Instituut van Interne Auditoren België vzw. Statuten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instituut van Interne Auditoren België vzw. Statuten"

Transcriptie

1 Instituut van Interne Auditoren België vzw Artikel 1 Statuten Benaming, doel en zetel De vereniging is opgericht als vereniging zonder winstoogmerk met rechtspersoonlijkheid onder de naam van Instituut van Interne Auditoren België. In Franse vertaling luidt de naam Institut des Auditeurs Internes Belgique, in Engelse vertaling Institute of Internal Auditors Belgium. Afgekort kan ook IIABel of IIA België of IIA Belgique of IIA Belgium gebruikt worden. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur op grond van de wet van 27 juni 1921 betreffende verenigingen zonder winstoogmerk en zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, hierna genoemd de vzw-wet en door de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen. Artikel 2 De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in de Koningsstraat bus 5 te 1000 Brussel, gelegen in het gerechtelijke arrondissement Brussel. Artikel 3 De vereniging is de beroepsvereniging van interne auditoren in België, verbonden met The Institute of Internal Auditors Inc., de wereldwijde beroepsvereniging van interne auditoren. Zij beoogt de bevordering van het beroep en streeft naar de ontwikkeling van een kwaliteitsvolle beroepsuitoefening. 1

2 Om de gestelde doelen te bereiken onderneemt de vereniging onder andere volgende acties: - het opstellen, handhaven en ontwikkelen van deskundigheidsvereisten en normen voor de beroepsuitoefening; - het organiseren van opleidingsmogelijkheden, seminaries en conferenties, gericht op het bevorderen en instandhouden van de deskundigheid van de leden en andere belanghebbenden; - het bijdragen aan onderzoek op het gebied van interne audit, corporate governance, risk management en interne controle; - het behartigen, vertegenwoordigen en verdedigen van de beroepsbelangen; - het organiseren van samenkomsten tussen leden en/of belanghebbenden om kennis en ervaring uit te wisselen; - het verspreiden van relevante informatie; - het bevorderen van netwerking-activiteiten en samenwerkingsverbanden Om deze doelstellingen te verwezenlijken mag de vereniging alle roerende, onroerende en financiële handelingen verrichten. Artikel 4 Leden De vereniging bestaat uit effectieve leden en toegetreden leden. Het aantal leden is niet aan begrenzing onderworpen, maar een minimum van 3 effectieve leden is vereist. De effectieve leden hebben stemrecht op de Algemene Vergadering. Effectieve leden zijn leden die beantwoorden aan alle volgende voorwaarden: - natuurlijke persoon zijn; - de deontologische code (Code of Ethics) van het IIA onderschrijven; - werken binnen het domein van interne audit; - voldoen aan minstens 1 van de onderstaande criteria: o beschikken over een getuigschrift, zoals gespecificeerd in het Huishoudelijk Reglement, van een volwaardige opleiding in binnen- of buitenland, gericht op interne audit of administratieve organisatie en interne controle; o minimaal 5 jaar beroepservaring in interne audit. 2

3 Toegetreden leden hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering. Toegetreden leden zijn leden die beantwoorden aan minstens één van de volgende voorwaarden: - natuurlijke personen op enigerlei wijze betrokken bij interne audit of hiervoor interesse tonen; - rechtspersonen, zoals verenigingen of bedrijven, op enigerlei wijze betrokken bij interne audit en enkel vertegenwoordigd door één persoon; - natuurlijke personen die zich op enigerlei wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor het beroep van interne audit. De Raad van Bestuur kan hen de titel toekennen van ereleden. Rechten en plichten van toegetreden leden zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement. Ereleden behoren tot de effectieve leden. Het effectief en erelidmaatschap zijn strikt persoonlijk. Rechten en plichten kunnen niet worden overgedragen. Alle effectieve leden worden ingeschreven in een Ledenregister, gedeponeerd op de Rechtbank van Koophandel. Alle huidige leden bekomen het statuut van effectief lidmaatschap op datum van goedkeuring van deze statuten en behouden dit tot en met 31 december Deze periode laat toe om aan de vereiste toelatingsvoorwaarden voor effectief lidmaatschap te voldoen. Artikel 5 De Raad van Bestuur beslist over de aanvaarding van effectief en toegetreden lidmaatschap bij eenvoudige meerderheid van stemmen. De datum van aanvaarding geldt als begindatum van het lidmaatschap. Ingeval de kandidatuur niet wordt weerhouden wordt de kandidaat hiervan schriftelijk geïnformeerd met toelichting van de beslissing. 3

