Wegwijzer na het overlijden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wegwijzer na het overlijden"

Transcriptie

1 Wegwijzer na het overlijden Begrafenissen C. Haast & Zoon Kapelsestraat 20 Kleine Molenweg Kapellen 2940 Stabroek Centraal nummer: +32 (0)

2 Inhoud: 1. De aangifte van overlijden 3 2. Welke diensten moeten verwittigd worden? 4 3. Pensioenen en andere tegemoetkomingen 6 4. Minderjarigen 8 5. Bankrekening en spaarboekje 9 6. Bankkluis Successierechten en testament Contactadressen 13 2

3 1. De aangifte van overlijden De aangifte van overlijden gebeurt bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon overleden is. Meestal doet de begrafenisondernemer dit, maar u mag dit als familielid of bekende ook zelf doen. De begrafenisondernemer is de persoon die u kan helpen met de praktische regeling van de begrafenis. Voor de overlijdensaangifte moeten volgende documenten voorgelegd worden: - een overlijdensattest opgemaakt door een geneesheer - de identiteitskaart van de overledene - het trouwboekje - het rijbewijs - een attest van laatste wilsbeschikking De dienst burgerlijke stand zal u drie à vijf uittreksels afleveren uit de overlijdensakte, die ondermeer moeten dienen voor het ziekenfonds, voor familieleden die een dag vrij kunnen krijgen om de begrafenis bij te wonen e.a. U kan op aanvraag meer uittreksels bekomen indien gewenst. Als het overlijden heeft plaatsgevonden in een andere gemeente dan die van de woonplaats (ziekenhuis...) dan stuurt de burgerlijke stand van die gemeente een kopie van de overlijdensakte naar de gemeente van woonplaats. Vanaf dan kunnen ook uittreksels in de gemeente van woonplaats bekomen worden. 3

4 2. Welke diensten moeten verwittigd worden? 2.1 Auto-inschrijving Indien u als langstlevende de wagen wenst te behouden, moet u de Directie voor de Inschrijving van Voertuigen verwittigen (Neerveld 3 B, 2550 Kontich of via de Infokiosk, tel: ). Het inschrijvingsbewijs moet immers aangepast worden. Als u de auto niet wenst te behouden, moet de nummerplaat zo vlug mogelijk teruggestuurd worden met verzoek tot schrapping en een overlijdensakte. Als één van de kinderen de wagen wil behouden, dan moet die een nieuwe nummerplaat aanvragen. Bijvoegen: overlijdensakte en geboorteakte van het betrokken kind. 2.2 Belastingen Op de belastingsaangifte die betrekking heeft op de inkomsten van het jaar van overlijden, kan de overlevende echtgeno(o)t(e) een keuze maken tussen gemeenschappelijke of afzonderlijke aangifte. Info: Belastingen, Antwerpsesteenweg 146 bus 2, 2950 Kapellen, tel: De lijn De gratis lijnkaart van een overleden 65-plusser moet teruggestuurd worden naar De Lijn, Grote Hondstraat 58, 2018 Antwerpen. 2.4 Nutsvoorzieningen U dient telefoonmaatschappij, elektriciteits- en gasmaatschappij, kabeldistributie, drinkwatermaatschappij, verzekeringen (familiale-, inboedel-, brand-, auto-, diefstal- en levensverzekering), Kijk- en Luistergeld en andere diensten op de hoogte te brengen van het overlijden. 2.5 Postkantoor Als u als nabestaande de post van de overledene thuis wil ontvangen, moet u dit doorgeven aan het postkantoor samen met een erfrechtverklaring (zie onder bankrekening). Een eventuele postchequerekening wordt door overlijden geblokkeerd. Dit is ook zo als het een gemeenschappelijke rekening is. 2.6 Uitvaartverzekering Indien een uitvaartverzekering bestaat, breng dan de verzekeringsmakelaar op de hoogte van het overlijden. Het kan ook dat er een uitvaartverzekering werd afgesloten via de begrafenisondernemer. 2.7 Vakbond Vergeet niet indien de overledene gesyndiceerd was, de vakbond in te lichten. 4

5 2.8 Verzekeringsmaatschappij In de meeste polissen is een regeling bij overlijden van de verzekeringsnemer voorzien. Breng de verzekeringsagent op de hoogte van het overlijden. 2.9 Zelfstandigen Als de overledene nog een zelfstandige handelsactiviteit uitoefende, moet u het ondernemingsloket verwittigen, de sociale verzekeringskas, de BTWdiensten voor het BTW-nummer en de Dienst der Directe Belastingen Ziekenfonds Eén uittreksel van overlijden is bestemd voor uw ziekenfonds. Dit zal de verzekerbaarheidstoestand van de rechthebbende aanpassen aan de gewijzigde situatie. Ook wordt vaak een erfrechtverklaring gevraagd (zie onder bankrekening). Ziekte- en invaliditeitsuitkeringen worden uitbetaald tot op de dag van het overlijden. Neem contact op met uw ziekenfonds of dit een voor voldaan verklaarde factuur van de begrafenisondernemer nodig heeft. 5

6 3. Pensioenen en andere tegemoetkomingen 3.1 Pensioenen Als overlevende echtgeno(o)t(e) heeft u mogelijk recht op een pensioen, gebaseerd op de loopbaan van uw overleden partner. Dit is zeker zo wanneer u zelf geen of slechts een beperkt beroeps- of vervangingsinkomen geniet. De grenzen van wat u mag bijverdienen zijn momenteel (januari 2009) vastgesteld als volgt: Beroepsbezigheid als: RP of RP + OP vóór de normale pensioenleeftijd Uitsluitend OP vóór de normale pensioenleeftijd RP en OP vanaf de normale pensioenleeftijd Werknemer - zonder kinderlast - met kinderlast 7.421, , , , , ,00 Zelfstandige - zonder kinderlast - met kinderlast 5.937, , , , , ,97 RP = Rustpensioen OP = Overlevingspensioen Wat u moet doen, hangt af van het feit of de overledene reeds gepensioneerd was of niet. De overledene was reeds gepensioneerd Loontrekkenden in de privésector en zelfstandigen Er moet niets gebeuren. Het gemeentebestuur verwittigt zelf de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) in Brussel. De regularisatie van het pensioen kan een tweetal maanden in beslag nemen. Indien in de maand van overlijden het pensioen nog niet was uitbetaald, kan dit enkel nog door de echtgeno(o)t(e) ontvangen worden! Weddetrekkenden in openbare dienst U moet zelf een uittreksel van de overlijdensakte sturen naar de pensioendienst voor de Overheidssector, Victor Hortaplein 40 bus 30, 1060 Brussel (tel: ) als er een overlevingspensioen moet aangevraagd worden, of naar de FOD Financiën, administratie der pensioenen, Thesaurie, Kunstlaan 30, 1040 Brussel (tel , voor stopzetting. 6

7 Andere stelsels (oorlogspensioenen, renten,...) U moet zelf een uittreksel van de overlijdensakte opsturen naar de desbetreffende pensioenkas De overledene was nog niet gepensioneerd Loontrekkenden in de privésector en zelfstandigen na het overlijden heeft de weduwe of weduwnaar één jaar tijd om bij het gemeentebestuur een pensioenaanvraag in te dienen. Voorwaarden: - minstens 45 jaar oud zijn of minstens 1 kind ten laste hebben of 66% arbeidsongeschikt zijn - het huwelijk moet minstens 1 jaar geduurd hebben - u mag zelf geen beroepsinkomen ontvangen, tenzij beneden de wettelijke toegelaten grens. U mag wel gedurende één jaar een stempel- of ziektevergoeding cumuleren met het overlevingspensioen Wie niet aan deze voorwaarden voldoet, kan mogelijk een tijdelijk overlevingspensioen bekomen (zie hieronder). Het kan gemakkelijk 5 tot 6 maanden duren eer uw pensioen uitbetaald wordt. Om deze toch wel lange termijn te overbruggen, kan u via het OCMW eventueel voorschotten aanvragen, die achteraf verrekend worden op het werkelijke pensioen. Weddetrekkenden in openbare dienst De aanvraag om pensioen moet ingediend worden bij het plaatselijk bestuur waar de overledene tewerkgesteld was. De voorwaarden zijn dezelfde als voor loontrekkenden en zelfstandigen. Andere stelsels Informeer bij de desbetreffende dienst. 3.2 Andere tegemoetkomingen Sommige privébedrijven betalen bij overlijden van hun werknemer een vergoeding uit aan de nabestaanden. Informeer hiervoor bij de personeelsdienst van het bedrijf. Als nabestaande van een overheidsambtenaar (in actieve dienst of op pensioen) heeft u recht op een begrafenisvergoeding. U wendt zich hiervoor tot de werkgever of tot de Administratie der Pensioenen, Sectie Begrafenisvergoedingen, Victor Hortaplein 40 bus 30, 1060 Brussel, tel: Als de overledene een tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden genoot, een Inkomensvervangende of Integratietegemoetkoming, moet de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap, Kruidtuinlaan 50 bus 150, 1000 Brussel, ook verwittigd worden (tel: ). 7

8 4. Minderjarigen 4.1 Voogdij De wetgeving qua voogdij werd in 2001 gewijzigd. Voogdij ontstaat niet bij het overlijden van de eerststervende ouder, maar slechts wanneer beide ouders overleden zijn. De langstlevende ouder heeft automatisch het ouderlijk gezag en behoeft nooit bijstand van een toeziende voogd. Wanneer beide ouders overleden zijn, wordt voor de minderjarige kinderen geen familieraad meer aangesteld, maar een datieve (= werkelijke) voogd en een toeziende (=controlerende) voogd door de vrederechter, bij voorkeur uit de naaste familieleden. 4.2 Kinderbijslag Kinderen die bij het overlijden van één der ouders nog recht hebben op kinderbijslag, krijgen daar bovenop wezenbijslag. Dit wezengeld vervalt als de overblijvende ouder hertrouwt. De aanvraag moet gebeuren bij de kas voor kinderbijslag waarbij u aangesloten bent. Voor ambtenaren in openbare dienst is dit de RSZ PPO, Jozef II-straat 47, 1000 Brussel (tel: ). Wanneer de gewonde kinderbijslag om één of andere reden niet in orde is, kan gewaarborgde kinderbijslag aangevraagd worden. 8

9 5. Bankrekening en spaarboekje De financiële rekeningen op naam van de overledene en sommige gezamenlijke rekeningen worden geblokkeerd. Ook vervallen alle volmachten. Rekeningen met betrekking tot de begrafenis worden door de bank gewoonlijk bij voorrang betaald. Om het tegoed op een geblokkeerde rekening te kunnen ontvangen, vraagt de bank soms een speciaal documenten. Wie dit moet afleveren, hangt af van het bedrag op de rekening. < 744 euro erfrechtverklaring (gemeentebestuur; gratis) euro attest van erfopvolging (Registratiekantoor, tel: Ruiterijschool 3, bus 43, 2930 Brasschaat; gratis) > euro akte van bekendheid (vredegerecht of notaris) Vergeet niet het trouwboekje en desgevallend het huwelijkscontract van de overledene mee te brengen, evenals de identiteit en de adressen van alle erfgenamen. Wanneer de overledene een testament heeft nagelaten, moet de akte van bekendheid opgemaakt worden door een notaris. Hij kan dit uiteraard in alle gevallen opstellen. 9

10 6. Bankkluis De bankkluis wordt eveneens geblokkeerd en kan enkel op vraag van de erfgenamen ontzegeld en geopend worden. Dit gebeurt na een aangetekende verwittiging. De aanwezigheid van een ambtenaar van het Bestuur der Registratie en Domeinen is in theorie vereist, maar dit komt in de praktijk niet vaak meer voor. 10

11 7. Successierechten en testament Deze belasting op de nalatenschap is te vereffenen door elke erfgenaam op het gedeelte dat hem toekomt. De nalatenschapaangifte moet gebeuren binnen de vijf maanden na het overlijden. Dit gebeurt meestal door de notaris, maar u mag dit ook zelf doen. Aangifteformulieren kunnen bekomen worden bij de FOD Financiën, Registratie en Domeinen, Ruiterijschool 3 bus 43 (kazerne Lt Coppens), 2930 Brasschaat, (tel: ). De betaling moet gebeuren binnen de 7 maanden volgend op het overlijden. Opgelet: wijziging van de wetgeving met betrekking tot de aangifte van een nalatenschap: Vanaf 1 augustus 2012 wordt de termijn voor het indienen van een aangifte van een nalatenschap verkort met 1 maand. Voor overlijdens vanaf 1 augustus 2012 is de termijn voor het inleveren van een aangifte van een nalatenschap nog slechts 4 in plaats van 5 maand, te rekenen vanaf de dag van het overlijden, wanneer dit zich in België heeft voorgedaan. De termijn wordt verlengd tot 5 of 6 maand, wanneer het overlijden respectievelijk in een ander land van Europa of buiten Europa heeft plaatsgehad. Door de verkorting van de termijn voor de indiening van de aangifte, wordt ook automatisch de termijn van betaling met 1 maand verkort en moeten de successierechten betaald worden binnen de 6 maanden na het overlijden (7 of 8 maanden bij een overlijden in een ander land van Europa of buiten Europa). 11

12 Als er geen onroerende goederen zijn en de waarde van de roerende goederen gering is, moet geen aangifte ingediend worden, ten zij het over vererving via een zijlijn gaat. Wanneer u vermoedt dat schulden hoger zijn dan de nalatenschap, kan u binnen 3 maanden na het overlijden de nalatenschap verwerpen (bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen). U kan ook de erfenis aanvaarden onder verbehoud van boedelbeschrijving. Best kan u zich daarover informeren bij een notaris of advocaat. De tarieven van erfenisrechten variëren naargelang de graad van verwantschap. Sinds 1 januari 2007 geldt in Vlaanderen een vrijstelling van het successierecht op de gezinswoning ten voordele van de langstlevende partner. Om te weten te komen of de overledene een testament had gemaakt, kan met het Centraal Register voor Testamenten te Brussel raadplegen, (tel: ). Iedereen kan van deze dienst gebruik maken mits voorafgaandelijke betaling van 17 euro en het overmaken van een overlijdensakte. 12

13 8. Contactadressen 8.1 Contactadressen voor nabestaanden - Nabestaanden zelfdoding - Zelfhulpgroep Riet van Camp Tel: , Ouders van overleden kind vzw - Zelfhulpgroep Nieuwstraat Korbeek-Lo Tel en fax: Centrum voor levens- en gezinsvragen Grenspark 1, 2930 Brasschaat Tel:

14 8.2 Overige nuttige adressen - Centraal Register voor Testamenten Bergstraat Brussel Tel: Directie voor de Inschrijving van de Voertuigen (DIV) Neerveld 3 B Kontich Infokiosk - Tel: FOD Financiën - Administratie der Pensioenen Kunstlaan Brussel Tel: FOD Financiën - Registratie en Domeinen Ruiterijschool 3 bus 43 (kazerne Lt Coppens) Brasschaat Tel: Fonds voor Arbeidsongevallen Troonstraat Brussel Tel: Fonds voor Beroepsziekten Sterrenkundelaan Brussel Tel: Kon. Federatie van het Belgisch Notariaat Bergstraat Brussel Tel: , fax , - Pensioendienst voor de overheidssector Victor Hortaplein 40 bus Brussel Tel: Rijksdienst voor Pensioenen Zuidertoren Brussel Tel: / Vredegerecht Dennenburgdreef 8, 2950 Kapellen Tel:

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen

Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen Na het overlijden van je partner heb je heel wat te verwerken. Tegelijk wordt er wel van je verwacht dat je heel wat administratie in de gaten

Nadere informatie

Brochure. Na een overlijden. Coördinatie en Steundirectie Federale politie Asse

Brochure. Na een overlijden. Coördinatie en Steundirectie Federale politie Asse Brochure Na een overlijden Coördinatie en Steundirectie Federale politie Asse Inhoud Inleiding... 4 De eerste formaliteiten... 5 Contact op nemen met de begrafenisondernemer... 5 Aangifte van het overlijden

Nadere informatie

GIDS VOOR DE NABESTAANDEN

GIDS VOOR DE NABESTAANDEN GIDS VOOR DE NABESTAANDEN Overzicht van alle praktische en administratieve aspecten die je moet regelen bij het verlies van een ouder, partner of kind. Inhoud 1. Praktische en administratieve regelingen

Nadere informatie

Wat na overlijden. Rondom het levenseinde

Wat na overlijden. Rondom het levenseinde Wat na overlijden Rondom het levenseinde Inhoudstafel 1. Wat moet er gebeuren? 4 1.1 Aangifte van het overlijden 4 1.2 Praktische regelingen 4 2. Financiële gevolgen 6 2.1 Bank 6 2.2 De nalatenschap 6

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden?

Wat te doen bij overlijden? Wat te doen bij overlijden? Inhoud Inleiding 2 Aangifte overlijden 3 Wie moet u op de hoogte brengen van een overlijden? 5 Financiële instellingen 5 Diensten voor pensioenen 7 Instelling voor oorlogsvergoedingen,

Nadere informatie

Verstappen. Wat te doen bij overlijden. uitvaartzorg. informatiebrochure. na t geroezemoes na t laatste sterkte viel de stilte stiller en stiller

Verstappen. Wat te doen bij overlijden. uitvaartzorg. informatiebrochure. na t geroezemoes na t laatste sterkte viel de stilte stiller en stiller na t geroezemoes na t laatste sterkte viel de stilte stiller en stiller Wat te doen bij overlijden informatiebrochure Verstappen uitvaartzorg na die stilte kwam de leegte leger en leger niets en niemand

Nadere informatie

Voorwoord. Bewaar dit boekje bij je belangrijke documenten, zodat het voor de nabestaanden steeds binnen handbereik is.

Voorwoord. Bewaar dit boekje bij je belangrijke documenten, zodat het voor de nabestaanden steeds binnen handbereik is. Voorwoord Doodgaan is nu niet direct een onderwerp waar we dagelijks over praten. Verdriet kunnen we niet wegnemen, hoe graag we het ook willen. Wel kunnen we via deze uitgave wijzen op een aantal belangrijke

Nadere informatie

Wat te doen als iemand uit je gezin sterft?

Wat te doen als iemand uit je gezin sterft? Wat te doen als iemand uit je gezin sterft? Zesde druk OCMW-brochure Wat te doen als iemand uit je gezin sterft? Grimbergen, december 2008 Wij zijn er ons van bewust dat dit boekje niet volledig kan zijn.

Nadere informatie

VOORWOORD. Met deze brochure proberen wij U enige hulp te bieden.

VOORWOORD. Met deze brochure proberen wij U enige hulp te bieden. 2 VOORWOORD Bij de pijn en het verdriet van een overlijden komen nog een hele reeks administratieve en juridische beslommeringen waaruit de nabestaanden van de overledene moeten trachten wijs te raken

Nadere informatie

3. Wegwijs in het erfrecht a. Inleiding tot het erfrecht b. Een testament en waar vindt u het testament? c. Aanvaarden van de erfenis

3. Wegwijs in het erfrecht a. Inleiding tot het erfrecht b. Een testament en waar vindt u het testament? c. Aanvaarden van de erfenis Informatie: Inhoud 1. de eerste formaliteiten a. overlijdensaangifte bij het gemeentebestuur b. aangifte bij andere instanties c. de laatste rustplaats, nieuwe wetgeving en crematie d. donorschap 2. Hoe

Nadere informatie

DOODGEWOON. Zo zou ik het geregeld willen zien

DOODGEWOON. Zo zou ik het geregeld willen zien DOODGEWOON Zo zou ik het geregeld willen zien Een gids omtrent overlijden k Heb voor de dood al meer dan eens een lief gedicht geschreven ik neem hem wel eens op m n schoot hij hoort bij het leven ik weet

Nadere informatie

Nalatenschap: alles wat u moet weten

Nalatenschap: alles wat u moet weten Nalatenschap: alles wat u moet weten 1 Inleiding Als één van onze dierbaren overlijdt, bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden we geconfronteerd

Nadere informatie

WAT TE DOEN BIJ OVERLIJDEN?

WAT TE DOEN BIJ OVERLIJDEN? WAT TE DOEN BIJ OVERLIJDEN? WAT TE DOEN BIJ OVERLIJDEN OCMW HOESELT - 1/43 WOORDJE VOORAF Tegen wil en dank moeten wij vroeg of laat afscheid nemen van iemand die ons erg dierbaar is. Op het moment dat

Nadere informatie

Nalatenschap: alles wat u moet weten. ing.be/privatebanking

Nalatenschap: alles wat u moet weten. ing.be/privatebanking Nalatenschap: alles wat u moet weten ing.be/privatebanking 1 Inleiding Als één van onze dierbaren overlijdt, bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden

Nadere informatie

wijzer Overlijden Heruitgave april 2012

wijzer Overlijden Heruitgave april 2012 wijzer Overlijden Periodieke uitgave van de gemeente Riemst INFOWIJZER Afgiftekantoor OVERLIJDEN 3770 Riemst P.B. Heruitgave april 2012 België-Belgique 3770 Riemst 12/3889 Maastrichtersteenweg 2 b, 3770

Nadere informatie

Informatiebrochure. Wat te doen na een overlijden. Een praktische gids voor nabestaanden

Informatiebrochure. Wat te doen na een overlijden. Een praktische gids voor nabestaanden Informatiebrochure Wat te doen na een overlijden Een praktische gids voor nabestaanden 3 1. Voor de plechtigheid...4 1.1 Te contacteren instanties...4 1.2 Omstandigheden van het overlijden...7 1.3 Persoonlijke

Nadere informatie

Een overlijden, wat nu?

Een overlijden, wat nu? Een overlijden, wat nu? Praktische leidraad voor de nabestaanden Een uitgave van de CDSCA Sociale Dienst Defensie in samenwerking met DG HR 2 Een overlijden, wat nu? Inhoudstafel Aangifte van het overlijden

Nadere informatie

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT 2, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal, 016/24 39 99 Het overlijden van je partner kan je voor heel wat verwachte en onverwachte problemen stellen. Deze informatiebrochure

Nadere informatie

INFOWIJZER OVERLIJDEN

INFOWIJZER OVERLIJDEN Periodieke uitgave van de gemeente Riemst Afgiftekantoor 3770 Riemst P 004432 INFOWIJZER OVERLIJDEN wijzer Overlijden België-Belgique P.B. 3770 Riemst 12/3889 Heruitgave mei 2015 Maastrichtersteenweg 2

Nadere informatie

Dossier overlijden van militairen. Tf Redactionele overheid HRP-R/Soc Adj 9-2820-5834. Goedkeurende overheid HRP-R/Soc 9-2820-5831

Dossier overlijden van militairen. Tf Redactionele overheid HRP-R/Soc Adj 9-2820-5834. Goedkeurende overheid HRP-R/Soc 9-2820-5831 DEFENSIE DGHR-SPS-SOCMOR-001 Ed 001 / Rev 000 01 Dec 07 ALGEMENE DIRECTIE HUMAN RESOURCES SPECIFIEKE PROCEDURE Dossier overlijden van militairen Tf Redactionele overheid HRP-R/Soc Adj 9-2820-5834 Goedkeurende

Nadere informatie

OVERLIJDEN. Wat te doen... wanneer uw partner overlijdt?

OVERLIJDEN. Wat te doen... wanneer uw partner overlijdt? Wat te doen... wanneer uw partner overlijdt? OVERLIJDEN Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader

Nadere informatie

INFORMATIE. Wat na overlijden. Info voor nabestaanden

INFORMATIE. Wat na overlijden. Info voor nabestaanden INFORMATIE Wat na overlijden Info voor nabestaanden Inhoudsopgave Praktische en administratieve formaliteiten 4 Het groeten en kiezen van een begrafenisondernemer 4 Overlijdensaangifte 5 Regelen van de

Nadere informatie

Bij een overlijden: gids voor nabestaanden

Bij een overlijden: gids voor nabestaanden Bij een overlijden: gids voor nabestaanden Infowijzer Inhoud Een overlijden is altijd een heel moeilijke periode voor de naaste familieleden, die achterblijven met verdriet en zorgen. Er komen ook een

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

Happy Life SCHENKEN EN ERVEN

Happy Life SCHENKEN EN ERVEN Happy Life SCHENKEN EN ERVEN U wilt schikkingen voor later treffen en in moeilijke momenten een houvast hebben. AXA biedt u een leidraad voor een optimale voorbereiding en een correcte afhandeling. Voorwoord

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW FAMILIELID

INFORMATIE BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW FAMILIELID INFORMATIE BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW FAMILIELID Aan de familie, Vrienden van de overledene, De directie en de personeelsleden van de Europa Ziekenhuizen wensen hun oprechte deelneming te betuigen bij het

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. PROCHE ET PRO

FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. PROCHE ET PRO Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? Goed geïnformeerd FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. PROCHE ET PRO Inhoudstafen Overlijden van een naaste 4 Gehuwd of wettelijk samenwonend? 4 Aan wie

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie