Plenaire vergadering van de Hoge Raad voor de Statistiek Maandag 16 december 2013 (11 u u. 45)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plenaire vergadering van de Hoge Raad voor de Statistiek Maandag 16 december 2013 (11 u. 00 12 u. 45)"

Transcriptie

1 Page n 1 Plenaire vergadering van de Hoge Raad voor de Statistiek Maandag 16 december 2013 (11 u u. 45) Notulen P.V. 2013/nr.2 Leden van de Hoge Raad voor de Statistiek: Uitgenodigd: Mevr. M. Van Wouwe Voorzitster Mevrouw R. Bourdeaud hui, de heer K. Brijs (voor de heer F. Robben), mevrouw V. Burnel, de heer M. Callens, mevrouw A. Carton, de heer D. De Baets, mevrouw G. Desimone (als plaatsvervangster van mevrouw M. Verhue), de heer P. Deboosere (als plaatsvervanger van de heer M. Despontin), mevrouw C. Faes (als plaatsvervangster van de heer N. Veraverbeke), de heer K. Grosse-Erdmann, de heer B. Hertveldt, de heer F. Huyghe, de heer G. Loosveldt, de heer K. Neels (als plaatsvervanger van de heer K. Van den Bosch), de heer M. Remon (ondervoorzitter), de heer S. Rocher, de heer P. Teirlinck (als plaatsvervanger van de heer B. Van Doninck), mevrouw I. Thomas (als plaatsvervangster van mevrouw G. Masuy-Stroobant), mevrouw R. Thys, mevrouw F. Vanderkelen, de heer C. Van Laere, mevrouw A. Versonnen De heer P. Dewitte FOD Economie (ADSEI) Voor punt 7 op de agenda De heer B. Jacobs FOD Economie (ADSEI) Voor punt 4 op de agenda De heer B. Kestemont FOD Economie (ADSEI) Voor punten 4 8 op de agenda De heer E. Meersseman FOD Economie (ADSEI) Voor punt 6 op de agenda De heer E. Meurisse FOD Economie (ADSEI) Voor punt 7 op de agenda Mevrouw F. Parys FOD Economie (ADSEI) Voor punt 5 op de agenda Mevrouw K. Reynders FOD Economie (ADSEI) Voor punt 3 op de agenda De heer G. Serré FOD Economie (ADSEI) Voor punt 6 op de agenda De heer R. Vandereyt FOD Economie (ADSEI) Voor punt 4 op de agenda De heer E. Verhaegen FOD Economie (ADSEI) Voor punt 3 op de agenda De heer P. Vranken FOD Economie (ADSEI) Voor punt 6 op de agenda Verontschuldigd: Afwezig: Secretariaat: De heer R. Acx, de heer S. Brunet, de heer P. Dmitrevsky, de heer B. Lejeune, de heer J. Leroy, de heer J.-P. Liebaert, de heer I. Magdalenic, de heer R. Rollier, mevrouw C. Rouma, mevrouw S. Van Rechem, de heer R. Van Rossem, de heer M. Werner De heer P. Haegeman, mevrouw C. Jonckheere, de heer R. Petit, de heer O. Plasman, mevrouw A. Romain, mevrouw J. Screurs, de heer V. Vandenberghe, de heer P. Van der Hallen, mevrouw V. Vercammen, mevrouw C. Vermandele De heer Ph. Mauroy Secretaris De heer C. Cornelis Adjunct-secretaris N Inhoud van de agenda I Goedkeuring van de agenda voor de plenaire vergadering van maandag 16 december 2013 De agenda voor de vergadering wordt unaniem goedgekeurd.

