WILSVERKLARINGEN BETREFFENDE MIJN GEZONDHEIDSZORG EN MIJN LEVENSEINDE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WILSVERKLARINGEN BETREFFENDE MIJN GEZONDHEIDSZORG EN MIJN LEVENSEINDE"

Transcriptie

1 WILSVERKLARINGEN BETREFFENDE MIJN GEZONDHEIDSZORG EN MIJN LEVENSEINDE Wilsverklaringen betreffende levenseinde 1/14

2 Toelichting bij het gebruik van de wilsverklaringen betreffende uw gezondheidszorg en uw levenseinde Hoe deze documenten invullen? Allereerst is geen enkel van de wilsverklaringen verplicht in te vullen of te registreren. U doet dit voor uzelf en voor uw familie. Wenst u een (of meerdere) van de volgende wilsverklaringen te gebruiken, dan vult u sowieso de rubriek met persoonlijke gegevens en de laatste rubriek (ondertekening) in. Deze dienen voor alle bijgevoegde en ondertekende wilsverklaringen. Wanneer u een (of meerdere) keuze(s) moet maken door deze aan te vinken, schrap dan de keuzes die u niet wenst te maken en parafeer naast diegene die u wel kiest. Zo is onomstotelijk duidelijk wat uw wil is (en wat niet) en is de kans op vergissingen kleiner. Beschikbaarheid Zorg ervoor dat deze documenten beschikbaar zijn, d.w.z. dat wanneer de tijd daar is, het bestaan van deze documenten moet gekend zijn. In de toekomst zal dit waarschijnlijk ook elektronisch mogelijk zijn (e-health), maar voorlopig bezorgt u best een exemplaar aan uw huisarts en/of behandelend specialist en aan uw vertegenwoordiger. Vermeld de gegevens van deze personen in de rubriek met persoonlijke gegevens. Registratie Het is niet verplicht deze wilsverklaringen officieel te laten registreren op de gemeente. Als u dit toch wenst te doen, kan dit enkel voor de wilsverklaring betreffende euthanasie, voor de verklaring betreffende orgaandonatie en voor uw wil inzake de wijze van teraardebestelling. U hebt geen notaris nodig. Het belangrijkste is te zorgen dat dit document beschikbaar is in uw medisch dossier en bij uw vertegenwoordiger, zodat het ten gepaste tijde kan geraadpleegd worden. Wilsverklaringen betreffende levenseinde 2/14

3 Persoonlijke gegevens Algemeen Adres Rijksregisternummer Mijn vertegenwoordiger Aanwijzing Ik die onderteken, wijs de volgende persoon aan als mijn vertegenwoordiger voor het geval ik niet zelf mijn rechten als patiënt kan uitoefenen: Adres Rijksregisternummer Opgemaakt te... op... Handtekening (van de aanwijzer) Aanvaarding Ik (voornaam en naam van de vertegenwoordiger) aanvaard de aanwijzing als vertegenwoordiger en zal naar best vermogen (voornaam en naam van de aanwijzer) vertegenwoordigen, met eerbiediging van de wilsverklaringen in dit document. Opgemaakt te... op... Handtekening (van de benoemde vertegenwoordiger) Wilsverklaringen betreffende levenseinde 3/14

4 Aanvullende nuttige gegevens Huisarts Adres Personen op de hoogte van deze wilsverklaringen Uitvaartverzekering Naam maatschappij Adres Polisnummer Andere nuttige gegevens en voorkeuren (bv. voorkeur ziekenhuis, belangrijke personen om rekening mee te houden, specifieke noden, ) Mijn waarden en opvattingen Naast de uitdrukkelijke wilsverklaringen die volgen, wil ik dat altijd rekening wordt gehouden met de volgende waarden, opvattingen en levensbeschouwing die voor mij belangrijk zijn: Wilsverklaringen betreffende levenseinde 4/14