4 Artikel 6 Elk lid kan te allen tijde op schriftelijke wijze ontslag indienen bij de Raad van Bestuur van de vereniging. Leden die na de voorziene aanmaningsprocedure verzuimen het lidgeld te betalen worden automatisch beschouwd als ontslagnemend. Effectieve leden die niet meer beantwoorden aan de vereiste voorwaarden voor lidmaatschap, zoals gedefinieerd in artikel 4, dienen dit schriftelijk te melden. Zij worden dan automatisch beschouwd als toegetreden leden. Ontvangen lidgelden worden niet terugbetaald. Bij niet-naleving van de voorwaarden voor lidmaatschap kan de Raad van Bestuur sancties opleggen. Uitsluiting van leden kan worden voorgesteld door de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering, die hierover beslist met een meerderheid van twee derde van de aanwezige en vertegenwoordigde effectieve leden. Artikel 7 Ontslagnemende of uitgesloten leden of erfgenamen van overleden leden kunnen geen aanspraak maken op activa van de vereniging of inzage krijgen in de boeken van de vereniging. Artikel 8 Algemene Vergadering De algemene vergadering, bestaande uit de effectieve leden van de vereniging, heeft de hoogste bevoegdheid in de vereniging. Bevoegdheden: 1. de wijziging van de statuten van de vereniging; 2. de benoeming en afzetting van bestuurders; 3. de benoeming en afzetting van commissarissen en het bepalen van hun honorarium; 4. de kwijting aan bestuurders en commissarissen; 5. de goedkeuring van budgetten en rekeningen; 6. de uitsluiting van leden; 7. de vrijwillige ontbinding van de vereniging; 8. de bestemming van de goederen van de ontbonden vereniging; 4

5 9. omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk. Alle bevoegdheden die door de wet of door deze statuten niet expliciet worden toegewezen aan de algemene vergadering, zullen door de Raad van Bestuur worden uitgeoefend. Artikel 9 De algemene vergadering wordt elk jaar gehouden binnen de 6 maand na afloop van het boekjaar. Een bijzondere algemene vergadering kan zo vaak plaatsvinden als de vereniging het noodzakelijk acht. Een bijzondere algemene vergadering moet samenkomen als tenminste één vijfde van de effectieve leden erom vraagt. Alle vergaderingen worden gehouden op de dag, het tijdstip en de plaats die wordt vermeld in de uitnodiging van de vergadering. Alle leden moeten uitgenodigd worden. Artikel 10 De kennisgeving voor de vergadering, samen met de agenda, gebeurt door de Raad van Bestuur door middel van een gewone brief geadresseerd aan elk lid of elektronisch via . Deze wordt door de voorzitter van de raad of door twee bestuurders ondertekend en tenminste acht dagen voor de vergadering verstuurd. Punten niet voorzien op de agenda kunnen worden toegevoegd bij het begin van de Algemene Vergadering, na goedkeuring bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde effectieve leden. Artikel 11 De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of bij zijn afwezigheid door de vice-voorzitter, of bij diens afwezigheid door de bestuurder met hoogste anciënniteit als bestuurder aanwezig. De persoon die de vergadering voorzit duidt de secretaris aan. 5

6 Artikel 12 Elk lid heeft het recht de vergadering bij te wonen. Het effectief lid kan zich laten vertegenwoordigen door volmacht. De gevolmachtigde moet zelf een effectief lid zijn van de vereniging. Elke gevolmachtigde mag slechts één effectief lid per volmacht vertegenwoordigen. Alle volmachten zullen bij de aanvang van de vergadering schriftelijk aan de voorzitter worden overhandigd. Alle effectieve leden hebben gelijk stemrecht, elk van hen beschikkend over één enkele stem. De Raad van Bestuur kan onder de effectieve leden uitzonderlijk een stemming via post organiseren. De uitslag van een dergelijke stemming zal op een algemene vergadering ter kennis van de leden worden gebracht. Artikel 13 De algemene vergadering zal geldig zijn samengesteld ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden. De besluiten van de algemene vergadering worden goedgekeurd door een gewone meerderheid van stemgerechtigde leden. Ingeval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Artikel 14 Niettegenstaande artikel 13, zullen alle besluiten van de algemene vergadering aangaande de wijziging van de statuten, de uitsluiting van leden of de vrijwillige ontbinding van de vereniging enkel goedgekeurd kunnen worden door een quorum en een speciale meerderheid overeenstemmend met de artikels 8, 12 en 20 van de vzw-wet. 6

7 Artikel 15 Besluiten aanvaard door de algemene vergadering worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door de voorzitter en de secretaris. De notulen worden bewaard op de maatschappelijke zetel van de vereniging in een speciaal register en liggen ter inzage van de leden en belanghebbende derden. Uittreksels van de notulen worden aan ieder lid dat erom vraagt overhandigd. Artikel 16 Bestuur De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, bestaande uit minimum drie en maximum negen leden. De leden van de Raad van Bestuur worden om de twee jaar gekozen door de Algemene Vergadering. Alle effectieve leden kunnen zich kandidaat stellen voor de Raad van Bestuur. Deze kandidaten worden door de ontslagnemende Raad van Bestuur voorgesteld aan de Algemene Vergadering, die hieruit maximaal 9 kandidaten kiest en 3 reserve kandidaten voor eventuele tussentijdse vervanging. Het mandaat van bestuurder is twee jaar geldig, is hernieuwbaar en wordt niet vergoed. Tussentijds aangetreden bestuurders zijn slechts benoemd voor de rest van de duur van het ingevulde mandaat. Ingeval van gelijkheid van stemmen voor een kandidatuur als lid voor de Raad van Bestuur, zal de kandidaat met de grootste totale anciënniteit als lid van de vereniging de voorkeur krijgen. Hun functie zal ophouden door sterfgeval, ontslag, burgerlijke onbekwaamheid of onder bewind plaatsing, afzetting, verstrijking van de termijn van het mandaat. Bestuurders dienen hun ontslag schriftelijk in te dienen bij de algemene vergadering. Bestuurders kunnen worden afgezet door de algemene vergadering, die hierover beslist met een meerderheid van twee derde van de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden. 7

8 Artikel 17 De Raad van Bestuur zal tussen zijn leden een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris, een schatbewaarder en andere noodzakelijke functies verkiezen. In afwezigheid van de voorzitter zal de raad worden voorgezeten door de vice-voorzitter of in zijn afwezigheid, door een door de voorzitter aangeduide bestuurder. Het dagelijkse beleid van de vereniging zal worden waargenomen door een Dagelijks Bestuur. Artikel 18 De Raad van Bestuur zal worden samengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders wanneer dit in het belang van de vereniging vereist is. Een vergadering van de Raad van Bestuur is enkel geldig wanneer er een meerderheid van de leden aanwezig is. De besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen. Ingeval van gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. De handelingen van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in notulen. Zij worden goedgekeurd op de volgende vergadering van de Raad van Bestuur en ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Deze notulen worden bewaard in een speciaal register op de maatschappelijke zetel en liggen ter inzage van de effectieve leden. Artikel 19 De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid. Hij vertegenwoordigt de vereniging in alle rechtshandelingen tegenover derden en in rechte, als eiser of verweerder. Artikel 20 Bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de vereniging. Hun verantwoordelijkheid is beperkt tot de uitvoering van de ontvangen lastgeving. 8

9 Dagelijks bestuur Artikel 21 Het dagelijkse beleid van de vereniging zal worden bepaald door het Dagelijks Bestuur bestaande uit vier personen, onder wie minstens twee leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur zal de leden van het Dagelijks Bestuur voor een periode van twee jaar aanstellen en zal hun bevoegdheden bepalen. De Raad van Bestuur kan te allen tijde beslissen tot ontslag van een lid van het Dagelijks Bestuur. Binnen de bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur zal de vereniging geldig gebonden zijn door de handtekening van twee leden, waarvan minstens één van een lid van de Raad van Bestuur. Artikel 22 Lidgelden Alle leden, behalve ereleden, betalen lidgeld. Het bedrag van de lidgelden wordt jaarlijks vastgelegd door de Raad van Bestuur. De bijdragen voor effectieve leden mogen per persoon niet hoger zijn dan als jaarlijkse bijdrage. Begroting en rekeningen Artikel 23 Elk jaar worden op 31 december de rekeningen van de voorbije periode afgesloten en wordt een budget bepaald voor de komende boekhoudkundige periode. Beide zullen ter goedkeuring worden voorgelegd bij de eerstvolgende algemene vergadering. 9

10 Algemene bepalingen Artikel 24 Alle documenten, andere dan deze van het Dagelijks Bestuur, zullen de vereniging geldig binden wanneer ze ondertekend zijn door twee bestuurders. Deze zullen ten overstaan van derden geen voorafgaande toestemming moeten bewijzen. Artikel 25 Gerechtelijke acties, zowel als eiser of als verweerder, worden ingeleid en gevoerd in naam van de vereniging door de Raad van Bestuur, vertegenwoordigd door twee van zijn leden. Artikel 26 In geval van ontbinding van de vereniging zullen de overgebleven activa worden gebruikt voor een belangeloze doelstelling, met goedkeuring door de algemene vergadering die de ontbinding heeft uitgesproken. 17 april

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR STATUTEN ARTIKEL 1 NAAM TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR De vereniging werd opgericht onder de benaming BELGISCHE VERENIGING VOOR PELVISCHE REËDUCATIE, afgekort PELVIRED, vereniging zonder winstoogmerk.

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie

STATUTEN EIPEN vzw. Artikel 1 - Naam, oprichters en zetel. Artikel 2 - Doel. Artikel 3 Leden en lidmaatschappen

STATUTEN EIPEN vzw. Artikel 1 - Naam, oprichters en zetel. Artikel 2 - Doel. Artikel 3 Leden en lidmaatschappen STATUTEN EIPEN vzw Artikel 1 - Naam, oprichters en zetel 1.1 De vereniging wordt genoemd European Interprofessional Practice and Education Network, ook benoemd met de afkorting EIPEN. De vereniging heeft

Nadere informatie

STATUTEN. afdeling beschikt over een eigen bestuur (het afdelingsbestuur) en een eigen administratie. Art. 5

STATUTEN. afdeling beschikt over een eigen bestuur (het afdelingsbestuur) en een eigen administratie. Art. 5 Belgische Vereniging voor Interne Communicatie, vzw Zetel: Vonckstraat 24, 1210 Brussel Identificatienummer: 2963/65 Ondernemingsnummer: 408948238 STATUTEN Benaming, zetel, doel en structuur Art. 1 l.de

Nadere informatie

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw,

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, TITEL I: Algemeenheden ARTIKEL 1 - NAAM De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, afgekort WWM!. Alle akten, facturen,

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VOLLEYBAL CLUB BERLAAR NR. 1814190 ONDERNEMINGSNR. 443360274

GECOORDINEERDE STATUTEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VOLLEYBAL CLUB BERLAAR NR. 1814190 ONDERNEMINGSNR. 443360274 GECOORDINEERDE STATUTEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VOLLEYBAL CLUB BERLAAR NR. 1814190 ONDERNEMINGSNR. 443360274 De hierna genoemde personen : Luc Charles Marcel Goossens, Kapellebaan 15, geboren op

Nadere informatie

" WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN

 WASE WIND  Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN " WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN AFDELING I : BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1 De vennootschap

Nadere informatie

VERENIGING ZONDER WINSTDOEL. «Belgische Club VAN Picardische Herdershond» Sociale zetel. B-7331 BAUDOUR - rue de la Jouarderie 55

VERENIGING ZONDER WINSTDOEL. «Belgische Club VAN Picardische Herdershond» Sociale zetel. B-7331 BAUDOUR - rue de la Jouarderie 55 VERENIGING ZONDER WINSTDOEL «Belgische Club VAN Picardische Herdershond» Sociale zetel B-7331 BAUDOUR - rue de la Jouarderie 55 Ondernemingsnummer : 432.950.392 COORDINATIE VAN DE STATUTEN OP 19 MAART

Nadere informatie

Voorbeeld van statuten volgens laatste richtlijnen

Voorbeeld van statuten volgens laatste richtlijnen Raad van Bestuur: Belgium Rhythm 'n Blues Festival Louis Van Hoef Cactusfestival Dany Gryson TW/Rock Werchter en TWClassic Herman Schueremans Festival van Vlaanderen Jan Briers VZW - reglementering Voorbeeld

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel Artikel 1. Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN Statuten I. Naam en maatschappelijke zetel Artikel 1 De Vereniging heet : de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, afgekort V.V.S.G. Artikel 2 De maatschappelijke

Nadere informatie

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OPRICHTING -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba

STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba Hoofdstuk I benaming zetel duur doel Artikel 1 - Rechtsvorm Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam

Nadere informatie

SECRETARIAAT WAAROM DIT "VADEMECUM"?

SECRETARIAAT WAAROM DIT VADEMECUM? volkskunstgroep PIERLALA vzw pagina 1 SECRETARIAAT Volkskunstgroep PIERLALA vzw p.a. Inge Mellaerts 3800 Sint-Truiden 0495 47 26 97 WAAROM DIT "VADEMECUM"? De bedoeling van dit "vademecum" is om zowel

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Benaming, zetel en doel van de vereniging

Hoofdstuk I. Benaming, zetel en doel van de vereniging STATUTEN BEROEPSVERENIGING GEVESTIGD TE BOOM GENAAMD: KONINKLIJKE MARKTKRAMERSBOND VAN BOOM RUPELSTREEK & KLEIN-BRABANT Hoofdstuk I Benaming, zetel en doel van de vereniging Artikel 1.- De vereniging werd

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013

CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013 CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013 Hoofdstuk I: benaming zetel duur doel Artikel 1 - Rechtsvorm Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1.De vereniging heeft ten

Nadere informatie

Nr. Oprichting BVBA # 20#

Nr. Oprichting BVBA # 20# Nr. Oprichting BVBA # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. # 2. # OPRICHTING EN INBRENGEN. Verklaring van

Nadere informatie

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Statuten Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Inhoudsopgave Statuten Art. 1 Naam en zetel...3 Art. 2 Doel...3 Art. 3 Duur...3

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE

CORPORATE GOVERNANCE CORPORATE GOVERNANCE 1 Inhoud Inleiding en Algemene informatie 3 Structuur van het kapitaal en het aandeelhouderschap 4 Raad van Bestuur 4 Samenstelling 4 Werking 6 Dagelijks beheer 8 Gedragsregels binnen

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: TVR Car Club Holland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort. DOEL Artikel 2. 1. De vereniging

Nadere informatie

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A.

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. Heden, +, verschenen voor mij, mr. PIETER MATHIJS KUIPER, notaris te Putten: a. de heer GERRIT VAN WINKOOP, wonende te 3882 MJ Putten, Hogesteeg

Nadere informatie

" MONTEA " Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

 MONTEA  Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen. 1 " MONTEA " Commanditaire Vennootschap op Aandelen Vastgoedbevak naar Belgisch recht Zetel te B-9320 Erembodegem, Industrielaan, 27 BTW BE 0417.186.211 RPR Dendermonde Lijst van de publicatiedata, opgesteld

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Kamer van Vastgoed-Experten vzw BEROEPSVERENIGING Opgericht als VZW te Antwerpen op 21-06-2006 en bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, akten der VZW's dd. 17-09-2006 onder nr. 17617/2002.

Nadere informatie

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A.

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A. ALLEEN BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN RWC/OFB/MT Concept 14 november 2014 S T A T U T E N van: Coöperatie Blijstroom B.A. Definities: In deze statuten wordt onder de navolgende begrippen, indien met

Nadere informatie