BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN"

Transcriptie

1 BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN Ondergetekenden Marc Lambrechts Comequi Integrale Raymond James Fédérale Past President BIRA Banque Transatlantique P&V Gdf-Suez L'Echo AB Inbev CMI (France) Dexiam Zijn overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten waarvan de statuten als volgt bepaald zijn. Hoofdstuk I Benaming, hoofdzetel en looptijd Art.1 De vereniging is genoemd 'Belgian Finance Club', afgekort de vereniging of de 'BFC' Art.2 Haar hoofdzetel is gevestigd te Brussel, Beurspaleis, Beursplein 1000 Brussel. Het beheerscomité kan echter beslissen deze te verhuizen naar een andere locatie in België. Art.3 De vereniging werd opgericht voor onbepaalde duur. Hoofdstuk II Doelstelling en activiteitsdomein Art.4 De vereniging heeft als doel: Een kader te creëren tot communicatie en wisselwerking onder haar leden Financiële studies te bevorderen, aan te moedigen en te verspreiden De gelegenheid te scheppen voor haar leden om elkaar beter te leren kennen via samenkomsten en "Investor Field Trips" Een gevoel van verbondenheid te creeren met een lokaal financieel centrum Hoofdstuk III Leden Art.5 De stichtende leden zijn:

2 Marc Lambrechts Hierna genaamd de stichtende leden. Art.6 De vereniging is samengesteld uit effectieve leden en bijkomende leden. Het minimum aantal effectieve leden mag niet minder zijn dan zes. Art.7 De effectieve leden zijn: 1. De stichtende leden 2. Ieder bijkomend lid dat minstens voorgesteld is door twee effectieve leden, na goedkeuring van de algemene vergadering volgens de modaliteiten voorzien in artikel 22 Art.8 De effectieve leden engageren zich het Beheerscomité actief te steunen en een bijdrage te leveren om de doelstellingen te realiseren. Art.9 De bijkomende leden zijn: de personen actief (of geweest) in de financiële wereld, voorgesteld door een effectief lid, die het bijkomend formulier ondertekenen en hun lidgeld betaald hebben. Art.10 Elk lid, effectief of bijkomend, kan op ieder ogenblik uit de vereniging stappen door zijn ontslag schriftelijk aan te bieden aan het Beheerscomité. Art.11 De leden en hun opvolgers hebben geen enkel deel in het patrimonium van de vereniging en kunnen in geval van terugtrekking, uitsluiting of overlijden, geen enkele terugbetaling of compensatie vragen voor de gestorte bijdragen of gestort lidgeld. Art.12 Verlaat zijn statuut als lid: Elk lid dat niet in orde is met de betaling van zijn jaarlijks lidgeld zoals vermeld in art.24 Elk lid dat zich schuldig maakt aan een zware overtreding van de statuten of van de beginselen van eerbaarheid of van het algemeen belang; Hij zal opgeschorst worden door het Beheerscomité tot de beslissing van de eerstkomende Algemene Vergadering. Hoofdstuk IV Beheerscomité Art.13 De vereniging wordt beheerd door een Beheerscomité, samengesteld door minstens drie en maximum zes leden die hun mandaat uitoefenen op volledig kosteloze en vrijwillige basis. Het Beheerscomité benoemt onder zijn leden een voorzitter, een secretaris en een schatbewaarder; het kan bovendien een ondervoorzitter, evenals medewerkers voor de secretaris en schatbewaarder aanduiden of iedere andere functie die het comité nodig acht. De leden van het Beheerscomité zijn gemandateerd om alle leden van de vereniging te vertegenwoordigen ten opzichte van derden voor wat de rechten en plichten betreft die ze als leden van de vereniging aanbelangen. Art.14 De leden van het Beheerscomité zijn benoemd en afgezet door de algemene vergadering. De duur van het mandaat is vastgelegd op twee jaar. De uittredende leden zijn herverkiesbaar. Art.15 Het Beheerscomité is belast met het dagelijks beheer van de vereniging. In die hoedanigheid houdt het zich bezig met:

3 Het up to date houden van de ledenlijst waarop vermeld staan de naam, voornaam, adres, telefoonnummer en professionele activiteit van de leden; in geval van wijziging zal het de geactualiseerde lijst doorspelen aan al zijn leden via elektronische post zodat iedereen de gelegenheid heeft documenten op financieel vlak door te spelen aan anderen Het aanvaarden van nieuwe bijkomende leden De organisatie van de periodieke vergaderingen van het Comité Het versturen van de uitnodigingen voor deze vergaderingen minstens 14 dagen voor de vastgestelde datum. De uitnodigingen vermelden onder andere de plaats, het onderwerp, de coördinaten van de sprekers en het te betalen bedrag voor deelname in de kosten; De organisatie van Investor Field Trips; Het versturen van informatie met betrekking tot de Investor Field Trips dient te gebeuren minstens een maand voor de geplande datum. Die informatie vermeldt onder andere de bestemming, de eventuele noodzakelijke formaliteiten, de timing die gerespecteerd moet worden, de praktische modaliteiten en het bedrag voor deelname in de kosten Het bijhouden van de boekhouding van de vereniging, met onder andere een regelmatig verslag na iedere activiteit Art.16 Het Beheerscomité komt samen op initiatief van de voorzitter. Het beslist geldig van zodra de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid kan houder zijn van slechts één volmacht. Art.17 De beslissingen van het comité worden genomen met simpele meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, zonder rekening te houden met blanco of ongeldige stemmen. Bij gelijk stemmen is de stem van de voorzitter of zijn vervanger doorslaggevend. Art.18 Na iedere vergadering van het Beheerscomité wordt een proces-verbaal opgesteld dat moet worden goedgekeurd door zijn leden. Dit PV wordt per elektronische post verstuurd naar alle effectieve leden. Hoofdstuk V Algemene vergadering Art.19 De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden. Ze wordt voorgezeten door de voorzitter van het Beheerscomité. Ze wordt minstens een keer per jaar gehouden. Art.20 De bevoegdheden van de algemene vergadering omvatten: 1. De statuten te wijzigen en de ontbinding van de vereniging te bepalen 2. De leden van het Beheerscomité te benoemen of hen uit hun mandaat te ontzetten 3. Bijkomende leden als effectieve leden te aanvaarden 4. Een bijkomend of effectief lid uit te sluiten; dergelijke beslissing moet steeds gemotiveerd worden 5. De budgetten en de rekeningen goed te keuren 6. Het jaarlijks lidgeld te bepalen Art.21 De effectieve leden worden door de voorzitter minstens 14 dagen voor de vastgestelde datum bijeengeroepen, samen met de publicatie van de agenda. Ze

4 kunnen er zich laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid via een geschreven volmacht. De vergadering moet gehouden worden van zodra een vijfde van de effectieve leden erom vraagt Art.22 Alle effectieve leden hebben een gelijkwaardige stem. De vergadering is geldig ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden en de beslissingen worden genomen met meerderheid van ¾ van de stemmen, zonder rekening te houden met blanco of ongeldige stemmen. Elk voorstel dat getekend wordt door een vijfde van de effectieve leden moet op de dagorde geplaatst worden. Art.23 De beslissingen worden bewaard in een register van proces-verbalen, getekend door de voorzitter en twee effectieve leden. Dat register wordt bewaard door het effectief lid dat door de algemene vergadering daartoe aangewezen wordt. Hoofdstuk VI Lidgeld en bijdrage in de kosten Art.24 Het bedrag van het jaarlijks lidgeld wordt bepaald door de Algemene Vergadering. Men verkrijgt pas het statuut als lid na betaling van het jaarlijks lidgeld. Bovendien verliest men het statuut van lid als men niet betaalt binnen de 31 dagen na de uitnodiging tot betaling. Art.25 Voor iedere activiteit moet een globaal budget worden opgesteld, gedetailleerd en realistisch. Op basis hiervan bepaalt het Beheerscomité de bijdrage in de kosten en deelt deze mee bij de uitnodiging. Om aan een activiteit mee te helpen of deel te nemen (periodieke vergaderingen of Investor Field Trips) moeten de leden in orde zijn met hun betalingen. Art.26 Na iedere activiteit moet er een gedetailleerde afrekening opgesteld worden. Het opstellen van het bedrag en van de afrekening is het werk van de schatbewaarder. Art.27 Voor zover het Beheerscomité daarover geen bezwaar uitdrukt, mag ieder lid iemand die geïnteresseerd zou zijn in een periodieke vergadering uitnodigen, ook als die persoon geen deel uitmaakt van de vereniging. Het potentiële lid kan hieraan deelnemen door de bijdrage aan die activiteit te betalen. Indien hij interesse heeft om toe te treden tot de vereniging, kan hij zijn aanvraag om toe te treden indienen en zijn jaarlijks lidgeld betalen. Hoofdstuk VII Reglement interne organisatie Art.28 Het Beheerscomité kan aan de algemene vergadering een reglement van interne organisatie voorstellen. Art.29 In geval van ontbinding van de vereniging zal de algemene vergadering bepalen aan wie de netto waarde van de activa moet toegewezen worden. Ze zal erop toezien deze bij voorkeur toe te wijzen aan een vereniging met gelijkaardige doelstelling en actiedomein.

