Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi (OWBM)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi (OWBM)"

Transcriptie

1 Jaarverslag over het jaar 2012 Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi (OWBM) Louise Hardenbergsingel 3, 2331BM Leiden Kvknummer:

2 Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi Bestuursverslag Algemene informatie over de fondsenwervende instelling Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi (SOWBM) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) die fondsen werft om een bijdragen leveren aan het bevorderen van het geestelijk en maatschappelijk welzijn van de weeskinderen van Malawi rond de stad Blantyre door middel van medische zorg. Daartoe wordt momenteel onder verantwoordelijkheid van de Blantyre Orphans Care Foundation (Ahava ) in het arme en afgelegen Chikhwawa district een kliniek opgezet. De kliniek zal naast goede medische zorg, ook gezondheidsvoorlichting geven gericht op behandeling en bestrijding van ziekten zoals malaria, cholera, bilharzia en HIV/AIDS. Beleid De stichting organiseert in samenwerking met het thuisfrontcomité van Chris Onderstal en VPEZending de financiële ondersteuning van Ahava in Malawi. De financiële ondersteuning wordt ontvangen van vaste donateurs, kerken en maatschappelijke organisaties en incidentele giften. De financiële ondersteuning richt zich op de exploitatie en het management van de kliniek in Lauji 1 in Chikhwawa, zoals deze wordt vormgegeven door Chris Onderstal en de ondersteuning van Chris Onderstal om haar noodzakelijke uitgaven te kunnen voldoen. Specifiek draagt de stichting bij in de reis en verblijfkosten die samenhang met de projecten van Ahava in Malawi, de kosten levensonderhoud van Chris Onderstal, inclusief haar pensioenopbouw en haar verzekeringspremies. Alle ontvangen giften zijn bestemd voor bovenvermeld doel. Daarom vind er geen vermogensvorming plaats. De bestuurders doen hun werk onbezoldigd en er wordt gestreefd naar een zo laag mogelijk kostenniveau voor de stichting. Gang van zaken gedurende het verslagjaar In 2012 is in samenwerking met de Wilde Ganzen en enkele kerken een fondsenwervingsactie gestart om de bouw van de kliniek te realiseren. In 2011 en 2010 had de stichting reeds fondsen ontvangen voor de bouw van de kliniek. In 2012 is Stichting Bouwen met de bouw aangevangen. Daarnaast is geld geïnvesteerd in een landbouwproject op een terrein dat daartoe in Lauji 1 is beschikbaar gesteld. Toekomstparagraaf Voor 2013 is de inzet van menskracht en middelen gericht op het ondersteunen bij het opzetten van de kliniek in het dorp Lauji 1 in het district Chikhwawa en het voorzien in woonruimte aldaar voor Chris Onderstal. Die ondersteuning betreft het organiseren van de financiële ondersteuning voor dit doel, advisering en administratieve ondersteuning. Voor de activiteiten wordt jaarlijks een begroting opgesteld. De begroting is in de bijlage bij de financiële verslaggeving opgenomen. Blad 2/7

3 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (in euro s) ACTIVA 31 december december 2011 Te vorderen rente Liquide middelen ===== ===== PASSIVA Bestemd voor ondergrondse watertanks Bestemd voor tuinman Bestemd voor Samson Bestemd voor wachters 220 Bestemd voor ombouw containers Bestemd voor bouwproject Ahava Bestemd voor bouw huis Chris Bestemd voor weduwe 75 Bestemd voor Auto Nader te bestemmen ===== ===== STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET JAAR 2012 (in euro s) Ontvangen giften 100% Waarvan voor: Algemene en persoonlijke bijdragen Bouwproject kliniek Ahava Overige projecten Ahava Rentebaten Totaal baten Betaald voor persoonlijke ondersteuning Doorgezonden voor Ahava Doorgezonden voor Bouwproject Ahava Mutatie nog door te zenden giften Totaal voor de doelstelling Kosten fondsenwerving Wilde Ganzen project Communicatiekosten en overige kosten Totaal verwervingskosten 10,1% ,1% 349 Saldo baten en lasten ==== ==== 1 Blad 3/7

4 KASSTROOMOVERZICHT OVER HET JAAR 2012 (in euro s) Ontvangen giften Ontvangen rente Persoonlijke ondersteuning Doorgezonden voor Ahava Doorgezonden voor Bouwproject Ahava Kosten Wilde Ganzen project Communicatiekosten en overige kosten Kasstroom uit operationele activiteiten ===== ===== Liquide middelen per 1 januari Mutatie liquide middelen Liquide middelen per 31 december Blad 4/7

5 TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN ALGEMEEN De Stichting is per 20 juni 2003 opgericht en heeft primair ten doel het bevorderen van geestelijk en maatschappelijk welzijn van wezen door middel van medische zorg rond de stad Blantyre in Malawi. De hulpverlening geschiedt ongeacht politieke, godsdienstige of andere overtuiging en ongeacht afkomst naar ras, sekse, huidskleur of taal. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het verlenen van medische zorg, verstrekken van geneesmiddelen, het opzetten en uitbouwen van een kliniek, het in dienst nemen en (doen) opleiden van medisch en ondersteunend personeel, het geven van voorlichting over HIV preventie, algemene hygiëne en dergelijke, het samenwerken met regionale ziekenhuizen en klinieken en het onderhouden van relaties met overheid en plaatselijke instanties. De stichting beoogt niet het maken van winst. GRONDSLAGEN Algemeen De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De waardering en resultaatbepaling is gebaseerd op historische uitgaafprijzen. Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde tenzij anders aangegeven. Resultaat Baten worden verantwoord in het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. Lasten worden verantwoord op het moment dat deze voorzienbaar zijn. TOELICHTING OP DE AFZONDERLIJKE POSTEN VAN DE BALANS Liquide middelen De liquide middelen betreffen direct opeisbare tegoeden bij de ABN AMRO Bank. Door te zenden giften en overige verplichtingen De door te zenden giften en overige verplichtingen worden binnen een jaar afgewikkeld. Toelichting op baten en lasten per project Kliniek Watertanks Containerombouw Auto Omheinin g Stand per 1 januari Huis Besteed aan de doelstelling Stand per 1 januari Overige giften Besteed aan de doelstelling Stand per 31 december Blad 5/7

6 Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi vervolg Tuinman Stand per 1 januari 2011 Samson Wachters Weduwe Overig Totaal Overige giften Besteed aan de doelstelling overige Stand per 1 januari 2012 Overige giften Besteed aan de doelstelling Overige bestedingen Stand per 31 december 2012 De kolom overige heeft betrekking op bijdragen aan de exploitatie van Ahava in Malawi en de persoonlijke ondersteuning van Chris Onderstal, managing director van Ahava in Malawi. Het percentage verwervingskosten bedraagt 10,1% (2011: 0,1%). Deze kosten hebben met name betrekking op de ontwikkeling en productie van audiovisuele middelen en de websites ter ondersteuning van de fondsenwerving. In 2012 zijn deze kosten hoger uitgevallen in verband met de Wilde Ganzen aktie voor de bouw van de kliniek. Overige informatie De stichting heeft geen werknemers in dienst. De bestuurders doen hun werkzaamheden onbezoldigd. Blad 6/7

7 Bijlage (geen deel uitmakend van het Financieel Verslag over het jaar 2012 van de Stichting) Totaaloverzicht van ontvangsten, kosten en investeringen Ahava (bedragen in euro s) Begroting 2012 Realisatie 2012 Realisatie 2011 Begroting 2013 Baten Bouwproject en overige specifieke bestemmingen Ontvangsten uit gezamenlijke acties Algemeen Ontvangen giften Verkoop auto Rentebaten Bestemd voor de doelstelling Lasten Huishouding, reis en verblijfkosten Pensioen en verzekeringspremies Personeel, vervoer, communicatie en overige projectkosten Ahava Kosten gezamenlijk acties Overige kosten Totaal lasten (exclusief afschrijvingen) Investeringen Vervanging auto Bouwproject (inclusief voorbereidende werkzaamheden) Watertanks ondergronds Miniregenwatercontainers Ombouw en overkapping zeecontainers Moringaproject, Omheining Totaal investeringen Mutatie beschikbare geldmiddelen (80.355) (1.012) (2.000) Blad 7/7

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN INHOUD 1 BESTUURSVERSLAG 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 2.2 Staat van baten en lasten over 2012 2.3 Toelichting

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3 Stichting Jeugdsportfonds Nijmegen te Nijmegen. Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Rapport Financieel Jaarverslag 2013 Bestuursverslag Jaarrekening Statutaire naam

Nadere informatie

Stichting Inspire2liveMusic

Stichting Inspire2liveMusic Stichting Inspire2liveMusic te Hendrik Ido Ambacht Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken 2012 Stichting Inspire2liveMusic 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2012 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012

Balans per 31 december 2012 Balans per 31 december 2012 Vaste activa Toelichting 31 december 2012 Materiële vaste activa 1 204.983 Vlottende activa Voorraden 2 7.510 Vorderingen 3 37.128 Liquide middelen 379.976 629.597 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Jaarverslag 2012 Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel ondersteunt de activiteiten van de Koninklijke Schouwburg

Nadere informatie

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013 Rosmalen JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 7 Staat van baten

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam Rapport betreffende financieel jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Statutaire naam 2 Doelstelling 2 Samenstelling bestuur

Nadere informatie

Stichting Guusje Nederhorst Fonds. te Amsterdam

Stichting Guusje Nederhorst Fonds. te Amsterdam Stichting Guusje Nederhorst Fonds te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoud Pagina BESTUURSVERSLAG Algemeen Activiteitenverslag Begroting 2015 Toekomstbeleid 3 4 6 8 9 JAARREKENING 2014 Balans

Nadere informatie

STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014

STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014 STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 2014 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Activa 31.03.2014 31.03.2013. Materiële vaste activa 59.798 52.351

Activa 31.03.2014 31.03.2013. Materiële vaste activa 59.798 52.351 Jaarrekening VSO Nederland 2013 2014 1.1 Balans per 31 maart 2014 Activa 31.03.2014 31.03.2013 Vaste activa Materiële vaste activa 59.798 52.351 Vlottende activa Rekening-courant VSO International 11.989

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2013 31 december 2012 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 6.965 4.132 2.5.1. 6.965 4.132 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013

Balans per 31 december 2013 Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam, Rotterdam Pagina 1 Balans per 31 december 2013 Activa Vaste activa Financiele vaste activa Effecters 1 930.432 5.516.368 Vlottende activa Vorderingen Belastingen

Nadere informatie

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht Ouder-/ Verwantenvereniging Sliedrecht JAARREKENING 2014 ouder-verwantenvereniqlnq Z Zorg- en dienstverlening... Inhoud Jaarrekening Balans per 3 1 december 2014 Baten en Lasten over 2014 Toelichting op

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me Stichting Shoot Me vastgesteld op 3 juni 2014 inhoud Samenstellingsverklaring pagina 3 Bedrijfsgegevens en grondslagen pagina 4 Balans pagina 6 Staat van baten en lasten pagina 8 Toelichting op de Balans

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Brand New Day Vermogensbeheer NV

Jaarverslag 2009. Brand New Day Vermogensbeheer NV Jaarverslag 2009 Brand New Day Vermogensbeheer NV Inhoud Directieverslag 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2009 3-4 Winst- en verliesrekening over de periode 13 maart 2009 tot en met 31 december 2009

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Samenwerkende Hulporganisaties 2012

Jaarrekening Stichting Samenwerkende Hulporganisaties 2012 Jaarrekening Stichting Samenwerkende Hulporganisaties 2012 CARE Nederland, Cordaid Mensen in Nood, ICCO & KerkinActie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Save the Children, Stichting Vluchteling, Terre

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13. 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2012 31 december 2011 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.052 VLOTTENDE ACTIVA

Nadere informatie

Rabobank Foundation: De cijfers achter zelfredzaamheid

Rabobank Foundation: De cijfers achter zelfredzaamheid Rabobank Foundation: De cijfers achter zelfredzaamheid Financieel jaarverslag 2013 Interview Inhoud Rabobank Foundation steunt projecten die mensen helpen een zelfstandig economisch bestaan op te bouwen

Nadere informatie

Verslag 2014 Stichting Alpha-cursus Nederland Driebergen Stichting Alpha-cursus Nederland te Driebergen

Verslag 2014 Stichting Alpha-cursus Nederland Driebergen Stichting Alpha-cursus Nederland te Driebergen te Verslag inzake jaarstukken 2014 7 mei 2015 1 INHOUDSOPGAVE Pagina VERSLAG 2014 1 Algemeen 4 2 Medewerkers 5 3 Jaarverslag 5 4 Resultaatvergelijking 6 FINANCIEEL VERSLAG 2014 Jaarrekening 1 Balans per

Nadere informatie

Inhoud. Pagina. Kerncijfers 4. Bestuursverslag 5. Jaarrekening 8. Balans per 31 december 2001 9. Staat van Baten en Lasten 10

Inhoud. Pagina. Kerncijfers 4. Bestuursverslag 5. Jaarrekening 8. Balans per 31 december 2001 9. Staat van Baten en Lasten 10 Jaar verslag Inhoud Pagina Kerncijfers 4 Bestuursverslag 5 Jaarrekening 8 Balans per 31 december 9 Staat van Baten en Lasten 10 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 12 Toelichting op de

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014. Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014. Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Beoordelingsverklaring 3 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven

RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven Ten geleide In deze RJ-Uiting is een nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven opgenomen.

Nadere informatie

JAARREKENING Bedrijfsraad 2013

JAARREKENING Bedrijfsraad 2013 JAARREKENING Bedrijfsraad 2013 STICHTING BEDRIJFSRAAD MOTORVOERTUIGENBEDRIJF EN TWEEWIELERBEDRIJF Adres: Waterveste 1A 3992 DB Houten Postbus 491 3990 GG Houten telefoon 030-6354010 www.bedrijfsraad.nl

Nadere informatie

Free Press Unlimited jaarverslag 2013 onze jaarrekening

Free Press Unlimited jaarverslag 2013 onze jaarrekening Free Press Unlimited jaarverslag 2013 onze jaarrekening Cfinancie verslag el Inleiding Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Kasstroomoverzicht Waarderingsgrondslagen Toelichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

RAPPORT betreffende het verslag 2014 van Stichting Gascaria te Noordgouwe

RAPPORT betreffende het verslag 2014 van Stichting Gascaria te Noordgouwe RAPPORT betreffende het verslag 2014 van Stichting Gascaria te INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT Algemeen 1 Verslag Toelichting op het verslag Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Stichting Joyce Tol Fonds Nieuwkoop

JAARREKENING 2013. Stichting Joyce Tol Fonds Nieuwkoop JAARREKENING 2013 Stichting Joyce Tol Fonds Nieuwkoop INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMENE BESCHOUWINGEN Opdracht Algemeen FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 1 Rekening van baten

Nadere informatie