2 Page n 2 Opmerking: De op de plenaire vergadering gehouden Powerpoint-presentatie is op dinsdag 17 december 2013 door het Secretariaat via gestuurd naar alle leden van de Hoge Raad voor de Statistiek. II III IV Goedkeuring van de notulen P.V. 2013/nr.1 van de plenaire vergadering van vrijdag 3 mei 2013 De notulen P.V. 2013/nr.1 van de vergadering van 5 mei 2013 worden unaniem goedgekeurd. Voor advies: Koninklijk Besluit betreffende de organisatie van de jaarlijkse landbouwenquêtes uitgevoerd door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie De wijziging, die op de huidige plenaire zitting van de Hoge Raad voor de Statistiek wordt toegelicht, slaat op de organisatie van alle door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (= de ADSEI) gehouden enquêtes op gebied van landbouw. Ze is het gevolg van de keuze die door genoemde Algemene Directie en door haar partners (verenigd binnen een werkgroep van de Hoge Raad voor de Statistiek) is gemaakt om het benutten van administratieve databanken zo veel mogelijk uit te breiden, met als doel een maximaal doorgevoerde administratieve vereenvoudiging en een rationalisering van de gegevensverzameling. Om te voldoen aan verschillende Europese verordeningen organiseert de ADSEI jaarlijks in mei een enquête bij de landbouwbedrijven (tot 2007 ging het daarbij om een telling en vanaf 2008 berust het onderzoek op een steekproef getrokken uit een basis met 75% van de bedrijven). Dit onderzoek werd aangevuld door een steekproefenquête in november om het runder- en varkensbestand te actualiseren en om te peilen naar de uitzaai die in de herfst plaatsvindt. Verder werd de enquête nog aangevuld met een bevraging in september naar groenten uit late teelt. Sinds 2011 is de ADSEI echter overgegaan tot een volledige herinrichting van haar systeem van landbouwenquêtes, door het benutten van bestaande, op de landbouwsector betrekking hebbende administratieve databanken. Het gaat daarbij essentieel om de SANITEL-databank voor het veebestand (beheerd door het FAVV), om de gewestelijke databanken SIGEC voor de teeltoppervlakte-aangiften (een voor het Vlaams Gewest en een voor het Waals Gewest) en om RSZ-databank voor het aantal bezoldigde arbeidskrachten (met mogelijkheid tot gebruik van de gegevens terwijl de analyse nog in gang is). In het jaar 2014 moet de herinrichting van de enquêtes zijn afgerond. De volgende stap in de reorganisatie van deze enquête zal erin bestaan in de toekomst onderscheid te maken tussen twee jaarlijkse systemen van landbouwenquête, met name: het systeem zonder structuuronderzoek, en het systeem met structuuronderzoek die gelijk zal staan met een telling. Die herinrichting zal gepaard gaan met een verregaande vereenvoudiging voor de landbouwers, een globale kwaliteitsverhoging van de opgestelde statistieken (dank zij stelselmatiger doorgevoerde controles aan de basis en toegenomen controlemogelijkheden via overlappingen tussen de verschillende gegevensbronnen) en een betere coherentie met de gewestelijke statistieken. De leden van de Hoge Raad voor de Statistiek maken geen bijzondere opmerking over dit voorstel. Een aantal leden, die deel uitmaakten van de werkgroep over dit thema, bevestigen nogmaals hun steun aan het voorstel van de ADSEI. De Hoge Raad voor de Statistiek brengt unaniem een gunstig advies uit over het voorstel van koninklijk besluit betreffende de organisatie van de jaarlijkse landbouwenquêtes uitgevoerd door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, zoals dit door genoemde Algemene Directie op de huidige plenaire vergadering is uiteengezet. Voor advies: Koninklijk besluit betreffende de statistiek van het spoorvervoer Op grond van Europese verordening nr. 1192/2003 betreffende de statistieken van het spoorvervoer moeten alle lidstaten een rapport indienen over het goederen- en personenvervoer per spoor. Voor België werden die gegevens tot in 2010 verstrekt door INFRABEL (beheerder en uitbater van de infrastructuur van het Belgisch spoorwegnet) en door de NMBS (voornaamste operator inzake reizigersvervoer in België). Aangezien INFRABEL sindsdien niet meer kan instaan voor de kwaliteit, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van die gegevens was de ADSEI niet meer in staat de nodige gegevens dienaangaande aan de Europese Commissie (Eurostat) te verschaffen. Eurostat zag zich daarom gedwongen een

