Blauwdruk. van richtlijnen en regels. voor. transparante toewijzingsprocessen. voor het huisvestingsbeleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Blauwdruk. van richtlijnen en regels. voor. transparante toewijzingsprocessen. voor het huisvestingsbeleid"

Transcriptie

1 Blauwdruk van richtlijnen en regels voor transparante toewijzingsprocessen voor het huisvestingsbeleid Managementteam Huisvesting, September 2011 Page 1

2 1. Inleiding De Regering Bouterse-Ameerali is voornemens in de komende regeerperiode een groot aantal woningen te realiseren teneinde in de woningbehoefte van de gemeenschap te voorzien. Het streven is om betaalbare woningen voor alle doelgroepen neer te zetten waarbij er bij het uitvoeren van het woningbouwprogramma ook gelet zal worden op de kwaliteit en duurzaamheid van de objecten. Ter voorkoming van sociaal-maatschappelijke misstanden binnen de huishoudens moet er één (1) gezin per woonobject worden geplaatst. De President van de Republiek Suriname heeft in zijn regeringsverklaring inzake de woningbouw het volgende beloofd: Het is onaanvaardbaar dat een aanzienlijk deel van de bevolking niet is gehuisvest op het niveau dat goede voorwaarden schept voor een zorgzaam en evenwichtig gezinsleven. Er is niet alleen een tekort aan woningen, doch een zeer groot deel van de bestaande woningvoorraad voldoet niet aan te stellen eisen. De oplossing ligt niet alleen in het bouwen van een groot aantal betaalbare woningen, die tegen speciale voorwaarden aan de bevolking worden beschikbaar gesteld. Tot nu is gebleken, dat meestal binnen afzienbare tijd boven bedoelde goedkope woningen niet meer aan te stellen eisen voor behoorlijke huisvesting voldoen en krotvorming en achteruitgang van de buurt bevorderen. Daarom behoort bij het uitstippelen van het beleid van de woningbouw, mede rekening te worden gehouden met andere beleidsdoeleinden. Zo wenst de Regering te bevorderen, dat de gemeenschap haar prioriteiten wijzigt, in die zin dat zij zich gaat instellen op eigen bezitsvorming en deze als basis ziet voor het scheppen van zekerheden van haar sociaal bestaan. In deze is het eigen woningbezit van de hoogste prioriteit. Het woningbouwbouwbeleid zal zich naar deze regeringsdoelen richten en zich toeleggen op de creatie van een sociaal acceptabele levensstandaard voor de gemeenschap. Hierbij wordt ondermeer gedacht aan groeiwoningen, maar vooral aan de aanwezigheid van de nodige leefbaarheidsvoorzieningen in de woonprojecten ter verhoging van de kwaliteit van het sociaal leven, die noodzakelijk zijn bij de bevordering van genoemde levensstandaard. Kortom, de gestelde hoofddoelen van het woningbouwprogramma zijn het volgende: 1. het voeren van een transparant en rechtvaardig toewijzingsbeleid 2. het bevorderen van de woningbouwproductie 3. het stimuleren van eigen woningbezit Met als resultaat dat: 1. elke Surinamer (behorende tot de te definiëren doelgroep mag rekenen op het verkrijgen van een woning); 2. de vraag naar kwalitatief betaalbare woningen zal verminderen; Managementteam Huisvesting, September 2011 Page 2

3 3. de koopprijzen en huren van woningen op de woningen-markt zullen omlaag gaan; 4. de particuliere vraag naar bouwrijpe gronden ten behoeve van de woningbouw zal afnemen. 2. Huisvestingsspectrum Dit huisvestingsbeleid zal uitgevoerd worden in een spectrum waarbij de Overheid het partnerschap met de particuliere sector verbetert c.q. stimuleert. Hierdoor ontstaat er een gedeelde verantwoordelijkheid bij partijen. Enerzijds, treft de Overheid maatregelen die voorwaarden scheppen middels het beschikbaar stellen van bouwrijpe gronden ten behoeve van de woningbouw, anderzijds komt de particuliere sector in met de bouw, het beheer en de exploitatie van de woningen. Het huisvestingspectrum zal bestaan uit 3 (drie) entiteiten: 1. de Huisvestingsautoriteit Suriname (HAS), 2. de Hypotheekbank en 3. de Woningbouwcorporaties. HOUSING SPECTRUM HAS HB WBOs Huisvestingsautoriteit Suriname Toezichthoudend Adviserend Monitoring Hypotheekbank Financiering sociale woningbouwprojecten Sociale zelfbouw Particuliere woningbouw Woningbouw organisaties Bouwen en beheren en exploiteren van woningen 3 De Huisvestingsautoriteit Suriname wordt een rechtspersoon van eigen aard met een specifieke rol met name toezichthoudende-, adviserende en monitorende taken. Managementteam Huisvesting, September 2011 Page 3

4 Hypotheekbank: Een andere faciliteit die de overheid heeft gecreëerd is de soepele financieringsmodaliteit voor woningzoekenden, met name gelden hierbij een rente van 5 %, financiering van 100% en een maximale looptijd van 30 jaar. Kortom: de woningen zullen niet om niet (gratis) worden verschaft. Het voeren van een zakelijk en evenwichtig beleid is noodzakelijk om het revolverend karakter na te streven teneinde de zelfbouw te stimuleren c.q. te continueren. Woningbouworganisaties die voldoen aan de te stellen voorwaarden, worden belast om de woningbouwprojecten uit te voeren op basis van de public- private- samenwerking gedachte. 3. Toekenningsprocedure Landelijk Woningbouwprogramma 3.1. Registratie Om de behoefte te meten, zal er een inventarisatie nodig zijn. De eerste stap hiertoe is registratie. De aangewezen instantie is de Stichting Volkshuisvesting Suriname (SVS). Er is sprake van woningnood indien geen woning beschikbaar is, onvoldoende woonoppervlak per bewoner, de woning is dusdanig slecht dat de bewoning ervan eigenlijk niet algemeen aanvaard is. Bij woningbehoefte is er een redelijke woonsituatie aanwezig maar er behoefte is om die te verbeteren door elders te gaan wonen of zelfstandig te gaan wonen. Hieronder volgt in het kort een proces van registratie: 1. De aanvrager dient zich aan bij de SVS en verkrijgt bij de kassa een registratie formulier, 2. De aanvrager wordt door de medewerkers van de Woondienst van de SVS begeleid in het invullen van het registratieformulier indien zulks nodig blijkt, 3. Het ingevulde registratieformulier wordt ingediend met de vereiste bescheiden bij de Woondienst. 4. Het ingevulde formulier en de nodige bescheiden worden zorgvuldig gecontroleerd door de medewerkers waarna die in de databank wordt verwerkt. Let wel: Indien de nodige bescheiden niet volledig zijn ingediend, worden die niet verwerkt in de databank. Hieronder volgt de lijst van de nodige bescheiden: 1. Uittreksel van de aanvrager en eventuele medebewoners 2. Gezinsuittreksel (alleen voor gezinnen) 3. Kopie ID bewijs van de aanvrager 4. Werkgeversverklaring 5. Laatste loonslip 6. Hypothecair uittreksel(in geval u in het bezit bent van een perceel of woning) Managementteam Huisvesting, September 2011 Page 4

