aanvraagformulier huurwoning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "aanvraagformulier huurwoning"

Transcriptie

1 aanvraagformulier huurwoning De door u verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld Persoonsgegevens Aanvrager Partner / mede aanvrager Naam M V M V Voorna(a)m(en) voluit Geboortedatum Geboorteplaats Huidig adres Telefoon privé Telefoon zakelijk Mobiel adres (Post)banknummer BSN-nummer Burgerlijke staat Ongehuwd Gehuwd Samenwonend Geregistreerd partnerschap Ongehuwd Gehuwd Samenwonend Geregistreerd partnerschap Samenstelling huishouden volwassenen kinderen Leeftijd Worden huisdieren gehouden? Nee Ja, Ten behoeve van de legitimatie van de aanvrager is het tevens noodzakelijk dat aanvrager een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) aan dit aanvraagformulier toevoegt.

2 Gegevens gewenste woning Maximale huurprijs per maand Gewenste ingangsdatum Reden van verhuizing / opmerking Gegevens huidige woning Huidige woonruimte huurwoning koopwoning inwonend thuiswonend Type woning eengezinswoning appartement kamers Kale huurprijs per maand stook- en servicekosten Wij verzoeken u vriendelijk bijgaande verklaring volledig ingevuld en ondertekend door uw huidige verhuurder/beheerder, eigenaar of hypotheekhouder aan ons over te leggen. Indien u inwonend bent, verzoeken wij u vriendelijk een uittreksel uit het Bevolkingsregister aan ons over te leggen.

3 Inkomensgegevens Aanvrager Partner / mede aanvrager Beroep/functie In dienst sedert Naam werkgever Vestigingsplaats Telefoon Bruto jaarinkomen (exclusief vakantietoeslagen e.d.) Andere inkomsten (bijv. alimentatie, uitkering, sociale verzekeringen zoals WW, WAO e.d.) Financiële verplichtingen (bijv. alimentatie) Inkomsten moeten worden aangetoond door: Werknemer in vaste dienst: Kopie paspoort / identiteitsbewijs Verklaring huidige verhuurder/beheerder (indien een huurwoning) Verklaring hypotheekhouder (indien een koopwoning) Werkgeversverklaring Kopie 3 meest recente loonstroken Kopie bankafschrift, corresponderend met de salarisstrook van de laatste maand; Uittreksel bevolkingsregister van uw historisch woonverleden van de afgelopen 10 jaren (op te vragen bij uw gemeente); IB-60 formulier (op te vragen bij de Belastingdienst, ); Kopie opgave eventuele alimentatie Werknemer met een tijdelijke dienstverband / uitzendkracht: Kopie paspoort / identiteitsbewijs Verklaring huidige verhuurder/beheerder (indien een huurwoning) Verklaring hypotheekhouder (indien een koopwoning) Werkgeversverklaring met intentieverklaring (werknemer met tijdelijk dienstverband) Kopie 3 meest recente loonstroken Kopie bankafschrift, corresponderend met de salarisstrook van de laatste maand; Uittreksel bevolkingsregister van uw historisch woonverleden van de afgelopen 10 jaren (op te vragen bij uw gemeente); IB-60 formulier (op te vragen bij de Belastingdienst, ); Kopie opgave eventuele alimentatie Zelfstandig ondernemer: Kopie paspoort / identiteitsbewijs Verklaring huidige verhuurder/beheerder (indien een huurwoning) Verklaring hypotheekhouder (indien een koopwoning) Kopie door erkend accountant goedgekeurde winst/verliesrekening van de afgelopen 3 jaren Kopie inschrijving handelsregister Kamer van Koophandel Uittreksel bevolkingsregister van uw historisch woonverleden van de afgelopen 10 jaren (op te vragen bij uw gemeente); IB-60 formulier (op te vragen bij de Belastingdienst, ); Kopie opgave eventuele alimentatie Indien uw partner/mede aanvrager over een huur- en/of koopwoning beschikt is het noodzakelijk dat u daarvan een verhuurders- en/of hypotheekverklaring aanlevert. Indien een ieder van u in loondienst is, dient u allen een werkgeversverklaring aan te leveren.

4 Algemene bepalingen 1. De door u verstrekte informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. 2. De gevraagde gegevens zijn noodzakelijk om te beoordelen of aanvrager in aanmerking kan komen voor het huren van een van de bij onze organisatie in beheer zijnde woningen. 3. Aan de ondertekening van dit formulier kan geen recht op toewijzing van een woning worden ontleend. 4. In verband met de Wet Persoonsregistratie is (zijn) ondergetekende(n) er mee bekend dat de verstrekte gegevens zijn opgenomen in de administratie van Snelder Zijlstra Makelaars. 5. Een aanvraag kan zonder opgaaf van redenen worden afgewezen. 6. Indien het inschrijven resulteert in een huurovereenkomst is aanvrager en zijn of haar partner ermee bekend en stemt hierin toe dat de verstrekte gegevens geheel of gedeeltelijk gedurende de looptijd van de overeenkomst bij de beheerder en/of eigenaar van het gehuurde worden geadministreerd en gearchiveerd en slechts worden gebruikt voor zaken die direct of indirect verband houden met de gesloten huurovereenkomst. 7. Door ondertekening van dit aanvraagformulier machtigt de aanvrager de vastgoedmanager/verhuurder om een risico analyse uit te laten voeren die betrekking heeft op het betalingsgedrag van de aanvrager. Aan deze risicoanalyse zijn geen kosten voor de aanvrager verbonden. Aanvrager is ermee bekend dat de resultaten van de risicoanalyse voor verhuurder aanleiding kunnen geven om niet tot toewijzing van de woning over te gaan, danwel hieraan nadere voorwaarden te stellen. 8. Alle mondelinge en schriftelijke mededelingen betreffende enige verhuur van een woning worden geacht te zijn gedaan onder voorbehoud, dat toestemming door de eigenaar/rechthebbende of vergunning van overheidswege zal worden verleend. Mocht achteraf blijken dat geen toestemming is verkregen, zal de verhuur geacht worden niet tot stand te zijn gekomen en zal aan enige mededeling onzerzijds geen enkel recht kunnen worden ontleend jegens ons of jegens derden, wie dan ook, in de ruimste zin des woords. Elke aansprakelijkheid onzerzijds is te dezer zake uitgesloten. 9. Bij het tot stand komen van een huurovereenkomst zal aan huurder een éénmalig bedrag in rekening worden gebracht, zijnde administratiekosten, opmaakkosten huurovereenkomst e.d. De kosten zijn exclusief de wettelijke verschuldigde omzetbelasting. 10. Omdat het houden van huisdieren en het bespelen van muziekinstrumenten nogal eens aanleiding kan geven tot overlast kunnen er in de huurovereenkomst bepalingen zijn opgenomen, die hieraan enige beperkingen opleggen. Indien zulks op uw situatie van toepassing is gelieve u zich voor acceptatie van de huuraanbieding er van te overtuigen dat e.e.a. later niet tot problemen kan leiden. 11. Indien aanvrager de aangeboden woonruimte heeft geaccepteerd gaat aanvrager ermee akkoord dat terzake een huurovereenkomst wordt gesloten met een looptijd van in principe minimaal 12 maanden, mits partijen anders overeenkomen. 12. In verband met de Wet op de Identificatieplicht dient u bij inschrijving een kopie van één van de volgende identiteitsbewijzen in te leveren: Nederlands paspoort, gemeentelijke identiteitskaart. 13. Voor oplevering van het gehuurde dient huurder de eerste maand huur, alsmede de (eventuele) waarborgsom en de administratiekosten te zijn voldaan. Tevens dient de huurovereenkomst door huurder te zijn ondertekend. 14. Formulieren die niet volledig zijn ingevuld, getekend of waar noodzakelijke bijlage(n) ontbreken, worden niet in behandeling genomen. Aldus naar waarheid en voor akkoord ingevuld door, Aanvrager, Naam: Datum: Plaats: Partner/mede aanvrager, Naam: Datum: Plaats: (handtekening aanvrager) (handtekening partner/mede aanvrager)

5 Verklaring huidige verhuurder/beheerder, eigenaar of hypotheekhouder (bankinstelling) Aankruisen c.q. omcirkelen wat van toepassing is. Ondergetekende, verhuurder / beheerder eigenaar hypotheekhouder (bankinstelling) Naam verklaart hiermee dat Naam bij ondergetekende verhuurder/beheerder, eigenaar of hypotheekhouder: per heden geen huur-/betalingsachterstand heeft steeds tijdig en naar behoren aan zijn/haar financiële verplichtingen heeft voldaan per heden een huur-/betalingsachterstand heeft van de verschuldigde huur exclusief service/stookkosten per maand bedraagt huurder, het gehuurde bewoont vanaf (datum) huurder, het gehuurde steeds heeft bewoond zoals een goed huurder betaamt Datum Handtekening/stempel verhuurder/beheerder, eigenaar of hypotheekhouder

6 Werkgeversverklaring benodigd bij de aanvraag voor een huurwoning De door u verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld Aankruisen c.q. omcirkelen wat van toepassing is Gegevens werkgever Naam werkgever Gegevens werknemer Naam M V In dienst sedert Functie Aard van het dienstverband Werknemer is aangesteld in vaste dienst voor bepaalde tijd, nl. van tot Zijn er voornemens het dienstverband binnenkort te beëindigen? Ja Nee Zo ja, toelichting Specificatie geldt per (datum) Inkomen Leningen / Loonbeslag Is door u een onderhandse lening aan werknemer verstrekt? Ja Nee Bruto jaarsalaris excl. overwerk e.d. Zo ja, datum ingang Vakantietoeslag Bedrag hoofdsom Onregelmatigheidstoeslag Looptijd Dertiende maand Provisie Jaarlast Is op het loon van werknemer loonbeslag gelegd? Ja Nee Vaste eindejaarsuitkering Zo ja, per maand Gratificatie tot Overwerk Door werknemer afzonderlijk toe te lichten Totaal per jaar Ondergetekende verklaart namens werkgever dat hij/zij alle gegevens naar waarheid heeft ingevuld Datum Plaats Handtekening Firmastempel Voor eventuele verificatie kan contact worden opgenomen met Naam Telefoon

J.S.M. HILLEGERSBERG VASTGOED B.V.

J.S.M. HILLEGERSBERG VASTGOED B.V. J.S.M. HILLEGERSBERG VASTGOED B.V. Aanvraagformulier voor het huren van een woning PERSONALIA AANVRAGER HUURWONING Achternaam aanvrager Voornamen Man/Vrouw* Geboorteplaats en datum Nationaliteit Huidig

Nadere informatie

Graag ontvangen wij het formulier volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlage(n), retour.

Graag ontvangen wij het formulier volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlage(n), retour. INSCHRIJFFORMULIER Geachte heer, mevrouw, Bijgaand het inschrijfformulier. Graag ontvangen wij het formulier volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlage(n), retour.

Nadere informatie

De minimale huurperiode is 1 (één) jaar, hiervan kan niet worden afgeweken. Na de eerste huurperiode geldt een huuropzegtermijn van één maand.

De minimale huurperiode is 1 (één) jaar, hiervan kan niet worden afgeweken. Na de eerste huurperiode geldt een huuropzegtermijn van één maand. Inschrijfformulier te verzenden aan: Perumal de Roo Makelaars Eindhovenseweg 111 5552 AA Valkenswaard De minimale huurperiode is 1 (één) jaar, hiervan kan niet worden afgeweken. Na de eerste huurperiode

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING 1a. Persoonlijke gegevens aanvrager Achternaam Geboortedatum Voorna(a)m(en) voluit Postcode / woonplaats Geboorteplaats Geslacht man vrouw Nationaliteit

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER HUURWONING: 1. Gegevens aanvrager huurwoning. 2. Gegevens partner. 3. Gezinssamenstelling

INSCHRIJFFORMULIER HUURWONING: 1. Gegevens aanvrager huurwoning. 2. Gegevens partner. 3. Gezinssamenstelling INSCHRIJFFORMULIER HUURWONING: Maak hieronder uw keuze: O Betreft inschrijving t.b.v. woningzoekenden bestand O Betreft inschrijving voor het volgende object/de volgende objecten:...... 1. Gegevens aanvrager

Nadere informatie

Inschrijfformulier Huurwoningen

Inschrijfformulier Huurwoningen Inschrijfformulier Huurwoningen Waar kunt u huren? Oudstraat in te IJsselstein. Indicatie Inkomen Eenverdiener : 4 x de kale huurprijs bruto per maand Tweeverdieners : 6 x de kale huurprijs bruto per maand

Nadere informatie

Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616

Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616 Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616 Geldigheidsduur inschrijving: 1 jaar ZOEKOPDRACHT t.b.v. het huren van woonruimte 1. AANVRAGER Naam en voornamen : Postcode + woonplaats : Telefoonnummer

Nadere informatie

Bruggestraat 32 - Harderwijk

Bruggestraat 32 - Harderwijk Huurprijs 800,-- per maand Omschrijving Bruggestraat 32, 3841 CP HARDERWIJK In hartje binnenstad gelegen HUURAPPARTEMENT op de 1e en 2e verdieping met dakterras en berging. De ligging is uitstekend op

Nadere informatie

Vosbergerhout 89 - Harderwijk

Vosbergerhout 89 - Harderwijk Huurprijs 789,55 per maand (incl. 4,50 servicekosten) Omschrijving EENGEZINSWONING TE HUUR IN DE WOONWIJK DRIELANDEN: Vosbergerhout 89, 3845 EP Harderwijk Fijne TUSSENWONING met vrijstaande houten berging

Nadere informatie

Inschrijfformulier Huurwoningen

Inschrijfformulier Huurwoningen Inschrijfformulier Huurwoningen Waar kunt u huren? Nieuwegein, Leidsche Rijn, Utrecht, Hoogland en Wijk bij Duurstede. Kijk voor alle straatnamen en huurprijzen op de laatste 2 pagina s. Indicatie Inkomen

Nadere informatie

Haverdreef 47 DOETINCHEM

Haverdreef 47 DOETINCHEM Haverdreef 47 DOETINCHEM Huurprijs: 755,- p.m. REBO ERA Makelaars - Doetinchem Plantsoenstraat 77 7001 AB Doetinchem Telefoon:(0314) 36 92 92 Fax:(0314) 36 92 99 E-mail:makelaardij@rebogroep.nl REBO ERA

Nadere informatie

Aanvraagset voor particulieren

Aanvraagset voor particulieren Aanvraagset voor particulieren Zo vraagt u de lening aan U gaat aan de slag met een aantal werkzaamheden aan uw woning. Met uw gemeente of provincie heeft u gesproken over de investering die daarvoor nodig

Nadere informatie

Jan van Nassaupark 40 * - Harderwijk

Jan van Nassaupark 40 * - Harderwijk Huurprijs 895,-- per maand Omschrijving NU OOK TE HUUR : Jan van Nassaupark 40, 3844 BN Harderwijk Monumentaal APPARTEMENT gelegen op de bovenste verdieping van één van de gerehabiliteerde gebouwen van

Nadere informatie

voor een Regionale Restauratiefonds-hypotheek

voor een Regionale Restauratiefonds-hypotheek voor een egionale estauratiefonds-hypotheek Aanvraagformulier Inzenden naar: Nationaal estauratiefonds, Antwoordnummer 34, 3860 VE HOEVELAKEN Leeswijzer De aanvrager is de eigenaar van het pand. Voor een

Nadere informatie

Aanvraagformulier hypothecaire lening/overbruggingskrediet/bankgarantie Direktbank Woninghypotheken

Aanvraagformulier hypothecaire lening/overbruggingskrediet/bankgarantie Direktbank Woninghypotheken Aanvraagformulier hypothecaire lening/overbruggingskrediet/bankgarantie Direktbank Woninghypotheken Adviseur Contactpersoon Telefoon Fax Offerte sturen aan Adviseur Klant(en) Personalia Naam en voorletters

Nadere informatie

Onregelmatigheidstoeslag Uitsluitend de in de arbeidsovereenkomst vastgelegde onvoorwaardelijke onregelmatigheidstoeslagen dienen opgegeven te worden.

Onregelmatigheidstoeslag Uitsluitend de in de arbeidsovereenkomst vastgelegde onvoorwaardelijke onregelmatigheidstoeslagen dienen opgegeven te worden. Geachte werkgever, Op dit moment heeft één van uw werknemers een financiering aangevraagd. Als financiële dienstverlener adviseren wij hierbij. Om één en ander in gang te zetten, heeft uw werknemer een

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van Nu Wonen. hierna te noemen: "NU WONEN BV"

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van Nu Wonen. hierna te noemen: NU WONEN BV ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van Nu Wonen hierna te noemen: "NU WONEN BV" 1. Definities 1.1. Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die middels bemiddeling door Nu Wonen een woning huurt. De Huurder

Nadere informatie

Vosbergerhout 99 - Harderwijk

Vosbergerhout 99 - Harderwijk Huurprijs 875,-- per maand Omschrijving EENGEZINSWONING TE HUUR IN DE WOONWIJK DRIELANDEN: Vosbergerhout 99, 3845 EP Harderwijk Fijne TUSSENWONING met vrijstaande houten berging voor- en achtertuin met

Nadere informatie

Acceptatiegids De Conservatrix Hypotheek

Acceptatiegids De Conservatrix Hypotheek Acceptatiegids De Conservatrix Hypotheek 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 1 Algemeen... 5 1.1 Gedragscode hypothecaire financieringen... 5 1.2 Toetsen met betrekking tot kredietwaardigheid

Nadere informatie

. 1.2 Alle overige inschrijvingen vinden plaats ten kantore van Ready to Rent.

. 1.2 Alle overige inschrijvingen vinden plaats ten kantore van Ready to Rent. BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VAN READY TO RENT B.V. Definities: Ready to Rent B.V. hierna te noemen: Ready to Rent Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die aan Ready to Rent opdracht heeft verstrekt

Nadere informatie

De opdrachtgever verklaart te handelen met toestemming van alle eventuele belanghebbende(n) van het te verhuren object.

De opdrachtgever verklaart te handelen met toestemming van alle eventuele belanghebbende(n) van het te verhuren object. OPDRACHT TOT DIENSTVERLENING BIJ VERHUUR De opdrachtgever Naam : Voornamen : Geboorteplaats : Geboortedatum : Woon/Correspondentieadres : Postcode, plaats : E-mail adres : Bankrekening : Telefoon thuis

Nadere informatie

Kerspel 32 - Zwanenburg

Kerspel 32 - Zwanenburg - Koopgarant koopsom 144.375,-- kosten koper Omschrijving Kerspel 32 - INSCHRIJVING MOGELIJK TOT 28 NOVEMBER A.S. OM 11:00 UUR Dit is een unieke kans voor starters! Bij deze woning zijn de regels en bepalingen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Omschrijving van de woning. Tekening(en) van de woning. Vragenlijst

INHOUDSOPGAVE. Omschrijving van de woning. Tekening(en) van de woning. Vragenlijst Achterom 38 HOORN INHOUDSOPGAVE Χ Χ Χ Χ Omschrijving van de woning Foto s Tekening(en) van de woning Vragenlijst Adres : Achterom 38 Postcode & Plaats : 1621 KV Hoorn Kadastrale gegevens : Gemeente: Hoorn

Nadere informatie

Gegevens tussenpersoon of notaris die de aanvraag namens de cliënt indient (indien van toepassing)

Gegevens tussenpersoon of notaris die de aanvraag namens de cliënt indient (indien van toepassing) Aanvraagformulier Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid (let op: dit formulier is digitaal in te vullen, gebruik de TAB-toets om door de in te vullen velden te gaan) Gegevens tussenpersoon of notaris die

Nadere informatie

FORMULIER AANVRAAG BESCHERMINGSBEWIND / BUDGETBEHEER

FORMULIER AANVRAAG BESCHERMINGSBEWIND / BUDGETBEHEER FORMULIER AANVRAAG BESCHERMINGSBEWIND / BUDGETBEHEER LET OP! Er is ook een digitaal aanvraagformulier beschikbaar via www.demaasdienstverlening.nl Hoe vraagt u aan? U vraagt beschermingsbewind en/of budgetbeheer

Nadere informatie

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk Postbus 2165, 1200 CD Hilversum A. Gegevens aanvrager Registratienummer: 1. Sofinummer: 2. Burgerservicenummer: man 1 vrouw 1 Achternaam (geboortenaam): Voornamen

Nadere informatie

de persoon of het bedrijf welke zich inschrijft op de website van Makelaar als woningzoekende,

de persoon of het bedrijf welke zich inschrijft op de website van Makelaar als woningzoekende, Studyrent B.V., gevestigd te Taborstraat 4b,3061 EW Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59232296, hierna te noemen: Makelaar ; en de persoon of het bedrijf

Nadere informatie

Solvent BV Postbus 5039 5800 GA Venray. Aanvraagformulier voor schuldhulpverlening (vertrouwelijk)

Solvent BV Postbus 5039 5800 GA Venray. Aanvraagformulier voor schuldhulpverlening (vertrouwelijk) Solvent BV Postbus 5039 5800 GA Venray Telefoon 0478-51 71 06 Fax 077-463 38 21 Email: info@solventbv.nl www.solventbv.nl Aanvraagformulier voor schuldhulpverlening (vertrouwelijk) s.v.p. formulier duidelijk

Nadere informatie

Belangrijke informatie om uw Flex Visa Card aan te vragen

Belangrijke informatie om uw Flex Visa Card aan te vragen Belangrijke informatie om uw Flex Visa Card aan te vragen Deze pdf bevat alle informatie die u nodig hebt om uw Flex Visa Card aan te vragen. Neem een paar minuten om deze instructie door te lezen zodat

Nadere informatie

BEGROTINGSFORMULIER. 1. Gegevens aanvrager. Leningnummer : Naam : Naam partner : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon overdag : Mobiel : Email :

BEGROTINGSFORMULIER. 1. Gegevens aanvrager. Leningnummer : Naam : Naam partner : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon overdag : Mobiel : Email : BEGROTINGSFORMULIER In dit Begrotingsformulier wordt u een aantal vragen gesteld die betrekking hebben op uw financiële huishouding. Aan de hand van deze gegevens zal uw afloscapaciteit worden bepaald.

Nadere informatie