3 Page n 3 inbreukprocedure tegen de Belgische staat in te leiden, d.m.v. een aan de ADSEI gericht schrijven gedagtekend 13 mei Om met grotere zekerheid te kunnen voldoen aan de Europese verplichtingen wordt thans voorgesteld de Europese verordening in een koninklijk besluit om te zetten teneinde te beschikken over een wettelijke basis op grond waarvan mits inachtneming van de regels der statistische geheimhouding de gegevens kunnen worden opgevraagd bij INFRABEL (in diens hoedanigheid van beheerder en uitbater van de Belgische spoorwegeninfrastructuur) alsook bij de andere binnen- en buitenlandse spoorwegoperatoren actief op Belgisch grondgebied. om bijkomende informatie inz. omtrent de beschikbaarheid van de cijfers in NUTS 3, omtrent de vijfjaarlijkse periodiciteit voor bijlage F (in verband hiermee wijst de ADSEI erop dat de bijlagen na analyse zullen kunnen worden aangepast via een eenvoudig ministerieel besluit, zoals aangegeven in de tekst van het koninklijk besluit), en verder omtrent de in artikel 1 opgenomen definities die eventueel in overeenstemming kunnen worden gebracht met de tekst van de momenteel op federaal niveau besproken Spoorcodex. De Hoge Raad voor de Statistiek brengt unaniem een gunstig advies uit over het voorstel van koninklijk besluit betreffende de verplichte statistieken van het spoorvervoer uitgevoerd door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, zoals dit door genoemde Algemene Directie op de huidige plenaire vergadering is uiteengezet. V Voor advies: Advies van de Hoge Raad voor de Statistiek m.b.t. het Statistisch Werkprogramma 2014 In het Statistisch Werkprogramma 2014 is alle informatie opgenomen die op initiatief van het Coördinatiecomité werd verzameld aangaande de statistieken die in 2014 zullen worden opgesteld en verspreid, evenals aangaande de ontwikkelingen die voor die statistieken gepland zijn. Genoemde informatie werd door het secretariaat van het Coördinatiecomité ingewonnen bij overheidsinstellingen waarvan men vermoedde dat ze statistieken opstellen. Meer dan 111 statistiekproducerende overheidsinstellingen hebben basisinformatie verstrekt m.b.t. 773 statistieken die ze in 2014 voornemens zijn op te stellen, hetzij door rechtstreekse benutting van oorspronkelijke gegevens, hetzij door constructie uitgaande van die gegevens. Daarnaast zijn door statistiekgebruikers 82 statistiekaanvragen ingediend bij de Hoge Raad voor de Statistiek en in mei 2013 ter beoordeling doorgegeven aan het Coördinatiecomité. Daaronder kan aan alvast 12 aanvragen geheel of gedeeltelijk worden tegemoetgekomen in 2014, voor zover de eventuele door de betrokken statistiekproducenten gestelde voorwaarden vervuld zijn. Die nieuwe aanvragen werden gevoegd bij de 773 statistieken, waardoor het totale aantal in het overzicht nu is opgelopen tot 785 items. Het Statistisch Programma 2014 bestaat uiteen in 5 delen: Deel 1 omvat een algemene voorstelling van het Statistisch Coördinatiecomité, van diens opdracht en finaliteit, van het statistisch programma (doelstelling), en van de opdrachten van de Hoge Raad voor de Statistiek binnen het statistisch programma. De Hoge Raad voor de Statistiek vertegenwoordigt de vraagzijde van de statistieken. In die hoedanigheid brengt de Hoge Raad advies uit over alle voorstellen i.v.m. het statistisch beleid en de statistische activiteiten in België; formuleert hij voorstellen strekkende tot de opmaak van relevante statistieken; maakt hij suggesties in de zin van een uniformisering en verbetering van de statistische activiteiten van de federale ministeriële departementen, overeenkomstig het advies van het Coördinatiecomité; formuleert hij aanbevelingen i.v.m. belangrijke thema s op statistisch gebied; en treedt hij op als de spreekbuis van de statistiekvraag in België. Deel II bestaat uit een verspreidingstabel, met een reeks beknopte overzichten waarin voor elke statistiek naast een beschrijving ook telkens het volgende is opgenomen: de naam van de producent, het niveau (federaal of gewest/gemeenschap), de periodiciteit, de beschikbaarheid voor het publiek, de dimensie volgens dewelke de resultaten gepubliceerd worden, de code en de thematische activiteit, alsook de identificatiecode bij het Coördinatiecomité. Deel III is de onveranderde weergave van het Statistisch Programma Deel IV bevat een overzichtstabel van de statistiekproducerende overheidsinstellingen, d.i. een lijst van de deelnemende instellingen met hun respectievelijke adres. In Deel V is o.m. een bijlage opgenomen bij de Classificatie van de statistische activiteiten (CSA rev.1), die is opgebouwd per statistisch gebied en thema. In een andere bijlage wordt de identificatiecode bij het Coördinatiecomité weergegeven.

