabine de Bethune, Herman De Croo, Tine Soens en Wouter Vanbesien betreffende onderwijs

Nadere informatie

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 1. Introductie... 2 2. Doelstelling... 2 3. Projecten... 3 4. Bestuursorganisatie... 4 5. (Financieel) beleid... 4 6. Doelgroep...

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Inleiding Present Harderwijk heeft als doel een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Wij

Nadere informatie

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2013. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2013. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord Stichting Emda Beknopt Jaarverslag 2013 Voorwoord Vanaf 2014 is er voor Organisaties met een ANBI-status, zoals Stichting Emda, een publicatieplicht via de website. De Stichting meent met de publicatie

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Coming Home!

Strategisch beleidsplan Coming Home! Strategisch beleidsplan Coming Home! 2 maart 2015 v1.2 defiitief pagina 1 1. Inleiding In dit document wordt het strategisch beleid van de stichting Coming Home! beschreven. In dit strategisch beleid beschrijven

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2. Inleiding 3. Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5. Communicatie 6.

INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2. Inleiding 3. Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5. Communicatie 6. INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2 Inleiding 3 Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5 Communicatie 6 Fondsenwerving 7 Personeel & Organisatie 8 Financiele onderbouwing 9 Kernwaarden 10 1 Vooraf

Nadere informatie

Investeren in zelfredzaamheid. Rabobank Foundation

Investeren in zelfredzaamheid. Rabobank Foundation Investeren in zelfredzaamheid Rabobank Foundation Hoe help je mensen om zelfred zaam te worden? Dat is een vraagstuk waar Rabobank Foundation zich al ruim 40 jaar mee bezig houdt. Zelfredzaamheid bete

Nadere informatie

Giften aftrekbaar voor de belasting, omdat Kwahu-Ghana erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI) JAARVERSLAG 2011

Giften aftrekbaar voor de belasting, omdat Kwahu-Ghana erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI) JAARVERSLAG 2011 STICHTING KWAHU GHANA Secretariaat: Linde 18 5509 NG VELDHOVEN E-mail: schier@ xs4all.nl Website: www.kwahu-ghana.nl Banknr. 1338.48.973 Giften aftrekbaar voor de belasting, omdat Kwahu-Ghana erkend is

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

BEDRIJVEN KINDERARBEID AANPAKKEN

BEDRIJVEN KINDERARBEID AANPAKKEN VIETNAMESAMEN MET BEDRIJVEN KINDERARBEID AANPAKKEN Vietnam is het eerste land in Azië dat in 1990 het kinderrechtenverdrag ondertekende. Het Zuid-Aziatische land kan zich inmiddels tot de middeninkomenslanden

Nadere informatie

Emerge Kinder Fonds Jaarverslag Inleiding Visie... 2 Projecten Emerge Kinder Fonds... 2 Bestuur en management... 2

Emerge Kinder Fonds Jaarverslag Inleiding Visie... 2 Projecten Emerge Kinder Fonds... 2 Bestuur en management... 2 Financieel Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Visie... 2 Projecten Emerge Kinder Fonds... 2 Bestuur en management... 2 Algemene toelichting... 3 Waarderingsgrondslagen... 3 Grondslagen van resultaatbepaling...

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Jaarverslag 2012 Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel ondersteunt de activiteiten van de Koninklijke Schouwburg

Nadere informatie

Programma Zambia. 1. Context analyse. 2. Programmadoelstellingen

Programma Zambia. 1. Context analyse. 2. Programmadoelstellingen Programma Zambia 1. Context analyse Zambia is een land dat zwaar is getroffen door de HIV/aids epidemie. Ruim 21% van de bevolking is geïnfecteerd met het virus. Mede hierdoor heeft het land het hoogste

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

Stichting In de Ruimte Suriname

Stichting In de Ruimte Suriname Stichting INFORMATIE MATERIAAL Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Colofon De Stichting Stichting In de Ruimte is een onafhankelijke Christelijke organisatie die het welzijnsniveau

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid Doingoood

Duurzaamheidsbeleid Doingoood Duurzaamheidsbeleid Doingoood Over Doingoood Doingoood bestaat uit 2 delen: Doingoood volunteer work (sociale onderneming) en Doingoood foundation (stichting). In al onze werkwijzen en procedures gaan

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you.

