Plenaire vergadering van de Hoge Raad voor de Statistiek Woensdag 12 december 2012 (14u00 16u45)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plenaire vergadering van de Hoge Raad voor de Statistiek Woensdag 12 december 2012 (14u00 16u45)"

Transcriptie

1 Page n 1 Plenaire vergadering van de Hoge Raad voor de Statistiek Woensdag 12 december 2012 (14u00 16u45) Notulen P.V. 2012/nr.3 Leden van de Hoge Raad voor de Statistiek: Uitgenodigd: Mevr. M. Van Wouwe Voorzitster Mevrouw R. Bourdeaud hui, de heer K. Brijs (voor de heer F. Robben), de heer M. Callens, Mevrouw A. Carton, de heer A. Collart (vour mevrouw V. Burnel), de heer D. De Baets, de heer P. Dmitrevsky, mevrouw A. Franklin (voor mevr. A. Romain), de heer K. Grosse-Erdmann, de heer B. Hertveldt, mevrouw G. Masuy-Stroobant, de heer B. Pfeiffer, de heer G. Poullet (voor de heer R. Acx), de heer M. Reymen (voor mevr. C. Rouma), de heer S. Rocher, mevrouw R. Thys, mevrouw F. Vanderkelen, mevrouw S. Van Rechem, de heer R. Van Rossem, de heer N. Veraverbeke, mevrouw A. Versonnen De heer G. Dankaerts Test Aankoop Voor punt 3 op de agenda De heer R. Dhondt Assuralia Voor punt 3 op de agenda De heer P. Lusyne FOD Economie (ADSEI) Voor punt 5 op de agenda De heer E. Meersseman FOD Economie (ADSEI) Voor punt 3 op de agenda De heer P. Nicolai FOD Economie (AD Regulering van de Markt) Voor punt 3 op de agenda Mevrouw F. Parys FOD Economie (ADSEI) Voor punt 4 op de agenda De heer G. Serré FOD Economie (ADSEI) Voor punt 3 op de agenda De heer P. Vranken FOD Economie (ADSEI) Voor punt 3 op de agenda Verontschuldigd: Afwezig: Secretariaat: De heer S. Brunet, de heer M. Despontin, de heer B. Lejeune, de heer J. Leroy, de heer J.-P. Liebaert, de heer G. Loosveldt, de heer R. Rollier De heer P. Haegeman, de heer F. Huyghe, mevrouw C. Jonckheere, de heer I. Magdalenic, de heer R. Petit, de heer O. Plasman, de heer M. Remon (Vice-Voorzitter), mevrouw J. Screurs, de heer V. Vandenberghe, de heer K. Van den Bosch, de heer P. Van der Hallen, de heer B. Van Doninck, de heer C. Van Laere, mevrouw V. Vercammen, mevrouw M. Verhue, mevrouw C. Vermandele De heer Ph. Mauroy secretaris (verontschuldigd) De heer C. Cornelis adjunct-secretaris Nr. Inhoud van de agenda I Goedkeuring van de agenda voor de plenaire vergadering van 12 december 2012 Beslissing De agenda voor de vergadering wordt unaniem goedgekeurd.

2 Page n 2 Opmerking: Het Secretariaat stuurde op 11 januari 2013 via de op de plenaire vergadering gegeven Powerpoint-presentatie naar alle leden van de Hoge Raad voor de Statistiek. II III Goedkeuring van de notulen P.V. 2012/nr.2 van de plenaire vergadering van 17 oktober 2012 Beslissingen De notulen P.V. 2012/nr. 2 van de plenaire vergadering van 17 oktober 2012 worden unaniem goedgekeurd, mits de twee hiernavolgende geringe wijzigingen worden aangebracht (die door het secretariaat per werden meegedeeld): Op punt VI van de notulen in het Nederlands, in de rubriek Voorstelling, moeten de afkortingen SEC door ESR vervangen worden; Op punt VI van de notulen in het Frans, in de rubriek Besprekingen, moet Sur ce point, les représentants de la Banque nationale de Belgique précisent, d une part, qu il faudra d abord attendre de voir quels prix savent être collectés et, d autre part,... vervangen worden door Sur ce point, les représentants de la Banque nationale de Belgique précisent, d une part, qu il faudra d abord attendre de voir quels seront les prix collectés et, d autre part,.... Voor advies: Car insurance survey (autoverzekering bij jongeren) Vragenlijst van de enquête Voorstelling De heer Vranken schetst de aanleiding van dit dossier en de achtergrond waartegen deze vragenlijst werd opgesteld. De Minister van Economie krijgt regelmatig vragen omtrent de toegankelijkheid van jongeren (van 18 tot 29 jaar) tot de verzekeringsmarkt. Reeds in het verleden in 2006 en 2010 had de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (= de ADSEI) een methodologie uitgewerkt en een studie gemaakt over de autoverzekering bij deze categorie van personen. Door de veranderingen in de verzekeringssector (afschaffing bonus-malus enz.) kan die methodologie, die werd toegepast op enquêtes bij de verzekeringsmaatschappijen, niet meer gebruikt worden. Bovendien gaven deze studies geen zicht op mogelijke weigeringen door de verzekeringsmaatschappijen en de toegankelijkheid tot de verzekeringsmarkt op zich. Ook Test-aankoop had op dit terrein via een mystery shopper onderzoek gedaan, onder meer naar de weigering van het verlenen van een autoverzekering aan jongeren. Op vraag van de Minister van Economie en Consumentenzaken heeft de ADSEI voorgesteld om zelf een enquête onder jongeren uit te voeren met als doel de toegankelijkheid tot de verzekeringsmarkt voor jongeren in kaart te brengen. Bij de voorbereiding van de opstelling van de vragenlijst werden de Algemene Directie Reglementering en Organisatie van de markt van de FOD Economie, Assuralia en Test-aankoop betrokken. De Minister zou de conclusies van dit onderzoek medio 2013 willen kennen. Het beoogde doel is minstens ingevulde vragenlijsten op relatief korte tijd via de beschreven methodiek terug te krijgen. De ICT-afdeling van de FOD Economie werd al ingeschakeld, gelet op de zeer korte periode waarover men beschikt, aangezien de inzameling van de antwoorden in de maanden maart en april dient te gebeuren. Het eindrapport is gepland tegen eind juni In de vragenlijst wordt enkel naar feiten gepeild en niet naar subjectieve bevindingen of opinies. De vragenlijst wordt beperkt tot een achttal bladzijden en mag slechts een vijftiental minuten in beslag nemen om ingevuld te worden, anders wordt gevreesd dat de geënquêteerde jongeren zullen afhaken. Voorstellen om vragen toe te voegen moeten indien zo nodig gecompenseerd te worden door een bestaande vraag(onderdeel) te schrappen. De heer Meersseman schetst de gevolgde methodiek en de modaliteiten van de contactprocedure om personen te enquêteren. Er wordt ten minste gerekend op een respons van personen. Besprekingen Meerdere leden van de Hoge Raad voor de Statistiek formuleren opmerkingen die zowel betrekking hebben op vragen, de gebruikte methodologie, de respons, de conclusies die uit de antwoorden kunnen getrokken worden, het trekken van een steekproef met een tweede golf indien de verwachte respons na de eerste golf niet zou gehaald worden. Onder meer worden volgende punten opgeworpen: Verschillende leden leggen de nadruk op de moeilijkheid van sommige vragen uit de vragenlijst gezien de mate van nauwkeurigheid die wordt vereist bij de te verstrekken informatie. Er wordt betreurd dat er geen tijd is om een proefenquête te organiseren om onder meer de begrijpbaarheid van de vragen af te toetsen. Is het tariferingsbureau gekend, kent men de karakteristieken

3 Page n 3 inzake vermogen van de auto die verzekerd werd of wordt, is de verzekeringsnemer gekend, zijn het niet de ouders die het meest betrokken waren bij het afsluiten van de verzekeringspolis, kent men de verschillende componenten van een meer uitgebreide verzekeringspolis (nog)? Het register van de rijbewijzen werd niet behouden om de enquête te versturen naar de jongeren. Naast het probleem van de toegang het up to date zijn, laat deze databank niet toe om herinneringsbrieven te sturen. De FOD Mobiliteit laat wel toe dat personen uit die databank zouden worden aangeschreven, maar ADSEI zal nooit kunnen nagaan wie de vragenlijst heeft teruggestuurd en wie niet. Dit maakt het onmogelijk voor ADSEI om de respons via herinneringsbrieven op te drijven tot 30%. Er wordt getwijfeld of iemand die geen rijbewijs heeft de vragenlijst zal willen invullen. Daarentegen zouden jongeren die problemen hebben ondervonden op de verzekeringsmarkt, meer geneigd kunnen zijn om de enquête in te vullen. Dit in tegenstelling tot jongeren die geen problemen ondervonden hebben. Er heerst onduidelijkheid omtrent de verhouding antwoorden-populatie van deze verzekeringsnemers. Moet dit gerelateerd worden aan het aantal bestuurders uit die categorie of aan het aantal bezitters van een rijbewijs? De heer Dankaerts, die namens Test-aankoop aanwezig is, had graag meer vragen gezien overbestuurders aan wie een verzekering werd geweigerd en over voorgestelde premiebedragen. De heer D Hondt, die namens Assuralia uitgenodigd was, stelt daartegenover dat de verzekeringspremies niet al te grote moeilijkheden opleveren. Test-aankoop heeft echter andere bevindingen. Er wordt verduidelijkt dat de enquête niet gericht is op de hoogte van de verzekeringspremie maar peilt naar de toegankelijkheid van de verzekeringsmarkt voor jongeren. Er wordt betreurd dat de vragenlijst niet verder ingaat op het onderscheid tussen een drietal soorten bestuurders, namelijk: jongeren die zich met het voertuig van de ouders verplaatsen, jongeren die een eigen verzekering hebben moeten nemen en jongeren die niet over een rijbewijs beschikken. Het zou interessant kunnen zijn om te weten hoeveel jongeren uit de totale populatie niet over een rijbewijs beschikken. Handelt luik 2 van de vragenlijst over wagens die in België verzekerd worden? In het buitenland liggen de verzekeringskosten lager. Men wil vraag 15 herformuleren omdat er bij vraag 12 meerdere antwoordmogelijkheden zijn. Sommige begrippen zouden kunnen leiden tot dubbelzinnigheden (wie is de gebruikelijke bestuurder? Is die in alle gevallen ondubbelzinnig aanduidbaar?). Er wordt o.m. bij vraag 17 om een betere routing gevraagd. Bij vraag 21 was het misschien beter te peilen naar het aantal verkeersongevallen waarbij men betrokken was dan naar het aantal ongevallen in fout om het verzekeringsrisico te kunnen beoordelen. Bij vraag 20 zou men kunnen verduidelijken dat sommige verplichtingen contractueel overeengekomen voorwaarden zijn die aanleiding kunnen geven tot kortingen op de premie. Indien men die verplichting niet nakomt valt de korting weg wat niet wil zeggen dat men een polis weigert. Bij een aantal vragen ( ) wordt geopteerd om de antwoordmogelijkheid weet het niet meer toe te voegen. Er wordt in die vragen verwezen naar situaties uit een verder verleden. Bij vraag 30 kan er verwarring bestaan omtrent de verzekeringscomponenten die zijn opgenomen in een offerte (Enkel burgerlijke aansprakelijkheid? BA plus? BA en rechtsbijstand? Dekking alle risico s?). Dit beïnvloedt het antwoord op de daaropvolgende vraag 31. Dient bij vraag 34 (maatschappijen die een verzekering weigerden) niet naar vraag 36 overgegaan te worden in plaats van rechtstreeks over te gaan naar vraag 38 over het Tariferingsbureau. Er dient geëxpliciteerd te worden dat de bedragen btw inclusief zijn. Er dient geëxpliciteerd te worden dat bedrijfswagens uitgesloten zijn. Beslissingen De voorzitter neemt akte van de opmerkingen die tijdens de bespreking geformuleerd werden en verwijst naar de tijdsdruk die er bestaat. Daarom stelt zij voor nog niet over te gaan tot een stemming onder de aanwezige leden. Er wordt aan de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie gevraagd een aantal verbeteringen en verduidelijkingen op te nemen in het vragenformulier en de overeenkomst tussen de Nederlandse en Franse versies te herbekijken en dit in de loop van de volgende dagen. Gelet op de uitzonderlijke omstandigheden stelt zij voor om via een schriftelijke procedure onder alle leden van de Hoge Raad voor de Statistiek een stemming te organiseren.

