Voor, tijdens en na het afscheid. Informatiebrochure over de administratieve aangelegenheden rond een overlijden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor, tijdens en na het afscheid. Informatiebrochure over de administratieve aangelegenheden rond een overlijden."

Transcriptie

1 Voor, tijdens en na het afscheid Informatiebrochure over de administratieve aangelegenheden rond een overlijden.

2 Op 't eind berusting toen je ons verliet, glimlach door herinnering, tranen vol verdriet Dood is 'n zekerheid in dit leven, zelfs de oudste boom zal 't eens begeven Maar jouw wortels gaan nooit verloren, want zie, een nieuwe kiem in 't ochtendgloren... Het OCMW Borgloon wenst u veel sterkte bij het verlies van uw dierbare. 2

3 Voorwoord Dood, rouw en verlies zijn thema s die we liever niet te veel in gedachten hebben. We voelen ons vaak ongemakkelijk bij het denken aan de dood. Iemand verliezen is dan ook erg pijnlijk. Toch is denken aan de dood en het maken van keuzes hieromtrent zeer belangrijk. Door het samenbrengen van belangrijke informatie over dit onderwerp hopen wij u te helpen tijdens de moeilijkste momenten in uw leven. Het OCMW Borgloon wenst u veel sterkte bij het verlies van uw dierbare. Jean-Bernard Croux secretaris OCMW Jo Dardenne voorzitter OCMW 3

4 Inhoud 1. WAT KAN U REGELEN VOOR UW OVERLIJDEN? 1. Laatste wilsbeschikking 2. Euthanasie 3. Uw testament 4. Schenking 5. Verzekering 6. Palliatieve verzorging 7. Orgaantransplantatie 8. Afstand van je lichaam voor de wetenschap 2. WAT OP HET MOMENT VAN HET OVERLIJDEN? 1. Aangifte en begrafenisondernemer 2. Begrafenis en crematie 3. Plechtigheden en rituelen 3. WAT NA EEN OVERLIJDEN? 1. Erfenis 2. Successierechten 3. Overlevingspensioen 4. Ziekenfonds 5. Wezenbijslag en voogdij 6. Beroepsziekten en arbeidsongevallen 7. Verzekeringsmaatschappijen 8. De auto 9. Financiële instellingen 10. Werkgever, werkloosheidskas of pensioenkas 11. Andere formaliteiten 12. Hulp 13. Rouwverwerking 4

5 1.WAT KAN U REGELEN VOOR UW OVERLIJDEN? 1. Laatste wilsbeschikking Iedereen kan tijdens zijn leven vrijwillig een schriftelijke verklaring afleggen over de wijze van teraardebestelling die men verkiest. In een laatste wilsbeschikking legt u vast of u wenst gecremeerd of begraven te worden. Daarbij kan u ook het ritueel opgeven van de levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid. In het bevolkingsregister van uw woonplaats kan u een laatste wilsbeschikking laten registreren. De dienst burgerlijke stand controleert bij elke aangifte van overlijden de laatste wilsbeschikking en gaat dus na of uw wensen gerespecteerd worden. Op het formulier dat moet ingevuld worden, kan een keuze gemaakt worden uit de volgende vermeldingen: begraven worden, gecremeerd worden, crematie gevolgd door de begraving van de as, crematie gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats, crematie gevolgd door verstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats, crematie gevolgd door verstrooiing van de as op de Belgische territoriale zee, crematie gevolgd door verstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of de Belgische territoriale zee, 5

6 crematie gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats, crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats. Informatie: Administratief Centrum Speelhof Borgloon tel fax Openingsuren: maandag: 9u 12u / namiddag gesloten dinsdag: voormiddag gesloten / 14u 19u woensdag: 9u 12u / 14u 16u donderdag: 9u 12u / 14u 16u vrijdag: 9u 12u / namiddag gesloten 2. Euthanasie Soms is men zo ziek, of heeft men zoveel pijn dat het leven niet meer aantrekkelijk is. Om ongeneeslijk zieke mensen te helpen hun leven waardig te eindigen is er een euthanasiewet gekomen. Deze laat in bepaalde gevallen euthanasie toe. Euthanasie betekent letterlijk zachte dood. Mensen kunnen kiezen voor een rustige en geplande manier van sterven en hoeven niet meer ondragelijk te lijden tot hun laatste adem. Omdat euthanasie betekent dat we zelf gaan beslissen over leven en dood, zijn er natuurlijk strenge regels van toepassing. Ten eerste moet men meerderjarig zijn en handelingsbekwaam, d.w.z. dat men ten volle bewust moet zijn en over alle verstandelijke vermogens moet 6

7 beschikken. Men kan euthanasie vragen bij ernstige, ongeneeslijke aandoeningen waarbij de situatie uitzichtloos is en men voortdurend ondraaglijk lichamelijk of geestelijk lijdt, voor zover men samen met de dokter tot de conclusie komt dat er geen enkele andere mogelijkheid bestaat om het lijden te verzachten dan de zieke door actieve levensbeëindiging uit zijn leed te verlossen. Het is noodzakelijk er nadrukkelijk op te wijzen dat de voorwaarden van ongeneeslijke ziekte, uitzichtloze onbestrijdbaarheid en aanhoudend ondraaglijk lichamelijk of psychisch leed samen moeten vervuld zijn. De familie van de zieke kan niet vragen om euthanasie. Dat is immers geen euthanasie. Het moet komen van de patiënt zelf. Anderen, zoals de familie of de dokter, hebben niet het recht om over andermans leven en sterven te beschikken en te beslissen. Daarom is het van het grootste belang dat men op voorhand een 'wilsverklaring' invult om te kennen te geven wat men wil als men door ongeneeslijke ziekte of ongeval in een onomkeerbare bewusteloosheid terecht zou komen.. Betrokkene kan - maar dit is geen verplichting één of meerdere 'vertrouwenspersonen' aanduiden die ermee belast worden hem in dit geval te vertegenwoordigen in gesprekken met de dokters. Let wel : die vertrouwenspersoon mag niet je eigen dokter zijn. De wilsverklaring moet met twee getuigen op papier worden gezet. Minstens één van die getuigen mag geen erfgenaam zijn of anderszins materiëel belang hebben bij de dood van de patiënt. Kan men zelf niet meer schrijven, 7

8 dan mag men dat laten doen door een persoon die men aanduidt. Zo'n wilsverklaring is maximaal 5 jaar geldig. Het is dus van het grootste belang die tijdig te vernieuwen. Indien er niet zo'n wilsverklaring is en de patiënt komt in een toestand van ondraaglijk lijden en sterk teruggelopen bewustzijn terecht, dan kunnen dokter en familie wel samen beslissen om bepaalde behandelingen te staken of niet op te starten, om het leven niet kunstmatig te verlengen of om de pijnstilling op te drijven met verkorting van het leven als nevengevolg. Maar actief een levensbeëindigende injectie geven blijft moord. Er is een toestemming van de patient zelf, zijn dokter en een tweede dokter vereist. Indien de patiënt niet 'terminaal' is, d.w.z. indien hij vermoedelijk niet op zeer korte termijn zal overlijden, is er zelfs een raadpleging van een derde dokter nodig. Deze derde moet een psychiater of specialist in de aandoening van de patiënt zijn. Bovendien is het zo, dat er bij een niet-terminale patiënt een maand wachttijd moet zijn tussen het euthanasieverzoek en de eventuele uitvoering ervan. De dokter moet ook praten met de leden van het verzorgend team, als er een dergelijk team regelmatig contact met de patiënt onderhoudt, en met de naasten die de patiënt aanduidt. Hun toestemming is niet vereist. De beslissing blijft uiteindelijk liggen bij de dokter en de patiënt samen. Indien men niet aan een ernstige aandoening lijdt, indien de discussie over een eventuele euthanasie voorbarig is 8

9 en indien de dokter geen duidelijk standpunt lijkt in te nemen, is het zinloos om overhaast te werk te gaan. U moet immers rekening houden met het feit dat vele dokters, ook al zijn ze misschien voorstander van euthanasie, op dit ogenblik nog niet voldoende zijn geïnformeerd om een gedetailleerd gesprek aan te gaan. Het zal nog wel enige tijd vergen om alle dokters te informeren en we moeten aanvaarden dat de toestand niet van de ene op de andere dag kan veranderen. Er moet in dat geval dus een open dialoog tot stand komen waarbij de arts begrijpt dat er slechts een principieel akkoord wordt gevraagd dat later eventueel concreet ingevuld kan worden. Indien een dokter zich evenwel principieel verzet tegen elke vorm van euthanasie en indien men euthanasie als mogelijkheid wil open houden, dan zit er, zoals reeds gezegd, maar één ding op: een andere behandelende geneesheer (huisdokter of specialist, al naargelang de situatie) kiezen. Informatie: Administratief Centrum Speelhof Borgloon tel fax Openingsuren: maandag: 9u 12u / namiddag gesloten dinsdag: voormiddag gesloten / 14u 19u woensdag: 9u 12u / 14u 16u donderdag: 9u 12u / 14u 16u vrijdag: 9u 12u / namiddag gesloten 9