5 Wilsverklaring inzake euthanasie voor het geval ik onomkeerbaar buiten bewustzijn ben Deze verklaring dient u enkel in te vullen indien u uitdrukkelijk levensbeëindiging wilt wanneer u onomkeerbaar buiten bewustzijn bent. In tegenstelling tot de andere wilsverklaringen in deze bundel is de wilsverklaring inzake euthanasie niet bindend. Houdt er rekening mee dat uw wilsverklaring inzake euthanasie maar 5 jaar geldig is en u deze na 5 jaar moet herbevestigen. U kan ze ook op elk moment intrekken of herzien. Verklaring Ik die onderteken in volle bewustzijn, verzoek, voor het geval ik niet meer in staat ben mijn wil te uiten, dat een arts euthanasie toepast, indien voldaan is aan de voorwaarden gesteld in de wet van 28 mei 2002 betreffende euthanasie. herbevestig de wilsverklaring tot euthanasie, opgesteld op herzie de wilsverklaring tot euthanasie, opgesteld op trek de wilsverklaring tot euthanasie in, opgesteld op Opgemaakt te... op... Mijn handtekening Getuigen Door de handtekening van 2 getuigen hieronder, waarvan minstens 1 geen materieel belang heeft bij het overlijden, wordt bevestigd dat u deze wilsverklaring inzake euthanasie vrij en bewust hebt afgelegd. Getuige 1 Adres Rijksregisternummer Eventuele graad van verwantschap... Opgemaakt te... op... Handtekening van getuige 1 Wilsverklaringen betreffende levenseinde 5/14

6 Getuige 2 Adres Rijksregisternummer Eventuele graad van verwantschap... Opgemaakt te... op... Handtekening van getuige 2 Vertrouwenspersoon (facultatief) Een vertrouwenspersoon staat in voor de bekendmaking van uw wilsverklaring inzake euthanasie en kan als spreekbuis optreden tussen uw nabestaanden en uw arts. U mag meerdere vertrouwenspersonen aanwijzen, maar zij hebben geen inspraak in een mogelijke beslissing. Uw vertegenwoordiger kan ook als vertrouwenspersoon optreden. Adres Rijksregisternummer Eventuele graad van verwantschap... Registratie (facultatief) Geregistreerd te... op... Handtekening van de ambtenaar stempel van de gemeente Wilsverklaringen betreffende levenseinde 6/14

7 Levenstestament (negatieve wilsverklaring) Gezondheidszorg voor wanneer ik mijn wil niet meer zelf kan uiten Iedereen heeft het recht om medische behandelingen te weigeren. In deze negatieve wilsverklaring zet u uw eisen inzake het staken of niet meer opstarten van levensverlengende handelingen in het geval wanneer u wilsonbekwaam bent (zoals bij coma, verwardheid t.g.v. dementie, ). Ik, die onderteken in volle bewustzijn en zonder druk van anderen, omschrijf hierbij mijn wil, voor het geval ik deze niet meer zelf kan uiten: Mijn wil betreft de volgende omstandigheden enkel indien ik onomkeerbaar mijn wil niet meer kan uiten en binnen afzienbare tijd zal sterven. enkel indien ik onomkeerbaar mijn wil niet meer kan uiten omdat ik onomkeerbaar buiten bewustzijn ben. enkel indien ik onomkeerbaar mijn wil niet meer kan uiten. indien ik mijn wil niet meer kan uiten, om welke reden dan ook. Mijn wil betreft volgende tussenkomsten ik wil niet worden gereanimeerd ik wil niet naar het ziekenhuis worden vervoerd ik wil niet op een intensieve zorgenafdeling van een ziekenhuis worden opgenomen ik wil niet aan beademingsapparatuur worden gekoppeld ik wil niet kunstmatig worden gevoed als ik niet meer op eigen kracht kan of wil eten ik wil geen pijnbestrijding die mijn bewustzijn ernstig beperkt Ik wil niet dat mijn leven met curatieve behandelingen wordt verlengd, daarom wil ik geen: antibiotica chirurgische ingrepen transplantaties transfusies chemotherapie bestraling dialyse ik wil niet deelnemen aan experimentele behandelingen ik wil beëindiging van mijn leven (euthanasie) als ik onomkeerbaar buiten bewustzijn ben en vul daartoe de bijgevoegde wilsverklaring inzake euthanasie in Wilsverklaringen betreffende levenseinde 7/14

8 Na mijn overlijden wil ik mijn organen afstaan voor transplantatie en vul daartoe bijgevoegde verklaring voor orgaandonatie in wil ik mijn lichaam afstaan aan de wetenschap en vul daartoe bijgevoegde verklaring inzake schenking van mijn lichaam aan de wetenschap in wil ik een uitvaart volgens de modaliteiten en in de gemeente die ik heb bepaald in bijgevoegde verklaring inzake de wijze van teraardebestelling Opgemaakt te... op... Mijn handtekening Wilsverklaringen betreffende levenseinde 8/14

9 Verklaring inzake de wijze van teraardebestelling In deze rubriek kan u uw wensen voor uw uitvaart en teraardebestelling kenbaar maken. Ook het bestaan van een uitvaartcontract kan u hier kenbaar maken. Registratie is mogelijk. Indien u voor een uitstrooiing, begraving of bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats kiest, vermeld dan het adres van deze plaats. Wanneer het een terrein betreft dat geen eigendom is van u of een van uw nabestaanden, is een voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar vereist en moet deze hierbij worden gevoegd. Ik,... verklaar aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente/stad... onderstaande wilsbeschikking betreffende mijn teraardebestelling en uitvaart te willen registreren. herzie de verklaring inzake de wijze van teraardebestelling neergelegd in de gemeente/stad... op.... trek de verklaring inzake de wijze van teraardebestelling in, neergelegd in de gemeente/stad... op.... Wijze en plaats van teraardebestelling Ik, die onderteken, kies als wijze van teraardebestelling voor begraving van mijn lichaam. crematie gevolgd door begraving van de as. crematie gevolgd door bijzetting van de as. crematie gevolgd door uitstrooiing van de as. de wijze die mijn nabestaanden in overleg bepalen na mijn overlijden. Ik, die onderteken, kies als plaats van teraardebestelling voor de begraafplaats van.... een andere plaats dan de begraafplaats, nl (adres) de Belgische territoriale zee (enkel bij crematie met uitstrooiing). de plaats die mijn nabestaanden in overleg bepalen na mijn overlijden. Ritueel van de uitvaartplechtigheid Ik, die onderteken, kies als wijze van uitvaart voor een uitvaartplechtigheid volgens de Katholieke godsdienst. een uitvaartplechtigheid volgens de Protestantse godsdienst. een uitvaartplechtigheid volgens de Islamitische godsdienst. een uitvaartplechtigheid volgens de Joodse godsdienst. een uitvaartplechtigheid volgens de Anglicaanse godsdienst. een uitvaartplechtigheid volgens de Orthodoxe godsdienst. een uitvaartplechtigheid volgens de Vrijzinnige levensovertuiging. een uitvaartplechtigheid volgens de Neutraal Filosofische overtuiging..... Wilsverklaringen betreffende levenseinde 9/14

10 Uitvaartcontract Ik, die onderteken, verklaar een uitvaartcontract te hebben afgesloten met (naam en adres van de notaris, begrafenisonderneming, verzekeringsmaatschappij of andere daartoe gemachtigde instantie) Contractgegevens: Opgemaakt te... op... Mijn handtekening Registratie (facultatief) Geregistreerd te... op... Handtekening van de ambtenaar stempel van de gemeente Wilsverklaringen betreffende levenseinde 10/14

11 Verklaring voor orgaandonatie U kan deze verklaring gebruiken als een toestemming of een weigering om uw organen na uw overlijden te doneren. Ze blijft onbeperkt geldig, maar u kan ze steeds herroepen. U kan uw wil ook laten registreren bij uw gemeente. Verklaring Ik, die onderteken verzet mij tegen elke wegneming van organen en weefsels (verklaring van verzet). verklaar uitdrukkelijk mezelf donor te stellen (uitdrukkelijke wilsbeschikking). herroep de verklaring van verzet. herroep de verklaring van uitdrukkelijke wilsbeschikking. Opgemaakt te... op... Mijn handtekening Registratie (facultatief) Geregistreerd te... op... Handtekening van de ambtenaar stempel van de gemeente Wilsverklaringen betreffende levenseinde 11/14

12 Verklaring inzake schenking van het lichaam aan de wetenschap Hoe gaat u te werk? Er bestaat geen reglementering over de te volgen procedure. Uw lichaam afstaan aan de wetenschap moet u bij leven regelen. Dit doet u door contact op te nemen met een universitair centrum naar keuze waar geneeskunde wordt gedoceerd (zie verder). U stelt een eigenhandig, gedateerd en ondertekend document op (d.i. uw wilsuiting). U kan voorbeeldteksten vinden via uw gekozen universitaire centrum. Een kopie van uw wilsuiting bewaart u zelf, het origineel stuurt u aan de universiteit. Een extra kopie voor uw vertegenwoordiger of vertrouwenspersoon is zeker ook een goed idee. De universiteit zal u een ontvangstbewijs of een kaartje sturen dat u bij uw identiteitskaart kan bewaren, zodat verwanten of nabestaanden kennis kunnen nemen van uw wilsuiting. Universitaire geneeskundige instellingen Katholieke Universiteit Leuven Vesalius Instituut Vaardigheidscentrum Anatomie Minderbroederstraat 12, Blok Q bus 1031, 3000 Leuven T Vrije Universiteit Brussel Faculteit geneeskunde en Farmacie Vakgroep Menselijke Anatomie Laarbeeklaan 103, 1090 Brussel T Vrije Universiteit Gent Laboratorium voor Menselijke ontleedkunde en Embryologie Campus UZ Gent B3, 4 e verd. De Pintelaan 185, 9000 Gent T of T Universiteit Antwerpen Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschap Campus Drie Eiken ASTRAC Prof. Dr. Guy Huybens Secretariaat Anatomie van de Mens en Embryologie Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk T Wilsverklaringen betreffende levenseinde 12/14

13 Fysieke onmogelijkheid om zelf wilsverklaringen op te stellen en te tekenen Wanneer u zelf fysiek niet (meer) in staat bent om een wilsverklaring op papier te zetten en te ondertekenen, dan laat u onderstaande rubriek invullen. U vraagt uw huisarts een attest, waarin hij of zij verklaart dat u onmogelijk een handtekening kan plaatsen en om welke reden. Dat attest voegt u toe aan deze wilsverklaring. Ik, (voornaam en naam)..., blijvend fysiek niet in staat om wilsverklaringen op te stellen en te ondertekenen, wijs volgende meerderjarige persoon, die geen materieel belang heeft bij mijn overlijden, aan om deze wilsverklaringen op te stellen en te ondertekenen in mijn plaats. Gegevens van deze persoon Adres Rijksregisternummer Eventuele graad van verwantschap... Opgemaakt te... op... Handtekening van de aangewezen persoon Medisch attest Ik voeg een medisch getuigschrift ter bevestiging aan deze verklaring toe. Wilsverklaringen betreffende levenseinde 13/14

14 Ondertekening Dit document bevat mijn wilsverklaringen inzake euthanasie voor het geval ik onomkeerbaar buiten bewustzijn ben gezondheidszorg voor wanneer ik mijn wil niet meer zelf kan uiten (levenstestament) de wijze van teraardebestelling orgaandonatie schenking van het lichaam aan de wetenschap Het vervangt alle vorige wilsverklaringen en is geldig voor onbepaalde duur (met uitzondering van de specifieke wilsverklaring inzake euthanasie voor het geval ik onomkeerbaar buiten bewustzijn ben) tot wijziging of herroeping. Het is opgemaakt in.. ondertekende exemplaren die worden bewaard bij de personen vermeld in de rubriek persoonlijke gegevens. Opgemaakt te... op... Mijn handtekening Toevoegingen Wilsverklaringen betreffende levenseinde 14/14

WILSVERKLARING TOT EUTHANASIE. V.O.C. Mechelen

WILSVERKLARING TOT EUTHANASIE. V.O.C. Mechelen WILSVERKLARING TOT EUTHANASIE V.O.C. Mechelen INLEIDING... 3 1. EUTHANASIE 1.1. Wat is euthanasie?...4 1.2. Is het stopzetten van een behandeling euthanasie?...4 1.3. Is het toedienen van hoge dosissen

Nadere informatie

Iedereen heeft recht op een waardig levenseinde LEIFBLAD. www.leif.be. Het leifblad geeft je meer informatie over wat je hiervoor concreet kan doen.

Iedereen heeft recht op een waardig levenseinde LEIFBLAD. www.leif.be. Het leifblad geeft je meer informatie over wat je hiervoor concreet kan doen. LEIFBLAD Editie voorjaar 2008 Wist je dat het tijdstip van overlijden bij 4 op de 10 Vlamingen bepaald wordt door een (medische) beslissing? M.a.w. dat hun overlijden medisch gestuurd wordt en niet meer

Nadere informatie

Voorwoord. Bewaar dit boekje bij je belangrijke documenten, zodat het voor de nabestaanden steeds binnen handbereik is.

Voorwoord. Bewaar dit boekje bij je belangrijke documenten, zodat het voor de nabestaanden steeds binnen handbereik is. Voorwoord Doodgaan is nu niet direct een onderwerp waar we dagelijks over praten. Verdriet kunnen we niet wegnemen, hoe graag we het ook willen. Wel kunnen we via deze uitgave wijzen op een aantal belangrijke

Nadere informatie

Mijn wilsbeschikking

Mijn wilsbeschikking Mijn wilsbeschikking Op dit document kan u verklaren wat uw persoonlijke wensen zijn met betrekking tot uw eigen uitvaart. Deze laatste wilsbeschikking bestaat uit verschillende onderdelen. Laat uw wilsbeschikking

Nadere informatie

Ken je rechten als patiënt

Ken je rechten als patiënt Ken je rechten als patiënt Welke rechten heb ik als patiënt? Wie beslist over mijn behandeling als ik in coma lig? Wat is een vertrouwenspersoon? Hoe duid ik een vertegenwoordiger aan? Mag ik mijn patiëntendossier

Nadere informatie

Checklist levenstestament

Checklist levenstestament Checklist levenstestament Welke keuzes kunt u nu maken voor straks? In een levenstestament legt u keuzes en wensen vast voor uw eigen toekomst. U legt vast wat er moet gebeuren als u zelf niet meer kunt

Nadere informatie

Informatiebrochure. Wat te doen na een overlijden. Een praktische gids voor nabestaanden

Informatiebrochure. Wat te doen na een overlijden. Een praktische gids voor nabestaanden Informatiebrochure Wat te doen na een overlijden Een praktische gids voor nabestaanden 3 1. Voor de plechtigheid...4 1.1 Te contacteren instanties...4 1.2 Omstandigheden van het overlijden...7 1.3 Persoonlijke

Nadere informatie

MIJN UITVAART GOED GEREGELD

MIJN UITVAART GOED GEREGELD MIJN UITVAART GOED GEREGELD Mijn uitvaart goed geregeld Bijgewerkt op datum: 12-03-2008 pagina 1 Algemeen Rondom de uitvaart moet altijd heel veel worden geregeld. U kunt zelf diverse voorzorgsmaatregelen

Nadere informatie

levenstestament of volmacht Wat regel je voor als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen?

levenstestament of volmacht Wat regel je voor als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen? levenstestament of volmacht Wat regel je voor als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen? 2 netwerk notarissen 3 3 Levenstestament of volmacht Wat is het? 5 Verschillende mogelijkheden Wat kan er allemaal

Nadere informatie

Een uitnodiging tot dialoog

Een uitnodiging tot dialoog Een uitnodiging tot dialoog Herroeping van de aangewezen VERTEGENWOORDIGER In het kader van de vertegenwoordiging van de patiënt Wet van 22 augustus 2002 betreffende de patiëntenrechten (art. 14, 1) Ik

Nadere informatie

Bespreking van de voorstellen tot wijziging van de regelgeving, opgenomen in de conceptnota en aanvullende opmerkingen.

Bespreking van de voorstellen tot wijziging van de regelgeving, opgenomen in de conceptnota en aanvullende opmerkingen. RVB 2014_6 Standpunt van de VVSG inzake de conceptnota van mevrouw Katrien Schryvers e.a. over de regelgeving begraafplaatsen en lijkbezorging en de erin opgenomen voorstellen (doc Vl. Parl. 2188 (2013-2014)-nr.1

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden

Formaliteiten bij overlijden Formaliteiten bij overlijden informatie voor nabestaanden Patiëntenvoorlichting 1 Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 Mortuariumbeheerder pag. 3 Overlijdenspapieren

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

Donoren zijn van levensbelang Inclusief donorformulier

Donoren zijn van levensbelang Inclusief donorformulier Dit is een uitgave van NTS-Donorvoorlichting www.donorvoorlichting.nl Donoren zijn van levensbelang Inclusief donorformulier Donoren zijn van levensbelang Donororganen en donorweefsels zijn nodig om ernstig

Nadere informatie

De laatste zorg Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden. IJsselland Ziekenhuis

De laatste zorg Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden. IJsselland Ziekenhuis De laatste zorg Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden IJsselland Ziekenhuis Inleiding U heeft deze folder gekregen omdat een naaste uit uw familie of vriendenkring is overleden in het

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

OVERLIJDEN. Wat te doen... wanneer uw partner overlijdt?