4 Page n 4 De Hoge Raad voor de Statistiek levert een bijdrage tot het Belgisch Statistisch Programma op tweeërlei manier: 1. Door tijdens de huidige vergadering op vraag van het Coördinatiecomité een advies uit te brengen over het Belgisch Statistisch Werkprogramma 2014 (het Coördinatiecomité valideerde die versie op 7 november 2013); 2. Door tegen eind april 2014 een synthese uit te werken uit de standpunten van drie op te richten werkgroepen en een advies te verlenen over de vraag met welke nieuwe elementen statistiekproducenten rekening moeten houden bij het opstellen van het Werkprogramma Het Belgisch statistisch Programma 2014 zal ter informatie worden doorgestuurd naar Vice-eersteminister en Minister van Economische Zaken Johan Vande Lanotte alsook naar de Ministers-Presidenten van de Vlaamse regering, het Waalse Gewest, de Federatie Wallonië-Brussel, de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. Begin 2014 zullen binnen de Hoge Raad voor de Statistiek drie thematische werkgroepen worden opgericht. De activiteiten (vergaderingen in februari-maart 2014) zullen steunen op de werkmethoden die reeds werden toegepast bij het opstellen van het Statistisch Programma Die drie thematische werkgroepen zijn: de werkgroep Ondernemings- en macro-economische statistieken, de werkgroep Bevolkingsstatistieken en sociale statistieken en de werkgroep Multisectorale statistieken. De leden van de Hoge Raad voor de Statistiek hebben omtrent dit agendapunt verder geen bijzondere op- of aanmerkingen. De Hoge Raad voor de Statistiek brengt een gunstig advies uit t.a.v. het Statistisch Programma VI VII Ter informatie: Car insurance survey (autoverzekering voor jongeren) van het eindrapport In 2012 gaf de heer Minister Vande Lanotte (Vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee) aan zijn administratie de opdracht de toegankelijkheid van de autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor jonge bestuurders te onderzoeken. De ADSEI stelde voor om een bevraging bij jonge bestuurders uit te voeren en de Minister vertrouwde die opdracht dan toe aan de ADSEI. Voornaamste doelstelling van het onderzoek bestond erin na te gaan hoe jongeren toegang krijgen tot een autoverzekering. O.m. werd onderzocht of jongeren vaak werden geweigerd als ze een autoverzekering probeerden af te sluiten. Verder peilde de enquête ook naar de mate waarin jongeren actief op zoek gaan naar een autoverzekering. Voorts werd ook nagegaan op welke manier jongeren die verzekering afsluiten en of ze een beroep moeten doen op het Tariferingsbureau. De resultaten van het onderzoek werden tijdens de plenaire zitting van de Hoge Raad voor de Statistiek voorgesteld door de heren Serré en Meersseman (statistici bij de ADSEI, belast met de uitvoering van het project). en om bijkomende informatie o.m. aangaande: het in de methodologische bijlage vermelde type van steekproeftrekking (enkelvoudige toevalssteekproef of anderszins); de vraag of de bias te wijten aan de non-respons al dan niet werd gecorrigeerd door de toegepaste calibrering; de eventuele ruimtelijke bias (graad van verstedelijking voor de verschillende types van respondenten) die in dit soort van onderzoek een grote invloed kan hebben op de resultaten; de eventuele discrepanties met andere administratieve gegevensbronnen voor bepaalde cijfers; het onderzoek dat is gedaan ter verklaring van een dermate lage antwoordgraad (doelpubliek, specificiteit van de enquête, onderzoeksmethode,...); en verder aangaande de problematische formulering van bepaalde vragen waardoor de respondent kan beïnvloed zijn. Ter informatie: Project Census 2011 De heer Pieter Dewitte (statisticus bij de ADSEI, belast met het Census 2011-project) schetst een stand van zaken van de technische ontwikkelingen die reeds zijn gerealiseerd/momenteel in uitvoering zijn/nog te realiseren zijn binnen de ADSEI om het project tot een goed einde te brengen, alsook een tijdschema voor het beschikbaar komen van de eerste cijfers. In de slides die op de vergadering zijn getoond en daarna op dinsdag 17 december 2013 per door het secretariaat zijn verstuurd vindt u een nauwgezette stand van zaken m.b.t. elk statistisch domein alsook een macro-planning van de werkzaamheden tot eind 2015.

5 Page n 5 om bijkomende informatie o.m. aangaande: de mogelijkheid tot verkrijgen van nadere methodologische informatie i.v.m. de behaalde diploma s (de experten van de ADSEI zijn vanzelfsprekend bereid om hierover alle gewenste informatie te verstrekken), de woningen en het onderwijsniveau; het type van valideringsprocedure voor de kubussen die zullen worden aangemaakt en de mogelijkheid dat valideringsgroepen worden opgericht waar vertegenwoordigers van de gewesten deel van kunnen uitmaken (gelet op het door de Europese verordening terzake vastgestelde tijdschema is dit pas haalbaar in een tweede fase, d.i. nadat de cijfers nodig om onze Europese verplichtingen na te komen aan Eurostat zullen zijn gestuurd); het eventuele samenbrengen van enerzijds de werkzaamheden uitgevoerd in het kader van Census 2011 en anderzijds het project dat door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid momenteel wordt uitgebouwd op gebied van diploma s ; de swapping-methode; en verder aangaande het beschikbaar komen van de cijfers nadat ze (via de Census Hub van Eurostat) zijn doorgestuurd naar de Europese Commissie. VIII Mededelingen van het secretariaat van de Hoge Raad voor de Statistiek Oprichting binnen de Hoge Raad voor de Statistiek van een werkgroep over de statistieken van het goederenvervoer over de weg Een uitnodiging om deel uit te maken van die werkgroep zal par worden rondgestuurd via het secretariaat van de Hoge Raad voor de Statistiek (hetgeen inmiddels is gebeurd, m.n. op dinsdag 17 december 2013 => antwoorden voor deelname ingewacht ten laatste vrijdag 10 januari 2014). Zodoende kan de werkgroep zo spoedig mogelijk, al vanaf begin 2014, met zijn werkzaamheden beginnen. Data van de volgende vergaderingen De data van de volgende vergaderingen van de organen van de Hoge Raad voor de Statistiek liggen nog niet vast (in de loop van februari 2014). Het secretariaat deelt ze zo spoedig mogelijk mee via . Volgende plenaire vergadering: februari 2014 à 11 u. in vergaderzaal 1B03 van de FOD Economie ( City Atrium, Vooruitgangstraat, 50 te 1210 Brussel) [Getekend] De voorzitster, Martine VAN WOUWE [Getekend] De Secretaris, Philippe MAUROY