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you. ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING Naam instelling Stichting kans4you Adres Edelherweg 121 Postcode Website 1338 JS Almere www.kans4you.eu KvK 32141926 BESTUURSAMENSTELLING Voorzitter Secretaries Penningmeester

Nadere informatie

Activiteiten verslag 2013

Activiteiten verslag 2013 Activiteiten verslag 2013 Voorwoord Stichting Talud richt zich op het ondersteunen van kleinschalige integrale kinderprojecten die voor ogen hebben de zelfredzaamheid van kinderen te vergoten. Dit doet

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING TALUD

BELEIDSPLAN STICHTING TALUD BELEIDSPLAN STICHTING TALUD Amsterdam, juli 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. De stichting... 3 1.1 Gegevens... 3 1.2 Het bestuur... 3 1.3 ANBI... 3 2. Missie, visie, doelstellingen... 4 2.1 Missie... 4 2.2 Visie...

Nadere informatie

ANBI-data per 1-1-2014

ANBI-data per 1-1-2014 Tenaamstelling Statutair: ANBI-data per 1-1-2014 "Stichting fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en ontplooiing van leerplichtige kinderen" Roepnaam: "Stichting Leergeld Breda" Fiscaal nummer 8127

Nadere informatie

Amsterdam, December 2012

Amsterdam, December 2012 Amsterdam, December 2012 Beleidsplan Muses 2012 2016 1 Hoofdstuk 1 Samenvatting Inleiding Het doel van stichting Muses is om de impact van vrijwilligers wereldwijd te vergroten. Enerzijds om hiermee alle

Nadere informatie

Lokale fondsenwerving 29 november 2014. Robert Wiggers Eva van Amstel

Lokale fondsenwerving 29 november 2014. Robert Wiggers Eva van Amstel Lokale fondsenwerving 29 november 2014 Robert Wiggers Eva van Amstel Programma Action for Children & Change the Game Ervaringen? Lokale fondsenwerving Actie bedenken Bespreken Partindag 29 november 2014

Nadere informatie

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014 Voorwoord In het kader van de nieuwe ANBI-regeling per 1 januari 2014 zijn stichtingen met een ANBI status, zoals Stichting Furaha, verplicht hun jaarverslag te publiceren via internet. Stichting Furaha

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland 1 Inhoud Identiteit van de organisatie Naam, contactgegevens en registraties Doelstelling Visie Missie Waarden Theorie van verandering

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Fadhili

JAARVERSLAG Stichting Fadhili JAARVERSLAG 2015 Stichting Fadhili Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Activiteiten in Afrika 3 A. Burundi 3 B. Democratische Republiek Congo 4 C. Rwanda 6 2. Activiteiten in Nederland 7 A. Fondsenweving 7 B.

Nadere informatie

Leven met een handicap in Peru Samenvatting Verkenningsonderzoek

Leven met een handicap in Peru Samenvatting Verkenningsonderzoek Leven met een handicap in Peru Samenvatting Verkenningsonderzoek Wensen, behoeften, belemmeringen en kansen van mensen met een lichamelijk handicap in Peru m.b.t. sociale en economische participatie Cisca

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2014 Stichting Terima Kasih Plaggeberg 27 (postadres) 3956 BK Leersum KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Stichting Samburu Child Support www.samburuchild.com - info@samburuchild.com ABN AMRO 43.79.68.553 KvK 18084586 Lassuslaan 97, 3723 LJ Bilthoven

Stichting Samburu Child Support www.samburuchild.com - info@samburuchild.com ABN AMRO 43.79.68.553 KvK 18084586 Lassuslaan 97, 3723 LJ Bilthoven JAARVERSLAG STICHTING SAMBURU CHILD SUPPOR T 2015 1 Jaarverslag Stichting Samburu Child Support 2015 1. Voorwoord Dit document betreft het jaarverslag van Stichting Samburu Child 2015. Dit verslag is een

Nadere informatie

Vastgesteld door de stuurgroep (voorloper bestuur) d.d. 24 april 2015

Vastgesteld door de stuurgroep (voorloper bestuur) d.d. 24 april 2015 BELEIDSPLAN 2015 2016 STICHTING UNTENU Nood- & Studiefonds voor LHBT s met hiv in Cambodja Vastgesteld door de stuurgroep (voorloper bestuur) d.d. 24 april 2015 Situatieschets arme hiv-positieve LHBT's

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 Beleidsplan Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 beleidsplan 2015-2018 pagina 1 Inleiding. In dit beleidsplan legt de Stichting Hart voor Cambodja (Stichting HvC) haar beleidsvoornemens vast voor de

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie