INFORMATIE BETREFFENDE EUTHANASIE, LEVENSTESTAMENT EN LEVENSEINDE.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIE BETREFFENDE EUTHANASIE, LEVENSTESTAMENT EN LEVENSEINDE."

Transcriptie

1 INFORMATIE BETREFFENDE EUTHANASIE, LEVENSTESTAMENT EN LEVENSEINDE. Levenseinde. Levenstestament. Euthanasie. Wat als ik dement wordt? Wat als ik in een uitzichtloze toestand van lijden terechtkom? Wat als ik door een verkeersongeval in een coma beland? Stuk voor stuk moeilijke, zelfs zéér moeilijke vragen. Ik tracht hier eenvoudig en duidelijk de mogelijkheden en de wettelijke bepalingen te schetsen. Heel veel info omtrent dit onderwerp vindt u ook op en op RWS staat voor "recht op waardig sterven" en LEIF staat voor "Levenseinde informatie forum". U kan een wilsverklaring of levenstestament opstellen waarin u uw wensen betreffende uw levenseinde zelf noteert. Mijn handtekening of akkoord zijn nooit nodig. U stelt deze verklaring volledig zelfstandig op, eventueel in het bijzijn van enkele vertrouwenspersonen. Mijn handtekening is enkel nodig wanneer u niet in staat zou zijn om zelf deze verklaring te noteren. Er zijn eigenlijk 2 mogelijke situaties: Situatie 1: Je bent nu niet ziek, maar je legt nu al vast wat er moet gebeuren wanneer je in een coma belandt. Situatie 2: Je bent nu wel ongeneeslijk ziek en je vraagt om nu euthanasie toe te passen. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, kunt u op voorhand geen euthanasie vragen voor het geval u ooit dement zou worden. Indien u zich later in het beginstadium van dementie bevindt, kan u wel, wegens ondraaglijk uitzichtloos lijden (situatie2), er wel om vragen. Indien u zich echter in een vergevorderd stadium van dementie bevindt, kan u dit niet meer vragen, omdat u dan niet meer handelingsbekwaam en helder van geest bent. Je kan enkel en alleen op voorhand euthanasie vragen indien je in een coma zou belanden (situatie 1).

2 SITUATIE 1: JE BENT NU NIET ZIEK, MAAR JE LEGT NU AL VAST WAT ER MOET GEBEUREN WANNEER JE IN EEN COMA BELANDT. Indien je in een coma zou belanden, kan je zelf niet meer vragen om euthanasie. Vandaar dat dit op voorhand moet vastgelegd worden. Het typisch voorbeeld is een ernstig verkeersongeluk. Je kan hiervoor een document invullen dat bestaat uit 3 afzonderlijke delen. Afhankelijk van wat je kiest, vul je de verschillende delen in. Je hoeft dus enkel maar het deel in te vullen waarvoor je echt kiest. Je kan ze ook allemaal invullen indien je dat verkiest. Deel 1: Wilsverklaring Euthanasie. Hierin vraag je dat euthanasie wordt toegepast wanneer je in een onomkeerbare coma zou terechtkomen. Merk op dat dit enkel geldt bij een onomkeerbare coma en niet bij dementie of andere hersenaandoeningen. Hiervoor kan je wel het deel negatieve wilsverklaring invullen (zie hieronder). Deel 2: Negatieve wilsverklaring, levenstestament. Hierin vraag je dat je bepaalde behandelingen en onderzoeken weigert wanneer je in een onomkeerbare coma zou terechtkomen. Dit geldt ook wanneer je in een toestand van wilsonbekwaamheid zou terechtkomen zoals bij dementie. Deel 3: Orgaandonatie, wijze teraardebestelling, lichaam afstaan. Hierin omschrijf je eventueel wat er met je lichaam moet gebeuren na je dood.

3 Deel 1: Wilsverklaring inzake euthanasie, mijn gezondheidszorg en mijn levenseinde. (gebaseerd op het model en teksten verschenen in het Belgisch staatsblad van 13/05/2003) A. Voorwerp van de wilsverklaring De heer / mevrouw (vul hier uw naam in): Schrappen wat niet past: Verzoekt dat voor het geval hij/zij niet meer in staat is tot wilsuiting, een arts euthanasie toepast indien voldaan is aan de voorwaarden vastgesteld in de wet van 28 mei 2002 betreffende euthanasie. Herbevestigt de wilsverklaring tot euthanasie die werd opgesteld op (datum): Herziet de wilsverklaring tot euthanasie die werd opgesteld op (datum): Trekt de wilsverklaring tot euthanasie in, die werd opgesteld op (datum): B. Persoonlijke gegevens van de verzoeker Mijn persoonlijke gegevens zijn de volgende: Hoofdverblijfplaats:. Volledig adres: :. Identificatienummer Rijksregister:. Geboorteplaats en geboortedatum:. C. Kenmerken van de wilsverklaring Deze verklaring werd vrij en bewust afgelegd. Dit wordt onderschreven door de handtekening van de twee getuigen en in voorkomend geval van de vertrouwensperso(o)n(en). Ik verwacht dat deze wilsverklaring wordt geëerbiedigd. D. De getuigen De getuigen ten overstaan waarvan ik deze wilsverklaring afleg, zijn: 1. naam en voornaam:. volledig adres:. identificatienummer in Rijksregister:. geboortedatum en geboorteplaats:. eventuele graad van verwantschap:. 2. naam en voornaam:. volledig adres:. identificatienummer in Rijksregister:. geboortedatum en geboorteplaats:. eventuele graad van verwantschap.

4 E: (facultatief): De eventueel aangewezen vertrouwenspersonen Als vertrouwensperso(o)n(en, waarvan ik wens dat hij/zij onmiddellijk op de hoogte wordt (worden) gebracht indien ik mij in een toestand bevind waarin de wilsverklaring van toepassing zou kunnen zijn en dat hij/zij tijdens de procedure wordt (worden) betrokken, wijs ik in volgorde van voorkeur aan: 1. naam en voornaam:. volledig adres:. geboortedatum en geboorteplaats:. eventuele graad van verwantschap:. 2. naam en voornaam:. volledig adres:. geboortedatum en geboorteplaats:. eventuele graad van verwantschap:. Deze wilsverklaring is opgemaakt in (aantal). ondertekende exemplaren die worden bewaard (op een plaats of bij een persoon):. Gedaan te (plaats). op (datum).. Verzoeker Naam:. Datum en handtekening:. Getuige 1 Getuige 1 Naam:. Naam:. Hoedanigheid:. Hoedanigheid:. Datum en handtekening:. Datum en handtekening: Vertrouwenspersoon 1 Vertrouwenspersoon 2 Naam:. Naam:. Hoedanigheid:. Hoedanigheid:. Datum en handtekening:. Datum en handtekening:

5 F. Enkel in te vullen indien niet meer in staat om de wilsverklaring zelf op te stellen. Aangewezen persoon bij het fysiek blijvend niet in staat zijn van de verzoeker om het verzoek op schrift te stellen. Naam:. Hoedanigheid:. Datum en handtekening:. Ik ben fysiek blijvend niet meer in staat om deze wilsverklaring op te stellen. De reden hiervoor is de volgende:... Als bewijs hiervan, voeg ik een medisch getuigschrift in bijlage. Ik heb de volgende persoon aangewezen om deze wilsverklaring schriftelijk vast te leggen. naam en voornaam:. volledig adres:. geboortedatum en geboorteplaats:. eventuele graad van verwantschap:. Medisch getuigschrift in geval van onmogelijkheid om wilsverklaring zelf op te stellen. Betreft: naam en voornaam:. volledig adres: :. geboorteplaats en geboortedatum:. Ondergetekende, dokter in de geneeskunde, verklaart hierbij dat blijvend fysiek niet in staat is om de wilsverklaring voor euthanasie persoonlijk op schrift te stellen en te tekenen wegens duidelijke en blijvende medische redenen. Stempel Dr.PETER JANSSENS DOORNIKSE HEERWEG OUDENAARDE Datum en handtekening:.

6 Deel 2: Negatieve wilsverklaring, levenstestament. Wanneer ik mijn wil niet meer kan uitdrukken gelden deze laatste wilsbeschikkingen in verband met mijn overlijden. Ondergetekende,., wonende.te. en geboren te.op., eist het recht op om waardig te kunnen sterven. Indien mijn lichamelijke of mentale toestand dermate is afgetakeld dat er geen redelijke hoop op genezing meer is en ik wilsonbekwaam ben: (aanduiden wat je niet meer wil, schrappen wat niet van toepassing is) O Wil ik geen levensverlengende behandeling, enkel comfortbehandeling. Ik wil geen onderzoeken meer(bv. een radiografie, endoscopie) tenzij ze mijn comfort zouden kunnen verbeteren. O Wil ik geen (aanduiden wat je niet meer wil): O antibiotica O chemotherapie O radiotherapie, bestraling O operatie O kunstmatige beademing O nierdialyse O reanimatie O intensieve zorg O opname in een ziekenhuis O Niet ingrijpende onderzoeken (bloedonderzoek, radiologie, ) O kunstmatige toediening van vocht en voeding Pacemaker O Transplantatie O Medicatie (andere dan louter voor het comfort en pijnbehandeling) O andere behandeling (vul zelf in): O Wil ik dat men mij niet kunstmatig in leven zou houden en weiger ik overdreven therapeutische hardnekkigheid. O Wil ik dat men mij, in voldoende kwantiteit en kwaliteit, pijnstillende middelen toedient om de pijn te stillen, zelfs indien dat mijn dood zou verhaasten. Ik beslis dit volledig vrij en bewust. Ik verwacht van mijn omgeving en artsen de onvoorwaardelijke eerbiediging en uitvoering van deze wilsbeschikkingen.

7 Ik duid een vertegenwoordiger aan om mijn wensen en rechten te doen gelden, zelfs indien ik er niet meer toe in staat ben. Naam en voornaam:. Adres:. Rijksregisternummer:. Telefoonnummer:. Geboortedatum en -plaats:. Eventuele graad van verwantschap:. Deze negatieve wilsverklaring is opgemaakt in (aantal) ondertekende exemplaren die worden bewaard (op een plaats of bij een persoon):. Gedaan te (plaats). op (datum) Verzoeker: Vertegenwoordiger: Naam:. Naam: Datum en handtekening:.. Datum en handtekening:

8 Enkel in te vullen indien niet meer in staat om de wilsverklaring zelf op te stellen. Aangewezen persoon bij het fysiek blijvend niet in staat zijn van de verzoeker om het verzoek op schrift te stellen. Naam:. Hoedanigheid:. Datum en handtekening:. Ik ben fysiek blijvend niet meer in staat om deze negatieve wilsverklaring op te stellen. De reden hiervoor is de volgende:... Als bewijs hiervan, voeg ik een medisch getuigschrift in bijlage. Ik heb de volgende persoon aangewezen om deze negatieve wilsverklaring schriftelijk vast te leggen. naam en voornaam:. volledig adres:. geboortedatum en geboorteplaats:. eventuele graad van verwantschap:. Medisch getuigschrift in geval van onmogelijkheid om wilsverklaring zelf op te stellen. Betreft: naam en voornaam:. volledig adres: :. geboorteplaats en geboortedatum:. Ondergetekende, dokter in de geneeskunde, verklaart hierbij dat blijvend fysiek niet in staat is om de negatieve wilsverklaring persoonlijk op schrift te stellen en te tekenen wegens duidelijke en blijvende medische redenen. Stempel Dr.PETER JANSSENS DOORNIKSE HEERWEG OUDENAARDE Datum en handtekening:.

9 Deel 3: Eventuele bijzonderheden betreffende orgaandonatie, wijze teraardebestelling, afstaan lichaam aan de wetenschap. Dit deel is louter facultatief. Vul het enkel in, indien u specifieke eisen of vragen heeft. Na mijn overlijden: O wil ik mijn organen niet ter beschikking stellen voor transplantatie O wil ik mijn lichaam niet afstaan voor de wetenschap In verband met de begraving of crematie verkies ik: O begraving van mijn lichaam O crematie gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats O crematie gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats O crematie gevolgd door uitstrooiing van de as in de strooiweide van de begraafplaats O crematie gevolgd door uitstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee O crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere begraafplaats (adres vermelden) O crematie gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats O crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats O de modaliteit die mijn nabestaanden in overleg bepalen na mijn overlijden O andere: In verband met de uitvaartplechtigheid kies ik voor een uitvaartplechtigheid O volgens de Katholieke Godsdienst O volgens de Protestantse Godsdienst O volgens de Anglicaanse Godsdienst O volgens de Orthodoxe Godsdienst O volgens de Joodse Godsdienst O volgens de Islamitische Godsdienst O volgens de Vrijzinnige levensovertuiging O volgens Neutraal Filosofische overtuiging O volgens: (vul zelf in): Naast mijn voornoemde wilsverklaringen, wil ik dat altijd rekening wordt gehouden met de volgende waarden, opvattingen en levensbeschouwing die voor mij belangrijk zijn:

10 Aanvullende nuttige gegevens (bvb. personen belangrijk om rekening mee te houden, specifieke noden, maatschappij waarbij uitvaartverzekering is afgesloten, enz): Deze verklaring, die uit eigen wil opgemaakt werd, is mijn laatste wilsbeschikking en werd opgemaakt in (aantal).. ondertekende exemplaren die worden bewaard (op een plaats of bij een persoon): Gedaan te op.. Verzoeker: Naam: Datum en handtekening:

11 SITUATIE 2: JE BENT NU WEL ONGENEESLIJK ZIEK EN JE VRAAGT OM NU EUTHANASIE TOE TE PASSEN. Je bent ongeneeslijk ziek en vraag je om euthanasie toe te passen. De euthanasiewet maakt onderscheid tussen niet-terminaal ziek (voorbeelden: verlamming, beginnende dementie) en terminaal ziek (voorbeeld: vergevorderde kanker). Het formulier hiervoor is hetzelfde, maar er zijn 2 kleine verschillen. Bij een terminale patiënt moeten 2 artsen geraadpleegd worden en bij een nietterminale patiënt 3 artsen. Bij een niet-terminale patiënt moet er ook een maand bedenktijd zijn tussen de aanvraag en de toepassing van euthanasie. Bij een terminale patiënt geldt deze bedenktijd niet. Hiernaast is er ook de mogelijkheid om euthanasie te vragen wanneer u in een situatie bent terechtgekomen van "uitzichtloos lijden door een terminale of nietterminale ziekte". Dit kan in het terminaal stadium van een ziekte zoals kanker, maar kan ook bij een niet-terminaal stadium van een ziekte zoals Multiple Sclerose of beginnende dementie.

12 Schriftelijk verzoek tot euthansie A. Voorwerp van het verzoek Ik,, verzoek hierbij dat een arts euthanasie uitvoert op mij. Met euthanasie bedoel ik het opzettelijk levensbeëindigend handelen op mijn verzoek. Ik voldoe aan de voorwaarden omschreven in de wet betreffende de euthanasie van 28 mei Ik ben (schrappen wat niet past): Meerderjarig ontvoogd minderjarig Momenteel ben ik volledig handelingsbekwaam en bewust. Dit verzoek is volledig vrijwillig, overwogen en is niet tot stand gekomen door enige externe druk. Ik verzocht mijn arts reeds herhaaldelijk om euthanasie. Zowel mijn behandelende arts, Dr. PETER JANSSENS als een tweede arts, Dr.... bevestigen dit. Ik bevind mij in een medisch uitzichtloze toestand van aanhoudend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden. Dit lijden kan niet gelenigd worden en is het gevolg van een ernstige en ongeneeslijke, door ziekte of ongeval veroorzaakte, aandoening. Ook dit wordt door zowel mijn behandelende arts, Dr. PETER JANSSENS als een tweede arts, Dr bevestigd. Ik heb met Dr. PETER JANSSENS herhaaldelijk overleg gepleegd. Samen bespraken we mijn ziekte, de resterende therapeutische mogelijkheden en de mogelijkheden van palliatieve zorg. Ik ben tot overtuiging gekomen dat er geen andere redelijke oplossing is. Ik besprak dit verzoek ook met de leden van het verplegend team waarmee ik regelmatig in contact sta en besprak dit met alle personen die ik wenste te ontmoeten.

13 Ik verwacht dat dit verzoek wordt geëerbiedigd. Ik kan dit verzoek ten allen tijde herroepen, waarna dit document uit het medisch dossier wordt gehaald en aan mij wordt terugbezorgd. B. Persoonlijke gegevens van de verzoeker Mijn persoonlijke gegevens zijn de volgende: - naam en voornaam: - hoofdverblijfplaats: - volledig adres: : - identificatienummer in het Rijksregister: - geboorteplaats en geboortedatum: Gedaan te (plaats) op (datum).. Naam en handtekening:

14 Enkel in te vullen indien niet meer in staat om de wilsverklaring zelf op te stellen. Aangewezen persoon bij het fysiek blijvend niet in staat zijn van de verzoeker om het verzoek op schrift te stellen. Naam:. Hoedanigheid:. Datum en handtekening:. Ik ben fysiek blijvend niet meer in staat om het verzoek tot euthanasie op te stellen. De reden hiervoor is de volgende:... Als bewijs hiervan, voeg ik een medisch getuigschrift in bijlage. Ik heb de volgende persoon aangewezen om dit verzoek tot eutanasie schriftelijk vast te leggen. naam en voornaam:. volledig adres:. geboortedatum en geboorteplaats:. eventuele graad van verwantschap:. Medisch getuigschrift in geval van onmogelijkheid om verzoek zelf op te stellen. Betreft: naam en voornaam:. volledig adres: :. geboorteplaats en geboortedatum:. Ondergetekende, dokter in de geneeskunde, verklaart hierbij dat blijvend fysiek niet in staat is om het verzoek tot euthanasie persoonlijk op schrift te stellen en te tekenen wegens duidelijke en blijvende medische redenen. Stempel Dr.PETER JANSSENS DOORNIKSE HEERWEG OUDENAARDE Datum en handtekening:.

WILSVERKLARING TOT EUTHANASIE. V.O.C. Mechelen

WILSVERKLARING TOT EUTHANASIE. V.O.C. Mechelen WILSVERKLARING TOT EUTHANASIE V.O.C. Mechelen INLEIDING... 3 1. EUTHANASIE 1.1. Wat is euthanasie?...4 1.2. Is het stopzetten van een behandeling euthanasie?...4 1.3. Is het toedienen van hoge dosissen

Nadere informatie

Iedereen heeft recht op een waardig levenseinde LEIFBLAD. www.leif.be. Het leifblad geeft je meer informatie over wat je hiervoor concreet kan doen.

Iedereen heeft recht op een waardig levenseinde LEIFBLAD. www.leif.be. Het leifblad geeft je meer informatie over wat je hiervoor concreet kan doen. LEIFBLAD Editie voorjaar 2008 Wist je dat het tijdstip van overlijden bij 4 op de 10 Vlamingen bepaald wordt door een (medische) beslissing? M.a.w. dat hun overlijden medisch gestuurd wordt en niet meer

Nadere informatie

Ken je rechten als patiënt

Ken je rechten als patiënt Ken je rechten als patiënt Welke rechten heb ik als patiënt? Wie beslist over mijn behandeling als ik in coma lig? Wat is een vertrouwenspersoon? Hoe duid ik een vertegenwoordiger aan? Mag ik mijn patiëntendossier

Nadere informatie

Informatie over euthanasie

Informatie over euthanasie Informatie over euthanasie Inleiding Euthanasie is een onderwerp waar mensen heel verschillend over kunnen denken. Wat u van euthanasie vindt, hangt onder meer af van uw (religieuze) achtergrond, opvoeding,

Nadere informatie

Tijdig praten over het overlijden. Handreiking

Tijdig praten over het overlijden. Handreiking Tijdig praten over het overlijden Handreiking 4 Tijdig praten over het overlijden Colofon Handreiking Tijdig praten over het overlijden is een uitgave van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot

Nadere informatie

Voorwoord. Bewaar dit boekje bij je belangrijke documenten, zodat het voor de nabestaanden steeds binnen handbereik is.

Voorwoord. Bewaar dit boekje bij je belangrijke documenten, zodat het voor de nabestaanden steeds binnen handbereik is. Voorwoord Doodgaan is nu niet direct een onderwerp waar we dagelijks over praten. Verdriet kunnen we niet wegnemen, hoe graag we het ook willen. Wel kunnen we via deze uitgave wijzen op een aantal belangrijke

Nadere informatie

Wij willen u informatie geven over euthanasie en vertellen wat het standpunt van VU medisch centrum (VUmc) op dit gebied is.

Wij willen u informatie geven over euthanasie en vertellen wat het standpunt van VU medisch centrum (VUmc) op dit gebied is. Euthanasie Wij willen u informatie geven over euthanasie en vertellen wat het standpunt van VU medisch centrum (VUmc) op dit gebied is. Wij gaan in op de volgende onderwerpen: Wat is euthanasie? Aan welke

Nadere informatie

VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING BIJ DE OUDERE PATIENT

VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING BIJ DE OUDERE PATIENT VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING BIJ DE OUDERE PATIENT Aanbevelingen gebaseerd op interviews met patiënten en familieleden Sigrid Van Camp, Ineke van Eechoud, Dr. Ruth Piers, Prof. Dr. Mieke Grypdonck, Prof.

Nadere informatie

Een uitnodiging tot dialoog

Een uitnodiging tot dialoog Een uitnodiging tot dialoog Herroeping van de aangewezen VERTEGENWOORDIGER In het kader van de vertegenwoordiging van de patiënt Wet van 22 augustus 2002 betreffende de patiëntenrechten (art. 14, 1) Ik

Nadere informatie

Mijn wilsbeschikking

Mijn wilsbeschikking Mijn wilsbeschikking Op dit document kan u verklaren wat uw persoonlijke wensen zijn met betrekking tot uw eigen uitvaart. Deze laatste wilsbeschikking bestaat uit verschillende onderdelen. Laat uw wilsbeschikking

Nadere informatie

Over vroegtijdige planning van de zorg

Over vroegtijdige planning van de zorg Het levenseinde teruggeven aan de mensen Over vroegtijdige planning van de zorg Manu Keirse Hoogleraar Faculteit der Geneeskunde KU Leuven Ondervoorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen Inhoud Het

Nadere informatie

Spreek op tijd over uw levenseinde

Spreek op tijd over uw levenseinde Spreek op tijd over uw levenseinde Handreiking om met de dokter te praten over grenzen, wensen en verwachtingen rond uw levenseinde > Praat op tijd over uw vragen, wensen en verwachtingen over het laatste

Nadere informatie

Tijdig spreken over het levenseinde

Tijdig spreken over het levenseinde Tijdig spreken over het levenseinde Handreiking om met de patiënt het gesprek aan te gaan over grenzen, wensen en verwachtingen rond het levenseinde Handreiking Tijdig spreken over het levenseinde Handreiking

Nadere informatie

Regionale toetsingscommissies euthanasie code of PRactice

Regionale toetsingscommissies euthanasie code of PRactice R egionale toe tsingscommissie s e u thanasie CODE OF PRACTICE R egionale toe tsingscommissie s e u thanasie CODE OF PRACTICE Den Haag, april 2015 Inhoud Voorwoord 1. Doel en opzet van deze Code of Practice

Nadere informatie

Bespreking van de voorstellen tot wijziging van de regelgeving, opgenomen in de conceptnota en aanvullende opmerkingen.

Bespreking van de voorstellen tot wijziging van de regelgeving, opgenomen in de conceptnota en aanvullende opmerkingen. RVB 2014_6 Standpunt van de VVSG inzake de conceptnota van mevrouw Katrien Schryvers e.a. over de regelgeving begraafplaatsen en lijkbezorging en de erin opgenomen voorstellen (doc Vl. Parl. 2188 (2013-2014)-nr.1

Nadere informatie

Kennis en opvattingen van publiek en professionals over medische besluitvorming en behandeling rond het einde van het leven Het KOPPEL-onderzoek

Kennis en opvattingen van publiek en professionals over medische besluitvorming en behandeling rond het einde van het leven Het KOPPEL-onderzoek Kennis en opvattingen van publiek en professionals over medische besluitvorming en behandeling rond het einde van het leven Het KOPPEL-onderzoek J.J.M. van Delden, A. van der Heide, S. van de Vathorst,

Nadere informatie

Zorg rond het levenseinde

Zorg rond het levenseinde Zorg rond het levenseinde voor mensen met de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie Een handreiking voor familie en naasten VU medisch centrum EMGO Instituut voor onderzoek naar gezondheid

Nadere informatie

Palliatieve sedatie. Inleiding 2 1. Stand van zaken 3. 4. Besluitvorming en zorgzame omkadering 12

Palliatieve sedatie. Inleiding 2 1. Stand van zaken 3. 4. Besluitvorming en zorgzame omkadering 12 Palliatieve sedatie INHOUD Inleiding 2 1. Stand van zaken 3 1.1. Definitie 3 1.2. Indicatie en voorwaarden 3 1.3. Prevalentie en kenmerken 4 1.4. Kunstmatige voedsel- en vochttoediening 5 1.5. Onderscheid

Nadere informatie

levenstestament of volmacht Wat regel je voor als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen?

levenstestament of volmacht Wat regel je voor als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen? levenstestament of volmacht Wat regel je voor als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen? 2 netwerk notarissen 3 3 Levenstestament of volmacht Wat is het? 5 Verschillende mogelijkheden Wat kan er allemaal

Nadere informatie

De rechten van personen met dementie Een praktische gids

De rechten van personen met dementie Een praktische gids De rechten van personen met dementie Een praktische gids De rechten van personen met dementie Een praktische gids COLOFON Reeks: Naar een dementievriendelijke samenleving Cette publication est également

Nadere informatie

Dossier overlijden van militairen. Tf Redactionele overheid HRP-R/Soc Adj 9-2820-5834. Goedkeurende overheid HRP-R/Soc 9-2820-5831

Dossier overlijden van militairen. Tf Redactionele overheid HRP-R/Soc Adj 9-2820-5834. Goedkeurende overheid HRP-R/Soc 9-2820-5831 DEFENSIE DGHR-SPS-SOCMOR-001 Ed 001 / Rev 000 01 Dec 07 ALGEMENE DIRECTIE HUMAN RESOURCES SPECIFIEKE PROCEDURE Dossier overlijden van militairen Tf Redactionele overheid HRP-R/Soc Adj 9-2820-5834 Goedkeurende

Nadere informatie

Palliatieve Zorg Informatie voor patiënten en hun naasten

Palliatieve Zorg Informatie voor patiënten en hun naasten Palliatieve Zorg Informatie voor patiënten en hun naasten Patiëntenversie van de zorgmodule Palliatieve Zorg april 2014 Colofon Deze brochure is geschreven door het CBO in opdracht van Coördinatieplatform

Nadere informatie

R egionale toe tsingscommissie s e u thanasie

R egionale toe tsingscommissie s e u thanasie R egionale toe tsingscommissie s e u thanasie Ja arver sl ag 2013 Secretariaten Regionale toetsingscommissies euthanasie Algemeen secretaris: mw. mr N.E.C. Visée Postbus 9013 6800 DR Arnhem Telefoon: 026-352

Nadere informatie

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie)

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht

Nadere informatie

Hoe ga je om met eten en drinken. Handreikingen voor zorgsituaties waarin eten, drinken en kunstmatige voeding een rol spelen

Hoe ga je om met eten en drinken. Handreikingen voor zorgsituaties waarin eten, drinken en kunstmatige voeding een rol spelen Hoe ga je om met eten en drinken Handreikingen voor zorgsituaties waarin eten, drinken en kunstmatige voeding een rol spelen Inhoud Vooraf 3 Als de patiënt slecht eet of drinkt 4 Als ingrijpen of nalaten

Nadere informatie

Zo zit het Alles over doneren en registreren

Zo zit het Alles over doneren en registreren Dit is een uitgave van de Nederlandse Transplantatie Stichting transplantatiestichting.nl Zo zit het Alles over doneren en registreren Inhoud Inleiding... 3 Organen en weefsels... 4 Donor worden... 6 Orgaandonatie

Nadere informatie

ZORGETHISCH ADVIES IN VERBAND MET HET STOPPEN OF STAKEN VAN KUNSTMATIGE VOCHT- & VOEDSELTOEDIENING BIJ TERMINALE EN NIET-TERMINALE PATIËNTEN.

ZORGETHISCH ADVIES IN VERBAND MET HET STOPPEN OF STAKEN VAN KUNSTMATIGE VOCHT- & VOEDSELTOEDIENING BIJ TERMINALE EN NIET-TERMINALE PATIËNTEN. ZORGETHISCH ADVIES IN VERBAND MET HET STOPPEN OF STAKEN VAN KUNSTMATIGE VOCHT- & VOEDSELTOEDIENING BIJ TERMINALE EN NIET-TERMINALE PATIËNTEN. Gemeenschappelijke Ethische Reflectiecommissie GZA 1 Inleiding....

Nadere informatie

Informatie en raadgevingen. aan families van verkeersslachtoffers

Informatie en raadgevingen. aan families van verkeersslachtoffers Informatie en raadgevingen aan families van verkeersslachtoffers Inhoudstafel I. Inleiding...6 II. Het ongeval: wat gebeurt er ter plaatse?... 10 III. Optreden van de medische hulpverleningsdiensten...

Nadere informatie

Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens

Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens II.03 Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 1. Algemeen 5 2. Patiëntenrechten betreffende het dossier 9 3. Beroepsgeheim 11 4. Het beroepsgeheim in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 Nr. 142 VERSLAG

Nadere informatie