5 Gedaan in 4 exemplaren, aanvaard met unanimiteit, in Brussel op 14 juli Handtekening van de stichtende leden. Marc Lambrechts

STATUTEN. afdeling beschikt over een eigen bestuur (het afdelingsbestuur) en een eigen administratie. Art. 5

STATUTEN. afdeling beschikt over een eigen bestuur (het afdelingsbestuur) en een eigen administratie. Art. 5 Belgische Vereniging voor Interne Communicatie, vzw Zetel: Vonckstraat 24, 1210 Brussel Identificatienummer: 2963/65 Ondernemingsnummer: 408948238 STATUTEN Benaming, zetel, doel en structuur Art. 1 l.de

Nadere informatie

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR STATUTEN ARTIKEL 1 NAAM TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR De vereniging werd opgericht onder de benaming BELGISCHE VERENIGING VOOR PELVISCHE REËDUCATIE, afgekort PELVIRED, vereniging zonder winstoogmerk.

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel Artikel 1. Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw,

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, TITEL I: Algemeenheden ARTIKEL 1 - NAAM De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, afgekort WWM!. Alle akten, facturen,

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VOLLEYBAL CLUB BERLAAR NR. 1814190 ONDERNEMINGSNR. 443360274

GECOORDINEERDE STATUTEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VOLLEYBAL CLUB BERLAAR NR. 1814190 ONDERNEMINGSNR. 443360274 GECOORDINEERDE STATUTEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VOLLEYBAL CLUB BERLAAR NR. 1814190 ONDERNEMINGSNR. 443360274 De hierna genoemde personen : Luc Charles Marcel Goossens, Kapellebaan 15, geboren op

Nadere informatie

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN Statuten I. Naam en maatschappelijke zetel Artikel 1 De Vereniging heet : de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, afgekort V.V.S.G. Artikel 2 De maatschappelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Benaming, zetel en doel van de vereniging

Hoofdstuk I. Benaming, zetel en doel van de vereniging STATUTEN BEROEPSVERENIGING GEVESTIGD TE BOOM GENAAMD: KONINKLIJKE MARKTKRAMERSBOND VAN BOOM RUPELSTREEK & KLEIN-BRABANT Hoofdstuk I Benaming, zetel en doel van de vereniging Artikel 1.- De vereniging werd

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

" WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN

 WASE WIND  Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN " WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN AFDELING I : BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1 De vennootschap

Nadere informatie

STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba

STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba Hoofdstuk I benaming zetel duur doel Artikel 1 - Rechtsvorm Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam

Nadere informatie

CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013

CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013 CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013 Hoofdstuk I: benaming zetel duur doel Artikel 1 - Rechtsvorm Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Nadere informatie

SECRETARIAAT WAAROM DIT "VADEMECUM"?

SECRETARIAAT WAAROM DIT VADEMECUM? volkskunstgroep PIERLALA vzw pagina 1 SECRETARIAAT Volkskunstgroep PIERLALA vzw p.a. Inge Mellaerts 3800 Sint-Truiden 0495 47 26 97 WAAROM DIT "VADEMECUM"? De bedoeling van dit "vademecum" is om zowel

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA (laatste aanpassing na de buitengewone algemene vergadering 27 oktober 2014 van de aandeelhouders van de Vennootschap) 1. ALGEMENE INLEIDING A. De

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

Voorbeeld van statuten volgens laatste richtlijnen

Voorbeeld van statuten volgens laatste richtlijnen Raad van Bestuur: Belgium Rhythm 'n Blues Festival Louis Van Hoef Cactusfestival Dany Gryson TW/Rock Werchter en TWClassic Herman Schueremans Festival van Vlaanderen Jan Briers VZW - reglementering Voorbeeld

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Akte "Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter

Akte Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter 1 027 "SIPEF" Naamloze vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg,

Nadere informatie

VERENIGING ZONDER WINSTDOEL. «Belgische Club VAN Picardische Herdershond» Sociale zetel. B-7331 BAUDOUR - rue de la Jouarderie 55

VERENIGING ZONDER WINSTDOEL. «Belgische Club VAN Picardische Herdershond» Sociale zetel. B-7331 BAUDOUR - rue de la Jouarderie 55 VERENIGING ZONDER WINSTDOEL «Belgische Club VAN Picardische Herdershond» Sociale zetel B-7331 BAUDOUR - rue de la Jouarderie 55 Ondernemingsnummer : 432.950.392 COORDINATIE VAN DE STATUTEN OP 19 MAART

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Nr. Oprichting BVBA # 20#

Nr. Oprichting BVBA # 20# Nr. Oprichting BVBA # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. # 2. # OPRICHTING EN INBRENGEN. Verklaring van

Nadere informatie

STATUTEN EIPEN vzw. Artikel 1 - Naam, oprichters en zetel. Artikel 2 - Doel. Artikel 3 Leden en lidmaatschappen

STATUTEN EIPEN vzw. Artikel 1 - Naam, oprichters en zetel. Artikel 2 - Doel. Artikel 3 Leden en lidmaatschappen STATUTEN EIPEN vzw Artikel 1 - Naam, oprichters en zetel 1.1 De vereniging wordt genoemd European Interprofessional Practice and Education Network, ook benoemd met de afkorting EIPEN. De vereniging heeft

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) Inhoudstafel 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

23 april 2015. Corporate Governance Charter Tessenderlo Group

23 april 2015. Corporate Governance Charter Tessenderlo Group Corporate Governance Charter Tessenderlo Group 1 Inhoudstafel A. Voorwoord... 5 B. Aandeelhouderschap en groepsstructuur:... 5 1. Organisatie van Tessenderlo Group... 5 2. Bestuursstructuur... 6 3. Maatschappelijk

Nadere informatie

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Statuten Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Inhoudsopgave Statuten Art. 1 Naam en zetel...3 Art. 2 Doel...3 Art. 3 Duur...3

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE

CORPORATE GOVERNANCE CORPORATE GOVERNANCE 1 Inhoud Inleiding en Algemene informatie 3 Structuur van het kapitaal en het aandeelhouderschap 4 Raad van Bestuur 4 Samenstelling 4 Werking 6 Dagelijks beheer 8 Gedragsregels binnen

Nadere informatie

BERQUIN. met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, bus 6, ondernemingsnummer 0412.597.022 - RPR Brussel

BERQUIN. met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, bus 6, ondernemingsnummer 0412.597.022 - RPR Brussel NOTAIRES BERQUIN NOTARISSEN Burgerlijke CVBA Berquin Notarissen - Lloyd Georgelaan, 11-1000 Brussel BTW BE 0474.073.840 - RPR BRUSSEL - www.berquinnotarissen.be Tel. +32(2)645.19.45 Fax : +32(2)645.19.46

Nadere informatie

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OPRICHTING -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Statuten van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010,

Nadere informatie