Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN"

Transcriptie

1 Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN De ondergetekenden De heer, Kennis, Jan, Fruithoflaan 106 bus 16, 2600 Berchem, 03/06/1983, Leuven Mevrouw, Adubango Uweka, Ines, Fruithoflaan 106 bus 16, 2600 Berchem, 21/01/1988, Kisangani De heer, Van Geel, Steven, Hooiberg 33, 3150 Haacht, 18/05/1983, Bonheiden Mevrouw Willems, Caroline, Herentalsebaan 648, 2160 Wommelgem, 29/01/1986, Antwerpen zijn overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten, waarvan de statuten de volgende zijn: Hoofdstuk I. Benaming, zetel, doel Art. 1. De vereniging draagt de naam " Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten ", afgekort "NTBS", en is opgericht voor onbepaalde duur. Art. 2. De maatschappelijke zetel is gevestigd te Fruithoflaan, nr. 106 bus 16, 2600 Berchem, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. De zetel kan binnen het gerechtelijke arrondissement gewijzigd worden bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur. Art. 3. Het doel van de vereniging is: - informatie- en vormingsactiviteiten rond de Democratische Republiek Congo (DRC) organiseren; - de negatieve beeldvorming over de DRC in tegengaan; - samen met geïnteresseerden werken de ondersteuning van onze zuster-vereniging in de DRC; - de studenten van de stad Kisangani (DRC) betere toegang verlenen tot informaticainfrastructuur om hun toe te laten hun kennis en mogelijkheden te vergroten De vereniging kan alle activiteiten inrichten of eraan deelnemen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van dit doel, onder meer: activiteiten op informatief, vormend, ontmoetend en maatschappijgericht vlak. Mogelijke activiteiten kunnen zijn: infomomenten en presentaties, interculturele activiteiten en ontmoetingen, integratiebevorderende activiteiten. Daarnaast kan de vereniging alle activiteiten ontplooien die bijdragen tot de verwezenlijking van deze doelstellingen, met inbegrip van winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de niet-winstgevende doelstellingen. Hoofdstuk II. Leden Art. 4. Het aantal leden is onbeperkt, maar minimum twee. De vereniging bestaat uit werkende leden en toegetreden leden. Art. 5. Beslissingen over de toetreding van werkende leden behoren tot de bevoegdheid van de raad van bestuur. Werkend lid is wie zich door een engagement in een werkgroep inzet voor de realisatie van de doelstellingen. Het binnenhuisreglement concretiseert de voorwaarden van dit engagement. Werkende leden hebben alle bevoegdheden die de statuten en de wet van 27 juni 1921 hen toekennen, zij hebben stemrecht in de algemene vergadering. Wie werkend lid wenst te zijn, stelt zich schriftelijk of mondeling kandidaat bij de voorzitter van de vereniging of een ander bestuurslid.

2 De stichters van de vereniging zijn de eerste werkende leden, met name: Adubango Uweka, Ines, Fruithoflaan 106 bus 16, 2600 Berchem Kennis, Jan, Fruithoflaan 106 bus 16, 2600 Berchem Art. 6. De vereniging heeft ook toegetreden leden. De toegangsvoorwaarden en hun rechten en plichten worden vastgesteld door het binnenhuisreglement. Art. 7. De vereniging kan ook ereleden hebben. De raad van bestuur kan de voorwaarden voor deelneming aan de vereniging bepalen voor deze leden, evenals hun rechten en plichten. Art. 8. Het bedrag van de jaarlijkse bijdragen van de leden wordt bepaald door de raad van bestuur (of de algemene vergadering). Het maximum van deze bijdrage is vastgesteld op 50 euro. Hoofdstuk III. Algemene vergadering Art. 9. De algemene vergadering bestaat uit alle werkende leden, en heeft de bevoegdheden opgesomd in artikel 4 van de wet van 27 juni 1921: de wijziging van de statuten; de benoeming en de afzetting van de bestuurders; de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend; de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen; de goedkeuring van de begroting en van de rekening; de ontbinding van de vereniging; de uitsluiting van een werkend lid; de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk; alle gevallen waarin de statuten dat vereisen. Art. 10. De algemene vergadering komt minstens één maal per jaar samen, op uitnodiging van de voorzitter of de plaatsvervanger. Deze A.V. komt samen in het eerste semester van elk werkingsjaar. Art. 11. De beslissingen van de algemene vergadering worden op twee manieren aan de leden en aan derden bekendgemaakt: door publicatie op de website van de vereniging en door opname in het verslag dat ter inzage ligt in het secretariaat. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter. Art. 12. Een buitengewone algemene vergadering kan steeds samengeroepen worden, hetzij op initiatief van de raad van bestuur, hetzij op aanvraag van één vijfde van de leden. Art. 13. De uitnodiging voor de algemene vergadering wordt via verspreid. Deze vermeldt datum, plaats en agenda van de algemene vergadering. De uitnodigingen worden minstens veertien dagen vóór de algemene vergadering verstuurd. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of een plaatsvervanger. Art. 14. De vergadering is geldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezigen. Beslissingen worden genomen bij een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Voor de wijziging van de statuten, de uitsluiting van een lid en de ontbinding van de vereniging geldt de wet op de vzw s. Art. 15. Elk lid mag zich op de Algemene Vergadering door een ander lid laten vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht. Hoofdstuk IV. Raad van bestuur Art. 16. De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste twee leden en maximum zes leden. De leden worden voor een periode van 2 jaar benoemd door de algemene vergadering en dit bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Het mandaat dient 2-jaarlijks door de A.V. herbevestigd te