5 7. Kopie aanvraagstrook met LAD nummer, indien u een grondhuur aanvraag hebt bij het Ministerie van RGB 3.2. Categorieën Binnen het kader van het woningbouwprogramma kunnen er 3 (drie) categorieën worden onderscheiden die onder de noemer woningzoekenden vallen: 1. Huurder 2. Koper 3. LISP aanvrager Ad 1. Personen behorende tot de inkomensklasse die niet in aanmerking komen voor een hypotheek. Bij voldoende woningvoorraad kan deze doelgroep worden voorzien van een woonruimte voor een aangepaste huurprijs, een en ander bepaald door de Overheid in samenwerking met de woningbouwcorporaties. Studenten, seniore burgers en mensen met een beperking worden ook betrokken. Ad 2. Personen behorende tot de inkomensklasse die in aanmerking komen voor een hypotheek op basis van de geldende hypotheekvoorwaarden van de hypotheekbank. Ad 3. Personen behorende tot de inkomensklasse die in aanmerking komen voor subsidie en /of lening op basis van de geldende LISP voorwaarden. De aanvraag geschiedt ten kantore van de LISP en partner-ngo s (zie Bij de start van het Woningbouwprogramma zal in eerste instantie prioriteit worden gegeven aan categorie ad 2 en ad 3. Categorie ad1 zal in een tweede fase worden gefaciliteerd Toekenningsprocedure Categorie 1: Huur Een huurder kan worden toegelaten tot een sociale huurwoning als hij voldoet aan de voorwaarden nl: Woningbehoefte c.q woningnood Voorwaarde van meerderjarigheid; Inkomensvoorwaarde; Voorwaarde van inschrijving in het bevolkingsregister. Welke voorwaarden worden extra gecontroleerd? A. Woningnood c.q woningbehoefte Managementteam Huisvesting, September 2011 Page 5

6 De controle inzake de woningbehoefte en de fysieke woonsituatie van de woningzoekende. Indien het resultaat positief is, volgt dan de financiële screening. B. Inkomensvoorwaarde Bij de registratie moet de woningzoekende ook kunnen aantonen de maandelijkse huurpenningen te kunnen betalen, middels de salarisstroken van de afgelopen 6 maanden. Indien er sprake is van een laag inkomen kan hij onder de categorie sociale huur, in aanmerking komen voor een woning Toekenningsprocedure categorie 2: Koop Om dit beleid tot een succes te maken is een transparante toekenningsprocedure vastgesteld door de Overheid. De parameters die bepalend zijn om in aanmerking te komen voor een koopwoning zijn de volgende: 1. Woningbehoeftig 2. Registratie bij SVS 3. Inkomen 4. Screening In het schema op de volgende pagina is de procedure globaal aangegeven. Managementteam Huisvesting, September 2011 Page 6

7 LISP Managementteam Huisvesting, September 2011 Page 7

8 Toekenningsprocedure Categorie 3: LISP aanvrager Low Income Shelter Program (LISP) Ter ondersteuning van de uitvoering van het bovenstaand woningbouwprogramma zal de Stichting Low Income Shelter Programma nauw samenwerken met de Werkgroep Herstructurering Huisvestingsector, de Stichting Volkshuisvesting Suriname (SVS) en de hypotheek unit van de Surinaamse Post Spaarbank (SPSB). De dienstverlening aan de doelgroep die in aanmerking komt voor subsidie en hypotheek tegen een rentevoet van 5% voor het opzetten van een nieuwe woning, zal conform de volgende procedures en criteria geschieden: 1. Subsidie zal worden verstrekt aan huishoudens met een maandelijks nettoinkomen tussen SRD 852,- tot SRD 1988,-. Het een en ander conform de gestelde voorwaarden. Zie hiervoor de folder van het LISP II programma. 2. Aanvraag subsidie voor nieuwbouw (maximale bouwoppervlakte: 40m2) Registratie bij de Stichting Volkshuisvesting Suriname: Aanvraag voor een nieuwe woning voor huishoudens die niet in het bezit van een perceel Registratie bij de participerende Niet Gouvernementele Organisaties (NGO s) van LISP: Aanvraag voor een nieuwbouw voor huishoudens die in het bezit van een eigen perceel. De aanvragen worden respectievelijk door SVS (zonder perceel) en de NGO s (met perceel) gescreend en in het Management Informatie Systeem (MIS) van LISP ingevoerd metbenodigde documenten. 3. Verificatie van de aanvraag: De aanvraag wordt door de PIU van Stg. LISP geverifieerd en de Proxy Means Test (PMT) toegepast. Indien de aanvraag niet compleet is, wordt het teruggestuurd naar de NGO/SVS. Veldbezoek door de Project Implementatie Unit (PIU) (aanvragen met perceel). 4. Financiële Fase: SPSB gaat na of de financieringsmogelijkheden afgestemd zijn op de huisvestingoplossing, gezinsinkomen en aflossing van de hypotheek 5. Goedkeuringsfase: Ondertekening HIC (Housing Incentive Certificate) door de aanvrager 6. Overmakingsubsidie en uitkering hypotheek: Overmaking subsidie door PIU-LISP naar SPSB Uitbetaling door de SPSB conform begroting en bouwplan aan de aannemer. 7. Projectuitvoering en supervisie met of zonder perceel: Met perceel: De projecten zullen door geregistreerde aannemers bij PIU-LISP worden uitgevoerd Managementteam Huisvesting, September 2011 Page 8