OVERLIJDEN. Wat te doen... wanneer uw partner overlijdt? Wat te doen... wanneer uw partner overlijdt? OVERLIJDEN Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader

Nadere informatie

Zo zit het Alles over doneren en registreren

Zo zit het Alles over doneren en registreren Dit is een uitgave van de Nederlandse Transplantatie Stichting transplantatiestichting.nl Zo zit het Alles over doneren en registreren Inhoud Inleiding... 3 Organen en weefsels... 4 Donor worden... 6 Orgaandonatie

Nadere informatie

WENSENBOEKJE. op eigen wijze! INFORMATIE EN AANWIJZINGEN VOOR NA MIJN OVERLIJDEN

WENSENBOEKJE. op eigen wijze! INFORMATIE EN AANWIJZINGEN VOOR NA MIJN OVERLIJDEN op eigen wijze! Zielhuis Uitvaart is een kleine uitvaartonderneming met een betrokken, flexibele werkwijze. Wij bieden praktische informatie en ondersteuning vóór, tijdens en na de uitvaart. In alle rust,

Nadere informatie

Spreek op tijd over uw levenseinde

Spreek op tijd over uw levenseinde Spreek op tijd over uw levenseinde Handreiking om met de dokter te praten over grenzen, wensen en verwachtingen rond uw levenseinde > Praat op tijd over uw vragen, wensen en verwachtingen over het laatste

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Wij willen u informatie geven over euthanasie en vertellen wat het standpunt van VU medisch centrum (VUmc) op dit gebied is.

Wij willen u informatie geven over euthanasie en vertellen wat het standpunt van VU medisch centrum (VUmc) op dit gebied is. Euthanasie Wij willen u informatie geven over euthanasie en vertellen wat het standpunt van VU medisch centrum (VUmc) op dit gebied is. Wij gaan in op de volgende onderwerpen: Wat is euthanasie? Aan welke

Nadere informatie

Persoonlijke uitvaartwensen van:

Persoonlijke uitvaartwensen van: Nadenken en praten over de dood; veel mensen vinden dit lastig en gaan het onderwerp liever uit de weg. Toch kan het goed zijn om daar wel over na te denken en uw wensen omtrent uw afscheid vast te leggen.

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

Wilt u donor worden? Of juist niet?

Wilt u donor worden? Of juist niet? Wilt u donor worden? Of juist niet? Het Donorregister is een onderdeel van het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het Donorregister registreert persoonlijke

Nadere informatie

Informatie voor nabestaanden

Informatie voor nabestaanden Algemeen Informatie voor nabestaanden Het overlijden van een familielid of naaste is heel verdrietig. Het moeilijke is, dat u juist in die heel emotionele tijd, kort na het overlijden, al een aantal praktische

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Voor het vastleggen van uw persoonlijke wensen. T 010 418 23 33 (dag en nacht) www.hess.nl

Wilsbeschikking. Voor het vastleggen van uw persoonlijke wensen. T 010 418 23 33 (dag en nacht) www.hess.nl Wilsbeschikking Voor het vastleggen van uw persoonlijke wensen. T 010 418 23 33 (dag en nacht) www.hess.nl Wilsbeschikking U weet wat uw wensen zijn bij uw uitvaart. Hess kent de mogelijkheden. We denken

Nadere informatie

Neem een goed doel op in je testament

Neem een goed doel op in je testament Ook als je er niet meer bent, kan je nog meer betekenen dan je denkt. Neem een goed doel op in je testament Een initiatief van vzw in samenwerking met 2 We denken liever niet aan de dag dat we er niet

Nadere informatie

Informatie en raadgevingen. aan families van verkeersslachtoffers

Informatie en raadgevingen. aan families van verkeersslachtoffers Informatie en raadgevingen aan families van verkeersslachtoffers Inhoudstafel I. Inleiding...6 II. Het ongeval: wat gebeurt er ter plaatse?... 10 III. Optreden van de medische hulpverleningsdiensten...

Nadere informatie