3 worden. Bij overlijden, ontslag of afzetting van een bestuurder wordt een vervanger aangeduid door de volgende algemene vergadering. Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd. Art. 17. De raad van bestuur verkiest onder haar leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een penningmeester en een secretaris en bepaalt hun bevoegdheden. Art. 18. De raad van bestuur heeft alle bevoegdheden die niet wettelijk of statutair aan een ander orgaan van de vereniging zijn toegewezen. Hij kan bepaalde van deze bevoegdheden delegeren. De raad van bestuur is onder meer bevoegd voor het inrichten van werkgroepen en adviesraden, het aannemen en ontslagen van personeel, het opstellen van de nodige interne reglementen, het aannemen van giften, het aanvaarden van werkende leden. Art. 19. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vereniging overdragen aan één van zijn leden of aan een derde en diens bevoegdheden bepalen. Art. 20. Tegenover leden en derden wordt de vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gezamenlijke handtekening van twee gemandateerde bestuurders. Beneden het bedrag vast te stellen door de raad van bestuur, volstaat de handtekening van één van hen. Boven dat bedrag is steeds een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur vereist. Art. 21. De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vereniging dit vereist, op uitnodiging van de voorzitter of plaatsvervanger, met een minimum van viermaal per jaar. De uitnodiging komt via . Deze vermeldt datum, plaats en agenda van de raad van bestuur. De uitnodigingen worden minstens veertien dagen vóór de raad van bestuur verstuurd. Art. 22. De raad van bestuur kan slechts beslissingen nemen wanneer een gewone meerderheid aanwezig is. De beslissingen worden genomen door een eenvoudige meerderheid van de aanwezige of door volmacht vertegenwoordigde leden. Elk bestuurslid kan zich bij volmacht laten vertegenwoordigen door een ander bestuurslid. Bij gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Bij beslissingen i.v.m. het aanwerven of ontslaan van personeel is wel een 2/3 e aanwezigheid vereist. Deze beslissingen worden genomen bij een 2/3e meerderheid van de aanwezige en bij volmacht vertegenwoordigde leden. Art. 23. De besluiten van de RVB worden neergeschreven in de notulen, die op het secretariaat ter inzage liggen van de leden. T.a.v. derden liggen enkel die beslissingen ter inzage die neergelegd worden in het verenigingsdossier. Art. 24. De aansprakelijkheid van de bestuurders wordt geregeld overeenkomstig artikel 14. van de wet van 27 juni Hoofdstuk V. Tegoeden Art. 25. De tegoeden van de vereniging komen toe aan de feitelijke vereniging zelf en niet aan de individuele leden van de vereniging. Art. 26. Deze tegoeden, in welke vorm dan ook, moeten steeds de doelen van de vereniging ten goede komen. Art. 27. Twee personen zijn bevoegd voor het beheren van de tegoeden via de lopende rekening: de voorzitter en de penningmeester. Art. 28. De opbrengsten gegenereerd door de activiteiten van de vereniging, komen niet ten goede aan de individuele leden maar maken integraal deel uit van de tegoeden van de vereniging. De leden kunnen geen aanspraak maken op een deel van de opbrengst of op recuperatie van de gedane inbreng. Hoofdstuk VI. Diversen

4 Art. 29. Elk jaar stelt de Raad van Bestuur de rekeningen en begroting op van respectievelijk het afgelopen en komend boekjaar, lopend van 1 september tot en met 31 augustus. Deze worden onderworpen aan de goedkeuring van de gewone Algemene Vergadering, die ontlasting verleent aan de bestuurders. Art. 30. Wijzingen in de statuten worden geregeld overeenkomstig de wet van 27 juni Art. 31. Bij ontbinding van de vereniging wijst de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aan, bepaalt hun bevoegdheden, en geeft de tegoeden en het netto-actief van het maatschappelijk bezit aan een gelijkaardige vereniging met belangeloze doelstelling, die zij zal aanduiden in de ontbindingsbeslissing. Art. 32. Voor al wat niet voorzien is in deze statuten wordt verwezen naar de wet van 27 juni Opgemaakt te Berchem op 10 oktober 2010 in 3 originele exemplaren. Jan Kennis Ines Adubango Uweka Steven Van Geel Caroline Willems

5 Benoeming bestuurders Benoeming van de raad van bestuur De leden van v.z.w. " NTBS ", te Berchem samen in algemene vergadering op 10/10/2010 te Berchem, hebben tot leden van de raad van bestuur benoemd: Kennis, Jan, Leuven, 03/06/1983, Fruithoflaan 106 bus 16, 2600 Berchem Adubango Uweka, Ines, Kisangani, 21/01/1988, Fruithoflaan 106 bus 16, 2600 Berchem Van Geel, Steven, Bonheiden, 18/05/1983, Hooiberg 33, 3150 Haacht Willems, Caroline, Antwerpen, 29/01/1986, Herentalsebaan 648, 2160 Wommelgem Deze hebben aangesteld als: Voorzitter: Jan Kennis Ondervoorzitter: Ines Adubango Uweka Penningmeester: Steven Van Geel Secretaris: Caroline Willems

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR STATUTEN ARTIKEL 1 NAAM TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR De vereniging werd opgericht onder de benaming BELGISCHE VERENIGING VOOR PELVISCHE REËDUCATIE, afgekort PELVIRED, vereniging zonder winstoogmerk.

Nadere informatie

STATUTEN EIPEN vzw. Artikel 1 - Naam, oprichters en zetel. Artikel 2 - Doel. Artikel 3 Leden en lidmaatschappen

STATUTEN EIPEN vzw. Artikel 1 - Naam, oprichters en zetel. Artikel 2 - Doel. Artikel 3 Leden en lidmaatschappen STATUTEN EIPEN vzw Artikel 1 - Naam, oprichters en zetel 1.1 De vereniging wordt genoemd European Interprofessional Practice and Education Network, ook benoemd met de afkorting EIPEN. De vereniging heeft

Nadere informatie

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw,

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, TITEL I: Algemeenheden ARTIKEL 1 - NAAM De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, afgekort WWM!. Alle akten, facturen,

Nadere informatie

STATUTEN. afdeling beschikt over een eigen bestuur (het afdelingsbestuur) en een eigen administratie. Art. 5

STATUTEN. afdeling beschikt over een eigen bestuur (het afdelingsbestuur) en een eigen administratie. Art. 5 Belgische Vereniging voor Interne Communicatie, vzw Zetel: Vonckstraat 24, 1210 Brussel Identificatienummer: 2963/65 Ondernemingsnummer: 408948238 STATUTEN Benaming, zetel, doel en structuur Art. 1 l.de

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VOLLEYBAL CLUB BERLAAR NR. 1814190 ONDERNEMINGSNR. 443360274

GECOORDINEERDE STATUTEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VOLLEYBAL CLUB BERLAAR NR. 1814190 ONDERNEMINGSNR. 443360274 GECOORDINEERDE STATUTEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VOLLEYBAL CLUB BERLAAR NR. 1814190 ONDERNEMINGSNR. 443360274 De hierna genoemde personen : Luc Charles Marcel Goossens, Kapellebaan 15, geboren op

Nadere informatie

Voorbeeld van statuten volgens laatste richtlijnen

Voorbeeld van statuten volgens laatste richtlijnen Raad van Bestuur: Belgium Rhythm 'n Blues Festival Louis Van Hoef Cactusfestival Dany Gryson TW/Rock Werchter en TWClassic Herman Schueremans Festival van Vlaanderen Jan Briers VZW - reglementering Voorbeeld

Nadere informatie

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN Statuten I. Naam en maatschappelijke zetel Artikel 1 De Vereniging heet : de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, afgekort V.V.S.G. Artikel 2 De maatschappelijke

Nadere informatie

SECRETARIAAT WAAROM DIT "VADEMECUM"?

SECRETARIAAT WAAROM DIT VADEMECUM? volkskunstgroep PIERLALA vzw pagina 1 SECRETARIAAT Volkskunstgroep PIERLALA vzw p.a. Inge Mellaerts 3800 Sint-Truiden 0495 47 26 97 WAAROM DIT "VADEMECUM"? De bedoeling van dit "vademecum" is om zowel

Nadere informatie

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OPRICHTING -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel Artikel 1. Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

" WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN

 WASE WIND  Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN " WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN AFDELING I : BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1 De vennootschap

Nadere informatie

CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013

CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013 CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013 Hoofdstuk I: benaming zetel duur doel Artikel 1 - Rechtsvorm Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Nadere informatie

STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba

STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba Hoofdstuk I benaming zetel duur doel Artikel 1 - Rechtsvorm Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Statuten van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010,

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

Akte "Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter

Akte Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter 1 027 "SIPEF" Naamloze vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg,

Nadere informatie

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Statuten Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Inhoudsopgave Statuten Art. 1 Naam en zetel...3 Art. 2 Doel...3 Art. 3 Duur...3

Nadere informatie

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A.

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. Heden, +, verschenen voor mij, mr. PIETER MATHIJS KUIPER, notaris te Putten: a. de heer GERRIT VAN WINKOOP, wonende te 3882 MJ Putten, Hogesteeg

Nadere informatie

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: TVR Car Club Holland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort. DOEL Artikel 2. 1. De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3.

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3. STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Heijmans en is gevestigd te Rosmalen. 1.2. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort. Doel Artikel 2. 2.1.

Nadere informatie

VERENIGING ZONDER WINSTDOEL. «Belgische Club VAN Picardische Herdershond» Sociale zetel. B-7331 BAUDOUR - rue de la Jouarderie 55

VERENIGING ZONDER WINSTDOEL. «Belgische Club VAN Picardische Herdershond» Sociale zetel. B-7331 BAUDOUR - rue de la Jouarderie 55 VERENIGING ZONDER WINSTDOEL «Belgische Club VAN Picardische Herdershond» Sociale zetel B-7331 BAUDOUR - rue de la Jouarderie 55 Ondernemingsnummer : 432.950.392 COORDINATIE VAN DE STATUTEN OP 19 MAART

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Benaming, zetel en doel van de vereniging

Hoofdstuk I. Benaming, zetel en doel van de vereniging STATUTEN BEROEPSVERENIGING GEVESTIGD TE BOOM GENAAMD: KONINKLIJKE MARKTKRAMERSBOND VAN BOOM RUPELSTREEK & KLEIN-BRABANT Hoofdstuk I Benaming, zetel en doel van de vereniging Artikel 1.- De vereniging werd

Nadere informatie

Nr. Oprichting BVBA # 20#

Nr. Oprichting BVBA # 20# Nr. Oprichting BVBA # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. # 2. # OPRICHTING EN INBRENGEN. Verklaring van

Nadere informatie

Administratie en organisatie

Administratie en organisatie Administratie en organisatie Feitelijke vereniging en vzw: wat zijn de verschillen? Feitelijke vereniging = zodra je iets organiseert met twee of meer personen. Er zijn geen regels over de organisatie

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

BERQUIN. met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, bus 6, ondernemingsnummer 0412.597.022 - RPR Brussel

BERQUIN. met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, bus 6, ondernemingsnummer 0412.597.022 - RPR Brussel NOTAIRES BERQUIN NOTARISSEN Burgerlijke CVBA Berquin Notarissen - Lloyd Georgelaan, 11-1000 Brussel BTW BE 0474.073.840 - RPR BRUSSEL - www.berquinnotarissen.be Tel. +32(2)645.19.45 Fax : +32(2)645.19.46

Nadere informatie