9 Zonder perceel: Projecten zullen door bouwbedrijven worden uitgevoerd, ingeschreven bij HAS en PIU -LISP Managementteam Huisvesting, September 2011 Page 9

10 4. FINANCIERINGSMODALITEIT De Regering Bouterse-Ameerali stimuleert voor elke doelgroep een eigen woning. De 2 (twee) geïdentificeerde doelgroepen zijn in de onderstaande tabel verwerkt. Nr Parameter Doelgroep 1 Doelgroep 2* 1 Bruto maand inkomen in SRD Tolerantie 5% 10% 3 Interest 5% 7% 4 Looptijd 30 jr 25 jr 5 Financiering 100% 100% 6 Maximale oppervlakte 100 m2 150 m2 *De financieringsmodaliteit voor doelgroep 2 is een aangepaste versie van de 7% kasreserveregeling. Het maximaal te lenen bedrag wordt bepaald door respectievelijk het inkomen en de grootte van de te bouwen woning. Hieronder volgt het schema met de inkomensgroepen van doelgroep 1: Categorie Van Tot 1 SRD 593 SRD SRD SRD SRD SRD SRD SRD Managementteam Huisvesting, September 2011 Page 10

11 Indien de doelgroep 1 aanvrager is geselecteerd, volgt de financiële screening die door de hypotheekunit wordt uitgevoerd. De bedoeling van de screening is om na te gaan of de aanvrager in staat is de maandelijkse hypotheekaflossing te voldoen. Voorts wordt door de hypotheekunit bekend gemaakt voor hoeveel vierkante meters aan bouwoppervlakte de geselecteerde in aanmerking komt op basis van de hoogte van zijn/haar inkomen. Kortom: het inkomen van de aanvrager bepaalt de grootte van de woning, niet de gezinsgrootte of samenstelling. Voor nadere toelichting gelieve de folder of de website van SVS hiertoe te raadplegen. Hieronder volgt het schema met de inkomensgroepen van doelgroep 2: Categorie Van Tot 1 SRD SRD SRD SRD SRD SRD Voor de doelgroep 2 aanvrager gelden de regels van de 7% regeling Hypotheekbank De Regering heeft ervoor gekozen om t.b.v. doelgroep 1 een bestaande bankinstelling op te laten treden als de hypotheekbank. De Surinaamse Postspaarbank (SPSB) is de aangewezen bank die het beheer voert over het fonds ten behoeve van de woningzoekenden behorende tot de lage- en middeninkomensklasse. De financiële screening geschiedt aldus door de SPSB. De woningzoekenden kunnen hier terecht voor de informatie inzake de hypotheekverstrekking met de soepele financieringsvoorwaarden die de Overheid beschikbaar heeft gesteld voor het landelijke woningbouwprogramma. Managementteam Huisvesting, September 2011 Page 11

12 De in te leveren bescheiden bij de hypotheekbank: 1. Hypotheekaanvraag 2. Perceelkaart 3. Hypothecair uittreksel 4. Werkgeversverklaring en Salarisslip 5. Geboorteuittreksel/Gezinsuittreksel 6. Nationaliteitsverklaring 7. Plakzegel van SRD.2,-- 8. Girorekening openen 9. Taxatiekosten 10. Administratiekosten 11. Begroting (Indien in het bezit van een eigen perceel) 12. Bouwvergunning 13. Eigendombewijs/Transport (Indien in het bezit van een eigen perceel) 14. Beschikking erfpacht/beschikking grondhuur (Indien domeingrond ter beschikking) 15. Saldo opgave 16. Verklaring van de verkoper Managementteam Huisvesting, September 2011 Page 12

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

vrom000808 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 31 augustus 2001

vrom000808 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 31 augustus 2001 vrom000808 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 31 augustus 2001 Mede met het oog op het komende Algemeen Overleg informeer ik U over de

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Afdekken financiële risico s duurzaamheidsleningen Datum: 3 september 2013. Portefeuillehouder: R.P.

Raadsvoordracht. Onderwerp: Afdekken financiële risico s duurzaamheidsleningen Datum: 3 september 2013. Portefeuillehouder: R.P. Raadsvoordracht Onderwerp: Afdekken financiële risico s duurzaamheidsleningen Datum: 3 september 2013 Steller: W.P. Groeneveld Portefeuillehouder: R.P. Grondel Gevraagde beslissing 1. Een bedrag van 50.000

Nadere informatie

INDIENING INITIATIEFVOORSTELLEN TER INTRODUCTIE VAN EEN VROM STARTERSLENING IN DE GEMEENTE TYNAARLO

INDIENING INITIATIEFVOORSTELLEN TER INTRODUCTIE VAN EEN VROM STARTERSLENING IN DE GEMEENTE TYNAARLO 1993 15 jaar! 2008 Secretariaat: P. van Mombergen Blauwpotskamp 7 9481 EW Vries Mail: info@leefbaartynaarlo.nl Giro: 4950335 Web: www.leefbaartynaarlo.nl omdat onze gemeente ook morgen leefbaar moet zijn

Nadere informatie

Toepassing toezicht (meldingsplichtige besluiten, nevenactiviteiten), verkoop van huurwoningen en invoering euro (sociale-huursector)

Toepassing toezicht (meldingsplichtige besluiten, nevenactiviteiten), verkoop van huurwoningen en invoering euro (sociale-huursector) VROM Toepassing toezicht (meldingsplichtige besluiten, nevenactiviteiten), verkoop van huurwoningen en invoering euro (sociale-huursector) Directie: Bestuursdienst Cluster: Voorraad Registratienummer:

Nadere informatie

Memorie van toelichting. Inhoudsopgave

Memorie van toelichting. Inhoudsopgave Wet ter invoering van een verhuurderheffing over 2014 en volgende jaren alsmede wijziging van enige wetten met betrekking tot de nadere herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet maatregelen

Nadere informatie

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Voorstelnr. : R 6849 Onderwerp : Verordening Duurzaamheidslening Stadskanaal 2012 Stadskanaal, 7 oktober 2011 Beslispunten 1. Vaststellen van de Verordening

Nadere informatie

De hiernavolgende notitie is een aaneengesloten beschrijving van de procedures en de gemeentelijke uitvoeringsregels rondom de VROM Starterslening

De hiernavolgende notitie is een aaneengesloten beschrijving van de procedures en de gemeentelijke uitvoeringsregels rondom de VROM Starterslening 1 De hiernavolgende notitie is een aaneengesloten beschrijving van de procedures en de gemeentelijke uitvoeringsregels rondom de VROM Starterslening Algemeen De VROM Starterslening is een financieringsproduct

Nadere informatie

Bouwen aan de Stad II

Bouwen aan de Stad II Bouwen aan de Stad II Periode 2011 t/m 2014 Afspraken over ambities, programma en financiële condities tussen de Gemeente Amsterdam inclusief stadsdelen, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

Nadere informatie

BESLUIT: het Utrechts Restauratiefonds (URF).

BESLUIT: het Utrechts Restauratiefonds (URF). GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 203 Nr. Beleidsregel financiering restauratie en energiemaatregelen voor monumenten uit het Utrechts Restauratiefonds (URF) (Besluit van burgemeester en wethouders d.d. 3 september

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. Voorwoord 5. 1. Inleiding 7. 2. Missie en doelstellingen 9

Inhoudsopgave 3. Voorwoord 5. 1. Inleiding 7. 2. Missie en doelstellingen 9 Visie 1 September 2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 5 1. Inleiding 7 2. Missie en doelstellingen 9 3. Beleidskader 11 3.1. Rijksbeleid 11 3.2. Provinciaal beleid 11 3.3. Beleid van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Analyse Wmo-prestatieveld voorzieningen voor mensen met een beperking in de subregio Helden, Kessel, Maasbree en Meijel

Analyse Wmo-prestatieveld voorzieningen voor mensen met een beperking in de subregio Helden, Kessel, Maasbree en Meijel Analyse Wmo-prestatieveld voorzieningen voor mensen met een beperking in de subregio Helden, Kessel, Maasbree en Meijel Bestuur & Management Consultants juni 2006 P. Koster (TMOP) drs. R.J.J. Stevens (BMC)

Nadere informatie

Beleidsbrief Wonen 2014

Beleidsbrief Wonen 2014 Beleidsbrief Wonen 2014 1 Inleiding Voor u ligt de Beleidsbrief Wonen 2014. Net als zijn drie voorgangers geeft de Beleidsbrief invulling aan de toezegging van het College, de Raad mee te nemen in het

Nadere informatie

Woonvisie Diemen 2013-2017

Woonvisie Diemen 2013-2017 Woonvisie Diemen 2013-2017 A. Khabbazha Ruimtelijke Ontwikkeling November 2013 Inhoudsopgave: 1 Samenvatting 1.1 Leeswijzer 4 2. Inleiding 2.1 Aanleiding 5 2.2 Wat is een Woonvisie 5 2.3 Missie en doelstelling

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen Initiatiefvoorstel Beschikbaar stellen startersleningen Datum: 13 mei 2013 Betreft: Bereikbaarheid woningmarkt van Albrandswaard vergroten voor jongeren, door introduceren van startersleningen. 1. Aanleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 779 Oprichting stichting Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) Nr. 2 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 15 november 2013 De algemene commissie

Nadere informatie

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Met ingang van 1 januari 2011 gelden er Europese regels voor de verdeling van woonruimte van woningcorporaties. Woningcorporaties

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016

Ondernemingsplan 2012-2016 Ondernemingsplan 2012-2016 13 september 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Missie, Ontwikkelingen en Visie... 4 Ontwikkelingen... 4 Missie... 11 Visie... 12 Bedienen primaire doelgroep... 14 Betaalbaarheid

Nadere informatie

Krapte op de sociale woningmarkt

Krapte op de sociale woningmarkt Krapte op de sociale woningmarkt Ontwikkelingen, prognoses en aanbevelingen voor de woningmarkt in Leeuwarden Huurdersplatform Nieuw Elan Leeuwarden, september 2012 Inleiding Als ambitieuze gemeente heeft

Nadere informatie

Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum

Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum Prestatieafspraken Gemeente Bussum en woningcorporaties 2013-2016 DEFINITIEF CONCEPT Maart 2012 Prestatieafspraken Bussum 2013-2016 definitief concept 2 van 52 1

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2015 versie 5 februari 2015. Gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties

Prestatieafspraken 2015 versie 5 februari 2015. Gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties Prestatieafspraken 2015 versie 5 februari 2015 Gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties Gemeente Eindhoven Dhr. Y. Torunoglu Wethouder Wonen, Wijken, Ruimte en Burgerparticipatie Woonstichting

Nadere informatie

De uitdaging Almere zoekt partners die een doorbraak kunnen forceren in de almaar stijgende huren in de sociale huursector.

De uitdaging Almere zoekt partners die een doorbraak kunnen forceren in de almaar stijgende huren in de sociale huursector. Uitvraag Goedhuurwoningen Almere De uitdaging Almere zoekt partners die een doorbraak kunnen forceren in de almaar stijgende huren in de sociale huursector. Inleiding De betaalbaarheid van het wonen in

Nadere informatie

HYPOTHEEK. Lloyds Bank Hypotheek (1) Toelichting op de offerte Algemene Voorwaarden Akkoordverklaring. Versie direct - mei 2015

HYPOTHEEK. Lloyds Bank Hypotheek (1) Toelichting op de offerte Algemene Voorwaarden Akkoordverklaring. Versie direct - mei 2015 HYPOTHEEK Lloyds Bank Hypotheek (1) Toelichting op de offerte Algemene Voorwaarden Akkoordverklaring Versie direct - mei 2015 U heeft een offerte aangevraagd voor een Lloyds Bank Hypotheek (1). In dit

Nadere informatie

Totaal van vragen en antwoorden bij de schriftelijke vragen voor het AO van 6 juni 2013 over het Woononderzoek Nederland 2012

Totaal van vragen en antwoorden bij de schriftelijke vragen voor het AO van 6 juni 2013 over het Woononderzoek Nederland 2012 Totaal van vragen en antwoorden bij de schriftelijke vragen voor het AO van 6 juni 2013 over het Woononderzoek Nederland 2012 Vraag 1 In hoeverre komt het percentage van het aandeel sociale huurvoorraad

Nadere informatie

BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND 2015

BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND 2015 BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente; gelet op het bepaalde in de Participatiewet; gelet op titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht; besluiten:

Nadere informatie

Verordening verhoging of verlaging van de bijstandsnorm gemeente

Verordening verhoging of verlaging van de bijstandsnorm gemeente Verordening verhoging of verlaging van de bijstandsnorm gemeente Brummen HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder a. de wet: de Wet werk en

Nadere informatie

Plan van aanpak. voor de regionale procesmanager WMO. in de regio NWN

Plan van aanpak. voor de regionale procesmanager WMO. in de regio NWN Plan van aanpak voor de regionale procesmanager WMO in de regio NWN Versie 4 13 september 2005 Vooraf De aard van het plan en de keuzes in het plan Dit Plan van Aanpak voor de regionale procesmanager beschrijft

Nadere informatie

Aanvalsplan Woningmarkt

Aanvalsplan Woningmarkt Aanvalsplan Woningmarkt onderdeel van Investeringsagenda Wurkje foar Fryslân versie 3 oktober 2013 Wurkje foar Fryslân 1 Inhoud Blz. 1. Inleiding 4 2. Het gevolgde proces 5 3. Feiten en ontwikkelingen

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte/Ruimtelijke Ontwikkeling Datum: 18-10-2012 NR. TITEL: Prestatieafspraken met KW 2013-2015 KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Jaarverslag Volkshuisvestingsverslag Jaarrekening

Jaarverslag Volkshuisvestingsverslag Jaarrekening 2012 Jaarverslag Volkshuisvestingsverslag Jaarrekening Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2. Verslag van de bestuurder 6 2.1 Ontwikkelingen om ons heen 6 2.1.1 Landelijk 6 2.1.2 Regionaal 6 2.1.3 Gemeente Putten

Nadere informatie