10 VOORBEELD WILSVERKLARING INZAKE EUTHANASIE A. Voorwerp van de wilsverklaring De heer/mevrouw. (*)Verzoekt dat voor het geval hij/zij niet meer in staat is tot wilsuiting, een arts euthanasie toepast indien voldaan is aan de voorwaarden vastgesteld in de wet van 28 mei 2002 betreffende euthanasie. (*)Herbevestigt de wilsverklaring tot euthanasie die werd opgesteld op datum (*)Herziet de wilsverklaring tot euthanasie, die werd opgesteld op datum (*)Trekt de wilsverklaring tot euthanasie, die werd opgesteld op datum. in. B. Persoonlijke gegevens van de verzoeker Mijn persoonlijke gegevens zijn de volgende: - hoofdverblijfplaats - volledig adres - identificatienummer in het Rijksregister - geboorteplaats en geboortedatum C. Kenmerken van de wilsverklaring Deze verklaring werd vrij en bewust afgelegd. Dit wordt onderschreven door de handtekening van de twee getuigen en in voorkomend geval van de vertrouwenspersonen. Ik verwacht dat deze wilsverklaring wordt geëerbiedigd. 10

11 D. De getuigen De getuigen ten overstaan waarvan ik deze verklaring afleg, zijn: - Naam en voornaam - hoofdverblijfplaats - volledig adres - identificatienummer in het Rijksregister - geboorteplaats en geboortedatum - telefoonnummer - eventuele graad van verwantschap VOORBEELD WILSVERKLARING VOOR PERSONEN FYSIEK NIET IN STAAT ZE ZELF AF TE LEGGEN De reden waarom ik zelf fysiek blijvend niet in staat ben deze wilsverklaring op te stellen en te ondertekenen is de volgende : Als bewijs hiervan voeg ik een medisch getuigschrift in bijlage. Ik heb. (naam en voornaam) aangewezen om deze wilsverklaring schriftelijk vast te leggen. De persoonlijke gegevens van voornoemde persoon zijn de volgende: - hoofdverblijfplaats - volledig adres - identificatienummer in het Rijksregister - geboorteplaats en geboortedatum - telefoonnummer - eventuele graad van verwantschap Deze verklaring is opgemaakt in. Exemplaren die worden bewaard..(op een plaats of bij een persoon) Gedaan te. Op. 11

12 Datum en handtekening van de verzoeker Datum en handtekening van de aangewezen persoon bij het niet fysiek blijvend in staat zijn van de verzoeker. (1) Datum en handtekening van twee getuigen Datum en handtekening van de aangewezen vertrouwensperso(o)n(en) (1) (bij iedere datering en handtekening worden de hoedanigheid en de naam vermeld) (1) in voorkomend geval (*) schrappen wat niet past 3. Uw testament Het opmaken van een testament betekent dat je in zekere mate kan meebeslissen over wat er na je overlijden met je vermogen gebeurt. Je kan op die manier de afhandeling van je erfenis meer naar je eigen wens laten verlopen. In een testament kan je naast geldzaken ook andere zaken regelen. Je kan beslissen of je gecremeerd wil worden, je kan iemand aanduiden die je begrafenis regelt, je kan een voogd voor je minderjarige kinderen aanstellen en dergelijke. In de meeste gevallen kost een testament bij de notaris tussen 200 en 250. U krijgt bij de notaris een notariële akte die garandeert dat uw laatste wil correct wordt uitgevoerd. Om een testament op te stellen, neem contact op met een notaris. Informatie: bij uw notaris 12

13 4. Schenking Schenken is een manier om tijdens uw leven uw bezittingen geheel of gedeeltelijk tussen erfgenamen te verdelen. U kan zo de verstandshouding in uw familie verzekeren en het risico op twisten en discussies verminderen als u er niet meer bent. Schenken biedt u ook de mogelijkheid om uw erfgenamen successierechten te besparen. Als u minstens drie jaar na de schenking overlijdt, wordt in de berekening van de successierechten geen rekening meer gehouden met wat vooraf geschonken is. Bij een vroeger overlijden, gaat dit voordeel wel verloren. Er zijn twee manieren om iets te schenken, namelijk een handgift en een notariële akte. Meubelen, geld, juwelen of kasbons kan u schenken met een handgift. Het betreft hier het werkelijk van hand tot hand geven van een goed. Je stelt best een schriftelijk bewijs op van de handgift. Een huis, appartement, gronden kan u enkel schenken via een notariële akte. Ook in een huwelijkscontract kunnen echtgenoten elkaar inzake erfrecht bevoordelen. In een huwelijkscontract kun je ook schenkingen doen aan de kinderen die nog geboren moeten worden. Een huwelijkscontract kan je afsluiten bij de notaris. Informatie: bij uw notaris 13

14 5. Verzekering Je kan tijdens je leven een aantal verzekeringen afsluiten, die bij overlijden zorgen voor een kapitaaluitkering of die de begrafeniskosten helpen dekken. Levensverzekering Bij een levensverzekering wordt er een onderscheid gemaakt tussen de uitbetaling van een kapitaal bij het bereiken van een bepaalde leeftijd of het uitkeren van een bedrag na je overlijden aan echtgenoot, partner, ouders, kinderen of vrienden. Een levensverzekering is aftrekbaar van de belastingen als je je familie tot in de tweede graad begunstigt. Bij het begunstigen van vrienden of kennissen is het niet aftrekbaar. Uitvaartverzekering Wanneer je een uitvaartverzekering hebt, betaalt en regelt de verzekeringsmaatschappij de uitvaart. In deze verzekering zijn kist, plechtigheid, drukwerk, en dergelijke inbegrepen. Schuldsaldoverzekering Door een schuldsaldoverzekering af te sluiten, ben je er zeker van dat bij je overlijden de verzekeringsmaatschappij je schulden afbetaalt bij de bank. We denken hier vooral aan leningen voor het bouwen of kopen van huizen. Zonder deze verzekering maken je schulden deel uit van je erfenis. Informatie: bij uw verzekeringsmaatschappij 14

15 6. Palliatieve verzorging Palliatieve verzorging is er voor mensen waarvan men weet dat zij niet meer lang te leven hebben. Men probeert hen een zo aangenaam mogelijk levenseinde te geven. In Limburg is er een organisatie die zich daarmee bezighoudt: Pallion vzw. Pallion is een palliatieve Limburgse ondersteuningsequipe. Deze dienst kan u helpen met alles dat met palliatieve verzorging te maken heeft. U kan hen altijd bereiken op het nummer Zij hebben hun vestiging op de Albrecht Rodenbachstraat 29 te Hasselt. Tegenwoordig vindt u in veel ziekenhuizen ook een palliatieve eenheid. U kan in het ziekenhuis terecht bij de sociale dienst voor meer informatie. Terminale patiënten hebben, als ze in eigen huiskring worden verzorgd, ook recht op een tegemoetkoming. De ziekenfondsen betalen een premie uit. De aanvraag hiervoor gebeurt via de huisarts. De aanvraag kan gebeuren als het overlijden binnen de drie maanden verwacht wordt en medische ingrepen of therapieën niet meer kunnen helpen. Voor de naasten van terminale patiënten bestaat ook een mogelijkheid tot palliatief verlof. Dit kan via de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening worden aangevraagd. Informatie: Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Uw huisarts Uw ziekenfonds 15

16 transplanteren, zonder dat iemand toestemming die getekend in uw leven, betekent dit dat men na overlijden uw organen kan gebruiken om geven. In de meeste ziekenhuizen wordt echter toestemming gevraagd aan de familieleden om transplantatie te laten doorgaan, als er geen schrif bezwaar is getekend tijdens het leven van de betrokk Indien u echt donor wil zijn en vreest dat uw famili zal weigeren, kan u zich ook expliciet donor stellen. betekent dat men ongeacht de toestemming van familie de transplantatie zal doorvoeren. U kan expliciet donor stellen via een formulier op het sta gemeentehuis. U verklaart dan dat u na uw overl wel organen wil schenken. 8. Afstand van je lichaam voor de wetensch Je lichaam afstaan aan de wetenschap is eveneens iet je al bij je leven moet regelen. Je moet eigenhandig wilsuiting schrijven waarin je bevestigt dat je lich 16

17 1. De aangifte en de begrafenisondernemer Een geneesheer komt het overlijden van uw die vaststellen. Hij maakt een overlijdensattest op waari bevestigt dat de persoon overleden is. Dag en nacht is er een begrafenisondernemer bereik Hij is degene die grotendeels de begrafenis regelt kan met hem overleggen omtrent uw wensen in ver met de uitvaart, de opbaring, de kennisge enzoverder. De begrafenisondernemer doet aangifte van overlijden bij de burgerlijke stand van de gemeente uw dierbare is overleden. Indien deze geme verschillend is van de gemeente waar uw die gedomicileerd is, brengt de gemeente waar de aan gebeurde de andere gemeente op te hoogte. Belangr dat de aangifte zonder verwijl, dus zo snel mog gebeurt. 17

18 overlijdensattest van de dokter, identiteitskaart van de overledene, trouwboekje van de overledene, trouwboekje van de ouders van de overle of een uittreksel uit het geboortereg indien de overledene, rijbewijs van de overledene. U krijgt op het gemeentehuis een aantal uittreksels u overlijdensakte. Deze akte heeft u nodig om de offi instellingen op de hoogte te brengen. Informatie: Dienst Burgerlijke stand van de gemeente 2. Begrafenis en crematie Voor informatie over wijzen van begraving of crem kan u eventueel contact opnemen met een prieste moreel consulent of met een begrafenisondernemer. 18

19 Afhankelijk van het geloof van de overledene en uzelf als nabestaande kunnen allerlei plechtigh worden voltrokken. U kan zoals de meeste mensen begrafenisplechtigheid organiseren in de kerk, indien u niet zo gelovig bent, kan u ook een plechtig regelen in de aula van het crematorium. Hoe de begrafenisplechtigheid zich voltrekt, kan u nabestaande grotendeels zelf beslissen. Belangrijk i u goed nadenkt over de manier van afscheid ne zodat u hier ook volledig achter kan staan. Rituelen overlijden zijn er immers om te kunnen rouwen en verlies te kunnen verwerken. Voor informatie rond de begrafenisplechtigheden k contact opnemen met de begrafenisondernemer of plaatselijke priester of moreel consulent. 19

20 - alle afstammelingen van de overlede kinderen, kleinkinderen - wanneer er geen afstammelingen zijn: ou broers en zussen (of afstammelingen) - alle bloedverwanten in opgaande lijn: ou grootouders, - overige zijverwanten: tantes, nichten, neven Elke voorgaande orde sluit de volgende orde uit. Binnen elke orde bepaalt de graad of men al dan niet Echtgenoten krijgen het vruchtgebruik van de nalatenschap, de kinderen krijgen de blote eigen Vruchtgebruik is het recht om van een zaak waarvan ander eigendom heeft, het genot te hebben zoal eigenaar zelf, maar onder verplichting de zaak ze stand te houden. Blote eigendom is een eigendomstitel waarbij rekening moet houden met de vruchtgebruiker. Pa overlijden van de vruchtgebruiker kan de eigenaar het goed doen wat hij wenst. Tot dan moet reke gehouden worden met de vruchtgebruiker. 20

21 gekend. Degene die het testament in zijn bezit h moet zich melden bij de notaris. De aangifte van nalatenschap moet ingediend worden bij het Kantoor Registratie en Domeinen van de woonplaats van overledene, en dit binnen de vijf maanden. Een erfenis wordt gewoonlijk onderling gere Wanneer er geen akkoord is, kan de Rechtbank Eerste Aanleg een gerechtelijke beslissing nemen ov verdeling. Een erfenis moet niet altijd aanvaard worden. Er drie mogelijkheden bij het erven: - zuivere aanvaarding: men ontvangt de erfen staat ook in voor de betaling van de even schulden. - verwerping: na verwerping wordt u bescho als zijnde nooit erfgenaam geweest. U dient de verwerping een verklaring te doen bi griffie van de rechtbank van eerste aanleg va woonplaats van de overledene. 21

22 Wanneer u een erfenis krijgt, dient u hier erfenisrechten, ook wel successierechten genoem betalen. Het bedrag dat u moet betalen aan de ove is afhankelijk van uw band met de overledene en va grootte van de erfenis. Ook het gewest waarbinn gedomicilieerd bent is van belang. regels: Het tarief voor echtgenoten, ouders het 9% en daarboven 27%. erfgenaam. stiefkinderen. De langstlevende echtgenoot erft vruchtgebruik op de ganse nalaenschap 22

23 successierechten Als erfgenaam bent u verplicht aangifte te doen va nalatenschap. U krijgt hiervoor een aanmaning va ontvanger van registratie en domeinen van de woonp van de overledene. U neemt best zelf tijdig contac met dit kantoor. Ontduiken van successierechten door net voor overlijden reeds grote hoeveelheden geld af te hale over te zetten is verboden. 3. Een overlevingspensioen Als overlevende echtgeno(o)t(e) heeft u soms rech overlevingspensioen. Dit kan u krijgen als u geen o beperkt inkomen heeft. Dit pensioen wordt bereken basis van de loopbaan van de overleden echtgeno(o)t Voor de gepensioneerde overledene neemt u contac met de pensioenkas Voor de overleden werknemer in de privé o zelfstandige neemt u contact met de gemeente 23

24 ziekteverzekering, ziekteuitkering en dergelijke gevolg. Het lidboekje en de SIS-kaart moeten worden ingelev Voor sommige aangesloten wordt tussengekomen i begrafeniskosten. De aanvraag hiervoor moet u ric tot de betrokken mutualiteit. 5. Wezenbijslag en voogdij Wezenbijslag Bij overlijden van een of beide ouders, ontstaat er op wezenbijslag voor elk kind dat gerechtigd i kinderbijslag. De wezenbijslag is hoger dan kinderbijslag. Het kinderbijslagfonds krijgt automa via de gemeente de informatie over het overlijden. onderzoek omtrent de wezenbijslag gebeurt automatisch. Moest u na het overlijden van één van de ouders vernemen van het kinderbijslagfonds, dan kan u aanvraag doen bij het kinderbijslagfonds zelf. 24

25 Het kan dat ouders een voogd aangewezen hebben in testament of een verklaring hebben afgelegd voor de Vrederechter of voor een notaris. Na overlijden word deze verklaring nageleefd. Als de gekozen persoon d voogdij aanvaardt, dan wordt deze gehomologeerd to voogd. Als er geen voogd is gekozen door de ouders, dan ga de Vrederechter over tot het horen van de naaste familieleden en wordt een voogd aangesteld na het ho van iedereen wiens verklaring nuttig kan zijn voor de Vrederechter. Indien er in de familiekring geen voogd kan worden gevonden, wordt de minderjarige toevertrouwd aan h openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van gemeente waar hij/zij zich bevindt. 6. Beroepsziekten en arbeidsongevallen Bij overlijden door een beroepsziekte of arbeidsongeval is er recht op een vergoeding voo 25

26 Verzekeringsmaatschappijen moeten op de ho worden gebracht. De polis moet worden veranderd verzekering moet worden stopgezet. Breng de verzekeringsmaatschappijen zo snel mog op de hoogte, gezien de overledene eventueel levensverzekering of een schuldsaldoverzekering afgesloten. 8. De auto De nummerplaat van de wagen: deze moet o geschrapt worden, ofwel overgedragen op overlevende echtgeno(o)t(e), de wettelijk samenwon of één van de kinderen van de overledene. schrapping kan u de plaat opsturen naar de Dir Inschrijving Voertuigen (DIV). U kan de plaat binnenbrengen bij de verzekeringsagent of u geef plaat af in de provinciale antenne van DIV. verkeersbelasting stopt op het moment van toekomen de plaat bij de Directie Inschrijving Voertuigen. inschrijvingsbewijs mag u niet meesturen, dit moet bij de wagen blijven. 26

27 Natuurlijk kan u dit geld als nabestaande nodig hebbe Via een erfrechtverklaring kan u tot 743,68 krijgen deze rekeningen. Deze verklaring kan u bekomen o gemeentehuis. Via een akte van bekendheid kan u hogere bedragen deze rekeningen krijgen. De akte van bekendheid aangevraagd worden bij de notaris of de Vrederechte 10. Werkgever/werkloosheidskas/pensioenk De werkgever moet op de hoogte zijn van het overl van de werknemer. De werkloosheidskas moet dit weten, indien de overledene een werkloosheidsuitk kreeg. Men kan dan de betalingen afsluiten. Voo pensioenkas geldt hetzelfde. 27

28 er met de huurbaas tot een akkoord kan wo gekomen. De telefoonmaatschappij moet ofwel worden opgez ofwel worden overgenomen. Binnen de twee maa overnemen betekent dat u het nummer van de overle kosteloos kan behouden. Ga na welke abonnementen, lidmaatschappen overledene had, zodat u deze kan overnemen stopzetten. Verwittig ook gas-,water-,electriciteits-en kabelmaatschappijen om de contracten stop te zette over te nemen. 28

29 Kantooruren: elke voormiddag van 08.30u tot 12.00u Teleonthaal staat ook 24/24u klaar om naar uw verha luisteren en u eventueel advies te geven. Zij bereikbaar op het nummer 106. Lotgenoten vindt u bij een aantal zelfhulpgroepen. het Trefpunt Zelfhulp kan men u helpen met het zo naar een gepaste zelfhulpgroep. Trefpunt Zelfhulp E. van Evenstraat 2 c 3000 Leuven 016/ Enkele specifieke zelfhulpgroepen in Limburg zijn: Similis Limburg: groep van nabestaanden zelfdoding Stadsomvaart Hasselt 011/

30 Vrolix Fientje, Eksterlaan 24, 3500 Ha 011/ Jules Hulsmans, Kneippstraat 48, 3600 G 089/ Lea Lijnen, Toekomststraat 29, 3530 Helcht 011/ (weduwen en weduwnaars jaar) Nelly Pellens, Zandstraat 54, 3910 Neer 011/ Rouwverwerking Een afscheid verandert het leven voor altijd, ook wanneer het niet onverwacht komt. Nabestaanden komen in aanraking met allerhande gevoelens, niet alleen verdriet maar ook woede, ongeloof, verbijster Tijdens een rouwproces moet de nabestaande geleide de pijn van het verlies verwerken. Direct na het overlijden kan men te maken krijgen met een gevoel onwerkelijkheid. Men probeert zich aan te passen aa ontstane leegte. Doorgaans gebeurt een rouwproces drie fasen: 30

31 Hoe vreemd die manier soms ook lijkt voor de buitenwereld. Meer lezen over rouwverwerking? Rouw. (algemene informatie) I. Kienhorst, P. Bo C. Huiskes, 2002 (2 de druk). LSR/NIZW/UU, Utr 8,25. ISBN Jong Verlies (over rouw bij kinderen) R. Fiddelae Jaspers, 1998 (5 de druk). Kok, Kampen, 15,90. I En hoe nu verder? (over verlies door zelfdoding E.Monsjou-Krijger (red.), 1997.Ankh-Hermes, Deventer, 4,95. ISBN Je kind verliezen (over verlies van een kind) M. v den Berg, 1997 (4 de druk). Kok, Kampen, 14,90 ISBN Als je baby sterft. Over de verwerking van miskra en doodgeboorte. M. Cuisinier en H. Janssen, 200 Unieboek, Houten, 16,50. ISBN

32 24,75. ISBN

33 dierbare. [brochure] Utrecht, oktober Stad Lommel, Omtrent overlijden, gids praktische informatie, Lommel, zonder datum Federale overheidsdienst Justitie, voogdij. [on line] Afgehaald op het internet op Stad Antwerpen, Laatste wilsbeschikking. [on line]. Afgehaald van het internet op 05/01/200 d=659 Recht op waardig sterven vzw, Vragen en antwoorden over de nieuwe Belgische wet die euthanasie uit het strafrecht haalt [on line Afgehaald van het internet op 05/01/2005: 33

34

Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen

Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen Na het overlijden van je partner heb je heel wat te verwerken. Tegelijk wordt er wel van je verwacht dat je heel wat administratie in de gaten

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE EUTHANASIE, LEVENSTESTAMENT EN LEVENSEINDE.

INFORMATIE BETREFFENDE EUTHANASIE, LEVENSTESTAMENT EN LEVENSEINDE. INFORMATIE BETREFFENDE EUTHANASIE, LEVENSTESTAMENT EN LEVENSEINDE. Levenseinde. Levenstestament. Euthanasie. Wat als ik dement wordt? Wat als ik in een uitzichtloze toestand van lijden terechtkom? Wat

Nadere informatie

Wilsverklaringen inzake mijn gezondheidszorg en mijn levenseinde

Wilsverklaringen inzake mijn gezondheidszorg en mijn levenseinde Wilsverklaringen inzake mijn gezondheidszorg en mijn levenseinde Mijn persoonlijke waarden en opvattingen Naast de uitdrukkelijke wilsverklaringen die volgen, wil ik dat altijd rekening wordt gehouden

Nadere informatie

Een gids omtrent overlijden

Een gids omtrent overlijden Een gids omtrent overlijden Sociaal huis Kuurne april 2011 Voorwoord Iemand verliezen door een overlijden is altijd een pijnlijke gebeurtenis. Daarbij komt nog dat een aantal praktische problemen moeten

Nadere informatie

het overlijden moet worden gemeld en bankzaken

het overlijden moet worden gemeld en bankzaken 5Instanties waaraan het overlijden moet worden gemeld en bankzaken Erfgenamen, legatarissen of begiftigden die tot de nalatenschap komen en een netto-erfdeel verkrijgen, moeten op de waarde van dat netto-erfdeel

Nadere informatie

HET LEVENSEINDE. Een leidraad in moeilijke momenten

HET LEVENSEINDE. Een leidraad in moeilijke momenten HET LEVENSEINDE Een leidraad in moeilijke momenten COLOFON Het levenseinde. Een leidraad in moeilijke momenten is een publicatie van het gemeentebestuur Denderleeuw. Publicatiedatum november 2011 (2e druk)

Nadere informatie

WILSVERKLARINGEN BETREFFENDE MIJN GEZONDHEIDSZORG EN MIJN LEVENSEINDE

WILSVERKLARINGEN BETREFFENDE MIJN GEZONDHEIDSZORG EN MIJN LEVENSEINDE WILSVERKLARINGEN BETREFFENDE MIJN GEZONDHEIDSZORG EN MIJN LEVENSEINDE Wilsverklaringen betreffende levenseinde 1/14 Toelichting bij het gebruik van de wilsverklaringen betreffende uw gezondheidszorg en

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner

Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner 44 Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner Dag zei ik tegen haar dag kom Ik je nog eens tegen, glimlachend Maar de wind blies weg Haar gezicht in het water En ik knikte en ik werd onzichtbaar In het stille

Nadere informatie

Over persoonlijke wensen, nabestaanden en praktisch regelwerk.

Over persoonlijke wensen, nabestaanden en praktisch regelwerk. Over persoonlijke wensen, nabestaanden en praktisch regelwerk. A L S J E V A N E E N B I J Z O N D E R L E V E N H O U D T, Z O R G J E O O K V O O R E E N B I J Z O N D E R A F S C H E I D Over persoonlijke

Nadere informatie

Inhoud INHOUDSOPGAVE

Inhoud INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 15 Wat na overlijden?... 17 Inleiding... 19 Checklist... 21 1. Vóór de uitvaart... 21 2. Vlak na de uitvaart... 21 3. Binnen bepaalde tijd... 22 HOOFDSTUK 1. Rond het overlijden...

Nadere informatie

2. Overlijden. 2.1 Formaliteiten

2. Overlijden. 2.1 Formaliteiten 2. Overlijden Het overlijden van een geliefde persoon brengt niet alleen heel wat emotionele problemen met zich mee, maar ook veel praktische beslommeringen. De meeste mensen laten die administratieve

Nadere informatie

In dit document kunt u uw uitvaartwensen neerschrijven. Op die manier bepaalt u hoe uw uitvaart eruit zal zien.

In dit document kunt u uw uitvaartwensen neerschrijven. Op die manier bepaalt u hoe uw uitvaart eruit zal zien. Mijn uitvaart Pagina 2 van 11 Mijn uitvaart Praten over de dood is niet gemakkelijk. Als een dierbare overlijdt zijn er veel dingen te regelen. Het is troostend wanneer uw dierbare zijn of haar wensen

Nadere informatie

VERDUIDELIJKING WETGEVING ROND HET LEVENSEINDE

VERDUIDELIJKING WETGEVING ROND HET LEVENSEINDE VERDUIDELIJKING WETGEVING ROND HET LEVENSEINDE Alle wetteksten en/of documenten, beschreven in dit document zijn te downloaden op www.palliatieve.org > professionele gebruiker > wetgeving en documenten

Nadere informatie

Mijn laatste wens. Verleyen Van Baelen

Mijn laatste wens. Verleyen Van Baelen Mijn laatste wens Dit document is een handig hulpmiddel om uw persoonlijke wensen vast te leggen. U bepaalt zelf aan de hand hiervan hoe uw afscheid zal verlopen en dit helpt uw naasten bij de beslissingen

Nadere informatie

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Testamenten en legaten Een gebaar voor het leven 1 IS ER LEVEN NA DE DOOD? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS

Nadere informatie

Samen kiezen voor een waardig levenseinde

Samen kiezen voor een waardig levenseinde Samen kiezen voor een waardig levenseinde Inhoud 1. Palliatieve zorg 4 2. Negatieve wilsverklaring 5 3. Voorafgaande wilsverklaring inzake euthanasie 5 4. Actueel verzoek om euthanasie 6 5. Verklaring

Nadere informatie

Inlichtingen betreffende het afstaan van een lichaam na overlijden aan het Vesalius Instituut. Laatste wilsbeschikking

Inlichtingen betreffende het afstaan van een lichaam na overlijden aan het Vesalius Instituut. Laatste wilsbeschikking FACULTEIT GENEESKUNDE VESALIUS INSTITUUT VAARDIGHEIDSCENTRUM ANATOMIE MINDERBROEDERSSTRAAT 12, BLOK Q, BUS 1031 BE-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Inlichtingen betreffende het afstaan van een

Nadere informatie

Wat na overlijden. Rondom het levenseinde

Wat na overlijden. Rondom het levenseinde Wat na overlijden Rondom het levenseinde Inhoudstafel 1. Wat moet er gebeuren? 4 1.1 Aangifte van het overlijden 4 1.2 Praktische regelingen 4 2. Financiële gevolgen 6 2.1 Bank 6 2.2 De nalatenschap 6

Nadere informatie

LAATSTE WILSBESCHIKKING SPECIALE WENSEN EN ANDERE GEGEVENS HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN MIJN OVERLIJDEN

LAATSTE WILSBESCHIKKING SPECIALE WENSEN EN ANDERE GEGEVENS HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN MIJN OVERLIJDEN LAATSTE WILSBESCHIKKING SPECIALE WENSEN EN ANDERE GEGEVENS HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN MIJN OVERLIJDEN PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Geboortedatum Partner van Telefoonnummer partner Huisarts Naam huisarts

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden?

Wat te doen bij overlijden? Wat te doen bij overlijden? Inhoud Inleiding 2 Aangifte overlijden 3 Wie moet u op de hoogte brengen van een overlijden? 5 Financiële instellingen 5 Diensten voor pensioenen 7 Instelling voor oorlogsvergoedingen,

Nadere informatie

1. Regelingen voor het overlijden

1. Regelingen voor het overlijden Naarmate u ouder wordt, gaat u wellicht meer nadenken over de dood en over de regelingen die eraan voorafgaan (bijvoorbeeld over een testament of over uw erfgenamen). 1. Regelingen voor het overlijden

Nadere informatie

Wegwijzer na het overlijden

Wegwijzer na het overlijden Wegwijzer na het overlijden Begrafenissen C. Haast & Zoon Kapelsestraat 20 Kleine Molenweg 190 2950 Kapellen 2940 Stabroek Centraal nummer: +32 (0)3 664 20 62 1 Inhoud: 1. De aangifte van overlijden 3

Nadere informatie

LAATSTE WENSEN FORMULIER VAN. Peppelerweg 2 3881 XK Putten Tel. 0341-363366 Fax. 0341-363086 E-mail: henktermaat@hetnet.nl www.henktermaat.

LAATSTE WENSEN FORMULIER VAN. Peppelerweg 2 3881 XK Putten Tel. 0341-363366 Fax. 0341-363086 E-mail: henktermaat@hetnet.nl www.henktermaat. LAATSTE WENSEN FORMULIER VAN Peppelerweg 2 3881 XK Putten Tel. 0341-363366 Fax. 0341-363086 E-mail: henktermaat@hetnet.nl www.henktermaat.nl HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN MIJN OVERLIJDEN Ondergetekende

Nadere informatie

Je rechten bij erfenis

Je rechten bij erfenis Je rechten bij erfenis Wie zijn je erfgenamen? De principes Bloedverwanten + echtgenoot + WSW partner + geadopteerden Volgorde? Eerst de ORDEN : de eerste orde sluit alle volgende uit Eerste orde : afstammelingen

Nadere informatie

HET LEVENSEINDE. Een leidraad in moeilijke momenten

HET LEVENSEINDE. Een leidraad in moeilijke momenten HET LEVENSEINDE Een leidraad in moeilijke momenten COLOFON Het levenseinde is een publicatie van het gemeentebestuur Denderleeuw. Publicatiedatum januari 2009 Oplage 750 exemplaren Teksten Sociale Dienst

Nadere informatie

Is er leven na de dood?

Is er leven na de dood? Is er leven na de dood? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS IK NU PLOTS ZOU OVERLIJDEN? WAT HEB IK EN AAN WIE WIL IK WAT GEVEN? OF LAAT IK ALLES AAN DE STAAT? IS ER

Nadere informatie

Voorwoord. Bewaar dit boekje bij je belangrijke documenten, zodat het voor de nabestaanden steeds binnen handbereik is.

Voorwoord. Bewaar dit boekje bij je belangrijke documenten, zodat het voor de nabestaanden steeds binnen handbereik is. Voorwoord Doodgaan is nu niet direct een onderwerp waar we dagelijks over praten. Verdriet kunnen we niet wegnemen, hoe graag we het ook willen. Wel kunnen we via deze uitgave wijzen op een aantal belangrijke

Nadere informatie

Uw wensen en uw nabestaanden

Uw wensen en uw nabestaanden UITVAARTVERZEKERING bpost bank Uw wensen en uw nabestaanden Voorafgaand Met deze brochure informeert u uw nabestaanden over uw persoonlijke wensen. Vul de brochure zo volledig mogelijk in en bewaar ze

Nadere informatie

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TRIEVEN De successie- en schenkingsrechten verschillen per gewest.. DE SUCCESSIERECHTEN EN DE SCHENKINGSRECHTEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1. SUCCESSIERECHTEN

Nadere informatie

Mijn wilsbeschikking

Mijn wilsbeschikking Mijn wilsbeschikking Op dit document kan u verklaren wat uw persoonlijke wensen zijn met betrekking tot uw eigen uitvaart. Deze laatste wilsbeschikking bestaat uit verschillende onderdelen. Laat uw wilsbeschikking

Nadere informatie

zorg dat alles goed geregeld is IK BEPAAL ALLES ZELF

zorg dat alles goed geregeld is IK BEPAAL ALLES ZELF { Ik} zorg dat alles goed geregeld is { } Ik zorg dat alles goed geregeld is Mijn afscheid. Mijn wensen. 2 } Ooit komt er moment waarop uw persoonlijke wensen het grootste respect verdienen. Ooit komt

Nadere informatie

. Dit boekje wordt u aangeboden door Algemene begrafenis en Crematievereniging Samenwerking. Telefoon 045-563 9502

. Dit boekje wordt u aangeboden door Algemene begrafenis en Crematievereniging Samenwerking. Telefoon 045-563 9502 T. Dit boekje wordt u aangeboden door Algemene begrafenis en Crematievereniging Samenwerking 045-563 9502 www.begrafenisvereniging.nl/abcsamenwerking Woord vooraf Waarom u dit boekje wordt aangeboden.

Nadere informatie

Mijn wensen voor de uitvaart en andere gegevens

Mijn wensen voor de uitvaart en andere gegevens SPECIALE WENSEN Mijn wensen voor de uitvaart en andere gegevens In Artikel 18 van de Wet op de lijkbezorging staat onder anderen: De lijkbezorging geschiedt overeenkomstig de wens of de vermoedelijke wens

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW FAMILIELID

INFORMATIE BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW FAMILIELID INFORMATIE BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW FAMILIELID Aan de familie, Vrienden van de overledene, De directie en de personeelsleden van de Europa Ziekenhuizen wensen hun oprechte deelneming te betuigen bij het

Nadere informatie

Uw bijdrage maakt wel degelijk het verschil. Palliatief Netwerk Arrondissement Leuven

Uw bijdrage maakt wel degelijk het verschil. Palliatief Netwerk Arrondissement Leuven Uw bijdrage maakt wel degelijk het verschil Palliatief Netwerk Arrondissement Leuven Palliatieve zorg Palliatieve zorg is een intensieve, persoonlijke zorg voor zieken in hun laatste levensfase als er

Nadere informatie

Beslissingen bij ernstige ziekte of levenseinde. i n f o r m a t i e v o o r p a t i ë n t e n

Beslissingen bij ernstige ziekte of levenseinde. i n f o r m a t i e v o o r p a t i ë n t e n Beslissingen bij ernstige ziekte of levenseinde i n f o r m a t i e v o o r p a t i ë n t e n Beslissingen bij ernstige ziekte of levenseinde 2 Beslissingen bij ernstige ziekte of levenseinde 3 Inleiding

Nadere informatie

De enige zekerheid in ons leven is ons sterven. Met dit formulier kun je jouw persoonlijke wensen vastleggen.

De enige zekerheid in ons leven is ons sterven. Met dit formulier kun je jouw persoonlijke wensen vastleggen. Pagina1 De enige zekerheid in ons leven is ons sterven. Met dit formulier kun je jouw persoonlijke wensen vastleggen. Deze wensenlijst is gemaakt voor iedereen die iets wil vastleggen voor zijn/haar uitvaart.

Nadere informatie

Voor u ligt het persoonlijk wensenboekje uitgegeven door Begrafenisvereniging Onstwedde

Voor u ligt het persoonlijk wensenboekje uitgegeven door Begrafenisvereniging Onstwedde -2- Wensen bij overlijden en uitvaart Voor u ligt het persoonlijk wensenboekje uitgegeven door Begrafenisvereniging Onstwedde Waarom dit boekje Nabestaanden weten soms niet wat de wensen van de overledene

Nadere informatie

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Successieplanning Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Inhoud 1. Hoe wordt het huwelijksvermogen verdeeld bij overlijden? 2. Hoe wordt de nalatenschap verdeeld? 3. Hoe worden successierechten berekend?

Nadere informatie

Ter inleiding. Persoonlijke wensen

Ter inleiding. Persoonlijke wensen 06-534 321 44 Ter inleiding Wanneer er een familielid overlijdt, wordt u met diep verdriet geconfronteerd en moet er in een korte tijd veel geregeld worden. Wij willen u bij deze wilsbeschikking informatie

Nadere informatie

Burgerlijk recht. Leg volgende begrippen uit, die nodig zijn om bovenstaande artikels te begrijpen.

Burgerlijk recht. Leg volgende begrippen uit, die nodig zijn om bovenstaande artikels te begrijpen. 4. Erfrecht L E E R D O E L S T E L L I N G E N Je kan - de basisprincipes van de erfregeling opzoeken en illustreren met voorbeelden; - de successierechten berekenen voor een aantal erfenissen; - de schenking

Nadere informatie

Wat te doen na het overlijden van uw partner

Wat te doen na het overlijden van uw partner Wat te doen na het overlijden van uw partner 2 Als we afscheid moeten nemen van onze dierbaren Wanneer onze partner overlijdt, worden we als mens diep getroffen. Of hij/zij lang ziek geweest is dan wel

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL IN VERBAND

INFORMATIEBUNDEL IN VERBAND INFORMATIEBUNDEL IN VERBAND MET HET LEVENSEINDE 1/14 Colofon Samenstelling Inbreng gemeentelijke diensten T 016 85 30 20 Spoorwegstraat 6 3020 Herent www.herent.be Redactie Burgerzaken T 016 85 30 20 burgerzaken@herent.be

Nadere informatie

funaliaeen Mijn wensen & praktische informatie uitvaartverzekering aanbevolen door de Nationale Federatie van Begrafenisondernemers

funaliaeen Mijn wensen & praktische informatie uitvaartverzekering aanbevolen door de Nationale Federatie van Begrafenisondernemers funaliaeen uitvaartverzekering aanbevolen door de Nationale Federatie van Begrafenisondernemers Mijn wensen & praktische informatie Een uitvaart wordt meestal op korte tijd geregeld. Toch is het niet vanzelfsprekend

Nadere informatie

Inhoud INHOUDSOPGAVE. I gids na overlijden I 7

Inhoud INHOUDSOPGAVE. I gids na overlijden I 7 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... Johan Dexters 15 Voorwoord... Frans Leenders 17 Inleiding... 19 Checklist... 21 1. Vóór de uitvaart... 21 2. Vlak na de uitvaart... 21 3. Binnen bepaalde tijd... 22 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Nu voor later E. KREMER UITVAARTVERZORGER LAATSTE WENSEN DOCUMENT. van. voor een uitvaart zoals u het wilt 1

Nu voor later E. KREMER UITVAARTVERZORGER LAATSTE WENSEN DOCUMENT. van. voor een uitvaart zoals u het wilt 1 E. KREMER UITVAARTVERZORGER Nu voor later LAATSTE WENSEN DOCUMENT van 1 Een uitvaart zoals u het wilt Wanr u geen testament heeft laten opmaken door een notaris, dan kunt u zelf uw (laatste) wensen vastleggen

Nadere informatie

wilsbeschikking Uitvaartvereniging de Laatste Eer

wilsbeschikking Uitvaartvereniging de Laatste Eer wilsbeschikking 1 wilsbeschikking Speciale wensen en belangrijke gegevens voor nabestaanden Wat te doen bij overlijden Neem contact op met Uitvaartvereniging De Laatste Eer 071 402 86 89 Beantwoord de

Nadere informatie

Mijn persoonlijke wensen

Mijn persoonlijke wensen Mijn persoonlijke wensen (Zorgvuldig bewaren) Nuvema uitvaartverzekeraar. Thuis in uw regio. Nuvema heeft zijn wortels in de provincie. In Groningen om precies te zijn, waar we in 1949 zijn opgericht.

Nadere informatie

Mijn uitvaartwensen. P E R S O O N L I J K E G E G E V E N S. Voornamen : Geboortedatum : Geboren te :. Adres :... Postcode en woonplaats :

Mijn uitvaartwensen. P E R S O O N L I J K E G E G E V E N S. Voornamen : Geboortedatum : Geboren te :. Adres :... Postcode en woonplaats : Mijn uitvaartwensen. P E R S N L I J K E G E G E V E N S Naam : Voornamen : Geboortedatum : Geboren te :. Adres :.... Postcode en woonplaats :.... Burgerlijke staat Gehuwd / geregistreerd partnerschap

Nadere informatie

WILSVERKLARING TOT EUTHANASIE. V.O.C. Mechelen

WILSVERKLARING TOT EUTHANASIE. V.O.C. Mechelen WILSVERKLARING TOT EUTHANASIE V.O.C. Mechelen INLEIDING... 3 1. EUTHANASIE 1.1. Wat is euthanasie?...4 1.2. Is het stopzetten van een behandeling euthanasie?...4 1.3. Is het toedienen van hoge dosissen

Nadere informatie

Wensenformulier. Waar zijn de bescheiden te vinden? Marjanvandergiessenuitvaartzorg.nl // Kerkweg 235 2985AS Ridderkerk. Persoonlijke gegevens.

Wensenformulier. Waar zijn de bescheiden te vinden? Marjanvandergiessenuitvaartzorg.nl // Kerkweg 235 2985AS Ridderkerk. Persoonlijke gegevens. Wensenformulier Persoonlijke gegevens Postcode/woonplaats Geboortedatum Ο gehuwd met: Ο ongehuwd Ο geregistreerd partner van: Waar zijn de bescheiden te vinden? Codicil Sleutels bankkluis Filiaal bank

Nadere informatie

Heeft u bijzondere wensen voor uw uitvaart? Leg ze nu al vast. Dit kan via dit uitvaartcodicil van Begrafenis en Crematieonderneming Theo Arts.

Heeft u bijzondere wensen voor uw uitvaart? Leg ze nu al vast. Dit kan via dit uitvaartcodicil van Begrafenis en Crematieonderneming Theo Arts. Heeft u bijzondere wensen voor uw uitvaart? Leg ze nu al vast. Dit kan via dit uitvaartcodicil van Begrafenis en Crematieonderneming Theo Arts. Zij geven u de zekerheid dat uw uitvaart wordt verzorgd op

Nadere informatie

Mijn persoonlijke wensen

Mijn persoonlijke wensen Mijn persoonlijke wensen Groenewoudlaan 4, 6004 VE Weert 0495-543815 www.uitvaart-vangansewinkel.nl Patersveld 19, 6001 SN Weert Fax. 0495-546184 info@uitvaart-vangansewinkel.nl Persoonlijke gegevens Achternaam

Nadere informatie

De ervaring leert dat het voor nabestaanden belangrijk is om actief betrokken te zijn bij een afscheid en dat zij dit vaak als positief ervaren.

De ervaring leert dat het voor nabestaanden belangrijk is om actief betrokken te zijn bij een afscheid en dat zij dit vaak als positief ervaren. Geachte lezer, Voor u ligt het wensenboekje van Cloosterman Uitvaartzorg. Waarom dit wensenboekje? Ik wil met dit boekje bereiken dat u nadenkt over uw afscheid. Dat u probeert om aan te geven welke vorm

Nadere informatie

Overlegplatform slachtofferbejegening Halle Vilvoorde

Overlegplatform slachtofferbejegening Halle Vilvoorde Overlegplatform slachtofferbejegening Halle Vilvoorde 1 Inhoudstafel Inleiding...3 De eerste formaliteiten...4 Contact opnemen met de begrafenisondernemer...4 Aangifte van het overlijden op het gemeentehuis...4

Nadere informatie

Brochure. Na een overlijden. Coördinatie en Steundirectie Federale politie Asse

Brochure. Na een overlijden. Coördinatie en Steundirectie Federale politie Asse Brochure Na een overlijden Coördinatie en Steundirectie Federale politie Asse Inhoud Inleiding... 4 De eerste formaliteiten... 5 Contact op nemen met de begrafenisondernemer... 5 Aangifte van het overlijden

Nadere informatie

Mijn uitvaart. Ondergetekende, De heer / mevrouw

Mijn uitvaart. Ondergetekende, De heer / mevrouw Mijn uitvaart Mijn uitvaart In dit boekje kunt u op uw gemak alle persoonlijke wensen In dit document geeft u nu alvast het antwoord op een aantal Ondergetekende, en voorkeuren ten aanzien van uw eigen

Nadere informatie

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer formulier overdracht verzekering Polisnummer Datum ontvangst Wanneer gebruikt u dit formulier? U heeft een levensverzekering bij de Onderlinge s-gravenhage en bent deelnemer. Met dit formulier informeert

Nadere informatie

Site wettige erfgenamen

Site wettige erfgenamen Site wettige erfgenamen Begunstigingsclausule Wie een levensverzekering afsluit, moet in het contract één of meer begunstigden aanduiden. Met deze aanduiding geeft de verzekeringsnemer aan wie het kapitaal

Nadere informatie

Laatste wensenboekje Rembrandt van Rijnstraat 9 3751 VH Bunschoten Tel: 033-2984431 / 06-23871791 E-mail:info@uitvaartverzorgingdejong.

Laatste wensenboekje Rembrandt van Rijnstraat 9 3751 VH Bunschoten Tel: 033-2984431 / 06-23871791 E-mail:info@uitvaartverzorgingdejong. Laatste wensenboekje Rembrandt van Rijnstraat 9 3751 VH Bunschoten Tel: 033-2984431 / 06-23871791 E-mail:info@uitvaartverzorgingdejong.nl Website:www.uitvaartverzorgingdejong.nl Bij ieder leven hoort een

Nadere informatie

HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN MIJN OVERLIJDEN

HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN MIJN OVERLIJDEN Ondergetekende, HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN MIJN OVERLIJDEN Postcode/woonplaats : Geboortedatum : telefoon: Partner van : Naam huisarts : Bij overlijden direct waarschuwen per telefoon, telegram, expresbrief:

Nadere informatie

Formaliteiten na overlijden. Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten na overlijden. Informatie voor nabestaanden Formaliteiten na overlijden Informatie voor nabestaanden Graag willen wij onze deelneming betuigen met het overlijden van uw naaste. Het zal moeilijk zijn om uw aandacht te richten op de formaliteiten

Nadere informatie

GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN

GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN Tekst Dorine van Kesteren Wie erft er van u? Wat gebeurt er met uw spullen of huisdieren? Wie zorgt er voor de kinderen als u er niet meer bent? De wet regelt veel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Waarvoor zijn deze algemene voorwaarden? Deze algemene voorwaarden horen bij de verzekering Overlijdensbijstand van Hooghenraed. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

DOSSIER HET HUWELIJK

DOSSIER HET HUWELIJK DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur ZULTE Schepen van burgerlijke stand 2013 Wie elkaar waarachtig liefhebben voelen

Nadere informatie

Bij het invullen kunnen er vragen opkomen over de invulling of juist praktische vragen met betrekking op een uitvaart.

Bij het invullen kunnen er vragen opkomen over de invulling of juist praktische vragen met betrekking op een uitvaart. De laatste wensen leg uw wensen vast Het Laatste Wensen-formulier is gemaakt voor iedereen die zaken wil vastleggen voor zijn of haar uitvaart. U heeft dan meer zekerheid dat uw uitvaart volgens uw eigen

Nadere informatie

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen?

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen? Inhoudstafel Voorwoord 1 Deel 1 - U bent gehuwd Wat betekent dit voor uw bezittingen? 1 U bent gehuwd zonder huwelijks contract 5 11 Wat betekent dit eigenlijk? 5 12 Welke goederen zijn van wie? 5 121

Nadere informatie

Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden.

Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden. 5 Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden.) Inleiding 13 Deel I. Erven 19 Hoofdstuk 1. Wie is erfgenaam en wat

Nadere informatie

De Heer / Mevrouw. dit boekje is opgemaakt en vastgesteld te datum

De Heer / Mevrouw. dit boekje is opgemaakt en vastgesteld te datum Mijn Uitvaartwensen Postbus 2005, 6020 AA Budel Tel: 0495-493232 In dit boekje kunt u op uw gemak alle persoonlijke wensen en voorkeuren ten aanzien van uw eigen uitvaart vastleggen. Daarmee is het een

Nadere informatie

Beschrijving van wensen voor de uitvaart

Beschrijving van wensen voor de uitvaart Beschrijving van wensen voor de uitvaart Opgesteld door: Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Ondergetekende Handtekening: Ondergetekende geeft hiermede te kennen dat de hierna omschreven laatste wilsbeschikking

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS (deze zijn nodig bij het doen van aangifte van overlijden bij de gemeente)

PERSOONLIJKE GEGEVENS (deze zijn nodig bij het doen van aangifte van overlijden bij de gemeente) 1 PERSOONLIJKE GEGEVENS (deze zijn nodig bij het doen van aangifte van overlijden bij de gemeente) Naam... Voornamen... Postcode en woonplaats... Geboortedatum... Geboorteplaats... Gehuwd met... Gescheiden

Nadere informatie

Geachte mevrouw/mijnheer,

Geachte mevrouw/mijnheer, Laatste Wensen Geachte mevrouw/mijnheer, De uitvaart is het laatste eerbetoon aan de overledene. Het komt het persoonlijke karakter van de uitvaart ten goede wanneer de gemaakte keuzen passen bij de persoon

Nadere informatie

EUTHANASIE. Euthanasiewet en wilsverklaring. inhoudjuiste versie+kaft.indd 1 2/04/2009 15:05:09

EUTHANASIE. Euthanasiewet en wilsverklaring. inhoudjuiste versie+kaft.indd 1 2/04/2009 15:05:09 EUTHANASIE Euthanasiewet en wilsverklaring inhoudjuiste versie+kaft.indd 1 2/04/2009 15:05:09 de nieuwe wetgeving Inhoud Voorwoord p. 1 De wet in vraag en antwoord p. 3 Enkele veel gestelde vragen p. 16

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

Persoonlijke laatste wensen

Persoonlijke laatste wensen Onder voorbehoud dat mijn wensen wettelijk, technisch en financieel uitvoerbaar zijn, wens ik dat hieraan naar eer en geweten gevolg wordt gegeven. Daar waar dit niet mogelijk is of waar ik geen uitdrukkelijke

Nadere informatie

UITVAARTVERZORGING RIDDERKERK 0180-430 300 WILSBESCHIKKING

UITVAARTVERZORGING RIDDERKERK 0180-430 300 WILSBESCHIKKING UITVAARTVERZORGING RIDDERKERK 0180-430 300 WILSBESCHIKKING Persoonlijke gegevens Naam man vrouw Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummers E-mailadres Burgerlijke

Nadere informatie

OVERLIJDEN EN ADMINISTRATIE

OVERLIJDEN EN ADMINISTRATIE DOSSIER OVERLIJDEN EN ADMINISTRATIE NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur ZULTE Schepen van Burgerlijke Stand: DE SMET Catherine 2012 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Mijn laatste wens. Uitvaartcodicil. Persoonlijke laatste wensen. Uitvaartstudio Slakweg 7 6325 BH Berg en Terblijt

Mijn laatste wens. Uitvaartcodicil. Persoonlijke laatste wensen. Uitvaartstudio Slakweg 7 6325 BH Berg en Terblijt Persoonlijke laatste wensen Elk mens is uniek, afscheid nemen doe je op een persoonlijke wijze. Nadenken en praten over de dood kan houvast bieden. Het is een waardevolle gedachte voor u en uw dierbaren

Nadere informatie

Mijn persoonlijke wilsbeschikking

Mijn persoonlijke wilsbeschikking Mijn persoonlijke wilsbeschikking wilsbeschikking Wensen van nu, voor later. Voor de nabestaande is het een geruststellende gedachte te weten dat zij de uitvaart hebben kunnen regelen zoals de overledene

Nadere informatie

Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract. Brussel, 23 oktober 2010

Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract. Brussel, 23 oktober 2010 Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract Brussel, 23 oktober 2010 Inhoud Agenda 1. Successieplanning via levensverzekering 2. Belang huwelijkscontract Instrumenten Instrumenten tot

Nadere informatie

gids voor een correcte regeling van de successie

gids voor een correcte regeling van de successie gids voor een correcte regeling van de successie 2 Inhoud gids voor een correcte regeling van de successie wat te doen in geval van overlijden? neem contact op met de begrafenisondernemer 5 geef het overlijden

Nadere informatie

Rebel's BEGRAFENISONDERNEMING. sinds 1815. Uitvaartcodicil

Rebel's BEGRAFENISONDERNEMING. sinds 1815. Uitvaartcodicil sinds 1815 Rebel's BEGRAFENISONDERNEMING Uitvaartcodicil SPECIALE WENSEN EN ANDERE GEGEVENS ONDERGETEKENDE: PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Postcode/woonplaats Geboortedatum Partner van Naam huisarts BIJ OVERLIJDEN

Nadere informatie

Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003

Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003 Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003 In dit informatieblad vindt u informatie over de belangrijkste wijzigingen in het erfrecht per 1 januari 2003. Achterin staan adressen vermeld

Nadere informatie

KollaardUITVAARTZORG

KollaardUITVAARTZORG KollaardUITVAARTZORG samen zorgen voor een passend afscheid ll Mijn wensen ten aanzien van mijn uitvaart Geachte heer, mevrouw, Voor u ligt dit praktische document met alle voorkomende vragen mbt uw eigen

Nadere informatie

Van der Eijk. Beschrijving van de wensen voor de uitvaart. uitvaartverzorging. Ruimte voor aantekeningen

Van der Eijk. Beschrijving van de wensen voor de uitvaart. uitvaartverzorging. Ruimte voor aantekeningen Ruimte voor aantekeningen Beschrijving van de wensen voor de uitvaart 14 Van der Eijk uitvaartverzorging Marijke en Arjan van der Eijk Fresiastraat 12 2671 KS Naaldwijk Telefoon: (0174) 62 99 46 Geachte

Nadere informatie

Uw persoonlijk invulboekje

Uw persoonlijk invulboekje Uw persoonlijk invulboekje Tijdens een uitvaart komen uw nabestaanden voor veel vragen te staan, vragen waar ze nog nooit over hebben nagedacht. Hierbij komen ze voor keuzes te staan die misschien niet

Nadere informatie

ERFRECHT. hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje

ERFRECHT. hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje ERFRECHT hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waar u rekening mee moet houden als u uw nalatenschap gaat

Nadere informatie

Informatie over euthanasie

Informatie over euthanasie Informatie over euthanasie Inleiding Euthanasie is een onderwerp waar mensen heel verschillend over kunnen denken. Wat u van euthanasie vindt, hangt onder meer af van uw (religieuze) achtergrond, opvoeding,

Nadere informatie

Bankzaken. 10 Andere organisaties en instellingen. 1 Wat gebeurt er met de bankzaken van de 1 overledene? Was de overledene cliënt bij KBC Bank?

Bankzaken. 10 Andere organisaties en instellingen. 1 Wat gebeurt er met de bankzaken van de 1 overledene? Was de overledene cliënt bij KBC Bank? 10 Andere organisaties en instellingen Als de abonnementen bij de telefoon-, gas- en elektriciteitsmaatschappij en de waterleidingmaatschappij op naam van de overledene stonden, breng die instellingen

Nadere informatie

U hebt iemand die u nabij stond verloren. Wat nu?

U hebt iemand die u nabij stond verloren. Wat nu? U hebt iemand die u nabij stond verloren. Wat nu? U hebt net een persoon die u nabij stond verloren. Onze oprechte deelneming Tijdens deze emotionele periode moet er heel wat geregeld worden en zit u

Nadere informatie

Mijn persoonlijke wilsbeschikking

Mijn persoonlijke wilsbeschikking Mijn persoonlijke wilsbeschikking wilsbeschikking Wensen van nu, voor later. Voor de nabestaanden is het een geruststellende gedachte te weten dat zij de uitvaart hebben kunnen regelen zoals de overledene

Nadere informatie

Naam:...M/V.. Adres:. Postcode:..Plaats.. Telefoon privé:..zakelijk:... Geboortedatum:.. Geboorteplaats:... Partner van:...

Naam:...M/V.. Adres:. Postcode:..Plaats.. Telefoon privé:..zakelijk:... Geboortedatum:.. Geboorteplaats:... Partner van:... De laatste wensen Uitvaartvereniging De Laatste Eer Sexbierum-Pieterbierum Deze wensenlijst is gemaakt voor iedereen die iets wil vastleggen voor zijn/haar uitvaart. Daarmee praktische informatie achterlatend

Nadere informatie

ANTONIUS IN BEWEGING

ANTONIUS IN BEWEGING ANTONIUS IN BEWEGING Laatste wensenlijst Praten over de eigen dood is voor veel mensen niet gemakkelijk. Maar als een naaste overlijdt en je moet de uitvaart regelen, dan kan het troostend zijn als je

Nadere informatie

Natasja Huting Uitvaartbegeleiding

Natasja Huting Uitvaartbegeleiding WENSENFORMULIER Het wensenformulier heeft verschillende functies. Voor uzelf en voor uw naasten. Het geeft een overzicht van keuzemogelijkheden. Daarmee biedt het formulier een leidraad voor het vormgeven

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT EUTHANASIE

REGISTRATIEDOCUMENT EUTHANASIE REGISTRATIEDOCUMENT EUTHANASIE Formulier bij aangetekend schrijven met ontvangstbewijs te zenden naar de Federale Controle- en Evaluatiecommissie voor de toepassing van de wet betreffende de euthanasie,

Nadere informatie

Wensenboekje. Naam en voornamen: Rijksregisternummer: Straat en nummer: Postnummer en gemeente: Geboorteplaats en datum: Partner: Ingevuld te:

Wensenboekje. Naam en voornamen: Rijksregisternummer: Straat en nummer: Postnummer en gemeente: Geboorteplaats en datum: Partner: Ingevuld te: Wensenboekje Dit boekje is een handleiding voor zij die duidelijk kenbaar willen maken wat er na hun overlijden met de stoffelijke resten van hun lichaam moet gebeuren en hoe zij wensen dat daaromtrent

Nadere informatie

nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten

nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten De nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten Aan uw testament werken is niet altijd gemakkelijk. Het is echter voor ieder van u de enige manier om te garanderen dat uw wensen perfect gerespecteerd

Nadere informatie

Laatste Wensen Formulier

Laatste Wensen Formulier tel. : 0900-5555560 (meldnummer bij overlijden) mobiel : 06-52 67 6220 e-mail : info@holtlanduitvaartzorg.nl internet : www.holtlanduitvaartzorg.nl Laatste Wensen Formulier Mijn eigen wensen voor mijn

Nadere informatie

Punten ter overweging voor uw eigen begrafenis/crematie

Punten ter overweging voor uw eigen begrafenis/crematie Punten ter overweging voor uw eigen begrafenis/crematie Deze wensenlijst is gemaakt voor iedereen die iets wil vastleggen voor zijn/haar uitvaart. Daarmee praktische informatie achterlatend voor de nabestaanden.

Nadere informatie

hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje

hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje Erfrecht hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waar u rekening mee moet houden als u uw nalatenschap gaat

Nadere informatie