4 Page n 4 Er wordt aan de leden gevraagd om aan het secretariaat van de Hoge Raad voor de Statistiek op een aangepaste versie van de vragenlijst, die gezien het strakke opgelegde tijdschema niet geheel kan herzien worden, ja of neen te antwoorden. In geval van neen dient het negatieve antwoord geargumenteerd te worden. Bij wijze van uitzondering keuren de aanwezige leden van de Hoge Raad voor de Statistiek deze wijze van stemming goed. De antwoordtermijn wordt vastgesteld op 21 december Op 17 december 2012 werd de aangepaste versie van het vragenformulier in het Nederlands en in het Frans per verstuurd aan de 45 leden ven de Hoge Raad voor de Statistiek met het verzoek via bijgevoegd formulier te reageren. Hierbij waren 2 reactiemogelijkheden: gunstig advies of met reden omkleed ongunstig advies. Uiterste inzenddatum was 21 december 2012.Negentien leden brachten hun stem uit waarvan 14 positief en 5 negatief met redenen omkleed. IV Voor advies: Proof of concept Statistisch Programma 2013 Voorstelling Het woord wordt verleend aan mevrouw Parys. In voorliggend Belgisch openbaar statistisch programma is alle informatie opgenomen die in de loop van 2012 op initiatief van het Coördinatiecomité verzameld werd omtrent de statistieken die in 2013 zullen opgesteld en verspreid worden evenals de ontwikkelingen die voor die statistieken gepland zijn. Momenteel gaat het nog om een proof of concept (POC) bedoeld om in 2014 te kunnen komen tot een aanvaardbaar statistisch programma. Het secretariaat van het Coördinatiecomité verzamelde al bij 98 openbare statistiekproducerende instellingen (er werden er 158 gecontacteerd) basisinformatie in over 705 statistieken die in 2013 zullen opgemaakt worden door die respectievelijke instellingen. Volgens een vastgelegde methode werden die in het statistische POC-programma 2013 (documenten overgemaakt aan alle leden van de Hoge Raad) weergegeven in de vorm van een inventaris. Het document Belgisch Statistisch programma 2013 wordt in 5 delen opgesplitst: 1. Deel 1 omvat een algemene presentatie van het Statistisch Coördinatiecomité, de opdracht en de finaliteit, het statistisch programma (doel) en de opdrachten van de Hoge Raad voor de Statistiek binnen het statistisch programma. De Hoge Raad voor de Statistiek vertegenwoordigt de statistische vraag; in die hoedanigheid verstrekt de HRS adviezen over alle voorstellen m.b.t. het statistisch beleid en de statistische werkzaamheden in België, formuleert hij voorstellen m.b.t. het opstellen van alle relevante statistieken; maakt hij suggesties om te komen tot meer eenheid of tot verbeteringen in de statistische activiteiten van de federale ministeriële departementen conform het advies van het Coördinatiecomité, doet hij aanbevelingen over belangrijke thema s op statistisch gebied en treedt hij op als spreekbuis van de vraag naar statistieken in België. 2. Deel 2 omvat een verspreidingstabel, de scope en de methodiek die voor de inventaris gebruikt werd. 3. Deel 3 omvat de proof of concept 2013 zelf. 4. Deel 4 bestaat uit een overzichtstabel van de openbare statistiekproducerende instellingen. 5. Deel 5 omvat een aantal bijlagen waaronder een aanhangsel bij de Classificering van Statistische activiteiten (CSA rev.1) omdat meerdere deelnemers aan de vergaderingen in het Coördinatiecomité wensten te beschikken over een werkinstrument waarmee statistieken per thema kunnen worden onderverdeeld i.p.v. statistieken opgesplitst per gewest of gemeenschap. De Hoge Raad voor de Statistiek is op twee manieren betrokken bij het Belgisch Statistisch programma: Op heden door op verzoek van het Coördinatiecomité gunstig advies te willen verlenen aan het voorgelegde Jaarlijks Statistisch Werkprogramma. Het Coördinatiecomité valideerde die versie op 12 november 2012; Door tegen eind april 2013 een synthese uit de standpunten van drie op te richten werkgroepen uit te werken en een advies te verlenen over de vraag met welke nieuwe elementen statistiekproducenten moeten rekening houden bij het opstellen van het Werkprogramma Het Belgisch openbaar statistisch programma 2013 proof of concept zal voor informatie meegedeeld worden aan Minister van Economie Vande Lanotte en aan de Ministers-Presidenten van de Vlaamse regering, het Waalse Gewest, de Federatie Wallonië-Brussel, de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. Er wordt aan hen geen validatie gevraagd. In de Hoge Raad worden drie thematische werkgroepen opgericht parallel met de werkgroepen van het Coördinatiecomité. Zij bestrijken dezelfde statistische domeinen als die laatste. De werkzaamheden (vergaderingen tussen januari 2013 tot april 2013) zijn gestoeld op methoden die gebruikt werden om het POC-Statistisch Programma 2013 op te stellen (het POC-programma 2013 wordt als basis gebruikt).

5 Page n 5 Die drie thematische werkgroepen zijn: de werkgroep Ondernemings- en macro-economische statistieken, de werkgroep Bevolkingsstatistieken en sociale statistieken, de werkgroep Multisectorale statistieken. Het is de bedoeling dat de effectieve leden van de Hoge Raad deelnemen aan de vergaderingen van deze werkgroepen. Besprekingen Volgende opmerkingen, vragen en suggesties werden geuit: Mevrouw Masuy reageert als demograaf (haar vakdomein) en zou enkele thema s uit dat domein anders willen klasseren (gezondheid, burgerlijke staat, geboorten, adoptie) of statistieken rationaliseren. Zij verwijst opnieuw naar de statistieken burgerlijke staat. Mevrouw Parys secretaris van het Coördinatiecomité zal met die opmerkingen en suggesties rekening houden in de werkzaamheden voor het Programma Indien nodig kan een ad hoc werkgroep samenkomen in verband met deze thematiek. Er wordt affirmatief geantwoord op het feit of er een mailbox van het secretariaat van het Coördinatiecomité bestaat. De leden van de Hoge Raad voor de Statistiek gebruiken ook dit kanaal om hun eventuele opmerking per e- mail op te sturen. Beslissingen De Hoge Raad voor de Statistiek gaat unaniem akkoord met de methode waarmee het Statistisch POCprogramma 2013 werd opgesteld en verleent gunstig advies aan het proof of concept Belgisch openbaar Statistisch programma Bij de opstelling van het Statistisch programma 2014 (in de loop van het jaar 2013) wordt rekening gehouden met de opmerkingen en suggesties die op deze zitting werden uitgebracht. V VI Ter informatie: Stand van zaken m.b.t. de productie van de demografische statistieken Voorstelling Mevrouw Van Wouwe verleent het woord aan de heer Patrick Lusyne. De heer Lusyne was voorheen mede verantwoordelijk voor de SILC-enquête en heeft een achtergrond van demograaf. De heer Lusyne is sinds korte tijd verantwoordelijk voor de productie van bevolkingsstatistieken. Op hetzelfde ogenblik verlieten twee bekwame demografen de ADSEI. Sinds zijn aanstelling is de heer Lusyne erin geslaagd de bevolkingscijfers per en de loop van de bevolking vast te leggen. Met de nu voorhanden dataflows zijn meer mogelijkheden beschikbaar. Er kunnen met deze nieuwe dataflows vlugger reeksen en alternatieve berekeningen gemaakt worden. Voor kerstmis zijn de bevolkingscijfers voor beschikbaar, in januari 2013 zullen gegevens over de huishoudens beschikbaar zijn. Op een vraag van mevrouw Carton antwoordt de heer Lusyne dat er tegen april 2013 cijfers op sectorniveau (voor 2011) zullen beschikbaar zijn. Daarbij zal aandacht besteed worden aan trendbreuken. De heer Brys wenst ingelicht te worden over mogelijke trendbreuken en is bereid aan dit initiatief mee te werken. De heer Collart vraagt of er nationaliteitsopdelingen mogelijk zijn. De heer Lusyne antwoordt dat dit verzoek niet technisch onmogelijk is om uit te voeren. Er zal een technisch begeleidingscomité worden opgericht. In een kick-off vergadering kunnen prioriteiten worden vastgelegd en het verzoek van de heer Collart kan ook op dat forum besproken worden. Mededelingen van het secretariaat van de Hoge Raad voor de Statistiek Een advies formuleren en goedkeuren via schriftelijke procedure voorstel van het secretariaat De oorspronkelijke aanleiding om de discussie over de invoering van een schriftelijke procedure komt uit de werkzaamheden van de werkgroep Herziening van de Landbouwstatistieken. Gezien de laatste veranderingen in de Europese regelgeving betreffende de statistieken over de plantaardige en dierlijke producten en vooral de huidige mogelijkheden om administratieve databanken te gebruiken kan de ADSEI haar systeem voor landbouwenquêtes aanzienlijk reduceren. Die voorstellen worden onder meer eind januari 2013 besproken met de gebruikers. Dit zou als resultaat kunnen hebben dat de mei-enquête voor de landbouwstatistieken geheel of gedeeltelijk wordt afgeschaft. Gelet op de al te korte tijdspanne tussen de uiteindelijke besluiten van deze werkgroep en de organisatie van de mei-enquête, zou men via een schriftelijke procedure een advies aan alle leden van de Hoge Raad voor de Statistiek willen vragen. Anderzijds kant zijn de modaliteiten van een schriftelijke enquête tot op heden nooit vastgelegd. De Hoge Raad voor de Statistiek gaat ermee akkoord om bij wijze van uitzondering in dit geval deze procedure te laten doorgaan als tweede uitzonderlijk geval (het eerste werd hierboven beschreven bij het

6 Page n 6 hoofdstuk: advies Car insurance survey (autoverzekering bij jongeren) Vragenlijst van de enquête). Op een volgende vergadering van de Hoge Raad zal dit principe van de invoering van een schriftelijke procedure opnieuw geagendeerd worden. Data van de volgende vergaderingen De data van de volgende vergaderingen van de organen van de Hoge Raad voor de Statistiek liggen nog niet vast (waarschijnlijk in de loop van april 2013). Het secretariaat deelt ze zo spoedig mogelijk mee via . Eerstvolgende plenaire vergadering: Woensdag... april 2013 om 14 u.00 in zaal 1B03 op de FOD Economie ( City Atrium, Vooruitgangstraat, 50 te 1210 Brussel) [Ondertekend] De Voorzitster, Martine VAN WOUWE [Ondertekend] De Secretaris, Philippe MAUROY

Plenaire vergadering van de Hoge Raad voor de Statistiek Maandag 16 december 2013 (11 u. 00 12 u. 45)

Plenaire vergadering van de Hoge Raad voor de Statistiek Maandag 16 december 2013 (11 u. 00 12 u. 45) Page n 1 Plenaire vergadering van de Hoge Raad voor de Statistiek Maandag 16 december 2013 (11 u. 00 12 u. 45) Notulen P.V. 2013/nr.2 Leden van de Hoge Raad voor de Statistiek: Uitgenodigd: Mevr. M. Van

Nadere informatie

Plenaire vergadering van de Hoge Raad voor de Statistiek Maandag 26 juni 2017 (10u30 12u00)

Plenaire vergadering van de Hoge Raad voor de Statistiek Maandag 26 juni 2017 (10u30 12u00) Pagina nr. 1 Plenaire vergadering van de Hoge Raad voor de Statistiek Maandag 26 juni 2017 (10u30 12u00) Notulen P.V. 2017/nr.2 Leden van de Hoge Raad voor de Statistiek : Uitgenodigd : De heer M. Rémon

Nadere informatie

Plenaire vergadering van de Hoge Raad voor de Statistiek Woensdag 17 oktober 2012 (10u00 11u15)

Plenaire vergadering van de Hoge Raad voor de Statistiek Woensdag 17 oktober 2012 (10u00 11u15) Page n 1 Plenaire vergadering van de Hoge Raad voor de Statistiek Woensdag 17 oktober 2012 (10u00 11u15) Notulen P.V. 2012/Nr.2 Leden van de Hoge Raad voor de Statistiek: Uitgenodigd: Mevrouw M. Van Wouwe

Nadere informatie

Plenaire vergadering van de Hoge Raad voor de Statistiek Vrijdag 10 december 2010 (14 u. 30 16 u. 50)

Plenaire vergadering van de Hoge Raad voor de Statistiek Vrijdag 10 december 2010 (14 u. 30 16 u. 50) Blz. 1 Plenaire vergadering van de Hoge Raad voor de Statistiek Vrijdag 10 december 2010 (14 u. 30 16 u. 50) Notulen P.Z. 2010/nr. 2 Leden van de Hoge Raad voor de Statistiek: Uitgenodigd: Mevr. M. Van

Nadere informatie

Plenaire vergadering van de Hoge Raad voor de Statistiek Dinsdag 10 november 2009 (10u.00 12u.00)

Plenaire vergadering van de Hoge Raad voor de Statistiek Dinsdag 10 november 2009 (10u.00 12u.00) Page n 1 Plenaire vergadering van de Hoge Raad voor de Statistiek Dinsdag 10 november 2009 (10u.00 12u.00) Notulen P.V. 2009/nr.3 Leden van de Hoge Raad voor de Statistiek: Uitgenodigd: Mevr. M. Van Wouwe

Nadere informatie

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek 1. Inleiding Het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse

Nadere informatie

ADVIES CRB 2011-0346

ADVIES CRB 2011-0346 ADVIES CRB 2011-0346 De harmonisering en de verwerking van de statistieken inzake de aanvullende pensioenen CRB 2011-0346 DEF De harmonisering en de verwerking van de statistieken inzake de aanvullende

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES. over de behandeling van klachten en geschillen voor de bankdiensten-krediet-beleggingen.

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES. over de behandeling van klachten en geschillen voor de bankdiensten-krediet-beleggingen. RVV 312 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over de behandeling van klachten en geschillen voor de bankdiensten-krediet-beleggingen. Brussel 19 juni 2003 De Raad voor het Verbruik die op eigen initiatief beslist

Nadere informatie

Offerte ivm de Politieke Doorlichting

Offerte ivm de Politieke Doorlichting Brussel, 27 november 2014. Offerte ivm de Politieke Doorlichting Vertrekkende vanuit een politieke stelling, stelt Wijburgers een inventaris op van alle politieke actoren die een standpunt (voor of tegen)

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Dit huishoudelijk reglement dient als aanvulling bij de statuten en geen enkele interpretatie die in strijd is met de statuten

Nadere informatie

ADVIES Nr. 12 / 2004 van 21 oktober 2004

ADVIES Nr. 12 / 2004 van 21 oktober 2004 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 163 van 16 december 2011 over het ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 17 van 16 oktober 1998 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit en een

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE I. Opdracht. Artikel 1: Er wordt een beheersorgaan opgericht dat als opdracht krijgt de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RVV 404 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 2002 tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan particulieren. Brussel,

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD Hoofdstuk I: Samenstelling van de Onderwijsraad. Art. 1: Dit reglement werd opgesteld in uitvoering van en rekening houdend met de bepalingen

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015

REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015 REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015 Hoofdstuk I. Algemeen reglement van de opleidingscommissies aan de Erasmushogeschool Brussel (goedgekeurd door het College

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/6 Advies nr 56/2013 van 6 november 2013 Betreft: Advies inzake het ontwerp van Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden betreffende het register van de gemeentelijke administratieve

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/049 ADVIES NR 09/10 VAN 2 JUNI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEWERKING VAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden

BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden (B.S. 19.II.1999) Art. 1. HOOFDSTUK I. DEFINITIES Voor de toepassing

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Inspectieraden

Huishoudelijk reglement van de Inspectieraden Schola Europaea Bureau van de secretaris-generaal Afdeling pedagogie Ref. : 2009-D-225-nl-5 Orig. : FR Versie : NL Huishoudelijk reglement van de Inspectieraden Goedgekeurd door de Raad van Bestuur tijdens

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63; Samenwerkingsakkoord tussen de staat, de gemeenschappen, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de gewesten tot oprichting van een algemene gegevensbank Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER Titel I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1. De Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT

RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op het koninklijk besluit van 20 februari 1964 houdende instelling van de Raad voor het Verbruik gewijzigd bij de K.B. van 2 juli 1964, 27 maart 1969,

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek II.- Organisatorische structuren en sociaal overleg

Codex over het welzijn op het werk. Boek II.- Organisatorische structuren en sociaal overleg Codex over het welzijn op het werk Boek II.- Organisatorische structuren en sociaal overleg Titel 2. De gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Omzetting in Belgisch

Nadere informatie

BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN

BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN Ondergetekenden Marc Lambrechts Comequi Integrale Raymond James Fédérale Past President BIRA Banque Transatlantique P&V Gdf-Suez L'Echo AB Inbev CMI (France) Dexiam Zijn

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 39 / 2006 van 27 september 2006

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 39 / 2006 van 27 september 2006 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

VERGADERING VAN HET COÖRDINATIECOMITÉ (WOENSDAG 5 NOVEMBER 2014)

VERGADERING VAN HET COÖRDINATIECOMITÉ (WOENSDAG 5 NOVEMBER 2014) VERGADERING VAN HET COÖRDINATIECOMITÉ (WOENSDAG 5 NOVEMBER 2014) 2014/03 Op 5 november 2014 vergaderde het Coördinatiecomité onder het voorzitterschap van de heer Marcel RÉMON. Leden van het Coördinatiecomité:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/123 ADVIES NR. 16/29 VAN 7 JUNI 2016 OVER DE MEDEWERKING VAN DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID

Nadere informatie

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering?

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering? Geachte aandeelhouders, Deze nota is bedoeld om U te begeleiden bij de toepassing en de naleving van de formaliteiten om toegelaten te worden op de bijzondere algemene vergadering van de Aannemingsmaatschappij

Nadere informatie

ADVIES. Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems

ADVIES. Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems ADVIES Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems 15 september 2016 Economische en Sociale Raad voor het Brussels

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/210 BERAADSLAGING NR. 14/112 VAN 2 DECEMBER 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Huishoudelijk reglement van FOPAS Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Hoofdstuk II Beheerscomité Opdracht Art. 3 Samenstelling Art. 4 Stemming Art. 5 Voorzitter- en ondervoorzitterschap Art. 6 Secretariaat

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE: COÖRDINATIECOMMISSIE

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE: COÖRDINATIECOMMISSIE BELAC 3-08 Rev 4-2011 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE: COÖRDINATIECOMMISSIE De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die onder elektronisch vorm beschikbaar zijn op de website van BELAC

Nadere informatie

Verzekeringen in de deeleconomie. Verslag conferentie

Verzekeringen in de deeleconomie. Verslag conferentie Verzekeringen in de deeleconomie Verslag conferentie 28.09.2017 De BV-OECO (vzw) en de FOD Economie organiseerden op 28 september een conferentie over verzekeringen in de deeleconomie. Deze conferentie

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 1 augustus 2016 ADVIES 2016-67 met betrekking tot het verkrijgen van bepaalde informatie over een

Nadere informatie

AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE

AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL EN DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL EN

Nadere informatie

Aansluitingsformulier voor verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid

Aansluitingsformulier voor verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid 1 Aansluitingsformulier voor verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en distributie van financiële instrumenten 1. Algemene gegevens Is

Nadere informatie

Proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 24/04/2014. Leden van de Directiecomités : D. Bourguignon, P. De Deurwaerder en K.

Proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 24/04/2014. Leden van de Directiecomités : D. Bourguignon, P. De Deurwaerder en K. Proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 24/04/2014 Aanwezig : De Voorzitter : P. Van Steenberge Bestuurders : M. Goossens en L. Malmedy Leden van de Directiecomités : D. Bourguignon, P. De Deurwaerder

Nadere informatie

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur.

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur. STATUTEN VAN DE BELGISCHE VERENIGING VOOR VERZEKERINGSRECHT - BELGISCHE SECTIE VAN DE ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT DES ASSURANCES (AIDA Belgische Sectie) Tussen de ondergetekenden en al die welke

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR NORMALISATIECOMMISSIES

ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR NORMALISATIECOMMISSIES ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR NORMALISATIECOMMISSIES Artikel 1 : Geldingskracht 1.1. Dit algemeen huishoudelijk reglement werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het NBN tijdens zijn vergadering

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS O6 DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS 6.1. Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap De Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) onderzoekt dossiers die te maken hebben

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

De federale wetgevende verkiezingen van 13 juni 2010 in cijfers

De federale wetgevende verkiezingen van 13 juni 2010 in cijfers De federale wetgevende verkiezingen van 13 juni 2010 in cijfers A. Kiezers 1. Aantal kiezers (die in België verblijven) op de kiezerslijsten op 7 mei 2010 Belgische kiezers die in België verblijven: 7.726.632

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

6. aanpassing van het reglement van orde van het HOC aan de reorganisatie van AWZ (HOC 9711 5);

6. aanpassing van het reglement van orde van het HOC aan de reorganisatie van AWZ (HOC 9711 5); departement Algemene Zaken en Financiën adnzinistnatie Ambtenarenzaken afdeling Statutaire Aangelegenheden HOOG OVERLEGCOMITE VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 24 JULI

Nadere informatie

- de ambtenaar instelt tegen de evaluatie onvoldoende en tegen de beslissing tot loopbaanvertraging.

- de ambtenaar instelt tegen de evaluatie onvoldoende en tegen de beslissing tot loopbaanvertraging. Huishoudelijk reglement van de raad van beroep bij de diensten van de Vlaamse overheid Artikel 1. De raad van beroep bij de diensten van de Vlaamse overheid bestaat uit 3 kamers : De eerste kamer neemt

Nadere informatie

Afdeling 1. Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

Afdeling 1. Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 27 oktober 2009 betreffende de oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 16.11.2009) Afdeling 1. Definities Artikel 1.-

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N HANDELSPRAT - Fitness A04 Brussel, 29 september 2010 MH/SL/AS A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE FITNESS- EN WELLNESSCONTRACTEN

Nadere informatie

Ouderraad : Huishoudelijk reglement

Ouderraad : Huishoudelijk reglement Ouderraad : Huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art.1. Art.2. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004,

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017 A D V I E S Nr. 2.051 ------------------------------ Zitting van dinsdag 26 september 2017 ---------------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van een aantal

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3 MAART 2011. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 4 september 2008 ter bevordering van diversiteit

Nadere informatie

Vertegenwoordiging en verkiezing van de vertegenwoordigers van de

Vertegenwoordiging en verkiezing van de vertegenwoordigers van de 20 SEPTEMBER 2002. Koninklijk besluit betreffende de oprichting, organisatie en werking van een paritair overlegorgaan in de sector van het verzekeringswezen, van de kredietinstellingen en van de gereglementeerde

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.11.2017 COM(2017) 644 final 2017/0286 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in het ACS-EU-Comité van ambassadeurs in te nemen

Nadere informatie

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Agendapunt nr. 14: VASTSTELLEN REGLEMENT ADVIESRAAD VOOR LOKALE ECONOMIE DE GEMEENTERAAD Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Gelet op de omzendbrief BB 2007/03 van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig zijn statuten. Algemene

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 125 van 18 april 2008 over het ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

DECREET STRATEGISCHE ADVIESRADEN goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 9 juli 2003 HOOFDSTUK I. Definities en toepassingsgebied.

DECREET STRATEGISCHE ADVIESRADEN goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 9 juli 2003 HOOFDSTUK I. Definities en toepassingsgebied. DECREET STRATEGISCHE ADVIESRADEN goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 9 juli 2003 HOOFDSTUK I Definities en toepassingsgebied Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Aanwezig: de heer M. Aytar, voorzitter; de heer L. Vanoppen, ondervoorzitter; mevr. M. Ceyssens, de heer L. Derwae, mevrouw

Nadere informatie

B.A. Beroep Ongevalsaangifte

B.A. Beroep Ongevalsaangifte B.A. Beroep Ongevalsaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 37 van 12 oktober 2001 met betrekking tot de modellen van jaarverslag van de externe

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.917 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 -----------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.917 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 ----------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.917 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 ----------------------------------------------------- Nationaal profiel voor veiligheid en gezondheid op het werk

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van 19 juli Advies met het oog op de federale diagnostiek woon-werkverkeer x x x

Gemeenschappelijke Raadszitting van 19 juli Advies met het oog op de federale diagnostiek woon-werkverkeer x x x NATIONALE ARBEIDSRAAD CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN ADVIES Nr. 1.986 CRB 2016-1680 DEF Gemeenschappelijke Raadszitting van 19 juli 2016 --------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

Koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling INHOUD 1. Definities... 2 2. De Raad... 2 3. Het Bureau... 3 4. Algemene Vergaderingen... 4 5. Werkgroepen... 5 6. Het Permanent Secretariaat... 6 7. Taalgebruik... 6 8. Forumfunctie en openbaarheid van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke sector TD Huishoudelijk reglement GECORO Middelkerke Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke Artikel 1: De GECORO stelt een huishoudelijk reglement op met betrekking tot haar werking. Artikel 2: Dit

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangen op 15/10/2013;

Gelet op de aanvraag van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangen op 15/10/2013; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 81/2013 van 11 december 2013 Betreft: Machtigingsaanvraag van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om het identificatienummer

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/125 BERAADSLAGING NR. 13/056 VAN 4 JUNI 2013 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE AFDELING

Nadere informatie

Demografische en spatiale evoluties in Belgïe

Demografische en spatiale evoluties in Belgïe Bureau fédéral du Plan Demografische en spatiale evoluties in Belgïe 2-23 Micheline Lambrecht Bureau fédéral du Plan www.plan.be Studiedag «Spoor 22», door TreinTramBus georganiseerd Brussel - 8.3.212

Nadere informatie

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034)

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) 1/6 Advies nr 05/2010 van 3 februari 2010 Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke

Nadere informatie

VR DOC.0282/1BIS

VR DOC.0282/1BIS VR 2017 2403 DOC.0282/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/7 Advies nr 12/2014 van 26 februari 2014 Betreft: Adviesaanvraag aangaande het ontwerp van koninklijk besluit en het ontwerp van ministerieel besluit betreffende de identificatie en registratie van honden

Nadere informatie

KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID. Resultaten

KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID. Resultaten KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID Resultaten Dienstverlening m.b.t. de facultatieve opdracht prioriteitenbeleid in het kader van het decreet van 13 juli 2001 en het

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012.

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. NOTULEN VAN DE RAAD ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. Aanwezig : De heer Ivan De Clerck, voorzitter. De heer Dirk Tytgat, de heer Chris Conserriere, mevrouw Rika Buyse, de heer Ronny Vanden Broecke, mevrouw

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 1605 (2002-2003) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 5 maart 2003 ONTWERP VAN DECREET tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord houdende invoering van de euro in het samenwerkingsakkoord van

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

A-2015-033-ESR. Minister Gosuin. Aanvrager. Aanvraag ontvangen op 18 mei 2015. Aanvraag behandeld door

A-2015-033-ESR. Minister Gosuin. Aanvrager. Aanvraag ontvangen op 18 mei 2015. Aanvraag behandeld door ADVIES Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques 16 juni 2015 Economische

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Agentschap Ondernemen, ontvangen op 09/12/2014;

Gelet op de aanvraag van het Agentschap Ondernemen, ontvangen op 09/12/2014; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 04/2015 van 21 januari 2015 Betreft: aanvraag van het Agentschap Ondernemen om als rechtsopvolger van het Bestuur KMObeleid van de FOD Economie

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 15 MAART 2007

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 15 MAART 2007 ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 15 MAART 2007 inzake het ontwerp van sociaal-economische monitoring op basis van

Nadere informatie

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT Aanbeveling... 2 Advies... 2 Algemeen commentaar... 2 Beleidsdocument... 3 Besluit... 3 Decreet... 3 Europees besluit... 3 Grondwet... 3 Koninklijk besluit... 3 Mededeling...

Nadere informatie

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME VLAAMS MINISTER VAN FINANCIEN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING NOTA AAN DE VLAAMSE

Nadere informatie

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd:

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd: N o t a b e t r e f f e n d e d e b e h a n d e l i n g v a n d e a d v i e z e n i n k a d e r v a n h e t o n d e r z o e k t o t m i l i e u e f f e c t r a p p o r t a g e v a n h e t R U P B & B (dossiernummer:

Nadere informatie

VERSLAG AAN DE KONING

VERSLAG AAN DE KONING Koninklijk besluit van 21 december 2006 tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze van het sluiten van de collectieve verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst

Nadere informatie

Referentie advies. Pagina 2/7

Referentie advies. Pagina 2/7 OPVOLGINGSNOTA Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur Economische en Sociale Raad voor

Nadere informatie

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden POUTRIX VZW 1. De vereniging, haar doel en haar leden Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 De vereniging draagt als naam 'Poutrix, Vereniging zonder winstoogmerk', verder in deze statuten aangeduid

Nadere informatie

CVBA DE LEIE SOCIALE HUISVESTING

CVBA DE LEIE SOCIALE HUISVESTING CVBA DE LEIE SOCIALE HUISVESTING NIEUWSTRAAT 81 8940 WERVIK TEL. : 056 / 31 13 64 FAX.: 056 / 31 03 07 VAK VOORBEHOUDEN VOOR DE CVBA DE LEIE: DATUM INSCHRIJVING: IDENTIFICATIENUMMER: DATUM TOEWIJZING:

Nadere informatie