Plenaire vergadering van de Hoge Raad voor de Statistiek Woensdag 12 december 2012 (14u00 16u45)

Plenaire vergadering van de Hoge Raad voor de Statistiek Woensdag 12 december 2012 (14u00 16u45) Page n 1 Plenaire vergadering van de Hoge Raad voor de Statistiek Woensdag 12 december 2012 (14u00 16u45) Notulen P.V. 2012/nr.3 Leden van de Hoge Raad voor de Statistiek: Uitgenodigd: Mevr. M. Van Wouwe

Nadere informatie

Plenaire vergadering van de Hoge Raad voor de Statistiek Woensdag 17 oktober 2012 (10u00 11u15)

Plenaire vergadering van de Hoge Raad voor de Statistiek Woensdag 17 oktober 2012 (10u00 11u15) Page n 1 Plenaire vergadering van de Hoge Raad voor de Statistiek Woensdag 17 oktober 2012 (10u00 11u15) Notulen P.V. 2012/Nr.2 Leden van de Hoge Raad voor de Statistiek: Uitgenodigd: Mevrouw M. Van Wouwe

Nadere informatie

Plenaire vergadering van de Hoge Raad voor de Statistiek Vrijdag 10 december 2010 (14 u. 30 16 u. 50)

Plenaire vergadering van de Hoge Raad voor de Statistiek Vrijdag 10 december 2010 (14 u. 30 16 u. 50) Blz. 1 Plenaire vergadering van de Hoge Raad voor de Statistiek Vrijdag 10 december 2010 (14 u. 30 16 u. 50) Notulen P.Z. 2010/nr. 2 Leden van de Hoge Raad voor de Statistiek: Uitgenodigd: Mevr. M. Van

Nadere informatie

Plenaire vergadering van de Hoge Raad voor de Statistiek Dinsdag 10 november 2009 (10u.00 12u.00)

Plenaire vergadering van de Hoge Raad voor de Statistiek Dinsdag 10 november 2009 (10u.00 12u.00) Page n 1 Plenaire vergadering van de Hoge Raad voor de Statistiek Dinsdag 10 november 2009 (10u.00 12u.00) Notulen P.V. 2009/nr.3 Leden van de Hoge Raad voor de Statistiek: Uitgenodigd: Mevr. M. Van Wouwe

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63; Samenwerkingsakkoord tussen de staat, de gemeenschappen, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de gewesten tot oprichting van een algemene gegevensbank Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad dd

Belgisch Staatsblad dd VLAAMSE OVERHEID [C 2016/35806] 22 APRIL 2016. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu, vermeld

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming

Nadere informatie

ADVIES CRB 2011-0346

ADVIES CRB 2011-0346 ADVIES CRB 2011-0346 De harmonisering en de verwerking van de statistieken inzake de aanvullende pensioenen CRB 2011-0346 DEF De harmonisering en de verwerking van de statistieken inzake de aanvullende

Nadere informatie

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT Aanbeveling... 2 Advies... 2 Algemeen commentaar... 2 Beleidsdocument... 3 Besluit... 3 Decreet... 3 Europees besluit... 3 Grondwet... 3 Koninklijk besluit... 3 Mededeling...

Nadere informatie

VERGADERING VAN HET COÖRDINATIECOMITÉ (WOENSDAG 5 NOVEMBER 2014)

VERGADERING VAN HET COÖRDINATIECOMITÉ (WOENSDAG 5 NOVEMBER 2014) VERGADERING VAN HET COÖRDINATIECOMITÉ (WOENSDAG 5 NOVEMBER 2014) 2014/03 Op 5 november 2014 vergaderde het Coördinatiecomité onder het voorzitterschap van de heer Marcel RÉMON. Leden van het Coördinatiecomité:

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data- Infrastructuur Vlaanderen, artikel 22, laatste lid;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data- Infrastructuur Vlaanderen, artikel 22, laatste lid; Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet

Nadere informatie

ADVIES Nr. 12 / 2004 van 21 oktober 2004

ADVIES Nr. 12 / 2004 van 21 oktober 2004 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE STATISTIEK CONSEIL SUPERIEUR DE STATISTIQUE

HOGE RAAD VOOR DE STATISTIEK CONSEIL SUPERIEUR DE STATISTIQUE HOGE RAAD VOOR DE STATISTIEK CONSEIL SUPERIEUR DE STATISTIQUE SAMENSTELLING-COMPOSITION Président : REMON Marcel (Professeur aux FUNDP de Namur) Vicevoorzitter : VAN WOUWE Martine (Professor aan de Universitaire

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/104 BERAADSLAGING NR 09/057 VAN 1 SEPTEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE TOEGANG VAN HET VLAAMS SUBSIDIEAGENTSCHAP

Nadere informatie

DECREET STRATEGISCHE ADVIESRADEN goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 9 juli 2003 HOOFDSTUK I. Definities en toepassingsgebied.

DECREET STRATEGISCHE ADVIESRADEN goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 9 juli 2003 HOOFDSTUK I. Definities en toepassingsgebied. DECREET STRATEGISCHE ADVIESRADEN goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 9 juli 2003 HOOFDSTUK I Definities en toepassingsgebied Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad dd 03-03-2010 BIJLAGE

http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad dd 03-03-2010 BIJLAGE BIJLAGE http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad dd 03-03-2010 Huishoudelijk reglement van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit

Nadere informatie

EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE 97/0155 (COD) PE-CO S 3608/99 C4-0172/99 ECO 106 UD 43 CODEC 147

EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE 97/0155 (COD) PE-CO S 3608/99 C4-0172/99 ECO 106 UD 43 CODEC 147 EUROPEES PARLEME T DE RAAD EUROPESE U IE Brussel, 8 april 1999 97/0155 (COD) PE-CO S 3608/99 C4-0172/99 ECO 106 UD 43 CODEC 147 VERORDE I G (EG) r. /99 VA HET EUROPEES PARLEME T E DE RAAD TOT WIJZIGI G

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/125 ADVIES NR 09/24 VAN 3 NOVEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEWERKING VAN DE KRUISPUNTBANK VAN DE

Nadere informatie

Jaarverslag De Europese digitale agenda

Jaarverslag De Europese digitale agenda Jaarverslag 2013 De Europese digitale agenda "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." In het kader van de opdracht

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/7 Advies nr 12/2014 van 26 februari 2014 Betreft: Adviesaanvraag aangaande het ontwerp van koninklijk besluit en het ontwerp van ministerieel besluit betreffende de identificatie en registratie van honden

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 6 maart 2009 betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

VERGADERING VAN HET COÖRDINATIECOMITÉ (WOENSDAG 17 SEPTEMBER 2014)

VERGADERING VAN HET COÖRDINATIECOMITÉ (WOENSDAG 17 SEPTEMBER 2014) VERGADERING VAN HET COÖRDINATIECOMITÉ (WOENSDAG 17 SEPTEMBER 2014) 2014/02 Het Coördinatiecomité vergaderde op 17 september 2014 onder voorzitterschap van de heer Marcel RÉMON. Leden van het Coördinatiecomité:

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel

Nadere informatie

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland 25 januari 1996 Vastgesteld in de vergadering van de ondernemingsraad van 25 januari 1996 en gewijzigd in de vergadering van 21 maart 1996, 18

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR HET... OVERLEGCOMITE ( 1 ) HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN

REGLEMENT VAN ORDE VOOR HET... OVERLEGCOMITE ( 1 ) HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN REGLEMENT VAN ORDE VOOR HET... OVERLEGCOMITE ( 1 ) MODEL HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.- In dit reglement wordt verstaan onder : 1 "besluit" : het koninklijk besluit van 28 september 1984

Nadere informatie

Betreft: draagwijdte van het machtigingsbesluit van de provincies (RN/IP/2007/002) Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het Comité");

Betreft: draagwijdte van het machtigingsbesluit van de provincies (RN/IP/2007/002) Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het Comité); 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Aanbeveling RR nr. 04/2008 van 7 mei 2008 Betreft: draagwijdte van het machtigingsbesluit van de provincies (RN/IP/2007/002) Het Sectoraal comité van het Rijksregister,

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

Proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 24/04/2014. Leden van de Directiecomités : D. Bourguignon, P. De Deurwaerder en K.

Proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 24/04/2014. Leden van de Directiecomités : D. Bourguignon, P. De Deurwaerder en K. Proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 24/04/2014 Aanwezig : De Voorzitter : P. Van Steenberge Bestuurders : M. Goossens en L. Malmedy Leden van de Directiecomités : D. Bourguignon, P. De Deurwaerder

Nadere informatie

AANVRAGEN VAN EEN FORMEEL ADVIES AAN HET WETENSCHAPPELIJK COMITÉ

AANVRAGEN VAN EEN FORMEEL ADVIES AAN HET WETENSCHAPPELIJK COMITÉ Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 2011/466/PCCB Procedure AANVRAGEN VAN EEN FORMEEL ADVIES AAN HET WETENSCHAPPELIJK COMITÉ Versie 3 In toepassing vanaf : 01-07-2013 Verantwoordelijke

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Brussel, 4 februari 2009 (OR. en) 2008/0026 (COD) PE-CO S 3706/08 STATIS 156 CODEC 1456 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN HET

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 12.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 12.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 12.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7093 Uitleg velden : a. rijksregisternummer : b. geboortejaar c. NIS-code fusiegemeente : NIS - code van de fusiegemeente waar de betrokken persoon laatst

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015

REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015 REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015 Hoofdstuk I. Algemeen reglement van de opleidingscommissies aan de Erasmushogeschool Brussel (goedgekeurd door het College

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD Hoofdstuk I: Samenstelling van de Onderwijsraad. Art. 1: Dit reglement werd opgesteld in uitvoering van en rekening houdend met de bepalingen

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

Ontwerp van samenwerkingsakkoord

Ontwerp van samenwerkingsakkoord Ontwerp van samenwerkingsakkoord Tussen: de Franse Gemeenschap Vertegenwoordigd door Mevrouw Fadila LAANAN, Minister van Cultuur, Audiovisuele Zaken, Gezondheid en Gelijkheid van Kansen En: de Vlaamse

Nadere informatie

Afdeling 1. Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

Afdeling 1. Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 27 oktober 2009 betreffende de oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 16.11.2009) Afdeling 1. Definities Artikel 1.-

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Landbouwenquête van mei

Landbouwenquête van mei Statistisch Product Landbouwenquête van mei Algemene informatie FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Deze statistieken komen rechtstreeks uit de jaarlijkse enquêtes in mei (de vroegere landbouwtelling).

Nadere informatie

1 raadgevende comités : de raadgevende comités bij de intern verzelfstandigde agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

1 raadgevende comités : de raadgevende comités bij de intern verzelfstandigde agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 19 juli 2007 houdende samenstelling en werking van de raadgevende comités bij de intern verzelfstandigde agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 25 APRIL 2006 BUREAU De vergadering

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

* Werknemersdelegatie : Dhr. Van Esch, Dhr. Piessens, Dhr. Schuermans, Mevr. Wyns, Dhr. Vandevelde, Mevr. Van Humbeeck,Mevr. Van Riel, Dhr.

* Werknemersdelegatie : Dhr. Van Esch, Dhr. Piessens, Dhr. Schuermans, Mevr. Wyns, Dhr. Vandevelde, Mevr. Van Humbeeck,Mevr. Van Riel, Dhr. Notulen van de ondernemingsraad van 10/12/2007 Aanwezig : * Werkgeversdelegatie : Dhr. Vandenbussche, Mevr. Steens, Dhr. Beeckmans, Mevr. Delmal * Werknemersdelegatie : Dhr. Van Esch, Dhr. Piessens, Dhr.

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034)

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) 1/6 Advies nr 05/2010 van 3 februari 2010 Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RVV 380 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over het ontwerp van KB betreffende de fabricage van en de handel in voedingssupplementen die andere stoffen bevatten dan nutriënten en planten of plantenbereidingen

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet;

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; 1/5 SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET VLAAMSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE BEVORDERING VAN DE ALGEMENE SAMENWERKING Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; Gelet

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 39 / 2006 van 27 september 2006

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 39 / 2006 van 27 september 2006 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 20 februari

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 20 februari A D V I E S Nr. 1.675 ------------------------------ Zitting van vrijdag 20 februari 2009 ------------------------------------------------ Uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode

Nadere informatie

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK)

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Statistisch Product Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) Algemene informatie De steekproefenquête naar de arbeidskrachten (EAK), in België opgezet door de

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/6 Advies nr 41/2015 van 23 september 2015 Betreft: Adviesaanvraag m.b.t. het ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de identificatie en registratie van katten (CO-A-2015-045) De Commissie

Nadere informatie

Notulen van de gewone algemene vergadering. der aandeelhouders van "SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES" (afgekort "S.A.B.C.A.

Notulen van de gewone algemene vergadering. der aandeelhouders van SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES (afgekort S.A.B.C.A. Notulen van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van "SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES" (afgekort "S.A.B.C.A.") Naamloze Vennootschap Op 30 mei 2013, op de maatschappelijke

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 Meer personen op de arbeidsmarkt in de eerste helft van 2010. - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, 2 de

Nadere informatie

1. Hoeveel bedraagt de totale beheersvergoeding die PMV ontvangt? Graag een overzicht per jaar voor de periode

1. Hoeveel bedraagt de totale beheersvergoeding die PMV ontvangt? Graag een overzicht per jaar voor de periode SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 399 van GÜLER TURAN datum: 27 februari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Vlaams Participatiefonds - Activiteiten Ingevolge de zesde

Nadere informatie

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming...

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming... Dagelijks Bestuur W.O.A.S. Verslag Datum vergadering : Betreft : Dagelijks bestuur W.O.A.S. 8 november 2010, Provinciehuis Boeverbos Brugge, 10.00 uur Onze ref.: P10/8/2/14/6 Verslaggever: Ann De Bruyckere

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG SCSZ/05/97 1 BERAADSLAGING NR. 05/034 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE BUITENLANDSE VERZEKERDEN, DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN HET VLAAMS ZORGFONDS, MET HET

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

Ambulante en kermisactiviteiten: de nieuwe regelgeving 1

Ambulante en kermisactiviteiten: de nieuwe regelgeving 1 INFOSESSIE OVER DE ONDERNEMINGSLOKETTEN Ambulante en kermisactiviteiten: de nieuwe regelgeving 1 Vincent Ramelot, Adviseur bij de VSGB I. Wat schrijft de wet voor? Wettelijke en reglementaire bepalingen:

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR Het Raadgevend comité voor de pensioensector, dat werd opgericht krachtens het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend comité

