Graag ontvangen wij het formulier volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlage(n), retour.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Graag ontvangen wij het formulier volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlage(n), retour."

Transcriptie

1 INSCHRIJFFORMULIER <NAAM> <ADRES> <WOONPLAATS> Geachte heer, mevrouw, Bijgaand het inschrijfformulier. Graag ontvangen wij het formulier volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlage(n), retour. Houdt u vervolgens rekening met het volgende: - Er dient een bedrag ad. 15,00 aan inschrijfkosten te worden betaald. Dit bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer Uw inschrijving wordt pas in behandeling genomen als wij het bovenvermelde bedrag en het inschrijfformulier volledig ingevuld met alle gevraagde bijlagen hebben ontvangen. Deze kosten worden niet geretourneerd, ook als blijkt dat u niet in aanmerking zou komen voor een woning. - De aanvrager(s) dienen te voldoen aan bepaalde minimale inkomenseisen. Als algemene inkomenseis wordt de norm gehanteerd dat uw bruto maandinkomen (exclusief vakantiegeld) minimaal gelijk dient te zijn aan vier maal de huurprijs. Tevens dient uw arbeidsovereenkomst minimaal een jaarcontract te zijn en voor sommige woningen een vast contract. Een tweede inkomen wordt voor bepaalde objecten deels meegerekend. Indien uw zelfstandig ondernemer bent, worden er aanvullende voorwaarden gesteld en dient er tevens een bankgarantie gesteld te worden. Werk op uitzendbasis kunnen wij niet accepteren. - Verhuurder is aangesloten bij het klachten- en kansenregister. In geval van overlast, financiële fraude of criminaliteit zal huurder door verhuurder worden aangemeld overeenkomstig de voorwaarden van het Klachten- en Kansenregister. - Wij zullen voor elke kandidaat een credit-check uitvoeren. Mocht deze met hoog risico naar voren komen zullen wij u geen woning verhuren. - Indien wij een huurovereenkomst met u aangaan is dit voor de periode van 12 maanden. Na deze periode loopt de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd door met een opzegtermijn van één kalendermaand. - Bij verhuur zullen wij een bedrag van 175,00 in rekening brengen, deze kosten ontvangt u niet retour na beëindiging van de huurovereenkomst. Voor de goede orde delen wij u nog mee, dat aan de toezending van dit formulier geen aanspraken op een woning kunnen worden ontleend. Met vriendelijke groet, Zeeman De Vries Vastgoedmanagers B.V

2 INSCHRIJFFORMULIER AANVRAGER PARTNER Naam - _ m/v* - m/v* Voornamen - _ - Adres - _ - Postcode/Woonplaats - _ - Telefoon privé - _ - Telefoon zakelijk - _ - adres - _ - Geboortedatum - _ - Geboorteplaats - _ - Nationaliteit - _ - Burgerlijke staat - ongehuwd/weduwe(naar)/gescheiden/samenwonend/gehuwd in gemeenschap van goederen/buiten gemeenschap van goederen/geregistreerd partnerschap* Beroep/functie - _ - Werkgever - _ - Adres - _ - Postcode/Woonplaats - _ - Telefoon - _ - Bruto inkomen maand/jaar* maand/jaar* s.v.p. bijvoegen: - kopie salarisstroken van de afgelopen drie maanden - kopie identiteitsbewijs/paspoort - uittreksel bevolkingsregister - 3 bankafschriften waar het inkomen op vermeld staat - werkgeversverklaring - indien zelfstandig een uittreksel KvK en een accountantsverklaring over de laatste twee boekjaren alsmede een schatting van het resultaat van het lopende boekjaar. Bij deze werkgever vanaf - _ - Aangesteld in vaste dienst - ja/nee * - ja/nee.* Of voor bepaalde tijd nl. - (datum van/tot) - (datum van/tot) Andere inkomsten - Zelfstandig/Pensioen/WAO/WW/WWV/RWW - Zelfstandig/Pensioen/WAO/WW/WWV/RWW AWW/* andere AWW/* andere per maand/jaar* per maand/jaar* Financiële verplichtingen? - ja/nee * - ja/nee.* Zo ja, welke -_ - maand/jaar* per maand/jaar* Heeft u te maken gehad met eventueel faillissement of WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen)? ja/nee* GEGEVENS HUIDIGE WONING: Beschikt u thans over een huur- of koopwoning, of bent u inwonend? ( huurwoning dan s.v.p. de verklaring huiseigenaar/beheerder in laten vullen) - huurwoning/koopwoning/inwonend * Type woning - Indeling Bespeelt u een muziekinstrument Heeft u huisdieren U bent woningzoekende bij de gemeente? - kamers: slaapkamers: - ja/nee *,namelijk - ja/nee *,namelijk - ja/nee *,Gemeente - nr.: datum: * doorhalen wat niet van toepassing is. *19021.W * *19021.W *

3 WONINGBEHOEFTE: Voor hoeveel personen wordt woonruimte verlangd - aantal personen. Leeftijd (mann.) - jr. jr. jr. (vr.) - jr. jr. jr. (voor een goede invulling van onderstaande gegevens dient u gebruik te maken van het huurwoningen overzicht) 1e keuze 2e keuze 3e keuze 4e keuze Gemeente/plaats Wijk/straat Indien aanwezig garage Aantal kamers Woning benodigd vanaf Bijzondere wensen Maximale huurprijs - ja/nee per maand Reden aanvraag woning - INFORMATIE Op welke wijze bent u over onze woningen geïnformeerd? O Via de krant O De Telegraaf O Het Noord-Hollands Dagblad O Woningkrant Regio N- Kennemerland O Anders nl.; ALGEMENE BEPALINGEN: A. Door het invullen en ondertekenen van dit inschrijfformulier voor woningzoekende kunt u zich tot de clientèle van ons beheerkantoor rekenen. Wij zullen naar best vermogen trachten aan uw wensen te voldoen. Uiteraard kunt u aan deze inschrijving geen enkel recht op een woning ontlenen. B. Alle mondelinge en schriftelijke mededelingen betreffende enige verhuur van een woning worden geacht te zijn gedaan in de veronderstelling, dat vergunning van overheidswege en toestemming door de eigenaar/rechthebbende zal worden verleend. Indien achteraf mocht blijken, dat deze veronderstelling onjuist is, zal de verhuur geacht worden niet tot stand te zijn gekomen en zal aan enige mededeling onzerzijds geen enkel recht kunnen worden ontleend jegens ons of jegens enige derde, wie dan ook, in de ruimste zin des woord. Elke aansprakelijkheid onzerzijds, behalve in geval van door ons opzettelijke onjuiste mededelingen, is te dezer zake uitgesloten. C.!! Uw inschrijving als woningzoekende wordt door ons bevestigd en blijft één jaar geldig, verlenging vindt alleen plaats op schriftelijk en tijdig verzoek. De aanvraag kan zonder opgaaf van redenen worden afgewezen. Nadere informatie hierover kan door ons niet worden verstrekt. Bij afwijzing of uitschrijving wordt het inschrijfformulier en bijlage(s) direct vernietigd. D. Indien wij passende woonruimte voor u hebben gevonden, krijgt u hierover schriftelijk bericht. u krijgt dan een aantal dagen de tijd om ons uw beslissing kenbaar te maken. Indien wij van u geen reactie ontvangen, wordt u na het vervallen van deze termijn automatisch uitgeschreven als woningzoekende. E. Alle gegevens, welke u ons verschaft, zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld. Ondergetekende verklaart het bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld, alsmede kennis te hebben genomen van de Algemene Bepalingen. Plaats: Datum: Handtekening aanvrager: Partner:

4 (VERGEET U NIET DE GEVRAAGDE GEGEVENS BIJ TE VOEGEN?) VERKLARING WONINGBOUWVERENIGING/BEHEERDER/HUISEIGENAAR: Ondergetekende : verklaart dat, Dhr./Mevr./Mej. : te: adres: te: momenteel geen/wel* huurachterstand heeft van: het afgelopen jaar ook geen/wel* huurachterstand heeft gehad en dat de huurprijs van bovenvermelde pand momenteel per maand/week* bedraagt en de bewoning geen aanleiding tot klachten geeft. d.d. 20 Handtekening/firmastempel: WERKGEVERSVERKLARING Gegevens werkgever Naam werkgever : Adres : Postcode & woonplaats : Gegevens werknemer Naam werknemer : man vrouw Adres : Postcode & woonplaats : Functie : Geboorte datum : In dienst sinds : Aard van het dienstverband De werknemer is aangesteld in vaste dienst directeur/aandeelhouder? ja nee voor bepaalde tijd nl. van tot Zijn er voornemens het dienstverband binnenkort te beëindigen? Ja Nee Zo ja, s.v.p. toelichten Intentie-verklaring Zal indien er sprake is van een contract voor bepaalde tijd bij gelijkblijvend functioneren en ongewijzigde bedrijfs-

5 omstandigheden en de arbeidsovereenkomst bij beëindiging daarvan worden opgevolgd door een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd? Ja Nee Handtekening en firmastempel Inkomen per jaar bedragen exclusief overhevelingstoeslag vermelden 1. Bruto jaarsalaris Bruto jaarsalaris bij gebruikelijk aantal werkweken in bedrijfstak (excl. overwerk). 2. Vakantietoeslag Bij vakantiebonnen: 100% van de waarde van de vakantiebonnen. 3. Onregelmatigheidstoeslag 4. Vaste 13 e maand In de arbeidsovereenkomst vastgelegd onvoorwaardelijk inkomsten bestanddeel. 5. Provisie Als sprake is van een regeling: gemiddelde provisie over de laatste 24 maanden. 6. Vaste eindejaarsuitkering In de arbeidsovereenkomst vastgelegd onvoorwaardelijk inkomstenbestanddeel. 7. Overwerk Alleen als sprake van bij beroep behorend overwerk: gemiddelde laatste 2 jaren. 8. Totaal per jaar Leningen/Loonbeslag Is door u een onderhandse lening aan de werknemer verstrekt? Nee Ja Zo ja, ingangsdatum - - Hoofdsom looptijd jaarlast Is op het loon van de werknemer loonbeslag gelegd? Nee Ja Zo ja,, per maand tot Ondertekening Ondergetekende verklaart namens de werkgever dat alle gegevens naar waarheid zijn ingevuld. Getekend te Handtekening & firma stempel Naam ondertekenaar Voor eventuele verificatie kan contact worden opgenomen met Naam : Telefoonnummer:

Inschrijfformulier Huurwoningen

Inschrijfformulier Huurwoningen Inschrijfformulier Huurwoningen Waar kunt u huren? Oudstraat in te IJsselstein. Indicatie Inkomen Eenverdiener : 4 x de kale huurprijs bruto per maand Tweeverdieners : 6 x de kale huurprijs bruto per maand

Nadere informatie

Geachte werkgever, Wij danken u bij voorbaat, mede namens uw werknemer, voor uw medewerking.

Geachte werkgever, Wij danken u bij voorbaat, mede namens uw werknemer, voor uw medewerking. Geachte werkgever, Op dit moment heeft één van uw werknemers een financiering aangevraagd. Als financiële dienstverlener adviseren wij hierbij. Om één en ander in gang te zetten, heeft uw werknemer een

Nadere informatie

Vosbergerhout 99 - Harderwijk

Vosbergerhout 99 - Harderwijk Huurprijs 875,-- per maand Omschrijving EENGEZINSWONING TE HUUR IN DE WOONWIJK DRIELANDEN: Vosbergerhout 99, 3845 EP Harderwijk Fijne TUSSENWONING met vrijstaande houten berging voor- en achtertuin met

Nadere informatie

Acceptatiegids De Conservatrix Hypotheek

Acceptatiegids De Conservatrix Hypotheek Acceptatiegids De Conservatrix Hypotheek 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 1 Algemeen... 5 1.1 Gedragscode hypothecaire financieringen... 5 1.2 Toetsen met betrekking tot kredietwaardigheid

Nadere informatie

Hebt u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!

Hebt u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst! Inleiding Beste adviseur, Voor u ligt de Hypotheekgids van MUNT Hypotheken. Hierin vindt u alle gegevens over onze hypotheekproducten en dienstverlening overzichtelijk op een rij. Zo hebt u snel en gemakkelijk

Nadere informatie

Naam financieel adviseur O m O v. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats

Naam financieel adviseur O m O v. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Gegevens financieel adviseur Naam financieel adviseur O m O v Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Persoonlijke

Nadere informatie

Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie

Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie Datum aanvraag Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een verzoek indienen bij de Minister van Veiligheid en Justitie om een ontheffing

Nadere informatie

Inleiding. Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T 088 888 66 88.

Inleiding. Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T 088 888 66 88. Inleiding Heeft uw werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer? Dan bent u per 1 januari 2015 verplicht om deze werknemer uiterlijk één maand voor het einde van het arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

FRANCHISE Applicatie Formulier

FRANCHISE Applicatie Formulier FRANCHISE Applicatie Formulier Noot: het invullen van dit formulier leidt tot geen enkele verplichting van de zijde van de kandidaat noch verplicht dit de franchisegever tot het verkopen van een franchise

Nadere informatie

Gegevens tussenpersoon of notaris die de aanvraag namens de cliënt indient (indien van toepassing)

Gegevens tussenpersoon of notaris die de aanvraag namens de cliënt indient (indien van toepassing) Aanvraagformulier Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid (let op: dit formulier is digitaal in te vullen, gebruik de TAB-toets om door de in te vullen velden te gaan) Gegevens tussenpersoon of notaris die

Nadere informatie

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN KREDIETBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus Bij een NVF adviseur is het vertrouwd geld lenen NVF Voorschotbank,

Nadere informatie

Aanvraagformulier hypothecaire lening/overbruggingskrediet/bankgarantie Direktbank Woninghypotheken

Aanvraagformulier hypothecaire lening/overbruggingskrediet/bankgarantie Direktbank Woninghypotheken Aanvraagformulier hypothecaire lening/overbruggingskrediet/bankgarantie Direktbank Woninghypotheken Adviseur Contactpersoon Telefoon Fax Offerte sturen aan Adviseur Klant(en) Personalia Naam en voorletters

Nadere informatie

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen.

Nadere informatie

Het juiste krediet voor uw groene wensen

Het juiste krediet voor uw groene wensen Het juiste krediet voor uw groene wensen Wat vindt u waar? In deze brochure leest u alles wat u moet weten over de groene leningen van GreenLoans. Klik op de link van uw keuze en lees meer. 1 2 3 4 Daarom

Nadere informatie

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur Kuifmees 50, 3435 RG Nieuwegein Postbus 417, 3430 AK Nieuwegein Tel.: (030) 607 37 07 Fax: (030) 607 37 87 info@denederlandsevoorschotbank.nl www.denederlandsevoorschotbank.nl Openingstijden: maandag t/m

Nadere informatie

PROSPECTUS PERSOONLIJKE LENING

PROSPECTUS PERSOONLIJKE LENING PROSPECTUS PERSOONLIJKE LENING INHOUDSOPGAVE PAG. 1 Waarom deze prospectus? 2 2 Verantwoord lenen bij InterBank 2 2.1 InterBank op internet 3 2.2 Uw adviseur 3 3 De persoonlijke lening 4 3.1 Belangrijkste

Nadere informatie

PROSPECTUS PLUSKREDIET

PROSPECTUS PLUSKREDIET PROSPECTUS PLUSKREDIET INHOUDSOPGAVE PAG. 1 Waarom deze prospectus? 2 2 Verantwoord lenen bij InterBank 2 2.1 InterBank op internet 3 2.2 Uw adviseur 3 3 Het Pluskrediet 4 3.1 Belangrijkste kenmerken van

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Aanvraagformulier Inboedel- en woonhuisverzekering

Rialto.Tóch verzekerd. Aanvraagformulier Inboedel- en woonhuisverzekering Rialto.Tóch verzekerd Aanvraagformulier Inboedel- en woonhuisverzekering Toelichting U heeft een mededelingsplicht. Dit houdt in dat u ons alles doorgeeft wat van belang kan zijn. Anders krijgt u bij een

Nadere informatie

1-1 1-1 2-3 2-5 2-5 2-6 2-6 2-6 2-6 2-7 2-8 2-9 2-9 2-11 2-12 2-13 2-14 2-14 2-14 2-15 2-16 2-16 2-17 2-18 2-18 2-19 2-20. Index Index 2-21 2-23 2-24

1-1 1-1 2-3 2-5 2-5 2-6 2-6 2-6 2-6 2-7 2-8 2-9 2-9 2-11 2-12 2-13 2-14 2-14 2-14 2-15 2-16 2-16 2-17 2-18 2-18 2-19 2-20. Index Index 2-21 2-23 2-24 Inhoudsopgave Hypotheekwijzer Inleiding Inleiding Organisatie Florius 1-1 1-1 De Hypotheken van Florius De Hypotheken van Florius Extra mogelijkheden 4-1 4-1 De Hypotheek Terugbetalen hypotheek Tweede

Nadere informatie

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk Postbus 2165, 1200 CD Hilversum A. Gegevens aanvrager Registratienummer: 1. Sofinummer: 2. Burgerservicenummer: man 1 vrouw 1 Achternaam (geboortenaam): Voornamen

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet Bij

Nadere informatie

BEGROTINGSFORMULIER. 1. Gegevens aanvrager. Leningnummer : Naam : Naam partner : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon overdag : Mobiel : Email :

BEGROTINGSFORMULIER. 1. Gegevens aanvrager. Leningnummer : Naam : Naam partner : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon overdag : Mobiel : Email : BEGROTINGSFORMULIER In dit Begrotingsformulier wordt u een aantal vragen gesteld die betrekking hebben op uw financiële huishouding. Aan de hand van deze gegevens zal uw afloscapaciteit worden bepaald.

Nadere informatie

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:...

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:... Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam:.................. Voornaam:.................. Geboorteplaats:.................. Geboorteland:.................. Nationaliteit:

Nadere informatie

Acuut huren: woningverhuur door heel Nederland p. 2. Acuut huren: een veilig gevoel p. 3. Beheer: alle gemak onder één dak p. 4

Acuut huren: woningverhuur door heel Nederland p. 2. Acuut huren: een veilig gevoel p. 3. Beheer: alle gemak onder één dak p. 4 Acuut huren: woningverhuur door heel Nederland p. 2 Acuut huren: een veilig gevoel p. 3 Beheer: alle gemak onder één dak p. 4 Acuut huren op Internet p. 5 Acuut huren : de procedure in het kort p. 6 Q

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening

Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus Persoonlijke Lening

Nadere informatie

Aanvraagformulier. cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen)

Aanvraagformulier. cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen) AEGON Auto op Maat Aanvraagformulier o aanvraag nieuwe verzekering o wijziging op polisnummer o nieuwe aanvraag op collectiviteitsnummer gewenste ingangsdatum Gegevens tussenpersoon naam adres contactpersoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Symbus B.V.

Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Symbus B.V. en haar

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening Bij een NVF adviseur

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet Bij een NVF adviseur

Nadere informatie