Nadere informatie

Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind. Huishoudelijk reglement

Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind. Huishoudelijk reglement Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind Huishoudelijk reglement De Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind, Gelet op het Samenwerkingsakkoord houdende oprichting van een Nationale Commissie

Nadere informatie

Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2

Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2 Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2 Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie

Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 juni 2013 Bekendgemaakt op 27 juni 2013 1. Juridisch kader Het decreet van 20 maart

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/067 BERAADSLAGING NR. 16/033 VAN 5 APRIL 2016 MET BETREKKING TOT DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/039 1 BERAADSLAGING NR. 07/013 VAN 6 MAART 2007, GEWIJZIGD OP 2 OKTOBER 2007, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE INKOMENDE GRENSARBEIDERS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT

RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op het koninklijk besluit van 20 februari 1964 houdende instelling van de Raad voor het Verbruik gewijzigd bij de K.B. van 2 juli 1964, 27 maart 1969,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de oprichting van een Europees

Nadere informatie

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet. Ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen HOOFDSTUK I. Algemene

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel. Beleidsprioriteiten 2008-2009. Onderdeel Wapenhandel ADVIES

BELEIDSBRIEF. Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel. Beleidsprioriteiten 2008-2009. Onderdeel Wapenhandel ADVIES Stuk 1900 (2008-2009) Nr. 3 Zitting 2008-2009 26 november 2008 BELEIDSBRIEF Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel Beleidsprioriteiten 2008-2009 Onderdeel Wapenhandel ADVIES

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/320 BERAADSLAGING NR 12/097 VAN 6 NOVEMBER 2012 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET RIJKSINSTITUUT

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/043 1 BERAADSLAGING NR. 07/015 VAN 27 MAART 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN EN STAGIAIRS AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

REGELING BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS STUDENTEN EN PERSONEEL

REGELING BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS STUDENTEN EN PERSONEEL REGELING BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS STUDENTEN EN PERSONEEL I Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN I. GIS-DECREET Decreet van 17 juli 2000 houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen (B.S., 2 september 2000 1, in werking 12

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/016 BERAADSLAGING Nr. 95/58 VAN 24 OKTOBER 1995, GEWIJZIGD OP 12 MEI 1998 EN OP 7 FEBRUARI 2012, BETREFFENDE

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der Douane en Accijnzen DOUANEPROCEDURES OVERGANGSMAATREGELEN NCTS D.I. 521.103 D.D 247.252 Bijlage één schema Brussel, 26 juni

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE )

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE ) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op vrijdag 16 mei 2014 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

Oprichting van een Fonds voor Bestaanszekerheid demografie voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences

Oprichting van een Fonds voor Bestaanszekerheid demografie voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences Oprichting van een Fonds voor Bestaanszekerheid demografie voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences CAO gesloten op 18 oktober 2016 in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED EN DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Goedkeuring en machtiging tot ondertekening

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/103 BERAADSLAGING NR 11/061 VAN 6 SEPTEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007; SCSZ/07/122 1 BERAADSLAGING NR. 07/036 VAN 2 OKTOBER 2007 MET BETREKKING TOT MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING

Nadere informatie

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS O6 DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS 6.1. Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap De Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) onderzoekt dossiers die te maken hebben

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8)

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Inhoudsopgave pag. I Begripsbepalingen 1 Artikel 1 1 II Samenstelling en zittingsduur 2 Artikel 2 2 Artikel 3 2 III Voorbereiding van de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke sector TD Huishoudelijk reglement GECORO Middelkerke Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke Artikel 1: De GECORO stelt een huishoudelijk reglement op met betrekking tot haar werking. Artikel 2: Dit

Nadere informatie

KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen

KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Administrative bron : Kruispuntbank van Ondernemingen Algemene informatie De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat binnen de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING Verslag van de statutaire algemene vergadering van donderdag 20 juni 2013, 20.15 uur, gehouden te Overpelt. Volgende stemgerechtigde leden

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 19 december 2016 Besluit nummer: 2016_GR_01159 Onderwerp: Globaal parochiekerkenplan - Goedkeuring Beknopte samenvatting: Aan de gemeenteraad wordt

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.10.2016 COM(2016) 694 final 2016/0343 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van een overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 10 / 95 van 5 april 1995 ------------------------------------------- O. ref. : A / 95 / 006 BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 69. Naam Verordening op de Commissie voor bezwaarschriften (2003) Publicatiedatum 21 maart 2007

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 69. Naam Verordening op de Commissie voor bezwaarschriften (2003) Publicatiedatum 21 maart 2007 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 69 Naam Verordening op de Commissie voor bezwaarschriften (2003) Publicatiedatum 21 maart 2007 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening (onder intrekking

Nadere informatie

IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012

IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012 IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012 Deze nieuwsbrief mag gratis en onbeperkt verspreid worden, maar is in eerste instantie bedoeld om de IT-managers, projectleiders en netwerkverantwoordelijken van de Belgische

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie